15Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Komentáře

Transkript

15Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug
emcdda.europa.eu
Brífink Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
Halucinogenní houby: jak v elektronickém věku reagovat na přirozeně se
vyskytující látky
Zájem sdělovacích prostředků
o užívání halucinogenních hub
v posledním desetiletí je zřejmě
motivován legálním obchodováním
s těmito houbami a právními změnami,
jež některé země za účelem zákazu
tohoto obchodu učinily.
Standardní epidemiologické metody
pro sledování užívání drog nemusí stačit
rychlosti, s níž nastupují nové trendy;
ukazuje se, že musejí být doplněny
citlivějšími metodami. Hlavním
úkolem je identifikovat nové trendy
v oblasti užívání drog, které se často
objevují nejprve v malých skupinách
populace nebo jsou ohraničené
geograficky, a posoudit potenciál
jejich rozšiřování. Informační zdroje
v této oblasti jsou rozmanité, včetně
zpráv z internetu a dalších sdělovacích
prostředků, kriminologických analýz,
praxe a výzkumu. Tato stručná zpráva
poskytuje přehled informací o užívání
halucinogenních hub a popisuje
dopady přijímaných strategií. Jsou zde
uvedeny faktory, které během druhé
poloviny 90. let a prvních let po roce
2000 podněcovaly a utvářely trend
užívání halucinogenních hub, ale i
faktory, které většímu rozšíření jejich
užívání bránily.
Halucinogeny jsou z chemického
hlediska velmi rozmanitou skupinou
drog, které se vyznačují schopností
pozměňovat smyslové vnímání a
výrazně měnit náladu a procesy myšlení.
Přirozeně se vyskytující halucinogeny
lze nalézt ve více než 100 druzích hub,
přičemž ve většině z nich je hlavní aktivní
složkou odpovědnou za halucinogenní
účinek psilocybin a psilocin. Téměř
všechny houby obsahující psilocybin
jsou drobné a mají hnědou nebo
světle hnědou barvu a mohou být
v přírodě zaměněny za řadu nejedlých
či jedovatých hub, které psychoaktivní
účinky nemají.
Psilocybin a psilocin v mezinárodním
měřítku podléhají nejvyššímu
stupni kontroly, v některých zemích
jsou však právní předpisy týkající
se hub s obsahem těchto látek
nejednoznačné. Tato nejednoznačnost
je využívána obchodníky
s halucinogenními houbami a je
překážkou pro zavedení mechanismů
ke kontrole jejich nabídky.
Definice
Halucinogenní houby, v češtině obecně nazývané „houbičky“, „houby“ či „lysohlávky“: nejčastěji se pro své psychoaktivní složky užívají
druhy obsahující psilocybin a psilocin, a proto jsou tyto druhy hlavním předmětem této zprávy. Hlavní aktivní složkou dalších druhů
halucinogenních hub, jako je například muchomůrka červená, je muscimol a kyselina ibotenová. Druhy s obsahem muscimolu jsou samy
o sobě jedovaté a jsou úzce příbuzné s druhy, které jsou prudce jedovaté.
Tzv. „smart shopy“: obchody specializující se na prodej „přírodních“ psychoaktivních látek, související literatury a uživatelských pomůcek.
Shrnutí klíčových skutečností
1. Užívání halucinogenních hub je obvyklejší mezi mladými lidmi,
kteří již mají zkušenost s jinými nezákonnými drogami, než
mezi mladými lidmi bez této zkušenosti. Mladí lidé navštěvující
hudební festivaly a taneční akce s elektronickou hudbou udávají
vyšší prevalenci užívání drog než běžná nebo školní populace,
a proto lze v těchto prostředích pravděpodobně nalézt i uživatele
halucinogenních hub.
2. Prodej halucinogenních hub v tzv. „smart shopech“ a na stáncích
v Nizozemsku a Spojeném království zřejmě hrál významnou úlohu
v usnadnění jejich užívání. Během druhé poloviny 90. let a v prvních
letech po roce 2000 umožňovali tito maloobchodníci snadný
přístup k halucinogenním houbám.
3. Při nedávném internetovém průzkumu bylo nalezeno 39
internetových obchodů, které prodávají halucinogenní houby nebo
pomůcky pro jejich pěstování. Mnoho těchto obchodů se zaměřuje
na spotřebitele z různých států – má internetové stránky v různých
jazykových verzích a nabízí možnost zaslání zboží do zahraničí.
