STAR WARS, aneb hvězdný tábor

Transkript

STAR WARS, aneb hvězdný tábor
VS: 156501……
Vážení rodiče, milí táborníci,
máme tu pro Vás podrobnější informace k letnímu pobytovému táboru
STAR WARS, aneb hvězdný tábor !!!
MOTTO: … na Maliné, tam to žije, pojedeš – pochopíš
Termín: 2. – 11. července 2016
Místo: Táborová základna Malina Ruprechtov
Cena pobytu: 2 990 Kč (částku nutno uhradit do 1. 5. 2016)
Vedoucí: zkušení pedagogové a oddíloví vedoucí
Odjezd na tábor: 2. 7. 2016 v 10:00 hod. z velkého parkoviště u Sokolského domu Vyškov
(Dítě nám na TZ Malinou můžete dopravit osobně v době od 10:00-11:00 hod.)
Odjezd z tábora: 11. 7. 2016 v 10:00 hod. autobusem z TZ Malina Ruprechtov
do Vyškova na velké parkoviště u Sokolského domu. (Dítě si můžete z TZ Maliná odvést osobně v 10:00 hod.)
Ubytování:
Spát se bude v pevné budově, chatkách a stanech s dřevěnou podlážkou. Budova i chatky jsou
vybaveny stolky, skříňkami a lůžkovinami. V budově budou přednostně ubytovány děti mladší 9 let. Stany
mají pevnou podlážku, jsou vybaveny válendou a nočním stolkem. Upozornění: z hygienických důvodů vlastní
spací pytel (popř. polštářek). Tábor má zděnou budovu s jídelnou, klubovnu a sociální zařízení s teplou
vodou.
Vybavení účastníků:
spodní prádlo dle potřeb
pláštěnka, gumáky
12 párů ponožek
obuv, především sportovního charakteru
tepláková souprava na spaní a sport
na výlety a k vodě
4 trička s krátkým rukávem
hygienické potřeby (kapesníky, toaletní papír,
2 trička/mikina s dlouhým rukávem
2 ručníky, mýdlo, kartáček na zuby a pasta,
teplá mikina/svetr
krém na opalování)
elastické kalhoty/tepláky
sáček na špinavé prádlo
krátké kalhoty/bermudy
přípravek proti klíšťatům
čepice/kšiltovka/klobouk
baterka, sluneční brýle, šátek na hry
větrovka
láhev z umělé hmoty na pití
plavky
malý batoh na výlety
.....................................................................................................................................................................................................
Letní pobytový tábor „STAR WARS, aneb hvězdný tábor“, 2. – 11. 7. 2016, Táborová základna Malina Ruprechtov
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji, že dítě ..................................................................... , narozené .......................................................... ,
bytem ......................................................................................................................................................................
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a v posledních 14dnech před odjezdem
nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním, nebo podezřelou z nákazy, ani mu
není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení nebylo pravdivé. Potvrzení musí být potvrzeno v den nástupu na pobyt.
Další informace k programu:
Součástí programu mohou být adrenalinové, autdoorové, noční a sportovní hry.
V(e) .................................... dne 2. července 2016
.................................................................
čitelný podpis zákonného zástupce
Maják – středisko volného času Vyškov, Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov, 517 348 962, www.majak-svcvyskov.cz, [email protected]
Tábor obsahuje velice pestrý program, plný her a soutěží. Je nutné dětem přibalit: psací potřeby, fixy,
štětce, nůžky, kolíčky na prádlo a kapesné dle uvážení. Hudební nástroje vítány, naopak s sebou nebrat
cenné předměty (šperky, elektroniku, ….).
BÍLÉ BAVLNĚNÉ TRIKO A RULIČKA OD PAPÍROVÝCH UTĚREK.
Pokud trváte na tom, že s sebou dítě musí mít mobilní telefon, smí být v provozu pouze v době
osobního volna (13:00 – 14:00 hod. a v době od 18:30 – 20:00 hod.). U malých dětí mobilní telefony po velmi
špatných zkušenostech z předchozích let nedoporučujeme.
ZA ZTRÁTU A KRÁDEŽE CENNÝCH VĚCÍ NERUČÍME A NEJSOU SOUČÁSTÍ POJIŠTĚNÍ!
Doporučujeme: obuv, ošacení a osobní věci u mladších dětí podepsat, případně jinak vhodně označit.
Nutno při nástupu na tábor odevzdat průkaz zdravotní pojišťovny, prohlášení zákonného zástupce a léky.
Platební podmínky:
1. 5. 2016 je termín splatnosti tábora. Platbu můžete provést převodem na číslo účtu 8985090237/0100.
