stiahni tu - Automotive

Komentáře

Transkript

stiahni tu - Automotive
november - december 2008
november – december / listopad – prosinec 2008 1. ročník
cena 69 Sk / 2,29 €
Časopis so zameraním na automobilový priemysel, strojárstvo a súvisiace oblasti / Časopis se zamĕřením na automobilový průmysl, strojírenství a související oblasti
Dodávatelia o kríze:
Automotive Engineering journal Optimalizujeme
Súčasné výzvy
EuroBLECH 2008
Japonský výrobný manažment
www.autopriemysel.sk
www.automotiveindustry.sk
www.autoprumysl.cz
9 770232 086042
>C9JHIGN:MED
>C9JHIGN:MED
(#K:ĪIG=CDK8=EG>:BNH:AC8=I:8=CDAÜ<>Ø!B6I:G>ÕADK6O6G>69:CØ
(gY;6>GD;C:L>C9JHIG>6AI:8=CDAD<>:H!B6I:G>6AH6C9:FJ>EB:CI
Editorial
V súčasnosti sa vzácne zhodujú mnohí
odborníci, politici, ale aj jednoduchí ľudia
:A:@IGD:MED
&#K:ĪIG=:A:@IGDI:8=C>@N!:A:@IGDC>@N6:C:G<:I>@N
&hi;6>GD;:A:8IG>86A:C<>C::G>C<!:A:8IGDC>8H6C9EDL:G:C<>C::G>C<
& ,#"&.#'#'%%.
>C8=:76!V#h#!K^ZYZch`{XZhiV(",!-*&%&7gVi^haVkV!HadkV`GZejWa^X
I )'&"'"+,',('.(™; )'&"'"+,',''%&™:VgZ]V`dkV5^cX]ZWV#h`
lll#^cX]ZWV#h`
Automotive Engineering journal
v tom, že takúto globálnu finančnú, či hos-
podársku krízu vo svojom profesne aktívnom živote zatiaľ neprežili. Snažia sa v nej
orientovať a hľadať východiská, postavené
na predpokladoch jej ďalšieho vývoja. Tradične však majú vo všetkom jasno novi-
v taktike riadenia firmy korigovať. Každá
nári. Hoci je to výčitka do vlastných radov,
kríza vždy otvára priestor a dáva šance pri-
pretože k tomuto stavu stále patrím, ťažko
praveným. Tým, ktorí majú zvládnuté zlaté
si ju z pozície PR manažéra významnej slo-
pravidlá manažmentu, rozumný pomer
venskej spoločnosti môžem odpustiť. Ako
medzi vlastnými a cudzími zdrojmi vo fir-
inak, ako „chorú”, som totiž mohol vnímať
me, tým, ktorí pracujú s jasnou stratégiou
otázku kolegu z nemenovaného denníka,
svojho rozvoja a zároveň s alternatívnymi
ktorého zaujímalo jediné: Kedy už koneč-
scenármi riadenia svojich podnikov. Verte,
ne začnete prepúšťať, odkedy a koľko ľudí?
títo rozumní manažéri radosť z prepúšťania
Alebo milá mladá kolegyňa, ktorá prišla
nemajú, berú ho ako nutnosť a ochranu
hrmotne aj s kameramanom, a keď už
tých, ktorí v ich podnikoch môžu bezpečne
všetko bzučalo, mi dala ohromujúcu otáz-
pracovať ďalej, a pripravovať tak čo naj-
ku: „Čo je u vás vo Vrábľoch nové?“ Prek-
rýchlejšie pôdu na návrat svojich prepuste-
vapená dala pokyn na zastavenie kamery,
ných kolegov. V našom regióne je motorom
keď som jej pravdivo odvetil, že svieti sln-
ekonomiky automobilový priemysel. Kúpa
ko, pracujeme na tri zmeny a dnes sme už
auta je spätá s financovaním, či už firmy
vyrobili tovar za niekoľko miliónov. Pátral
alebo rodiny, a je možné ju často odložiť
som, či vie niečo o kríze aspoň z domáceho
na neskôr. Logicky bol teda krízou ohrozený
agentúrneho servisu. Odpoveď bola síce
a postihnutý, ako jeden z prvých v priemy-
milá, ale očakávaná: „Toľko je tej roboty, že
selnej výrobe, práve automobilový sektor.
to nestíham...“ Vnímame dnes celosvetovú
Bolo to tak v minulosti, je to tak teraz, a nie
krízu ešte stále ako senzáciu? V súčasnosti
je to teda senzácia. Samotnému rozviaza-
už svet hľadá riešenia, ako z tejto situácie
niu pracovného pomeru predchádza dlhý,
von. Svetové médiá analyzujú rozsah krízy
zákonom stanovený postup, výber likvi-
v jednotlivých odvetviach. Mapujú po-
dovaných pozícií s predstaviteľmi odborov
stupy, ktorými sa manažmenty podnikov
a hľadanie náhradných pracovných príleži-
snažia minimalizovať dopad krízy, a kto-
tostí v spolupráci s úradmi práce. To nie je
rými chránia budúcnosť vlastných pod-
vôľa podnikateľa, ktorý vyženie od brány
nikov. Médiá otvárajú priestor úspešným
tých, ktorí chceli ísť do práce. Staré ,,chapli-
podnikateľom a manažérom a rozoberajú
novské“ časy sú dávno preč.
s nimi pripravované postupy, ktoré takto
Ing. Dušan Koblišek
naviac môžu pomôcť slabším, čo-to ešte
PR&Communication, Matador Group
www.automotiveindustry.sk
obsah
November – december/ Listopad – prosinec 2008,
cena 69,– Sk/ 2,29 €
Zaregistrované MK SR, r.č. 3970/2008.
ISSN 1337-7671
Tematická skupina: A/7
Vydávateľ / publisher:
Páričkova 18, Bratislava 821 08
IČO: 438 18 161, IČ DPH: SK 2022477292
[email protected]
Redakcia / editorship:
Moyzesova 35
010 01 Žilina
[email protected]
fax: +421/41/ 56 52 508
Mgr. Jana Rojková
vedúca vydania/head issue
[email protected]
tel.: +421/905 567 919
Ing. Juraj Kantorik
redaktor/editor
Košice – Ing. Alena Paulíková, PhD.
[email protected]
tel.: +421/55/60 22 712
Redakčná rada:
prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.
prof. Ing. Jozef Mihók, CSc.
doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.
doc. Ing. Peter Magvaši, Csc.
doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.
doc. Ing. Oto Barborák, Csc.
Ing. Vojtech Ferencz
Ing. Ivan Kebíšek
Inzercia/advertising:
[email protected]
+421/41/50 00 469
Financie
Stroje a zariadenia
Ľudské zdroje, manažment
Kríza ohrozuje najmä Detroit 6
Chrysler znovu hľadá spojenca 9
Dodávatelia: Optimalizujeme 10
ZAP SR: Predaj sa zvyšuje, nevidíme katastrofu 12
Dotáhněte reformy a přijměte euro! 14
16
Dvě třetiny firem mění strategii Svaz strojírenské technologie oceňuje vývoj 38
Golem z Fanuc robotics 41
Japonská jednotka – nový zápichový systém 42
Rychlí a přesní na Urale i v Bulharsku 44
V zahraničí je stáčanie kilometrov trestné! 46
Walter s novou korporátní image 47
Výroba obráběcích strojů stále roste 48
Magicky vyšší efektivita výroby díky Merlinu 50
S novou značkou VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 64
Prežijú len najsilnejší 66
Trendy
Súčasné výzvy pre dodávateľov 18
Nová stírací technika předních skel 22
Japonský výrobný manažment – stály zdroj inovácií automobilovej výroby 24
História a vlastnosti ,,tereňákov“ 28
Výroba, technológie
Sestra Kie začína v Česku vyrábať 33
Školy môžu čerpať z troch miliárd 34
VÍTKOVICE vstupují se světovými automobilkami na trh CNG 35
Tajomstvo Vectora je v silike 36
Automotive Engineering journal
Veľtrhy, výstavy
Ján Franek
project manager
[email protected]
+421/904 851 751
Ekonomické oddelenie:
tel.: +421/41/50 00 469
EuroBLECH 2008 68
Patnáct Zlatých medailí pro nejlepší exponáty 70
73
ELO SYS – tri ,,E“ o autopriemysle Trefná diagnoze s FLIR termovizí
Ruské a německé business dny 74
Pražské FOR pro nejlepší business 76
77
Špička v oblasti průmyslového značení Grafická úprava:
Štúdio jfmedia, Vladimír Mihalik
e-mail: [email protected]
Krajina autopriemyslu
Tribológia, tribotechnika
Nemecké automobilky v ohrození 56
Preventívna údržba a filtre Rozširuje:
redakcia, direct mail, INTERPRESS,
súkromní predajcovia
Elektrotechnika, elektronika
Ekológia, recyklácia
Elektrotechnici automatizujú 60
Priemyslu vládnu autá a elektronika 62
Recyklácia plášťov pneumatík a gumy Aktuality, zaujímavosti
C3 – ďalšie auto výlučne zo Slovenska 54
www.automotiveindustry.sk
78
80
Predplatné cez internet:
www.autopriemysel.sk
Tlač:
VKÚ Harmanec
Predplatné za 6 čísiel 13 €, prijíma redakcia.
Nevyžiadané rukopisy a materiály
redakcia nevracia a nehonoruje.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie
a komerčných prezentácií.
financie
Čím je táto kríza iná?
Kríza ohrozuje najmä Detroit
TEXT
Nie je dosť peňazí, čo môže spôsobiť automobilkám, že
nebudú môcť financovať svoju reštrukturalizáciu, ale tiež
podporiť predaj áut ponukou financovania. Ďalšou cestou, ktorou sa automobilky pustili a žiada si peniaze, je
poskytovanie výrazných zliav. ,,Okamžite ako automobilka pristúpi k zľavám, prenesie tieto náklady na dodávateľov, s tým treba rátať. Prežiť majú šancu iba tí, ktorí si
budú vedieť kalkulovať výrobné náklady, žiť na hrane,“
myslí si Robert Beňačka z poradenskej firmy Amotiq.
Určitou úľavou pre celý automobilový priemysel je, že
ropa, oceľ a ďalšie komodity prudko zlacneli, veľa však
závisí od toho, ako sa budú vyvíjať v dlhodobom horizonte. To je, samozrejme, neisté, na rozdiel od neustále
silnejúcej konkurencie zo strany ázijských výrobcov. K japonským a kórejským automobilkám sa pridávajú čínske,
v ďalších rokoch sa dá očakávať aj nástup indických, neskôr aj firiem zo strednej Ázie. ,,Veľmi im môže pomôcť,
že sú z regiónov, kde je veľký objem voľných peňazí a naďalej sa tvorí,“ myslí si Beňačka.
Typické dôsledky krízy, ako prepúšťanie, zatváranie závodov, či prevratné zmeny by mal priniesť aj súčasný útlm.
Okrem USA je podľa spoločnosti Global Insight veľmi
pravdepodobné, že bude dochádzať k úplnému zatváraniu fabrík v západnej Európe, nie na východe, ale dôjde k nemu až po dlhom zvažovaní. ,,Keď Renault zatvoril fabriku v Belgicku, jeho predaje podlomila negatívna
publicita. Preto veľkí výrobcovia nechcú zatvárať automobilky v Nemecku alebo Francúzsku, na ich nosných trhoch,“ povedal analytik Global Insight Neil King.
Hrozba prepúšťania, ktorá visí nad odvetvím, má negatívne dôsledky v tom, že vzbudzuje neistotu a ľudia nákup
drahších vecí odkladajú. V prepúšťaní však vidí Beňačka
aj prirodzenú formu ozdravenia. ,,Už niekoľko rokov zažívame situáciu, keď ľudia chýbajú a nie vždy sa brali tí,
ktorí na to mali. Teraz ten výber príde a po prepúšťaní ostanú najlepší, navyše motivovaní ľudia, ochotnejší viac
pracovať na sebe a pre firmu,“ dodáva Beňačka.
Juraj Kantorík, Jana Rojková F O T O archív redakcie, Jana Zajasenská
Súčasná finančná kríza, ktorá vznikla v USA, zasiahla aj automobilový priemysel,
plný zásah dostali americké automobilky. ,,Predaj áut v USA klesol pod úroveň
posledného veľkého prepadu v roku 1991. Lenže to sme boli krajina s oveľa menším počtom obyvateľov. Ak zohľadníme aj tento vplyv, automobilky podnikajú
v najhorších podmienkach za posledných 50 rokov,“ povedal John Casesa, partner
poradenskej firmy Casesa Shapiro Group pre investorský týždenník Barron‘s.
Americký automobilový trh je síce najväčší na svete (12 až 14 miliónov predaných áut ročne), ale aj prezretý. ,,Už v čase pred 2. svetovou vojnou bolo v USA 80 %
všetkých áut na svete, v súčasnosti USA so 600 autami na
1 000 obyvateľov sa pomaly blížia k ideálu, takže tento
trh by mal dlhodobo klesať,“ predpokladá Ján Lešinský,
predseda Spolku automobilových inžinierov a technikov
Slovenska. Denník Wall Street Journal zverejnil analýzu, podľa ktorej majú General Motors a Chrysler vystačiť
s kapitálom na svoju prevádzku menej ako rok a hrozí im
krach. ,,Bez zásahu zvonka, bez konsolidácie niektorých
aktivít, alebo pomoci vlády to nepôjde,“ povedal pre Wall
Street Journal analytik Deutsche Bank Rod Lache. General Motors sa bez úspechu snaží predať niektoré svoje aktíva, vrátane značky Hummer. Podobne končia jeho
pokusy požičať si. Hoci bankám ponúka ako zálohu svoje stále ziskové pobočky v iných krajinách, tie nereagujú. Dôveryhodnosť GM, kedysi najbonitnejšieho dlžníka,
padla na úroveň junk (odpad), jeho akcie takisto nedávno vyradili z prestížnej 30-tky Dow Jonesovho priemyselného indexu.
Spolu prežijeme, spolu zomrieme
GM aj Chrysler zvažujú spojenie, aby sa zachránili. Ich aktivity sa vzájomne prekrývajú a drastickým znižovaním
nákladov by mohli ostať v hre. ,,Aj po uzatvorení veľkého obchodu budú potrebovať pomoc od vlády,“ povedal
zdroj blízky rokovaniam. Obrat novej spoločnosti by sa
mal pohybovať medzi 110 a 130 miliardami dolárov, čo
je jedno percento celej americkej ekonomiky. Zamestná-
Predpoveď predaja na kľúčových trhoch
2007
2008
2009
USA
16,1
13,8
13,4
Európa
14,7
13,7
12,8
Ázia
19,5
21
22
Automotive Engineering journal
vajú 145 000 ľudí iba v USA a ďalších 600 000 dôchodcov
je odkázaných na penzie z týchto automobiliek.
To však nie je všetko. Prípadný krach hocikoho z veľkej
americkej trojky (GM, Ford, Chrysler) by stiahol aj dodávateľov. Dve tretiny z nich totiž dodávajú každej americkej
automobilke. ,,Pád jedného bude pádom všetkých. Ak,
povedzme, Chrysler zanikne a nevyplatí svojich dodávateľov, potopí aj ich a diely nedostanú ani Ford ani GM,“
povedala Kimberly Rodriguez, riaditeľ poradenskej spoločnosti Grant Thornton, ktorá pracuje pre manažment
Fordu. Ford má podľa analytikov výhodu v jednoduchšej štruktúre firmy. ,,Ford za posledných 15 rokov nakúpil
veľa značiek, ale bol schopný ich predať, pravdepodobne predá aj Volvo, zvažuje sa aj podiel v Mazde. Dôležité
však je, že Ford stále vlastní svoju finančnú divíziu, čo mu
môže v čase nastupujúceho nedostatku peňazí zabezpečiť výhodnejšiu pozíciu,“ myslí si Casesa z newyorskej poradenskej firmy Casesa Shapiro Group. Fordu pomáha aj
jeho európska dcéra, ktorej modely sa postupne dostávajú aj na trh v USA. ,,Európska časť Fordu nemá americkú rada. Kým Európa prechádzala od konca 90-tych rokov tvrdým ozdravením, zatvárali sa fabriky, prepúšťalo
sa a šetrilo sa na každom kroku. V USA sa stratégiou nikto
nezaťažoval, naďalej veselo žili z veľkých áut a mysleli si,
že to tak bude navždy,“ povedal dobre informovaný zdroj
z automobilky.
Slovensko a kríza
Na rozkolísaný americký trh je zo slovenských automobiliek najviac naviazaný bratislavský Volkswagen. Vyrába Audi Q7, Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne, pre
ktoré je americký trh kľúčový.
Podľa týždenníka Automotive News by bratislavský Volkswagen mal znížiť produkciu kvôli nižším objednávkam až
o 10 %. Hovorkyňa závodu Daniela Rutsch uviedla, že reakciou firmy na nižší dopyt je odstavenie výroby o týždeň
dlhšie. Ako kríza ovplyvní hospodárenie firmy VW, nekomentuje. ,,K výrobným plánom, finančným výsledkom
neposkytujeme žiadne priebežné komentáre. Zverejňujeme ich, až keď sú uzatvorené a zahrnuté vo výsledkoch
celej skupiny VW. V reakcii na krízu neplánujeme prepúšťať ani skracovať pracovný čas,“ povedala Rutsch.
Žilinskú Kiu zatiaľ kríza výraznejšie nezasiahla. ,,Pôvodný plán výroby sa nám darí napĺňať. V prípade pretrvavajuceho nepriaznivého vývoja v odvetví sme však pripravení reagovať,“ povedal Dušan Dvořák, hovorca Kia
Motors Slovakia. Kii pomáha, že 80 % výroby tvorí model
Cee‘d, ktorý patrí do nižšej strednej triedy, najpredávanejšej v Európe. ,,Očakávame však pokles predaja v západnej
Európe, preto sa začíname viac orientovať na východnú
Európu a Rusko,“ dodal Dvořák.
Zmeny
Trnavský PSA Peugeot Citroen tiež potvrdzuje, že by mal
vyrobiť len o niečo menej ako 200 000 áut, ktoré na tento rok plánoval. ,,Nechystáme sa prepúšťať ani nebudeme zastavovať výrobu. Riešime to flexibilnou pracovnou
dobou, ktorú sme dohodli už vlani,“ povedal hovorca trnavskej automobilky Peter Švec. Česká Škoda, ktorá výrobou niekoľko rokov po sebe lámala rekordy vzhľadom
na útlm v západnej Európe, zastaví koncom októbra výrobu vo všetkých troch závodoch v Česku. Nevyrobí sa 13 000 vozidiel.
Podľa automobilového inžiniera Jána Lešinského sa dá
od súčasnej krízy očakávať presne to, čo od každej – skokové zmeny. ,,Až teraz uvidíte, s akými úspornými a zároveň málo škodlivými motormi prídu. V tom bude najväčší zlom,“ predpokladá Lešinský. Niekoľko analytikov
očakáva vzhľadom na pokles cien ropy a ostatných komodít dočasné oslabenie tlaku na inovácie. Najlepšiu pozíciu vo vývoji majú dve japonské značky Toyota a Honda.
Obe majú rozvinutý výskumný program v každej oblasti alternatívnych pohonov, takže ktorýmkoľvek smerom
1Q/07
2Q/07
3Q/07
4Q/07
1Q/08
2Q/08
3Q/08
4Q/08
1Q/09
2Q/09
3Q/09
4Q/09
1Q/10
2Q/10
3Q/10
Rast výroby áut – východ Európy
20
16
17,5
22
21
22
15
2
-2
2
6,5
8
5,5
7,5
7
Rast výroby áut - západ Európy
1,5
2,5
4
3
-2
-0,5
-4
-8
-11,2
-9,7
-6,5
0
2
4
-1
www.automotiveindustry.sk
4Q/10
financie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rast svetovej ekonomiky (v %)
4,1
1,4
1,8
2,7
4,1
3,5
4
3,9
2,9
2,3
3,3
3,6
3,3
Celosvetový predaj áut ( v mil. ks)
56
56
57
58,5
61,5
64
66
70
68
70
74
78
81
5,7
4
3,6
4,9
-1,8
1,1
4,5
4,7
3,9
Rast predaja áut (v %)
sa vývoj pohne, budú vedieť reagovať. Podľa poradenskej
firmy Casesa Shapiro Group vývoj v automobilovom priemysle bude smerovať k ďalšiemu presunu zodpovednosti
od automobiliek k veľkým dodávateľom. Je celkom pravdepodobné, že o 10 až 15 rokov už nebude motor záležitosťou automobilky, ale vyrobí ho dodávateľ. Hybridné
autá a vozidlá na čisto elektrický pohon sa stanú bežne
cenovo dostupné, čo znamená, že celá ekonomika výroby auta sa zásadne zmení. Podstatnú časť hodnoty auta
bude tvoriť batéria a technológia jej dobíjania. Narastie
význam partnerstiev automobiliek a veľkých energetických podnikov, čo znovu zníži výsadné postavenie automobiliek.
Konsolidácia automobiliek
Rovnako, ako Honda a Toyota, sú do takéhoto prostredia pripravené Daimler a BMW. Ostatné európske automobilky sú na tom síce lepšie ako americké, ale takisto
sú príliš závislé od európskeho trhu. ,,Veľmi dobrú pozíciu majú Peugeot, Fiat a Renault, ktoré sa zameriavajú na
malé, lacné a ekologické autá, majú veľmi dobré motory,
ale potrebujú rozšíriť predajnú sieť viac po svete,“ dodáva
Casesa. Posledným, dlho predpovedaným trendom, má
byť konsolidácia automobiliek. ,,Bol by som prekvapený,
keby malé, napríklad japonské automobilky, ako Mazda,
Mitsubishi a Isuzu ostali nezávislé,“ hovorí Casesa. Ktorá krajina bude trhom, kde plánujú automobilky napriek kríze najviac rásť? Donedávna automobilky hlásili
výstavbu nových kapacít v Rusku, v súčasnosti už nikto
nechce chýbať v Brazílii. ,,O nej sa vedelo desaťročia, že
dáva obrovské možnosti. Nikto tam však nadmerne neinvestoval z jednoduchého dôvodu – chýbali spevnené
cesty, tých bolo v krajine len 20 %. Automobilky tam nemohli vyrábať autá na platformách, obvyklých inde vo
svete. Teraz sa situácia obrátila a všetci chcú byť pri tom,“
uzatvára Lešinský. Chrysler znovu hľadá spojenca
TEXT
Juraj Kantorík
Raz hore, raz dolu, cyklus, ktorý sa nevyhýba žiadnej automobilke, pre Chrysler sú vzostupy a pády o to strmšie. Len po niečo vyše
roku, čo sa Chryslera po deviatich rokoch zbavila nemecká automobilka Daimler, je znova na predaj. Predávajúcim je finančná skupina
Cerberus a možným kupcom najväčší z amerických výrobcov áut General Motors. Chrysler nezarába od roku 2004, kým ešte v roku 2006 vyrábal viac ako 2,65 milióna áut, tento rok sa nedostane nad dva milióny. Americká banka Merrill Lynch hodnotí súčasnú pozíciu takto:
,,Sú v úplnom centre súčasnej krízy. Viac ako 90-percentná závislosť
od amerického trhu, skoro dvojtretinová produkcia áut so samonosnou karosériou, ktorá je nákladnejšia, a takisto málo nápaditá ponuka modelov.“ Chrysler má medzi detroitskou trojkou výnimočné postavenie. Je najmladšou a zároveň najmenšou firmou z tejto skupiny.
Zároveň si však drží povesť inžiniersky veľmi vyspelej spoločnosti,
ktorá prišla s mnohými prelomovými riešeniami.
Chrysler začal ako prvý vyrábať autá s predným náhonom, nabehol na
výrobu ,,muscle cars“ (napríklad Chevrolet Corvette), neskôr presadil
minivany. Takisto aj cab forward sedany, ktorých filozofiou je maxi-
malizovať priestor pre človeka a minimalizovať priestor pre techniku.
Keďže Chrysler má malý objem predaja, prípadná technická novinka,
ktorá sa neujme či neodhadnutie vývoja predaja kľúčového modelu,
privádzajú firmu na pokraj bankrotu. Následné problémy potom vedú
k výmenám manažmentu, čo sa prejavuje zásadnými zmenami stratégie a znovu vedie k častejším omylom. Chrysler na vrchole svojich
síl skončil v roku 1998 bol krídlami Daimlera. Spojenie rovných však
nedopadlo dobre. Už dva roky po ňom sa prejavila typická cyklickosť
a Chrysler skončil znovu v kríze. Keď Daimler rezignoval na neustále
ozdravovanie americkej firmy, rozhodol sa v roku 2007 pre jej predaj.
Daimler predával vlani 80-percentný podiel v Chrysleri za 7,4 miliardy dolárov, hoci v roku 1998 za sto percent firmy dal 36 miliárd. Tým,
ktorý ho pred rokom kúpil, bola vtedy americká finančná skupina Cerberus so slovami, že verí v budúcnosť amerického automobilového
trhu. V súčasnosti už ponúka Chrysler na predaj. Jedným z vážnych
záujemcov je podľa denníka Wall Street Journal automobilka General
Motors, ale aj koncern Renault-Nissan. Znovuobnovená nezávislosť
Chryslera podľa všetkého nebude mať dlhé trvanie. Dodávatelia bojujú o prežitie
TEXT
Juraj Kantorík
Veľké pokusy vo výrobe áut nútia dodávateľov zvažovať
drastické zmeny. ,,Dostávame sa do bodu, keď už nestačí zrušiť zmenu. Dodávatelia rátajú, či vôbec nechať závod vyrábať,“ povedal Lars
Holmquist, riaditeľ Európskej asociácie dodávateľov pre týždenník
Automotive News.
Analytik firmy Roland Berger – Marcus Berret sa obáva, že znižovanie
objemu výroby, vysoké ceny komodít, ktoré sa uvoľnili len nedávno,
a padajúce kurzy akcií dodávateľov priviedli niektorých dodávateľov
na pokraj krachu. ,,Pre 10 až 20 % z tých, ktorým to vlani len tak tak
vychádzalo, a v súčasnosti sa im už míňajú voľné peniaze, tento rok môže byť osudný,“ povedal Berret. Aj Herbert Diess, člen predstavenstva BMW, zodpovedný za nákup, sa obáva, že nedostatok voľných
peňazí by mohol spustiť vlnu krachov medzi dodávateľmi.
,,Úzko spolupracujeme s nákupnými oddeleniami našich konkurentov,
aby sme podporili dodávateľov, ktorí sa dostali do problémov,“ povedal
Diess. Jedným z riešení je dočasné zvýšenie cien, kým sa nenájde iná
forma podpory.
Matador Dubnica síce prepúšťanie zamestnancov
neavízuje, Matador Automotive
vo Vrábľoch však
áno. Prepustí
116 z vyše tisícky kmeňových
zamestnancov.
salóne v Paríži zväčša veľmi pozitívne o ich budúcnosti. ,,Myslím, že
mám väčšie obavy ako naši zákazníci,“ povedal šéf Dura Automotive,
Tim Leuliette. Podmienkou prežitia bude hotovosť. ,,Kto ju bude mať,
môže sa dostať k obchodom storočia,“ dodal.
Spolok francúzskych dodávateľov pre automobilový priemysel (FIEV)
sa obáva, že znižovanie počtu zamestnancov bude horšie ako sa čakalo. ,,O prácu prídu tisícky ľudí a dostaneme sa na úroveň, s ktorou
sa rátalo v rokoch 2009 až 2010,“ povedal Bernard Batteux, prezident
FIEV. Napriek pomerne zlému výhľadu hovorili automobilky na auto-
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
financie
Dodávatelia:
Optimalizujeme
TEXT: Jana Rojková FOTO: archív redakcie
Dopady svetovej finančnej krízy dodávatelia v autopriemysle bolestne pociťujú.
Firmy prepúšťajú zamestnancov, znižujú výrobu, alebo rušia prevádzky. Úplné
zastavenie výroby dokonca avizoval General Motors. Ako sa na ďalší vývoj pozerajú a čo plánujú dodávatelia, subdodávatelia a predajcovia na Slovensku?
Anketové otázky:
1. Zúčastňuje sa vaša firma na presune výroby zo
strednej Európy smerom na východ (Čína, India,
Rusko, Brazília)?
2. Mení sa v ostatných týždňoch portfólio vašich
kľúčových produktov?
Ing. Július Kriváň, obchodný riaditeľ
Železiarne Podbrezová
1. Nie, nezúčastňujeme sa.
2. Za posledné dva mesiace sme nenaplnili plánovaný
objem výroby presných bezšvíkových rúr kvôli nižšiemu odberu skladníkov a subdodávateľov pre automobilový priemysel. Z tohto dôvodu sme navýšili výrobu
valcovaných rúr na predaj.
3. a 4. Rok 2008 bol zložitý z dvoch dôvodov. Prvý
dôvod je, že od mája prudko rástli ceny šrotu a ceny našich výrobkov nestačili tento nárast prekrývať.
Podarilo sa nám to až od júla. Druhý dôvod je spomínaný pokles objednávok od septembra. Preto musíme upravovať pracovný režim v prevádzkarňach: oceliareň
a ťaháreň rúr.
Ing. Dušan Koblišek,
PR&Communication Matador Group
1. Hovoriť v tejto etape o presune výroby do spomenutých destinácií je predčasné. Na druhej strane, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najmä v oblasti
prípravy výroby a výskumu nám ponúka nové možnosti v týchto krajinách. Aj naša skupina si už vytvorila
konštruktérske zázemie práve v Indii, kde využívame
veľký potenciál voľných kapacít na vývojárske výpočtové a konštruktérske práce. Samozrejme, v súčasnosti využívame aj nižšie náklady týchto výpočtových
prác. Predovšetkým ide o dostatok a ešte stále aj výber
kvalifikovaných pracovníkov. Na univerzitách v Indii
10
Automotive Engineering journal
3. Ako sa vám podarilo zoptimalizovať manažment
pracovného kapitálu a aká výzva stojí pred vami
v tejto súvislosti?
4. Ako konkrétne svetová finančná kríza ovplyvňuje
chod vašej firmy, aké konkrétne obmedzenia ste
v tejto súvislosti nútení prijať?
ich špeciálne pre potreby automobilového priemyslu končí niekoľkonásobne viac ako ročne na všetkých
slovenských univerzitách spolu. Pri dnešných komunikačných možnostiach je to logická a silná výhoda.
2. Nie je jednoduché počas niekoľkých týždňov zmeniť
portfólio kľúčových produktov v sériovo orientovanej strojárskej výrobe. Tá, žiaľ, potom kopíruje dopyt
kľúčových zákazníkov, a preto v súčasnosti hovoríme
aj o jej ľahkej zraniteľnosti. Časť našej výroby je však
orientovaná aj na elektrotechnický priemysel, takže
v našej stratégii je istá diverzifikácia rizika. Riešenie
globálnej krízy však stopercentne nemá zabezpečené
v takýchto rozmeroch zálohovou výrobou asi žiaden
podnik. V posledných týždňoch sa teda orientujeme
aj na menšie zákazky, s nižšou sériovou výrobou, aby
sme čo najefektívnejšie využili potenciál našej technológie a pracovníkov.
3. Výsledky tohto roka, aj napriek turbulentnému záveru,
naplnia prijatý podnikateľský plán v skupine Matador
predovšetkým vďaka veľmi dobrým výsledkom prvého polroka. Umožnili nám aj rast produkcie, ktorý sme
však dokázali dosahovať bez navyšovania pracovníkov. Automatizáciou výrobného procesu sme odstránili narastajúcu ľudskú pomocnú prácu, a tak aj reakcia
na výrazné zníženie aktuálnej výroby nie je taká zlá,
aká by mohla podľa prepočtov byť. Pred výzvou automatizovať náš výrobný proces sme stáli už dávnejšie
a dokázali sme ju realizovať vlastnými silami podniku
z našej Skupiny Matador – Matador Automotive Dub-
nica nad Váhom, ktorá riešenia automatizácie výroby
už úspešne ponúka aj externým zákazníkom.
4. Tak ako mnohé iné spoločnosti s podobnou orientáciou výroby. Naviazanosť na automobilový priemysel
a finalizácia automobilov v našom regióne priniesli zníženie objednávok od konečných odberateľov, ale
aj ich ďalších subdodávateľov, pre ktorých pracujeme.
Sme nútení optimalizovať zabezpečenie výroby, aktívne hľadať nové zákazky, ktorými by sme tento výpadok nahradili. Zmenili sme zmennosť výroby a primerane korigujeme počet pracovníkov vo všetkých
pozíciách – nielen výrobných. Je tu aj priestor na prís- ne cost-savingové aktivity. Naďalej však investujeme do prípravy nových projektov, ktoré máme už na
budúci rok a nasledujúce roky zabezpečené – tieto aj
stavebné práce nezastavujeme, mali sme ich v našom
podnikateľskom pláne a, ako som už povedal, v nich je
naša budúcnosť.
Ján Báča, hovorca U. S. Steel Košice
1. Nie, neplánujeme.
2. Nemení sa.
3. Tieto informácie nezverejňujeme.
4. Súčasná kríza si vyžiadala opatrenia, na základe ktorých pristupujeme k výberu našich zamestnancov. Vyberáme si zamestnancov, ktorí sú schopní zabezpečiť
všetko, čo zákazníci objednávajú. Všetky práce a služby,
ktoré vykonávali objednané spoločnosti z externého
prostredia, sme odsunuli na neskoršie termíny alebo
ich budú realizovať zamestnanci U. S. Steel Košice a jej
dcérske spoločnosti. Zamestnancov neprepúšťame.
Ing. Peter Kuruc, generálny riaditeľ
SECO Group
1. Už pred 2,5 rokmi sme prijali určité reštrukturalizačné
opatrenia a ďalšie prijímame priebežne.
2. V našom segmente automobilových služieb ceny áut
pri predaji neovplyvníme, určí ich trh. Zdá sa však,
že ponuka bude vysoko prekračovať dopyt. Záujem
o služby v servisných sekciách bude stále, predpokladám, že sa zvýši záujem o podnikateľské poradenstvo,
ako aj finančné a účtovné služby. Podľa informácií NBS
majú ľudia v úsporách veľký objem finančných prostriedkov. Keďže ich pokladám za múdrych a konzervatívnych, ktorí viac dbajú na tvorbu rezerv než na žitie
na úver (ako je to v západných krajinách), myslím si,
že klesne spotreba tovaru a nákup automobilov. Pokles však neočakávam v servisných službách, počet
áut na Slovensku sa výrazne zvýšil.
3. V žiadnom prípade neuvažujeme o znižovaní počtu
zamestnancov. Už sedemnásť rokov máme stabilný
káder, do ktorého sme rokmi veľa investovali. Chceme
www.automotiveindustry.sk
tento potenciál využiť nielen pre vlastné potreby, ale
aj ako pomoc iným firmám formou outsoursingových
služieb.
4. Od múdrejších ľudí som sa už dávno naučil, že „Ak
máš pocit, že sa máš veľmi dobre, daj si do topánky
pripináčik“. Veľmi intenzívne som vnímal hospodársky
boom nielen v našej malej slovenskej spoločnosti, ale
aj globálne, v rámci vyspelých štátov sveta. Je historicky dokázané, že po konjunktúre príde ochabnutie
a recesia. Najmenej päť rokov sme to tušili a pomaly
sa pripravovali. Dopad finančnej krízy nás teda nezastihol nepripravených. Ale dopad ešte len príde. Krízy
sa vo svete riešili v minulosti aj vojnou, dúfam, že ľudstvo je už múdrejšie. Nemala by nám dovoliť zbohatnúť na utrpení niekoho iného. Pozeráme do budúcnosti optimisticky. Prepúšťanie: (pravdepodobné počty ľudí)
125
INA Kysuce (výroba ložísk) Kinex Bytča (výroba ložísk) 198
Sauer Danfoss (hydraulické zariadenia) 100
Kongsberg Driveline Systems (riadiace systémy, náhradné diely) 180
Connect Systems Slovakia
(výroba káblov) všetkých 130 ľudí
Matador Automotive Vráble (výroba komponentov) 116
U. S. Steel (výroba ocele) ruší dohody s externými firmami
ArcelorMittal (výroba ocele) zastavuje výrobu v Belgicku
Embraco (výroba kompresorov
a kondenzačných jednotiek) 140
11
financie
ZAP SR:
Predaj sa zvyšuje, nevidíme katastrofu
TEXT
Jana Rojková F O T O archív redakcie
Svetová finančná kríza sa dotýka aj automobilovej výroby. Neočakávaný zvrat prišiel v čase očakávaného zvýšenia hospodárskeho
rastu, ktorý mal byť dosiahnutý zvyšovaním produkcie v trnavskej fabrike PSA Peugeot Citroen a KIA Motors Slovakia v Žiline.
Prejavy krízy začína pociťovať aj jeden z najväčších exportérov:
automobilová spoločnosť Volkswagen, ktorá začína tento rok
celozávodnú dovolenku o niečo skôr, ako po minulé roky. Bude
trvať od polovice decembra do polovice januára, ale prepúšťať
zatiaľ neplánuje. Prezident Zväzu automobilového priemyslu
(ZAP) SR Jozef Uhrík napriek tomu zostáva optimistom.
»F
inančná kríza by sa mohla objaviť nielen v automobilkách, ale aj u dodávateľov. Trhy pokračujú vo
výraznom prepade nielen v Európe, ale aj v Ázii.
Ja by som to nevidel tak dramaticky. Na skutočnosti, ktoré sa odohrali v Spojených štátoch amerických a ktoré zachvátili celosvetové finančné trhy, vždy najrýchlejšie reagujú automobilky. Tie majú svoje marketingové systémy
a prognózy spracované tak precízne, že môžu hneď reagovať. Zaujímavé postavenie má špeciálne Slovensko.
Dopad je iný na fabriku, ktorá ide na plné obrátky v 3zmennej prevádzke a má kapacitu vyše tisíc áut denne,
a iný na fabriku, ktorá si ešte v tomto roku naplánovala nárast a prípravu tretej zmeny. Ale ja nevidím veci tak
dramaticky, aby táto situácia nemohla byť zvládnuteľná.
I to, čo sa momentálne deje vo VW – zmena smenových
