MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Komentáře

Transkript

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE
CHRUDIM HRAJE
2010
MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE
www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu
turistický portál: www.navstevnik.cz
XiII. ROČNÍK
Složení nového Zastupitelstva města Chrudim
LISTOPAD 2010
Bude v listopadu
2. listopadu
Kamera! Klapka! Akce!
Výstava o dějinách kinematografie.
V 17.00 hodin vernisáž 1. části výstavy
ve Vodních zdrojích,
v 18.00 hodin vernisáž 2. části výstavy
v Divadelní kavárně
4. listopadu
Cestou Santiniho
Šestnáct výtvarných umělců ze Žďárska
a Pardubicka představuje díla volně
inspirovaná stavbami Jana Santiniho
17.00 hodin, vernisáž výstavy, Výstavní
síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha
12. listopadu
Austrálie křížem krážem
Diashow Leoše Šimánka
15.30 a v 19.30 hodin,
Divadlo Karla Pippicha
číslo strany
název strany
jméno zastupitele
TOP 09
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. Česká str. sociálně demokrat. SNK Evropští demokraté
SNK Evropští demokraté
SNK Evropští demokraté
SNK Evropští demokraté
SNK Evropští demokraté
Věci veřejné (VV)
Volba pro město
Volba pro město
Koalice pro Chrudim
Koalice pro Chrudim
Koalice pro Chrudim
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
Komunistická str. Čech a Moravy
Komunistická str. Čech a Moravy
Michal Petr MUDr.
Čechlovský Jan Mgr.
Kobetič Pavel Mgr.
Vojtěchovský Petr
Pilař Martin Ing.
Jánská Kateřina
Vondráček Tomáš MUDr.
Trávníček Jaroslav Ing.
Tejkl Miroslav JUDr.
Ptáčková Anna
Císař Jiří
Jeníčková Ilona
Řezníček Petr Mgr.
Ždímalová Věra MUDr.
Židek Tomáš MgA.
Bohatá Ivana
Trunečková Šárka DiS.
Kasal David MUDr.
Štěpánek Josef Mgr.
Thér Karel Ing. arch.
Málek Roman
Hradec Jiří MUDr.
Blažková Marie MUDr.
Beránek Eduard
Lichtenberg Petr
Bělohlávek Ivan PaedDr.
Moučka Jaroslav Ing.
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
10
10
11
11
11
13
13
14
14
Zdroj: www.volby.cz.
1
16. listopadu
Zmizelá Chrudim
Osudy Kateřinského a Janského
podměstí zachycené na starých mapách,
fotografiích a filmech.
18.00 hodin, Městské kino Chrudim
20. listopadu
Kateřinské posvícení
9.00 až 12.00 hodin, Resselovo náměstí
20. a 21. listopadu
Loutkářský víkend
vždy v 10.00 a v 15.00 hodin,
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
26. listopadu
Tradiční podzimní koncert
Big Bandu Chrudim
19.00 hodin, Divadlo Karla Pippicha
30. listopadu
Zmizelá Chrudim
(repríza ze 16. listopadu)
18.00 hodin, Městské kino Chrudim
Přílohy:
• Vademecum chrudimské kultury
• Sběr elektroodpadu
Příští uzávěrka:
10. 11. 2010
Osvětová kampaň zaměřená
na problematiku zpětného odběru
elektrozařízení a možnosti další
recyklace
Vážení spoluobčané,
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o.
pomocí finanční podpory společnosti ASEKOL
s. r. o. realizují v období od září 2010 do 15. prosince 2010 osvětovou kampaň pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi.
Kampaň probíhá jak v mateřských a základních
školách v Chrudimi, tak ve Vašich v domácnostech. Žáci všech tříd projdou speciálním výchovným programem, který pro Technické služby
zajišťuje Ekocentrum PALETA.
Program je založen na příběhu robota Alberta,
který kvůli poruše své lodi ztroskotal na Zemi.
Aby se dostal domů, musí sehnat náhradní díly
a k tomu mu pomohou děti.
Děti obdrží informační letáky, které jsou také součástí tohoto Zpravodaje. Na letáku máte uvedeny
základní informace o sběru elektroodpadu, kde se
dozvíte, co lze sbírat a co naopak nelze.
V současnosti existuje nejen u nás, ale i ve světě,
systém zpětného odběru elektroodpadu a při dodržení určitých podmínek je bezplatný. Těmi podmínkami je odevzdání kompletního nerozebraného výrobku na sběrné místo. Pokud naopak svůj
elektroodpad vyhodíte do kontejneru na směsný
odpad, dopouštíte se přestupku, za který vám
může být uložena pokuta až 20 000 Kč.
Elektroodpad můžete odevzdat především ve
sběrném dvoře: ulice Obce Ležáků, Chrudim, tel.
469 630 007.
Děkujeme Vám, že se spolu s námi pokusíte zvýšit
úroveň sběru elektroodpadu v našem městě a tím
pomůžete ke zvýšení úrovně životního prostředí.
Děkuji Vám, jménem společnosti Technické Služby Chrudim 2000 spol. s r. o. , Ekocentra PALETA a ASEKOL s. r. o.
Ing. Zdeněk Kolář, ředitel
Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o.
Burza dětských knih
Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu,
vyhlášené Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Jejím cílem je propagace dětské
četby a knihoven. Tentokrát jsme pro vás připravili Burzu dětských knih, při které můžete prodat
knížky po svých odrostlých dětech nebo naopak
jim pořídit levný dárek.
Máte doma dětské knížky, které máte přečtené, sháníte pro své děti například leporela a jiné
pohádkové knížky? Zkuste to v knihovně.
Výběr knížek se uskuteční ve dnech 24. a 25. 11.
od 14.00 do 18.00 hodin na informačním oddělení
v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.
Maximálně přijímáme 15 kusů knih. Prodej se
uskuteční v pátek 26. 11. od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 27. 11. od 8.00 do 11.00 hodin ve vestibulu Městské knihovny.
Výdej neprodaných knížek se bude konat v úterý
30. 11. od 8.30 do 18.00 hodin na informačním
oddělení.
Bližší informace vám podá Iveta Novotná, [email protected]
Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim
Informace k nedoplatkům místního poplatku za komunální odpad
Odbor finanční informuje tímto všechny občany,
kteří v současné době dluží městu za místní poplatek za komunální odpad (ať už za rok 2010 či za
minulá léta), o krocích, které dále provádí:
Dlužníkům jsou rozesílány výzvy k zaplacení dluhu
(ty jsou splatné do 8 dnů od obdržení, případně
doručení do schránek). Vymáhání nedoplatků se
řídí zákonem č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a je ukončeno
exekucí, tj. srážkou ze mzdy, důchodu, bankovních
účtů, stavebního spoření, sociálních dávek, a násled-
ně předáním dlužné částky Exekutorskému úřadu
Chrudim, nebo Okresnímu soudu v Chrudimi.
V případě předání dlužné částky Exekutorskému
úřadu, jsou k pohledávce dlužníka započteny další
nemalé náklady vzniklé Exekutorskému úřadu za
úkony při vymáhání.
