isis - vyrocni zprava 12

Komentáře

Transkript

isis - vyrocni zprava 12
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám
se sídlem v Olomouci
za rok 2012
Obsah :
1. Základní informace o o. s. ISIS
2. Členská základna
3. Důležité události v občanském sdružení ISIS
4. Projekt o. s. ISIS v roce 2012
5. Hospodaření o. s. ISIS v roce 2012
6. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci
7. Co chystáme na rok 2013
Přílohy : 1. Revizní zpráva za období od 1. 1. 2012 do 1. 12. 2012
„Naši odborníci a asistenti na jarním pobytu 2012“
2
1. Základní údaje
Název:
Právní forma:
Datum vzniku:
IČ:
Adresa sídla:
Adresa pracoviště:
Statutární zástupce:
Funkce:
Telefon:
Web:
Registrace:
E-mail:
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám
občanské sdružení
10. 4. 1992
44936478
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc
Radek Schlesinger
předseda, statutární zástupce
(+420)602709286
www.isis-olomouc.cz
http://www.evidencenno.portal.gov.cz, www.olomouc.eu/kpss
[email protected]
2. Členská základna
Ke dni 1. 1. 2012 evidovalo o. s. ISIS celkem 78 členů, z toho:
- 16 odborníků,
- 38 pěstounů zastupujících 27 pěstounských rodin,
- 23 příznivců,
- 1 čestného člena.
V roce 2012 byli přijati:
- 1 odborník
- 3 členové z řad pěstounských rodin
- 1 člen z řad příznivců
V roce 2012 bylo ukončeno členství jednomu členu z řad pěstounských rodin, a to na
vlastní žádost.
Ke dni 31. 12. 2012 má o. s. ISIS evidováno celkem 82 členů, z toho:
- 17 odborníků
- 40 pěstounů zastupujících 29 pěstounských rodin
- 24 ostatních
- 1 čestného člena
3. Důležité události v občanském sdružení ISIS
3.1. Pracoviště ISIS v Olomouci
V souvislosti s připravovanou novelou Zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí začalo o. s. ISIS v závěru roku 2011 řešit otázku možnosti celoročního poskytování
služeb náhradním rodinám. Za velmi významného přispění Mgr. Machové, náměstkyně
primátora města Olomouce, získalo ISIS možnost vybudovat své historicky první, samostatné
pracoviště. Do té doby mělo ISIS své sídlo na stejné adrese jako Dětský domov v Olomouci,
ale své prostory nemělo.
Dne 6. 2. 2012 byla se Správou nemovitostí Olomouc uzavřena nájemní smlouva na
prostory o výměře 95 m2 na Horním náměstí 21 v Olomouci. Aby mohly být tyto prostory
používány k předpokládanému účelu, musely nejprve projít rekonstrukcí, kdy byly opraveny a
vymalovány stěny a stropy, následně byly položeny podlahové krytiny a prostory vybaveny
3
nejnutnějším nábytkem. Všechny tyto činnosti byly hrazeny z grantu poskytnutého Nadačním
fondem J&T.
Následně bylo pracoviště vybaveno nejnutnější výpočetní technikou a elektrotechnikou.
Toto vybavení bylo pořízeno za částku poskytnutou v rámci grantového řízení od Nadace
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Po finálních úpravách tak mohlo proběhnout závěru měsíce srpna 2012 oficiální
otevření pracoviště ISIS na Horním náměstí v Olomouci a od září začal běžný provoz
pracoviště.
„První setkání náhradních rodin v nových prostorách“
3.2. Důležitá jednání
3.2.1. Z jednání Výboru ISIS
Rok 2012 byl pro ISIS rokem rozšiřování služeb. Před výborem bylo mnoho důležitých
rozhodnutí, týkajících se nejen čistě organizačních záležitostí a hospodaření, ale i záležitostí
odborných. Výbor na počátku roku rozhodl o vzniku projektového týmu, který by se zabýval
především řešením odborných záležitostí projektu a po organizační stránce by řešil jen
záležitosti úzce napojené na projekt. Projektový tým pak informoval výbor o své činnosti.
3.2.2. Jednání s úřady
Na začátku roku 2012 se o. s. ISIS stalo pravidelným hostem jednání pracovní skupiny
„Děti, mládež, rodina“ v rámci KPSS. Od srpna 2012 se o. s. stalo řádným členem pracovní
skupiny a odborníci se zapojili do přípravy komunitního plánu na roky 2013 až 2015. V tomto
plánu převzalo o. s. ISIS pozici hlavního realizátora vzdělávání náhradních rodin.
Dne 9. 2. 2012 proběhlo jednání na KÚ OK v souvislosti s předpokládanými změnami
v NRP v rámci novelizace zákona 359/1999 Sb.
Dne 16. 5. 2012 proběhlo jednání s Mgr. Machovou, náměstkyní primátora města
Olomouce, kdy byla paní náměstkyně informována o naplňování záměrů projektu na rok
2012.
Dne 12. 9. 2012 proběhlo setkání s paní Plíhalovou, která se stala patronkou našeho
sdružení.
4
Dne 26. 9. 2012 se uskutečnila finanční kontrola projektu za rok 2011 ze strany MmOl.
Kontrola neshledala žádná pochybení.
Dne 15. 10. 202 se uskutečnila prezentace MPSV k návrhu novelizace zákona 359/1999
Sb.
Dne 5. 11. 2012 se uskutečnilo jednání s Mgr. Kolomazníkovou, ředitelkou NF Větrník
v souvislosti s projekty ISIS na rok 2013.
Dne 16. 11. 2012 se uskutečnilo jednání s Mgr. Vočkou (KÚ OK) v souvislosti se
schválenou novelizací zákona 359/1999 Sb.
Dne 1. 12. 2012 se uskutečnilo Valné shromáždění ISIS, které prodloužilo mandát
stávajícího výboru do konce měsíce března 2013.
3.2.3. Jednání valného shromáždění o. s. ISIS
Dne 1. 12. 2012 se uskutečnilo jednání Valného shromáždění ISIS, které kladně hodnotilo
činnost a hospodaření mezi valnými shromážděními v roce 2011 a 2012. Toto shromáždění
mělo na svém jednání volit výbor na další volební období. Stávající výbor požádal o
prodloužení mandátu do 31. 3. 2013 s tím, že jsou v současné době řešeny otázky dalšího
směrování o. s. ISIS. Valné shromáždění tento požadavek schválilo.
