Vánoční číslo Trefy

Komentáře

Transkript

Vánoční číslo Trefy
maminky. Oznámila mi to takto:,,Příští neděli
jedeš závod.“ Byla jsem ráda, protoţe jízda na
kole mě baví.
Ráno jsme museli brzy vstát, Abychom vše
stihli. Tatínek uţ začínal být nervózní, ţe prý
přijedeme pozdě. Nakonec jsme se tam
dostavili mezi prvními. Ještě jsme cestou
vyzvedli babičku, aby mi mohla fandit.
Teď k závodům. Přijedeme na parkoviště
a jdeme
se
zaprezentovat,
neboli
zaregistrovat. To je stůl, kde paní nebo pánovi
řeknete:,,Jmenuji se Anna Kotěšovcová a je
mi 14 let.“ Oni vám dají číslo, vy můţete
startovat. Po návratu k autu jsem měla kolo uţ
připravené, takţe jsem se mohla před startem
projet. Kdyţ jsem frnkla do lesa, málem jsem
zabloudila. Naštěstí mě tatínek uviděl
a ukázal mi cestu. Po chvíli šlapání jsem se
vrátila.
Zařadila jsem se do startovního pole. Pár
minut jsem čekala na výstřel. Zazněl. Já
vyjela. Průběh cesty si nechám pro sebe, ale
fotky. Které mám nasvědčují tomu, jaká
námaha to byla.
Tak a dorazila jsem za cílovou rovinku.
Sundávám si brýle, které jsou celé od bahna
a nahlédnu, jak mi někdo běţí naproti. Ještě
pár kroků. Ano, je to má babička. Volá na
mě:,, jsi dobrá, jsi první!“
Do vyhlášení zbývala asi hodina. V klidu
jsem se tedy umyla, abych vypadala k světu.
Na průběţné listině jsem četla. Jsem čtvrtá.
Nejdřív jsem byla smutná, ale po bliţším
prostudování této listiny jsem zjistila, ţe jsem
vlastně první z dívek, čtvrtá ze starších ţáků i
ţákyň. Zaradovala jsem se. Má radost, ale
netrvala dlouho, protoţe jsem si uvědomila,
ţe mě asi nevyhlásí, Maminka mě však
uklidňovala:,,Neboj, byla jsi skvěla, i kdybys
nestála na bedně.“ Podívala jsem se na ni
a spustila:,,Aspoň mě to baví.“ Ta nejistota,
jestli mě vyhlásí nebo ne byla velká. Stejně
jsem byla šťastná, jelikoţ přede mnou nebyla
ţádná dívka.
Konečně vyhlášení. Začali kluky. A pak. Co
si myslíte? Zazní mé jméno nebo ne? Ano,
slyším to:,,Jako 1. Anna Kotěšovcová.“ Byla
jsem moc ráda. Má nejistota se změnila ve
Štěstí. Zkuste to také, uvidíte bude vás to
TREFA
školní časopis
prosinec 2010
Obsah:
Vánoční slovo
Vítězství v nejistotě ...................................1
V krbu oheň plápolá a jehličí voní ............2
Čtvrtek .......................................................2
Den Ben .....................................................2
Topinky .....................................................3
Česká sranda ..............................................4
Stanování ...................................................4
Kříţovka ....................................................5
VÁNOCE ..................................................5
Vánoce z pohledu malé Aničky.................5
Vánoce .......................................................6
Vánoční stromeček ....................................8
Jaké dárky dostanou rodiče od třeťáků…..9
A jaké od čtvrťáků?.................................10
Co pod stromek velkým děvčatům……..12
Malé děti o Jeţíškovi………………… .14
Orion Cup……………………………… 15
Přednáška o kriminalitě……………….. .16
Předvánoční testy……………………… 17
Rozhovor………………………………. 18
Přestávky………………………………. 20
Mikuláš …………..…………………… .21
Naše stromečky……………………….. .22
Vítězství v nejistotě
Letos jsme navštívili mnoho
závodů. O jednom z nich bych vám ráda
povyprávěla. Vybrala jsem si ten, který se
nazývá Transbrody. Byl to závod horských
kol v jiţních Čechách.
