OM7563

Komentáře

Transkript

OM7563
OM7563
6-1/2 číslicový multimetr pro měření teploty
2
ÚVOD
OM7563 je rychlý a přesný polyfunkční univerzální měřící přístroj,
který vychází vstříc rozmanitým potřebám naších zákazníků.
Před použitím přístroje si přečtěte prosím pozorně tento
manuál. Pro správné měření a maximální využití přístroje je nutné
nastudovat všechny jeho ovládací prvky a funkce.
UPOZORNĚNÍ
1.K udržení stabilní činnosti a vysoké kvality přístroje po dlouhou
dobu si přečtěte odstavec 1.1.3. a respektujte doporučení zde
uvedená.
2.Tato příručka podrobně rozebírá instrukce k použití a postupy při
měření. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy, kontaktujte
OMEGA ENGINEERING.
VYBALENÍ
Zkontrolujte seznam komponent zásilky a ujistěte se, že všechny
byly přijaty. Pokud vzniknou nějaké dotazy týkající se dopravy a doručení,
zavolejte prosím na Oddělení služby zákazníkům firmy OMEGA, tel
1-800-622-2378 nebo (203)359-1660.
Po přijetí zásilky zkontrolujte, zda obal a zařízení nejeví nějaké
známky poškození. Věnujte zvláštní pozornost příznakům hrubého zacházení při
transportu. Jakékoli poškození ihned ohlašte přepravci.
POZNÁMKA
Přepravce nebude žádat žádné potvrzení, dokud není celá zásilka
předána ke kontrole. Po kontrole a vybalení obsahu uschovejte obaly
a krabice pro případ eventuálního zpětného odeslání.
Tato příručka se skládá z 9 kapitol, které podrobně popisují funkce
a pokyny k použití Digitálního univerzálního měřícího přístroje
OM7563. Pokud používáte tyto přístroje poprvé, čtěte od kapitoly 1
- "POPIS". Pokud chcete přístroj ihned obsluhovat, začněte číst od
kapitoly 4 "MĚŘENÍ A NASTAVENÍ".
OBSAH
strana
ÚVOD
...
1.POPIS
1.1. Příprava k použití
1.1.1. Typová specifikace
1.1.2. Příslušenství
1.1.3. Upozornění
1.1.4. Kontrola před použitím
...
...
2
3
2.CELKOVÝ POPIS
2.1. Základní rysy přístroje
2.2. Blokový diagram
3.NÁZVY SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ
3.1. Čelní panel
3.2. Zadní panel
4. MĚŘENÍ A NASTAVENÍ
4.1. Příprava k měření a několik upozorněn
4.1.1. Měření stejnosměrného napětí
4.1.2. Měření odporu
4.1.3. Měření teploty s užitím termoelektrických článků
4.1.4. Měření teploty pomocí odporových teploměrů
4.2. Mezinárodní praktická teplotní stupnice
4.3. Procedury měření
4.4. Klávesy pro nastavení
4.4.1. Klávesy pro nastavení funkcí (FCTN)
4.4.2. Nastavení rozsahu měření
4.4.3 Výběr odporového teploměru (RTD)
4.4.4. Výběr metod připojení odporového teploměru
4.4.5. Výběr typu termočlánku
4.4.6. Výběr jednotky teploty (UNIT)
4.4.7. Nastavení funkce korekce vztažného konce termočlánku(RJC)
4.4.8. Nastavování detekce přepalování
4.4.9. Korekce odporového teploměru při referenční teplotě
4.4.10. Nastavování režimu měření
4.4.11. Nastavování času integrace (INTEG TIME)
4.4.12. Nastavování intervalu měření (Funkce INVTL)
4.4.13 Nastavování funkce NULL (NULL/NULL SET)
4.4.14 Nastavení průměrovací funkce (AVG)
4.4.15 Nastavení funkcí MATH
4.4.16 Nastavení spouštěče (Setting Trigger)
4.4.17. Nastavení vzorkovacích cyklů, Použití oblastí paměti, Číslo
prvního vyvolávaného vzorku (Head data)
4.4.18 Nastavování zpoždění (Delay Time) /(TD)
4.4.19 Nastavování automatické nulové hodnoty (AUTO ZERO)
4.4.20 Nastavení komunikačního rozhraní
4.4.21. Nastavení digitálně analogového výstupu (D-A Output)
4.4.22 Nastavení ukládání do paměti (STORE)
4.4.23. Nastavení čtení z paměti (RECALL)
4.4.24. Provedení programu (PRGM)
4.4.25 Nastavení lokálního režimu (LOCAL status).
4.4.26 Tvorba žádosti o obsluhu (Service Request (SRQ)
4.4.27 Nastavení iniciálních hodnot
4.4.28 Automatické nastavení kontrolního panelu
4.4.29 Kalibrace
4.5. Paměťová karta IC
5.VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ SIGNÁL
5.1. Signál vzdáleného řízení (remote control signal)
5.1.1. Konektor zevního řídícího signálu a úroveň a úroveň I-O
3
4
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
signálu
Funkce vzdáleného řízení
Digitálně analogový výstup
Nastavení počtu platných číslic pro digitálně analogový výstup
Nastavení výstupního modu a číslicového zobrazovacího modu
D-A výstupní mod
Časový diagram
Režim AUTO
Režim N RDGS (Dávkové zpracování n vzorků - N Reading mode)
Režim SINGLE (jednoduché vzorkování)
6. KOMUNIKAČNÍ FUNKCE
6.1. Komunikační rozhraní GP-IB (jen pro OM7563-GPIB)
6.1.1. Úvod
6.1.2. Funkce přijímače (Listener functions)
6.1.3. Vysílací funkce (Talker Functions)
6.2. Komunikační rozhraní RS-232 (jen pro OMEGA RS232C)
6.2.1. Úvod
6.2.2. Funkce komunikačního rozhraní RS-232-C.
6.2.3 Funkce vzdáleného řízení
6.2.4. Datový výstup (Data output)
6.3. Programová data (společná pro rozhraní GP-IB a RS-232C)
6.3.1 Nastavení funkce (FCTN)
Fm
6.3.2. Nastavení rozsahu(RANGE)
Rm
6.3.3. Nastavení režimu RJC
RMm
....
(korekce vztaž.konce)
6.3.4. Nastavení hodnoty zevní
RJm1,m2
korekce vztažného konce
6.3.5. Měření hodnoty zevní
RJS
korekce vztažného konce
6.3.6. Nastavení jednotky teploty
TUm
6.3.7. Nastavení odporu odporového
RTm, RTS .
teploměru při referenční teplotě
6.3.8. Nastavení funkce detekce
BSm
přepalování (burnout detection)
6.3.9. Nastavení režimu vzorkování
Mm
6.3.10. Vyslání spouštěcího signálu
E
6.3.11. Nastavení intervalu vzorkování
Slm
6.3.12. Nastavení zpoždění po spouštěcím
TDm
signálu (trigger time delay)
6.3.13. Nastavení funkce NULL
NLm
6.3.14. Nastavení času integrace
ITm
6.3.15 Nastavení vzorkovacího cyklu
NSm
6.3.16. Nastavení ukládání dat
STm
6.3.17 Nastavení načítání z paměti
ROm
6.3.18 Nastavení prvního vyvolávaného vzorku RDm, RDS
paměti
6.3.19. Uložení nastavení řídícího panelu
SS
6.3.20. Čtení nastavení funkcí řídícího panelu z paměti SL
6.3.21. Inicializace paměťové karty IC
CI
6.3.22. Nastavení fce Auto-Zero
AZm
6.3.23. Nastavení průměrování
SMm
6.3.24. Nastavení průměrovacího cyklu
ATm
6.3.25. Nastavení výpočtů- funkce MATH
COm
6.3.26. Nastavení typu výpočtu
CFm
4
5
6.3.27.
6.3.28.
6.3.29.
6.3.30.
6.3.31.
6.3.32.
6.3.33
6.3.34
6.3.35.
6.3.36.
6.3.37
6.3.38.
6.3.39.
6.3.40.
6.3.41.
6.3.42.
6.3.43.
6.3.44.
6.3.45.
Nastavení konstant změny měřítka (A,B)
KAm, KAS, KBm, KBS
Nastavení mezí komparátoru (Hi, Lo) HIm, HIS, LOm, LOS
Nastavení režimu D-A výstupu
DAm1, m2
Nastavení hlavičky
Hm
Nastavení terminátoru výstupu
DLm
Výstup nastavení řídícího panelu
OS
Výstup měrných dat
ESC D
Nastavení vzdáleného řízení
ESC R
Nastavení lokálního řízení
ESC L
Výstup stavového byte
ESC S
Nastavení masky stavového byte
MSm
Nastavení masky SRQ
MSm
Inicializace nastavení dat řídícího panelu C
Inicializace informace o nastavení řídícího panelu RC
Nastavení kalibrace
PCm
Zápis programu a komunikačních dat SV
Nastavení vstupního režimu programu PR
Nastavení režimu provádění programu RUm
Stavový výstup
OC
7. ÚDRŽBA A KALIBRACE
7.1. Údržba
7.1.1. Uskladnění
7.1.2. Výměna pojistek
7.2. Kalibrace
7.2.1. Užití standardního zařízení
7.2.2. Vnější podmínky
7.2.3. Upozornění
7.2.4. Nastavení zařízení při kalibraci
7.2.5. Kalibrační procedury
7.2.6. Kalibrace měření stejnosměrného napětí
7.2.7. Kalibrace měření odporu
7.2.8 Potvrzení nulového bodu termočlánku
7.2.9 Potvrzení nulového bodu odporového teploměru (RTD)
8. SPECIFIKACE
8.1. Měření stejnosměrného napětí
8.2. Měření odporu
8.3. Měření teploty termočlánkem
8.4. Měření teploty odporovým teploměrem
8.5. Komunikační funkce
8.6. Ostatní funkce
8.7. Obecné specifikace
8.8. Vnější rozměry
8.9. Volitelné příslušenství
9. POČÁTEČNÍ HODNOTY
9.1. Seznam nastavení
9.2. Nastavitelné položky
9.3. Seznam chybových hlášení
9.4. Seznam komunikačních příkazů
9.5. Seznam funkcí a rozsahů
5
6
kapitola 1
POPIS
OMEGA OM7563 je vysoce kvalitní digitální multimetr s vynikající
stabilitou, vysokou rychlostí a vysokým potlačením šumu. Používá
zpětnovazební impulsní A/D převodník a modulační systém. Jako
standardní součást je dodáváno komunikační rozhraní GP-IB nebo
RS232C. Přístroj zahrnuje paměťovou jednotku, která může uschovávat
až 1000 měrných dat a vyrovnávácí paměť pro systémové užití.
Volitelné je navíc rozšíření paměťovou kartou IC k uchovávání
měrných dat a až 20ti krokových programů k nastavení funkcí a rozsahů
měřidla.
1.1. Příprava k použití
Přístroj je předtím než je odeslán zákazníkovi pečlivě přezkoušen
u výrobce. Dále se kontroluje, že v obalu jsou obsaženy všechny
komponenty a příslušenství a dále, že odpovídá typ a technické
parametry. Proveďte vizuální kontrolu, že během přepravy nebylo nic
poškozeno.
1.1.1. Typová specifikace
Výrobní štítek se nachází na zadní části přístroje (viz. obrázek
dole). Zkontrolujte, zda informace na štítku - typ a přídatný kód
odpovídá objednanému. (viz tab. 1.1.). Pokud vznikne nějaká otázka,
která není zodpovězena touto instrukcí, kontaktujte firmu OMEGA.
Zapište si typ, přídatný kód a výrobní číslo.
obr.1.1. Zadní panel multimetru
Nameplate
Výrobní štítek
Power supply indicator
Ukazatel napájecího napětí
Typ a přídatný kód.- typy přístrojů OMEGA ENGINEERING, INC.
tabulka 1.1.
OZNAČENÍ
POPIS
OM7563-GPIB
multimetr,
(měřící přístroj stejnosměrného napětí,
odporu, teploty[V,ohm,st.C])6-1/2 číslicový, s
vestavěným rozhraním GP-IB *
OM7563-RS232
multimetr
(měříčí přístroj stejnosměrného napětí,
odporu, teploty [V,ohm,st.C]) 6-1/2 číslicový, s
6
7
vestavěným rozhraním RS-232 *
* 115V, 50 nebo 60 Hz ve standardním provedení, 230V ve speciální
úpravě.
1.1.2. Příslušenství
S výrobkem jsou dodávány součásti příslušenství popsané v
následujícím textu. Po přijetí zásilky zkontrolujte, zda jsou
všechny. V případě chybění některého kontaktujte firmu OMEGA.
Obr. 1.2. Příslušenství
Tabulka 1.2.
Příslušenství
Položka
Název
Číslo
Počet
1.
Pojistka
A9128KF 1
nebo A9126KF
1
2.
Signální
vedení
B9280 TZ
1
3.
Konektor pro
připojení
vzdálených
periferních
zařízení
A9024KC
1
4.
Návod k použití
5.
Síťový kabel
Popis
0,2A TL(100V)
0,1A TL(200V)
(montáž do držáku na zadní straně
přístroje)
1
A9008WD
A9011WD 1
1
100V (řada UL -standardně)
200V (řada VDE - speciální
vybavení)
200V (řada SAA - speciální
vybavení)
A9015WD 1
1.1.3. Upozornění
K zajištění správné a bezpečné práce s přístrojem se vždy řiďte
následujícími pokyny.
Na přístroj
-Na přístroj nepokládejte nádoby či krabice.
Pokud se do něj dostane tekutina,
odpojte síťový kabel a kontaktujte firmu OMEGA.
Nepokládejte na něj těžké předměty.
Před přenášením
-Před přenášením přístroje odpojte vždy
síťový kabel. Dbejte na to, aby vám
neupadl.
Čištění
-Nepoužívejte benzín či odlakovač k
7
8
čištění skříňky přístroje a čelního panelu.
V opačném případě můžete způsobit deformaci čelní
desky či poškození jejího nátěru.
Pokud je přístroj
nepoužíván po delší
dobu
-Pokud je přístroj delší dobu uložen,
vyjměte z něj vestavěnou baterii.
Jinak může být přístroj poškozen korozí
z prosakující náplně baterie, což může
poškodit normální funkci přístroje nebo
paměťovou kartu.
Nikdy se nedotýkejte
vnitřních součástí
-Nikdy nesnímejte kryt v horní část přístrojové
skříňky, pod kterým je vysokonapěťový
obvod.
Pokud má přístroj poruchu, odpojte
síťový kabel ze zásuvky a kontaktujte
firmu OMEGA.
Pokud přístroj není
v normálním stavu
-Braňte proniknutí cizího tělesa do nitra
přístroje. Pokud se tak stane, odpojte
síťový kabel a kontaktujte firmu
OMEGA.
Síťový kabel
-Na síťový kabel nepokládejte těžké
předměty, zabraňte kontaktu s tepelnými
zdroji. Pokud je síťový kabel
vadný, kontaktujte firmu OMEGA. Při
vytahování ze zásuvky držte síťový kabel
za koncovku.
Pracovní prostředí
-Přístroj umístěte tak, aby bylo
zajištěno dobré odvětrávání.
Přístroj nenechávejte na přímém slunci.
Zvolte takové umístění přístroje, aby
nekolísala příliš okolní teplota. Vhodná
je teplota kolem 23 st C.
1.1.4. Kontrola před použitím
(1) Připojení přívodu energie.
Po instalaci multimetru připojte síťový kabel (dodaný s přístrojem)
do zdířky na jeho zadní straně (viz obr. 1.3.).
Zkontrolujte si, že hlavní vypínač přístroje je v poloze OFF
- vypnut. Vidlici síťového kabelu zasuňte do zásuvky. Použijte
takový zdroj napájecího napětí, který odpovídá specifikaci
8
9
přístroje uvedené vpravo od hlavního vypínače (viz. obr. 1.3.).
Obr.1. Připojení napájecího napětí
Power supply selector switch
Power connector
Power cord
Power outlet
:
:
:
:
Volič napájecího napětí
Konektor síťového kabelu
Síťový kabel
Zásuvka
(2) Zapněte hlavní vypínač přístroje (do polohy ON) a sledujte
průběh automatické kontroly.
Obr. 1.4. Zapnutí přístroje (Power switch on)
Power switch (POWER)
:
Hlavní vypínač (POWER)
Stiskněte vypínač POWER k zapnutí přístroje, dalším stiskem
přístroj vypnete.
* Automatický test přístroje po zapnutí (Self test).
Po zapnutí hlavního vypínače (do polohy ON) probíhá automatická
kontrola přístroje. Kontrolujte, že v průběhu testu jsou
zobrazována hlášení o průběhu automatické kontroly.
Pokud nejsou tato hlášení zobrazena v následujícím pořadí, může se
jednat o poruchu vnitřních obvodů přístroje. V tomto případě
kontaktujte firmu OMEGA.
Zapnutí přístroje
Výpis hlášení o typu
přístroje
Výpis čísla verze
Výpis komunikačních
a volitelných funkcí
Vypsání adresy rozhraní
GP-IB (jen u přístrojů
s tímto rozhraním).
Začátek měření.
Poznámka
Nastavení intervalu měření INVTL není zrušeno ani po vypnutí přístroje.
Po opětném zapnutí jsou zobrazena vstupní hlášení, začíná měření a
měrná data jsou zobrazena. Pokud je interval INVTL nastaven na
malou hodnotu, měrná data jsou ihned aktualizována. Pokud je tento
interval větší, měrná data nejsou aktualizována okamžitě, protože
9
10
nebylo ještě dosaženo dalšího okamžiku měření. Mějte na paměti, že
se nejedná o chybu.
kapitola 2
CELKOVÝ POPIS
2.1. Základní rysy přístroje
OM7563 je vysoce kvalitní, vysoce přesný multimetr pro měření
teploty využívající analogově-digitální převod pomocí zpětnovazební
šířkové impulsní modulace, speciální integrované obvody (ASIC)
a jednočipový mikroprocesor. Přístroj je určen k měření
stejnosměrného napětí, odporu a teploty (termočlánky a odporové
teploměry (RTD).
1) Široká použitelnost od stolního až k možností zapojení do
systémů
1. Může pracovat s velkou škálou různých teplotních čidel.
OM7563 podporuje 12 typů termočlánků (včetně termočlánku pro velmi
nízké teploty KpvsAu7Fe) a 4 typy odporových teploměrů RTD. Z toho
vyplývá možnost snadné adaptace na různé teplotní rozsahy. Navíc
může být měřidlo nastaveno na měření ve stupních celsia, farnheita
a kelvina.
2. Vysoká citlivost měření
OM7563 je konstruována jako 6-1/2 číslicový digitální multimetr,
který měří s napětí s rozlišením 100nV, odpor na 0,1 mOhmu,
teplota při měření termočlánkem O,1 st.Celsia a při měření
s odporovým teploměrem (RTD) 0,01 st.C. Navíc při měření teploty
s užitím termočlánku připojeného přes konektor na zadním panelu,
může být dosažena vysoká přesnost korekce vztažného konce až 0,2
st.C v pásmu od 0 do 40 st.
3. Vysoká vzorkovací frekvence
K zajištění vysoké rychlosti odpovědi dané užitím speciálních
integrovaných obvodů pro zpětnovazební šířkovou modulaci byla
vyvinuta nová početní metoda. (Maximálně 100 vzorků za sekundu).
4. Vestavěná paměť
Jako standardní vybavení přístroje je dodávána vyrovnávací paměť s kapacitou
pro 1000 měrných dat. Vzhledem k tomu, že měrná data mohou být
přenášena dávkově po ukončení měření, může být práce velmi
efektivní a zároveň odpadá omezení přenosovou kapacitou
komunikačního spojení.
5. Komunikační rozhraní dodávané jako standardní vybavení
Jelikož je standardně dodáváno komunikační rozhraní GP-IB nebo
RS-232C, mohou být všechny funkce přístroje řízeny nadálku (s
výjimkou vypnutí přístroje, spojování vstupních konektorů a
přepínání vodičů Guard(stínění)/ Lo (nulový vodič).
6. Možnost připojení konektorů čidel zepředu i zezadu
Vstupní konektory pro měření napětí a odporu jsou jak na čelním,
tak na zadním panelu přístroje a výběr mezi nimi je snadno
10
11
proveditelný nastavením přepínačů na čelním panelu. Tato možnost
může být velmi výhodná při trvalé montáži do složitějších celků.
7. Výpočetní funkce
Výpočetní funkce : Změna měřítka (scaling) a tři typy komparačních
výstupů (Hi,Lo,Pass). Vstup pro kalibrační hodnotu při měření
odporovým teploměrem, dále nulovací a průměrovací funkce.V případě
měření odporovým teploměre (2-dr.metodou) může být kompenzován
odpor signálních vodičů.
2) Užití paměťové karty IC (integrated circuit memory)
Konektor pro paměťovou kartu IC je dodáván jako standardní výbava,
takže může být volitelně použita karta IC ( 8kbyte, 16kbyte,
64Kbyte). Paměťová karta slouží k uložení následujících souborů
* Datové soubory (Data Files).........pro ukládání měrných dat
* Programové soubory(Program Files).....pro uložení programů
* Set-Up ové soubory(Set-up files).....pro uložení informace o nastavení (SetUpu)
* Soubory LOD(LOD files)............pro uložení informací záznamového
zařízení
1. Funkce AUTO LOAD
Obsah paměťové karty IC týkající se nastavení multimetru je
automaticky načten a realizován, pokud je multimetr zapnut s předem
zasunutou kartou IC.
2. Funkce PROGRAM
Přístroj je programovatelný buď cestou karty IC nebo pomocí
rozhraní čelního panelu. Každý program může mít až 22 kroků, které
mohou nastavit funkce přístroje, nastavit rozsah měření, zapínat
či vypínat výpočetní funkce apod. Tato funkce je velmi užitečná
při opakovaných měřeních.
2.2. Blokový diagram
Front
Rear
Input selection
Voltage divider
RJC transistor
Rear term.
Ohm4-W
Sense
Constant current
generator circuit
Standard voltage
Preamplifier
A/D converter
A/D counter
memory
Key, LED
Control circuit
Keyboard
Display
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vpředu
Vzadu
Volba vstupu
Napěťový dělič
Tranzistor RJC
Zadní svorky
Odpor 4-drátovou
Sense (vstup voltmetru)
Generátor konstantního
proudu
Standardní (normální) napětí
Předzesilovač
A/D převodník
Paměť čítače A/D převodníku
Řídící obvod kláves a
(LED)diod
Klávesnice
Displej
11
12
Memory
(ROM,RAM)
:
Paměť
(ROM, RAM)
Relay, FET
switch drive
circuit
:
obvod řízení relé, FET
1 chip CPU
Memory (IC card)
D/A converter
(optional)
:
:
:
1 čipový procesor
Paměť (Paměťová karta IC)
D/A převodník
(volitelný)
Interface
(GP-IB, RS232C)
:
Rozhraní
(GP-IB, RS232C)
Obrázek 2.. Blokový diagram, multimetr OM7563
Obrázek 2.1 zobrazuje blokový diagram přístroje.
Při měření stejnosměrného napětí v rozsazích (200 mV , 2000 mV,
20 V) se vstupní napětí přivádí přímo do předzesilovače s vysokým
vstupním odporem. V případě rozsahu 200V je vstupní napětí vedeno
nejprve přes dělič napětí 10 MOhm a poté do předzesilovače, kde je
měřeno.
Pro měření odporu má přístroj šest rozsahů od 200 Ohmů do 20 MOhmů.
Při zajištění konstantního proudu protékajícího měřeným rezistorem
je měřen pokles napětí na rezistoru, který je přepočítán na
hodnotu odporu. Můžete si zvolit dvou nebo čtyřdrátovou metodu
měření odporu.
Výběr funkce a rozsahu se provádí pomocí relé nebo tranzistorů
FET (řízených polem) řízeným řídícím signálem z centrálním
procesoru.
Vstupní předzesilovač- vysoce rychlý, s nízkým proudovým
předpětím s vstupním předzesilovačem FET - zajišťuje
nejen vysokou vstupní impedanci, ale také automatickou korekci
nulového bodu předzesilovače - po zapnutí korekce nulového bodu
vstupního předzesilovače je spuštěn analogově digitální převodník.
V analogově digitálním převodníku je použita unikátní
metoda zpětnovazební šířkovou impulsní modulace (PWM) s optickým
oddělením.
V konstrukci OM7563 je užito karet, které zaručují vysoké CMR
(potlačení souhlasného rušivého napětí) jak během měření teploty s užitím
termočlánků, tak při měření velmi malých napětí. Touto metodou je
navíc zajištěna stabilita měření s eliminací souhlasného rušivého
napětí.