Byly zjištěny značné rozdíly, co se týče rozsahu a kvality informací
o zdravotních rizicích prodávaných produktů.
4. Počet ohlášených úmrtí a nefatálních případů, které si vyžádaly
zdravotnickou pomoc, způsobených užitím halucinogenních hub, je
velmi nízký. Užívání halucinogenních hub je mnohem častěji spojeno
s ohrožením duševního zdraví; značný podíl uživatelů těchto hub
může být postižen úzkostnými stavy.
5. Charakteristické účinky užívání halucinogenních hub (např.
nevolnost, úzkostné stavy, nepředvídatelné účinky) a sociální
překážky, které musejí mladí experimentátoři překonávat (např.
potřeba bezpečnějšího prostředí za účelem snížení rizik), mohou
fungovat jako bariéry proti pravidelnému nebo častému užívání.
6. Šest zemí EU zpřísnilo od roku 2001 své právní předpisy týkající se
halucinogenních hub. Tyto země tak reagovaly na obavy z rozšíření
jejich užívání. Nové předpisy mohly mít dopad na dostupnost těchto
hub a na celkový objem jejich prodeje přes internet. Zároveň se
však ukazuje, že reakcí internetových obchodníků na nové předpisy
byl přechod k nekontrolovaným – a v některých případech snad
i toxičtějším – alternativám.
ISSN 1725-8480
15
Úkol drogy
Úkol drogy
št. 1/2007
Kdo jsou uživatelé?
V Evropě se užívání halucinogenních
hub pro rekreační účely poprvé objevilo
v druhé polovině 50. let dvacátého
století, jeho rozšíření však bylo omezeno
na malé skupiny „zasvěcenců“
(například beatničtí básníci). Šíření mezi
rekreační uživatele drog bylo pozvolné,
dokud se v druhé polovině 90. let a
prvních letech po roce 2000 neobjevil
způsob rychlejší: šíření prostřednictvím
smart shopů a stánků.
V porovnání s konopím (nejčastěji
užívanou nezákonnou drogou v EU)
užívá halucinogenní houby mnohem
méně lidí. Podíl mladých lidí z 12
členských států EU ve věku 15–24
let, kteří někdy užili halucinogenní
houby, se pohybuje v rozmezí méně
než 1 % až 8 %. Experimentování
s halucinogenními houbami mezi
studenty ve věku 15–16 let se zdá být
v některých zemích stejně rozšířené,
jako je tomu v případě extáze.
Opakované nebo pravidelné užívání
těchto hub je podle dostupných
údajů výrazně nižší než užívání
stimulačních drog, jako jsou kokain
a amfetamin. Stejně jako u druhého
hlavního typu halucinogenní drogy,
LSD, platí, že mladí lidé experimentující
s halucinogenními houbami v jejich
užívání obvykle nepokračují a nestávají
se jejich častými ani pravidelnými
uživateli.
Toxikologické průzkumy prováděné
v prostředí hudebních festivalů
a tanečních akcí s elektronickou
hudbou ukazují, že prevalence
užívání nezákonných drog je v tomto
prostředí trvale vyšší než v běžné
nebo školní populaci a že užívání
halucinogenních hub je obvyklejší mezi
mladými lidmi, kteří již mají zkušenost
s jinými nezákonnými drogami, než
mezi mladými lidmi bez této zkušenosti.
Srovnatelnost těchto druhů průzkumů
je však nízká a závěry o trendech je
nutno vyvozovat s opatrností. Údaje
z Nizozemska ukazují, že v letech 2000
až 2005 byla situace ustálená, zatímco
čísla ze Spojeného království mezi lety
2002 a 2004 dokládají příkrý nárůst.
Dostupnost
V mnoha částech Evropy rostou
halucinogenní houby planě, nicméně
dostupné informace naznačují, že
většina hub užívaných kvůli svým
psychoaktivním složkám není sbírána
ve volné přírodě, ale spíše pěstována.
Houby jsou prodávány v čerstvém
i sušeném stavu a také pro domácí
pěstování pomocí otisků výtrusnic,
výtrusů a sad pro pěstování. Z
průzkumu v rámci Evropské školní
studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD) z roku 2003 vyplývá, že podíl
studentů ve věku 15 až 16 let, kteří
se domnívají, že získat halucinogenní
houby je „velmi snadné“ nebo „poměrně
snadné“, činí 4–28 %. Za snadný
považuje přístup k halucinogenním
houbám méně než 10 % studentů
ve Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku,
Maďarsku, Rumunsku, Řecku a Turecku
a více než 20 % studentů v České
