Čtrnáctidenní plán 5. ročník 5.9. – 16.9.2016

Transkript

Čtrnáctidenní plán 5. ročník 5.9. – 16.9.2016
Čtrnáctidenní plán 5. ročník 5.9. – 16.9.2016
Předmět
Člověk a jeho svět
Matematika a její aplikace,
informační a komunikační
technologie
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Učivo
Opakování učiva 4. ročníku.
Slovo a význam (nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, jednoznačná,
mnohoznačná, slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná, nářečí.
Pohlednice, dopis z prázdnin – adresa, úprava dopisu.
Próza – četba Roald Dahl – Jirkova medicína (rozbor knihy a nácvik tvorby zápisu do čtenářského
deníku)
Anglický jazyk
INTRODUCTION – UNIT 1 ˶School, school, school”
Grammar – present simple – affirmative, questions, on+day
Vocabulary – school subjects, school activities, days, repeating words from the fourth grade
INTRODUCTION – UNIT 2 ˶Free time”
Grammar – present simple – affirmative, questions, on+day
Vocabulary – days, time, daily routine, free time activities
Matematika
Opakování učiva 4.ročníku – číselný obor 0 – 1 000 000
Zápis a čtení čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, zaokrouhlování
Pamětní sčítání, odčítání, násobení a dělení
Písemné sčítání a odčítání, vlastnosti sčítání (komutativnost a asociativnost)
Jednoduché slovní úlohy a úlohy se dvěma výpočty
Opakování - základní geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice,
různoběžky, průsečík)
Informatika
Seznámení s počítečem, hardware, software
Hygienické zásady práce s počítačem, řád počítačové učebny
Zásady bezpečnosti v počítačové učebně.
Vlastivěda
Život lidí v pravěku, možnosti získávání informací o jejich životě, pravěká naleziště na našem
území.
Časová osa a letopočty.
Starověk, starověké kmeny a jazyky, stěhování národů, Slované.
Přírodověda
Opakování vlastností látek (délka, čas, hmotnost, objem, teplota), měření vlastností látek, měřidla,
jejich jednotky a značky.
Magnetická síla, magnet, magnetické pole, póly magnetu, kompas.
Opakování – zeměkoule, glóbus, polokoule, rovník.
Gravitační síla, měření gravitační síly siloměrem.
Pomůcky, poznámky
Každé po a čt krátký diktát na
opakování látky 4. ročníku
(vyjmenovaná slova, shoda
podmětu s přísudkem,
koncovky podstatných jmen)