Ţe mě čeká, jsem se dozvěděla asi týden před
ním
od
své
1
bavit! Ať jako fanouška nebo jako závodníka.
Babička si to také moc uţila.
Cestou domů jsme se jsem smáli a povídali si
o závodě. Byla jsem spokojená. Po návratu
jsem usnula jako dudek a zdálo se mi o dalším
vítězství.
poznámku. Slušně jí oznamuji, ţe do školy to
mám daleko a ţe s pětikilometrovou kolonou
počítat nemohu. Tentokrát jsem vyvázl
s varováním.
Přicházím do třídy, zazvoní a uţ
dobíhá paní učitelka Biedermannová a jedem.
1. příklad, 2. příklad, 3. příklad a takhle
počítáme celou hodinu. Matice odzvonilo,
dáme si malou pauzu a uţ je tu pan učitel
Dvořák, někoho si vyzkouší a zbytek hodiny
si povídáme o oceli. S chemií je konec a jde
na řadu němčina. Der, die, das je také za
mnou a nastává hodinka tělocviku. Po
příjemném protaţení těla ve školní tělocvičně
sprintuji zpět do třídy na český jazyk, který
šéfuje paní učitelka Dvořáková. Čeština
uplynula jako voda a ve třídě se ukazuje pan
ředitel. Ferdinand sem, Ferdinand tam, první
světová válka atd. Po Velké říjnové
socialistické revoluci je oběd. Najím se
a pouštím školní budovu. Po necelé hodině se
vracím zpět na fyziku. Pan učitel Mastík je
borec. Občas se mu povede nějaký dobrý
vtípek. Například nedávno udělil Sašovi
ţlutou kartu. Škola končí a já se odebírám na
stadion pro hokejové věci a odráţím se na
trénink do Neratovic.
Po hokeji se konečně vracím domů. Dorazím.
Převleču se, najím se, připravím školu,
vysprchuju se, chvilku posedím na facebooku
a nakonec se odeberu do říše snů.
Anna Kotěšovcová 9.A
V krbu oheň plápolá a jehličí
voní,
přichází vánoční nálada,
zvonečky uţ zvoní!
Stromeček jiţ strojím,
Jeţíška se bojím.
Máma nás shání,
Štědrovečerní večeře voní.
Na dárky se těšíme,
rychle to radši sníme.
A teď honem ke stromečku,
pro hromadu dárečků.
Nadílka je rozdělena,
uţ jen to rozbalit.
A taky se pobavit.
Překvapení bylo pěkné,
Vánoce uţ odchází.
Kaţdý den je přesto hezký,
nadějný a přátelský.
Vzpomínejte na Vánoce,
chodí pouze jednou v roce!
Matěj Hes
Barbora Frišová 9.A
Čtvrtek
Den Ben
Je ráno, probouzím se, občas se mi
podaří i vstát, ale většinou znovu usnu. Na
druhý pokus uţ mě probouzí bratr. Nasnídám
se, umyji se a vyráţím do školy. Přijíţdím
přesně v 7:55 a 23 sekund a vidím ve dveřích
paní učitelku. Veselou, ţe mi můţe napsat
Je odpoledne.Škole uţ dávno odzvonilo.Já
a moje věrná kamarádka a spolusedící
Maruška jsme na cestě do Tesca,Vstříc
novým
záţitkům
a dobrodruţstvím.tentokrát to pro mě
a Marušku bude záţitek vskutku veliký.
