Download, Soubor ke stažení

Komentáře

Transkript

Download, Soubor ke stažení
Tištěné vydání, 100ks - vyšlo 21.12.2010; Vydavatel - Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721,
registrováno u MK ČR - E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807, @-mail - [email protected], web.- www.casopiszivnostnik.estranky.cz
ŽIVNOSTNÍK 2/2010, zdarma
Catharsis Decoding
Historické podvrhy Starého a Nového zákona Bible
Motto:
„V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním společenským systémem, v
extrémech takovéto elity získávají praxi zločinecké organizace. Proto je v dnešním světě přítomno tolik zlo, především
zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnickíé čistky, současná genocida Palestiny a náboženská hegemonie, dnešní
poslední křížová výprava, III. světový konflikt.
Úvod:
Je to amatérský a diletantský pohled na historii. Amatérský od latinského slovesa “amare“, které znamená osobu, která miluje to co dělá.
Diletantský zase odvozené z latinského “delectare“ - “nalézat potěšení v něčem“, je to tedy něco, co někdo dělá rád. Civilizace se nachází
v přirozené fázi své Evoluce, tou fází je rozštěpené vědomí a ztráta kolektivní paměti. Je za to zodpovědný stav a vývojová fáze
nejdůležitějšího lidského orgánu – mozku. V lidské rase se evolučně oddělila od ostatního společenského systému společensky závadná a
nebezpečná elitní rasa někdy až psychopatů a sociopatů, tím jak se vzájemně pokrevně křížili jen ve svých rodokmenech elit. Tato elitní
rasa lidí není dána barvou pleti, identifikuje se s psychologickým profilem osobnosti, má charakteristiku nadnárodní okultní sekty
vyvolených. Nedochází ke správnému vyvážení citu a rozumu, tedy spolupráci Malého a Velkého mozku. Aby stav byl vyvážený, musel by být
Velký mozek polovičním a nebo Malý mozek dvojnásobným. Mohli bychom tak nabýt dojmu, že bychom pak byli jen tupými a primitivními
tvory. Není tomu tak, protože smysl pro harmonii, spravedlnost a především schopnost tak zvaného spolucítění s druhými nepramení prvotně
z funkce Velkého mozku. Přebujelost znalostí, fantazií a myšlenkových forem Velkého mozku je dnes více jak dvojnásobnou, než stupeň jaký
v tomto prožívali lidé před tisíciletími. Tito lidé nežili přitom citově méněcenněji než my dnes. Nebyli ani méně šťastnými ve svém prožívání,
než jsou lidé dnešní civilizace. Původní obyvatelé Ameriky nebyli šťastnými, když byli násilím konvertováni ke Křesťanství, nejsou ani
šťastní dnešní obyvatelé Blízkého východu, když jsou násilím anektováni. Dnešní obecná domněnka, že co největší množství vědomostních
znalostí posouvá současně člověka kupředu i v rovině sociálního vnímání, v rovině empatie, je více než bláhová. Tak zvaná empatie, schopnost
zdravého sociálního vnímání je právě jen a jen výsledkem čisté funkce Malého mozku. Nevyvážení materialisté jsou vůči všemu, co jest nad
jejich schopností roztřiďovat, chladně kalkulovat a ketegorizovat nejapně posměšní a útoční. Na druhou stranu nevyvážení duchovní jsou
natolik mimo realitu materiálního světa, že učí své posluchače k askezi, která je přímo nahání do smyčky otroctví korporátního fašismu a
destruktivně tvůrčího kapitálu, která se postupně utahuje. Vůči všemu zdravě kalkulovanému a meteriálnímu jsou arogantně opovržliví. Je to
varování před úpadkem Západní civilizace rozštěpeným vědomím. Je to jako když střídá levá noha pravou na cestě za Zdrojem vědomostí,
asi přichází doba, kdy přirozené evoluční tlaky Malý mozek stimulují v pomyslný vyvažující krok Evoluce k Velkému mozku v oblasti socilogie
a zdravého duchovního rozvoje civilizace. Je to v podstatě nejvnitřnější a nejskrytější selhání civilizace, potlačení ženského elementu.
Náboženské elity jsou většinou nemocný po duchovní hegemonii, elitní náboženské ego především v Západní části civilizace je zaslepeno
nekontrolovatelnou mocí, politikou a finančním vlivem, působí více méně v pozadí a konspirativně. Nemá to nic společného se zdravou vírou,
víra je především nauka o tom, jak funguje zdravá lidská mysl. Na druhou stranu náboženské ego ve východní čísti civilizace by mělo možná
umožnit ženskému elementu vstoupit rovnoprávně alespoň do učitelských profesí, to by je pravděpodobně posunulo dále, než duchovní
hegemonii v Západním světě. Je to o hledání původu III.světové války která se zažehla zinscenovaným teroristickým útokem 11.09.2001 na
WTC, následně vytvořením v prvopočátku jen imaginárního nepřítele Západní části civilizace a následnou válkou proti terorismu, poslední
křížovou výpravou. Je to hledání kořenů zločinů proti lidskosti. Ve středověku si náboženští vůdci vytvořili “Kladivo na čarodějnice“, dnes
válku proti terorismu. Dokonce vytvářeli falzum hustorie, jakýsi duchovní Holokaust (pálení knih) národů Evropy, které jsou především
potomci Keltské a Slovanské etnogeneze. Je to hledání příčin, jak je možný, že někdy na nejvyšších postech v politice, náboženství vidíme
to nejhorší, co může systém vyprodukovat, že společenský systém není schopen volit ty nejserioznější. Jak je vůbec možný, že se nechá
ostatní společenský systém po staletí ovládat falešnou realitou historie. Jak je vůbec možný, že se ostatní společenský systém nechá tupě
manipulovat masmédii od BIBLE až po korporátní TV. Jednou z hlavních příčin je, že většina společenských systémů doposud fungovala
především na principu korupční pyramidy, jakéhosi multilevel marketingu korupce. Je neoddiskutovatelné, že je to právě to, co nastartovalo
nenažraný planetární sociologicko-ekonomický systém, který nevratně drancuje zdroje planety. Je to hledání o to naléhavější, že se to
ještě možná dá zastavit kultivovaným hnutím mysli kultivovaných chytrých lidí, fundovaných sociologů, historiků a evolučních psychoanalytiků,
je to výzva nejen k zamyšlení, ale i slíbená osnova k napsání historické pravdy. Historickou pravdu nemůže napsat jedinec, ale kultivované
hnutí mysli lidí v celé hierarchii společenského systému. Jedna z cest z tohoto pomyslně začarovaného kruhu vede přez obecnou vzdělanost,
právo na vzdělání dostupné všem v celé hierarchii globálního společenského systému. Bude se muset vytvořit takový globální společenský
systém, kde budou všechny sociologicko-ekonomické skupiny kontrolovatelné zákonem, před kterým si budou muset být všichni rovni. Bude to
muset být něco jako Robotizovaný Komunikační Systém, který bude schopen uhlídat kriminální činnost jednotlivců, ale i teroristických,
zločineckých a politických uskupení, zpravodajských služeb, církví atp.;. Je to výzva především pro vědní obor informatiky.
1,
Tento historický pohled je pohled selfmademana nepatřícího k žádné náboženské komunitě, kde v nepřeberném množství knih běžně
dostupných i méně dostupných, různých podnětech od kultivovaných lidí, nepřeberném množství internetových dezinformací a pravd je
hledána osobní pravda a přesvědčení intuicí, ale i chladnou kalkulací o tom jak tyto stěžejní historické události proběhly a evolučně se
vyvíjely. Je to tedy osobní přesvědčení, slíbená osnova pro seriozní, moudré, nestranné, vzdělané učence a historiky Západní i Východní
části civilizace. Není na místě intuici a emoce podceňovat, ale je důležité vše dokazovat hmotně s odstupem evoluce a času.Veškeré
duchovní pohnutky dojdou tehdy pravdy, pokud jsou dokázány experimentální vědou. Intuice a emoce mají své místo v lidské psychice,
protože když emoce nemůžeme zažít našimi smysly, jak to že jsme si vědomi našich emocí. Mé osobní přesvědčení je, že pokud se bude
pátrat do hloubky historie, analyzovat různé historické příčiny a důsledky evolučně-duchovního vývoje různých sociologických skupin,
dopátráme se, že kořenem zla je především falešná realita historie vývoje elit Západní části civilizace, kde elity především v Bibli zfalšovali
historické pravdy. Všechny elity bez rozdílu – politické, náboženské a korporátní mnoho slov použily k manipulaci, než k informování a
vzdělávání posluchače. Symboliku většinou použili k rozdělení lidí, než aby ji použili k jejich sjednocení. Pokud dojde k epochálnímu posunu
vědomí v seriozní Planetární civilizaci, tak jak ji prognozoval velký myslitel Pierre Teilhard De Chardin a vývojové tendence za posledních 20
let tomu přesvědčivě nasvědčují, bude to kolosální duchovní změna lidstva. Lidé, kteří nebudou seriozně vzděláni a historickou pravdou
připraveni, nebudou se schopni vyrovnat s náhlými změnami uvnitř lidské psychiky, týká se to především rigidních elit, které z toho mohou
začít šílet. Jediný způsob, jak se vyvarovat destruktivního horizontu událostí, jak se připravit na to, co nás čeká, je najít pravdu v našem
dosavadním Životě. Nejen pravdu o vládě, obchodu, vědě, sociologii, náboženstvích, společenském systému, destruktivně tvůrčím kapitálu –
všem externím, ale především pravdu o nás samých, pozitivně tvůrčím principu uvnitř naší psychiky. V Západní kultuře jsme vyučováni, že
být normální znamená být vždy jen poslušně šťastný, chápající a nikdy v sebezáchově reflektivně přiměřeně i agresivní. Zní to hodnověrně,
ale není tomu tak. Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní ani pozitivní energii, protože to způsobuje nerovnováhu a povolnost, která je
ve své podstatě pro jedince destruktivní a elity toho zneužívají. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat.
Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu, poučit se z nich, nechat je transformovat do pozitivně tvůrčího procesu osobního
rozvoje, kterým jsme stejně unášeni a máme na to vliv jen částečný. Strach v masách lidí dává elitám možnost nás ovládat, proto zde
máme události jako útok na WTC, ptačí a prasečí chřipku, atp., řečeno z recese, ještě tady nebyla rybí chřipka, nemoc šíleně dementních
politiků, nemoc nekontrolovatelných zpravodajců a nemoc korporátních i náboženských bohočlověků, vyvolené rasy sociopatů. Úzké elity
nahoře nejsou nic, čeho bychom se měli bát. Pracovali tisíce let skryti za scénou, jako když vrána k vráně sedá, aby manipulovali se
strachem mas lidí. Fungovalo jim to po tisíce let, ale jen doposud, dnes jsou už odhaleni, hlavně díky existenci internetu, moderních
technologií informatiky a hlavně objevu fotonově-kvantového přenosu informací časoprostorem v čase T=“0“, je to konec destruktivně
tvůrčích elit, po nich přijdou velmi pravděpodobně pozitivně tvůrčí elity, nebo se z těch současných destruktivních transformují v pozitivní.
Sociologicko-ekonomickou evolucí se za posledních 4000let elity transformovaly a vydělili od ostatního sociologicko ekonomického systému do
oblastí které nejsou kontrolovatelné ostatním společenským systémem a mají největší vliv na společenský systém ať je jakýkoli. Je to
především oblast finančníctví mezinárodních bankéřů, zpravodajské služby, náboženství, politika a věda ve vojenství. Největší destrukcí je,
že zatím ještě nikdo nevynalezl sociologicko-ekonomický systém, který by byl schopen zajistit, aby tyto elity byly kontrolovatelné ostatním
společenským systémem, prozatím jsou nekontrolovatelné a ostatní část společenského systému tyto privilegia otrocky financuje.
Za současné vývojové tendence a historické excesy jsou především zodpovědné elity vzešlé ze Starého zákona a Nového zákona Bible.
Jsou to dvě nejbohatší nadnárodní firmy v západní části civilizace, které vlastní korporátní TV, filmový průmysl, prostě nástroje k davové
manipulaci a psychóze, jedna má jako obchodní značku “Pyramidu na jednodolarové bankovce“ a druhá “Člověka přibitého na kříži“. Zatím
nevytvořily seriozní společenský systém, doposud jen finančně a duchovně vykořisťovali pracovitost, oblbovali a ohlupovali široké masy lidí.
Proč temná strana elit stále vyhrává? Mají znalosti o naší spojitosti s Universem i poznatky, které jsme zapomněli, které naši starověcí a
dávnověcí předci všichni dobře znali. Starověké civilizace Neolitu - předpotopní Keltové, Féničané, Minoané atd., následně Egypťané,
Suméřané, Mayové, opět Mynoané, Féničané, Keltové atd. užívali kalendáře sestavené podle cyklů úplňků měsíce. Naučili se počítat rok v
souladu s přírodními cykly slunovratů a rovnodenností. Mayský učenec ze 7. stol.n.l. Pacal Votan zanechal mocné poselství pro následující
generace: “Pokud se civilizace chce uchránit před zničením biosféry, musí se vrátit k životu v přirozeném čase“. Náš 12-ti měsíční kalendář
je něco externího, neorganického vůči životu v přirozeném čase mechaniky nebeských těles. Toto je známo jako “Chyba v čase“. Vnímání
času v souladu s cyklikou dopadů slunečního záření má vliv na lidskou psychiku. Život na planetě stvořilo primární a sekundární kosmické
záření. Lidský organismus i ostatní fauna a flóra se vyladily s cykly dopadů záření z Měsíce, Slunce a naší Galaxie, Mléčné dráhy. Užívání
Solárního kalendáře, sestaveného podle měsíčních cyklů má takový vliv na psychiku jedince, že jej vyladí k životu v přirozeném čase a
dovede k zdravějšímu životnímu stylu. Náboženské elity mají plnou hubu slova “láska“, aby udrželi masy lidí v poslušnosti ohlupováním a
oblbováním jak tupé ovce a “ovčany“. Toto slovo má váhu, pokud si jej pozitivně tvůrčím způsobem ztotožníme s obecnou vzdělaností a
porozuměním o spojitosti každého jedince se vším mikrokosmem, makrokosmem, Universem – to vyplývá z nejnovějších poznatků kvantové
mechaniky. Elity se nejvíce bojí obecné vzdělanosti a zdravého sebevědomí širokých mas lidí, je to nezadržitelný evoluční tlak, kterému
destruktivní elity podlehnou, je to už asi otázka jen několika let. To jak pracují se strachy lidí, má co do činění s tím jak funguje DNA a
její spojitost s Universem. Naše spojitost s Universem: DNA funguje jako řídící lokátor pro rozvoj, pozitivní reparece a uzdravení buněk,
přijímá i vysílá fotony světla a fonony zvuku. Řídí vývoj buněk, přijímá z okolního Universa pozitivní energii (i destruktivní energii, pokud ji
nevyblokujeme osobní vírou) a vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty lidského těla. Záporně a destruktivně naladění jedinci, mají
menší předpoklady pro uzdravovací proces uvnitř buňek. Tato energie, kterou vnímá tělo skrze DNA je elektromagnetické vlnění, což je
forma světla, které my nevidíme, je to takzvaná duše. Podle zákona o zachování energie, duše po odumření buněk ve fyzické hmotě lidského
těla neodumře, ale rozplyne se a spojí s okolním elektromagnetickým vlněním v hmotě okolního Universa. Tato energie se stává součásti
nekonečného kvanta této energie a může být v následném okamžiku použita ke stavbě nové hmoty, může to být hmota anorganická,
organická i pravděpodobně hmota dalšího řádu skupenství. Jelikož se tímto momentem stává součástí nekonečného kvanta elektromagnetického vlnění – tudíž světla, stává se součástí energie která nově tvoří v nekonečném časoprostoru.