republice, Irsku, Itálii, Polsku a Spojeném
království.
Prodej halucinogenních hub v tzv. „smart
shopech“ a na stáncích v Nizozemsku
a Spojeném království zřejmě hrál
v druhé polovině 90. let dvacátého
století významnou úlohu v usnadnění
jejich užívání. I když přesné údaje o
příjmech z maloobchodního prodeje
halucinogenních hub nejsou k dispozici,
informace hlavně z těchto dvou zemí
ukazují, že za prodejem tohoto produktu
stojí ekonomický zájem. Například se
odhaduje, že v roce 2000 tvořil prodej
„kouzelných houbiček“ 50 % obratu
smart shopů. Daň z obratu týkající se
prodeje halucinogenních hub, vybíraná
do července 2005 ministerstvem
financí Spojeného království, činila
ročně podle odhadu až 175 000 GBP
(255 421 EUR); roční obrat byl
odhadován přibližně na 1 milion GBP
(1,46 milionu EUR).
Vedle kamenných obchodů navíc
dochází k nárůstu počtu internetových
„Halucinogenní houby byly mezi
prvními psychoaktivními látkami, které
člověk začal užívat. Dnes nás staví
před nové dilema: jak máme účinně
kontrolovat nabídku celé skupiny
přirozeně se vyskytujících produktů,
které jsou propagovány a prodávány
na dnes již globálním trhu, jestliže
regulační opatření mohou také vyústit
v přechod dodavatelů k alternativním,
možná ještě škodlivějším produktům?“
Wolfgang Götz, ředitel centra EMCDDA
smart shopů. EMCDDA zaznamenalo
v roce 2006 celkem 39 internetových
obchodů nabízejících halucinogenní
houby či produkty určené k jejich
výrobě. Většina z nich (31 obchodů,
tedy 82 %) pochází z Nizozemska. Dále
se jednalo o čtyři rakouské internetové
obchody, dva německé, stránku ze
Spojeného království propojenou
s nizozemským internetovým obchodem
a jednu stránku polskou. Mnoho stránek
má několik jazykových verzí (zejména
anglickou, francouzskou a německou)
a většina nabízí zasílání zboží do
zahraničí.
Informace o zdravotních rizicích
spojených s užíváním halucinogenních
hub poskytované jednotlivými
internetovými obchody se liší. Většina
těchto obchodů varuje před užíváním
halucinogenních hub při užívání léků
nebo v kombinaci s alkoholem či jinými
drogami. Třetina z nich však vůbec
nevaruje před nebezpečím plynoucím
z užívání halucinogenů osobami,
které trpí depresemi nebo psychózou.
Pouze polovina internetových obchodů
poskytuje informace o dávkování
a bezpečném užívání.
Zdravotní rizika
Počet ohlášených úmrtí a nefatálních
případů, které si vyžádaly zdravotnickou
pomoc, způsobených užitím
halucinogenních hub, je velmi nízký.
Fyziologické účinky jsou obvykle
krátkodobé a ne příliš závažné, mohou
zahrnovat závrať, pocit nevolnosti
(nauzea), slabost, bolesti svalů,
třes, bolesti břicha, rozšíření zornic
(mydriázu), mírné či středně velké
zrychlení srdeční činnosti (tachykardii) i
dýchání (tachypneu) a zvýšení krevního
tlaku. Byly však zaznamenány i závažné
fyzické příznaky jako prudká bolest
žaludku, úporné zvracení a průjem.
Akutní toxicita psilocybinu je
pravděpodobně nízká, což potvrzuje i
skutečnost, že hlášené případy smrtelné
otravy halucinogenními houbami
jsou vzácné. K otravě může dojít
při konzumaci hub sbíraných ve volné
přírodě, jsouli za halucinogenní houby
omylem pokládány jedovaté druhy.
Užívání halucinogenních hub
je v mnohem větší míře spojeno
s ohrožením duševního zdraví. Ačkoli
podíl uživatelů, kteří prožijí mimořádně
nepříznivě probíhající intoxikaci
(tzv. „bad trip“), není znám, právě oni
nejčastěji vyhledávají záchrannou
lékařskou pomoc. Takto intoxikované
osoby bývají krajně úzkostné, silně
rozrušené, zmatené a dezorientované,
s poruchou soustředění a úsudku. Ve
vážných případech může docházet
k akutním psychotickým příhodám,
včetně podivných a děsivých představ,
vážnému stihomamu a naprosté ztrátě
kontaktu s realitou, což může vést
k nehodám a úrazům, sebepoškozování
či pokusům o sebevraždu. Ačkoli
mnoho preventivních programů nabízí
vedle informací o jiných drogách
v rámci osvěty také informace o
halucinogenech, zdá se, že podrobných