4. Projekt o. s. ISIS v roce 2012
Pro rok 2012 byl vypracován globální projekt, jehož cílem bylo poskytování co nejširších
odborných a odlehčovacích služeb náhradním rodinám v průběhu celého roku, nikoli jen
některých částech roku.
Globální projekt nesl název „Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním
rodinám v roce 2012“.
Aby mohl být tento projekt realizován, požádalo o. s. ISIS již v září 2011 o dotaci
z prostředků MPSV. V tomto dotačním řízení bylo ISIS úspěšné.
Projekt zahrnoval 12 cílů, jejichž realizací by byl projekt naplněn. Jednalo se o:
4.1. Odlehčovací služby pro náhradní rodiny.
4.2. Organizování klubových setkání.
4.3. Podporu umísťování dětí z dětského domova do NRP.
4.4. Podpora o doprovázení dětí v nové náhradní rodině.
4.5. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících v dětském domově.
4.6. Podpora svépomoci.
4.7. Pomoc při formování zdravé osobní identity dětí žijících v náhradních rodinách.
4.8. Poradensko-vzdělávací pobyty.
4.9. Telefonická krizová intervence.
4.10. Vzdělávání náhradních rodičů.
4.11. Zvyšování funkčnosti a odolnosti náhradních rodin.
4.12. Zvyšování kvalifikace pracovníků v náhradní rodinné péči.
4.1. Odlehčovací služby pro náhradní rodiny
Odlehčovací služby byly poskytovány formou volné herny a výtvarných dílen.
Volná herna byla určena pro volnočasové vyžití děti z náhradních rodin při hrách a
společné zábavě. Za rok 2012 se uskutečnilo 14 akcí s průměrnou účastí 5-6 dětí na jedné
akci.
5
Výtvarné dílny byly realizovány celkem 9-krát a v průměru se jich zúčastnilo 7 osob.
4.2. Klubová setkání náhradních rodin
Po uvedení pracoviště ISIS na Horním náměstí v Olomouci v září 2012 do provozu, byla
realizována, vždy první čtvrtek v měsíci, setkání náhradních rodin.
Tento cyklus byl narušen v měsíci prosinci, kdy se setkání náhradních rodin uskutečnilo
1. 12. 2012 v Domě dětí a mládeže v Olomouci a bylo spojeno s oslavou 20. výročí založení
„ISIS-sdružení pro pomoc dětem bez domova“, které svůj název změnilo v roce 2007 na
současný: „ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám“. Zároveň bylo součástí
tohoto setkání i jednání Valného shromáždění ISIS. Tohoto setkání se zúčastnili nejen
zástupci náhradních rodin (39 dospělých a 41 dětí), ale také odborníci, příznivci a hosté ISIS
(13 osob). V rámci kulturního programu, ve kterém vystoupila většina dětí z našich rodin,
vystoupila i patronka našeho sdružení paní Ivana Plíhalová.
Setkání v měsících září, říjen a listopad 2012 se účastnilo v průměru 10 náhradních
rodičů.
6
4.3. Podpora umísťování dětí z dětského domova do NRP
Na základě velmi úzké spolupráce s Dětským domovem v Olomouci byly průběžně
vytipovávány děti vhodné pro umístění do pěstounské péče nebo pro které by byla žádoucí
péče hostitelská. S těmito dětmi byly průběžně probírány možnosti NRP a především jim bylo
umožněno účastnit se jarního a letního pobytu o. s. ISIS, kde měly možnost získat reálnou
představu o fungování pěstounských rodin. Jednalo se celkem o 4 děti ve věku od 9 do 16
let. U dvou z těchto dětí se podařilo realizovat hostitelskou péči.
4.4. Podpora a doprovázení dětí v nové náhradní rodině
Podpora dětí v nové náhradní rodině probíhala formou individuálního poradenství
pro děti, prostřednictvím činností dětí ve skupinkách, formou individuálního poradenství pro
pěstounské rodiče i prostřednictvím klubových setkání pro pěstouny. Tyto služby byly dětem i
pěstounům poskytovány v rámci jarního a letního pobytu a v průběhu celého roku na
pracovišti o. s. ISIS.
4.5. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících v dětském domově
Sociální integrace dětí z Dětského domova v Olomouci byla podporována jednak v rámci
jarního a letního pobytu o. s. ISIS, a dále v rámci jednotlivých akcí o. s. ISIS. Celkem 6 dětí a
mladých dospělých ve věku od 9 do 21 let mělo při setkání s náhradními rodinami možnost
získat povědomí o stabilním rodinném soužití a vytvořit si tak představu tom, jak by měla
kvalitní rodina fungovat. Všichni ze zúčastněných si postupem času vytvořili bližší vztahy
s jednotlivými členy náhradních rodin, čímž si rozšířili svou sociální podpůrnou síť, která je
vzhledem k jejich nejisté a složité budoucnosti velmi žádoucí.
4.6. Podpora svépomoci
V návaznosti na praxi a zkušenosti odborníků z jiných oblastí jsme organizovali
svépomocnou skupinu příbuzenské pěstounské péče, kam převážně pěstouni prarodiče
přinášeli jejich specifické problémy dané věkem, pocity viny za selhání vlastního dítěte, nebo
i pěstouni sourozenci, kteří se obtížně vyrovnávají se zodpovědností atd. V rámci těchto
skupin jsme využívali potenciálu svépomocných skupin, hlavně sdílení zkušeností a pocitů, a
podporování klientů v tom, aby si formou skupinových setkání dokázali sami najít cestu či
řešení v jejich situaci. Svépomocná skupina probíhala vždy každý druhý čtvrtek v měsíci od
16.30 do 18.00 hodin od září do prosince v prostorách o.s. ISIS, Horní náměstí 21, Olomouc.
Skupinu vedl zkušený psycholog/psychoterapeut.
4.7. Pomoc při formování zdravé osobní identity dětí žijících v náhradních rodinách
V roce 2012 byl tento cíl naplňován v rámci jarní a letní etapy poradensko-vzdělávacích
pobytů. Šlo o aplikaci speciálního programu pro děti a dospívající z náhradních rodin. Jedná
se o program původní, který byl cíleně vytvořen zkušenými odborníky o. s. ISIS, kteří ho
zpracovávali s ohledem na problematiku dětí z NRP a vycházeli z prověřených zkušeností a
dostupné odborné literatury. Program vedli proškolení psychologové a studenti psychologie.
Byl realizován ve 4 skupinách podle věku a schopností dětí. Byly integrovány i děti s
postižením a poruchami vývoje, vlastní dětí náhradních rodičů a děti z dětského domova.