Život se v Universu šíří “Fotonově-kvantovou teleportací“, klasickým oskenováním stavby DNA , experimentální věda ještě bude muset
dokázat zda se i oskenují (dědí) emoce, paměť atp., velmi pravděpodobně ano.
2,
Hodně v tomto napovídají tyto fenomény:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
Evoluce uvnitř DNA působením ionizačního záření;
emoční spojitost jednovaječných dvojčat, je to zároveň i takzvaná “Druhová paměť“;
vazba emočních frekvencí s DNA;
takzvaný “Fantom DNA efektu“;
naše Galaxie – Mléčná dráha, způsob jakým funguje nabalování hmoty do středu a její ozařování;
fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie;
mezigalaktická teleportace Života;
1, Princip Evoluce uvnitř lidského organismu je dobře patrný z následujícího obrázku a schématu, vnější vlivy chemické, sonické, biologické,
elektromagnetické, skalární, mikrovlnné a především ionizační záření způsobují narušení DNA a následná schopnost organismu pozitivně
mutovat reparacemi DNA, vede do dalších generací nejsilnější jedince, ti slabší umírají, lze to ovlivnit pozitivně tvůrčí vírou jedince.
Život na planetě Zemi vytvořilo “Primární a sekundární Kosmické záření“.
a, primární Kosmické záření - při interakci s mezihvězdnou hmotou, především s čísticemi mzihvězdného prachu, stimulovalo chemické reakce
mezi atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, při nichž ve velkém množtví vznikly některé důležité biogenní sloučeniny (aminokyseliny, … asi i
jiná skupenství ), které se dostaly na Zemi a později sloužily jako výchozí “Stavební materiál“ pro vznik a vývoj živé hmoty.
Je důležité zde zdůraznit, že právě lidská DNA je také složena jen z atomů uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku, je to náš základní stavební
materiál. Tento proces se nazývá “Syntéza biogenních sloučenin“.
b, sekundární Kosmické záření - především “Ionizační záření“, tudíž záření odfiltrované atmosférou planety v ranných stádiích vývoje
Života na Zemi způsobovalo pestré spektrum mutací, z nichž přirodním výběrem byly do dalších generací přenášeny “Pozitivní mutace“
jakožto nositelé Evoluce. Tento proces se nazývá “Mutagenní účinky Kosmického záření“. Ionizující záření je záření, jehož kvantové částice
mají natolik vysokou energii, že jsou schopny vyrážet elektrony z atomového obalu a tím způsobovat ionizaci látek. Odpovídá tomu zhruba
energie E>5keV. Ionizace je slovo pocházející z řeckého “Ion“- poutník. Ionty, “Poutníci“ jsou elektricky nabité částice atomární velikosti –
atomy, molekuly, ale někdy i celé skupiny atomů a molekul. Přidáním elektronu k atomu určitého prvku dojde k uvolnění jisté energie, která
se označuje “Elektronová afinita“. Je to tedy energie, která se uvolní, nebo kterou musíme dodat při přidání jednoho elektronu k atomu.
Někdy v budoucnu experimentální věda asi dokáže, že neverbální přenos myšlenek a emocí mezi jednovaječnými dvojčaty, lidmi, vším živým i
Zdrojem je velmi pravděpodobně uskutečňován “Ionty – Poutníky“. Kromě vnějších vlivů na mutagenní změny DNA je i vliv vnitřní, je to
pozitivně tvůrčí víra v přírodovědu a spojitost s mikrokosmem i makrokosmem Universa. Je to největší objev od doby Neolitu, za posledních
12 000 let. Způsob jak se s tímto fenoménem vyrovnat je nejen osobní víra, ale i obecná vzdělanost dostupná všem. Náhlé skoky v Evoluci
způsobují především náhlé přílivy energetického záření z Universa, které není nepřátelské ale ani přátelské, je indiferentní.
Více je patrné z následujících obrázků:
3,
Každý jedinec tento proces může nenásilně pozitivně ovlivňovat uvnitř vlastního těla osobním přesvědčením a vírou ve své nejvnitřnější
i nejskrytější představivosti, imaginaci a obrazotvornosti. Tímto je jedinec schopen pozitivně ovlivnit uzdravovací proces uvnitř buněk,
vyladění vědomí i podvědomí s okolním prostředím, vyladění s Universem a rozdrtit různé předpojatosti. Tato technika je především předmět
osobní hluboce intimní víry a má největší efekt při procesu usínání. Je to skvělá technika, která může skvěle podpořit to, oč se snaží
klasická medicína a je dostupná všem. Toto vyzařování fotonů a fononů má co do činění s “Druhovou pamětí“ a “Programem druhu“.
Otázku pestrosti živočišných druhů dobře vyjádřil Pierre Teilhard de Chardin. Přirovnáním řečeno, Život se geneticky rozprostřel do
pestrosti ras a živočišných druhů, aby se získalo co nejvíce poznání a zkušeností potřebných k naší seriozní Genezi v Universu. Historická
zkušenost nám dává najevo, že každá rasa, socilologická skupina i druh má alespoň nepatrné své určité kvantum pozitiva použitelného ke
společné Transformaci a Genezi. To přirovnání spočívá v pomyslné představě, jako by Život započal z bodu jednoho planetárního pólu,
rozpestřil se do nekonečného množství poledníků, nyní se nachází před prahem rovníku, prahem sebegeneze a po překročení tohoto prahu
veškerá pestrost Života na planetě začne směrovat do jednoho bodu porozumění přírodovědné pravdě svou Genezí v Univerzu.
2, Efekt druhové paměti – zneužívají ji především tvůrci některých náboženských spisů, dnešních masmédií, korporátní TV, falzifikátoři
historie, manipulátoři se ztrátou kolektivní historické paměti. Korporátní noviny a politická prohlášení. Zneužívají toho především někteří
náboženští duchovní vůdci, agitátoři, politici, TV a filmová propaganda. Prostě opakované tvrzení sugescí, ikdyby to byla sebevětší lež, se
nakonec stává falešnou realitou ( obrazně řečeno Matrixem) a následně to začnou papouškovat masmédia, velká část populace pasivních
konzumentů a diváků začne fungovat vlivem “efektu sté opice“. Při manipulaci se širokýma masama lidí jde o takzvaný “efekt sté opice“.
Princip, který lze experimentálně aplikovat spočívá v tom, když budeme mít tři skupiny primátů, tedy i lidí, čítající každá více jak 100
jedinců, tyto budou fyzicky i vizuelně odděleny, pak naučíme v jedné skupině více jak 100 jedinců určitou dovednost, například u primátů si
umýt bramboru před jídlem, u lidí se naleje do hlav masmédii dezinformace nebo náboženské dogma, pak se tato dovednost nebo
dezinformace, dogma jakoby zázrakem přenese do dalších skupin, ačkoliv byly odděleny. Následně nově narození jedinci získávají tuto
dovednost, u člověka někdy lidskou blbost automaticky, znalost kterou je jejich matka nemusí učit. Je to skrytá strategie „Architektů
manipulace“. Obdobnou „Druhovou pamětí“ disponují jednovaječná dvojčata, dokázala to experimentální věda. Elity ohlupováním a oblbováním
lidí manipulují s celýma masama, jediná obrana je obecná seriozní vzdělanost ztvrzená vědou. V Bibli duchovní vůdci programují do svých
posluchačů takovou neurolingvistiku, která je v podstatě apocalyptická, lze to pokládat za jeden z největších zločinů proti lidskosti v historii
civilizace, apocalyptismus v Bibli obsažený je vinnen za běh dnešních událostí. Člověk se rodí prostě s genetickou výbavou po rodičích a
záleží jen na tom, aby systém byl schopen všem dát stejné právo na seriozní výchovu a vzdělanost. Společenský systém, který se zbaví
xenofobie strachu z obecné vzdělanosti širokých mas lidí, bude pro budoucí Planetární civilizaci ten nejvýkonnější i nejserioznější – nejblíže
je tomuto principu učení Konfucia, Asiaté.
3, Naše DNA, jejimž stavebním materiálem je atom uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku reaguje a mutuje v závislosti na frekvenci a síle
Kosmického záření fotonů. Také hudba a slovo je projevem energie, fononové energie. Tyto energie působí tak, že způsobují různé emoce,
různé energetické emoce. Toto vše se frekvenčně skládá, můžeme i řící transformuje, nebo i syntetizuje se šroubovicí DNA. Tento proces
působením přirodních sil probíhal většinou pozitivně-tvůrčím způsobem do doby, než starověcí kněží začali vytvářet destruktivně-tvůrčí
princip vývoje historických událostí, především starozákonní apocalyptické vize, modlitby, neuro-lingvistické programování. Celý historický
vývoj od období Neolitu dospěl ke strachu elit z přelidnění planety a vzhledem k nejmodernějším technologiím zbraňových systémů, si jsou
elity konečně vědomy nebezpečí totální destrukce lidské rasy. Nezbude nic jiného, než vše začít řešit porozuměním všem přírodovědným
zákonitostem a světu kolem nás. Jsou dvě základní emoce, strach a obecná vzdělanost. Strach má pomalou dlouhou vibrační, frekvenční
sinusovku transformovanou do DNA. Obecná vzdělanost má velmi krátkou a rychlou frekvenční sinusovku, tudíž má více styčných bodů s
DNA na jednotku délky i objemu. Osoby se strachem mají omezené množství styčných bodů, s kterými se mohou vyladit s Universem a nově
příchozími podmínkami.
4,
Pokud budou všechny sociologické skupiny dostatečně vzdělány, budou mít více styčných bodů potřebných na kódování po celé délce
genetického materiálu DNA. Je to důkaz o spojitosti emocí s genetickým kódem, a emoce mají zase spojitost s vnějšími přírodními vlivy,
především elektromagnetickým vlněním – světlem.
4, Spojitost lidské DNA s energií přicházející ze Slunce, středu naší Galaxie a Mezigalaktického časoprostoru lze dobře demonstrovat na
experimentu ruského kvantového fyzika Vladinmíra Poponina. Umístil vzorek DNA do chráněného prostoru s vakuem a působil na něj
laserovým světlem. Před vložením vzorku DNA do kontejneru byly fotony světla rozprostřeny rovnoměrně. Po odstranění vzorku DNA z
kontejneru zůstaly fotony sestaveny jako otisk struktury DNA ještě dlouho po té, elektromagnetické pole světla vykazovalo tuto strukturu
DNA jako by oskenováním. Toto je známo jako “Fantom DNA efektu“ - tímto oskenováním živé tkáně se šíří informace Života v Galixiích.
Věda tímto vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním světem, někteří tomuto jevu říkají Bůh. Naše emoce přímo ovlivňují
strukturu naší DNA, uzdravovací procesy v lidském organismu i schopnost vyladit elektromagnetický puls uvnitř našeho organismu s pulsem
celého Universa. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla zdravím, nebo nemocemi na buněčný elektromagnetický puls. Buňky získávají tento
puls z mozku, který získává puls ze srdce, které získává puls ze Země. Planeta je vyladěna s kvantem elektromagnetického pulsu celé
Sluneční soustavy, do které přichází z naší Galaxie, a ve finále z celého nekonečného mezigalaktického časoprostoru. Doslova sdílíme puls s
existencí všeho. Tento jev nám ukazuje a “Učí nás“ o existenci jakéhosi dosud neznámého pole, které je fyzikální vlastností podobné vakuu.
Toto pole je extrémně citlivé – může být excitováno (přechod na vyšší energetickou hladinu) téměř nulovou energií. Je to manifestace,
která nám demonstruje substrukturu, která je schopna urychlit částice takovou energií, že jsou schopny úniku axiálním směrem z černé díry
v srdci naší Galaxie. Tato substruktura je velmi pravděpodobně ve finále nezářící energie a hmota – tudíž antihmota. Dále je opodstatněné
tvrdit, že každý živý organismus je jemně, ale nepřetržitě spjat se svým prostředím. Život je jakousi manifestací (jakoby divadelním
představením či zjevením) neustálých jemných interakcí (vzájemného působení) vlnových polí toho, čemu říkáme hmota a vakuovým polem.
Věřící tomu mohou říkat také Bůh. Lze říci, že vakuum registruje chování časoprostoru a evoluci živých organismů i systémů ve formě
interferujících (prolínajících a následně zesilujících či zeslabujících) se vln. Demonstrovali jsme si to výše v bodě 3.; Zaznamenané
(oskenované) vzorce těchto forem Života vytvářejí pole holografických informací. Živé organismy, hmotné energetické systémy od molekul,
přez buňky a mnohobuňěčné organismy, včetně mozku, dekódují, čtou informace, které byly Životem zakódovány a zapsány do tohoto pole.
Pro věřící je to vysvětlení Života věčného, v časoprostoru je oskenována individuální charakteristika DNA zemřelého organismu, která je
zase někde v Galaktickém časoprostoru dekódována jako zkušenost, paměť z předchozího Života DNA zemřelého, která se objeví jako
zkušenost či vnuknutí u jiného živého organismu. Vakuum toto oskenování pravděpodobně přenáší také do nezářící energie a hmoty –
antihmoty, a tím se tyto holografické matrice dostávají i do mezigalktického časoprostoru, ale o tom více v bodě č.7.; Vakuum takto
funguje jako jakési universální vzájemně propojené vysílající a přijímající holografické pole informací. Co se týká rychlosti tohoto
holografického přenosu informací, tak rychlost světla je asi jeho pomalejší brácha. Proto se v historii objevili nadaní lidé jako proroci,
vědmy, přínosci, tvořitelé, vynálezci. Mozek těchto lidí si prostě holografickým zvnitřněním dokázal stáhnout a dekódovat potřebnou
informaci z časoprostou v čase T-“0“. Postupem času, jak bude lidská DNA více ozařována a bude aktivováno více kódů aminokyselin v DNA,
těchto lidí bude přibývat. V horizontu několika tisíců let, se u většiny lidí asi projeví fenomén, že si lidský mozek vyvine schopnost v čase
T-“0“ holograficky dekodovat pravdu, bude to revoluce v informatice, bude to “Život v pravdě“, pro ktetrou bylo mnoho lidí upáleno a
zabito a elity konečně pochopí sounáležitost s ostatními lidmi. V běžném a praktickém životě to zjednodušeně řečeno znamená, že jak
uvažuji o světě kolem sebe, sousedovi, šéfovi, podřízeném, partnerovi, partnerce, zaměstnanci, poslanci, senátorovi má vliv na to, jak ten
“můj“ svět, soused, šéf, poslanec atp. bude jednat. To, co od okolí očekáváš, to se naprogramuje do místního časoprostoru, samozřejmě ve
spleti sítí dalších různých holografických sítí jiných sítí, do jejich budoucího chování. Holografické pole informací je dnes vlastně moderní
bojiště, ve kterém se tvoří nová civilizace. Lidské tělo i každý živý organismus je více než jen biochemický stroj. Na první pohled se lidské
tělo zdá být jen “biopole“ elektrické a megnetické postaty. Je dokázáno, že naše těla jsou ovlivňována daleko jemnějšími energiemi, k
biochemické a elektromagnetické podstatě našeho těla musíme přidat i biopole emoční - “mentální, duchovní“, tato třetí podstata živého
organismu zprostředkovává propojení a naladění s nulovým polem kvantového vakua. Za některých okolností je lidský mozek schopen se
“Šamansky naladit“ na vibrace molekul a atomů, pomáhat léčit klasické medicíně skoro všechny nemoci. Je to dostupné každému jedinci,
stačí si umět před usnutím velmi dobře představit uzdravovací proces v postiženém místě těla a nechat si od lékaře vysvětlit oč se klasická
medicína snaží. Každý živý organismus existuje v nekonečném předivu celé biosféry a Universa. Každý z nás tím, jak žije a myslí přispívá k
celkovému obrazu společenského systému i zdraví uvnitř těla. Každý z nás tím, jaký svět očekává, takový svět také pomáhá uskutečňovat a
zatím je více kazisvětů než tvořitelů. Ono to něco nás chce především učit obecné vzdělanosti, ukázat nám dveře, abychom je ale sami
dokázali otevřít a vejít. To by zcela jistě potvrdili všichni moudří učenci historie od neoliticko-starověkých šamanů, Keltských Druidů, přez
Konfůcia, hinduistické, budhistické, židovské, křesťanské i islámské myslitelé až po Teilharda s Grygarem atd.;
5, Stále dochází k překrucování věčných pravd, které zde byly mnohem dříve než všechna náboženství. Vědecké, zpravodajské, politické a
náboženské elity se stále snaží mlžit vědomosti o naší spojitosti s Universem aby si udrželi monopol své moci a vlivu. S tím jak se nezadržitelným způsobem rozvíjí “Holografická informatika“, je blízko konec jejich monopolu na tyto vědomosti. Je to způsobeno tím, že jsme
stále všichni ve zhruba v 1/3 svého duchovního vývoje, naše DNA má 64 potenciálních kódů aminokyselin, ale máme zatím aktivních jen 20
aminokyselin. Všichni jsme stále nižší organizmy a bude tomu tak, dokud naše DNA nebude mít alespoň aktivních 50% aminokyselin.