Většina „starších“ nedoplatků byla již předána
k vymáhání Okresnímu soudu v Chrudimi, Exekutorskému úřadu, takže dlužníci zaplatí i související náklady.
Miroslav Glaser, oddělení daní a poplatků OFN
Příspěvky, dotace a granty na rok 2011
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem
zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2011, že termín podání
žádostí pro všechny tyto formy podpory města
je do 15. 1. 2011.
Formuláře žádostí a „Pravidla pro přidělování“
jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www.
chrudim-city.cz.
Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky
uvedené v „Pravidlech“. Žádosti doručené po
termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou
splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny
z projednávání.
Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK
přijímat žádosti na:
1) dotace sportovní,
2) dotace kulturní,
3) dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu,
4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21.
Rada města Chrudim schválila na svém jednání
dne 13. 10. 2010 grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2011:
Podpora rozvoje občanské společnosti
1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný
rozvoj – Evropský den mobility, Evropský den
bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země
1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti
Prevence sociálně nežádoucích jevů
2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení
sociálním vyloučením
Zdraví 21
3. A Realizace projektů v souladu s programem
Zdraví 21 (cíl č. 5 – Zdravé stárnutí, č. 8 – Snížení výskytu neinfekčních nemocí, č. 9 – Snížení
výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, č.
11 – Zdravější životní styl, č. 12 – Snížit škody
způsobené alkoholem, drogami a tabákem)
3. B Realizace sportovních akcí pro veřejnost
(převážně pro děti a mládež)
Ochrana životního prostředí
4. A Aktivity věnované dalšímu vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět,
sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.)
Zdravá škola
5. A Podpora začínajících realizátorů projektu
Zdravá škola
5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách
Rada města Chrudim schválila na svém jednání
dne 13. 10. 2010 aktualizovaná „Pravidla“, která
jsou zveřejněna na webových stánkách města
www.chrudim-city.cz.
Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace)
je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do
jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do
10. 12. 2010.
Bližší informace: Mgr. Josef Štěpánek (469
657 670), Monika Slaninová (469 657 671, monika.
[email protected]). jš
Chrudim pokračuje ve školení k úsporám energie
a využití obnovitelných zdrojů
Město Chrudim se zapojilo do projektu „Energetický management a decentralizovaná energetika
se zaměřením na biomasu v regionech“ podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je realizován Centrem pro
komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným
partnerem, společností PORSENNA o. p. s. Jeho
hlavním cílem je poskytnout základní informace
o úsporách energie a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných městech
a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování komunální energetiky
v následujících letech.
Díky tomuto projektu se v Chrudimi uskuteční
2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru i pro
občany se zájmem o tuto problematiku.
Prvního školení, které proběhlo 14. října 2010,
se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací města Chrudim. Školení bylo
zaměřeno na oblasti týkající se možností úspor energie a energetické soběstačnosti ve vazbě na využití
2
biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic.
Výstupem tohoto školení byly definované další
kroky a doporučení pro město Chrudim při realizaci
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.
Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací budou diskutovat v rámci navazujícího workshopu k druhému školení 18. listopadu
2010 o vizích a představách o budoucím využití
obnovitelných zdrojů a realizaci úspor energie
v městě Chrudim.
V rámci druhého školení účastníci získají informace o postupech při financování konkrétních
energetických projektů a posuzování projektů
z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny
budou i úspěšné projekty z České republiky a ze
zahraničí.
Pro podrobnější informace o daném školení,
programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera školení, společnost
PORSENNA o. p. s. ([email protected],
tel. 241 730 336).
Jaroslav Klusák, projektový manažer
Benefice pro Jeden svět
5. listopadu v 17.00 hodin otevírá své dveře
Dům Agora ve Štěpánkově ulici 92 v Chrudimi
a srdečně zve všechny návštěvníky na Benefici
pro Jeden svět. Cílem je podpořit realizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi v roce 2011.
Program začne v 17.30 hodin promítáním filmu
z minulého ročníku festivalu, ve 20.00 hodin
zazní koncert kapely Passage of, od 22.00 hod. se
hudební produkce ve stylu reggae, ska, etno ujme
František Kadlec. Prostory Agory budou zaplněny
kolorovanými fotkami, bude tu dílna s výrobou
a prodejem kovových šperků, dobrou kávu, čaj
či čokoládu bude nabízet Fair Trade kavárna, otevřen bude bar v Agoře. Všichni v rámci benefice
účinkují a pracují bez nároku na honorář. Děku-
jeme. Vstupné na akci je 50 Kč. Výtěžek použijeme na realizaci festivalu Jeden svět v Chrudimi
v roce 2011. Přijďte podpořit dobrou věc, srdečně
Vás zve občanské sdružení Šance pro Tebe.
Festival Jeden svět je největší přehlídkou filmů
věnovaných problematice lidských práv a stal
se jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí
v rámci celé České republiky. Festival probíhá
v Praze a v dalších třiceti městech ČR. Chrudim
má tu čest být jedním z nich. Nalézt finance
na takový druh aktivity je velice náročné. Bez
podpory města Chrudim a místních firem by tato
aktivita neměla šanci na realizaci.
Martina Šťastná,
Občanské sdružení Šance pro Tebe,
[email protected]
Centrum pro zdravotně postižené
Pardubického kraje, pracoviště Chrudim
V Centru pro zdravotně postižené poskytujeme
bezplatné sociálně-právní poradenství. V rámci
poradenství jsou poskytovány informace o dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru vhodné
sociální služby, zprostředkování kontaktů s odborníky, informace o pracovním uplatnění atd. Nabízíme služby osobní asistence dětem i dospělým.
Další službou je půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené,
kde půjčujeme například mechanické vozíky,
chodítka, nástavce na WC a další. V Centru je
možnost zakoupení baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené
(dudlíky, hříbečky, hadičky atd.).
Kontakt: Revoluční 594, 537 01 Chrudim, tel.
469 620 320, web www.czp-pk.cz.
Lukáš Hnát, DiS., sociální pracovník,
tel. 775 693 989, e-mail: [email protected]
Regenerace odpočinkového místa ve vnitrobloku Pod Zbrojnicí
Město Chrudim od roku 2001 realizuje projekt
Zdravé město a místní Agendu 21. Cílem našeho snažení je zvyšování kvality života obyvatel
Chrudimě, podpora zdraví a to vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je
v souladu se strategickým plánováním a probíhá
za předpokladu zapojení široké veřejnosti.
Poslední dobou přibylo množství podnětů od
obyvatel, ze kterých vyplynula potřeba řešit tuto
lokalitu vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí koncepčně. Byl vypracován projekt, jehož cílem bylo
vytvořit příjemný pobytový a setkávací prostor,
který by respektoval podmínky pro kvalitní život
obyvatel žijících v přilehlých bytových domech
a nabídl jim možnost aktivního využití volného času nebo místo pro setkávání se. Na základě zpracované dokumentace byl ve vnitrobloku
vytvořen hrací prostor pro děti a mládež a klidná
pobytová zóna nejen pro rodiče, ale i pro seniory
a handicapované občany. Při plánované regeneraci
tohoto území byla do celého procesu zapojována
veřejnost. Občané se stali spolutvůrci projektu.
