agrotip - BASF Ochrana rastlín

Komentáře

Transkript

agrotip - BASF Ochrana rastlín
agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Duben | Apríl | 2013
Opera Top
- vysoká účinnost
za výbornou cenu
Nutriční význam
řepkového oleje
Morforegulace jarních
ječmenů Terpalem C
Seminár Nový pohlad
na ochranu viniča
Reportáž z cest
agrotip
Informační měsíčník BASF
pro české a slovenské
zemědělce
| Duben | Apríl | 2013
3
18
22
Obsah čísla
Vincent Gros
1
Head of BASF/APE na návštěvě v České republice a na Slovensku
Nutriční význam řepkového oleje
2
Pictor - ochrana proti hlízence obecné
a plísni šedé v řepce a slunečnici
4
Regionálna príloha
7
Skúsenosti v ochrane obilnín s prípravkami
Capalo, Osiris a Swing Top
10
Opera Top - garantujeme vysokou účinnost za výbornou cenu
12
Terpal C - regulátor růstu a vývoje jarních ječmenů
16
Arrat - připomínáme doporučení pro jarní ječmen a trávy
17
Fungicidní ošetření pšenice v pokusech SOUFFLET AGRO 2012
18
Tri systémy ochrany kukurice
20
Ochrana sadů a vinic ve znamení BASF
22
Seminár BASF - nový pohľad na ochranu viniča
24
Reportáž z cest - Nový Zéland
Ostrovy kapraďového listu
26
Vydavatel:
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 4/2013
Den vydání: 15. 4. 2013
MK ČR E 16516
Vychází 12× ročně v ČR a SR
BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Tento materiál BASF má poradit.
V každém případě je však třeba
se řídit platnou etiketou, která
je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je
potrebné riadiť sa platnou
etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov
na ochranu rastlín.
Foto na titulní straně:
Martin Bašta
Vincent Gros
Head of BASF/APE na návštěvě v České republice a na Slovensku
Začátkem března jsme měli tu čest přivítat šéfa BASF Agro pro oblast Evropy,
pana Vincenta Grose v České republice
a na Slovensku. Cílem jeho návštěvy bylo
seznámit se podrobněji se současnou situací a výhledy do budoucna v obou zemích,
poznat některé z významných distributorů
a zemědělských podniků. Začátek byl věnován diskusi o vývoji zemědělského trhu
a jeho dalším možnostem a výzvám. “Vincent Gros ocenil současné postavení BASF
v České republice a na Slovensku a uvedl,
že jen málo zemí v Evropě se může pyšnit podobnými výsledky z hlediska podílu
na trhu a celkové profitability”, sdělil Václav
Pavelka, Sales manager CZ.
Na návštěvě v sídle nejvýznamnějšího distributora v České republice, firmy Agrofert,
se setkal s ředitelem divize agrochemie
Karlem Sýkorou a jeho zástupcem Radkem
Zítou, který v krátkém vystoupení prezentoval Agrofert jako firmu evropského významu
s velkým potenciálem růstu. V diskusi, která
následovala, byla zmíněna především specifika trhu s prostředky na ochranu rostlin,
aktivity nově vznikajících generických firem,
paralelní importy a stoupající počet produktů se stejnými účinnými látkami.
Vpodvečer navštívil Vincent Gros jeden
z nejúspěšnějších podniků v rámci České
republiky Agroservis Holding Višňové, obhospodařující 15 tis. ha zemědělské půdy.
Ředitel společnosti Jiří Pevný představil
svůj podnik v diskusi, v níž se Vincent Gros
zajímal především o vlastnickou strukturu
podniku. Na závěr si prohlédl pýchu tohoto
podniku, dokonale organizované silo s kapacitou 130 tis. tun obilí v Hostěradicích.
Závěr večera patřil setkání s kompletním
týmem BASF spol. s r.o. Česká republika.
“Pan Gros získal dobrý přehled o problémech, které zemědělce zaměstnávají”, uvedl Andreas Schumacher, Head of Crop Protection, Area Central. “K hlavním tématům
diskuse patřil vývoj cen komodit, možnosti
růstu či trvale udržitelné zemědělství.”
Druhý den po návštěvě České republiky
pokračovala cesta Vincenta Grose na Slovensko. Dopolední setkání bylo zaměřeno
na prezentaci stávajících a do budoucna
připravovaných projektů česko-slovenského
agrotýmu.
Odpoledne navštívil V. Gros spolu s Ch.
Roehrigem. A Schumacherem a M. Čelešem zemědělské družstvo ve Špačincích,
které dosahuje každoročně významných
úspěchů v rostlinné výrobě. Hosté si v doprovodu ředitele farmy pana Rudolfa Nádaského prohlédli i chov býků, kterým se
tato farma rovněž zabývá.
Program Vincenta Grose pokračoval podvečerním setkáním s výkonným ředitelem
SCPA (Slovak Crop Protection Association)
Ing. Jozefem Kotlebou. Ing. Kotleba prezentoval množství aktivit, které asociace zastřešuje. Mezi hlavní z nich patří bezpečné
používání přípravků na ochranu rostlin, management prázdných obalů od přípravků,
ilegální dovozy a counterfeiting (falšování
přípravků). Ze střednědobých plánů asociace vyzdvihl ing. Kotleba jako nejdůležitější
ochranu spodních vod.
Z dvoudenní návštěvy České republiky a Slovenska se Vincent Gros vracel
s množstvím informací o těchto dvou zemích. Popřál nám všem a zvláště Vám, našim zákazníkům, dobrý start do nové sezóny a úspěšný rok 2013.
Agrotip 4/2013
|1
| Řepka olejka |
Význam řepkového oleje
Nutriční význam
řepkového oleje
Úvodem trocha historie. Řepka a řepkový olej provází lidstvo
již od nepaměti. Doklady o tom pocházejí ze starého Egypta,
Řecka i Říma (např. Pompeje a Herkulaneum), a přes středověk
(Mathiolliho herbář) se táhnou až do současnosti. Je však dobré
si uvědomit následující skutečnosti:
„„O počátcích pěstování a využívání řepky olejky
je třeba uvažovat společně s řepicí, protože
až do konce 18. století se tyto blízké druhy
nerozlišovaly.
„„Po velkou většinu tohoto dlouhého období se
řepkový olej používal zejména ke svícení a mazání,
protože jeho dietetické vlastnosti byly nevalné.
„„I proto v roce 1930 pěstování řepky
v Československu z důvodu konkurence svítiplynu,
petroleje a minerálních olejů téměř ustalo (zaselo
se pouze 1 073 ha řepky!)
„„Během 2. světové války, tzv. „za Hitlera“,
však bylo obyvatelstvo z důvodu nedostatku
vhodnějších surovin nuceno používat řepkový olej
i pro přípravu pokrmů; z té doby zejména, přes
vzpomínky našich babiček a prababiček, pochází
negativní názory na kvalitu řepkového oleje většiny
české populace…
2 | Agrotip 4/2013
Jaká je však realita?
V Kanadě a s nepatrným zpožděním i v Evropě se v 70. a 80. letech minulého století řepka dostala do hledáčku celé řady
významných, výkonných a úspěšných
šlechtitelských týmů, které ji konvenčními
postupy přetvořily k nepoznání (tab. 1).
Z plodiny pro potravinářské a krmivářské
využití spíše problematické se postupně
stala hvězda.
Problém je v tom, že o tom většina našich
spoluobčanů neví. A podle toho se i chová. Typická hospodyňka považuje olivový
olej za nejlepší a slunečnicový za rozhodně
kvalitnější, než ten řepkový. A tvrzení, že řepkový olej je s nimi srovnatelný a z hlediska některých vlastností je dokonce předčí,
považuje většinou za podezřelou propagandu, před níž je třeba mít se na pozoru.
Řepkový olej se přece leje do motorů, po té
při kvetení smrdící plodině máme alergie, chcípají po ní srnky, prý i vyčerpává
půdu… Jak by něco tak problematického
mohlo být zdravé?
Tab. 1. Šlechtitelský pokrok u řepky olejné v ČR za posledních 35 let
Období (přibližně)
Charakteristika odrůd
do r. 1975
„EG“ odrůdy s nevyhovující kvalitou malé možnosti využití, olej hlavně
vysoký obsah kyseliny erukové (KE)
pro technické účely
v oleji a glukosinolátů (GSL) ve šrotu
r. 1975
až 1985
tzv. „0“ odrůdy se sníženým
obsahem KE (do 5 %), ale vysokým
obsahem GSL
rozšíření pro potravinářské využití,
prakticky bez krmivářského
uplatnění, zvýšení osevních ploch
r. 1985
až současnost
„00“ odrůdy s minimálním obsahem
KE a nízkým obsahem GSL (zprvu
do 30 μmol/g semene, od r. 2005
do 18 μmol/g semene v osivu)
bezproblémové potravinářské využití,
přidávání šrotů a výlisků do krmných
směsí, zvýšení osevních ploch
od r. 1995
rozšíření hybridních odrůd (nejdříve
na bázi systému MSL Lembke,
později Ogu-INRA)
stejné použití jako „00“ odrůdy,
avšak uplatnění heterozního efektu
v podobě vyšších výnosů, obecně
lepší odolnost rostlin proti stresům
od r. 2000
výkonné liniové i hybridní odrůdy
s velmi nízkým obsahem GSL, nové
trendy - změněná skladba mastných
kyselin v oleji, polotrpasličí odrůdy,
mimo Evropu i žlutosemenné odrůdy,
využití GMO technologií atd.
nárůst osevních ploch, šlechtění
odrůd se speciálním složením
olejů, potravinářské účely, MEŘO
pro výrobu bionafty, tolerance
k herbicidům, mrazuvzdornost,
odolnost k chorobám a škůdcům atd.
Potravinářské využití řepkového oleje
Řepkový olej je díky svému specifickému
složení mastných kyselin velmi vhodný jak
pro potravinářské využití ve studené či teplé kuchyni, tak pro různé technické aplikace. Často skloňovaná výroba řepkového
metylesteru – tzv. bionafty – je pouze jedním ze způsobů technického využití.
Současné a nezřídka kritizované využívání
řepky ke kuchyňským i technickým účelům
není ničím mimořádným či špatným, a vůbec
se nevylučuje. Během historického vývoje
lidstva se měnil způsob používání mnoha
různých surovin, které měl člověk k dispozici. Některé se využívaly k technickým účelům, jiné nacházely uplatnění jako potraviny,
řada z nich sloužila zároveň jak k výživě, tak
pro různé průmyslové aplikace. Vedle řepky
jsou takto běžně využívány např.:
brambory - v potravinářství se používají
jako příloha k jídlům či surovina k výrobě
škrobu, pro technické účely slouží jako surovina pro výrobu škrobu a lihu k různým
průmyslovým aplikacím,
Využití
cukrová řepa - v potravinářství se používá
jako zdroj cukru, pro technické účely je používána k výrobě bioetanolu,
len - v potravinářství se používá k posypu
pečiva či jako přísada do chleba a moučníků, pro technické účely je surovinou k výrobě vláken pro předení nití, tkaní látek či
lisování oleje pro výrobu fermeže a barev,
pšenice - v potravinářství se z ní vyrábí
mouka, pro technické účely slouží k výrobě
bioetanolu.
Spotřeba řepkového oleje
Ačkoli řepkový olej představuje nutričně
velmi hodnotnou potravinu, není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z dat o spotřebě pouze 7 % řepkového oleje pro potravinářské
účely (deklarovaný jednodruhový řepkový
olej). Přitom hned za hranicemi, u našich
německých sousedů, se stal v roce 2010
řepkový olej nejoblíbenějším rostlinným
olejem mezi spotřebiteli. Tuto pozici v roce
2011 nejenom obhájil, ale s tržním podílem
37,3 % dokonce posílil.
„Řepkový olej – olej nad zlato“
Na podporu spotřeby řepkového oleje zahájil v září 2012 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) informační kampaň
„Řepkový olej – olej nad zlato“. Úkolem tříletého projektu podporovaného EU je zvýšit
povědomí o nutričních vlastnostech řepkového oleje, zpopularizovat ho cílenou komunikací zaměřenou na různé věkové skupiny a zvýšit jeho spotřebu. Více informací
k celému projektu je k dispozici na webových stránkách www.olejnadzlato.cz.