Přední a zadní vstupní konektory vstupu jsou opatřeny prostředky
k vyrovnání teploty. Zadní konektory s kompenzačními obvody
nulového teplotního bodu jsou uzpůsobeny k měření teploty pomocí
termočlánků. Na zadních konektorech bylo dosaženo přesnosti
kompenzace nulového bodu 0,2 st.C.
Číslicová část se sestává z čítače výstupu PWM, obvody pro řízení
následných kroků měření, korekci dat, zobrazení dat, rozhraní pro
klávesnici, výpočty, realizaci funkcí pro paměťovou kartu IC,
rozhraní pro výstup dat atd.
12
13
kapitola 3
NÁZVY SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ
3.1. - čelní panel
1. Vypínač přístroje
2. Klávesy FCTN
3. Klávesa NULL
4. Klávesa AVG
5. Klávesa MATH
6. Klávesa MISC (modrá)
7. Klávesa SELECT (modrá)
8. Klávesy RANGE
9. Klávesa MODE
10. Klávesa TRIG
11. Klávesa WIRING
12. Klávesa UNIT
13. Klávesa RJC (modrá)
14. Klávesa STORE
15. Klávesa RECALL
16. Klávesa INTEG TIME (modrá)
17. Klávesa INVTL (modrá)
18. Klávesa N SET (modrá)
19. Klávesa PRGM (modrá)
20. Klávesa SHIFT
21. Klávesa ENTER
22. Klávesa LOCAL
23. Klávesa SRQ
24. Displej (pozn. v originále chybně pod číslem 1)
25. Slot karty IC
26. Vstupní konektory
* Modré klávesy jsou účinné při současném stisku klávesy SHIFT.
Obr. 3.1. Součásti čelního panelu OM7563
1. Vypínač přístroje
Přívod energie do přístroje je zapnut po stisknutí spínače POWER
switch, při dalším stisknutí je vypnut.
2. Klávesy FCTN
slouží k výběru funkcí
3. Klávesa NULL
Slouží k volbě funkce NULL
13
14
4. Klávesa AVG
Slouží k volbě průměrovací funkce
5. Klávesa MATH
Slouží k výběru výpočetních funkcí pro měření a porovnávání
6. Klávesa MISC
Slouží k výběru následujících funkcí: Automatické nastavování
nulové hodnoty, zpoždění, počet hodnot zahrnutých do průměrování,
nastavení funkce detekce přepalování (burn-out), nastavení
odporu při referenční teplotě u odporového teploměru, nastavení
rozhrani GP-IB nebo RS-232C a nastavení D/A výstup (volitelné).
7. Klávesa SELECT
Slouží k výběru výpočetní funkce (změna měřítka, porovnávání)
8. Klávesy RANGE
Slouží k výběru rozsahu
9. Klávesa MODE
Slouží k nastavení režimu vzorkování (auto, signal, N-reading).
10. Klávesa TRIG
Slouží ke generování spouštěcího impulsu- "manuální" spouštěcí impuls je
vygenerován po každém stisku této klávesy.
11. Klávesa WIRING
Slouží k nastavení zapojení odporového teploměru (RTD) na
vstupu. (pozn. 2.drátová, 4-drátová metoda)
12. Klávesa UNIT
Slouží k výběru měrných jednotek teploty (stupeň celsia, farnheita,
kelvina).
13. Klávesa RJC (modrá)
K vnitřní či vnější kompenzaci vztažného konce termočlánku (pozn. v
původním textu chybně: odporového teploměru)
14. Klávesa STORE
K uložení dat do vestavěné paměti nebo ve volitelné paměťové kartě
IC.
15. Klávesa RECALL
K vyvolávání dat z paměti
16. Klávesa INTEG TIME (modrá)
K nastavení času integrace
17. Klávesa INVTL (modrá)
K nastavení intervalu vzorkování.
18. Klávesa N SET
K nastavení počtu vzorků vyvolávaných z paměti (Memory readout
count NS)
14
15
19. Klávesa PRGM
K registraci a provedení programu
20. Klávesa SHIFT
Slouží k validaci klávesových funkcích nadepsaných modrými písmeny
21. Klávesa ENTER
K validaci nastavených hodnot apod.
22. Klávesa LOCAL
Ruší vzdálené ovládání přístroje OM7563 v případě, že je stisknuta
během práce v režimu vzdáleného ovládání .
23. Klávesa SRQ
Klávesa SRQ -žádost o obsluhu (Service Request Key ) se užívá
ve spojení s komunikačními funkcemi.
24. Displej
Se sestává ze 7 segmentového LED displeje pro číslice a bodového
rastru pro zobrazení jednotek.
25. Slot pro paměťovou kartu IC
26. Vstupní konektory
Obr. 3.2. Vstupní konektory
- Toto jsou vstupní konektory pro měření napětí, které se
používají v kombinaci s konektory INPUT Hi a Lo
(konektory proudového zdroje) během měření odporu
4-drátovou
metodou.
Konektor Lo se užívá také během 3-drátového měření odporu
odporovým teploměrem.
- vstupní konektory
- Přepínač pro volbu sepnutí a rozepnutí vodiče Guard
(stínění) (SHORT/OPEN)
- Konektor Guard (stínění) (G)
- (!) Toto je mezinárodní symbol s významem: nahlédni do
instrukčního manuálu (pozn. na přístroji vyjádřen
vykřičníkem v trojúhelníku). Stejný symbol je v manuálu na
místě, kde jsou uvedeny odpovídající instrukce.
- schémata zapojení odporových čidel teploty.
3.2. Zadní panel
15
16
Obrázek 3.3. Komponenty zadního panelu (pozn.- význam symbolů v
dalším textu)
27. Konektor síťového kabelu
-tříkolíkový konektor se zemnicím konektorem. Užívejte jmenovité
napětí a frekvenci.
28. Pojistka
Pojistka s tepelným jištěním s proudovou hodnotou 0,2A (pro napětí
100V) nebo 0,1A (pro napětí 200V).
29. Volič napájecího napětí
Tento přepínač je nastaven v továrně v souladu se specifikací
napájecího napětí.
100V řada
: 100V nebo 115V
200V řada
: 200V nebo 230V
K přepnutí jmenovitého napájecího napětí z 100V na 115V a naopak
nebo z 200v na 230V a naopak nastav polohu přepínače dle
následující tabulky.
UPOZORNĚNÍ
Po změně jmenovitého napájecího napětí se ujistěte, že je použita
odpovídající pojistka.
Tabulka 3.1. Polohy spínače voliče napájecího napětí
Supply voltage
:
Napájecí napětí
Switch Position
:
Poloha voliče
Fuse
:
Pojistka
Remarks
:
Poznámky
Polohy spínače ohraničené čárkovanými liniemi jsou překryty
indikátorem napájecího napětí.
30. Zemnicí koncovka
Koncovka pro uzemění skříně přístroje pro zemění 3.stupně
(zemnicí odpor až 100 Ohm). Tato koncovka nemusí být uzeměna, pokud
používáte síťový kabel se zeměním (přes elektrickou zásuvku).
31. Konektor pro rozhrani (interface) GP-IB nebo RS232C
Přístroj OM7563-GPIB je vybaven konektorem pro rozhraní GP-IB a
OM7563-RS232 konektorem pro RS232.
32. Přepínač CAL/MEAS
Přepínač slouží k nastavení kalibračního nebo měřícího režimu
přístroje. V normálním měřícím režimu je přepínač v poloze MEAS. K
nastavení kalibračního režimu přepněte do polohy CAL.
33. Konektor EXT TRIG & OUTPUT (!)
Tento konektor je určen k připojení externího vstupně-výstupního
signálu - jako je signál vzdáleného spouštění (začátek měření),
16
17
výstupní signál konce měření, výstupní signál komparátoru (HIGH,
LOW, PASS) a výstup digitálně-analogového převodníku (volitelné).
34. Vstupní konektory na zadním panelu
Vstupní konektor pro měření napětí a odporu je umístěn též na
zadním panelu přístroje.
35. Přepínač Front-Rear
Vstupní konektory pro měření napětí a odporu jsou k dispozici jak
na čelním, tak na zadním panelu. Přepínačem Front-Rear určujete,
zda aktivní jsou vstupy na předním či na zadním panelu. Pokud jsou
nastaveny zadní vstupní konektory, svítí dioda " REAR TERM".
kapitola 4.
MĚŘENÍ A NASTAVENÍ
Doporučená poloha podstavce přístroje je zobrazena níže. Pokud je potřebné
vysoce přesné měření, uložte přístroj do vodorovné polohy nastavte
svisle nožky podstavce svisle. Není vhodné umístění v blízkosti
tepelných zdrojů. Může být umístěn na v panelu s užitím speciální
montážní soupravy - viz obr. 4.2.
obr. 4.1. Svislé nastavení nožek podstavce.
obr. 4.2 Montážní souprava pro panelovou montáž.
For model... Pro model...
Upozornění
Okno displeje je vyrobeno z termoplastické pryskyřice. Nedotýkejte
se jej rozžhavenou pájkou, nečistěte je benzínem, alkoholem atd.
Při panelové montáži se řiďte následujícími instrukcemi:
1. Odstraňte podpěrku dna DDM (viz obrázek).
* Silou ve směru šipky ohněte podpěrku a odstraňte ji.
2. Ode dna přístroje oddělte 4 nožky - při odstraňování výše
uvedených součástí se řiďte obrázkem.
a) Nožku lehce zasuňte ve směru šipky (asi o 2mm)
b) Povytáhněte nožku asi do poloviny její délky.
c) otočte ve směru hodinových ručiček.
3. Odstraněním čtyř krytek z levé a pravé strany DDM si zajistíte
přístup k montážním otvorům - viz obrázek.
4.1. Příprava k měření a několik upozornění
Do konektoru na zadním panelu zasuňte síťový kabel a připojte
odpovídající napětí. Hlavní vypínač přepněte do polohy ON a
17
18
vyčkejte nejméně 60 minut k zahřátí přístroje.
4.1.1. Měření stejnosměrného napětí
1) Připojte vodiče signálního vedení do vstupních konektorů
(signální vodič do Hi, nulový do Lo). Indikátor polarity poté
ukazuje znaménko "-" (mínus), pokud je vstup Hi (napětí na
signálním vodiči) negativní. (Viz obr 4.3 - zapojení).
2) Pokud je opakovaně měřeno napětí spadající do stejného rozsahu
přístroje, zvolte režim ručního nastavení rozsahu (manual range
mode) a nastavte odpovídající rozsah.
Obr.4.3
Interconections for DC V measurement
:
1.Interconetions for general use
2.High-accuracy measurement
DC Signal Source
:
:
:
Zapojení pro měření
stejnosměrného napětí
zapojení pro běžné užití
Vysoce přesné měření.
Zdroj stejnosměrného signálu
(!)
Upozornění
Pokud je měřeno velmi nízké napětí, vzniká problém
termoelektrického napětí díky přechodu mezi signálním vedením
a vstupním konektorem. V tomto případě dbejte, aby nebyl teplotní
rozdíl mezi konektorem Hi a Lo. Zkratujte vstupy Hi a Lo a užitím
funkce NULL zrušte reziduální napětí. Maximální efektivní napětí na
vstupu je 200V v rozsahu 200mV do 200V. Průrazné napětí vzhledem
k zemi je + - 500V a mezi konektory Hi a Lo + - 42V. Pokud je tento
limit překročen, přístroj bude pravděpodobně poškozen. V důsledku
činnosti ochranných obvodů poklesne vstupní impedance v případě
překročení maximálního napětí na vstupu na hodnotu okolo 100 kOhm
4.1.2. Měření odporu
(1) zapojení pro měření odporu ve dvou či čtyřdrátovém systému.
Two wire system ...
:
Four-wire..
:
Dvoudrátový systém (použitelný jen v případě, že odpor
signálního vedení může být zanedbán).
Čtyřdrátový systém ( k eliminaci systematické chyby vlivem
odporu signálního vedení).
obrázek 4.4. Zapojení pro měření odporu:
Leadwire
:
Kabel signálního vedení
Voltage measurement
:
Měření napětí
SENSE
:
SENSE (vstup voltmetru)
Hi
:
Hi (signální vodič)
Lo
:
Lo (nulový vodič)
Input
:
Vstup
(Source)
:
(Zdroj)
Připojte kabel signálního vedení do vstupních konektorů viz zapojení dvou a
čtyřdrátového systému na obrázku 4.4. Připojte signální vodič do
konektoru Hi a nulový vodič do konektoru Lo.
18
19
(2) Pro čtyřdrátový systém připravte zapojení dle popisu. Nastavte
funkci AUTO-ZERO do polohy ON.
(3) Tabulka 4.1. ukazuje proud protékající mezi konektory Hi a Lo
během měření odporu.
Tabulka 4.1.
Rozsah
...
Měřící proud
...
Prosíme pozor
-Maximální efektivní hodnota vstupního napětí je 200V. Vyhněte se
přivedení vysokých napětí po delší dobu. Průrazné napětí vzhledem k
zemi je + - 500V. Přístroj bude pravděpodobně poškozen při
překročení této hranice.
-Při měření velkých odporů (10 MOhm a více) se může vyskytnout
výrazný šum na signálovém konektoru Hi (signálový vodič), což může vést ke kolísání
zobrazované hodnoty nebo nestabilitě automatického nastavování
rozsahu. Pokud pracujete v režimu vzorkování vysokou frekvencí,
užívejte stíněné kabely pro vstupní zapojení.K omezení souhlasného
rušívého napětí (common mode noise). spojte skříňku přístroje
(šasí) s konektorem Lo
-Pro měření ve dvoudrátovém zapojení zkratujte hroty signálního
vedení a seřiďte nulový bod (viz odstavec 4.5.13 - null adjustmentnastavení nulového bodu).
V případě velmi velkých či malých odporů použijte k zajištění
stability měření průměrovací funkci .
Pokud je vstupní konektor rozepnut, je mezi vstupními svorkami napětí
maximálně 12,5V.
4.1.3. Měření teploty s užitím termoelektrických článků
(1)Zapojení vstupních konektorů
Zapojte kabely signálního vedení do vstupních
konektorů. Jeden vodič z termočlánku zapojte do konektoru
Hi (signální vodič) a druhý do Lo (nulový vodič).
When the internal reference ...
Pokud je užito vnitřní korekce vztažného konce termočlánku
When the external reference...
Pokud je užito vnější korekce...
Copper wire : měděný drát
TC
: termočlánek
(2) Korekce vztažného konce (Reference Junction compensation)
Při měření teploty s užitím termočlánku je jeho napětí určeno
teplotním rozdílem mezi měřícím bodem a vstupním konektorem. Proto
19
20
při změněn teploty vstupního konektoru dochází i ke změně napětí
článku. To znamená, že pokud je změna měřeného napětí dána změnou
teploty vstupního konektoru, mění se současně i převodní tabulka
napětí na teplotu. Jako protiopatření se běžně pokládá vstupní
konektor jako vztažný bod, jeho teplota je nějakým způsobem měřena,
převedena na odpovídající hodnotu napětí (při měření termočlánkem
proti teplotě O st.C jako referenční hodnotě teploty) a tato korekční hodnota
napětí je přičítána k měřené hodnotě. Tímto způsobem můžeme dostat
převodní tabulku, která je nedotčena změnami teploty vztažného
bodu.
Metoda korekce měřeného napětí termočlánku podle teploty
vztažného spojení se nazývá korekce vztažného konce termočlánku
(reference junction compensation method).
Multimetr OM7563 má následující dva režimy provádění této operace.
Vnitřní (Internal INT) ..... Teplota vztažného bodu je měřena
vestavěným tranzistorem, který poskytuje kompenzační hodnotu
Vnější (External EXT) ..... Mimo přístroj je referenční bod, jehož
teplota je známa a je konstantní. Vztažný konec termočlánku je potom
udržován v tomto bodě. Korekce vztažného konce termočlánku je
vypočtena z hodnoty teploty zadané pomocí čelního panelu přístroje.
Normálně tyto referenční teplotní body jako např. 0 st.C získáme
z hodnot definovanými v IPTS-68(75). Můžete si zvolit mezi
vstupními konektory na předním nebo zadním panelu. Je také možné
zadat teplotu externího referenčního bodu.
*Viz odstavec 4.2.- Mezinárodní praktické teplotní stupnice Poznámka: Vnitřní kompenzace je možná pouze při zapojení přes
konektor na zadním panelu.
(!)
UPOZORNĚNÍ
- Maximální dovolené měřené napětí je stejnosměrné do 200V a střídavé
do efektivní hodnoty 200V.
- Mějte na paměti, že přesné měření teploty bude znemožněno, pokud
koncovka termočlánku + a - bude špatně připojena.
- Tepelná rovnováha vstupního konektoru je v okamžiku připojení
termočlánku porušena a proto měření může začít asi za 10 minut po
připojení.
- Tepelná rovnováha na vstupním konektoru může být též porušena
s následnou chybou měření pokud na vstupní konektory vane teplý či
chladný vzduch z topení či klimatizace, nebo pokud je přístroj
v blízkosti tepelných zdrojů (bez ohledu na to, zda používáte
vstupní konektory na čelním nebo na zadním panelu). Pokud provádíte
měření v prostředí s těmito rušivými vlivy, snažte se jim vyhnout
či ochránit přístroj před vlivy narušujícími tepelnou rovnováhu
vstupů opatřeními, jako např. změnou umístění přístroje,
umístěním ochranného krytu před vstupní konektory apod. Tato
opatření jsou u přístroje OM7563 ulehčena krytem vstupních
konektorů na zadním panelu, který je dodáván jako standardní
doplněk.
- Tepelná rovnováha vstupních konektorů může být narušena pokud je
průměr kabelů signálního vedení příliš velký nebo pokud k jejich
připojení používáte krokosvorky což může opět způsobit chybu
20
21
měření. V takových případech vyměňte kabely signálního vedení za
tenší a použijte krokosvorky o nižší tepelné kapacitě, takže
tepelná rovnováha vstupních konektorů nebude narušována velkým
množstvím tepla. Dobrá metoda je vést kabely signálního vedení do
vstupů na zadním panelu pod kryt a vstupní konektor obtočit
několika závity kabely signálního vedení. - Pokud způsobuje
problémy souhlasné rušivé napětí, použijte stínění. - OM7563 je
vybaven detekční funkcí pro přepalování termočlánku (burnout
detection) Tuto funkci si můžete zvolit pomocí řídících prvků na
čelním panelu nebo pomocí komunikačních funkcí. Přepalování je
detekováno v případě, že odpor termočlánku překročí 30 kOhm
a detekovaný proud je 2,2 uA. - Používání funkcí INT RJC (vnitřní
korekce vztažného bodu) nebo detekce propalování (BS) vyvolá
u přístroje OM7563 nutné snížení vzorkovací frekvence, protože obě
tyto funkce vyžadují dodatečná měření.
- Pokud používáte vysokorychlostní režim (čas integrace =
2,5ms), budete muset učinit opatření ke snížení šumu, jako
například použitím stíněných kabelů atd., abyste docílili snížení
kolísání měrných hodnot, což vede k jeho nežádoucímu blikání
displeje. Hodnota externí korekce vztažného bodu pro termočlánky
typu B je 42,2 st.C (0mV) v pásmu od 0 do 42,2 st.C.
- Mějte na paměti, že pro termočlánek Kp vs Au7Fe při režimu
vnitřní korekce vztažného bodu není garantována dostatečná
přesnost, pokud teplota vstupního konektoru překročí 300K.
4.1.4. Měření teploty pomocí odporových teploměrů (RTD)
(1) Metody zapojení odporových teploměrů
2drátová metoda
Jedná se o metodu, kdy dva měděné vodiče jsou připojeny na dva
konce odporového teploměru.
Tato metoda není vhodná pro vysoce přesná měření, protože se
projevuje vliv odporu přívodních měděných vodičů signálního vedení.
Vzhledem k tomu, že u této metody odpor měděných přívodních vodičů
signálního vedení přímo ovlivňuje přesnost měření, doporučujeme
zvolit vodiče s co nejmenším odporem. V režimu dvoudrátového měření
odporu u přístroje OM7563 je možné anulovat vliv odporu vodičů
signálního vedení změřením hodnoty tohoto odporu dvoudrátovou
metodou a položením naměřené hodnoty rovnu nulové hodnotě.
obr.
SENSE
Input
Hi
Lo
G
RTD
:
:
:
:
:
:
SENSE Vstup voltmetru (Viz dále 4dr.zap.)
Vstup
Signální vodič (Hi)
Nulový vodič (Lo)
Stínění (G) (viz dále 3dr. a 4dr. zapojení)
Odporový teploměr
hodnoty r1+r2+r3 způsobují chybu měření. Avšak tato chyba může
být korigována položením této hodnoty přiřazením nulové hodnotě.
3drátová metoda
21
22
Jedná se o metodu měření , kdy dva vstupní vodiče signálního vedení
jsou spojeny s jedním koncem odporového teploměru a jeden vodič je
spojen s druhým koncem. Tato vysoce spolehlivá metoda je používána
nejčastěji v průmyslových měřeních a pomáhá v eliminaci vlivu
odporu vodičů signálního vedení. Předpokladem ovšem je, že odpor
všech tří vodičů je stejný. Jakýkoli rozdíl v odporech těchto tří
vodičů je zdrojem chyby měření. Navíc, pokud použijete režim
3drátového měření u přístroje OM7563, dojde ke snížení vzorkovací
frekvence, protože tato metoda vyžaduje další doplňková měření.
obr.
SENSE
Input
Hi
Lo
G
RTD
:
:
:
:
:
:
SENSE Vstup voltmetru (Viz dále 4dr.zap.)
Vstup
Signální vodič (Hi)
Nulový vodič (Lo)
Stínění (G)
Odporový teploměr
Rozdíl mezi odporem r1a r3 způsobuje chybu měření. Měření bude téměř
bez chyby, pokud platí, že r1= r3. Efekt odporu r2 můžeme
zanedbat, protože vstupní impedance zesilovače je velmi vysoká.
4drátová metoda
Jedná se o metodu, kde efekt odporu vodičů signálního vedení je
eliminován připojením dalších dvou vodičů, každého k jednomu konci
odporového teploměru. Tato metoda dává nejvyšší přesnost ze všech
tří uvedených.
obr.
SENSE
Input
Hi
Lo
G
RTD
:
:
:
:
:
:
SENSE Vstup voltmetru
Vstup
Signální vodič (Hi)
Nulový vodič (Lo)
Stínění (G)
Odporový teploměr
r1 a r4 neovlivní proud procházející odporovým teploměrem,
protože jimi se vede konstantní proud.
r2 a r3 neovlivní měření, protože vstupní rezistence zesilovače je
velmi vysoká.
Dbejte na:
-Maximální napětí, které můžete připojit k měřícím konektorům
-Referenční kompenzaci odporu odporového teploměru
Chyba způsobená rozdílnou hodnotou odporu mezi různými výrobními
sériemi odporových teploměrů může být u přístroje OM7563 snížena
22
23
vložením hodnoty daného odporového teploměru při 0 st.C z čelního
panelu.
Pt50(JISC1604-1981) se může použít v režimu Jpt100
nastavením odporu na 50 Ohm.
Rozsah nastavení: 0 až 2000 st.C.
-Měřící proud
Tabulka:
RTD type
:
Measurement Current :
typ odporového teploměru
měřící proud
Měřící proud je konstantní pro každý typ odporového teploměru, jak
ukazuje připojená tabulka, takže vliv ohřevu odporového teploměru
procházejícím měřícím proudem je většinou zanedbatelný. Nicméně,
efekt zahřívání procházejícím měřícím proudem již není zanedbatelný
pokud měříte teplotu objektu o nízké tepelné kapacitě. V tomto
případě je třeba vzít v úvahu umístění a tvar čidla (odporového
teploměru) a vybrat takový odporový teploměr, který nejméně
ovlivňuje měřenou teplotu.
-Pt1000
Protože referenční hodnota odporu odporového teploměru Pt1000 je
1000 Ohm při 0 st. C, je při jeho použití méně výrazný efekt odporu
vodičů signálního vedení ve srovnání s běžnými typy odporových
teploměrů o odporu 100 Ohm. Proto je v případě užití dvoudrátové
metody měření odporu s užitím tohoto čidla vyšší přesnost měření.
-Pokud pracujete s odporovým teploměrem v dvoudrátovém zapojení,
vždy zjistěte hodnotu odporů vodičů signálního vedení a položte ji
rovnu nulové hodnotě.
Protože nulová hodnota je udržována v paměti EEPROM, nebude měření
správné kdykoli změníte odporový teploměr nebo signální vedení.
Navíc, protože kolísání odporu vodičů signálního vedení nemůže být při
dvoudrátovém měření určen, není možné stanovit ani přesnost měření.
