Začínáme s IGss

Komentáře

Transkript

Začínáme s IGss
INDUSTRIAL AUTOMATION
Interactive Graphical SCADA System
INSIGHT AND OVERVIEW
Začínáme s IGSS
Interactive Graphical SCADA System
Obsah
Obsah ............................................................................................................................... i
O příručce ......................................................................................................................... 1
Uživatelská dokumentace IGSS ....................................................................................... 3
Kapitola 1: Úvod do IGSS ......................................................................................... 5
Přehled.............................................................................................................................. 5
Co je IGSS? ...................................................................................................................... 5
Přehled modulů ................................................................................................................ 6
Kapitola 2
: Typy a šablony IGSS ......................................................................... 9
Oddíl A: Typy ......................................................................................................... 10
Přehled............................................................................................................................ 10
Co je typ systému IGSS? ................................................................................................ 11
Objektový typ area (oblast) ............................................................................................ 16
Objektový typ diagram ................................................................................................... 17
Objektový typ graph (graf) ............................................................................................. 20
Objektový typ analog ..................................................................................................... 23
Objektový typ table (tabulka) ......................................................................................... 28
Objektový typ counter (čítač) ......................................................................................... 32
Objektový typ digital ...................................................................................................... 34
Objektový typ string (řetězec) ........................................................................................ 35
Objektový typ scaling (měřítko)..................................................................................... 39
Objektový typ group (skupina) ...................................................................................... 40
Obrazový průvodce objektovými typy ........................................................................... 42
Oddíl B: Šablony IGSS ......................................................................................... 45
Co je šablona IGSS? ....................................................................................................... 46
Definování šablony IGSS ............................................................................................... 46
Kapitola 3 : Jak vytvořit konfiguraci ...................................................................... 51
Přehled............................................................................................................................ 51
Oddíl A: Vzorová konfigurace.............................................................................. 52
Přehled............................................................................................................................ 52
Budovaná konfigurace.................................................................................................... 52
Kontrolní seznam konfigurace ....................................................................................... 53
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování ............................................................ 54
Přehled............................................................................................................................ 54
ii
Začínáme s IGSS
Vytvoření nové konfigurace pomocí průvodce ............................................................. 55
Nastavení parametrů stanice .......................................................................................... 56
Nastavení parametrů ovladače ....................................................................................... 61
Vytvoření nákresu pozadí .............................................................................................. 62
Plánování alarmových hlášení ....................................................................................... 63
Vytvoření nových symbolů............................................................................................ 64
Revize kontrolního seznamu konfigurace - Nastavení a předkonfigurování ................. 65
Oddíl C: Budování konfigurace ........................................................................... 66
Přehled ........................................................................................................................... 66
Revize kontrolního seznamu – Budování konfigurace .................................................. 67
Modul Definition (Definice) .......................................................................................... 67
Definování jednotek měření .......................................................................................... 69
Definování oblastí a diagramů ....................................................................................... 70
Definování textů alarmů ................................................................................................ 71
Definování objektů typu scaling (měřítko) .................................................................... 74
Definování digitálních šablon ........................................................................................ 76
Definování analogových objektů ................................................................................... 83
Definování událostí ........................................................................................................ 88
Základní výpočty ........................................................................................................... 90
Definování grafů .......................................................................................................... 102
Instalace konfigurace ................................................................................................... 105
Simulace procesních hodnot ........................................................................................ 107
Definování výstupních protokolů (hlášení) ................................................................. 109
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace .................................................................... 114
Přehled ......................................................................................................................... 114
Pokročilé nástroje v IGSS ............................................................................................ 115
Použití čar pro analogové objekty ............................................................................... 116
Použití mnohoúhelníků pro analogové objekty ........................................................... 118
Vylepšení sloupcového zobrazení ............................................................................... 122
Použití příkazových tlačítek pro objekty typu čítač ..................................................... 124
Použití příkazového pole nebo combo boxu pro digitální objekty .............................. 126
Vnořený seznam alarmů .............................................................................................. 129
Vnořené diagramy ....................................................................................................... 131
Mřížka .......................................................................................................................... 134
Použití animovaných symbolů ..................................................................................... 137
Umístění oblíbené grafiky do panelu nástrojů pro knihovnu....................................... 139
Nastavení vzhledu tabulky ........................................................................................... 141
Rejstřík......................................................................................................................... 143
Verze ............................................................................................................................ 149
TObsah
iii
Úvod
1
O příručce
Účel použití
Tato příručka by měla sloužit jako základní pomůcka projektantům systémů při vytváření konfigurací.
Obsahuje následující informace:

Úvod do systému a jeho komponentů (kap. 1)

Popis klíčových typů objektů a terminologii užívanou v IGSS (kap. 2)