Je nesporným faktem, že současně pěstované odrůdy řepky jsou zdrojem suroviny,
z níž lze vyrobit olej mimořádné kvality. Tyto
geneticky dané předpoklady je však třeba
realizovat mj. prostřednictvím správné a šetrné agrotechniky. To by však již byla jiná
kapitola tohoto příběhu…
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.,
ČZU, SPZO
Foto SPZO a E. Hanušová
Agrotip 4/2013
|3
| Řepka |
Fungicidy
Pictor - ochrana proti
hlízence obecné a plísni
šedé v řepce a slunečnici
Řepka ozimá (Brassica napus) se díky svému širokému potravinářskému uplatnění a vysoké
poptávce zpracovatelského průmyslu stala nadmíru zajímavou plodinou. Řadě podniků v ČR
se jí podařilo zobchodovat za více jak 12 000 Kč/t, čímž se stala ekonomicky plodinou číslo
jedna. V současné době je vyseta na více jak 400 tis. hektarech a zaujímá se slunečnicí
a dalšími olejninami téměř 20 % orné půdy.
Velké plochy řepky s sebou nesou i rizika
spojená se značným výskytem patogenů
a živočišných škůdců. Přispívá k tomu i zařazování řepky každým 3. rokem do osevního postupu, přinášející problémy v podobě
zvýšení tlaku patogenů, kteří mohou výrazně snižovat výnos. Mezi tyto patogeny patří
zejména hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), fomová hniloba (Leptosphaeria
maculans) známá spíše pod jménem své
vedlejší formy Phoma lingam, plíseň šedá
(Botryotinia fuckeliana) a čerň řepková (Alternaria brassicae).
4 | Agrotip 4/2013
Nejdůležitějším patogenem v řepce
a slunečnici stále zůstává hlízenka
obecná
Hlízenka přežívá ve formě trvalých spor (tzv.
sklerocií) po dobu až 10 let v půdě. Díky její
schopnosti vytvořit několik desítek sklerocií
v jedné infikované rostlině, dlouhověkosti
sklerocií v půdním profilu a nedostatečné ochraně (např. v minulosti rok 2008) je
v půdním profilu značné množství inokula.
Je tedy více než pravděpodobné, že sklerocia jsou přítomna v nadměrném množství
na každém poli a infekční tlak bude záležet
na tom, jaké budou podmínky pro rozvoj
choroby. Sklerocia mohou po odstranění
dormance klíčit v hyfy a přímo atakovat
kořenový systém rostliny, nicméně tento
způsob infekce hraje spíše podružnou roli.
Většina onemocnění způsobených tímto
patogenem je iniciována tvorbou apotecií,
ze kterých jsou vystřelovány zralé askospory; následně ulpívají na všech částech
rostliny. Askospory klíčí na povrchu zdravé
tkáně, a proto potřebují exogenní přísun živin, který jim zabezpečují opadlé a přilnuté
okvětní plátky. Jediná a skutečně efektivní ochrana proti této infekci je preventivní
fungicidní film na okvětních plátcích, který
zabrání v klíčení askospor a proniknutí patogena do rostliny. Schopnost výkonného
potlačení hlízenky obecné a dalších houbových patogenů má špičkový přípravek
Pictor.
Velice závažným patogenem
v porostech slunečnice je plíseň šedá
Plíseň šedá se během posledních let každoročně objevuje v řepce. Proti tomuto patogenu působí účinná látka boscalid, která
je obsažena s dimoxystrobinem v Pictoru.
Tyto originální látky působí dlouhodobě
na dýchací procesy hub a mají preventivní
i kurativní účinek.
Graf 1: Výnosové hodnocení fungicidních technologií jednotlivých firem
Řepka ozimá, zdroj: Výsledky pokusů SPZO 2012, Ing. Jaromír Šaroun
3,6
Výnos (t)
Výnos (t)
3,5
3,4
3,6
3,3
3,5
3,2
3,4
3,1
3,3
3,0
3,2
2,9
3,1
2,8
3,0
2,7
2,9
2,8
0,57 t
0,57 t
kontrola
technologie technologie
1
2
BASF
technologie technologie
3
4
2,7
4,5
Intenzita
napadení
hlízenkou
obecnou
kontrola
technologie
technologie
BASF
technologie
technologie
Graf 2: Přírůstek
výnosu
po ošetření
Pictorem proti
hlízence
1
2
3
4
Řepka ozimá, průměr0,29
z pokusů
BASF EU (2004 – 2009), n = 110
t
Výnos t/ha Výnos t/ha
4
4,5
0,53 tIntenzita napadení hlízenkou obecnou
0,29 t
3,5
4
0,85 t
0,53 t
0,85 t
3
3,5
2,5
3
0–10 %
10–60 %
60–100 %
0–10 %
10–60 %
60–100 %
Srovnání technologií fungicidní ochrany
řepky každoročně provádí v celorepublikových pokusech Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin - SPZO (Graf 1). Technologie BASF dosahuje i v těchto pokusech
meziročně vysokých přírůstků výnosů.
V loňském roce byl výskyt chorob podle
Ing. Šarouna na velice nízké úrovni a infekce hlízenkou obecnou byla hodnocena
jako nejnižší od roku 2004. I přesto fungicidní ošetření porostů Pictorem přineslo
zvýšení výnosů o 19,1 %, čemuž odpovídá navýšení výnosů o 0,57 t/ha. Jestliže budeme kalkulovat s průměrnou cenou
řepkového semene 11 500 Kč/t, pak komplexní fungicidní ochrana přispěla k tržbám
6 555 Kč a čistému zisku 3 601 Kč. Po odečtení slevy za přípravky u distributora je konečný zisk o desítky procent vyšší. Ošetření
Pictorem je tak značně efektivní i v období
nízkého infekčního tlaku hlízenky obecné.
Toto hodnocení fungicidních technologií
kopíruje šestileté výsledky BASF ve 110 pokusech, ve kterých je přidaný výnos přímo
úměrný infekčnímu tlaku patogenů (Graf 2).
Obdobných výsledků je dosaženo po aplikaci Pictoru do slunečnice (Graf 5).
2,5
st (%)
40,8
40,6
40,4
40,8
Agrotip 4/2013
|5
Výno
Výn
3,5
3
3,5
3
2,5
3
| Řepka |
0–10 %
10–60 %
60–100 %
2,5
2,5
0–10 %
10–60 %
60–100 %
Fungicidy
%
10–60 %řepky
60–100 %
Graf 3: Hodnocení 0–10
průměrné
olejnatosti semene
Zdroj: Výsledky pokusů SPZO 2012, Ing. Roman Hnilička, Ph.D. a kol.
Průměrná
Průměrná
olejnatost
Průměrná
olejnatost
(%)
olejnatost
(%)
(%)
40,8
40,6
40,8
40,4
40,8
40,6
40,2
40,6
40,4
40
40,4
40,2
39,8
40,2
40
39,6
40
39,8
39,4
39,8
39,6
39,2
39,6
39,4
39,4
39,2
39,2
1,02 %
1,02 %
1,02 %
kontrola
technologie technologie
1
2
BASF
technologie technologie
3
4
kontrola
kontrola
technologie technologie
technologie technologie
BASF
BASF
technologie technologie
technologie technologie
4
4
1
2
3
Graf 4:
Srovnání Kontrola
stability šešulí
po aplikaci
Pictoru
Pictor
100
1
2
3
Šešule odebrány ve fázi BBCH 81, zdroj: Univerzita Kiel, Německo (2007)
Podíl
Podíl
puklých
puklých
Podíl
šešulí
šešulí
puklých
(%)
(%)šešulí (%)
90
80
100
100
70
90
90
60
80
80
50
70
70
40
60
60
30
50
50
20
40
40
10
30
30
0
20
20
10
10
0
0
Kontrola
Kontrola
Pictor
Pictor
-16 %
-16 %
45 s-16 %
45 s
45 s
-29 %
-22 %
-22 %
-22 %
60 s
60 s
60 s
-29 %
-29 %
75 s
75 s
75 s
-35 %
-35 %
-35 %
90 s
90 s
90 s
3,6
Výnos
Výnos
t/ha
t/ha
Výnos t/ha
Optimální termín pro ochranu řepky proti
houbovým chorobám s ohledem na hlízenku obecnou je ve fázi plného květu řepky
v dávce 0,5 l/ha. Protože Pictor působí
dlouhodobě, je možné provádět ošetření
již před květem (BBCH 57) ve stejné dávce. Tato vlastnost je oceňována především
v podnicích, kde jsou pro aplikaci postřikové jíchy využívány tažené postřikovače.
Ošetření slunečnice proti houbovým chorobám je možné ve dvou termínech. První
termín ve fázi 4 – 8 listu slunečnice proti
alternáriové skvrnitosti a plísni šedé v dávce 0,5 l/ha. Druhý termín je ve fázi počátku
květu (BBCH 61) proti plísni šedé a hlízence obecné ve stejné dávce.
Vyšší dávka vody (400 l) je vhodná při aplikacích v hustých porostech, aby bylo dosaženo dobrého pokrytí ošetřované plodiny.
0,55 t
Dodržením technologie ošetřování řep­
ky podle doporučení BASF dostáváte
do rukou nástroj efektivního potlačení patogenů, záruku vysokých výnosů
a pojistku všech předchozích nákladů
investovaných do porostů.
0,55 t
0,55 t
kontrola
Standard 1
Standard 2
Pictor
Standard 3
Standard 4
kontrola
kontrola
Standard 1
Standard 1
Standard 2
Standard 2
Pictor
Pictor
Standard 3
Standard 3
Standard 4
Standard 4
6 | Agrotip 4/2013
Dalším extrémním projevem počasí je krupobití, před kterým je nezbytné ochránit řepku proti pukání šešulí. Na univerzitě v Kielu studovali vliv dimoxystrobinu na stabilitu
šešulí po aplikaci Pictoru (Graf 4). Šešule
byly vloženy do speciálního zařízení, které simuluje mechanické zatížení. Na ose X
je čas, po jakou dobu zařízení pracovalo.
Po každém časovém úseku byl stanoven
podíl poškozených šešulí, který koresponduje se ztrátami na výnosu. Z daných výsledků je patrné, že Pictor dokáže zlepšit
pevnost šešulí až o 35 %.
Doporučení k aplikaci
Graf 5: Výnosové hodnocení fungicidního ošetření slunečnice
3,5počátek květu, zdroj: SPZO 2009 – 2012
Aplikace
3,4
3,6
3,6
3,3
3,5
3,5
3,2
3,4
3,4
3,1
3,3
3,3
3
3,2
3,2
2,9
3,1
3,1
2,8
3
3
2,7
2,9
2,9
2,6
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
Pictor vedle své špičkové účinnosti
na houbové choroby má také výrazný
pozitivní efekt na rostliny během stresových podmínek. Právě pro tyto vlastnosti
je řazen do skupiny AgCelence přípravků.
Rostliny např. lépe snáší stres ze sucha
a mají lepší kondici, která je následně oceněna vyšším výnosem a vyšší olejnatostí
semen (Graf 3).
Ing. Zdeněk Krédl
Foto E. Hanušová
agrotip
Regionálna príloha Slovenská republika
 Zhrnutie sezóny 2012 
Výhercovia z prvého kola, ktorí poslali
formulár s kópiami faktúr ako prví
a získali tak sadu dresov:
1. Ing. Juraj Petransky, SHR
2. Marta Kulcsárová, Donau Farm Kalná, s r.o.
3. Ing. Ján Hadžega, Hatafarm s.r.o.
4. Ing. Zdenko Hudák, PD Agronova
Kopeme pre budúcnosť
2013 - príbeh pokračuje
Keď sme minulý rok spustili kampaň Kopeme pre budúcnosť, boli sme
plní nadšenia a očakávania, kedy uvidíme deti pobehovať za loptou
na futbalovom ihrisku a budú vyzerať ako naozajstní profesionáli,
v krásnych dresoch. Naše očakávania sa naplnili, cieľ sme splnili, dresy
sme spolu s Vami rozdali, deťom sme radosť urobili. A čo bude ďalej?
Aj tento rok súťaž o profesionálne dresy pokračuje, predsa rozdali sme „len“ 30 sád dresov,
30 mládežníckych klubov sa už teší z novej
výstroje. Ale na Slovensku máme nádejných
športovcov o veľa viac, a preto pokračujeme.
Výhru v súťaži – sady profesionálnych futbalových dresov, sme tento rok doplnili o bohatú
súpravu rôznych tréningových pomôcok.
2) Sledovať inzerciu a zadávať súťažné
kódy z inzercie na našu webovú stránku:
www.agro.basf.sk. V tejto časti súťaže nemusíte byť ani našim zákazníkom, výhra nie je
viazaná na nákup prípravkov. V októbri budú
vyžrebovaní dvaja výhercovia, jeden získa
sadu futbalových dresov a druhý lístky na zápas európskej futbalovej ligy pre 2 osoby.
Do súťaže sa môžete zapojiť opäť
dvoma spôsobmi:
Dresy aj tréningové pomôcky, ktoré zahŕňajú
sieť na bránu, rohové zástavy, slalomové tyče,
fľaše a rôzne iné doplnky, pre výhercov dodá
aj tento rok slovenská firma Atak, ktorá má dlhoročnú tradíciu a kvalitu na slovenskom trhu.