systémov, sme niekoľkokrát v histórii riešili najmä pri nábehu a výbehu výrob, kde sme museli veľmi pružne reagovať na takúto situáciu. Položme si otázku, aký vývoj
možno očakávať ďalej, pretože, ak si vezmete slovenský
automobilový trh, evidujeme rekordné predaje. O takom
predaji, aký bol za prvých deväť mesiacov, sa nám na začiatku roka ani nesnívalo. Ak sme teda minulý rok zaznamenali rekordný predaj, prvých deväť mesiacov naznačuje, že predaje budú ešte vyššie
» Ako je to s financovaním vozidiel, ktoré si zákazníci
kupujú s pomocou s bankový úverou?
Z čísel predajov reakciu nevidíme, takže vám môžem len
znovu zopakovať, čo som už povedal. Evidujeme rekord-
12
Automotive Engineering journal
tento problém sa úspešne zvládne i dnes. Zatiaľ ani v jednej automobilke na Slovensku nie je situácia taká, aby
museli prepúšťať kmeňových zamestnancov. Otázky dostávame veľmi často, ale dnes vám nikto nepovie, či ide
o krátkodobú alebo dlhodobejšiu záležitosť.
» Ozvali sa aj hlasy, ktoré hovoria, že je dobre, že
Česká republika ešte neprijíma euro...vraj na to
Slovensko doplatí ešte viac kvôli prechodu na inú
menu.
Ja si myslím, že je to skôr naopak. Stabilita prostredníctvom meny, ktorá je fixovaná na celú Európu, rozpúšťa riziko vo väčšom priestore ako mena fixovaná na malé teritórium. Je to teda presne naopak.
» Okrem finančnej sa zvyšuje aj energetická kríza,
ale automobilový priemysel na to akoby nereagoval. Nie je žiaden tlak na znižovanie spotreby veľkých terénnych automobilov, ktoré majú vyššiu
spotrebu. Zmení sa to následkom krízy?
Automobilový, ale i ďalší spotrebný priemysel funguje na
základe želania jeho výsosti – zákazníka. Keď si zákazník
praje produkty, ktoré mu vyhovujú – výroba sa musí prispôsobiť, a nie naopak. Rok pred zavedením eura v Európe
sme mali stretnutie manažérov VW v Nice. Na toto stretnutie boli prizvaní i odborníci z USA, ktorí sa zaoberajú
prognózami vývoja svetového hospodárstva. Z prednášky jedného vyplynulo, že dlhotrvajúce deficity štátneho
rozpočtu a zahranično-obchodnej bilancie USA nemôžu
byť dlhodobo udržateľné. A pripravovať opatrenia v hospodárskej politike, ktoré znamenajú trvalé zvyšovanie len
vnútornej spotreby, môžu viesť ku katastrofe. V situácii,
keď táto krajina svojou menou ovplyvňuje celosvetové
hospodárske dianie, sa negatívny dopad môže ešte zvýrazniť. Preto zo strany prednášateľa bolo naznačené, že
tvorba novej svetovej meny môže mať v budúcnosti blahodarný vplyv na potlačenie negatívnych excesov, vyplývajúcich z nesprávnej hospodárskej politiky. Dnes sa presviedčame o tom, že jeho výsosť dolár niečo znamená,
ale je dobré, že sa vo svetovom finančnom systéme ukazuje druhá mena, ktorá bude tvoriť stabilitu. Možno sa
v Ázii v tejto súvislosti vytvorí tretia mena. Karty budúcnosti sú rozdané a nielen futurológovia, ale aj stratégovia
ekonomiky majú nad čím rozmýšľať. Hospodársky a ekonomický život sa dlhodobo nedá oklamať, on sa niekde
skôr či neskôr prejaví.
Dnes sa prejavuje nielen v nezodpovednej úverovej alebo politike. Hovorme už otvorene o nezodpovednej hospodárskej politike. Svetové spoločenstvo je stále dosť
viazané na jednu silnú menu, a otrasy preto pocítime
všetci. Ale nevyvolával by som paniku a nehovoril by
som o katastrofe. né predaje. V poslednom období evidujeme financovanie
predaja automobilov skôr cez privátne osoby za hotovosť,
čo je rozdiel oproti minulému roku, keď mali prevahu najmä výrobné alebo hospodárske organizácie.
» Nie je riziko v tom, že naša ekonomika sa príliš
orientuje na automobilový priemysel?
Ale to nie je len kríza automobilového priemyslu. Mali
sme predstavenstvo Zväzu strojárskeho priemyslu a bol
som prekvapený z toho, že ostatné komodity majú väčšie problémy. V niektorých klesli zákazky až o 60 %, ide
napríklad o stavebné stroje. Pre organizácie, ktoré sú naviazané na výrobcov, ako Volvo a podobne, kde zmizli zákazky do konca tohto roka, je začiatok budúceho roka je
absolútne neznámy. Automobilový priemysel má možnosť reagovať veľmi rýchlo, aby sa nenapáchali škody
a nevyrábalo sa na sklad. Na druhej strane, pokiaľ dôjde
k zlepšeniu situácie náznakom konjunktúry, je autopriemysel schopný zareagovať veľmi pružne a dodať autá na
trh. Inak sa správajú odvetvia automobilového priemyslu
a inak odvetvia investičného charakteru, kde ja vidím ešte
zložitejšiu situáciu.
» Nechystajú sa automobilky hľadať iné trhy, prípadne neprídu s výrobou iného typu áut, aby nemuseli znižovať zamestnanosť a prepúšťať ľudí?
Nepočul som vyjadrenie nikoho kompetentného z Volkswagenu, že by sa chystal prepúšťať kmeňových zamestnancov. To sa zatiaľ v histórii VW nestalo a očakávam, že
www.automotiveindustry.sk
13
financie
Dotáhněte
reformy a přijměte euro!
TEXT
Jana Rojková F O T O Jana Zajasenská
„Česká republika bude ráda, když její ekonomický růst příští rok zpomalí jen na tři procenta, jak světová finanční krize a silná koruna dopadnou na domácí firmy,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy (SP) Jaroslav Míl. Jak uvádí, je ještě
pesimističtější než Ministerstvo financí ČR nebo Evropská unie. Podle něj je otázkou času, kdy české banky sáhnou k výraznému zpřísnění úvěrových podmínek
pro firmy, což bude znamenat velkou ránu pro menší a střední podniky. Český
průmysl potřebuje ale urychleně řešit i jiná témata.
kou úspěšného rozvoje je zavedení určité formy školného.
Při zavedení poplatků bude přístup zahraničních studentů na naše univerzity snazší. Česká republika má na to,
aby přilákala ročně 30 – 50 tisíc zahraničních studentů.
Jestli to neuděláme teď, za 8 – 15 let to už fungovat nebude. Dobrý čas na rozhodnutí nám uteče, už není na co
čekat. Před sedmi lety jsem říkal panu Špidlovi – snižte daně, jinak velké firmy odejdou. Pochopitelně se tak
stalo. Odešli. Dnes říkáme, dotáhněte reformy a přijměte
euro, aby malé a střední podniky nepřeváděly výrobu jinam, protože máme jasné signály, že chtějí převést výrobu jinam. Zpátky se už vracet nebudou.
Prezident
Svazu průmyslu
a dopravy (SP)
Jaroslav Míl
14
»J
edním z nejpalčivějších témat je mimo finanční krize i nedostatek kvalifikovaných pracovních
sil. Předseda vlády Mirek Topolánek se na Sněmu
SP nechal slyšet, že je důležitá i podpora neuniverzitních absolventů v rámci průmyslu.
To, co nás trápí, je větší propojení vysokých škol, výzkumu, vývoje s průmyslem. Potřebujeme ale i změnu způsobu řízení vysokých škol. Nedojde-li k transformaci vysokých škol na společnosti, které mají více obchodního
ducha a uplatňují způsoby manažerského řízení, nebudou si vysoké školy schopné poradit s poklesem studentů. Ten zákonitě v nejbližších letech přijde. Další podmín-
Automotive Engineering journal
Svaz průmyslu a dopravy ČR
je nezávislý na
vládě, nicméně vláda jeho
hlasu pozorně
naslouchá
» Na základě čeho tak soudíte?
Evropa, tedy podniky a spotřebitelé, v důsledku světové
finanční krize nebude mít dostatek peněz na zavedení
klimaticko-energetického balíčku. Náklady na jeho zavedení dosáhnou v unii ročně přibližně 73 miliard eur. Za
implementaci zmíněného balíčku zaplatí země EU poklesem růstu HDP o 0,5 až dvě procenta. Jedině Francie
na tom vydělá. Tento krok povede ke zhoršení konkurenceschopnosti Evropy vůči zemím jako je Čína, Rusko, Indie, Brazílie, kde neovlivníme růst emisí CO2. Přitom pokud by unie nepřijímala žádná opatření, podíl 27 zemí EU
na globálním znečištění by se snížil v příštích letech o třetinu, a to ze současných patnácti procent v celosvětovém
» Očekáváte vyhlášení termínu přijetí eura do konce roku?
Ještě na sněmu Svazu průmyslu a dopravy jsem si byl jist,
že dohoda o sdělení termínu do konce roku platí. Určitě je zvládnutelný termín 1. ledna 2012, když se podaří zvládnout základní reformní zákony do konce tohoto
roku. Žel, vývoj posledních dní spojený s naprostým ne- zvládnutím situace – krize na finančních trzích – od
představitelů Evropské komise, ale i představitelů jednotlivých zemí, mne vede ke stanovisku, že k otázce eura bychom se měli vrátit až emoce opadnou.
Žel, znevěrohodnění myšlenky Evropské unie jako jednotného trhu a eurozóny jako oblasti s jednou měnou a jedněmi pravidly, bude mít velice negativní dopad na další integraci EU a politickou podporu vstupu dalších zemí
do eurozóny. Jediné pozitivum, které by se na celé situaci
dalo najít, je snad to, že EU odloží plány na zavedení tzv.
klimaticko-energetického balíčku.
měřítku na deset procent. Co se týče České republiky,
naše poslední analýzy jasně ukazují, že tuzemští cementáři, výrobci vápna, chemické a další odvětví budou vystavena tak ostrému konkurenčnímu tlaku, že řada podniků bude uzavřena, výrobu část z nich převede jinam
a ztraceny budou desítky tisíc pracovních míst. Je proto
povinností našich politických představitelů odmítnout
návrh tohoto energeticko-klimatického balíčku v plném
rozsahu. Jeho dopady mnohonásobně převýší vše to, co
dosud bylo přijato EU.
» Na sněmu SP v Brně byla i velká diskuze k zákazu
jízd kamionů.
Ano, prezident Svazu dopravy jednoznačně dokladoval,
že není možné, aby jedno odvětví mělo jen 4 a půl denní
pracovní týden a vyčísloval i ztráty, které z toho vyplývají. Řekl, že největší zásoby pro řadu firem a marketů jsou
na kolech, na autech. Nejsou ve skladech, jsou v permanentním pohybu, protože dodávky Just in time fungují všude. Vláda dojde k tomu, že i v pátek se bude jezdit,
bez možností předjíždění a možná i vyššího mýtného. To
je ale jen osobní odhad.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty) je dobrovolná organizace sdružující
zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Svaz průmyslu a dopravy
České republiky je nestátní organizací nezávislou na
vládě, politických stranách a odborech. Je členem významných mezinárodních organizací jako BUSINESSEUROPE, IOE a BIAC. Organizace má více než 1 600
členů a je významným hlasem nejen v Evropě, ale i ve
světě. Mezi nejvýznamnější členy patří Škoda Auto,
OKD, UNIPETROL a jiné. www.automotiveindustry.sk
15
financie
Dvě třetiny
firem mění strategii
TEXT
1. viceprezidenz
Svazu dopravy ČR a prezident FTL – First
Transport Lines,
a.s., Jaroslav
Hanák.
které už schválila poslanecká sněmovna. ,,Bitva o zákoník
práce a jeho liberalizaci je, žel, pořád před námi. Úspěšná
byla i reforma zdravotnictví. Přímo firem se pak týká zavedení garanční lhůty, díky níž za období leden až duben
letošního roku klesl počet prostonaných dní o 11,4 procenta. Poklesl zejména počet krátkodobých zdravotních
neschopností s délkou do 14 dnů, a to až o 45 procent.
Týká se to především zaměstnanců malých organiza-
Petra Kišová F O T O Jana Zajasenská
Klíčovým úkolem pro Vládu ČR je především reforma veřejných financí tak, aby
Česká republika mohla od roku 2010 přejít na euro. Totéž platí i o dokončení všech
nastartovaných reforem, jinak by se mohlo stát, že tato měna by začala platit až
o sedm let později. Shodli se na tom účastníci Sněmu Svazu průmyslu a dopravy
ČR, který se uskutečnil při Mezinárodním strojírenském veletrhu.
Sněmu se mimo jiné zúčastnili předseda Vlády Mirek Topolánek, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jaroslav Míl, ministr dopravy Martin Říman, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a další významní hosté.
V úvodu promluvil generální ředitel Veletrhy Brno, a. s.,
časnosti růst mezd, nevyhovující zákoník práce, vysoké
ceny energií, špatná environmentální legislativa, oslabování konjunktury ve světě, rozkolísaný kurz koruny a přijmutí eura. Znám firmy, které kvůli zcela nevyhovujícímu
zákoníku práce nebudou nabírat nové lidi. Nemohou si
totiž dovolit tak razantní růst mezd, neboť mají obavy,
jak budou řídit své náklady v době, kdy okolním trhům
začnou hospodářské problémy,“ vysvětlil na sněmu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl.
Jiří Škrla, který zmínil padesátiletou historii Mezinárodních strojírenských veletrhů. Podle premiéra Mirka Topolánka se předpokládá, že by letos měla zaměstnanost
vzrůst na šest milionů osob, což je o 164 000 více než na
konci roku 2006. Vliv na to má i zavedení zelených karet,
Čtvrtina firem přesouvá podnikání
cí,“ řekl premiér. Podle něho reformy také snižují firmám
daně z 24 na 21 %, příští rok to bude 20 % a v roce 2010
devatenáct %. K dalšímu zlepšení fungování ekonomiky firem může dojít pouze zrušením výhod, úlev a deformací typu stravenky. Zlepší-li se podnikatelské prostředí,
omezí byrokracie a odbourají další povinnosti, podnikatelé ušetří ročně 125 milionů korun. Díky těmto krokům
by se po dvou letech poklesu samostatně podnikajících
osob měl zvýšit jejich počet do konce letošního roku
oproti roku 2006 o 29 000.
Poznamenal, že zhruba čtvrtina českých firem hodlá přesunout své aktivity mimo ČR.
Podle něho zvyšující se daňová zátěž z důvodu tzv. Ochrany životního prostředí – evropská legislativa ve věci
emisních skleníkových plynů, návrh na obchodování
s CO2, ve svém důsledku povede ke zvýšení emisí z celosvětového hlediska. Také rozkolísaný kurz koruny působí
negativně na podnikatelskou sféru.
Průzkumy ukazují, že zhruba 41 % tuzemských podnikatelů vidí spíše pesimisticky budoucnost svého businessu v nadcházejících dvanácti měsících. Téměř 46 % firem
pak očekává, že se na jejich podnikání výrazně projeví
důsledky zpomalení ekonomického růstu v Evropě a ve
světě. Dvě třetiny firem přiznávají, že situace na zahraničních trzích je nutí ke změně podnikatelských záměru.
Tato situace by se mohla projevit v omezování investic
a pracovních míst. Růst mezd – hrozba podnikání
Viceprezident
SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast
a vzdělávání
– generální ředitel Siemens,
s.r.o., Pavel
Kafka.
Letošní sněm
Svazu průmyslu a dopravy
v Rotundě na
MSV v Brně.
16
Automotive Engineering journal
,,Změnili jsme systém investičních pobídek tak, aby byl
spravedlivější a dosáhly na něj i drobné a střední firmy.
Povinná minimální investice byla snížená z 200 milionů
korun na polovinu, přičemž z vlastních prostředků stačí firmě investovat 50 milionů. Zabránili jsme tak dalšímu dotovanému přesunu laciných montoven. Pobídky
nyní dostane pouze firma, která instaluje strojní zařízení ne starší než dva roky, přičemž její podíl na investici
musí být minimálně 60 % místo dřívějších 40 %,“ konstatoval premiér. ,,Hrozbou pro podnikání firem je v sou-
www.automotiveindustry.sk
17
trendy
Súčasné výzvy pre dodávateľov
TEXT
Vladimír Švač – projektový manažér pre R&D, SARIO F O T O archív redakcie
Automobilový priemysel je v súčasnosti dennodenne skloňovaný vo všetkých
pádoch v slovenskom priemyselnom prostredí. Rast produkcie automobilov,
zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov, zlepšovanie hodnotového reťazca, tlak
na znižovanie nákladov, tlak na zavádzanie inovácií, hľadanie prostriedkov a nástrojov na podporu výskumu a vývoja sú len malou časťou veľkého balíka faktorov
a aspektov, vplývajúcich na rozvoj slovenského automobilového prostredia.
Autoklaster Západné Slovensko je jednou z iniciatív podpory automobilového priemyslu na Slovensku. Zástupcovia Autoklastra usporiadavajú semináre
a prednášky z automobilového priemyslu, ktoré môžu
byť nápomocné pre firmy, inštitúcie, dodávateľov a ďalšie organizácie pri skúmaní a analyzovaní súčasných svetových trendov, ktoré majú dopad aj na Slovensko. Na
poslednom stretnutí v Trnave, ktoré malo názov „Kam
kráča automobilový priemysel“, bol hlavným prednáša-
júcim Stephan Keese zo spoločnosti Roland Berger Strategy Consultants. Soločnosť má celosvetovú pôsobnosť
v 23 krajinách s medzinárodným tímom špecialistov v 15 kompetenčných oblastiach. Stephan Keese prezentoval
tri zaujímavé témy:
» Predpoklady na úspech automobilových dodávateľov
» Presuny výrob na východ zo strednej Európy
» Low cost automobily – výhľad vývoja
Dodávateľská výkonnosť
Kategória
Dodávateľská výkonnosť
Excelentnosť v operačnom riadení
Portfólio kľúčových produktov
Zameranie sa na
„Low cost“
Limitované finančné prostriedky
Portfólio rôznorodých zákazníkov
Optimalizácia nákupu
Maximalizovaný záujem pokrytia
Globálne uplatnenie
Efektívne riadenie výdajov do R&D
Limitovaná finančná schopnosť
Minimalizácia mimoriadnych
nákladov
Štruktúra rovnováhy záväzkov
Úrovne
Finančná udržateľnosť
Špecifické investície
Optimalizácia manažmentu
pracovného kapitálu
18
Automotive Engineering journal
Pozn.: Oblasti, ktoré je obtiažne kvantifikovať,
ako napr. kvalita top manažmentu, inovatívnosť produktov..., nie sú zahrnuté, hoci majú
taktiež dopad na dodávateľskú výkonnosť.
Zdroj: Roland Berger Strategy Consultants
Tržby s priaznivým vývojom
Faktory úspechu v automobilovom priemysle sú analyzované podľa súčasných trendov, zmien a výziev, ktoré
sa dejú vo svete. Uvádzame niekoľko zaujímavých indikátorov vplyvu na automobilový priemysel, s dôrazom
na dodávateľský sektor. Podľa Roland Berger Strategy
Consultants ukazovateľ výnosnosti Zisku pred zdanením
a úrokmi (EBIT) svetových automobilových dodávateľov
v rokoch 2000 – 2007 je stabilizovaný na vysokej úrovni 5,3 % v roku 2006, predpoklad na rok 2007 je uvádzaný vo výške 5,5 až 6,0 %. Automobiloví výrobcovia
v posledných rokoch zaznamenali klesajúcu tendenciu,
kde v roku 2004 bol ukazovateľ výnosnosti 5,1 % a v roku 2006 už len na hodnote 3,6 %.
Pri ukazovateli návratnosti použitého kapitálu je tento
trend rovnaký, nastal pokles u automobilových výrobcov
a stabilizácia u dodávateľov. Z hľadiska tržieb vývoj u dodávateľov postupoval veľmi priaznivo, s vysokým rastom
medzi rokmi 2003 a 2006, s nasledujúcim hlavnými dôvodmi:
» medziročná celosvetová výroba automobilov rástla približne o 4 % ročne medzi rokmi 2003 – 2006 (z 59 mil.
automobilov na 66 mil.)
» pokračujúci presun tvorby hodnôt a zodpovednosti od
OEM (original equipment manufacturer – automobilový výrobca) k OES (original equipment supplier – automobilový dodávateľ)
» nárast dodávateľských fúzií a akvizícií malo vplyv na
rast tržieb dodávateľov
Rast konštrukčných častí áut
V rámci pôsobenia dodávateľov v celosvetovom meradle je zaznamenaný rast oblastí dodávok a podnikového zamerania sa, a to na konštrukčné časti automobilu
ako sú pohony, podvozky, elektronika, softvérové prvky
a pneumatikársky priemysel. Pokles nastal v tvorbe exteriérových a interiérových dielcov. Významní svetoví dodávatelia automobilových komponentov, modulov alebo systémov, ktorých analýza Roland Berger spomína
sú: Benteler, Autoliv, Behr, Leoni, Sogefi, Brembo, Johnson Controls, Magna, Arvin Meritor, Harmann, Linamar,
Aisan Industry, Keihin, Nippon Seiki, Press Kogyo, Toyota Boshoku, NOK Corporation, Hyundai Mobis, Halla Climate Control a ďalší. Hodnotným výsledkom analýzy je
vygenerovanie 13 merateľných úrovní na dosiahnutie
udržateľného rastu zisku v celosvetovom dodávateľskom
sektore automobilového priemyslu (viď. obr.)
Ďalšie trendy v súčasnom automobilovom priemysle sú:
» silné zameranie sa automobilových TOP dodávateľov
na globálnu zákaznícku základňu – budovanie závodov najmä v novoobjavujúcich sa trhoch (Čína, India,
Rusko, Brazília) – presun výrob zo strednej a východnej
www.automotiveindustry.sk
Európy smerom do Ázie
» TOP dodávatelia rýchlejšie reagovali na potrebu presunu
výrob na novoobjavujúce sa trhy než LOW dodávatelia
» znižovanie nákladov nákupu u TOP dodávateľov vzrástlo z 5 na 6 %
» zameranie sa na manažment a výkonnosť R&D sú kľúčové na meranie efektívnosti R&D
Výhľad na rok 2008:
» prejavia sa tvrdšie trhové podmienky než v roku 2007
» zvyšujúci sa tlak automobilových výrobcov na neustále
znižovanie nákladov
» nárast cien nespracovaného materiálu
» tlak výmenných kurzov mien
» slabé produkčné hodnoty v Severnej Amerike
» presun smerom k low-tech a low cost dielcom a komponentom
» neustály tlak automobilových výrobcov na zvyšovanie
kvality
» tlak na znižovanie CO2 emisií
» tlak automobilových výrobcov na zvyšovanie inovačnej úrovne
Automobiloví výrobcovia a dodávatelia musia vo svojich
vzájomných vzťahoch dospieť k vzájomným dohodám
a kompromisom. Hlavné oblasti rôznosti názorov medzi
OEM a dodávateľmi sú:
» cena
» platby za výskum a vývoj
» platby manažment modulov a systémov
» platby za tvorbu nástrojov
» duševné vlastníctvo
» výrobné množstvá
» záruka
» kvalita
» výrobky
Presuny do Ázie
Silným, očakávaným a sčasti už realizujúcim trendom je
presun výroby na východ najmä do ázijských krajín. Ako
je možné vidieť na grafe, presun výrob do novoobjavujúcich sa trhov má narastať aj v nasledujúcich rokoch na
predpokladaných 8,3 % v porovnaní s rokom 2000. Naj-
19
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
viac investícií automobilových výrobcov v roku 2006 bolo
v krajinách Čína, Mexiko a India. Najviac dodávateľských
investícií bolo v Číne, Rumunsku a Indii. Nasledujúci graf
nám hovorí o rastúcom potenciáli novoobjavujúcich sa
trhov, kde sa očakáva predaj automobilov v roku 2013 približne 33,5 mil. automobilov. Medzi novoobjavujúce
trhy patrí v analýze Roland Berger aj Slovensko, najväčší
rast majú však Čína, India, Rusko, Brazília.
Okrem postupného presunu výrob z východných európskych trhov na ázijské trhy, sa očakáva dlhodobý rast
a aplikácia spomínaných priemyselných trendov, čo hovorí o investíciách aj v prospech východnej Európy. V budúcich 5 rokoch sa očakáva nasledovný scenár vo východnej Európe:
» rast lokálneho dopytu po automobiloch (najmä Poľsko,
ČR, Bulharsko, Rusko – viac než 8 %)
» rastúce očakávania zákazníkov z hľadiska kvality a bezpečnosti automobilov
» rast výroby vo východnej Európe o 9 % ročne v prípade
automobilových výrobcov
» presun výrob zo strednej Európy do Turecka a Ruska
v prípade dodávateľov
» rastúci dopad Ruska na celkový región z hľadiska dodávok nespracovaného materiálu
» konkurenčné dodávateľské zdroje z Číny
Súhrnná miera ročného rastu (Compound annual growth
rate, CAGR) zaznamenáva mieru návratnosti investície, čo
sa uvádza ako jeden zo zaujímavých indikátorov v štúdii
Pozn.: 1. V Roland Berger analýze (obr.) sa tzv. emerging markets
považujú tieto krajiny: Argentína, Austrália, Brazília, Bulharsko, Čile,
Čína, Kolumbia, Chrovátsko, Česká republika, Ekuádor, Estónsko,
Maďarsko, India, Indonézia, Irán, Kórea, Lotyšsko, Litva, Malajzia,
Mexiko, Peru, Filipíny, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Tajwan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Venezuela.
20
Automotive Engineering journal
Roland Berger Strategy Consultants. Najvyššia hodnota
tohto indikátora pre rok 2013 sa predpokladá pre Slovensko a to 16 %, za ním nasleduje ČR 5 % a SNŠ 5 %. V roku
2013 sa predpokladá vysoký počet vyrobených automobilov v strednej Európe, najmä v ČR 1 mil. automobilov,
na Slovensku 0,9 mil. automobilov, v Poľsku 1 mil. automobilov. Slovensko je zaujímavé aj v ďalších budúcich
výhľadoch najmä z hľadiska lacnej pracovnej sily, kde hodinové pracovné náklady sú vo výške 4,7 EUR. V porovnaní s ČR je to 6,7 EUR/hod., v Maďarsku 6,8 EUR/hod.,
v Poľsku 5,7 EUR/hod., v Slovinsku 12,1 EUR/hod., v Rakúsku 21,1 EUR/hod.
Priepasť v pracovných nákladoch medzi západnou Európu a východnou Európu sa bude postupne zmenšovať, ale len veľmi pomaly. Stredná Európa nedosiahne
v najbližších 15 rokoch hodnoty pracovných nákladov
v porovnaní so západnou Európu. Pri tomto ukazovateli
však ešte ostaneme, pretože Slovensko vystupuje s veľmi
priaznivou pozíciou, stať sa regionálnym automobilovým
centrom s atraktívnou lokalitou na výrobu dielcov s nízkymi pracovnými nákladmi.
Najväčší profit? Na Slovensku!
Slovensko sa ďalej radí medzi najprofitujúcejší región pre
automobilových dodávateľov (indikátor EBIT-Earning
before interest and taxes – Zisk pred zdanením a úrokmi)
s výškou 7,8 % v roku 2005, za Slovenskom nasleduje
Poľsko s hodnotou 6,0 %. Rast HDP na osobu je v súčasnosti v celej Európe stabilný. Pri analýzach a výhľadoch do
roku 2013 sa predpokladá, že Slovensko bude mať HDP
na osobu 45 EUR, čo je hodnota porovnateľná s krajinami vyspelej západnej Európy: Nórsko 75 EUR, Nemecko 48 EUR, Francúzsko 50 EUR. Uvažuje sa, že práve rast
a nábeh plnej výroby automobiliek spôsobí rast HDP na
osobu aj na Slovensku.
Priaznivý vývoj pre Slovensko analytici z Roland Berger
vidia aj v oblasti investícií do progresívnych technológií a R&D. Nízkonákladové krajiny vo východnej Európe sa menia na stabilné ekonomické prostredia s nízkymi politickými rizikami. To zvyšuje ich atraktívnosť pre
budúce zahraničné investície a vytvára veľmi priaznivú pozíciu. Pozícia Slovenska sa pomaly mení z nízkonákladovej krajiny (Low Cost Country) na krajinu s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou a konkurenčnými
pracovnými nákladmi. Táto zmena významne pôsobí
na stratégie etablovaných automobilových investorov,
ako aj na firmy, ktoré zvažujú investície ako ich prioritné
zameranie. Kombinácia etablovaného výrobného alebo montážneho závodu s vybudovaným vývojom dáva
záruku, že firma sa tak skoro nepoberie na východ od
našich hraníc. To je v súčasnosti výzva pre celé slovenské výskumno-vývojové prostredie vo všetkých sférach,
štátnej, verejenej i súkromnej.
Low Cost Cars
Trendy v celosvetovom automobilovom priemysle sa neustále menia, prinášajú nové výzvy pre automobilových
výrobcov a najmä pre ich dodávateľov. V poslednom období je najviac skloňovaný pojem Low Cost Cars – nízkonákladové automobily. Dôvody na zvyšovanie požiadaviek na nízkonákladové automobily sú najmä tieto:
rastúca požiadavka na individuálnu prepravu v novo- objavujúcich sa trhoch, čo môže byť splnené hlavne lacnými automobilmi, automobiloví výrobcovia v Číne, Indii
expandujú a vytvárajú nadmerné množstvá automobilov na svojich domácich trhoch. Súčasné lacné automobily sa produkujú v hodnote okolo 5 000 EUR najmä v Číne a Indii. Materiálové náklady sa v priemere pohybujú
okolo 3 300 EUR v porovnaní s cenou napr. vozidla VW
Golf, kde náklady na materiál sú 5 800 EUR. Tento trend
sa prejavil aj vo výrobe nových low cost vozidiel, ako napr.
Maruti Zen, Xiali, Chery QQ, Maruti, Tata Indica, Geely HQ,
ako aj iné, o niečo drahšie automobily – Toyota Aygo, Peugeot 107, Fiat Panda, Dacia Logan, Hyundai Atos, Kia Picanto, VW Fox. Tento trend si pre úspešnú realizáciu
vyžaduje kompletne radikálny a nový prístup:
» žiadne úvahy o závislosti od komplexnosti a riadenia
nákladov korporátnymi štruktúrami
» žiadna závislosť od skupiny
» nová forma: základné funkcie a porovnateľná cena
a hodnota sú podstatnejšie než inovácie, prémiová
funkčnosť a realizovateľnosť
» dôraz na nové cieľové trhy, ako sú Čína, India, Rusko,
ASEAN a Južná Amerika s novými trhovými podmienkami a pravidlami
» dôsledné využitie globálneho prístupu nízkonákladových automobilov vo vývoji, zdrojoch a výrobe
» potenciálne partnerstvá na pokrytie všetkých relevantných kľúčových kompetencií, potrebných pre Low cost
car prístup
www.automotiveindustry.sk
K týmto trendom sa vytvárajú strategické kroky a príležitosti pre rast:
» pokračovanie vo zvyšovaní kvality a spoľahlivosti v porovaní so západným štandardom
» využitie osvedčených technológií
» využitie západných dizajnérov
» starostlivý výber požadovaných a očakávaných funkcií
» zvyšovanie celkového nákupu
» poskytnutie extra služieb zdarma alebo za nižšie ceny
než má konkurencia
» znižovanie spotreby pohonných látok
» zlepšenie konkurencie a atraktívnosti nákladov pre majiteľov low cost cars
Cesta pre Slovensko: Vývoj a výskum
Vývoj automobilového priemyslu je stále v pohybe a naberá na rýchlosti. Zvyšuje sa konkurencia a je vidieť výrazný nástup a pôsobenie Číny a Indie. Vývoj trhového
prostredia v strednej a východnej Európe je tak pod tlakom týchto nízkonákladových krajín. Udržať si výrobu
a vedieť aktívne reagovať na konkurečný tlak je úlohou aj
pre Slovensko. Jedným z cieľov je pritiahnuť investície do
výskumu a vývoja a silne podporiť rast vedeckého prostredia, inovácií, vzdelávania. V súčasnosti je to najlepšia
cesta, ako odolávať tlaku ázijských krajín, a vytvoriť tak
zo Slovenska silnú výskumno-vývojovú krajinu. Na záver
by sme spomenuli slová ministra hopodárstva Ľubomíra Jahnátka, ktorý na stretnutí (16. 6. 2008) veľvyslancov
a podnikateľov pri príležitosti získania ocenenia„Najlepšia
európska investičná agentúra pre oblasť High Tech“, ktorú
udelili na svetovej investičnej konferencii vo francúzskom
La Baule pred dvoma týždňami Slovenskej agentúre pre
rozvoj investícií a obchodu (SARIO), povedal: „Investície
s vyššou pridanou hodnotou, to je tá cesta, ktorou musíme ísť, aby Slovensko zostalo na špičke a stalo sa ťahúňom ekonomického rozvoja v Európe.“ 21
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
Nová stírací technika předních skel
TEXT/FOTO
Prof. Vítězslav Hájek, Ing. Jaroslav Švorc
APS, Světlá n/S, a.s., již po několik let využívá možnosti řešit otázky dalšího rozvoje a vytvoření kvalitnějších
produktů pro své zákazníky přihlášením se do veřejné
soutěže organizované MPO pro vědu a výzkum. V letošním roce končí v pořadí druhý projekt – Synchronní pohon dvou a více stěračových motorů.
Obr. 1 Proporcionální řízení.
Odborná veřejnost byla s prototypem „synchronního
pohonu“ seznámena na Autotecu v Brně v letošním roce. Byla
určena pro ty, kteří Autotec neměli možnost navštívit, ale i pro
další zájemce, kteří mají zájem se dozvědět, kde se v současné
době pohybují možnosti stírací techniky předních skel automobilů. Pro zajištění max. uplatnění posledních trendů v této oblasti a možnosti potřebných měření využívá naše společnost osvědčené spolupráce s VUT Brno – FEKT. Synchronní
pohon stěračů lze řešit různým způsobem a ve více provedeních. V daném případě řešení projektu FI-IM3/035 byly navrženy tři varianty, které byly postupně ověřovány.
Varianta I. – Proporcionální řízení
Řízení bylo řešeno v polohové smyčce, nastavení žádané polohy bylo prováděno šířkou impulsu. Byl použit obvod M51660.
Schéma je uvedno na obr.1.
» Výhody: jednoduchost, nízká cena.
» Nevýhody: nutnost použití P-MOS tranzistorů, nízká odolnost vůči rušení, pouze proporcionální regulace.
Varianta II. – Řízení s mikroprocesorem
Řídící jednotka je osazena procesorem ATMEL AT MEGA16L
pracujícím na frekvenci 16 MHz. Z analogových vstupů je snímána aktuální poloha jednotlivých motorů, na základě které
je v reálném čase vypočítáváno optimální řízení jednotlivých
trajektorií. Na desce je rovněž programovací rozhraní ISP a ko-
Obr. 2
Demonstrační
panel.
22
munikační rozhraní s protokolem RS-232. Maximální komunikační rychlost je 230 kbaud. Digitální vstupy i výstupy slouží
k řízení budičů jednotlivých tranzistorů měniče a k monitorování jejich provozních režimů, včetně detekce poruch a jejich
signalizace.
Varianta III. – Mikroprocesor s PI regulací
V této variantě byl naprogramován PI regulátor pro zajištění