Jsme uvnitř velkoobchodu a to uţ začíná
naše honba za pokladem.Není to tak úplně
poklad jak ho známe v pohádkách,ale pro
nás to tak bylo do slova a do
písmene.Sháněli jsme totiţ balící papír
2
a najít ho bylo pro nás dosti obtíţné.Ale o
to teď nejde.Při naší honbě jsme potkaly
našeho pana učitele na hudebku – Bena
Klineckého.Štrádoval si to mezi oddělením
masem a zeleninou s košíkem plným
jídla.Slušně jsme pozdravily a daly se sním
do řeči.První otázka zněla: „Pane učiteli,to
všechno
sníte
sám?“Ochotně
nám
vysvětlil,ţe tolik dobrot a příslušným
ingrediencí nakoupil na rodinnou oslavu,na
které bude hostitelem.Po malé chvilce jsme
ale
potkaly
někoho
mnohem
známějšího.Byl to Ben Cristovao,který
zpíval v Superstar.Nyní účinkuje v seriálu
Ordinace v růţové zahradě a je idolem
většiny mladých dívek.To uţ jsme ale
s Maruškou zíraly jen na něj,jak jde proti
nám,a nadšeně se usmívaly.Kdyţ uţ
prošel,radostně jsme se rozesmály a začaly
řešit to,ţe je úplně „hustej“,jeho
výšku,oblečení a vše kolem toho.Zkrátka
to,jak takovýhle věci my holky mezi sebou
probíráme.Tím
ale
nic
nekončí.Naopak.Začíná nová honba,a to
honba za naší celebritou. „Koukej,Maruško
támhle
je!Luci,šup,pojď,vidím
ho!“
vykřikovaly jsme.Připadaly jsme si jako ty
řvoucí fanynky,co tyto herce a zpěváky
nadevše milují,ale bavilo nás to.Nakonec
jsme náramně spokojené stály s ním
u stejné pokladny.
Hodně
jsme
se
nasmály a do teď se
tím vytahujeme.Bylo
to zvláštní,ţe jsme
potkaly nejdříve Bena
– učitele a poté i
Bena – hvězdu.Proto
jsme
tento
den
pojmenovaly Den Ben a dosud na něho
s radostí vzpomínáme.
Topinky
Otázka
Jedna topinka se smaţí deset minut, tedy
pět minut z kaţdé strany. Na pánev se
vejdou dvě topinky vedle sebe. Za jak
dlouho nejrychleji osmaţíte na jedné pánvi
tři topinky?
Odpověď
Za 15 minut. Po pěti minutách jednu
topinku otočíte, druhou sundáte a místo ní
dáte na pánev třetí topinku. Po deseti
minutách je jedna topinka hotová a dvě
topinky je třeba osmaţit ještě z jedné
strany.
Stáj
Otázka
Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22
hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je
ve stáji?
Odpověď
Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 14*4
+ 8*2 = 72
Kostra
Otázka
Víte co je kostra v dětském pokoji za
skříní?
Lucie Surmajová 9.A
Odpověď
Vítěz loňské hry na schovávanou.
3
Sněhurka
Otázka
Stanování
Co se stane ze Sněhurky, kdyţ se dotkne
drátu elektrického napětí?
Minulý rok o prázdninách jsem se
s kamarády Martinou, Davidem, Honzou
a Janou dohodli, ţe půjdeme stanovat ke
starému hradu. Uţ dlouho jsme nad tím
uvaţovali, ale jakmile přišel večer, stromy
začaly vrhat temné stíny, v lese se začaly
ozývat strašidelné zvuky, to nás vţdy
odradilo. Tak jsme si slíbili, ţe se
postavíme strachu a jednu noc tam
přespíme.
Do lesa jsme se vypravili odpoledne a našli
malou mýtinku, na které jsme postavili dva
stany.
Odpověď
Popelka!
Savci a Plazi
Otázka
Je to jediné místo na světě, kde se
savci občas mění na plazy. Kde to
je?
Odpověď
Přece v hospodě.
Slunce pomalu zapadlo a blíţí se konec
dne. Všichni jsme seděli kolem ohně,
vyprávěli si navzájem strašidelné příběhy a
okolo nás foukal příjemný studený vítr.
Zatímco jsme se tam tak krčili, ani jsme si
nevšimli, ţe údolí, kde jsme tábořili, se
celé ponořilo do tmy. Kolem nás se mezi
stromy začalo ozývat praskání větviček a
šustění listí. Naše hlavy se za zvuky
instinktivně otáčely.