Podporíme nielen naše deti, ale aj náš trh.
1) Byť našim zákazníkom, nakúpiť prípravky
na ochranu rastlín v hodnote aspoň 33 000 €
a poslať vyplnený formulár spolu s kópiami faktúr na našu adresu. Prví 15-ti, ktorí takto urobia získajú dresy, alebo súpravu tréningových
pomôcok automaticky. O zvyšných 15-tich výhercoch rozhodne až žrebovanie koncom roka.
Preto máte šancu zapojiť sa v priebehu takmer
celého roka.
Všetky detaily súťaže ako pravidlá, prihlasovací formulár a ďalšie dôležité informácie nájdete
na informačnej karte Kopeme pre budúcnosť,
ktorú ste mohli získať na konferenciách. Formulár nájdete aj na našej webovej stránke, alebo
u Vášho obchodného zástupcu.
Športu zdar a veľa šťastia v súťaži.
Ing. Tatiana Murcková
5. Ing. Rudolf Malinka, PD Úsvit pri Dunaji
6. Norbert Halász, Poľnohosp. družstvo Svodín
7. Attila Dobai, Gamota výrobné družstvo
8. Attila Dobai, Agrok, spol. s.r.o.
9. Mgr. Peter Christakov, Družstvo Agroplus
10. Ing. Ivan Kačur, SHR
11. Ing. Róbert Židuliak, Agrodružstvo TP
12. Ing. Štefan Rakický, AGRO - Matúškovo s.r.o.
13. Ing. Margita Kurová, MEGART a.s.
14. Ing. Arpád Petényi, PD akcionárov "Ipeľ"
15. Ing. Peter Bálint, Agroland Ipeľ, s.r.o.
Výhercovia z druhého kola,
ktorí boli vylosovaní:
1.
Ing. Hedviga Oravcová, Agrotrade Group.
s.r.o.
2. Ing. Ladislav Rozsnyó, SELIT
3. Ján Egyeg, Dufrex s.r.o.
4. Ing. Vladimír Paľo, Dolina spol.s.r.o.
5. Ing. Mária Hyčková,PD Belá-Dulice
6. Jozef Beňo, AGROVAT PS s.r.o.
7. Katarína Drdolová, Roľnícke družstvo Bzovik
8. Ing. Juraj Štefanko, Agroprodukt s.r.o.
9. Ing. Jozef Ranič, Agroves s.r.o.
10. Ing. Ján Kovalčík, Podielnicke PD Rybany
11. Ing. Jaroslav Sciranka, Agro-Valaliky a.s.
12. Ing. Jozef Vrabec, PPD Komjatice
13. Ing. Rudolf Izakovič, Agropo s.r.o.
14. István Szente, Poľnovitis s.r.o.
15. Atila Derzji, Agromarkt Poľnovýroba s.r.o.
Špeciálna cena z kódov v inzercii:
1. Sada dresov - Róbert Zaťko, AGD Príbelce
Vstupenky na zápas talianského zápasu
2. Miláno vz. Bologna aj s ubytovaním v Miláne
- Milan Onuška, RD Voľa
Agrotip 4/2013
|7
Capalo
®
pri kúpe balíka
Capalo
+ Swing Top
(60 l + 60 l)
– automatický bonus
+ 300 €
200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 €
800 € 900 € 1000 € 1100 € 1200 € 1300 €
1400 € 1500 € 2000 € 3 x 1500 € bonus
S Capalom do sveta
vyhrajte dovolenku svojich snov
kompletné pravidlá súťaže na www.agro.basf.sk
Prípravok Capalo sa prvý
krát objavil na Slovenskom
trhu v sezóne 2011, kedy
sa vypredal prakticky
do 3 týždňov, už vtedy sa
dalo tušiť, že tento prípravok sa na Slovenskom
fungicídnom trhu dobre
udomácni a stane sa jedným zo základných fungicídnych ošetrení. Ukázalo
sa to aj v minuloročnej sezóne, kedy aj napriek nie
veľmi vhodným podmienkam na rozvoj hubových
chorôb, mal jeho predaj
a použitie rádovo stúpajúcu tendenciu. Je to najmä
vďaka jeho výbornému
účinku na celé spektrum
hubových chorôb vo všetkých obilninách a flexibilite
aplikovania. Prípravok
Capalo je totiž registrovaný do všetkých obilnín
na všetky dôležité hospodársky významné choroby
v dávke 1 až 1,5 l/ha.
8 | Agrotip 4/2013
Súťaž „S Capalom do sveta“ mala veľký
úspech, preto sme sa aj v tomto roku rozhodli
pokračovať v tejto vašej obľúbenej súťaži. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne
prípravku Capalo (4×5 l) bude korešpondenčný
lístok, stačí ho len vyplniť, vhodiť do schránky
a mať kúsok šťastia pri losovaní cien. Nemusíte
platiť žiadne poplatky na pošte jednoducho len
vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve Vy, kto bude vylosovaný a získa cenu.
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov, ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách.
Pre nich je pripravená možnosť bonusových
výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má
hodnotu 1500 € a sú pre zákazníkov, ktorí
v tohtoročnej sezóne nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia s očakávaním sledovať
losovanie či im šťastena bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však
nevylučuje možnosť, že môžu byť vylosovaní
a súťažiť o hlavnú cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy
v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov v podniku. Oproti minulému roku sa zmenili jednotlivé
nominálne hodnoty, ktoré môžete vyhrať a pridala
sa jedna zaujímavá možnosť ako môžete získať
ešte vyššiu výhru. Pokiaľ si prípravok Capalo
kúpite v balíku s fungicídom Swing Top (novinka 2012) a budete vylosovaní, bude vaša
výhra automaticky vyššia o 300 €! Losovanie
bude opäť prebiehať v dvoch kolách. Prvé losovanie prebehne 4. 6. na celoslovenských poľných
dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo 15 účastníkov užšieho
losovania, ktorí budú pozvaní 1.8.2013 na vyhodnotenie, kde prebehne ďalšie losovanie o jedno­
tlivé výhry v tejto súťaži. Každý, kto bude pozvaný
na toto druhé losovanie, už má výhru istú a rovnakú šancu na to, aby získal prvú cenu. Tou sú poukazy na dovolenku v celkovej hodnote 2000 €
respektíve 2300 €, pokiaľ Capalo bolo kúpené
v balíku s prípravkom Swing Top.
Prípravok Capalo si môžete kúpiť ako sólo prípravok alebo v balíkoch ktoré sú:
 Capalo + Arrat - univerzálny a spoľahlivý
herbicíd do obilnín
 Capalo + Swing Top - novinka roku 2012,
vynikajúci prípravok na riešenie klasových chorôb v pšenici
Súťaž „S Capalom do sveta“ je len čerešnička
na torte, veď hlavnou výhrou je predsa prípravok samotný. Spoľahlivo vám pomôže vyriešiť
fungicídnu ochranu všetkých obilnín a prinesie
zisk vo forme zvýšenej úrody vaščich obilnín.
Ale predsa - vyhrať ešte niečo naviac veru nie
je na zahodenie. Už teraz sa tešíme na stretnutie so všetkými budúcimi výhercami vrátane rodín v krásnom prostredí našich veľhôr.
Ing Andrej Kohaut
Marketingový manažér SK
n
M
a
a
x
s
i
t
u
®
B
30. máj 2013
Predstavíme Vám
Butisan Max netradičnou cestou!
viac na www.agro.basf.sk
Stretneme sa:
v Janíkovciach
v Lučenci
v Prešove
11:15 hod.
11:30 hod.
9:30 hod.
| Obilniny |
Fungicidy
Skúsenosti v ochrane obilnín
s prípravkami Capalo,
Osiris a Swing Top
Dopestovať kvantitu, zároveň so
zodpovedajúcou kvalitou obilnín je
proces náročný, ktorému sa musí
agronóm venovať celé vegetačné
obdobie. Každý vegetačný rok je
iný, čo sa týka počasia, a s tým je
spojená intenzita výskytu škodlivých
činiteľov. Aby sme boli na zvládnutie
každej situácie – tj. silnejšieho, alebo
slabšieho výskytu chorôb pripravení,
zbierame poznatky o účinnosti
jednotlivých fungicídov z presných
poľných pokusov.
Pokusy boli založené na pozemkoch experimentálnej báze v Borovciach, ktorá patrí
pod CVRV Piešťany. Územie má kontinentálny charakter podnebia s dlhodobým
ročným priemerom zrážok 593 mm, z toho
za vegetáciu 358 mm. Dlhodobý priemer ročnej teploty je 9,2 °C, za vegetáciu
15,5 °C. Nadmorská výška je 167 m n. m.
Oblasť je zaradená do kukurično–jačmenného výrobného typu. Pôda na pokusnom
stanovišti je hlinitá degradovaná černozem
hnedozemná na spraši s hĺbkou humusového horizontu 400–500 mm, so strednou
zásobou P a K a neutrálnou až slabo kyslou
pôdnou reakciou. Z hľadiska fyzikálnych
vlastností sú ornica a podorničné horizonty
mierne zhutnené. Obsah humusu v orničnom profile je stredný (2,43 %), v podorničných horizontoch je nízky (0,87–1,84 %).
Pokusy sú zakladané blokovou metódou
v 4 opakovaniach. Do pokusu bola vybraná
odroda Alakris, ktorá je v našich podmienkach náchylná na choroby.
10 | Agrotip 4/2013
Kontrola
Capalo + Swing Top
Sejba pšenice bola urobená 14. 10. 2010.
Do vegetačného kludu išla pšenica kompletne povzchádzaná - zapojená.
vegetácie. Prvé merateľné „zrážky“ sme
zaznamenali až v tretej dekáde mája a následne v júni 108,1 mm a v júli 94,1 mm.
Suché obdobie od polovice apríla
do 20. mája 2011 spôsobilo pomalšie šírenie patogénov. Po 20. máji sa vlahové podmienky zlepšili, čo sa prejavilo aj
na masovom nástupe Puccinia recondita
a po odkvitnutí klasu aj Fusarium spp. Že
si aplikované fungicídy vynikajúco splnili
svoju úlohu v podobe zastavenia šírenia
sledovaných patogénov, máme možnosť
sa presvedčiť pri pohľade do tabuľky. Najnižší výskyt patogénov sme pri hodnotení
zaznamenali na variante po aplikácii Duett
Top a následne Capalo, súčasne tu bola
úroda vyššia o 0,72 t/ha, ako na kontrolnom
variante. Najvyššia úroda bola zaznamenaná na variante po aplikácii Capalo v BBCH
32 + Osiris v BBCH 51, súčasne s dobrým
fungicídnym efektom v podobe zamedzenia šírenia sledovaných patogénov.
Následkom sucha sa aj výskyt chorôb
spomalil. Po otvorení vegetácie sa začala objavovať Septoria spp., ale následkom
vysokých teplôt a sucha ich vývoj ustal
a mierne sa začal šíriť až začiatkom júna
(hrdza pšenicová sporadicky). Konco májové zrážky podporili (obmedzene) vyklíčenie
spór Fusarium spp., čo sa prejavilo aj 20 %
napadnutím klasov, kontrolného neošetreného variantu.
Po sejbe pokusu 13. 10. 2011 bolo stále sucho, v zime veľa holomrazov (až -15;
-17 °C). Sucho pokračovalo aj po otvorení
Pri úrodách je vidieť, že po aplikácii fungicídov došlo k navýšeniu úrod v porovnaní s kontrolným variantom, ale nie také
aké sme zvyknutí zaznamenať po aplikácii kvalitných fungicídov. Najvyššia úroda
v porovnaní s kontrolným variantom (vyššia
o 0,73 t/ha) bola zaznamenaná na variante,
kde bolo aplikované po vytvorení druhého
kolienka Capalo a následne do klasu nový
fungicíd Osiris. Presne na takto zvolenej variantnej ochrane sme aj v roku 2011 zaznamenali najvyššiu úrodu.
Porast v optimálnom kondičnom stave, foto: 16. 5. 2012
Deň poľa v Borovciach 20. 6. 2012, Ing. Mária Sekerková, CSc
Záver
Výsledky pokusu v roku 2011
Variant BASF
Dávka
l, kg/ha
BBCH
Kontrola
Úroda
t/ha
Hrdza pšenicová
(Puccinia recondita)
Fuzariózy klas
(Fusarium spp.)
9,4
55 %
15 %
Duett Top +Tango Super
0,6 + 1,0
32 + 51
10,14
13 %
5 %
Duett Top +Capalo
0,6 + 1,2
32 + 51
10,12
8 %
3 %
Duett Top
0,6
49
9,52
15 %
8 %
Capalo
1,5
49
10,37
10 %
6 %
1
49
9,76
12 %
5 %
1,5 + 2,0
32 + 51
10,99
10 %
3 %
BBCH
Úroda
t/ha
Hrdza pšenicová
(Puccinia recondita)
Fuzariózy klas
(Fusarium spp.)