Postupy vytváření konfigurace po jednotlivých krocích (kap. 3)
Příručka se věnuje téměř výhradně aplikaci Definition (Definice). Informaci o dalších modulech systému
IGSS získáte v nápovědě.
Příručka není zamýšlena jako uživatelská. Podrobnosti k tématům popsaným v této příručce najdete pomocí
nápovědy. Odkazy na nápovědu jsou uvedeny dále v této příručce.
Uspořádání
příručky
Příručka obsahuje následující kapitoly:
Kapitola …
Typografické
konvence
obsahuje:
1: Úvod do
IGSS
úvod do IGSS a přehled jeho komponentů.
2: Typy a
šablony
definice a použití všech typů objektů a datových struktur užívaných
v IGSS: area (oblast), diagram, graph (graf), analog, table (tabulka),
counter (čítač), digital, string (řetězec) a scaling (měřítko), včetně
vysvětlení fyzických protějšků jednotlivých typů. Tato kapitola
seznamuje důkladně s jednotlivými typy objektů a terminologií
potřebnou pro pochopení kap. 3.
3: Vytváření
konfigurace
postupy vytváření konfigurace po jednotlivých krocích. Vzorová
konfigurace je velmi jednoduchá, popisuje však všechny typy IGSS.
V příručce jsou použity následující typografické prvky:
2
Začínáme s IGSS
Položka
Položka
Typografický prvek
Příklad
Prvek uživatelského
rozhraní
Tučné písmo
Záložka Edit Mapping (PLC adresa).
Struktura menu
Šipka mezi položkami
menu
Pro zobrazení nápovědy zvolte Help
Neproporcionální písmo
Vložili jsme následující text:
Uživatelský vstup
(Nápověda)  Help Topics (Témata
nápovědy).
Pozor! Nizka uroven
hladiny v nadrzi.
Odkaz na nápovědu
Kurzíva
K získání podrobností o adresování
vyhledejte v souboru nápovědy
Definition (Definice) heslo „PLC
addresses“.
Úvod
Uživatelská dokumentace IGSS
Přehled
dokumentace
Nápověda IGSS
K systému IGSS obdržíte následující dokumentaci:
Dokumentace …
obsahuje …
Začínáme s IGSS
viz kapitolu “O příručce” v tomto dokumentu.
IGSS Global Help
nápovědu k funkcím a funkčním vlastnostem společným
celému systému IGSS a nápovědu k modulu IGSS Starter.
IGSS Program Help
postupy po jednotlivých krocích, odkazy a kontextovou
nápovědu konkrétního modulu, s níž právě pracujete.
Na obrázku 1 vidíte typické okno systému nápovědy IGSS.
Obr. 1 Typické okno nápovědy IGSS.
Druhy nápovědy
Nápověda je navržena tak, aby bylo možno jednoduše rozlišit mezi různými druhy poskytovaných
informací. Nejdůležitějšími druhy nápovědy jsou:
Druh nápovědy
Popis
Postup po krocích
Očíslované kroky vedoucí ke splnění daného úkolu. Aby bylo
možno zároveň číst zobrazený postup a plnit uvedené
instrukce, je tento druh nápovědy zobrazován v podobě
malých karet v oknech umístěných v pravém horním rohu
obrazovky.
Odkaz
Vysvětluje podrobnosti uživatelského rozhraní nebo pojmy.
(např. témata popisující různé typy objektů)
Nápověda “Co je to?”
(“What's This?”)
Popisuje jednotlivé položky v dialogovém oknu (tj. tlačítka
nebo pole).
3
4
Začínáme s IGSS
Vyvolání
nápovědy
Existuje několik způsobů vyvolání nápovědy podle druhu nápovědy, který chcete získat:
K vyvolání tohoto druhu
nápovědy …
vykonejte následující ...
Postup po krocích nebo odkaz
Zvolte Help (Nápověda)  Help Topics (Témata
nápovědy) a vyhledejte požadované téma na záložce
Contents (Obsah) nebo vyhledejte téma na záložkách
Index (Rejstřík) nebo Find (Hledat) (viz „Hledání v
nápovědě“ níže).
Nápověda “Co je to?”
(“What's This?”)
V dialogovém oknu buď:
 Klepněte na
v pravém horním rohu a poté
klikněte na prvek, o němž chcete získat informaci,
nebo,
 Stisknutím TAB se přesuňte na požadovanou
položku a poté stiskněte F1.
Hledání
v nápovědě
Pokud budete potřebovat najít v nápovědě určitou konkrétní informaci, můžete k tomu využít implicitního
vyhledávání.
Použijte
záložku …
pokud hledáte …
Index
(Rejstřík)
Postupy krok po kroku, podrobnosti uživatelského rozhraní nebo odkazy
Find
(Hledat)
Specifická slova nebo výrazy, které nemůžete najít v rejstříku na záložce
Index (Rejstřík).
Nápověda rovněž obsahuje záložku Contents (Obsah), na níž jsou hierarchicky uspořádána jednotlivá
témata nápovědy.
Nápověda pro
funkci nápovědy
Nevíte-li si rady, jak použít funkci nápovědy, stiskněte klávesu F1.
Aktualizace
souborů
nápovědy
Aktualizované soubory nápovědy budou k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách
http://www.7t.dk. Soubory nápovědy snadno získáte pomocí modulu Update systému IGSS. V každém
souboru nápovědy najdete na záložce Contents (Obsah) ve složce Reference téma Version, které obsahuje
informace o tom, kdy byl soubor nápovědy vytvořen a jakou verzi softwaru popisuje.
Interactive Graphical SCADA System
Kapitola 1: Úvod do IGSS
Přehled
O této kapitole
Tato kapitola je úvodem do systému IGSS.
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující témata:
Co je IGSS? ........................................................................................................................... 5
Přehled modulů...................................................................................................................... 6
Co je IGSS?
Úvod
IGSS je SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systém pro monitorování a řízení
průmyslových procesů. Používá se v širokém spektru průmyslových oborů a od jeho uvedení na trh v roce
1984 již bylo prodáno více než 25 000 licencí.
Reference
IGSS je v současnosti používán v mnoha oborech, jako například:
 Potravinářství
 Petrochemie
 Vzdělávání
 Farmaceutický průmysl
 Energetika
 Lodní průmysl
 Doprava
 Vodní hospodářství
Na našich webových stránkách naleznete úplný seznam referencí a poznámky k instalacím IGSS.
Podporované
operační systémy
IGSS, v6 je určen pro operační systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000. Další
systémové požadavky jsou uvedeny v Průvodci instalací IGSS.
Uživatelé
Systém IGSS je zaměřen na dvě cílové skupiny uživatelů:
 projektanti systémů, kteří navrhují modely průmyslových celků a
 operátoři, kteří monitorují a řídí průmyslové procesy pomocí PC.
Objektová
orientace
IGSS je skutečně objektově orientovaný program. Z toho plyne pro projektanty systémů a operátory
několik významných výhod. Snad nejdůležitější výhodou je, že procesní komponent s mnoha vstupními a
výstupními parametry je v IGSS považován za jeden objekt. Operátor i projektant vnímají tento objekt
stejně a vlastnosti takového objektu mohou být zobrazovány a měněny v jediném dialogovém panelu. Typy
6
Začínáme s IGSS
objektů a šablony jsou v IGSS dalšími objektově orientovanými prvky. Šablony jsou pro projektanty
systémů obzvlášť výhodné, neboť mohou definovat pouze jednu šablonu a na jejím základě založit
libovolný počet objektů s týmiž vlastnostmi.
Rozhraní pro
výměnu dat
Klíčovým prvkem IGSS je jeho otevřená architektura. Jsme přesvědčeni, že naši uživatelé si nepřejí být
omezováni při využívání nejmodernějších technologií. Proto IGSS podporuje širokou škálu standardů a
typů rozhraní jako ODBC, SQL, OPC, OLE, VBA/Automation a ActiveX. Tato rozhraní umožňují výměnu
dat s dalšími aplikacemi. Pokud navrhujete velkou konfiguraci, můžete definovat procesní komponenty
pomocí externí databáze a poté naimportovat data do IGSS.
Rozšiřitelnost
Dalším významným rysem IGSS je jeho rozšiřitelnost. Protože IGSS je založen na architektuře
klient/server, můžete ve vaší konfiguraci jednoduše zvětšit počet operátorských stanic nebo počet objektů.
V případě potřeby lze dokonce připojit rovněž vzdálené operátorské stanice.
Prodejní verze
Při pořizování IGSS kupujete pouze takový počet objektů, operátorských stanic a komunikačních ovladačů,
jaký potřebujete. Systém je možno dále rozšiřovat podle vašich rostoucích potřeb.
Pro dosažení maximální efektivity procesů jsou k dispozici i řešení pro případ, že váš systém obsahuje
nadbytečné prvky. Obraťte se v takovém případě na oddělení odbytu IGSS, kde vám rádi sdělíme další
informace.
Podrobnosti
Podrobný přehled dalších charakteristik systému najdete v nápovědě; do pole vyhledávání zadejte text „key
features and benefits“.
Co je nového
v této verzi
Přehled novinek uvedených v této verzi najdete v nápovědě; do pole vyhledávání zadejte text „what's new
in this version ?“.
Přehled modulů
Úvod
IGSS se skládá z několika modulů, z nichž každý plní konkrétní účel. Jejich seznam uvedený níže je
rozdělen na dvě části podle zaměření na cílové skupiny uživatelů – projektanti systémů a operátoři.
Moduly pro
projektanty
systémů
Některé moduly nejsou součástí standardní verze. Tato skutečnost je uvedena odkazem za názvem modulu.
Podrobné informace o jednotlivých modulech jsou uvedeny v příslušných nápovědách.
Název modulu
Přehled použití
Definition (Definice) Vytváření modelu fyzického procesu, který
má být monitorován, a přiřazení PLC
automatu adres komponentů fyzického
procesu. Příprava procesních diagramů pro
operátory. Definice formátů výstupních
protokolů (hlášení).
Typ modulu
hlavní (main)
System
Configuration
Specifikace obecného nastavení systému a
konfigurace odpovídajících ovladačů pro
komunikaci s PLC automatem.
nastavení (setup)
IGSS Starter
Spuštění a ukončení konfigurace.
hlavní (main)
Job Scheduler
Plánování úloh pro automatické spuštění na
základě pravidelných časových intervalů
nebo událostí.
utilita
Maintenance
Vytváření úloh údržby, definování intervalu
údržby konkrétních procesních komponentů.
Při překročení intervalu je uvědoměn
operátor.
utilita
Kapitola 1: Úvod do IGSS
User
Administration
(Správa uživatelů)
Definování uživatelských jmen a hesel,
uživatelských skupin a přístupů.
nastavení (setup)
WinPager 1)
Nastavení prodlev, během nichž budou
kritické alarmy odeslány na mobilní telefon
nebo pager pověřeného personálu.
Kombinace tohoto modulu s naším
rozhraním WAP vám dává možnost řídit
procesní objekty a manuálně přidávat
procesní údaje do protokolů.
utilita
IGSS Portal
Nastavení bezdrátových zařízení
k monitorování a řízení procesů.
nastavení (setup)
1) Tento modul je prodáván zvlášť.
Moduly pro
operátory
Název modulu
Přehled použití
Typ aplikace
Alarm
Prohlížení alarmů buď přímo na procesních
diagramech, v seznamu alarmů (Alarm List –
aktivní alarmy) nebo v archivu alarmů (Alarm
Log – historické alarmy). Ošetření alarmů na
základě pokynů operátora. Dokumentace
mimořádných událostí na základě poznámek
operátora.
hlavní (main)
IGSS Starter
Spuštění a ukončení konfigurace.
hlavní (main)
Maintenance
Připomenutí úloh údržby na přehledu alarmů
nebo přehledu údržby a jejich realizace.
utilita
Periodical
Reports
(Periodické
protokoly)
Prohlížení nebo tisk protokolů (hlášení) za
dané období (denně, týdenně, měsíčně,
čtvrtletně nebo ročně).
report (výstup)
Supervise
(Supervize)
Monitorování a řízení provozu. Ošetření
alarmů je integrovanou součástí modulu
Supervise (Supervize).
hlavní (main)
7
8
Začínáme s IGSS
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
O této kapitole
Tato kapitola obsahuje následující informace:
 Definice klíčových typů objektů systému IGSS
 Příklady jejich obvyklého použití
 Podrobný popis všech typů objektů IGSS
 Popis šablon IGSS
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
Oddíl A: Typy ..................................................................................................................... 10
Oddíl B: Šablony ................................................................................................................. 45
10
Začínáme s IGSS
Oddíl A: Typy
Přehled
O tomto oddílu
Tento oddíl obsahuje následující informace:
 Popis všech objektových typů systému IGSS
 Popis nejdůležitějších vlastností objektů
 Popis dialogových oken pro definování nových objektů
 Obrazový průvodce nejdůležitějšími vlastnostmi objektových typů
Obsah
Co je typ systému IGSS? ..................................................................................................... 11
Objektový typ area (oblast) ................................................................................................. 16
Objektový typ diagram ........................................................................................................ 17
Objektový typ graph (graf) .................................................................................................. 20
Objektový typ analog .......................................................................................................... 23
Objektový typ table (tabulka) .............................................................................................. 28
Objektový typ counter (čítač) .............................................................................................. 32
Objektový typ digital .......................................................................................................... 34
Objektový typ string (řetězec) ............................................................................................. 35
Objektový typ scaling (měřítko) .......................................................................................... 38
Objektový typ group (skupina)............................................................................................ 40
Obrazový průvodce objektovými typy ................................................................................ 42
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
11
Co je typ systému IGSS?
Definice
Typ systému IGSS je předdefinovaný objekt systému, pomocí něhož je zajištěno, že budou zadány veškeré
nezbytné informace o všech procesních komponentech, které uživatel definuje.
Tyto typy odrážejí každodenní praxi; pro různé typy objektů jsou vyžadovány různé údaje. Například u
motoru musíte být schopni jej uvést do chodu, zastavit jej a znát jeho maximální výkon. U teplotního čidla
je nutno znát a zadat rozsah měření a jednotky.
Použití
Vždy když definujete procesní komponent (objekt systému IGSS), je nutné, aby měl vlastnosti jednoho
z typů IGSS. Po volbě příslušného typu je vám automaticky nabídnuta sekvence dotazů tak, aby byly
zadány všechny nezbytné informace.
Typy IGSS
Systém IGSS užívá následující typy:
 area (oblast)
 diagram
 graph (graf)
 analog
 table (tabulka)
 counter (čítač)
 digital
 string (řetězec)
 scaling (měřítko)
Objekty typu area, diagram a graph jsou neprocesní objekty, což znamená, že nereprezentují komponenty
fyzického procesu, nýbrž obsahují a sdružují jiné objekty. Objekty ostatních typů reprezentují komponenty
procesů (vyjma objektů typu scaling, které jsou interními objekty).
Podrobný popis všech typů je uveden dále v tomto oddílu.
Typ vs. šablona
Jak je zřejmé, typ IGSS je generický. Při vytváření konfigurací si uvědomíte, že mnoho komponentů má
stejné nebo společné vlastnosti: určitý typ ventilů může být zavřený, polootevřený nebo otevřený nebo
určitý typ hladinoměru indikuje výšku hladiny odpovídající objemu 0 až 1000 m3. Aby bylo možno
zautomatizovat definování takových komponentů, které mají stejné nebo společné vlastnosti, obsahuje
IGSS prostředky pro vytváření a definování vašich vlastních šablon. Šablony obsahují veškeré informace,
které jsou společné určité množině objektů. Pomocí šablon lze velmi rychle vytvořit konfiguraci nebo
několik podobných konfigurací. Další informace o šablonách jsou uvedeny v této kapitole v oddílu B.
Definování prvku
procesu
Pokud chcete definovat procesní komponent, použijte průvodce objekty (Object Wizard) a postupujte podle
následujících kroků:
POZNÁMKA: Průvodce objekty (Object Wizard) se normálně používá pouze při obecné definici
procesního komponentu. Jinak je pro lepší pochopení vytvářeného nastavení komponentu vhodnější použít
tradičního způsobu definování komponentu.
POZNÁMKA: Tento postup se týká standardních objektových typů, tj. typů analog, digital, table a string.
Konkrétní popis jednotlivých typů je uveden v tomto oddíle. Většina kroků popsaná v postupu je společná
všem objektovým typům. Pokud však používáte jiný druh zobrazení, například sloupcové zobrazení, není
záložka Symbol Definition (Definice symbolu) zobrazena a je nahrazena záložkou odpovídající použitému
druhu zobrazení.
12
Začínáme s IGSS
Krok
1
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Create (Vytvořit)  With Object Wizard… (Pomocí
průvodce projekty). Zobrazí se dialogové okno Object Wizard (Průvodce
objekty).
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.1 Dialogové okno Object Wizard (Průvodce objekty)
2
V další dialogovém oknu vyberte typ objektu, který chcete vytvořit, a přiřaďte
mu jedinečný název.
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.2 V tomto dialogovém oknu vyberte typ objektu a pojmenujte jej
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
3
V tomto dialogovém oknu zadejte PLC adresu (adresy), na nichž jsou k dispozici
data pro tento komponent, nebo na něž mají být data zapsány. Adresy lze nalézt
na záložce Edit Mapping (PLC adresa) v dialogovém oknu vlastností objektů.
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.3 V tomto dialogovém oknu zadejte PLC adresy
4
V tomto dialogovém oknu zadejte rozsah hodnot, aktuální procesní hodnotu,
požadovanou hodnotu a texty alarmů. Tyto údaje lze nalézt v dialogovém oknu
vlastností objektů na záložce Edit Mapping (PLC adresa) nebo na záložkách
vztahujících se ke konkrétnímu typu objektu (v tomto případě záložce Analog).
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.4 V tomto dialogovém oknu nastavujete hodnoty a texty alarmů
13
14
Začínáme s IGSS
5
V tomto dialogovém oknu specifikujte časový interval snímání (scan interval).
Tento údaj lze nalézt na záložce Data Management Definition (Správa dat)
v dialogovém oknu vlastností objektů.
Klepněte na Next.
Obr. 2.5 V tomto dialogovém oknu zadejte interval snímání.
6
V tomto dialogovém oknu specifikujte základní interval (base interval). Tento
údaj lze nalézt na záložce Data Management Definition (Správa dat)
v dialogovém oknu vlastností objektů.
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.6 V tomto dialogovém oknu zadejte základní interval (base interval)
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
7
V tomto dialogovém oknu zadejte nastavení ukládání dat (logování souborů log).
Tento údaj lze nalézt na záložce Data Management Definition (Správa dat)
v dialogovém oknu vlastností objektů.
Klepněte na Next (Další).
Obr. 2.7 V tomto dialogovém oknu zadejte nastavení ukládání dat (logování).
8
V tomto dialogovém oknu vyberte symbol, který má být použit pro daný
procesní komponent, a údaje, které mají být zobrazeny spolu se symbolem.
Zadané údaje je lze zobrazit v dialogovém oknu vlastností objektů na záložce
Symbol Definition (Definice symbolu) a Display (Zobrazit).
Klepněte na Finish (Dokončit).
Obr. 2.8 V tomto dialogovém oknu vyberte symbol a zobrazované údaje
9
Umístěte symbol objektu a popisek na diagram.
15
16
Začínáme s IGSS
Objektový typ area (oblast)
Definice
Objektový typ area je soubor k sobě náležících diagramů, grafů a objektů.
Použití
Objektů typu area (dále rovněž „oblast“) se obvykle užívá pro popis výrobních linek nebo samostatných
částí procesu. Není-li možno na proces nahlížet jako na proces, který je možno dále rozdělit, použije se
pouze jednoho objektu typu oblast.
Oblast Global
IGSS obsahuje rovněž implicitní typ oblast zvaný Global. Vše co je definováno v tomto typu Global je
vztaženo na celou konfiguraci a může být použito v jakémkoli dalším objektu typu oblast. Proto je u tohoto
typu účelné definovat šablony a objekty typu scaling. Popis definování těchto objektů je uveden v kapitole
3 v části „Definování objektu typu scaling (měřítko)“.
Uživatelsky
Při vytváření vaší vlastní konfigurace budete definovat rovněž vlastní typy oblast. Je třeba si zapamatovat
definované oblasti několik zásad:
 Přiřaďte vašemu typu jedinečný a dostatečně popisný název, ať je možno jej jednoduše rozeznat v menu
Area (Oblast).
 Všechny objekty definované v rámci objektu typu oblast nejsou k dispozici v ostatních objektech tohoto
typu. Pokud víte, že se určitý objekt vyskytuje pouze v jediném objektu typu oblast, definujte ho zde, ať
se omezí množství globálních objektů.
Menu Area
(Oblast)
Definování oblasti
V menu Area (Oblast) se zobrazí všechny dostupné oblasti, pokud u nich byla vybrána volba Name to Menu
(Jméno do menu - viz níže). Tyto oblasti může vybrat operátor v menu Area (Oblast) modulu Supervise.
Krok
1
Postup
Vyberte Area (Oblast)  Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno New
Area Properties (Vlastnosti nové oblasti).
Obr. 2.9 V tomto dialogovém oknu přiřazujete oblasti název a volíte, zda se
bude zobrazovat v menu Area (Oblast)
2
Zadejte jedinečný název a zaškrtněte políčko Name to Menu (Jméno do
menu), pokud se má název zobrazovat v menu Area (Oblast).
3
V případě potřeby vložte implicitní uzel (Default Node) a vyberte implicitní
ovladač PLC (Default Driver).
POZNÁMKA:
Číslo uzlu a ovladač vám jsou automaticky nabízeny u
všech objektů, které v rámci oblasti vytváříte.
4
V případě potřeby připojte objekt Protect (Ochrana) k zamezení
neoprávněného přístupu.
POZNÁMKA:
Další informace o správě uživatelů jsou uvedeny v souboru
nápovědy User Administration.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
17
Podrobné informace o objektech typu oblast naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice); hledejte
heslo “areas”.
Objektový typ diagram
Definice
Objektový typ diagram poskytuje grafický náhled na část monitorovaného procesu. Diagram obvykle
sestává ze statického pozadí, množství objektů reprezentujících statické procesy a propojení a zejména
objektů reprezentujících dynamické procesy, které jsou v diagramu vyjádřeny symboly. Procesní diagram
se často nazývá přehledovým schématem.
Použití
Objekt typu diagram je tentýž diagram, který vidí operátor během supervize. V závislosti na složitosti
procesu může jedna oblast obsahovat několik diagramů, které znázorňují jednotlivé části procesu. Diagram
poskytuje operátorům názorný a rychlý přehled o monitorovaných procesech a jasnou vizualizovanou
zprávu o případných alarmech.
Pozadí
Ve starších verzích systému IGSS bylo pozadí vytvářeno v externích kreslicích aplikacích buď jako
bitmapa (*.bmp), nebo ve formátu Windows metafile (*.wmf). Tuto možnost lze stále využít, navíc jsou
podporovány mnohé další grafické formáty jako například Enhanced Metafile (*.emf) a Graphics
Interchange Format (*.gif).
Rovněž můžete použít barvu pozadí a vytvořit diagram přímo. Přesto asi budete potřebovat externí kreslicí
program ke znázornění statických komponentů jako nádrže, jímky apod., ale tyto komponenty je poté
v diagramu možno volně přemisťovat a lze měnit jejich velikost. Propojení mezi procesními komponenty
lze snadno nakreslit za pomoci panelu Drawing (Panel nástrojů pro kreslení).
Menu Diagram
V menu Diagram se zobrazí všechny dostupné diagramy pro aktuální oblast, pokud u nich byla vybrána
volba Name to Menu (Jméno do menu). Zatržítko vedle názvu diagramu naznačuje, že diagram je otevřen.
Tyto diagramy může volit operátor v menu Diagram modulu Supervise (Supervize).
Definování
diagramu
Pro definování diagramu postupujte následovně:
Krok
Postup
1
Vyberte Diagram  Create (Vytvořit).
2
Nadefinujte vlastnosti zobrazení diagramu (viz “Záložka Definition of New
Diagram (Definice nového diagramu)” níže).
3
Přiřaďte funkční klávesy nejčastěji prováděným operacím (viz “Záložka
Function Key Assignment (Definice funkčních kláves)” níže).
Záložka Definition Na obrázku je zobrazena záložka Definition of New Diagram (Definice nového diagramu).
of New Diagram
(Definice nového
diagramu)
18
Začínáme s IGSS
Obr. 2.10 Na této záložce specifikujete název diagramu, nákres nebo barvu na pozadí a volíte další možnosti
zobrazení diagramu.
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Name (Jméno)
Vložte jedinečný a dostatečně popisný název.
Name to Menu
(Jméno do menu)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby se název diagramu
zobrazil v menu Diagram.
Background (Pozadí)
Vyberte Picture (Obrázek), má-li být pozadím nákres vytvořený
v externím kreslicím programu. Vyberte Color (Barva) má-li být
pozadím barva.
Diagram Type (Typ
diagramu)
Vyberte reusable diagram (Vícenásobný), pokud chcete vytvořit
více diagramů, které jsou identické s výjimkou obsažených
procesních komponentů. Všechny obsažené procesní komponenty
budou v konfiguraci vytvořeny jako skupina (objekt typu group).
POZNÁMKA:
Další informace o skupinách jsou uvedeny dále,
viz „Objektový typ group (skupina)“.
Další možnosti
zobrazení
Vyberte prvky okna diagramu, které si přejete zobrazit, například
Title Bar (Titul okna) nebo Status Bar (Stavový řádek).
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
v pravém horním rohu dialogového okna a
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Záložka Function
Key Assignment
(Definice
funkčních kláves)
Na obrázku je zobrazena záložka Function Key Assignment (Definice funkčních kláves).
Obr. 2.11 Na této záložce přiřazujete funkční klávesy nejčastěji používaným operacím.
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Function Keys
(Funkční klávesa)
Popis
Vyberte funkční klávesu, které chcete přiřadit operaci.
POZNÁMKA:
Klávese F1 je implicitně přiřazena nápověda,
v případě potřeby je ale možno jí přiřadit operaci dle vaší volby.
Object Name (Jméno
objektu)
Vyberte objekt, který má být asociován se zvolenou funkční
klávesou.
Index
Vyberte atom, který má být funkční klávesou aktivován, např.
HA (High Alarm – horní alarm) pro objekt typu analog.
Command/Value
(Povel/hodnota)
Vyberte povel, který se má vykonat, nebo hodnotu, která má být
přiřazena při stisknutí funkční klávesy.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
Okno diagramu
v pravém horním rohu dialogového okna a
Na obrázku je uveden příklad okna diagramu:
Obr. 2.12 Okno diagramu znázorňuje část monitorovaného procesu
19
20
Začínáme s IGSS
Diagramy
s vnořenými
objekty OLE
Je rovněž možné vložit objekt OLE jako diagram. To je výhodné, pokud má operátor otevřít externí
aplikaci jednoduše výběrem takového diagramu. Je-li otevřen diagram s vnořeným objektem OLE, jsou
zpřístupněny rovněž veškeré funkce serverové aplikace.
Další informace naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice), hledejte heslo “OLE-embedded
diagrams”.
Objektový typ graph (graf)
Definice
Objektový typ graph je graf znázorňující hodnoty nebo stav jednoho nebo více procesních komponentů.
Zdrojem dat pro graf může být log file - soubor, který obsahuje výsledky monitorování systému (*.log) nebo soubor base class (*.bcl). Objekt typu graf může zobrazovat historická data, aktuální údaje nebo jejich
kombinaci.
Použití
Použijte typu graf, pokud chcete:
 mít přehledně graficky zobrazeny hodnoty a stavy příslušných procesních komponentů,
 zachytit nepříznivé trendy již v počátečních stádiích.
Tři druhy grafů
Existují tři druhy grafů:
 Předdefinovaný graf je graf definovaný projektantem systému. Operátor má ke grafu přístup z menu
Graph (Graf) nebo poklepáním na příslušný symbol grafu. Operátor během supervize nemá práva ke
změnám většiny vlastností grafu, může však provádět některé změny rozvržení grafu.
 Dynamický graf je graf vytvořený operátorem během supervize. Operátor jednoduše vybere objekty,
které mají být zahrnuty do grafu a vybere Graph (Graf)  Create Dynamic Graph (Vytvořit dynamický
graf). Tato funkce je velmi výhodná, potřebuje-li operátor monitorovat určité procesní komponenty,
například před zásahem a po něm. Dynamický graf je možno uložit jako uživatelsky definovaný graf
(*.usr). Při opětovném otevření je graf dynamicky aktualizován.
 Statický graf je snímek předdefinovaného nebo dynamického grafu, který operátor pořizuje a ukládá
k dokumentačním účelům. Statický graf je možno uložit jako soubor grafu (*.gph). Při opětovném
otevření nelze graf aktualizovat, je možné pouze jeho prohlížení.
Export do CSV
Hodnoty grafu mohou být exportovány do souboru ve formátu .CSV (comma-separated values – textový
soubor s hodnotami oddělenými čárkou). Hodnoty mohou být následně zpracovány v jiných aplikacích,
např. v MS Excel.
Menu Graph
V menu Graph (Graf) se zobrazí všechny dostupné grafy v aktuálním diagramu, pokud u nich byla vybrána
volba Name to Menu (Jméno do menu). Zatržítko vedle názvu grafu naznačuje, že graf je otevřen.
Definování grafu
Krok Postup
1
Vyberte Graph (Graf)  Create (Vytvořit).
2
Nadefinujte vlastnosti zobrazení grafu (viz “Dialogové okno Definition of New
Graph (Vlastnosti nového grafu)” níže).
3
Definujte vlastnosti grafu (viz “Dialogové okno Define Graph Parameters (Nastav
parametry grafu)” níže).
4
Zvolte velikost a umístění výsledného grafu.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Dialogové okno
Definition of New
Graph (Vlastnosti
nového grafu)
21
V tomto dialogovém oknu přiřazujete grafu název a popis a definujete, které prvky mají být zobrazeny
v oknu grafu.
Obr. 2.13 V tomto oknu určujete název a popis grafu a definujete prvky, které mají být zobrazeny v oknu grafu.
Toto dialogové okno obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Name (Jméno)
Vložte jedinečný a dostatečně popisný název.
Name to Menu
(Jméno do menu)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby se název grafu zobrazil
v menu Graph (Graf).
Další možnosti
zobrazení
Bar (Titul okna) nebo Status Bar (Stavový řádek).
Vyberte prvky okna grafu, které si přejete zobrazit, například Title
Dialogové okno
Na obrázku je zobrazeno dialogové okno Define Graph Parameters (Nastav parametry grafu).
Define Graph
Parameters
(Nastav parametry
grafu)
Obr. 2.14 V tomto dialogovém oknu definujete objekty, které mají být v grafu znázorněny, měřítka os, barvy a
další vlastnosti.
Toto dialogové okno obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Start offset (Posun)
Upřesněte rozdíl od aktuálního (reálného) času, s nímž má začít zobrazování
grafu.
Source (Zdroj)
Vyberte LOG nebo BCL pro zdroj dat grafu.
Object Name (Jméno
objektu)
Vyberte název objektu, který má být znázorněn na grafu.
Atom
Vyberte název atomu objektu, který má být zobrazen, např. PV (procesní
hodnota - process value) pro objekt typu analog (pouze pro log data).
Reduction (Redukce)
Vyberte příslušnou redukční metodu, např. MV pro zobrazení střední hodnoty
(pouze pro BCL data).
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
v pravém horním rohu dialogového okna a
22
Začínáme s IGSS
Okno grafu
Na obrázku je uveden příklad okna grafu:
Obr 2.15 V oknu grafu jsou zobrazeny hodnoty a stavy několika procesních komponentů
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
23
Objektový typ analog
Definice
Objektový typ analog v systému IGSS zastupuje procesní komponent, který může nabývat libovolné
hodnoty v rámci daného rozsahu. Objekty typu analog (dále rovněž „analogový objekt“) mohou zahrnovat
dvě sady hodnot alarmů a požadovanou hodnotu (set point).
Použití
Následující příklady ukazují možnosti použití objektového typu analog:
 hladinoměr měří objem obsažené kapaliny v nádrži v litrech. Prázdná nádrž obsahuje 0 litrů, plná
obsahuje 520 litrů. Analogový objekt by v takovém případě mohl mít definován rozsah od 0 do
(například) 550 litrů.
 teplotní snímač měří pokojovou teplotu v rozsahu 5 až 35 °C (tento příklad je uveden jako vzorový níže).
Definování
analogového
objektu
Pro definování objektu typu analog postupujte následovně:
POZNÁMKA:
Následující postup popisuje definování analogového objektu při použití standardních
symbolů. Pokud chcete použít alternativní druhy zobrazení, například sloupcové (bar display) nebo
kruhové (circular display), najdete podrobné informace o těchto druzích zobrazení v souboru nápovědy
Definition (Definition); hledejte heslo “bar displays”, respektive “circular displays”.
Krok
Záložka Analog
Postup
1
Vyberte Objects (Objekty)  Analog Objects. Zobrazí se dialogové okno
Object Browser (Vyhledávač objektů).
2
Vložte jedinečný název a volitelný popis, ve stromovém pohledu (Tree-view)
vyberte typ objektu oblast Global a poté klepněte na Create (Vytvořit).
Zobrazí se dialogové okno vlastností objektu.
3
Specifikujte rozsah hodnot měření, dolní a horní alarm, počet desetinných
míst atd. (Viz „Záložka Analog“ níže.)
4
Specifikujte, jak mají být shromažďována a ukládána data (viz „Záložka
Data Management Definitions (Správa dat)“ níže).
5
Specifikujte, co má být dále zobrazeno spolu se symbolem procesního
komponentu (viz „Záložka Display (Zobrazit)“ níže).
6
Specifikujte PLC adresy procesního komponentu a vložte texty alarmů (viz
„Záložka Edit Mapping (PLC adresa)“ níže).
7
Vyberte symbol, který bude znázorňovat procesní komponent (viz „Záložka
Symbol Definition (Definice symbolu)“ níže) a klepněte na OK. Zobrazí se
symbol objektu a popisek.
8
Umístěte symbol objektu a popisek na diagram. .
Na obrázku je zobrazena záložka Analog:
24
Začínáme s IGSS
Obr. 2.16 Na této záložce nastavujete rozsah hodnot měření, požadovanou procesní hodnotu, jednotky
měřených veličin, počet desetinných míst a hodnoty alarmů.
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Alarm limits (Hodnoty
alarmů)
Popis
U objektů typu analog lze v případě potřeby využít dvou sad
hodnot alarmů, které mohou být podle potřeby aktivovány nebo
deaktivovány a které vyjadřují různé stupně závažnosti
poruchových stavů.
Supervize alarmů se aktivuje jednoduše zaškrtnutím políčka vedle
příslušné hodnoty alarmu. Je-li supervize alarmů aktivní, pak
pokud aktuální hodnota překročí, resp. podkročí nastavené hodnoty
alarmu, je generován alarm, který se zobrazí mezi aktivními alarmy
v seznamu alarmů (Alarm List).
TIP:
Jednoduše můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé
hodnoty alarmů na záložce Edit Mapping (PLC adresa).
Actual value (Aktuální
hodnota)
Do tohoto pole můžete vložit počáteční procesní hodnotu. Tato
hodnota bude samozřejmě během monitorování dynamicky
aktualizována; hodnota definovaná v modulu Definition (Definice)
se přepíše, jakmile se začnou shromažďovat procesní data.
Set point (Požadovaná
hodnota)
Je to požadovaná procesní hodnota, s níž aktuální (odčítaná)
procesní hodnota porovnávána.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
v pravém horním rohu dialogového okna a
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Záložka Data
Management
Definitions
(Správa dat)
25
Na obrázku je zobrazena záložka Data Management Definitions (Správa dat):
Obr. 2.17 Na této záložce nastavuje způsob shromažďování a ukládání dat
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Scan interval
Určuje, jak často IGSS snímá adresu komponentu v PLC (vlastní adresa je uvedena na
záložce Edit Mapping (PLC adresa)). V tomto vzorovém případě nedochází k náhlým
změnám teploty, proto je vybrán interval snímání 30 s (30 000 ms). Pokud používáte
událostmi řízenou komunikaci, musíte vybrat volbu None (Žádný).
Logging
(Logování)
Pomocí těchto tlačítek voleb určíte, zda má systém ukládat snímané hodnoty daného
komponentu do log souboru. Tuto volbu vyberte pouze u těch komponentů, u nichž
budete potřebovat zaznamenat historická data (například pro vytváření grafů). Pokud se
pro určité komponenty data nemusí ukládat, vyberte None (Žádný). Vedle tlačítek jsou
uvedeny percentuální hodnoty. Pokud vyberete > 0 %, IGSS uloží všechny změny do
log souboru. Pokud vyberete > 10 %, systém uloží všechny změny větší než 10 %.
Base interval
Určuje, s jakou frekvencí systém provede výpočet požadovaného statistického údaje
z právě odečtených provozních hodnot. V našem případě je zvolen interval 10 minut,
což znamená, že systém každých 10 minut zredukuje až 20 odečtených hodnot (interval
snímání je nastaven na 30 s) na jednu statistickou hodnotu. Tato vypočtená hodnota je
následně uložena a použita ve výstupních protokolech hlášeních).
Data reduction
(Redukce dat)
Určuje metodu statistického výpočtu, který má být použit pro redukci odečtených
provozních hodnot na jedinou hodnotu podle nastavení intervalu snímání (Scan
interval) a základního intervalu (Base interval). Zatržením jedné nebo více voleb
v poli Data reduction (Redukce dat) vyberete požadovanou metodu (metody): Average
(Průměr) uloží aritmetický průměr, Minimum a Maximum největší, resp. nejmenší
hodnotu odečtenou během 10minutového intervalu, Sum (Suma) součet hodnot
odečtených během 10minutového intervalu, Actual (Aktuální) uloží poslední hodnotu
a Change (Změna) počet změn, kterými procesní komponent během základního
intervalu prošel. Zvolená metoda závisí na povaze komponentu. Pro měření
teploty je obvyklou volbou funkce Average (Průměr).
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
Záložka Display
(Zobrazit)
Na obrázku je zobrazena záložka Display (Zobrazit):
v pravém horním rohu dialogového okna a
26
Začínáme s IGSS
Obr. 2.18 Na této záložce specifikujete, které další prvky mají být
zobrazeny spolu se symbolem procesního komponentu
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Show (Zobrazit)
Zaškrtněte příslušné položky, které mají být zobrazeny na
diagramu.
Symbol selectable
(Vybíratelný symbol)
Zaškrtněte toto políčko, pokud má mít operátor měl možnost zvolit
symbol objektu na procesním diagramu.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
Záložka Edit
Mapping (PLC
adresa)
v pravém horním rohu dialogového okna a
Na této záložce specifikujete adresy PLC procesního komponentu a zadáváte texty alarmů. Úplnou adresu
PLC tvoří číslo uzlu (node number), skupina dat (data group), word offset a bit offset. Na obrázku je
zobrazena záložka Edit Mapping (PLC adresa):
Obr. 2.19 Na této záložce specifikujete adresy PLC procesního komponentu
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Vlastnost
27
Popis
Configure atom
(Atom)
Vyberte atom, kterému chcete přiřadit PLC adresu nebo texty alarmů. Počet
uvedených atomů závisí na volbě provedené na záložce Analog.
I/O mode (I/O
mód)
Pomocí roletového menu vyberte příslušný režim vstupu/výstupu. Tato záložka
reflektuje nastavení provedené na záložce Analog - kromě aktuální procesní hodnoty
(Actual Value – Aktuální hodnota), byly pro tento objekt nakonfigurovány rovněž dvě
sady alarmů a požadovaná hodnota, zobrazeno je tedy šest atomů. Je však nutno
vložit pouze jednu adresu a to pro aktuální procesní hodnotu, protože limitní hodnoty
(horní a dolní limit – high limit a low limit), hodnoty alarmu (horní a dolní alarm –
high alarm a low alarm) a požadovaná hodnota (set point) jsou všechny pro
počítačový systém lokální (local). Dalšími volbami pro mezní hodnoty, alarmy a
požadovanou hodnotu jsou: in, out nebo in/out, v takovém případě by bylo nutno
zadat PLC adresy rovněž pro tyto hodnoty. Běžně se dává přednost volbě local.
Alarm Details
(Detaily alarmu)
Buď pomocí roletového menu přiřaďte existující alarm nebo klepnutím na New
(Nový) vytvořte nový alarm a v následujícím dialogovém oknu zadejte znění textu
alarmu.
Konkrétní hodnota musí být zadána pro každý alarm, u něhož je na záložce Analog
aktivována supervize alarmů.
Úpravu textu alarmu provedete výběrem alarmu pomocí roletového menu, klepnutím
na Edit (Upravit) a provedením požadované změny znění textu alarmu.
TIP:
Vytvořit a upravovat texty alarmů můžete rovněž volbou Edit (Upravit) 
Alarm Details (Detaily alarmu).
Driver (Ovladač)
Vyberte příslušný ovladač PLC. Nabídka ovladačů odpovídá ovladačům, které jsou
uvedeny v profilu aktivních ovladačů. Konfigurace ovladačů se provádí v nabídce
Driver Setup modulu System Configuration.
TIP:
Node (Uzel)
Implicitní ovladač můžete vybrat v dialogovém oknu Area Properties.
Vložte příslušné číslo uzlu pro identifikaci PLC. Každému PLC je přiřazeno
jedinečné číslo. Pokud je připojen pouze jeden PLC, je jako číslo uzlu implicitně
nastaveno 0.
TIP:
Implicitní uzel můžete vybrat v dialogovém oknu Area Properties.
Data Group
Vložte příslušnou skupinu dat. Tímto nastavením se identifikuje část paměti
(skupina dat) PLC, která je tvořena určitým počtem jednotek nebo bloků slov
(16bitových).
Word Offset
Vložte příslušný word offset. Tímto nastavením se identifikuje přesné slovo uvnitř
skupiny dat. V uvedeném případě se jsou data měření teploty načítána z PLC číslo 0,
ze skupiny dat číslo 20 a čísla slova 16 uvnitř daného bloku.
POZNÁMKA:
Systém vždy zaznamenává najednou jedno slovo (tj. 16 bitů).
Vyslání povelu znamená, že 16 bitů je odesláno PLC, i když za instrukční bity byly
definovány pouze jeden nebo dva bity.
Bit Offset
Vložte příslušný bit offset. Tímto nastavením se identifikuje přesný bit uvnitř slova
dané skupiny dat.
External Type
(Externí typ)
Poslední informací, kterou systém požaduje, je formát externích dat v PLC.
Klepnutím na pole se otevře roletové menu s nabídkou formátů dat dostupných pro
zvolený ovladač PLC. V uvedeném případě byl zvolen formát FP16 (Fixed Point 16
bit – 16 bit desetinné číslo). Prostudujte si prosím manuál příslušného ovladače.
Aktivace a deaktivace funkce formátu externích dat se provádí v nabídce Driver
Setup modulu System Configuration.
POZNÁMKA:
V závislosti na použitém ovladači PLC mohou být názvy polí Data Group, Word Offset a
Bit Offset na této záložce nahrazeny zvláštními výrazy z názvosloví daného ovladače. Chcete-li zobrazit
standardní názvy polí, stiskněte při volbě názvu ovladače klávesu CTRL.
Další informace o konfiguraci ovladače naleznete v souboru nápovědy Driver-Specific Help.
Další informace o textech alarmů naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice); hledejte heslo
„alarm texts“.
28
Začínáme s IGSS
Záložka Symbol
Definition
(Definice
Na obrázku je zobrazeno dialogové okno Symbol Definition (Definice symbolu):
Obr. 2.20 Na této záložce volíte symbol, který bude znázorňovat procesní komponent
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Symbol color (Výběr
barvy symbolu)
Vyberte barvu symbolu.
Symbol angle (Úhel)
V případě potřeby vyberte úhel rotace vybraného symbolu.
Symbol table
(Tabulka symbolů)
Pomocí roletového menu vyberte požadovanou nabídku symbolů. Názvy
seznamů lze upravovat v modulu Symbol Editor (Úprava symbolů).
POZNÁMKA:
IGSS automaticky zobrazuje nabídku symbolů příslušnou typu
objektu, který právě definujete.
Symbol preview
(Náhled symbolů)
Vyberte symbol, který chcete použít. V poli se zobrazí symbol z vybrané
nabídky.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
v pravém horním rohu dialogového okna a
Objektový typ table (tabulka)
Definice
Objektový typ table – stejně jako objektový typ analog – zastupuje procesní komponent, který může
nabývat libovolné hodnoty v rámci daného rozsahu. Jediný objekt typu tabulka však může být použit až pro
deset analogových objektů, které k sobě nějakým způsobem patří.
Použití
Následující příklady ukazují možnosti použití objektového typu tabulka:
 snímače teploty umístěné v nádrži v různých úrovních. Vzhledem ke svému umístění budou v tomtéž
okamžiku odečítat rozdílné teploty, ale z nějakého důvodu je potřebné uvádět měřené hodnoty společně.
Rozsah měřených teplot je například -3 až 40 °C.
 odběr kyslíku z nádrže monitorovaný na čtyřech různých místech (tento příklad je uveden jako vzorový
níže).
Kdy použít typu
tabulka?
Použijte objektového typu tabulka:
 pokud máte několik analogových objektů, které k sobě logicky patří a
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
29
 mají tentýž rozsah měření, hodnoty alarmů a texty alarmů.
Odvozování
hodnot alarmů
Objekt typu tabulka neobsahuje žádné alarmy a tudíž ani supervizi alarmů. To je možno vyřešit vytvořením
objektu typu analog, kterým se definují hodnoty alarmů pro objekt typu tabulka. Analogový objekt se
propojí s objektem tabulka pomocí výběru názvu příslušného analogové objektu v roletovém menu
Connect To (Připojit k) na záložce Data Management Definitions (Správa dat).
Další informace o odvozování hodnot alarmů naleznete v souboru nápovědy Definition; hledejte heslo
„table objects“.
30
Začínáme s IGSS
Definování
objektu typu
tabulka
Záložka Table
(Tabulka)
Pro definování objektu typu tabulka postupujte následovně:
Krok
Postup
1
Vyberte Objects (Objekty)  Tables (Tabulka). Zobrazí se dialogové okno
Object Browser (Vyhledávač objektů).
2
Vložte jedinečný název a volitelný popis, ve stromovém pohledu (Tree-view)
vyberte typ objektu oblast Global a poté klepněte na Create (Vytvořit).
Zobrazí se dialogové okno vlastností objektu.
3
Specifikujte analogové objekty, které budou tvořit objekt typu tabulka,
minimální a maximální hodnotu, počet desetinných míst a jednotky (viz
„Záložka Table (Tabulka)“ níže).
4
Specifikujte, jak mají být shromažďována a ukládána data (viz „Záložka
Data Management Definitions (Správa dat)“ níže).
5
Specifikujte, co má být dále zobrazeno spolu se symbolem procesního
