- doprava - incoming - kongresy - incentiva - ubytování

Komentáře

Transkript

- doprava - incoming - kongresy - incentiva - ubytování
- doprava
- transportation
- incoming
- incoming
- kongresy
- congress tourism
- incentiva
- incentive tourism
- ubytování
- accommodation
- sportovní
- sports events
aaaaaaa
aktivity
- firemní akce, - educational
trips
školení
- a další služby - and other
services...
dle Vašeho
pĢání...
Interbus Praha je ÿlenem:
Interbus Praha is member of:
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
O spoleĀnosti….
About us….
Interbus Praha, spol. s r.o. je privátní
spoleÿností, která byla založena v roce 1993. Od
svého založení až do souÿasnosti je ĝízena
pĝímo majiteli ve funkcích výkonných ĝeditelĥ.
Za dobu svého dlouholetého pĥsobení se stala
jednou z nejvčtších dopravních spoleÿností
nabízející svým klientĥm osobní dopravu v
zahraniÿních autokarech, minibusech a
osobních vozidlech vysoké kvality.
Interbus Praha, spol s r.o. is a private
company established in 1993. Company is
from its foundation up to now managed by its
owners who function as executive directors.
During long years of activity it became one of
the biggest bus companies offering its clients
personal transportation in luxury coaches,
minicoaches and personal vehicles of high
quality.
Interbus Praha je schopen zajistit nejen
dopravní služby, ale i kompletní aranžmá dle
požadavkĥ svých klientĥ.
Interbus Praha is fully capable to provide not
only transport services but also complete
arrangements fitted to specific needs of its
clients.
Interbus Praha je od roku 1999 ÿlenem sdružení
ASTA (American Society of Travel Agents).
V roce 2000 se stal taktéž ĝádným ÿlenem
asociace ETOA (European Tour Operators
Association). þlenství v tčchto sdruženích
zavazuje Interbus Praha prostĝednictvím jejich
ÿlenských stanov ke kvalitativnč vysokému
standardu služeb.
From the year 1999 is Interbus Praha member
of ASTA (American Society of Travel Agents).
In the year 2000 it also became member of
ETOA (European Tour Operators
Association). Membership of those
associations means that Interbus Praha is
obliged to provide high standard of services.
Renomé Vaší spoleÿnosti nás zavazuje ke
kvalitč, která se nedá vyÿíslit penčzi.
The good name of our company itself
continuously motivates us to provide the
kind of quality that cannot be measured
simply in monetary terms.
Naše motto zní - Co nedokážeme Our motto is – What we promise,
splnit, neslibujeme !
we also deliver!
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Dopravní služby…
..... jsou zajišģovány dopravními prostĝedky nejvyšší
kvality.
Všechny vozy jsou 24 hodin dennč ve spojení s
NONSTOP dispeÿinkem, který je koordinuje a zajišģuje
pĝedání aktuálních a potĝebných informací. V souÿasné
chvíli je Interbus Praha schopen nabídnout nčkolik desítek
pohodlných a luxusních dopravních prostĝedkĥ v rĥzných
kategoriích vÿetnč limuzín. Vozový park je pravidelnč
inovován a jeho údržba je provádčna výhradnč
v autorizovaných servisech.
Veškerá vozidla absolvují pravidelné roÿní technické
prohlídky u spoleÿnosti DEKRA a jsou certifikovány
protokolem TEMPO 100, který opravėuje autobusy využít
v zahraniÿí maximální neomezené rychlosti – 100km/h a
dopravit své klienty bezpeÿnč a rychle na místo urÿení.
Vozidla jsou dále certifikována vjezdovými ekologickými
známkami do nčmeckých mčst „Umweltplakette“ i dalšími
potĝebnými vjezdovými povoleními napĝ. do centra Prahy.
Transport services…
..... are provided using quality vehicles of the highest
standard.
All of our vehicles are in contact with dispatching 24
hours a day. Dispatchers coordinate their activities and
provide needed up-to-date information. Currently Interbus
Praha can offer a couple of dozens luxury vehicles of
various categories including limousines. Our fleet is
periodically upgraded and maintenance is done only in
authorized services.
All vehicles are subject to yearly technical inspection
provided by DECRA and are certified by protocol TEMPO
100 which qualifies them for use abroad up to speed of 100
km/h. That means clients will be transferred quickly and
safely to the place of their destination. Vehicles are
certified by ecological stamps “Umweltplakette” that
guarantee right of entry to German towns and cities and
have other necessary entry permits that are required to
enter the centres of various cities, e.g. Prague.