6,45
10 %
20 %
Tango Super
Capalo + Osiris
Výsledky pokusu v roku 2012
Variant BASF
Dávka
l, kg/ha
Kontrola
Capalo l + Swing Top
1,2 + 1,2
32 + 51
6,70
0 %
5 %
Duett Top + Capalo
0,6 + 1,2
32 + 51
6,69
0 %
6 %
Duett Top
0,6
55
6,63
5 %
13 %
Capalo
1,5
55
6,93
5 %
7 %
Tango Super
1,0
55
6,69
5 %
7 %
1,2 + 2,0
32 + 51
7,18
0 %
2 %
Capalo + Osiris
V roku 2012 sa už výrazne prejavilo sucho,
čo je vidieť aj na nižšej úrode na kontrolnom variante v porovnaní s kontrolným variantom tej istej odrody ale v roku 2011.
Sucho sa podpísalo aj na neskorom nástupe chorôb, čo malo vplyv na obmedzený
tlak listových chorôb.
Z výsledkov v roku 2012 vidieť, že aplikácia
fungicídov aj pri tak slabom infekčnom tlaku chorôb predsa zabezpečila nárast úrod
v porovnaní s kontrolným variantom od 0,18
po 0,73 t/ha.
Ing. Mária Sekerková, CSc., CVRV Piešťany
Foto Miroslav Demo
Agrotip 4/2013
| 11
| Obilniny |
Fungicidy
Opera Top - garantujeme
vysokou účinnost
za výbornou cenu
Přestože je v posledních letech výborná tržní cena obilnin, pěstitelé jsou neustále nuceni uvažovat
o ekonomickém přínosu jednotlivých vstupů v technologii výroby, nevyjímaje kvalitního fungicidní ošetření.
Každý rok se setkáváme s tím, že si ve snaze ušetřit náklady zvolí neadekvátní model ošetření, který
nepřinese očekávaný efekt, v některých případech dokonce zcela zklame. Stále platí, a to i v časech hojnosti
– nejsem tak bohatý, abych si kupoval „levné“ a hlavně neprověřené věci. Podle mých více jak tříletých
zkušeností se toto nemůže stát s fungicidním modelem, jehož součástí je Opera Top. Proč je tomu tak?
Opera Top je složena ze dvou účinných
látek - strobilurinu pyraclostrobinu a azolu
epoxiconazole.
Pyraclostrobin má protektivní, kurativní i eradikativní účinnost, působí lokálně
přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci
a růst spor a mycelia. Vykazuje dlouhý
fungicidní účinek a patří mezi tzv. „zelené“
strobiluriny. Epoxiconazole je systémová
účinná látka a má také protektivní, kurativní
i eradikativní účinnost. Omezuje růst mycelia a sporulaci hub. V současné době se
řadí mezi nejsilnější a nejspolehlivější azol,
a to nejen na našem trhu.
12 | Agrotip 4/2013
Zemědělci tak dostávají do rukou mimořádný fungicid proti rozhodujícím
listovým chorobám pšenice a ječmenů. U pšenice ozimé to jsou především
braničnatky, helmintosporióza pšenice
(DTR) a rzi, u ječmenů hnědá a rhynchosporiová skvrnitost.
Opera Top patří mezi přípravky s tzv. AgCelence efektem a není tedy „pouze“ kvalitním a prověřeným fungicidem. Samotné
ošetření Operou Top ovlivňuje četné fyziologické pochody v rostlině a chrání jí před
stresovými faktory.
1. Stacionární stanoviště BASF – Rokytnice 2012
Každoročně zde provádíme četné demonstrační pokusy, na kterých Vás seznamujeme
s našimi doporučeními, včetně novinek jak u pšenice, tak i ječmene jarního. Ve fungicidních modelech posuzujeme systémy jednoho i dvojího fungicidního doporučení na několika vybraných odrůdách sortimentu pšenice a ječmenů. Jak je patrné z přiložené tabulky
i grafu, ošetření Operou Top přineslo v průměru přibližně stejné přírůstky jako systém
dvojího ošetření.
Přírůstek po ošetření fungicidy v pšenici, Rokytnice 2012
130
122
122
121
120
116
108
110
100
124
100
90
kontrola
Capalo
Osiris
Opera Top
+ Corbel
Osiris
Capalo
Capalo
Swing
Top
Opera Top
+ Corbel
/ Osiris
120 fungicidního ošetření u ječmene jarního v % na kontrolu, Rokytnice 2012
Přínos
115
kontrola
110
Opera
130 Top+Corbel / Osiris
Nejdůležitější vlastnosti, na které
se může uživatel Opery Top
spolehnout:
„„zpomalení procesu stárnutí buněk
zvýšenou tvorbou etylenu
„„lepší příjem živin a hospodaření
s vodou a překonávání stresů
„„zvýšená odolnost vůči smyvu deštěm
„„ochrana před slunečním zářením
„„redukce nespecifických
abiotických skvrn
„„rychlý a dlouhodobý fungicidní efekt
„„vyšší výnosy a kvalitnější produkce.
Opera Top+Corbbel
100
100
120
Capalo
121
Sebastian
110
6,38
113
120
120
111
Capalo/Osiris
116
112
110
90
Blaník
110
5,65
100
Corbel
1
průměr
6,09
108
146
126
114
138
122
124
124
114
131
119
118
108
145
125
kontrola
Opera
Technologie
Capalo
Capalo
2. Maloparcelkový
pokusTop
v pšenici
ozimé - Bohuňovice
2012
Swing Top
Osiris
Technologie
2
Na této
100 lokalitě testuje společnost Selgen a.s. své nejnovější odrůdy ve velice intenzívních
podmínkách pěstování. Již několik let využívám možnosti otestovat si na vybrané odrůdě
různé modely fungicidního ošetření, i ve srovnání s konkurenčními přípravky. Jedno ošetření90Operou Top dokonce v loňském roce svým přírůstkem překonalo velmi kvalitní dvojí
kontrola
Capalo
Opera Top
Osiris
Capalo
Capalo
Opera Top
fungicidní ošetření v modelech
Osiris
+BASF,
CorbelBAYER a SYNGENTA.
Swing
+ Corbel
Top
/ Osiris
Modely dvojí fungicidní ochrany, Bohuňovice 2012
Rostlina ošetřená Operou Top
reaguje na ošetření zvýšeným
výkonem – tedy nejen vyšším
výnosem, ale i kvalitou produkce.
120
Dá se toto tvrzení dokázat?
100
Důkazem jsou četné pokusy v různých
lokalitách v ČR a vysoká spokojenost
uživatelů Opery Top. V tomto příspěvku
bych se rád podělil o některé zkušenosti
s Operou Top z loňského roku.
122
Prestige
111
6,25
115
111
110
90
110
110
Capalo
Swing Top
Capalo
Osiris
108
100
kontrola
Opera Top
Corbel
Technologie
1
Technologie
2
Agrotip 4/2013
| 13
| Obilniny |
Fungicidy
3. Maloparcelkový pokus v ječmeni
jarním – Soufflet Agro
Společnost Soufflet Agro každoročně
zakládá své pokusy, kde mimo jiné porovnává i jednotlivé přípravky a fungicidní modely. Není bez zajímavosti, že v posledních letech právě ošetření Operou
Top vychází nadstandardně jak z hlediska vysoké účinnosti proti chorobám, tak
i výnosovými výsledky.
Opera Top – jedno ošetření s účinností blížící se systému dvou ošetření
Všestary 2012 (pokusy na polním dnu Soufflett Agro)
Vliv fungicidního ošetření na výnos sladovnického ječmene
odrůda s genem Mlo - Prestige
1.aplikace (BBCH 32)
2.aplikace (BBCH 42)
Výnos (%)
průměr kontrol
průměr kontrol
100 %
Opera Top 1 ,5 l + Corbel 0,5 l
115,9
Capalo 1,2 l
Caramba 1,2 l
110,7
Opera Top 1,2 l + Corbel 0,4 l
Caramba 1 ,2 l
112,2
Standard 1. 0,8 l
Standard 1. 0,8 l
110,9
Standard 1. 0,8 l
Standard 2. 1,0 l
114,3
Standard 1. 0,8 l
Standard 3. 1,2 l
114,4
Standard 4. 0,8 l
Standard 5. 1,6 l + Standard 6. 0,5 l
112,1
Standard 7. 0,8 l
110,5
Standard 7. 0,75 l
Standard 6. 0,5 l
111,0
Standard 8. 1,0 l
Standard 9. 0,5 l
108,0
Standard 10. 0,5 l + Standard 11. 0,1 l
Standard 12. 0,5 l + Standard 11. 0,1 l
106,4
Standard 13. 1,6 l + Standard 14. 0,2 l
Standard 15. 0,4 l + Standard 16. 0,5 l
107,2
Standard 16. 0,6 l
Standard 16. 0,6 l
108,5
Výsledky pokusu s fungicidy v ječmeni jarním (sladovnický, gen Mlo)
odrůda Prestige, Všestary 2012
Tři na sobě nezávislé pokusy (pšenice
i ječmen) a zcela jednoznačná tendence. Opera Top v žádném případě nezklamala, spíše naopak. Potvrdilo se,
že vysoce kvalitní fungicidní ošetření se
zcela určitě zaplatí a navíc ušetří spoustu nervů a starostí. Jak dokazují předložené výsledky, v mnohých případech
nahradí i systém dvojího ošetření, což
se samozřejmě ekonomicky vždy musí
vyplatit.
Mimořádně dobrá a dlouhodobá fungicidní účinnost a zmíněné významné fyziologické efekty se projeví v dobré kondici obilnin a promítnou se do celkového
stavu porostu a do výnosu. V případě,
že nedojde ke kalamitnímu výskytu klasových chorob na závěr vegetace, je samotné ošetření Operou Top velice efektivní právě díky dlouhodobé fungicidní
účinnosti a výborné účinnosti na listové
skvrnitosti.
14 | Agrotip 4/2013
1. aplikace
(BBCH 32)
2. aplikace
(BBCH 41)
1
kontrola
21
kontrola
Poznámka
Výnos průměr
t/ha
%
kontrola
6,12
102,21
kontrola
5,86
97,88
5,99
100,04
průměr kontrol
2
Capalo 1,4 l
T2–T3
6,05
100,94
3
Opera Top 1,5 l + Corbel 0,5 l
T2–T3
6,94
115,94
4
Capalo 1,2 l
Caramba 1,2 l
T1–T2, T3–T4
6,63
110,7
5
Opera top 1,2 l + Corbel 0,4 l
Caramba 1,2 l
T1–T2, T3–T4
6,73
112,29
6
Tango super 1 l
Caramba 1,2 l
T1–T2, T3–T4
6,31
105,36
Výsledky pokusu s fungicidy v ječmeni jarním (sladovnický, náchylný na padlí)
odrůda Sebastian, Všestary 2012
1. aplikace
(BBCH 31)
2. aplikace
(BBCH 41)
1
kontrola
kontrola
2
Capalo 1,2 l
3
Poznámka
Výnos průměr
t/ha
%
kontrola
6,85
100,0
Caramba 1,2 l
T1 padlí, T3 skvrnitostí
7,15
104,4
Opera Top 1,2 l + Corbel 0,4 l
Caramba 1,2 l
T1 padlí, T3 skvrnitostí
7,83
114,4
4
Tango Super 1 l
Caramba 1,2 l
T1 padlí, T3 skvrnitostí
7,33
107,0
5
Corbel 0,5l
Opera Top 1,5 l
T1 padlí, T3 skvrnitostí
7,70
112,4
Doporučení pro sezónu 2013
Doporučená aplikace - pšenice ozimá, ječmen jarní
Operu Top doporučujeme použít v období sloupkování až počátku objevení se
praporcového listu (BBCH 32–37/39),
nejlépe na počátku infekce. V tomto období
začíná intenzívní šíření chorob a při aplikaci na počátku jejich výskytu dosáhneme
maximálního efektu. Právě v tomto termínu
rostlina dokáže maximálně využít přidané hodnoty tohoto fungicidu - AgCelence
efektů. Není třeba se obávat opožděného
dozrávání a problémů s pozdější sklizní,
a to i přes viditelně zelenější porost.
1. situace – časný výskyt padlí travního
V tomto případě doporučujeme co nejdříve
zasáhnout a aplikovat specialistu na padlí, např. Corbel v dávce 0,5 l/ha. Většinou
se bude jednat o časnější termín ke konci odnožování až začátku sloupkování
(BBCH 25–32). Tímto zásahem zachováme
odnože a nerušený vývoj rostlin na počátku sloupkování. Následně v době intenzivního růstu obilniny ve fázi sloupkování
(BBCH 32–37) budeme aplikovat preventivně či na počátku infekce Operu Top v dávce 1,5 l/ha. V tomto období dosáhneme
dlouhodobého fungicidního účinku a zároveň rostlina využije zmíněné fyziologické
efekty. Ochrana porostu proti všem listovým chorobám bude dostatečně zajištěna
minimálně do fáze kvetení (BBCH 61–65).