Má to spojitost s tím, na jaké vzdálenosti od středu Gaklaxie se nachází naše Sluneční soustava. Nyní se nacházíme v 1/3 od vnějšího
okraje Galaxie, proto máme aktivní jen 1/3 aminokyselin v naší DNA. Pokud se nachází nějaká další forma Života v naší Galaxii, nám
nejbližší bude taková, která bude na přibližně stejném poloměru Galaxie, blíže ke středu Galaxie budou vyvíjeny vyšší formy Života.
Ačkoliv je naše Galaxie obrovská, čítá cca 200 miliard hvězd a jejich planet, těles s příznivým prostředím pro rozvoj Života - exoplanet v
nejbližším okolí Sluneční soustavy je minimum. Především proto, že čím více věda zkoumá okolní Universum, docházíme k poznání, že pozice
planety Zěmě a shoda okolností pro vytvoření Života je velmi unikátní. Za dalších několik tisíc let bude lidstvo zase o něco možná moudřejší,
a zcela jistě osídlí další tělesa v okolním Universu. Princip Života uvnitř naší Galaxie spočívá v tom jak střed Galaxie přitahuje mezihvězdnou
a mezigalaktickou hmotu a následně ji vyvrhuje z Černé díry ve středu naší Galaxie – Mléčné dráhy. Galaxie rotací přitahuje mezigalaktickou nezářící energii a hmotu, tedy antihmotu, z nichž se na vnějších ramenech galaxií stává energie a hmota zářící. Středová oblast
je intenzivním zdrojem rádiových vln, infračerveného a rentgenového záření. Ve středu Galaxie je tajemný zdroj nesmírné energie.
Jeho hmotnost je asi milionkrát větší než sluneční. Je to velmi pravděpodobně Černá díra, která požírá okolní hmotu, kterou si přitahuje z
prstence kupícího se kolem ní, je schopna pohltit i světlo. V rovníhových oblastech, odkud je vidět téměř celá obloha, lidé naší Galaxii
nazývají Zářící pás, Nebeský pás, Mléčný kruh, jinde dostala jméno Nebeská řeka či Stříbrná řeka.
5,
Někde ji lidé považují za Nebeskou cestu, pěšinu či dráhu, jako je tomu v Indoevropských zemích, tedy i ve Slovanských jazycích.
Slované to nazývali “Nebeskou cestou“, jako by intuitivně dali správnou výrazovou formu něčemu, co dokazuje kvantová mechanika, cesta
Života v Galaxii opravdu spočívá, ale o tom více v bodě č.7;
Sluneční soustava uvnitř naší Galaxie:
Jedná se o spirální Galaxii s centrální příčkou a radiálními rameny, které začínají skoro ve středu a vytváří spirálovitý tvar. Slunce a naše
Sluneční soustava se otáčí kolem středu Galaxie – galaktického středu, v kterém se zároveň nachází nejužší průměr Černé díry, jejiž poloha
osy vůči spirálním ramenům je “Axiální centrální příčka“. Sluneční soustava potřebuje pro dokončení oběhu přibližně 220 milionů let.
Vědecká obec se domnívá, že Slunce a Sluneční soustava obíhá kolem středu Galaxie konstantní rychlostí. Za svou existenci tedy vykonali
méně jak 25 oběhů kolem středu Galaxie. Podle teorie zde uvedené, kterou samozřejmě musí dokázat experimentální věda, tomu tak zcela
ale není. Totiž tím jak se nabaluje spirální rameno a jsme vtahováni ke “Zdroji“, máme menší obvodovou rychlost. Možná se i tím dostáváme
duchovně z entropie (chaosu) vědomí, tím jak je více aktivována DNA a tím i budem vzdělanější a mudřejší, je to samozřejmě obrovský
časový horizont událostí. Spirální ramena obsahují mezihvězdnou hmotu, difůzní mlhoviny, mladé hvězdy a kulové hvězdokupy. Naše Galaxie
má pravděpodobně 200 hvězdokup, z kterých jich známe asi 150. Kulové hvězdokupy jsou silně koncentrovány směrem ke galaktickému
středu. Náš Sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech Galaxie, proto jsme stále nižší organismy a je tolik duchovní entropie, zločinů
proti lidskosti atp.; Máme aktivovánu jen 1/3 naší DNA, protože naši DNA aktivuje “Zdroj“ v “Srdci“ naší Galaxie a my se zatím nacházíme
v 1/3 poloměru našeho galaktického systému. Aktivaci DNA lze urychlit pozitivně tvůrčí vírou v obecnou vzdělanost, moudrost a v to, že
současné destruktivně tvůrčí elity “Překlapnou“ na pozitivně tvůrčí elity. Nacházíme se zhruba 14 světelných let nad rovinou galaktického
disku a 26 000 světelných let od galaktického středu. Slunce leží v jednom menším spirálním rameni známém jako Místní rameno nebo
rameno Orion, asi ve dvou třetinách od galaktického středu. Toto rameno se nachází mezi ramenem Střelce a Persea, V místě, kde se
nacházíme je tloušťka diskové části Galaxie pouze 3000 světelných let. Poměrem tloušťky a průměru se naše Galaxie – Mléčná dráha
podobá hudebnímu CD. Uprostřed Galaxie je Černá díra, kde má nejužší průměr. Její osa je “Axiální centrální příčka Galaxie“ a směrem od
středu se kuželovitě zvětšuje její průměr oběma směry. My ji nevidíme, protože u středu je na jejím “Plášti“ soutředěna hmota ze
spirálních ramen. Jak tato hmota padá a urychluje se obrovskou gravitací Černé díry do centra Galaxie, tak se zahřívá a vysílá energii,
kterou spektrálně pozorujeme, vnímáme a část také vidíme jako světlo. Emoční vnímání této energie někteří věřící nazývají Bohem.
Střed Galaxie září jako 100 milonů Sluncí, ale svou velikostí by se vešel do oběžné dráhy Jupitera. Uprostřed Černé díry je Vakuum
obrovské intenzity, kde rotačně urychlí zářící hmotu na rychlost větší, než je rychlost světla, ze zářící energie a hmoty se stává jiné
skupenství, nezářící energie a hmota – antihmota. Tímto se nám zářící energie a hmota ztratí z našeho horizontu událostí. “Kvantum hmoty
spirálními rameny do Galaxie vtažené se rovná kvantu antihmoty Černou dírou z Galaxie vyvržené“. Manifestaci principu, jakým způsobem je
částice antihmoty vyvržena Černou dírou z Galaxie lze provést jednoduše. V prostorné dílně, nejlépe bez oken, uprostřed ukotvíme dnem
k zemi kuželovitou nádobu. Stlačeným vzduchem roztočíme na maximum malé ložisko a vhodíme na plocho do nádoby a okamžitě zalehnem.
6, Fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie: Je to v podstatě jednoduchý princip, který určitě pochopí všichni “Balvani
kvadratičtí“ zatížení egem materiální či duchovní podstaty. Je to světlo, část spektra elektromagnetického záření, které má schopnost
skenovat struktury živých organismů, především struktury RNA a DNA, tak jak ve svém experimentu dokázal ruský kvantový fyzik Vladimír
Poponin. Když se na svět kolem nás podíváme pomyslným elektronovým mikroskopem, který by byl zároveň schopen zahytit celé panorama
Univerza, zjistíme, že se vše nachází v “Poli světla“, totiž elektromagnetickém poli i vakua. Hmota kolem nás i naše těla jsou složena z
atomů, elektronů, fotonů, různého kvanta částic, které mají mezi sebou vazbu v elektromagnetickém poli. Nejenže jsme ozařováni z našeho
Slunce, ale i z okolního Universa a to především ze srdce naší Galaxie, Mléčné dráhy. Toto záření práchází vší hmotou, našimi těly i všemi
neurony. Planety jsou ozařovány těmito oskenovanými informacemi přímo, ale jsou i schopny zachytit informaci putující v blízkosti
Universem. Ta schopnost spočívá v tom, že elektromagnetické pole planety prostě přitáhne oskenovanou informaci z meziplanetárního
prostředí. Je to tedy elektromagnetické pole planet, které je schopno svou gravitací zakřivit časoprostor kolem sebe, stáhnout si informace
z okolního časoprostoru Universa. Dokázal to ve svém experimentu Albert Einstein.
6,
Nejen že planety jsou schopny stáhnout informaci, ale toto záření je i schopno pokračovat dál až do vnějších oblastí Galaxie, a nést
sdělení i o nás. Pokud se na své cestě setká s planetou, která má alespoň základní biogenní podmínky pro rozvoj Života, tak si informaci o
nás stáhne. To samé platí v případě, pokud k nám k planetě Zemi doputuje informace z vnitřních částí Galaxie, planeta si svým gravitačním
polem tuto informaci stáhne.
Vydavatel: “Pravda přírodovědných zákonitostí se Universem šíří od Zdroje světla všemi směry stejnoměrně formou
fotonově-kvantové teleportace. Zakřiveným časoprostorem se šíří formou demony-kvantovou teleportací v čase T=0;“
7, Mezigalaktická teleportace Života: Galaxie nabaluje hmotu i energii z mezigalaktického prostoru, to že ji nevidíme je způsobeno tím, že
je to nezářící energie a hmota - antihmota, avšak je tam. Postupným vtahováním ji Galaxie ozařuje a stává se z hmoty a energie nezářící,
skupenství zářící hmoty a energie. Když skupenství zářící hmoty a energie doputuje ke středu Galaxie, je vtažena do obrovského urychlení,
rotace, odstředění a vyvržení z Galaxie centrální axiální osou, ze spodního či horního horizontu Galaxie. Ze zářící hmoty a energie se stává
opět nezářící hmota a energie – antihmota. Znovu tedy, částice uvnitř Černé díry jsou urychleny rychlostí větší, než je rychlost světla, tím
se nám ztratí z našeho horizontu událostí – proto je nevidíme, ani obávanou Černou díru. Vidíme jen zářící hmotu a energii na vnějším plášti
Černé díry u středu Galaxie. Z fotonů se stávají jejich antičástice – demony (nezaměnovat s démoni). Tak jako fotony, tak i demony jsou
schopny nést časoprostorem oskenovanou informaci RNA i DNA. Tak jak dopadají struktury demonů zpět do Galaxie na různém poloměru,
jsou ozařovány a stávají se z nich opět struktury fotonů. Tuto informaci jsou demony schopny přenést také do mezigalaktického prostoru,
odkud si tuto informaci ztahují Galaxie vnější radiální cestou z antihmoty. Podle současných odhadů je v Universu 70% skryté (nezářící)
energie, 25% skryté (nezářící) hmoty, jen 4% běžné zářící energie a 1% jsou tělesa v solárních systémech hvězd. Možná jednou
experimentální věda dokáže, že Galaxie jsou vlastně výkonné chemicko-fyzikální reaktory na přeměnu hmoty v antihmotu, ale i zároveň
přeměnu antihmoty v hmotu, nevyčerpatelný zdroj energie, perpetum mobile a tím i Život věčný. Ervin Laszlo kdysi na konferenci v Praze
přednesl “Teorii torzních polí“, všechny objekty od atomů až po Galaxie, vytvářejí ve vakuu víry. Jakésy torzní fantomy, které přežívají i
za absence původních spinových interakcí (vzájemného působení částic v atomu a působení neorbitálního momentu hybnosti), tudíž přežívají
oskenované struktury DNA, RNA jako fantomy informací, které nesou fotony a demony časoprostorem.
Zde bych tedy rád prezentoval teorii “Dialektiky hmoty a antihmoty uvnitř Galaxie“. Tak jako fotony jsou schopny nést časoprostorem
informaci o DNA, RNA, tak jsou toho schopny i antičástice fotonů – demony (nezaměňovat s démoni). Jednoduše tedy řečeno. Galaxie si
svou rotací přitahuje z mezigalaktického časoprostoru nezářící energii a hmotu – antihmotu. Ve středu Galaxie se nachází Černá díra, kde
je na malém průměru soustředěna obrovská gravitace, která je způsobena obrovskou silou vakua Černé díry a dochází k obrovskému
zakřivení časoprostoru. To se manifestuje tím, že hmota, tedy i naše Sluneční soustava, nebo její zbytky v dalekém horizontu událostí, až
doputují k centru Galaxie, jsou na vnějším plášti Černé díry urychleny a rozrotovány na rychlost vyšší, než je rychlost světla. Z částic
hmoty se stanou částice antihmoty, a touto rychlostí vyšší, než je rychlost světla se nám ztratí z našeho horizontu událostí, nevidíme je.
Osa Černé díry je “Centrální axiální příčka Galaxie“, můžeme si ji představit jako tvar trumpety nad i pod diskem Galaxie, více napoví
obrázky. Průměr kužele Černé díry se zvětšuje dle vzdáleností od disku Galaxie s tím, jak se snižuje vzájemné působení gravitace hmoty a
antihmoty. Částice antihmoty se po urychlení v centru Galaxie rozrotují na rychlost větší, než je rychlost světla, a po povrchu pláště černé
díry jsou buď horní, nebo dolní stranou vyvrženy do mezigalaktického prostoru. Z toho plyne, že cestovat v čase nemohou organizmy jako
my, ale mohou struktury fotonů a demonů, holografické informace, je to jiná forma Života, než jsme my. Tímto se dá i vysvětlit jev
inspirace, déjávu, vnuknutí a vize, proto se vyskytli v historii nadaní lidé, kteří dokázali dekódovat pravdu, moudrost, budoucnost, vynalézat
- vědět potřebnou informaci v čase T-“0“. Lidský mozek je orgán organické hmoty, který je schopen a uzpůsoben tyto informace
holograficky rozkódovat v čase T-“0“. Některé částice demonů po zpomalení dopadají zpět do Galaxie na různých poloměrech a struktury
informací RNA a DNA v nich obsažené se ozářením mění ve struktury fotonové, tyto struktury pak dekoduje v čase T-“0“ mozek.