Projekt sám není pouhou „stavbou“. Chceme jím
zdůraznit genius loci místa a myšlenkou setkávání
generací se vracíme ke kořenům našich předků,
kteří až ve čtyřech generacích žili v jednom obydlí.
Ve čtvrtek 7. 10. 2010 v 10.00 hodin proběhlo
slavnostní přestřižení pásky za účasti pana Alana
Smitha, zástupce LivCom, a vedení města a předání symbolického šeku na 10 tisíc liber městu
Chrudim za vítězství v soutěži Bursary Award
v rámci LivCom.
Ve spolupráci s partnery byl připraven doprovodný program – hudební vystoupení dětí z MŠ Dr. J.
Malíka, pohybové pásmo klientů ze stacionáře
Jitřenka na téma „Přírodní živly“ a cvičení seniorek z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
s padákem. Celé dopoledne i s přítomnými občany mělo charakter happeningu.
Petr Řezníček: „Tento projekt si velmi ceníme
jednak proto, že v prestižní mezinárodní soutěži
The International Awards for Liveable Communites uspěl a byl ohodnocen cenou Bursary Award.
Ale také proto, že naplňuje hlavní myšlenku organizátorů této soutěže při zapojování veřejnosti do
procesů, které pozitivně ovlivňují kvalitu života
obyvatel, a tím se podílí na budování města, kde
stojí za to žít. Tento příklad může posloužit i jiným
městům, která se soutěže LivCom účastní.“
Šárka Trunečková,
koordinátora projektu Zdravé město Chrudim
Přípravy na celostátní setkání mladých jsou v plném proudu
Chrudim – za necelé dva měsíce se uskuteční
Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ).
O víkendu 12.–14. listopadu 2010 se do Chrudimi
sjede zhruba tisícovka vedoucích dětských klubů,
oddílů a středisek volného času z celé ČR i ze
zahraničí.
Zástupci Občanského sdružení Altus, které pořádá 19. ročník této akce, mají plné ruce práce.
Registrovaní uživatelé, kteří zaplatí účastnický
poplatek, si mohou vybrat nabízený program do
svého časového rozvrhu. V nabídce programu
již teď naleznete kolem stovky seminářů či přednášek. Mezi ty nejzajímavější patří bez pochyby
Psychologie psů s Rudolfem Desenským nebo
seminář Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 7–15 let prim. Dr. Lidmily Pekařové z Hamzovy odborné léčebny v Luži. Oba
semináře budou probíhat v sobotu 13. listopadu
2010, kdy paní primářka zahájí svou přednášku
v 15.00 hod. a seminář o psychologii psů začne
o 2 hodiny později.
Celostátní vzájemná výměna zkušeností je akce
zaměřená na vedoucí a pracovníky dětských
a mládežnických středisek volného času, kteří zde
mohou načerpat inspiraci na hry a aktivity a získat zde spoustu nových zkušeností, které mohou
předávat dál ve svých kroužcích. „Snažíme se
zaujmout nejen stálé a pravidelné účastníky a lektory, ale také přiblížit pojem CVVZ občanům
Chrudimi,“ přibližuje Benák.
Matěj Zelinka, Občanské sdružení Altus
3
Elektronické podávání placené
inzerce v Chrudimském zpravodaji
Pro zájemce o komerční inzerci na poslední straně
Chrudimského zpravodaje jsme připravili novou
službu, která zjednoduší zadávání inzerátů i jejich
následné zpracování a vyúčtování. Novinka spočívá v tom, že nyní zadavatelé inzerce mohou zadávat inzerci přímo z pohodlí svého pracoviště či
domova prostřednictvím webové stránky k tomu
účelu vytvořené. Jedná se o obdobný způsob, jaký
využívají e-shopy. Zadavatel vyplní své kontaktní a fakturační údaje, text inzerátu a jeho velikost, popřípadě může načíst svůj hotový inzerát,
pokud splňuje běžná kritéria pro grafické soubory
a respektuje danou barevnost v černé a modré
barvě. Připomínáme, že pro grafickou tvorbu
inzerátů se naprosto nehodí textové editory typu
MS Word.
Podrobnosti najdete na www.chrudim-city.cz
v sekci Chrudimský zpravodaj – Inzerce. Od
listopadu začíná zkušební provoz této stránky.
Ačkoli je program odzkoušen, v ostrém provozu
se ještě mohou vyskytnout některé nepředvídané
drobné zádrhele, proto doporučujeme inzerentům
ověřit si telefonicky na lince 463 645 219 nebo
na e-mailu [email protected], že jejich
zadání inzerce proběhlo v pořádku.
Věříme, že tato novinka přinese vyšší komfort
Vám, inzerentům, i nám, pracovníkům Městského
úřadu.
redakce
Za kulturou s Českým
červeným křížem Chrudim
Blíží se čas Vánoc a Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Chrudimi je tu opět se svým
tradičním zájezdem do Hudebního divadla Karlín
v Praze. Pojďte si s námi oddechnout před vánočním shonem, polahodit sluchu krásnou a nezapomenutelnou hudbou z muzikálu Noc na Karlštejně. Tento zájezd do divadla se koná v neděli
12. 12. 2010. Odjezd ve 12 hodin od nádraží ČD
v Chrudimi.
Dále ČČK Chrudim nabízí cestu za předvánočními nákupy pod jednou střechou. Využijte nabídky
nákupů na jednom místě v pražském obchodním
centru na Černém mostě nebo se nechte inspirovat
v blízkém centru IKEA. Tyto nákupy pod jednou
střechou se konají v sobotu 20. 11. 2010. Odjezd
v 9.00 hodin od nádraží ČD Chrudim.
Informace o zájezdech na www.cck.chrudim.cz.
Závazné přihlášky na oba zájezdy přijímáme
v kanceláři OS ČČK Chrudim nebo na telefonech
469 620 318, 603 492 425.
Ing. Monika Suchá, OS ČČK Chrudim
Hrajeme si se zvířaty
Galerii muzea loutkářských kultur zabydlela zvířata. Dvanáct výtvarníků sdružených v Asociaci
hračka Unie výtvarných umělců ČR zde vystavuje
své hračky a hrací objekty inspirované čínským
horoskopem. Návštěvníci si je mohou prohlédnout a třetinu z nich si i vyzkoušet a pohrát si
s nimi. Skákací míče, myš, kohout a vepřík, had,
po kterém je možné se proběhnout, houpací pes,
rozebíratelná koza a všechna ostatní vystavovaná
zvířátka jsou vyrobena z přírodních materiálů.
Manipulace a hraní si s nimi rozvíjí dětskou fantazii a dospěláka potěší. Kdo ještě netuší, co je za
zvíře (po čínsku), může se to tu dozvědět a skupiny dětí ze škol nebo školek si své zvířátko i vyrobit v dílničce, která na výstavu tematicky navazuje. Do dílničky je třeba se objednat u I. Bouškové
na telefonu 733 539 923. Výstava, která měla
původně končit 31. října, bude prodloužena do
30. prosince 2010.