V případě nutnosti provést ošetření proti
klasových chorobám doporučujeme letošní
fungicidní novinku Osiris v dávce 1,5 l/ha.
2. situace – obvyklý nástup všech chorob v průběhu sloupkování
Aplikace Opery Top v dávce 1,5 l/ha
ve fázi sloupkování až praporcovitého listu
(BBCH 31–37/39) proti všem chorobám.
Tato aplikace zastaví preventivně jak padlí,
tak i další listové choroby a zdravý porost
lépe odolá všem stresům. Maximálně se
využije účinnosti přípravku a genetického potenciálu odrůdy. U ječmenů jarních
tento model uplatňujeme především u odrůd s geny odolnosti proti padlí travnímu,
především genem Mlo. Také mnoho současných odrůd pšenic vykazuje výbornou
odolnost proti padlí, takže ošetření proti
této chorobě není nutné a je lepší zaměřit svoji pozornost na ochranu proti ostatním listovým chorobám. V případě nutné
ochrany proti klasovým chorobám platí
stejné doporučení jako v prvním případě,
tj. dodatečné ošetření Osirisem v období
květu obilniny v dávce 1,5 l/ha.
Osiris
1,5 l/ha
Opera Top
1,5 l/ha
21
25
29
30
31
32
3. situace – model dvojího fungicidního
ošetření
Tento model ošetření patří především do intenzívních podmínek, ale i do oblastí, kde
se pravidelně vyskytují významné choroby
obilnin. Jistota, která se zcela určitě vyplatí.
Smyslem prvního ošetření je preventivně
chránit porost proti nastupujícím chorobám, které se vyskytují zpravidla v období
sloupkování. Vzhledem k tomu, že plánujete ještě jeden fungicidní zásah, zpravidla
plně dostačuje ošetření kvalitním fungicidem v částečně redukované dávce - Opera
Top v dávce 1,2 l/ha (v případě pozdějšího
ošetření až okolo BBCH 39 - praporcový
list). Důraz je ale v tomto případě kladen
na včasnost zásahu.
Druhé fungicidní ošetření má za úkol podpořit ochranu listového aparátu (především
praporcový list) a zároveň zajistit ochranu
proti případným klasovým chorobám. V případě, že budou splněny podmínky pro šíření klasových chorob, musíme zasáhnout
v optimálním termínu speciálními produkty,
zpravidla na počátku infekce v období počátku kvetení. Zde se jeví jako optimální
doporučení nového fungicidu Osiris, který
je svým složením, účinností a dalšími vlastnostmi (přilnavost a šíření účinných látek)
přímo předurčen k tomuto ošetření. Dávka
Osirisu je závislá na konkrétní situaci v porostu, termínu předešlého ošetření a na dalších vlivech - ročník, srážky, teplota. Jistota
účinku je vysoká již v dávce 1,5 l/ha, pouze v případě silného předpokladu výsky-
37
39
49
51
59
61–69
71–92
tu klasových chorob a na exponovaných
stanovištích můžete dávku Osirisu zvýšit
až na 1,75 l/ha. Smyslem tohoto opatření je
především zajištění kvality produkce a snížení obsahu mykotoxinů v zrnu.
Model fungicidního doporučení Opera Top
+ Osiris určitě stojí za vyzkoušení u Vašich kvalitních porostů pšenic i ječmenů.
I v tomto případě se cena ošetření špičkovou Operou Top stává bezkonkurenční – účinnost + AgCelence + výnos
= výborná ekonomika.
Závěr
Opera Top je špičkový přípravek na ochranu proti houbovým chorobám obilnin
s výrazným fyziologickým efektem, který
se projeví na vyšším výnosu a kvalitnější produkcí. Může Vám ukázat nový směr
v ochraně obilnin s velice zajímavou přidanou hodnotou a v letošním roce i cenou
ošetření.
V případě, že si nebudete vědět rady, jak
nejlépe použít naše fungicidy, obraťte se
na terénní službu BASF, která Vám pomůže
při volbě optimálního termínu aplikace.
Věřím, že si tento fungicid v letošním roce
v novém systému doporučení na svých porostech vyzkoušíte a ověříte si jeho kvality.
Ing. Antonín Dostál
Agrotip 4/2013
| 15
| Obilniny |
Morforegulace
Terpal C - regulátor
růstu a vývoje
jarních ječmenů
Polehnutí porostů před sklizní je velký problém, který může
zkomplikovat nejen sklizeň. Promítá se i do ekonomických výsledků
formou ztráty výnosu, snížením kvality atd. Snahou každého pěstitele
je co nejvíce snížit riziko polehnutí řadou pěstitelských opatření, včetně
výběru vhodné odrůdy. Současné pěstitelské technologie se neobejdou
bez použití morforegulačních přípravků. Společnost BASF dodává
na český trh více morforegulátorů, jedním z nich je Terpal C.
Terpal C je přípravek určený k morforegulaci zejména porostů ječmene jarního a dále
ječmene ozimého, žita a tritikale v průběhu
sloupkování. Není určen pro ošetření porostů pšenice. Pro pšenici ale i další obilniny lze použít novinku společnosti BASF
roku 2013 morforegulátor Medax Top.
Ale zpět k přípravku Terpal C. Je to přípravek kombinující účinek dvou účinných látek. Jeho použití přichází v úvahu v průběhu sloupkování porostů obilnin. Také v této
etapě vývoje rostlin se rozhoduje o budoucím výnosu. Terpal C má dvě aplikační doporučení: fáze BBCH 32–37 a fáze BBCH
39–45. Při časné aplikaci ve fázi 32 ovlivňujeme nejen báze rostlin, ale také jejich
kořenový systém. Pozitivní vliv této aplikace se projeví zejména v suchých ročnících,
kdy rostliny díky posílenému kořenovému
systému dokáží lépe vzdorovat suchu. Pro
potlačení dlouživého růstu stébla je vhodný termín aplikace ve fázích BBCH 39–45.
Chemický vzorec etephonu
Registrované použití
Ječmen jarní  1–1,5 l/ha
Ječmen ozimý  2–2,5 l/ha
Žito  1,5–3 l/ha
Trikale  2–3 l/ha
Rozšiřené použití přípravku
V rostlině se z etephonu vytváří ethylen,
který patří mezi rostlinné hormony. Ethylen má vliv na řadu procesů probíhajících
v rostlinách. Jedním z nich je omezení prodlužovacího růstu rostlinných pletiv. Ošetřené porosty jsou díky zkrácení výšky porostu (až o 10 %) a posílení stěny stébel
více odolné k polehnutí.
Chemický vzorec chlormequat chloridu
Terpal C je přípravek složený z účinných látek etephonu (155 g/l) a chlormequat chloridu (305 g/l).
Chlormequat chlorid inhibuje tvorbu giberelinů, které v rostlinách stimulují prodlužovací růst. Díky kombinovanému účinku obou
látek je Terpal C velmi účinný morforegulátor v celém období sloupkování obilnin.
Jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý  1 l/ha
(použití pro semenné porosty
od BBCH 31 do BBCH 32)
Použití přípravku je velmi vhodné v podmínkách, kdy porosty bujně rostou, jsou silné
a dobře odnožené.
Důležitým vodítkem pro stanovení aplikačních dávek v jednotlivých plodinách je
konkrétní odrůda a její odolnost k polehnutí. Dále je třeba zvážit intenzitu N- hnojení
a průběh ročníku z hlediska srážek a teplot. Vyšší dávku je vhodné rozdělit do dvou
aplikačních termínů. První polovinu dávky
směřovat do fáze BBCH 32–37, druhou
do fáze BBCH 39–45. Neošetřujeme porosty oslabené, nedostatečně vyživované,
špatně zásobené vodou.
Terpal C lze aplikovat společně s fungicidy
a insekticidy; aplikace s herbicidy a graminicidy se nedoporučuje. Nelze aplikovat
s kapalným hnojivem DAM 390.
Ing. Pavel Šácha, foto autor
16 | Agrotip 4/2013
| Obilniny, travní porosty |
Herbicidy
Arrat - připomínáme
doporučení pro
jarní ječmen a trávy
Ječmen jarní
Přípravek je určen především pro jarní postemergentní ošetření v dávce 0,15–0,2 kg/
ha. Plevele musí být vzešlé a kulturní plodina by při aplikaci měla být alespoň ve fázi 3.
listu (BBCH 13). Limitní růstová fáze ošetřované plodiny je konec odnožování (BBCH
29). Jelikož Arrat nemá reziduální účinek
přes půdu, nepůsobí na plevele vzešlé
po aplikaci a následné plodiny jsou zcela
bez omezení (řepka).
Plevelné spektrum je velmi široké a zahrnuje většinu běžných plevelů. Od roku 2011
je v ječmeni jarním rozšířena možnost
použití v tank-mixu s Protuganem 50 SC
(Arrat + Protugan Pack) v dávce 0,2 kg/ha
Arrat + 2,0 l/ha Protugan 50 SC v rozmezí
růstových fází obilniny BBCH 19–29.
Travní porosty
Sdružení pěstitelů travních a jetelových
semen provedlo další rozšíření registrace Arratu pro použití v porostech
semenných trav (lipnice luční, srha laločnatá, kostřava červená, bojínek luční, jílek
vytrvalý, jílek mnohokvětý, kostřava luční,
trávy mezirodové hybridy Festulolium) proti
dvouděložným plevelům v dávce 0,2 kg/ha
v termínu od začátku do konce odnožování.
Arrat - doporučená aplikace 2013
Vynikající účinnost proti celému
spektru dvouděložných plevelů
včetně svízele, heřmánků,
laskavců a jiných
Arrat
0,15–0,2 kg/ha
Komplexní řešení dvouděložných
i jednoděložných plevelů
Arrat + Protugan 50 SC
0,2 kg + 2,0 l/ha
Další podrobnosti najdete v registru přípravků na ochranu rostlin.
Ing. Jan Truneček
Foto Pavel Šácha
07
09
13
21
25
29
30
Agrotip 4/2013
| 17
| Technické okénko |
Výsledky pokusů Soufflet Agro
Fungicidní ošetření
pšenice v pokusech
SOUFFLET AGRO 2012
Zvládnutí fungicidní ochrany pšenice by mělo být cílem každého pěstitele této plodiny. Udržení zdravého
porostu je nezbytným předpokladem pro spokojenost na konci sezóny, protože jen zdravý porost naplno
využije výnosové předpoklady odrůdy a další provedené vstupy. Na trhu se nabízí celá řada fungicidů
a orientace v nich nemusí být vždy zcela jednoduchá. I to je jedním z důvodů proč firma SOUFFLET AGRO
a.s. v rámci své poradenské činnosti zakládá maloparcelkové pokusy, jejichž cílem je nejen vzájemné
srovnání na trhu nabízených fungicidů, ale i otestování novinek, které na trh postupně přichází.
Výsledky z pšenice, které vám letos prezentujeme, pochází z hlavně z lokality Všestary u Hradce Králové a částečně také
z lokalikty Litovice (okr. Praha západ). Nižší
intenzitu pěstování v pokusu zastupoval
systém jednoho ošetření s aplikací fungicidů ve fázi prodlužující se pochvy praporcového listu BBCH 41 (označeno T3), vyšší
a střední intenzitu pěstování pak zastupoval
systém s dvojí aplikací fungicidů, kdy první aplikace byla provedena buď ve fázi 2.
kolénka BBCH 32 (T1) a druhá pak ve fázi
poloviny metání BBCH 55 (T3), nebo první
v BBCH 37 a druhá pak na začátku kvetení
v BBCH 61. Nejvyšší intenzitu pak představovala trojí aplikace fungicidů v T1, T2 a T3.
Napadení listové plochy houbovými chorobami bylo hodnoceno bodovou stupnicí
1–9 (stupeň 9 = bez napadení).
Z hlediska houbových chorob jsme ve Všestarech zaznamenali zejména vysoký výskyt braničnatky a padlí, méně pak byla
zastoupena rez pšeničná. Vliv aplikace fungicidů na výnos a kvalitu zrna jsou uvedeny
v tabulce 1.
18 | Agrotip 4/2013
Spoléhat se na jedno ošetření bývá zpravidla velmi rizikové a lze ho doporučit pouze
u odrůd s velmi dobrým zdravotním stavem
nebo v případě nižšího tlaku chorob a podmínkou je správné načasování aplikace.