4.2. Mezinárodní praktická teplotní stupnice
Mezinárodní praktická stupnice teploty (IPTS) je mezinárodně široce
užívána jako standard pro praktická měření teploty. Byla ustavena v
roce 1927 a od té doby několikráte revidována, současný standard se
nazývá IPTS-68(75) (Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku
1968, revize z roku 1975).
IPTS-68(75) je :
1.Nejlepší standard z technického pohledu
2.Je definována mezinárodně a založena na metrickém systému
Proto má důležitou roli jako teplotní standard.
23
24
Definiční body IPTS-68(75)
tabulka
Rovnovážný stav
Hodnota přiřazená mezinárodní
praktickou stupnicí teploty
t68(K)
t68(st.C)
Rovnovážný stav mezi pevnou, tekutou a
plynnou fází rovnovážného vodíku (2)
(trojný bod vodíku)
13,81
-259,34
Rovnováha mezi tekutou a plynnou fází
rovnovážného vodíku vodíku
při tlaku 33 330,6 Pa (25/76 normálního
atmosférického tlaku)(2) (3)
17,042
-256,108
Rovnováha mezi tekutou a plynnou fází
rovnovážného vodíku (bod varu rovnovážného
vodíku) (2) (3)
20,28
-252,87
Rovnováha mezi tekutou a plynnou fází
neonu (bod varu neonu) (3)
27,102
-246,O48
Rovnovážný stav mezi pevnou, tekutou a
plynnou fází kyslíku (trojný bod kyslíku)
54,361
-218,789
Rovnovážný stav mezi pevnou, tekutou a
plynnou fází argonu (trojný bod argonu)(4)
83,798
-189,352
Rovnováha mezi tekutou a plynnou fází
kyslíku (bod varu kyslíku) (4)
90,188
-182,962
Rovnovážný stav mezi pevnou, tekutou a
plynnou fází vody (trojný bod vody)
273,16
0,01
Rovnováha mezi tekutou a plynnou fází vody
(bod varu vody)(5)
373,15
100
Rovnovážný stav mezi pevnou a tekutou fází
cínu (bod tání cínu)
505,1181
231,9681
Rovnovážný stav mezi pevnou a tekutou
fází zinku (bod tání zinku)
692,73
419,58
Rovnovážný stav mezi pevnou a tekutou fází
stříbra (bod tání stříbra)
1235,08
961,93
Rovnovážný stav mezi pevnou a tekutou fází
zlata (bod tání zlata)
1337,58
1064,43
Poznámky:
(1) Všechny přiřazené teploty odpovídají rovnovážným stavům při
tlaku P0= 101325Pa (standardní atmosférický tlak) vyjma všech
trojných bodů a rovnovážnému stavu mezi tekutou a plynnou fází
rovnovážného vodíku (17,042 K -ve 2. řádku tabulky)
(2) Rovnovážný vodík je vodík, který má při dané teplotě
ortoparalelní rovnovážnou strukturu.
(3) K vyloučení rušivého efektu izotopů a přítomných nečistot,
užívají se body varu (při minimálním množství plynné fáze) vodíku a
neonu.
(4) Trojný bod argonu může být používán namísto bodu
24
25
varu kyslíku.
Protože OM7563 podporuje režim vnější korekce vztažného konce, je
možné prostě vybrat takový vnější referenční teplotní bod.
4.3. Procedury měření
Následuje normální sled procedur měření
Installation
Electrical connections
Applying power
Select function keys
Set manual mode with...
:
:
Range set
Set measuring mode
AUTO status when power
turns on
Is measuring mode set?
Yes
No
Set integral Time
2000ms set before
shipment
:
:
:
:
:
:
:
:
Je nastaven režim měření?
ano
ne
Nastavte čas integrace
2000ms nastaveno před expedicí
přístroje
Set sampling interval
500ms set before shipment
:
:
Nastavte intervalu vzorkování
500ms nastaveno před expedicí
přístroje
Are computational Functions
Set?
:
Jsou nastaveny funkce pro výpočet?
NULL function
:
Funkce Null (nastavení nulové
hodnoty
OFF when power turns on
:
Vypnuta po zapnutí přístroje
Averaging Function
:
Průměrovací funkce
MATH Function
Scaling
Decibel
Comparator
:
:
:
:
Funkce MATH
Změna měřítka
Decibely
Komparátor
Start measurement
:
Začněte měření
Is data saved?
STORE function
:
:
Jsou (měrná) data uložena?
Funkce STORE (pro uložení do
paměti)
Store data
:
Ulož (měrná) data
Measurement
:
Měření
:
instalace (přístroje)
elektrcké zapojení
:
zapnutí přívodního napětí
klávesy pro výběr funkce
:
nastavte manuální režim
pomocí...
Nastavení rozsahu
nastavte režimu měření
Automatický režim po zapnutí
25
26
4.4. Klávesy pro nastavení
4.4.1. Klávesy pro nastavení funkcí (FCTN)
Do této skupiny jsou zahrnuty následující klávesy. Stiskněte
požadovanou funkční klávesu a rozsvítí se odpovídající dioda.
obr.
DC voltage
Two wire system
Four wire system
Resistive temperature
detector
Thermocouple
:
:
:
Stejnosměrné napětí
Dvoudrátový systém (měření odporu)
Čtyřdrátový systém (měření odporu)
:
:
Odporový teploměr
Termočlánek
4.4.2. Nastavení rozsahu měření
Multimetr OM7563 umožňuje dva režimy nastavování rozsahů automatický a manuální. Pokud je aktivní automatické nastavování,
svítí odpovídající dioda.
obr.
Range
Auto range
Manual range
(down) key
(up) key
:
:
:
:
:
Rozsah
Automatický rozsah
Manuální rozsah
klávesa pro snížení (rozsahu)
klávesa pro zvýšení (rozsahu)
-rozsahy měření nastavené pro různé měřící funkce jsou uloženy v
paměti
-Pokud je měřící funkce nahrazena dočasně jinou, obnoví se po
návratu k původní měřící funkci i původní nastavení rozsahu.
-Pro měření teploty (odporovým teploměrem, termočlánkem) nelze
použít automatické nastavení rozsahu.
(1) Automatický režim nastavování rozsahu (Auto Range Mode)
-Pokud se zobrazovaná číselná hodnota přesáhne 20 000 resp. 200 000
resp. 2 000 000 přístroj automaticky mění (zvyšuje) rozsah, a naopak
když zobrazovaná číselná hodnota klesne pod 1800 resp. 18 000 resp.
180 000 je rozsah automaticky snížen.
-Pokud se mění režim nastavování z manuálního na automatický,
měření začíná od rozsahu zvoleného v manuálním režimu.
(2) Manuální režim nastavování rozsahu (Manual Range Mode)
-pokud je přepnuto na manuální režim pomocí klávesy AUTO, trvá
nastavení platné z automatického režimu.
-pokud je na manuální režim přepnuto pomocí kláves ^ (šipka nahoru)
nebo V (šipka dolů), nastavení platné z automatického režimu se změní.
26
27
-Pokud požadovaný rozsah měření přesáhne nastavený limit, na
displeji se zobrazí hlášení "-OL-" (overload = přetečení). Nastavte
rozsah znovu nebo užijte automatického režimu.
Tabulka:
List of functions and Ranges
Seznam funkcí a rozsahů
Range
DCV
OHM2W
OHM4W
RTD
TC
Rozsah
Stejnosměrné napětí
Odpor 2drátovou metodou
Odpor 4drátovou metodou
Teplota odporovým teploměrem
Termočlánek
4.4.3 Výběr odporového teploměru (RTD)
Vyberte si typ odporového teploměru od Pt100, JPt100,Pt1000
*viz odstavec 4.2.4. -detailně k odporovým teploměrům.
Obr.
Press the RTD key
Selecting RTD
LED lights up
Press the "V" key
Selecting the type of RTD
teploměru
:
:
:
:
:
Stiskněte klávesu RTD
Volíte měření odporovým
teploměrem (RTD)
LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu "V" (šipka dolů)
Volíte typ odporového
Symboly znamenají
P
T
J
:
:
:
Pt100
Pt1000
JPt100
Vyberte symbol odpovídající použitému typu odporového teploměru.
Poznámka: Vždy se ujistěte, že navolený typ odporového teploměru
odpovídá reálně připojenému. Mějte na paměti, že měření nemůže být
správné, pokud navolený typ odporového teploměru není shodný s tím,
který je připojen.
4.4.4. Výběr metod připojení odporového teploměru
Zvolte typ připojení odporového teploměru (2drátovou,
3drátovou nebo 4drátovou)
*viz odstavec 4.1.4. - detailně k zapojení odporového teploměru.
Obr.
27
28
4W
3W
2W
:
:
:
Press the SHIFT key :
LED lights up
:
Press the WIRING key :
Connection method selection :
mode ON
Press the ^ key
:
Connection method selected:
Press the ENTER key :
čtyřdrátová m.
třídrátová m.
dvoudrátová m.
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu WIRING
Aktivuje se výběr zapojení
stiskněte klávesu ^
Volíte metodu zapojení (2W,3W,4W)
Stiskněte klávesu ENTER
Poznámky:
-Vždy se ujistěte, že navolené a reálné zapojení jsou shodné. Při
neshodě není možné správné měření (například navolené 3drátové
zapojení realizované jako dvoudrátové).
-Zde zvolený typ zapojení je uchován v paměti i po vypnutí
přístroje.
4.4.5. Výběr typu termočlánku
Zvolte typ termočlánku (R,S,B,K,E,J,T,L (J DIN), U (T DIN), N,
C (W), Kp vs Au7Fe)
Viz odstavec 4.1.3.- detailně k měření teploty pomocí termočlánků
Obrázek:
Press th TC key
(LED lights up)
Press the "V" key
Selecting the TC type
Zvolí se funkce TC
(Rozsvítí se (LED)dioda)
Stiskněte klávesu "V" (šipka dolů)
Volíte typ termočlánku.
Symboly korespondují s typy termočlánků. Jen pro typ Kp vs Au7Fe se
používá symbol A.
Poznámky:
-Vždy navolte ten typ termočlánku, který používáte. Měření nemůže
být správné, pokud navolený termočlánek neodpovídá tomu, který je
připojen.
-Pouze v případě, že je zvolen termočlánek typu
A (pozn.KpvsAu7Fe), je neměnná jednotka teploty, která je v tomto
případě fixně K (absolutní teplota- Kelvin) a měřená hodnota nemůže
být zobrazována v st.C nebo st.F.
-Nastavený typ termočlánku se uchovává v paměti i po vypnutí
přístroje.
4.4.6. Výběr jednotky teploty (UNIT)
Pokud měříte teplotu, vyberte si jednotku (st.C,st.F,K).
Obr.:
Press the UNIT key
Select the unit
The setting changes
Stiskněte klávesu UNIT
Vyberte si jednotku
Nastavení se cyklicky mění při
28
29
cylically each time the
UNIT key is pressed
každém stisku klávesy UNIT.
Poznámka:
Jednotka je neměnná - K (Kelvin, absolutní teplota) pokud je měření
prováděno pomocí termočlánku typu Kp vs Au7Fe.
4.4.7. Nastavení funkce korekce vztažného konce termočlánku(RJC)
Při měření teploty termočlánkem můžete volit mezi vnitřní a vnější
metodou korekce vztažného bodu.
Obrázek:
Press the SHIFT key
(LED lights up)
Press the RJC key
EXT is selected
Press the ^ key
The selection toggles
between EXT and INT
INT is selected
Press the ENTER key
Stiskněte klávesu SHIFT
(rozsvítí se (LED) dioda)
Stiskněte klávesu RJC
Je nastaven režim EXT (vnější)
Stiskněte klávesu ^
Nastavení se překlápí mezi EXT
(vnější) a INT (vnitřní)
Je vybrán režim INT (vnitřní)
Stiskněte klávesu ENTER
INT RJC will become
efective, if INT has been
selected. (End of operation)
Press the ENTER key
Press the ^ key
Setting the sign, value
and unit
INT RJC (vnitřní korekce) se stane
aktivní, pokud byla vybrána volba
INT (konec operace)
Stiskněte klávesu ENTER
Stiskněte klávesu ^
Nastavujete znaménko, hodnotu a
jednotku
Repeat
Pres the > key
Moves cursor
Press the . key
Moves the decimal point
Press the ENTER key
EXT RJC will become
efective
Blinks
Opakujte
Stiskněte klávesu >
Pohybuje kurzorem
Stiskněte klávesu .
Pohybuje desetinnou čárkou
Stiskněte klávesu ENTER
EXT RJC (vnější korekce) se stane
aktivní
Bliká
4.4.8. Nastavování detekce přepalování
Tato funkce určuje, zda má či nemá být na displeji zobrazováno,
pokud dojde k přepalování čidla. Pokud je tato funkce nastavena na
ON, zobrazí se hlášení Err 16 v případě, že dochází k
přepalování snímače.
Press the SHIFT key
(LED lights up)
Press the MISC key
Press the ^ key
The selection changes
cyclically each times this
key is pressed
(Selecting BS)
stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
stiskněte klávesu MISC
stiskněte klávesu ^
Nastavení se cyklicky mění
při každém stisku této klávesy
(Vybíráte funkci BS (signalizace
přepalování))
29
30
Press the ENTER key
Press the ^ key
stiskněte klávesu ENTER
stiskněte klávesu ^
The selection toggles
between ON and OFF
each time this key is pressed
Press the ENTER key
Nastavení se překlápí mezi
ON (zapnuto) a OFF (vypnuto)
při každém stisku této klávesy
stiskněte klávesu ENTER
The set value will be made
efective
Nastavená hodnota se stává
účinnou.
GP denotes GP-IB interface,
RS indicates RS-232-C interface,
DA indicates only when the DA
output equipment is instaled
GP znamená rozhraní GP-IB,
RS označuje rozhraní RS-232-C
"DA" se zobrazuje jen pokud je
instalováno digitálně-analogové
výstupní zařízení
On
Off
Zapnuto
Vypnuto
4.4.9. Korekce odporového teploměru při referenční teplotě
Tato funkce je určena k nastavování hodnoty odporu
odporového teploměru při referenční teplotě.
Obrázek:
Press the SHIFT key
(LED ligths up)
Press the MISC key
Press the ^ key
The selection changes
cyclically, each time this
key is pressed
Press the ENTER key
Press the ^ key
Press the > key
Press the ^ key
Set numerical value
Repeat the oparations A
and set the numerical
value for each digit
Press the ENTER key
The set value becomes
effective
Blinks
Stiskněte klávesu SHIFT
((LED)dioda se rozsvítí)
Stiskněte klávesu MISC
Stiskněte klávesu ^
Výběr (funkce) se cyklicky
mění při každém stisku této
klávesy
Stiskněte klávesu ENTER
Stiskněte klávesu ^
Stiskněte klávesu >
Stiskněte klávesu ^
Nastavte numerickou hodnotu
Opakujte operaci A a nastavte
hodnotu pro každou číslici
Stiskněte klávesu ENTER
Nastavená hodnota se stává
aktivní
Bliká
GP denotes GP-IB interface,
RS indicates RS-232-C interface,
DA indicates only when the DA
output equipment is instaled
GP znamená rozhraní GP-IB,
RS označuje rozhraní RS-232-C
DA se zobrazuje jen pokud je
instalováno digitálně-analogové
výstupní zařízení
30
31
Poznámky:
-Nastavujte hodnotu odporu při teplotě 0 st.C jako referenční hodnotu
odporu. Používáte-li odporový teploměr Pt100, nastavte zde hodnotu
na 100 (jednotek odporu), v případě Pt50 nastavte hodnotu na 50.
-Nastavení se může lišit pro různé řady či série odporových teploměrů,
nicméně pamatujte, že se vymaže po vypnutí přístroje.
-Pokud měříte odpor odporového teploměru přímo funkcemi pro měření
odporu (OHM2W, OHM4W) a naměřenou hodnotu odporu chcete položit za
referenční, výše uvedená operace se změní v tom, že měřená hodnota
může být označena za referenční prostým stiskem klávesy MISC, místo
numerického nastavování. Hodnota odporu naměřená právě před stiskem
klávesy MISC se bude považovat za referenční.
4.4.10. Nastavování režimu měření
Klávesa MODE slouží k nastavení režimu vzorkování. Pokud stisknete
tuto klávesu opakovaně, režim se postupně cyklicky mění v řadě
AUTO, SINGLE, N RDGS a znovu AUTO. Odpovídající dioda se rozsvítí
při každém výběru. Detailní popis režimu měření je v kapitole
5.2.1.
Obrázek
LED lights up
MODE selection
Measurement
(LED)dioda se rozsvítí
Výběr režimu měření (MODE selection)
Měření
-V režimu AUTO je prováděno kontinuální vzorkování v závislosti na
nastavení času integrace a intervalu vzorkování.
-V režimu SINGLE je provedeno jedno měření po každém spuštění
(vzdáleném nebo z čelního panelu)
-V režimu N RDGS je po každém spuštění naměřena série n vzorků.
Komentář
(1) režim AUTO
-data jsou vzorkována podle předem nastaveného času integrace a
vzorkovacího intervalu.
-signál spouštění měření je v režimu auto ignorován s výjimkou
případu, kdy jsou ukládána data.
-při vysoké vzorkovací frekvenci může míst stisknutí jakékoli
klávesy za následek ztrátu právě měřených dat nebo nemožnost měření
v nastavených intervalech. V takovém případě se rozsvítí (LED)dioda
SMPL ERROR.
-pokud jsou měrná data vyvolávána z paměti, děje se tak po předem
nastavených vzorkovacích intervalech.
Poznámka:
Měrná data není možné přesouvat prostřednictvím rozhraní GP-IB nebo
RS-232C pokud právě měříte v menších než 10ms trvajících intervalech. V
tomto případě měrná data uložte a následně přeneste pomocí
komunikačního rozhraní.
(2) Režim SINGLE
-V tomto režimu je po vygenerování každého spouštěcího impulsu
31
32
naměřena jediná hodnota.
-v případě následujících funkcí a intervalů nastavte časové
zpoždění (time delay) jako čas nutný na provedení datové komunikace
na hodnotu 400ms nebo více.
OHM2W/4W (20MOhm)
-Pokud vyvoláváte uložená měrná data z paměti, vyvolávají se
jednotlivě pokaždé, když se vygeneruje spouštěcí signál.
-K vygenerování spouštěcího signálu stiskněte klávesu TRIG nebo
odešlete příkaz "E" nebo "GET".
(3) Režim N RDGS (načítání n-vzorků po spouštěcím signálu)
-data jsou vzorkována v cyklech dle nastavení času integrace a
vzorkovacího intervalu.
-spouštěcí signál vygenerovaný během vzorkování je ignorován.
-u následujících funkcí a intervalů nastavte časové zpoždění na
400ms nebo více.
Ohm2W/4W (20MOhm)
-Měrná data se z paměti vyvolávají po odeslání spouštěcího signálu
v intervalech odpovídajících vzorkovacímu intervalu.
-Jako spouštěcí signál užijte stisk klávesy TRIG nebo odešlete
příkaz GET.
Poznámka:
Měrná data nemohou být přenášena pomocí komunikačního rozhraní
GP-IB nebo RS-232C, pokud je aktuálně prováděno měření v intervalech
kratších než 10ms. V tom případě uložte měrná data a následně je
přeneste cestou komunikačního rozhraní GP-IB nebo RS-232C.
4.4.11. Nastavování času integrace (INTEG TIME)
Funkce INTEG TIME nastavuje čas integrace A/D převodníku - viz
kapitola 5.2.4- (Pozn. Odstavec 5.2.4 v textu chybí)
Obrázek
Press SHIFT key
(LED)
Press INTEG TIME key
Select ON mode
Press ^ key
Press ENTER key
Stiskněte klávesu SHIFT
(rozsvítí se (LED)dioda)
Stiskněte klávesu INTEG TIME
Jste v režimu výběru (Select ON mode)
Stiskněte klávesu ^
Stiskněte klávesu ENTER
Komentář
-Nastavte některou z následujících hodnot času integrace (1,2 nebo 2,5
nebo 16,66 nebo 20 nebo 100 nebo 200 nebo 500ms)
-Pokud je čas integrace nastaven na méně než 2,5ms, nemůže být
síťové rušivé napětí přítomné ve vstupním signálu eliminováno.
Pokud je nastaven čas integrace 16,66 ms, může být ze signálu
eliminován síťové rušivé napětí o frekvenci 60Hz (ze sítě 60Hz),
při nastavení na 20ms může být eliminováno síťové rušivé napětí
50Hz (ze sítě 50Hz).
Čas integrace vyšší než 100ms umožňuje eliminovat ve vstupním
signálu rušivé napětí o frekvenci 50 i 60Hz.
-Počet číslic na displeji během měření stejnosměrného napětí či
odporu se mění v závislosti na nastavení času integrace - viz
tabulka.
32
33
Tabulka 4.2.
Integral time(ms)
DC V
2W OHM
4W OHM
RTD
TC
Čas integrace (ms)
Stejnosměrné napětí (V)
Odpor 2drátovou metodou
Odpor 4drátovou metodou
Odp.teploměr
Termočlánek
* V rozsahu 20 a 200MOhm se zobrazuje 199999 při 200 i 500ms.
**Různé podle typu termočlánku
Čím kratší je čas integrace, tím je vyšší rychlost vzorkování, ale
zároveň horší stabilita číslic nižších řádů zobrazovaných výsledků
měření.
Maximální dosažitelné rozlišení teplot na dislpeji je za normálních
podmínek měření pro termočlánek 0,1 st.C a pro odporový teploměr 0,01
st.C při času integrace 100ms. Proto nastavení na hodnotu vyšší (200 nebo 500ms) nemá praktickou hodnotu, jen se sníží vzorkovací
frekvence. Nicméně, je-li měření prováděno v podmínkách vyššího
než normálního šumu, přináší delší čas integrace (200ms nebo
500ms) redukci šumu filtrací, potlačení šumu je efektivnější, což
vede k vyšší stabilitě měrných dat. (Doba odezvy je však v tomto
případě kolem 100ms).
4.4.12. Nastavování intervalu měření (Funkce INVTL)
Klávesa INVTL umožňuje nastavení intervalů měření (vzorkovacího
intervalu). Detaily jsou uvedeny v odstavci 5.2.5.
Press SHIFT key
(LED ligts up)
Press INVTL key
Select measurement
interval mode
Press ^ key
Select measurement
intervals
Press > key
Move cursor
Press ENTER key
Stiskněte klávesu SHIFT
Rozsvítí se (LED)dioda
Stiskněte klávesu INVTL
Režim nastavování intervalu
měření
Stiskněte klávesu ^
Opakovaným stiskem nastavte
interval měření
Stiskněte klávesu >
Pohybuje kursorem
Stiskněte klávesu ENTER
Komentář
-Následují doporučené hodnoty nastavení intervalu měření
*interval měření v rozmezí od
10ms (100 vzorků/s) do 3600s (1 vzorek za hodinu)
*minimální krok při nastavování
od 10 do 3000ms : po 1ms
od 3 do 3600s : po 1s
-interval měření nastavte tak, aby byl delší, než je uvedeno v
následující tabulce. Pokud jej nastavíte kratší, některé vzorky
budou ztraceny. V tom případě podá přístroj chybové hlášení33
34
-pod displejem se rozsvítí dioda "SMPL ERROR"
(1) Při měření stejnosměrného napětí (DC V), odporu (OHM), 2
drátovou nebo 4drátovou metodou měření teploty odporovým teploměrem
nebo při měření termočlánkem s vnější kompenzací vztažného konce,
za podmínky vypnuté (OFF) funkce detekce přepalování (burnout
detection=OFF)
Tabulka
Integration time
Measurement Interval
Autozero OFF
Autozero ON
Čas integrace
Interval měření
AUTOZERO OFF(vypnuta)
AUTOZERO ON(zapnuta)
Režim měření AUTO, funkce NULL nastavena na OFF (vypnuta), funkce
AVG :OFF (vypnuta), MATH :OFF (vypnuta), konstantní rozsah měření
a není používán žádný komunikační výstup.
(2) Při měření odporovým teploměrem 3drátovou metodou
Integration time
Čas integrace
Measurement interval
Interval měření
Režim měření: AUTO, NULL : OFF (vypnuta), AVG : OFF (vypnuta),
MATH : OFF (vypnuta), rozsah je neměnný a nepoužívá se žádný
komunikační výstup.
(3) Při měření termočlánkem s vnitřní kompenzací vztažného bodu
Integration time
Čas integrace
Measurement Interval
Interval měření
Autozero OFF
AUTOZERO OFF(vypnuta)
Autozero ON
AUTOZERO ON(zapnuta)
Tabulka platí pro následující podmínky: AUTO, NULL : OFF, AVG :
OFF, MATH : OFF, rozsah je neměnný a nepoužívá se žádný komunikační
výstup.