Program byl převážně založen na sociálně-psychologických hrách podporujících
7
komunikační dovednosti, sociální kompetence, sebepoznání, schopnosti sebevyjádření,
spolupráci a vzájemnou toleranci mezi dětmi.
Nově chceme v roce 2013 v rámci odborných služeb provádět speciální program pro děti
na podporu zdravé identity nejen na poradensko-vzdělávacích pobytech, ale i během roku na
pracovišti sdružení.
4.8. Poradensko-vzdělávací pobyty
Mezi nejvýznamnější akce roku 2012 patřily již pravidelné poradensko-vzdělávací
pobyty.
4.8.1. Jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů
Jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve
dnech 11. – 13. 5. 2012 v Penzionu SOLA GRATIA v Bystřici pod Hostýnem.
Na poradensko-vzdělávací pobyt se přihlásilo 59 osob, avšak z důvodu onemocnění
několika dětí se pobytu nakonec zúčastnilo celkem 52 osob, zastoupeno bylo 13 náhradních
rodin a 6 dětí z DD Olomouc.
Celkové náklady jarního cyklu projektu, bez započtení osobních nákladů, činily částku
67.760,00 Kč. Náklady na jednoho účastníka pobytu činily 1.303,00 Kč. V celkových
nákladech však nejsou zohledněny náklady spojené se zajištěním odborného programu,
které jsou evidovány odděleně.
Doprava účastníků poradensko-vzdělávacího pobytu, jako již tradičně, zajišťovala
společnost Veolia Transport. Autobusová doprava byla zajištěna z Olomouce do Bystřice pod
Hostýnem, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkou pro nástup účastníků
v Olomouci u letadla. Zpětná přeprava účastníků z Bystřice pod Hostýnem do Olomouce byla
8
zajištěna obdobným způsobem jako při příjezdu. Účastníci jarního cyklu poradenskovzdělávacího pobytu ze vzdálenějších míst Olomouckého kraje si zajistili vlastní dopravu.
Ubytování pro většinu účastníků bylo zajištěno ve dvou– až čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením v hlavní budově. S ohledem na množství účastníků bylo
využito i ubytování v pokojích jedné z vedlejších budov (na chaloupce).
Stravování bylo zajištěno formou plné penze se zajištěním pitného režimu. Svačinky
byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně.
Na jarním cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu byl připraven program jak odborný
(viz dále), tak i pro aktivní využití volného času.
V rámci volnočasových aktivit se pod vedením Mgr. Marka Navrátila konaly, pro
nepřízeň počasí v hlavní budově, společenské hry, kterých se účastnila většina přítomných.
V závěru sobotního večera se uskutečnil, i přes nepříznivé počasí, již tradiční táborový oheň,
u kterého všichni měli možnost opéci si očekávaný špekáček.
„K volnému času patřila i zábava“
V neděli dopoledne se pak uskutečnilo závěrečné hodnocení pobytu, v rámci kterého se
měli možnost vyjádřit všichni účastníci. Z vyjádření, která byla v rámci hodnocení
organizačního zajištění pobytu prezentována, vyplynulo, že všechny stránky pobytu byly
velmi kladně hodnoceny. Velká spokojenost byla s ubytováním, stravou i programem. Všemi
přítomnými byla velmi kladně hodnocena podpora ze strany nadací, státní správy a
sponzorů.
Program sociálně psychologických her pro děti a dospívající probíhal jako obvykle
ve čtyřech skupinkách.
První skupinku – „Šídla“ vedly Mgr. Martina Indráková a Lucie Krupitzerová. Dětí se
sešlo šest, z toho nejmladší dítě bylo na pobytu poprvé, nejstarší chlapec s mentálním
postižením je v této skupince úspěšně integrován. Po počátečních problémech se
soustředěním se děti postupně zklidnily a zapojily do činnosti. Náplň čtyř skupinek byla
zaměřena na rozvoj spolupráce, vzájemné komunikace a také na rozvoj osobnosti dětí.
Kromě standardních verbálních a kresebných technik byly zařazeny techniky na rozvoj
smyslového vnímání, zejména hmatu, uvědomování si těla a sebe sama. Pracovalo se
s fantazií, příběhy a pohádkami. Zařazeny byly také hry pro zábavu, nácvik básně a relaxace.
V sobotu večer děti předvedly scénku z pohádky „Sněhurka a pět trpaslíků“, která rodiče
nadchla. Podle hodnocení vedoucích je při dlouhodobém sledování možné u všech dětí
zaznamenat určité pokroky, které byly rovněž konzultovány (podobně jako v dalších
skupinkách) s psychology a rodiči/pěstouny.
9
Skupinka druhá – „Draci“ byla vedena Markem Pospíšilem a Nikol Tandlerovou. Dětí
ve věku 8-11 let bylo celkem osm, z toho jeden nový chlapec. Sociálně psychologické hry
byly zaměřeny hlavně na spolupráci ve skupině, posílení důvěry v kamarádských vztazích,
sebevyjádření, pozornost, pozitivní zpětnou vazbu. Zvládnutí chodu skupinky bylo poměrně
náročné kvůli zvýšené aktivitě nebo naopak váhavosti některých dětí. Přesto se však
vedoucím povedlo vytvořit dělnou a přátelskou atmosféru a závěrem bylo hodnocení
skupinky celkově pozitivní. Pro práci této skupinky jako by byl víkendový pobyt příliš krátký –
vyhovuje jí delší letní pobyt, kde je více možností se skupinou pracovat.
Třetí skupinka – „Žužláci“ byla opět pod taktovkou Mgr. Josefa Mižigara a Mgr. Nikoly
Žingorové. Tvořilo ji šest dětí v poměrně úzkém věkovém rozpětí 11-13 let. Do skupinky
postoupily tři děti, proto bylo nejdříve nutné seznámení s „novými“ členy a stanovení pravidel
ve skupinové práci. U těchto dětí na počátku dospívání je důležité zjistit jejich očekávání a
podle možností jim vyjít vstříc. Děti preferují pohybové aktivity, přesto se ochotně zapojovaly i
do náročnějších technik zaměřených na spolupráci a komunikaci, na schopnost vyjádřit se a
prosadit. V této skupince se podařilo udělat kus práce, všechny děti se dobře zapojovaly,
jsou snaživé a šikovné. Jako počátek přípravy na budoucí práci ve skupince nejstarších se
už děti učí diskutovat o nejrůznějších tématech.