Systém jednoho ošetření je vždy kompromisem. Zpravidla se zaměřujeme na ochranu horních listů na úkor nižších listových
pater, kde bývá choroba v době aplikace
zpravidla už rozvinutá. Tento kompromis se
zpravidla projeví i ve výnosu jak dokazuje
tabulka 1.
Podobně jako v předchozích letech mělo
vyšší výnosový efekt použití kombinovaných přípravků typu strobilurin+azol, než
samotných azolů. Vůbec nejlépe hodnocenou variantou pak byla kombinace přípravků Opera Top a Corbel s přírůstkem výnosu
více než 10%.
Daleko spolehlivější je strategie vycházející z dvojí aplikace fungicidů, kdy máme
možnost včas reagovat na první výskyt
chorob a zabránit tak jejímu zbytečnému
rozšíření. Následnou aplikací pak udržíme
zdravou listovou plochu i klas po celou
dobu vegetace. Tyto zásahy přináší vyšší
výnosový efekt a neriskujeme zbytečnou
ztrátu kvality zrna. Navýšení výnosu se
pohybovalo v rozmezí 5,7–22,9%, kdy lepších výsledků bylo obecně dosahováno
u novějších přípravků.
O tom, že kvalitní fungicidní ochrana má výrazný výnosový efekt svědčí i vysledky z lokality Litovice (tabulka 2), kdy u nové „céčkové“ odrůdy ozimé pšenice KWS Santiago
byl přírůstek výnosu více než 50 %! Zároveň došlo i k navýšení objemové hmotnosti
z 649 g/l na hodnotu cca 730 g/l. Na této
lokalitě se objevila časná infekce rzí pšeničnou, která kontrolu prakticky desikovala
a fungicidní varianty ukázaly své přednosti.
Také v loňském roce jsme s modely fungicidního ošetření dosáhli velice zajímavých
výsledků, což dokladuji v přiložené tabulce. Každopádně se zde opět potvrdilo, že
dobře zvládnutá fungicidní ochrana se zodpovědným výběrem jednotlivých přípravků
přináší velký efekt a vždy záleží na každém
z nás, jaký model zvolí a použije (graf Hrubčice).
A úplně na závěr si Vás dovoluji pozvat
a náš Velký polní den, který se bude konat
ve Všestarech u Hradce Králové ve středu
19. června 2013 nebo Den otevřených dveří
na ČSO Litovice a to 28. června 2013. Pokud přijdete, budete mít možnost sami si
porovnat účinnost jednotlivých fungicidů
přímo v porostech jak pšenice ozimé, tak
i ječmene jarního.
Za technický tým SOUFFLET AGRO a.s.
Ing. Jiří Cejtchaml
Tabulka 1. Vliv aplikace fungicidů na výnos zrna a kvalitativní parametry pšenice - Litovice 2012
T1 2.kolénko (BBCH 32)
T2 praporcový list (BBCH 39)
výnos průměr t/ha
výnos průměr %
kontrola
kontrola
7,64
100,0
APEL 1 l
ALEGRO PLUS 0,8 l
10,76
140,7
HUTTON 0,8 l
DELARO 1 l
11,53
150,9
CAPALO 1,2 l
OPERA TOP 1,5 l + CORBEL 0,5 l
11,67
152,6
ARCHER TURBO 1 l
AMISTAR XTRA 0,8 l
11,73
153,5
Vliv aplikace fungididů na výnos zrna a OH - pšenice ozimá Banquet - Hrubčice 2011
výnos (%)
výnos %
OH (%)
OH %
113
145
140
111
135
109
130
107
125
105
120
115
103
110
101
135,6
115,0
107,8
118,1
124,0
108,0
139,1
129,7
136,9
136,8
141,4
134,6
137,5
140,6
kontrola T4
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
kontrola T3
…
…
…
…
…
…
…
Capalo 1,4
Artea Plus
0,5
Artea Plus
0,5
Cerelux
Plus 0,5
+Acanto
0,5
Zamir 1,25
+ Velocity
0,25
…
kontrola T2
Amistar
Xtra 1,0
Akord 2,0
+ Atonik
Pro 0,2
Opera Top
1,5 +
Corbel 0,5
Zantara 1,2
Delaro 1,0
Hutton 0,8
Cerelux
Plus 0,5 +
Acanto 0,5
…
…
…
…
…
kontrola T1
…
…
…
…
…
…
…
…
Archer Top
1,0 +
Moddus
0,3
Alert 0,8 +
Talius 0,15
Bumper
Super 1,0
+ Velocity
0,25
136,1
124,7
129,8
132,6
100
100
105
Zamir 1,25
+ Velocity
0,25
Swing Top
1,2 +
Agrovital
0,07%
Artea Plus
0,5
Prosaro 0,8
…
…
…
…
…
Capalo 1,2
Capalo 1,2
Bumper
0,5 +
Leander
0,4 +
Velocity
0,25
Capalo 1,2
+Agrovital
0,07%
Amistar
Xtra 1,0
Zantara 1,2
…
…
…
…
Archer Top
0,6 +
Topsin 0,5
+ Moddus
0,3
Falcon 460
EC 0,6
99
97
95
Agent 0,8
+ Moddus
0,3
BASF 62700 Swing Top
2,0
1,2
Agrotip 4/2013
| 19
| Kukuřice |
Herbicidy
Kukurica spolu s obilninami patrí v súčasnosti medzi najväčšie a hospodársky najvýznamnejšie plodiny
na Slovensku. Po nepriaznivých posledných troch rokoch, keď extrémne vlhký rok vystriedali dva suché
a neúrodné, dokázala si táto plodina udržať po obilninách dominantné postavenie.
Tri systémy ochrany kukurice
Kukuricu v súčasnom období neponímame
len ako silnú energetickú zložku vo výžive
obyvateľstva, zvierat a surovinu pre spracovateľský priemysel. Nastalo obdobie,
keď kukurica zohráva významnú úlohu pri
výrobe biopalív, a to nielen u nás, ale v celom svete.
Za posledné dva roky výmera kukurice
vzrástla, ale čo je dôležitejšie, vzrástol aj
jej význam. Z tohto pohľadu si táto plodina
zaslúži väčšiu pozornosť.
Podľa skutočných klimatických
a pôdnych podmienok danej oblasti
sú porasty kukurice zaburiňované
hlavne burinami:
Jednoročné jednokličnolistové buriny:
ježatka kuria, prosá, mohár sivý,
mohár zelený.
Jednoročné dvojkličnolistové buriny:
rumanček pravý, durman obyčajný,
loboda rozložitá, mrlíky, láskavec ohnutý,
horčiaky, lipkavec obyčajný, loboda
konáristá, ľuľok čierny, parumančeky,
pohánkovec ovíjavý, horčiaky a ďalšie.
Invázne jednoročné buriny: ambrózia
palinolistá, iva voškovniková, voškovník
obyčajný, mlieč roľný, palina obyčajná,
podslnečník teofrastov.
Veľmi dôležitá je aj ochrana proti trvácim burinám: pýr plazivý a pichliač roľný.
20 | Agrotip 4/2013
Kukurica je adaptabilná plodina a na Slovensku sa pestuje vo všetkých výrobných
oblastiach. Každá výrobná oblasť si vyžadue špecifické podmienky z hľadiska agrotechniky, sejby, prijmu živín a ochrany proti
škodlivým činiteľom. Kukurica sa seje v širokom riadku. Obdobie medzi sejbou a zapojením porastu je dlhé a tu je kukurica veľmi citlivá na zaburinenie. V tomto období su
najväčším konkurentom buriny, ktoré majú
nižšie nároky na teplotné a vlahové podmienky pôdy ako samotné osivo kukurice.
Neošetrená kontrola
Pre úspešnú a komplexnú ochranu
kukurice proti burinám spoločnosť
BASF Slovensko ponúka tri aplikačné termíny herbicídnej ochrany.
1. Preemergentná aplikácia
Pre kontrolu burín hneď na začiatku vegetácie odporúčame herbicíd Wing P v dávke 4
l/ha. Je to pôdny herbicíd s dvoma účinnymi
látkami: pendimethalin + dimethenamid-P.
Výhody herbicídu Wing P
„„regulácia jedno- a dvojkličnolistových
burín od aplikácie po dobu 10 týždňov
„„prípravok likviduje buriny hneď pri
vzchádzaní
„„prípravok sa dobre viaže na pôdu a pozvoľne uvoľňuje
Prípravok Wing P možeme aplikovať v kukurici od sejby až do obdobia klíčenia semena kukurice v pôde. Je to dôležité hlavne v období deficitu vlahy, kedy môžeme
aplikáciu urobiť neskôr ako do 5 dní. Pri
nedostatku vlahy v pôde odporúčame dávku vody 400 – 500 l na hektár. Nezabúdame ale na to, že prípravok aplikujeme pred
vzchádzaním burín.
Ďalšou z možností v prípade sucha je zapravenie prípravku do pôdy max. do 2 cm
kembridžskym valcom. Pre aplikáciu pôdneho herbicídu je nevihnutná dobrá agrotechnika s drobnohrudkovitou štruktúrou
pôdy.
Stellar + Spectrum + Brejk Tru
2. Skorá postemergentná aplikácia
3. Postemergentná aplikácia
Pre tento systém ošetrenia porastov kukurice odporúčame aplikovať kombináciu prípravkov Stellar 1,0 l + Spectrum 1,2 l +
Brejk Tru 0,25 l na hektár. Tento systém
ošetrenia zabezpečí likvidáciu už vzídených burín a zároveň kontroluje následne
vzchádzajúce buriny aj v období druhotného zaburinenia. Túto aplikáciu odporúčame
v štádiu od jedného do štyroch listov kukurice. V tomto štádiu vzidené buriny spoľahlivo likviduje prípravok Stellar + Brejk Tru.
Kelvin 4 SC 1 l /ha + Callam 0,4 kg/ha
= nová formulácia KELVINU – zabudované
zmáčadlo, vylepšený účinok
Prípravok Stellar v kombinácii so zmáčadlom Brejk Tru likviduje vzídené jednokličnolistové buriny v štádiu 3 - 5 pravých listov
a dvojkličnolistové buriny vrátane ťažko
ničiteľných (durman, pichliač, ambrózia,
podslnečník, ježatka a dalšie) v štádiu 2
– 6 pravých listov. Prípravok Spectrum nadalej likviduje buriny počas vzchádzania
po dobu 4 – 8 týždňov ako pôdny herbicíd.
Táto kombinácia pôdneho a kontaktného
účinku na buriny zabezpečí čisté porasty
kukurice až do zberu.
Stellar – prípravok obsahujúci
dve účinné látky
„„dicambu – rastový herbicíd spoľahlivo
likvidujúci dvojkličnolistové buriny vrátane pichliača
„„topramezone – nová účinna látka na trhu
– systémová účinna látka spoľahlivo
likviduje jednoročné jednokličnolistové
a dvojkličnolistové buriny. Účinkuje cez
list aj koreň.
Výhody nášho odporúčania:
„„kombinácia 3 účinných látok a zmáčadla
dáva výborný kontaktný aj pôdny účinok
„„nová účinná látka zamedzuje vzniku
rezistencie
„„možnosť spoločnej a delenej aplikácie
v závislosti od poveternostných podmienok
„„možnosť aplikácie v rôznych rastových
fázach.
Na tejto kombinácii postemergentného
ošetrenia kukurice sa podieľajú tri účinné
látky: nicosulfuron,tritosulfuron a dicamba.
Výhodou je, že účinné látky spolu pôsobia
kontaktne aj systémovo a vzájomne sa doplňajú.
Účinok na burinách je viditeľný 6 hodín
po aplikácii. Behom niekoľkých dní dochádza k farebným morfologickým zmenám
rastlín (stáčanie a vädnutie), neskôr vedúce
k ich úplnej likvidácii. Kombinácia Kelvin
+ Callam účinkuje len na vzídené buriny.
Rýchlosť účinku ja závislá od podmienok
priaznivých pre rast burín. Teplo a dostatočná vlhkosť podporujú účinok prípravkov,
chlad a sucho ich účinok oneskoruje.
Kelvin + Callam aplikujte v rastovej fáze
od 2 do 6 pravých listov kukurice. Dvojkličnolistové buriny v čase aplikácie v rastovej
fáze 2 až 6 pravých listov a jednokličnolistové v štádiu 3 až 5 pravých listov. V prípade výskytu pýru plazivého Kelvin aplikujte
v dávke 1,5 l na hektár. Ak je do obdobia
aplikácie dlhodobo sucho, buriny vytvárajú
silnú voskovú vrstvičku. Za týchto podmienok je vhodné k odporučanej kombinácii
pridať zmáčadlo Trend 0,2 l /ha.
Výhodou nášho odporúčania je:
„„komplexný účinok pri jednom ošetrení
„„kontrola problémových burín
„„pôsobenie aj za suchých podmienok
„„nová formulácia Kelvinu zvyšuje prijem
účinnej látky.