Organismy jako my, které budou mít aktivováno více jak 50% kódů aminokyselin v DNA, budou umět cestovat meziplanetárním prostorem,
určitě i mezihvězdným a mezigalaktickým prostorem. Budou to ale poutníci, kteří se už nestihnou ve svém Životě vrátit na Zemi, v důsledku
obrovských vzdáleností. Také proto, že Země bude v dalekém horizontu událostí prostě už neobyvatelná. Ke Genezi v Universu lidskou rasu
podnítí touha po poznání Nových světů, přelidnění planety a také její omezené zdroje surovin. Struktury fotonů a demonů, fantomy
informací mají vliv na naši cestu Životem, ať se nám to líbí nebo ne, naše životy jsou podřízeny jejich vlivu zákonitostí dialektiky duchovní
moci hmoty.
Geneze bude dovolena, uskutečnitelná tím stylem, že civilizace nejdříve dosáhne takové duchovní, sociální a technologické vyspělosti, že se
sama svou hloupostí nezničí. V současné době nejsme v tomto moc přesvědčivý organismy. Naše Galaxie je jen jedna z nekonečného množství
variací přeměny hmoty v antihmotu i antihmoty v hmotu formou torzního pole, není vůbec nutné doputovat až do centra Galaxie, spíše se
jeví náš smysl Života v tom, že asi na půli cesty Sluneční soustavy do srdce Galaxie dojde ke Genezi lidské rasy a osídlování Nových světů
“Poutníky po hvězdách“, opustíme rodnou hlínu. Tak jako každou teorii, tak i tuto musí dokázat experimentální věda a historie.
7,
BIBLE – Jsou to právě někteří kněží Starého zákona a Nového zákona, kteří spustili neurolingvistický program sebedestrukce lidské rasy,
byly to duchovní evoluční odnože mesianisticko-apocalyptické. Spustili to historickou lží v Bibli obsaženou a vymýváním mozků důvěřivých lidí
falešnou realitou historie. Někteří vůdci sekt, kněží, biskupové, kardinálové a papežové jsou ti největší podvodníci historie, zneužívají
důvěřivosti lidí a především je psychopaticky imponuje moc ovládat masy lidí a z toho plynoucí finanční efekt a hmotné statky. To co činí je
jen korupční politika a ne zdravá víra, nauka o tom, jak funguje zdravá lidská mysl. Ať to zní jakkoli, kořeny zla globálního konfliktu
obsahuje fanatická hegemonie všech tří monoteistických náboženství, je to obsažené neurolingvistické programování. STARÝ ZÁKON vyvinul se z něj Sionismus, programuje vyvolenost určitého národa k vládě nad světem, vším jeho bohatstvím. NOVÝ ZÁKON - programuje
především askezi, pasivitu a poslušnost elitám, dnešní produkt pasivních konzumentů a diváků. V neokonzervativním Islámu je obsažené
neurolingvistické programování o zabíjení všech nevěřících, a přitom nevěřící nejsou duchovní hegemoni. Ačkoliv BIBLE i Korán obsahuje na
povrchu vědomí lidová moudra, která do ních zanesli pozitivně, poctivě a upřímně věřící lidé, skrytě však z ních podvědomě vzešla dualita
hegemonie jako produkt neurolingvistického programování elit a poddaných, produkt Žido-Křesťanské části civilizace. Lze to přirovnat, jako
když se vine historií z Blízkého východu, přez Evropu do Ameriky a zpět po pomyslném časoprostorovém kruhu do oblasti Blízkého východu
duchovní dualita, jak dualita šroubovice DNA Žido-Křesťanské části civilizace, vine se materiálně i duchovně nenažraný systém k poslední
světové válce – jadernému konfliktu o fosilní paliva, kořen zla je dogma náboženství.
Dualitou k dualitě Žido-Křesťanské civilizaci je Islámská část civilizace. Všechny tři monoteistická náboženství mají kořeny ve Starém
zákoně a nyní směřují do vzájemného jaderného konfliktu na Blízkém východě. Na povrchu jde o zbytek fosilních paliv, ale je to i konflikt
skrytě náboženský. Do dalšího evolučního procesu budou vpuštěny země, které se této destrukce nezůčastní, co nejdříve přeorientují svou
ekonomiku na systém bez fosilních paliv, postaví mimo zákon a vyhostí do země původu veškerou náboženskou hegemonii, zajistí si autonomní
účinnou vojenskou obranu kompatabilní s globální bezpečností. Dále země jejichž vláda bude dobře a seriozně menežovat národní energie,
masmedia a finanční systém, vlastníkem musí být demokratický společenský systém. Aktuálně dnes země ve východní Evropě, které instalují
cizáckou protiraketovou obranu USA, budou ve finále pravděpodobně vmanipulovány (Polsko, Česko) do hry jako obětina. Je to umělý pokus o
nastavení globálního podvědomí o nutnosti války, naštěstí se pravda zákonitostí přírodovědy v Universu šíří pomocí fotonově-kvantové
teleportace, náboženské dogma na to nemá vliv a zničí se samo, porušilo tyto zákonitosti. Oni se o nás už pokusili rozhodnout bez nás,
máme jen jedinou možnost, instalovat svou vlastní protiraketovou obranu kompatabilní s globální bezpečností, oni jaderný konflikt zcela
určitě chtějí rozpoutat, ať to zní také jakkoli, je to pravda, je to nadnárodní sekta vyvolených..
Přirovnání: Náboženská dogmata jsou daleko od porozumění přírodovědě, “Duchovní moci hmoty“. Je skoro 100% - tní prognóza, že to bude
právě rozštěpená hmota, která odstraní tato dogmata jako nádor rakoviny, ale není nikdy pozdě toto náboženské šílenství zastavit.
III Světovou válku proti Islámu v Arabské části civilizace rozputaly neokonzervativní Žido-Křesťanské elity, především mezinárodní bankéři,
rabíni NWO a Evangelické církve. S válkou proti Islámu nemají nic společného původní národy Evropy a Ameriky. Je to válka elit a záleží na
“Suverenitě“ původních národů Evropy a Ameriky, Keltské a Slovanské civilizované etnogeneze, jestli se nechají vtáhnout do náboženské
války Žido-Křesťanských elit proti Islámu v Arabské části civilizace. “ Lepší je být dnes aktivní, než zítra radioaktivní “
BIBLE – Starý zákon a lež v něm obsažená:
Sionističtí Židé nejsou vyvolený národ od Boha, jsou to především dodatečně konvertovaní Židé, pozor - tudiž postradatelní jako obětina
pro starověké Židovské rody, je to národ jako každý jiný a vůči ostatním rovnoprávný. Je tedy nepřípustné, aby se povyšovali, nebo byli
povyšováni nad ostatní národy světa. Toto povyšování je kořen jejich utrpení a prokletí, až se sami zbaví tohoto dogmatu, z tohoto prokletí
se sami osvobodí. Dokonce nejsou jediní potomci Hebrejců. Nevyvolil si je a Kanaán jim nedaroval bůh, ale jejich patriarcha, dvojjediná
historická postava – faraon Thutmose III = Mose = Mojžíš uctívaný v Egyptě jako Bůh.
Starý zákon, historická pravda:
8,
Bilbický příběh Židů začíná Abrahámem, který se narodil ve městě Ur v Sumeru okolo roku 2000 př.n.l.; Je to oblast dnešního Iráku,
soutok řek Eufratu a Tigridu. Z historickéhio hlediska nejde vyhranit původ žádného národa, protože každý je součástí všeho, národy a
civilizace se vzájemně prolínaly. Faktem je, že doposud destruktivně a je na čase, aby nastal bod zlomu, kdy dojde k pozitivně-tvůrčímu
prolínání národů, ale i tak aby každý zůstal sám sebou. Tehdejší oblast byla tvořena především městskými státy, od Neolitu se lidi začali
po planetě usazovat v údolích řek, začalo se rozvíjet zemědělství a řemesla. O obživu už nebyla nouze, potřeba pracovních sil si vynutila
mnoho dětí v rodinách, obvykle 10-12, rozených plánovitě. V řadě následných generacích počet obyvatel obrovsky narůstal, docházelo k
přelidnění osídlené krajiny, které půda už neuživila. Takže přibývající mladé generace byly nuceny si hledat obživu a uplatnění v jiných
oblastech. V Neolitu k tomu přispívaly lovecké kmeny Kromaňonců a ve Starověku kmeny kočovné, které mezi zemědělce a městské státy
vnikaly, loupily a vraždily, obyvatelé prchali co nejdále od těchto napadených lokalit. To urychlilo rozptyl v podstatě nestěhovavých a
usedlých lidí, byly to prvopočátky stěhování národů. Je to varování pro dnešní dobu, dnes napadené národy už nemají kam utéct (Palestina,
Irák, Afghanistán), v pudu sebezáchovy udělají cokoli, už nemají co ztratit, je to přirozená reakce, potvrdí to každý psychoanalytik.
Zabíjení dětí v Gaze Izraelem, v Iráku bombardováním Severoatlantickou aliancí, je něco – co se vrylo určitě hluboko do podvědomí tamních
lidí, ale i ve všech arabských a muslimských komunitách rozptýlených (Diaspoře) po celém světě.
Národy Starověku byly: Semito-hamité - Egypťané, Asyřané, Arabové, Akkadové, Hebrejci ( Izraelité);
Východní Semité - Akkadové, Asyřané, Babylóňané;
Mořské národy – lidé moře, kteří unikly cca 800 př.n.l. ze zaplavené oblasti Keltského, Severního a Baltského
moře – Keltové; Ti co přežily se doplavili do východní části Ameriky a Středozemí. Následně se
asimilovali s populací na pobřeží Severní a Střední Ameriky i Blízkého východu, především s
Pelištejci a Féničany. Za nadvlády Římské říše se jejich 6 (VIkingové) vůdců sjednotilo a vydalo
po moři a řekách do zemí jejich prapředků, severního pobřeží Evropy a Skandinávie.
Západní Semité – Libijci, Pelištejci(Filištíni, Plalestinci), Féničané(Libanonci);
Indoevropané - Chetité, Keltové, Řekové, Minoané, Indové, Germáni, Slovani, Balt. národy;
Amerika – Mayové;
SUMMER:
V tomto období vznikají počátky směny, sociální rozvrstvenosti, zárodky ranných státních útvarů - vojsko, zákony, kněží, úředníci.
Rozvinula se společenské dělba práce, základní techniky zpracování mědi, skladování potravin a surovin. Rozvoj byl spojen především s
rozšířením znalosti písma, který umožnil rodícím se státům zavést stálý správní a náboženský aparát. Postupem času bohatství Summerů
začalo přitahovat pozornost Nomádů, pouštních kmenů ze severu, i západu, což byli také jedni z původních předků Izraelitů, kteří uctívali
božstvo planety Saturn - “EL“. Jelikož Egypt byl izolovanější od kočovných národů než Summer, migrovaly do Egypta z východu Semitskoasijské třídy dělníků a umělců, nejdříve údolím řek Eufrat a Tigrit na sever Summeru (dnešní Syrie), pak podél pobřeží Středozemního moře
do oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů (dnešní Libanon, Izrael, Palestina), pak dále do Egypta. V Summeru byli mistři výstavby důmyslného
a složitého systému zavlažování, který byl zřizován v rámci chrámového hospodářství. Důležitým impulzem jejich uplatnění byl vynález kola,
hrnčířského kruhu. Byli to architekti paláců summérského polyteistického náboženství a až 50m vysokých stupňovitých pyramid “Zikkurat“.
Abrahám byl bohatý kupec, tito měli nejsvobodnější pohyb v tehdejší době, se svou sestrou Sárou odešel z městského státu Ur. V oblasi
Semitsko-Hiksoské se dočasně usadil jako obchodník, zde si vzal za manželku svou sestru Sáru. Postupem času shromáždil početnou skupinu
stavitelů stupňovitých chrámů a zavlažovacích systémů ze Summeru, následně pokračovali do Egypta. Dávní Egypťané si zapisovali detailní
záznamy o historii své kultury na stěnách nádob, chrámů a hrobek za pomocí znakového písma a obrázků, kterému se říká hieroglify.
Historičtí experti nenašli naprosto žádný důkaz, že hebrejští Židé žili v Egyptě jen jako otroci a že byli vyhnáni z Egypta. Neexistuje
jediný archeologický důkaz pro Mojžíše a ostatní postavy Starého zákona od Abraháma, přez Jákoba, Josefa až ke králi Davidovi a
Šalamounovi. Existuje ale dostatek důkazů o egyptských faraonech na kterých jsou tyto biblické postavy založeny. Starý zákon pečlivě
zakryl a dezinformuje spojení mezi egyptskými faraony a hebrejskými patriarchy mícháním historických faktů s mýty, legendami a starými
pověstmi biblickými. Většina migrace Semitsko-asijské populace se stala v Egyptě dočasně otroky při stavbě pyramid. V Egyptě byly ale
především jako otroci populace z jižního toku Nilu. S Abrahamem do Egypta dorazila vzdělaná skupina architektů, stavitelů a umělců. V té
době byl faraonem Mentuhotep IV. (11. dynastie cca 2040 – 1991 př.n.l.) Abrahám dal svou sestru a manželku Sáru jako sexuální otrokyni
do harému faraonovi. Za to byl odměněn zlatem a stříbrem. Abrahám dostal slib od faraona uctívaného jako bůh (biblicky – úmluvu od
boha), že jeho jméno bude veliké a jeho národ bude také veliký. Dále s ním udělal úmluvu o obřízce, aby si označil své stavitelé a dělníky,
odříznutím předkožky. Toto zmrzačení má více co dělat se značkou hebrejského vlastnictví, než s hygienou. Dále Abrahám vykonával u
faraona funkci vysokého úředníka, rádce a vezíra, proženil se do egyptské šlechty, vzal si egypťanku Hagar. Zároveň se Abrahamovi a
Sáře narodil syn Izák, což nebylo po vůli Faraona. Na příkaz vládce měl syna svázat a zabít, nakonec ale nechal zabít faraona a stal se
sám vládcem, protože měl dostatečný finanční a politický vliv. Dal si egyptské jméno Amenemhet I. (12.dynastie cca 1991 – 1962 př.n.l.)
podle egyptského boha slunce “AMON-Re“. V Hebrejštině to může být přehláskováním Amen, Amon, Omon, Amun, což používají Hinduisté,
Židé, Křesťané a Muslimové na konci modlitby, neurolingvistického programování. Aníž si to tito lidé po celém světě uvědomují, uctívají
AMON-Re, staroegyptského slunečního Boha. Starý zákon (Testament) je duchovní kniha pro Křesťany i Muslimy. Amen se stále objevuje v
Bibli a je skryt ve slovu testament. Amen doslova znamerná “On, který je skryt“. Mnoho lidí se domnívá, že amen znamená – budiž, nebo
tak jest. Ale v King1, str.36. Starého zákona je Amen indentifikován jako pán Bohů. V roce 1818 n.l. učinil Antonio Labelo revoluční objev,
který identifikuje biblického Abraháma jako Egyptského faraona Amenemheta I.; V průběhu vykopávek v Údolí králů objevil 11 egyptských
mumií, papirusové svitky, hieroglyfy a nákresy. Jeden z těchto nápisů byl interpretován Mormon Joseph Smithem jako Abrahám sedící na
Egyptském trůně. Josef Smith publikoval svoje nálezy v “Knize Abrahámově“ roku 1842, o dva roky později byl zavražděný. Dnes jediná
hrobka, kam nemá veřejnost přístup, je hrobka faraona Amenemheta I., (Abraháma), je to archa úmluvy. Archa úmluvy ani biblický Svatý
grál není nic nadpřirozeného. Archa úmluvy je truhlice s ostatky faraona Amenemheta I.( Abraháma), předka Hebrejců a Svatý grál je
jednoduše historická pravda. Jak biblický příběh pokračuje dál vyroste Abrahámovi syn Izák s dalšími syny Jákobem a Isou. Vražedné
soupeření mezi bratry donutí Jákoba utéct do města Bétel v Kanaánu (dnešní Izrael, Palestina). Podle biblických příběhů se Jákob oženil se
svými dvěma sestřenicemi od 12-ti synů jeho otce. V Kanaánu, oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů získává se svým klanem válečné umění.