Refreshment can be provided in all our vehicles
according to the clients' needs (hot and cold drinks,
sandwiches, biscuits, fruit etc.)
Drivers working for Interbus Praha are periodically
trained in accordance with laws and ordinances with regard
to traffic safety and they also attend vocation oriented
language courses. Technical expertise and positive attitude
towards clients' needs are implied. Drivers always dress
“smart” or “business casual”.
Interbus Praha and its team of great experience and
linguistic ability is here for its clients providing services,
fulfilling requirements, answering questions and giving
information 24 hours a day, seven days a week. Price
calculations of tours, trips and other requested services
are delivered within 24 hours.
Interbus Praha provides upon clients request complete
management and coordination of transport for venues such
as congresses, incentive programs, cultural and sporting
activities.
Interbus Praha is an expert provider of all transport needs
Interbus Praha je expertem v zajištční dopravní
not only when it comes to trade fairs, congresses or simple
obslužnosti nejen u veletrhĥ, kongresĥ ÿi pĝi pĝepravč
worker transportation but has also experience moving
pracovníkĥ do zamčstnání, nýbrž i v pĝepravč pĝedních
large musical bodies, orchestras, sports clubs, army units
ÿeských hudebních tčles, kapel, sportovních klubĥ,
etc.
armády apod.
Interbus Praha provides mentioned services not only in
Interbus Praha zajistí tyto služby nejenom v Praze! nýbrž
i po celé þeské republice a v zahraniÿí (Slovensko, Polsko, Prague! But covers whole Czech Republic and also abroad
(Slovakia, Poland, Austria, etc.)
Rakousko, atd.).
Ve všech vozech je možné zajistit obÿerstvení dle
požadavkĥ klienta (teplé a studené nápoje, bagety,
sušenky, ovoce, atd…)
Ĝidiÿi spoleÿnosti Interbus Praha jsou pravidelnč
proškolováni v souladu se zákonnými pĝedpisy
souvisejícími s bezpeÿností provozu a navštčvují jazykové
kurzy. Samozĝejmostí je jejich technická fundovanost a
kladný pĝístup k zákazníkovi. Ĝidiÿi jsou vždy obleÿeni dle
standardĥ „smart“ ÿi „business casual“.
Interbus Praha a jeho tým zkušených a jazykovč
vybavených dispeÿerĥ je zde pro své zákazníky,
poskytování služeb, zajišģování požadavkĥ, zodpovčzení
dotazĥ a podávání informací k dispozici 7 dní v týdnu 24
hodin dennč. Kalkulace ceny zájezdĥ, výletĥ a dalších
poptávaných služeb jsou zpracovány nejdéle do 24 hodin.
Interbus Praha zajišģuje v pĝípadč požadavku klienta ĝízení
a koordinaci dopravy u kongresových, incentivních,
kulturních nebo sportovních akcí.
Veškerý vozový park spoleÿnosti Interbus Praha, stejnč tak All of the fleet belonging to Interbus Praha as well as
jako i jeho klienti se svými zavazadly jsou pojištčni proti clients and their luggage are insured against all common
veškerým obvyklým rizikĥm a to s nejvyšším možným risks to the maximum of possible coverage. krytím. Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Vozový park….
Autokary…..
Our fleet….
Coaches…..