„Neodloţíme to stanování na jindy?“ ozval
se do ticha hlas Martiny, ve kterém byl
slyšet strach.
„Moţná to jsou jenom zvuky, ale ty něco
nebo někdo dělá,“ říkala jsem si a hlavně
se mi zobrazilo tisíce moţností, co všechno
by to mohlo být. Raději jsem navrhla,
abychom šli spát.
Uhasili jsme oheň a popřáli si
dobrou noc.
Kolem jedné hodiny ráno jsem se
probudila. Najednou jsme vedle našeho
stanu uslyšela kroky.
Myslela jsem si, ţe je to Honza, který mě
chce postrašit, ale pak se to začalo
Česká sranda
Setkáváme se s tím kaţdý den. V televizi,
knihách, škole, skoro všude.Je to náš
nepřítel, je to, to záhadné slovíčko: bysme.
Skrývá se v mnoha podobách: by sme
a byjsme. Jediná správná moţnost je
bychom! Od té doby, co nás paní učitelka
Dvořáková naučila tuto správnou variantu,
si uţíváme s pravopisem hodně srandy,
A my tím nakazili uţ skoro celý devátý
ročník. Kdyţ si na správně slovíčko
zvyknete, tak vás ta neinteligentní verze
bysme uhodí do uší. Doporučujeme vám si
někdy poslechnout projevy našich politiků.
Nebo sportovců. Zkrátka, jak říká paní
učitelka: S češtinou je také sranda.
Nikolas, Matěj 9.A
4
přibliţovat. Dokonce se i prudce ochladilo
a zvedl se ostrý vítr.
Třásla jsem se, a nejen zimou. Na konec
jsem strachy usnula.
Kdyţ jsme se ráno probudili, Honza se mě
ptal, kdo z nás v noci chodil kolem jeho
stanu.
Dodnes nikdo z nás neví, co to mohlo být.
Jedno, ale víme jistě, ţe tam hned tak
nebudeme tábořit.
VÁNOCE
Pomalu se blíţí vánoční časy,
plné radosti, smíchu a krásy.
Plné dětských úsměvů a vůně purpury,
plné té úţasné vánoční pokory.
Stromeček září barvy jasné,
pod ním zakrátko dárky krásné.
No ano konečně zase po roce,
s radostí vítáme Vánoce.
Marie Horvathová
Kapr nehybně leţí na stole,
Stačila na něj tátova pistole.
všechno to jídlo úţasně voní,
Ale to uţ zvoneček v pokoji zvoní.
O
Y
Lucie Surmajová 9.A
Ě
Í
Vánoce z pohledu malé
Aničky
U
R
Na Vánocích je nejkrásnější ta pohoda.
Přátelé se společně sejdou u Vánočního
stolu, kde společně v tichosti povečeří za
doprovodu koled.
Pak se všichni odeberou do obýváku, kde
si vesele pohovoří o starých dobrých
časech
a
vyčkávají
na
zazvonění zvonečku.
Křížovka
1)Zelenina a…….?
2)Co najdeš pod stromečkem?
Ovzduším se vznáší vůně
skořice, sušeného ovoce a
cukroví.
Cukroví, mňam.
Tryskem jsem se rozeběhla ke stolku
s tácem plným vanilkových rohlíčků,
pusinek, perníčků a všelijakých lahodných
cukrovinek.
Mlsně jsem se vrhla na mé oblíbené
vanilkové rohlíčky a s plnou pusou a hrstí
jsem si sedla na koţený gauč.
Tatínkovi přátelé seděli na gauči naproti
mně s doutníkem v puse a mluvili
o nějakých
nových
technologiích,
detektivkách a mně neznámých věcech.
3)S Mikulášem chodí čert a ….?
4) 1. den v týdnu
5)Co se peče na vánoce?
6) Co se zdobí před vánocemi?