4.4.13 Nastavování funkce NULL (NULL/NULL SET)
Zapnutí či vypnutí funkce NULL a nastavení nulové hodnoty provedete
následujícím způsobem: Pokud je funkce NULL zapnuta (ON), rozsvítí
se (LED)dioda vedle displeje
Obrázek:
Press the NULL key
(LED lights up)
NULL function is ON
Press the SHIF key
(LED lights up)
NULL set
Press the NULL SET key
Stiskněte klávesu NULL
((LED)dioda se rozsvítí)
Funkce NULL je zapnuta (ON)
stiskněte klávesu SHIFT
((LED)dioda se rozsvítí)
nastavování nulové hodnoty
Stiskněte klávesu NULL SET
The display goes off
momentarilly and becomes
Displej se na chvilku vypne
a po ukončení měření (nulové hodnoty)
34
35
0 after measurement
se nastaví na hodnotu 0
Komentář
Y = X-Xo
kde Y : vypočtená (a zobrazovaná) hodnota
X : naměřená hodnota
Xo: předem nastavená nulová hodnota (NULL value)
Funkce transformuje iniciální měrnou hodnotu odečtením nulové
hodnoty a tato hodnota se zobrazuje jako naměřená hodnota. Funkce
NULL slouží k eliminaci vlivu odporu signálního vedení nebo
k odečtení počátečních hodnot.
- Nulová hodnota může být nastavena pro každou funkci (měření).
Nicméně pro měření frekvence není funkce NULL dostupná.
- Používejte tutéž nulovou hodnotu pro měření odporu jak 2drátovou , tak
4drátovou metodou.
-Nulová hodnota je uchovávána v paměti EEPROM. Její nastavení se
zachovává i po vypnutí přístroje.
Příklad:
Input
Display
Null value
Null set
Vstup
Displej (zobrazovaná hodnota)
Nulová hodnota
Nastavení nulové hodnoty
Change the resistance
measuring range and enter
the data
NULL value
Po změně rozsahu je měrná
hodnota upravena následovně
Nulová hodnota
4.4.14 Nastavení průměrovací funkce (AVG)
Klávesa AVG slouží k nastavení klouzavého průměru. Po stisku
klávesy AVG se rozsvítí odpovídající dioda. Podrobnosti jsou uvedeny v
odstavci 5.4.
Press AVG key
Select moving average
(LED ligths up)
Press SHIFT key
Select averaging cycle
set mode
(LED lights up)
Press MISC key
Press ENTER key
(Select the averaging cycles)
Stiskněte klávesu AVG
Zvolte funkci klouzavý průměr
((LED)dioda se rozsvítí)
Stiskněte klávesu SHIFT
Zvolte režim nastavení
počtu průměrovacích cyklů
((LED)dioda se rozsvítí)
Stiskněte klávesu MISC
Stiskněte klávesu ENTER
(Vyberte nastavení
průměrovacího cyklu)
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Select the numerical values Nastavte numerické hodnoty
Press > key
Stiskněte klávesu >
35
36
Move cursor
Přesuňte kurzor
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Select the numerical values
Nastavte numerické hodnoty
Press > key
Stiskněte klávesu >
Move cursor
Přesuňte kurzor
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Select the numerical values
Nastavte numerické hodnoty
When the > key is pressed
again, the cursor moves
back to its initial position
Pokud stisknete klávesu >
ještě jednou, kurzor se přesune
zpět do své počáteční polohy
Press ENTER key
Set value is efective
Stiskněte klávesu ENTER
Nastavená hodnota je nyní účinná.
* Počet cyklů klouzavého průměru můžete nastavit maximálně na 100.
Pokud překročíte tento horní limit, zobrazí se chybové hlášení a
přístroj se vrací do režimu nastavování klouzavého průměrování.
Komentář
-Funkce AVG slouží k průměrování měrných dat. To má význam pro
eliminaci šumu z naměřené hodnoty.
-Výraz pro výpočet je dán:
Y = (XAT + XAT-1+..+X1) /AT
kde X : měrná hodnota
Y : vypočtená hodnota
AT : číslo z intervalu 2-100 (počet hodnot zahrnutých do
průměru
Pokud počet vzorků přesáhne nastavený počet cyklů (AT), staré
hodnoty jsou z výpočtu vypuštěny a průměrování pokračuje s novými
vstupními hodnotami podle výše uvedeného vztahu.
příklad:
Klouzavý průměr
pokud je hodnota AT nastavena na 5
-V okamžiku, kdy je změněn rozsah měření jsou dosud naměřené hodnoty
vymazány a průměrování počíná znovu (změna rozsahu v režimu AUTO je
možná).
-Pokud je na vstupu překročena hranice rozsahu, data naměřená až do
tohoto okamžiku jsou anulována a znovu se začíná průměrování.
-Pokud nastavený počet hodnot, které mají být zahrnuty do
klouzavého průměru překročí horní limit 100, vygeneruje se chybové
hlášení a průměrovací režim se vrací do předchozího nastavení.
4.4.15 Nastavení funkcí MATH
Klávesa MATH je určena k nastavení funkcí MATH, jejích typů a
konstant. Po stisku klávesy MATH se rozsvítí odpovídající dioda.
36
37
Dostupné jsou tři matematické funkce:
(1) Změna měřítka (SCALING) : konstanty KA, KB
(2) Komparátor
: konstanty HI, LO
-1999999E9 <=KA,KB,KC,KD,HI,LO <= 1999999E9
(1) Nastavení měřítka
Press MATH key
Select MATH mode
(LED lights up)
Press SELECT key
Press ^ key
Select MATH function
(SC is selected in this case)
Stiskněte klávesu MATH
Nastavte režim MATH
((LED)dioda se rozsvítí)
stiskněte klávesu SELECT
Stiskněte klávesu^
Vyberte funkci
(v tomto případě je
vybrána funkce SC)
Press ENTER key
SC is selected
Press ENTER key
To set constants
Press ^ key
Select code and numerical
value
Repeat
Press > key
Move cursor
(to the next page)
Stiskněte klávesu ENTER
Funkce SC je vybrána
Stiskněte klávesu ENTER
K nastavení konstant
Stiskněte klávesu ^
Nastavte kód (konstanty) a
její numerickou hodnotu
Opakujte
stiskněte klávesu >
Posuňte kurzor
(viz další stránka)
(from the previous page)
(pokračování z předchozí stránky)
Press . key
Move decimal point
Press ENTER key
KA is set
Stiskněte klávesu .
Posuňte desetinou čárku
Stiskněte klávesu ENTER
hodnota konstanty KA je
nastavena
Press ^ key
Select code and numerical value
Stiskněte klávesu ^
Nastavte kód (konstanty) a
její numerickou hodnotu
(Repeat)
(opakujte)
Press > key
Stiskněte klávesu >
Move cursor
Posuňte kurzor
Press . key
Stiskněte klávesu .
Move decimal point
Posuňte desetinou čárku
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ENTER
KB is set. MATH mode setting
Hodnota KB je nastavena.
is complete
Nastavení režimu MATH ukončeno
(2) Nastavení komparátoru
Press MATH key
Select MATH mode
(LED lights up)
Stiskněte klávesu MATH
Nastavte režim MATH
((LED)dioda se rozsvítí)
37
38
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press SELECT key
Press ^ key
Select MATH function
(CP is selected in this case)
Stiskněte klávesu SHIFT
((LED)dioda se rozsvítí)
Stiskněte klávesu SELECT
Stiskněte klávesu ^
Vyberte funkci
(V tomto případě je
vybrána konstanta CP)
Press ENTER key
CP is selected
Press ENTER key
To set constants
Press ^ key
Select code and numerical value
Stiskněte klávesu ENTER
Vybrána je konstanta CP
Stiskněte klávesu ENTER
K nastavení konstant
Stiskněte klávesu ^
Nastavte kód (konstanty) a
její numerickou hodnotu
(Repeat)
Press > key
Move cursor
Press . key
Move decimal point
(to the next page)
(from the previous page)
(Opakujte)
Stiskněte klávesu >
Posuňte kurzor
Stiskněte klávesu .
Posuňte desetinou čárku
(viz další stránka)
(pokračování z předchozí stránky)
Press ENTER key
HI is set
Stiskněte klávesu ENTER
hodnota konstanty HI je
nastavena
Press ^ key
Select code and numerical value
Stiskněte klávesu ^
Nastavte kód (konstanty) a
její numerickou hodnotu
(Repeat)
(opakujte)
Press > key
Stiskněte klávesu >
Move cursor
Posuňte kurzor
Press . key
Stiskněte klávesu .
Move decimal point
Posuňte desetinou čárku
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ENTER
LO is set. MATH mode setting
Hodnota LO je nastavena.
is complete
Nastavení režimu MATH ukončeno
Komentář
-Skupina funkcí MATH zahrnuje tři typy výpočtů - změna měřítka
(SCALING), decibel (DECIBEL) a komparátor. Tyto funkce se
používají ke zpracování měrných dat.
-Pro každou funkci musíte předem nastavit konstanty. Tyto jsou
vyjadřovány v exponenciálním tvaru. I v případě, že konstanta není
zadána v exponenciálním tvaru, je do něj po vložení převedena.
Poznámka: co znamená pojem exponenciální tvar? (viz příklad dále)
- I po změně rozsahu se uchovávají hodnoty předtím nastavených
konstant, avšak po vypnutí jsou tyto hodnoty vymazány.
- Neplatná data nejsou zpracovávána.
Poznámka: data jsou vynásobena mocninou (desíti) a následujícím způsobem
zobrazena:
38
39
Příklad-:
Pro změnu měřítka: -1999999E9 <= Y <= 1999999E9
Pro komparátor : +199,9999Hi
Hi
+199,9999(jednotek) Pass
+199,9999Lo
Low
(1)Změna měřítka (Scaling)
Y= (X-A/B)
Y: vypočtená hodnota
X: měrná hodnota
A a B - konstanty, kde
-1999999E9 <= A <= 1999999E9
-1999999E9 <= B <= 1999999E9, B se nerovná 0
Funkce změna měřítka neslouží jen vynásobení měrné hodnoty nějakou
konstantou, ale též k výpočtu odchylky od předem stanovené
referenční hodnoty.
Uvádíme příklady zobrazení měrných hodnot:
1mV = 1E-3
1mA = 1E-3
1ohm =1E0
100Hz = 1E2
(2) Komparátor
H <= X ...High; L >= X ...Low; L < X < H ...Pass
X: měrná hodnota
H a L : konstanty, kde
-1999999E9 <= H <= 1999999E9
-1999999E9 <= L <= 1999999E9
Komparační funkce (comparator) porovnává měrnou hodnotu (nebo
nulovou či průměrnou hodnotu) s referenční hodnotou a vrací
informaci, která hodnota je větší nebo menší, či zda měrná hodnota
leží mezi stanovenými limity. Pokud jsou konstanty H a L nastaveny
na tutéž hodnotu, vždy když je měrná hodnota různá od nastavené,
je o zobrazena informace.
4.4.16 Nastavení spouštěcího signálu (Setting Trigger)
Klávesa TRIG odesílá signál k započetí vzorkování. Klávesu
užívejte v režimu měření AUTO, SINGLE, N RDGS
V režimu AUTO : při ukládání dat se vygeneruje hodnota
- **PRETRIGGER
V režimu SINGLE: Vzorkování, ukládání a načítání z paměti nastane
po každém spouštěcím signálu.
V režimu N RDGS: vzorkování v předem definovaném
vzorkovacím cyklu, ukládání do paměti a vyvolávání z paměti po každém
spouštěcím signálu.
- Podrobnosti k nastavení cyklů měření a předspouštěcího signálu
nahlédněte do kapitoly 4.5.17., ukládání dat je popsáno v kapitole
4.5.22., načítání dat z paměti v kapitole 4.3.16.
39
40
Press STORE key
To store measured data
(LED lights up)
Stiskněte klávesu STORE
K uložení měrných dat
((LED)dioda se rozsvítí)
Komentář:
-V normálním pracovním režimu (vyjma režimů STORE (ukládání dat) a
RECALL (načítání dat z paměti) slouží spouštěcí signál k
odstartování vzorkování. V režimu SINGLE se naměří jediný vzorek
následně po každém spouštěcím signálu, v režimu N RDGS je naměřeno
NS vzorků.
-Existují tři možnosti, jak odeslat spouštěcí signál:
(1) Stiskněte klávesu TRIG na čelním panelu
(2) Signál z výstupu mechanického kontaktu nebo signál
z logiky TTL přiveďte na vstupně výstupní signální konektor - kolík číslo
1. Detaily jsou popsány v odstavci 5.1.2.- vzdálené řídící funkce.
(3) Odešlete příkaz "E" nebo "GET" - detaily v odstavci 7.3.
-V režimu STORE následují po spouštěcím signálu 3 možné odpovědi,
podle aktuálního režimu měření.
(1) V režimu AUTO se zapisují data s vynecháním NS-1 vzorků před
spouštěcím signálem a režim ukládání (STORE) je automaticky
ukončen, pokud je naplněna kapacita paměťové karty. Objem
zapsaných dat závisí na vestavěné paměti, nebo paměťové kartě IC.
Pokud je režim STORE (ukládání) vypnut (OFF) bez operace spouštění
(TRIGGER), ukládají se data dle paměťové kapacity až do vypnutí
ukládání.
(2) V režimu SINGLE jsou data ukládána pokaždé po odeslání
spouštěcího signálu. Po uložení NS vzorků (kde NS je předem
nastavená hodnota) je režim ukládání (STORE) automaticky vypnut.
(3) V režimu N RDGS se po každém odeslání spouštěcího signálu
ukládá NS vzorků. Poté je režim ukládání pozastaven až do dalšího
spouštěcího impulsu. Režim STORE se automaticky vypne, pokud je
zaplněna kapacita paměti.
- v režimu RECALL jsou data načítána z paměti vždy po spouštěcím
signálu způsobem závisejícím na režimu měření. V režimu AUTO se
data z paměti automaticky vyvolávají v intervalech nastavených v
okamžiku vyvolávání.
4.4.17. Nastavení vzorkovacích cyklů, Použité oblasti paměti
a čísla první vyvolávané hodnoty z paměti
Nastavte následující hodnoty, které slouží k ukládání a vyvolávání
měrných hodnot:
NS: počet cyklů měření (vzorkování) (v režimu SINGLE, N RDGS) a
použité oblasti paměti
RD: první vyvolávaná hodnota z paměti (Head number)
Nastavte měřící (vzorkovací cyklus) a použité paměťové
oblasti (NS):
V režimu AUTO : Počet proběhlých cyklů před spouštěcím signálem při
ukládání dat.
V režimu SINGLE: Nastavený počet cyklů, během nichž jsou data
ukládána. Nastavený počet cyklů, během nichž jsou data vyvolávána z
paměti.
40
41
V režimu N RDGS: Počet cyklů po odeslání spouštěcího signálu,
jejichž data jsou ukládána. Počet cyklů po odeslání spouštěcího
signálu, který je vyvoláván z paměti.
Nastavte číslo první vyvolávané hodnoty z paměti pro funkci
vyvolávání z paměti (recall) RD.
NS v rozmezí od 1 do 8000
RD v rozmezí od -7999 do 7999
Rozmezí pro nastavení jsou uvedena v následující tabulce:
Built in memory
IC memory card
KB
Optional
1 to 1000
1 to 500
Vestavěná paměť
Paměťová karta IC
KByte
Volitelná
od 1 do 1000
od 1 do 500
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press N SET key
Press ^ key
Select sampling mode
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu N SET
Stiskněte klávesu ^
Vyberte si režim vzorkování
Press ENTER key
Press ^ key
Presss > key
Select code and numerical
values
Stiskněte klávesu ENTER
Stiskněte klávesu ^
Stiskněte klávesu >
Vyberte si kód (konstanty)
její numerickou hodnotu
Repeat
Move cursor
Press ENTER key
Opakujte
Pohybujte kursorem
stiskněte klávesu ENTER
-Počátek paměti, do které se má aktuálně ukládat je možné
nastavit klávesou N SET když nastavujete počáteční hodnotu (N)
pro načítání z paměti.
4.4.18 Nastavování zpoždění (Delay Time) /(TD)
Nastavte zpoždění. Zpožděním je míněna doba, která uplyne
mezi spouštěcím impulsem a začátkem vzorkování.
Zpoždění může být nastaveno v intervalu od 0 do 60 minut s krokem:
Zpoždění
0 až 3000ms
3 až 3600s
1ms
krok
Press SHIFT key
(LED light up)
Press MISC key
Setting mode ON
Press ENTER key
Enter delay time
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu MISC
Režim nastavování zapnut
Stiskněte klávesu ENTER
Vyberte nastavení zpoždění
1s
41
42
(DELAY TIME)
Press ^ key
Select numerical value
(Repeat)
Press > key
Move cursor
Press ENTER key
Value is set
Stiskněte klávesu^
Nastavte numerickou hodnotu
(Opakujte)
Stiskněte klávesu >
Pohybujte kurzorem
Stiskněte klávesu ENTER
Hodnota je nastavena.
Flashes
Bliká
Komentář
Zpoždění (Time Delay - TD) nastavuje interval mezi iniciací A-D
převodníku spouštěcím signálem (TRIGGER) a začátkem operace
vzorkování. Zpoždění může být nastaveno v intervalu mezi 0 až
3600s. (60min) , mezi hodnotami 0 až 3000ms po jedné milisekundě,
mezi 3s až 3600s v po 1s (pozn. v originále chybně: 1ms ).
Časové zpoždění nastavte v případě měření střídavého napětí nebo
měření odporu nebo při měření zdroje signálu, který má časovou
konstantu 1. řádu nebo mrtvou dobu.
4.4.19 Nastavování automatické nulové hodnoty (AUTO ZERO)
Klávesa AUTO ZERO zapíná nebo vypíná funkci AUTO ZERO, která
kompenzuje pro každý vzorek kolísání nulové hodnoty ve vnitřních
obvodech přístroje. Při vysokorychlostním vzorkováním je doba
měření snížena vypnutím funkce AUTO ZERO.
Detaily najdete v kapitole 7.
Press SHIFT key
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED lights up)
((LED)dioda se rozsvítí)
Press MISC key
Stiskněte klávesu MISC
Setting mode on
Režim nastavování zapnut
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Select AUTO ZERO functions
Vyberte funkce AUTO ZERO
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ENTER
ENTER Auto zero
Potvrďte AUTO ZERO
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Turn ON or OFF AUTO ZERO
Zapněte či vypněte AUTO ZERO
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ENTER
AUTO ZERO setting is completed
Nastavení automatické nulové hodnoty je ukončeno
Poznámka:
Pokud měříte s vypnutou funkcí AUTO ZERO, nulový bod kolísá se
změnami v okolní teplotě a s časem. Proto pokud měříte pomalé změny
(se zkrácením času initegrace a intervalu měření a vypnutím funkce
AUTO ZERO), je vhodné těsně před měřením krátce tuto funkci
zapnout. To eliminuje posun nulové hodnoty před začátkem měření.
4.4.20 Nastavení komunikačního rozhraní
(funkce GP-IB nebo RS-232C)
Nastavení funkcí komunikačního rozhraní. Nastavte komunikační
42
43
funkce GP-IB pro OM7563 GPIB a RS-232C pro OM7563-RS232C.
Detaily v kapitole 6.
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press MISC key
Press ^ key
Setting mode ON
Setting typ selection
changes cyclically
Press ENTER key
GP-IB interface is set
Press ^ key
Select mode
Press ^ key
(addresable mode)
(talk only mode)
Stiskněte klávesu SHIFT
(dioda se rozsvítí)
Stiskněte klávesu MISC
Stiskněte klávesu ^
Režim nastavování zapnut
Výběr typu se cyklicky mění
(to next page)
For Adr(addresable mode)
(viz další stránka)
Pro nastavení Adr(adresovatelného režimu)
Press ENTER key
Press ^ key
Select numerical value
(Repeat)
Press > key
Press ENTER key
Adr(addressable mode
setting is complete)
For onLY(Talk Only Mode)
Press ENTER key
Set onLY mode.
onLY (Talk only) mode
setting in complete
Stiskněte klávesu ENTER
rozhraní GP-IB je nastaveno
Stiskněte klávesu ^
Vyberte re6im
Stiskněte klávesu ^
adresační režim
režim talk only
Stiskněte klávesu ENTER
Stiskněte klávesu ^
nastavte číselnou hodnotu
opakujte
Stiskněte klávesu >
Stiskněte klávesu ENTER
Nastavení adresovatelného
režimu je ukončeno
Pro nastavení onLY
(režim talk only)
stiskněte klávesu ENTER
nastavte režim onLY
nastavení režimu onLY (talk
onLY je ukončeno)
*Pokud je nastaveno rozhraní RS-232C, zobrazí se hlášení RS.
4.4.21. Nastavení digitálně analogového výstupu (D-A Output) volitelné.
D-A výstup je volitelný. V případě potřeby nastavte digitálně
analogový výstup.
*detaily - viz kapitola 5.2.
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press MISC key
Setting mode ON
Press ^ key
Select DA
Press ENTER key
ENTER DA
Press ^ key
Select numerical value
stiskněte klávesu SHIFT
rozsvítí se (LED)dioda
stiskněte klávesu MISC
režim nastavování zapnut
stiskněte klávesu ^
Nastavte DA
stiskněte klávesu ENTER
potvrďte volbu DA
stiskněte klávesu ^
nastavte číselnou hodnotu
43
44
(repeat)
Press > key
Move cursor
Press ENTER key
Setting DA (option)
is complete
opakujte
stiskněte klávesu >
pohybuje kurzorem
stiskněte klávesu ENTER
nastavení DA (volitelné) je
ukončeno.
4.4.22 Nastavení ukládání do paměti (STORE)
Klávesa STORE je určena k ukládání měrných dat do paměti. Po stisku
této klávesy se rozsvítí LED dioda. Můžete uložit až 1000 měrných
dat.
v režimu "AUTO": funkce přepisu (data se ukládají aktualizovaná
(přepisovaná) Hodnota "PRETRIGGER" se nastavuje
klávesou TRIG.
v režimu "SINGLE": měrná hodnota se ukládá po každém spouštěcím
signálu.
v režimu "N RDGS": měrná data ukládá (v cyklech po NS měřeních) po
každém spouštěcím signálu.
Press STORE key
(LED lights up)
To store measured data
Stiskněte klávesu STORE
(LED)dioda se rozsvítí
K uložení měrných dat
Komentář:
-měrná data uložte ve vestavěné paměti nebo do paměťové karty IC.( V
případě instalace paměťové karty IC se měrná data ukládají do
ní. Pokud není karta IC přítomna, ukládají se data do vestavěné
paměti (built-in memory)
-funkce STORE provádí 3 operace v závislosti na nastavení režimu
měření, jak je uvedeno v následujícím.
(1) v režimu AUTO.
V režimu AUTO stiskněte klávesu STORE k ukládání dat do paměti.
Pokud obsah paměti přetéká, jsou stará data automaticky přepisována
novějšími. Pokud je funkce STORE vypnuta (store mode OFF), data se
dále neukládají. V režimu AUTO se po vygenerování spouštěcího signálu
(TRIGGER) ukládají data s výjimkou NS-1 cyklů před spouštěcím
signálem.
Příklad:
Data jsou ukládána do paměťové karty IC 8Kbyte:
Hodnota číslo 0 až 499 (500 hodnot)
kde:
NS: 150 (spouštěcí signál je generován současně jako dvoustá
hodnota)
Číslo hodnoty korespondující s dobou spouštěcího signálu: 0
(fyzicky dvoustá hodnota)
Předspouštěcí ("Pretrigger") hodnoty: celkem 149 - hodnoty číslo -149 až -1,
51.-199. hodnota od počátku paměti.
Hodnoty po generování spouštěcího signálu: 351 hodnot (hodnota
číslo 0 až 350, t.j. 200. - 500. hodnota v paměti a 1.-50. hodnota
od začátku paměti.
Efektivní číslování měrných hodnot v tomto případě je -149 až 350
(data No)
44
45
- viz obrázek
Old data
Store mode OFF
51th
Trigger signal is generated
200th
Pretrigger (150)
staré hodnoty
vypnutí režimu STORE (STORE
mode off)
51. hodnota
Vygenerován spouštěcí signál
200.
Předspouštěcí
(pretrigger)hodnota (150)
Data No. 350
Data No. -149
Data No. O
Data storing direction
Maximum No. of data(500)
Figure 5.1.
Hodnota číslo 350
Hodnota číslo -149
Hodnota číslo 0
směr ukládání dat
Maximální číslo hodnoty(500)
Obrázek 5.1.