SETRA S 416 GT-HD
SETRA S 416 GT-HD
53+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace, tažné
zaĜízení, na pĜání SKI-BOX
53+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, coupling
device, SKI-BOX -by request
SETRA S 415 GT-HD
SETRA S 415 GT-HD
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon,
DVD video, Hi-Fi, lednice,
kávovar, satelitní navigace, na
pĜání SKI-BOX
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX -by
request
SETRA S 415 GT-HD
SETRA S 415 GT-HD
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon,
DVD video, Hi-Fi, lednice,
kávovar, satelitní navigace, na
pĜání SKI-BOX
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX -by
request
Mercedes Benz –
Tourismo
Mercedes Benz –
Tourismo
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon,
DVD video, Hi-Fi, lednice,
kávovar, satelitní navigace,
tažné zaĜízení
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, coupling
device
SETRA S 416 GT-HD
SETRA S 416 GT-HD
53+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace, na pĜání
SKI-BOX, tažné zaĜízení
53+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, coupling
device, SKI-BOX -by request
SETRA S 415 GT-HD
SETRA S 415 GT-HD
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
SETRA S 415 GT-HD
SETRA S 415 GT-HD
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Renault Iliade
Renault Iliade
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
Mercedes Benz
Mercedes Benz
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon, DVD
video, Hi-Fi, lednice, kávovar,
satelitní navigace, tažné
zaĜízení
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, coupling
device
BERKHOF Axial 70
BERKHOF Axial 70
51+1+ Ĝidiþ
klimatizace, WC, mikrofon,
satelitní navigace, video, Hi-Fi,
lednice, kávovar
SETRA S 315 GT-HD
49+2+Ĝidiþ
klimatizace, WC, mikrofon,
satelitní navigace, DVD video,
Hi-Fi, lednice, kávovar, na
pĜání SKI-BOX
51+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
SETRA S 315 GT-HD
49+2+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX -by
request
SETRA S 317 HDH
SETRA S 317 HDH
58+1+Ĝidiþ
klimatizace, WC, mikrofon,
satelitní navigace, video, Hi-Fi,
lednice, kávovar, na pĜání SKIBOX, tažné zaĜízení
58+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
VHS video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, coupling
device, SKI-BOX -by request
Bova
Bova
49+1+Ĝidiþ
klimatizace, WC, mikrofon,
satelitní navigace, DVD video,
Hi-Fi, lednice, kávovar
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
Mercedes Benz
Mercedes Benz
49+1+Ĝidiþ
klimatizace,WC, mikrofon,
satelitní navigace, DVD video,
Hi-Fi, lednice, kávovar, tažné
zaĜízení
NEOPLAN
51+1+ Ĝidiþ
klimatizace, mikrofon, satelitní
navigace, DVD video, Hi-Fi,
lednice, kávovar na pĜání SKIBOX
49+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS
NEOPLAN
51+1+driver
air-conditioned, WC, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX - by
request
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Minibusy…..
Minicoaches…..
ISUZU Turquoise
ISUZU Turquoise
30+1+Ĝidiþ
klimatizace, DVD, lednice,
kávovar, HI-FI, mikrofon,
satelitní navigace, SKI-BOX na
zavazadla
30+1+driver
air-conditioned, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX
ISUZU Turquoise
ISUZU Turquoise
28+1+Ĝidiþ
klimatizace, DVD, lednice,
kávovar, HI-FI, mikrofon,
satelitní navigace, SKI-BOX na
zavazadla
28+1+driver
air-conditioned, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, SKI-BOX
TOYOTA CAETANO
TOYOTA CAETANO
25+1+Ĝidiþ
klimatizace, DVD, lednice,
kávovar, HI-FI, mikrofon,
satelitní navigace, pĜívČs na
zavazadla, tažné zaĜízení
25+1+driver
air-conditioned, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
coffeemaker, GPS, luggage
truck, coupling device
MERCEDES BENZ 815
MERCEDES BENZ 815
31+1+Ĝidiþ
klimatizace, mikrofon, video, HiFi, satelitní navigace, lednice,
pĜívČs na zavazadla, tažné
zaĜízení
31+1+driver
air-conditioned, microphone, VHS
video, Hi-Fi, refrigerator, GPS,
luggage truck, coupling device
MERCEDES BENZ 815
MERCEDES BENZ 815
29+1+Ĝidiþ
klimatizace, mikrofon, video, HiFi, satelitní navigace, lednice,
pĜívČs na zavazadla, tažné
zaĜízení
29+1+driver
air-conditioned, microphone, VHS
video, Hi-Fi, refrigerator, GPS,
luggage truck, coupling device