Veronika Melicharová
5
Po chvilce jsem se začala nudit, a tak jsem
se šla podívat za maminkou do kuchyně.
Seděla u stolu s kamarádkami a prohlíţely
si nějaký časopis s oblečením.
Tak tady bych se asi taky nudila.
Šla jsem proto do dětského pokoje, ale i
tam mě přepadla nuda.
Stačilo se jen podívat na ta mrňata, jak
v puse ţuţlají chrastítko
nebo dudlík a hned jsem věděla, ţe tu
zábavu nenajdu.
Nejhorší byla ale ta nedočkavost!
Kdy uţ konečně zazvoní zvoneček?
A kde je vůbec tatínek?
V obýváku nebyl, v kuchyni taky ne.
Tak kde?
A je to tu!
Mé uši zachytily slabé zazvonění
vycházející z loţnice.
Rychle jsem vyšla z pokoje a šla do
loţnice, kde uţ seděli i ostatní.
Sedla jsem si k mamince, která mě objala
kolem pasu a nespouštěla jsem z toho, co
bylo pod stromečkem oči.
Dárky!
Plno dárků!
Plno velkých i malých dárků zabalené
v různobarevných balicích papírech.
Táta se sklonil pod stromeček a vytahoval
jeden dárek za druhým.
Pozorně četl jména napsaná na dárcích
a kaţdý, kdo otevřel svůj dárek,
jen vzdychl.
Já jich samozřejmě dostala nejvíc
a všechno to byly panenky a plyšáci.
Byla jsem z nich moc nadšená.
Tohle jsou ty nejlepší Vánoce ze všech!
a pak šťastný celý rok.
Vánoční pohádka
Určitě si kaţdý z vás, před nejmilejšími
svátky v roce, Vánoci, pokládáte mnoho
otázek a slýcháte mnoho vět jako třeba:
„Kdy
upečeme
cukroví?“,
„Kdy
nazdobíme stromeček?“ „Já uţ chci
světýlka a dárky.“ To určitě kaţdý znáte.
Ale kdy si vzpomenete na tu radost, kdyţ
pod stromečkem najdete vysněné autíčko,
nebo mluvící panenku? Tak od toho jsou tu
vánoční skřítkové.
Znáte vánoční skřítky? Ne? Ale to je
chyba! Tak já vám o nich něco málo povím
: Vánoční skřítek je malý malinkatý
muţíček nebo holčička. Má roztomilou
zelenou, někdy třeba modrou, nebo ţlutou
čepičku a na ní má přišitou kulatou,
stříbrnou rolničku. Dále nosí červenobílý,
pruhovaný svetřík. Přes to nasadí vestičku,
se dvěma kapsičkami, v barvě čepičky. Do
jedné kapsičky si dává penízek a ten strčí
nejhodnějšímu mláďátku na zemi pod
polštář. K tomu samozřejmě nesmějí
chybět červené kalhoty a barevné botky
Dorobotky.
Takový skřítek je vlastně úplně stejný
jako my všichni ostatní. Kaţdý z nich má
své jméno vybírají si ho sami podle toho,
ke komu se jaké nevíce hodí. Třeba:
Nešika, Baculík, Šikula atd. Ale přeci
jenom je na nich ještě jedna zvláštnost.
Mají totiţ malý kulaťounký, červený nosík
a o to jsou roztomilejší.
Ptáte se co dělá takový vánoční skřítek?
Tak takový vánoční skřítek má docela
normální práci. Vyrábí totiţ dárky pro
všechna mláďátka na zemi. Tuhle práci
dělají uţ mnoho, mnoho století ve
velikánské továrně, největší továrně na
dárky plnou nejen dárků, ale hlavně plnou
lásky, štěstí, srandy, přátelství, no prostě
vším, co je na světě dobré.
A kdyţ uslyšíte cinkat rolničku, tak to vás
jde navštívit jeden zcela obyčejný skřítek.