Jelikož Egypt neměl suroviny, bronz dovažel, tak přechod z doby bronzové do doby železné se uskutečnil dříve v oblasti Semitsko-Hiksoské
a Egypt v tomto pomalu zaostával. Jákob zde získal výhodu vůči svým bratrům v Egyptě, výhodu válečnického umění pro boj zblízka – meče,
helmy, štíty a rychlé vozy. Jeho stejnojmenný syn Jákob se svým klanem a nejoblíbenějším synem Josefem svrhli egyptské faraony,
potomky Abrahamovi a obsadili egyptský trůn cca r 1655 př.n.l.;. Protože jméno Semitsko-Hiksoského faraona Jakubher (13.dynastie cca
1655-1646 př.n.l. ) je aramejské jméno pro Jákoba, experti to interpretují, jako faktický důkaz, že biblický Jákob a Hiksoský král
Jakubher je jedna a ta samá historická postava.
9,
Historické záznamy ukazují, že tito Semitsko-Hiksoští králové vládli Egyptu více než 100 let. Následně se Egypťané vzbouřili proti těmto
Semitským králům a zatlačili je do severního Egypta. Josef, nejoblíbenější ze synů Jákoba (Jakubhera) v Egyptě zastával funci úředníka
jako velký vezír, v období sucha vykupoval všechnu půdu od hladovějících lidí a pak jim danil příjmy 1/5. Změnil si své jméno na egyptské
Zapenapenia (ten, který může odhalovat tajemství). Souběžně s porážkou Semitsko-Hiksoských králů Egypťany, zakryl svou hebrejskou
identitu, tím že si vzal egyptskou ženu, proženil se do egyptské šlechty. Okolo roku 1500 př.n.l. byla dojednána úmluva, že Semitskoasijská třída dělníků, stavitelů a architektů bude moci poklidně odejít z Egypta do Kanaánu a nebudou zabiti. Této třídě se tehdy říkalo
Harabejci, následně se to užívalo jako Hebrejcí. Původ tohoto jejich pojmenování má u jejich patriarchy Abraháma (slovní přesmyčka
Habrahámové) a jeho předka Hebera. Dnešní Hebrejština vykazuje známky modernizovaných egyptských hieroglifů. O poklidné přesídlení do
Kanaánu se postaral jejich patriarcha Zapenapenia (Josef), protože měl v Egyptě velký finanční a politický vliv. Tato sociologická skupina
Hebrejců byli původní předci starověkých Izraelitů, bylo to společenství různých Semitsko-asijských dělníků, stavitelů, umělců a architektů,
byli to lidé především ze Summeru, Libijci, Asyřané, Arabové, Akkadové, Babyloňané, Pelištejci (Filištíni, Palestinci), Féničané (Libanonci).
Semitsko-Hiksoské vojsko porazil faraon Ahmose I., který dokončil to, co započali jeho předchůdci Sekenenre Tao a Kamose. K jeho
úspěchu vedlo to, že okopíroval zbraně Hyksósů, vyzbrojil svoji armádu válečnými vozy, vojáky luky a meči, které nahradily dosavadní
sekyry. Některým oddílům dal do výbavy kopí s dlouhými hroty a přilby. Jeho předchůdce Sekenenre Tao (česky Statečný), si udržel jistou
nezávislost na Hyksósech, byl pouze králem Horního Egypta, sídlil ve Vasetu (Thébách). Následně vznikla Nová říše a dalším faraonem byl
Thutmose I. (18. thébská dynastie 1550 – 1525 př.n.l.), měl dceru Hatšepsut, která se stala manželkou svého nevlastního bratra
Thutmose II.; Protože Hatšepsut nemohla dát trůnu potomka, Thutmose II. vybral hebrejskou služebnici Isis, aby porodila mužského
následníka, kterého pojmenovali Thutmose III.( je to biblický Mojžíš – Mose); Isis pomáhala Hatšepsut Mojžíše vychovávat a v dospělosti
mu moudře sdělila jeho původ a historii národa Hebrejců. Hatšepsut po smrti Thutmose II. převzala poručnictví nad mladým Thutmose III.
(Mojžíš - Mose), sice mu přidělila titul spoluvládce, ale o vládnutí se starala sama. Pro posílení své autority se nechávala zpodobňovat s
usirovým vousem a na veřejnosti nosila mužské oblečení. Po její smrti se Mojžíš stal samostatným panovníkem Thutmose III., ihned po
nástupu na trůn začal ničit sochy, které zpodobňovaly Hatšepsut a její jméno smazával ze všech nápisů. Organizoval vojenské kampaně, aby
ochraňoval své hebrejské druhy v Kanaánu. Se svou mocnou armádou porazil tehdejší nepřátelé Hyksos-Semitů, Hebrejců. Po slavné bitvě
“Migedo“ v Kanaánu roku cca 1471 př.n.l. si Thutmose III. (Mojžíš) vybral své guvernéry z 12-ti Hebrejských kmenů. Na Egyptském
ostrově Philaé nechal zbudovat chrám ISIS na památku své biologické matky ISIS. Chrám byl později obnoven Ptolemaiovskými králi
Egypta. Hebrejci usazení v Kanaánu přejmenovali oblast na Israel.
Zde je decodum pojmenování “IS-RA-EL“, jelikož to bylo společenství národů, které uctívaly v podstatě tři bohy, složily název z těchto
personifikací bohů.
IS - ISIS je personifikace bohyně moudrosti a uctívání matky Thutmose III. (Mojžíše). Tuto personifikaci moudrosti měla i Kleopatra
VII., poslední Ptolemaiovský faraon a matka Ptolemaie XV., kterému dala také personifikaci moudrosti ISA, kterému zase lidé v městě
Betlém dali přívlastek ISUS (Josua) Nazaretský. Jeho životní cesta zkončila v úctě místních lidí, ve městě hinduistických učenců Šrínagáru, kde ho nazývali ISA syn Boha (Gaia Julia Caesara).
AMON- RA je personifikace slunečního boha který se uctíval v neděli. Část personifikace a její obměny Amen, Omon, Amon, Amun se
používají dodnes v náboženských knihách Hinduistů, Křesťanů a Muslimů. Je to skryto i v názvu Starého zákona, Testament.
Tuto personifikaci má také skrytou ve svém egyptském jméně Abrahám, faraon Amenemhet I.; Tato personifikace slunečního boha se
nachází u mnoha egyptských panovníků.
12, dynastie cca 2000-1780 př.n.l.: Amenemhet II.,III.,IV.;
18, dynastie cca 1550-1307 př.n.l: Amenhotep I.,II.,III.IV., Tutanchamon;
RA - Amenhotep IV. - také nazývaný Achnaton, se vymyká veškerým staletým pravidlům egyptské vlády a státního uskupení. Zavrhl
tísíce egyptských bohů i mocného AMON-RA(RE), již na začátku svého panování vyhlásil jediného pravého boha – Atona – ztělesněného ve
slunečním kotouči a sebe za jeho jediného syna, spojnici mezi bohem a lidmi. Takto podobně podvedla Římskokatolická církev miliony lidí po
celém světě s historickou postavou Ptolemaie XV., ISUSE, Josua, Ježíše Nazaretského, ISY. Samozřejmě to byl člověk jako každý jiný,
nebyl to bohočlověk, byl výjmečně nadaný díky vzdělání své matky, otce a hinduistických učenců, Bůh v osobní personifikaci neexistuje,
duchovní moc hmoty, esoterika, kvantová mechanika ale ano. Tímto vzniklo monoteistické náboženství, z kterého se historií neurolingvistického programování, modlitbama vyvinul Judausmus, Křesťanství a Islám. Achnaton nechal postavit velké množství chrámů pro slunečního boha, původně stotožňovaného s Re (Ra).
19, dynastie cca 1307-1196 př.n.l.: Ramesse I.,II.; Amenmesse;
20, dynastie cca 1196-1070 př.n.l.: Ramesse I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.;
21, dynastie cca 1070-945 př.n.l.: Amenmesse, Amenemope, Siamon;
V této dynastii se nacházejí dvě dvojjediné historické postavy starověkého Egypta a Bible. Pesbachaennuit I. také nazývaný Psusennes I. a
Siamon. Hitorie odkrývá že faraon Peusennes I. krom Egyptu, také vládl Kanaánu 50 let cca 1039-991 př.n.l., ve stejném čase vládl
Kanaánu 50 let také král David cca 1012-962 př.n.l., oba bojovali proti “lidem moře“, zvaným Metaíni, Hetaiti a Filištíni, což byly bojovné
části původních národů oblasti Kanaánu a asimilovaných potomků předpotopních Keltů. Oba dva měli syny s téměř identickými jmény. Král
David měl syna Solomon (Šalamoun), kde Sol znamená “syn“ a “omon“ je alternativou Amon (Amen). Tedy syn boha Amona. Psusennes I.
(král David) měl syna Siamon, kde Si také znamená syn a Amon je alternativou pro Amen. Tedy také syn boha Amona. Solomon (Šalamoun)
cca 970-931 př.n.l.; Siamon cca 978-959 př.n.l.; Z faktu, že sluneční bůh byl uctíván v sedmém dni týdne, lze etnolingvisticky dekódovat
původ slova neděle, anglicky “Sunday“. Židovská hvězda Davidova je symbolika, která má také původ ve starověkém Egyptě – Jsou to dvě
vklíněné pyramidy.
EL - Kanajci, kteří žili také v oblasti dnešního Izraele a Palestiny uctívali boha planety Saturn – EL, uctívali ho v šestém dni týdne, tedy
v sobotu. Z tohoto faktu se také etnolingvisticky dekóduje název šestého dne v týdnu - sobota, anglicky “Sathurday“, neboli “Saturn-Day“.
Jak je vidět “Slovo“ má magickou moc vystopovat a dekódovat historickou pravdu, je to nejlepší zbraň kultivovaných a chytrých lidí, na
počátku je slovo. Složením těchto personifikací božstva moudrosti ISIS, slunečního boha AMON-RA a boha planety Saturn EL, rozkódujem
původ slova Izrael, tedy původ názvu státního útvaru Izrael – IS-RA-EL, mělo by to tedy být podle původního záměru společenství
rovnoprávných národů a nemělo by docházet ke genocídě Palestinců. Oni za to nemohou že jejich původní zem Římská říše a církev
přejmenovala na Palestinu podle Filištínů. Palestinci jsou také potomci původních starověkých obyvatel oblasti – Kanajců, Egypťanů, Asyřanů,
Arabů, Akkadů, Libijců, Hebrejců, Babyloňanů, Pelištejců, Féničanů a vlastně i asimilovaných předpotopních Keltů. Byli to právě Keltové,
kteří do Středozemního moře a na Blízký východ připluli se zprávou o potopě jejich světa.
10,
Jádro historického konfliktu spočívá v tom, že ta oblast byla historický průsečík zájmů různých velmocí, zároveň byli Hebrejci
neurolingvisticky programováni kněžími, že jsou vyvolený národ od Boha, po pár generacích náboženské sugesce se zapomělo mezi běžnými
lidmi, že oním bohem byl jen takto uctívaný člověk - faraon Thutmose III. (Mojžíš), který jim zárověň daroval zem zvanou Kanaán.
Historickou pravdu si uchovávali ústně jen jejich náboženské špičky – židovští kněží. Chudým vrstvám nezbylo, než zůstat v oblasti a různě
konvertovat k různým říším během následné historie, někteří byli odvlečeni do zajetí. Ti bohatí a válečníci se rozptýlili po světě, protože na
to měli finance a sílu, z některých takto rozptýlených se vyvinuli Makedonci (kmeny Manesseh a Den), Vikingové (VI.King), Sionismus a
dogma vládnout celému světu. Po králi Šalamounovi (Siamunovi) vládl v Israeli král Rechabeáma 933-916, následně se stát rozpadl na
Judské a Izraelské království. Judské království bylo vyvráceno roku 586 př.n.l. novobabylonským vládcem Nabukadnesarem, ten odvedl do
zajetí vzdělané a řemesel znalé Hebrejce (Judejce, Židy), se záminkou, že to jsou původní Summeřané (Babyloňané). Babylonský exil pomohl
Židům k sebeuvědomění, vytvořili Bibli – Testament, takzvanou “přenosnou vlast Židů“, vznikají první Synagogy. Roku 539 př.n.l. perský
vládce Churuš (Kyros) dobyl Babylon. Ve své nábožensky a jazykově tolerantní říši dovolil Židům návrat do vlasti, ale jen část Židů tohoto
práva využila, část zůstala v rozptýlení čili Diaspoře. Hebrejské bojovné kmeny MANESSEH a DEN (DAN) se spojili a vytvořili MACE-DANIANS, Makedonce. Se svým zlatem a bohatstvím utektli do Řecka. Nosili bílé sukně jako egyptští faraoni, hráli na kozí měchy a adoptovali
řeckou kulturu. Usadili se v údolí řeky, kterou pojmenovali podle kmene Dan (Danau, Dunaj). Okolo roku 322 př.n.l. jejich vojevůdce
Alexandr veliký znovu dobyl Egypt a ustavil svého generála Ptolemaie I. novým hebrejským faraonem Egypta. Přesto, že je Kleopatra VII.
považována za posledního faraona, historická fakta ukazují, že její prvorozený syn Ptolemaie XV. byl posledním hebrejským faraonem
Egypta. Tohoto syna měla s Gaiem Juliem Caesarem, proto měl také přívlastek malý Caesar (Cesarian), narodil se roku 47 př.n.l.; Gaius
Julius Caesar byl roku 42 př.n.l prohlášen senátem za Boha, proto se Ptolemaie XV., Cesarianovi, říkalo syn Boha. Kleopatra se prohlásila
za personifikaci bohyně moudrosti ISIS, proto malý Ceasarián dostal také přívlastek ISA, ISUS syn Boha. Kleopatra prohlásila Ptolemaie
XV., Malého Caesara, Cesariana, ISU za krále králů ve věku 13 -ti let, při ceremonii darování Alexandrie v roce 34. př.n.l.;
Starověcí Egypťané své panovníky zcela jistě nečíslovali římskými číslicemi, je to důkazní materiál o tom kdo ví historickou pravdu a kdo ji
zamlčuje před širokou veřejností, obelhává miliony lidí po celém světě. Z etnogenetických studií vyplývá, že starověcí Harabejci (Hebrejci)
přesídlení z Egypta velkým vezírem Zapenapenia (starozákonním Josefem) byli spelečenství národů, sociologická skupina, Semitsko-asijská
třída architektů, stavitelů, umělců a dělníků. Sumeřanů, Asyřanů, Libijců, Arabů, Akkadů, Babyloňanů, Pelištejců (Filistínů, Palestinců),
Féničanů (Libanonců). Fanaticky fašizující sugesce a neurolingvistické programování o vyvolenosti jediného národa od Boha, vyvolenosti
vládnout světu, je kořen nacismu, fašismu, Holokaustu, etnických čistek, náboženské hegemonie, korporátního fašizmu a snah o nedemokratický New World Order. Je to geneticky a společensky nabezpečná rasa lidí, která se neidentifikuje barvou pleti, ale ve své pokrevní
linii psychologickým profilem osobnosti až psychopata a sociopata.