komponentu (viz „Záložka Display (Zobrazit)“ níže).
6
Specifikujte adresu PLC objektu tabulka (viz „Záložka Edit Mapping (PLC
adresa)“ níže).
7
Vyberte symbol, který bude znázorňovat objekt typu Table (viz „Záložka
Symbol Definition“ níže) a klepněte na OK. Zobrazí se symbol objektu a
popisek.
8
Umístěte symbol objektu a popisek na diagram.
Na obrázku je zobrazena záložka Table (Tabulka):
Obr. 2.21 Na této záložce specifikujete analogové objektu tvořící objekt typu tabulka,minimální a maximální
hodnotu, počet desetinných míst a jednotky
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
31
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Name/Value
(Jméno/Hodnota)
V tomto případě je odběr kyslíku měřen na čtyřech různých
místech a výsledky jsou zobrazeny v nabídce jako hodnoty o1,
o2, o3 a o4.
Type (Typ)
Hodnoty v nabídce jsou uvedeny jako pevné hodnoty
s pevným počtem desetinných míst (Fixed Table – Pevná
tabulka).
Můžete vybrat formát s pohyblivou desetinnou tečkou (Float
Table – Pohyblivá tabulka), v tom případě se hodnoty zobrazí
například jako 7.00000e+000.
Decimal Point
(Desetinné)
Vložte počet desetinných míst.
Minimum value
(Minimum)
Vložte minimální hodnotu rozsahu.
Maximum value
(Maximum)
Vložte maximální hodnotu rozsahu.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
Záložka Data
Management
Definitions
(Správa dat)
v pravém horním rohu dialogového okna a
Na této záložce nastavujete způsob shromažďování a ukládání dat. Tato záložka je stejná jako záložka Data
Management Definitions (Správa dat) pro analogové objekty. V tomto případě jsme zvolili snímání
každých 30 s (nedochází k náhlým změnám odběru kyslíku) a ukládání všech získaných hodnot do log
souborů. Statistika, jako aritmetický průměr hodnot, se počítá každých 10 minut.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Display
(Zobrazit)
Na této záložce specifikujete, které další prvky mají být zobrazeny spolu se symbolem procesního
komponentu. Tato záložka je stejná jako záložka Display (Zobrazit) pro analogové objekty.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Edit
Mapping (PLC
adresa)
Na této záložce specifikujete adresu PLC objektu typu tabulka. Úplnou adresu PLC tvoří číslo uzlu (node
number), skupina dat (data group), word offset a bit offset.
Rovněž je nutno zadat formát externích dat (External Type) k tomu, aby systém měl informaci o formátu
procesních hodnot PLC.
POZNÁMKA:
Ačkoliv objekt typu tabulka může pracovat až s deseti procesními hodnotami, zadává se
pouze jedna adresa, poněvadž systém předpokládá, že adresy PLC jednotlivých hodnot jsou přiřazovány
postupně za sebou.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Na této záložce vyberte symbol, který bude znázorňovat procesní komponent. S výjimkou dostupných
Záložka Symbol
symbolů je tato záložka stejná jako záložka Symbol Definition (Definice symbolu) pro analogové objekty.
Definition
(Definice symbolu POZNÁMKA: IGSS automaticky zobrazuje nabídku symbolů příslušící objektovému typu, který právě
definujete, může si však sami vybrat symbol z ostatních nabídek.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
32
Začínáme s IGSS
Objektový typ counter (čítač)
Definice
Objektový typ counter je v podstatě variantou standardního typu analog. Podobně jako typ analog může
nabývat libovolné hodnoty až do zadaného maxima. Na rozdíl od typu analog má pouze jedinou hodnotu
alarmu. Operátor může objektu typu čítač zadat čtyři povely: start, stop, reset a preset (nastav).
Použití
Objektu typu čítač se obvykle používá pro počítání provozních hodin (například motoru pro včasné
provedení údržby). Takové použití předpokládá, že program PLC spustí čítač při spuštění motoru a zastaví
jej při zastavení motoru.
Definování
objektu typu čítač
Krok
1
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Rectangular Field (Obdélníkové pole). Zobrazí
se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
POZNÁMKA:
Čítač se s oblibou vizualizuje jako obdélníkové pole citlivé
na poklepání myší, které na monitoru zobrazuje pouze název a hodnotu.
Při definování obdélníkového pole jej můžete volně přemisťovat a měnit jeho
velikost.
Záložka Counter
(Čítač)
2
Ve stromovém pohledu (Tree-view) vyberte typ objektu oblast Global,
vyberte Counter (Čítač), zadejte jedinečný název a volitelný popis a poté
klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno objektového typu
čítač.
3
Vložte hodnotu alarmu, aktivujte supervizi alarmu a vložte hodnotu
nastavení (preset) a maximální hodnotu. (viz „Záložka Counter (Čítač)“
níže).
4
Specifikujte, jak mají být shromažďována a ukládána data (viz „Záložka
Data Management Definitions (Správa dat)“ níže).
5
Specifikujte, co má být dále zobrazeno spolu se symbolem objektu typu
Counter (viz „Záložka Display (Zobrazit)“ níže).
6
Specifikujte adresu PLC objektu typu čítač a připojte texty alarmů (viz
„Záložka Edit Mapping (PLC adresa)“ níže).
7
Vyberte symbol, který bude znázorňovat objekt typu čítač (viz „Záložka
Symbol Definition (Definice symbolu)“ níže) a klepněte na OK. Zobrazí se
symbol objektu a popisek.
8
Umístěte symbol objektu a popisek na diagram.
Na obrázku je zobrazena záložka Counter (Čítač):
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
33
Obr 2.22 Na této záložce specifikujete nastavení hodnoty (preset), maximální hodnotu a určujete zda chcete
aktivovat supervizi alarmu
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
Limit
Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci supervize alarmu. Při
překročení zadané hodnoty alarmu je generován alarm.
Preset value
(Nastavení hodnoty)
Zadejte hodnotu, která má být vložena, když operátor zadá povel
Preset (Nastav).
Maximum value
(Maximální hodnota)
Vložte maximální hodnotu rozsahu.
POZNÁMKA:
Z pohledu projektanta systému stisknutí libovolného tlačítka voleb odpovídá vyslání
specifické kombinace bitů do PLC. Pro uvedená čtyři tlačítka jsou těmito kombinacemi:
Záložka Data
Management
Definitions
(Správa dat)
Start
1000
Stop
1001
Reset
1010
Preset
1011
Na této záložce nastavujete způsob shromažďování a ukládání dat. Tato záložka je stejná jako záložka Data
Management Definitions (Správa dat) pro analogové objekty. V tomto případě jsme vybrali snímání
každých 30 s (motor se nespouští velmi často) a zvolili jsme neukládat data do log souborů (volba None),
protože si nepřejeme zobrazovat historické hodnoty čítače. Chceme však uvádět hodnoty objektu ve
výstupních protokolech systému, a proto se provozní hodnoty ukládají každou půlhodinu (Base
interval = 30 and Data reduction/Redukce dat = Actual/Aktuální).
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Display
(Zobrazit)
Záložka Edit
Mapping (PLC
adresa)
Na této záložce specifikujete, které další prvky mají být zobrazeny spolu se symbolem objektu typu čítač.
Tato záložka je stejná jako záložka Display (Zobrazit) pro analogové objekty.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Na této záložce specifikujete adresy PLC objektu typu čítač a a zadáváte text alarmu pro nastavenou
hodnotu alarmu. Úplnou adresu PLC tvoří číslo uzlu (node number), skupina dat (data group), word offset
a bit offset. Na obrázku je zobrazena záložka Edit Mapping (PLC adresa):
34
Začínáme s IGSS
Obr. 2.23 Na této záložce specifikujete adresy PLC objektu typu čítač
Objekt typu Counter obsahuje následující atomy:
Vyberte tento
atom …
a vložte:
Command (Povel)
adresu povelu start/stop, který operátor může zadat
Count (Počet)
adresu, na níž IGSS najde aktuální hodnotu čítače
Limit (Limita)
V tomto případě jsme rozhodli použít lokální (local) hodnoty alarmu, tzn.
hodnoty, které existují pouze v IGSS a nemají žádnou spojitost s PLC.
Rovněž vložte příslušný text alarmu.
Preset (Nastav)
adresu, na níž má být odeslána nastavená hodnota při změně operátorem
Rovněž je nutno zadat formát externích dat (External Type) k tomu, aby systém měl informaci o formátu
procesních hodnot PLC. V tomto případě vyberte Counter (Čítač).
POZNÁMKA:
Pro každý jednotlivý atom Command, Count, Limit a Preset (Povel, Počet, Limita a
Nastav) můžete vybrat režim vstupu/výstupu (I/O mode – I/O mód), tzn. zda má systém číst z adres PLC
a/nebo zapisovat na adresy PLC (i/o, in, out) nebo zda jde pouze o interní hodnotu systému (local).
Záložka Symbol
Definition
(Definice
Na této záložce vyberte symbol, který bude znázorňovat čítač. S výjimkou dostupných symbolů je tato
záložka stejná jako záložka Symbol Definition (definice symbolu) pro analogové objekty.
POZNÁMKA: IGSS automaticky zobrazuje nabídku symbolů příslušící objektovému typu, který právě
definujete, může si však sami vybrat symbol z ostatních nabídek.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ Analog“.
Objektový typ digital
Definice
Objektový typ digital zastupuje procesní komponent, který může přijmout konečný počet stavů nebo
povelů. Operátor může zadat tyto povely ke změně stavu procesního komponentu. Obvykle jsou digitální
objekty založeny na digitálních šablonách, které nabízejí oproti standardním digitálním objektům několik
výhod.
Použití
Obvyklým použitím digitálních objektů je například:
 klapka, která může být otevřená nebo zavřená
 motor, který může být spuštěn, zastaven a běžet s různými otáčkami.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
35
Standardní objekt Ve své nejjednodušší podobě má IGSS typ digital dva stavy 0 a 1 a dva povely rovněž označené 0 a 1. Na
obrázku je zobrazena záložka Change State (Změnit stav) dialogového okna standardního digitálního
typu digital
objektu.
Obr. 2.24 Záložka Change State (Změnit stav) standardního digitálního objektu
Jak je zřejmé, v dialogovém oknu nemáte možnost zadávat názvy stavů a povelů ani jejich počet.
Ostatní záložky
Ostatní záložky jsou stejné jako pro analogové objekty. Další informace naleznete v části „Objektový typ
analog“.
Definování
Pro definování digitálního objektu nebude pravděpodobně používat výše uvedený typ Digital, nýbrž
digitálních šablon prakticky vždy využijete digitální šablony.
Pomocí digitální šablony můžete:
 přesně určit potřebný počet stavů a povelů
 přiřadit stavům a povelům vlastní názvy
 každému stavu přiřadit platné povely
 definovat libovolný počet alarmů
 získat přehled o přenosech až na úrovni jednotlivých bitů
 přizpůsobit šablonu k opakovanému použití
Další informace o definování digitálních šablon naleznete v oddíle B této kapitoly v části „Definování
šablon IGSS“.
Objektový typ string (řetězec)
Definice
Objektový typ string je textové pole, které zobrazuje zprávu týkající se monitorovaného procesu.
Použití
Objektu typu řetězec se obvykle používá pro zobrazení zprávy, že je spuštěna určitá část programu PLC.
Níže je uveden příklad použití objektu typu řetězec pro zobrazení zprávy na operátorské stanici při spuštění
čisticího cyklu.
Definování
řetězcového
objektu
Pro definování objektu typu řetěze postupujte takto:
POZNÁMKA:
Následující postup předpokládá pro zobrazení objektu typu řetězec použití obdélníkového
pole. Dalšími možnostmi je zobrazení řetězce v textovém poli nebo v editovacím poli. Další informace
naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice); hledejte heslo „standard descriptors“.
36
Začínáme s IGSS
Krok
Postup
1
Vyberte Objects (Objekty)  Rectangular field (Obdélníkové pole). Zobrazí
se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
2
Ve stromovém pohledu (Tree-view) vyberte typ oblasti Global, vyberte
String (Řetězec), zadejte jedinečný název a volitelný popis a poté klepněte na
Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno objektového typu řetězec.
3
Specifikujte textový řetězec, který má být zobrazen, a jeho maximální délku.
(viz „Záložka String Object (Objekt řetězec)“ níže).
4
Specifikujte, jak mají být shromažďována a ukládána data (viz „Záložka
Data Management Definitions (Správa dat)“ níže).
5
Specifikujte, co má být dále zobrazeno spolu s textovým řetězcem (viz
„Záložka Display (Zobrazit)“ níže).
6
Specifikujte adresu PLC objektu typu řetězec (viz „Záložka Edit Mapping
(PLC adresa)“ níže) a klepněte na OK. Zobrazí se obdélníkové pole a
popisek objektu.
7
Umístěte a upravte velikost rámečku na diagramu.
POZNÁMKA:
Poklepáním na obdélníkové pole zobrazíte záložku
Attributes of Rectangle (Vlastnosti obdélníku) , pomocí které můžete
upřesnit jeho umístění a šířku a výšku.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Záložka String
Object (Objekt
řetězec)
37
Na obrázku je zobrazena záložka String Object (Objekt řetězec).
Obr. 2.25 Na této záložce zadáváte textový řetězec, který má být zobrazen, a jeho maximální délku
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Záložka Data
Management
Definitions
(Správa dat)
Popis
Maximum length
(Maximální délka)
Vložte maximální počet znaků textového řetězce.
String (Řetězec)
Vložte textový řetězec, který se má zobrazit.
POZNÁMKA:
Lze použít až 70 znaků.
Na této záložce nastavujete způsob shromažďování a ukládání dat. Tato záložka je stejná jako záložka Data
Management Definitions (Správa dat) pro analogové objekty.
Dostupnými volbami jsou scan interval a četnost zaznamenávání hodnot. Vzhledem k tomu, že
s řetězcovým objektem nemá smysl provádět statistické výpočty, volby Data reduction (Redukce dat) a
Base interval nejsou k dispozici. Uložené hodnoty samozřejmě nelze zobrazit formou grafu, nicméně
soubory log je možno zobrazovat a tisknout.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ a nalog“.
Záložka Display
(Zobrazit)
Na této záložce specifikujete, které další prvky mají být zobrazeny spolu s řetězcovým objektem. Tato
záložka je stejná jako záložka Display (Zobrazit) pro analogové objekty. Další informace o této záložce
naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Edit
Mapping (PLC
adresa)
Na této záložce specifikujete adresu PLC objektu typu řetězec. Úplnou adresu PLC tvoří číslo uzlu (node
number), skupina dat (data group), word offset a bit offset. Na obrázku je zobrazena záložka Edit Mapping
(PLC adresa):
38
Začínáme s IGSS
Obr. 2.26 Na této záložce specifikujete adresy PLC objektu typu řetězec
Adresa PLC řetězcového objektu udává začátek řetězce. Automaticky se vyhrazuje počet znaků definovaný
na záložce String Object (Objekt řetězec) v poli Maximum length (Maximální délka). Rovněž je nutno zadat
formát externích dat (External Type).
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Další informace o objektech typu řetězec naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice); hledejte
heslo „string objects“.
Záložka Attributes Na této záložce máte možnost upřesnit umístění a výšku a šířku obdélníkového rámečku pro zobrazení
of Rectangle
řetězce.
(Vlastnosti
obdélníku)
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
39
Objektový typ scaling (měřítko)
Definice
Objektový typ scaling promítá jednu sadu hodnot do jiné. Objekt typu měřítko je interním objektem,
nezastupuje tedy fyzické procesní komponenty.
Použití
Objektu typu měřítko použijte,jestliže chcete zobrazit jednu sadu hodnot do jiné namísto zápisu nezbytného
PCL kódu. Můžete užít tohoto objektu při převodu hodnot měření s jednou fyzikální jednotkou na jinou,
například z °F (stupně Fahrenheita) na °C (stupně Celsia).
POZNÁMKA:
Převod jednotek můžete definovat i bez nutnosti použít objektu typu měřítko. V souboru
nápovědy Definition (Definice) hledejte heslo „Unit Conversion dialogue“.
Informace o definování měřítek naleznete v kapitole 3, viz „Definování objektu scaling (měřítko)“.
Definování
objektu typu
měřítko
Pro definování objektu typu měřítko postupujte takto:
POZNÁMKA:
Doporučujeme definovat objekty typu měřítko v rámci implicitního typu oblasti Global,
aby byly k dispozici pro celou konfiguraci.
Krok
Postup
1
Vyberte Objects (Objekty)  New Unreferenced (Nový bez zobrazení).
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
2
Ve stromovém pohledu (Tree-view) vyberte typ objektu Global, vyberte
Scaling (Měřítko), zadejte jedinečný název a volitelný popis a poté klepněte
na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno objektového typu měřítko.
3
Specifikujte vstupní/výstupní hodnoty (I/O value – I/O hodnota) a
odpovídající hodnoty (Real value – Skutečná hodnota), do nichž mají být
původní hodnoty promítnuty. (viz „Záložka Scaling Specification
(Specifikace měřítka)“ níže).
40
Začínáme s IGSS
Záložka Scaling
Specification
(Specifikace
měřítka)
Na obrázku je zobrazena záložka Scaling Specification (Specifikace měřítka).
Obr 2.27 Na této záložce specifikujete vstupní/výstupní hodnoty (I/O value – I/O hodnota) a nové hodnoty
(Real value – Skutečná hodnota), do nichž mají být původní hodnoty zobrazeny
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnosti
I/O value (I/O
hodnota)
Popis
Vložte vstupní/výstupní hodnoty, které mají být zobrazeny do nové sady
hodnot.
Real value (Skutečná Vložte hodnoty, které mají být použity namísto původních
hodnota)
vstupních/výstupních hodnot.
V tomto případě objekt typu měřítko promítá hodnoty z oblasti 4 až 20 do hodnot v oblasti 0 až 100. To
znamená, že systému IGSS je například odeslána hodnota 12 a objekt typu měřítko ji převede na hodnotu
50.
Propojení objektu Objektu typu měřítko je možno použít dle potřeby k proporcionální změně analogových hodnot. Pro
typu měřítko
propojení objektu typu měřítko s analogovým objektem postupujte následovně:
s analogovým
objektem
Krok
Postup
1.
Otevřete dialogové okno obsahující objekt typu analog, který má být
propojen s objektem typu měřítko.
2.
Poklepejte na symbol, který zastupuje analogový objekt.
3.
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat).
4.
V poli Scale As (Měřítko jako), vyberte z roletového menu, která obsahuje
všechny dostupné objekty typu měřítko v aktivní konfiguraci, požadovaný
objekt.
Objektový typ group (skupina)
Definice
Objektový typ group je souborem libovolného množství souvisejících objektů a deskriptorů, s nimiž se má
nakládat jako s jedinou entitou. Součásti skupinového objektu budou ve zdrojové konfiguraci mít typicky
několik závislých. Těmito závislými mohou být například šablony, čísla alarmů, formáty výstupů, kódy
VBA apod., které se tak automaticky stanou součástí objektu typu skupina. Tím má skupinový objekt
blokový charakter a dovoluje uživateli kopírování a vkládání celé skupiny v rámci aktuální konfigurace
nebo export do souboru pro pozdější import do jiné konfigurace.
Skupinový objekt má následující vlastnosti:
 Je možno kopírovat a vkládat součásti skupinového objektu do aktuální konfigurace.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
41
 Je možný export/import součástí skupiny do jiné konfigurace.
 Uživatelsky definovaná pravidla substituce umožňují rychlé replikace podobných diagramů.
 Uživatelsky definovaná pravidla substituce adres umožňují rychlé nahrazování adres PLC.
 Skupinové objekty mohou být samy součástmi jiných skupinových objektů, čímž je možno budovat
jejich hierarchie.
 Provázanost skupinových objektů.
Provázané skupiny umožňují projektantům systémů změny provedené v nadřazených skupinách promítnout
do skupin podřízených.
Použití
Následují příklady ilustrují možnosti využití objektů typu skupina:
 výrobní úsek složený z dvou nebo více stejných výrobních linek,
 loď se dvěma nebo více stejnými motory vyžadujícími tytéž parametry.
Objektů typu skupina se často používá společně s funkcí reusable diagram – vícenásobný diagram (viz část
„Objektový typ diagram“).
Definování
skupinového
objektu
Pro definování objektu typu skupina postupujte následovně:
Krok
Postup
1
Vyberte Edit (Upravit)  Group Manager… (Správce skupin). Zobrazí se
dialogové okno Group Manager (Správce skupin).
2
Novou skupinu vytvoříte klepnutím na New Group… (Vytvořit skupinu).
Zobrazí se dialogové okno Enter Name of Group (Zadejte jméno pro
skupinu).
3
Vložte název skupinového objektu a klepněte na OK.
4
Vyberte objekty, které mají být zahrnuty do skupinového objektu. To je
možno provést jedním ze tří způsobů:
 Klepněte na tlačítko Browse (Vyhledat) a za pomoci prohlížeče objektů
uchopte a přetáhněte požadované objekty do okna Group Manager
(Správce skupin).
 Klepněte na Add Selected Objects (Přidat vybrané objekty), pokud
vytváříte skupinu v již existujícím diagramu.
 Klepněte na Add Selected References (Přidat vybrané deskriptory), pokud
vytváříte nový diagram.
5
Na záložce Paste Options (Nastav vložení) při vkládání nových objektů
upřesněte nastavení.
6
Má-li být skupina dostupná v jiných konfiguracích, exportuje ji klepnutím na
Export…, zadejte skupinovému objektu dostatečně popisný název (název
skupiny je defaultním názvem pro uložení exportního souboru) a klepněte na
Ok.
Exportovali jste skupinový objekt.
7
Dialogové okno Group Manager (Správce skupin) zavřete klepnutím na
tlačítko Close (Zavřít).
42
Začínáme s IGSS
Obrazový průvodce objektovými typy
Úvod
V této části jsou zobrazeny a popsány záložky obsahující specifické vlastnosti jednotlivých objektových
typů.
Při práci s IGSS vám doporučujeme používat nápovědu „What's This?“ („Co je to?“), pomocí níž získáte
podrobné informace o jednotlivých položkách dialogového okna. Návod, jak používat tohoto druhu
nápovědy, je uveden na začátku této příručky v části „Uživatelská dokumentace IGSS“.
Oblast (area)
Vložte jedinečný název
o max. 30 znacích. V
názvu nepoužívejte
mezery.
Vložte implicitní uzel, kterým se v
síti identifikuje odpovídající PLC.
Číslo uzlu je automaticky
nabízeno pro nové objekty, které v
této oblasti vytváříte.
Volitelně můžete zajistit oblast
připojením objektu Protect. Má-li
aktuální uživatel přístupová práva
k objektu Protect, získá přístup
i k této oblasti.
Diagram
Vložte volitelný popis o max. 254
znacích.
Zaškrtněte, má-li se
název oblasti zobrazit v
menu Area (Oblast).
Zvolte implicitní ovladač. Ovladač
je automaticky nabízen pro nové
objekty, které v této oblasti
vytváříte.
Vložte jedinečný název
o max. 30 znacích. V
názvu nepoužívejte
mezery.
Zvolte, má-li se v záhlaví
okna diagramu zobrazit
název (Name-Jméno)
nebo popis (DescriptionP i )
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Zobrazí náhled zvoleného
obrázku nebo barvy
pozadí.
Zaškrtněte políčka prvků,
které se mají v okně
diagramu zobrazit.
Zaškrtněte toto políčko
před přiřazováním
funkčních kláves na
záložce Přiřazení
funkčních kláves
Zaškrtněte, má-li se název
diagramu zobrazit v menu
Diagram.
Vyberte Picture-Obrázek
nebo Color-Barva jako
pozadí diagramu. Obrázek
nebo barvu hledejte
klepnu- tímna BrowseVyhledat
Volitelně můžete zajistit diagram
připojením objektu Protect. Má-li
aktuální uživatel přístupová práva
k objektu Protect, získá přístup
i k tomuto diagramu.
Graf (Graph)
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Zaškrtněte políčka prvků,
které se mají v okně grafu
zobrazit.
Zvolte, má-li se v záhlaví
okna grafu zobrazit jméno
(Name) nebo popis
(D
i ti )
Zaškrtněte, má-li se název
grafu zobrazit v menu Graph
(Graf) .
Zaškrtněte, má-li se na
pozadí grafu zobrazit mřížka.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Analog
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Vložte maximální hodnotu
analogového objektu.
Vložte minimální hodnotu
analogového objektu.
Zadejte požadovaný počet
desetinných míst.
Zadejte požadované jednotky.
Zatrhněte, má-li být při
překročení hodnoty alarmu
generován alarm.
Zadejte hodnoty horních
Zobrazí procesní hodnotu
během supervize.
Vložte požadovanou procesní
hodnotu.
Zadejte hodnoty dolních
Použijte vodorovných čar ke změně hodnot alarmů,
hodnoty nastavení atd. Barevné značení určuje
příslušnou čáru. Při jejich vertikálním posunu čar se
mění odpovídající hodnoty.
Tabulka (table)
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Zatrhněte, má-li být při
podkročení hodnoty alarmu
generován alarm.
Zvolte formát hodnot v
seznamu.
Zadejte požadovaný počet
desetinných míst.
Zadejte požadované
jednotky.
Vložte názvy jednotlivých
analogových objektů
(max. 10).
Vložte počáteční hodnoty
jednotlivých položek.
Čítač (counter)
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Zatrhněte, má-li být při
překročení hodnoty alarmu
generován alarm.
Zadejte hodnotu, která má
být vložena, když operátor
zadá příkaz Preset-Nastav.
Zadejte minimální hodnotu
objektu.
Zadejte maximální hodnotu
objektu.
Zadejte požadované
jednotky.
Příkazy dostupné
operátoru během
supervize.
Zobrazí aktuální hodnotu
čítače.
Zadejte maximální hodnotu
objektu.
Klepněte na záložku States
and Com. (Stavy a povely)
pro zadání stavů a povelů.
Digital
Zobrazí volitelný popis.
Zobrazí název digitální
šablony.
Definujte funkce jednotlivých
bitů v bytu vyslaném z PLC
do PC.
Definujte funkce jednotlivých
bitů v bytu vyslaném z PC
do PLC.
Zobrazí přiřazení funkcí
jednotlivých bitů k
zástupným znakům.
Zaškrtněte příslušná políčka
k určení, zda 32 bitů je
interpretováno individuálně nebo
v kombinaci.
43
44
Začínáme s IGSS
Řetězec (string)
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o max.
254 znacích.
Zadejte maximální délku
textového řetězce.
Vložte textový řetězec,
který se má zobrazit.
Měřítko (scaling)
Vložte jedinečný název o
max. 30 znacích. V názvu
nepoužívejte mezery.
Vložte volitelný popis o
max. 254 znacích.
Vložte rozsah
vstupních/výstupních
hodnot, např. od 4 do 10.
Lze zadat max. 10 hodnot.
Vložte rozsah aktuálních
hodnot, do nichž mají být
promítnuty vstupní/výstupní
hodnoty, např. od 0 do 100.
Lze zadat max 10 hodnot.
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Oddíl B: Šablony IGSS
O tomto oddílu
Tento oddíl obsahuje následující informace:
 Popis šablon a jejich použití.
 Příklad, jak definovat digitální šablonu.
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující témata:
Co je šablona IGSS? ............................................................................................................ 46
Definování šablony IGSS .................................................................................................... 46
45
46
Začínáme s IGSS
Co je šablona IGSS?
Definice
Šablony IGSS jsou uživatelsky modifikovatelné šablony založené na objektových typech IGSS, které
uživatel systému vytváří, pokud několik procesních komponentů je velmi podobných nebo mají tytéž
vlastnosti. Skutečné komponenty jsou pak definovány pomocí šablon, čímž se eliminuje nutnost vkládání
stejných informací pro každý komponent zvlášť. Uživatel k vytvoření zástupce nového komponentu
založeného na existující šabloně musí v podstatě pouze vložit jedinečný název a definovat specifickou
adresu PLC.
Proč používat
šablony?
Pro široké použití šablon je několik důvodů:
 Zajišťují konzistenci procesních komponentů založených na téže šabloně v rámci konfigurace
 Šetří čas, protože pro několik podobných komponentů není třeba opakovaně vkládat tytéž informace
 K vytvoření nového komponentu je nutno pouze vložit jedinečný název a definovat specifickou adresu
PLC
 Umožňují provádět změny několika objektů zároveň pomocí jednoduché změny vlastností šablony
Druhy šablon
Šablony lze definovat pro následující objektové typy:
 analog
 tabulka (table)
 čítač (counter)
 digital.
Nejpoužívanějšími jsou digitální šablony. U digitálních šablon máte – na rozdíl od jiných druhů šablon –
kontrolu až na úrovni jednotlivých bitů vysílaných nebo přijímaných IGSS. Postup, jak definovat digitální
šablonu naleznete v tomto oddíle v části „Definování šablony IGSS“.
Předdefinované
šablony
IGSS obsahuje i několik již předdefinovaných šablon, např. šablonu PROTECT, pomocí které lze ve spojení
s modulem User Administration nastavit různé úrovně zabezpečení. V případě potřeby je možno
nadefinovat nové objekty Protect založené na šabloně PROTECT.
Příklad:
analogová
šablona
V provozovně je 16 různých teplotních čidel, které všechny:
 měří teploty v rozmezí -5 až 35 ºC,
 mají tytéž hodnoty alarmů,
 mají tytéž texty alarmů,
 snímají procesní hodnoty každých 10 s,
 musí být uváděny na výstupních protokolech.
V tomto případě je výhodné vytvořit šablonu, která bude zahrnovat všechny vše uvedené vlastnosti a pak
pomocí této šablony definovat jednotlivá teplotní čidla T1 až T16. Jedinými dvěma atributy, které jsou
u těchto 16 čidel odlišné, jsou jejich názvy a adresy PLC.
Definování šablony IGSS
Příklad
V následujícím příkladu je popsána definice šablony pro čerpadlo PUMP_3. Šablona bude obsahovat tyto
stavy a povely:
Povel …
má za následek stav…
STOP
OFF
SLOW
SLOW
MEDIUM
MEDIUM
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Povel …
FAST
Výhody použití
digitální šablony
má za následek stav…
FAST
Definováním digitální šablony můžete:
 definovat přesně počet potřebných stavů a povelů,
 přiřadit stavům a povelům vlastní názvy,
 definovat libovolný počet alarmů,
 získat kontrolu až na úrovni jednotlivých bitů,
 přizpůsobit šablonu k opakovanému použití.
Obvykle budete definovat jednu šablonu pro každý jednotlivý typ ventilu, motoru, čerpadla atd. Pokud
potřebujete dvě šablony pro dva typy čerpadel, jednoduše zkopírujte první šablonu (vyberte Template
(Šablona)  Create Template (Vytvořit)), použijte funkci Copy From (Kopírovat z), proveďte nezbytné
úpravy a přiřaďte jí nový název, např. PUMP_2.
Definování
digitální šablony
Krok
Postup
1.
Vyberte Template (Šablona)  Create Template (Vytvořit). Zobrazí se
dialogové okno Create Template (Vytvoř šablonu).
2.
Ve skupině Type (Typ) vyberte Digital, vložte jedinečný název šablony
(v tomto případě PUMP_3) a klepněte na OK. Zobrazí se dialogové okno
vlastností digitální šablony.
POZNÁMKA:
Ke snadnému odlišení názvů šablon od procesních
komponentů doporučujeme požívat VELKA PISMENA pro šablony a malá
písmena pro procesní komponenty.
3.
Definujte stavové a povelové bity (viz „Záložka Bit Map I/O“ níže).
4.
Definujte bity použité pro indikaci alarmu a potvrzení alarmu (viz „Záložka
Alarm In/Ack Bit (Alarmové bity)“ níže).
5.
Přiřaďte názvy jednotlivým stavům a povelům (viz „Záložka States and
Commands (Stavy a povely)“ níže).
6.
Definujte implicitní povel a platné povely pro každý stav (viz „Záložka
Command/State Config (Stavy a povely)“ níže).
7.
Specifikujte, jak mají být shromažďována a ukládána data (viz „Záložka
Data Management Definitions (Správa dat)“ níže).
8.
Specifikujte ty části adresy PLC, které jsou společné všem komponentům,
které budou založeny na této šabloně (viz „Záložka Edit Mapping (PLC
adresa)“ níže).
9.
Vyberte barvu a symbol pro každý stav (viz „Záložka Symbol Definition
(Definice symbolu)“ níže).
10.
Uložte šablonu klepnutím na OK.
ZÁVĚR: Šablona je nadefinována a je možno ji požít. Příklad použití šablony
pro definování procesního komponentu je uveden v kapitole 3 v části
„Definování digitálních šablon“.
47
48
Začínáme s IGSS
Záložka Bit Map
I/O
Na obrázku je zobrazena záložka Bit Map I/O:
Obr. 2.28 Na této záložce specifikujete funkci jednotlivých bitů vyslaných a přijatých IGSS
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Vlastnost
Popis
To PC
(State) (Do
PC –
Stavy)
V uvedeném příkladu jsou bity 0 a 1 použity jako stavové bity. Použité
symboly jsou popsány v legendě.
From PC
(Command)
(Z PC –
Povely)
Definujte funkce jednotlivých bitů vyslaných z PLC do IGSS. Máte
k dispozici 32 bitů pro stavové a povelové indikátory.
Definujte funkce bitů vyslaných z IGSS do PLC. Zde jsou použity dva
povelové bity. Podobně jako dva bity použité pro stavy, dva bity vám
umožňují pojmenovat čtyři povely. Čtyři povely jsou popsány čtyřmi
kombinacemi bitů: 00. 01, 10, 11.
Vysvětlivky k ostatním položkám zobrazíte klepnutím na
následovným klepnutím na příslušnou položku.
Záložka Alarm
In/Ack Bit
(Alarmové bity)
v pravém horním rohu dialogového okna a
Na obrázku je zobrazena záložka Alarm In/Ack Bit (Alarmové bity):
Obr. 2.29 Na této záložce specifikujete bity vyslané a přijaté IGSS pro indikaci alarmu a potvrzení alarmu
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
Kapitola 2 : Typy a šablony IGSS
Vlastnost
To PC (Do
PC)
49
Popis
Definujte bity vyslané z PLC do IGSS pro indikaci alarmu a potvrzení
alarmu.
V uvedeném příkladu je bit 0 použit pro indikaci alarmu (+) a bit 1 pro
potvrzení alarmu (*).
From PC
(Z PC)
Definujte bit vyslaný z IGSS do PLC pro potvrzení alarmu.
V uvedené příkladu je bit 0 použit pro potvrzení alarmu (*).
TIP:
Doporučujeme nastavit bity pro potvrzení alarmu jak při komunikaci do PC (To PC) tak z PC
(From PC), čímž se zajistí, že signál o potvrzení alarmu operátorem je vyslán do PLC a IGSS zpětně obdrží
signál o potvrzení alarmu z PLC. Při nastavení pouze z PC (From PC) nemáte potvrzeno, že PLC bit o
potvrzení alarmu přijal.
Další informace o bitech pro indikaci a potvrzení alarmů naleznete v souboru nápovědy Definition
(Definice); hledejte heslo „alarms“.
Záložka States
and Commands
(Stavy a povely)
Na obrázku je zobrazena záložka States and Commands (Stavy a povely):
Obr. 2.30 Na této záložce specifikujete názvy stavů a povelů digitální šablony
Tato záložka obsahuje následující důležité vlastnosti objektu:
POZNÁMKA:
Počet stavů a povelů je určen počtem stavových a povelových bitů definovaným na
záložce Bit Map I/O.
Vlastnost
Popis
Add State (Přidat Přejmenuje stav vybraný z nabídkového rámečku. Můžete vložit
stav)
vlastní název nebo otevřít roletové menu a vybrat název z nabídky.
Add Command
(Přidat povel)
Záložka Data
Management
Definitions
(Správa dat)
Přejmenuje povel vybraný z nabídkového rámečku. Můžete vložit
vlastní název nebo otevřít roletové menu a vybrat název z nabídky.
Na této záložce nastavujete způsob shromažďování a ukládání dat. Tato záložka je stejná jako záložka Data
Management Definitions (Správa dat) pro analogové objekty. V tomto případě vybereme v sekci Logging
(Logování) volbu Out, protože požadujeme, aby všechny povely vyslané operátorem byly registrovány
systémovými log soubory. Vybereme > 0 %, protože chceme zaznamenat všechny změny stavu. Každých
pět minut systém ukládá do .bcl souborů počet změn stavu (jako metoda redukce dat je zvoleno Change
(Změna)). Tyto hodnoty jsou později použity k výpočtům hodnot pro výstupní protokoly.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Edit
Mapping (PLC
adresa)
Na této záložce specifikujete adresy PLC procesního komponentu. Úplnou adresu PLC tvoří číslo uzlu
(node number), skupina dat (data group), word offset a bit offset.
50
Začínáme s IGSS
POZNÁMKA:
Nezapomeňte, že definujeme šablonu, tudíž nebudeme zadávat jednotlivé adresy PLC.
Přesto můžeme specifikovat číslo uzlu a skupin dat a nechat na později – až budeme definovat jednotlivé
objekty – zadávání word offsetu a bit offsetu.
Specifikace textů alarmů nepředstavuje problém, protože všechny komponenty, které později budou sdílet
tuto šablonu, budou sdílet tytéž texty alarmů.
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Záložka Symbol
Definition
(Definice
Na této záložce volíte barvu a symbol pro každý stav digitálního objektu. S výjimkou dostupných symbolů
je tato záložka je stejná jako záložka Symbol Definition (Definice symbolu) pro analogové objekty.
Zaškrtnutím políčka Copy symbols to template (Kopírovat symboly do šablony), uložíte všechny výběry
barev a symbolů jako součást šablony. Až budete později definovat nové objekty založené na této šabloně,
můžete tyto výběry importovat klepnutím na tlačítko Copy Symbols From Template (Kopírovat symbol ze
vzoru).
Další informace o této záložce naleznete v části „Objektový typ analog“.
Pokročilé
možnosti voleb
V dialogových oknech jsou k dispozici další možnosti nastavení, která nebudeme podrobně popisovat, jako
například:
 možnost kontrolovat bit (například stavový bit) jako jednotlivý nekódovaný bit, místo kombinace bitů.
Kontrola dvou stavových bitů individuálně dává tři stavy místo čtyř, tzn. jeden stav pro každý bit a
společná nula, když všechny bity jsou nulové
 možnost automatického postupného přiřazování čísel alarmů systémem (volba Consecutive (V řadě) na
záložce Alarm In/Ack Bit (Alarmové bity)),
 možnost použití inverzní logiky, takže nastavení bitu signalizuje 0 místo 1.
Další informace o pokročilých nastaveních šablon naleznete v souboru nápovědy Definition (Definice);
hledejte heslo „digital templates“.
Kapitola 3 : Jak vytvořit konfiguraci
Přehled
O této kapitole
Tato kapitola obsahuje následující informace:
 Návrh vzorové konfigurace
 Postupy nastavení konfigurace po jednotlivých krocích
 Postupy budování instalace a její instalace po jednotlivých krocích
 Postupy pro vylepšení konfigurace pomocí pokročilých možností systému
O konfiguraci
Na vzorové konfiguraci jsou znázorněny postupy vytváření objektů a různých objektových typů. Postupy
popisují základní a nejběžnější způsoby definování těchto objektů.
Pokročilé metody vytváření objektů jsou uvedeny v části „Zdokonalení konfigurace“ v oddíle D této
kapitoly.
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
Oddíl A: Vzorová konfigurace ............................................................................................ 52
Oddíl B: Nastavení a předkofigurování ............................................................................... 54
Oddíl C: Budování konfigurace ........................................................................................... 66
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace .................................................................................... 114
52
Začínáme s IGSS
Oddíl A: Vzorová konfigurace
Přehled
O tomto oddíle
Tento oddíl obsahuje následující informace:
 podrobný postup budování návrhu konfigurace,
 kontrolní seznamy, pomocí nichž zjistíme, zda jsme při vytváření konfigurace neopomněli provést
některé důležité kroky.
Obsah
Tento oddíl obsahuje následující témata:
Budovaná konfigurace ......................................................................................................... 52
Kontrolní seznam konfigurace ............................................................................................. 53
Budovaná konfigurace
Úvod
V této kapitole po jednotlivých krocích vytvoříme malou konfiguraci IGSS. Konfigurace sestává z nádrže,
do níž je napouštěna a z níž je vypouštěna voda. Konfigurace, kterou máme za cíl vytvořit, vypadá
následovně:
Obr. 3:1 Vzorová konfigurace, kterou budeme budovat
Jednouživatelský
systém
Abychom příklad zbytečně nekomplikovali, vzorová konfigurace je vystavěna jako jednouživatelský
systém. Poté, co se seznámíte se základními konfiguračními postupy, se můžete obeznámit s nastavením
víceuživatelských systémů v hesle „Multi-User Systems“ nápovědy „IGSS 6.0“.
Komponenty
konfigurace
Konfigurace sestává z následujících komponentů (nebo v terminologii IGSS „objektů“):
Název objektu
Typ IGSS
Popis
Overview
Diagram
Diagram znázorňující konfiguraci. Použijeme implicitní objekt
typu Area (oblast) nazvaný Global.
F0147
Analog
Měří hodinový průtok vody na vtoku.
L0147
Analog
Zobrazuje výšku hladiny (objem) vody v nádrži.
C0147
Counter (čítač)
Počítá množství vody přitékající do nádrže v litrech za hodinu.
T0147
Table (tabulka)
Monitoruje teplotu v různých úrovních nádrže.
V1
Digital
Reguluje přítok vody.
Oddíl A: Vzorová konfigurace
Název objektu
Typ IGSS
53
Popis
V2
Digital
Reguluje odtok vody.
Fahren.toCel
Scaling
(měřítko)
Převádí hodnoty teploty ze stupňů Celsia (°C) na stupně
Fahrenheita (°F).
Message
String (řetězec)
Popisuje aktuální stav procesu. V tomto případě se zobrazuje
text „Probíhá plnění jímky“.
Kontrolní seznam konfigurace
Úvod
Než začneme nastavovat a budovat konfiguraci, projděme si kontrolní seznam konfigurace. Je rozdělen do
dvou částí – Nastavení a předkonfigurování a Budování konfigurace.
Nastavení a
Provedeme následující kroky:
předkonfigurování
Postup
Po provedení zaškrtněte
Vytvoření nové konfigurace
Nastavení parametrů stanice
Nastavení parametrů ovladače
Vytvoření nákresu pozadí
Plánování alarmových hlášení
Vytvoření nových symbolů
Budování
konfigurace
Provedeme následující kroky:
Postup
Po provedení zaškrtněte
Definování oblastí a diagramů (Overview)
Definování měřítek (Fahren.toCel) a šablon (VALVE)
Definování digitálních objektů (V1 a V2)
Definování analogových objektů (F0147 a L0147)
Definování objektů table (T0147)
Definování čítačů (C0147)
Definování řetězců (Message)
Definování alarmových hlášení
Definování oken grafů (G0147)
Simulace procesních hodnot
Instalace konfigurace a odstranění problémů
Definování výstupních sestav
Doporučené
pořadí
Výše uvedené pořadí jednotlivých kroků vytváření konfigurace není v žádném případě myšleno jako
závazné, je pouze doporučené. Vždy se můžete vrátit k předchozím krokům a provést potřebné změny.
Některé kroky je možno i několikrát opakovat – to se týká zejména bodu „Instalace konfigurace a
odstranění problémů“, což je postup, který patrně budete běžně opakovat po každém kroku během fáze
budování konfigurace.
54
Začínáme s IGSS
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
Přehled
O tomto oddílu
Tento oddíl vás provede klíčovými funkcemi a vlastnostmi modulu System Configuration. Informace o
ostatních funkcích a vlastnostech naleznete v souboru nápovědy System Configuration.
O modulu System V modulu System Configuration definujete globální nastavení systému IGSS.
Configuration
Obsah
Vytvoření a aktivace konfigurace ........................................................................................ 55
Definování IGSS typu stanice ............................................................................................. 56
Nastavení globálních parametrů .......................................................................................... 56
Nastavení parametrů shromažďování dat ............................................................................ 56
Nastavení tisku alarmů a archivů ......................................................................................... 60
Nastavení parametrů ovladače ............................................................................................. 61
Vytvoření nákresu pozadí .................................................................................................... 62
Plánování alarmových hlášení ............................................................................................. 63
Vytvoření nových symbolů ................................................................................................. 64
Revize kontrolního seznamu konfigurace - Nastavení a předkonfigurování ....................... 65
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
Vytvoření nové konfigurace pomocí průvodce
Účel
Pro vytvoření
nové konfigurace
Nejdříve je nutno vytvořit novou konfiguraci a přidělit jí popisný název. Nazveme naši vzorovou
konfiguraci „Getting Started“.
Krok
1.
Postup
Spusťte modul System Configuration.
Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  System Configuration. Spustí se
modul System Configuration.
2.
3.
Vyberte File  New Configuration Wizard…, nebo klepněte na ikonu
Zobrazí se dialogové okno New Configuration Wizard.
.
Postupujte podle pokynů a zadejte následující údaje:
Typ stanice: Single User
POZNÁMKA:
Existují tři hlavní typy stanic: Single User, Server a
Operator. Pokud je konfigurace typu Single User, je dostupná pouze na
stanici, z níž je spuštěna – stanice je pracuje jako Server i Operator zároveň.
Pokud je konfigurace typu Server, je dostupná pro všechny definované
operátory. Je-li konfigurace typu Operator, může být nahrána ze serveru
kterýmkoli z definovaných operátorů.
Název stanice (IGSS Station Name): IGSSStation1
POZNÁMKA:
Další informace o nastavení stanice jsou uvedeny v tomto
oddílu v části „Nastavení parametrů stanice“.
Ovladač (Driver): Siemens serial 3964R/RK512 interface driver
Rozhraní (Interface): COM1
Uzel (Node): Node 0
POZNÁMKA:
Podrobný popis nastavení ovladače je uveden v tomto
oddílu v části „Nastavení parametrů ovladače“.
Složky dat
IGSS používá dvě základní složky dat:
 jednu pro konfigurační data – kmenová složka konfigurace (Configuration root folder), například
konfigurační soubor (<MyConfig.elm), konfigurační databázi (<MyConfig >.mdb), atd.
55
56
Začínáme s IGSS
 jednu (nižší úrovně) pro datové soubory (Report folder), např. soubory BCL (.bcl), soubory LOG (.log),
alarmové soubory (.alm), atd.
Další informace o konfiguračních složkách a souborech najdete v souboru nápovědy Definition, hledejte
heslo „configurations;folders and files“.
Nastavení parametrů stanice
Účel
Nastavení
parametrů
konfigurace
Nyní projdeme další nastavení parametrů stanice, abychom si ověřili, zda vyhovují našim požadavkům. Jde
o následující záložky:

Configuration (konfigurace)

Data Collection (shromažďování dat)

Alarm (alarm)

Access Control (řízení přístupu)

Supervise (supervize)
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Klepněte na záložku Configuration.
Obr. 3.3 Na této záložce specifikujete klíčová nastavení správy dat
2.
Záložka
Configuration
Proveďte změnu nastavení podle výše uvedeného obrázku.
Ačkoli může provést změnu těchto parametrů, mějte na paměti, že:
 systém má pro každý parametr implicitní nastavení, takže nemusíte provádět žádné změny a
 každý parametr může být změněn později během konfigurace, uvědomte si však, že úpravy se projeví
v celé konfiguraci a zasáhnou i shromažďování dat.
Na záložce Configuration lze provádět změny následujících globálních parametrů:
Parametr
Popis
Max. number of
objects
Zobrazuje povolený počet objektů ve vaší konfiguraci. Toto číslo je vloženo z vašeho
licenčního souboru Options.txt.
Scan intervals
Vložte čtyři intervaly snímání, které budete chtít použít u objektů IGSS v konfiguraci.
Zadané intervaly snímání se zobrazí na záložce Data Management Definitions (Správa
dat), kde si z nich bude moci zvolit jeden pro každý objekt IGSS.
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
Parametr
Base intervals
57
Popis
Vložte čtyři základní intervaly, které budete chtít použít u objektů IGSS
v konfiguraci. Základní interval určuje, jak často jsou z odečítaných hodnot
provedeny zvolené statistické výpočty a data zredukovány na jednu statistickou
hodnotu. Statistická metoda (metoda redukce dat) se volí z nabídkového rámečku v
sekci Data reduction (Redukce dat).
Zadané základní intervaly se zobrazí na záložce Data Management Definitions (Správa
dat), kde si z nich bude moci zvolit jeden pro každý objekt IGSS.
Log changes
Vložte čtyři percentuální hodnoty, které budete chtít použít pro filtrování změn
hodnot. Obecně IGSS ukládá hodnoty, pouze pokud se od předchozího snímání
změnily. Můžete však zadat, že tato změna musí být větší než např. 5 %, aby hodnota
byla uložena. Nastavení se provádí na záložce Data Management Definitions (Správa
dat) při definování procesního komponentu.
Použijte toto nastavení k tomu, aby se zabránilo zbytečnému ukládání nepodstatných
změn hodnot objektů.
Nastavení
parametrů
shromažďování
dat
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Klepněte na záložku Data Collection.
Obr. 3.5 Na této záložce specifikujete parametry shromažďování dat
2.
Záložka Data
collection
Proveďte změnu nastavení podle výše uvedeného obrázku.
Při startu konfigurace IGSS je spuštěn nástroj pro shromažďování dat (DC). DC plní řadu různých úloh jako
např. aktualizace alarmů, aktualizace souborů BCL a LOG, výstup a tisk alarmů a výsledků monitorování
systému (souborů log).Na této záložce určujete, jak má DC pracovat.
Nejdůležitějšími parametry shromažďování dat jsou:
58
Začínáme s IGSS
Parametr
Start with
extended logging
Popis
Zaškrtněte políčko, mají-li se ukládat všechny hodnoty z ovladače PLC. To může
být užitečné např. při odstraňování problémů.
POZNÁMKA:
Hodnoty se ukládají ve složce datových souborů (Report folder) v
souboru <MyConfig >.scn. V základním nastavení se do souboru ukládají pouze
pakety alarmových dat.
Run simulated
Nastavení
parametrů alarmů
Zaškrtněte políčko, pokud chcete použít simulovaná data obsažená v souboru
<MyConfig>.sim. Viz „Simulování procesních hodnot“ v tomto oddílu.
V konfiguraci použijte implicitní nastavení.
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
Záložka Alarm
59
Na této záložce definujete nastavení modulu Alarm pro vybranou stanici.
Nejdůležitějšími parametry alarmů jsou:
Parametr
Nastavení
parametrů řízení
přístupu
Záložka Access
Control
Popis
Full alarm count
Zaškrtněte políčko, má li čítač alarmů počítat všechny alarmy
včetně potvrzených alarmů.
Use function keys
to ack. alarms
Zaškrtněte políčko, chcete-li k potvrzování alarmů používat
funkční klávesy. Ve výpisu alarmů pak pro potvrzení alarmu
jednoduše stisknete funkční klávesu odpovídající číslu alarmu.
Lock icon position
Zaškrtněte políčko, chcete-li zamknout umístění ikony. Parametr je
určen hlavně pro víceuživatelské systémy.
Lock window
position
Zaškrtněte políčko, chcete-li zamknout umístění okna. Parametr je
určen hlavně pro víceuživatelské systémy.
V konfiguraci použijte implicitní nastavení.
Na této záložce definujete nastavení, která se týkají řízení přístupu. Řízení přístupu je bezpečnostní
mechanismus proti neoprávněnému přístupu k určitým systémovým funkcím. Při přihlášení uživatele jsou
všechny operace (odesílání povelů, potvrzování alarmů apod.) asociovány s uživatelským jménem.
Nejdůležitějšími parametry řízení přístupu jsou:
Parametr
Popis
Disable access control
Zaškrtněte políčko, chcete-li deaktivovat řízení přístupu.
Force user login at
program startup
Zaškrtněte políčko, chcete-li, aby se uživatel při spuštění aplikace musel
povinně přihlásit.
60
Začínáme s IGSS
Nastavení
parametrů
Supervize a
jazyka
V konfiguraci použijte implicitní nastavení. V této příručce je jako základní použito názvosloví anglické
jazykové verze programu.
Záložka Supervise
& Language
Na této záložce definujete nastavení pro modul Supervise (Supervize) a volíte jazyková nastavení.
Nejdůležitějšími parametry jsou:
Parametr
Ostatní záložky
Popis
Allow diagram move
Zaškrtněte políčko, má-li mít operátor povoleno během supervize
přemisťovat diagramy.
Allow diagram resize
Zaškrtněte políčko, má-li mít operátor povoleno během supervize měnit
velikost diagramů.
Allow graph move and resize
Zaškrtněte políčko, má-li mít operátor povoleno během supervize
přemisťovat diagramy. a měnit jejich velikost.
Allow editing of graph
Zaškrtněte políčko, má-li mít operátor povoleno během supervize
upravovat diagramy.
Select Language
Pomocí roletového menu vyberte jazyk, který se má v IGSS zobrazovat.
Dostupnými jazyky jsou angličtina, němčina, dánština, čeština,
španělština, estonština, francouzština, islandština, lotyština, holandština,
norština, polština a švédština.
Pro vzorovou konfiguraci ponechejte v modulu System Configuration výchozí nastavení ostatních záložek.
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
61
Nastavení parametrů ovladače
Účel
Následující text podrobněji popisuje definování ovladače.
Tento příklad
Pro naši malou konfiguraci použijeme ovladač rozhraní Siemens serial 3964R/RK512 interface driver, který
je přímo připojen k portu COM1 jednouživatelské stanice. Definujeme jeden uzel (PLC), k němuž jsou
připojeny všechny komponenty procesu.
Pro definování
ovladače
Krok
1.
Postup
Ověřte si, že jste na úrovni stanice IGSSStation1
Vyberte Edit  New driver nebo klepněte na
serial 3964R/RK512 interface driver.
.
a poklepejte na Siemens
Obr. 3.8 Poklepejte na označení ovladače, který má být zahrnut do profilu ovladače
2.
Vyberte Edit  New Interface nebo klepněte na
automaticky přidá do stromového adresáře.
. Rozhraní COM1 se
POZNÁMKA:
Pokud chcete použít jiný COM port nebo nastavit
parametry komunikace, můžete klepnout na záložku Serial Port a provést
požadované změny.
62
Začínáme s IGSS
3.
Klepněte na znak + před položkou COM1 a všimněte si, že IGSS automaticky
přiřadil první uzel (PLC). Klepnutím na ikonu uzlu se zobrazí jeho vlastnosti.
Automaticky se nabízí jako číslo uzlu 0. Ponecháme toto nastavení.
Obr. 3.9 Ve stromové struktuře jsou zobrazeny všechny komponenty profilu ovladače.
Položky je možno rozbalit nebo sbalit pomocí znaků + a -.
Komunikaci s PLC, které nemají přímé připojení k serveru IGSS ani operátorské stanici (v IGSS nazvanými
subnode – uzel nižší úrovně), můžete zajistit pomocí řídicího uzlu (manager node), tj. mezisíťového PLC
(gateway PLC). To se může stát v případě, kdy v provozovně jsou dvě samostatné sítě – síť LAN a
vyhrazenou síť PLC. Mezisíťový PLC pak bude dostupný přes síť LAN a bude zajišťovat veškerou
komunikaci s uzly nižší úrovně v síti PLC.
Subnody
Druhy telegramů
Další informace o uzlech nižší úrovně (subnode) naleznete v souboru nápovědy System Configuration;
hledejte heslo „subnodes“.
V System Configuration můžete mezi IGSS a PLC (uzly) vzájemně vyměňovat různé druhy zpráv, tzv.
telegramy. Jde o telegramy o systémových událostech, synchronizaci času a udržování činnosti. Telegramy
se definují na úrovni uzlů na záložce Advanced v podzáložkách System Events, Time Services, resp. Keep
Alive Services.
Podrobné Další informace najdete v souboru nápovědy System Configuration; hledejte heslo „telegrams;
using extended services“.
Vytvoření nákresu pozadí
Účel
Zjednodušený nákres obsahuje všechny statické procesní komponenty. Dynamické procesní komponenty
jsou definovány posléze v modulu Definition.
POZNÁMKA:
přímo.
Podporované
formáty
Rovněž máte možnost použít pro vaše diagramy barvu pozadí a vytvořit nákres procesu
Aby bylo možno v IGSS použít nákres, musí být uložen v jednom z podporovaných formátů. Seznam
podporovaných formátů naleznete v dialogovém oknu Diagram Properties (Vlastnosti diagramu), vyberte
Picture (Obrázek), klepněte na Browse (Vyhledat), a otevřete roletové menu Files of type (Soubory typu).
Podporovány jsou rovněž soubory rozšířených formátů * jpg a *.gif.
POZNÁMKA:
Rovněž můžete použít nativních formátů kreslicích programů, např. CorelDraw (*.cdr),
Adobe Photoshop (*.psd) a další.
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
Pro vytvoření
nákresu pozadí
63
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Otevřete vámi zvolený kreslicí program, např. CorelDraw.
2.
Vytvořte zjednodušený nákres, do něhož zahrnete všechny statické prvky
procesu.
TIP:
Do nákresu není nutné vkládat statický text. To lze provést v
modulu Definition, kde je možné text volně formátovat.
Obr. 3.10 Nákres je vytvořen v externím kreslicím programu.
3.
Uložte obrázek nebo jej exportujte do jednoho z podporovaných formátů.
POZNÁMKA:
Obrázek bude později použit při definování digramu.
Plánování alarmových hlášení
Účel
K dosažení konzistence při budování konfigurace vám doporučujeme již v počátečních fázích naplánovat a
strukturovat alarmová hlášení, priority a barevná označení alarmů. Při plánování zvažte počet priorit
alarmů, přiřazení barev jednotlivým prioritám a možnosti opakovaného použití alarmových hlášení (totéž
alarmové hlášení může asociováno s libovolným počtem objektů).
Co je alarmové
hlášení?
Alarmové hlášení je obecný popis chybové situace, např. „Přehřátí motoru“. Každé alarmové hlášení
zahrnuje následující parametry:
Parametr
Popis
Alarm No.
(Číslo alarmu)
Ztotožňuje alarmové hlášení s jedinečným číslem alarmu. Při vytváření nového
alarmového hlášení vám bude automaticky nabídnuto následující dostupné číslo
alarmu, můžete si však zvolit své vlastní.
Priority
(Priorita)
Zadejte prioritu od 255 (nejvyšší) do 1 (nejnižší).
Alarm and
acknowledge
colors (Barvy
alarmu a
potvrzení)
Alarm Text
(Text alarmu)
TIP:
Pečlivě rozvažte priority alarmů a s nimi asociovaná barevná označení. Použití
omezeného počtu priorit pomůže operátoru okamžitě rozeznat závažnost alarmu.
Specifikuje barevná označení alarmových stavů a stavů potvrzení alarmů a aktivujte
nebo deaktivujte volbu blikání symbolu objektu na procesních diagramech.
TIP:
Pro snadné odlišení objektu s aktivním alarmem a objektu, u něhož byl alarm
potvrzen, doporučujeme zaškrtnout Blinking (Blikání) pro barvu alarmu a nezaškrtávat
pro barvu potvrzení alarmu.
Vložte krátký popis chybové situace. Tento text při výskytu alarmu operátor uvidí mezi
aktivními alarmy v seznamu alarmů (Alarm List).
64
Začínáme s IGSS
Sound (Zvuk)
Zadejte, zda se má být výskytu alarmu doprovázen zvukovým varováním. Tímto
zvukem může být buď pípnutí nebo zvukový soubor ve formátu (*.wav).
Event on alarm
(Událost při
alarmu)
Specifikujte událost(i), které mají být spuštěny, při výskytu tohoto alarmu. K dispozici
jsou následující události.
 · To WinPager pošle číslo alarmu přes WinPager na mobilní telefon nebo
pager. Tuto funkci použijte, abyste zajistili ošetření alarmů během doby,
kdy operátorská stanice zůstává bez obsluhy. Modul WinPager se prodává
zvlášť.
 · To PLC pošle telegram o změně alarmového stavu (alarm change telegram)
do vybraného PLC v případě, že je tento druh telegramu aktivován
v modulu System Configuration.
 · To Print vytiskne alarmové hlášení na tiskárně alarmů.
 · Auto Ack automaticky přijme alarm při jeho výskytu. Tuto volbu použijte
pro přechodné alarmy.
Instructions
(Instrukce)
Při výskytu alarmu poskytne operátoru doporučený postup. Operátor má k instrukcím
přístup z procesního diagramu nebo z výpisu alarmů.
Copy
(Kopírovat)
Z roletového menu vyberte existující alarm a pro zkopírování jeho parametrů do
aktuálního alarmového hlášení klepněte na Copy. Parametry je pak možno volně měnit.
Vytvoření nových symbolů
Účel
IGSS obsahuje rozsáhlou knihovnu symbolů (okolo 150). Pokud je pro vaše potřeby škála nabízených
symbolů dostačující, můžete tuto část přeskočit. V případě nutnosti však můžete jednoduše modifikovat
existující symboly nebo vytvořit nové.
Tabulky symbolů
Zmíněná knihovna je obsažena v souboru Symbols.v20. Soubor se skládá ze seznamu tabulek symbolů
(subtables), z nichž každá obsahuje symboly určené pro jistý druh komponentu, např. ventily. Názvy
seznamů tabulek symbolů v Symbols.v20 jsou ty, které vidíte v dolní části menu Objects (Objekty) menu a
na záložce Symbol Definition (Definice symbolu) při definování procesních komponentů. Tyto názvy
můžete změnit v modulu Symbol Editor (Úprava symbolů).
Pro vytvoření
nového symbolu
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  Symbol Editor (Úprava symbolů).
2.
Otevřete soubor Symbols.v20 umístěný ve složce [Installation
path]\Gssdemo\Eng.
3.
V SubTable List (Seznam tabulek symbolů) klepněte na název seznamu, do
něhož chcete přidat nový symbol.
4.
Pomocí posuvníku najděte a vyberte volnou pozici označenou No Name.
5.
Nakreslete nový symbol.
Oddíl B: Nastavení a předkonfigurování
6.
Soubor Symbols.v20 uložíte klepnutím na
.
ZÁVĚR:
Při definování nového procesního komponentu v modulu
Definition (Definice) si pro jeho znázornění můžete vybrat nový symbol.
Revize kontrolního seznamu konfigurace - Nastavení a předkonfigurování
Revize
Fáze nastavení a předkonfigurování je ukončena. Provedli jsme následující kroky:
Postup
Po provedení zaškrtněte
Vytvoření nové konfigurace