informací o zdravotních rizicích užívání
halucinogenních hub poskytovaných
odborníkům pracujícím s mladými
lidmi není dostatek. Na druhé straně
uživatelé a zájmové skupiny zřídili
několik internetových stránek, které o
halucinogenních houbách informují.
Poslední legislativní změny
Psilocybin a psilocin jsou kontrolovány
Úmluvou OSN o psychotropních látkách
z roku 1971 a jsou uvedeny v seznamu
I, ačkoli není vždy jasné, jak jsou tříděny
houby, které tyto látky obsahují. Šest
členských zemí EU zpřísnilo od roku
2001 své právní předpisy týkající se
halucinogenních hub. Tyto země tak
reagovaly na obavy z rozšíření jejich
užívání. Jedná se o Dánsko (2001),
Nizozemsko (2002), Německo,
Estonsko, Spojené království (2005) a
Irsko (2006).
Prevalence zkušenosti s užitím halucinogenních hub je vyšší u mladých lidí, kteří
navštěvují akce s taneční hudbou (návštěvníci klubů) než u běžné populace
60
40
%
20
0
Maďarsko
Běžná populace (15–24 let)
Česká republika
Studenti (15–16 let)
Spojené království
Francie
Návštěvníci klubů
Poznámky: Odhady týkající se prostředí zábavy (zejména tanečních akcí) jsou založeny na nenáhodném
výběru za použití různých metod a způsobů výběru vzorku. Prevalenci užívání drog mezi širší populací
návštěvníků klubů nelze z těchto vzorků vyvodit. Podrobnosti viz EMCDDA (2006).
Zdroje: Hibell a kol. (2004), EMCDDA (2006).
Vytváření právních předpisů proti
užívání halucinogenních hub staví
zákonodárce před několik problémů.
Zákony by neměly nespravedlivě
trestně stíhat osoby, na jejichž pozemku
tyto houby volně rostou. Jedním řešením
by bylo prohlásit, že houby jsou
považovány za nezákonný produkt,
jsouli „upraveny nebo připraveny“
(předpisy Irska a Spojeného království),
což poukazuje na záměr tyto houby
užívat. Podobně i nejvyšší nizozemský
soud vydal rozhodnutí, že na houby se
vztahuje kontrola, jsouli „sušené nebo
zpracované“. S nárůstem počtu smart
shopů, které využívaly tuto mezeru
v zákoně a prodávaly houby čerstvé,
bylo například ve Spojeném království
v roce 2004 argumentováno, že i balení
je druhem „přípravy“. Nakonec byl
zákon ve Spojeném království v roce
2005 upraven tak, aby se vztahoval
na halucinogenní houby bez uvedení
jejich stavu.
Protidrogové zákony Řecka, Itálie,
Kypru a Litvy používají zastřešující
definici: zakazují pěstování rostlin,
z nichž lze získat omamné látky. Je
samozřejmě otázkou, zda lze houbu
považovat za „rostlinu“ v pravém
slova smyslu. Nedávná novelizace
německého zákona z roku 2005
dává před dříve užívaným spojením
„rostliny a živočichové“ přednost termínu
„organické látky“, aby tak předešla
vzniku jakýchkoli možných mezer
v zákoně, pokud jde o halucinogenní
houby.
Nové předpisy měly dopad na
dostupnost halucinogenních hub a
na celkový objem jejich prodeje přes
internet. Rozbor různých produktů
rozšiřovaných internetovými prodejci
ukázal, že po zákazu halucinogenních
hub ve Spojeném království začali
tito prodejci přecházet k prodeji
zákonem dovolených, ale toxičtějších
alternativ, jako je muchomůrka červená
(Amanita muscaria) či úzce příbuzná
muchomůrka tygrovaná (neboli
muchomůrka panterová, Amanita
pantherina).
Úkol drogy je řada krátkých politických zpráv, které uveřejňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA), jež sídlí v Lisabonu. Tyto zprávy jsou zveřejňovány třikrát ročně ve 23 úředních jazycích Unie a v turečtině a norštině.
Původní verze je anglická. Jejich obsah lze reprodukovat za podmínky, že bude uveden pramen.
Chceteli se stát bezplatnými odběrateli, spojte se s námi elektronickou poštou: [email protected]
Rua da Cruz de Santa Apolónia, 2325, 1149045 Lisbon, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
[email protected] • http://www.emcdda.europa.eu
1. Vzhledem k poměrně vysokému stupni užívání drog mezi
mladými lidmi v prostředí hudebních a tanečních akcí
nabízejí tato prostředí z hlediska nákladů efektivní příležitosti