Ing. Ľubomír Eged
Foto autor
Agrotip 4/2013
| 21
| Okénko specialisty |
Sady a vinice
Ochrana sadů a vinic
ve znamení BASF
Loňský rok nepatřil pro zemědělce k těm zvlášť příznivým. Suchá zima a jaro, hluboké mrazy
v únoru a pozdní jarní mrazy však nejvíce postihly pěstitele všech ovocných druhů a vinné
révy. O to důležitější pak byly všechny ochranné zásahy eliminující co možná nejvíc škod, které
způsobily přírodní vlivy. Dobrý zdravotní stav během celé vegetace pomůže nastartovat rostliny
k vytvoření zásobních látek pro následující úrodu a překonání nástrah dalšího zimního období.
Společnost BASF už tradičně nabízí ucelené portfolio přípravků na ochranu speciálních plodin, každý pěstitel si může
vybrat podle svých kritérií, které z nich
použije. Pro rok 2013 jsme zachovali naši
nabídku tak, jak ji znáte. Jsou v ní stálice, které tvoří základ ochrany proti nejdůležitějším chorobám a škůdcům. Jen
namátkou vybírám: v sadech proti strupovitosti DELAN 700 WDG a TERCEL,
proti padlí jabloně KUMULUS WG a CLARINET, ve vinicích pak ACROBAT MZ
WG a CABRIO TOP proti peronospoře,
VIVANDO proti padlí a konečně MYTHOS
20 SC proti botrytidě. Do meruněk, višní
a jahodníku pak připomínám loňskou novinku – fungicid SIGNUM. U něj očekáváme rozšíření registrace ještě pro tuto
sezonu do peckovin, drobného ovoce
a zeleniny.
22 | Agrotip 4/2013
Společnost BASF se však stále zabývá
výzkumem a vývojem nových účinných
látek, případně registruje nové přípravky
podle zkušeností z ostatních zemí, a proto
vám i letos může nabídnout hned několik novinek. O prvních dvou jsme již psali
v minulém čísle, a proto Vám přípravky
Masai a Bellis jen stručně připomeneme.
Akaricid MASAI s novou účinnou látkou
tebufenpyrad je registrován pro vinice
i sady. Tebufenpyrad zajišťuje velmi rychlý
nástup účinnosti s dlouhým reziduálním
působením proti sviluškám a roztočům
ve všech vývojových stadiích. MASAI působí kontaktně a zároveň je přijímán i sáním. Šíření přípravku probíhá systémově,
dostává se tak i na spodní stranu listu.
Díky specifickému mechanismu působení je tebufenpyrad účinný i na svilušky,
které vykazují rezistenci k běžně používaným akaricidům. MASAI je nyní registrován do jabloní v dávce 0,125 kg/m výšky
koruny/ha (max. 0,375 kg/ha); do révy
vinné pro jarní použití 0,1–0,2 kg/ha, pro
letní v dávce 0,3–0,4 kg/ha; do okrasných
rostlin v dávce 0,3‒0,6 kg/ha. Doporučený počet aplikací je max. 2× za sezonu.
Protože v okolních státech je registrace
přípravku MASAI podstatně širší (hrušně,
broskvoně, zelenina, jahody a další), i my
uvažujeme (podle zájmu praxe) o dalším
rozšíření registrace v budoucích letech.
A bonus nakonec: pro pohodlnější aplikaci je přípravek balen ve vodorozpustných
sáčcích po 100 gramech.
Další novinka je určena pro pěstitele jabloní a chmelu. Jedná se o kombinovaný fungicid BELLIS. Obsahuje dvě vám už
známé účinné látky: pyraclostrobin a boscalid. Obě látky působí na dýchací procesy patogena, každá však v jiném místě
jeho metabolismu. Dojde tak ke zhroucení
celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spor. Přípravek působí preventivně i kurativně. V jabloních je BELLIS
registrován proti strupovitosti a padlí jabloně a proti skládkovým chorobám v dávce 0,8 kg/ha. Ochranná lhůta je pouhých
7 dnů! Ve chmelu je registrace proti padlí chmelovému a sekundárním infekcím
plísně chmelové v dávce 0,9–2 kg/ha podle růstové fáze. BELLIS je formulován
jako vodorozpustný granulát.
A poslední, úplně horkou a dlouho očekávanou novinkou je fungicid FORUM STAR.
Jedná se o kombinovaný fungicid do révy
vinné proti peronospoře s vedlejším účin-
kem na hniloby a botrytidu révy. Obsahuje
osvědčenou účinnou látku dimethomorph
a kontaktní látku folpet. FORUM STAR působí díky této kombinaci preventivně, kurativně a antisporulačně. Prakticky se jedná
o starý dobrý ACROBAT MZ, jen mancozeb je nahrazen folpetem pro přijatelnější
zařazení do systému IP. Registrovaná dávka je 1 kg/ha do začátku kvetení, na ostatní
období jsou to 2 kg/ha. FORUM STAR má
formulaci vodorozpustný granulát.
Přejeme všem pěstitelům úspěšnou sezonu a kvalitní úrodu!
Ing. Drahomíra Musilová
Foto autorka
Agrotip 4/2013
| 23
| Okénko specialisty |
Ochrana viniča
Seminár BASF - nový pohľad
na ochranu viniča
Seminár zameraný na nový pohľad na ochranu viniča proti múčnatke
a pramatke všetkých odrôd viniča Vitis sylvestris
Každá konferencia alebo seminár sú pripravované so zámerom predstaviť niečo nové, alebo
dostať sa hlbšie do už známych tém a problémov. Je dôležité, aby sme po skončení odchádzali
s čo najlepšími pocitmi a s presvedčením, že deň strávený v kruhu kamarátov a odborníkov bol
pre nás užitočný a poučný. Semináre spoločnosti BASF, ktoré sa uskutočnili 21. marca v Modre
a 22. marca vo Dvoroch nad Žitavou boli práve takéhoto charakteru.
V komornej, ba by som povedal rodinnej atmosfére sme si vypočuli prednášku Dr. Istvána Fuziho, ktorý určite zmenil naše doterajšie
názory na hubové choroby, hlavne na múčnatku. Druhá prezentácia patrila našej poprednej a celoeurópsky uznávanej šľachtiteľke viniča Ing. Dorote Pospíšilovej, PhD.
Na úvod seminára bola predstavená komplektná ochrana viniča odporúčaná spoločnosťou BASF. Na riešenie hospodársky
najvýznamnejších hubových chorôb máme
registrovaných 12 prípravkov. Všetky tieto
prípravky sú vhodné aj v integrovanej produkcie hrozna. Proti múčnatke sú to – Kumulus WG , Vivando , Discus a Collis,
proti perenospóre – Copac, Polyram WG,
Delan 700 WDG, Acrobat WG, Forum FP,
Cabrio Top a proti botrytíde Mythos 30
SC a Cantus. Vďaka širokej ponuke prípravkov pestovatelia si vedia vybrať pre ich
technológiu tú najefektívnejšiu alebo ekonomicky najvýhodnejšiu kombináciu.
V ďalšej časti seminára nasledovala prednáška, ktorá určite zmenila naše doterajšie
pohľady na ochranu viniča proti múčnatke. Vývojový manažér z BASF Maďarsko
- Dr. István Fuzi, ktorý sa tejto problematike venuje už vyše 15 rokov, dopodrobna
opisoval vývojové štádium múčnatky a jeho
prednáška bola zameraná hlavne na tvorbu generatívnych plodníc – kleistotécií.
Kleistotéciá (plodnice) sa tvoria v tom prípade, keď sa stretnú dva rôzne genetické
tipy múčnatky. Prezimujú na starom dreve
24 | Agrotip 4/2013
a už hneď na jar, keď je ideálne počasie, sa
z nich uvoľňujú askospóry, ktoré sú zdrojom
primárnej infekcie. Rozvoj primárnej infekcie, ktorá nastáva už pred kvitnutím (niekedy už začiatkom mája) je možné pozorovať
aj voľným okom a to je pre nás dôležitým
signálom na začatie ošetrenia proti tejto
agresívnej hubovej chorobe.
Prezentácia Dr. Fuziho bola špeciálne zameraná na aplikáciu botryticídu Cantus.
Tento prípravok v dávke 1,2 l/ha (účinná látka boscalid 500 g/l) zabraňuje významne
tvorbe a dozrievaniu plodníc múčnatky a znižuje možnosť výskytu epidémie múčnatkou v nasledujúcom roku. V Ma-
ďarsku je tento prípravok registrovaný už
od roku 2006 a už hneď od prvých rokoch
použitia tohto produktu bolo badateľné podstatne nižšie percento napadnutia múčnatkou v nasledujúcich rokoch. Aplikácia tohto
prípravku na jeseň proti botrytíde pred zamäkaním bobúľ zabraňuje alebo spomaľuje
tvorbu plodníc a tým sa znižuje potenciál sekundárného napadnutia múčnatkou v nasledujúcom roku. Keby som chcel v krátkosti
zhrnúť zmysel jeho prednášky, tak určite by
som chcel vašu pozornosť upriamiť práve
na myšlienku zabrániť tvorbe plodníc-kleistotécií na jeseň. Nedajme ani ten najmenší
priestor na vznik primárnej infekcie v nasledujúcom hospodárskom roku .
Po krátkej prestávke sme sa nevedeli dočkať vystúpeniu prvej dámy slovenského
šľachtenia viniča Ing. Doroty Pospíšilovej,
PhD. Táto šarmantná a temperamentná
žena je nositeľkou viacerých vysokých štátnych vyznamenaní. V prvej časti prezentácie rozprávala o svojej viac ako 50 ročnej
v lužných lesoch v povodiach viacerých
riek, predovšetkým, Moravy, Dunaja, Nitry a Tisy. Bolo nájdených až 298 lián Vitis
vinifera sylvestris. Najväčší počet jedincov
sa nachádza pri Úľanoch nad Žitavou. Je
to cenný biologický materiál na šľachtenie,
lebo prežíva v inundovaných lužných le-
Čas nám veľmi rýchlo utekal a ani sme sa
nenazdali, a boli popoludnie. Hostia seminára boli spokojní a unesení vysokou profesionalitou a úrovňou znalostí problematiky
prednášajúcich. Témy prednášok podľa
prítomných boli zaujímavé a dúfam, že každý odchádzal spokojný s novými cennými
šľachtiteľskej práci. Do detailov opisovala
dlhú životnú púť odrôd , ktoré vyšľachtila
a odovzdala slovenským, ale tiež zahraničným pestovateľom. Medzi jej najviac rozšírené odrody patria Devín a Dunaj, ale v posledných rokoch často počuť aj o ostatných
jej červených novošľachtencoch, ako sú
Hron, Nitria, Rimava, Rosa, Váh a Torysa.
soch už stovky rokov, rastie aj v hornatých
polohách a prežil všetky kalamity ničivých
chorôb a škodcov viniča bez zásahu človeka. S kolektívom mladých nadšencov
opísali 126 lián a to viac ako šesťdesiatimi
hospodárskymi a morfologickými znakmi.
Zistili, že každá liana je morfologicky rôznorodá, teda každú lianu možno považovať
za osobitný genotyp. Šľachtitelka opisovala, že najzaujímavejší znak je „typ kvietka“.
Súkvetia našli na 24 rastlinách, z čoho bolo
14 so samičím a 11 so samčím kvetom. Pre
šľachtiteľskú prácu prichádzajú do úvahy
obidva typy: samčí ako donor peľu a samičí, ktorý je schopný po opelení cudzím
peľom poskytnúť hybridné semená.
informáciami, ktoré dokáže zhodnotiť v novom hospodárskom roku pestovania viniča.
V druhej časti prednášky sa venovala
Viniču lesnému „Vitis vinifera sylvestris“
praprarodiču všetkých ušľachtilých odrôd.
Šľachtiteľka tvrdí, že divý vinič lesný je
vzácny a unikátny. V Európe ho takmer vyhubili najmä civilizačné zásahy. Celý život
túžila nájsť rastliny tohto druhu. Našla ich
V mene mojom a všetkých mojich kolegov zo
spoločnosti BASF ďakujem prednášajúcim,
že umožnili vinohradníkom z praxe prežiť
nezabudnuteľné chvíle plných zaujímavých
noviniek a informácií.
Ing. Štefan Šimonka
Foto autor
Agrotip 4/2013
| 25
| Reportáž z cest |
Nový Zéland
Sedím u počítače, vychutnávám si skleničku bílého vína vlastními silami dovezeného
z Nového Zélandu a snažím se vypotit povídání o dovolené na Novém Zélandu,
které jsem slíbila redakci Agrotipu. Sliby se mají plnit plnit, tak se do toho dám.