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+Ĝidiþ
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+driver
klimatizace, DVD, lednice HI-FI,
satelitní navigace, mikrofon,
pĜívČs na zavazadla, tažné
zaĜízení
air-conditioned, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
GPS, luggage truck, coupling
device
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+Ĝidiþ
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+driver
klimatizace, DVD, lednice, HIFI, satelitní navigace, mikrofon,
pĜívČs na zavazadla, tažné
zaĜízení
air-conditioned, microphone,
DVD video, Hi-Fi, refrigerator,
GPS, luggage truck, coupling
device
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+Ĝidiþ
MERCEDES BENZ
Sprinter 18+1+driver
klimatizace, video, monitor,
lednice, HI-FI, satelitní
navigace, mikrofon, pĜívČs na
zavazadla, tažné zaĜízení
air-conditioned, microphone, VHS
video, Hi-Fi, refrigerator, GPS,
luggage truck, coupling device
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
RENAULT MASTER
13+2+Ĝidiþ, klimatizace,
mikrofon, Hi-Fi, satelitní
navigace, pĜívČs na zavazadla,
tažné zaĜízení, možnost
využití konferenþního
stolku– obsaditelnost
11+2+Ĝidiþ+stolek
RENAULT MASTER
RENAULT MASTER
13+2+driver, air-Fonditioned,
microphone, Hi-Fi, GPS,
luggage truck, coupling
device, special equipmentconference table capacity11+2+dr.+table
RENAULT MASTER
13+2+Ĝidiþ, klimatizace,
mikrofon,Hi-Fi, satelitní
navigace, pĜívČs na zavazadla,
tažné zaĜízení, možnost
využití konferenþního stolkuobsaditelnost
11+2+Ĝidiþ+stolek
13+2+driver, air-conditioned,
microphone, Hi-Fi, GPS,
luggage truck, coupling
device, special equipment conference table capacity11+2+dr.+table
MERCEDES BENZ VITO
XXL 6+1+Ĝidiþ
MERCEDES BENZ
VITO XXL 6+1+driver
klimatizace, mikrofon, Hi-Fi,
satelitní navigace
air-conditioned, microphone,
Hi-Fi, GPS
TOYOTA PREVIA
TOYOTA PREVIA
6+1+Ĝidiþ
klimatizace, Hi-Fi, mikrofon,
tažné zaĜízení
6+1+driver
air-conditioned, microphone,
Hi-Fi,coupling device
VOLKSWAGEN
CARAVELLE
VOLKSWAGEN
CARAVELLE
6+1+Ĝidiþ
klimatizace, Hi-Fi, mikrofon,
satelitní navigace
6+1+driver
air-conditioned, microphone,
Hi-Fi, GPS
Osobní vozy…..
Personal cars…..
Toyota Landcruiser
200 - V8
Toyota Landcruiser
200 - V8
2+1+Ĝidiþ
off road 4x4, klimatizace,
satelitní navigace, Hi-Fi,
kožená sedadla, tažné
zaĜízení
2+1+driver
off road 4x4,
air-conditioned, Hi-Fi,
GPS, leather seats,
coupling device
BMW 3..
BMW 3..
2+1+Ĝidiþ, satelitní
navigace,
klimatizace, Hi-Fi
2+1+driver
air-conditioned, Hi-Fi,
GPS
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
BMW 5..
BMW 5..
2+1+Ĝidiþ
VIP limuzína,
klimatizace, satelitní
navigace, kožená
sedadla, Hi-Fi
2+1+driver
VIP limousine, airconditioned, GPS, leather
seats, Hi-Fi
Mercedes E
2+1+Ĝidiþ
VIP limuzína,
klimatizace, satelitní
navigace, kožená
sedadla, Hi-Fi
Mercedes E
Mercedes S
Mercedes S
2+1+Ĝidiþ
VIP limuzína, klimatizace
satelitní navigace,
kožená sedadla, minibar, TV, Hi-Fi
2+1+driver
VIP limousine, airconditioned, GPS, leather
seats, Hi-Fi, mini-bar, TV,
Hi-Fi
PRODLOUŽENÉ
LIMUZÍNY Cadillac - Lincoln
STRETCHED
LIMOUSINES Cadillac - Lincoln
VIP, 6-10 míst dle typu,
klimatizace, oddČlovací
pĜíþka, konferenþní
výbava, mini-bar, TV,
VCR, CD
VIP, 6-10 seats,
air-conditioned, screen,
conferential equipment,
mini-bar, TV, VCR, CD
2+1+driver
VIP limousine, airconditioned, GPS, leather
seats, Hi-Fi
K včtšinč našich vozĥ je možno pĝipojit pro zvýšení kapacity zavazadlového prostoru
pĝívčsný vozík (skĝíėový eventuálnč na kola) nebo SKI-BOX
Ski-box or trailer (box design or with bicycle holders) can be attached to most of our
vehicles to increase luggage capacity.
... a mnoho dalších dopravních prostĢedkĪ pro Vaše potĢeby
... many other means of transport for your specific needs
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Cestovní agentura.. Travel agency..
……vedle dopravních služeb Vám může
Interbus Praha na poptávku zajistit i kompletní
aranžmá služeb cestovního ruchu. S flotilou
dopravních prostředků Interbus Praha
nemusíte být pouze dopraveni z místa na
místo, ale můžete zažít i netradiční okružní
cestu či utužit firemní kolektiv v rámci
teambuildingových akcí. Nasedněte do
autobusů společnosti Interbus Praha
a objednejte si doplňkový program
z nabízených okruhů….