Irena Boušková, kůň,
Muzeum loutkářských kultur
Plán Centra sociálních služeb
a pomoci na měsíc listopad
Kavárničky:
16. 11. ve 14.00 hodin v Centru sociálních služeb
a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě
s pečovatelskou službou v ulici Komenského
(poslech reprodukované hudby)
18. 11. ve 14.00 hodin v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Obce Ležáků (poslech reprodukované hudby)
Seznamte se, prosím
22. 11. v 17.00 hodin v Měšťanské restauraci
Chrudimská univerzita třetího věku:
Výuka počítačů vedená panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi
• první skupina 2., 16. a 30. 11. v 15.30 hodin
• druhá skupina 3. a 18. 11. v 15.30 hodin
Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou
Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku
• první skupina 1., 8. a 15. 11. v 9.00 hodin
• druhá skupina 2., 9., 16. a 23. 11. v 9.00 hodin
• třetí skupina 3., 10. a 24. 11. v 9.00 hodin
Panoramatická live-diashow
Leoš Šimánek opět uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory, tentokrát ze své cesty po Austrálii.
Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velikou zemí úžasných protikladů
s nepředstavitelným množstvím přírodních krás.
Na jihu se od moře zdvihají vysoké hory, v zimě
pokryté sněhem, v severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy
s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští.
Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními
formacemi.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Po zkušenostech z Nového Zélandu
si zapůjčili kempr – obytný vůz, tak nebyli nuceni
den co den hledat tábořiště pro stany a vždy měli
po ruce výzbroj pro nejrůznější aktivity. Vyráželi
na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi
na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na
Pokus o světový rekord
v MŠ Strojařů
Zdravý životní styl – pokračování – přednášející
paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová
Přednášky na téma Zdravá výživa 3, Prevence
onemocnění gastrointestinálního traktu a Alzheimerova choroba, cvičení paměti se uskuteční ve
společenské místnosti Centra sociálních služeb
a pomoci Chrudim v Soukenické ulici
• první skupina 1., 15. a 29. 11. ve 14.00 hodin
• druhá skupina 11. a 25. 10. ve 14.00 hodin
Alfons Mucha – přednášející paní RNDr. Jana
Procházková
Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
v Soukenické ulici
• první skupina 9. a 23. 11. ve 13.00 hodin
• druhá skupina 9. a 23. 11. v 15.00 hodin
Pozvánka na přednášku Skutečné
důvody upálení M. Jana Husa
Náboženská obec Církve československé husitské
Vás srdečně zve na historickou přednášku ThDr.
Martina Chadima na téma Skutečné důvody upálení M. Jana Husa. Přednáška se koná 24. listopadu od 17 hodin na farním úřadě CČSH, Husova
1163. Jste všichni srdečně zváni.
Vladislav Pek
Zlaté svatby
V sobotu 2. října 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava zlaté svatby – 50 let společného
života – manželů Hany a Pavla Cieslarových.
Oslavencům popřála hodně klidu, zdraví a radosti
zastupitelka MUDr. Věra Ždímalová. V kulturním
programu vystoupil soubor Klíčenky při MŠ Svatopluka Čecha.
Manželé Jarmila a František Myškovi oslavili
v obřadní síni v sobotu 9. října 2010 zlatou svatbu, padesát let společného života. Zastupitel pan
Eduard Beránek jubilantům popřál hodně zdraví,
spokojenosti, radosti a klidu do dalších společně
prožitých let. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při Mateřské škole Svatopluka Čecha pod
vedením I. Malinové.
Jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu a spokojenosti.
Komise pro občanské záležitosti
Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila akci
Pokus o světový rekord – Největší galerie znaků
měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Naše mateřská škola se k této akci připojila. Sháněli jsme různé odpadové materiály v černé, bílé a červené barvě a v pátek 17.
září jsme začali s výrobou znaku našeho města,
chrudimskou orlicí. Ve spolupráci se Zdravým
městem Chrudim se jednalo o veřejnou akci.
Z novinového papíru a černého igelitu jsme
navazovali spousty velkých i malých kuliček,
stříhali jsme z obalů od čisticích prostředků
zobák a drápy, dále jsme využili i umělohmotné
stavební svorky, kelímky od jogurtů a molitanovou drť. Výsledná práce se velmi zdařila a jistě
bude důstojně reprezentovat naše město na celostátní výstavě všech vyrobených znaků v Brně.
Do 15. listopadu je znak vyvěšen v naší mateřské škole. Pokud máte zájem, můžete se na něj
přijít podívat. Stojí to za to!
Bc. Monika Jeníčková, učitelka MŠ
Diamantová svatba
V sobotu 25. září 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava diamantové svatby, 60 let společného
života, manželů Ludmily a Ladislava Kopeckých. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, spokojenosti a radosti místostarosta pan Petr Řezníček. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při
Mateřské školy Svatopluka Čecha pod vedením
I. Malinové. Jubilantům blahopřejeme.
Komise pro občanské záležitosti
4
lyžích pak sjížděli po jejích zasněžených svazích.
Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží, do
kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nejznámější
skálu světa – na Ayers Rock (Uluru), ohromný
rudý monolit uprostřed pouště.
Cestovatel Šimánek uvádí svou diashow v Divadle Karla Pippicha v pátek 12. listopadu 2010
v 15.30 a v 19.30 hodin.
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete
na internetových stránkách www.leossimanek.cz.
redakce
DDM Chrudim
Dům dětí a mládeže, Palackého 418
537 01 Chrudim
tel., fax 469 620 296, e-mail: [email protected],
www.ddm-chrudim.cz
Akce v listopadu 2010
11. listopadu OK plavání družstev ZŠ a SŠ
Chrudim
12. listopadu Čertovská keramika
15.00 –17.00 hod.
13. listopadu Plavecké závody Náchod
10–11 let
13. listopadu Poznáváme Pardubice (hvězdárna, park, zámek)
20.–21. listopadu Plavecké závody Česká Třebová
12 let a starší
27. listopadu Plavecké závody Hořice
9 let a mladší
27. listopadu Vánoční dílna 9.00–12.00 hod.
(pečení perníčků, advetní věnec,
vánoční stromeček)
Večerní keramické kurzy
Keramické pondělky 17.30–20.00 hod.
1., 8., 15., 22. a 29. listopadu
Keramické středy 17.00–19.30 hod.
3., 10. a 24. listopadu
Vítání občánků
13. září 2010
Klára Sejkorová, Natálie Pokorná, Jiří Háněl,
Matouš Wenzl, Zuzana Miléřová, Nikola Remešová, Dominik Houha, Elen Cermanová, Viktorie
Kněžourová a Patrik Jelínek.
20. září 2010
Vojtěch Kurfürst, Marek Vařeka, Matěj Kopecký,
Elena Brožová, Ellen Měchurová, David Letocha,
Lukáš Král, Lucie Pilařová, Jakub Karas, Tomáš
Křehlík a Elen Kratochvílová.
4. října 2010
František Čermák, Vojtěch Tvaroh, Vanessa
Kápičková, Martin Mrázek, Adam Ptáček, Vojtěch
Trunec, Eliška Havlíková, Natálie Axmanová,
Bára Poláčková, Tomáš Sajfrt, Eliška Vamberská
a Daniela Polášková.