Nastavení parametrů stanice

Nastavení parametrů ovladače

Vytvoření nákresu pozadí

Plánování alarmových hlášení

Vytvoření nových symbolů

65
66
Začínáme s IGSS
Oddíl C: Budování konfigurace
Přehled
O tomto oddílu
Tento oddíl obsahuje následující informace:
 krátký úvod do modulu Definition (Definice),
 postupy vytváření vzorové konfigurace po jednotlivých krocích.
Obsah
Tento oddíl obsahuje následující témata:
Revize kontrolního seznamu - Budování konfigurace ......................................................... 67
Modul Definition (Definice) ................................................................................................ 67
Definování jednotek měření ................................................................................................ 69
Definování oblastí a diagramů ............................................................................................. 70
Definování alarmových hlášení ........................................................................................... 71
Definování objektů typu scaling (měřítko) .......................................................................... 74
Definování digitálních šablon .............................................................................................. 75
Definování digitálních objektů ............................................................................................ 80
Definování analogových objektů ......................................................................................... 83
Definování událostí ............................................................................................................. 88
Základní výpočty ................................................................................................................. 90
Definování objektů typu table (tabulka) .............................................................................. 92
Definování čítačů................................................................................................................. 96
Definování řetězců............................................................................................................... 99
Definování grafů ................................................................................................................ 102
Instalace konfigurace ......................................................................................................... 105
Simulace procesních hodnot .............................................................................................. 107
Definování výstupních protokolů (hlášení) ....................................................................... 109
Oddíl C: Budování konfigurace
67
Revize kontrolního seznamu – Budování konfigurace
Co zbývá
dokončit
Projděme si znovu kontrolní seznam a podívejme se, které kroky nám zbývají pro dokončení konfigurace:
Postup
Po provedení zaškrtněte
Definování oblastí a diagramů (Overview)
Definování měřítek (Fahren.toCel) a šablon (VALVE)
Definování digitálních objektů (V1 a V2)
Definování analogových objektů (F0147 a L0147)
Definování objektů typu table (tabulka) (T0147)
Definování čítačů (C0147)
Definování řetězců (Message)
Definování alarmových hlášení
Definování grafů (G0147)
Simulace procesních hodnot
Instalace konfigurace a odstranění problémů
Definování výstupních hlášení (protokolů)
Modul Definition (Definice)
Úvod
Většina zbývajících kroků se provádí v modulu Definition (Definice). Tato část obsahuje popis spuštění
aplikace a stručný úvod k jejím základním funkcím.
Spuštění
Klepněte na Start  Programs  IGSS 6.0  Definition (Definice).
Menu v modulu
Definition
TIP:
Nejrychlejší přístup k modulu Definition zajistíte vytvořením zástupce a jeho umístěním na
pracovní plochu Windows. Jak toho dosáhnout je uvedeno v nápovědě Windows; hledejte heslo „Shortcuts;
adding to the desktop“ („Umístění zástupce na pracovní plochu“).
V tabulce jsou shrnuty menu nabídkového panelu modulu Definition:
Menu …
File (Soubor)
umožňuje…
vytvořit, otevřít, uložit a instalovat konfigurace, importovat a exportovat skupiny, vrátit
se k předchozí verzi, tisknout diagramy nebo obrazovku a zavřít aplikaci.
POZNÁMKA:
Doporučujeme vám průběžně ukládat svou práci pomocí příkazu Save
(Uložit) – klávesová zkratka CTRL + S.
Edit (Upravit)
vyjmout, kopírovat, vložit a odstranit objekty nebo pouze jejich odkazy na diagramu,
vybrat a najít objekty, upravit texty alarmů, spravovat skupiny, nastavit jednotky měření
a vytvořit formáty hlášení.
TIP:
Zobrazit vlastnosti objektu můžete rovněž klepnutím na objekt pravým
tlačítkem a následným klepnutím na Properties (Vlastnosti) v místní nabídce.
View
(Zobrazit)
zobrazit nebo skrýt panely nástrojů a stavový řádek, měnit nastavení zobrazení času/data
a zobrazit všechny stavy digitálních objektů.
Format
(Formát)
formátovat text, nastavit barvu, nastavit více obrazovek, nastavit velikost mřížky a
aktivovat přichycení k mřížce, nastavit počáteční obrazovku pro každou oblast, zarovnat
objekty a spojit symboly a texty objektu na diagramu do skupiny.
Area (Oblast)
vytvořit a odstranit oblasti, upravovat vlastnosti a vybrat libovolnou existující oblast
aktivní konfigurace, pokud je pro ni zaškrtnuta volba Name to Menu (Jméno do menu).
Diagram
(Diagram)
vytvořit a odstranit diagramy, upravovat vlastnosti a vybrat libovolný existující diagram
aktivní konfigurace, pokud je pro něj zaškrtnuta volba Name to Menu (Jméno do menu).
68
Začínáme s IGSS
Menu …
umožňuje…
Graph (Graf)
vytvořit a odstranit grafy, upravovat vlastnosti a vybrat libovolný existující graf aktivní
konfigurace, pokud je pro něj zaškrtnuta volba Name to Menu (Jméno do menu).
Template
(Šablona)
upravit, vytvořit a odstranit šablony.
Objects
(Objekty)
definovat jakýkoli typ objektu. Pomocí první části nabídky můžete vytvořit, upravit a
odstraňovat objekty. Druhá část menu vám umožní si vybrat mezi standardními typy
(deskriptory) zobrazení. Pomocí třetí sekce menu si můžete vybrat ze skupin symbolů.
POZNÁMKA:
Menu je aktivní pouze při otevřeném diagramu.
User
Programs
(Uživatelské
programy)
přidat odkazy na externí programy, které se zobrazí v modulech Definition (Definice)
nebo Supervise (Supervize).
Tools
(Nástroje)
konfigurovat menu a panely nástrojů v modulech Definition (Definice) a Supervise
(Supervize), vymazat všechny objekty, nebo vymazat všechny objekty kromě šablon a
vytvořit VBA makra nebo otevřít Visual Basic Editor.
Window
(Okno)
zavřít aktivní okno a vybrat z aktuálně otevřených oken diagramů nebo grafů.
Help
(Nápověda)
otevřít soubor nápovědy Definition a zobrazit informace o verzi aplikace.
Další informace o jednotlivých položkách menu jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte
heslo „menus“.
Místní nabídky
Kromě menu z nabídkového panelu jsou po klepnutí pravým tlačítkem na příslušný prvek k dispozici
místní (kontextová) menu.
Další informace naleznete v souboru nápovědy Definition; hledejte heslo „right-click menus“.
Panely nástrojů
Pro usnadnění přístupu k nejpoužívanějším funkcím a příkazům jsou k dispozici předdefinované nebo
přizpůsobitelné panely nástrojů.
Další informace naleznete v souboru nápovědy Definition, hledejte heslo „toolbars“.
Oddíl C: Budování konfigurace
69
Definování jednotek měření
Účel
U některých procesních komponentů jsou měřeny veličiny s určitými fyzikálními jednotkami. V této části
nadefinujeme jednotky měření, které budeme v konfiguraci potřebovat. Tyto jednotky budou posléze
vybrány jako součást objektu při definování objektů.
Jednotky v IGSS
K zajištění konzistence při používání jednotek měření nabízí IGSS několik funkcí pro práci s nimi.
Začneme vytvořením sady (soustavy) jednotek, do níž se budou vkládat jednotlivé základní jednotky.
Implicitně je k dispozici jednotková sada s názvem SI. V případě potřeby můžete nadefinovat vlastní sadu
jednotek. Pokud konvertujete konfiguraci ze starší verze IGSS, jednotky budou naimportovány do sady SI.
Další informace o jednotkových sadách (soustavách) a převodu jednotek naleznete v souboru nápovědy
Definition; hledejte heslo „units“.
Jednotky
v konfiguraci
Pro definování
jednotek měření
Ve vzorové konfiguraci budeme potřebovat následující jednotky měření:
Název objektu
Jednotka
F0147
l/h
L0147
l
C0147
l/h
T0147
°C
Potřebujeme tři různé jednotky měření, které definujeme následovně:
Krok
Postup
1.
Vyberte Edit (Upravit)  Measurement Units (Rozměry jednotek). Zobrazí se
dialogové okno Base Units (Základní jednotky).
2.
Pro označení litrů vložte l do pole Unit text (Označení jednotky).
 Pro uložení a návrat k dialogovému oknu Base Units (Základní jednotky)
klepněte na OK.
Obr. 3.11 V tomto dialogovém oknu definujete nové základní jednotky. Z několika sad
(soustav) jednotek volíte požadovanou pomocí roletového menu
2.
Zopakujte krok 2 pro vložení l/h a °C.
Obr. 3.12 Jsou vytvořeny potřebné základní jednotky, které budou později vybrány při
vytváření procesních komponentů (objektů)
TIP:
3.
Symbol ° můžete vložit pomocí kombinace kláves ALT+0176.
Klepněte na Close (Zavřít).
70
Začínáme s IGSS
Definování oblastí a diagramů
Účel
Než začneme definovat procesní komponenty, vytvoříme oblast (objekt typu area) a diagram (objekt typu
diagram), na nichž si ukážeme daný postup.
Informace o oblastech a diagramech jsou uvedeny v částech „Objektový typ area (oblast)“, respektive
„Objektový typ diagram“ v kapitole 2 této příručky.
Definování oblasti Pro naši nevelkou vzorovou konfiguraci budeme potřebovat pouze jednu oblast. Použijeme implicitní oblast
(Global)
nazvanou Global.
Definování
diagramu
Overview
Pro náš proces nadefinujeme diagram, který nazveme Overview. Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Diagram  Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno New
Diagram Properties (Vlastnosti nového diagramu).
Obr. 3.13 V tomto dialogovém oknu definujete vlastnosti diagramu Overview
2.
Do pole Name (Jméno) vložte Overview, pole Description (Popis)
ponechte prázdné.
3.
Zaškrtněte volbu Name to Menu (Jméno do menu), která umožní operátorům
otevřít během supervize diagram z menu Diagram.
4.
Políčko Keep Window (Uchovat okno) ponechte nezaškrtnuté.
POZNÁMKA:
Během supervize lze současně otevřít čtyři diagramy. Při
otevření pátého diagramu program automaticky zavře první diagram. Pokud
však zaškrtnete volbu Keep Window (Uchovat okno), diagram se nebude
nikdy zavírat automaticky. V našem případě máme pouze jeden diagram,
takže tato volba není nutná.
5.
Vyberte, které prvky oken mají být zobrazeny v oknu diagramu, např. Status
Bar (Stavový řádek – řádek s informacemi v dolní části okna).
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
Postup
6.
V sekci Background (Pozadí), vyberte Picture (Obrázek), klepněte na
Browse (Vyhledat). Zobrazí se dialogové okno Open a Background Picture a
v něm vyhledejte obrázek (je umístěn ve složce [Install Path]\Samples).
71
Obr. 3.14 V tomto dialogovém oknu vybíráte nákres pro pozadí diagramu
7.
Poklepejte na název souboru Waterx.wmf.
8.
Klepněte na OK.
Zobrazí se okno diagramu Overview.
Obr. 3.15 Diagram Overview je hotov
Definování textů alarmů
Úvod
Před tím, než začneme definovat jednotlivé komponenty, vytvoříme pro naši vzorovou konfiguraci texty
alarmů. K zajištění konzistence použitých priorit alarmů a barevných označení alarmů vám doporučujeme
naplánovat si texty alarmů již v počátečních fázích budování konfigurace. Pečlivým plánováním alarmů
můžete maximalizovat opakované užití některých alarmových hlášení.
Zobrazování
alarmů pro
operátory
Pokud se během supervize komponent ocitne v alarmovém stavu, text popisující chybovou situaci se
zobrazí v seznamu aktivních alarmů (Alarm List). Barva textu alarmu zobrazeného v seznamu alarmů závisí
na závažnosti nastalé chybové situace. Na následujícím obrázku jsou ve sloupci Alarm Text (Text alarmu)
zobrazeny uživatelsky definované texty alarmů, pod seznamem alarmů je umístěn seznam událostí.
72
Začínáme s IGSS
Obr. 3.16 Seznam alarmů (Alarm List) dává operátoru přehled o všech aktivních alarmech a poskytuje přístup k
historickým alarmům v archivu alarmů (Alarm Log). Seznam událostí (Event List) zobrazuje všechny definované události
Texty alarmů pro
vzorovou
konfiguraci
Vlastnosti textů
alarmů
Pro naši vzorovou konfiguraci potřebujeme následující texty alarmů:
Pro tyto komponenty …
je nutný text alarmu, pokud …
Ventily (Valves)
jsou vadné.
Průtok (Flow)
je vysoký, je velmi vysoký, je nízký, je velmi nízký, tzn.
že potřebujeme čtyři texty alarmů.
Výška hladiny (Level)
výška hladiny je příliš vysoká nebo příliš nízká.
Je nutné vytvořit následující texty alarmů:
TIP:
Doporučujeme vám každou jednu prioritu alarmu asociovat s jedinou barvou alarmu. Důsledné
používání barevných označení alarmů pomůže operátoru okamžitě rozpoznat závažnost alarmu.
Č. alarmu
Priorita
Barva alarmu
Text alarmu
Instrukce
(Alarm no.)
(Priority)
(Alarm color)
(Alarm text)
(Instructions)
101
5
Světle červená
Vadný ventil
101
5
(Light red)
(Valve defective)
102
6
Červená
Průtok přesahuje horní alarm
102
6
(Red)
(Flow exceeds high alarm)
103
5
Světle červená
Průtok přesahuje horní limit
103
5
(Light red)
(Flow exceeds high limit)
104
5
Světle červená
Průtok nižší než dolní limit
104
5
(Light red)
(Flow below low limit)
105
6
Červená
Průtok nižší než dolní alarm
105
6
(Red)
(Flow below low alarm)
106
5
Světle červená
Výška hladiny příliš vysoká
Hladina v nádrži příliš vysoká.
Otevřete bezpečnostní ventil.
106
5
(Light red) red
(Level too high)
(The level in the basin is too
high. Open safety valve ...)
107
5
Světle červená
Výška hladiny příliš nízká
Hladina v nádrži příliš nízko.
Zvyšte přítok.
107
5
(Light red)
(Level too low)
(The level in the basin is too
low. Pour faster...)
POZNÁMKA: Ostatní vlastnosti zvolte dle vlastního výběru. Doporučujeme aktivovat funkci Blinking
(Blikání) pro barvu alarmu a nechat neaktivní pro potvrzení alarmu. V takovém případě bude symbol
komponentu v alarmovém stavu na procesním diagramu blikat a přestane blikat po potvrzení alarmu.
Dvě možnosti
definování textů
alarmů
V IGSS můžete vytvořit a upravovat texty alarmů následujícími způsoby:
 z dialogového okna Alarm Details (Detaily alarmu) přístupného z menu Edit (Upravit),
Oddíl C: Budování konfigurace
 z dialogového okna Edit Alarm Description (Upravit alarm) přístupného ze záložky Edit Mapping (PLC
adresa) v dialogovém oknu vlastností příslušného objektu.
Pro definování
textů alarmů
 Následující postup popisuje definování výše uvedených textů alarmů v dialogovém oknu Alarm Details
(Detaily alarmu). Rovněž můžete vytvořit texty alarmů během definování objektu.
Krok
1.
Postup
Vyberte Edit (Upravit) Alarm Texts (Detaily alarmu). Zobrazí se dialogové
okno Alarm Details (Detaily alarmu).
Obr. 3.17 Z dialogového oka Alarm Details (Detaily alarmu) lze vytvářet, upravovat a
odstraňovat texty alarmů aktuální konfigurace
2.
Pro přidání prvního textu alarmu klepněte na New (Nový). Zobrazí se
dialogové okno Edit Alarm Description (Upravit alarm).
Obr. 3.18 V tomto dialogovém oknu vytváříte nové texty alarmů nebo upravujete
stávající
3.
Zadejte vlastnosti alarmu z tabulky uvedené výše, zbývající vlastnosti
doplňte dle vlastní volby.
Obr. 3.19 První text alarmu je připraven k použití
4.
Klepnutím na OK uložíte text alarmu a vrátíte se do dialogového okna Alarm
Details (Detaily alarmu).
73
74
Začínáme s IGSS
5.
Opakujte kroky 2 až 4 pro zbývající alarmové texty.
ZÁVĚR: Texty alarmů jsou nyní připraveny k použití. Zbývá je asociovat
s příslušnými atomy alarmů, což provedeme později při definování
procesních komponentů.
6.
Klepnutím na Close (Zavřít) zavřete dialogové okno Alarm Details (Detaily
alarmu).
Podrobné informace naleznete v souboru nápovědy Definitions, hledejte heslo „alarm texts“.
Definování objektů typu scaling (měřítko)
Účel
V našem vzorovém příkladu budeme monitorovat teplotu v nádrži. Čidla však odečítají teplotu pouze ve
stupních Fahrenheita a my potřebujeme operátorům předat hodnoty ve stupních Celsia. Převést veličiny lze
samozřejmě i v PLC, ale použitím měřítka si můžeme ušetřit několik řádek PLC kódu. V naší málo obsáhlé
vzorové konfiguraci použijeme měřítko pouze jednou, obecně však můžete použít tyto objekty dle potřeby.
POZNÁMKA:
Následující příklad popisuje použití měřítka k převodu jednotek. K převodu jednotek je
možno použít rovněž funkce Unit Conversion (Konverze jednotek) v menu Edit (Upravit).
Pro definování
měřítka
Fahren.toCel
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Objects (Objekty)  New Unreferenced (Nový bez zobrazení).
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
2.
Klepněte na znak + vedle složky Global, vyberte Scale (Měřítko) a do pole
Name (Jméno) vložte název Fahren.toCel.
Obr. 3.20 V tomto dialogovém oknu volíte typ objektu a zadáváte jeho jedinečné jméno
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
3.
Postup
Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností objektu
měřítko (scaling). Na záložce Scaling Specification (Specifikace měřítka),
zadejte hodnoty ve stupních Fahrenheita do sloupce I/O value (I/O hodnota) a
odpovídající hodnoty ve stupních Celsia do sloupce Real value (Skutečná
hodnota) podle následujícího obrázku.
Obr. 3.21 Na této záložce vkládáte hodnoty ve stupních Fahrenheita (I/O value- I/O
hodnota) a odpovídající hodnoty ve stupních Celsia (Real value – Skutečná
hodnota). Měřítko může být lineární nebo nelineární.
4.
Klepněte na OK.
VÝSLEDEK:
Objekt měřítko je připraven k použití. Může být
samozřejmě použit kolikrát je nutné.
75
76
Začínáme s IGSS
Definování digitálních šablon
Účel
V konfiguraci jsou dva ventily. Místo abychom je definovali jednotlivě, vytvoříme pro ně šablonu a budou
tak sdílet shodné vlastnosti.
Pro definování
digitální šablony
VALVE
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Template (Šablona)  Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno
Create Template (Vytvoř šablonu).
Vyberte Digital a do pole Name (Jméno) vložte VALVE a do pole Description
(Popis) vložte text 2-state valve.
Obr. 3.22 V tomto dialogovém okně volíte typ šablony, vkládáte jedinečný název
šablony a volitelný popis
2.
Klepněte na OK. Zobrazí se dialogové okno vlastností digitální šablony.
Na záložce Bit Map I/O, definujte v poli To PC (Do PC) stavové bity a v poli
From PC (Z PC) povelové bity. V legendě jsou vysvětleny použité symboly.
Obr. 3.23 Na této záložce Bit Map I/O specifikujete funkci jednotlivých bitů vyslaných a
přijatých IGSS
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
3.
Postup
Klepněte na záložku Alarm In/Ack bit (Alarmové bity) a definujte bit pro
indikaci alarmu To PC (Do PC) (bit 0) a bity pro potvrzení alarmu (bit 1 do
PC a bit 0 z PC).
Obr. 3.24 Na této záložce definujete bity pro indikaci a potvrzení alarmů
4.
Klepněte na záložku States and Commands (Stavy a povely) a následně:

Zvolte implicitní stav < - 0, do pole vložte closed a klepněte na Add
state (Přidat stav).

Opakujte pro stav < - 1, ale vložte open.

Zvolte implicitní povel < - 0, do pole vložte close a klepněte na Add
command (Přidat povel).

Opakujte pro povel < - 1 ,ale vložte open.
Obr. 3.25 Na záložce States and Commands (Stavy a povely) definujete názvy
jednotlivých stavů a povelů
77
78
Začínáme s IGSS
Krok
5.
Postup
Klepněte na záložku Command/State Config (Stavy a povely) a následně:
 · V rámečku States (Stavy) klepněte na Closed.
 · V rámečku Commands (Povely) zrušte zaškrtnutí políčka close.
 · V roletovém menu Default Command (Implicitní povel) vyberte
open.
Opakujte pro stav open, ale za implicitní povel vyberte close.
Obr. 3.26 Na této záložce specifikujete platné a implicitní povely pro každý stav
6.
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a nastavte
Scan interval, Data reduction (Redukce dat) a Base interval podle
následujícího obrázku.
Obr. 3.27 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete
vlastnosti shromažďování dat
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
7.
Postup
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa).
POZNÁMKA:
Čím více údajů vložíte do šablony, tím méně práce budete
mít při následovném definování objektu použitím šablony. Vložíme tedy
všechny údaje, které jsou společné oběma ventilům.
Obr. 3.28 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) definujete části PLC adresy, které
budou společné objektům založeným na této šabloně
8.
Vložte následující údaje:

Vyberte Command (Povel) nebo State (Stav) v rámečku Configure
atom (Atom).

V poli I/O mode (I/O mód), vyberte out pro povel a in pro stav.

Vyberte Alarm-In a v poli Alarm Details (Detaily alarmu) vyberte
číslo alarmu 101, jak je popsáno v části „Definování textů alarmů“
v kapitole 3.

V poli Driver (Ovladač) vyberte příslušný ovladač 7T3964R
(IgssStation1).

V poli Node (Uzel) vložte 0 (číslo uzlu, které jsme definovali
v modulu System Configuration).

V poli Data Group vložte 22 pro povel a 23 pro stav.
POZNÁMKA:
K dosažení co nejefektivnější komunikace použijeme jeden
blok pro povely a jiný pro stavy. Tím dosáhneme toho, že ovladač nebude
snímat nepotřebná data (např. povely při shromažďování údajů o změnách
stavů).

Pole Word offset ponechte beze změny.

Pole Bit Offset ponechte nevyplněné, poněvadž každý objekt bude
mít vlastní specifickou adresu.

V roletovém menu External Type vyberte za typ externích dat FP16.
79
80
Začínáme s IGSS
Krok
9.
Postup
Klepněte na záložku Symbol Definition (Definice symbolu). Následně:

K uložení vybrané barvy a symbolu jako části šablony zaškrtněte
políčko Copy symbols to template (Kopírovat symboly do šablony).