optimálního chodu. Použití inteligentních budičů výkonových
tranzistorů značně snižuje nároky na zatížení řídícího procesoru. Došlo také k výraznému zmenšení rozměrů celé řídící
jednotky. Ta je v tomto případě realizována jako jedna deska,
která na sobě nese rovněž výkonovou část.
Snížení nároků na mikroprocesor umožňuje použití méně výkonného typu a tím i další snížení ceny a hlavně zmenšení
rozměrů. V současnosti probíhá implementace bezkontaktního snímání polohy pomocí Hallových snímačů.
Suché sklo stěrač zabrzdí
V průběhu výkonových testů způsobovaly vibrace pohonu
a vlhkost okolního prostředí problémy s vyhodnocováním absolutní polohy jednotlivých stěračů a docházelo tak k vzájemným
havarijním stavům. Proto byly další výkonové testy realizovány pouze na jednom pohonu, kde se podařilo odladit časovou
funkci rychlosti pohonu tak, aby výsledný pohyb stírátka„kopíroval“ pohyb běžné stěračové soupravy s klikovým mechanizmem. Zároveň byla odladěna integrační složka PI regulátoru,
která má za úkol dostat stěrač do krajní, případně nulové polohy v případě, že je pohon nadměrně brzděn – například suché sklo. Pokud je stírátko mechanicky zabrzděno vyvine motor
během 100 ms maximální kroutící moment a pokud nedojde
ani po cca třech sekundách ke změně polohy hřídele (případně
dosažení žádané hodnoty) je motor automaticky vypnut. Jeho
nové spuštění je možné až po vypnutí a opětovném zapnutí
ovládacího vstupu. Zároveň byl program upraven na možnost
provozu v režimu cyklovače s pauzou 1s. [email protected], www.aps-svet.cz
tel.: 00420569456761, fax: 00420569456760
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
23
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
Japonský výrobný manažment
hov plytvania. S takouto filozofiou začal už Henry Ford
začiatkom 20. storočia, keď ako prvý na tú dobu zaistil
plynulý tok prostredníctvom pohyblivej montáže na linkách. Rozvinutie Fordových praktík realizovala spoločnosť Toyota, ktorá ich zdokonalila a integrovala do komplexného manažérskeho systému.
Schéma na obr. 1 vyjadruje kľúčové faktory klasickej koncepcie TPS a nasledujúca tabuľka charakteristické znaky
výrobnej kultúry v TPS. Kľúčové metódy japonského výrobného manažmentu KAIZEN, JIDOHKA, Lean Production sú často označované práve spoločným názvom Toyota
Production System.
– stály zdroj inovácií automobilovej výroby
TEXT
Kováč, Milan – Lešková Andrea, Inovačné centrum automobilovej výroby SjF TU Košice F O T O archív redakcie
Japonská automobilka Toyota Motor prekonala vo svetovej produkcii automobilov svojho hlavného konkurenta – americký General Motors (GM). Vo svojej
výročnej správe uvádza, že v roku 2007 vyrobila rekordných 9 497 754 vozidiel,
čo zodpovedá medziročnému nárastu o 5,3 % – japonský výrobca automobilov
tak vyrobil o približne 213-tisíc vozidiel viac ako GM, ktorého fabriky vlani opustilo 9,284 mil. áut. V štatistikách predaja si GM udržal prvenstvo, keď predal asi
o 3-tisíc automobilov viac než Toyota.
V tomto roku Toyota prekonáva GM aj v predaji
a GM po 77 rokoch prestáva byť najväčšou svetovou automobilkou. V čom spočíva úspech Toyoty? Odpoveďou
je jedinečná manažérska koncepcia Toyota Production
System a inovatívnosť. Techniky japonského výrobného
manažmentu vypracovali v automobilke Toyota inžinieri
Taiichi Ohno a Shigeo Shingo už v 60. rokoch minulého
storočia. Jednoduché postupy zavádzania plynulého ma-
Tab. 1 Znaky japonskej výrobnej kultúry .
24
teriálového toku a minimálnych zásob (Just in Time),„zoštíhľovania“ a kontroly kvality sa rozšírili do celého sveta.
Automobilka Toyota je hodnotená ako svetový benchmark dokonalej výroby v automobilovom priemysle. Vývoj systému Just – In – Time v Toyote sa stal základom
zmeny hromadnej výroby automobilov na zákaznícky
orientovanú výrobu. Základnou tézou TPS je dokonalý
proces, plynulý tok materiálu a eliminácia všetkých dru-
1. Precízny poriadok na pracoviskách
Všetko musí mať ľahko dostupné, bezpečné a prehľadné miesto
2. Minimalizácia inventára
Málo inventára na výrobnej ploche
Jasne označený inventár
Inventár dodávaný podľa potreby v malých množstvách
Rýchle zoraďovanie strojov
Eliminácia skladovania
3. Prevencia problémov
Prevencia preťažovania strojov
Monitorizačné systémy
Bezkrízová atmosféra vo výrobe
Stabilita hlavného plánu
Kapacity založené na reálnych mierach
4. Dôsledná evidencia
Všetky zistené problémy sú považované za dôležité
Trend k stálemu zlepšeniu
5. Zabezpečovanie kvality
Vytváranie kvality v konštrukcii
Nikdy neposlať chybné výrobky do ďalšieho procesu
Orientácia všetkých pracovníkov na kvalitu
Robotníci vykonávajú testovanie
Spätná väzba z hodnotenia kvality
6. Výrobné zariadenia
Nezávislosť zariadení
Vysoká úroveň údržby
Výborná manipulácia s materiálom
Automotive Engineering journal
pretácia troch japonských slov MURI – prebytky, preťaženia, MUDA – straty, plytvania, MURA – nerovnomernosť,
odchýlky), permanentný poriadok na pracoviskách, disciplína a iniciatíva pracovníkov – krúžky kvality, totálne
produktívna údržba výrobných prostriedkov, absolútna
kontrola kvality – bezdefektná výroba, autonómne bunkové pracoviská, dodávky JIT – bezskladová výroba, štandardizácia, optimálne strojové vybavenie a ďalšie. Podľa
stratégie KAIZEN sa aktivity systematického zlepšovania
spravidla začínajú krokmi dobrého hospodárenia, ktoré
sú označované ako 5S (tab. 2).
Prínosy 5S možno zhrnúť do nasledovných faktorov:
Obr. 1 Klasická
koncepcia TPS.
Kaizen
Koncepcia KAIZEN (anglická interpretácia je „continuous
improvement“, t. j. kontinuálne zlepšenie) je charakterizovaná ako systematický prístup k sústavnému zlepšovaniu, založený na tvorivom myslení a iniciatíve pracovníkov (obr. 2).
Hlavné ciele Kaizenu sú: eliminácia nadbytočnosti, neefektívnosti, nedostatkov a plytvania (tzv. 3MU – inter-
Tab. 2 Kroky
dobrého hospodárenia.
» Vytvorenie hygienického, príjemného a bezpečného
pracovného prostredia.
» Oživenie pracoviska a zásadné zlepšenie pracovnej morálky a motivácie k práci.
» Odstránenie rôznych druhov strát vďaka lepšiemu prístupu k nástrojom, uľahčeniu práce, obmedzenie fyzicky
náročnej práce a uvoľnenie priestoru na pracovisku.
» Pomôže zamestnancom osvojiť si sebadisciplínu, zamestnanci so sebadisciplínou sú aktívni s 5S a majú pozitívny záujem o Kaizen. Možno im dôverovať v tom, že
budú dodržiavať štandardy.
» Upozornenie na rôzne nadbytočnosti na pracoviskách
a identifikácia problémov je prvým krokom k ich odstráneniu.
» Odstránenie nadbytočnosti z pracoviska posilňuje proces 5S.
» Poukazuje na abnormality, ako sú napr. zmätky alebo
nadbytok zásob.
» Obmedzí plytvanie fyzickými silami, ako je nutnosť prechádzania medzi rôznymi miestami a zbytočná fyzicky
náročná práca.
» Umožní pohľadom identifikovať a vyriešiť problémy
spojené s nedostatkom materiálu, nerovnováhou na
japonská terminológia 5S
Seiri: triedením oddeľte na pracovisku potrebné a nepotrebné veci a odstráňte všetko zbytočné
Seiton: usporiadajte všetky veci, ktoré na pracovisku zostali, prehľadným
spôsobom, aby bol k nim dobrý prístup
Seiso: udržiavajte stroje a pracovné prostredie v čistote, všetko – nástroje
a pracovné plochy – musia byť čisté, bez škvŕn a odpadu, odstráňte zdroje
neporiadku
Seiketsu: čistenie a kontrola musia byť rutinnou záležitosťou, koncepciu
čistoty rozšírte aj na sebe a neustále prevádzajte predošlé tri kroky
Shitsuke: budujte svoju sebadisciplínu a zaveďte štandardy
anglická interpretácia 5S
Sort (roztriediť)
Straighten (narovnať)
Scrub (vyčistiť)
Systematize (systematizovať)
Standardize (štandardizovať)
www.automotiveindustry.sk
modifikácia 5C
Clear out (upratať)
Configure (usporiadať)
Clean & check (vyčistiť a skontrolovať)
Conform (prispôsobiť)
Custom practice (zaviesť do praxe normu)
25
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
Obr. 2
Etapy metódy
KAIZEN.
Andon: v preklade znamená Andon „lampión“, ale technická interpretácia je signál v neregulárnom postupe
(napr. audio – vizuálny), ktorý označuje výzvu na činnosť obsluhy, keď by mohlo dôjsť k narušeniu kontinuity
práce, ako je porucha stroja, potreba nastaviť stroj, neregulárna činnosť, potreba doplniť materiál.
výrobnej linke, poruchami strojov a oneskorením dodávok.
» Vyrieši jednoduchým spôsobom výrazné logistické
problémy na pracoviskách.
» Zviditeľní problémy kvality.
» Zlepší efektivitu práce a obmedzí prevádzkové náklady.
Prierez vybranými princípmi japonského výrobného manažmentu a koncepcie systému Kaizen stručne vyjadrujú
nasledovné techniky:
Poka-yoke: systém preventívneho zisťovania nedostatkov. Vychádza z nasledovných zásad:
» Keď sa objaví odchýlka vo výrobnom procese, treba hľadať jej príčinu.
» Keď nie je výrobok v tolerancii, nezapínať stroj.
» Keď sa vyskytla odchýlka, treba zabezpečiť, aby sa nezapínali aj ostatné stroje.
» Treba odstrániť odchýlku a zabezpečiť, aby proces pokračoval bez chýb.
» Pri zistení chybného výrobku z predchádzajúceho pracoviska, nepostúpiť ho na ďalšie pracovisko.
» Keď na predchádzajúcom pracovisku nebola vykonaná určitá operácia, zastaviť proces na nadväznom pracovisku.
Obr. 3 Model
zdokonaleného TPS
čiastka vo výrobe má vlastný nosič – paletu, ktorá zabezpečuje presné množstvo daných súčiastok, pričom každá
paleta je označená lístkom, ktorý identifikuje číslo súčiastky, kapacitu palety a doplňujúce údaje, čo slúži na rýchle
a presné zistenie skutočnosti v priebehu výroby.
Jidohka: je japonský výraz, ktorý sa používa v prípade,
keď je nutné zastaviť zariadenie alebo z iného dôvodu
prerušiť prácu; dáva právo každému robotníkovi zastaviť
prácu bunky alebo linky v prípade neregulárnej činnosti.
Všetky stroje vo výrobných závodoch spoločnosti Toyota
sú vybavené mechanizmom automatického zastavenia.
Kedykoľvek je vyrobený chybný diel, daný stroj a celý systém sa zastaví. Potom musí byť prevedená oprava, aby sa
rovnaká chyba neopakovala – provizórne úpravy nestačia. Tento systém zaznamenal prelom v koncepcii výroby,
pretože umožňuje, aby mal robotník zároveň na starosti
veľa strojov, a významne tak zvyšuje produktivitu práce.
» Toyota Marketing System (TMS)
» Toyota Development System (TDS)
» Toyota Production System (TPS)
Posilnenie týchto zložiek je nevyhnutné pre aplikáciu nových technológií riadenia v marketingu, vo vývojovom
inžinieringu a vo výrobných prevádzkach. Na zvýšenie
kvality pracovných procesov vo všetkých divíziách, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov, bol navrhnutý nástroj
Toyota Total Quality Management, využívajúci softvérový
systém Science SQC (TQM-S). Koncepciu nového JIT systému schematicky vyjadruje obrázok 4.
SMED (Single Minute Exchange of Die) – rýchle pretypovanie: redukcia časov čakania (prípravy) pracoviska
medzi opracovaním dvoch po sebe nasledujúcich rôznych typov výrobkov (výrobných dávok), čo je problémovým miestom. Radikálne skracovanie časov na pretypovanie výrobných zariadení z niekoľkých hodín na niekoľko
minút sa dosahuje postupne zmenou organizácie pretypovania, štandardizáciou postupu pretypovania, tréningom tímu, špeciálnymi pomôckami i technickými úpravami stroja.
TPM (Total Productive Maintenance) – absolútna údržba
výrobných prostriedkov: ide o prekonanie tradičného delenia ľudí na „pracovníkov, ktorí pracujú na danom stroji“
a „pracovníkov, ktorí ho opravujú“. Vychádza sa z toho, že
pracovník, ktorý obsluhuje stroj, má šancu najskôr zachytiť abnormality v jeho práci a prípadné zdroje budúcich
porúch zariadenia.
Vizuálny manažment: medzi praktiky vizuálneho manažmentu patrí jasná viditeľnosť tabuliek, zoznamov
a záznamov výkonu, ktoré manažérom a zamestnancom
neustále pripomínajú všetky prvky potrebné na dosiahnutie kvality, od vyjadrenia celkovej stratégie k číslam
o výrobe a zoznamu najnovších zlepšovacích návrhov.
Pracovné štandardy robotníkovi pripomínajú, ako správne vykonávať prácu, ale zároveň manažérovi umožňujú
určiť, či práca prebieha podľa štandardov a výrobné ciele sú plnené.
Just-In-Time: v doslovnom preklade z anglického„práve
včas“ – slovenský ekvivalent je synchronizovaná výroba.
Umožňuje dodávky nevyhnutného množstva súčiastok
v požadovanej kvalite, v správnom čase a mieste, pričom
využíva minimálne množstvo zariadení, materiálu a ľudských zdrojov.
Krúžky riadenia kvality: aktivity malých skupín zamestnancov, organizovaných v rámci firmy na vykonávanie špecifických cieľov zvyšovania kvality a produktivity
formou prehlbovania znalostí a zručností pracovníkov.
Nový JIT systém Toyoty
Obr. 4
Nový JIT systém
– Total Production System.
Za účelom zvyšovania kvality a upevnenia líderskej pozície v silnej konkurencii na globálnych trhoch sa v spoločnosti Toyota implementuje tzv. nový JIT systém. Bol
zdokonalený na základe výsledkov intenzívnej spolupráce medzi Aoyama Gakuin University a Toyota Motor Corporation a tento model ilustruje obr. 3.
Kanban: je japonské slovo prevzaté do iných jazykov,
ktoré v doslovnom preklade znamená vizualizovaný záznam – lístok, kartička. Označuje systém operatívneho
riadenia výroby vytvorený v Toyote, založený na používaní objednávkových lístkov vo výrobe typu JIT: každá sú-
26
Automotive Engineering journal
Nový JIT systém – Total Production System predstavuje pre modernú výrobu 21. storočia nové technologické
a manažérske princípy a obsahuje hardvérové a softvérové systémy novej generácie pre transformáciu technológií riadenia do stratégie riadenia. Pozostáva z troch základných manažérskych podsystémov:
www.automotiveindustry.sk
Stratégia Toyoty sa vyznačuje priekopníckym prístupom
k neustálemu zdokonaľovaniu. Základný koncept sa obohacuje o nové princípy. Najlepšie to dokumentuje súčasná stratégia Toyoty (Toyota Motor Corporation strategy):
» cieľom je pozícia najväčšieho automobilového výrobcu na svete
» preferovať rast predaja výstavbou závodov v regiónoch
s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom
» výrazne zvýšiť investície do inovácií, vývoja nových produktov a technológií
» redukcia nákladov – rekonštrukcia používaných komponentov a zníženie počtu komponentov na jedno vozidlo, ako aj rovnaké komponenty, uložené pod rôznymi
druhmi karosérií
» aktivity nazvané VI (Value Inovation), zamerané na znižovanie výrobných nákladov, aktualizáciu dizajnu a reorganizáciu dodávateľskej siete
» pracovný systém SECI (Socialisation, Externationalisation, Combination, Internationalisation), t. j. proces
umožňujúci efektívne rozhodovanie na manažérskej
úrovni
» rýchle zavádzanie nových systémov do všetkých závodov
» vývoj radikálnych technológií na výrobu bežných automobilových komponentov
» skracovanie etapy vývoja automobilu zo súčasných 12 na 8 mesiacov
» výrazná modernizácia konštrukčných systémov
CAD/CAM a využívanie špičkových informačných
technológií na zefektívnenie konštrukčného procesu
(Virtuálny konštrukčný systém V – com) bez použitia prototypov, eliminuje zámenu súčastí, preveruje
funkčnosť výrobných liniek
» využívanie účinnejších metód školenia (Lean training). 27
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
História
a vlastnosti „tereňákov“
du boli zdroje v medzivojnovom období obmedzené, ale
to nebránilo tomu, aby vojaci a výrobcovia automobilov
neuvažovali o požiadavkách na ľahké, úsporné terénne
vozidlo, ktoré by dokázalo prepravovať malorážne zbrane, alebo ťahať protitankové delá či horské delostrelectvo. Výsledkom takýchto úvah sa stal Jeep.
Daimlerova štvorkolka
Japonsko postavilo malé dvojsedadlové vozidlo Kurogane
typ 95, s pohonom 4x4, známy ako Čierna medaila. Mal
zabudovaný dvojvalcový motor, ktorý vyvinul skromný
užitočný výkon na brzde 25 konských síl, ale jeho spotreba bola relatívne malá – asi 8 litrov na 100 km.
Pre civilné potreby v roku 1907 vyrobila automobilka
Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) vozidlo s náhonom na všetky kolesá. Používalo sa v juhozápadnej Afrike, dnešnej Namíbii, kde preukázalo výbornú prejazdnosť
terénu. Konštruktérom tohto vozidla bol Paul Daimler
a zapísalo sa do histórie motorizmu ako unikátna štvorkolka. Impozantné vozidlo s hmotnosťou 3,6 tony so šiestimi miestami na sedenie malo dĺžku 4,90 metra, výšku
TEXT
vrátane strechy 2,70 metra a šírku stopy 1,42 metra. Náhon všetkých kolies bol kvôli zlepšeniu obratnosti doplnený o natáčanie všetkých kolies. Diely na prenos sily boli
chránené aj proti poletujúcemu prachu a piesku.
V súčasnosti takmer každý výrobca automobilov ponúka prevedenie osobného automobilu s pohonom všetkých štyroch kolies. K najznámejším výrobcom terénnych
automobilov patria japonské a kórejské automobilky NISSAN, SUZUKI, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, HYUNDAI,
Ing. Jaroslav Lihocký F O T O archív redakcie
Už na sklonku 19. storočia začala armáda ako prvá uvažovať o skombinovaní
mobilnosti a palebnej sily práve armáda. V roku 1904 použili francúzski vojaci
upravený automobil Panhard, vyzbrojený guľometom Hotchkiss na vykonávanie
prieskumu ciest a prenosu správ cez nepriateľské územie v severnej Afrike.
Práve prvá svetová vojna urýchlila potrebu terénnych
automobilov. Malý Model T Ford používali napríklad Briti
na Strednom východe na hliadkovanie a prieskumné úlohy. V medzivojnovom období bol britský Austin Seven,
ktorý bol vyvíjaný ako lacný rodinný automobil, skonštruovaný v licencii firmou BMW v Nemecku ako DIXI.
Armáda ho využívala ako rádiové prieskumné a spojovacie auto. V Európe sa kládol dôraz na terénne autá na
ťahanie protitankových a ľahkých protilietadlových diel.
Pred druhou svetovou vojnou zostrojil francúzsky automobilový priemysel kompaktný terénny automobil 4x4 V 10M, výroba ktorého sa však zastavila, keď Francúzsko
kapitulovalo.
Holandská firma DAF postavila obojživelný prototyp 4x4,
MC139, ktorý mal neobvykle umiestnený hnací mechanizmus – vpredu a vzadu. Motor z Citroena s pohonom
na predné kolesá bol umiestnený priečne medzi predným a zadným hnacím zariadením. Pre americkú armá28
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
29
tVr Ýe rnod by a ,
m at e r i á ly, t e c h n o ló g i e
ších typov vozidiel je pohon prednej nápravy, vypínateľný na jazdu po cestných komunikáciách. Novšie vozidlá
majú zabudovaný medzinápravový diferenciál a zapí-
DAEWOO. Z európskych výrobcov je to britská automobilka LAND – ROVER, nemecká automobilka BMW, MERCEDES, VOLKSWAGEN, AUDI, z amerických automobiliek
sú najznámejšie JEEP, GM. Napríklad už aj česká automobilka ŠKODA – VOLKSWAGEN prednedávnom prišla na
trh s automobilom s pohonom všetkých kolies, s označením ŠKODA OCTAVIA COMBI 4x4. Počas socializmu boli
obľúbené najmä v lesnom hospodárstve terénne vozidlá
sovietskej výroby LADA NIVA. Tieto autá si ešte aj v súčasnosti udržujú na trhu relatívne vysokú cenu.
Skupiny 4x4
Automobily s pohonom 4x4 môžeme rozdeliť na dve
podskupiny OFF ROAD a SUV (Sport Utility Vehicle) –
športovo úžitkové vozidlo
OFF ROAD
Klasické „terénne“ automobily, z ktorých vychádzajú ostatné koncepcie. Tieto automobily sú masívnejšie a určené na zdolávanie extrémnych podmienok v teréne. Sú
vybavené motormi s vyšším výkonom, kvôli zdolávaniu
vysokých prevýšení terénu a prekonávaniu zvýšeného
30
Automotive Engineering journal
nanie pohonu jednotlivých kolies v teréne je ovládané
elektronicky, používaním elektronického systému regulácie hnacej sily (ASR). V spolupráci s ABS pribrzdí prešmykujúce sa koleso (kolesá) a druhé koleso (kolesá) na
drsnejšom povrchu viac zaberá. Navyše, ASR sa automaticky vypne, keď vozidlo prejde na drsnejší povrch cesty.
Tým predchádza poškodeniu hnacieho mechanizmu.
Viaceré automobily využívajú namiesto medzinápravového diferenciálu veľmi jednoduchú a lacnú viskóznu spojku (Syncro), ktorá rozdeľuje výkon na jednotlivé
nápravy, v závislosti od priľnavosti kolies a zároveň slúži
aj ako medzinápravový diferenciál. Proces regulácie prebieha samočinne – vodič sa nemusí o nič starať ani nič
nepokazí. V poslednej dobe sa namiesto spojky Syncro,
ktorá má určité nevýhody, začína používať elektronicky
regulovaná spojka Haldex.
» Zvýšený podvozok, t. j. zvýšená svetlosť podvozku kvôli
lepšej priechodnosti terénom
» Robustnejšia karoséria so zvýšenou tuhosťou vlastnej
konštrukcie, nakoľko karoséria musí prenášať dynamické zaťaženia od náprav pri prechode terénom. valivého odporu pri prejazde po mäkkej pôde a prebrodení v blate. K reprezentantom automobilov v tejto triede patria Mercedes triedy G, Mitsubishi Pajero, Land Rover Defender, Mitsubishi L200, Nissan Pick up, Ford 150,
Jeep Wrangler.
SUV
Vyplynuli z požiadavky kombinácie robustnosti a pocitu bezpečnosti terénnych automobilov a vysokej úrovne komfortu, luxusu z limuzín. Tieto automobily nebývajú často nasadzované do terénnej prevádzky, ale sú veľmi
obľúbené u ľudí s vyšším príjmom, jednak ako rodinný
automobil, alebo ako náhrada limuzíny v zimnom období. V poslednom období si ich však čoraz viac ľudí kupuje
ako auto na bežné každodenné použitie, práve z dôvodu
praktickosti, pocitu bezpečnosti, ale aj výraznej luxusnosti. Môžeme sem zaradiť automobily – Mercedes ML, Lexus RX300, BMW X5, Volvo XC 90 a Porsche Cayanne atď.
Charakteristiky SUV a OFF ROAD
Pre všetky tieto vozidlá sú charakteristické tieto vlastnosti:
» Pohon všetkých kolies, pričom predná náprava u star-
www.automotiveindustry.sk
31
výroba, technológie
Sestra Kie začína v Česku vyrábať
TEXT
Ján Petrík F O T O Hyundai
Odberateľom polovice
prevodoviek z Hyundaia
bude žilinská Kia.
Dva roky po nabehnutí na sériovú výrobu v žilinskej Kii začala od tohto novembra s výrobou aj jej
sesterská firma Hyundai. V moravských Nošoviciach,
ktoré sú vzdialené 83 kilometrov od Žiliny, vyrába automobil nižšej strednej triedy Hyundai i30, stojaci na
rovnakej platforme ako Kia ceed zo severu Slovenska.
Oba závody sú navzájom tesne previazané spoločnou
dodávkou dielov, aj preto boli postavené tak blízko
seba. Rovnakú stratégiu uplatňuje Kia a Hyundai aj pri
svojom usadení sa v USA, kde takisto obe firmy stavajú automobilky. Hyundai už vo svojom areáli nabehol
na skúšobnú výrobu prevodoviek. ,,Na ich výrobu už
netrpezlivo čaká žilinská Kia, ktorá doteraz odoberala
prevodovky priamo z Kórey,“ uvádza Hyundai Motor
Manufacturing Czech vo svojej tlačovej správe.
Rýchlejšia výstavba
Prevodovkáreň by mala ešte tento rok vyrobiť 35 000 kusov a ich výrobu postupne zvyšovať až na konečných 600 000 kusov v roku 2011. Vtedy polovicu
z nich použije závod Hyundai a druhú polovicu Kia.
,,Výstavba celého areálu Hyundai sa začala práve prevodovkárňou a celý závod sa podarilo dokončiť za rok
a pol, čo je mimoriadne krátky termín aj z celosvetového hľadiska,“ povedal Kim Eok-Jo, prezident spoločnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. Na porov-
nanie výstavba žilinskej Kie trvala dlhšie ako dva roky,
najmä kvôli problémom týkajúcich sa pozemkov, na
ktorých automobilka stojí.
Motoráreň pre celú Európu
Na druhej strane, slovenský závod by mal pre Hyundai vyrábať motory. ,,Naša existujúca motoráreň má
kapacitu 300 000 kusov ročne. Pre naše potreby postačuje 200 000 kusov, zvyšok môžeme dodávať do
Nošovíc,“ povedal hovorca Kie Dušan Dvořák pre Hospodárske noviny. Kia však plánuje výstavbu druhej
časti motorárne za 3,3 miliardy korún, o ktorej sa definitívne rozhodne v decembri. Motory z nej by mali ísť
nielen do Nošovíc, ale aj do tureckého závodu Hyun- dai a do Ruska, kde Hyundai stavia nový závod.
,,Bude to veľká vec, Kia je jediná automobilka, ktorá
vyrába na Slovensku motory, v rámci skupiny bude
mať Žilina v Európe výsadné postavenie. Skupina Hyundai – Kia má veľmi vyspelé, pokrokové motory,
určite bude prínosom pre školstvo neskoršie zapojenie výskumu a vývoja,“ povedal Ján Lešinský, predseda Spolku automobilových inžinierov a technikov
Slovenska. Hyundai plánuje, že začiatkom roka začne
vyrábať ďalší model, ktorý by mal byť postavený na
rovnakej platforme ako i30, pôjde však o viacúčelové
vozidlo (MPV). Vďaka Kii ide veľa vecí hladšie
TEXT
Ján Petrík F O T O Hyundai
Skúsenosti Kie pri budovaní automobilky na Slovensku pomohli Hyundaiu v Česku. Výhodou pre Hyundai bolo aj to, že mohol
svojich zamestnancov v Žiline zaškoliť, tvrdí Petr Vaněk, generálny
manažér pre PR v Hyundai Motor Manufacturing Czech.
» i30 sa už vyrába aj v inom závode, s Kiou Ceed má spoločnú
platformu. Ako to uľahčilo nábeh výroby?
Iste, vzhľadom na to, že typ Hyundai i30 sa vyrába v závode Ulsan
v Kórei, mohli sa naši vybraní zamestnanci zaučiť priamo tam.
» Ako závod Hyundai využil prítomnosť Kie pri príprave výroby?
Skúsenosti Kie nám pomohli predovšetkým vo fáze výstavby, keď sa
na stavbe závodu Hyundai v Nošoviciach podieľal rad firiem, ktoré
stavali Kiu v Žiline. Dalšou neoceniteľnou pomocou bola možnosť využiť závod Kia na zaškolenie stoviek našich pracovníkov.
» Koľko vašich dodávateľov bude z najbližších krajín – Slovenska a Poľska?
Spoločnosť Hyundai nasledovali do Česka asi 12 kľúčoví kórejskí subdodávatelia, ktorí tu vytvorili svoje české dcérske spoločnosti (Hysco, Mobis, Dymos, Plakor, Sungwoo Hitech a ďalšie). Okrem nich budeme mať ďalších, zhruba 40 subdodávateľov, z ktorých väčšina je
z Českej republiky, Slovenska a Poľska.
» i30 aj ďalší model sa budú vyrábať v Českej republike. Plánujete tento fakt využiť aj pri podpore predaja tak, ako Kia na
Slovensku?
Samozrejme! V súčasnosti sa pripravuje masívna reklamná kampaň,
akcentujúca práve skutočnosť, že Hyundai i30 je české auto. » Aký objem produkcie i30 očakávate na budúci rok, keď by mal
závod nabehnúť na plnú kapacitu?
Nábeh výroby bude závisieť od vývoja objednávok, čo je v súčasnom
rozkolísanom období zložité predpovedať. V každom prípade bude
v prvej fáze inštalovaná výrobná kapacita na 200 000 vozidiel ročne,
ktorá bude od roku 2011 zvýšená na 300 000 áut.
32
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
33
výroba, technológie
Školy môžu čerpať z troch miliárd
TEXT
Katarína Mažáriová F O T O archív redakcie
V septembri sa na šiestich stredných odborných školách v Trnave, Martine, Žiline
(2), Kysuckom Novom Meste a Dolnom Kubíne otvoril nový 3-ročný učebný odbor – mechanik-špecialista automobilovej výroby. Jeho absolventi budú schopní
vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch pri
hromadnej výrobe automobilov, komponentov a automobilového príslušenstva.
Okrem špecifík technologického procesu pri hromadnej výrobe au-
tomobilov si osvoja aj komunikačné zručnosti, schopnosti tvorivo riešiť
problémy či využívať informačné technológie a zásady ochrany zdravia vo výrobnom procese. Kvalifikovaných pracovníkov podľa súčasných
požiadaviek trhu práce pripravia odborné školy. Absolvent sa konkrétne
uplatní pri výrobe automobilov, pri kompletizácii automobilov, pri lakovacích a konzervačných prácach, plechových súčastí karosérií, pri montáži elektrického príslušenstva a vnútorného vybavenia karosérie a pri kontrolných procesoch merania kvality výroby v rámci výroby automobilov.
Predkladanie projektov finišuje
Projekt počíta so šiestimi odbornými a profesionálne vybavenými
učebňami. Pri experimentálnom overovaní sa uvažuje s cieľovou skupinou 18 žiakov (30 žiakov na 1 učebňu). Žiaci budú pracovať v skupinách, nakoľko sa pre jednu učebňu uvažuje s 15 pracovnými miestami. Tvorbou nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní
pre potreby automobilového priemyslu sa zaoberá Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Okrem toho zlepšiť svoj proces výučby a vybavenie budú môcť aj verejné a štátne vysoké školy. Minister
školstva Ján Mikolaj predstavil 18. augusta aktuálnu výzvu na podporu infraštruktúry verejných vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Školy z celého Slovenska, s výnimkou
Bratislavského kraja, predkladajú projekty do 18. novembra 2008. Ide
o Opatrenie 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia, za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Na túto výzvu, ktorá spadá pod operačný program
Výskum a vývoj, je vyčlenených 2,5 miliardy korún. Minimálna výška
nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 50 miliónov
a maximálna 150 miliónov korún.
VÍTKOVICE
vstupují se světovými automobilkami na trh CNG
TEXT
Eva Kijonková, Jana Rojková F O T O VÍTKOVICE
Strojírenská skupina zastřešovaná značkou VÍTKOVICE rozběhla na plný provoz
novou supermoderní linku vlastní konstrukce na výrobu ocelových lahví na zemní
plyn pro automobilový průmysl. Linka, jejíž výstavbu skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP ohlásila zhruba před dvěma léty právě na Mezinárodním strojírenským veletrhu v Brně, je světovým unikátem. Firmě dává náskok před konkurencí
a posílá ji mimo jiné do celosvětového automobilového průmyslu.
,,První kontrakty na několik tisíc lahví měsíčně jsou už uzavřeny. Lahve přes Rakousko, Polsko, Ukrajinu,Bulharsko, Argentinu a další země putují do mnoha světových destinací. Mimo to jednáme se
světovými automobilkami o společném byznysu. Intenzívní jednání
pokračují především s Oplem a Fiatem,“ uvedl generální ředitel VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s., Jaromír Šiler. Jeho slova doplňuje i obchodní
ředitel společnosti Petr Palička:,,Jednáme asi s deseti automobilkami,
které vyrábí asi čtyři typy aut. Obchodní aktivity budeme rozvíjet v
závislosti s rozvojem výrobní linky. Záleží od prostoru, který v autě je,
Mercedes má například čtyři tyto láhve.“ Podle Jaromíra Šilera, vstup
do motoristického světa bude ještě daleko razantnější. ,,Díky vstupu naší firmy do byznysu CNG (zemní plyn) padlo v rámci VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP rozhodnutí vybudovat vlastní síť plnících stanic
po celé České republice. Na trh vstoupíme s novou značkou CNG vitall
a nabídneme zemní plyn jako levné, ekologické palivo i motoristické veřejnosti. Pod touto značkou už nyní patří produkce plnících sta-
Centrá excelentnosti do decembra
Známe, avšak oficiálne nepredstavené, sú už aj ďalšie štyri plánované výzvy na podporu vysokého školstva a vedy, ako aj centier excelentnosti, ktoré vyhlásili ešte v priebehu tohto roku. Na podporu prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
je vyčlenených 400 miliónov Sk. Siete excelentných pracovísk výskumu
a vývoja, ako piliere rozvoja regiónu a nadregionálna spolupráca by mali
byť podporené sumou 2 miliardy korún a ich výzva sa pripravuje na december. Celkovo budú môcť vysoké školy a vedecké pracoviská v rámci
výziev čerpať viac ako 3,5 miliardy Sk. 34
Automotive Engineering journal
nic, komponentů pro přestavby vozidel a komplexní řešení firemní či
městské dopravy a jejího přechodu na CNG,“ upřesnil J. Šiler. První tři
stanice už stojí v Ostravě, Jeseníku a polském Sosnovci, kde je dceřina
společnost VÍTKOVICE MILMET. Další stanice roste na jedné z nejfrekventovanějších ostravských dopravních spojnic.