Memory capacity
Built-in memory: 1000data
kapacita paměti
Vestavěná paměť: 1000 hodnot
8Kb
IC card memory: 500data
8Kb
paměťová karta IC: 500 hodnot
16Kb
IC card memory: 1500data
16Kb
paměťová karta IC:1500 hodnot
64Kb
IC card memory: 8000data
64Kb
paměťová karta IC:8000 hodnot
(2) v režimu SINGLE
V režimu single jsou data měřená v jednoduchém cyklu měření
ukládána po každém spouštěcím signálu. Pokud je uloženo NS měrných
hodnot, kde NS je předem nastavená hodnota, režim ukládání se
automaticky vypíná (STORE mode OFF).
(3) v režimu N RDGS
NS dat (NS je předem nastavená hodnota) je uloženo po každém
vygenerování spouštěcího signálu. Pokud obsah paměti přetéká, režim
ukládání je automaticky vypnut.
-v každém případě po opakovaném stisku klávesy STORE je ukládání
vypnuto. Pokud znovu stisknete klávesu STORE, data dosud uložená
budou vymazána a místo nich se ukládají nová.
-režim ukládání je také vypnut, pokud použijete klávesy RECALL.
Podrobná informace o funkci RECALL (vyvolávání obsahu paměti) je
uvedena v odstavci 5.6 u funkce RECALL.
-Pokud je změněn režim vzorkování (AUTO, SINGLE, N RDGS) nebo
nastavení ukládání( režim IT, SI, TD, NS, RD), režim ukládání se
automaticky vypíná (STORE MODE OFF).
-Při použití paměťové karty IC se režim ukládání dat nevypíná ani
při změně určitých funkcí.
45
46
-při ukládání dat musí být spouštěcí signál vygenerován po naměření
více než NS vzorků (kde NS je předem nastavená hodnota).
4.4.23. Nastavení čtení z paměti (RECALL)
Klávesa RECALL slouží k vyvolávání uložených dat z paměti. Při jejím
stisku se rozsvítí odpovídající dioda.
V režimu "AUTO" : data se z paměti vyvolávají všechna
V režimu "SINGLE": data se z paměti vyvolávají jednotlivě po každém
spouštěcím signálu.
V režimu "N RDGS": data se z paměti vyvolávají v cyklech (po NS
hodnotách) po každém spouštěcím signálu.
Bližší informace o funkci RECALL viz odstavec 5.7.
Press STORE key
To store measured data
(LED lights up)
Stiskněte klávesu STORE
k ukládání měrných dat
(LED)dioda se rozsvítí
Komentář
-načtení uložených dat z paměti. Funkce RECALL se chová následovně:
(1) V režimu AUTO:
Data jsou vystupována v předem nastavených intervalech měření. Po
načtení poslední hodnoty je režim RECALL automaticky vypnut (OFF).
Data nemohou být vystupována, pokud je interval měření menší než 10ms.
Nastavte interval měření na hodnotu 10ms nebo delší.
(2) V režimu SINGLE
Data jsou vystupována po každém spouštěcím signálu. Po načtení
poslední hodnoty z paměti je režim RECALL automaticky vypnut.
(3) v režimu N RDGS
NS dat (NS- předem nastavená hodnota) je na výstupu po každém
spouštěcím signálu. Poté je režim vyvolávání z paměti (RECALL)
pozastaven. Po dalším spouštěcím signálu se načítání dat znovu
rozbíhá. Po načtení poslední hodnoty je režim RECALL automaticky
vypnut (načítání se ukončí).
Pokud je interval měření nastaven na hodnotu 10ms nebo menší, data
nemohou být vyvolána. Nastavte interval měření na hodnotu 10ms nebo
delší.
-v každém režimu může být nastavena hodnota, kterou má vyvolávání
z paměti začít pomocí "RD" (Haed No.)
Číslo hodnoty (Haed No.) se nastavuje následovně:
(1) V režimu AUTO
Když je zapnuta (ON) funkce ukládání (STORE) - první naměřená
hodnota má číslo 0, nebo je číslem 0 označena nejstarší měrná
46
47
hodnota.
Pokud se při ukládání používá funkce PRETRIGGER, hodnota naměřená v
okamžiku spouštěcího signálu má číslo 0.
(2) V režimu SINGLE nebo N RDGS
Když je zapnuta funkce ukládání (STORE), měrná hodnota poprvé
naměřená má číslo 0. Pokud je režim STORE vypnut a poté znovu
zapnut, stará data se vymažou.
-Pokud se změní režim vzorkování (AUTO, SINGLE, N RDGS) nebo
nastavení ukládní (režim IT, SI, TD, NS nebo RD), vypíná se režim
vyvolávání z paměti (RECALL = OFF). Pokud jsou data uložena ve
vestavěné paměti vede stisk kterékoli funkční klávesy k vypnutí
režimu vyvolávní z paměti.
4.4.24. Provedení programu (PRGM)
Klávesa PRGM slouží k tvorbě a spouštění programu.
-Režim nastavení programu (PR)
-Provedení (spuštění) programu (RU)
-Režim nastavení paměťové karty IC (Uložení a vyvolání nastavení
ovládacího panelu).
"Initialize(CI)" - inicializace paměťové karty IC. Paměťovou kartu
IC inicializujte (formátujte) před jejím prvním použitím.
"Load panel-set data (SL)" - načte z paměťové karty a dle uložené informace
obnoví nastavení kontrolního panelu.
"Save panel-set data(SS)" - uloží data zadaná na vstupním panelu do
paměťové karty IC.
Press SHIFT key
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED lights up)
(LED)dioda se rozsvítí
Press PRGM key
Stiskněte klávesu PRGM
Press ^ key
Stiskněte klávesu ^
Select the desired item
vyberte požadovanou položku
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ENTER
For PR
Pro PR
Lighs up
Rozsvítí se
See the next page
Viz další stránka
Pres set key (when necessary)
Stiskněte nastavovací
(funkční) klávesu
Set a program
Repeat
-Function
-Range
-Math
ON/OFF setting
Press TRIG key
Programming
(one-step) is
Nastavte program
Opakujte
Function (funkce)
Range(rozsah)
Math(matematické funkce)
vypnutí/zapnutí (ON/OFF)
Stiskněte klávesu TRIG
Programování (jednoho
kroku programu) je
47
48
completed
ukončeno
Repeat above steps
Opakujte výše uvedené kroky
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press PRGM key
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu PRGM
(from the previous page)
(pokračování z předchozí stránky)
For RU
Press TRIG key
Execute step by step
Pro RU
Stiskněte klávesu TRIG
proveďte krok za krokem
(from the previous page)
(pokračování z předchozí stránky)
For...
Pro...
Press ^ key
Select a desired item
Press ENTER key
Stiskněte klávesu ^
vyberte požadovanou položku
Stiskněte klávesu ENTER
Komentář:
-v programech můžete použít následujících 7 funkcí:
(1) Výběr funkce (Function Set)
(2) Nastavení rozsahu (Range Set)
(3) Funkce NULL (nulovací) - vypnutí/zapnutí (ON/OFF)
(4) Průměrovací funkce (Averaging function) - vypnutí/zapnutí (ON/OFF)
(5) Funkce MATH vypnutí/zapnutí (ON/OFF)
(6) Měření vnější kompenzace vztažného konce termočlánku
(7) Nastavení nulové hodnoty (NULL setting)
-Program může obsahovat až 20 programových kroků. Režim sestavování
programu se automaticky vypíná po zadání 20 programových kroků.
-Při sestavování programu se automaticky nastavuje režim AUTO.
Při provádění programu se režim vzorkování automaticky nastavuje
na SINGLE. Po každém spouštěcím signálu je program prováděn krok za
krokem. Po provedení posledního kroku se provádění programu vrací
na první krok.
-K ukončení provádění programu stiskněte jakoukoli klávesu ( s
výjimkou TRIG a ENTER (SRQ).
-V programu může být nastavena jen jedna z funkcí MATH
-V programu není definována priorita. Nicméně dodržujte pořadí
funkce (function), rozsah (range) a MATH.
-Pokud se při sestavování programu opakuje ve dvou krocích
nastavení (například pokud je nastavení programového kroku 4 a 5
identické), stiskněte klávesu TRIG ještě jednou po jejím použití k
ukončení nastavení předchozího kroku. Takto se zopakuje nastavení
předchozího programového kroku v kroku současném.
Příklady programu:
48
49
Funkce měření (measurement function).........OHM2W (odpor 2.drát.)
Rozsah měření(measuring range)...............AUTO (automatický)
Nulovací funkce (NULL function)..............ON (zapnuta)
funkce MATH..................................ON (zapnuta)
krok 1
Funkce měření(measurement function)..........DC V (stejnosměrné napětí)
Rozsah měření(measuring range)...............2000mV
funkce MATH..................................ON (zapnuta)
krok 2
Funkce měření(measurement function)..........AC V (střídavé napětí)
Rozsah měrní(measuring range)...............AUTO (automatický)
funkce MATH..................................ON (zapnuta)
krok 3
-Poznámky k programování
(1) Před sestavováním programu nainstalujte paměťovou kartu IC.
Jinak nebude zobrazeno programové menu.
(2) Pokud během programování stisknete nesprávnou klávesu,
přeprogamujte.
(3) K sestavenému programu nemůžete přidávat další kroky ani
program jinak měnit.
(4) Při novém spuštění programovacího režimu je předchozí vytvořený
program vymazán.
(5) Při změně funkce nebo rozsahu nejsou průměrovací funkce účinné
(viz odstavec 5.3 "Průměrovací funkce"
(6) Pokud je při běhu programu zadán komunikační příkaz různý od
"E", program se zastaví.
4.4.25 Nastavení lokálního režimu (LOCAL status).
Klávesa LOCAL mění režim řízení ze vzdáleného na lokální. Pokud
jsou používána komunikační rozhraní GP-IB nebo RS-232C, stiskněte
klávesu LOCAL k přepnutí z režimu vzdáleného řízení.
Press LOCAL key
Stiskněte klávesu LOCAL
4.4.26 Tvorba žádosti o obsluhu (Service Request (SRQ))
Komunikační rozhraní GP-IB nebo RS-232C zahrnuje následující
funkce:
-Pokud se používá rozhraní GP-IB, multimetr odesílá řídícímu
systému žádost o obsluhu (service request (SRQ)).
-Pokud se používá komunikační rozhraní RS-232C, multimetr odesílá
vždy měrná data
Press SRQ key
Stiskněte klávesu SRQ
Poznámka:
Klávesa SRQ není účínná v lokálním režimu (LOCAL), pokud svítí
dioda SHIFT.
není účinná.
4.4.27 Nastavení iniciálních hodnot
Po zapnutí přístroje nebo po provedení inicializace jsou nastaveny
49
50
počáteční hodnoty. Proveďte inicializaci za
účelem smazaní starých měrných dat a k nastavení hodnot před
začátkem měření.
K počátečním hodnotám viz odstavec 9.1 (Pozn. V originále je
chybně: 10.1.)
K inicializaci dat jsou možné dvě cesty:
-Použijte panelové klávesy (manuální inicializace).
-Použijte GP-IB (komunikační rozhraní) (vzdálené nastavení).
Detaily jsou v následujícím schématu:
(1) Manual Set
Remove IC memory card
Press SHIFT key
(LED lights up)
Press PRGM key
Press ^ key
Select the desired item
Press ENTER key
Ruční nastavení
Vyjměte paměťovou kartu IC
Stiskněte klávesu SHIFT
(LED)dioda se rozsvítí
Stiskněte klávesu PRGM
Stiskněte klávesu ^
vyberte požadovanou položku
Stiskněte klávesu ENTER
While YES is displayed,
press ENTER key to initialize
data
Pokud je zobrazeno YES,
stiskněte klávesu ENTER k
inicializaci dat
note:
if NO is displayed, initialization
is not executed
Poznámka:
Pokud se zobrazí NO,
inicializace se neprovedla
(2) Remote Setting
Vzdálené nastavení
Následují programová data pro inicializaci cestou rozhraní GP-IB a
RS-232C.
(a) Vzdálené nastavení cestou GP-IB
Formát : RC <terminátor>
(b) Vzdálené nastavení cestou RS-232C
Formát : RC <terminátor>
Poznámka 1: Po provedení příkazu RC <terminátor> je systém
resetován.
Poznámka 2: V adresovatelném či normální režimu po provedení
příkazu RC jsou zrušena komunikační data a program na osobním
počítači se může zastavit. V takovém případě běžící
program ukončete a pokuste se provést příkaz RC ještě jednou.
4.4.28 Automatická nastavení kontrolního panelu
(automatic loading)
Vložte paměťovou kartu IC obsahující data o nastavení kontrolního
panelu a zapněte přístroj. Nastavení funkcí kontrolního panelu je
potom automaticky inicializováno podle paměťové karty. Detailnější
informace o automatickém nastavení je v odstavci 5.9.
50
51
Insert IC memory card
containing panel-set data
Vložte IC paměťovou kartu
s údaji o nastavení funkcí panelu.
Press POWER key
Stiskněte klávesu POWER
Komentář:
S pomocí paměťové karty IC může uživatel inicializovat nastavení
(data uložená panelovými klávesami nebo příkazem SS, funkce,
rozsahy, zapnutí a vypnutí výpočetních funkcí, času integrace
A-D převodníku a měřících cyklů - viz odstavec 4.3.17) bez použití
operací s panelovými klávesami. Vložte paměťovou kartu IC do
příslušného konektoru a zapněte přístroj. Takto budou automaticky
nastavena iniciální set-upová data. To je velmi užitečné při
opakovaných měřeních za stejných podmínek nebo při užití ve výrobní
lince.
Poznámka 1: pokud paměťová karta neobsahuje set-upová data,
neprovede se automatické nastavení přístroje po zapnutí.
Poznámka 2: v režimu CAL(kalibrace) nejsou funkce pro automatické
nastavení účinné.
4.4.29 Kalibrace
K provedení kalibrace přístroje nastavte přepínač CAL/MEAS do
polohy CAL. Potom zapněte přístroj. Detaily jsou rozvedeny v
kapitole 8 - Údržba a kalibrace.
4.5. Paměťová karta IC
Paměťová karta IC obsahuje malá paměťová pole (memory boards),
které jsou zálohově napájeny ze zabudované baterie. Karta má
následující 4 typy funkcí.
(1) Ukládání měrných dat
(2) Ukládání nastavení
(3) Programování měřících procedur a ukládání měrných dat
(4) Automatické načtení a nastavení dat při zapnutí
-Paměťová karta IC 8kb může uložit 500 dat. Paměťová karta 16kb
(volitelná) může uložit 1500dat a 64Kb karta 8000 dat.
Měrná hodnota stejně jako podmínky měření (jako například měřící
funkce, rozsahy, spouštěcí body) jsou obsaženy ve všech datech.
-Pokud je nastaven režim ukládání (STORE) před spuštěním programu,
měrná data jsou ukládána za běhu programu.
-Při volitelném vybavení memory card reader (čtení paměťové karty)
může být měřící přístroj připojen k osobnímu počítači, který
zpracovává měrná data. Uložená data mohou být zaznamenána pomocí
záznamových zařízení RD3721/RD3722.
Poznámka 1: Neodstraňujte paměťovou kartu, pokud je na ni
zapisováno či čteno. Nepřipojujte kartu bezprostředně po zapnutí.
51
52
Poznámka 2: Při výměně vestavěné baterie se řiďte obrázkem 4.5. Po
odstranění baterie jsou uložená data ztracena. V tomto případě lez
baterii vyměnit při zapnutém (ON) napájecím zdroji multimetru
přičemž se IC karta ponechá zasunuta v přístroji. Předpokládaná
životnost vestavěné baterie je kolem pěti let.
Poznámka 3: Nedotýkejte se pole "ground" na paměťové kartě IC.
Figure 4.5.
Replacing battery
IC memory card
Obrázek 4.5.
Vyjmutí baterie
Paměťová karta IC
Figure 4.6.
Inserting battery
Groung
Battery
Battery holder
Obrázek 4.6.
vložení baterie
Ground (země)
Baterie
Držák baterie
kapitola 5
Vstupně-výstupní signály
Multimetr je vybaven vstupně-výstupním signálním konektorem
umístěným na zadním panelu, který slouží pro externí spouštěcí
signál, výstup komparátoru, výstup digitálně-analogového převodníku
(volitelné).
Figure 5.1. Location of..
Obrázek 5.1. Umístění
vstupně-výstupního
signálního konektoru
Remote control I/O signal
konektor vzdáleného
řízení a
vstupně-výstupního
signálu
-The input/output signal connector
Konektor
vstupně-výstupního signálu
Pin numbers are shown below
čísla kolíků jsou níže.
5.1. Signál vzdáleného řízení (remote control signal)
5.1.1. Konektor zevního řídícího signálu a úroveň
vstupně-výstupního signálu
(1) Jako vstupně-výstupní konektor je použit konektor AMPHENOL
57-30140. Názvy signálů a čísla kolíků konektory jsou uvedeny v
tabulce 5.1.
Table 5.1.
Pin No.
Tabulka 5.1.
Kolík číslo
52
53
Signal name
EXT-TRIGGER
A-D END
HIGH
PASS
LOW
DIGITAL COMMON
D-A OUT
D-A COMMON
DIGITAL COMMON
Jméno signálu
EXT-TRIGGER
A-D END
HIGH
PASS
LOW
DIGITAL COMMON
D-A OUT
D-A COMMON
DIGITAL COMMON
(2)Obvod vzdáleného řízení a výstupní úroveň
Table 5.2.
Signal name
Control Circuit
Output Level
tabulka 5.2.
Jméno signálu
řídící obvod
úroveň výstupu
A-D control signal
signál pro řízení A-D
převodníku
EXT TRIGGER
(input)
EXT TRIGGER
(vstup)
TTL level
Lo (0 to 0,6V)
Hi (2,4 to 5V)
úroveň TTL
Lo (0 -0,6V)
Hi(2,4 až 5V)
A-D END
output
TTL level
IoL = 1mA
IoH = -0,4mA
Active L0
Comparator Signal
High (output)
Same as the A-D end
Same as the A-D end
LOW (output)
Same as the A-D end
Same as the A-D end
Pass (output)
Same as the A-D end
Same as the A-D end
A-D END
výstup
úroveň TTL
IoL = 1mA
IoH = -0,4mA
Active L0
Signál komparátoru
High (výstup)
stejný jako u A-D end
stejný jako u A-D end
LOW (výstup)
stejný jako u A-D end
stejný jako u A-D end
PASS (výstup)
stejný jako u A-D end
stejný jako u A-D end
5.1.2. Funkce vzdáleného řízení
Tabulka 5.3.
Signal name
Function
Signal
jméno signálu
funkce
signál
53
54
EXT TRIG
EXT TRIG
External measurement and
Vnější signál pro začátek
control start signals
měření a řízení
TRIG: Rise edge
TRIG:nástupná hrana
END
END
Measurement end signal
signál konce měření
Pulse WIDTH: 10us (min)
Impuls o šíři 10 us (min.)
(1) Vnější spouštěcí signál (external trigger start signal)
V režimu SINGLE, N RDGS, za běhu programu, v režimu ukládání
(STORE) a čtení z paměti (RECALL), kde se používá zevní spouštěcí
signál , přiveďte kontaktní signál nebo signál TTL logiky
mezi konektorové kolíky číslo 1 a 7.
Následuje schéma časového průběhu měření - obrázek 5.2.
EXT TRIG
During measuring
END
10us(min)
EXT TRIG
Po dobu trvání měření
END
10us(min)
(2) Výstup komparátoru
Pokud je funkcí MATH nastavena funkce komparátoru (CP) k odesílání
výstupního signálu do zevního řídícího obvodu, konektorový kolík 7
se používá jako "COMMON" - společný, kolík 4 jako "HIGH", kolík 5
jako "PASS" a kolík 6 jako "LOW". Výstupní obvod komparátoru je
uveden níže.
Table 5.4.
Signal Name
Function
Signal
HIGH
LOW
PASS
Comparator output
Active LEVEL:L
Tabulka 5.4.
Jméno signálu
Funkce
Signál
HIGH
LOW
PASS
Výstup komparátoru
Aktivní úroveň: L
X1,X2,X3 jsou měrná data.
obr:
X2 (low)
X2 (nízká)
Lower-limit value
constant: LO
Hodnota dolní meze
konstanta LO
X1 (Pass)
X1 (v zadaném rozmezí)
Upper limit value
Constant: Hi
Hodnota horní meze
Konstanta Hi
54
55
Data set range
Daty nastavený rozsah
X3 (high)
X3 (vysoká)
Pokud měrná hodnota překročí horní mez, je aktivní jen horní
"poplachová" signalizace (v poloze ON). Pokud je měrná hodnota
nižší než dolní mez, je aktivní jen dolní "poplachová"
signalizace (v poloze ON).
1 Výstup dat při manuálně nastaveném rozsahu (fixed range)
Pokud daty (softwarově) nastavený rozsah (data set range) (mezi
horním a dolním limitem) přesahuje limity fixního (manuálně
nastaveného rozsahu), řídí se výstupní hodnota fixním (manuálně
nastaveným) rozsahem (viz níže). I když je aktuální měrná hodnota
v daty (softwarově) nastaveném rozsahu, v případě že měrná hodnota
vybočuje z manuálně nastaveného rozsahu, je na výstupu hodnota
"High" (překročení horní meze) nebo "Low"(podkročení dolní meze).
Data-set range
Lower-limit value
constant: LO
X1(low)
Fixed range
X2 (high)
Upper-limit value
constant: Hi
daty (softwarově) nastavený rozsah
Hodnota dolní meze
konstanta: LO
X1 (nízká)
fixní (manuální) rozsah
X2 (vysoká)
Hodnota horní meze
konstanta Hi
2 Výstup dat v Automatickém rozsahu
Pokud je měrná hodnota v daty nastaveném rozsahu (data-set range),
na výstupu se objeví "Pass", zatímco pokud je měrná hodnota mimo
daty nastavený rozsah, na výstupu je "High"(vysoký), nebo "Low"
(nízký).
* Pokud platí, že režim MATH je vypnut (OFF), vzorkovací interval
je kratší než 10ms a na vstupu F/R je stav error (chyba), potom na
výstupu High, Low a Pass je nula (OFF).
5.2. Digitálně analogový výstup (volitelné vybavení)
Některá ze zobrazovaných (3,5 nebo 3 číslicových) dat mohou být
konvertována na analogovou veličinu a signál přiveden na výstup.
Přístroj umožňuje dva výstupní mody - 0 a 1. K nastavení
výstupního modu a k zobrazení čísel stiskněte klávesu MISC.
Digitálně analogové signály jsou zobrazovány analogovým
zapisovačem. Názvy signálů a čísla konektorových kolíků jsou
uvedeny v tabulce 5.1.
5.2.1. Nastavení platných číslic pro digitálně analogový výstup
Označte 3,5 číslic z 6,5 číslic displeje, kde má být číselně zobrazena
hodnota po D-A konverzi.
Dostupné jsou následující 4 selekční mody (dle
číselné kombinace):
55
56
table 5.5.
Maximum digit display
Mode 0,1,2,3
4,5..5,5..6,5 digits
Tabulka 5.5
Maximální zobrazené číslo
Mod 1,2,3
4,5..5,5..6,5 číslic
-jak je ukázáno výše, můžete si vybrat kterýkoli z modů 0-3.
Pro 4,5 číslicové zobrazení: V modu 1 až 3 jsou zobrazeny stejné
číslice.
Pro 5,5 číslicové zobrazení: V modu 2 a 3 jsou zobrazeny stejné
číslice.
Výstupní a zobrazovací mody nejsou změněny ani po změně rozsahu a
číselných hodnot.
Upozornění:
Na výstupní svorku D-A převodníku nepřivádějte stejnosměrné napětí.
Specifikace D/A (volitelné)
Výstup:
Konektor na zadním panelu
Údaj na výstupu:
3 číslice z displeje jednoho z následujících
režimů měření (stejnosměrné napětí -DC V,
odpor 2drátovou -OHM 2W, odpor 4drátovou
metodou - OHM 4W, odporový teploměr RTD,
termočlánek - TC.
Vzorkovací režim:
Výstup je obnovován synchronnně s
vzorkovacím intervalem (SI)
Proudové zatížení:
Výstupní napětí :
1mA maximálně
Výstupní napěťový mod 0 -500mV až 500mV
Výstupní napěťový mod 1 -999mV až 999mV
Přesnost
+/- 1 číslice
:
5.2.2. Nastavení výstupního modu a číslicového zobrazovacího modu
K nastavení výstupního modu a číslicového zobrazovacího modu
užívejte panelové klávesy podle následujícího.
(key entry)
MISC
Press SHIFT and MISC keys
Press ^ key
Select DA among MISC keys
(AT, TD, AZ,GP a DA)
Klávesový vstup
MISC
stiskněte klávesy SHIFT a MISC
stiskněte klávesu ^
Mezi volbami MISC zvolte DA
(AT, TD, AZ,GP a DA)
ENTER
DA is displayed
Press the ENTER key to
display 00 DA (set mode)
ENTER
Zobrazuje se DA
stiskněte klávesu ENTER,
aby se zobrazilo 00 DA (režim
nastavení)
56
57
Selection mode
Output mode
mod výběru (zobrazení)
mod výstupu
^>
(blue)
Select output mode and
display digit mode in order.