V poli Digital state for symbol (Digitální stavy symbolu) vyberte
Closed (zavřeno).

V roletovém menu Symbol color (Vyber barvu symbolu) vyberte
žlutou barvu, která bude zastupovat stav zavřeno.

V sekci Choose symbol (Vyber symbol) vyberte symbol, který bude
zastupovat stav zavřeno.

Obr. 3.29 Na záložce Symbol Definition (Definice symbolu) volíte barvy a
symboly rozličných stavů
10.
Opakujte krok 9 pro stav Open (otevřeno), ale vyberte zelenou barvu, která
bude tento stav zastupovat.
11.
Klepněte na OK. Digitální šablona je hotova.
Definování digitálních objektů
Účel
V této fázi práce máme připraven diagram bez objektů, objekt měřítko a digitální šablonu, tedy všechny
základní bloky nutné pro výstavbu naší vzorové konfigurace.
Začneme definováním dvou ventilů V1 and V2 pomocí digitální šablony VALVE.
Definování dvou
ventilů V1 a V2
TIP:
Jedinými vlastnostmi, které musíme pro ventily V1 a V2 nadefinovat, jsou jejich specifické adresy
PLC a jejich symboly.
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Valves. Zobrazí se dialogové okno Object
Browser (Vyhledávač objektů).
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
2.
Postup
Klepněte na znak + vedle složky Global, potom na Digital, ve stromovém
pohledu (Tree view) vyberte VALVE a do pole Name (Jméno) vložte V1.
Klepněte na Create (Vytvořit).
Obr. 3.30 V tomto dialogovém oknu volíte příslušnou šablonu a zadáváte jedinečný
název nového objektu
3.
Na záložce Edit Mapping (PLC adresa), vložte přesné adresy PLC. K zajištění
konzistence v programování PLC použijeme tentýž offset pro stav i pro
povel.
Obr. 3.31 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) vkládáte přesné adresy PLC a čísla
alarmů
81
82
Začínáme s IGSS
Krok
4.
Postup
Klepněte na záložku Symbol Definition (Definice symbolu). Následně:
 · Klepněte na tlačítko Copy Symbols from Template (Kopírovat
symbol ze vzoru). Použijí se výběry barev a symbolů, které
jste nadefinovali jako součást šablony.
TIP:
Pokud chcete pootočit pootočit symbol (např. o 90° pro stav
otevřeno), zvolte příslušný úhel otočení z roletového menu Symbol
Angle (Úhel).
Obr. 3.32 Na záložce Symbol Definition (Definice symbolu), volíte barvy a symboly
nebo používáte výběry ze šablony
5.
Klepněte na OK. Oba symboly se zobrazí na diagramu. Automaticky jsou
umístěny na sobě, ale je možno je jednotlivě přemisťovat (vyberte View
(Zobrazit)  Show All States (Zobrazit všechny stavy)).
Umístěte symbol, název a stav pro V1.
6.
Opakujte kroky 1 až 4 pro V2, ale pro stav i povel zadejte Word offset 17.
POZNÁMKA:
Protože V1 a V2 používají pouze jeden stavový bit, mohli
jsme místo 17 zadat 16, 1 jako bitový offset pro stav. Nicméně v naší vzorové
konfiguraci velmi malého rozsahu není nutné paketovat stavy. Navíc tak
získáme přehlednou symetrickou strukturu bitových offsetů pro stavy i pro
povely.
Povelové bity nelze paketovat. Systém vždy zapisuje (alespoň) jedno slovo
(16 bitů) najednou.
7.
Klepněte na záložku Symbol Definition (Definice symbolu) a pro V2 vyberte
klepnutím na tlačítko Copy Symbols from Template (Kopírovat symbol ze
vzoru) tytéž barvy a symboly jako pro V1.
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
8.
Postup
Umístěte symbol, název a stav pro V2.
Obr. 3.33 Diagram Overview s dvěma umístěnými ventily
Definování analogových objektů
Účel
V naší vzorové konfiguraci budou dva analogové objekty reprezentující:
 průtokoměr F0147 k měření množství vody přitékající do nádrže,
 snímač výšky hladiny v nádrži L0147.
Pro definování
průtokoměru
F0147
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Objects (Objekty)  Analog Elements. Zobrazí se dialogové okno
Object Browser (Vyhledávač objektů).
2.
Klepněte na znak + vedle složky Global a na Analog. Do pole Name
(Jméno) vložte název F0147 a do pole Description (Popis) vložte text
Flow into tank T0147 (P•ítok do nádrže T0147).
Obr. 3.34 V dialogovém oknu Object Browser (Vyhledávač objektů) vkládáte
jedinečný název objektu a volitelný popis
83
84
Začínáme s IGSS
Krok
3.
Postup
Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností
analogových objektů. Následně:
 · Pomocí klávesnice nebo posunováním příslušných vodorovných
čar nastavte hodnoty podle následujícího obrázku. Měřicí
rozsah průtokoměru je 0 až 100 l/h.
 · V poli Units (Jednotky) vyberte pomocí roletového menu
jednotky měření l/h.
 · Zaškrtněte políčka u hodnot alarmů a limitů High Alarm, High
Limit, Low Limit a Low Alarm (Horní alarm, Horní limit, Dolní
limit a Dolní alarm).
POZNÁMKA:
Pole Actual Value (Aktuální hodnota) bude aktualizováno
ihned, jakmile se začnou shromažďovat data.
Obr. 3.35 Na záložce Analog specifikujete rozsah měření, jednotky a hodnoty
alarmů
4.
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a zadejte
nastavení podle následujícího obrázku.
Obr. 3.36 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete
vlastnosti shromažďování dat
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
5.
Postup
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa) a následně:

V rámečku Configure atom (Atom) zaškrtněte Actual Value
(Aktuální hodnota).

Do pole Data Group zadejte hodnotu 20. Pro analogová měření
zvolíme jiné skupiny dat než pro digitální.

V rámečku Atom zaškrtněte Set Point (Žádaná hodnota) a zadejte
do pole Data Group hodnotu 18.
POZNÁMKA:
adresy PLC.
Ostatních pět hodnot je lokálních pro PC a tedy nemají

V rámečku Atom zaškrtněte High Alarm (Horní alarm) a vyberte
asociovaný text alarmu (číslo 102), jak je popsáno v čísti
„Definování textů alarmů“ v kapitole 3.

Opakujte tento postup pro High Limit (Horní limit) - alarm č. 103,
Low Limit (Dolní limit) - alarm č. 104 a Low Alarm (Dolní alarm) alarm č. 105.
Obr. 3.37 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) vkládáte specifické adresy PLC
a asociujete příslušné texty alarmů
6.
Klepněte na záložku Symbol Definition (Definice symbolu) a vyberte barvu
a symbol.
7.
Klepněte na OK. Symbol se zobrazí na diagramu. Umístěte symbol,
popisek a hodnotu. Viz obrázek.
Pro definování
Proveďte následující kroky:
sloupcového
zobrazení úrovně
Krok Postup
hladiny (množství)
L0147
Vyberte Objects (Objekty)  Bar Display (Sloupcový graf). Zobrazí se
1.
dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
2.
Klepněte na znak + vedle složky Global, vyberte Analog, do pole Name
(Jméno) vložte název L0147 a do pole Description (Popis) vložte text
Water level in tank T0147 (Výška hladiny v nádrži
T0147).
85
86
Začínáme s IGSS
Krok
Postup
Obr. 3.38 V dialogovém oknu Object Browser (Vyhledávač objektů) vkládáte
jedinečný název objektu a volitelný popis
2.
Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností
sloupcového zobrazení. Následně:

Upravte maximální hodnotu na 1000.

Odstraňte všechny hodnoty s výjimkou High Alarm (Horní alarm),
Actual Value (Aktuální hodnota) a Low Alarm (Dolní alarm)
posunutím odpovídajících horizontálních čar nad horní nebo pod
dolní hranu stavěcího pruhu. Barevné označení hodnot určuje
odpovídající horizontální čáry, které posunujete. Odstranění hodnot
můžete provést rychleji odstraněním zaškrtnutí políček
odpovídajících atomů na záložce Edit Mapping (PLC adresa).

V poli Units (Jednotky) vyberte pomocí roletového menu jednotky
měření l.
Obr. 3.39 Na záložce Analog specifikujete rozsah měření, jednotky a hodnoty alarmů
3.
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a zadejte
nastavení podle následujícího obrázku.
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
Postup
Obr. 3.40 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete
vlastnosti shromažďovaní dat
4.
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa). Následně:

V rámečku Atom zaškrtněte Actual Value (Aktuální hodnota) a
vložte adresy PLC podle následujícího obrázku.

Vyberte High Alarm (Horní alarm) a přiřaďte mu odpovídající text
alarmu (č. alarmu 106), pak vyberte Low Alarm (Dolní alarm) a
přiřaďte mu alarm č. 107.
Obr. 3.41 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) vložte specifické adresy PLC a
přiřaďte odpovídající čísla alarmů
5.
Klepněte na záložku Attributes of Bar (Vlastnosti sloupcového grafu). Při
zadávání nových hodnot se změny zobrazují v náhledu v rámečku vlevo.
Zadejte nastavení podle následujícího obrázku.
87
88
Začínáme s IGSS
Krok
Postup
Figure 3.42 Na záložce Attributes of Bar (Vlastnosti sloupcového
grafu) definujete vzhled sloupce sloupcového zobrazení
Klepněte na OK. Zobrazí se sloupec grafu (sloupcového zobrazení). Umístěte
sloupec dovnitř nákresu nádrže a upravte jeho velikost tak, aby jeho strany
lícovaly s liniemi obrázku nádrže (viz následující obrázek). Umístěte název a
hodnotu.
6.
Obr. 3.43 Diagram Overview se sloupcovým zobrazením úrovně hladiny
Definování událostí
Úvod
Seznam událostí (Event List) poskytuje operátoru rychlý přehled o nejdůležitějších událostech týkajících
se systému nebo objektů. Události zobrazované v seznamu událostí jsou uživatelsky definovány a mohou
být konfigurovány z modulu Definition (Definice) nebo Supervise (Supervie). Seznam událostí se
zobrazuje hned pod seznamem aktivních alarmů (Alarm List).
Pro zobrazení v seznamu událostí je možno definovat tyto typy událostí:

OP připojen/odpojen (OP connect/disconnect)

Periodicky (Periodical)
Oddíl C: Budování konfigurace

Start/stop systému (System start/stop)

Uživatelská definice (User defined)

Přihlášení/odhlášení uživatele (User login/logout)

Zápis ukončen/zahájen (Writing stopped/started)

Chybné pakety (Error packet).
89
Účel
V naší vzorové konfiguraci budeme chtít registrovat události, kdy množství vody přesáhne 800 l a ventil V2
je uzavřen, aby operátor obdržel včasné upozornění a mohl reagovat na nastalou situaci ještě než objekt
představující množství vody v nádrži dosáhne alarmového stavu.
Pro definování
události pro V2 a
L0147
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Edit (Upravit)  Event list…(Seznam události). Zobrazí se dialogové
okno Events (Události).
2.
Klepněte na Add (Přidat). Zobrazí se dialogové okno Edit Event (Upravit
událost).
3.
Do pole Name (Jméno) zadejte text: Water level (L0147) is
800 l and V2 is closed (Množství vody je 800 l a V2
je uzav•en).
4.
V poli Type (Typ) pomocí roletového menu vyberte User defined (Uživatelská
definice).
5.
V poli Display color (Zobrazení barvy) vyberte barvu, která se použije pro
seznam událostí.
6.
Pro zobrazení události v seznamu alarmů (Alarm List) zaškrtněte políčko
Alarm on event (Alarm při události).
POZNÁMKA:
Při zobrazení události v seznamu alarmů se použije barva
alarmu a barva potvrzení pro alarm číslo 90. Dále viz téma nápovědy
„Showing events in the Alarm List“ v souboru nápovědy Alarm.
7.
V sekci Criteria (Kritéria) klepněte na tlačítko Add Criteria (Přidat kritérium).
8.
Klepněte na tlačítko Object Browser (Vyhledávač objektů).
9.
Najděte objekt V2, uchopte jej a přetáhněte jej do prvního řádku pole kritérií.
10.
Následně:

Pro Atom vyberte State (Stav).

Pro Relation (Relace) vyberte =(value).

Pro Object/value (Objekt/hodnota) vložte 0 , která odpovídá povelu
Closed (zavřeno).
90
Začínáme s IGSS
Krok
11.
Postup
Opakujte kroky 7-10 pro objekt L0147 a následně:

Pro Atom vyberte Actual Value (Aktuální hodnota).

Pro Relation (Relace) vyberte >(value).

Pro Object/value (Objekt/hodnota) vložte 800.
Vaše dialogové okno by mělo vypadat takto:
12.
Klepněte na OK.
Při výskytu události bude okno seznamu událostí vypadat následovně:
Základní výpočty
Účel
V naší vzorové konfiguraci chceme kontrolovat průtok na vtoku F0147 a ovládat ventil V1 tak, aby se vtok
uzavřel, když je množství vody v nádrži 850 l nebo větší. Toho dosáhneme ve dvou krocích. Uzavřeme V1,
pokud je množství vody v nádrži 850 l nebo větší, to však ovlivní požadovanou hodnotu (set point) F0147
(vzhledem k tomu, že ventil je uzavřen, průtok je nulový). Nejdříve nadefinujme základní výpočty pro
ventil V1.
Pro definování
základního
výpočtu pro V1
Proveďte následující kroky:
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
Krok
Postup
1.
Pravým tlačítkem klepněte na objekt V1 a vyberte Properties (Vlastnosti).
2.
Klepněte na záložku Calculation (Výpočet).
3.
Pro vložení početního výrazu v sekci Atom zaškrtněte políčko Command
(Povel).
4.
Klepněte na pole v sekci Expression (Výraz) a vložte:
IIF(Value(‘L0147’)>850.00, 0,1)
Záložka by měla vypadat jako následující obrázek:
Obr. 3.44 Početní výraz na záložce Calculation (Výpočet)
POZNÁMKA:
Výraz zajistí zavření ventilu V1, pokud množství v nádrži
L0147 přesáhne 850.00 litrů.
5.
Klepněte na tlačítko Test Expression (Test výrazu) pro ověření, že výraz je
zadán správně. Je-li výraz správně, zobrazí se o tom zpráva v informačním
oknu.
Obr. 3.45 Informační okno potvrzující úspěšný test výrazu
Klepněte na OK.
6.
Pro zavření dialogového okna klepněte na OK.
V dalším kroku nadefinujeme základní výpočty pro požadovanou hodnotu (set point) F0147.
Pro definování
základního
výpočtu pro
F0147
Proveďte následující kroky:
91
92
Začínáme s IGSS
Krok
Postup
1.
Pravým tlačítkem klepněte na objekt F0147 a vyberte Properties (Vlastnosti).
2.
Klepněte na záložku Calculation (Výpočet).
3.
Pro vložení početního výrazu v rámečku Atom zaškrtněte políčko SetPoint
(Požadovaná hodnota).
4.
Klepněte na pole v sekci Expression (Výraz) a vložte:
IIF(StateValue(‘V1’)=0,SetPoint(‘F0147’)=0,1)
Obr. 3.46 Početní výraz na záložce Calculation (Výpočet)
5.
Klepněte na tlačítko Test Expression (Test výrazu) pro ověření, že výraz je
zadán správně. Je-li výraz správně, zobrazí se o tom zpráva v informačním
oknu.
Obr. 3.47 Informační okno potvrzující úspěšný test výrazu
Klepněte na OK.
6.
Pro zavření dialogového okna klepněte na OK.
Další informace jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte výraz „Calculation“.
Definování objektů typu table (tabulka)
Účel
V naší vzorové konfiguraci budeme chtít zobrazit čtyři teplotní čidla, které měří teplotu v různých úrovních
nádrže. Tato čidla sloučíme do jednoho objektu table – tabulky T0147.
Oddíl C: Budování konfigurace
Pro definování
objektu tabulka
T0147
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Rectangular Field (Obdélníkové pole). Zobrazí
se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
Vyberte Table (Tabulka) a vložte název a popis podle následujícího obrázku.
Obr. 3.48 V dialogovém oknu Object Browser (Vyhledávač objektů) vkládáte
jedinečný název a volitelný název
2.
 Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností
objektu tabulka.
 · V sekci Type (Typ) vyberte Fixed Table (Pevná tabulka).
 · Vložte názvy (jména) a hodnoty podle následujícího obrázku.
 · V poli Units (Jednotky) pomocí roletového menu vyberte°C.
 · Do pole Minimum value (Minimum) zadejte 0 a do pole Maximum
value (Maximum) zadejte 100.
Obr. 3.49 Na záložce Table (Tabulka) vkládáte názvy jednotlivých teplotních čidel a
jejich počáteční hodnoty
93
94
Začínáme s IGSS
Krok
3.
Postup
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a zadejte
nastavení podle následujícího obrázku.
Všimněte si, že volby se liší od analogových objektů, a to v těchto
parametrech:
 Logging (Logování) je nastaveno na None (Žádný), což znamená, že
nebude možno zobrazovat grafy s historickými hodnotami objektu. Grafy
trendů však bude možno vizualizovat, poněvadž se zobrazují nezávisle na
ukládaných hodnotách.
 Base interval je nastaven na None (Žádný), což znamená, že se nepoužije
žádná statistická metoda pro redukci dat a tedy nebudou k dispozici
hodnoty pro výstupní protokoly.
 V poli Scale As (Měřítko jako) jsme vybrali objekt typu scaling –
měřítko Fahren.toCel, které jsme nadefinovali v části „Definování objektu
typu scaling (měřítko). Tento objekt převádí hodnoty od 32 do 212 na
hodnoty od 0 do 100.
 V sekci Base interval je nastavena hodnota základního intervalu na 10.
V sekci Data reduction (Redukce dat) zaškrtněte políčka Minimum a
Maximum. V sekci Transfer to history (Archivovat) vyberte Reduced value
(Redukovaná hodnota).
Obr. 3.50 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete vlastnosti
shromažďování dat. Všimněte si, že k převodu stupňu Fahrenheita na stupně Celsia jsme
používáme objektu Fahren.toCel
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
4.
Postup
Klepněte na záložku Display (Zobrazit).
 · V sekci State/Value (Stav/Hodnota) zaškrtněte políčko Units
(Jednotky), aby se jednotky zobrazovaly vedle hodnot objektu.
Obr. 3.51 Na záložce Display (Zobrazit) zadáváte, aby se jednotky zobrazovaly spolu
s hodnotami objektu tabulka
5.
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa) a vložte hodnoty podle
následujícího obrázku.
Protože objekt table (tabulka) používá typ externích dat FP16,obsazuje adresy
18.00 až 21.00.
POZNÁMKA:
Ačkoliv objekt obsahuje čtyři hodnoty, zadáváte pouze
jednu adresu,a to pro první hodnotu v tabulce. U dalších hodnot se
předpokládá, že obsazují postupně hned následující adresy.
Obr. 3.52 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) zadáváte specifickou adresu PLC.
Všimněte si, že vkládáte pouze jednu adresu. IGSS předpokládá, že další hodnoty
obsazují postupně hned následující adresy
95
96
Začínáme s IGSS
Krok
6.
Postup

Klepněte na OK. Zobrazí se obdélníkové pole zastupující objekt typu
table – tabulka.

Umístěte obdélník, podle potřeby upravte jeho velikost, nad něj
umístěte popisek s názvem a dovnitř hodnoty.
Obr. 3.53 Diagram Overview s umístěnými teplotními čidly
Definování čítačů
Účel
Vzorová konfigurace je téměř hotova. Zbývají pouze dva prvky:

čítač, který bude počítat množství vody v litrech,

text, který bude zobrazovat aktuální stav.
Začneme definováním objektu counter – čítač C0147.
Pro definování
čítače C0147
Proveďte následující kroky:
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
1.
Postup

Vyberte Objects (Objekty)  Rectangular Field (Obdélníkové pole).
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Vyberte Counter (Čítač) a vložte název (jméno) a popis podle
následujícího obrázku.
Obr. 3.54 V dialogovém oknu Object Browser (Vyhledávač objektů) vkládáte
jedinečný název a volitelný popis
2.
Dále postupujte takto:
 · Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno
vlastností objektu čítač.
 · Vyberte jednotku měření a zadejte hodnoty podle následujícího
obrázku.
Obr. 3. 55 Na záložce Counter (Čítač) specifikujete jednotky měření, hodnotu
nastavení, maximální hodnotu a zda má být aktivována supervize alarmů
(v zaškrtávacím políčku Limit)
97
98
Začínáme s IGSS
Krok
3.
Postup
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a zadejte
nastavení podle následujícího obrázku. Všimněte si, že tento objekt čítač
nemá nastaveno ukládání dat (logování).
V sekci Base interval nastavte hodnotu intervalu na 10. V sekci Data
reduction (Redukce dat) v nabídkovém rámečku zaškrtněte políčko
Maximum. V sekci Transfer to history (Archivovat) vyberte Reduced value
(Redukovaná hodnota).
Obr. 3.56 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete
vlastnosti shromažďování dat. Všimněte si, že pro tento objekt není vybráno ukládání
dat (logging) ani base interval
4.
Klepněte na záložku Display (Zobrazit).
 · V sekci State/Value (Stav/Hodnota) zaškrtněte políčko Units
(Jednotky) pro zobrazení jednotek na procesním diagramu.
5.
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa) a vložte hodnoty podle
následujícího obrázku.
POZNÁMKA:
tj. 22.
Použijeme Word Offset ihned po objektu table (tabulka),
Obr. 3.57 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) zadáváte specifickou adresu PLC.
Použijeme Word Offset ihned po objektu table (tabulka), tedy 22.
Oddíl C: Budování konfigurace
Krok
6.
Postup
Další postup:

Klepněte na OK. Zobrazí se obdélníkové pole zastupující objekt
counter – čítač.

Umístěte obdélník, podle potřeby upravte jeho velikost, nad něj
umístěte popisek s názvem a dovnitř hodnoty.
Obr. 3.58 Diagram Overview s umístěným objektem čítač C0147
Definování řetězců
Účel
Posledním objektem, který umístíme do diagramu, je text popisující aktuální stav procesu. K tomu
nadefinujeme objekt string – řetězec Message.
Pro definování
objektu řetězec
Message
Proveďte následující kroky:
99
100
Začínáme s IGSS
Krok
1.
Postup
Nejdříve:

Vyberte Objects (Objekty)  Rectangular Field (Obdélníkové pole).
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Vyberte String (Řetězec) a do pole Name (Jméno) vložte název
objektu Message.

Zaškrtněte políčko Value (Hodnota) a zrušte zaškrtnutí políčka Name
(Jméno).
Obr. 3.59 V dialogovém oknu Object Browser (Vyhledávač objektů) zadáváte název
řetězce.
2.
Dále postupujte takto:

Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností
objektu řetězec.

Do pole Maximum Length (Maximální délka) vložte hodnotu 70 a do
pole String (Řetězec) vložte výchozí řetězec (Probíhá plnění
jímky) podle následujícího obrázku.
Obr. 3.60 Na záložce String (Objekt řetězec) vkládáte maximální délku a text
řetězcového objektu
Oddíl C: Budování konfigurace 101
Krok
3.
Postup
Klepněte na záložku Data Management Definitions (Správa dat) a zadejte
nastavení podle následujícího obrázku.
Obr. 3.61 Na záložce Data Management Definitions (Správa dat) definujete
vlastnosti shromažďování dat Všimněte si, že je zadán interval snímání (scan interval),
ale není zadáno ukládání dat (logging)
4.
Klepněte na záložku Edit Mapping (PLC adresa) a zadejte adresu PLC podle
následujícího obrázku.
POZNÁMKA:
group), a to 21.
Pro objekt řetězec použijeme novou skupinu dat (data
Obr. 3.62 Na záložce Edit Mapping (PLC adresa) specifikujete adresu PLC. Pro
objekt řetězec použijeme novou skupinu dat 21.
102
Začínáme s IGSS
Krok
5.
Postup
Dále postupujte následovně:

Klepněte na OK. Zobrazí se obdélníkové pole zastupující objekt
řetězec (string).

Umístěte obdélník, podle potřeby upravte jeho velikost a dovnitř
umístěte textový řetězec.
ZÁVĚR: Konfigurace je nyní hotova. Aby operátor mohl automaticky
otevírat diagram Overview, pokračujte podle dalších pokynů.
Obr. 3.63 Diagram Overview s umístěným objektem řetězec popisujícím aktuální stav
procesu
Příprava diagramu Proveďte následující kroky:
pro operátora
Krok
1.
Postup
Vyberte Format (Formát)  Set Initial Display (Nastavit počáteční
obrazovku) pro automatické otevření diagramu při spuštění modulu
Supervise (Supervize).
2.
Uložte dosavadní práci. Vyberte File (Soubor)  Save (Uložit) nebo stiskněte
kombinaci kláves CTRL + s.
POZNÁMKA:
Abyste předešli ztrátě vložených dat, doporučujeme vám
pravidelně ukládat svou práci.
Definování grafů
Úvod
V IGSS jsou dva typy grafů. Prvním z nich jsou tradiční grafy zobrazované v samostatných oknech. Postup
definice tohoto typu grafu je popsán níže. Druhým typem jsou vnořené grafy, které je možno vložit do
procesního diagramu. Tento typ grafu umožňuje vyjádření nejen tradiční změny hodnot v čase
(podporováno oběma typy grafů), nýbrž i vyjádření závislosti mezi dvěma objekty.
Podrobné informace o vnořených grafech naleznete v souboru nápovědy Definition.
Účel
Konfiguraci máme prakticky hotovu, ale abychom měli celkovou představu o stavu nádrže T0147, budeme
ještě chtít zobrazit parametry přítoku, vstupního ventilu a snímače výšky hladiny v grafu. K tomu
nadefinujeme objekt typu graf G0147.
Oddíl C: Budování konfigurace 103
Pro definování
okna grafu G0147
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Nejdříve:
 Vyberte Graph (Graf)  Create (Vytvořit). Zobrazí se okno New Graph
Properties (Vlastnosti nového grafu).
 Vložte název (jméno) a popis podle následujícího obrázku.
 Pro zobrazení názvu grafu v menu Graph (Graf) v modulu Supervise
(Supervize) zaškrtněte políčko Name to Menu (Jméno do menu).
 Vyberte prvky okna grafu, které se mají zobrazit, podle následujícího
obrázku.
Obr. 3.68 V dialogovém okně New Graph Properties (Vlastnosti nového grafu)
vkládáte název a volitelný popis a vybíráte, které prvky se mají zobrazit
104
Začínáme s IGSS
Krok
2.
Postup
Dále postupujte takto:
 Klepněte na OK. Zobrazí se dialogové okno Define Graph Parameters
(Nastav parametry grafu).
 Ve sloupci Object name (Jméno objektu) vyberte pomocí roletového menu
objekty uvedené na následujícím obrázku.
POZNÁMKA: Ostatní nastavení ponechte s implicitními nabídkami.
Podrobné informace k jednotlivým položkám zobrazíte klepnutím na
v pravém horním rohu dialogového okna a následovným klepnutím na
příslušnou položku.
Obr. 3.69 V dialogovém oknu Define Graph Parameters (Nastav parametry grafu)
definujete procesní komponenty, které se mají zobrazit, periodu grafu a jeho vlastnosti
3.
Dále postupujte takto:
 Klepněte na OK. Zobrazí se okno grafu.
 Podle potřeby upravte velikost okna a umístěte tam, kde se má zobrazovat
na monitoru operátorské stanice.
TIP: Pokud chcete zajistit, že se okno grafu bude vždy otvírat s toutéž
nastavenou velikostí a na tomtéž místě obrazovky, můžete zamknout tyto
vlastnosti v modulu System Configuration, záložce Supervise odstraněním
zaškrtnutí políčka Allow graph move and resize.
Obr. 3.70 Okno grafu lze přesunovat a je možno měnit jeho velikost podle potřeby
Oddíl C: Budování konfigurace 105
Instalace konfigurace
Účel
Konfigurace je připravena k instalaci. Nainstalujeme ji a odstraníme případné chyby v instalaci.
Pro instalaci
konfigurace
Proveďte následující kroky:
Krok
Popis
1.
Zvolte File (Soubor)  Install Configuration (Překlad konfigurace) nebo
stiskněte kombinaci kláves CTRL + T. Zobrazí se dialogové okno Installation
Options (Možnosti instalace).
2.
Dále postupujte takto:

Ve skupině Installation report settings (Nastavení hlášení instalace)
zaškrtněte všechna políčka.