11. října 2010
Barbora Ročková, Jiří Pištora, Adam Koblížek,
Ella Drášilová, Tereza Boháčová, Jakub Šilhánek,
Jakub Horák, Tereza Celundová, Tomáš Kyncl,
Natálie Sokolová, Veronika Hroudová a Matylda
Jirásková.
av
Chrudim filmová VIII. – Filmové a televizní osobnosti
se vztahem k Chrudimi od roku 1945
Velké množství osobností, s nimiž se můžeme
později setkat v souvislosti s filmem a televizí,
v Chrudimi studovalo na středních školách.
Nejvíce jich navštěvovalo chrudimské gymnázium. Byl to například herec Martin Dejdar,
kameraman Jan Hlína ml., spisovatel a scénárista
Petr Chvojka, autor řady populárních večerníčků
(např. Jája a Pája či O zvířátkách pana Krbce),
filmař Roman Mazánek, kameraman Stanislav
Novotný ml., překladatel, herec a rozhlasový
režisér Josef Schwarz (pseudonym Josef Červinka), výtvarnice a herečka Jana Stehnová,
která se objevila v prvních filmech Juraje Jakubiska i v Herzově Spalovači mrtvol, herečka Jana
Šedová (vlastním jménem Gertruda Popperová,
rozená Skallová), výtvarník a animátor Libor
Škrlík, televizní hlasatelka a moderátorka Marie
Tomsová, hudebník, herec, režisér i scénárista
Jiří Vondráček, zpěvačka a příležitostná herečka Helena Vondráčková. Jeden školní rok zde
absolvovala i známá operní pěvkyně Dagmar
Pecková. Řadu let na chrudimském gymnáziu
učil spisovatel Miroslav Hanuš, jehož dva náměty byly zfilmovány.
Na průmyslové škole strojnické zase studoval
herec a dabér Alois Švehlík či střihač a kameraman Jan Peml. V chrudimské Transportě se
vyučila budoucí herečka Consuela Morávková
a režisér dokumentárních filmů Andrej Krob.
Alespoň část dětství v Chrudimi prožili herci
Boris Šlechta a Jiří Žák a také televizní architekt
Jan Skarpíšek.
Na zdejší Základní umělecké škole vyučoval literárně dramatický obor divadelní režisér a příležitostný filmový herec Zdeněk Bittl. Zároveň
působil jako režisér chrudimských ochotníků.
Za svými rodiči a přáteli do Chrudimi přijížděla
někdejší herečka Osvobozeného divadla Nina
Bártů, která později účinkovala i v několika filmech. V našem městě po určitou dobu žil a nadále pracuje známý spisovatel a scénárista Ladislav
Pecháček, autor populární „básnické“ trilogie.
Manželky z Chrudimi mají například zpěvák Petr
Kotvald či televizní moderátor Jan Rosák, manželem rodilé Chrudimačky Consuely Morávkové
byl herec, recitátor a scénárista Alfréd Strejček.
A kdo z filmových a televizních osobností se
přímo v Chrudimi narodil? Například sestry Aglaia a Consuela Morávkovy, Stanislav
Novotný ml., Dagmar Pecková, Jan Peml,
režisér dokumentů Miloš Pilař, herečka Tereza
Rumlová, rozená Hladišová, manželka Matouše
Rumla, představitele populárního Lexy ze sitcomu Comeback, Jana Stehnová-Čechová, Jana
Šedová, Libor Škrlík a Jiří Vondráček.
Ve městě působilo slavné taneční studio Věry
Veselé, známé z mnoha televizních vystoupení.
V Chrudimi pobýval i slavný italský herec Marcello Mastroianni, a to v roce 1984, když v rámci
družby Pardubic s městem Rosignano Marittimo,
jehož byl čestným občanem, navštívil ve dnech
3. až 8. června Pardubice. Kvůli klidu a odpovídajícímu komfortu byl slavný herec po všechny
tyto dny ubytován v chrudimském hotelu Družba
(dnes Bohemia), u něhož byl také některými bystrými Chrudimáky z řad nezasvěcené veřejnosti
identifikován. Po celou dobu byl též sledován
příslušnými bezpečnostními složkami.
Tímto končí seriál článků věnovaný dějinám kinematografie a televize v Chrudimi. Pokud vás dané
téma zajímá, pak si nenechte ujít symbolický
vrchol filmové části cyklu Chrudim hraje 2010
– výstavu Kamera! Klapka! Akce! a publikaci Filmová Chrudim (viz samostatnou pozvánku).
Za realizační tým
Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný
Pozvánka
na komponovaný večer
16. a 30. listopadu 2010 Zmizelá Chrudim.
Osudy Kateřinského a Janského podměstí
zachycené na starých mapách, fotografiích
a filmech. Městské kino od 18 hodin.
Komponovaný večer volně navazující na únorovou Filmiyádu bude věnován osudům staveb
na Kateřinském a Janském podměstí od poloviny 19. století. Součástí programu 16. listopadu bude křest publikace Zmizelá Chrudim.
Vzhledem k předpokládanému zájmu veřejnosti a kapacitě kina jsou stanoveny dva termíny, na rozdíl od Filmyiády bude ovšem
program obou večerů stejný. Doporučujeme
využít rezervace vstupenek!
Výročí měsíce
Ferdinand Pochobradský
Kamera! Klapka! Akce!
Jak se v Chrudimi hrálo, natáčelo a promítalo
(2. až 28. listopadu 2010)
Město Chrudim, Státní okresní archiv Chrudim,
Vodní zdroje Chrudim s. r. o. a Chrudimská beseda si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu
o dějinách kinematografie, filmových osobnostech a nadšencích se zvláštním zřetelem na Chrudim a Chrudimsko.
U příležitosti výstavy vychází dvousvazková
publikace.
Vernisáž 2. listopadu od 17 hodin ve Vodních
zdrojích Chrudim, od 18 hodin v Divadle Karla
Pippicha.
1. část výstavy: Divadelní kavárna v Divadle
Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6.
Otevřeno:
Úterý až pátek 10 až 13 a 14 až 17 hodin.
Sobota a neděle 14 až 17 hodin.
Vstup volný.
2. část výstavy: Výstavní sál Vodních zdrojů
Chrudim, náměstí U Vodárny 138.
Otevřeno:
Pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.
Neděle od 13 do 17 hodin.
Vstup volný.
Více viz na www.chrudimhraje.cz.
Speciální základní škola Chrudim
S blížícím se koncem kalendářního roku nás
čekají velké změny. Tou nejpodstatnější je změna
zřizovatele. Od 1. ledna 2011 jím bude Pardubický kraj. Věříme, že tato skutečnost nijak neovlivní
naše pracovní úsilí a budeme moci realizovat
plánované aktivity.
V září se uskutečnilo cvičení za mimořádných
situací. Kromě evakuace školy žáci nacvičovali
chování v dopravních situacích a plnili úkoly ze
zdravovědy a ekologie. Šest dětí pobývalo tři dny
na turistickém Přechodu Krkonoš. Za pěkného
počasí vyšly k prameni Labe, Sněžným jamám
či na Čertovu horu. Fotografie z pobytu můžete
shlédnout na webu školy. Třída 7. B se zapojila do
projektu EU Základní školy praktické A. Krause
z Pardubic. Týdenní zážitkový pobyt v Orlických
horách se žákům velice líbil. Přislíbili jsme účast
i v dalších akcích tohoto projektu.
