René Descartes (1596 – 1650)

Komentáře

Transkript

René Descartes (1596 – 1650)
RENÉ DESCARTES
(1596 – 1650)
ÚKOL 1 – VE DVOJICÍCH

Charakterizujte hlavní myšlenky racionalismu.

Kdo jsou hlavní představitelé racionalismu?
ŽIVOT
René Descartes (latinsky Renatus Cartesius)
 už v dětství se u něj projevilo mimořádné
matematické nadání
 několik let působil ve vojsku prince Oranžského
 poté co z vojska odešel se až do konce života
věnoval vědecké činnosti


dílo:
Meditace o první filozofii
 Rozprava o metodě

Descartes přinesl do filozofie novou metodu filozofické skepse:
 vše je zpochybnitelné (zvláště smysly nás
klamou) s výjimkou lidského rozumu.


sebejistota myslícího „já“ - filozofie je zakotvena v
člověku, z něj vychází a v něm má své zakotvení i
potvrzení.
„COGITO, ERGO SUM.“



Descartes chtěl vybudovat filozofii jako
matematiku - nejprve máme axiom (větu,
poučku, pravidlo, vzorec), o němž se nedá
pochybovat, a teprve potom ho naplňujeme
konkrétními jevy.
Základním nezpochybnitelným axiomem při
poznávání světa je pro člověka jeho rozum
(„Myslím, tedy jsem.“ – Cogito ergo sum.)
vrozené ideje – s nimi se člověk již rodí
DESCARTOVA ONTOLOGIE

Descartes rozlišuje Boha jakožto nekonečnou a
nestvořenou substanci a vedle něho jen dvě substance
stvořené:
res extensa (věc rozlehlá) - svět těles, tělesná
substance s hlavním atributem rozprostraněnosti (tělo)
 res cogitans (věc myslící) - duchovní substance s
atributem myšlení, neprostorový a netělesný duch,
myšlení; vlastní jen lidem

DUALISMUS



Descartes je zastáncem dualismu hmoty a
ducha, objektu a subjektu. Rozlehlost i myšlení,
tělo i duch jsou nicméně v člověku „nejtěsněji
svázány a jaksi promíšeny“.
omezuje pojem ducha na myšlení a protože
zvířata v tomto smyslu nemyslí, neúčastní se
nijak duchovního světa.
Jsou to čisté mechanismy, pouhé stroje. Když
zvíře, které je bito, naříká, neznamená to více,
než když se rozezvučí varhany, u nichž jsme
stiskli určitou klávesu.
ÚKOL 2

Vysvětlete výrok: „Cogito, ergo sum.“

Popište Descartův dualismus.
BIBLIOGRAFIE




STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. 2. rozš. vyd.
Překlad Petr Rezek. Praha: Zvon, 1992, 559 s. ISBN 80-711-30583.
OSBORNE, Richard. Filozofie. Vyd 1. Překlad Hana Petráková.
Praha: Portál, 2006, s. 70-75, Seznamte se--. ISBN 80-736-7086-0.
FUERST, Maria. Základy společenských věd: pro učitele učitelů studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich
žáky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 1994, s. 44-48, ISBN 80716-8161-X.
BLECHA, Ivan. Filosofie: pro učitele učitelů - studenty
pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. 4.
oprav. a rozšíř.v. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, 277 s.
ISBN 80-718-2147-0.
jméno autora
Petra Quirenzová
název projektu
Základy společenských věd
číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0158
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět/ třída (ročník)
Filozofie/oktáva
pořadové číslo DUM
6
datum
15.1.2013
název DUM
René Descartes – úvod
Výuková prezentace popisující základní
informace o filozofii René Descarta. Určeno
pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné
pro vyšší gymnázium.
metodická poznámka k využití

Podobné dokumenty

ZDE

ZDE Hitlerův vzestup a pád / Sebastian Haffner ; [z německého Haffner, originálu Sebastian, ... přeložil Tomáš K Hlubokej průser / Eoin Colfer ; přeložil Pavel Medek Colfer, Eoin Hubená mrcha : vcelku ...

Více

Sen letní noci

Sen letní noci a loňském koncertu „Slovanský Jih přátelům českým“, na kterém roztančil zcela zaplněné Staroměstské náměstí, přijede letos v rámci svého světového turné nejen se svou dechovkou, zpěvačkami, ale i m...

Více

René Descartes

René Descartes V roce 1633 se dozvěděl o Galileově případu a odmítl publikovat své dílo Pojednání o světě. 1637 Rozprava o metodě (Discours de la methode) Metodologie vědy Metodický skepticizmus Pochybování © Dr....

Více

06. Novověký racionalismus - Gymnázium Josefa Jungmanna

06. Novověký racionalismus - Gymnázium Josefa Jungmanna automaty, které jsou sice velmi složité, ale nejsou schopny uvědomovat si své pocity. Přisuzovat jim čistě lidské psychologické rysy je určitá forma předvědeckého antropomorfismu (→). Karteziánští ...

Více

Aristoteles

Aristoteles filozofickou školu, zvanou Lyceum(řecky Lykeion). Mimo badatelské činnosti založil vlastní knihovnu a sbírku živočichů a rostlin z celého tehdejšího známého světa. Po smrti Alexandra Velikého byl, ...

Více

Pavel Floss, Proměny vědění, vidění

Pavel Floss, Proměny vědění, vidění rozumového poznání středověké „realistické" filozofie. Rozum se už nezmocňuje přímo podstat věcí, ale vytváří jen jejich „označení" (signa, nomina). K věcem samým již rozum neproniká. Na jeho místo...

Více