^>
modrá
nastavte výstupní mod a mod
výběru (zobrazení) v tomto pořadí
in this example 1 3. Output
mode 1 and display digit mode 3
are set
V tomto případě je nastaveno 1 3
tzn. výstupní mod 1 a mod výběru
číslic je nastaven na 3.
ENTER
ENTER key
Press ENTER key to complete
setting
ENTER
klávesa ENTER
Stiskněte klávesu ENTER k
ukončení nastavení.
5.2.3. D-A výstupní mod
Digitálně-analogový výstup zahrnuje čtyři výstupní funkce podle
nastavení výstupního modu a modu výběru číslic. Výstupní mod
zahrnuje mod 0 a mod 1.
-výstupní mod 0: Výstupní napětí -500 až 499 mV stejnosměrn.
-výstupní mod 1: Výstupní napětí -999 až 999 mV stejnosměrn.
(1)
D-A output pattern 1
Output Mode 0 (-500 to 499mV)
Selected Mode 0
(-1999 to 1999)
Display
Output voltage(mV)
D-A výstup - příklad 1
Výstupní mod 0 (-500 až 499mV)
Mod výběru 0
(-1999 až 1999)
Displej
Výstupní napětí(mV)
D-A ou tput pattern 2
Output Mode 1 (-999 to 999mV)
Selected Mode 0
(-1999 to 1999)
Display
Output voltage(mV)
D-A výstup -příklad 2
Výstupní mod 1 (-999 až 999mV)
Mod výběru 0
(-1999 až 1999)
Displej
Výstupní napětí(mV)
D-A output pattern 3
Output Mode 0 (-500 to 499mV)
Selected Mode 1,2 or 3
(-999 to 999)
Display
Output voltage(mV)
D-A výstup -příklad 3
Výstupní mod 0 (-500 až 499mV)
Mod výběru 1,2 nebo 3
(-999 až 999)
Displej
Výstupní napětí(mV)
D-A output pattern 4
Output Mode 1 (-999 to 999mV)
Selected Mode 1,2 or 3
(-999 to 999)
Display
Output voltage(mV)
D-A výstup -příklad 4
Výstupní mod 1 (-999 až 999mV)
Mod výběru 1,2 nebo 3
(-999 až 999)
Displej
Výstupní napětí(mV)
57
58
*Digitálně-analogový výstup dosahuje maximální hodnoty napětí v
případě přetečení rozsahu ve smyslu plus, vstupní chyba F/R (F/R
input error) nebo při chybě ve funkci MATH a minimální hodnoty
napětí při přesažení rozsahu ve smyslu mínus.
5.3. Časový diagram
5.3.1. Režim AUTO
V režimu AUTO je časový průběh zpracování dat vyznačen v
následujícím diagramu:
Podmínky měření:
-Režim měření
:
AUTO
-Vzorkovací interval :
60ms
-Čas integrace
:
20ms
-Auto zero
:
(zapnuto)ON*
-MATH (výpočet)
:
(vypnuto)OFF**
obrázek
Sample clock
:
A-D converter Processing :
44ms
:
Integral time+auto zero+ :
soft processing
vzorkovací hodiny
zpracování A-D převodníkem
44ms
čas integrace +auto zero+
"softwarové" zpracování
MATH (computation)
3ms
:
A-D END Output
MATH (výpočet)
3ms
Koncový signál A-D převodníku
Output of data
:
(display data
:
transmission via a
GP-IB nebo RS232-C
communication interface)
:
:
výstup dat
Přenos zobrazovaných dat cestou
komunikačních rozhraní GP-IB nebo
RS-232C.
*Čas nutný k provedení funkce auto zero je závislý na nastavení
času integrace - detaily viz odstavec 4.5.12.
**Typické doby zpracování funkcí MATH jsou uvedeny v následující
tabulce
MATH Functions
:
Funkce MATH
Processing time(typical) :
Doba zpracování (typická)
NULL
:
NULL
AVG(averaging)
:
AVG(průměrovač)
Scaling
:
Změna měřítka(Scaling)
Comparator(CP)
:
Komparátor(CP)
0,2..2..4..1,5ms
:
0,2..2..4..1,5ms
5.3.2.- Režim N RDGS (pozn. Dávkové zpracování n vzorků - N Reading mode)
Podmínky měření
-Režim měření
:
-Vzorkovací interval :
-Čas integrace
:
-Auto zero
:
-MATH(výpočet)
:
N RDGS
60ms
20ms
(zapnuto)ON*
(vypnuto)OFF**
58
59
Trigger
:
sample clock
:
A-D converter processing :
MATH (computation)
:
A-D END output
:
Trigger (spouštěcí signál)
vzorkovací hodiny
zpracování A-D převodníkem
MATH (výpočet)
koncový signál A-D převodníku
Output of data
:
(display data
:
transmission via a
GP-IB nebo RS232-C
communication interface)
výstup dat
Přenos výstupních dat cestou
komunikačních rozhraní GP-IB nebo
RS-232C.
60ms,44ms,3ms,10us
1time,2times...N times
:
:
60ms,44ms,3ms,10us
1.,2., N-tý vzorek
* : platí co bylo řešeno v režimu AUTO
**: platí co bylo řešeno v režimu AUTO
***: Doba odezvy od vyslání spouštěcího signálu k obdržení hodnoty
prvního vzorku je následující:
-Klávesový vstup.....................3,8ms (přibližně)
-Zevní signál (EXT signal)...........1ms (přibližně)
-Příkaz "E"...........................2,5ms (přibližně)
-Příkaz <GET>.........................2,7ms (přibližně)
5.3.3. Režim SINGLE (jednoduché vzorkování)
Podmínky měření
-Režim měření
:
SINGLE
-Čas integrace
:
20ms
-Auto zero
:
(zapnuto)ON*
-MATH(výpočet)
:
vypnuto)OFF**
Trigger
:
Arbitrary
:
sample clock
:
A-D converter processing :
MATH (computation)
:
A-D END output
:
Trigger (spouštěcí signál)
libovolný
vzorkovací hodiny
zpracování A-D převodníkem
MATH (výpočet)
koncový signál A-D převodníku
Output of data
:
(display data
:
transmission via a
GP-IB nebo RS232-C
communication interface)
výstup dat
Přenos výstupních dat cestou
komunikačních rozhraní GP-IB nebo
RS-232C.
44ms,3ms,10us
:
1time,2times...N times :
44ms,3ms,10us
1.,2., N-tý vzorek
* : platí co bylo řešeno v režimu AUTO
**: platí co bylo řešeno v režimu AUTO
***: Doba odezvy od vyslání spouštěcího signálu k obdržení hodnoty
prvního vzorku je následující:
-Klávesový vstup.....................3,5ms (přibližně)
-Zevní signál (EXT signal)...........0,7ms (přibližně)
59
60
-Příkaz "E"...........................2ms (přibližně)
-Příkaz <GET>.........................2,5ms (přibližně)
Kapitola 6 Komunikační funkce:
6.1. Komunikační rozhraní GP-IB (pro OM7563-GPIB)
6.1.1. Úvod
(1) Přehled
Multimetr OM7563 je vysoce přesný, vyysokorychlostní multifunkční
přístroj ne jen pro laboratorní použití, ale vhodný také do
průmyslových automatických výrobních linek.
OM7563-GPIB je vybaven komunikačním rozhraním jako standardní
součástí, může být použit v režimu vzdáleného řízení, což umožňuje
(externí) vzdálenou regulaci procesů podle různých měrných dat.
Komunikační rozhraní GP-IB podporuje následující funkce:
tabulka 6.1.
Mode and Function
Adressable Mode
Talk-Only Mode
Listener function
Talker function
Talker function
: Režim (Mod) a funkce
: adresovatelný režim
: režim Talk-Only
:
funkce přijímač
:
funkce vysílač
:
funkce vysílač
Functions, that can be
:
funkce, které mohou být
entered by panel keys
volány stiskem panelových
(except POWER and SRQ keys) kláves (s výjimkou klávesy
POWER a SRQ).
Panel-set data output
request
: Požadavek na výstup údajů o
nastavení panelu
Mesured data output
Panel-set data output
Stored data output
Status byte output
Mesured data output
Stored data output
: výstup měrných dat
: výstup dat nastavených na panelu
: výstup dat uložených v paměti
: výstup stavového byte
: výstup měrných dat
: výstup dat uložených v paměti
(2) Nastavení Adresovatelného režimu a režimu Talk-Only
1. Adresovatelný režim (Adr)
V tomto režimu se nastavuje řídící adresa (controller address)
k řízení přístroje programem, je použitelná funkce vysílače
(talker) i přijímače (talker). Zvolte si adresu, která se stane
řídící adresou. K nastavení této adresy použijte panelové klávesy
- postup je uveden níže:
(Key Entry)
MISC
ENTER
(END)
:
:
:
:
(Klávesový vstup)
MISC
ENTER
(Konec)
60
61
(Blue)
:
Press SHIFT and MISC keys :
Select GP among MISC keys :
AT,TD, AZ a GP.
ENTER
:
While GP is displayed,
:
press the ENTER key to
display Adr
Press enter again to
:
set 00 and GPL (address mode)
(Blue)
Select the meter addres
(for example 5)
ENTER
(END)
(modrá)
stiskněte klávesy SHIFT a MISC
vyberte volbu GP z AT,TD,AZ a GP
ENTER
Když se zobrazí "GP", stiskněte
klávesu ENTER, aby se zobrazilo
Adr (adresační režim)
klávesu enter stiskněte ještě
jednou k nastavení volby 00 a GP
(adresační režim)
(modrá)
Nastavte adresu měřidla
(například 5)
ENTER
(KONEC)
Pres ENTER key to complete Stiskněte klávesu ENTER
address setting
k dokončení nastavení adresy
(a adresačního režimu)
Režim Talk-Only (onLY)
V tomto režimu mohou data vystupovat bez podpory jakékoliv řídící
jednotky. K nastavení režim Talk-Only použijte panelových kláves.
Klávesové vstupy jsou popsány v následujícím:
(Klávesový vstup)
MISC
Presss SHIFT and MISC key
(Blue)
Select GP among MISC keys
-AT,TD,AZ a GP
MISC
Stiskněte klávesu SHIFT a MISC
(Modrá)
Vyberte GP mezi volbami klávesy MISC
ENTER
ENTER
While GP is displayed,
press the ENTER key to
display Adr
(Blue)
Press the key to display :
onLY
onLY
:
ENTER
:
Press ENTER key again to :
complete setting
Když se zobrazí GP, stiskněte ENTER
aby se zobrazilo Adr
(Modrá)
Stiskněte klávesu, aby se zobrazilo
onLY
onLY
ENTER
nastavování ukončete ještě jedním stiskem
klávesy ENTER
(3) Specifikace:
-Elektrická a mechanická specifikace: Odpovídá normám IEEE
488-1978.
-Funkční specifikace: SH1,AH1,T5,L4,SR1, RL1,PPO, DC1, DT1,C0
-Použitý kód: ISO (ASCII)
Nastavení adres: S užitím klávesy MISC
61
62
-Zrušení vzdáleného řízení: stiskem klávesy LOCAL
Tabulka 6.2.
Funkce
SH1
AH1
T5
obsah
všechny funkce HANDSHAKE pro
vysílání dat
všechny funkce HANDSHAKE pro
příjem dat
základní funkce vysílače, funkce
serial poll, funkce talk only
vysílání se zruší příchodem adresy
MLA (My listen Addresss)
L4
Základní funkce přijímače,
příjem se zruší příchodem adresy with MTA
(My Talk Address)
SR1
Service request (žádost o obsluhu)
RL1
Vzdálené/lokální funkce
PP0
Paralelní přenos (Paralel poll functions)
DC1
nulování zařízení (device clear)
DT1
Spuštění A-D převodníku (device trigger)
C0
Bez řídících funkcí
Odpovědi na signály rozhraní (Interface messages):
(signál:) -Device Trigger
: <GET> ... Spouští A-D převodník měřidla. Má
stejný význam, jako příkaz "E".
(signál:) -Device Clear
: <SDC> a <DCL> ... nastavuje data ovládacího
panelu do stavu jako při spuštění.
Podrobnější informace o komunikačním rozhraní GP-IB najdete v
příslušném m nuálu.
Poznámka 1:
Funkce "device clear" potřebuje k provedení několik sekund, protože
resetuje celý přístroj. Pamatujte, že během této doby nebudou
funkce rozhraní aktivní.
-klávesa SRQ
klávesa SRQ je účinná bez ohledu na nastavení lokálního nebo
vzdáleného režimu.
6.1.2. Funkce přijímače (Listener functions)
Funkce přijímače umožňují zadat všechny klávesové funkce (vyjma
klávesy POWER a SRQ) v režimu vzdáleného řízení.
Funkce přijímače (listener functions) pracují s programovými daty
zaslanými vysílačem za podmínky, že v signál ATN
62
63
(attention) má hodnotu false (nepravda, OFF).
Programová data mají strukturu: příkaz + parametr + terminátor
Programová data sestavujte v kódu ASCII
Poznámka:
K sestavení výrazu příkaz +parametr můžete použít až 50
znaků.Další znaky v pořadí (nad 51) se budou ignorovat.
-Příkaz (Command)
:
užívejte alfabetické znaky (písmena)
-Parametr (Parameter) :
užívejte číslice zapsané v ASCII kódu
-Koncový znak (Terminator):
CR LF
EOI
;(středník)
Obrázek 6.1. Připojení multimetru k počítači pomocí kabelu GP-IB.
Personal Computer
:
Osobní počítač
GP-IB Cable
:
Propojovací kabel GP-IB
OM7563
:
OM7563
Poznámka: Data kontrolního panelu nastavená programem, data
paměťové karty IC - funkce read, funkce pro datovou komunikaci
jsou ztraceny při vypnutí napájecího napětí.
6.1.3.Vysílací funkce (Talker Functions)
(1) Funkce vysílače
Multimetr obsahuje komunikační funkce ve dvou režimech: adresační
(addresable) a talk-only. Funkce vysílače umožňuje odeslání měrných
dat a dat o nastavení řídícího panelu na výstup. Měrná data mohou
být vystupována v každém měrném cyklu. Po vygenerování spouštěcího
signálu se měrná data na nedostanou výstup před uplynutím
komunikačního zpoždění a před dokončením měření. Uložená data budou
vystupována po uplynutí doby zdržení dané načítáním z paměti. Pro
výstup dat s použitím funkce vysílače můžete použít tiskárnu
s komunikačním rozhraním GP-IB.
(1) Vysílací funkce v adresačním modu:
V adresačním režimu se může provádět výstupní operace s měrnými
daty, daty řídícího panelu a uloženými daty. Viz odstavec
6.1.1.(2) o nastavení adresačního režimu.
(2) Vysílací funkce v režimu Talk-Only
Výstupní operace může být prováděna s měrnými a uloženými daty.
Viz odstavec 6.1.1.(2) o nastavení režimu Talk-Only.
(2) Formát výstupních dat
(1) Výstupní formát měrných dat a uložených dat
Číslo údaje(Data No.) , Hlavička (Header) Údaj (data) Koncový znak(terminator)
-Číslo údaje (Data No.) - přidává se jen u výstupu dat načítaných z
paměti. Hodnoty jsou od -7999 do +7999 včetně 0000 pro bod spuštění
(Trigger point).
63
64
-Hlavička a1 a2 a3 a4 (čtyři alfabetické znaky) popsané dále:
a1 : N..........funkce MATH (výpočetní) je vypnuta (OFF)
S..........změna měřítka (SCALING)
H..........překročení horní meze komparátoru (Comparator Hi)
L..........nedosažení dolní meze komparátoru (Comparator Lo)
P..........vstup komparátoru je v nastaveném rozmezí
(Comparator Pass)
O..........Přetečení (Overrange)
V..........chyba funkce MATH (MATH error)
E..........nepřípustná data, chybná referenční hodnota
odporového teploměru
R..........Chyba RJC (korekce vztažného bodu)
B..........Přepalování (Burnout)
a2a3: DC........stejnosměrné napětí (direct current)
RS........odpor dvoudrátovou metodou (two wire resistance)
odpor čtyřdrátovou metodou (four wire resistance)
a2 : T.........termočlánek (Thermocouple - TC)
R.........Odporový teploměr (Resistive temperature detector
RTD)
a3 : Pro termočlánek:
R.........typ R
S.........typ S
B.........typ S
K.........typ K
E.........typ E
J.........typ J
T.........typ T
N.........typ N
C (W).....typ W
U.........typ U (DIN T)
L.........typ L (DIN J)
A.........KpvsAu7Fe
P.........Pt100
J.........JPt100
T.........Pt100
Vlastní hodnota (Data) - ve tvaru:
m1m2m3m4m5m6m7E + m8
maximálně 7 číslic + desetinná čárka + dekadický exponent.
Poznámka: Počet číslic na výstupu závisí na počtu zobrazovaných
číslic.
-Koncový znak (Terminator) CR LF (+EOI), LF, EOI
64
65
Příklad výstupu (1):
tab.
Function
Range
Display
:
:
:
Funkce
Rozsah
Displej
GP-IB interface :
Výstup rozhraní
Output
GP-IB
Ohm 2W
:
Odpor 2 Drátovou metodou
Příklad výstupu (2):
Rozhraní GP-IB
-měrná data
NDCV +0000.99E+3
-komparátor (Comparator)
......+199.9999Hi HDCV +199.9999E+0
-přetečení (Overrange)
......+ -oL-mV
ODCV +9999.99E-3
-chyba MATH (MATH Error)
...... -oLVDCV 999999.E+9
-Funkce Haeder vypnuta (OFF)
......
+19.9999E+0
-Čtení uložených dat
...... NO + 0012, NDCV + 199.999E + 3
-Čtení uložených dat
za stavu, kdy fce Haeder je vypnuta (OFF) ..........+19.9999E + 0
(2) Výstupní formát dat nastavení řídícího panelu:
Linka
Obsah výstupu
(vodič) č.
1
Číslo modelu, Verze softwaru, nastavení D/A výstupu
2
Funkce a rozsah
3
Režim, čas integrace , interval, zpoždění
4
funkce NULL zapnuta/vypnuta (ON/OFF), přepínač auto zero zapnut/vypnut (On/Off)
5
Počet vzorků a počet odečtů
6
Vypínání a zapínání průměrovače (Averaging ON/OFF)
7
Vypínání a zapínání MATH a typy MATH (MATH ON/OFF and
types of MATH)
8
9
10
11
12
13
Konstant A,B
Konstanty HI, LO
Jednotka teploty, režim korekce vztažného bodu, nastavení
funkce burnout
Zevní korekce vztažného bodu
Hodnota odporu při referenční teplotě (reference temperature resistance value)
Konec (END)
(3) Výstupní formát stavového byte (Status Byte Output Format)
Stavový byte přenášený sériovým portem má následující formát:
bit 8
DIO8
0
bit 7
DIO7
SRQ
Hodnoty masky
-bit 8 :
-bit 7 :
bit 6
DIO6
ERR
bit 5
DIO5
CARD ERR
bit4
DIO4
OL
bit 3
DIO3
SYN ERR
bit 2
DIO2
SRQ SW
bit 1
DIO1
A-D END
8
4
2
1
0 (konstantní)
obslužný požadavek (Service request) - nabývá hodnoty
65
66
1, pokud je na hodnotu 1 nastaven kterýkoli z bytů 5,4,3,2,1
-bit 6 :
-bit 5 :
Nabývá hodnotu 1 při výskytu chyby
Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k chybě při provádění
příkazu karty IC.
-bit 4 :
Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k přetečení hodnoty,
přetečení ve funkci MATH při výpočtu nebo k chybě
funkce MATH.
-bit 3 :
Pokud se vyskytne syntaktická chyba, bit je nastaven
na hodnotu 1
-bit 2 :
Je nastaven na hodnotu 1, pokud je stisknuta klávesa
SRQ kontrolního panelu.
-bit 1 :
Je nastaven na hodnotu 1 v okamžiku ukončení měření.
Při zapnutí přístroje je nastavena maska na hodnotu 0.
Výše popsaný stav je (přístrojem) udržován, dokud není stavový byte
přečten řídícím systémem.
6.2. Komunikační rozhraní RS-232
(pro OM7563-RS232)
6.2.1. Úvod
Komunikační rozhraní RS-232C slouží k propojení datového terminálu
(data terminal equipment -DTE) a komunikačního zařízení (data
communication equipment -DCE) s užitím sériové binární datové komunikace v
souladu s normou EIA (Electronic Industries Association).
(1) Přehled
Přístroj OM7563-RS232 má jako standardní vybavení zabudováno
komunikační rozhraní RS-232C. Toto zařízení umožňuje zajistit
vzdálené řízení přístroje prostřednictvím osobního počítače a
výstup dat. Rozhraní podporuje normální režim a režim talk-only
(jen vysílání). K nastavení režimu slouží klávesa MISC.
-data, která lze přenášet komunikačním rozhraním RS-232C spadají do
následujících kategorií:
tab. 6.3.
Režim řízení
Data, která mohou být odeslána na výstup
Funkce nastavení dat
-funkce kláves kontrolního panelu
s výjimkou POWER a SRQ
-Požadavky na výstup aktuálních
panelových nastavení
Normální režim
Výstupní funkce
-Výstup měrných dat
-Výstup panelových nastavení
-Výstup uložených dat
-Výstup stavového byte
66
67
Režim Talk-Only
Výstupní funkce
(2) Specifikace:
-zapojení
:
-Výstup měrných dat
-Výstup uložených dat
Point-to point
(dvoubodobý spoj)
-synchronní systém
-přenosová rychlost
("bitová" rychlost)
(bitů/s)
:
:
start-stop systém
75, 150, 300, 600,
1200, 2400, 4800 nebo
9600
-délka datových slov
:
-parita
:
-ukončující bit (Stop bit) :
-elektrická charakteristika :
-konektor
:
7 nebo 8 bitů
Sudá, lichá, žádná
1 nebo 2 bity
odpovídá EIA RS-232C
DBSP-JB25S(JAE)
montovaný na zadním panelu.
Pro připojení rozhraní
použijte konektor
DB-25P
-hardwarový handshake
:
Signály CA, CB, CC
a CD přiveďte na vodič
TRUE nebo řídící vodič (CONTROL)
-softwarový handshake
:
Pro vysílání a příjem dat
používejte signály X-on a X-off
-velikost vyrovnávací paměti :
64 byte
6.2.2. Funkce komunikačního rozhraní RS-232-C.
(1) Konektor RS-232C a názvy signálů
obr.
Pins 14 thru 19 are not
used
:
Kolíky 14 až 19 jsou
nevyužity
Pins 21 thru 25 are not
used
:
Kolíky 21 až 25 jsou
nevyužity
Pins 8 thru 13 are not
used
:
Numbers denote pin No. resp. :
Kolíky 8 až 13 jsou
nevyužity
Čísla označují čísla kolíků
67
68
Obrázek 6.2 Konektor RS-232C (Ekvivalentní DBSP-JB25S)
(1) AA(GND ; Ochranné uzemění):
již přivedeno na šasí
skříňky OM7563
(2) BA(TXD ; Přenášená data) :
(Transmitted data)
K přenosu dat na (DCE)
osobní počítač
(3) BB(RXD ; Přijímaná data) :
(Received data)
Data z (DCE) osobního
počítače
(4) CA (RTS ; Požadavek na zaslání):
(Request to send)
Handshake signál k
(vyžádání) příjmu dat
z osobního počítače
směr: k osobnímu
počítači (DCE)
(5) CB (CTS ; Volno k odeslání dat) :
(Clear to Send)
Handshake signál k
odeslání dat na osobní
počítač
směr: z osobního
počítače (DCE)
(6) CC (DSR ; Připravenost souboru dat): Handshake signál k
(Data set ready)
odeslání dat na osobní
počítač
směr: z osobního
počítače (DCE)
(7) AB (GND ; Zem signálu)
(Signal ground)
:
(20) CD (DTR ; Připravenost datového
terminálu
(Data terminal ready)
Zem signálu
směr: neaplikovatelný
Hanshake signál pro
příjem dat z osobního
počítače.
směr: k osobnímu
počítači (DCE)
Poznámka: Kolíky 8 až 19 a 21 až 25 jsou nevyužity.
(2) Komunikační systém Handshake
Pokud je multimetr připojen k osobnímu počítači cestou rozhraní
RS-232C, nutně se provádějí procedury výměny dat " Handshake".
Tento oddíl popisuje procedury "Handshake" sestávající se z 8
systémů s použitím panelových přepínačů (viz níže v tabulce 6.4).