10
Čtvrtou skupinku – „Pošahany kytky“ vedli již tradičně manželé Mgr. Filip Jadlovec a
Mgr. Lucie Jadlovcová. Ve skupince byly čtyři dívky a jeden chlapec ve věku od necelých 16
do 21 let, můžeme tedy mluvit o adolescentech. Nová dívka z dětského domova byla
ostatními velmi dobře přijata. Aktivity a diskuse ve skupince byly orientovány na závažná
životní témata, jako jsou agresivita a její zvládání, rodina (rodina biologická, rodina současná,
pobyt v dětském domově, rodina budoucí – ideální). Vedoucí hovořili s dospívajícími
otevřeně i o citlivých tématech původu, přináležení, kontaktu s biologickými rodiči. Máme
zkušenost, že dospívající se v bezpečném prostředí skupiny bez problémů svěřují, posiluje je
podobný osud, jsou si vzájemně oporou. Bez nadsázky lze říci, že dění ve skupince má
psychoterapeutický potenciál. Obešlo se i na sociálně psychologickou hru na rozvoj
spolupráce, logického myšlení, komunikace a schopnosti plánovat. Při závěrečném
hodnocení jsme opět zdůraznili velký přínos toho, že ve skupině jsou vedoucí muž a žena,
takže dospívající, kteří hledají vzory a modely chování, vidí příklad funkční komunikace mezi
partnery. Tuto „vymoženost“ však máme již ve 3 skupinkách ze 4.
Je potřeba dodat, že do skupinek byly opět začleněny děti z dětského domova
v Olomouci (6 dětí). Prospěšnost tohoto opatření pro všechny jsme již vícekrát konstatovali.
Pokud jde o odborný program pro rodiče, intenzivně probíhaly poradenské
konzultace. Všechny rodiny konzultovaly se svými rodinnými psychology. Dobrou zprávou je,
že tým psychologů posílil zkušený dětský klinický psycholog PhDr. Jiří Smejkal. Přestože je
víkendový pobyt krátký, vzdělávací program byl i tentokrát velmi intenzivní. V pátek proběhla
11
na úvod řízená beseda „Čím žijí naše rodiny“. V sobotu si rodiče vyzkoušeli v prožitkovém
semináři Mgr. Navrátilové a Dr. Smejkala techniky Radosti těla a Dobrý šálek kávy. Ukázalo
se, že čas vyhrazený pro zklidnění a zamyšlení nad sebou je pro rodiče a prarodiče
nesmírně potřebný. Odpoledne se sešla skupina pěstounů z příbuzenských pěstounských
péčí, jednání moderovala prof. Koluchová. Ostatní rodiče se sešli s dalšími třemi psychology
na volné besedě k současným otázkám náhradní rodinné péče. Diskuse byla velmi živá,
probraly se okruhy pěstounská péče na přechodnou dobu, sanace biologických rodin,
nejlepší zájem dítěte, hostitelská péče, dotkli jsme se i novely zákona č. 359/1999 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí. Nedělní vzdělávací seminář měl název Životní spokojenost
rodičů a vedla jej doc. Sobotková. Tematicky navazoval na sobotní vzdělávání. Pěstouni se
aktivně zapojovali a vzhledem k nedostatku času si vyžádali dokončení na letním pobytu.
Je potřeba zdůraznit, že všichni přítomní pěstouni na pobytu nebo krátce po něm
ochotně sepsali svůj příspěvek do chystaného sborníku k 20. výročí o.s. ISIS. Do publikace
jsme také získali ohlasy a vzpomínky vedoucích skupinek, sociálních pracovnic Magistrátu
města Olomouce a dalších významných spolupracovníků a příznivců sdružení.
Odborný program jak pro děti, tak pro rodiče, byl hodnocen účastníky jako zajímavý a
prospěšný.
4.8.2. Letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů
Letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů pro náhradní rodiny se uskutečnil ve
dnech 13. – 18. 8. 2012 v Hotelu Brněnka ve Velkých Losinách.
Na poradensko-vzdělávací pobyt se přihlásilo 70 osob, avšak z důvodu onemocnění se
pobytu nakonec zúčastnilo celkem 68 osob. Zastoupeno bylo 14 rodin a 5 dětí z DD
Olomouc.
12
Celkové náklady letního cyklu projektu dosáhly částky 165 261,00 Kč. Náklady na
jednoho účastníka pobytu činily 2 430,30 Kč. V celkových nákladech však nejsou zohledněny
náklady spojené se zajištěním odborných služeb, které jsou hrazeny z dotace MPSV.
Doprava účastníků poradensko-vzdělávacího pobytu, jako již tradičně, zajišťovala
společnost Veolia Transport. Autobusová doprava byla zajištěna z Olomouce do Velkých
Losin, a to od DD Olomouc, U Sportovní haly 1A, se zastávkou pro nástup účastníků
v Olomouci u letadla. Zpětná přeprava účastníků z Velkých Losin do Olomouce byla zajištěna
obdobným způsobem jako při příjezdu. Účastníci letního cyklu poradensko-vzdělávacího
pobytu ze vzdálenějších míst Olomouckého kraje si zajistili vlastní dopravu.
Ubytování pro většinu účastníků bylo zajištěno v hlavní budově. Jen pro vedoucí jedné
ze skupin bylo zajištěno ubytování v chatce.
Stravování bylo zajištěno formou plné penze se zajištěním pitného režimu. Svačinky
byly zajišťovány ze strany OS ISIS samostatně.
Program letního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu byl připraven jak po odborné
stránce, tak i po stránce aktivního využití volného času. V rámci volnočasových aktivit se pod
vedením Mgr. Marka Navrátila, vedoucích a asistentů dětských skupin uskutečnily
společenské hry a soutěže, kterých se účastnila většina přítomných.
13
Kromě soutěží a her byly pro přítomné zajištěna i exkurze v přečerpávací elektrárně
Dlouhé stráně, kterého se zúčastnilo 37 osob.
Účastníci letního cyklu poradensko-vzdělávacího pobytu se měli možnost vykoupat
v termálním koupališti ve Velkých Losinách.
14
V rámci výtvarných dílen se letos vyráběly pod vedením paní Veroniky Choré košíčky,
věnečky, misky a jiné dekorativní předměty z pletené papíroviny. Natřené různými odstíny
mořidel a akrylových barev představují krásnou kolekci výrobků, zachycenou i na fotografiích.
„Oblíbené výtvarné dílny pod vedením tety Veroniky a plody práce“
V závěru sobotního večera se uskutečnil, již tradiční a všemi očekávaný táborový oheň,
u kterého všichni měli možnost opéci si očekávaný párek či špekáček.