Nové stanice do roku 2020
Nové čerpací stanice CNG vitall vybudované vítkovickou skupinou by
měli stát na strategických dopravních tepnách a ve městech do roku
2020. ,,Nechtěli jsme pominout nejsilnější hráče na trhu, takže jednáme o kooperaci v rámci sítě značek OMV, Shell, Benzina a oslovili jsme i další. Předpokládáme, že o strategickém partnerovi pro CNG
byznys bude jasno do konce roku,“ řekl předseda představenstva a
generální ředitel společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Jan Světlík.
Využití nejmodernější technologie, která umožňuje nepřetržité dodávky plynu a jeho naplnění do vozu do dvou minut přes kreditní
kartový systém, bude rozhodující alternativou celého světa, kde viditelně narůstá ropná krize. Podle J. Světlíka skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP sama přejde bezvýhradně na ekologický pohon
vozidel i části strojů na CNG. ,,Zhruba 200 našich aut obnovíme do
konce příštího roku. Návratnost bude do dvou let, a to včetně investice do plnící stanice. Vedle ekologizace provozu tak dosáhneme 60
procentních úspor nákladu,“ konstatoval předseda představenstva
VÍTKOVICE HOLDING, a.s., s tím, že tuto referenci chce skupina použít pro jednání s obdobně významnými společnostmi a provozovateli MHD ve velkých městech.
CNG program je pro VÍTKOVICE MACHINERY GROUP součástí klíčového byznysu v tzv. Green Technologies (zelených, ekologických technologiích). Již nyní seskupení vytváří vlastní výzkumný a vývojový
tým, který bude mimo jiné pracovat na vývoji paliva budoucnosti –
pohonné směsi s obsahem zemního plynu, tak i na využití bioplynu
pro alternativní pohon zemědělské techniky. www.automotiveindustry.sk
35
výroba, technológie
Tajomstvo
Vectora je v silike
TEXT
Ing. Richard Srbecký, Rastislav Štefánik F O T O Good Year
Goodyear má viac než 30 rokov skúseností s vývojom a testovaním v segmente
celoročných pneumatík. Všetko začalo svetovou premiérou pneumatiky Tiempo
v roku 1977. V roku 1986 bola predstavená prvá pneumatika Vector, a inžinieri
značky Goodyear tak otvorili úplne novú kapitolu v technológii pneumatík znovuobjavením celoročnej pneumatiky.
Vector 4 Seasons – koniec
prezúvania!
Vzájomne uzamykateľné 3D
lamely umožňujú dobrú
priľnavosť.
Dnešná šiesta generácia pneumatík Vector – Vec-
tor 4Seasons, je príkladom toho, ako sa Goodyear neustále snaží vylepšovať nadchádzajúce technológie
pneumatík, a to pri zachovaní pôvodnej myšlienky –
vytvorení pneumatiky, ktorá poskytuje motoristom vynikajúci výkon vo všetkých ročných obdobiach.
Vynikajúce výsledky testov, ktoré každá generácia
pneumatík Vector dosiahla, sú dielom technológie
pneumatík, ktorá prevyšuje konkurenciu. Od počiatku bola pneumatika Vector koncipovaná a vyvíjaná
ako úplne oddelená kategória pneumatík. Skutočný
celoročný výkon na vozovke vyžaduje viac než zimnú pneumatiku, upravenú na leto tvrdšími behúňovými zmesami. Tajomstvo úspechu celoročných
pneumatík Goodyear tkvie vo vývoji a zdokonalení
vylepšenej zmesi s obsahom siliky do každého počasia, spoločne s inteligentným dezénom behúňa
s názvom SmartTRED.
V priebehu rôznych generácií pneumatiky Vector konštruktéri značky Goodyear dezén SmartTRED neustále vylepšujú. Od piatej generácie majú pneumatiky Goodyear Vector na bočnici znak M+S a symbol snehovej vločky, čo znamená, že sú považované za plnohodnotné zimné pneumatiky, ako z pohľadu spotrebiteľa, tak podľa právnych podmienok.
36
Automotive Engineering journal
Každé desiate auto v zime
jazdí na letných
Vector je jedna
z mála skutočne celoročných
pneumatík, ktorá nesie oficiálny symbol snehovej vločky.
Klimatické a geografické kritériá a tiež správanie sa pri šoférovaní hrajú dôležitú úlohu pri výbere pneumatík. Pokiaľ sa pozrieme len na Nemecko, približne 4,5 milióna
ľudí neprezúva zimné pneumatiky (jedenásť percent nemeckých motoristov) . Používanie letných pneumatík po
celý rok môže predstavovať bezpečnostné riziko nielen
pre samotných vodičov, ale aj pre ostatných účastníkov
cestnej premávky. Pneumatika Vector 4Seasons ponúka
vodičom v miernom podnebí funkčnú alternatívu nepohodlného prezúvania pneumatík. Goodyear tak nadväzuje na históriu a skúsenosti šesť generácií oceňovaných
celoročných pneumatík. Kostra, dezén a behúňová zmes
zaisťujú, že pneumatika má dlhú životnosť, a vďaka
vzájomne uzamykateľným 3D lamelám, dobrú priľnavosť aj pokiaľ je pomerne opotrebovaná. To predstavuje
pneumatiku s vysokým kilometrovým prebehom a vynikajúcim výkonom – po celý rok. Vector 4Seasons ponúka
skvelú alternatívu vodičom, ktorí obvykle používajú len
letné pneumatiky – najmä v regiónoch, kde sneží menej,
a zima je miernejšia.
Výkon na snehu, v daždi i v lete
Vodiči v oblastiach, kde sneží viac a snehová pokrývka
je trvalejšia, by mali naďalej prezúvať zimné pneumatiky. V rovinatých regiónoch s miernejšou zimou však vo-
diči majú možnosť využiť celoročné pneumatiky. Vector 4Seasons poskytuje vynikajúcu priľnavosť na snehu,
ľade, mokrom povrchu a tiež dobrý výkon na suchej vozovke, čo zaisťuje technológia vzájomne uzamykateľných
3D lamiel. Vector je jedna z mála skutočne celoročných
pneumatík, ktorá nesie oficiálny symbol snehovej vločky. To znamená, že sa na ňu motoristi môžu spoľahnúť
skutočne po celý rok, teda aj na snehu. Výrazný úspech
všestrannej pneumatiky Vector stojí na dvoch kritériách:
technológii a výsledkoch testov. Technológia Vector, inšpirujúca široké všestranné použitie pneumatiky, sa neustále vyvíja. Tento záväzok k neustálemu zlepšovaniu
je dôvodom dobrých výsledkov v testoch, dosahovaných od úplného začiatku. Každá jednotlivá generácia
pneumatík Vector uspela v rozličných testoch: od roku
1986 až do dneška udelil ADAC v testoch pneumatikám
Vector dobré a najvyššie známky. V priebehu rokov boli
generácie pneumatík Vector testované tiež skúšobným
inštitútom TÜV SÜD Automotive, nemeckou skupinou
na ochranu spotrebiteľov ‘Stiftung Warentest’ a rôznymi
automobilovými časopismi. Vo všetkých testoch dostali
celoročné pneumatiky Goodyear Vector dobré hodnotenie a boli odporučené na používanie. Táto pozoruhodná
stálosť a dobrá história výsledkov testov v priebehu rokov vyslúžili inováciám značky Goodyear vysokú úroveň
dôveryhodnosti.
níkom inovačnej bezpečnostnej technológie, známej ako
RunOnFlat, ktorá vodičovi umožňuje pokračovať v jazde
aj po defekte pneumatiky. Goodyear je v tejto oblasti svetovou špičkou: pneumatiky s touto technológiou nájdeme na rôznych automobiloch BMW, cenami ovenčenom
Mini, vysoko výkonných autách Mercedes-Benz a pri ďalších značkách. V roku 2007 Goodyear dodal vyše 2,5 milióna pneumatík RunOnFlat. Goodyear
Každé desiate auto v zime
jazdí na letných
pneumatikách.
Goodyear je jedným z najväčších svetových výrobcov
pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 70 000
pracovníkov a svoje výrobky vyrába vo viac ako 60 podnikoch v 26 krajinách sveta. Novinky spoločnosti Goodyear
už viac ako sto rokov nastavujú kvalitatívnu úroveň celému automobilovému priemyslu. Goodyear je priekop-
www.automotiveindustry.sk
37
stroje, zariadenia
Obr. 2
Svaz strojírenské technologie
oceňuje vývoj
TEXT Jana Rojková FOTO Jana Zajasenská
Pokud nelze některé členské subjekty
sdružené ve Svazu strojírenské technologie (SST) nazvat přímo vlajkovou
lodí českého hospodářství, patří přinejmenším k oboru, který je významnou
součástí české ekonomiky. Členy Svazu
jako zájmového sdružení jsou slovenské i české podniky vyrábějící obráběcí a tvářecí stroje, dřevoobráběcí stroje, nástroje, měřidla, hydraulické prvky
a agregáty. Čtyřicet čtyři podniků vytváří celkem obrat kolem 20 miliard korun
ročně a zaměstnávají přes 12 tisíc pracovníků ve výrobě, ale i techniků, kteří
se výrazně podílejí na technickém vývoji. Jak před členy Svazu a přítomnými
novináři při příležitosti šestého Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT na brněnském výstavišti
prohlásil prezident SST, Ing. Jan Rýdl,
před svazovými podniky se „otevírá velice slibná perspektiva“.
Obr. 1 Zlaté 1.
místo pro Ing.
Petr Vavrišina z Katedry
konstruování
strojů Fakulty
strojní Západočeské univerzity v Plzni za
práci Frézovací
zařízení pro lamelový suport.
38
Už nyní patří Česká republika k sedmi nejvýznam-
nějším výrobcům obráběcích strojů v Evropě a, konec
konců, jak podotkl, „vše, na co se jen podíváme, svým
způsobem nějak souvisí s obráběním…“. Devadesátá
léta znamenala pro rozvoj oboru strojírenské technologie nový silný impuls. Ze 44 podniků, které jsou členy
Svazu, vyrábí stroje přímo 25, z toho 22 podniků působí na území ČR a 3 výrobci a jeden nevýrobní člen
jsou ze Slovenska. ,,Když hovoříme o roční produkci ve
Automotive Engineering journal
Obr. 1
výši téměř 20 miliard, máme na mysli výrobu obráběcích a tvářecích strojů, včetně příslušenství a náhradních dílů,“ podotýká ředitel Svazu, Ing. Ivan Čapek. Svaz
se především zaměřuje na poskytování co nejširší škály
služeb svým členům a na zviditelňování oboru ve vztahu s veřejností. Nutnou součástí jeho činnosti je také
spolupráce s vysokými a středními školami. SST vydal
elektronický katalog, který umožňuje vyhledávat vhodné typy a výrobce strojů podle zadaných parametrů.
Obr. 2 Stříbrné
2. místo získal Ing. Michal
Holub z Ústavu výrobních
strojů, systémů a robotiky Fakulty
strojního inženýrství VÚT
v Brně za Návrh
technologie
a zařízení pro
kontinuální
broušení drátů
brusnými kotouči.
Obr. 3 Produkce zemí CECIMO
v roce 2007 dosáhla 43,3 %
celkové světové produkce,
což zástupce
CECIMO Derek Palethorpe
hodnotí jako
nejlepší rok
pro evropský
průmysl.
Ředitel zůstává optimistický
Ředitel SST Ing. Ivan Čapek, přednesl a komentoval výroční zprávu Svazu za minulý rok. ,,Jsme právě
na vrcholu konjunktury a už se ozývají hlasy, že nás
očekává stagnace a pokles výroby. Já jsem optimista, a to především vzhledem k solidní zásobě zakázek. Na druhou stranu by bylo ovšem naivní předpokládat, že Česká republika může zůstat ostrovem
prosperity uprostřed Evropy zasažené krizí. Když vidíme, že v Německu a ve Francii tvorba HDP stagnuje, jistě se nás to také dotkne. Vliv tohoto ekonomického vývoje by ale rozhodně neměl být tak výrazný,
jako tomu bylo v roce 2002. Ptáte se proč? Protože
naše stroje jsou konkurenceschopné,“ řekl. Převážná většina českého exportu směřuje stále ještě do
zemí EU, největším exportním partnerem je tradičně Německo. Vysoká spotřeba obráběcích a tvářecích strojů je nyní ve východní části světa. Z celkového objemu výroby obráběcích a tvářecích strojů
v České republice představuje produkce podniků sdružených v SST cca 80 %. Ředitel Čapek dále připomenul, že SST sdružuje největší výrobce těžkých
tvářecích strojů, jako je ŽĎAS, Šmeral Brno, ale také
společnosti jako Škoda Machine Tool a některé slovenské továrny. ,,Nerad bych hovořil jen o některých
našich členských subjektech a nezmínil se o dalších,
protože produkce všech našich podniků je velmi dobře srovnatelná i s tou nejkvalitnější evropskou produkcí. Nemám rád výraz světová špička, ale z hlediska přesnosti, solidnosti a modernosti konstrukce
našich strojů se rozhodně nemáme ve světě za co
stydět. V produkci obráběcích a tvářecích strojů zastávají svazové podniky nejen 7. místo v Evropě, ale
také 14. místo ve světě,“ uvedl I. Čapek. Ve své prezentaci neopomenul zmínit vysoce kvalitní výrobky,
především obráběcí centra využívající nejmodernějších technologií. V souvislosti s tím vyzdvihl spolupráci s Centry pro výzkum obráběcích a tvářecích
strojů a se strojními fakultami ČVUT Praha a Západočeské univerzity v Plzni. Jak na závěr uvedl viceprezident SST, Ing. Vladimír Novák, ve firmách působících v České republice je stále zaznamenáván
nárůst čistých zisků i zdrojů a trend nárůstu z minulých let dosud pokračuje. Doplnil, že se prozatím daří
vyrovnávat i nepříjemný efekt silné koruny.
Světové statistiky CECIMO
Obr. 3
www.automotiveindustry.sk
Největší percentuální podíl na evropské produkci v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, zaujímá
Spolková republika Německo (41,7 %), po níž následuje Itálie (23,7 %) a Švýcarsko s podílem 11,4 %. 39
stroje, zariadenia
Obr. Prezident
Svazu strojírenské technologie, Ing.
Jan Rýdl, při
odevzdávaní
bronzového 3.
místa pro Ing.
Michala Fürbachera z Fakulty strojní ČVUT
Praha, za práci Konstrukce
manipulátorů.
Golem z Fanuc robotics
Česká republika si v roce 2007 udržela se svým podílem 2,2 % sedmé místo mezi zeměmi CECIMO. Produkce prvních tří zemí CECIMO tvoří téměř 77 % z celkové produkce obráběcích a tvářecích
strojů v Evropě. Jen tak pro zajímavost, Česká republika se podílí na celkové světové produkci 1 %, stejně
jako například Velká Británie. Produkce zemí CECIMO, v roce 2007 dosáhla 43,3 % celkové světové produkce, což ve své prezentaci zmínil i zástupce CECIMO
Derek Palethorpe: ,,Nejlepším rokem pro evropský
průmysl byl rok 2007, “ řekl. „V současnosti zaznamenává přírůstky ve výrobě a prodeji obráběcích a tvářecích strojů především Čína, která rovněž vyvíjí velký tlak
na americký trh.“
V České republice se produkce soustřeďuje na soustružnické stroje a obráběcí centra, tento sortiment
představuje také těžiště českého exportu. V importech
dominují tvářecí stroje, protože se jich vyrábí méně.
Předpokládá se, že letošní výkon oboru bude dokonce
lepší než v minulém roce.
TEXT
Ján Petrík F O T O redakcia
Až doteraz patril titul najsilnejšieho robota na svete – Kuka Titan. Po 16 mesiacoch ho na tejto pozícii vystriedal nový model M-2000iA/1200 a jeho variácia
s dlhým dosahom M-2000iA/900L od japonskej firmy Fanuc Robotics.
Kým robot od nemeckej firmy zvládol manipuláciu
s jednotonovým bremenom do výšky štyroch metrov, robot
od Fanucu zvláda 900 kilogramov do výšky 6,2 metra. Ťažisko manipulovaného bremena môže byť zároveň až do 1,25 metra od koncovej príruby robota.
Robot podporuje funkcie pre detekciu sily a tiež integrovaný
vizuálny systém. ,,Môžeme valcovať rúru po vrchu stola a robot ju zvládne monitorovať, zdvihnúť a premiestniť na nové
miesto. Umelá inteligencia dáva robotu schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam a situáciám,“ povedal Richard
Johnson z Fanuc Robotics pre Design News. Šesť osí, v ktorých sa robot môže pohybovať, je rozdelených na dva body.
V ramene sa môže pohybovať v troch osiach a v ruke takisto
v troch, čo zodpovedá ľudskej pohyblivosti v ramene, páse,
lakti, zápästí a prstoch, ale ešte dokonalejšej. Tento robot má
nahrádzať ľudskú prácu v nebezpečných podmienkach alebo príliš vypätých častiach výroby. Vhodný je tiež tam, kde
sa kríži preprava dielov vo výrobe, a je potrebné ich ukladať,
triediť alebo prekladať iným smerom, prípadne meniť výšku. Roboty môžu prepravovať veľké a ťažké výrobky, ako sú
karosérie áut alebo betónové prefabrikáty.
,,M-2000iA/1200 to zvláda, výhodou je, že zaberá menej
miesta, dosahuje vysokú rýchlosť a presnosť a relatívne nízku spotrebu energií. Viete ním nahradiť 3 – 4 stroje, ktoré sa
na tom istom mieste používajú teraz,“ povedal Petr Duchoslav, office manažér českej pobočky Fanucu.
,,Sme radi, že môžeme našim zákazníkom poskytnúť takéto možnosti. Pomôže im to držať krok s požiadavkami
na výrobu a významne znížiť náklady na dopravníky, výťahy a pevne osadenú automatizáciu,“ doplnil Rich Mayer, product manažér Fanuc Robotics America. Pri vývoji
M-2000iA/1200 postupoval Fanuc v súlade so svojou filozofiou. ,,Testoval sa každý detail, stroj sa ladil. Hoci vývoj je
o niečo dlhší, ako u našej konkurencie, dosahujeme vysokú
spoľahlivosť a veľmi nízku cenu, ktorú zákazníci zaplatia počas životnosti robota,“ doplnil Duchoslav. Aj preto je poruchovosť veľmi nízka a robot z Fanucu dokáže využiť na prácu
až 99,9 % z celkového času. Nový najvýkonnejší model sa
dostane na trh o rok, v súčasnosti má firma niekoľko objednávok, hlavne od výrobcov stavebných látok. Fanuc má na
celom svete inštalovaných viac ako 200 000 robotov. Získal
tým pozíciu najväčšieho výrobcu robotov na svete. V Európe
ich pracuje viac než 40 000. Zlato, stříbro a bronz na IMT 2008
Profesor Petr Zuna, proděkan Strojní fakulty ČVÚT
v Praze, říká, že pro další perspektivu oboru je důležité,
aby došlo k synergii úsilí vysokých škol, průmyslu, státní správy a médií. Na setkání členů SST s novináři apeloval tudíž na všechny zmíněné instituce, aby se společně pokusily zastavit pokračující trend poklesu zájmu
studentů o technické obory. Současně vysoce hodnotil
aktivitu SST v této oblasti. Do soutěže vypsané a dotované časopisem MM Průmyslové spektrum bylo na základě předběžného výběru zařazeno 9 prací.
Odborná komise konstatovala, že předložené práce
značně rozdílného rozsahu hodnotila z pohledu neotřelosti a naléhavosti zvolených témat, originality technického řešení, míry přihlédnutí k aspektům energetické
náročnosti a ekologických dopadů.
3. místo – ing. Michal Fürbacher, Fakulta strojní
ČVUT Praha, za práci Konstrukce manipulátorů.
Svaz strojírenské technologie je významným partnerem vládních orgánů,
Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR. SST působí již po dobu
více než deseti let v evropských strukturách, jmenovitě je členem prestižního mezinárodního sdružení národních
svazů výrobců z 15-ti evropských zemí
známé jako CECIMO (Evropský výbor pro
40
Automotive Engineering journal
Obr. 4
2. místo – Ing. Michal Holub z Ústavu výrobních
strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství VÚT v Brně, za Návrh technologie a zařízení
pro kontinuální broušení drátů brusnými kotouči
1. místo – Ing. Petr Vavrišin z Katedry konstruování
strojů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
za práci Frézovací zařízení pro lamelový suport.
spolupráci v průmyslu obráběcích strojů),
kde se aktivně zúčastňuje práce v odborných komisích. Zajišťuje zprostředkovatelský servis pro výrobce a dodavatele strojírenské techniky v ČR a SR, zejména v oblasti
mezinárodních výstav a veletrhů obráběcích
strojů, např. EMO Hannover a Miláno, a působí jako spolupořadatel mezinárodního veletrhu obráběcích strojů IMT v Brně.
www.automotiveindustry.sk
41
stroje, zariadenia
Japonská
Ak potrebujete robiť zápichy, zvoľte
jednotka – nový zápichový systém
TEXT/FOTO
MCS
TriForce zápichový systém je nová generácia inovatívnych zápichových nástrojov.
Sú navrhnuté tak, aby svojou pevnosťou
a presnosťou umožňovali efektívne sústruženie zápichov. Tento modulárny systém
ponúka vysokú variabilitu pri výbere nástroja, pričom každá jeho sústava si neustále zachováva celkovú pevnosť a upínaciu
silu. Široký výber zápichových plátkov systému TriForce pokrýva s vysokou efektivitou, životnosťou a presnosťou všetky typy
operácií zapichovania a vpichovania.
TriForce upínací systém
Priekopnícky upínací systém zaručuje bezpečné polohovanie prepracovaného adaptéra vo všetkých troch
smeroch – zboku, spredu aj zvrchu. Toto uloženie vedie
k vysokej pevnosti nástroja, plne porovnateľnej s monoblokom. Taktiež výsledky obrábania s použitím TriForce systému sú rovnakej kvality, akú by dosiahol iba mo-
REVOLUČNÉ NÁRADIE
OD JAPONSKEJ JEDNOTKY
noblok. Svojimi parametrami TriForce modulárny systém
výrazným spôsobom prispieva k zníženiu nákladov na
náradie. V porovnaní s rovnako kvalitnými monoblokzápichovými nástrojmi je ekonomicky oveľa výhodnejší.
Jeden základný držiak môže byť použitý na rôzne typy
a dĺžky adaptérov. Tie sa môžu vymieňať v závislosti od
zvolenej výrobnej operácie. Takisto pri poškodení adaptéra je jeho výmena v porovnaní s monoblokom jednoduchá a menej finančne náročná.
Nový Triforce –
zápichový sysTém
Široký výber rezných plátkov
V ponuke systému je 10 rôznych šírok plátkov v rozmeroch
od 2,0 do 6,35 mm. Štandardné rádiusy plátkov sú v 4 rôznych veľkostiach od 0,2 do 0,8 mm. Okrem toho je v ponuke 5 druhov utváračov triesky, vhodných na rôzne druhy
operácií – zapichovanie, vpichovanie, kopírovanie. Plátkami s Miracle povlakmi VP10RT a VP20RT je možné dosiahnuť excelentnú kvalitu obrábaného povrchu. Kvalitný povlak v kombinácii s vhodne zvoleným utváračom triesky
je zároveň zárukou vysokej životnosti. Pre zápichy do kalených ocelí je k dispozícii CBN plátok MB 8025. www.mcs.sk
TRIFORCE Zvoľte japonskú jednotku... CHOOSE JAPAN´ S No. 1
42
Automotive Engineering journal
www.triforce-system.com
Buďte prví v zlepšovaní Vašej produktivity,
kontaktujte nás pre viac informácií !
Váš Mitsubishi predajca -
MCS, s.r.o.
Rezné náradie
MITSUBISHI CARBIDE
Hečkova 31, 97201 Bojnice, Slovakia.
Tel: +421 46 540 20 50, Fax: +421 46 540 20 48
www.automotiveindustry.sk
Mail: [email protected]
www.mcs.sk
ZVOĽTE JAPONSKÚ JEDNOTKU
www.mitsubishicarbide.com
43
stroje, zariadenia
Rychlí a přesní
na Urale i v Bulharsku
TEXT
Unikát ve třech oblastech
Minirozhovor s majitelem a ředitelem firmy Amest, s.r.o., Ing Jaroslavem Staněkem:
Jana Rojková F O T O Roman Školník, AMEST
» Je pravda, že právě mladoboleslavská Škodovka
vám otevřela cestu k německému Volkswagenu?
Zlatou medaili udělenou komisí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně i výroční cenu
Českomoravské elektrotechnické asociace tento rok dostala KS-551 Automatická měřící stanice pro rozměrovou a geometrickou kontrolu hřídelových součástí firmy Amest. Unikátní systém radioaxiálních induktivních jednotek, vyvinutých firmou Amest, fixovaných na
soustavě lineárních vedení s odměřováním, umožňuje v nebývale velkém rozsahu rozměrů
a v krátkém časovém cyklu měření s vysokou přesností.
Vyhodnocení měření na principu plovoucí báze
Přístroje, které
dodává Amest
jsou srovnatelné s výrobky předních
světových firem. Oceněný
unikát – KS-551
Automatická
měřící stanice
pro rozměrovou
a geometrickou
kontrolu hřídelových součástí
firmy Amest.
44
eliminuje vliv nepřesností jak vlastních upínacích ploch
obrobku (např. středících důlků), tak i samotného upínacího zařízení. Oddělená konstrukce nakládacího místa minimalizuje vliv externí manipulace na měřící část zařízení. Samozřejmostí je zpracování a archivace naměřených
dat systémem Amest do protokolů a jejich statistické vyhodnocení. Uživatel tak získává flexibilní zařízení s velkým
uživatelským komfortem s možností začlenění do výrobní
linky. ,,Jsme úspěšní i díky tomu, že v Čechách byla poměrně silná výzkumně-vývojová základna, proto jsme schopni vyrábět měřidla, která jsou naprosto konkurenceschopná,“ říká pro Automotive Engineering Journal ředitel firmy
Amest, Ing. Jaroslav Staněk a neskrývá radost z ocenění,
i když, jak přiznává, automobilový průmysl nejenom v Čechách, ale i na Slovensku převzal spoustu technologií z firem typu Volkswagen, General Motors nebo Hyundai. Komponenty speciálního testování nebo měření byly proto na
Automotive Engineering journal
trh už dodávány. I proto české firmy nemají a neměly stejnou startovní čáru, což je komparativní nevýhoda, za kterou můžeme hledat především obchodně politické hledisko. Přístroje, které dodává například firma Amest, jsou ale
naprosto srovnatelné s těmi, které dodávají přední světové
firmy. ,,Firma Amest má zkušenosti i v automobilce Škoda
Auto Mladá Boleslav a její pozitivní reference pak dorazily
i k jiným dodavatelům automobilek, například při výrobě
svítidel,“ netají úspěchy firmy Amest i prezident Českomoravské elektrotechnické asociace, Ing. František Hýbner.
Opraví konkurenční výrobky, raději
ale prodávají svoje
Měření, řešení identifikace, zobrazení a zpracování výsledků je v porovnání se světovými výrobci naprosto konkurenceschopné, i když zařízení bývají stavěna jako jednoúčelová měřidla pro daný proces, málokdy obsahují více stupňů
volnosti, aby byl přístroj schopen měřit nejdřív jeden komponent a následně druhý. Úzká specializace si vyžaduje
i dostatečně rychlý servis, protože automobilka i její dodavatelé nemohou zastavit proces výroby kvůli porouchanému měření. V takových případech snáze dojde na místo
blízká firma a závadu odstraní v průběhu několika hodin,
svou roli proto sehrává nejen zkušenost, ale i lokalita firmy.
Je snazší nejen v Čechách a na Moravě, ale i v německém,
rakouském, polském či slovenském příhraničí České republiky, oslovit blízkou firmu, jako je například český Amest, nežli čekat na to, kdy přijede expert od vzdáleného výrobce
nebo kdy bude dovezena součástka. Servisní zásah z odlehlého zahraničí je i výrazně dražší a zdlouhavější. ,,Přistoupili jsme na tuhle hru, protože jsme chtěli dokázat, že jsme
kompetentní v servisních činnostech, ale samozřejmě nelze
dělat jenom servis. Je to přece opravování výrobků konkurence, a tím si zhoršujeme svou pozici vůči jiným firmám.
Když bychom šli do důsledků, uživatele měřidla by nikdy nic
nenutilo, aby si koupil naše měřidlo a to je přece stav, který
nechceme. To musí mít svou míru,“ podotýká J. Staněk. Jistě nám cestu ve Škodovce určité reference otevřely,
ale pokud máte na mysli naše přístroje v Chemnitz nebo
Kasselu, museli jsme se prosadit klasickým způsobem,
což znamená přednáškou, předvedením, prezentací. Ale
dobré reference pochopitelně svou roli sehrají.
Zlatá medaile
a ELA: Výrobek
získal Zlatou
medaili na MSV
v Brně i cenu
Českomoravské
elektrotechnické asociace.
» Váš oceněný výrobek není zajímavý pouze mechanickou částí, ale i principem výpočtu měřících hodnot, to znamená doplňujícím softwarem.
Unikátnost tohoto přístroje vidím ve třech oblastech. Využíváme systému plovoucí báze, to znamená, že můžeme přesně změřit. Opakovatelnost měření je zhruba 0,5 mikrometru, což je hodně vysoká přesnost. Systém plovoucí báze využíváme, protože u rozměrných a těžkých
výrobků jsou zpravidla poničeny technologické základny,
ať jsou to důlky, nebo dosedací plochy. Analýzou vztažných ploch, které jsou funkčně závislé, tak získáváme polohu osy a v takto vypočítané ose kontrolujeme všechny
ostatní veličiny. To je první novum tohoto přístroje. Druhé
je orientováno na prospěch a užitek u zákazníka. To zna-
mená, že přístroj je koncipován tak, že může pracovat jak
v plně automatizovaných, tak v ručních provozech. Kusy,
například železniční nápravy při prvovýrobě, nebo třeba
u generálních oprav, mohou být vkládány do stanice automaticky, nebo i do přípravné pozice ručně.
» Třetí oblastí inovace je, že vy celou stanici máte
modulární.
Celá stanice je zkonstruovaná tak, aby všechny inteligentní souřadné osy, a těch je tam 17, což je poměrně
zajímavé číslo, bylo možné velmi rychle vyměnit a stanici
servisovat. To znamená, že když si představíme, že již tři
podobné stanice pracují na Urale a ta, kterou jsme vystavovali v Brně, bude pracovat v Bulharsku, kam se přesunula značná část výroby ze Západní Evropy, potřebujeme,
aby poskytování servisu a schopnost provozu stanice byla
stoprocentní. A když ne stoprocentní, tak aby případnou
chybu bylo možno nahradit výměnou celé té konstrukční
skupiny. A to je ta třetí oblast, která je pro provoz a další
rozvoj obchodu s touto komoditou velmi důležitá.
» V čem je největší výhoda oceněného přístroje?
Univerzálnost, flexibilnost, rychlost a přesnost. Majitel
a ředitel firmy
Amest, s.r.o.,
Ing. Jaroslav
Staněk při převzetí cen.
www.automotiveindustry.sk
45
stroje, zariadenia
V zahraničí
Walter s novou korporátní image
je stáčanie kilometrov trestné!
TEXT
Ing. Róbert Zrubák F O T O archív redakcie
Súčasne s rozmachom obchodu s ojazdenými autami sa na Slovensku začalo
znamenite dariť aj rôznym formám podvodov, ktoré majú spoločného menovateľa – vymámiť od občanov čo najviac peňazí. Veď nič tomu nebráni. Kontroly na
hraniciach skončili a obhliadky na dopravných inšpektorátoch väčšinu podvodov
aj tak neodhalia.
Jedným z najviac udomácnených trikov je tzv. „stáčanie kilometrov“. Ide o manipuláciu s tachometrom
tak, aby vykazoval menší počet najazdených kilometrov
oproti skutočnosti. S vidinou väčších šancí na predaj vozidla a väčšieho zisku sa k tomuto triku uchyľujú aj ľudia,
ktorí bežne podvody nepáchajú. V zahraničí je už samotná neoprávnená manipulácia s najazdenými kilometrami
považovaná za porušenie zákona. Na Slovensku manipulácia trestná nie je, ale len do tej doby, ak ju nepriznáte
pri predaji auta. Služby na „úpravu“ tachometra sú bežne ponúkané reklamou v novinách a časopisoch, ale aj
na internete. Aby nedošlo k porušeniu zákona, dozviete
TEXT
Hana Vízdalová F O T O Walter
Společnost Walter nabízí mnohem více než jen technologicky vyspělé nástroje a tento
fakt zdůrazňuje pomocí nové korporátní image. Realizace nápadů vyžaduje používání správných nástrojů – nástrojů pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů.
Napomoci tomu má nová jednotná korporátní image společnosti Walter AG ve formě
značek označujících tři výrobní programy – Walter, Walter Titex a Walter Prototyp.
Společnost Walter AG má nejenom ty správné, technologicky vyspělé nástroje, ale také svým zákazníkům poskytuje rady a doprovází je od počátečního nápadu až ke specifické aplikaci, a to vždy
účinně a produktivně. Nová jednotná image určená pro prezentaci
na trhu vyjadřuje rozsáhlý sortiment služeb. „Důležité je, že se zákazníci mohou setkávat s našimi jednotnými službami,“ vysvětluje Peter Witteczek předseda představenstva společnosti Walter AG. Titex
a Prototyp se proto mění na Walter Titex a Walter Prototyp. „Spojenými kompetencemi našich tří značek pro tři výrobní programy nastavujeme nové standardy ve světě obrábění,“ pokračuje Peter Wittec-
zek. Tyto tři kompetence v sobě spojují třista let zkušeností a znalostí.
Společnost Walter vyrábí nástrojové systémy pro soustružení, vrtání
a frézování, Walter Titex vyvíjí vysoce výkonné nástroje pro vrtání pro
široké spektrum aplikací a Walter Prototyp dodává novátorské závitovací a frézovací nástroje.
Logické využívání synergií mezi klíčovými kompetencemi jednotlivých značek otevírá zákazníkům nové možnosti. A v neposlední řadě
je společnost Walter AG přítomna na trhu v dostatečném měřítku,
aby umožnila implementovat strategie orientované na zákazníka na
globální úrovni. sa tam, že „všetky zmeny a nastavenia sa vykonávajú len
pre servisné účely“, a že „tachometer nie je štátom uznané meradlo a je ním možné ľubovoľne manipulovať“, a že
„zmeny v stave kilometrov ste povinný oznámiť kupujúcemu, inak porušujete zákon“.
Pozrite sa na web
S cieľom pomôcť kupujúcim ojazdených vozidiel pribudli na webovej stránke kontroly originality www.ko.sk
údaje o stave najazdených kilometrov každého skontrolovaného auta. Históriu najazdených kilometrov postupne doplnia údaje z technických a emisných kontrol,
od poisťovní, lízingových spoločností, servisných sietí
a iných zdrojov. V prípade zavedenia kontroly originality pred zmenou vlastníctva vozidla si budú môcť kupujúci overiť históriu vozidla už od prvého majiteľa. Služba
je bezplatná, ako aj kontroly pre kupujúcich, pretože ich
hradia predajcovia vozidiel. 46
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