pro preventivní a další iniciativy zaměřené na snížení zdravotních
rizik spojených s užíváním halucinogenních hub.
2. Ekonomické zájmy obchodníků, kteří propagují prodej
halucinogenních hub, hrají významnou roli v podpoře šíření
tohoto produktu.
3. Internet sice nabízí rostoucí možnosti pro propagaci a prodej
halucinogenních hub, ale – co je důležité – také pro poskytování
informací o zdravotních rizicích.
4. Zdá se, že podrobných informací o halucinogenních houbách
poskytovaných odborníkům pracujících s mládeží není dostatek.
To platí i o materiálech týkajících se prevence nebo omezování
zdravotních rizik určených potenciálním uživatelům.
5. Vypracovat materiály pro účinnou prevenci a zdravotní osvětu
bude pravděpodobně jednodušší, porozumímeli názorům
mladých lidí, kteří jsou potenciálními uživateli halucinogenních
hub, a přizpůsobímeli materiály jejich potřebám.
6. I když jednou z metod omezujících užívání a dostupnost
halucinogenních hub může být posílení zákonných kontrolních
opatření, je třeba dopad jakýchkoli takových opatření pečlivě
sledovat, aby bylo možné jednak posoudit jejich efektivitu a
jednak předejít riziku nezamýšlených negativních důsledků.
Hlavní prameny
Berridge, V. a Hickman, T. (2006), History and future of psychoactive substances [Historie a budoucnost psychoaktivních látek],
Foresight Brain Science, Addiction and Drugs project. Office of Science and Technology, Spojené království.
CAM (2000), Risk assessment report relating to paddos (psilocin and psilocybin) [Zpráva o hodnocení rizik psilocinu a psilocybinu],
Coordination Centre for the Assessment and Monitoring of New Drugs (CAM), Den Haag, Nizozemsko.
EMCDDA (2006), Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study, [Halucinogenní houby: případová studie nastupujícího
trendu], EMCDDA Thematic Papers, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisabon.
Golub, A. a Johnson, B. D. (1996), „The crack epidemic: empirical findings support an hypothesized diffusion of innovation process“,
[Epidemie cracku: empirická zjištění podporující hypotézu šíření inovativního procesu], Socioeconomic Planning Sciences, 30 (3),
str. 221–231.
Guzmán, G., Allen, J. W. a Garrtz, J. (2000), A worldwide geographical distribution of the neurotropic fungi, an analysis and
discussion, [Celosvětový zeměpisný výskyt neurotropních hub – analýza a diskuse], Annali dei Museo civico – Rovereto, Itálie.
Vol. 14:1890280 (v angličtině).
Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T. et al. (2004), The ESPAD report 2003: alcohol and other drug use among students in
35 European countries, [Zpráva ESPAD 2003: studie o alkoholu a jiných drogách prováděná mezi studenty 35 evropských zemí],
The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and Council of Europe Pompidou Group.
ReynaudMaurupt, C. (2006), Usages contemporains de plantes et champignons hallucinogènes [Současné užívání halucinogenních
rostlin a hub], Observatoire français des drogues et des toxicomanies, SaintDenis, str. 160.
Informace na webu
Evropská databáze právních předpisů týkajících se drog (European Legal Database on Drugs, ELDD):
http://eldd.emcdda.europa.eu/
Informace o halucinogenech – OFDT:
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html
Tabulky v rámci statistického věstníku EMCDDA za rok 2006 o prevalenci užívání drog v populaci:
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053en.html
ÚŘEDNÍ VYDAVATEL: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství
© Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2007
ŘEDITEL: Wolfgang Götz
VYDAVATEL: Peter Fay
AUTOŘI: Jennifer Hillebrand, Deborah Olszewski, Roumen Sedefov a Brendan Hughes
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Dutton Merrifield Ltd, Spojené království
Printed in Belgium
TDAD07001CSC
Halucinogenní houby: jak v elektronickém věku reagovat na přirozeně se vyskytující látky
Politické úvahy