Obr. 3.71 Dialogové okno Installation Options (Překlad konfigurace) umožňuje
definovat obsah instalačního hlášení <MyConfig>.prt a nastavit další volby
TIP: Pokud nechcete, aby se v budoucnu při instalaci konfigurace
zobrazovalo toto dialogové okno, zaškrtněte políčko Skip This Dialog
(Nezobrazovat tento dialog). Pro opětovné zobrazení tohoto dialogového
okna podržte během výběru Install Configuration (Překlad konfigurace)
v menu File (Soubor) klávesu SHIFT.
3.
Spustí se automaticky instalační program, která zkontroluje celou
konfiguraci.
 · Proběhla-li instalace úspěšně, zobrazí se okno hlášení s informací
o tom, kolik nainstalovaná konfigurace obsahuje objektů.
Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) se vytvoří instalační hlášení
<MyConfig>.prt.
 · Pokud jsou v konfiguraci jakékoli chyby, automaticky se spustí
modul Troubleshooter. Modul zobrazí všechny chyby a umožní
vám je postupně odstranit. Po odstranění všech chyb zopakujte
instalaci.
Instalační hlášení
4.
Chcete-li spustit konfiguraci v modulu Supervise (Supervize), vyberte Start
 Programs  IGSS 6.0  IGSS Starter. Zobrazí se dialogové okno modulu
IGSS Starter.
5.
Pro spuštění konfigurace klepněte na tlačítko Supervise (Supervize).
6.
Aktualizovat spuštěnou konfiguraci je možno bez jejího ukončování. Použijte
funkci Online Update a proveďte kroky 2 a 3 uvedené výše.
Při úspěšné instalaci konfigurace se zobrazí okno hlášení a vy si můžete prohlédnout instalační hlášení
<MyConfig>.prt. Hlášení obsahuje podrobné informace o konfiguraci, např. scan intervaly, base intervaly,
informace o komunikaci.
106
Začínáme s IGSS
Obr. 3.72 Hlášení o instalaci obsahuje podrobné informace o konfiguraci
Ke konci hlášení jsou uvedeny důležité údaje o účinnosti komunikace s PLC. Viz následující obrázek:
Obr. 3.73 Hlášení o instalaci obsahuje údaje o efektivitě komunikace s PLC
Podrobné informace o instalačních hlášeních jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte výraz
„installation report“.
Oddíl C: Budování konfigurace 107
Oprava
instalačních chyb
Modul Troubleshooter
POZNÁMKA:
Pokud instalace neproběhla úspěšně, automaticky se spustí modul
Troubleshooter. Zobrazí se seznam instalačních chyb. Poklepáním na řádek s chybou otevřete dialogové
okno s dalšími informacemi. Klepnutím na tlačítko Locate Error in Definition se dostanete k objektu, u
kterého byla identifikována chyba.
Obr. 3.74 Chybový log soubor <MyConfig>.err obsahuje chyby, které se vyskytly během instalace a umožňuje vám rychle
najít chybné objekty a chyby odstranit
Pro odstranění chyb v instalaci
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Poklepejte na řádek, kde je zobrazena chyba, kterou chcete odstranit.
2.
Klepnutím na tlačítko Locate Error in Definition, otevřete dialogové okno
objektu s chybou.
3.
S použitím údajů z modulu Troubleshooter opravte chybu a klepněte na OK.
4.
Opakujte kroky 1 až 3 pro všechny chyby.
5.
Znovu nainstalujte konfiguraci.
POZNÁMKA:
Konfiguraci lze spustit až po opravení všech chyb.
Podrobné informace o instalaci konfigurace jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte výraz
„installing“.
Simulace procesních hodnot
Účel
Poté co jsme nainstalovali konfiguraci se všemi objekty, budeme chtít nasimulovat skutečné procesní
hodnoty a alarmy, abychom se přesvědčili, jak se operátoru zobrazí procesní diagram v modulu Supervise
(Supervize). Zároveň můžeme vizuálně zkontrolovat, zda diagram funguje, když je proces činný.
Použití souborů
.sim
Pro zobrazení simulovaných hodnot v modulu Supervise (Supervize) postupujte následovně:
 vytvořte soubor simulačních dat <MyConfig>.sim,
 zkontrolujte, zda je aktivní volba Run Simulated na záložce Data Collection v modulu System
Configuration,
108
Začínáme s IGSS
Pro vytvoření
souboru .sim
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Otevřete textový editor (např. WordPad).
2.
Vložte text podle následujícího obrázku:
Obr. 3.75 Příklad souboru .sim. Všimněte si, že pro každý objekt můžete zadat řadu
simulačních hodnot. Nástroj pro shromažďování dat je bude číst cyklicky od začátku do
konce
3.
Uložte soubor do kmenové složky konfigurace jako Getting Started.sim
Podrobné informace o syntaxi simulačních souborů jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte
výraz „simulating“.
Pro simulaci
procesních
hodnot
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Zkontrolujte, zda nástroj pro shromažďování dat (DC) je spuštěn simulovaně:

Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  System Configuration.

Klepněte na záložku DC a zaškrtněte políčko Run Simulated.
2.
Nainstalujte konfiguraci v modulu Definition (Definice), viz postup uvedený
v části „Instalace konfigurace a odstranění chyb“ v tomto oddílu příručky.
3.
Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  IGSS Starter. Zobrazí se dialogové
okno modulu IGSS Starter.
4.
Klepněte na tlačítko Supervise (Supervize).
ZÁVĚR: Modul Supervise (Supervize) se automaticky spustí a pro zobrazení
procesních hodnot se použijí simulační data ze souboru .sim. Pokud soubor
obsahuje syntaktické chyby, zobrazí se hlášení o nich při spuštění nástroje
pro shromažďování dat (DC).
Oddíl C: Budování konfigurace 109
Definování výstupních protokolů (hlášení)
Účel
Na závěr vytvoříme výstupní protokoly (hlášení) obsluhy, ke kterým bude mít operátor přístup z modulu
Supervise (Supervize).
Postup vytváření
hlášení
(protokolů)
Postup vytváření nových protokolů zahrnuje následující fáze:
 vytvoření formátu protokolu,
 vytvoření záhlaví protokolu,
 začlenění objektů do protokolů,
 ověření protokolů,
 zpřístupnění v modulu Supervise (Supervize).
Typy hlášení
(protokolů)
IGSS obsahuje tyto standardní typy hlášení (protokolů):
 periodické protokoly (periodical reports – denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční)
 okamžité protokoly (snapshot reports – okamžité procesní hodnoty)
 protokoly statistiky alarmů (alarm statistics reports)
Pro vytvoření
formátu hlášení
(protokolu)
V tomto vzorovém příkladu vytvoříme formát hlášení (protokolu), který se použije pro periodická hlášení
(denní, týdenní atd.). Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  Definition. Spustí se modul
Definition (Definice).
2.
Klepněte na Edit (Upravit)  Report Formats (Formáty hlášení). Zobrazí se
dialogové okno Report Formats (Formáty hlášení) .
110
Začínáme s IGSS
3.

Klepněte na Create (Vytvořit) v sekci Report Format (Formát
hlášení). Zobrazí se dialogové okno Report Format Properties
(Nastavení formátu hlášení).

Do pole Format name (Jméno formátu) vložte název DemoRep.

Zaškrtněte políčko Set as default (Nastav jako výchozí). Když
operátor bude požadovat hlášení, bude automaticky navrhnut tento
formát hlášení.

Vyberte volbu Periodical report (Periodické hlášení). Denní,
týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční hlášení budou založeny na tomto
formátu.

Klepnutím na OK se vrátíte zpět do dialogového okna Report
Formats (Formáty hlášení).
Obr. 3.76 Z tohoto dialogového okna vytváříte a udržujete formáty hlášení, na nichž
jsou založena výstupní hlášení operátorů. Formát hlášení je možno rozčlenit do sekcí
(Report Headings – Záhlaví hlášení).
4.
Klepněte na tlačítko Create (Vytvořit) v sekci Report heading (Záhlaví
hlášení). Zobrazí se dialogové okno Report Heading Properties (Nastavení
záhlaví hlášení).

Do pole Heading text (Text záhlaví) vložte text Flow and level
(Průtok a úroveň hladiny) podle následujícího
obrázku.
Obr. 3.77 V tomto dialogovém oknu specifikujete název sekcí hlášení
5.
Opakujte krok 4 pro další dvě záhlaví nazvaná “Miscellaneous” (Různé) a
“Valves” (Ventily).
6.
Klepnutím na OK se vrátíte do dialogového okna Report Formats (Formáty
hlášení).
TIP:
Záhlaví jsou v stromovém pohledu automaticky řazeny abecedně.
Změnu pořadí záhlaví změníte uchopením položky a přesunutím na
požadovanou pozici.
Oddíl C: Budování konfigurace 111
7.
Pro zahrnutí objektů do hlášení klepněte na Browse (Vyhledat) v sekci
Chosen objects (Vybraný objekt). Zobrazí se dialogové okno Object Browser
(Vyhledávač objektů). Nyní zařadíme do hlášení tyto objekty:
Tento objekt
Zařadíme pod záhlaví hlášení
F0147 (Min/Max)
Flow and level
L0147 (Average)
Flow and level
C0147 (Max)
Miscellaneous
T0147 (Average)
Miscellaneous
V1 (Change)
Valves
V2 (Change)
Valves

8.

Dále postupujte takto:
Vyberte první dva objekty ze seznamu klepnutím na jejich názvy za
současného přidržení klávesy CTRL, uchopte je a přetáhněte na název
záhlaví “Flow and level” v dialogovém okně Report Formats (Formáty
hlášení).
 Opakujte tento postup pro ostatní objekty; přetáhněte je na názvy záhlaví
„Miscellaneous“, respektive „Valves“.
ZÁVĚR: Formát hlášení (protokolu) je připraven k použití. Zbývá zajistit
operátoru přímý přístup k aplikacím pro tato hlášení. (Viz „Zahrnout hlášení
(protokol) jako uživatelský program“).
Obr. 3.78 V tomto dialogovém oknu zahrnujete jednotlivé objekty do hlášení a
specifikujete záhlaví hlášení, pod která tyto objekty náleží
9.
Zahrnout hlášení
(protokol) jako
uživatelský
program
 Klepnutím na Close (Zavřít) se vrátíte do dialogového okna Report
Formats (Formáty hlášení).
Operátor musí mít přímý přístup k tomuto formátu hlášení, proto v menu User Programs (Uživatelské
programy) modulu Definition (Definice) vytvoříme propojení k aplikacím pro hlášení.
POZNÁMKA:
Instalační program automaticky vytváří propojení k aplikacím Periodical Reports
(Periodické protokoly) a Snapshot Reports (Okamžité protokoly). Níže uvedený postup popisuje, jak toto
propojení vytvořit manuálně.
112
Začínáme s IGSS
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
V modulu Definition (Definice) vyberte User Programs (Uživatelské
programy)  Customize for Supervise (Nastav pro supervizi). Zobrazí se
dialogové okno Access to User Programs from Supervise (Přístup k
uživatelským programům ze Supervize).

Klepněte na New (Nový), pak vložte Dmyrep.mde, což je název
souboru aplikace Periodical Reports (Periodické protokoly).
Klepněte na OK.
POZNÁMKA:
Během instalace se instalační cesta IGSS stává částí
proměnné systémového prostředí Windows. Nemusíte tedy zadávat celou
cestu k souboru.

Do pole Menu Text (Text v menu) vložte Periodical Reports.

Postup zopakujte pro okamžitá hlášení, jako název souboru však
vložte Actrep.mde.

Klepněte na OK.

Nainstalujte konfiguraci (viz „Instalace konfigurace“ v tomto
oddílu).
Obr. 3.79 V tomto dialogovém oknu specifikujete cesty a názvy programů, které mají
být zahrnuty do menu User Programs (Uživatelské programy) modulu Supervise
Oddíl C: Budování konfigurace 113
2.
Výsledek ověřte v modulu Supervise (Supervize) takto:

Vyberte Start  Programs  IGSS 6.0  IGSS Starter.

Klepněte na Supervise (Supervize).

Vyberte User Programs (Uživatelské programy)  Periodical
Reports (Periodické protokoly). Zobrazí se dialogové okno
Periodical Reports (Periodické protokoly).
Obr. 3.80 V tomto dialogovém oknu operátor vybírá požadovaný typ hlášení a datum
hlášení a volí druh periodického protokolu
Automatický tisk
hlášení
Chcete-li tisknout hlášení v pravidelných intervalech, doporučujeme vám použít modul Job Scheduler.
Pomocí něho můžete spustit libovolný modul nebo akci v daný okamžik (např. tisk denního hlášení každý
den v 7.30 h).
Další informace o automatickém tisku získáte v souboru nápovědy Job Scheduler.
Podrobné informace o protokolech (hlášeních) získáte v souboru nápovědy Reports.
114
Začínáme s IGSS
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace
Přehled
O tomto oddílu
V tomto oddílu jsou popsány některé pokročilé funkce IGSS. Abyste se s nimi mohli blíže seznámit,
budeme právě vybudovanou konfiguraci postupně vylepšovat pomocí těchto funkcí:
 panel nástrojů pro kreslení (Drawing toolbar),
 standardní typy – deskriptory (standard descriptors – grafické objekty, ovládací prvky Windows atd.),
 panelu nástrojů pro knihovnu (Library toolbar).
Contents
Pokročilé nástroje IGSS..................................................................................................... 115
Použití čar pro analogové objekty ..................................................................................... 116
Použití mnohoúhelníků pro analogové objekty ................................................................. 118
Vylepšení sloupcového zobrazení ..................................................................................... 122
Použití příkazových tlačítek pro objekty typu čítač ........................................................... 124
Použití příkazového pole nebo combo boxu pro digitální objekty .................................... 126
Vnořený seznam alarmů .................................................................................................... 129
Vnořený diagram ............................................................................................................... 131
Mřížka ............................................................................................................................... 134
Použití animovaných symbolů........................................................................................... 137
Umístění oblíbené grafiky do panelu nástrojů pro knihovnu ............................................. 139
Nastavení vzhledu tabulky................................................................................................. 141
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 115
Pokročilé nástroje v IGSS
Úvod
V tomto oddílu vyzkoušíme některé z pokročilých nástrojů IGSS. Tyto nástroje nám umožní prezentovat
procesní komponenty zcela novými způsoby, např. pomocí standardních ovládacích prvků Windows.
Panel nástrojů pro Ve starších verzích IGSS bylo možno pro nákres pozadí použít pouze obrázek vytvořený v externích
kreslení
kreslicích programech. Nyní můžete jednoduše zvolit barvu pozadí a vytvořit nákres přímo za pomoci
panelu pro kreslení a dalších funkcí známých z kreslicích programů.
Na následujícím obrázku jsou uvedeny funkce jednotlivých tlačítek panelu nástrojů pro kreslení (Drawing
toolbar).
Obr. 3.81 Panel nástrojů pro kreslení umožňuje vytvořit nákresy objektů a umisťovat grafické soubory, ActiveX/OLE
objekty a vnořené grafy do procesních diagramů
Komponenty, které vytvoříte pomocí panelu nástrojů pro kreslení mohou být buď statické nebo spojeny
s objektem IGSS. V tomto druhém případě je vzhled např. grafického objektu asociován se stavem nebo
hodnotou procesního komponentu.
Podrobné informace o panelu nástrojů pro kreslení (Drawing toolbar) naleznete v souboru nápovědy
Definition; hledejte heslo „toolbars; Drawing toolbar“.
Standardní typy
(deskriptory)
Nejobvyklejším způsobem, jak zobrazit objekt IGSS na procesním diagramu, je použít symbolu z knihovny
symbolů souboru Symbols.v20 obsaženého v IGSS. Může však využít další způsoby zobrazování objektů:
 grafické objekty (čáry, mnohoúhelníky atd.),
 tlačítka Windows (tlačítko, combo box atd.),
 grafické soubory (.bmp, .wmf, .emf, .gif, etc.),
 multimediální soubory (.avi a .gif),
 OLE objekty,
 ovládací prvky ActiveX,
 vnořený graf,
 vnořený seznam alarmů,
 vnořený diagram,
 animovaný symbol,
Standardní typ pro zastoupení objektu IGSS (deskriptor) můžete propojit se stavem nebo hodnotou objektu.
Podrobné informace o standardních typech jsou uvedeny v souboru nápovědy Definition; hledejte heslo
„standard descriptors“.
Panel nástrojů pro Panel nástrojů pro knihovnu (Library toolbar) umožňuje přetažení vašich oblíbených grafických objektů do
knihovnu
procesních diagramů.
Na následujícím obrázku jsou popsány funkce panelu nástrojů pro knihovnu.
116
Začínáme s IGSS
Obr. 3.82 Umístěte vaše oblíbené soubory grafiky na panel nástrojů knihovny a potom je jednoduše uchopte a přetáhněte
do procesních diagramů
Podrobné informace o panelu nástrojů pro knihovnu naleznete v souboru nápovědy Definition; hledejte
heslo „Library toolbar“.
Použití čar pro analogové objekty
Účel
Namísto standardního symbolu pro průtok z tabulky symbolů můžete třeba chtít pro průtokoměr F0147
použít čáru. Čára může být umístěna na nákresu vstupního potrubí, ať je operátoru zřejmé, že alarm tohoto
objektu se přímo týká přítokového potrubí.
Použijeme různé barvy pro rozsahy alarmů a blikání čáry, pokud je objekt v alarmovém stavu.
Použití čáry pro
POZNÁMKA:
Než začneme používat pokročilé nástroje, vytvoříme nový diagram Overview_New
průtokoměr F0147 (Přehled_Nový). Vytvořte nový diagram podle postupu „Definování oblastí a diagramů“ v oddílu C.
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy)  Line
(Čára). Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Vyberte Analog a zaškrtněte políčko Value (Hodnota).

Ze seznamu objektů v poli vpravo vyberte F0147.

Klepněte na Create (Vytvořit) a zobrazí se čára představující objekt.
Obr. 3.83 Když asociujete standardní typ s objektem IGSS, zobrazí se dialogové okno
Object browser (Vyhledávač objektů)
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 117
2.
Umístěte čáru, název a hodnotu podle následujícího obrázku.
Obr. 3.84 Umístěte čáru na nákres vstupního potrubí
3.
Pro definování vlastností čáry na ni poklepejte. Klepněte na záložku
Attributes of Line (Parametry čar).

Ve skupině Line Color (Barva čáry) poklepejte na Bind Line Color
(Bind barva čáry), čímž aktivujete vazbu na stavy objektu.

Poklepáním na barevné pásy a vyberte barvy, která budou přiřazeny
příslušným atomům (hodnotám alarmů) .
Obr. 3.85 Ve skupině Line Color (Barva čáry) přiřazujete barvu čáry aktuální procesní
hodnotě. Můžete přiřadit i jednotlivé barvy různým alarmovým stavům.
118
Začínáme s IGSS
4.
Dále pokračujte takto:

Ve skupině Bindings to Object Alarms (Vazby na alarmy objektu)
poklepejte na Flash Line (Blikat čárou) pro aktivaci blikání čáry při
alarmu objektu.

Poklepejte na barevné pásy a vyberte příslušné barvy, kterými bude
čára blikat.
Figure 3.86 Ve skupině Bindings to Object Alarms (Vazby na alarmy objektu)
aktivujete blikání čáry při alarmu objektu a vybíráte příslušné barvy
5.
Klepněte na OK.
Použití mnohoúhelníků pro analogové objekty
Účel
Pokud máte nádrž s nepravoúhlou základnou, možná budete chtít použít pro zobrazení objemu vody v
nádrži (úrovně hladiny) mnohoúhelník. V našem ukázkovém příkladu použijeme existující objekt L0147.
Dále nastavíme blikání pozadí (plochy) mnohoúhelníku při překročení některé z alarmových hodnot.
K vytvoření mnohoúhelníku použijeme panelu nástrojů pro kreslení (Drawing toolbar) a poté ho propojíme
s objektem L0147.
Pro vytvoření
mnohoúhelníku
pro analogový
objekt
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
2.
Postup
Není-li zobrazen panel nástrojů pro kreslení, vyberte View (Zobrazit) 
Drawing toolbar (Panel nástrojů pro kreslení).
Klepněte na
pro aktivaci nástroje.
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 119
3.
Dále postupujte takto:

Klepněte jednou na místo, kde má být umístěn horní levý roh
mnohoúhelníku a natáhněte první svislou čáru.

Klepněte jednou na místo, kde má být umístěn vrchol.

Opakujte pro všechny strany mnohoúhelníku až vytvoříte tvar
uvedený na následujícím obrázku.

Poklepáním na hranu ukončíte kreslení mnohoúhelníku.
Obr. 3.87 Mnohoúhelník představující nádrž je připraven k propojení s příslušným
objektem IGSS
POZNÁMKA:
Pokud některý vrchol umístíte nesprávně, vrátíte zpět
poslední akci klepnutím na Edit (Upravit)  Undo (Zpět). Vrácenou akci
zopakujete klepnutím na Edit (Upravit)  Redo (Znovu).
4.
Pravým tlačítkem klepněte na mnohoúhelník a vyberte Connect (Připojit) .
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Vyberte Analog a zaškrtněte políčko Value (Hodnota).

Do pole Name (Jméno) vložte L0147.

V sekci Open by name (Otevřít podle jména) zaškrtněte políčko
Show properties (Ukázat vlastnosti).
Obr. 3.88 Při propojování standardního typu s objektem IGSS se zobrazí dialogové
okno Object Browser (Vyhledávač objektů)
5.
Klepněte na Open / Select (Otevři/Výběr). Zobrazí se dialogové okno
vlastností objektu.
Klepněte opět na OK, protože nechceme měnit vlastnosti objektu. Zobrazí se
název (jméno) objektu a hodnota. Umístěte je podle obrázku uvedeného v
bodu 9.
120
Začínáme s IGSS
6.
Poklepejte na mnohoúhelník a vyberte záložku Attributes of Polygon
(Parametry mnohoúhelníku).

Ve skupině Background Color (Barva pozadí) poklepejte na Bind
Background Color (Bind barva pozadí), čímž aktivujete vazbu na
stavy objektu.

Poklepejte na barevné pásy a vyberte příslušné barvy.
Obr. 3.89 Ve skupině Background Color (Barva pozadí) vybíráte příslušné
barvy
7.
Dále postupujte následovně:

Ve skupině Bindings to Object Alarms (Vazby na alarmy objektu)
poklepejte na Flashing Background (Blikat pozadím), čímž
aktivujete blikání pozadí při alarmu objektu.

Poklepejte na Flash Background On Color (Barva pozadí v ON) a
vyberte příslušnou barvu.
Obr. 3.90 Ve skupině Bindings to Object Alarms (Vazby na alarmy objektu)
aktivujete blikání pozadí při alarmu objektu a vybíráte příslušné barvy
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 121
8.
Dále postupujte následovně:

Ve skupině Miscellaneous (Různé) poklepejte na barevné pásy a
vyberte příslušnou barvu a vzor výplně.

Poklepejte na Fill Direction (Směr vyplnění) a vyberte Up (Nahoru).

Poklepejte na Fill Criteria (Kritérium vyplnění) a vyberte Actual
Value (Aktuální hodnota).

Poklepejte na Fill Active (Vyplňovat), čímž aktivujete vyplňování
mnohoúhelníku v závislosti to na procesních hodnotách.
Obr. 3.91 Ve skupině Miscellaneous (Různé) vybíráte kritéria pro barvy a vzory
výplně, např. Actual Value (Aktuální hodnota) pro zobrazení aktuální procesní
hodnoty. Tyto hodnoty určují vyplňování mnohoúhelníku
9.
Klepněte na OK. Mnohoúhelník by měl nyní vypadat takto:
Obr. 3.92 Mnohoúhelník je umístěn na diagramu a vyplnění odpovídá
aktuální procesní hodnotě
122
Začínáme s IGSS
Vylepšení sloupcového zobrazení
Účel
Při definování objektu reprezentujícího množství vody v nádrži (úroveň hladiny) L0147 jsme použili
standardního sloupcového zobrazení (sloupcového grafu). Nyní vylepšíme zobrazení množství vody
v nádrži našim požadavkům použitím několika pokročilých funkcí.
Pro definování
pokročilého
sloupcového
zobrazení
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Bar Display (Sloupcový graf). Zobrazí se
dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Vyberte Analog a zaškrtněte políčko Value (Hodnota).

Do pole Name (Jméno) vložte L0147 a klepněte na Create (Vytvořit).
Zobrazí se dialogové okno se záložkou Attributes of Bar(Vlastnosti
sloupcového grafu).
Obr. 3.93 Při definování nového sloupcového zobrazení (grafu) se zobrazí Object
Browser (Vyhledávač objektů). V tomto případě jsme vybrali již existující analogový
objekt L0147
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 123
2.
Dále postupujte následovně:

Ve skupině Show Limits (Limity) vyberte Lines + Arrows (Čára +
šipka) pro zobrazení limitních hodnot alarmů.

Ve skupině Colors and Patterns (Barva a vzorek) klepněte na Limit
(Čára limitu) a vyberte červenou barvu, která bude reprezentovat
limitní hodnoty alarmů.

Ve skupině Align Axis (Zarovnání osy) vyberte Left (Vlevo) pro
zobrazení osy s hodnotami vlevo od nákresu nádrže.

Ve skupině Bar View (Vzhled) vyberte 2-D View (2-D) pro plošné
zobrazení sloupce.

Ve skupině Scale Attributes (Vlastnosti stupnice) zaškrtněte políčka
Show Scale (Stupnice) a Show Values (Hodnoty), pro jejich
zobrazení.

Klepněte na OK. Zobrazí se sloupec a další prvky sloupcového
zobrazení.
Obr. 3.94 Zadali jsme vlastnosti sloupcového zobrazení. Náhled průběžně
zobrazuje zadané volby
3.
Umístěte sloupec s ostatními prvky dovnitř nákresu nádrže a upravte jeho
velikost tak, aby jeho strany lícovaly s liniemi obrázku nádrže (viz
následující obrázek). Umístěte název a hodnotu.
Obr. 3.95 Sloupcové zobrazení množství vody je vloženo do diagramu. Všimněte si linií
limitů alarmů, které dávají operátoru jasnou představu, jestli se hladina blíží k limitu
124
Začínáme s IGSS
Použití příkazových tlačítek pro objekty typu čítač
Účel
Objekt typu čítač C0147, který počítá množství vody napouštěné do nádrže v litrech za hodinu, byl původně
definován jako obdélníkové pole. Pokud místo něj použijeme příkazové tlačítko, umožníme operátoru
jednoduchým klepnutím na ně provést zadaný povel, např. vložit nastavenou hodnotu (preset).
Použití
příkazového
tlačítka pro čítač
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy) 
Button Control (Tlačítko). Zobrazí se dialogové okno Object Browser
(Vyhledávač objektů).