47
stroje, zariadenia
plynoucí z ,,papírové“ evidence v prostředí strojní výroby.
Nosičům dat RFID, které jsou uloženy přímo v držáku nástroje, na rozdíl od papíru nevadí stříkající voda ani olej,
prach ani vysoká teplota. Stroj vybavený touto technologií sám vyhodnotí, kdy stačí použitý nástroj uložit do
skladu a kdy už je třeba nechat ho přebrousit a opravit.
Přednost údajů a automatická kontrola jejich správnosti umožní maximálně využít každý nástroj (údajně až na 92 %), aniž by se překračovala doba životnosti, a tím
ohrožovala kvalita výroby. Ekonomickým přínosem tak
nejsou jen úspory na nástrojích, ale také razantní snížení
případu poškození nástroje, a tím i přerušení výroby. Aplikace RFID podle Podhajského zároveň zaručí konzistentní kvalitu obrobku, výrazně sníží zmetkovitost a usnadní
zákaznické audity výrobního procesu. ,,Náklady na dovybavení touto technologií jsou vysoké, ale vrátí se,“ uzavřel
odborník ze společnosti Baluff.
Firmy stavějí
i na opravu
strojů – na obr.
vlevo souradnicová vrtačka NC VR5NC
před a po rekonstrukci, kterou realizovala
slovenská firma
EL -COMP pro
jednoho z dodavatelů v autoprůmyslu
VR5NC před rekonstrukcí 1
Výroba
obráběcích
strojů
stále roste
TEXT
VR5NC po rekonstrukcí 2
Petra Kišová F O T O archív redakcie
Výroba obráběcích a tvářecích strojů v České republice vloni meziročně vzrostla
o 30 % a letos by tento rekordní výsledek měl být ještě překonán. Přestože je
sektor obráběcích a tvářecích strojů výrazně exportně orientován, SST nepředpokládá, že ho krize zasáhne ve stejné míře jako v letech 2002 a 2003.
Čtvrtina českých obráběcích a tvářecích strojů sice
stále končí na německém trhu, ale stále významnější
část produkce směřuje do Ruska a Číny. Díky tomu se výrobcům daří také částečně eliminovat vliv silné koruny.
,,Přednosti našich strojů, tj. přesnost, spolehlivost, kvalita
konstrukce a dlouhá životnost, jsou spolu s cenovou dostupností zárukou jejich konkurenceschopnosti i do dalších let,“ soudí Ivan Čapek. Výsledky oboru v prvním pololetí podle SST naznačují, že letošní produkce bude ještě
vyšší než vloni a přesáhne čistě v cenách strojů 14 miliard
korun; celková výroba, včetně náhradních dílů, příslušenství a generálních oprav, má poprvé překročit hranici dvaceti miliard. Téměř stejně rychle jako produkce roste v České republice také spotřeba obráběcích a tvářecích
48
Automotive Engineering journal
Stroje komunikují a šetří náklady
,,Embedded Systems in Automation“
Seriál odborných konferencí doprovázejících 50. ročník
MSV zahájila konference ,,Machines Communicate“, která pravidelně zviditelňuje nové komunikační technologie
a jejich přínosy pro průmyslovou praxi.
Jedním z příkladu efektivního řešení je aplikace technologie radiofrekvenční identifikace RFID v obráběcích strojích. Jiří Podhajský ze společnosti Baluff CZ, s.r.o., v případové studii doložil, jak výměna nástrojů využívající datové
nosiče RFID, zkvalitní výrobu a sníží celkové náklady, což
zajistí návratnost celé investice. Tato vyspělá technologie
eliminuje chyby lidského faktoru, ke kterým zákonitě dochází při manuálním zadávání údajů. ,,Studie zjistili, že
na 300 stisknutí klávesy vychází v průměru jedna chyba,“ uvedl Podhajský a poukázal také na další nebezpečí
Konference se věnovala také využití automatické identifikace při obchodování a skladování, technologii sběru
dat nebo stále populárnější technice vestavěných (embedded) systémů. Podtitul letošního ročníku zněl ,,Embedded Systems in Automation“ a příspěvky potvrdili, že
jde o produkty s velkou budoucností. Zároveň jde o jeden
z elektronických oborů, kde Evropa ještě stačí konkurovat Asii. Jak vyplynulo z referátu ředitele Českomoravské
elektrotechnické asociace Františka Hýbnera, podíl Evropy stejně jako Severní Ameriky na světové elektrotechnické produkci trvale klesá, a to na úkor Číny a dalších
asijských zemí. Evropské firmy by se podle Hýbnera měli
orientovat především na inovativní výrobu s dlouhým životním cyklem a vysokou užitnou hodnotou. strojů. Dovoz je v tomto sektoru téměř stejně vysoký jako
vývoz (v loňském roce k nám byly importovány obráběcí a tvářecí stroje za více než 12,5 miliardy korun) , což
svědčí o vysoké investiční poptávce a pokračující obměně
produkčních kapacit. Zatímco z Česka do světa míří hlavně soustruhy a obráběcí centra, v dovozu převažují tvářecí stroje a v ČR prakticky nevyráběné fyzikálně-chemické stroje. Vysoká frekvence obchodní výměny byla dobře
patrná i na veletrhu IMT, který měl letos rekordní parametry: účastnilo se 560 vystavujících firem z 21 zemí na pronajaté ploše 20 000 metrů čtverečních a podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 52,7 %. Ze 44 členských firem
SST vystavovalo 35 a o kvalitě českých strojů svědčil jejich
mimořádný úspěch v soutěži o Zlaté medaile IMT 2008.
www.automotiveindustry.sk
49
stroje, zariadenia
Magicky vyšší efektivita
výroby díky Merlinu
TEXT/FOTO
Zvlhčovací modul upevněný
na stěnu skladu materiálu
Ing. Vladimír Harazím, Csc., DREKOMA
Když je člověk zdravý a pracuje v pohodě, jeho aktivita je prokazatelně vyšší a efektivnější. Jak takové prostředí dosáhnout ve výrobním procesu, laboratořích, nebo
všude tam, kde se vyžaduje výkon těla i mysli? Odborníci nacházejí odpovědi v systému zvlhčování vzduchu rakouské firmy MERLIN. Zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a současně snižuje prašnost v prostředí. Zdaleka to ale není všechno.
dovaným ventilátorem nasávajícím vzduch od stropu do
modulu a vytlačujícím jej speciálně vyvinutými aerodynamickými průduchy přímo v místě vysokotlakých trysek (je patentováno firmou Merlin Technology G.m.b.H.
Ried im Inkreis).
Jak zařízení v praxi pracuje?
Voda rozprašovaná vlastním tlakem tvoří drobné kapičky
v průměru ve velikosti pod 1 µm. Tyto kapičky jsou rozprašovány přímo do vzduchu, kde se rychle odpařují do
plynného stavu, a tak zvyšují relativní vlhkost bez nebezpečí samovolné kondenzace.
Suchý vzduch se k rozprášené mlhovině chová velmi agresivně – změní její kapalné skupenství na vzdušnou
vlhkost. Subjektivní pocit pozorovatele při zvlhčování je
chlad a příjemné osvěžení. Když je dosaženo požadované
úrovně relativní vlhkosti, hydrostat prostřednictvím řídící
jednotky odstaví z provozu tlakové čerpadlo a obvod se
uzavře pomocí speciální pružiny s kuličkou v místě trysky,
která usedá do správně vytvarovaného průměru sedla,
čímž se ukončí proces vlhčení, včetně zabránění tvorby
kapek a odkapu zbytkové vody ze systému.
Provoz a užití
Standardní systém je zvláště vhodný pro aplikaci v podmínkách, kde nevznikají problémy kvůli obsahu minerálních částic v rozprašované vodě. Systém využívá vodu
z běžného rozvodu a je těsný vůči okolnímu prostředí,
čímž vytváří vhodné podmínky pro zvlhčování „nečistého“ prostředí, během provozu se do systému nemohou
dostávat například prachové částice z okolního vzduchu.
V zimě relativní vlhkost rychle klesá, zvláště v uzavřených
a vytápěných místnostech.
Zařízení je žádané v provozech typu:
» výroba polovodičů;
» výroba komponentů s tištěnými spoji;
» laboratoře;
»,,čisté“ výrobní prostory;
» všechna další prostředí, kde by použití vody z běžného rozvodu mělo v důsledku obsahu minerálních látek
ve vodě nepříznivý vliv na pracovní podmínky, resp. výrobní proces;
» chlazené skladovací prostory;
» stabilizace úrovně vlhkosti materiálů ve výrobním procesu;
» omezení tvarových deformací materiálů;
» kontrolované procesy lepení a lisování.
Několik dobrých důvodů pro zvlhčovací a osvěžovací systémy
Zvlhčovací
modul MD9,
tiskařský stroj
Heidelberg
50
Vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin jsou
úspěšně využívány v mnoha oborech. Merlin je všude tam, kde je zapotřebí rovnoměrného rozložení vlhkosti v prostoru a snížení prašnosti při nízké energetické náročnosti. Pozitivním doprovodním jevem zařízení
je efekt tzv. adiabatického chlazení prostoru, díky kterému je možno snížit počet provozních hodin klimatizačních jednotek, zvláště v letním období. Zvlhčovací sysAutomotive Engineering journal
Člověk stráví v průměru více než 80 % svého života
v uzavřených místnostech.
» Zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce.
» Zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace.
» Ochrana proti vysušování kůže a očí, sliznic.
» Redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům.
» Zlepšení podmínek „pitného režimu“ organismu.
» Odstranění výbojů elektrostatické elektřiny a jejích negativních projevů (např. nekontrolovatelný vznos prachu,
nepříjemné výboje do lidského organismu, vzájemná přitažlivost – přilnavost listového materiálu – lepení, snižování posuvných – podávacích rychlostí na tiskařských
a jiných obdobných strojích a zařízeních. tém Merlin – Technology pracuje na základě vysokého
tlaku vody v tlakovém systému (asi 70 bar) a jejím rozprašováním je v průměru kolem 6,5 m od zavěšeného
modulu do prostoru a výšky přibližně 200 cm, v tomto
prostoru suchý vzduch absorbuje vodní mlhovinu. Pod
touto úrovní výrobek, materiál ani obsluha zařízení nejsou vystaveny účinkům vody ve formě kapaliny. Podpora dokonalého vznosu mlhoviny je uskutečňována zabu-
www.automotiveindustry.sk
51
a k t u a l i t y, z a u j í m a v o s t i
Revolučný
Gordon Murray Design
Nissan s bezkolíznym prototypom
Spoločnosť Nissan motor Co. predstavila All-Around Collision Free (bezkolízny)
prototyp, ktorý zahŕňa aj dve úplne nové technológie – Side Collision Prevention
(SCP), ktorý zabezpečuje prevenciu nárazov z boku, a Back-up Collision Prevention (BCP), zabezpečujúci prevenciu nárazov zo zadu vozidla. Tieto novinky sa pridali k už používaným kontrolnym systémom, ako je asistent pri kontrole odsupu
(DCA), ktorý predstavuje adaptívny tempomat, a systém kontroly náhleho vybočenia z jazdného pruhu (LDP). Tento najnovší prototyp vozidla ďalej rozširuje koncepciu Nissanu pod názvom „ochranný štít“, ktorá pomáha chrániť vozidlo i jeho
posádku pred možnými rizikami zo všetkých strán.
Britská firma zaoberajúca sa vývojom automobilov, Gordon Murray Design, je práve v polčase vývoja mestského vozidla, pomenovaného zatiaľ kódovým označením T.25. Cieľom dizajnérov a inžinierov je významne znížiť náklady na výrobu
a prepravu a vyrobiť vozidlo, ktoré by zodpovedalo mestskému prostrediu. Bolo by
ľahké, jednoducho ovládateľné a nemalo by problém zaparkovať na minimálnom
priestore. Účelom celého snaženia Gordon Murray Design nie je auto pre výstredných ekologických nadšencov, ale naopak, ľudové vozidlo.
Audi
– víťaz Internet
Aut Awards
Show Design
Challenge 2008
Webová stránka AutoScout24 robila prieskum mienky svojich užívateľov už po siedmykrát a zisťovala najpopulárnejšie dopravné prostriedky v Európe. Hlasovať do ankety
Internet Auto Awards bolo už tradične možné vo viacerých jazykoch a z viacerých krajín,
vrátane Francúzska, Španielska, Talianska,
Belgicka, Holandska a Luxemburska. Celkom
bolo do prieskumu zahrnutých 154 dopravných prostriedkov v deviatich kategóriách.
Päť prvých miest a špeciálnu cenu získala automobilka Audi. V najväčšom on-line prieskume z oblasti automobilového priemyslu sa
modely Audi A3, A4, A6, A8 a R8 umiestnili na prvých priečkach v jednotlivých kategóriách, čím si vyslúžili cenu Carolina. Model
Audi R8 okrem toho získalo špeciálnu cenu
Najpopulárnejšie auto v Európe. Tohto prieskumu sa na webovej stránke AutoScout24 zúčastnilo viac ako 300 000 používateľov.
Súčasťou automobilovej show
v americkom meste anjelov –
L.A., je Design Challenge – súťaž
dizajnérskych konceptov, ktorej
piaty ročník sa koná tento rok od
21. do 30. novembra. Tohtoročná
téma je naozaj vďačná a súťažiaci sa na nej „vybláznili“ do sýtosti. Pod heslom automobilového
športu v roku 2025 sa predstavilo
deveť konceptov pretekárkych áut
budúcnosti od automobiliek z celého sveta, ako je napríklad BMW,
Honda a GM.
Mestské autá budúcnosti
Peugeot, vyhlasovateľ súťaže Design Competition 2008 oznámil víťaza, ktorým sa stal model RD, unikátna trojkolka od 25-ročného
kolumbíjskeho dizajnéra Carlosa A. T. Tovaru. Tým Peugeot potvrdil
spičkovú úroveň celej súťaže, ako platformy pre výstredný futuristický dizajn v autopriemysle. Tento rok prebehol už piaty ročník tejto súťaže a jeho hlavnou témou bolo predstaviť si Peugeot v celosvetovom megalopolise budúcnosti. Víťazný projekt vyniká malým
pôdorisom vozidla, ktorý dáva možnosť jazdiť po úzkych cestách
a zároveň vďaka kĺbu, ktorý sa nachádza v centrálnej časti vozidla, sa môže celé auto skrátiť, čo reflektuje zhusťujúcu sa dopravu
vo svete. Okrem finančnej výhry v hodnote 10 000 eur, si dizajnér
bude môcť pozrieť svoju víziu v podobe modelu v skutočnej veľkosti na autosalóne v Shanghai 2009.
Fiat má najnižšie emisie CO2
Najnižšiu kombinovanú spotrebu (a teda aj najnižšie emisie CO2) má v tomto
roku na britskom trhu Fiat. V priemere 138 g CO2 na 1 km, tieto údaje vychádzajú z prieskumov organizácie Clean Green Cars. Pod 140 g CO2 na km sa dokázalo
dostať ešte Mini. Na treťom mieste sú s miernym odstupom Francúzi so značkou
Peugeot. Zle na tom nie je ani Škoda, ktorá sa môže pochváliť hodnotou 148 g na km. Na konci rebríčka je Porsche, ktorému zároveň na britskom trhu citeľne
klesla predajnosť.
52
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
53
aktuality, zaujímavosti
C3
auto, ak bude prispôsobené ich potrebám a životnému
štýlu,“ dodal Giles. Podľa Automotive News je C3 Picasso
pre Citroën dôležitý aj v tom, že mu pomôže dôslednejšie pokryť automobilový trh v Európe. Francúzska automobilka má svojimi vozidlami zastúpenie len 70 percentami segmentov, postupne by chcela dosiahnuť, aby
pokryla až 90 %. Interiér ako celok
dýcha luxusne,
až hriešne v tejto
triede. Čalúnený volant s masívnym vencom
a zaujímavo mrežované výduchy
ventilácie s kovovým efektom
akoby patrili dôstojnej limuzíne.
v stredne veľkých vanoch, ktoré patrilo 11 rokov Renaultu Scenic. Ďalšími črtami majú byť úspornosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. V roku 2010 sa do modelov
C3 Picasso dostane druhá generácia technológie štart –
stop, ktorá by mala znížiť objem emisií až o 15 %. ,,Spolu so šesťstupňovou prevodovkou C3 Picasso dosiahne
spotrebu 4,2 litra na sto kilometrov a emisie Co2 sa ustália
na 110 gramoch na kilometer,“ povedal šéf Citroënu Giles
Michel pre týždenník Automotive News.
Najpredávanejšie minivany na európskom trhu
značka/model
2006
2007
Opel Meriva
166 129
13 2869
Ford Fusion
94 431
82 793
Nissan Note
73 180
67 370
Renault Modus
79 352
60 380
Fiat Idea
35 542
26 383
Kto bude autá kupovať
Peugeot 1007
39 250
18 377
Citroën vidí dva hlavné trhy pre C3 Picasso: rodiny s odrastenými deťmi, ktoré prechádzajú na menšie autá zo
sedanov a vanov, a malé mestské rodiny. ,,Zameriame sa
na mladé mestské domácnosti. Väčšinou majú len jedno
alebo dve deti, ale dva platy a sú schopné kúpiť si nové
Hyundai Matrix
25 165
17 591
Opel Agila
27 710
17 130
Suzuki Wagon R+
5 182
2 725
Mitsubishi Space Star
1 910
136
Zdroj: Automotive News
ďalšie auto výlučne zo Slovenska
TEXT
Juraj Kantorík F O T O PSA Peugeot Citroën
Do spoločnosti modelov áut vyrábaných výlučne na Slovensku pribudne od začiatku budúceho roka ďalšie – Citroën C3. Priradí sa tak k Audi Q7, Volkswagenu
Touareg, vyrábaným v bratislavskom Volkswagene a Kii Ceed, vyrábanej v Žiline.
Pomer plechu
a skla pri pohľade zboku evokuje nemeckú dizajnérsku školu.
Výhľad dopredu
cez do strechy
zasahujúce čelné
okno vracia do
Francúzska.
54
,,Predstavovanie nového modelu bolo veľmi
prekvapivé, pretože Citroën povedal, že toto auto bude
kvalitatívnym vzorom pre ostatné modely značky,“ povedal Ján Lešinský, predseda Spolku automobilových technikov a inžinierov Slovenska.
Podľa neho sa kvalitatívne vzory odrážajú väčšinou od
modelov zo zabehnutých fabrík, takisto svetová predpremiéra v rozvíjajúcej sa krajine je nezvyklá. Francúzska
značka chce z tohto modelu vyrobiť 93 000 kusov v roku 2009 a rok nato už 110 000 kusov. C3 Picasso stojí
na rovnakej platforme ako Peugeot 207, ktorý sa v Trnave
tiež vyrába. Na budúci rok by sa ich podobne ako tento
rok malo vyrobiť 200 000 s tým, že pomer medzi oboma
modelmi bude približne 1 : 1. Výhodou Picassa je väčšia
lokalizácia dodávateľov na slovenskom území. ,,Kým pri
Peugeote 207 je z celkového počtu dodávateľov zo Slovenska 11 %, pri Picasse je to až 45 % dodávateľov. Ako-
Automotive Engineering journal
náhle máte vozidlo vyrábané len na Slovensku, vidieť to
aj na dodávateľoch, veľa z nich sa sem sťahovalo,“ povedal hovorca automobilky Peter Švec.
V ťažkom segmente
Citroën novou C3 Picasso vstupuje do zaujímavého, ale
veľmi ťažkého segmentu. Predaj minivanov v Európe
v roku 2006 klesol skoro o 14 %, vlani až o viac ako 22 %. Už päť rokov je v ňom jednoznačným lídrom Meriva od Opla, ktorá dostala nový kabát pred dvoma rokmi. Konkurenciu tento rok pritvrdili nové modely dvojičiek Opla Agily a Suzuki Splash (nástupca Wagon R+),
ktoré v posledných rokoch strácali hlavne vďaka neaktuálnemu dizajnu.
Nové malé Picasso sa bude snažiť presadiť tým, čím jeho
väčší predchodca – atraktívnym dizajnom. Väčšiemu C4 Picasso sa totiž podarilo dostať sa na najvyšší stupienok
Na svoju triedu až hriešny luxus?
(hodnotenie dizajnéra K1 Engineering Juraja Mitru)
Malé nápadité autíčko hlasno kričí: ide o vnútorný priestor a praktickosť, všetko ostatné je druhoradé. Dizajnéri Citroënu ukázali svetu,
že aj v triede malých MPV (viacúčelových) môže vzniknúť nápaditý
projekt, dotiahnutý do podoby pre sériovú výrobu. Išli na to rafinovane. Novému štylistickému jazyku verejnosť vopred trpezlivo učili na
autosalónoch. Prvky autosalónových štúdií naplno rozvinuli v kompaktnom MPV. Hoci sa nehrá na žiadneho svalnatého trhača asfaltu v dramatickom aerodynamickom zaobalení, užívateľ sa nemusí hanbiť v ňom ukázať svetu. Naozaj ťažko niečo vyčítať, odfláknutý
nie je žiadny detail, všetko pôsobí hravo a harmonicky. Je jasné, že
verzia v základnej cene nebude taká vyšperkovaná, ako nám bola
predstavená na autosalóne v Paríži, no aj samotný základný tvar je
„neopozeraný” a proporčne vyvážený. Karoséria pôsobí pevným a robustným dojmom, ktorý vzbudzuje pocit bezpečia a dôvery. Pomer
plechu a skla pri pohľade z boku snáď až evokuje nemeckú dizajnérsku školu. Výhľad dopredu cez čelné okno zasahuje do strechy, a vracia nás tak do Francúzska. Príplatkové panoramatické presklenie strechy dáva autu chýbajúcu pomyselnú ľahkosť a vzdušnosť. Mohutné
plastové lišty dverí a nárazníka netrpia lacným výrazom a napovedajú, že hlavnou arénou bude veľkomesto. Ani ostatné detaily sa nepokúšali tvorcovia nenápadne zakomponovať do karosérie, práve naopak, kľučky, hmlové a cúvacie svetlá, nasávače vzduchu a podobne
sú zvýraznené, s dôrazom na funkčnosť a rozohrávajú hru, pri ktorej
sa pohľad ani chvíľu nenudí.
Architektúra interiéru v ničom nezaostáva za exteriérom. Ako celok
dýcha luxusom, ba až hriešne v tejto triede. Sedadlá „híčkajú” svowww.automotiveindustry.sk
jou trojkombináciou kože, textilu a brúsenej kože. Tiež čalúnený volant s masívnym vencom a zaujímavo mrežované výduchy ventilácie
s kovovým efektom akoby patrili dôstojnej limuzíne. V strede palubovky tróni pre Citroën typický združený ukazovateľ. Stredový tunel
so športovo jednoduchou pákou manuálnej prevodovky nie je zbytočne posiaty hŕbou tlačidiel, jeho schéma je jasná a prehľadná. Praktická stránka interiérov s množstvom nápaditých odkladacích priestorov je v triede MPV povinnosťou. Aj tu sa však nájdu prvky, ktoré sú
zjavne „prepožičané“ od Nemcov. Panel ovládania okien a zrkadiel vo
dverách je toho jasným dôkazom. Najdôležitejšie však je, že nová generácia Citroënov hovorí spoločnou, originálne vlastnou, štylistickou
rečou, ktorá začína byť pre zákazníkov jasne čitateľná. 55
k rajina autopriemyslu
Nemecké
automobilky v ohrození
TEXT
Branislav Koscelník F O T O archív redakcie
Oči všetkých európskych ekonómov sa v dnešných zlých časoch svetového hospodárstva pozorne upierajú na Nemecko. Od výkonu motora Európy, ktorý ťahá
viaceré okolité ekonomiky, nepriamo závisí situácia tisícov zamestnancov a ich
rodín. Vzhľadom na hospodársku previazanosť sa každé spomalenie výkonnosti nemeckej ekonomiky môže odraziť na krehkom zdraví nováčikov v „európskej
dvadsaťsedmičke“. Situácia v najväčšej ekonomike starého kontinentu však v našich končinách veľa príležitostí na optimizmus nedáva. Hospodárstvo Spolkovej
republiky stojí tesne na pokraji priepasti recesie.
Kríza ukrojí
Mercedesu
35 000 limuzín.
Najväčší svetový exportér priemyselného tovaru je
mimoriadne citlivý na ochladenie dopytu po výrobkoch
na svetových trhoch. Už niekoľko mesiacov však nemeckí výrobcovia pociťujú útlm a prudký pokles vývozu, vyvolaný problémami na finančných trhoch. Kým v prvom
tohtoročnom štvrťroku ešte hrubý domáci produkt krajiny stúpol o 1,3 %, v ďalšom kvartáli zaznamenal polpercentný pokles. Nemecké ministerstvo financií i analytici
odhadujú, že aj ďalšie tri mesiace prinesú pokles výkonnosti hospodárstva. A to sa už v názvosloví ekonómie
označuje ako recesia.
Pochmúrne výhliadky
Významné nemecké analytické inštitúcie podstatne znížili budúcoročnú prognózu hospodárskeho rastu krajiny.
Kým ešte v apríli sa očakávala 1,4-percentná dynamika
hrubého domáceho produktu, dnes je to už len 0,2 %.
Rizikový scenár, ktorý pripúšťa ešte tvrdší zásah krízy do
ekonomiky, dokonca uvažuje s medziročným poklesom
HDP až o 0,8 %. Takýto vývoj sa odrazí aj na zamestnanosti. Na konci roka 2009 by malo byť na pracovnom trhu
zbytočných až 350-tisíc síl. Tieto Jóbove zvesti neveštia
nič dobré ani pre ekonomiky Slovenska a Českej republiky. Obe sú silným obchodným a investičným putom previazané so svojím „chlebodarcom“. Nemecko je naším
najvýznamnejším obchodným partnerom. Problémy
najľudnatejšej európskej krajiny sa tak v tesnom závese
presúvajú aj do stredoeurópskeho priestoru.
Najväčší, nie najbohatší
Aj napriek pretrvávajúcim ťažkostiam má nemecké hospodárstvo gigantické parametre. Po Spojených štátoch
a Japonsku je stále treťou najväčšou ekonomikou planéty. Aj keď na päty mu šliape čínsky drak. Nemecko má už
svoj „zlatý vek“ ekonomického rozmachu za sebou.
Brandenburgská brána
56
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
Na sklonku osemdesiatych rokov patrila krajina svojím
hrubým domácim produktom na obyvateľa medzi tri
najbohatšie štáty vtedajšej európskej pätnástky. Od tejto
chvíle sa ekonomická situácia svetovej veľmoci neustále
zhoršuje. Dnes ju v hospodárskej výkonnosti predstihlo
už 11 štátov Európskej únie. Dôvod? Neúmerne vysoké
náklady na zjednotenie Nemecka.
Brzda menom „NDR“
Keď 3. októbra 1990 za veľkého nadšenia búrali preklínanú betónovú bariéru medzi východnou a západnou
časťou Berlína, nikto netušil, že pre vysnívané zjednotenie bude treba priniesť toľko obetí. Napriek 70 miliardám
eur, ktoré každý rok plynú z rozpočtu Bundesrepubliky do
bývalých spolkových štátov NDR, sa ekonomickú situáciu
na východe nedarí skonsolidovať. Hrubý domáci produkt,
ktorým sa meria výkonnosť ekonomiky, je v západnej
časti Nemecka aj po osemnástich rokoch systematického vyrovnávania o tretinu vyšší ako na východe. „Postsocialistické“ spolkové krajiny navyše neustále zápasia s vysokou nezamestnanosťou. Tá dvakrát prevyšuje mieru na
bohatšom západe. Kvôli obmedzeným pracovným príležitostiam opustil východné Nemecko od zjednotenia takmer každý jeho desiaty obyvateľ.
Nemeckí investori milujú Slovensko
Aj keď by podľa odhadov pri súčasnom tempe vyrovnávania dvoch bývalých nemeckých republík trvalo k ich
úplnému ekonomickému splynutiu 320 rokov, je to práve
Nemecko, ktoré pomohlo postaviť viaceré štáty na nohy.
Do tranzitívnych ekonomík strednej a východnej Európy
„vlialo“ obrovské investície. Ktovie, ako by sa bolo vyvíjalo hospodárstvo Slovenska a osobitne dynamický automobilový priemysel, keby v roku 1991 do Bratislavských
automobilových závodov nevstúpil koncern Volkswagen.
57
krajina autopriemyslu
Nemeckým investorom sa pod Tatrami očividne zapáčilo.
Podľa prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, do ktorého bolo zapojených 95 nemeckých firiem z oblasti priemyslu, obchodu a služieb, je Slovensko najatraktívnejšou investičnou lokalitou spomedzi
všetkých štátov strednej a východnej Európy! Top trojicu
dopĺňa Česko a Slovinsko. Podľa údajov komory využilo
investičný potenciál krajiny už vyše 400 firiem, s účasťou
nemeckého kapitálu. Nemecko je tak asi s dva a pol miliardami eur po Holandsku druhým najväčším zahraničným investorom v Slovenskej republike. Každé piate euro,
ktoré k nám prišlo z cudziny, má svoj pôvod v Nemeckej
spolkovej republike.
Najväčší obchodný partner
Nemecký závod
Saarlouis, ktorý vyrába Ford
Focus, prepúšťa 204 zamestnancov.
Už desať rokov si Nemecko udržiava prvé miesto v zahraničnom obchode Slovenskej republiky. Ekonomická
veľmoc sa pre naše tovary stáva najvýznamnejším odbytiskom, ale aj najväčším nákupným trhom. Dve tretiny spoločného obchodu predstavujú komodity automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
Pozitívom je, že vzájomný obchod sa vyvíja mimoriadne dynamicky. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa vlani zo Slovenska do Nemecka vyviez-
li tovary v hodnote viac ako 9 miliárd eur. Import z NSR
prevýšil 8 a pol miliardovú úroveň. V porovnaní s rokom
2006 vzrástol vývoz v minulom roku o 16 %, dovoz dokonca o 18 %.
muzín, prepad postihol aj ďalšieho výrobcu luxusných
automobilov BMW. Tak ako väčšina automobiliek, aj Ford
očakáva obmedzenie výroby. Z nemeckého závodu Saarlouis, kde z pásov vychádzajú modely Focus, Kuga a CMax, prepustí 204 zamestnancov.
Česi závislí od suseda
Napriek dynamike nepatrí malé Slovensko k dvadsiatke najdôležitejších obchodných partnerov nemeckého giganta. To však neplatí o Českej republike, ktorá má
s NSR 811 kilometrov dlhú spoločnú hranicu. V nemeckom vývoze zaujíma český trh trinástu najvýznamnejšiu pozíciu zo všetkých krajín sveta. V dovoze tovarov je
Česko dokonca na dvanástom mieste. Rovnako ako pre
slovenských obchodníkov, aj pre český zahraničný obchod je Nemecko suverénne najdôležitejším obchodným partnerom. Na zahranično-obchodnom obrate ČR
sa len táto jediná krajina podieľa tretinovým podielom. To
svedčí o vysokej previazanosti oboch ekonomík. Rovnako
dvojtretinový podiel v českom exporte tvoria automobily a rôzne hotové výrobky. Silné česko-nemecké hospodárske vzťahy sa prejavujú aj v objeme priamych investícií. Neúplný zoznam pražskej Česko-německé obchodní
a průmyslové komory udáva asi 1 000 spoločných podnikov a firiem s nemeckou kapitálovou účasťou. 14 percent
Automobilový obor
z nich investovalo svoje peniaze do automobilového priemyslu. Najväčšiu nemeckú investíciu v novodobej histórii
Českej republiky predstavuje finančná injekcia koncernu
Volkswagen do mladoboleslavskej Škodovky.
Nemecké automobilky v ohrození
Dnes, keď ľudia vystrašení neistotou na finančných trhoch obmedzujú svoje výdavky, sú automobilové fa- briky v Nemecku vo vážnej kríze. Krajina s vysokými pracovnými nákladmi pociťuje pokles záujmu o automobily
najbolestnejšie v celej Európe. General Motors najskôr na
dva týždne zatvoril nemecký závod v Bochumi, v ktorom
sa vyrába Opel Zafira a Astra. Rovnaký osud postihol aj
továreň modelov Opel Corsa v Eisenachu. Výrobné linky
tam utíchli dokonca na tri týždne. Automobilka Opel tak
oproti plánom vyrobí o 40 000 vozidiel menej. Mercedesu ukrojí kríza podľa odhadov 35 000 naplánovaných li-
Oficiálny názov štátu: Nemecká spolková republika
Hlavné mesto:
Berlín (3 392 425)
Rozloha:
357 092 km2
58
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
Nemecko je automobilová veľmoc. Niet sa čo čudovať,
že krajinu, ktorá je závislá od výroby vozidiel, zasiahne
akékoľvek oslabenie motoristického dopytu na jej achilovej päte. S automobilkami priamo alebo nepriamo
súvisí každé siedme pracovné miesto a štvrtina všetkých odvedených daní. Obrat najdôležitejšieho priemyselného odvetvia ešte vlani vzrástol o slušných 7,2 %
a dosiahol 290 mld. eur. Tržby najsilnejšieho nemeckého exportéra dlhodobo rastú, a to aj napriek postupnému poklesu pracovných miest v tomto priemysle. Na
konci minulého roka pracovalo v automobilkách a na
nich napojených závodoch 744 550 zamestnancov. Je
to takmer o percento menej, ako v roku 2006. Nemecký automobilový priemysel je napriek tomu podľa počtu pracovníkov po USA a Číne tretím najväčším na svete. Na úrovni Ruska a Japonska, ale dvakrát silnejší ako
španielska a francúzska konkurencia. Nemecké koncerny majú všade na svete množstvo výrobných prevádzok. Kým vlani vyrobili všetky automobilové závody na
území Spolkovej republiky takmer 6,2 milióna vozidiel,
z fabrík nemeckých výrobcov v cudzine vyšlo celosvetovo viac ako 12 miliónov automobilov. Počet obyvateľov:
HDP na obyvateľa:
Nezamestnanosť:
82 310 000
28 010 (údaj z r. 2006)
Nezamestnanosť: 8,4 % (údaj z r. 2008)
59
elektrotechnik a, elektronik a
TEXT Jana Rojková FOTO Roman Školník, EIA
Elektrotechnici
automatizujú
Českomoravská elektrotechnická asociácia je nielen zamestnávateľským, ale i podnikateľským
zväzom, ktorý zastupuje významné firmy v elektropriemysle
na odborných i reprezentačných
akciách. Už štvrtý rok je obchodná bilancia elektrotechnického
priemyslu aktívna. V roku 2000
dosiahli tržby za predaj vlastných
výrobkov a služieb 185 mld. Kč,
v roku 2007 už tržby predstavovali
viac než 527 mld. Kč. Počet pracovníkov v elektrotechnike vzrástol v rovnakom období o 30-tisíc
osôb a dnes dosahuje celkové číslo
210-tisíc. Podľa riaditeľa EIA Františka Hýbnera je dôležité zdôrazniť
najmä pozíciu automatizačného
a regulačného odboru, ako aj meracej techniky.
Českomoravská
elektrotechnická asociácia je
jednou z partnerských organizácií sviatku
priemyslu a obchodu v strednej
Európe – MSV
v Brne.
Českomoravská
elektrotechnická asociácia udelila tento rok výročnú
cenu firme
Amest.
» Do akej miery ovplyvňujú automobilový trh vaši
členovia?
Pozrime sa najskôr na úroveň inovácie. Ak sme na počiatku vízií a ideových námetov, popredné centrá inteligencie sú v iných európskych krajinách a mimo Európy. Ak
vezmeme do úvahy hromadnú výrobu, napríklad oblasť
merania, je to už lepšie. Firmy vedia postaviť jednoúčelové meracie automaty. Nemôžeme si robiť nároky, aby
sme napríklad obsiahli celú oblasť manipulácie, tak ďaleko nie sme, ale aj v tomto segmente máme dobré firmy.
Ak sa teda vrátim späť k vašej otázke, sme silní v oblastiach s vysokými nárokmi na kvalifikovaných špecialistov,
na tvorbu jednoúčelových strojov a prístrojov, najmä na
meranie a vytváranie meracích staníc.
» Sú dodávateľské firmy v autopriemysle vašou silnou členskou základňou?