Nahlédněte do odstavce 6.2.3.(1) - Vzdálené řídící funkce.
tabulka 6.4.
Mode select No.
:
To send data to
:
Data Communication
Equipment (computer)
číslo režimu
k odeslání dat do
počítače (DCE)
68
69
Soft Handshake
:
Hard Handshake
:
Without Handshake
:
Soft Handshake
Hard Handshake
Without (bez) Handshake
Stop sending data
:
when X-off is sent.
Data is sent again
when X-on is sent
Zastaví vysílání dat
je-li X-off. Vysílání
se znovu obnoví po signálu
X-on.
When CB(CTS) is false, :
sending data stops.
When CB(CTS is true,
data is sent again.
Má-li signál CB(CTS) hodnotu
false (nepravda), zastaví se
vysílání dat. Nabyde-li CB(CTS)
hodnoty true (pravda), znovu
pokračuje vysílání dat
When CC(DSR) is false, :
sending data stops.
When CC(DSR is true,
data is sent again.
Má-li signál CC(DSR) hodnotu
false (nepravda), zastaví se
vysílání dat. Nabyde-li CC(DSR)
hodnoty true (pravda), znovu
pokračuje vysílání dat
Soft Handshake
:
Hard Handshake
:
Without Handshake
:
Soft Handshake
Hard Handshake
Without (bez) Handshake
When receive buffer :
is 3/4, X-off is sent.
When receive buffer is
1/4, CD(DTR)is true.
Pokud je příjmový buffer
ze 3/4 zaplněn, odešle se
signál X-off. Když je zaplněn
z 1/4, signál CD(DTR) má hodnotu
true (pravda)
When receive buffer :
is 3/4, CD(DTR)is false.
When receive buffer is
1/4, CD(DTR)is true.
Pokud je příjmací buffer
ze 3/4 zaplněn, CD(DTR) má hodnotu
false (nepravda). Když je zaplněn
z 1/4, signál CD(DTR) má hodnotu
true (pravda)
When receive buffer :
is 3/4, CA(RTS)is false.
When receive buffer is
1/4, CA is true.
Pokud je příjmací buffer
ze 3/4 zaplněn, CA(RTS) má hodnotu
false (nepravda). Když je zaplněn
z 1/4, signál CA má hodnotu
true (pravda)
(3) Řízení dat (Data control)
Komunikační zařízení (osobní počítač) může při řízení příjmu dat v
průběhu procesu handshaking rovněž vysílat data.
Pokud je při příjmu dat z DCE (osobní počítač) vyrovnávací paměť
(buffer) zcela plná, data nebudou uložena do paměti. Pokud
zůstává nějaká část paměti volná, mohou být uložena.
obr.
69
70
Used Memory Areas
:
Memory Areas not Used
:
If the buffer has 16 bytes :
or less of memory left,
receiving data stops
Obsazené oblasti paměti
Neobsazené oblasti paměti
Pokud je v bufferu volných 16
byte nebo méně, zastaví se příjem
dat
Used Memory Areas
Memory Areas not Used
Obsazené oblasti paměti
Neobsazené oblasti paměti
:
:
Data sending continues.
:
When the buffer has 48 bytes
or more of memory left, data is
received again
dat.
Zasílání dat pokračuje.
Když je v bufferu 48 byte (nebo
více) volných, obnoví se příjem
Regardles of handshaking, if
buffer memory is full, remaining
data cannot be stored. Data is
removed.
Bez ohledu na handshaking,
pokud je buffer zcela plný,
zbývající data nemohou být
uložena a jsou ztracena
Data
Data
:
Obrázek 6.3. Diagram konfigurace řízení dat )
(4) Formát komunikačních dat
Komunikační rozhraní RS-232C užívá k datové komunikaci systém
start-stop. Přenosový systém start-stop přidává při přenášení
každého znaku do datové hlavičky startovací bit. Datové bity (Data
bits), paritní bity (Parity bits) a koncové bity (Stop bits) se
přidávají podle následujícího diagramu:
obr.
Ciruit idle status
One character
Returns circuit to
idle status(dotted
lines), new data
(start bit)(solid line)
is added
Data bit
(7 or 8 bits)
Start bit
:
Stop bits (1 or 2)
Parity bit (even,odd
or no parity bit)
:
:
:
(Cyklus) ve stavu čekání
Jeden znak
Cyklus se vrací do stavu čekání,
přidává se startovací bit dalšího
údaje
:
:
Datový bit
(7 nebo 8 bitů)
Startovací bit (Start bit)
:
Koncové bity (Stop bits) 1 nebo 2
:
Paritní bit (sudá,lichá nebo žádná
parita)
Obrázek 6.4. Formát komunikačních dat
Tabulka 6.5. Formát dat
Hodnota nastavení
formátu (Set Value)
0
Startovací bit
(Start bit)
1
Délka datového
slova (Data length)
Parita
(Parity)
8
žádná
70
Koncový bit(y)
(Stop bit)
1
71
1
2
3
1
1
1
7
7
7
lichá
sudá
žádná
1
1
2
K nastavení datového formátu použijte klávesu "MISC". Detaily - viz
oddíl 6.2.3,(1).
(5) Připojení multimetru k počítači
Po připojení multimetru k počítači použijte panelové klávesy pro
nastavení komunikačních (Handshake) procedur, přenosové rychlosti
a formát dat. Detaily jsou popsány v sekci (1) tohoto oddílu.
K připojení použijte příslušný propojovací kabel pro RS-232C.
obr.
RS-232C cable
Personal computer
OM7563
:
:
:
Propojovací kabel RS-232C
Osobní počítač
OM7563
Obrázek 6.5. Připojení multimetru k počítači pomocí kabelu RS-232C.
Schéma zapojení propojovacího kabelu
-NULL MODEM CABLE. Základní zapojení je popsáno níže.
PC
2
3
7
4
Multimetr
3
2
7
4
5
5
6
6
8
8
20
20
Popis
Přenosová linka (z PC)
Linka pro příjem (k PC)
Signální zemění
Požadavek na zaslání dat z PC
(request to send)
Volno k odeslání dat na PC
(clear to send)
Připravenost souboru dat
(Data set ready)
Připravenost nosiče dat
(Data carrier ready)
Připravenost datového terminálu
(Data terminal ready)
6.2.3 Funkce vzáleného řízení
V normálním režimu (komunikačního rozhraní) můžete ze vzdáleného
přístupu řídit všechny funkce panelových kláves, s výjimkou
"POWER" (zapnutí a vypnutí) a funkcí nastavení komunikačního
režimu.
(1) Kroky
Připojení měřícího přístroje k PC
Spuštění PC
Nastavení datového formátu PC
71
72
Nastavení přenosové rychlosti z PC
(computer baud rate)
Zapnutí multimetru
(Vypínač POWER do polohy ON)
Nastavení režimu řízení multimetru
(Meter control mode)
Nastavení režimu handshake pro multimetr
(Setting meter handshake mode)
Nastavení datového formátu na multimetru
(Setting meter data format)
Nastavení přenosové rychlosti (na multimetru)
(Setting baud rate)
Vytváření programu
(Generating a program)
Začátek měření
(Start measurement)
Spuštění programu (na PC)
(Starting a program)
(2) Nastavení normálního režimu a Talk-Only
(1) Normální režim (nor)
V normálním režimu může být přístroj řízen prostřednictvím příkazů
z osobního počítače. K nastavení normálního režimu užijte
panelových kláves - podle následujícího popisu klávesových vstupů :
schéma:
(Key Entry)
:
SHIFT
:
Press SHIFT and MISC key
:
MISC
:
(blue)
:
Use MISC key to select RS among :
the AT, TD, AZ and RS
ENTER
:
Press ENTER key while RS is
displayed. Press ^ (blue) key to
display nor
(blue)
ENTER
:
:
:
Klávesový vstup
SHIFT
Stiskněte klávesu SHIFT
a MISC
MISC
(modrá)
Užijte klávesu MISC k
výběru volby RS z
možností AT, TD, AZ a RS
ENTER
Po zobrazení RS
stiskněte klávesu ENTER.
Poté stiskněte ^ (modrá)
aby se zobrazilo nor.
(modrá)
ENTER
72
73
To set normal mode, press
:
ENTER key while nor is displayed
m and H are displayed and
handshake mode is set
:
(blue)
:
Press ^ (blue) key to display :
handshake mode (0 to 7). In this
example, mode 6 is set.
ENTER
:
Press ENTER key. m F are
displayed and data format
is set.
(To the next page)
(modrá)
Stiskněte klávesu ^ (modrá)
zobrazení odpovídajícího
režimu handshake (v
našem příkladu je
nastavena 6).
ENTER
Stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se m F - a nastavuje se datový
formát.
:
:
(From the previous page)
K nastavení normálního
režimu, zobrazuje-li se
nor, stiskněte klávesu
ENTER.
zobrazí se m a H ,
nastavujete režim
handshake.
viz další stránka
:
Pokračování z předchozí
stránky
(blue)
:
Press (^) (blue) key to
:
display the desired data format
(0 to 3). In this example mode
0 is set.
(modrá)
Stiskněte klávesu (^)
(modrá) k nastavení
požadovaného datového
formátu. V našem
příkladu je nastavena 0.
ENTER
:
Press ENTER key to set the
:
data format. m and B are
displayed and baud rate mode
is set.
ENTER
K potvrzení datového
formátu stiskněte
klávesu ENTER. Zobrazí
se m a B - nastavujete
přenosová rychlost.
(blue)
:
Press ^ (blue) key to display :
the desired baud rate (75 to 9600).
In this example, baud rate 4800
is set.
modrá
Stiskněte klávesu ^
(modrá) k nastavení
požadované přenosové
rychlosti (75 - 9600b/s)
V našem příkladu je
nastavena přenosová
rychlost 4800.
ENTER
:
Press ENTER key to complete
setting
ENTER
Nastavení ukončíte
stiskem klávesy ENTER.
:
Poznámka:
Rychlost přenosu dat je dána nastavením přenosové rychlosti. Proto
73
74
nastavujte interval měření (vzorkovací frekvenci) OM7563 tak, aby
data generovaná multimetrem mohla být přenášena nastavenou
přenosovou rychlostí.
(2) Nastavení režimu Talk-Only (onLY)
Tento režim se užívá (pouze) k výstupu dat. V tomto režimu mohou
být data vystupována bez nutné spolupráce s PC. K nastavení režimu
Talk-Only použijte panelových kláves. Sled klávesových vstupů je
popsán v následujícím:
(Key entry)
:
SHIFT
:
Press SHIFT and MISC key
:
MISC
:
(blue)
:
Use MISC key to select RS
among AT, TD, AZ and RS
(Klávesový vstup)
SHIFT
Stiskněte klávesu
SHIFT a MISC
MISC
(modrá)
Užitím klávesy MISC
zvolte RS z možností
AT, TD, AZ a RS.
:
ENTER
:
Press ENTER key while RS is
displayed. Th onLY (talk-only)
is displayed. When nor is
displayed, then press ^ (blue)
key to display onLY.
:
ENTER
Když se zobrazí RS,
stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se onLY (talk only)
Pokud se zobrazí nor,
stiskněte ^ (modrá),
aby se zobrazilo onLY.
ENTER
:
Press ENTER key to set talk
:
only mode. m and H are displayed
and handshake mode is set.
ENTER
Režim talk-only potvrďte
stiskem klávesy ENTER.
Zobrazí se m a H - je
nastavována režim
handshake.
(blue)
:
Press ^ (blue) key to select :
the desired handshake mode
(0 to 7). In this example,
mode 6 is set.
(modrá)
Stiskněte klávesu ^
(modrá), abyste vybrali
požadovaný režim
handshake. V našem
příkladu je nastavena 6.
ENTER
:
Press ENTER key. m and F
are displayed and data format
is set.
(to the next page)
:
ENTER
Stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se m a F,
nastavuje se datový
formát
(pokračování na další stránce).
(From the previous page)
(blue)
:
Press ^ (blue) key to
:
:
:
(Pokračování z předchozí stránky).
Modrá
Stiskněte klávesu ^
74
75
display the desired data
format (0 to 3). In this
example, mode 0 is set.
(modrá), aby se zobrazil
požadovaný datový formát
(0 až 3). V našem
příkladu je nastaven
formát 0.
ENTER
:
Press ENTER key. m and B
are displayed and baud rate
mode is set.
ENTER
Stiskněte klávesu ENTER.
Na displeji se zobrazí m
a B - nastavuje se
přenosová rychlost.
:
(blue)
:
Press ^ (blue) key to display :
the desired baud rate
(75 to 9600) In this example,
baud rate 4800 is set.
(modrá)
Stiskněte klávesu ^
(modrá), aby se
zobrazila požadovaná
přenosová rychlost.
V našem příkladu je
nastavena na 4800 (b/s).
ENTER
:
Press ENTER key to complete
setting.
ENTER
Nastavování ukončete
stiskem klávesy ENTER.
(END)
:
:
(Konec)
(3) Příklad programu.
Jak již bylo řečeno, multimetr může být vzdáleně řízen
prostřednictvím programových příkazů (příkaz + parametry) z
osobního počítače.
Programový příkaz se sestává z :
Příkaz (command) + parametr (parameter) + koncový znak (terminator)
v ASCII kódu.
Poznámka: Ke konstrukci příkazu+parametru můžete použít až
50 znaků. Pokud použijete více než 50 znaků, nastavení
(příkaz+parametr) se ignoruje.
(příkaz - command)
TD
(parametr - parameter)
m
(ukončující znak-terminator)
CR LF
LF
;
-Příkazy: (commands) mohou být zapsán velkými či malými písmeny, s výjimkou
příkazů ESC D, ESC R, ESC L a ESC S, které se povinně zapisují
velkými či malými písmeny.
-Parametr: (Parameter) k zápisu použijte číslice v ASCII kódu.
-Ukončující znak (Terminator)
CR LF
LF
75
76
; (středník)
Poznámka 1: Data řídícího panelu nastavená programem, některá data paměťové
karty IC (read functions) a data komunikačních funkcí budou
ztracena po vypnutí přístroje.
Poznámka 2: Ujistěte se, že za každý příkaz je přidán znak ;
(středník), pokud je terminátorem vašeho PC jen znak CR.
6.2.4. Datový výstup (Data output)
(1) Funkce pro datový výstup (Data output functions)
Data jsou předávána na výstup ve dvou režimech - normálním
a talk-only. V obou případech mohou být předána na výstup jak měrná
data, tak i údaje o nastavení kontrolního panelu. Pokud se
vygeneruje spouštěcí signál, pozastaví se výstup měrných a
uložených dat, dokud neuplyne tzv. čas zpoždění (delay time).
Pro (tiskový) výstup dat použijte tiskárnu s komunikačním
rozhraním RS232C.
1. Výstup dat v normálním režimu
V normálním režimu mohou být vystupována měrná data,
data o nastavení kontrolního panelu, uložená data a stavové byty.
Měrná data se dostávají na výstup po každém příkazu ESC D.
Detaily jsou popsány v odstavci 7.2.3,(2).
(2) Výstup dat v režimu Talk-Only
V tomto režimu jsou výstupní informací měrná data a uložená data.
Data jsou na výstupu po ukončení každého cyklu měření. Tento režim
nemůže být řízen externími příkazy. Detaily viz odstavec 7.2.3.(2).
(2) Formát výstupních dat
1. Výstupní formát měrných dat a uložených dat.
Číslo údaje
(Data No.)
, Hlavička
(Haeder)
Vlastní údaj
(data)
Koncový znak
(terminator)
-Číslo údaje (Data No.) : přidává se, pokud jsou na výstupu data
uložená v paměti. Hodnota tohoto indexu je v rozmezí -9999 do +9999
(hodnota 0000 označuje okamžik spouštěcího signálu).
-Hlavička(Haeder) : a1a2a3a4 (čtyři alfabetické znaky) s
následujícím významem:
a1 :
N ........(funkce) MATH vypnuta (OFF)
S.........změna měřítka (Scaling)
H.........Komparátor -Hi (překročení horní meze)
L.........Komparátor -Lo (podkročení dolní meze)
P.........Komparator-Pass (měrná hodnota je v zadaném
rozmezí)
O.........Přetečení (Overrange)
V.........Chyba funkce MATH (MATH error)
E.........Nepřípustná hodnota, chybná hodnota odporu
referenčního odporového teploměru.
R.........Chyba korekce vztažného konce (RJC error)
B.........Přepalování (Burnout)
76
77
a2a3
a4
a2
a3 :
DC........Stejnosměrné napětí (Direct Current)
RS........Odpor dvoudrátovou metodou
Odpor čtyřdrátovou metodou
V.........VOLT
O.........OHM
T.........Termočlánek (Thermocouple- TC)
R.........Odporový teploměr (RTD)
Pro termočlánek:
R.........typ R
S.........typ S
B.........typ S
K.........typ K
E.........typ E
J.........typ J
T.........typ T
N.......typ N
C (W).....typ W
U.........typ U (DIN T)
L.........typ L (DIN J)
A.........KpvsAu7Fe
P.........Pt100
J.........JPt100
T.........Pt100
Vlastní hodnota (Data) - ve tvaru:
m1m2m3m4m5m6m7E + m8
maximálně 7 číslic + desetinná čárka + dekadický exponent.
Poznámka: Počet číslic na výstupu závisí na počtu zobrazovaných
číslic.
-Koncový znak (Terminator)
CR LF
LF
CR
Příklad výstupu 1:
tab.
Function
Range
Display
Output
:
:
:
:
DC V
Ohm 2W
:
Funkce
Rozsah
Zobrazená hodnota
Hodnota na výstupu
:
Stejnosměrné napětí
Odpor dvoudrátovou m.
Příklad výstupu 2:
Výstup RS-232C
-Měrná data
NDCV+0000.99E+3
-Komparátor
+199.9999Hi
HDCV+199.9999E+0
-Přetečení(Overrange) + -oL - mV
ODCV+ 9999.99E-3
77
78
-Chyba MATH(MATH error) -oLVDCV 999999.E+9
-Funkce Header vypnuta (OFF)
+19.9999E+0
-Čtení uložených dat
...... NO + 0012, NDCV+199.999E + 3
-Čtení uložených dat
za stavu vypnuté funkce Haeder (Haeder OFF) ..........+19.9999E + 0
(3) Výstupní formát stavového byte (Status Byte Output Format)
Stavový byte, který je na výstupu po příkazu ESC S má následující formát:
bit 8
bit 7
DIO8
DIO7
0
1
Hodnoty masky
bit 6
DIO6
ERR
bit 5
DIO5
CARD ERR
bit 4
DIO4
OL
8
bit 3
DIO3
SYN ERR
4
bit 2
DIO2
0
2
bit 1
DIO1
A-D END
1
-bit 8 : 0 (konstantní)
-bit 7 : 1 (konstantní)
-bit 6 : Nabývá hodnotu 1 při výskytu chyby (bit4 nebo bit3 má
hodnotu 1)
-bit 5 : Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k chybě paměťové karty IC
-bit 4 : Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k přetečení hodnoty,
přetečení ve funkci MATH při výpočtu nebo k chybě
funkce MATH.
-bit 3 : Pokud se vyskytne syntaktická chyba, bit je nastaven
na hodnotu 1
-bit 2 : 0 (konstantní)
-bit 1 : Je nastaven na hodnotu 1 v okamžiku ukončení měření.
Výstupní formát:
Stavový byte (status byte) ......... znak v ASCII kódu
Koncový znak (terminator) ......... CR LF
LF
CR
6.3. Programová data (společná pro rozhraní GP-IB a RS-232C)
Tabulka 6.6. Seznam programových příkazů pro GP-IB a RS-232C
Položka Data nastavení
Programová data
Strana
6.3.1
Nastavení funkce (FCTN)
Fm
....
6.3.2.
Nastavení rozsahu(RANGE)
Rm
....
6.3.3.
Nastavení režimu RJC
RMm
....
(korekce vztaž.konce)
6.3.4.
Nastavení hodnoty zevní
RJm1,m2
....
korekce vztažného konce
6.3.5.
Měření hodnoty zevní
RJS
....
korekce vztažného konce
6.3.6.
Nastavení jednotky teploty
TUm
....
6.3.7.
Nastavení hodnoty odporového
RTm, RTS
....
teploměru při referenční teplotě
6.3.8.
Nastavení funkce detekce
přepalování (burnout detection)
6.3.9.
Nastavení režimu vzorkování
BSm
Mm
78
79
6.3.10.
Vyslání
(TRIG)
spouštěcího signálu
E
6.3.11.
Nastavení intervalu vzorkování
(INVTL)
Slm
6.3.12.
Nastavení zpoždění po spouštěcím
signálu (trigger time delay)
TDm
6.3.13.
Nastavení funkce NULL
(NULL setting)
NLm
6.3.14.
Nastavení času integrace
(integral time setting)
ITm
6.3.15
Nastavení vzorkovacího cyklu
(Sampling cycle setting)
NSm
6.3.16.
Nastavení ukládání dat
(Data storage setting)
STm
6.3.17
Nastavení načítání z paměti
Data recall setting
ROm
6.3.18
Nastavení čísla vzorku v hlavičce
(Data haed No. setting)
RDm,RDS
6.3.19.
Uložení nastavení řídícího panelu
(Panel-Setting data Save)
SS
6.3.20.
Čtení nastavení funkcí řídícího panelu z paměti
(Panel-Setting data Recall)
6.3.21.
Inicializace paměťové karty IC
(IC memory Card Initialize)
6.3.22.
Nastavení fce Automatického nulování
(Auto-Zero setting)
6.3.23.
Nastavení průměrování
(Averaging(AVG) Setting)
SMm
6.3.24.
Nastavení průměrovacího cyklu
(Averaging Cycle Setting)
ATm
6.3.25.
Nastavení výpočtů- funkce MATH
(Computation Setting (MATH)
COm
6.3.26.
Nastavení typu výpočtu
(Type-of-Computation Setting)
CFm
6.3.27.
Nastavení konstant změny měřítka (A,B)
(Setting the scaling constants A and B)
SL
CI
AZm
79
KAm, KAS, KBm, KBS
80
6.3.28.
Nastavení mezí komparátoru (Hi, Lo)
HIm, HIS, LOm, LOS
(Setting the comparator Hi and Lo values)
6.3.29.
Nastvení režimu D-A výstupu
(D-A Output Mode Setting)
6.3.30.
Nastavení hlavičky
(Haeder setting)
Hm
6.3.31.
Nastavení terminátoru výstupu
(Terminator Output Setting)
DLm
6.3.32.
Výstup nastavení řídícího panelu
(Panel setting output)
OS
6.3.33
(RS) Výstup měrných dat
(Measured Data Output)
ESC D
6.3.34
(RS) Nastavení vzdáleného řízení
(Remote Control Setting)
ESC R
6.3.35.
(RS) Nastavení lokálního řízení
(Local control setting)
ESC L
6.3.36.
(RS) Výstup stavového byte
(Status byte output)
ESC S
6.3.37
(RS) Nastavení masky stavového byte
(Status byte mask setting)
6.3.38.
(GP) nastavení masky SRQ
(SRQ mask setting)
6.3.39.
Inicializace nastavení dat řídícího panelu
(Panel-Setting Data Initialization)
6.3.40.
Inicializace informace o nastavení řídícího panelu RC
(Initializing the panel setting information)
6.3.41.
Nastavení kalibrace
(Calibration setting)
PCm
6.3.42.
Zápis programu a komunikačních
dat (Setting the writing of the program
and the communication information)
SV
6.3.43.
Nastavení vstupního režimu programu
(Setting the program entry mode)
PR
6.3.44.
Nastavení režimu provádění programu
(Setting program execution mode)
RUm
6.3.45.
Stavový výstup
(Status Output)
OC
DAm1, m2
MSm
MSm
80
C
81
Pozn: Bez označení - příkazy společné pro komunikační rozhraní
GP-IB a RS-232C.
(RS): platí pro rozhraní RS-232C
(GP): platí pro rozhraní GP-IB.
6.3.1. Nastavení funkce (FCTN) ...Fm1
6.3.2. Nastavení rozsahu (RANGE)..Rm2
Funkce: - Specifikuje funkci měření (odpor, napětí..) a rozsah vztahující se k zadané
měřící funkci. Také specifikuje typ čidla použitého při měření
teploty. Rozsah a funkce mohou být zadány nezávisle na sobě.
Formát: Fm1/Rm2 <terminátor>
m1 = 1,2,3,4,9 až 12 (dáno požadovanou funkcí)
m2 = 0,1 až 12 (Rozhoduje požadovaný rozsah (typ termočlánku))
-funkce a rozsah je nastavena nezávisle.
Fm1<terminátor>
Rm2<terminátor>
-Programová data pro všechny funkce jsou v následující
tabulce:
Funkce
Programová Data Rozsah
(Fm1)
(Rm2)
Stejnosm.
napětí
(DC V)
Odpor (2.dr.)