Se současnými válečnými zločiny, které dnes páchá fašizující Sionismus v Gaze a na Blízkém východě nemají nic společné tyto původní
národy starověku. Je to nesmyslná bratrovražedná válka. Sionizmus je dogmatická větev, která se oddělila od původních Izraelitů a
ztotožnila se s neurolingvistickým programováním o vyvoleností vládnout světu. Starověcí Izraelité učili, že jim Kanaán daroval bůh – faraon
Thutmose III.; Na základě těchto historických faktů se jeví osvobozenezká válka na Blízkém východě jako III.světová válka nikoliv proti
původním Izraelitům (Židům), ale proti korporátnímu Sionismu a některým korporátním struktůrám uvnitř Vatikánu – je to především
korporární firma. Apocalypticky dominující Sionismus a struktury uvnitř Vatikánu nemají náboj pravdivé víry, už jim nezbývá, než ohlupování
a oblbování širokého veřejného mínění efekten 100-é opice v korporátních masmédiích, které vlastní a apocalyptyckými podvrhy o roku 2012
v masmédiích. Je to nekontrolovatelná touha po moci, finančním vlivu a globální duchovní hegemonii. Z historického hlediska byl Adolf Hitler
transparentní zrcadlo toho, oč se oni skrytě, konspirativně snaží. Adolf Hitler částečně pocházel ze starověké židovské pokrevní linie
nadnárodní “Okultní sekty vyvolených“, byl to jejich “Polokrevník“, ovládli jeho mysl přirovnáním dle příručky jezdeckého umění a povolili mu
uzdu – zafinancovali jeho kariéru, následně uzdu o to více přitáhli a obětovali ho – zafinancovali druhou stranu ve II. světové válce.
11,
Dalším jejich náboženským biznisem je globální oteplení, nejnovější vědecké důkazy poukazují, že naopak dochází k menším aktivitám na
Slunci, tudíž by mělo docházet k ochlazování planety. Globální oteplování je způsobeno uměle Chemtrailsy, kterými elity vytváří uměle
skleníkový efekt. Motivem politických elit za “oponou“ v Západním světě je xenofobie z vytrácení jejich duchovní hegemonie, touha po
finančním efektu, moci a globální vládě. Je možné, že v brzké době lidé, kteří jsou zatím za oponou, skončí před spravedlivým soudem.
Planetární politický a sociologicko-ekonomický systém v daleké budoucnosti musí vzniknout, ale demokraticky volený. Jejich dogmatická meta
času je rok 2012, proto je na internetu a v masmédiích tolik apocalyptických podvrhů o roku 2012. Moudrost, vzdělanost a zdravý rozum v
kořenech Judaismu, Křesťanství, Islámu i ostatních duchovních hnutích mysli jim to zcela jistě překazí.
BIBLE – Nový zákon a lež v něm obsažená:
Široké veřejnosti je zamlčována historická pravda o ústřední postavě Nového zákona. Po staletí neurolingvisticky programují poddajnost a
poslušnost elitám. Neučí víru, totiž nauku o tom, jak funguje lidská mysl, tímto nahánějí mysl posluchačů do utahující se smyčky
korporátního fašizmu, destruktivně tvůrčího kapitálu a masmediální masírky korporátních médií. To co dělají je politika o udržení moci,
financí a vlivu. Nenásilný vliv se dá získat jen a jen moderním vzděláváním, a ne soutěživým počítáním duší jak vodníci a podvodníci.
Nový zákon obsahuje na povrchu lidová moudra především o mezilidských vztazích, která do nich vnesli poctivě a upřímně věřící lidé, a
dodnes je učí upřímně věřící kazatelé na nejnižších úrovních. Avšak na podvědomé úrovni se programuje zranitelnost a askeze, není to v
dnešním světě to nejideálnější. Náboženská elita učí, že být normální, znamená být za všech okolností šťastný, vždy chápající a nikdy
naštvaný. Zní to hodnověrně, ale není tomu tak. Nelze mentálně tlumit žádnou negativní ani pozitivní energii, protože to způsobuje
nerovnováhu, štěpí vejpůl lidské vědomí a zotročuje osobnost člověka. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit, ne s nimi bojovat.
Musíme jim dovolit sloužit svému účelu, poučit se z nich. Strachy lidí dávají ostatním možnost ovládat Vás na základě těchto strachů.
Analyzujte své schopnosti, úzké politické elity nahoře není nic, čeho bychom se měli bát. Po staletí pracovali skryti za scénou, slétali se jak
černý vrány, aby manipulovali s lidmi. Byl to přirozený evoluční proces. Fungovalo jim to, ale asi jen doposud. Zatím jediné sociologickoekonomické systémy, které dobře fungují jako hierarchické jsou systémy s dělbou práce, firemní systémy. Politické a náboženské
socilogicko-ekonomické systémy jako hierarchické selhávají, v podstatě se jedná vždy o korupční pyramidu.
Nový zákon, historická pravda:
Socha v Rio de Janeiro - Cesarian, Ptolemaie XV., ISA ; Potomek historických postav starověku, uctívaných jako božstvo, římského diktátora prohlášeného
senátem r. 42 př.n.l. za boha, Gaia Julia Caesara a posledního ptolemaiovského faraona, Kleopatry VII., uctívané v Egyptě jako ISIS, proto dostal přívlastek
nejen Cesarian, ale i ISA.
Pakistán, město Muree – poslední místo odpočinku jednoho z ochraňujících rodičů Ptolemaie XV. Marie, služebné posledního ptolemaiovského faraona – Kleopatry.
Byl to jediný člověk, který mohl Ptolemaie XV. následovat do vytouženého města východních učenců – Šrínagaru, tuto pouť nedošla a po cestě zemřela.
12,
Indie – Kašmír, město Šrínagar, místo posledního odpočinku Ptolemaie XV., Cesariana, ISY.
Byl to člověk, na kříži nezemřel, z Judei mu tehdy umožnil odchod do vyhnanství v Kašmíru Pilát Pontský. Církevní krvavá pohádka je
historický podvod, oblbování a ohlupování Křesťanů. Životní příběh Ptolemaie XV. byl úplně jinak. Ve Šrínagaru se dožil vysokého věku a
velké úcty u místních lidí, působil jako lidový léčitel a učitel esoteriky. Vznikla legenda o nadaném učenci jménem ISA, po staletí se nesla
trasami obchodních hedvábných cest, kde cca r. 611 n.l. inspirovala obchodníka jménem Muhammad ibn Abdulláh ibn Abdulmuttalíb, z
kterého se následně stal vojevůdce a zakladatel náboženství Islámu. Ptolemaie XV. učil vzdělanost, kterou získal od Hinduistických učenců z
Himalájského pohoří, byla to vzdělanost o spojitosti člověka s přírodou a Universem. Po odchodu do exilu z Judei v tomto učení následně
pokračovala jeho manželka Marie Magdalena na území Visigótů, známého pod jménem Carcassone. Je to provensálská oblast jižní Francie.
Místní keltští Gótové a Gallové byli nábožensky tolerantní, proto měla zdejší víra podobu splynutí Křesťanství nazarénského, gnostického a
antického, gallského, germánského pohanství a především Gnostické filozofie. Slovo “Pohané“ má původ ve snaze někoho “Hanit, pohanit“,
prostě někdo, nebo něco mělo potřebu hanit naše Evropské prapředky. Zdejší Vikomti odvozovali svůj původ přímo z pokrevní linie Ptolemaie
XV. a jeho manželky Marie Magdaleny. Rozšířilo se zde duchovní učení zvané “Katarství“ ( z řeckého slova katharsis = znovuzrození ).
Kataři se nesnažili o vytvoření rigidní církve, byli stoupenci gnostického Křesťanství, zachovávajícího původního ducha učení Ptolemaie XV.,
odvolávali se na původní evangelium sepsané těmi, kteří jej osobně znali a byli jeho přímými žáky, jako například Marie Magdalena. Jádrem
jejich gnostického duchovního hnutí byly vzory chování, sociální praxe, právo a spravedlnost v té formě, která se odvíjela nejen z
liberálního pojetí Starého zákona, keltské duchovní spojitosti s přírodou ale i učení Hinduismu. Síla a nesmrtelnost tohoto učení spočívá v
obecné vzdělanosti, jejich učení předběhlo dobu o tisíce let a jejich doba obecné vzdělanosti ještě přijde. Ptolemaie XV. svým životním
příběhem transformoval vzdělanost svého otce, matky i učení Starého zákona a Hinduismu. Kataři byli zcela oddáni pravdě, odmítali
bezuzdnou moc, nadvládu a hromadění bohatství. Tím se stali nebezpečnými nejprve pro židovský Sanhedrin a později i pro Římskokatolickou
církev. Církev se cítila mocensky ohrožená, to vedlo k několika křížovým výpravám proti Katarům. Během této křižáky provedené genocídy,
bylo místní obyvatelstvo decimováno a násilím nastolena Římskokatolická verze Křesťanství. Zbytky Katarů, kteří unikli masovému vraždění
se rozprchli po Evropě především do dnešní oblasti severozápadní Francie - Bretaně, následně Irska a Skotska.
Poměrně početná skupina Katarů se usídlila také v Bohemii, neboť jim tato oblast byla blízká svým “Keltským“ původem a stále doutnajícím
odporem k římskému papeži a jeho dogmatické církvi. Česká kotlina je prostor keltské etnogeneze, z četného množství keltských kmenů
rozesetých po Evropě mají pro Čechy význam především Bójové, jsou to také naši předci a tehdejší jejich země se nazývala “Boihaemia“ a
od nich pochází původní název České kotliny – Bohemia. Katary král Václav I. nepronásledoval, protože si z církve zase tak moc vrásky
nedělal. Kataři byli většinou šikovní a zkušení řemeslníci a kulturně vyspělí lidé. V Bohemii se vytvořili díky jim takzvané řemeslné “Cechy“ a
od nich pochází další název naší země - “Čechy“. Jen tak mimochodem z řemeslné šikovnosti Keltogermánů a jejich cechů pochází název
města “Cáchy“, důkaz keltské etnogeneze v Evropě. Během temné církevní inkvizice se v Německu označení “Katar“ zkomolilo na “Katzer“ a
z toho se i vyvinul český název “Kacíř“. V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním
společenským systémem, mezi tyto elity v celé své historii patřila i církev a je tomu tak dodnes, v extrémech takové elity získávají praxi
zločinné organizace. Proto je v dnešním světě tolik přítomno zlo a především zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnické čistky,
současná genocida Palestiny a III. světový konflikt, poslední křížová výprava proti Islámu. Tentokrát se zlo zhroutí samo do sebe, vytvořili
si svou vlastní řízenou demolici anebo možná reparaci, přirovnáním řečeno reparaci podobnou té, která probíhá uvnitř DNA působením
ionizačního záření. Nic se v dnešním světě neděje, aby o tom nevěděl Vatikán, Ilumináti a lidé za oponou. Při zkoumání každé sociologické
skupiny, nám historická zkušenost ukazuje, že kolektivní vina neexistuje, zlem v dnešním světě jsou vinni právě oni, mají tu moc, to změnit.
13,
tehdejší oblast keltských Visigotů, Gótů a Gallů
poloha města Šrínagar v Kašmíru
Nelze tvrdit, že elity tyto genealogické vývojové větve samy plánovaly, tak to zcela určitě není, k tomu prostě směřoval vývoj, k těmto
objevům se dospělo teprve během několika posledních století. Je to v podstatě evoluční syntéza moci falzifikátorů historie, které je
potřeba dát políček, kultivovanou a lidskou podobu, formou obecné vzdělanosti a pravdy. Zatím to je Augiášův chlív. Elity zcela jistě a
ještě rády “Překlapnou“ z destruktivně tvůrčích na pozitivně tvůrčí. Elity z těchto historických faktů mají strach před veřejným míněním,
proto vznikly různé tajné společenství utajené před veřejností, přitom by se jim lépe dýchalo v ovzduší historické pravdy, stačí jen
překlapnout. Historické události mohly mít pozitivní vývoj, kdyby se historie náhle nezměnila, když byl Cezariánův otec Julius Caesar ubodán
k smrti lidmi, kterým nejvíce věřil – senátory římskými. Nelíbilo se jim, že politiku mohl ovlivňovat ženský element. Další společné vládnutí
Gaia Julia Caesara s Kleopatrou bylo nadějné, protože mohlo být vyváženo mezi ženským a mužským elementem, také mohlo pozitivně
ovlivnit spoluvládu to, že Kleopatra měla personifikaci moudrosti ISIS. Historii však destruktivním směrem přesměrovali senátoři římští.
Adoptivní syn Caesara, Octavian rychle převzal moc jako římský císař. Jelikož se Kleopatra bála o prvorozeného potomka Caesara,
právoplatného dědice římského trůnu a Říše římské – Ptolemaie XV.(Cesariana, ISY), hledala ochranu u ženatého velitele Caesarovi armády
v Egyptě, Marka Antonia. Když Octavianova mocná armáda vtrhla do Egypta, zajistila Cesarianovi (ISOVI) bezpečný odchod z Egypta se
sluhy, kterým nejvíce věřila. Bylo mu tehdy cca 15 let. Jako skutečného nástupce Římské říše ho chtěl Octavian zabít. Kleopatře věrní
sluhové, kteří cestovali s Cezarianem byli jeho ochraňujícími rodiči, byli to bibličtí Josef a Marie, kteří ač převlečení za chudé pocestné,
byli bohatí, Kleopatra je vybavila zlatem. Ze vztahu s Markem Antoniem se narodili tři děti, dvojčata dívka a chlapec, a další chlapec, tito
nevlastní sourozenci Ptolemaie XV., ISY jsou dvojjediné historické postavy. Dvojčata Alexander Helios (Jakub, James) a Cleopatre Selene
( Marie Magdalena), a třetí nevlastní sourozenec Ptolemy Philadelphus (Tomáš, Thomas). Když Cesarian s Josefem a Marií opustili Egypt
byli nevlastní sourozenci inkognito svěřeny Markově ženě. Po zdrcující porážce od Octavianovi invazní Římské armády, spáchal Markus
Antonius sebevraždu pádem na vlastní meč. Kleopatra se nechala dle mytologie uštknout jedovatým hadem. Alexander Helios
(Jakub, James), Cleopatre Selene ( Marie Magdalena) a Ptolemy Phyladelphus (Tomáš, Thomas) byli vychováváni na Octavianově dvoře s
jeho synem Tiberiem, který se později stal císařem. Byli vychováváni společně císařovou sestrou Oktavií. Cleopatre Selene
(Marii Magdalenu) provdali do vzdálené Mauretánie, užívala po matce personifikaci ISIS. Když putovali Josef, Marie a Isa Egyptem do
Judei, aby skryli svou identitu, pozměnili si svá jména na Kanaánská, Josef, Marie a Ysua(Josua, Ježíš) z Nazaretu. Původně byli Josef a
Marie z Bítinie. Po cestě hledali nejlepší způsob, jak ukrýt Cesariána (ISU) a dát mu vzdělání, když doputovali do Betléma, jeho identita se
už neutajila a mezi prostými lidmi se nesla zvěst, že se v zemi objevil syn boha. Z této skutečnosti pramení biblická pověst o vraždění
neviňátek v Betlémě. Další možnost, jak ukrýt Cesariana (ISU), byla rada učenců z východu. Vydali se na cestu do Kumránu u Mrtvého
moře, kde byl klášter mesianisticko-apocalyptické sekty Esejců. Původ mesianismu v židovském národě, je víra v příchod božího Mesiáše,
který se postaví jako vůdce do čela Izraelitů, odstraní nespravedlnost a vypořádá se, s všemi jejich nepřáteli, v tehdejší době to bylo
všeobecně rozšířené duchovní učení. Starý zákon přináší 60 hlavních mesianistických proroctví a obsahuje ještě asi 270 zmínek, či narážek
na tohoto spasitele. To napovídá, jak hluboce byl mesianismus v dějinách židovského národa zakořeněn. Tyto dějiny byly velmi pohnuté,
neboť Izraelité se museli často bránit expanzím cizích dobyvatelů. V těžkých chvílích se tato proroctví stávala pro jejich národ velice
mocnou duchovní podporou, pomáhající jim překonat útrapy cizácké poroby ve víře v lepší budoucnost. Dá se říci, že mesianismus se hlavní
měrou zasloužil o přežití zvláštní kulturní a duchovní identity Izraelitů, přispíval k posílení vnitřní soudržnosti židovské pospolitosti.