A kdyţ budete hodní, nejen ţe vás
Nikola Studená
Vánoce
Krásné svátky Vánoční,
pěknou cestu z půlnoční
Pod stromečkem dárků dosti
pozor však na rybí kosti
Na Silvestra pevný krok
6
obdaruje něčím, co vás zaručeně potěší, ale
také vás, vezme do své obrovitánské,
1) První úkol je ze všech nejdůleţitější,
protoţe musíte vybrat a koupit ten
nejkrásnější, nejhuňatější a nejbohatší
stromeček.
šťastné továrny na dárky. Ale to nesmíte
zlobit své rodiče. Tak buďte hodní a skřítci
se vám odmění.
Dominika Slavíčková 9.A
7
Vá
no
čn
í
st
ro
m
eč
ek
2) Aby nám stromeček stál, tak ho
postavíme do stojanu.
3) Nejprve stromeček ozdobím
elektronickými světýlky a barevnými
řetězy.
4) Poté co pověsíme řetězy, navěsíme
plastové, slaměné či skleněné ozdoby,
různých tvarů a velikostí.
5) Teď přijde na řadu nejvyšší člen
z rodiny,
který dá na špičku stromu naši
oblíbenou,
stříbrnou hvězdu.
6) Samozřejmě také ozdobený stromeček
někdo musí zkontrolovat.
7) Nyní se můţeme kochat nádherným,
ozdobeným smrčkem
8
Jaké dárky dostanou (nejen) rodiče
od svých dětí? Přečtěte si!
Mámě: voňavka, chňaply na vaření, náhrdelník, obraz,
kytičku, oblečení, klid, svícen, obal na mobil, sukni
Tátovi: holící strojek, koláţ, tričko, malé auto, brusle,
kravatu, klid, svícen, pusu, klobásu
Bráchovi: pyramidu ze ţvýkaček, gel na vlasy, autíčko,
voskovky, hokejka, auto, hra Harry Potter
Ségře: náušnice, pyramidu ze ţvýkaček, boty na koně,
chrastítko, slipy na spaní
Psovi: hrací kost,dlouhou procházku, jídlo
Kočce: mlíko, maso, myšku
9
Křečkovi: lepší pití, ţrádlo
Rybkám: rybí ţrádlo
VELMI ZAJÍMAVÉ
/
Mámě: klid, svíčku, pusu, výrobek, svetr, odpočinek,
bonboniéru, peníze, adventní věnec, obrázek, panenku,
vidličku, plyšové koťátko, konev na pití, polštář,
pouzdro na telefon, krabičku na šperky, náušnice
čokoládu, náramek, kníţku
Tátovi: čokoládu, pusu, časopis, tričko, moderní knihu,
nářadí, cigarety, model letadla, boty, bačkory, klid,
hodinky, obrázek, radost, kníţku, trenky, MP3, víno,
najíst, plyšáka, mini autíčko, radost obrázek
Bráchovi: traktor, samolepky, auto, kytku, lego,
bonbon, autíčko, vláček, jmenovku, brýle, brusle, nic,
boby, kouzla, CD, pusu, kuličkovou dráhu, jeřáb,
nářadí, autodráha, obraz, vojačky, toy strory hračku,
sluchátka
Sestře: panenku, pusu, radost, čokoládu, ozdobu,
náušnice,triko pro panenku, chrastítko, lízátko
10
Babče: pusu, bombonieru, vyšívaní, výtvor, čokoládu,
parfém, naslouchátko, knihu, kytku, potřeby do
kuchyně, obraz, konvici, tašku, magnet
Dědovi: triko, šachy, klid, třpytky, knihu, autíčko, pivo,
káva, pusu, výrobek, kombajn, hodně zdraví
Psovi: adventní kalendář, procházka, kostičku, piškoty,
pelech, bouda, ţrádlo, uzel na hraní
Křečkovi: trubku od toaletního papíru, pelíšek, granule
pro psy
Kočce: pusu, kartáč, misku, tuňáka, kuličku se
zvonkem…
…ať dobře slouží!!