...... together with transport services Interbus
Praha can provide complete spectrum of
services connected to tourism.
With Interbus Praha fleet of vehicles you
do not have to be only transferred from
point to point, you can enjoy round trip
made to your specifications or organize great
team building trip.
Get aboard of the bus and order one
of additional programs from our
selection...
Ubytování ….
Accommodation ….
Naše cestovní agentura zajišťuje ubytování
ve 2 až 5 hvězdičkových kategoriích hotelů
a penzionů pro individuální, skupinovou i
studentskou turistiku. Pro business klientelu ubytování residenčního typu. Pro rodiny
s dětmi - ubytování v zařízeních
apartmánového typu.
Our travel agency provides accommodation
in two to five-star hotels and guest-houses
for individuals, groups and student tourism.
For business clients – residential type of
accommodation.
For families with children – apartment style
accommodations.
Destination:
Destinace:
Praha
Brno
Karlovy Vary
Mariánské Láznč
þeský Krumlov
Telÿ
dále dle poptávky… and more destinations for your specific needs…
PrĪvodcovské a
asistenĀní služby ….
Tour guiding and
assistance services....
Cestovní agentura Interbus Praha zajistí
licencované prĥvodcovské a asistenÿní služby
vysoké kvality i s tematickým zamčĝením
v angliÿtinč, nčmÿinč, italštinč, francouzštinč,
špančlštinč atd.
Travel agency Interbus Praha provides
licensed tour-guiding and assistance services
of high quality including specific thematic
orientation in English, German, Italian, French,
Spanish etc. Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Okružní cesty ….
Nabídka regulérních okružních cest pro
individuální klientelu - pouze pro smluvní
partnery
Okružní cesty pro skupinovou klientelu
v následujících destinacích:
Praha a okolí (denní a noční okruhy)
Praha – historické centrum
Pražský hrad
Plavba po Vltavě
Folklórní večery obohacené
občerstvením v duchu tradiční české
kuchyně
o Konopiště
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Karlštejn
Kutná Hora
Telč
Karlovy Vary, Mariánské Lázně
Český Krumlov
Hluboká, České Budějovice
A mnoho dalších dle Vašich
požadavků….. Služby na klíč ....
o
o
o
o
o
o
Pobytové a programové balíčky
služeb na přání
Asistenční služby
Tématické balíčky
dle přání klienta
Kongresová turistika
Cesty za vzděláním
apod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zbývá poslední otázka - proč
využít kontakty uvedené na další
straně... ?
.....protože jsme profesionálové
a chceme Vám pomoci !
.…. a není nic jednoduššího než
nás vyzkoušet !
Round trips ….
A range of regular round trips for an
individual clientele only for contractual
partners
Round trips for group clientele to the
following destinations:
o Prague and neighbourhood
(day and night trips)
o Prague – historical centre
o Prague castle
o Vltava (Moldau) river cruises
o Folkloric evenings with dinner
in traditional Czech style and
cuisine
o Konopiste
o Karlstejn
o Kutna Hora
o Telc
o Karlovy Vary, Marianske Lazne
o Cesky Krumlov
o Hluboka, Ceske Budejovice
o And many more for your specific
needs…..
Taylor made services
o
o
o
o
o
o
Travel, accommodation and
programe packages according
to client wishes
Assistance services
Sports events
Congress tourism
Educational trips
And other services
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
There is only one question
remaining – why use the contacts
mentioned on the following page..?
..... because we are professionals
and we want to help you!
..... there is nothing more simple
than giving us try
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
Kontakty …. Contacts ….
Interbus Praha, spol. s r.o.
BudČjovická 5
140 21 Praha 4
e-mail: [email protected]
www.interbus.cz
tel.: (+420) 261 122 815-9
fax: (+420) 261 123 231-3
NONSTOP: (+420) 602 215 474
ICQ: 436 352 729
Spoleÿnost je zapsaná v OR vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18961
Interbus Praha je Ālenem ASTA (American Society of Travel Agents) a ETOA (European Tour Operators Association)
Interbus Praha is a member of American Society of Travel Agents and European Tour Operators Association
Interbus Praha, spol. s r.o., Budďjovická 5, 14021 Praha 4, Czech Republic
www.interbus.cz (+420) 602 215 474
www.interbus.cz

Podobné dokumenty