V říjnu jsme podpořili Plaveckou štafetu měst
a Běh Duhové naděje. Družstvo chlapců soutěžilo
v malé kopané na Memorial cupu T. Šedivého,
který každoročně pořádá Dětský domov se školou. Také se rozběhly akce v Ekocentru Paleta.
Velice se nám líbila exkurze ve výrobně vánočních ozdob v Horním Bradle.
Začali jsme druhý rok projektu Stimulace, příležitost, úspěch. V ZŠ praktické pokračuje tvorba
metodiky Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník a metodiky Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. Součástí projektu je i proškolování dalších pedagogů
a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. V ZŠ
speciální pomáhají pomůcky získané v rámci projektu Vyučování psaní v 6. a 7. ročníku a smyslové výchovy.
Závěrem Vás srdečně zveme na Den otevřených
dveří spojený s prodejem na tradičních Vánočních
trzích v úterý 30. listopadu.
Mgr. Iva Holubcová
5
Před sedmdesáti lety, 29. listopadu 1940, zemřel
v Chrudimi zdejší rodák (narodil se 19. 1. 1891)
středoškolský pedagog, malíř a muzejní pracovník
Ferdinand Pochobradský. V Chrudimi v letech
1902–1910 studoval na reálném gymnáziu, poté
v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a současně na Karlově univerzitě a po jejím ukončení
ještě (v letech 1913–1914) na Královské bavorské
akademii a současně na univerzitě v Mnichově.
Od roku 1914 byl profesorem na různých středních školách v Chrudimi: v roce 1925 se stal
definitivním profesorem v dívčím lyceu a v roce
1928 v učitelském ústavu, současně vyučoval
i v gymnáziu, hospodyňské škole a v muzejním
vyšívačském kurzu. Ferdinand Pochobradský byl
konzervátorem Památkového úřadu, místopředsedou Svazu českých muzeí, členem muzejní rady
a jednatelem památkového odboru chrudimského
Vlastivědného muzea, často také uváděl zdejší
výtvarné výstavy. Napsal řadu regionálních publikací a odborných článků: Staré domy chrudimské
(1923, 1926 a 1929), Stará Chrudim (1932 – spolu
s prof. J. Adámkem), Jan Žižka ve výtvarném
umění (1924), Staré divadlo v Chrudimi (1934),
Kostel sv. Michala Archanděla v Chrudimi (1940
– s prof. Č. Floriánem). Je autorem mnoha popularizačních článků (uveřejňovaných především
v Chrudimském kraji), grafických úprav četných
tisků, plakátů a publikací ale také desítek obrazů
(krajinomaleb) a exlibris.
Pavel Kobetič
Koncert Big Bandu Chrudim
V š e c h n y p ř í z n iv c e
hudby zveme na tradiční podzimní koncert
Big Bandu Chrudim
26. 11. od 19.00 hodin
v Divadle K. Pippicha.
Uslyšíte swingové a jiné
melodie plus jedno malé
překvapení.
redakce
Ukládání broučků
Stalo se již tradicí, že v listopadu pořádá chrudimské mateřské centrum Mama klub pro širokou
veřejnost z Chrudimi a okolí Ukládání broučků.
Pro ty, kteří dosud tuto akci neznají, podotýkám,
že jde o společný průvod večerním městem pro
děti i dospělé se světélky lampionů k pódiu, kde
proběhne kratičký kulturní program, kterým symbolicky uložíme před zimou k spánku všechny
brouky, broučky, berušky, motýly či jiný hmyz.
Také v letošním průvodu rádi uvítáme nejrůznější
masky představující tuto drobotinu přírody a po
skončení programu je odměníme nějakou drobností.
Chtěli bychom upozornit na změnu tradiční trasy,
která sice bude začínat opět na náměstí U Vodárny
pod Širokými schody ve čtvrtek 4. listopadu v 17
hodin, avšak průvod povede kolem Divadla Karla
Pippicha na Resselovo náměstí.
Na místě startu si budete moci zakoupit nejen
lampionky se svíčkou ve stánku, ale zcela jistě
Vás zde osloví dětští zástupci Mama klubu, kteří
Vám za symbolický příspěvek nabídnou některý
z našich výrobků. Zakoupením těchto výrobků podpoříte naši činnost. Celá akce proběhne
za podpory Města Chrudim, Chrudimské besedy, obchodu Bio Natural paní Pavlíny Jirsákové,
firmy Foto Škop Chrudim. Jako překvapení si
ponecháme zatím v tajnosti ty, co nám letos zajistí vystoupení na pódiu. Doufáme, že všichni příchozí budou domů odcházet spokojeni a s dobrou
náladou.
Věra Kuzmová, Mama klub
Dny otevřených dveří
Obchodní akademie Chrudim
na Tyršově náměstí 250 v Chrudimi nabízí ve
školním roce 2011/2012 žákům 9. tříd studium
v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní
akademie (63–41–M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na dny otevřených dveří,
které proběhnou:
• 8. prosince 2010 od 14.00 do 18.00 hodin,
• 19. ledna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin, nebo
po domluvě mimo tyto dny.
Tel. 469 622 604, e-mail: [email protected],
www.oa.chrudim.cz.
Dětský domov se školou Chrudim
Tak jsou tady, mezi námi – děti z nového „děcáku“ v Markovicích. Denně je můžeme pozorovat,
jak hrají volejbal nebo tenis na hřišti v areálu,
potkáváme je ve městě na procházce, v obchodech, v knihovně, v zájmových kroužcích. A přiznejme si, že z nich máme obavy, možná se jich
dokonce tak trochu bojíme. Vždyť je vůbec neznáme. Kdo jsou ty děti „za zdí“? Člověk se bojí
neznámého.
Ubezpečuji vás, že jsou to děti. Takové, jaké
jsou ty naše nebo ty od sousedů. Stejně jako ty
naše jsou živé, čilé, zvídavé a zvědavé, jsou to
průzkumníci světa okolo sebe a objevitelé nových
možností, mnohdy lumpáren. Stejně jako ty naše
doma zrovna nemilují školu, nerady ráno vstávají, úkoly dělají s nechutí a nebaví je uklízet své
pokojíčky. Rády sportují, koukají na televizi, rády
se baví, vtipkují a provokují dospělé, rády hrají
hry na počítači, komunikují přes mobil … a mají
rády své rodiče. Stejně jako ty naše děti.