Nejen graficky zpracoval Martin Zelenka a Jaroslav Vich, 7.A
11
Co pod stromeček velkým
děvčatům zas pro změnu
čtěte zde, se
slovníkem, nebo bez!
I want to go to Africa.
I want to be happy.
I would like a new phone.
I want little monkey.
I wish new clothes.
I want to by good at school.
I want to be the same.
I want nice weather.
I would like a big teddy bear.
Ï wish to live in the village.
I want to have a better brother.
I would like a nice Christmas.
I wish chocolate.
I want to play games at school.
I want to be clever.
12
I want to be tall.
I would like go to Sweden.
I want to be healthy.
I would like good friends.
I want to do a lot of sports.
I Vám hodně dárků přeje Kačka Nedvědová z 8.A
MY CHRISTMAS WISHES
I wish new socks. I want red socks, blue socks, green socks,
white socks, brown socks, black socks and purple socks. My
favourite wish is striped socks, striped T-shirt and striped
jeans. I want to look like zebra. After that, I want a small
shark to my aquarium. I want a funny monkey too. I like
animals very much. And I want a snail, because my old snail
has died.
This is my small wish: new big aquarium
blue blanket with fish
A would like a blue teddy bear. I wish small freezer to my
bedroom. I want to go to big ocean aquarium. I want a
holiday on the Mars. Can I get a squirrel? I want a squirrel.
Please. And I would like to kill my brother. I wish his
bedroom.
Vaše Štěpánka Šlinzová z 8.A
13
Malé děti
píší
o
Jeţíšku i o
krásných
Vánocích
14
autor: Martin Zelenka, 7.A
1 prosince 2010 se naše škola Tupolevova zúčastnila Orion Cupu v mladších
žácích – tohoto turnaje se zúčastnila 7.A , 7.B , 6.A a 6.B.
Turnaj začal v osm ráno . Když jsme dorazili do haly, čekali nás hned 3 základní zápasy
ve skupině a při postupu do semifinále ještě další 2 .
Trochu jsme i pochybovali o našem vítězství nejen v zápasech, ale celém turnaji. Štěstí
se obrátilo na naši stranu a nejen že jsme vyhráli všechny zápasy, také jsme získali 1.
místo.
15
Náš vynikající brankář Lukáš Vlasatý se v bráně velice snažil a dostali jsme jeho
zásluhou pouze 1 gól.
V sestavě : Lukáš Vlasatý (G) Martin Zelenka (C) Marek Beneš , Lukáš Měřička ,
Tomáš Baborák , Michal Reinvart , Jakub Koštíř , Daniel Andrisák , Daniel Cabejšek ,
Pavel Honzíček , Martin Benda , Jirka Svoboda , Pouzar a Rousek jsme ukázali, že jsme
neporazitelný tým.
Po vítězství jsme se odebrali do šaten a se silným jásotem oslavovali . Získali jsme
nejen 1. místo nejen pohár , diplom a čokolády, ale i místní uznání
fanoušků.
PŘEDNÁŠKA O KRIMINALITĚ
(Přednášel pan Klíma)
26.10 se naše třída 7.A zúčastnila
společně s celou školou přednášky o
kriminalitě,na které
nám p.Klíma vyprávěl mnoho příběhů o
mladých lidech,kteří zavinili nebo byli
svědky trestného
činu.
Například vyprávěl o 16 letém chlapci,
který byl na narozeninové oslavě svého
nejlepšího kamaráda.
V noci se 3 z nich vsadili o to, jestli vypijí láhev
alkoholického nápoje.
Ten, kdo prohraje, musel otevřít bez poškození auto a zpět
ho zavřít. Chlapec, který sázku prohrál, tento úkol sice
začal, ale nedokončil, protože auto bylo chráněno
"alarmem", kterého si nevšiml. Za okamžik přijela policie
a mladíka zadržela. Jenže ten nebyl plnoletý, a proto byl
odsouzen jen podmínečně. Uběhl asi měsíc. Byla další
oslava a zase se chlapci
neudrželi a vsadili se. Úkol
byl podobný. Opět přijela
policie a zjistila, že má už
záznam a opět byl mladík
potrestán podmínečným trestem.