Asociácia je zväz, ktorý pôsobí vo všetkých elektrotechnických odboroch. Najsilnejšie odbory sú silnoprúdové
60
týchto odborov a akou mierou sa podieľajú na rozvoji autopriemyslu?
V Českej republike je automatizácia stále na vzostupe.
Hodnota tržieb za služby a výrobky dosahuje 58 miliárd českých korún, čo je významné číslo, napr. vedľa strojárskych tvárniacich a obrábacích strojov, ktoré dosahujú úrovne nad 20 miliárd českých korún. Autopriemysel
patrí medzi popredné odvetvia v Českej republike, má silnejšiu pozíciu oproti elektrotechnike, čo je dané najmä
vstupom zahraničných investorov na český trh, ako aj reštrukturalizáciou a modernizáciou výroby. Automobiloví
výrobcovia, ktorí prichádzali na trh, pritiahli zahraničných
investorov a tí spolupracovali skôr s firmami, ktoré boli
pre nich známe. Máloktorá česká elektrotechnická firma
mohla dodávať okamžite po vzniku novej automobilky,
preto sa aj v Českej republike objavili nadnárodné elektrotechnické firmy, dodávajúce komponenty pre automobilový priemysel.
Automotive Engineering journal
» Významným odborom vašej asociácie je aj ICT –
komunikačná technológia.
Je to 24 % a z toho naozaj len malá časť zasahuje aj do
autopriemyslu. Dnešné autá sú čím ďalej tým viac vybavované lepšími prístrojmi, majú nielen komunikačné prístroje na ovládanie svojich prvkov, ale majú aj navádzanie a podobne. Takže aj tu potenciál rastie, ale nedá sa
povedať, že by v tomto odbore automobilový priemysel
významne zasahoval. Českomoravská elektrotechnická asociácia (EIA)
so sídlom v Prahe definuje, reprezentuje, presadzuje a podporuje spoločné zamestnávateľské a podnikateľské záujmy svojich členov, ktorí
zaisťujú výskum, vývoj, výrobu, predaj, montážnu činnosť a ďalšie služby odvetvia v elektrotechnickom priemysle a v príbuzných odvetviach. Zastupuje svojich členov v rámci členstva
asociácie vo Zväze priemyslu a dopravy ČR. Je
členom nadnárodnej európskej federácie ORGALIME, ktorá združuje strojárske a elektrotechnické zväzy z krajín EÚ, s cieľom prezentovať členov asociácie v zahraničí, rozširovať možnosti priamych
kontaktov členov so zahraničnými partnermi
a podporovať členov pri ich účasti na vybraných
projektoch EÚ. Je členom medzinárodnej organizácie INTERELEKTRO, ktorá má sídlo v Moskve.
Spracováva aj stanoviská a pripomienky k návrhom zákonov, nariadenia vlády, vyhlášky a rezortné materiály. Prezidentom Asociácie je Ing.
Stanislav Adamec, riaditeľ pre stratégiu OEZ, 1.
viceprezidentom Ing. Pavel Kafka, generálny
riaditeľ Siemens Group v ČR.
Prečo je podľa vás dôležité zdôrazňovať pozíciu
Podľa riaditeľa
Českomoravskej
elektrotechnickej asociácie
Ing. Františka Hýbnera má
práca elektrotechnikov pre
ekonomiku zásadný význam
najmä v oblasti
inovácií.
elektrotechniky, ktoré zahŕňajú všetky pohony a časť káblov. Minulý rok tento podiel silnoprúdu dosiahol 44 %.
Spomenuli sme automatizačnú regulačnú techniku, ktorá sa automobilového priemyslu pomerne dosť dotýka.
Ide o malý odbor, má 11 % tržieb, ale je zvláštny tým, že
je v ňom kumulovaného najviac inovatívneho potenciálu. V tomto odbore je teda oproti iným nielen lepšie využitie produktivity práce, ale aj lepšie využitie poznatkov
vedy, priemyselného výskumu a podobne.
www.automotiveindustry.sk
61
elektrotechnika, elektronika
Priemyslu
Firma
vládnu autá a elektronika
TEXT
Juraj Kantorík
Prvý celý rok produkcie stačil žilinskej Kii a trnavskému PSA Peugeot Citroēn aby
sa zaradili medzi najväčšie priemyselné podniky na Slovensku podľa rebríčka,
ktorý zverejňuje týždenník Trend. Ich postup smerom hore bude vzhľadom na
zvyšovanie výroby tento rok pokračovať. Podobný výhľad má aj Samsung, ktorého minuloročné tržby (okolo 110 miliárd korún) by malo prekonať tohtoročných
5 miliárd eur (150,6 miliardy korún). Výrazný rast čaká aj nitrianske Sony, ktoré
nabehlo ešte koncom roka 2007 na výrobu v novom závode. Sony sa rozhodlo do
neho investovať ďalších 250 miliónov eur.
Nejasné správy z automobiliek
Vypuknutie finančnej krízy však veľmi skomplikovalo odhad vývoja na ďalší rok. Volkswagen Slovakia ako najväčšia slovenská priemyselná fabrika o číslach dopredu
nehovorí, takisto ani o neuzavretých a skupinou VW ešte
nepublikovaných údajoch. Podľa trištvrteročných výsledkov Audi, výroba vlani nosného modelu bratislavskej fabriky za prvých 9 mesiacov poklesla o 25 % na 47 143 áut.
Predaj športovo-úžitkových vozidiel, na ktorých VW Slovakia stojí, postihla kríza najviac. Ale Porsche Cayenne aj
Volkswagenu Touareg sa na najviac skúšanom trhu s automobilmi v USA darí, v porovnaní s konkurenciou, veľmi
dobre. Kým americké značky, či Toyota, ale aj Audi v tomto segmente stratili 30 až 35 %, predaj Volkswagenu stúpol o 100 % a odbyt Porsche klesol len o 4 %. Ako sa však
premietne kríza do výsledkov VW Slovakia za rok 2008, či
do výrobného programu na rok 2009, si treba počkať.
Podľa Juraja Borgulu, hlavného vyjednávača za Zväz strojárskeho priemyslu, v prípade ostatných dvoch automobiliek dôjde k oddialeniu nábehu na plnú kapacitu, náboru tretej zmeny. Aj keď objemy, plánované na tento rok,
neklesnú. Pozitívny vplyv na celkovú priemyselnú produkciu však bude mať nový výrobok Peugeotu – Citroēn
C3 Picasso, ktorý sa bude vyrábať výhradne na Slovensku,
čomu zodpovedá aj väčší podiel domácich dodávateľov.
Kia sa zasa rozhodla investovať do rozšírenia motorárne.
Rekordy strojárov
Tržby veľkých strojárskych firiem, ktoré zahŕňajú aj automobilových dodávateľov, podľa Trendu vlani stúpli približne o 30 %. Vzostup tržieb strojárskych firiem je porov-
62
Automotive Engineering journal
aj normálne obavy manažérov. Ak takéhoto človeka
prepustím, kde ho znovu zoženiem o rok o dva,“ dopĺňa. Schopnosť správne zareagovať na krízu je však
podmienkou prežitia firiem. Peniaze minuté na udržanie nie až tak potrebných zamestnancov môžu chýbať
neskôr pri financovaní výroby nových zákaziek. Veľká
výhoda, ktorú slovenské firmy získali, je nová mena
euro, čo im umožní lepšie si plánovať náklady. Napätie na trhu práce by mohol uvoľniť návrat ľudí zo zahraničia. Ich prepustenie môžu britské alebo nemecké
firmy uprednostniť pred výpoveďou domácemu pracovníkovi. ,,Ostatne na Slovensku to nie je v prípade
zamestnávania ľudí zvonku inak. Výhodu nižších nákladov sme však nestratili. Kým na Slovensku vás hodina zvárača stojí dohromady 12 eur, v Nemecku musíte zaplatiť 50 eur,“ dodal Borgula. Najväčšie nefinančné podniky na Slovensku
nateľný s rokom 2003, keď Volkswagen vyrábal modely
Touareg a Porsche Cayenne celý rok a boli naň naviazaní
aj jeho priami dodávatelia.
Vlani sa však darilo sa aj ďalším strojárskym firmám –
výrobcom strojov, ložísk, či hydraulických systémov. Tento trend pokračoval aj tento rok. Ešte v polovici septembra
na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne väčšina
firiem hlásila rekordné výsledky, vysokú vyťaženosť, dlhšie dodacie lehoty.
Potom však vypukla finančná kríza, hrozili krachy najväčších finančných ústavov v USA, voľné peniaze prestávajú
byť ľahko dostupné a situácia sa obrátila. ,,Vyzerá to veľmi zle, aj keď zatiaľ sa vo veľkom ani neprepúšťalo, ani
podniky nekrachujú. Od prepuknutia problémov ubehlo pár týždňov, nie mesiacov,“ povedal Borgula. Súčasnú
krízu považuje na Slovensku za najhoršiu od počiatku 90tych rokov, keď došlo ku konverzii zbrojného programu.
,,Zatiaľ nevieme, ako sa situácia vyvinie, veď aj objednávky zadané dlho dopredu, ktoré už majú ísť do výroby, sa
na poslednú chvíľu rušia. Takisto, keď nejaké stratíte, začínate vybavovať objednávky, na ktoré mal prísť rad až, povedzme, vo februári a robíte na sklad. Ale čo budete robiť
vo februári?“ dodal Borgula.
Kríza sa ešte nestihla prejaviť
Prenos na menších dodávateľov ešte len začína, ako prvé
boli zasiahnuté veľké firmy ako Sauer Danfoss alebo INA,
ale postupne sa výpadky objednávok prenášajú napríklad aj na výrobcov pružín, teda menšie firmy. Kríza sa podľa Borgulu naplno neprejavila aj preto, že k prepúšťaniu
sa nepristupuje hneď. ,,Stále existuje sociálne cítenie, ale
Tržby ( v mld.Sk)
Rast (v %)
193,4
-1,1
Slovnaft
113
-3,2
Samsung Electronics, Galanta
111
29,5
U. S. Steel, Košice
97
-2,4
Slovenský plynárenský priemysel
73,4
-21,4
Kia Motors Slovakia
54,3
47 x
Volkswagen Slovakia
PSA Peugeot Citroen Slovakia
52,2
216
Slovenské elektrárne
46,6
-12,4
Tesco Stores SR
31,3
16,2
Sony Slovakia
29,2
39,5
Zdroj: Trend
1999 » priemyselné firmy zaťažujú vysoké úroky, insolventnosť, prezamestnanosť, zahraniční investori na Slovensku
takmer nepôsobia, ak tak len v malých objemoch.
2004 » nastupuje nový fenomén – Samsung – jeho tržby
stúpli o 255 percent na 25 miliárd korún a stal sa piatou najväčšou priemyselnou firmou.
2000 » v polovici roka sa spustila výroba modelu Volkswa-
2005 » v novembri nabieha VW na výrobu ďalšieho mode-
gen Touareg a zčasti sa na Slovensku vyrába aj Porsche Cayenne. Do tohto projektu nastúpili aj priami dodávatelia VW,
ktorí sa neskôr dostali medzi najväčšie priemyselné firmy –
Johnson Controls, SAS Automotive, Plastic Omnium, a ďalšie.
lu SUV – Audi Q7, ktoré bude ťahať budúci rok.
2003 » Volkswagen je v prvom celom roku výroby Touare-
2007 » nové automobilky idú do väčších objemov.
gu a Cayenne a jeho tržby prudko stúpli zo 110 na 183 miliárd korún. Začína sa obdobie rastu cien komodít, ktorý v nasledujúcich rokoch pomôže firmám ako Slovnaft, SPP a U.S.
Steel.
2008 » Samsung spúšťa výrobu v novom závode, dve nové
automobilky zvyšujú výrobu, v októbri naplno vypukla finančná kríza v USA.
2006 » začínajú vyrábať obe nové automobilky – PSA Peugeot Citroën v júni, Kia v decembri.
115 %
110 %
105 %
100 %
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(1-8)
2008
108,5 %
106,8 %
106,4 %
105 %
104,1 %
103,2 %
109,9 %
112,7 %
105,4 %
97.9 %
95 %
Zdroj: Štatistický úrad SR
www.automotiveindustry.sk
63
ľudské zdroje, manažment
Vedení Vítkovic
při otevření plnící stanice na
zemní plyn před
rokem. Zleva
Ing. Jaromír Šiler – generální
ředitel VÍTKOVICE CYLINDERS
a.s., Ing. Tomáš
Klimek – vedoucí engineeringového oddělení,
Ing. Jan Světlík
– generální ředitel a předseda
představenstva
Ing. Pavel Novák
– NGV manager
Český plynárenský svaz
Vítkovice dostávají cenu od Veletrhů Brno za
věrnost, první
zprava generální
ředitel Vítkovic
Jan Světlík, vedle něj generální
ředitel Vítkovice
Heavy Machinery a.s., Michal
Pastušek.
Globální leader strojírenství tedy používá značku
Vítkovice Machinery Group. Skupina má několik hlavních segmentů, mezi které patří i těžké strojírenství, zařízení pro elektrárny, doly a hutě, lodní díly, ocelové láhve
a informační technologie. Dvěma hlavními tématy skupiny se letos staly stlačený zemní plyn (CNG) a informační technologie – tedy hi-tech výroba a podpora engineeringu. Na vývoji jedinečné technologie CNG strávili
v dceřiné společnosti Vítkovice Cylinders téměř 15 let. Vítkovice Machinery Group mají v plánu vybudovat privátní
síť soukromých plnících stanic. Vodíkové technologie jsou
podle vedení skupiny zatím ve slepé uličce. Budoucnost
tedy patří zemnímu plynu. Cílem je inteligentní a ekolo-
S novou značkou
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
TEXT
Jana Rojková F O T O Veletrhy Brno
Skupina Vítkovice se rozhodla změnit svůj název a vysvětlit veřejnosti strukturu firmy. ,,Komolení názvu naší společnosti je v médiích
běžnou věcí. Novináři dokonce používají opravdu strašné názvy jako
Vítkovické železárny, což je název, který nikdy neexistoval. Když už,
tak byly Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Představuji novou
značku skupiny,“ uvedl tiskovou konferenci na letošním brněnském
veletrhu generální ředitel společnosti Vítkovice Holding, Jan Světlík.
64
Automotive Engineering journal
gický pohon aut. Do roku 2020 chtějí Vítkovice Machinery Group vybudovat sto plnících stanic, na čemž se už
snaží dohodnout i s velkými hráči trhu pohonných hmot.
Mimo to skupina buduje vlastní vozový park 300 vozidel,
které budou přestavěné na zemní plyn. Na jaře příštího
roku, v březnu, vybudují nejmodernější stanici nedaleko
ostravského ředitelství Vítkovic na území České republiky. Stanice je v současnosti v projektové fázi. Investice má
spočítanou návratnost do osmi let.
Budoucnost patří zemnímu plynu
,,Já nerad prorokuji, ale budoucnost patří zemnímu plynu,“ říká Jan Světlík. V současnosti fungují dva systémy
– jeden s konstrukčně zabudovanými láhvemi v autech,
kdy si vůz plnící láhve vozí s sebou podobně, jako je to
u Oplu. Druhý model jsou plnící stanice, kdy přijedete,
napustíte plyn a odjedete. Vítkovice provozují linku na
láhve pro CNG a chtějí rozšířit spolupráci s velkými automobilkami. I když je ředitel optimistický, lídr českého trhu
Škoda Auto stále trvá na vyjádření, že se nadále do byznysu se zemním plynem nebude pouštět, pokud nebude vybudovaná síť plnících stanic. Nástup CNG je přitom
způsobem, jak snížit i náklady. Vítkovice sice projektují
vlastní síť plnících stanic v rámci České republiky, současně však vedou i jednání s již stávajícími benzínovými stanicemi. Pokusy o implementování CNG jsou ale v počátcích, reálnější jsou tak vlastní plnící stanice. Minirozhovor s ředitelem Vitkovice Machinery Group Janem Světlíkem:
»D
íky zavedení CNG láhví mohou firmy ušetřit až 60 procent
svých nákladů, v čem konkrétně?
Hovořit můžeme o dvou typech úspor. Pokud přijdu jako fyzická osoba a budu mít auto na CNG, nakoupím někde za 15 korun kubík. Jestli
budu mít originální auto, koeficient je v takovém případě 0,7 – 0,8 kubíku na jeden litr, takže v přepočtu mě přijde palivo na 11 korun proti
nějakým 32 – 35 korunám.
» O jaké úspoře hovoříme při firemních vozidlech?
My s plynem obchodujeme, takže ho nakupujeme bez DPH v ceně
okolo 8 CZK nebo 7,50 CZK podle toho, jestli jde o letní nebo zimní ob-
www.automotiveindustry.sk
dobí. Při koeficientu 0,7 – 0,8 se dostáváme téměř na sumu 5 CZK za
pohon aut plynem oproti 30 CZK bez DPH, a to už je obrovská úspora.
» Je možné při takové úspoře vůbec předpokládat neúspěch?
Jestliže je trh turbulentní, firmy budou chtít šetřit. My proto projekt
CNG nechceme veřejnosti prezentovat přes masivní reklamní kampaň,
ale chceme apelovat na logiku a především snahu uspořit a jezdit ekologicky. Pro auta na CNG jsou tu dnes unikátní technologie.
Čím dříve se zavedou, tím dříve uživatelé ušetří náklady na provoz.
A životní prostředí přece navíc potřebujeme šetřit všichni. 65
ľudské zdroje, manažment
nú poradenskú linku v USA, dovoláte sa v skutočnosti do
Indie, kde s vami bude perfektnou angličtinou s americkým prízvukom komunikovať Ind. Ani nespoznáte, že ste
sa dovolali niekde inde. Prežijú len tí najsilnejší.
Prežijú len najsilnejší
TEXT
Jana Rojková F O T O ArcelorMittal
Firma ArcelorMittal Ostrava patrí k najväčším svetovým výrobcom ocele. Stala sa
pevnou súčasťou českej ekonomiky a preniká na väčšinu trhov v Európe. Na nedávnom brnenskom veľtrhu ocenili spoločnosť aj za vernosť – patrí k štrnástim
firmám, ktoré sa na veľtrhu objavujú rok čo rok už celé polstoročie. A, ako hovorí
jej charizmatický predseda predstavenstva Sanjay Samaddar, ocenenie pre nich
znamená veľa – dokazuje, že sú so strojárskou oblasťou pevne spojení a sú jedným z hlavných svetových hráčov vo výrobe ocele.
» I ndia, krajina vášho pôvodu, zažíva v súčasnosti
veľký boom v oblasti automobilového priemyslu.
Produkuje špičkových inžinierov a vývojárov. Čo sa
stalo, že tak výrazne expandujete?
Do značnej miery to odráža pozadie populačnej krivky,
ktorá v Indii výrazne rastie. India má 1,3 miliárd obyva-
teľov, každý šiesty človek na svete je teda Ind. Aj preto
máme veľký počet inžinierov a vedcov, každý rok na univerzite v Indii končí 150 miliónov ľudí. To je 15-krát viac
než je populácia, povedzme v Českej republike, kde pôsobíme. Odpoveď na vašu otázku teda znie – je to otázka
ponuky a dopytu. Máme naozaj veľkú ponuku inžinierskej základne. Ak sa však vrátim k autopriemyslu, v porovnaní s populačnou jednotkou je počet áut v Indii nízky.
Zdá sa preto na prvý pohľad nelogické, že sme sa vo vývoji dostali tak vysoko. Svoju vnútornú logiku to ale má.
Ľudia sa v autopriemysle angažujú preto, lebo ide o priemysel, ktorý je na veľkom vzostupe, takže to spolu súvisí.
Osobne si ale myslím, že vzostup čaká aj Českú republiku,
pretože v Česku je veľa ľudí s vynikajúcimi strojárskymi
schopnosťami, ktoré sa rozvinuli v období druhej svetovej
vojny, vyrábali sa tu predsa tanky.
» V čom sú ale indickí absolventi univerzít lepší od
európskych kolegov?
Hlavný dôvod, prečo majú takú snahu uspieť, je to, že
v Indii je veľká konkurencia. Človek, ktorý sa snaží získať zamestnanie v Česku, súťaží o miesto so sto ďalšími
uchádzaťmi. V Indii má stotisíc konkurentov, s ktorými
sa musí v zápase stretnúť. Indovia sú teda od narodenia zvyknutí na konkurenčné prostredie. Prekvapím vás
ešte jedným príkladom – indická matka, ktorá čaká dieťa, sa musí v nemocnici zaregistrovať čo najskôr po počatí, ak nechce rodiť doma. Musí si zaistiť posteľ. Len čo
dieťa porodí, už si musí hneď zabezpečiť aj miesto v škole, ktorú bude dieťa navštevovať. Boj o prežitie teda začína ďaleko predtým, ako sa dieťa narodí. Takáto situácia
je ale v celej Ázii, nielen v Indii a Číne, ktoré spolu tvoria približne 40 % svetovej populácie. Študujú a usilovne
pracujú, aby sa presadili.
Predseda predstavenstva
ArcelorMittal
Ostrava Sanjay
Samaddar.
66
» Ako ovplyvnilo vyhlásenie bankrotu silných amerických bánk obchodovanie vašej spoločnosti vo svete?
Nemyslím, že nejako výrazne. Sme globálnou spoločnosťou, ktorá má pobočky vo viac ako 24 krajinách a tento
typ spoločnosti nie je závislý od úspechu tej alebo inej
krajiny.
Automotive Engineering journal
Prezentačný
stánok najväčšieho svetového oceliara na
MSV v Brne.
» Doménou univerzít je najmä vývoj v elektronike...
Povedal by som, že India je silná skôr v oblasti služieb
ako vo výrobe. Na výrobu totiž nemá infraštruktúru. Musia sa preto prioritne sústreďovať na myslenie, tvorivosť,
predstavivosť. Využívajú to, čo majú – mozog. Aj preto
ma väčšina softvérových firiem administratívne pobočky
práve v Indii. Je celkom možné, že ak voláte na bezplat-
ArcelorMittal Ostrava a.s. s týmto názvom
verejnosť pozná od januára 1992. Jej najväčším
vlastníkom je Mittal Steel Holdings AG s viac
ako 71 % akcií, 13 % akcií vlastní HARVTON
INVESTMENTS LIMITED a 10 % Česká republika – Ministerstvo financií ČR. Výrobná činnosť
spoločnosti je zameraná na výrobu a spracova-
» Vaša spoločnosť vyrába aj oceľové zvodidlá, ktoré
lemujú cesty po celej Európe. Ako si vysvetľujete
tragédiu, ktorá sa stala v lete v Chorvátsku, kde zahynulo v autobuse 14 ľudí zo Slovenska?
Je pravda, že zvodidlá sú bezpečnostným prvkom, ktorý má zabrániť nehodám. Nezabráni však všetkým nehodám, zabráni len nehodám do určitej rýchlosti a sily.
Samozrejme, že je lepšia prevencia, majú teda svoj veľký
význam. Skutočnosť, že sa autobus cez zvodidlá prevalil, je daná skôr jeho výškou ako samotnými zvodidlami.
Pevnosť ocele v našich zvodidlách je naozaj vysoká a je
dobrým bezpečnostným elementom. Zabránia nehodám, ale nenesú zodpovednosť za všetko – za zlú cestu,
technický stav vozidla alebo zlé riadenie. To je dôležité
zdôrazniť. nie surového železa i oceli a hutnú druhovýrobu.
Najväčší podiel hutnej výroby tvoria dlhé a ploché valcované výrobky. Strojárska výroba produkuje z najväčšej časti dolné výstuže a cestné
zvodidlá. Vlastní závod Kokosovna, ktorý je najväčším výrobcom koksu v ČR, s ročnou produkciou 1,5 mil/ton koksu. V závode Vysoké pece má
www.automotiveindustry.sk
štyri vysoké pece, využíva však len tri s ročnou
kapacitou výroby nad 3 milióny ton surového
železa. Je aj najväčším výrobcom ocele – Český
úrad bezpečnosti práce v roku 2003 udelil oceliarni právo používať označenie ,,Bezpečný podnik“. Dlhé valcované výrobky pre stavby a konštrukcie dodáva na domáci aj zahraničný trh.
67
v e ľ t r h y, v ý s t a v y
SWAH s.r.o.
Firma SWAH se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových zařízení
– profilovacích linek. Jedná se o vysokokapacitní výrobu plechových
profilů pro širokou škálu použití, včetně automobilového průmyslu.
Společnost dodává kompletní technologii profilování, včetně dalších
podpůrnych zařízení, jako například lisovací, zakružovací, nebo svařovací jednotky. Výhodou tohto spůsobu výroby je velmi vysoká produktivita.
EuroBLECH 2008
TEXT
JESVA s.r.o.
Jana Rojková F O T O vystavovatelé
Na Mezinárodní výstavě technologie zpracování plechu EuroBLECH 2008 zastupovalo na výstavišti v německém Hannoveru 9 firem z České a jedna firma ze Slovenské republiky. 1 520 vystavovatelů z 38 zemí nabídlo veškeré aspekty výroby
a zpracování plechu. Návštěvníci tak mohli najít širokou řadu inovačních a nejmodernějších technologií. Přinášíme vám přehled živých ukázek strojů z dílny
českých a slovenských vystavovatelů.
Společnost ukázala zájemcům svařovací přípravek určený ke svařování částí automobilové karoserie. Přípravek je určen pro umístění ve středofrekvenčním svařovacím lisu, je osazen kontrolními systémy
pro přítomnost dílu a orientace matic. Na veletrhu se Jesva prezentovala jako tradiční výrobce svařovacích strojů a zařízení. Do portfolia
této ryze české firmy patří výroba svařovacích lisů, bodovek, kontrolních a svařovacích přípravků, speciálních jednoúčelových svařovacích zařízení a také návrh a realizace celých robotických pracovišť.
Největší procento odběratelů má Jesva v automobilovém průmyslu.
Neexistuje snad jediný evropský výrobce automobilů, který by některé z dílů nesvařoval na zařízení vyrobeném ve firmě JESVA.
ŽĎAS, a.s. a TS Plzeň a.s. (obě jsou součástí
skupiny firem Železiarne Podbrezová Group)
Firmy prezentovaly společně svůj výrobní sortiment se
zaměřením na zařízení na zpracování plechu ze svitku,
inspekční a rovnací linky, zařízení pro válcovny, mechanické a hydraulické lisy a zařízení na zpracování šrotu.
ŽĎAS mimo jiné prezentovala svou dodávku tří ucelených, plně automatizovaných pracovišť paketovacích
lisů CPS 320 na náročný trh předního evropského výrobce automobilů VOLKSWAGEN (dvě pracoviště ŽĎAS dodal do závodu VW Wolfsburg a jedno do VW Hannover).
Odstřižky z lisovacích linek karosérií jsou zpracovávány
na paketovacích lisech, kovové třísky ze strojních obroben jsou zhutňovány na briketovacích linkách a uzavřený
cyklus životnosti automobilu je ukončován na paketovacích nebo střihacích lisech na kovový odpad.
Innovate Technology Solutions s.r.o.
Strojírenská vyrobní společnost nabízela unikátní řešení technologických celků, produkci a dodávky automatizovaných výrobních a kompletačních linek, produkci jednoúčelových strojů a zařízení, řešení monitorování
a ovládání výroby (HW + SW) a řešení průmyslové automatizace. Díky vyspělým technologiím jsou produkty
konstruovány na míru procesu. Společnost představila
zkrácenou variantu stroje INTESO S2130. Stroj se používá pro bezdeformační prostřihávání uzavřených profilů,
které se využívají i v automobilovém průmyslu, zejména pro výrobu hlavních rámů návěsů a přívěsů. Stroj pracuje s velmi vysokou přesností v automatickém režimu,
umožňuje prostřihávat také profily nižší jakosti s většími
výrobními tolerancemi prostřihávaných otvorů.
68
Automotive Engineering journal
MicroStep Group
Slovenské združenie firiem MicroStep Group – výrobca CNC rezacích strojov na rezanie plazmou,
laserom, autogénom, vodným lúčom a vysoko rýchlostnou 3D frézou – vystavilo na ploche 300 m²
tri zákaznícke stroje:
» plazmové rezacie centrum MG
15001.40PrPr (na foto) s dvoma
plazmovými rotátormi, umožňujúcimi úkosové rezanie do
50 º a s novinkou – stanicami
pre automatické nastavovanie
geometrie rotačných hláv, uľahčujúcimi údržbu rotátorov
» laserové rezacie centrum MicroLas
3001.15 s 3 kW laserovým zdrojom a stolom s automatickou výmenou roštov
» plazmové rezacie centrum SPL
3001.15P + CH500P s prídavnou šachtou a skľučovadlom na
rezanie rúr.
Združenie MicroStep Group má
viac ako 4 zahraničné dcérske spoločnosti a 35 autorizovaných predajcov, zastúpenie v 50 krajinách
sveta, do ktorých dodalo už vyše 1 000 CNC rezacích strojov.
PWO UNITOOLS CZ a.s.
Dceřina společnost německé firmy Progress Werk Oberkirch AG nabízela komplexní služby vývoje,
výroby nástrojů a výroby plechových výlisků pro automobilový průmysl. Pro konstrukci a výrobu
nástrojů využívá špičkovou technologii a moderní strojní vybavení.
(okrem spomenutých firiem sa na EuroBLECHU 2008 zúčastnili aj zástupcovia
KWW a.s., Vanad 2000 a MGM s.r.o.)
www.automotiveindustry.sk
69
veľtrhy, výstavy
Patnáct Zlatých medailí
pro nejlepší exponáty
TEXT
Generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno Jiří
Škrla měl důvod
na úsměv – MSV
v Brně slavil letos padesátiny.
Petra Kišová F O T O Roman Školník
Tradiční soutěží doprovázející 50. mezinárodní strojírenský veletrh a 6. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT dominovali domácí výrobci. Z patnácti
udělených Zlatých medailí získaly deset exponáty vyrobené v České republice.
Oceňovala i média – mimo jiné
časopis Strojárstvo/Strojírenství. Na foto
ředitelka vydavatelství MEDIA/ST
Antónia Franeková předává cenu
řediteli firmy
TOS Varnsdorf
Janu Rýdlovi.
Zlatou medaili za pracoviště
pro automatizovanou výrobu
plastových obalů vstřikováním
si převzal jednatel ARBURG,
spol. s.r.o.,
Jaroslav Novák.
70
Zájem vystavovatelů o soutěž byl vysoký a odborná hodnotitelská komise nominovala celkem 32 exponátů. Zlatou medaili MSV 2008 získalo jedenáct výrobků, mezi nimi šest tuzemských. Společnost EKOL Brno
byla oceněna za rotor unifikované parní turbíny typu R8
– 4,5/0,3 E, který jako součást protitlakové parní turbíny o výkonu 8 MW poputuje do egyptského cukrovaru. Také další Zlatá medaile zůstává v Brně, konkrétně ve
společnosti ZKL Brno, která ji získala za Soudečková ložiska NEW FORCE v provedení EMH. Firma Amest, s. r. o.,
Automotive Engineering journal
ce společnosti BD Sensors Buchlovice. Její kapacitní senzor tlaku DSK 701 s keramickou membránou vyniká vysokou přesností a zároveň mechanickou odolností, takže
se uplatní v procesních snímačích tlaku určených pro nejnáročnější aplikace.
Zlato i pro zahraničí
Zlatou medaili jubilejního 50. MSV obdrželo také pět zahraničních výrobků: stroj DMC 65 H duoBLOCK – CNC ho-
rizontální obráběcí centrum německého výrobce DECKEL
MAHO Pfronten a vystavovatel DMG Czech s. r. o., odsávací jednotka svařovacího kouře FE tchajwanského výrobce SAN MAO Technology a vystavovatele MACH TRADE s. r. o., ink-jet pro průmyslové značení Leibinger Jet 3 německého výrobce PAUL LEIBINGER a vystavovatele LEONARDO Technology s. r. o., pracoviště pro automatizovanou výrobu plastových obalů vstřikováním s využitím
technologie IML německého výrobce ARBURG a vystavovatele ARBURG, spol. s. r. o. a řada turbomolekulárních
vývěv HiPace německého výrobce PFEIFFER Vacuum a rakouského vystavovatele PFEIFFER Vacuum Austria.
Přestože se o Zlaté medaile IMT 2008 ucházeli stroje
z několika zemí, nakonec byla tato soutěž ryze českou záležitostí. V žádném případě to však neznamená snížení
kvality, naopak, podle představitelů odborné hodnotitelské komise byla úroveň letos přihlášených strojů velmi
vysoká a úspěch českých výrobců jen potvrzuje, že za zahraniční konkurencí v ničem nezaostávají. Zlatou medaili
IMT 2008 získaly exponáty: plně krytované obráběcí centrum SPEEDtec společnosti TOS Varnsdorf, svislý soustruh
POWERTURN 1600 C-M společnosti TOSHULIN, horizontální obráběcí centrum s pevným rámem FOQ 80-VM/26 společnosti TOS KUŘIM-OS a dlouhotočný CNC automat
MANURHIN K MX 432 společnosti TAJMAC-ZPS Zlín.
Praha v soutěži uspěla s automatickou měřící stanicí pro
rozměrovou a geometrickou kontrolu hřídelových součástí KS-551. Další cenu získala novinka společnosti UniControls Praha – multifunkční displej UniDIS10, který byl
vyvinut jako integrální součást komplexního řídícího systému pro kolejová vozidla a jejich soupravy. Zlatou medaili převzali také zástupci VUTS Liberec, jejichž exponát
Mechatronický diferenciální pohonný systém představuje nové řešení vačkových mechanizmů s možností pružné
změny funkčních parametrů. Ocenění patří rovněž novin-
Ceny partnerů veletrhu
Slavnostní ceremoniál předávání ocenění v rámci veletrhu MSV a IMT 2008 probíhal v reprezentačních prostorách Nové radnice. Vedle Zlatých medailí se rozdávaly
také ceny EIA a mediálních partnerů, byli vyhlášeni vítě-
www.automotiveindustry.sk
71
veľtrhy, výstavy
zové soutěže Nejlepší programátor CNC strojů 2008 a do
Síně slávy strojařů byla uvedena další osobnost československého strojírenství. Českomoravská elektrotechnická
asociace na večeru Zlatých medailí udělila cenu exponátu KS-551 automatická měřící stanice pro rozměrovou
a geometrickou kontrolu hřídelových součástí, výrobce
a vystavovatel Amest s. r. o., Praha. Při příležitosti letošního jubilea udělila ještě jednu mimořádnou cenu, a to
společnosti Veletrhy Brno, a. s., za veletržní projekt Automatizace. Bienále zviditelňující v rámci MSV prezentace
měřící, řídící, automatizační a regulační techniky se letos
konalo již popáté.
Oceňovaly i média
Opět nechyběly ani tradiční ceny mediálních partnerů
soutěže o Zlaté medaile. Pro cenu časopisu Strojárstvo/
Strojírenství si přišli zástupci TOS Varnsdorf, a. s., a to za
plně krytované obráběcí centrum SPEEDtec. Časopis Automatizace udělil cenu společnosti MESING, spol. s.r.o.,
Brno za lineární jednotku s interferometrem pro kalibraci délkových snímačů. Cenu Hospodářských novin získal
exponát zplynovací kotel na dřevěné brikety typ DC 30
RS, výrobce a vystavovatel Jaroslav Cankař a syn ATMOS,
Bělá pod Bezdězem. Redakce časopisu MM průmyslové
spektrum ocenila svislý soustruh POWERTURN 1600 C-M, výrobce a vystavovatel TOSHULIN a. s. Svou cenu opět
udělil také Technický týdeník, který se stejně jako redakce časopisu Automatizace rozhodl pro lineární jednotku
s interferometrem pro kalibraci délkových snímačů výrobce a vystavovatele MESING, spol. s.r.o., Brno. Cena časopisu Technika a trh patří exponátu upínač CZMK výrobce a vystavovatele Nástroje CZ, Kyjov.
Síň slávy našich strojařů
Na večeru Zlatých medailí potřetí udělovali i ocenění za
celoživotní přínos československému strojírenství. Strojní
fakulty vysokých škol, profesní organizace, svazy a odborová združení opět nominovali osobnosti, které se zásadním způsobem vepsali do moderních dějin rozvoje československého strojírenství. Do Síně slávy byl letos uveden
Prof. Ing. Jaromír Zelený, autor osmdesáti aplikovaných
prumyslových patentů, mimo jiné i prvního elektro-hydraulického servosystému pro pohony obráběcích strojů.
Absolvent ČVUT v Praze 55 let nepřetržitě pracuje v oboru výzkumu a vývojě číslicově řízených strojů a výrobních
systémů třískového obrábění. Profesor Zelený řadu let