„Před zapálením táboráku děti předvedly své programy, které si připravily“
15
V neděli dopoledne se pak uskutečnilo závěrečné hodnocení pobytu, v rámci kterého se
měli možnost vyjádřit všichni účastníci. Z vyjádření, která byla v rámci hodnocení
organizačního zajištění pobytu prezentována, vyplynulo, že všechny stránky pobytu byly
velmi kladně hodnoceny. Velká spokojenost byla s ubytováním, stravou i programem. Všemi
přítomnými byla, stejně jako na jarním pobytu, velmi kladně hodnocena podpora ze strany
nadací, státní správy a sponzorů.
Program sociálně psychologických her pro děti a dospívající probíhal jako obvykle
ve čtyřech skupinkách.
První skupinku – „Šídla“ vedly Mgr. Martina Fülepová, Lucie Krupitzerová a nová
asistentka, studentka psychologie Šárka Daňková. Měly na starost celkem 9 dětí ve věku od
čtyř a půl do sedmi a půl let, z toho jedna holčička byla nová. Náplň šesti skupinek letního
pobytu byla zaměřena na rozvoj sebepoznání, sebevědomí, vnitřní síly, hledání vnitřních
zdrojů a poskytování zpětné vazby ostatním. Kromě standardních verbálních a kresebných
technik byly zařazeny techniky na rozvoj smyslového vnímání, zejména chuti, uvědomování
si těla, strachu a sebe sama, práce s fantazií, příběhy a pohádkami. Zařazeny byly také hry
pro zábavu, nácvik písně s tancem a relaxace. Děti se do chodu programu zapojovaly velmi
aktivně. Byly pozorné a k aktivitám přistupovaly se zaujetím a nadšením. Jejich pokrok byl
zřejmý během týdne zejména ve směru poskytování zpětné vazby k druhým. U sobotního
táboráku první skupinka předvedla krásně nacvičenou písničku o strašidýlku Emílkovi a tanec
za zpěvu mantry. Děti byly velmi zaujaté, radostné a přitom ukázněné.
Skupinka druhá – „Draci“ byla vedena opět Markem Pospíšilem a Nikol Tandlerovou,
jako posilu jsme tentokrát přizvali dlouholetého spolupracovníka sdružení Mgr. Marka
Navrátila, protože dětí bylo celkem 11, z toho jeden nový chlapec (věk dětí od 8 do 11 let).
Na programu byly sociálně-psychologické hry zaměřené na rozvoj spolupráce, důvěry,
sebeuvědomování a prohloubení vzájemných vztahů. Pro lepší schopnost sebevyjádření se
děti zabývaly i tím, jaké mají přání a sny. Zařazena byla také prevence závislostí přiměřeně
věku dětí. Na závěr děti kreslily za skupinku (tak jako ostatní) společný výkres, který nyní
zdobí stěnu herny na pracovišti o. s. ISIS. U táboráku děti zahrály velmi vtipnou scénku
z rodinného života, kterou samy vymyslely.
16
Třetí skupinka – „Žužláci“ pracovala tradičně v režii Mgr. Josefa Mižigara a Mgr.
Nikoly Žingorové. Tvořilo ji 9 dětí ve věku 11-16 let. Do skupinky postoupil jeden chlapec. I
přes velký počet dětí byla práce skupinky velmi zdařilá. Až na výjimky se dařilo zvládnout
všechny aktivity, které vedoucí pro tento pobyt připravili (hry na spolupráci, vzájemnou
komunikaci, dovednost vyjednávat, řešit situace apod.). Někdy bylo potřeba děti mírně
usměrnit, zařadit pohybovou aktivitu nebo hru na zkoncentrování pozornosti. Nově příchozí
chlapec byl skupinou přijat velmi dobře. Z důvodu nerovnoměrného věkového zastoupení
byla skupina občas rozdělena na mladší a starší děti. Příspěvkem skupinky na pobavení u
táboráku bylo několik vtipů.
Čtvrtou skupinku – „Pošahany kytky“ vedli manželé Mgr. Filip Jadlovec a Mgr. Lucie
Jadlovcová. Ve skupince byly tři dívky ve věku kolem 20 let. Sociálně-psychologické hry a
diskuse byly zaměřené na vyjadřování emocí, rozvoj logického myšlení, životní plány a cíle,
pojetí rodiny atd. K táboráku se děvčata z této skupinky dostavila v dokonalých růžových
kostýmech a namaskování za „tři čuníky“.
17
Do skupinek bylo začleněno 5 dětí z dětského domova v Olomouci. Z toho u dvou dětí
se daří realizovat hostitelskou péči v rodinách z o.s. ISIS.
Odborný program pro rodiče byl jako vždy rozdělen do dvou hlavních oblastí:
psychologického poradenství a vzdělávání. Psychologické poradenské konzultace, ať již
individuální nebo rodinné, proběhly se všemi rodinami. Dbáme na návaznost našich
odborných služeb – evidujeme, se kterými odborníky má rodina ještě kontakt, v případě
potřeby sami doporučujeme péči dalšího odborníka.
Vzdělávací program začal v pondělí řízenou besedou „Čím žijí naše rodiny“. Mezi dobré
zprávy patřilo například přijetí dalšího dítěte do pěstounské péče jedné rodiny.
V úterý proběhla přednáška Mgr. Navrátilové „Psychické potřeby rodičů“, obohacená
prožitkovou technikou „Moje bezpečné místo“. Tento vzdělávací blok je v souladu s trendem
zaměřit vzdělávání nejen na poznatky o vývoji a výchově dítěte, jak tomu bylo hojně
v minulosti sdružení, ale také na osobnost náhradních rodičů, jejich potřeby, prožívání,
spokojenost, zvládání náročných situací a psychickou odolnost. Odpoledne téhož dne se
setkala a pracovala svépomocná skupina příbuzenské pěstounské péče pod vedením prof.
Koluchové. Protože tato problematika ve sdružení narůstá, následoval ještě vzdělávací
seminář pro vedoucí a asistenty, který se týkal rovněž příbuzenské pěstounské péče.
Účastnili se všichni psychologové sdružení.