Podobné dokumenty

Informace ke zkouška prokazující znalost hub

Informace ke zkouška prokazující znalost hub - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a ...

Více

Pôvodná práca Aktuální problematika užívání návykových látek v

Pôvodná práca Aktuální problematika užívání návykových látek v Centre for Drugs an Drug Addiction (EMCDDA), Council of Europe (Pompidou Group). 2012. Hibell, B., Guttormosson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., Kraus, L.: The 2007 E...

Více

Neurotrofní účinky antidepresiv. Farmakoterapie 1, 2005, 3

Neurotrofní účinky antidepresiv. Farmakoterapie 1, 2005, 3 čtyř vzájemně provázaných domén: přenosu signálu na monoaminergních drahách mozku, stresu, naučených kognitivních schémat a genetické vlohy. Význam první z nich je testován v deplečních studiích, k...

Více

Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Úkol drogy - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Úkol drogy je periodikum podávající analýzy jednotlivých témat drogové politiky, které vydává Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v Lisabonu. Vychází pravidelně v...

Více

Jedy a drogy Cíl lekce Osnova přednášky Toxikologie

Jedy a drogy Cíl lekce Osnova přednášky Toxikologie Rozdělení drog u nás • Návykové látky §89/13 • Přílohy k zákonu 167/98 Sb. o návykových látkách – příl. 1 až 3 omamné: snižují vnímání bolesti utlumením CNS – 4 až 7 psychotropní: ovlivnění nálady ...

Více

Toxikologie - Klusoň P. - EnviMod

Toxikologie - Klusoň P. - EnviMod a učebnicí věnovanou toxikologii. Proto je rok 1813 považován za letopočet vzniku tohoto vědního oboru a Mateu Orfila za jeho zakladatele. V letech po vydání tohoto stěžejního díla se zaměřuje na s...

Více

stav drogové problematiky v evropě

stav drogové problematiky v evropě (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto novory účtovat.

Více

stav drogové problematiky v evropě

stav drogové problematiky v evropě Údaje a odhady uvedené v této zprávě představují nejlepší dostupné aproximace, je však třeba je interpretovat obezřetně, protože v mnoha částech světa dosud chybějí propracované informační systémy ...

Více