Při hrazení pobytu je nutné, aby na převodních příkazech byly uváděny správné variabilní symboly. Žádost
o vystavení faktury pro zaměstnavatele vyřizuje na SVČ účetní pí. Galiová, tel.: 517 348 962, 728 207 380,
[email protected]
V případě nepřítomnosti na táboře (omluvené neúčasti, nebo předčasného odjezdu dítěte z tábora
ze zdravotních důvodů) je nutno prostřednictvím zákonného zástupce písemně podat žádost o navrácení
peněz. Posledním termínem pro podání žádosti jsou tři pracovní dny po skončení tábora. Vrací se poměrná
částka za ušetřené náklady (vždy plátci – zákonný zástupce, zaměstnavatel, pojišťovna, …).
Další organizační pokyny:
Součástí přihlášky je lékařské potvrzení (vyplňuje lékař), nesmí být starší jednoho roku a odevzdá
se současně se závaznou přihláškou. Po skončení pobytu se lékařské potvrzení vrací zpět dítěti. V případě
zjištění zatajení závažného zdravotního stavu dítěte, může být dítě vyloučeno z tábora. Zákonný zástupce je
povinen si dítě vyzvednout na vlastní náklady ihned po vyrozumění.
Dále je v příloze „Prohlášení zákonného zástupce dítěte“ (potvrzuje zákonný zástupce) a musí být
potvrzeno v den nástupu na tábor. Odevzdá se při nástupu dítěte na tábor.
Závazná přihláška a lékařské potvrzení musí být odevzdány do 1. 5. 2016 na SVČ.
Pokud Vaše dítě na tábor nepojede, je třeba jej co nejdříve písemně odhlásit.
V případě, že účastník tábora opakovaně porušuje táborový řád, bude předčasně poslán domů,
vyrozumění rodičům provádíme telefonicky. Rodiče jsou povinni svého syna (dceru) do 24 hodin od zavolání
na vlastní náklady odvézt domů. Pro návštěvy rodičů doporučujeme prostor od 13:00 - 14:00 hod.
Příplatkové doplňkové aktivity tábora:
Nabízíme v letošním roce příplatkové aktivity, kterými můžete dětem tábor
ještě trošku okořenit.
Originální a jedinečné táborové tričko Star Wars, sloužící především jako
oblíbená vzpomínka na letní prázdniny. Příplatková cena: 150 Kč (tričko+potisk).
Přírodní areál VELKÁ DOHODA – zábavný, dobrodružný a bezpečný!
Nacházející se blízko Holštejna. Cena 200Kč zahrnuje dopravu IDS, dohled
vedoucího, okruh na vysokých překážkách (dítě od 110 cm) + neomezeně nízké překážky, dětské hřiště a jako
bonus jeskyně. V areálu je pak možnost si přikoupit ještě jízdu lanovkou či jiné služby – viz
http://www.velkadohoda-moravskykras.cz Platí pouze pro prvních 30 objednávek.
Příplatkové doplňkové aktivity tábora je nutné objednat na [email protected] nejpozději do 31. května 2016.
Na táborové prázdninové dobrodružství se těší skvělá táborová parta vedoucích.
Mgr. Ludmila Nováková v. r.
Magda Musilová v. r.
ředitelka SVČ Vyškov
hlavní vedoucí táboru
Maják – středisko volného času Vyškov, Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov, 517 348 962, www.majak-svcvyskov.cz, [email protected]
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČ:
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:
2. Účel vydání posudku
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé s omezením *) **) …………………………………………………………………..
B) Posuzované dítě
a)
b)
c)
d)
e)
se podrobilo pravidelným očkováním:
ANO - NE
je proti nákaze imunní (typ/druh):
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
je alergické na:
dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních
dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh
na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná
osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá
s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: _____________________________
______________________________
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb

Podobné dokumenty

Turistické středisko Svisti – Český Těšín

Turistické středisko Svisti – Český Těšín Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu tábora a že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu, ...

Více

letní tábor - ATS Domino

letní tábor - ATS Domino a her, které tu ještě nebyly…… Na všechny děti se již nyní těší všichni vedoucí. Cena tábora: 4 570,- Kč pro členy občanského sdružení (informace o členství a přihlášku najdete na www.atsdomino.cz)...

Více

brožura diskuzní forum 3. 10. 14:00

brožura diskuzní forum 3. 10. 14:00 diskuze budou simultánně tlumočeny do češtiny, resp. do angličtiny

Více