aktívně působil na významných zahraničních univerzitách a nyní, ve svých 78 letech, vede výzkumnou skupinu
Stroje nových koncepcí ve Výzkumném centru strojírenské výrobní techniky a technologie při ČVUT v Praze. ELO SYS – tri ,,E“ o autopriemysle
TEXT
Jana Rojková
Elektrotechnický priemysel na Slovensku dlhodobo patrí k najväčším nositeľom hospodárskeho rastu. Toto odvetvie priemyslu profituje hlavne z veľkého počtu aktivít zahraničných investorov v automobilovom priemysle a vo výrobe zábavnej elektroniky. Aj preto
návštevníkov prilákal tohtoročný ELO SYS ( 14. veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky) v areáli trenčianskeho výstaviska EXPO CENTER v dňoch 14. – 17. októbra.
V porovnaní
s minulým rokom organizátori
doteraz zaznamenali nárast obsadenej výstavnej plochy o viac ako 3 %. Na veľtrhu sa opäť predstavilo viac
zahraničných spoločností, ktoré ponúkali svoje novinky
umožňujúce rozvoj elektrotechnického a energetického priemyslu na Slovensku. Svoje zastúpenie na veľtrhu
mali Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Taiwan, Francúzsko,
Taliansko, Nemecko a Chorvátsko. Návštevníci získali
informácie z elektroenergetiky a silnoprúdovej elektro-
techniky, osvetľovacej techniky, elektroniky, spotrebnej
elektrotechniky a elektroniky, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej, výpočtovej techniky aj elektroinštalácie. Súčasťou sprievodného programu bola Konferencia
elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2008.
Ťahákom veľtrhu boli Dni mobilnej robotiky II., kde si
návštevníci mohli pozrieť napr. robotické MiniSumo –
zápas dvoch robotov o panstvo nad ringom. Veľtrh zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR s podporou Ministerstva hospodárstva SR. Trefná diagnoze s FLIR termovizí
TEXT/FOTO
Do síně slávy
strojařů uvedli
autora osmdesátky patentů
prof. Ing. Jaromíra Zeleného.
72
kontakt: +420 272 942 720, www.tmvss.cz
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
FLIR Systems
Firma FLIR Systems (dříve AGA, AGEMA) – největší a nejstarší světový výrobce termovizních kamer opět
představil novinky na rok 2008. Jedná se zejména o nejlevnější termovizní kameru FLIR i5 (66000,– Kč), kamery FLIR i50 s rozlišením 140 x 140 pixelů a vestavěnou
digitální kamerou (2,3 MPx) s prolínáním obou obrazů,
dále kamerami FLIR řady T s rozlišením od 200 x 150 do
320 x 240 bodů a citlivostí až < 0,05 °C a v neposlední řadě novou termovizní kameru FLIR P660 s rozlišením
640 x 480 bodů a citlivostí < 0,045 °C s možností bezdrátového ovládání. Všechny tyto kamery FLIR nacházejí velké uplatnění také v automobilovém průmyslu, zejména při kontrole povrchových teplot výrobků (plastové
díly, palubní desky atd.), diagnostice strojů a zařízení
nebo laboratorních zkouškách motorů, brzdových systémů atd. Termovizní kamery FLIR nabízí v ČR a SR společnost TMV SS spol. s r.o., která poskytuje nejen základní
školení pro obsluhu zařízení, ale je také certifikovaným
školícím a pilotním pracovištěm pro termodiagnostiku
(v současné době mají vydávané certifikáty mezinárodní platnost v 26 zemích Evropy). 73
veľtrhy, výstavy
Ruské a Německé
business dny
TEXT
Petra Kišová F O T O BVV
V podmínkách dynamického růstu česko-ruské obchodní výměny se otevírají
nové příležitosti pro české exportéry a investory. Právě o nich jednala konference,
která se na Mezinárodním strojírenském veletrhu konala již tradičně a letos se jí
vedle velvyslance Ruské federace Alexeje L. Fedotova zúčastnili delegace Sverdlovské a Moskevské oblasti, Republiky Baškortostán a představitelé Federální
agentury pro řízení zvláštních ekonomických zón v Ruské federaci.
K perspektivním sektorům ekonomické spo-
lupráce dlouhodobě patří energetika a elektroenergetika.
Jak konstatoval náměstek ministra průmyslu a obchodu
ČR Milan Hovorka, české firmy mají zájem podílet se na
modernizaci ruské elektrosoustavy a chtějí spolupracovat na rozvoji ruské jaderné energetiky, dále mají co nabídnout v oblasti technologií pro využití obnovitelných
Zleva výkonní
člen představenstva a šéf
Česko-německé obchodní a průmyslové komory
(ČNOPK) Bernard Bauer,
predseda vlády
ČR Mirek Topolánek, velvyslanec NSR v ČR
Elfen Kämper
a velvyslanec
ČR v NSR Rudolf
Jindrák.
74
Automotive Engineering journal
zdrojů energie. Intenzivně usilují také o účast na modernizaci ruského ropného, plynařského a petrochemického průmyslu. Zajímavé příležitosti se podle náměstka Hovorky otevírají rovněž v sektoru výroby dopravních
prostředků, environmentálních technologií a strojírenství. ,,Zásadní je, že spolupráci nesměřujeme jen do Moskvy, ale jdeme do regionu a podařilo se nám vytvořit uni-
Na German days
pozorně naslouchají prezident ČNOPK
Vladimír Vurm,
členka představenstva ČNOPK
Hana Pavlištová, viceprezident
ČNOPK Radomír
Šimek, generální
ředitel Siemens
s.r.o. a Country
CEO Pavel Kafka
a reprezentant
Bosch Group v ČR
Karl Strobel.
kátní systém spolupráce s jednotlivými oblastmi Ruské
federace,“ zdůraznil Milan Hovorka. Obchodní výměna
mezi oběma zeměmi roste dynamickým tempem, když
za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhla hodnoty
6,5 miliardy dolarů a meziročně vzrostla o 60 %. Přestože import z Ruska tvořený zejména dovozy ropy a zemního plynu stále výrazně převažuje, český export na ruský
trh má daleko vyšší dynamiku a pasivní saldo se tak daří
mírně snižovat. Na českém vývozu se téměř 60 % podílejí
stroje a dopravní prostředky.
Německo druhý největší investor v ČR
German Days při Mezinárodním strojírenském veletrhu
představovaly vytvoření platformy pro rozšíření vzájemné kooperace a výměna zkušeností. Se svými příspěvky,
vystoupí se svými příspěvky na čtyři desítky odborníků
z obou zemí. V úvodním projevu předseda vlády Mirek Topolánek připomněl, že hospodářské vztahy mezi oběma
zeměmi mají velmi dlouhou tradici. ,,Naše ekonomiky dýchají ve stejném rytmu a recese v Německu ovlivňuje stav
české ekonomiky. Německo je naším nejvýznamnějším
obchodním partnerem a Česko je pro německou ekonomiku dvanáctým největším partnerem. Německo je pak
druhým největším investorem v České republice,“ uvedl
premiér. Podle něho se to ukazovalo i na letošním MSV
v Brně, němečtí vystavovatelé měli vždy silné zastoupení
už od vzniku tohoto veletrhu. Také letos představovali největší skupinu mezi zahraničními účastníky. ,,Budoucnost
české a německé ekonomiky spočívá v inovacích, které zachovají prosperitu pro tradiční strojírenské obory, a které
jsou v obou zemích silně zastoupeny. Odpovědí na sílící
globální konkurenci není vyklizení průmyslových pozic,
ale zvyšování produktivity a zavádění špičkových technologií. Stojí před námi i úkol zajistit dostatek spolehlivých, dostupných a k životnímu prostředí šetrných zdrojů
energie,“dodal Topolánek. Na German Days se rovněž řešila otázka dostatku kvalifikované pracovní síly.
www.automotiveindustry.sk
Partnerství budoucnosti
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Helmut Elfenkämper připomněl,
že letošní motto German Days bylo Partnerství pro budoucnost. ,,Dynamický rozvoj německo-českých hospodářských vztahů ukazuje jak velmi je toto úsloví už v současnosti realitou. Německé podniky mají na jubilejním
50. ročníku těchto veletrhů silné zastoupení.
Česká republika se svým velmi slibným hospodářským
vývojem se stává atraktivní pro investory i partnerem
pro spolupráci. Odkrývají se i nové obchodní příležitosti,“ řekl zplnomocněný velvyslanec. Podle něho podniky
z obou zemí nalézají inovační řešení pro nové výzvy v oblasti energie, životního prostředí apod. Zajišťují si tak místo v mezinárodní konkurenci. Tato čilá výměna je investicí
pro hospodářskou budoucnost Česka i Německa.
Německo – nejvýznamnější partner
,,S podílem 30 procent na celkovém obratu výměny zboží je Německo našim nejvýznamnějším obchodním partnerem. V minulém roce se objem vzájemného obchodu
ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 14 procent, přičemž dosáhl hodnoty téměř 52 miliard euro. Naše vývozy do Německa činily 27,5 miliard euro, zbytek pak byly
dovozy,“ uvedl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
ČR ve Spolkové republice Německo Rudolf Jindrák. Podle něho stabilní hospodářská a politická situace, výhodná
logistická poloha v centru Evropy a kvalifikovaná pracovní
síla, tvoří společně se zajímavým systémem investičních
podpor dobrou základnu pro podnikatelskou činnost zahraničních společností. Své dceřiné společnosti či pobočky provozuje v současnosti v Česku asi 4 000 německých
firem, jejichž podíl na celkových zahraničních investicích
stabilně dosahuje 21 až 25 procent. Dobré je, že se mezi
novými zájemci o hospodářské kontakty ve stále větší
míře objevují i malé a střední podniky. 75
veľtrhy, výstavy
Pražské FOR pro nejlepší business
TEXT
Ing. Hana Pokorná F O T O ABF
Podzim je pro většinu firem obdobím příprav marketingových aktivit nadcházejícího roku, do nichž neodmyslitelně patří účast na odborných veletržních akcích. Z tradičních projektů se stále častěji profilují úzce
specializované části, které nabízejí možnost cíleného
zviditelnění v oboru. Tento trend se promítá také do
skladby jarních odborných veletrhů v Praze.
Špička
v oblasti průmyslového značení
TEXT
V termínu 15. – 17. 4. 2009 proběhne v PVA Letňany osmý ročník mezinárodního veletrhu strojírenských
technologií FOR INDUSTRY, který provází motto: „Progresivní strojírenské technologie = budoucnost našeho
průmyslu“. Strojírenství je nejvýraznější odvětví českého
zpracovatelského průmyslu. Cílem veletrhu je prezentovat celosvětově rozšířené moderní výrobní technologie
a průmyslové trendy směřující k nejefektivnějšímu řešení, přispět k rozvoji firemních know-how, podporovat
inovační podnikání a technologickou spolupráci. Budoucnost našeho strojírenství je třeba spatřovat v rychlém
tempu rozvoje nových výrobků, k čemuž přispívá v první
řadě kvalitní konstruování dílčích součástí a komponentů. Speciální sekce veletrhu bude zaměřena na výrobce,
subdodavatele a nové výrobní trendy v automobilovém
průmyslu, který má u nás dlouholetou tradici.
Tematická komplexnost
Jako vždy v lichých letech doplňuje strojírenské obory
FOR SURFACE – 5. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií, který opět představí novinky
tohoto specializovaného odvětví. Třetím souběžným veletrhem je každoročně probíhající mezinárodní veletrh
nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální
ekologie FOR WASTE. Současně připravuje veletržní správa ABF zcela nový, a svou tematickou komplexností v České republice, ojedinělý projekt pod názvem FOR 3P. Pod
třemi „P“ se skrývají úzce propojené obory: technologie
zpracování potravin (PROCESSING), obalové technologie
(PACKAGING) a tiskařské technologie (PRINTING).Trend
veletrhů spojených s obalovými technologiemi ukazuje
v poslední dekádě jasný směr: spojení zpracovatelských
a balících technologií.
Jana Rojková F O T O Leonardo technology
Jednu ze zlatých medailí na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získala za svůj výrobek firma PAUL LEIBINGER GmbH & Co. KG z Německa. Za vystavovatele ji převzal zástupce společnosti Leonardo technology. Nový ink-jet LEIBINGER JET
3 představuje špičku vývoje ve velmi důležité oblasti průmyslového značení.
Jde o světově první ink-jet s kontinuálním papr-
Benefitem i služby
Prezentace navazujících oborů FOR INDUSTRY (strojírenství) FOR SURFACE (povrchové úpravy) FOR 3P (obaly) FOR WASTE (odpadové hospodářství) dává v roce 2009
možnost vzájemného propojení stěžejních průmyslových
odvětví od zhotovení výrobku, přes jeho zpracování do
dokonalé finální podoby, zabalení až k likvidaci vedlejších odpadních produktů nebo samotného doslouživšího
výrobku. Benefitem Pražského veletržního areálu je od
května letošního roku zprovoznění stanice metra „C“ Letňany s největším záchytným parkovištěm P+R pro 700
vozů a autobusovým terminálem. Tímto krokem došlo
k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti areálu, který je
současně napojen na přivaděč dálnice D8 z Teplic, Drážďan, Berlína a na pražský rychlostní okruh propojující přivaděče ostatních dálnic.
Obr. 1 Jet 3
Obr. 2
tisková hlava
skem pracující na Windows Embeded platformě, která otevírá neskutečné možnosti v širokém průmyslovém spektru jak v připojení přes Ethernet, WiFi, tak i jednoduchostí
ovládání dotekovou obrazovkou s jednou z největších úhlopříček na trhu průmyslových kontinuálních ink-jet tiskáren. Své výhody ocení i programátoři, kterým je umožněno
volné programování části komunikace tiskárny. Vyprofilování požadavků trhu a zákazníků stále nutí k vývoji nových
technologií a patentů, a tak i zde se objevuje revoluční patentované dvouosé uzavření trysky. Nejde jen o předchozí zdokonalení uzavření trysky, ale jde o kompletně nový,
nadčasový princip uzavření trysky, který zabrání zaschnutí
inkoustu v trysce a umožní okamžitý start tiskárny. ,,Na základě požadavků zákazníků jsme postupně vyvíjeli techno-
Není nad osobní setkání
Nezbývá než dodat, že i v době obchodování prostřednictvím internetu, je osobní setkání se zákazníkem nezastupitelnou součástí marketingové strategie. Aktuální informace o přípravě veletrhů FOR INDUSTRY, FOR SURFACE,
FOR WASTE a FOR 3P s místem konání v Pražském veletržním areálu Letňany a podmínky účasti pro vystavovatele jsou pro Vás k dispozici na internetových stránkách
www.forindustry.cz, www.forsurface.cz,
www.forwaste.cz a www.for3P.cz.
76
Automotive Engineering journal
1.
2.
www.automotiveindustry.sk
logii z Jet 1 přes Jet 2 až po dnešní Jet 3,“ objasňuje vznik
nové technologie Ondřej Zháněl z Leonardo technology
v Mikulově. ,,Nová technologie přináší další funkce rozšíření
vlastnosti tiskárny – má větší záběr tisku, tiskne v pěti řádcích, má lepší grafiku i lepší ovládání. Je možné řídit ji i po
síti, od stolu, má i USB vstup.“ Na otázku v čem spočívá jedinečnost ink-jetu Leibinger Jet 3, vysvětluje: ,,Specialitou je
způsob vstřikování inkoustu na danou plochu. Dnes už funguje pod Windows. Odborníci, kteří se vyznají v operačních
programech, ho třeba v lásce nemají, ale pro uživatele je
Windows lepší, protože počítač má každý doma a zaměstnanci když se na monitor podívají, jeho obsluha jim připadá
intuitivní. Stručně řečeno, jde to do hlavy daleko lépe.“
Technologie pro automobilový
průmysl
Technologii lze použít v automobilovém průmyslu při výrobě kabeláží, nebo při interním značení plastů. Obsahuje
2D kód, směnu, kdy se to vyrábí, datum, všechny informace ohledně aut. Když například dojde k havárii a znalci
zjistí, že se to stalo kvůli bezpečnostnímu pásu, díky značení lze vědět, kdo ho udělal a dal mezi dobré kusy. Zákazníky firmy Leonardo technology jsou velké automobilové
firmy Continental, TRV Automotive, Hella Slovakia nebo
Siemens. Značení firmy Leonardo Technology najdete ve
všech automobilových značkách, ve Fiatu, v Porsche nebo
v Maseratti. Značení si dělají dodavatelé sami, Leonardo technology jim dodává přístroje a technickou pomoc
i podporu, přičemž nabízí servis do 24 hodin. Firma disponuje výhradním zastoupením Leibinger Jet a laserů od
Solarisu, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. 77
tribológia a tribotechnik a
ti technického pracovníka, s ním je to potrebné konzultovať. Technickí pracovníci sú často aj výborným zdrojom
informácií a zároveň sú aj kľúčovým článkom pri riešení
celého problému.
2. Analýzy!
Preventívna
údržba a filtre
TEXT
Peter Demian F O T O archív redakcie
Pred 10 rokmi som sa začal špecializovať na filtračné produkty pre priemyselné
aplikácie vo východnej Európe a v Severnej Amerike. Pri mojich návštevách som
častokrát hovoril s mnohými pracovníkmi o novovyvinutých technológiách v oblasti filtrácie, akými sú špeciálne vyvinuté filtračné médiá, by-pass filtrácia, beta
ratio, maximálna kapacita zanesenia filtračnej vložky... Vtedy to boli nosné témy
našich diskusií. Dnes? Veci sa zmenili.
Dnes je môj pohľad na základnú problematiku údržby iný. Pýtam
sa svojich zákazníkov na ich organizáciu, akí ľudia tam pracujú, ako to
vo firme funguje, aký priestor ma prevencia. Niekomu to môže znieť
scestne, ale, hoci som obchodník a technik, ktorý ponúka filtre a ich
riešenia, myslím si, že v dnešnej dobe sú filtre až sekundárne. Uvedomil som si, že spoločnosti, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v údržbe
strojov a produktivite, sú tie, ktoré majú najlepšie fungujúce systémy
s technickými manažérmi, otvorenou mysľou ľudí a dobre trénovanými
pracovníkmi na vykonanie danej práce. Celý nový technický vývoj sa
vytvára v laboratóriách a testovacích prevádzkach, ale implementácia
sa niekedy skutočné líši od reality, ktorá je vo výrobnej prevádzke.
Koncept organizácie
Moderné podniky sú a majú byť„lean organizations“. Videl som mnoho
reštrukturalizácií v oddeleniach údržby, kde sa pracovná sila zmenšuje,
hoci práce je viac. Preto verím, že implementovať dobrý plán a koncept
je nevyhnutnosť. Na základe mojich skúseností som vytvoril vlastný
78
Automotive Engineering journal
koncept, ktorý vznikol z mnohých návštev u zákazníkov a z mnohých
hodín počúvania ľudí, ktorí majú veľa skúseností v obore.
1. Informácie!
Mnohé softvérové systémy vo veľkých podnikoch sú nastavené na
prijímanie informácií zhora nadol. Oddelenie nákupu má informácie, ktoré sú zadávané do softvéru manažmentom údržby. Tieto drahé informačné systémy, ako napríklad SAP, sa často používajú na objednávanie, produkciu a logistiku. Po nastavení systému sa zobrazia formuláre úloh. Tieto formuláre nakoniec skončia v rukách niektorého technického pracovníka, ktorý vykoná úlohu. Keď sa rozprávam
s manažérmi údržby, väčšina mi povie, že všetky informácie sú v ich
systéme. Ale keď sa s nimi rozprávam neformálne, cez prestávku, počujem niečo iné. Preto si myslím, že systém by mal byť nastavený
na prenos informácií zdola nahor. Prvým krokom k tomuto konceptu
je vypracovanie zoznamu všetkých filtrov filtračných vložiek a mazív,
používaných v produkcii. Tento inventár by sa mal robiť za spoluúčas-
Keď vieme, aké mazivá a filtre sa používajú, ďalším krokom je analyzovať a kontrolovať, či správne fungujú. Je
to tiež spôsob kontroly systému. Žiaľ, väčšina výrobcov
oleja, ktorí majú prvotnú zodpovednosť vykonať olejové
analýzy, nie vždy hrajú čistú hru, preto je potrebné mať
nezávislé informácie. V 70. rokoch predstavili plazmový
spektroskop na analýzu motorového oleja. Spektroskop
je zariadenie, ktoré meria energiu absorbovanú atómom
v bode rozplynutie zahrievaného oleja v 9 000 ºC plazmovom plameni, potom ho zasiahne monochromatickým svetelným lúčom. Keď sa atómy v oleji rozložia, ich
elektróny sa zmenia na absorbovanú energiu.
Mnoho štúdií ukázalo, že vzhľadom na rýchle vstrekovanie a vyparovanie oleja, sa len malé častice vyparia.
Väčšina štúdií hovorí o identifikácii častíc menších ako 7 micronov. Pre motorový olej je táto technológia bez
pochybností ideálna. Veľké trenie a abrazívne sily, ktoré
pôsobia v motore, rozložia veľké častice na malé. Preto
analýza malých častíc je vhodná pre motorový olej. Ale
pre analýzu hydraulického oleja je nevyhovujúca. Hydraulický olej sa skladá z veľkého množstva častíc väčších
ako 7 micronov. Ale plazmová spektrometria je lacná automatizovaná analýza a, žiaľ, výrobcovia olejov ju často
ponúkajú ako analýzu pre hydraulicky olej, čím zákazníci
dostávajú nepravdivé údaje. Z nášho pohľadu je poskytnutie nesprávnej informácie jednou zo základných chýb
modernej údržby. Preto odporúčame membránovú olejovú analýzu, laserové čítanie častíc, infračervenú spektrometriu a stanovenie vody ako postačujúcu analýzu
hydraulického oleja.
Viac ako 500 analýz
Spravil som viac než päťsto týchto analýz, a ak ste trénovaný, ste schopný odhaliť rôzne druhy porúch strojov,
ktoré vám technici alebo analytici nedokážu špecifikovať.
Napríklad, častice ako vlákna z vysokotlakových filtrov,
ktoré neboli menené vo výmennom intervale. Alebo dokonca môžete vidieť rozdiely medzi priehľadnými plastovými alebo sklenými časticami.
Najdôležitejšia je však široká škála rôznych kovových častíc, ktoré nám dokážu povedať to, čo sa deje s olejom.
Nové častice majú jasné farby na rozdiel od starších častíc, ktoré majú tmavšie zoxidované farby. Meď má farbu
viac do žlta. Tvar kovových častíc nám tiež poskytne viacero informácií. Napríklad, často vidíme malú 10– micronovú guličku v oleji. Tieto guličky sú kovové častice, ktoré
boli formované ako snehové gule v rotácii častíc pri trení.
Ďalšou dobrou technológiou je infra-červená spektrometria. Táto poskytuje doslova odtlačok oleja. Ukáže
www.automotiveindustry.sk
energiu absorbovanú pri každej molekule v oleji. Keď sa
porovnáva s novým olejom, môžeme vidieť, čo sa zmenilo. Najviac je to zaujímavé vtedy, keď je olej zmiešaný
s inými tekutinami, ako s palivom, mazivom, oxidačnými
produktmi, vodou atď.
Optimalizácia!
Predchádzajúce kroky, ktoré som spomenul, sú objektívne a veľmi dôležité. Diskusie sú preto nutné. Je dôležité na to upozorniť, lebo často vidíme malé kráľovstvá,
ktoré sa vytvorili na oddelení údržby. Technickí manažéri
majú často potrebu kategorizovať sa ako špecialisti v danom obore. Ak nimi skutočne sú, nemám s tým problém.
Ale väčšinou je problematické byť špecialistom vo všetkých oboroch. Preto sú objektívne informácie nevyhnutné. Osobne si myslím, že nižšia objektívnosť v oddelení
údržby často vytvára napätie medzi vyšším manažmentom. Po prejdení všetkých vyššie spomenutých krokov by
sme mali byť schopní prejsť na tretí – a to zoptimalizovať
výrobné stroje efektívnou cestou. Neznamená to investovať peniaze do drahých filtračných technológií, ale postarať sa o veci chápané ako drobnosti. Napríklad spoľa- hlivé prevzdušňovacie filtre na nádržiach alebo fungujúce indikátory na filtroch. Takisto by sme nemali zabudnúť
na lacné sacie filtre. Zlyhanie hydrogenerátora upchaním
vyústi do nákladnej investície. Ak používate staršie typy
filtračného materiálu ako papier alebo kovovú sieťovinu, mali by byť zamenené za moderné filtre, vyrábané zo skleného vlákna alebo ich kombináciu.
Po 10 rokoch v odbore som si uvedomil, že maličké detaily sú dôležité na bezporuchový chod strojov. Investovanie
do nových filtrov by sa malo uskutočniť až po zabezpečení tých základných maličkostí.
Komunikácia! Posledným krokom v našom koncepte je
komunikácia v obidvoch smeroch. V optimalizácii hovoríme, že zmeny by mali byť realizované až potom, ako sa
nahromadia objektívne informácie. Je jasné, že na implementáciu týchto zmien potrebujeme kvalifikovaného technického pracovníka. Faktom je, že mnohé dôležité
informácie sú dostupné na úrovni výrobných technikov
a údržbárov. Preto dobrý informačný systém, ktorý riadi informácie zdola organizačnej štruktúry nahor a späť,
je nevyhnutnosťou. Komunikačný systém by mal byť
jednoducho napredujúci. Špinavé ruky, hydraulický olej
a klávesnica od počítača k sebe nepatria. Používajte kreatívny systém a vaša práca bude viac efektívna.
Predstavený koncept pozostáva zo štyroch základných
krokov: Informácia, Analýza, Optimalizácia a Komunikácia. Umožní prevádzke údržby byť viac prístupná vyššiemu manažmentu. Práve to často vyústi do uznania a jasnejšieho pohľadu na dôležitosť údržby. Výsledkom je
akceptácia nižších výdavkov a smerovania procesu z krízovej údržby do preventívnej údržby. (Autor je certifikovaný tribodiagnostik ČSN EN ISO/IEC 17024
79
ekológia
Recyklácia
Kryogénny spôsob drvenia
Pri kryogénnom spôsobe drvenia sa odpadové plášte pneumatík a guma najprv drvia na hrubé frakcie (cca 50 mm). Výstupné frakcie sa zmrazia kvapalným
dusíkom alebo podchladeným vzduchom (alebo kombináciou týchto dvoch) na teplotu -100 °C. Pri tejto
teplote sa materiál stáva natoľko krehkým, že ho možno pomerne ľahko rozomlieť v kladivkovom mlyne na
frakcie s veľkosťou 0,4 ÷ 0,6 mm. V nasledujúcom procese sa vyseparujú oceľové a textilné frakcie. Výstupný
gumový granulát je potom vysušovaný a triedený na
určité veľkosti zrna.
Táto metóda je zvlášť výhodná pri polymérnych materiáloch s elastickými vlastnosťami. Je známe, že tieto materiály sú vplyvom vratných deformácií relatívne
odolné voči drveniu pri bežnej teplote. Vplyvom podchladenia dochádza k premene väčšieho podielu práce
na energiu drvenia a tým k nárastu výkonnosti drviaceho zariadenia.
plášťov pneumatík a gumy
TEXT
Ing. Pavol Liptai, Ing. Alena Paulíková PhD. F O T O archív redakcie
Ojazdené pneumatiky a odpad z gumy predstavujú významný zdroj druhotných
surovín. Ekologické problémy s gumovým odpadom z ojazdených pneumatík
majú všetky krajiny s rozvinutou automobilovou dopravou. To je dôvod, prečo
sa dnes odborná verejnosť čoraz intenzívnejšie zaoberá návrhom efektívneho
zhodnotenia alebo zneškodnenia tohto materiálu.
Gumárenské zmesi, ktoré sú východiskovou surovinou pre výrobky z gumy, sú pomerne zložité systémy.
Tieto obsahujú rozsiahly sortiment rôznych surovín a prísad, prevažne na báze ropných produktov. Základ tvorí
elastomérna matrica, obsahujúca rôzne typy prírodných
a syntetických kaučukov, ktoré limitujú budúcu kvalitu
a vlastnosti gumárenských výrobkov, vyradených ako odpad. V prípade, že pneumatika už nemôže byť ďalej vy-
Spracovanie pomocou ozónu
užitá v pôvodnej podobe, materiál v nej obsiahnutý môže
byť využitý na výrobu nových produktov.
V závislosti od použitej technológie rozlišujeme tieto
metódy spracovania plášťov pneumatík pri materiálovom využití:
» mechanické drvenie pri teplote okolia,
» kryogénne drvenie,
» technológia rozpadu gumy pôsobením ozónu.
Obr. 1
Postupnosť
spracovania
opotrebovaných plášťov
pneumatík pri
teplote okolia
80
Automotive Engineering journal
Príprava gumovej drviny pri teplote okolia
Pri mechanickom drvení pri teplote okolia sa na vstupe
do zariadenia plášte pneumatík triedia tak, aby bola zaistená homogenita výrobných vstupov a kvalita výroby. Je
rozdiel medzi granulátom z plášťa pneumatiky osobného a nákladného automobilu. Dôležité je vyradiť staršie
plášte, pretože po desiatich rokoch stráca plášť pneumatiky čiastočne svoje vlastnosti a dochádza k znehodnoteniu drviny pre stavebné účely. Pri väčších plášťoch traktorov a nákladných automobilov je potrebné zbaviť plášť
pneumatiky oceľových lán. Oceľové lano tu môže mať
priemer až 8 mm. Plášte pneumatík sú pozdĺžne delené
a oceľové lano je z nich vytrhávané. Hlavným produktom
mechanického spracovania pri teplote okolia je gumový granulát rôznej veľkosti zrna, gumový prášok, posekaný oceľový kord a podrvený textil. Na obr. 1 je znázornená postupnosť spracovania opotrebovaných plášťov
pneumatík pri teplote okolia.
www.automotiveindustry.sk
Popri bežných technológiách na spracovanie opotrebovaných plášťov pneumatík, zahŕňajúcich drviace zariadenia, za ktorými nasleduje sústava separátorov, sa pos- tupne začína využívať aj nová technológia. Pracuje na
princípe vysokej koncentrácie ozónu. Opotrebené plášte pneumatík sa pomaly posúvajú v ozónovej atmosfére. Tu prebieha rozklad vplyvom vysokých koncentrácií
ozónu oveľa rýchlejšie, ako za bežných podmienok. Na
plášti pneumatiky dochádza k deštrukcii gumy, ktorá
vypadáva mimo linku vo forme kúskov alebo drviny.
Po niekoľkých desiatkach minút vychádza na druhom
konci linky iba kovová kostra pneumatiky.
Ozón pre linku sa vyrába vo vlastnom ozónovom hospodárstve z kvapalného kyslíka. Drvina odpadávajúca
z plášťov pneumatík sa ďalej triedi na sieťach. Značný
podiel drviny, až 40 %, má zrnitosť 0 – 1 mm. Táto sa
dá využiť ako absorbent pri vzniku ropných havárií.
Využitie gumového granulátu
Gumový granulát ako produkt z recyklovaných plášťov
pneumatík a gumy je možné použiť na viacero aplikácií
a v rôznych oblastiach. Príklady využitia granulátu:
» modifikované asfalty – gumovou drvinou,
» výplň betónov,
» akustické protihlukové bariéry pri vozovkách,
» podkladové vrstvy vozoviek,
» koľajové prejazdy,
» parkoviská,
» nátery, farby,
» podrážky topánok,
» gumené dlaždice na detské ihriská,
» strešné šindle,
» gumou modifikované asfalty,
» absorbéry pri rázovom namáhaní,
81
eV kÝ or loóbgai ,a m a t e r i á l y , t e c h n o l ó g i e
» podklady a výplne pre umelé trávniky,
» bežecké dráhy nezávislé od počasia,
» tenisové kurty,
» fitnes centrá.
Surovinové využitie odpadových plášťov pneumatík
Perspektívnou oblasťou recyklácie gumového odpadu
z opotrebovaných plášťov je intenzifikácia jeho surovinového zhodnotenia. Možnosti surovinového využitia
takéhoto gumového odpadu sa členia na nasledujúce
procesy:
» procesy devulkanizácie gumovej drviny – je proces
úplnej alebo čiastočnej deštrukcie sieťovej štruktúry
materiálu tvorenej väzbami, ktoré sa vytvorili v procese vulkanizácie,
» procesy pyrolýzy gumového odpadu,
» chemické procesy spracovania gumovej drviny – takýmto najstarším spôsobom úpravy gumového odpadu, s cieľom jeho opätovného využitia, je regenerácia.
Regeneruje sa obyčajne drvina s priemerom častíc okolo 1 mm, ktorá sa pôsobením mechanického namáhania ďalej degraduje, a účinkom zvýšenej teploty a regeneračných (chemických) činidiel, prípadne i iných
prísad, sa mení na materiál vhodný na ďalšie použitie.
82
Automotive Engineering journal
Energetické využitie odpadových
plášťov pneumatík
Takmer každé spaľovanie opotrebovaných plášťov
pneumatík a gumy je možné vďaka ich výhrevnosti považovať za energetické zhodnotenie. Medzi hlavné možnosti energetického zhodnotenia odpadovej gumy patrí spaľovanie v cementárenských peciach, kde dochádza
okrem energetického uplatnenia aj ku kompletnému využitiu obsiahnutých anorganických zložiek (železo, síra)
v produkte cementárskej pece – slinku.
Najviac gumového odpadu je
z pneumatík
Zvyšujúci sa trend výroby a najmä využívania automobilov má u nás a vo svete za následok aj nárast odpadových pneumatík, ktoré tvoria najväčšiu časť gumárenských odpadov (viac ako 2/3).
V budúcich rokoch sa očakáva ďalší nárast spotreby
pneumatík, a je preto na mieste sa tým zaoberať, a to
predovšetkým s ohľadom na emisie a neobnoviteľné zdroje používané na ich výrobu. Výroba pneumatík
predstavuje nadmerné použitie neobnoviteľných zdrojov, a preto je nutné usilovať sa o predĺženie životnosti pneumatík a uplatňovanie spôsobov recyklácie a ich
ďalšieho využitia. www.automotiveindustry.sk
83
ZVEME VÁS
K AKTIVNÍ ÚČASTI
8. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Souběžné veletrhy:
FOR SURFACE (povrchové úpravy)
FOR WASTE (nakládání s odpady)
FOR 3P (potravinářství, obaly, tisk)
15. – 17. 4. 2009
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
ABF, a.s., Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1,
tel.: 222 891 264-6, fax: 225 291 199, e-mail: [email protected], www.abf.cz
84
Automotive Engineering journal
www.automotiveindustry.sk
85