Za několik týdnů spáchal
mladík další trestný čin.
Tentokrát se jednalo o trestný
čin mravnostní. Na koupališti
stahoval dívkám plavky.
Policie zjistila, že už má 2
16
záznamy a v té době mu už bylo 18, a tak
byl odsouzen na 10 let ve vazební věznici.
Tento příběh byl asi pro mne, ale i pro všechny nejzajímavější, ale i ostatní
příběhy byly poučné a k zamyšlení.
Závěrem přednášky nám pan Klíma na sebe něco prozradil. Byl za mládí rocker.
A to nám předvedl. Zazpíval. Moc se nám to líbilo, nejen zpěv, ale i celá
přednáška.
Kristýna Volánková, 8.A
17
edvánoční testy, básničky a jiné hrátky…
…snad na samé jedničky
18
Rozhovor s paní učitelkou Janou
Komedovou
Jeţiš těch bylo. Bylo jich moc. Ten NEJ si
neumím
vybavit.
Autorky: Š. Šlinzová a K. Nedvědová
Záliby
1. Takţe na začátek taková typická
otázka. Těšíte se na Vánoce?
V podstatě těším. Podle mě jsou Vánoce
rodinným svátkem. Období kdy chtějí mít
lidé k sobě blíţ.
2. Jak je hodláte oslavit?
V širším rodinném kruhu.
3. Máte nějaké speciální přání pod
Vánoční
Pokud je člověk zdravý tak si můţe uţívat.
Základem je tedy zdraví. Asi bych
potřebovala… A víš co? Předplatné na
koncerty české filharmonie.
4. Jaké máte záliby?
Čtení, divadlo, kino. Čtení především.
5. A co zvířátka? Máte nějaké?
Ne. A máte je ráda? Mám je ráda, ale
nemám pro ně vhodné podmínky.
Záludné otázky
1. Barevné spektrum. Jaké obsahuje
barvy? (fialová-modrá-zelenáţlutá-oranţová-červená)
Fialová, modrá, ţlutá, červená, bílá, růţová
A teď 2
otázky z dějepisu. V jakém roce byla
objevena Amerika a jak byla původně
nazvána? (1492)
Nový svět. 14--.
2. V jakém roce začala Třicetiletá
válka? (1618)
16--.
3. Národní parky České republiky.
(České Švýcarsko, Šumava,
Krkonoše, Podyjí)
Krkonošský, Šumava, Beskydský?
4. Co je to fotosyntéza?
Chemický proces.
Škola
1. Jak dlouho uţ učíte?
Několik desetiletí.
2. Jakou máte vystudovanou školu,
popřípadě školy?
Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy.
3. Vţdycky jste chtěla učit? Co dětské
sny o zaměstnání?
Neměla jsem přesně určeno, ţe chci učit,
ale nechtěla jsem pracovat
v administrativě.
4. Na kolik školách jste učila?
Holka, na hodně. Takţe od oka. Na sedmi.
5. Odkud jste?
Z Prahy.
Konec
1. Jaký máte ráda film?
Upřednostňuji české filmy. S tématikou
veselohry.
Zajímavosti
2. Čtete? Jakou knihu máte nejraději?
Saturnin.
1. A co první láska? Pamatujete si na
ni?
Určitě, protoţe trvala 5 let.
2. Zaţila jste v mládí nějaký pořádný
trapas? Podělíte se s námi o něj?
3. Politické názory?
19
Politický názor? Radši ne. Neříkám ţe
nesleduji. Sleduji ale s výhradami.
No holky… Líbil se mi v tom ţe proběhl
v přátelském duchu. Akorát 7.B nám to
trochu kazila.
4. A na závěr neočekávaná otázka.
Líbil se vám náš rozhovor?
ře
20
stávky
!!??:(()):??!!
21
Náš Sv. Mikuláš
22
Naše stromky vánoční. Který kam patří?
23
24

Podobné dokumenty