18
Ve středu rodiče zaujala přednáška PhDr. Smejkala s příznačným názvem „Je na místě
bát se psychiatrie? Psychické potíže z pohledu pedopsychiatrie“. V průběhu přednášky měli
rodiče možnost zapojovat se se svými zkušenostmi, čehož aktivně využili. Na závěr dokonce
vytvořili sousoší ztělesňující psychiatrii v jejich pojetí. Lze konstatovat, že tento vzdělávací
blok zmírnil možné předsudky a obavy z oboru psychiatrie. Ve středu dopoledne nás
navštívili ještě zvaní hosté, sociální pracovníci Magistrátu města Olomouce: Bc. Jana
Grohmannová, paní Marie Jílková, Bc. Lucie Zemčáková a Bc. František Miler. Beseda se
týkala především novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Rodiny dostaly od sociálních
pracovníků aktuální nafocené materiály a besedu hodnotily jako velmi přínosnou.
Ve čtvrtek se konala přednáška s besedou nazvaná „Jak hodnotit úspěšnost
pěstounské péče?“. Přednášela prof. Koluchová, která využila svých bohatých zkušeností
z výzkumů a poradenské práce s pěstounskými rodinami. Navečer se ještě rodiny sešly
k dokončení tématu „životní spokojenost“ z jarního poradensko-vzdělávacího pobytu. Doc.
Sobotková je seznámila s diagnostickou metodou SEIQoL, kterou si mohli pod jejím vedením
vyplnit a vyhodnotit. Téma životní spokojenosti rovněž souvisí s psychickými potřebami
rodičů, o kterých se jednalo v úterý.
19
Páteční vzdělávání začalo ráno aktuálním sdělením doc. Sobotkové z letos
realizovaného výzkumu padesáti dospělých, kteří vyrostli v pěstounské péči. Prostor byl
pouze pro stručné seznámení rodin s jedním ze zkoumaných okruhů, a to „biologická rodina,
kontakty s biologickými rodiči, význam biologické rodiny pro osoby vychované v pěstounské
péči“. Výsledky tohoto ojedinělého výzkumu jsou zajímavé a přítomní se shodli na tom, že je
potřeba je publikovat a diskutovat o nich. V další části vzdělávacího bloku jsme přivítali
zkušené pěstouny z Brna, manžele Opatřilovi. Jejich povídání o rodině a dětech vyvolalo živý
ohlas a pozitivní hodnocení. Diskuse s Opatřilovými se protáhla do pozdního odpoledne,
náhradní rodiče sdíleli vzájemně své zkušenosti a bylo to pro ně velkým povzbuzením.
V sobotu proběhlo závěrečné hodnocení pobytu, v druhé části i za účasti vedoucích a
asistentů skupinek. Odborný program pro děti i dospělé byl hodnocen jednoznačně kladně.
4.9. Telefonická krizová intervence
Od září 2012 je zřízena telefonická linka, na kterou mají členové náhradních rodin
(rodiče i děti) možnost zavolat dvakrát týdně a poradit se s psychologem, který má
zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče, o jejich aktuální osobní a rodinné situaci. Tuto
službu mají klienti možnost využít v době, kdy mají akutní problém a nejsou objednáni k
poradenské konzultaci. Krizová linka je v provozu i jeden den o víkendu, kdy jiné poradenské
služby nejsou k dispozici. Na telefonickou krizovou intervenci navazují podle potřeby další
odborné služby (psychologické poradenství, svépomocné skupiny, konzultace u dalších
odborníků, např. psychiatrů, speciálních pedagogů atd.). TKI je poskytována na telefonním
čísle 602 943 414 v úterý od 8. 00 do 10. 00 hodin a v neděli od 18. 00 do 20. 00 hodin.
Telefonická krizová intervence je poskytována v souladu s pravidly krizové intervence
odborně vyškoleným pracovníkem. Klient může využít i anonymního poskytnutí služby,
nabízíme absolutní diskrétnost.
4.10. Vzdělávání náhradních rodičů
V oblasti vzdělávání jsme i v roce 2012 poskytli náhradním rodinám relevantní a aktuální
informace. Vzdělávání pro náhradní rodiče bylo vždy co nejvíce šité na míru aktuálním
situacím, ve kterých se rodina nacházela, tzn. v oblastech sociálně-právních,
psychologických, pedagogických. Z oblasti psychologické to byla např. témata o vývoji dětí,
možných poruchách vývoje, o konkrétních krocích, jak zvládat náročné rodičovství atd.
20
Vzdělávání probíhalo formou prezentace, skupinové diskuse, řešení modelových situací,
prožitkové techniky, semináře. Rodinám byla k dispozici průběžně doplňovaná knihovnička.
V roce 2013 plánujeme na vzdělávací programy přizvat i externí lektory z oborů případné
spolupráce (pedopsychiatry, speciální pedagogy atd.). Vzdělávání probíhalo na poradenskovzdělávacích pobytech denně, od září 2012 se pak vzdělávání stalo součástí klubových
setkání vždy každý první čtvrtek v měsíci. V roce 2013 plánujeme pravidelné vzdělávací
odpoledne pro stávající náhradní rodiny a ucelené vzdělávací bloky pro nové náhradní
rodiny, které do systému NRP vstupují nebo jsou náhradními rodinami jen krátce.
4.11. Zvyšování funkčnosti a odolnosti náhradních rodin
Náhradním rodinám bylo v roce 2012 poskytováno odborné psychologické poradenství,
terapeutické vedení (podle povahy problému jde o individuální či rodinné poradenství nebo
terapeutické vedení) a klinicko-psychologické vyšetření. Služby mohli využívat jak rodiče, tak
i děti z náhradních rodin. Každá rodina má možnost dlouhodobé spolupráce s psychologem,
takže poradenství je založeno na bázi důvěry a individuálním přístupu. Odborné služby
probíhaly intenzivně na poradensko-vzdělávacích pobytech a od září 2012 pak i pravidelně
dle objednání ze strany náhradní rodiny na poradenském pracovišti o.s. ISIS na Horním nám.
21 v Olomouci, a to vždy v úterý, čtvrtek a pátek. V případě potřeby jsme zprostředkovali
konzultaci s dalším odborníkem – specialistou. Dbali jsme na návaznost odborných služeb.
Novinkou bylo poradenství pro mladé dospělé, kteří vyrostli v náhradní rodině. Výjimkou
nebyly ani odborné konzultace s potenciálními zájemci o NRP, kterým byly poskytnuty
veškeré relevantní informace z oblasti péče o přijaté dítě, možných problémů a komplikací.
Zájemci takto mohli lépe zhodnotit své možnosti a motivaci pro NRP.