Podobné dokumenty

13 / 2012

13 / 2012 Hereckým osviežením, ktoré vnesie do  inscenácie humor ale napokon i tragikomickú náladu textu, je dvojica Apple-Treitschke a Wilhelm Hagedorn v podaní Vuka Čelebića a Patrika Děrgela. Hereckú súhr...

Více

návod k plánování a použití

návod k plánování a použití Odtokové a odvětrávané systémy jsou vybaveny otvory, které poskytují únikovou cestu pomocí větrání a odtoku. Tato kombinace umožňuje cirkulaci vzduchu a vysušení prostoru mezi vnitřním a vnějším pl...

Více

srpen 2012 - starý Zlín

srpen 2012 - starý Zlín Aktuálně: Stoleté dámy Hned dvě dámy žijící ve Zlíně nedávno oslavily stoleté jubileum...................................................7 Okénko z útulku V  pravidelné rubrice Magazínu Zlín jsou t...

Více

Sportovní show v Letňanech

Sportovní show v Letňanech Senior – Handicap je zcela ojedinělým projektem Zájem veřejnosti, ale rovněž vystavovatelů, o výstavu Senior – Handicap: aktivní život, která letos proběhne od 16. do 19. dubna, se rok od roku zvyš...

Více

Svět strojírenské techniky číslo 3/2008

Svět strojírenské techniky číslo 3/2008 SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY Vydává: Svaz strojírenské technologie, zdarma pro potřebu členů SST Ročník: VI - č. 3 – vychází 11. 2008, uzávěrka čísla 10.2008 Evid. č. MK ČR 15126, ISSN 1803-5736 Reda...

Více

Verzia v PDF - Ai magazine

Verzia v PDF - Ai magazine v Brne. Veľtrhových podujatí je však viac a my vás o nich budeme postupne informovať. Po vlaňajšom EMO Miláno sa roztrhlo vrece s dňami otvorených dverí, navyše je jar a v tomto období viacero firie...

Více