Ostrovy kapraďového listu
Z dovolené jsem přijela odpočinutá, s čistou hlavou, nabitá energií, plná dojmů a zážitků. Poprvé v životě jsem měla 4 týdny
volna, vánoční shon (včetně úklidu) zůstal
v uspěchané Evropě společně s roční uzávěrkou, změnou DPH… Když jsem totiž
v létě kývla na nabídku přátel procestovat
s nimi N. Z. se stany a v mikrobusu, nezbylo než se začít připravovat. Už při nákupu
vhodného batohu, outdorového oblečení
a vybavení jsem si uvědomila, jak za posledních 20 let pokročily technologie a materiály. (V roce 1991 jsem cestovala 3 týdny se stanem po Turecku - naštěstí dávno
předtím, než pobřeží obsadily cestovky
s developery a v podstatě zničili to, za čím
se tam jezdilo, tedy krásnou přírodu a klid,
jen antické památky zatím zůstaly). Krosnu
s hliníkovým rámem nahradil prostorný, ale
lehoučký batoh, těžký stan nahradil nový
s jednoduchou a lehkou konstrukcí, o nafukovacích matracích nemluvě. Zkrátka nynější přípravy se nesly ve znamení termooblečení, funkčního prádla a softšelových
bund, výsledkem pak bylo podstatně menší
a lehčí zavazadlo. A taky nás nečekaly výlety a túry, ale nově už jedině treky.
26 | Agrotip 4/2013
Když jsem s přáteli 14. 12. 2012 odlétala
z Prahy přes Frankfurt, Taipei a Brisbane
do Auklandu, navlekli jsme ještě v Praze na
letišti batohy do bílého propylénového pytle a zavázali jako brambory, aby všechny
takové vychytávky jako přezky, karabinky,
zipy a sucháče nebyly poškozeny. Mělo to
další výhodu – naše „pytle brambor“ jsme
mezi ostatními zavazadly kdekoliv bezpečně
poznali. Cestou na N.Z. jsme měli téměř celodenní přestávku v Taipei na Taiwanu. Vyjeli
jsme autobusem do centra města za kamarádem, který tam žije. Ten nás provedl
místy, kam cestovky turisty obvykle nevodí.
Viděli jsme Asii bezprostředně se vším všudy – spoustu lidí, luxus a bohatství v těsném
sousedství bídy a špíny. Křupavé drůbeží
pařáty jako oblíbené rychlé občerstvení
přímo na ulici, protivládní demonstrace, ale
taky výbornou kávu v muzeu národního hrdiny Čankajška. Právě jeho muzeum byl můj
největší taiwanský zážitek - obrovská budo-
va celá věnovaná tomuto politikovi, který se
rozkmotřil s Maem, odešel na Tajwan a položil základy hospodářského úspěchu ostrova. Viděli jsme jeho skromné osobní věci, ale
i nespočet luxusních darů a vyznamenání,
které dostal od politické špičky celého světa – tedy i Řád Bílého lva (1946). Na závěr
ještě socha v nadživotní velikosti s čestnou
stráží, která se u něj pravidelně střídá. Tak
nějak si představuju ztělesnění kultu osobnosti.
V noci jsme pokračovali v letu na N.Z., kde
jsme přistáli 16. 12. v 18 hod. místního času.
Byli jsme z časových pásem tak zmateni,
že až v Taipei jsme zjistili, že na sraz s průvodcem dohodnutý na 15. 12. v 6 večer dorazíme sice včas, ale přesně o den později.
Na N.Z. jsme se pohybovali s 12hodinovým
předstihem, zvláště na Štědrý den a Silvestra to bylo zábavné. Po přistání v Auklandu
(průvodce s ostatními přáteli na nás museli 24 hodin počkat) nás čekala důkladná
vstupní kontrola hned na letišti (biosecurity), obzvláště naše trekové boty a stany budily pozornost. Potraviny je možné dovážet
pouze sušené nebo instatní, ostatní jsou
nekompromisně zabavovány. A pak hurá
za dobrodružstvím. Venku na nás čekalo
vrcholné léto, v supermarketu hned u letiště jsme doplnili zásoby pitné vody, potravin a bomb do vařičů a vyrazili směrem
sever. Celkem jsme najezdili 5 500 km, procestovali jsme oba hlavní ostrovy (severní
Northland a jižní South Island), spali jsme
většinou na tábořištích a v kempech, několikrát ve volné přírodě. Na celém N.Z. je
velmi hustá sít udržovaných tábořišť a kempů, převážná část turistů cestuje v karava-
nech, stanařů je stále méně. I to nejmenší
tábořiště je vybaveno udržovaným suchým
záchodem ve stylu u nás známých TOI-TOI, nikde nechyběl toaletní papír. Pitnou
vodu jsme kupovali anebo převařovali,
všude je kvalitní a široká nabídka ovoce
a zeleniny, masa, mléčných výrobků a mořských produktů. Až na výjimky vše dosti
drahé vzhledem k tomu, že N.Z. je země
se zemědělstvím na intenzívní úrovni, hlavně živočišnou výrobou a rozsáhlými sady
a vinicemi. A to vše je doplněno přírodními
krásami, jako jsou sopky, termální prameny,
vodopády (druhou polovinu našeho pobytu
neustále pršelo), jezera, gejzíry , fjordy , ledovce a velehory. Místní lidé byli příjemní,
vstřícní a ochotní, vzrůstající nápor turistů
zvládali s přehledem. Stát vytvořil síť středisek pro turisty, tzv. DOC, jejichž prostřednictvím se snaží rozumně regulovat příval
turistů. Především po úspěchu filmového
Pána prstenů, jehož exteriéry byly na N.Z.
natáčeny, dosáhl počet turistů téměř 3 mil.
ročně, samotných Novozélanďanů je asi 2,5
mil. V plánu jsme měli rovněž výstup na Mt
Ngauruhoe (Osamělá hora) a Mt Ruapehu
(Hora osudu), ale kvůli zvýšené sopečné
Agrotip 4/2013
| 27
| Reportáž z cest |
Nový Zéland
Gumáky. Zvláště na jižním ostrově jsou
všudypřítomné, nejpraktičtější obutí. Když
jsou zablácené, zují je jejich nositelé jednoduše před obchodem nebo hospodou
a ponechají je před dveřmi.
činnosti a výronům plynů jsme se k ní mohli
pouze přiblížit. I tak to byl nezapomenutelný zážitek.
Pro sebe jsem N.Z. nazvala zemí kapradí, dobytka, ohrad a větrolamů, kamkoli
se člověk v krajině vrtne, tam byly ohrady
a ohradníky, často pod napětím (vyzkoušeno na vlastní kůži), zemí šachovnicovitě
se střídajících větrolamů z bambusů, borovic, zeravů a vavřínovitých keřů, chránících a oddělujících jednotlivé sady s kiwi,
avokády, jablky, hrušky a pomeranči. Značná část pastvin a sadů je pod závlahou,
na kterých je chováno téměř 50 mil. ovcí,
10 mil. hovězího dobytka a také stále častěji jelení zvěř. Množství srážek na jižním
28 | Agrotip 4/2013
ostrově dosahuje místy až 7 000 mm ročně,
také je tam chladněji. Místo popisu celého
pobytu s nabitým programem jsem raději
nepřeberné množství zážitků a dojmů shrnula do jakéhosi symbolického přehledu.
Jde o pouhý zlomek toho, co jsme zažili
a viděli.
Při návratu do Evropy jsme v Taipei absolvovali tentokrát oficiální prohlídku města
organizovanou státem pro tranzitní turisty
- okruh včetně slavného mrakodrapu 101,
znova jsem zažili demonstraci a navštívili
soubor budhistických a taoistických chrámů. Po návratu do Česka jsem sice několik
dní odolávala shonu a stresu, za pár týdnů
už bylo zase vše „při starém“.
Restaurace a hospody. Drahé, často bez
obsluhy, zaplatíte na pokladně, dostanete
tabulku s číslem a pak vám jídlo přinesou,
stravování především různé fastfoody, nám
nejvíce chutnalo suši.
Respekt soukromého vlastnictví. Atraktivní turistické místo Slope point nacházející
se na nejjižnějším cípu jižního ostrova je nepřístupné od září do listopadu, protože přístupová stezka vede soukromou pastvinou
a tou dobou se tu bahní ovce.
Rodinné domky. Spíše bungalovy, převážně dřevěné a přízemní, často na pilotech,
na jižním ostrově obvykle zděné z šedých
tvárnic, upravené, jen občas jsme u nich
viděli zeleninovou zahrádku.
Maorové. Tvoří asi 15% celkového obyvatelstva, prakticky až na výjimky už nežijí
tradičním způsobem, stále usměvaví, jejich
vystoupení pro turisty v rezervaci Rotorua
bylo sice silně komerční, ale přesto se líbilo.
Pavlova. Nadýchaný dort s krémem
a ovocem, který údajně vymyslel pro oblíbenou balerínu Annu Pavlovu novozélandský cukrář během její návštěvy na N.Z.,
tvarem a lehkostí má symbolizovat baletní
sukýnku.
Kiwi (bird). Bezbranná „slepice“ se zajímavým peřím a zobákem, nelétavý pták decimovaný ve volné přírodě kočkami a posumy. Aby ho uviděli turisté, kteří zaplatili
vstupné do speciálních ZOO-koutků živého, má nastolen obrácený režim, protože je
to noční pták.
Tučňáci a tuleni. Stejně roztomilí jako
v ZOO, kvůli nedisciplinovaným turistům
hromadícím se na místech, kde je možné
tučnáky pozorovat, tito roztomilí ptáci nemohou často projít z moře na břeh do porostu s mláďaty na hnízdech, zůstávají
v moři, jsou plní ryb a nemůžou je mláďatům vydávit.
Pacifik. Neskutečně divoké vlny a příboj
jsou velmi nebezpečné; nelze se ani vykoupat, zvláště na východě jižního ostrova.
Ragby a haka. Patří k sobě neodlučitelně,
národní sport a zahajovací rituál pocházející z maorských tradic, placku týmu All
Blacks nebylo možné nekoupit.
Kiwi (fruit). Chutná mnohem lépe a je voňavější než plody, které lze koupit u nás,
prodává se společně se speciální plastovou nožolžící.
Kauri (damaroň australská). Monumentální stromy dožívající se až 2000 let poskytují
speciální pryskyřici zvanou kopál, která se
těžila ze stromů popadaných v minulosti
do bažin. Nyní tyto stromy likviduje houbové
onemocnění (Phytophtora, taxon Agathis).
Pohutukawa. Vánoční strom nebo taky
štětkovec z čeledi myrtovitých, v době naší
návštěvy právě všude nádherně kvetl.
Kapradí. Byliny i stromové kapradiny, neskutečně bujné deštné lesy, nerozvinutý
list kapradiny se stal národním symbolem.
Společně s mechy a dalšími stromy tvoří
téměř neprostupnou lesní vegetaci.
Tea tree (čajový strom). Existuje dvojí - manuka a kanuka, rostou skoro všude, krásně
voní, využívá se mj. v kosmetice; tea-tree
med anebo čaj jsou vynikající.
Ovce. Jsou všudypřítomné, pohled na pastviny s bílými obláčky je romantický. Méně
romantický je pak už pohled na desítky kamionů odvážející tyto ovečky do přístavu
na export.
Jeleni. Farmový odchov zažívá neskutečný
rozmach.
Hoki (treskovník). Ryba, která v úpravě
fish and chips chutná výborně.
Vítr. Všudypřítomný, pochopila jsem, proč
existuje taková hustá síť větrolamů. Ovce
na jižním ostrově byly o poznání zaprášenější/špinavější než na severním ostrově.
Kea. Tento horský papoušek je turistikou
atrakcí, umí krásně loudit, zákaz krmení turisté většinou nedodržují.
Sandflies („muchničky“). Neodbytný
všudypřítomný štípající hmyz vyskytující se
na jižním ostrově, před kterým není úniku.
Blahočet (Araucaria). Krásný strom se
zvláštní deštníkovou patrovou korunou,
v krajině se nádherné vyjímá.
Flax (Phormium tenax). Všudypřítomná
rostlina, pěstuje se za obdobným účelem
jako náš len. Poskytuje pevné vlákno a jeho
ostré listy umí škaredě poranit, domorodí Maorové kvůli jeho pěstování a prodeji
opustili tradiční způsob života.
Text a foto ing. Dagmar Adamová
Agrotip 4/2013
| 29
Opera Top
®
Vás roboty nezbaví,
ale výsledky budú
lepšie
n Opera Top - fungicídna novinka pre rok 2013
n Dlhotrvajúci a spoľahlivý účinok na choroby obilnín
n Obmedzenie vplyvu abiotických stresov na rastlinu
(sucho, teplo, silné žiarenie)
n Zlepšenie fyziologických procesov v rastline
(fotosyntéza, príjem živín)

Podobné dokumenty