4.12. Zvyšování kvalifikace pracovníků v náhradní rodinné péči
V rámci zvyšování kvalifikace a profesionální úrovně poskytovaných služeb jsme ve
spolupráci s orgány SPOD ve II. pololetí roku 2012 realizovali kvalifikační kurz pro
pracovníky v náhradní rodinné péči (psychology, sociální pracovníky, studenty psychologie a
sociální práce). Kurz probíhal od září do prosince a byl zaměřen na aktuální dění v oblasti
praxe, výzkumu a legislativy náhradní rodinné péče, na specifika a chystané změny v ústavní
výchově, na psychické potřeby dětí v NRP, na možnosti podpory zdravého rodinného
fungování náhradních rodin, na sociální práci s pěstounskou rodinou a některé psychické
poruchy, které se vyskytují u dětí v dětském domově a náhradní rodinné péči.
V rámci kurzu měli účastníci možnost účastnit se sekce „Aktuální otázky NRP“ v rámci
celostátní konference Psychologické dny 2012.
Na odborném programu kvalifikačního kurzu se podíleli:
Mgr. Alice Musilová, Krajský úřad Olomouckého kraje:
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu NRP a chystané aktuální
změny
Marie Jílková, Bc. Jana Grohmanová, Magistrát města Olomouce:
Sociální práce s pěstounskou rodinou
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., o.s. ISIS:
Podpora zdravého rodinného fungování a rodinné resilience,
psychické potřeby dětí v kontextu NRP
Mgr. Dalibor Křepský, Dětský domov v Olomouci:
Systém ústavní výchovy a chystané změny
21
Mgr. Radmila Navrátilová, PhDr. Jiří Smejkal, o.s. ISIS:
Psychické poruchy u dětí v DD a v NRP.
Kurzu se účastnilo 18 frekventantů.
V roce 2013 plánujeme navázat na pilotní projekt tohoto kurzu a uskutečnit druhý ročník
vzdělávacího programu rozšířený o nové poznatky a zkušenosti v oblasti náhradní rodinné
péče, včetně zkušeností s novelou zákona č. 359/1999 Sb. V roce 2013 taktéž plánujeme
kurz akreditovat u MPSV.
5. Hospodaření o. s. ISIS v roce 2012
5.1. Počáteční zůstatky ke dni 1. 1. 2012
K uvedenému datu činil zůstatek:
- na hotovosti v pokladně částku
9.018,00 Kč.
- na běžném účtu u ČSOB-Poštovní spořitelny
65.967,92 Kč.
Celkem o. s. ISIS má k dispozici částku
74.985,92 Kč.
Z celkového zůstatku pak náleží částka 20.000,00 Kč, poskytnutá NF Větrník, na projekt
realizovaný v roce 2012.
5.2. Příjmy v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Za uvedené období činily příjmy o. s. ISIS částku 1 439 482,06 Kč a skládaly se z:
5.2.1. Dotace MPSV
925 091,00 Kč.
5.2.2. Grantů a příspěvků orgánů státní správy ve výši
160.000,00 Kč.
5.2.3. Grantů nadací
199 979,00 Kč
5.2.4. Příspěvků účastníků pobytů ve výši
53.500,00 Kč.
5.2.5. Finančních darů právnických osob ve výši
68.230,00 Kč.
5.2.6. Finančního daru fyzických osob ve výši
27.600,00 Kč.
5.2.7. Příspěvku účastníků výletu
5.040,00 Kč.
5.2.8. Úroků na běžném účtu ve výši
42,06 Kč.
22
Výše uvedené dílčí částky se skládaly:
5.2.2. Ze strany státní správy (granty a příspěvky) o. s. ISIS obdrželo od :
- Statutárního města Olomouce částku
150.000,00 Kč.
- MěÚ Šumperk částku
4.000,00 Kč.
- MěÚ Zábřeh částku
6.000,00 Kč.
5.2.3. Ze strany nadací a nadačních fondů o. s. ISIS obdrželo částku od:
- Nadačního fondu J&T
99.979,00 Kč.
- Nadace Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
40.000,00 Kč.
- Nadace „Větrník“
60.000,00 Kč.
5.2.4. Příspěvky účastníků pobytů byly složeny z:
- příspěvků účastníků jarního pobytu ve výši
- příspěvků účastníků letního pobytu ve výši
12.600,00 Kč.
40.900,00 Kč.
5.2.5. Ze strany právnických osob obdrželo o. s. ISIS i přes krizi v hospodářství finanční
dary od:
- OLSPED, s. r. o. Olomouc částku
20.000,00 Kč.
- Aura Design Studio částku
16.000,00 Kč.
- JERID, s. r. o. Olomouc částku
15.000,00 Kč.
- Čechofracht Rail, s. r. o. Praha částku
5.000,00 Kč.
- EXPRESS INTERFRACHT, mezin. Sped., s. r. o. Brno částku
5.000,00 Kč.
- HS MADALEN Zábřeh – výtěžek ze vstupného
5.730,00 Kč.
- HS BARBECUE částku
1.500,00 Kč.
5.2.6. Ze strany fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary od :
- paní Vladěny Henemanové částku
- od pana Mareše ze Zábřehu
- od RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph. D., starosty města Zábřeh
- od MUDr. Marie Johnové
- od paní Gieselové ze Zábřehu
400,00 Kč.
1.000,00 Kč.
6.000,00 Kč.
20.000,00 Kč.
200,00 Kč.
5.3. Výdaje v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Celkové výdaje uplynulého období představovaly v souhrnu částku 1,366.454,61 Kč.
Tato celková částka se skládá z:
- mzdové náklad, vč. odvodů
- vybavení pracoviště
- náklady na letní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů
- nájemné a náklady v souvislosti s provozem pracoviště
- náklady na jarní cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů
- vydání sborníku k 20. výročí vzniku ISIS
- nákup odborných služeb (PaM, přestavba internetových stránek)
- úhrada cestovného a dopravy
- složené kauce (pracoviště ISIS)
- údržba pracoviště
- zálohy na energie
- pojistného
- výdajů v souvislosti s kluby náhradních rodin v roce 2012
23
775.234,00 Kč
141.153,00 Kč
131.491,00 Kč
90.888,00 Kč
61.079,00 Kč
48.664,00 Kč
21.500,00 Kč
20.451,00 Kč
15.000,00 Kč
10.953,00 Kč
8.700,00 Kč
7.860,00 Kč
7.734,00 Kč
- úhrady za účast na seminářích
- podpora výzkumu o NRP
- úhrada za telekomunikační služby
- administrativy
- materiál pro výtvarné dílny
- poštovného
- dary
- poplatků za vedení běžného účtu
7.300,00 Kč
4.725,00 Kč
4.138,61 Kč
3.892,00 Kč
2.525,00 Kč
1.372,00 Kč
1.306,00 Kč
489,00 Kč
5.4. Stav hotovosti a účtu k 31. 12. 2012
K datu 31. 12. 2012 činí zůstatek:
- na hotovosti v pokladně částku
- Na běžném účtu u ČSOB-Poštovní spořitelny
Celkem o. s. ISIS má k dispozici částku
148,00 Kč.