Jejich přísný monoteismus, víra ve svou výhradní vyvolenost a silnou intoleranci ke všem jiným filozofickým a náboženským učením dostalo do
vínku i Římskokatolické Křesťanství, vzešlé z těchto podmínek. Uvnitř národa Izraelitů krystalizovalo všelidové povědomí jedinečného a
náboženského nacionalismu, jež učinilo toto společenství natolik odlišným od jiných národů a tradicí. Brzy se v hebrejské společnosti vydělily
tři hlavní náboženské kasty, soupeřící mezi sebou o vliv a moc. První byli Saducejové, bohatá kněžská aristokracie a rodová šlechta nepočetná, ale velmi vlivná náboženská skupina, charakteristická svým konzervatismem ve všech oblastech veřejného i náboženského života.
Patřili mezi ně i velekněží jeruzalémského chrámu, kteří také zinscenovali soud se zajatým Ježíšem (ISOU).
14,
Druhá, početnější kasta byli farizejové, vzešlí původně z účastníků Makkabejského povstání. Měli mezi lidem hodně přívrženců, především
z řad řemeslníků a drobných obchodníků. Právě z nich se rekrutovali lidoví vykladači Starého zákona s tendencí po inovacích. Později, v
Ježíšově době, se ani oni neubránili dogmatismu, rozdíly mezi nimi a Saduceji se natolik setřely, až splynuli v jeden konzervativní
náboženský proud.
Třetí kastou byli Zelóti - horlivci, radikální skupina, věřící v brzký příchod Mesiáše. Jejich víra je motivovala k teroristickým útokům na
domácí kolaboranty i představitele římské správní moci. Mimo tyto tři hlavní kasty stála sekta Esejců, uzavřené společenství duchovních
učitelů, těšících se mezi Izraelity veliké úctě. Příslušníci a vyznavači této sekty měli nemalý vliv i na utváření životního osudu
Ptolemaie XV., (ISY). Esejci se však nikdy otevřeně nemíchali do politiky. Působili spíše konspirativně v pozadí (Tak jako dnes Ilumináti,
Církev) a připravovali se i na možné ozbrojené vystoupení pro případ, že by je Mesiáš potřeboval při tvorbě svého "Božího království".
Jejich dochovaný vojenský řád, který byl součástí nálezů tzv. Kumránských svitků v roce 1947, je svědectvím přípravy přísné organizace
pro případ takové mimořádné události, jakou by byl Mesiášův příchod, v něhož Esejci bezvýhradně věřili a nazývali jej "Učitelem
spravedlnosti". Sekta věnovala velkou pozornost přípravě svých členů k boji i organizaci bitev s nepřáteli, takzvanými "Syny temnoty".
Hlavní činností členů této sekty bylo studium svatých textů, jejich výklady a studium astrologie. Také zavedli obřad společné rituální
večeře, připomínající takřka do detailu pozdější tzv. “Poslední večeři Krista“ se svými učedníky. Život esejských obcí byl vázán předem
danými pravidly, což se týkalo především oslav různých svátků a náboženských rituálů. Členové sekty byli rovněž cvičeni pro zpravodajskou
činnost, jejich agenti zřejmě působili v celé Judei a vůdci Esejců byli dobře informováni o dění v celé zemi. Důležitou součástí výcviku členů
sekty byla jistě i duchovní cvičení, nejspíše byli vedeni k askezi a přežití v mezních situacích, mezi duchovní techniky mohla patřit meditace
a cvičení k získání schopností minimalizovat fyziologické pochody v organismu, podobně jako u jogínů. Tajemství neznámých desetiletí života
Ptolemaie XV., (ISY, Josua, Ježíše) v sobě ukrývá absolvování speciální techniky, výuky i výcviku u Esejců. Zasvěcen do tajných nauk se
mohl stát prominentním žákem Esejských, "Synem světla" a bojovníkem za budoucí "Království spravedlnosti". Měl být reinkarnovaným
"Učitelem spravedlnosti Chonim", někdejším vůdcem této sekty, o němž panovalo přesvědčení, že se jednoho dne vrátí v podobě Mesiáše.
Tak jako dnes Křesťané očekávají návrat Krista, přijde jen a jen ta a táž historická postava, a to “Ve světle historické pravdy“.
Pokud byl jako adept vybrán Cezarian (ISA, Josua), nebyla to náhoda. Stejně jako dnes existují přesná kritéria výběru budoucího
Dalajlámy u Buddhistů, kteří věří, že po smrti jednoho dalajlámy dochází k převtělení jeho duše do těla nového člověka, tak i u Esejců
mohla existovat podobná kritéria výběru budoucího Mesiáše. Pro teology bylo vždy důležitou otázkou, zda se opravdu starozákonní proroctví
naplnila právě v osobě Ježíše z Nazaretu (Cezariana, ISY, Josuy) a jestli informace o Mesiáši, obsažené v proroctvích, odpovídají
Cezarianově osobnosti i jeho osudu. Proto se už Ježíšovi žáci snažili přesvědčovat ranné Křesťany, že je tím Mesiášem, na kterého tak
dlouho čekali, i sám Ježíš to o sobě prohlašoval. Dá se říci, že Starý zákon obsahuje osm bodů, charakterizujících osobnost očekávaného
Mesiáše:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
Bude seslán Jahvem;
Bude Židem z domu Davidova;
Bude pocházet z Betléma;
Narodí se z panny;
Bude mít podobu člověka;
Přijde v době, kdy bude stát Jeruzalémský chrám;
Bude zrazen přítelem;
Zemře násilnou smrtí;
Sedí to, stojí za to, si zde připomenout kvantovou mechaniku, jak fungují “Fantomy DNA efektu“, přenos informací pomocí struktur fotonů
a demonů, ale nechť to dokáže experimentální věda, protože zneužívání neurolingvistického programování modlitbama je obrovský problém
pro budoucí horizont událostí. V úhlu pohledu kvantové mechaniky, je davové destruktivní neurolingvistické programování, modlitba jedna z
nejnebezpečnějších zbraní, elity by se nad tím měly vážně zamyslet, zvlášť v éře jaderných zbraní. Největší destrukce je, že ze sekty
Esejců vzešlo do Judaismu, Křesťanství, Islámu, okultních Zednářů a Iluminátů apocalyptické neurolingvistické programování modlitbama. Co
tedy sdělili Josef, Marie a Josua sektě esejců na tyto body, když dorazili do Kumránu ?
V čem to tedy sedí:
1, Josef, Marie, Josua i zvěsti pravili, že je syn Boha;
2, Josef a Marie byli Hebrejci (Izrealité);
3, V Betlémě se roznesla zvěst, že je v zemi syn Boha;
4, Marie a Josef řekli a vědělo se o nich, že jsou jen jeho ochraňujícímu rodiči;
5, Podobu člověka měl;
6, Přišel v době, kdy stál Jeruzalémský chrám;
7, Bude zrazen přítelem, tím tomu chudákovi vymyli mozek, že to tak má být;
8, Zemře násilnou smrtí, tím mu také vymyli mozek, že to tak má být;
Ježíš patřil mezi přední znalce židovského náboženství a starozákonních tradic. Evangelia totiž uvádějí, že vedl disputace se zástupci
židovského kněžstva. Docela určitě znal i mesianistická proroctví, sahající až do Mojžíšových dob z cca roku 1500 př. n. l.. Jeho znalosti
Starého zákona byly udivující a pomineme-li náboženské interpretace, musel mít nějaké učitele již jako dítě. Ti tedy museli být také
vynikajícími znalci. Ježíš se stal prototypem Mesiáše proto, že se mesianismu přizpůsobil, osobně se s ním ztotožnil a dosáhl nad jinými
dřívějšími proroky převahu. Dokázal převzít zodpovědnost za toto své ztotožnění, ale zároveň jej posunul jinam. Nebyl Mesiášem bojovným,
který by na násilí odpovídal násilím, jak stará proroctví tvrdila, ale naopak preferoval úctu, toleranci a porozumění k bližnímu, toto v něm
zažehlo filozofické pojetí Života hinduistických učenců, kteří v Kumránu občas působili jako učitelé duchovních hindistických technik a
obchodníci s opiem, drogy na svých seancích sekta Esejců používala. Je potřeba se na příchod Cesariana do sekty podívat z pohledu 16-ti
letého chlapce pod tlakem histrorických událostí a pokusit se vcítit. Stále mu hrozilo nebezpečí, že mu někdo usiluje oživot. Otec i matka
mu dali to nejlepší vzdělání, byl zároveň vychován jako syn lidí uctívaných za Bohy. Z přepychu se náhle ocitl ve vyhnanství, otec i matka
mu slibovali, že bude vládnout velké říši. S matkou se musel náhle a rychle rozloučit asi v 15-ti letech a nevěděl proč. Byl snadná oběť pro
sektu Esejců. Co hezkýho jako 15-ti letý chlapec mohl zažít, byla ochraňující starostlivost Josefa a Marie, dále povznášející učení
Hinduistických učenců v sektě o spojitosti nitra člověka s něčím vyšším.
15,
Tehdy tomu říkali Bůh, dnes víme, že je to duchovní moc hmoty v Universu a nejnovější poznatky zákonitostí kvantové mechaniky. Když se
tyto všechny fakta transformují v jednu životní zkušenost zhruba 30-ti letého muže, je pochopitelné že následující sled historických událostí proběhl tak, jak proběhl. Ten chudák si myslel, že to tak má být, věřil tomu, co mu naládovala do hlavy sekta Esejců.
Zhruba ve 30-ti letech odešel od Esejců a začal působit v Judei podle toho, co mu nalila do hlavy sekta, ale zároveň to bylo zabarveno
pozitivním učením Hinduistických učenců o spojitosti člověka s Universem (Bohem), soucítění a porozumění s bližními, také ho naučili
léčitelství.
V té době byla Judea pod Římským protektorátem, Římané přinesli novinky ve formě nucených prací na výstavbě silnic a placení daní.
Tyto novinky se Židům nezamlouvaly, proto začali ozbrojený odboj ve formě guerilové války. I jeden z následovníků Ježíše (ISY,
Cesariana), Jidáš byl jeden z těchto bojovníků. Římané ponechávali na dobitých územích náboženskou svobodu. Proto v té době stále
fungovala židovská rada starších – Sanhedrin, v této oblasti měli Židé rozsáhlou autonomii. V té době mnozí významní Židé zřejmě usoudili,
že ultrakonzervativní víra je už překonána a dozrál čas na náboženskou reformu. V Sanhedrinu měla tato myšlenka své zastánce, především
se ví o Josefu Arimatejském, bohatém kupci. Měl by to být právě jeden z ochraňujících rodičů Ježíše (ISY, Cesariana). Opozici ultrakonzervativců vedl velekněz Kaifáš se svým příbuzným Annášem. Skupina reformátorů se zjevně pokusila o uskutečnění náboženské reformy.
Jak bylo v této zemi a době zvykem, reformu měl přinést Mesiáš. Aby se pro příchod Mesiáše připravila půda a byla otestována připravenost prostých lidí pro reformy, byli do terénu vysláni hlasatelé příchodu Mesiáše. Dneska víme jen o dvou, Janu Křtiteli a Ježíši
Nazaretském. Možná jich tehdy působilo více, je zde poněkud záhadná postava Šimona Kouzelníka, ale ostatní byli méně výrazní a stopy
jejich působení se nám nedochovaly. Jan Křtitel kázal a křtil v Jordánu, Ježíš se vydal na pouť Judeou a hledal své ochraňující rodiče a s
těmi se setkal, dále hledal i své sourozence. O setkání sourozenců se nakonec postarali jeho ochraňující rodiče Josef (v té době už
Erimatejský) a Marie. Když se sourozenci setkali, sdělil jim co mu naládovali do hlavy Esejci, při tehdejší vzdělanosti mu to sourozenci
uvěřili nabrali další učedníky a vydali se na další pouť Judeou. Musel být vzdělaný, inteligentní a pohotový, byl schopen se vyhnout mnoha
nastraženým pastem. Nicméně většina prostých lidí nebyla na konverzi staré víry připravena a s náboženskou revolucí to začalo vypadat
špatně. Jan Křtitel přišel o hlavu, když o ni požádala Salome. Ježíš Nazaretský se vydal přímo do sídla svých nepřátel, do Jeruzaléma a
přímo na místě provokoval. Byl zrazen Jidášem a o místě jeho pobytu se dozvěděli konzervativci v chrámu. Vše proběhlo dle scénáře sekty
Esejců, měl být zrazen a zemřít, to mělo podnítit revoltu a příchod zpět Mesiáše, všichni měli tak vymydlený hlavy že je nesmrtelný,
protože se říkalo, že je syn Boha. Velekněz Kaifáš požádal o asistenci Piláta Pontského, ikdyž pro něj nebyl problém zatknout jednoho
kazatele s dvanácti apoštoly. Za herezi jej mohl nechat popravit zcela o své vůli, na to měl vůči Římu jen oznamovací povinnost. Přesto se
rozhodl do tohoto vnitrožidovského náboženského sporu zatáhnout Římany a spustit revoltu. Pravděpodobně podpora Ježíše a reformátorů už
značně narostla a on chtěl, aby za tuto popravu nesli odpovědnost nenávidění Římané. Pilát byl asi velice chytrý administrátor a správce,
ale zde se nechal nachytat a zatáhnout Řím do této záležitosti, která se jej evidentně netýkala. Druhý den ráno Ježíše soudil a dělal
všechno pro to, aby se případu zbavil. Žalobci překvalifikovali obžalobu z hereze a šíření bludu (byly to hrdelní provinění, ale Říma se
netýkali a museli by si Ježíše soudit sami) na vyzývání k neplacení daní a z toho, že se prohlašoval za krále Judei. Což byla velezrada,
protože Judea byla římskou provincií. Pilát se pokusil udělat kličku, nebo minimálně získat trochu času tím, že jej poslal na soud za králem
Herodem, protože měl být údajně z Nazaretu a tedy u něj měl místní příslušnost. Herodes jej de facto nemohl soudit, ale jen potupit.