Vyberte Counter (Čítač) a zaškrtněte políčko Value (Hodnota).

Do pole Name (Jméno) vložte C0147.

Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se příkazové tlačítko.
Obr. 3.96 Při definování příkazového tlačítka se zobrazí dialogové okno
Object Browser (Vyhledávač objektů)
2.
Přemístěte tlačítko, název a hodnotu a upravte velikost tlačítka podle obrázku
v bodu 4.
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 125
3.
Poklepejte na příkazové tlačítko a vyberte záložku Attributes of Button
(Parametry tlačítka).

Ve skupině Command On Click (Povel po kliknutí) poklepejte na
Bind Command On Click (Bind povel po kliknutí) a Preset (Nastav),
čímž umožníte, aby operátor mohl zadat tento povel klepnutím na
příkazové tlačítko.

Ve skupině Miscellaneous (Různé) poklepejte na Text to be
displayed (Zobrazovaný text), v následujícím dialogovém oknu
vložte Preset (Nastav) a klepněte na OK.
Obr. 3.97 Ve skupině Command on Click (Povel po kliknutí) asociujete povelové
tlačítko s jedním ze čtyř povelů, které operátor může zadat
4.
Klepněte na OK. Objekt typu čítač by měl nyní vypadat takto:
Obr. 3.98 Příkazové tlačítko zastupující objekt typu čítač je hotovo. Operátor může
zadat příkaz Preset (Nastav) klepnutím na toto tlačítko.
126
Začínáme s IGSS
Použití příkazového pole nebo combo boxu pro digitální objekty
Účel
Ventily V1 a V2 byly původně definovány při použití standardních symbolů pro ventil vybraných z tabulky
symbolů. IGSS nabízí dvě užitečné varianty, a to příkazové pole (pole povelu) a combo box (pole se
seznamem).
Definování
příkazového pole
pro digitální
objekt V1
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Command Field (Pole povelu). Zobrazí se
dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).

Ve stromovém pohledu (Tree view) klepněte na znak + vedle složky
Global, potom na znak + vedle složky Digital a vyberte šablonu
Valve.

V seznamu objektů vyberte V1.
Obr. 3.99 Při definování příkazového pole se zobrazí dialogové okno Object Browser
(Vyhledávač objektů)
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 127
2.
Dále postupujte takto:

Klepněte na Create (Vytvořit). Zobrazí se dialogové okno vlastností
objektů se záložkou Set Command Layout (Nastav pole povelu).

Zaškrtněte všechna čtyři políčka vpravo od náhledu.

V sekci Align (Zarovnat) vyberte Horizontal (Vodorovně).
Obr. 3.100 Na záložce Set Command Layout (Nastav pole povelu) definujete
vlastnosti zobrazení příkazového pole. Všimněte si, že je možno zobrazit jak povely, tak
aktuální stav.
3.
Dále postupujte takto:

Klepněte na OK. Zobrazí se příkazové pole.

Přemístěte příkazové pole a jeho název a upravte velikost pole podle
následujícího obrázku.
Obr. 3.101 Příkazové pole je umístěno na diagramu. Operátor má stálý přehled o
dostupných povelech a aktuálním stavu.
Definování combo Proveďte následující kroky:
boxu pro digitální
objekt V2
128
Začínáme s IGSS
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy) 
Combo Control (Seznam). Zobrazí se dialogové okno Object Browser
(Vyhledávač objektů).

Ve stromovém pohledu (Tree view) klepněte na znak + vedle složky
Global, potom na znak + vedle složky Digital a vyberte šablonu
Valve.

V seznamu objektů vyberte V2.
Obr. 3.102 Při definování combo boxu se zobrazí dialogové okno Object
Browser (Vyhledávač objektů)
2.
Umístěte a upravte velikost combo boxu podle následujícího obrázku a
umístěte popisky názvu a stavu.
TIP:
Chcete-li, aby byly zobrazeny oba povely v roletovém menu,
roztáhněte combo box směrem dolů. Klepněte na combo box, umístěte kurzor
nad prostřední dolní úchyt a když se objeví kurzor ruka, natáhněte combo
box na požadovanou velikost.
Obr. 3.103 Combo box (pole se seznamem) zastupující ventil V2 je umístěn na
diagramu. Operátor vybírá povel klepnutím na požadovanou volbu z roletového menu
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 129
Vnořený seznam alarmů
Účel
Vlastní výběr alarmů je možno zobrazit ve vnořeném seznamu alarmů. Vnořený seznam alarmů může
například obsahovat alarmy odvozené od objektů zobrazených na určitém diagramu.
Nyní vytvoříme vnořený seznam alarmů, který bude zobrazovat všechny alarmy pocházející od průtoku,
tzn. alarmy č. 102 až 105.
Použití vnořeného Proveďte následující kroky:
seznamu alarmů
Krok
1.
Postup
Zvolte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy) 
Embedded Alarm List (Seznam alarmů). Seznam alarmů se umístí na
diagram.
Přesuňte seznam alarmů do pravého horního rohu diagramu.
2.
Pravým tlačítkem klepněte na pozadí seznamu alarmů a vyberte Properties
(Vlastnosti).
3.
Zobrazí se dialogové okno Embedded Alarm List Properties (Vlastnosti
seznamu vložených alarmů).
130
Začínáme s IGSS
4.
Klepněte na tlačítko Add... (Přidat...) v sekci Filters (Filtry). Zobrazí se
dialogové okno Defining Filters (Definování filtrů).
5.
V sekci Edit Condition (Upravit podmínky) pak:

V roletovém menu Property (Vlastnost) vyberte Alarm no. (Číslo
alarmu).

V roletovém menu Condition (Podmínka) vyberte is between (mezi).

Do polí Value (Hodnota) vložte 102 a 105.
6.
Zadejte jméno filtru Flow alarms (Alarmy průtoku) a klepněte na
Add (Přidat) pro přidání podmínek filtru. Dialogové okno by nyní mělo
vypadat takto:
7.
Klepněte na OK.
8.
V sekci Filters (Filtry) vyberte filtr Flow alarms a zaškrtněte políčko Default
(Výchozí).
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 131
9.
Diagram by nyní měl vypadat takto:
Vnořené diagramy
Účel
Nyní vytvoříme vnořený diagram, abychom mohli sledovat jak diagram Overview, tak Overview_New. K
tomu musíme nejdříve vytvořit nový diagram, který nazveme Dualview.
Vnořený diagram shromažďuje několik logicky souvisejících podprocesů do jednoho deskriptoru.
Deskriptor je vnořen do standardního diagramu IGSS.
Pro každý podproces je definován vnořený diagram a zobrazeno tlačítko. Ty jsou umístěny na panelu
tlačítek, z něhož může operátor zvolit podproces, který chce zobrazit.
Nejdříve vytvoříme nový diagram, do něhož vložíme vnořený diagram.
Pro vytvoření
vnořeného
diagramu
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Vyberte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy) 
Embedded Diagram (Vnořený diagram). V levém horním rohu se zobrazí
diagram. Přizpůsobte velikost vnořeného diagramu.
2.
Pravým tlačítkem klepněte na bílý pruh v horní části vnořeného diagramu a
vyberte Properties (Vlastnosti).
132
Začínáme s IGSS
3.
Zobrazí se dialogové okno Embedded Diagram Properties (Vlastnosti
vnořeného diagramu). Nastavte Fraction used for buttons (Část použitá pro
tlačítka) na 0.1 a zvolte požadovanou barvu textu Text color (Barva textu).
4.
Klepněte na záložku Subdiagrams (Vnořený diagram) a klepněte na tlačítko
Add (Přidat) v seznamu List of Subdiagrams (Seznam diagramů).
5.
Do pole Display name (Zobrazované jméno) zadejte Overview.
6.
V sekci Background (Pozadí) vyberte Picture (Barva) a klepněte na Browse
(Vyhledat) k vyhledání obrázku, který je umístěn ve složce [Install
Path]\Samples. Zobrazí se dialogové okno Open a Background Picture.
Obr 3.104 V tomto dialogovém oknu vybíráte kresbu pro pozadí diagramu
7.
Poklepejte na název souboru Waterx.wmf.
8.
Klepněte na OK.
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 133
9.
Postup zopakujte pro diagram Overview_New.
Dialogové okno by nyní mělo vypadat takto.
10.
Klepněte na OK.
11.
Váš diagram by nyní měl vypadat takto:
12.
Přejděte na diagram Overview, vyberte všechny objekty a zkopírujte je.
13.
Přejděte na diagram Dualview a klepněte na vnořený diagram Overview.
14.
Vyberte Edit (Upravit)  Paste As Reference (Vložit jako odkaz). Když se
objeví následující okno, klepněte na Yes (Ano).
15.
Postup zopakujte pro diagram Overview_New.
134
Začínáme s IGSS
16.
Váš diagram by nyní měl vypadat takto:
Mřížka
Účel
Nyní budeme chtít vytvořit diagram, který bude obsahovat klíčové hodnoty konfigurace.
Nejdříve vytvoříme nový diagram, který nazveme KeyValues.
Pro vytvoření
přišpendlitelné
mřížky
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
Postup
Vyberte Objects (Objekty)  Standard Descriptors (Standardní typy)  Grid
Control (Tabulka). V horním levém rohu diagramu se zobrazí mřížka
(tabulka).
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 135
2.
Poklepejte na mřížku. Zobrazí se dialogové okno Grid Properties. Klepněte
na záložku Environment (Prostředí) a upravte vlastnosti podle následujícího
obrázku.
136
Začínáme s IGSS
3.
Přejděte na záložku Selected Cells (Vybrané buňky).
Upravte tabulku podle následujícího obrázku. Buňky je po poklepání možno
editovat.
4.
Klepněte na buňku State/Value (Stav/Hodnota) pro objekt V1 a jako Cell type
(Typ) vyberte Object value (Hodnota).
5.
Klepněte na Browse (Vyhledat). Zobrazí se dialogové okno Object Browser
(Vyhledávač objektů).
6.
Najděte objekt V1 a klepněte na Open/Select (Otevřít/Výběr).
7.
V seznam atomů vyberte State (Stav).
8.
V sekci Show alarm on (Zobrazit alarm na) zaškrtněte políčko Background
(Pozadí) pro zobrazení alarmu objektu na pozadí.
9.
Opakujte kroky 4 až 8 pro sloupec Command/High Alarm (Povel/Horní
alarm), avšak v seznamu atomů vyberte Command (Povel).
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 137
10.
Postup zopakujte pro zbývající objekty, takže výsledná tabulka bude vypadat
jako následující obrázek (Vyberte Actual Value (Aktuální hodnota) a High
Alarm (Horní alarm) pro L0147, C0147 a F0147, nezapomeňte zaškrtnout
políčko Unit with value (Jednotky s hodnotou)).
11.
Uložte a nainstalujte konfiguraci.
12.
Spusťte modul Supervise.
13.
Zvolte Diagram (Diagram)  KeyValues.
14.
Klepněte na ikonu u levého okraje záhlaví okna diagramu KeyValues.
Zobrazí se menu systému, z něhož vyberte Pin (Přišpendlit).
15.
Nyní můžete procházet konfigurací a diagram KeyValues se bude zobrazovat
vždy na tomtéž místě navrchu.
Použití animovaných symbolů
Účel
Pro vytvoření
animovaného
symbolu
Nyní zobrazíme ventil V2 jako animovaný symbol.
Proveďte následující kroky:
Krok
1.
2.
Postup
Vyberte View (Zobrazit)  Drawing Toolbar (Panel nástrojů pro kreslení) pro
zobrazení panelu na pracovní ploše.
Najděte symbol
a klepněte na něj, pak klepněte na diagram, do něhož
chcete symbol umístit.
3.
Zobrazí se grafické symboly pro dmychadla.
4.
Poklepejte na grafický symbol a zobrazí se záložka Animated Symbol
(Animovaný symbol).
138
Začínáme s IGSS
5.
Pomocí posuvníku přejděte na kategorii Valves a vyberte symbol v levém
horním rohu.
6.
Klepněte na OK a grafický symbol se zobrazí na diagramu.
7.
Pravým tlačítkem klepněte na symbol a vyberte Connect… (Připojit...).
Zobrazí se dialogové okno Object Browser (Vyhledávač objektů).
8.
Klepněte na znak + vedle složky Global, pak na znak + vedle složky Digital
v stromovém pohledu (Tree view) a vyberte VALVE. V seznamu vpravo
klepněte na V2.
9.
Klepněte na Open/Select (Otevři/Výběr). Animovaný symbol je nyní propojen
s objektem V2.
10.
Přejděte na záložku Animated Symbol (Animovaný symbol).
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 139
11.
Pomocí roletového menu vyberte stav a v následujících sekcích proveďte tato
nastavení:
In Alarm (S alarmem):

Nastavte Fill Color Mode (Způsob vyplnění) na Shaded (Stínovat)

Zaškrtněte políčko Use Alarm Color (Použít barvu alarmu)

Nastavte Blink Mode (Způsob blikání) na Invisible (Neviditelný)
Closed:

Nastavte Fill Color Mode (Způsob vyplnění) na Shaded (Stínovat)

Nastavte Fill Color (Vyplnit barvou) na modrou
Open:

Nastavte Fill Color Mode (Způsob vyplnění) na Shaded (Stínovat)

Nastavte Fill Color (Vyplnit barvou) na zelenou
Orientation (Orientace):

Nastavte Flip (Překlopení) na Vertical (Svisle)

Nastavte Rotation (Rotace) na 90
12.
Umístěte grafický symbol podle následujícího obrázku:
13.
Do souboru *.sim přidejte tento řádek:
10 V2 1 1
Tím se dostane animovaný symbol do alarmového stavu.
Umístění oblíbené grafiky do panelu nástrojů pro knihovnu
Účel
Představte si, že vytváříte konfiguraci pro provoz s mnoha identickými nádržemi, které jsou však umístěny
na různých procesních diagramech. Nákres nádrže je vytvořen v externím kreslicím programu, ale místo
funkce kopírovat/vložit umístíme grafiku do panelu nástrojů pro knihovnu (Library toolbar).
Použití panelu
nástrojů pro
knihovnu
Proveďte následující kroky:
Krok
Postup
1.
Ve vašem oblíbeném kreslicím programu vytvořte nákres nádrže a exportujte
jej nebo uložte v podporovaném formátu. V našem vzorové příkladě
použijeme nákres nádrže tank-2.emf z demonstrační konfigurace.
2.
Pro zobrazení panelu vyberte View (Zobrazit)  Library Toolbar (Panel
nástrojů pro knihovnu).
140
Začínáme s IGSS
3.
Dále postupujte takto:
 Pravým tlačítkem klepněte na panel knihovny nástrojů a v místní nabídce
vyberte Add New Tool (Přidat nový nástroj).
 Vyberte obrázek a klepněte na Open (Otevřít), cesta k souboru je [IGSS
installation path]\Gssdemo\ENG. Grafika se zobrazí na panelu nástrojů.
Obr. 3.105 V tomto dialogovém oknu vybíráte obrázek, která má být umístěna na
panelu nástrojů pro knihovnu (Library toolbar). Náhled se zobrazí po zaškrtnutí položky
Show Preview.
4.
Dále postupujte takto:
 Pravým tlačítkem klepněte na symbol na panelu nástrojů a v místní
nabídce vyberte Edit Tool Name (Upravit jméno nástroje).
 V následujícím dialogovém oknu vložte název Tank 2 a klepněte na OK.
Obr. 3.106 V tomto dialogovém okně vkládáte název, který se má zobrazit spolu s
miniaturou obrázku na panelu nástrojů pro knihovnu.
5.
Klepněte na obrázek a přetáhněte jej do procesního diagramu.
Obr. 3.107 Nákres nádrže byl přetažen z panel nástrojů pro knihovnu do procesního
diagramu. Nákres nádrže lze použít dle potřeby
Oddíl D: Zdokonalení konfigurace 141
Nastavení vzhledu tabulky
Účel
Řekněme, že v konfiguraci, kterou jste vytvořili, zjistíte, že potřebujete změnit uzly u všech objektů
zobrazených na určitém diagramu. V tom případě přejděte na diagram a otevřete Property Table View
(Nastavení vzhledu tabulky). Takto můžete provést změny hromadně, což je mnohem rychlejší, než
kdybyste prováděli změny pro každý objekt jednotlivě.
Pro použití
Proveďte následující kroky:
nastavení vzhledu
tabulky
Krok
Postup
1.
Přejděte na diagram Overview_New. Vyberte Diagram (Diagram)  Property
Table View (Nastavení vzhledu tabulky). Zobrazí se okno Property Table View
(Nastavení vzhledu tabulky).
2.
Klepněte na úroveň Atom. V pravém oknu panelu se zobrazí atomy.
3.
Klepněte na sloupec Node (Uzel). Vložte 0 pro každý objekt. tabulka by nyní
měla vypadat takto:
142
Začínáme s IGSS
143
Začínáme s IGSS
Rejstřík
°F, převod na °C
74
aktuální hodnota (analogový
objekt)
24
alarmy
definování textů a priorit
63, 71
analogové objekty
definování
23, 83
obrazový průvodce
43
popis
23
zobrazit jako čáru
119
zobrazit jako mnohoúhelník
121
Atom (záložka PLC adresa)
27
automatický tisk hlášení
(protokolů)
116
base interval
25
bit offset
27
budování konfigurace
66
C0147, objekt čítač, definování
98
co je IGSS
50
combo box, použití pro digitální
objekty
130
čára, použití pro analogové
objekty
119
číslo alarmu, definování
63
čítač
definování
analogové objekty
23, 83
diagramy
17, 70
digitální objekty
80
digitální šablony
76
grafy
20, 104
jednotky měření
69
objekt měřítko
39, 74
objekt řetězec
35, 101
objekt tabulka
28, 94
objekt čítač
32, 98
oblasti
16, 70
sloupcové zobrazení
86
texty alarmů
63, 71
texty alarmů a priority
63, 71
diagramy
definování
17, 70
nastavit počáteční obrazovku
104
obrazový průvodce
42
popis
17
příprava pro operátora
104
vložení nákresu pozadí
17
volba Jméno do menu
17
definování
32, 98
dialogové okno Nastav parametry
21, 106
grafu
obrazový průvodce
43
digitální objekty
popis
32
zobrazit jako pole citlivé na
poklepání
32
zobrazit jako příkazové
tlačítko
128
data group (skupina dat)
27
datové složky
pro datové soubory
55
pro konfigurační data
55
Definice (modul)
menu
67
místní nabídky
68
přehled
67
spuštění
67
definování
80
obrazový průvodce
43
popis
34
standardní digitální objekty
34
zobrazit jako combo box
130
zobrazit jako příkazové pole
130
digitální šablony
alarmové bity
48
definování
47, 76
definování povelů
49
definování stavů
49
pokročilé možnosti
50
povelové bity
48
stavové bity
48
Rejstřík 144
35, 47
složky dat
55
externí typ (typ externích dat)
27
vytváření – přehled
51
F0147, průtokoměr, definování
80
vzorová
52
funkční klávesy, přiřazení
19
kontrolní seznam
G0147 graf, definování
105
budování konfigurace
globální parametry, nastavení
56
nastavení a předkonfigurování 65
výhody
pro vzorovou konfiguraci
grafy
67
53, 67
kreslení
definování
20
nastavení parametrů
105
nákres pozadí
62
obrazový průvodce
42
symboly
64
popis
20
volba Jméno do menu
20
hlášení (protokoly)
automatický tisk
116
instalační
108
složka dat pro
55
typy
112
vytváření
112
záhlaví, definování
113
zahrnout jako uživatelský
program
114
zahrnutí objektů
112
86
local (I/O mód)
27
logování (logging)
25
menu
Diagram
17
Graf
20
modulu Definice
67
Oblast
16
Message, objekt řetězec,
definování
definování (analogové
objekty)
24
odvozování (objekt tabulka)
29
chyby, opravy chyb v instalaci
110
I/O mód (záložka PLC adresa)
27
mnohoúhelníky, použití pro
analogové objekty
in
27
local
27
out
27
in (I/O mód)
27
instalace konfigurace
107
instalační hlášení, obsah
108
instalační chyby, opravy
110
přehled
69
konfigurace
budování
66
instalace
107
kontrolní seznam vzorové
53, 67
121
6
nabídkový panel
67
nákres pozadí
podporované formáty
62
vložení do diagramů
18
vytvoření
62
nápověda
druhy
3
hledání v
4
nápověda „Co je to?“
jednotky měření
68
moduly
modul Definice
I/O módy
98
místní nabídky
modul Definice
hodnoty alarmů
definování
L0147, snímač výšky hladiny,
definování
3
nastavení
globální parametry
56
přehled
54
revize kontrolního seznamu
65
nastavení hodnoty preset (objekt
čítač)
33
145
Začínáme s IGSS
nástrojový panel pro kreslení
118
objekt čítač Fahren.toCel,
definování
74
objekt měřítko
definování
39
obrazový průvodce
44
popis
39
propojení s analogovým
objektem
definování uzlu
27
definování word offsetu
27
postupné adresy (objekt
tabulka)
31
počáteční obrazovka, nastavení
pro diagramy
104
pokročilé nástroje
118
pole citlivé na poklepání
40
definování pro objekty čítač
povelové bity
objekt řetězec
definování
35, 101
obrazový průvodce
44
popis
35
objekt tabulka
definování
30, 94
obrazový průvodce
43
popis
28
povely
definování názvů pro
49, 76
požadovaná hodnota (analogový
objekt)
24
priority, definování pro alarmy
63, 71
problémy, odstranění při instalaci 110
procesní hodnoty, simulace
objekt měřítko s analogovým
objektem
definování
16,70
oblast Global
16
obrazový průvodce
42
popis
16
protokoly statistiky alarmů
uživatelsky definovaná
16
předkonfigurování
definování
48, 76
110
propojení
oblast
oblast Global
32
40
standardní typy (deskriptory) s
objekty IGSS
118
112
16
kontrolní seznam
65
70
přehled
54
6
obrazový průvodce objektovými
typy
42
okamžitá hlášení
112
okno grafu (příklad)
22
opravy, instalačních chyb
110
Přidat povel (digitální šablony)
41
out (I/O mód)
27
Přidat stav (digitální šablony)
41
Overview, diagram, definování
70
příkazová pole, použití pro
digitální objekty
130
příkazová tlačítka, použití pro
objekty čítač
128
přehled modulů
panel nástrojů pro knihovnu
popis
118
použití
143
panely nástrojů
modul Definice
převod
stupně Fahrenheita na stupně
Celsia
příručka
uspořádání
68
parametry, nastavení
55
periodická hlášení
112
PLC adresy
26
definování bit offsetu
27
definování skupiny dat
27
74
redukce dat
1
25
rotace
symboly
28
scan interval
25
seznam alarmů
71
simulace procesních hodnot
110
Rejstřík 146
sloupcové zobrazení
digital
34
definování
86
dostupné typy
11
nastavení, vlastnosti
88
graf
20
vylepšení (pokročilé)
126
měřítko
39
oblast
16
složky dat
pro datové soubory
55
obrazový průvodce
42
pro konfigurační data
55
řetězec
35
tabulka
28
vs. šablony
11
spuštění
modul Definice
standardní typy (deskriptory)
propojení s objekty IGSS
stavové bity
67
118
118
48, 76
typy dat, definování typu
externích dat
27
úhel, rotace symbolu
28
uzly
stavy
definování názvů pro
49, 76
stupně Celsia, převod z/na stupně
74
Fahrenheita
symboly
definování pro PLC
uživatelská dokumentace
27
2
uživatelské programy
zahrnout hlášení jako
114
kreslení
64
uživatelsky definované oblasti
16
rotace
28
V1/V2 ventily, definování
80
volba Kopírovat do šablony
82
volba Kopírovat ze vzoru
82
VALVE, digitální šablona,
definování
76
výběr
28
ventily, definování
80
ventily, šablona, definování
76
volba Do PC (digitální šablony)
48
šablony
definování
46, 76
dostupné typy
46
kopírování
47
popis
46
předdefinované
47
příklad (analog)
46
vs. typy
11
výhody
35, 47
T0147 objekt tabulka, definování 94
tabulka – pevná
31
tabulka – pohyblivá
31
tabulka symbolů, použití
64
texty alarmů
definování
63, 71
volba Jméno do menu
pro diagramy
17
pro grafy
20
pro oblasti
16
volba Kopírovat do šablony
uložení barvy a symbolu
volba Kopírovat symbol ze vzoru,
použití předem definovaných
82
symbolů
volba Nastavit počáteční
obrazovku (diagramy)
104
volba Uchovat okno (diagramy)
70
volba Z PC (digitální šablony)
48
vytváření
konfigurace – přehled
typy
analog
23
čítač
32
definování
11
diagram
17
82
51
vzorová konfigurace
kontrolní seznam
53, 67
přehled
52
word offset
27
147
Začínáme s IGSS
základní jednotky
69
záložka Analog
23
pro analogové objekty
25
záložka Bit Map I/O
48
pro digitální šablony
49
záložka Čítač
32
pro objekty čítač
33
záložka Definice funkčních kláves 19
pro objekty řetězec
37
záložka Definice nového diagramu 17
pro objekty tabulka
31
záložka Definice symbolu
záložka Správa dat
záložka Stavy a povely
49
pro analogové objekty
28
záložka Tabulka
30
pro objekty čítač
34
záložka Vlastnosti obdélníku
38
pro objekty tabulka
31
záložka Vlastnosti sloupcového
grafu (sloupcové zobrazení)
88
záložka Objekt řetězec
37
záložka Zobrazit
záložka PLC adresa
pro analogové objekty
26
pro digitální šablony
50
pro objekty čítač
33
pro objekty řetězec
37
pro objekty tabulka
31
záložka Specifikace měřítka
40
pro analogové objekty
25
pro objekty čítač
33
pro objekty řetězec
37
pro objekty tabulka
31
zobrazení, možnosti zobrazení
grafu
21
Rejstřík 148

Podobné dokumenty

stavebník - Pen Turek

stavebník - Pen Turek 062 Lámačka zám.dlažby 40 cm

Více

HUMMOD - GOLEM EDITION

HUMMOD - GOLEM EDITION podkladem námi vyvíjených výukových lékařských simulátorů. Pro implementaci tohoto rozsáhlého, hierarchicky uspořádaného modelu bylo nutno nejprve zvolit vhodné vývojové prostředí a  vhodné vývojov...

Více

Ukázková kapitola 6

Ukázková kapitola 6 nastavena jako autoritativní doména, e-mail odeslaný příjemcům s e-mailovou adresou definovanou pravidlem nebyl přesměrován v organizaci Exchange pro tuto doménu. Ačkoliv je to neplatný scénář, Sys...

Více

září 2003 - MESIT defence, sro

září 2003 - MESIT defence, sro Vývoj rádiového modemu MD13.2 je úzce svázán s vývojem zesilovačů ZM(ZV)13.1. Při návrhu modulu modemu do zesilovačů byl brán zřetel na to, aby modul modemu na stejném plošném spoji byl základem ry...

Více