221.794,37 Kč.
221.942,37 Kč.
5.5. Závazky o. s. ISIS ke dni 31. 12. 2012
Ke dni 31. 12. 2013 mělo ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám
závazky ve výši 179.725,00 Kč, a to:
- částku 60.000,00 Kč byla poskytnuta NF Větrník na projekty roku 2013,
24
- částku 45.796,00 Kč, určenou k vrácení v roce 2013 MPSV jako nevyčerpaná dotace
z roku 2012,
- částku 73.929,00 Kč určena k úhradě závazků za prosinec 2012, s výplatním termínem
v lednu 2013.
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám však má dostatečné zdroje k
urovnání svých výše uvedených závazků.
5.6. Výsledek hospodaření za rok 2012
Hospodaření ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám skončilo, podle
účetní závěrky za rok 2012, schodkem 16.071,75 Kč. Tento schodek byl uhrazen z přebytku
roku 2011.
6. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci
6.1. Ze strany státní správy samosprávy (dotace, granty a příspěvky) o. s. ISIS
obdrželo od:
- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR částku
- Statutárního města Olomouce částku
- MěÚ Šumperk částku
- MěÚ Zábřeh částku
925.091,00 Kč
150.000,00 Kč.
4.000,00 Kč.
6.000,00 Kč.
6.2. Ze strany nadací a nadačních fondů o. s. ISIS obdrželo částku od:
- Nadačního fondu J&T
- Nadace Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
- Nadace „Větrník“
25
99.979,00 Kč.
40.000,00 Kč.
60.000,00 Kč.
6.3. Ze strany právnických osob obdrželo o. s. ISIS i přes krizi v hospodářství finanční
dary od:
- OLSPED, s. r. o. Olomouc částku
20.000,00 Kč.
- Aura Design Studio částku
16.000,00 Kč.
- JERID, s. r. o. Olomouc částku
15.000,00 Kč.
- Čechofracht Rail, s. r. o. Praha částku
5.000,00 Kč.
- EXPRESS INTERFRACHT, mezin. Sped., s. r. o. Brno částku
5.000,00 Kč.
- HS MADALEN Zábřeh – výtěžek ze vstupného
5.730,00 Kč.
- HS BARBECUE částku
1.500,00 Kč.
6.4. Materiálně činnost o. s. ISIS podpořili:
- ARGOTRANS, s. r. o. Olomouc
26
6.5. Dary od fyzických osob
Od dárců z řad fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary v celkové hodnotě 27.600,00 Kč, a
to od:
- paní Vladěny Henemanové částku
- od pana Mareše ze Zábřehu
- od RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph. D., starosty města Zábřeh
- od MUDr. Marie Johnové
- od paní Gieselové ze Zábřehu
400,00 Kč.
1.000,00 Kč.
6.000,00 Kč.
20.000,00 Kč.
200,00 Kč.
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám velmi děkuje všem, kteří
svými dary, granty, příspěvky a dotacemi podpořili naši činnost a spolupodíleli se tak
na bezproblémovém průběhu akcí pořádaných naším sdružením.
7. Co chystáme na rok 2013
Rok 2012 byl pro ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám velmi
významným mezníkem. V tomto roce sdružení uvedlo do provozu své historicky první
pracoviště a mohlo tak začít poskytovat služby celoročně.
V roce 2013 bychom chtěli služby nejen udržet, ale i rozšířit. V závěru roku 2012 byla
schválena novelizace zákona 359/1999 Sb., která zásadně změnila postavení náhradní
rodinné péče a stanovila značně odlišné podmínky pro její realizaci, než tomu bylo doposud.
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám bude ve spolupráci s útvary
sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadu Olomouckého kraje a na městských úřadech
a obecních úřadech, zejména pak s OSPOD Magistrátu města Olomouce, činit takové kroky,
které mu umožní zapojit se aktivně a v souladu s tímto zákonem do systému NRP.
Mimo jiné bude potřeba požádat o rozšíření pověření k SPOD, v souladu s platnou
legislativou tak, abychom mohli uzavírat s pěstounskými rodinami dohody o výkonu
pěstounské péče a poskytovat jim i služby na tyto dohody vázané.
Musíme rozšířit i stávající personální obsazení ISIS zejména o sociálního pracovníka a
další zaměstnance, abychom měli zajištěny nejen odborné, ale i odlehčovací služby.
A jaké služby budeme v roce 2013 poskytovat?
V rámci projektu „Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním rodinám“
budeme poskytovat v roce 2013 tyto služby:
- poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny (jarní ve dnech 24. - 26. 5. 2013
Sola Gratia Bystřice pod Hostýnem, letní ve dnech 12. - 17. 8. 2013 Poutní dům
Králíky)
- kluby náhradních rodin
- svépomocné skupiny náhradních rodin řešící specifické problémy (vedené
psychologem)
- vzdělávání náhradních rodin
- kvalifikační kurz pro pracovníky v náhradní rodinné péči
- víkendová setkání náhradních rodin, popř. výlety pro náhradní rodiny
- psychologické poradenské služby
27
- odlehčovací služby (herna, hlídání dětí, výtvarné aktivity, doučování)
- zajištění dalších služeb v souladu s uzavíranými smlouvami o pěstounské péči
Před celý realizační tým je tím postaven zásadní úkol získat dostatek finančních
prostředků na udržení prostor pro činnost ISIS, na jejich vybavení a na mzdy a odměny
zejména k zajištění odborného programu a odlehčovacích služeb.
V Olomouci dne 25. 4. 2013
Vyhotovil : Mgr. Marek Navrátil v. r.
(jednatel o. s.)
Výroční zpráva schválena na 2. řádném jednání Výboru ISIS v roce 2013 dne 19. 4. 2013
Za správnost : Radek Schlesinger v. r.
(předseda a statutární zástupce o. s.)
28

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2005 (hereinafter W.A.G.) specializes in the wholesale and distribution of mineral fuels in the Czech Republic and has no business units abroad. The main trade

Více