Tím Pilát získal několik hodin, kdy záležitost mohl promyslet a konzultovat s dalšími místními autoritami. Jednou z autorit byl i Josef
Arimatejský, jako hlavní reprezentant kasty, ke které Ježiš patřil. Pozice Piláta nebyla právě záviděníhodná. Pokud by Ježíše osvobodil
jako nevinného, patrně by jej stejně konzervativci popravili nebo prostě zabili. Kromě toho je pravděpodobné, že by na něj šla do Říma
stížnost, že osvobodil buřiče obviněného z velezrady a z podněcování k neplacení daní. To by mohlo mít pro něj fatální násleky, jelikož ve
vzdáleném Římě by se detaily procesu nikdo nezabýval, a myšlenka, že osvobodil muže obviněného z velezrady, by v Římě škodila jeho
pověsti a důvěryhodnosti. Prostě by již byl na věky v podezření, že nekoná ve prospěch Říma. Kromě toho by se po smrti Ježíše do sebe
pustili konzervativci a reformátoři a v jím spravované provincii by vznikla občanská válka. To by z jeho hlediska bylo asi to nejhorší, co by
se mu mohlo stát. Pokud by na druhé straně Ježíše opravdu popravil, tak vědomě popravuje nevinného, což by ho asi moc netrápilo, ale
zřejmě by ohromně narostl odboj a guerilová válka proti římským jednotkám ze strany reformátorů, kterým nespravedlivě popravil jednoho z
jejich čelních představitelů. Paralela z dnešním děním v Izraeli, Gaze, Iráku a Afghanistánu, kdy po zabití některého z čelních muslimských
vůdců významně naroste terorismus a guerilová válka, je nepřehlédnutelná. Plán Kaifáše byl, dostat do sebe reformátory a Římany dle vzoru
“Když se dva perou, třetí se směje“ , toto má také současnou paralelu v III. světové válce na Blízkém východě, “Když se pere Křesťanská
část civilizace s Muslimskou částí civilizací, třetí se směje“. Když to Pilát prohlédl, chtěl tomu samozřejmě zabránit. V zásadě byl v
situaci, ať udělá cokoli, bude to špatně, vypukne povstání a za to se bude muset zodpovídat nadřízeným v Římě, patrně ho to bude stát
místo vůdce provincie, pokud ne přímo život. Řím se s neschopnými administrátory moc nemazlil. Josef Arimatejský nebyl také v
záviděníhodné situaci. Jeho pokus o reformu židovství ztroskotal, jeden prorok přišel o hlavu a druhý je souzen a bude patrně popraven.
Po takové popravě by se jeho stoupenci zřejmě pustili do Římanů a Pilát by neměl jinou možnost, než je vyhubit ozbrojenou silou legií.
Z hlediska Kaifáše a neokonzervativců je to zcela jistě geniální tah, donutí okupanty, aby vyhubili jeho domácí nepřátelé. Kaifáš dostal
velice chytrým tahem jak Josefa Arimatejského, tak i Piláta Pontského do prakticky bezvýchodného postavení. V tuto chvíli šlo oběma o
všechno a Kaifáš byl jejich společným nepřítelem, a v tento moment Josef Arimatejský převyprávěl celý dosavadní životní příběh Ježíše, od
Ptolemaie XV., přez Cezariana, ISU, Josuu až sektu Esejců v Kumránu, kde mu mesianisticky a apocalypticky vymyli hlavu. Možná Pilát
potřeboval notnou dávku času, aby tyto informace vstřebal, zcela jistě měl nyní respekt k původu Ježíše, k faktu, že je to syn bývalého
římského císaře Caesara, Cesarián. Kaifáš přehlédl jednu věc, případně ji nepřikládal význam. Následující den začínala “Pascha“, židovské
Velikonoce. Během tohoto svátku nesměl nikdo zemřít. Ukřižovaným se lámaly kosti a rozbíjely kolena, když bylo potřeba urychlit smrt na
několik minut. Běžný “standart“ přežití na kříži byly tři dny, jsou ale záznamy o lidech, kteří na kříži zemřeli až po deseti dnech.
Během procesu se Pilát všemožně snažil, aby rozsudek bylo možné ještě změnit. Nabízel za život Ježíše život vraha Barnabáše. S tím však
Kaifáš počítal a soudní obecenstvo ovládali jeho lidé. Nakonec padl rozsudek ukřižování. Ježíš si odnesl kříž na Golgotu, kde byl spolu se
dvěma lotry ukřižován. Trojici křížů hlídali římští vojáci. Ježiš byl zřejmě v dobrém zdravotním stavu a komunikoval. Po nějaké době, která
nebyla delší, než několik hodin, měl žízeň a požádal o vodu. Římský voják nabodl na kopí houbu namočenou prý do směsi octa s vínem a podal
mu ji, Ježíš se napil a byl podle Bible konec. Toto je poněkud zvláštní, neprojevoval žádné známky nemoci, komunikoval až do posledního
okamžiku. Po napití se měl naopak cítit trochu lépe. Celá událost byla poněkud jinak. Byla zde dohoda mezi Pilátem Pontským a Josefem
Arimatejským, v nápoji byla silná droga.
16,
Římský voják, který mu nápoj podával, byl podřízeným Piláta a pouze od něj dostával příkazy. Na tuto scénu z povzdálí dohlíželi Kaifášovi
lidé, pověření dohledem nad popravou, ale i ostatní lidé. Kaifášovi muži nebyli zcela jistě tak blízko, aby viděli detaily. Jeden z římských
vojáků prohlásil Ježíše za mrtvého, udělal mu kopím škrábanec do boku a bokem kopí promáčkl houbu, proto se v písemnostech dochovalo
“Vyvalila se voda a krev“. K tomu je potřeba dodat, že zdrogovaná osoba, navíc visící na hřeby proražených zápěstích a patách by viditelně
nereagovala. V zápětí byli doraženi oba dva lotři rozbitím kolen a vše nahlášeno Pilátovi. Standartním postupem v té době bylo ponechat
mrtvého na kříži tak dlouho, než jej oklovali ptáci. Zde se však odehrálo něco jiného, Josef Arimatejský s Ježíšovími nejvěrnějšími snímají
tělo z kříže. Nad touto scénou historici a znalci židovského nábožensví nevěřícně kroutí hlavou. Josef Arimatejský už podstoupil očistné
obřady pro nastávající svátek a v židovství není nic víc znečišťujícího, než dotyk mrtvoly. Přesto tuto práci dělal osobně, než aby ji svěřil
sluhům. Následně je jeho tělo ošetřeno hojivými mastmi a je vloženo do hrobky Josefa Arimatejského, následně je zavalena kamenem a
před jejím vchodem je postavena hlídka z nejvěrnějších apoštolů. Takto to vypadá tři dny, po třech dnech tam není ani hlídka ani Ježíšovo
tělo. Tři dny stačily, aby se vzpamatoval z drogy a nejhorších ran a aby byl schopen transportu do bezpečí, kde se o něm neví. Pořád
hrozilo, že si Kaifáš přijde prověřit hrobku silou. Tento prožitek blízkosti smrti Ježíšovi zcela jistě vyčistil hlavu od dogmat sekty Esejců.
Po nějaké době se nechává poznat svými učedníky a známými, následně je na příkaz Piláta Pontského deportován do Syrie. Jediný člověk,
kterému je dovoleno, aby ho doprovázel, je jeden z jeho ochraňujících rodičů, služebná Kleopatry, Marie. Tímto mu Pilát Pontský daroval
život a nechal ho vybrat, kam chce do vyhnanství, vybral si město Šrínagar v Indickém Kašmíru, tam ho táhla touha po poznání učení, odtud
pocházeli Hinduističtí učenci, které poznal v Kumránu. V tomto městě se dožil vysokého věku a úcty místních lidí, za jeho léčitelské a
esoterické schopnosti. Římská hlídka doprovodila Marii a Ježíše na jednu z hedvábných stezek směřujících ze Syrie do Indie a tam jim dali
svobodu. Legenda o muži, který zemřel a vstal z mrtvých je na světě. Kaifáš zuří, všechno mu došlo až teď. Zjevně ani na okamžik
nepochybuje, co se stalo a rozesílá služebníky s jednoznačným úkolem, aby Ježíše chytili a dovedli zpět do Jeruzaléma. Tam by zřejmě
předvedli jak Josefu Arimatejskému, tak Pilátovi, že Ježíše je možno popravit tak, že jej už nikdo nevzkřísí. Jenomže Pilát i Josef jsou v
tuto chvíli o krok před ním. Ježíše lze zabít, ale legendu nikoli. Ježíš mizí někam, kam ruce Kaifáše nesahají. Na tuto historickou událost
je potřeba pohlížet ne jako na nadpřirozenou, ale v podstatě politickou hru. Tuto hru vyhrál Pilát Pontský, měl alespoň relativní klid v jím
spravované provincii. Vždyť učinil, co se po něm žádalo a nechal Ježíše popravit. Nikdo, ani dokonce vzdálený římský císař, mu nemohl
vyčítat, že do soudně-politického procesu zasáhl jako-by bůh Židů a mrtvého vzkřísil, následně vzal k sobě. Vzpoura Židů byla odložena o
několik destiletí, kdy byl římským prokurátorem již někdo zcela jiný, zřetelně méně schopný. Kaifáš prohrál, výkřiky jeho mužů: “ Krev jeho
na nás a naše děti“ vzala Římskokatolická církev doslova, další generace byly naprávem pronásledovány a zatlačovány do Ghet (což zcela
jistě nebylo to, co Ptolemaie XV., ISA chtěl). Z toho se jako protireakce vyvinuly “Protokoly Sionských mudrců“, politická filozofie
především ústně předávaná, Sionismus. Vyhrál i Josef Arimatejský, jeho reforma židovství se podařila o mnohem později, po mnoha
změnách zavedených Pavlem, zvaným Šável (původně pronásledovatelem ranných Křesťanů) i mnoha jinými, se jí začalo říkat Křesťanství.
Původní myšlenky byly bohužel zase pokřiveny a zneužity něktrými papeži, biskupi, kněžími a kardináli k bezuzdné honbě za majetkem, mocí,
politickému vlivu a destruktivně-tvůrčímu programování miliard lidí. Historickou postavu Ježíše Nazaretského, ISY nenávidí někteří Židé za
to, že jim sebral jejich božství, vyvolenost, není tomu tak, sebrala jim to Římskokatolická církev. Nemají rádi tuto postavu dějin za to, že
byli po staletí církví perzekuováni za ukřižování, ale není tomu tak. On jako historická postava nemohl za to, že si na něm Římskokatolická
církev vybudovali kariéru, světskou slávu a moc, ve finále historická fakta poukazují na to, že ti, kteří pokračovali v jeho učení a vzdělanosti, byli také samotnou Římskokatolickou církví pronásledování, ranní Křesťané, Nazaréni a Kataři. Původní myšlenky obecné vzdělanosti
a pravdy se však stejně šířily, i přez perzekuce. Tyto formy Křesťanství nejsou hegemonické a zcela jistě jsou životaschopné transformace
porozuměním s ušlechtilým Judaismem, moudrým Islámem i vším okolním světem. Pokračování příběhu ISY na východě, Magdaleny v západní
Evropě a její spojitost s rannými Křesťany, Kelty, Katary a irskými legendami v některém dalším vydání. Je zde na místě připomenout
poučku z kvantové mechaniky pro veškerou monothezi:
Podle teorie “Torzního pole“, všechny objekty v Universu od atomů po Galaxie, vytvářejí ve vakuu víry. Jakési torzní fantomy, struktury
fotonů a demonů, které přežívají i za absence původních biogenních struktur. Je tedy opodstatněné tvrdit, že každý živý organismus je
jemně, ale nepřetržitě spjat se svým prostředím. Život je jakousi manifestací neustálých jemných interakcí vlnových polí toho, čemu zatím
říkáme hmota, s vakuovým polem, které ji podmiňuje. Vakuum registruje chování prostoročasu a evoluci živých systémů ve formě
interferujících vln. Zaznamenané vzorce těchto forem vytvářejí pole holografických informací. Lidé - jinak řečeno, hmotně energetické
systémy, od molekul, přes buňky a mnohobuněčné organismy, včetně lidského mozku, dekódují v čase “0“, čtou informace, které byly
Životem zakódovány, zapsány do tohoto pole. Vakuum a elektromagnetické pole takto funguje jako jakési universální vzájemně propojené
vysílající a přijímající holografické pole informací. Tedy zjednodušeně řečeno, jak uvažujete o světě jiných věřících i nevěřících,
náboženstvích, vzdělaných, nevzdělaných, národech, etnikách, elitách a ostatní hierarchii systému, to má vliv na to, jak ten ostatní svět
bude nakonec jednat. To co od světa očekáváte, naprogramuje, samozřejmě ve spleti sítí různých holografických sítí jiných sítí, jejich
budoucí chování.
Nabízí se přirovnání – Co lze očekávat, když jsou nám stále Židé prezentováni v masmédiích jako oběti, že se jim to opět může stát.
Jakoby si zase nějaké elity z nich chtěli udělat další “obětinu“ k upevnění své moci a vlivu.
Co lze očekávat, když je v masmédiích démonizován Islám, že se po právu nasere. Ve středověku byly hlavní masmédium duchovní knihy,
především BIBLE, dnes jsou to především korporátní TV, a vlastníci mistrně zneužívají nejmodernějších poznatků z oblasti kvantové
mechaniky přenosu informací, naštěstí je “Něco“ vyššího, co je převyšuje, duchovní mocí hmoty. Jako zločinné se jeví snažení některých elit
o aplikaci zneužitím kvantového sebevyplňujícího apocalyptického proroctví v Bibili a masmédiích. Je důležité se s tím neztotožnit a
prolustrovat masmédia. Mohlo by to totiž dopadnout tak, že se někdo bude prát a třetí se bude za oponou smát.
¨
Až jednou nebude obchodní značkou dogma pyramid, náboženství a vyvolenosti, bude obchodní značkou pravda. Pak budeme moci začít
hovořit o vzdělané a moudré “Planetární civilizaci“. Tomuto principu se velmi přiblížili např.: Ptolemaie XV., Konfucius, J.A.Komenský,
Pierre Teilhard de Chardin, hrabě Zinzendorf, Mihály Czsikszentmihalyi, Hans-Joachim Zillmer a mnoho dalších.
…........... vydavatel
Zdroje:
Pierre Teilhard de Chardin – Vesmír a lidstvo; Mihály Czsikszentmihalyi – O štěstí a smyslu života; Různé zdroje textů Bible, Koránu a spisy
Hinduismu; www.astronuklfyzika.cz ; www.ao-institut.cz ; internet, internetový kyberprostor;
Texty k hudbě – Within Temptation – Black Symphony, Sepultura, Stratovarius; Epica, Nightwish, John Lennon, Warlock, Doro Pesch,
Lenny Kravitz, Kazem Al Sahir, Sarah Brightman, a mnohé další;
17,

Podobné dokumenty