A čím se tedy liší? Proč jsou v Domově, proč
nejsou doma u svých rodičů? To je ta správná
otázka. Co se musí stát, že se dítě ocitne mimo
svoji rodinu? V naprosté většině případů selže
právě rodina, rodiče a nejbližší okolí dítěte. Ti, co
ho mají ochraňovat, vychovávat, milovat, mnohdy
z různých důvodů nemůžou, někdy, bohužel, už
nechtějí. Pro dítě je to životní katastrofa a nedokáže si s ní samo poradit. Protestuje a svůj protest
řeší různě – absencí ve škole, kouřením, pouličními partami, útěky…
V tu chvíli je nutné zasáhnout a dítěti podat
pomocnou ruku. Ochránit ho před dalšími problémy, vrátit ho zpět do školní lavice, naučit ho
zodpovědnosti za svoje jednání a chování, za svůj
život a připravit ho na život. To je cílem Dětského
domova v Chrudimi. Těmto dětem nikdo nemůže
nahradit jejich rodiče, jejich lásku a každodenní
péči, nemůže nijak změnit ztracené a pošramocené roky dětství. Můžeme se ale pokusit ukázat jim
možnosti jiného života, aktivního, sociálně přijatelného. Ty děti si takový začátek života nevybraly a, stejně jako ty naše děti, si ho nezaslouží.
Potřebují naši pomoc, třebas jen formou našeho
pochopení a přijetí.
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 3. listopadu 2010 v budovách Dětského domova
se školou Chrudim, a to pro pedagogickou
a odbornou veřejnost od 9 hodin, pro laickou
veřejnost od 14 do 17 hod. Prohlédnete si budovu školy, tělocvičnu, dílny, společenskou místnost, školní jídelnu a byty pro 48 klientů. Příchozí
děti se mohou zúčastnit zábavných her a soutěží.
Po celou dobu se Vám budou věnovat nejen učitelé a vychovatelé, ale i naše děti.
Mgr. Iva Zikmundová,
učitelka ZŠ, DDŠ Chrudim
Co je nového v Mama klubu?
Období letních prázdnin zaplněné nabídkou pravidelného cvičení pro rodiče s dětmi, Anglickým
příměstským táborem i příměstským táborem
Poklady naší Země uplynulo úspěšně, leč nenávratně pryč. S počátkem nového školního roku
se mnohé změnilo nejen pro děti školou povinné. Tak jako v předchozích letech i letos mnozí
z malých příležitostných i pravidelných návštěvníků Mama klubu dorostli do školkového věku
a s jejich nástupem do školky se pojí také nástup
jejich rodičů do zaměstnání.
Letošní podzim je však výjimečný počtem maminek, které se v několika předchozích letech velmi
aktivně zapojovaly do chodu chrudimského
mateřského centra a které se po skončení své rodičovské „dovolené“ vrátily zpět do práce. I když
víme a doufáme, že se při akcích Mama klubu
budeme vídat i nadále, je zcela zřejmé, že jejich
pracovní vytížení bude bránit v realizaci tolika
nápadů jako dosud. Proto bychom jim chtěli touto
cestou velmi poděkovat za jejich ochotu, pomoc
a aktivní činnost v mateřském centru.
Z tohoto důvodu také radostně vítáme každého
nového člena, který nám je ochoten nabídnout své
nápady, čas a sílu k realizaci mnohých akcí. A že
se počet takových akcí s podzimem opět rozrostl,
je vidět v našem programu.
S podzimem se každý druhý čtvrtek v měsíci
znovu rozjely aktivity Ekoškolek zaměřené na
citlivé vnímání a poznávání přírody pro rodiče s dětmi od cca 2 let, jejichž vedení přebírá
po několika letech po Markétě Růžičkové opět
Mgr. Lada Kalinová. Novinkou v programu Mama
klubu jsou lekce hudební školy Yamaha, která
svou činnost v Chrudimi začíná kurzy Robátka
pro rodiče s miminky od 4 do 18 měsíců a První
krůčky pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 roků. Obsahem těchto programů jsou jednoduché písně,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické nástroje. Každá hodina tvoří
jednotný celek s cílem rozvíjet hudební cítění,
vnímání a podpořit přirozenou dětskou zvědavost.
Do těchto kurzů je třeba se zapsat. Přihlásit se
můžete u lektorky Mgr. Věry Kuzmové na telefonním čísle 775 689 119. Každou středu jsou do
programu zařazeny nově také Hrátky se sluníčky,
jejichž náplň je dílem Dagmar Krásné, která se
od září stala zároveň jednou za dvou provozních.
Pravidelní návštěvníci si zajisté již našli oblíbené
lekce cvičení pro rodiče s miminky, se staršími
dětmi, Mamaškolky, pravidelné kurzy keramiky.
Vybrat si však mohou také ti, kteří chtějí přijít
bez dětí. Ať už mají zájem o keramiku, smaltování
nebo se chtějí dozvědět, jak poskytnout první
pomoc.
Doufáme, že pokud jste si z našeho programu
nevybrali dosud, najdete v něm nyní to, co Vás do
Mama klubu přivede. A pokud máte chuť zapojit se do činnosti aktivněji, rádi Vás uvidíme na
některém z pravidelných nedělních plánovacích
odpolední – Čaji o páté.
Mgr. Věra Kuzmová, Mama klub
Dvanáctý ročník festivalu Tradice
Festival dětských folklorních souborů se po
roce opět vrací do Chrudimi.
Děti z českých souborů budou se svými kamarády
z Belgie, Slovenska, Běloruska, Bulharska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech
Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší
i diváky v Chrudimi dne 4. 11. 2010 v 17.30 ve
Velkém sále Muzea. Dále bude festival putovat
i po dalších městech Pardubického kraje, dětské
soubory představí lidové umění pozvaných národů v Přelouči, Svitavách, Sezemicích, Rohovládové Bělé, Pardubicích, Dolní Čermné, Slatiňanech
a Heřmanově Městci. Obzvláště nás těší, že nad
letošním ročníkem převzal záštitu poslanec Parlamentu ČR, Mgr. Jan Čechlovský. Celá koncepce
6
festivalu již několik let úspěšně realizuje model,
ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující
setkávají s diváky školního věku. V podvečerních
hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti
svými Galaprogramy.
Smysl a význam projektu hodnotí především
děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně
zhlédne koncerty přes 2500 dětí. Cílem festivalu
se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou,
tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané
národy spojují.
Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival Tradice 2010.
Radka Ehrenbergerová,
vedoucí souboru Kuřátka, Chrudim
KČT Chrudim „Vejšlapy“
v listopadu 2010
Sportovní areály města Chrudim,s.r.o. – listopad 2010
Středa 3. 11. Svitavy – prohlídka města
Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 8.07 hod.
Vedoucí: L. Machová, B. Popelka,
tel. 774 280 643
Sobota 13. 11. Tajný výlet za plným talířem
(15 km)
Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 7.20 hod.
Vedoucí: G. Zajícová, tel. 602 438 791
Sobota 20. 11. Procházka chrudimskými lesy
(12 km)
Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod
v 9.45 hod.
Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel. 469 639 378
Čtvrtek 18. 11. Kukátko – restaurace Bowling od
17.00 hod.
Středa 24. 11. Horka – Vrbatův Kostelec (10 km)
Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 9.43 hod.
Vedoucí: manželé Naumecovi
Sobota 4. 12. Vítání zimy na Monacu (14 km) –
mikulášská besídka (malý dárek)
Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod
v 9.30 hod.
Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel. 469 639 378
Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech uvedených u každé akce,
na www.vejslap.estranky.cz, na našich vývěskách
a v chrudimském Informačním centru.
Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty,
kteří mají rádi přírodu a turistiku.
Jiří Jahnický, předseda klubu, tel. 461 039 941
Treking Chrudim – akce
v listopadu 2010
6. 11. Poslední podzimní procházka – pěší
turistika, 25 km
Vlastimil Škvára, tel. 736 754 190,
[email protected]
Vlastimil Škvára
LYŽAŘI, POZOR!
Začíná nová sezóna. Chcete jezdit levně a bez
starostí na hory? Chcete lyžovat s prima partou?
Chcete chodit s partou běžkařů žasnoucích nad
krásou hor?
Přijďte ve čtvrtek 18. 11. 2010 v 17 hodin do
zasedací místnosti TJ v Radoušově ulici a dozvíte
se vše potřebné.
Zve předseda LO Jarda Voženílek.
Plavecký bazén
1. po.
6.00 – 8.00 15.00 – 16.30 19.00 – 22.00
2. út.
6.00 – 7.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00 3. st.
6.00 – 8.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00
4. čt.
6.00 – 7.00 15.00 – 16.30 19.30 – 22.00
5. pá.
6.00 – 8.00 14.00 – 22.00
6. so.
8.00 – 22.00
7. ne.
8.00 – 22.00
8. po.
6.00 – 8.00 15.00 – 16.30 19.00 – 22.00
9. út.
6.00 – 7.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00 10. st.
6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
11. čt.
6.00 – 7.00 15.00 – 16.30 19.30 – 22.00
12. pá.
6.00 – 8.00 14.00 – 22.00
13. so.
8.00 – 12.00 18.00 – 22.00
14. ne.
8.00 – 22.00
15. po.
6.00 – 8.00 15.00 – 16.30 19.00 – 22.00
16. út.
6.00 – 7.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00 17. st.
14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
18. čt.
6.00 – 7.00 15.00 – 16.30 19.30 – 22.00
19. pá.
6.00 – 8.00 14.00 – 22.00
20. so.
8.00 – 22.00
21. ne.
8.00 – 22.00
22. po.
6.00 – 8.00 15.00 – 16.30 19.00 – 22.00
23. út.
6.00 – 7.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00 24. st.
6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
25. čt.
6.00 – 7.00 15.00 – 16.30 19.30 – 22.00
26. pá.
6.00 – 8.00 14.00 – 22.00
27. so.
8.00 – 22.00
28. ne.
8.00 – 22.00
29. po.
6.00 – 8.00 15.00 – 16.30 19.00 – 22.00
30. út.
6.00 – 7.00 14.00 – 16.00 18.00 – 22.00 Změny jsou vyhrazeny.
Dětský bazén
14.00 – 15.00 19.00 – 22.00
18.00 – 22.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
14.00 – 15.00 19.30 – 22.00
14.00 – 22.00
10.00 – 22.00
15.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 22.00
18.00 – 22.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
14.00 – 15.00 19.30 – 22.00
14.00 – 22.00
10.00 – 22.00
15.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 22.00
18.00 – 22.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
14.00 – 15.00 19.30 – 22.00
14.00 – 22.00
10.00 – 22.00
15.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 22.00
18.00 – 22.00 14.00 – 15.00 18.00 – 22.00
14.00 – 15.00 19.30 – 22.00
14.00 – 22.00
10.00 – 22.00
15.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 22.00
18.00 – 22.00 Sauna
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK
den datum hodina soutěž AFK – soupeř
sobota
neděle
6. 11. 2010
10.15
7. 11. 2010 9.30 + 11.15
divize C
muži A
ČDSŽ + ČDMŽ žáci A
ČDSŽ – Česká divize starších žáků
ČDMŽ – Česká divize mladších žáků
–
–
FK AS Pardubice, a. s.
FK BAUMIT Jablonec
nad Nisou, a. s. B
ČDSD – Česká divize staršího dorostu
ČDMD – Česká divize mladšího dorostu
Mistrovská utkání HC Chrudim na zimním stadiónu Chrudim
den
středa
středa
středa
středa
datum
hodina
3. 11. 2010
10. 11. 2010
17. 11. 2010
24. 11. 2010
18.00
18.00
18.00
18.00
soupeř
HC Tábor
SK Kadaň
HC Rebel Havlíčkův Brod
HC VCES Hradec Králové
Stolní tenis
Datum
13. 11.
13. 11.
16. 10.
27. 11.
Začátek
10.00
15.00
15.00
10.00
Hosté
Soutěž
Lokomotiva Pardubice
FK Kolín
Bižuterie Jablonec A
Bižuterie Jablonec B
2. liga ženy
2. liga ženy
3. liga muži
3. liga muži
Herna: ulice U Valchy, vstup přes hokejbalové hřiště Jokeritu Chrudim, v sousedství plovárny. Vstup zdarma.
MTBC I-BIKE SOKOL Chrudim zve na listopadové cyklo akce
Loučení se sezonou 2010
v sobotu 20. 11. 2010 ve 14.00 hodin.
Sraz před cyklistickou prodejnou I–BIKE na Žižkově náměstí.
Trasa: Chrudim, Slatiňany, třešňovka, Monako,
u dubu, Smrkový Týnec, pod Pohořalkou, okolo
Licibořického tábora, Škrovád a zpět do Chrudimi. Délka trasy kolem 25 km.
Po ukončení vyjížďky zveme zúčastněné na pose-
• č. 11/2010 • vychází 1. 11. 2010 •
zení v příjemné restauraci na Hradbách, kde se společně vyfotíme. Ukončení akce cca v 19.00 hodin.
Výbava: MTB – Cross bike, přilba cyklistická,
osvětlení, nářadí, vhodné oblečení.
Vyjížďku povede Keňa Jeníček.
Noční Šílenství (Night Madness) – dvakrát
V pátek 12. 11. 2010 a 26. 11. 2010 v obou termínech od 20.00 hodin.
Sraz před obchodem I–BIKE na Žižkově náměstí
Výbava: Kvalitní osvětlení a teplé oblečení.
S kým? S partou nadšenců, kteří rádi zkoušejí netradiční formy bikingu. Jestli si myslíte, že všechny
cesty kolem Chrudimě dokonale znáte a nic Vás
nepřekvapí, tak jste úplně, ale úplně vedle .
Trasa: Nejlepší terény, kořeňák, traverzák, nemocničák, okolo rybníků, Tyrolský kopeček.
Vyjížďku povede Martin Drahý (Marťas).
Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I, IČO 270 211. Telefon redakce 469 645 219, fax 469 622 013, e-mail: [email protected] Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef
Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty „Po uzávěrce“ neprošly jazykovou
korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad 10 800 výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem
kultury České republiky pod značkou MK ČR E 11846. Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk
povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. října 2010.
7
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
Pondělí – Pátek 10 – 18 Sobota 8 – 11
VýRAZNé SLEVy mODELů KOL 2010
Telefon: +420 608 933 344, +420 776 880 933, www.kolista.cz, e-mail: [email protected]
Chrudim, Spojovací ul. – 50 m od restaurace Kleopatra
Kolista inzerat 86.5x30.indd 1
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
25.10.2010 15:02:13
www.rosaria.cz
8

Podobné dokumenty