(Ohm 2W)
Odpor (4.dr.)
(Ohm 4W)
F1
Programová Data
Auto
*50mV
200mV
2000mV
20V
200V
R0
R2
R3
R4
R5
R6
F2
Auto
200 Ohm
2000 Ohm
20 kOhm
200 kOhm
2000 kOhm
20 MOhm
R0
R3
F4
Auto
R0
200 Ohm
R3
2000 kOhm
R4
20 kOhm
R5
200 kOhm
R6
2000 MOhm R7
20 MOhm
R8
R4
R5
R6
R7
R8
Odporový teploměr
(2dr.)
F9
RTD 2W
Pt100
JPt100
Pt1000
R2
R1
Odporový teploměr
(3dr.)
F10
RTD 3W
Pt100
JPt100
Pt1000
R2
R3
R1
R3
81
82
Odporový teploměr
(4dr.)
F11
RTD 4W
Pt100
JPt100
Pt1000
Typ B
R
S
K
E
J
T
C(W)
N
U (T DIN)
L (J DIN)
KpvsAu7Fe
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Poznámka: Rozsahu 50 mV pro stejnosměrné napětí je validní jen pro
kalibraci a nelze jej používat pro normální měření.
6.3.3. Nastavení režimu kompenzace vztažného konce ....RMm
(Reference Junction Compensation (RJC) Mode)
Funkce: - Tento příkaz slouží pro výběr režimu kompenzace vztažného
konce termočlánku - zevní či vnitřní.
Formát: RMm<terminátor>
m= 0,1
RJC
Vnitřní
Vnější
Programová data
RM 0
RM 1
Poznámka: Tato funkce je platná jen při měření termočlánkem.
6.3.4. Nastavení hodnoty zevní korekce vztažného konce termočlánku
..... RJm1, m2
(External Reference Junction Compensation Value)
Funkce: - Nastavení hodnoty při užití zevní kompenzace vztažného
konce termočlánku.
Formát: RJm1,m2 <terminátor>
m1 = -1999999 až +1999999
hodnota m1 specifikuje hodnotu teploty v režimu zevní
kompenzace vztažného konce.
m2 = 0,1,2
Udává jednotku vztahující se k m1
0...st.C (st. Celsia)
1...st.F (st. Fahrenheita)
2... K (absolutní teplota- v Kelvinech)
82
83
Poznámka: Dbejte vždy na správné zadání jednotek.
6.3.5. Měření hodnoty zevní kompenzace vztažného konce termočlánku
....RJS
(Measurement of the External Reference Junction Compensation
(RJC) Value)
Funkce: - Po odeslání tohoto příkazu se změří hodnota zevní korekce
vztažného konce (RJC value) jedním měřením pomocí odporového
teploměru Pt100 (4 drátovou metodou).
Formát: RJS <terminátor>
Poznámka: Tento příkaz je platný jen při použití termočlánku.
6.3.6. Nastavení jednotky teploty ..TUm
Setting the (Unit) of Temperature
Funkce: - Nastavuje jednotku teploty pro měření (odporovým
teploměrem, termočlánkem)
Formát: TUm<terminátor>
m = 0,1
-Vztah mezi hodnotou příkazu a zvolenou jednotkou uvádí
následující tabulka:
Jednotka (Unit)
st.C (st. Celsia)
st.F (st. Fahrenheita)
K (Kelvin)
Programová data(TUm)
TU0
TU1
TU2
Poznámka: Nastavení jednotky je fixní (K - Kelvin) pokud použijete
odporový teploměr KpvsAu7Fe.
6.3.7. Nastavení hodnoty odporu odporového teploměru při refereční
teplotě
....RTm,RTS
(Reference temprerature resistance of RTD)
Funkce: - Nastavuje hodnotu odporu odporového teploměru (RTD) při
teplotě 0oC.
-To odpovídá nastavení "RT" klávesou MISC
Formát: RTm<terminátor>
m = 0 až 1999.99 (Ohm)
RTS<terminátor>
V tomto případě je za referenční hodnotu odporového
teploměru při 0 st.C považována poslední naměřená hodnota.
Pamatujte však, že poslední naměřená hodnota se vymaže při
každé změně nastavení pomocí příkazu (včetně příkazu RTS).
Proto je platné její naměření pouze v režimu měření odporu
(který musí bezprostředně předcházet této funkci).
Poznámka: Referenční hodnota odporového teploměru se uchovává v
paměti pro každý typ odporového teploměru zvlášť. (Avšak všechny
83
84
tyto hodnoty jsou ztraceny po vypnutí přístroje). Pokud je
požadován výstup nastavení užitím příkazu OS, nebo pokud se toto
nastavení ukládá příkazem SS, týká se tato operace jen aktuálního
odporového teploměru.
6.3.8. Nastavení funkce detekce přepalování ...BSm
(Burnout detection function)
Funkce: - Zapíná a vypíná funkci detekce přepalování (odporového
čidla)
-Příkaz odpovídá klávesové volbě "BS" panelové klávesy MISC
(na čelním panelu).
Formát: BSm<terminátor>
m = 0,1
-Vztah mezi nastavením funkce detekce přepalování (Burnout
detection) a hodnotou komunikačního příkazu je v
následující tabulce
Detekce přepalování
(Burnout detection)
Vypnuto (OFF)
Zapnuto (ON)
Programová data
(BSm)
BS0
BS1
6.3.9. Nastavení režimu vzorkování .....Mm
(Sample mode setting)
Funkce: -Nastavuje režim vzorkování na AUTO, SINGLE, N RDGS
Formát: Mm <terminátor>
m = 0,1,2 (dle požadovaného režimu)
-programová data pro jednotlivá nastavení následují:
Režim (Mod)
Programová data (Mm)
Auto (AUTO)
M0
Jednotlivá měření(SINGLE)
M1
N měření (N RDGS)
M2
6.3.10. Vyslání spouštěcího signálu ... E nebo <GET>
Trigger (TRIG) Setting
Funkce: - Odesílá spouštěcí signál ke spuštění A-D převodníku
Formát: E<terminátor> nebo
<GET> *(signál pro rozhraní)
* Příkaz <GET> slouží výhradně pro komunikaci s rozhraním
GP-IB.
6.3.11. Nastavení vzorkovacího intervalu (INTVL) ...Slm
Funkce: - Nastaví vzorkovací interval (v ms)
Formát: Slm<terminátor>
m = 3 až 3 600 000 ms
Pokud je hodnota vyšší než 3000ms, zaokrouhluje se na celé
sekundy.
84
85
6.3.12. Nastavení zpoždění po spouštěcím signálu
(Trigger Time Delay Setting)
...TDm
Funkce: -Nastavuje hodnotu časové prodlevy mezi spouštěcím signálem
a spuštěním A-D převodníku v ms.
Formát: TDM<terminátor>
m = 0 až 3 600 000 (ms)
Pokud je zadaná hodnota vyšší než 3000ms, zaokrouhluje se
na celé sekundy.
6.3.13. Nastavení funkce NULL
(NULL setting)
....NLm
Funkce: - Zapíná a vypíná funkci NULL
Formát: NLm <terminátor>
m = 0,1,2
Stav funkce NULL
Programová Data (NLm)
NULL vypnout (OFF)
NULL zapnout (ON)
NL 0
NL 1
Nastavit nulovou
hodnotu hodnotu (NULL value)
NL 2
6.3.14. Nastavení času integrace
(INTEG TIME setting)
....ITm
Funkce: - Nastavuje čas integrace A-D převodníku
Formát: ITm <terminátor>
m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (dle času integrace)
- programová data k nastavení času integrace jsou níže:
Čas integrace
2,5ms
16,66...ms
20ms
100ms
200ms
500ms
Programová data (ITm)
IT 1
IT 2
IT 3
IT 4
IT 5
IT 6
6.3.15 Nastavení vzorkovacího cyklu
(Sampling Cycle (N) setting)
.... NSm
Funkce: Nastavuje vzorkovací cykly , použitou kapacitu paměti,
počet "PRETRIGGER" vzorků (pozn. vzorků před spouštěcím signálem)
v režimu N RDGS. Odpovídá klávesovému nastavení NS pomocí klíče
N SET
Formát: NSm <terminátor>
85
86
m = 1 až 1000 (pro vestavěnou paměť)
m = 1 až 500 (pro paměťovou kartu IC 8Kb)
m = 1 až 1500 ( pro paměťovou kartu IC 16Kb)
m = 1 až 8000 ( pro paměťovou kartu IC 64Kb)
6.3.16. Nastavení ukládání dat
(Data Storage (STORE) setting)
Funkce: - Nastavuje (Zapíná a vypíná) ukládání měrných dat - ve
vestavěné paměti nebo v paměťové kartě IC.
Formát STm <terminátor>
m = 0, 1
Stav funkce STORE
STORE vypnout (OFF)
STORE zapnout (ON)
Programová data (STm)
ST 0
ST 1
6.3.17. Nastavení načítání z paměti
(Data-Recall (RECALL) setting)
....ROm
Funkce: - Nastavuje (Zapíná a vypíná) čtení měrných dat - z
vestavěné paměti nebo z paměťové kartě IC.
Formát ROm <terminátor>
m = 0, 1
Stav funkce RECALL
RECALL vypnout (OFF)
RECALL zapnout (ON)
Programová data (ROm)
RO 0
RO 1
6.3.18 Nastavení čísla vzorku v hlavičce
(Data haed No. setting)
RDm,RDS
Funkce: - Nastavuje dekadickou adresu vzorku v paměti (Haed number)
(ve vestavěné paměti nebo v paměťové kartě IC) kde je uložen volaný
údaj. Například pokud chcete načítat jako 1. (haed data) 30. vzorek
z paměti nastavte parametr m na hodnotu 29. Tento příkaz odpovídá
klávesovému vstupu RD (klávesa N SET)
-Funkce RDS slouží k nastavení pořadového čísla vzorku
(fyzicky) prvního v paměti.
Formát: - RDm <terminátor>
m = + - (0 až 999) pro data uložená ve vestavěné paměti
m = + - (0 až 499) pro data uložená v paměťové kartě IC 8Kb
m = + - (0 až 1499) pro data uložená v paměťové kartě IC 16Kb
m = + - (0 až 7999) pro data uložená v paměťové kartě IC 64Kb
Poznámka: záporné znaménko označuje vzorky před spouštěcím
signálem (pozn. "PRETRIGGER").
6.3.19. Uložení nastavení řídícího panelu
(Panel- Setting Data Save)
....SS
86
87
Funkce: - Ukládá nastavení klávesových vstupu na paměťovou kartu
IC. Takto uložitelná data jsou: název modelu (model name), funkce
(měření)(function),rozsah (range), vzorkovací režim (sampling mode),
vzorkovací interval (sampling interval), čas zpoždění (delay time),
nastavení funkce null (null functions), nastavení auto zero,
nastavení průměrovací funkce (averaging functions), režim D-A
převodníku (D-A mode), nastavení průměrovacích vzorků (averaging
cycles), režim MATH (MATH mode), konstanty funkce MATH (MATH
parameters).
- Tato funkce odpovídá volbě SS klávesy PRGM
Formát: SS <terminátor>
6.3.20. Vyvolání nastavení funkcí řídícího panelu z paměti ...SL
(Panel-Setting data Recall)
Funkce: -Vyvolává data o nastavení funkcí řídícího panelu z
paměťové karty IC. Operace se týká těchto údajů:
název modelu (model name), funkce (měření)(function),rozsah,
vzorkovací režim (sampling mode), vzorkovací interval (sampling
interval), čas zpoždění (delay time), nastavení funkce null (null
functions), nastavení auto zero, nastavení průměrovací funkce
(averaging functions), režim D-A převodníku (D-A mode), nastavení
průměrovacích vzorků (averaging cycles), režim MATH (MATH mode),
konstanty funkce MATH (MATH parameters).
-Tato funkce odpovídá volbě SL klávesy PRGM
Formát: SL <terminátor>
6.3.21. Inicializace paměťové karty IC
.....CI
Funkce: - Inicializuje paměťovou kartu IC. Inicializace se provádí
při prvním použití paměťové karty, nebo pokud všechna data na ní
byla smazána. Tato funkce odpovídá volbě CI klávesy PRGM.
Formát: CI <terminátor>
6.3.22. Nastavení funkce automatického nulování AZm
(Auto Zero)
Funkce: - Zapíná a vypíná funkci Auto-Zero. Pokud se Auto-Zero
provádí, musí být vzat do úvahy vztah času integrace k
vzorkovacímu intervalu.
-Tato funkce je ekvivalentem volby AZ panelové klávesy
"MISC".
Formát: AZm <terminátor>
m = 0, 1 nebo 2
Nastavení Auto-Zero
Programová data (AZm)
Auto Zero vypnout (OFF)
AZ 0
Auto Zero zapnout (ON)
AZ 1
87
88
Měření nulové hodnoty
(zero measurement)-viz pozn.
AZ 2
Poznámka: Měření nulové hodnoty, pokud je funkce Auto Zero vypnuta,
provede se po odeslání příkazu AZ 2 měření nulové hodnoty pouze
1x. Provedení tohoto programového kroku (měření nulové hodnoty)
těsně před začátkem měření žádoucí pro dosažení vysoké přesnosti
měření, pokud je dlouhá doba čekání (od měření nulové hodnoty po
začátek vlastního měření), vysoká rychlost vzorkování a měření je
prováděno s vypnutou funkcí Auto-Zero,. Tato funkce nemá analogii
v klávesových volbách.
6.3.23. Nastavení průměrování
(Averaging (AVG) setting)
.....SMm
Funkce: - Zapíná a vypíná průměrování, pokud se průměrování
provádí, musí být nastaveny parametry průměrovacího cyklu (viz
odstavec 6.3.24)
Formát: SMm <terminátor>
m = 0 nebo 1
Nastavení průměrování
Programová Data (SMm)
Průměrování vypnout (OFF)
SM 0
Průměrování zapnout (ON)
SM 1
6.3.24. Nastavení průměrovacího cyklu
...ATm
(Averaging Cycle Setting - Setting the Number of Averaging
Times)
Funkce: - Nastavuje počet hodnot zahrnutých do průměru, pokud se
provádí průměrování.
- Nastavení je ekvivalentní použití volby AT klávesy MISC
Formát: ATm <terminátor>
m = 2 až 100 (počet hodnot)
6.3.25. Nastavení výpočtu (Vypnutí a zapnutí funkce MATH) ....COm
Computation Setting (MATH)
Funkce: -Nastavení určuje, zda jsou či nejsou měrná data
zpracovávána výpočtem. Pokud má provádět zpracování funkcí MATH,
musí být nastaven typ a parametry. - (Viz odstavec 6.3.26 až
6.3.28.)
Formát: COm<terminátor>
Nastavení funkce MATH
Vypnout (OFF)
Zapnout (ON)
Programová data (COm)
CO 0
CO 1
88
89
6.3.26. Nastavení typu výpočtu /funkce MATH
(Type of Computation Setting)
...CFm
Funkce: -Nastavuje typ výpočetního zpracování. Tento příkaz je
ekvivalentní nastavení typu pomocí klávesy SELECT.
Formát: CFm <terminátor>
m = 1 nebo 3
Typ výpočtu
Změna měřítka (Scaling) (SC)
Komparátor (Comparator) (CP)
Programová data (CFm)
CF 1
CF 3
6.3.27. Nastavení konstant pro změnu měřítka
(Setting the Scaling Constants A and B)
...KAm, KAS,
KBm, KBS
Funkce: Nastavuje konstanty pro výpočet změny měřítka (scaling)
podle vztahu (X-A)/B
Formát: KAm <terminátor> nebo KBm <terminátor>
m = (-1999999 až + 1999999)
(hodnota může být též vyjádřena desetinnou tečkou a
exponentem)
KAS nebo KBS
Výsledek předchozího měření může být rovněž přiřazen jako
hodnota konstanty. Poslední naměřená hodnota však bude
po použití nastavovacího příkazu (včetně KAS, KBS) vymazána.
6.3.28. Nastavení mezí (parametrů) komparátoru Hi,Lo
(Computation (Comparator) Parameter Hi and Lo Setting)
...Hlm LOm HIS LOS
Funkce: - Nastavuje parametry H a L ve výrazech komparátoru:
H <= X (High) ... překročení horní meze
L >= X (Low) ... podkročení dolní meze
L < X < H (Pass) ..odpovídá nastavenému rozmezí
Formát: Parameter H ; HIm <terminátor>
Parameter L ; LOm <terminátor>
m = (-1999999 až +1999999) (Může být též vyjádřeno
desetinnou čárkou a exponentem).
HIS <terminátor> nebo LOS <terminátor>
Výsledek posledního měření bude přiřazen
konstantě H nebo L. Avšak výsledek posledního měření bude
vymazán po provedení nastavovacích příkazů (Včetně HIS a
LOS).
6.3.29 Nastavení výstupního režimu D-A převodníku ....DAm1,m2
89
90
(D-A Output Mode Setting)
Funkce: -Nastavuje režim D-A výstupního signálu a režim zobrazení
Formát: DAm1m2 <terminátor>
m1 ; Výstupní režim (Output mode) = 0 nebo 1
m2 ; Režim zobrazení (Display mode) = 0, 1, 2, nebo 3
-Kombinované příkazy pro výstupní režim a režim zobrazení
jsou popsány níže:
Výstupní režim
(Output Mode)
0
0
0
0
1
1
1
1
Režim zobrazení Programová data
(Display mode) (DAm1m2)
0
1
2
3
0
1
2
3
6.3.30 Nastavení hlavičky
(Haeder setting)
DA00
DA01
DA02
DA03
DA10
DA11
DA12
DA13
....Hm
Funkce: -Nastavuje, zda bude či nebude k výstupním datům připojena
hlavička. - viz odstavec 6.2.4, (2) "Formát výstupních dat".
Formát: Hm <terminátor>
m =0 nebo 1
Obsah hlavičky
Bez hlavičky
S hlavičkou
Programová data (Hm)
H0
H1
6.3.31. Nastavení terminátoru výstupu
(Terminator Output Setting)
....DLm
Funkce: Nastavuje terminátor výstupních dat
Formát: DLm <terminátor>
m = 0, 1, nebo 2
Terminátor
(Koncový znak)
CR /LF/ EOI*
LF
EOI* , CR **
Programová data
(DLm)
DL 0
DL 1
DL 2
* EOI : Jen pro rozhraní GP-IB
** CR : Jen pro rozhraní RS-232C
90
91
6.3.32 Výstup nastavení řídícího panelu
(Panel setting output)
...OS
Funkce: -Odešle na výstup přístroje informaci o nastavení funkcí
řídícího panelu. Informace, která může být tímto způsobem dána je:
Číslo modelu (Model No.), funkce (function), rozsah (range),
vzorkovací režim (sampling mode), vzorkovací interval (sampling
interval), čas zpoždění (delay time), čas integrace (integration
time), nastavení funkce NULL (NULL function setting), nastavení
automatické nulové hodnoty - vypnutí/zapnutí funkce (AUTO ZERO
setting), nastavení průměrování (averaging function setting), D-A
výstupní režim (D-A mode), výsledek průměrování, výpočetní režim
a konstanty (MATH), režim kompenzace vztažného konce (RJC mode),
jednotka (Unit), nastavení detekce přepalování čidla (burn out
detection), hodnotu zevní korekce vztažného konce (External RJC
Value), referenční hodnotu odporu (Reference temperature resistance
value).
Formát: OS <terminátor>
6.3.33 Výstup měrných dat ....ESC D
(výlučně pro rozhraní RS-232C)
Funkce: - Výstup měrných dat a dat z paměti
Formát: ESC D <terminátor>
*ESC = 1BH
6.3.34 Nastavení vzdáleného řízení
.......ESC R
(Remote Control Setting)
(Výlučně pro rozhraní RS-232C)
Funkce: -Nastavuje multimetr do stavu, kdy může být řízen vzdáleně
prostřednictvím komunikačního rozhraní RS-232C. Po přepnutí do
režimu vzdáleného řízení se nemohou provádět operace s užitím
panelových kláves.
Formát: ESC R <terminátor>
*ESC = 1BH
6.3.35. Nastavení lokálního řízení
(Local Control Setting)
(Výlučně pro RS-232C)
....ESC L
Funkce: -Nastavuje multimetr do režimu lokálního řízení (z režimu
vzdáleného řízení). Po přepnutí do režimu lokálního řízení je možné
pracovat s panelovými klávesami.
Formát: ESC L <terminátor>
*ESC = 1BH
6.3.36. Výstup stavového byte
....ESC S
91
92
(Status Byte Output)
(Výlučně pro RS-232C)
Funkce: -Odesílá na výstup z multimetru stavový byte
-stavový byte - struktury:
bit 8
DIO 8
0
7
DIO 7
SRQ
6
DIO 6
ERR
5
DIO 5
CARD ERR
4
DIO 4
OL
3
DIO 3
SYN ERR 0
2
DIO2
0
bit 8
bit 7
bit 6
: 0 (fixní)
: 1 (fixní)
: Nabývá hodnotu 1 při výskytu chyby
(V tom případě má bit 4 nebo 3 (nebo oba) hodnotu 1)
bit 5 : Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k chybě při provádění
příkazu karty IC
bit 4
: Nabývá hodnotu 1, pokud dojde k přetečení, přetečení při
výpočtu nebo chybě výpočtu.
bit 3
bit 2
bit 1
: Nastaven na hodnotu 1 při výskytu syntaktické chyby.
: 0 (fixní)
: Je nastaven na hodnotu 1 v okamžiku ukončení měření.
Formát: ESC S <terminátor>
6.3.37 Nastavení masky stavového byte
(Status byte mask setting)
(Výlučně pro RS-232C)
...MSm
Funkce: -Provede nastavení masky stavových bytů (bitů DIO1,DIO3 až
DIO5) (chyba v originálu) výskytu události
Nastavené události (masked values, maskované hodnoty) se vyhodnocují.
Formát: MSm <terminátor>
m = 1 až 31
*V nastavení je možné různé události kombinovat.
V následující tabulce jsou čtyři události a korespondující
programová data. Pokud chcete nastavit masku pro kombinaci dvou
nebo více událostí, jako parametr m (masku) použijte hodnotu, která
vznikne sečtením hodnot masek pro všechny požadované události.
Výskyt události
Konec A-D převodu
Syntaktická chyba
Přetečení rozsahu
Chyba karty IC
Hodnota masky
1
4
8
16
Programová data
MS1
MS4
MS 8
MS 16
92
1
DIO 1
A/D END
93
Stavový byte
DIO8
0
DIO7
1
Hodnota masky
DIO6
chyba
DIO5
chyba IC
DIO4
Přeteč.
rozsahu
DIO3
Syntakt.
chyba
DIO2
0
ERROR
CARD ERR
16
8
OVERRANGE SYNTAX
ERROR
4
2
DIO1
Konec
A-D převodu
A-D CONVERSION
END
1
6.3.38 Nastavení masky SRQ
...MSm
(SRQ - Service request mask setting)
Funkce: Nastavuje, při kterých událostech má dojít k přerušení
stavovým byte. Nastavená událost (hodnota masky) vede při svém
výskytu k přerušení.
Formát: MSm <terminátor>
m = 1 až 31
*Nastavení masky (parametru m) může být kombinací 5
událostí:
Výskyt události
Hodnota masky
Programová data
Ukončení A-D převodu
1
MS 1
Přepnutí klávesy
"SRQ" na ON (zapnuto)
2
MS 2
Syntaktická chyba
(Syntax error)
4
MS 4
Přetečení rozsahu
(Overrange)
8
MS 8
Chyba paměťové karty IC
IC card error
16
MS 16
Stavový byte
DIO8
0
DIO7
Požadavek
na obsluhu
DIO6
Chyba
DIO5
Chyba
IC
SERVICE
REQUEST
ERROR
CARD
ERROR
Hodnota masky
16
8
DIO4
Přetečení
rozsahu
DIO3
Syntakt.
chyba
OVERRANGE
4
DIO2
kl. SRQ
SYNTAX SRQ key
ERROR ON
2
93
DIO1
Konec
A-D převodu
A-D conversion
end
1
94
6.3.39 Inicializace nastavení dat řídícího panelu
(Panel-Setting Data Initialization)
...C
Funkce: -Vrací nastavení řídícího panelu na hodnoty platné
bezprostředně po zapnutí přístroje.
Formát: C <terminátor>
Po provedení příkazu "C" se vymaže hodnota masky stavového bytu
stejně jako nastavení výstupního terminátoru. (Paměť EEPROM se
nevymaže).
6.3.40 Inicializace informace o nastavení řídícího panelu(EEPROM) ....RC
(Panel-Setting Information Initialization (EEPROM)
Funkce: - Inicializuje data o nastavení panelových funkcí bez
ohledu na aktuální platná nastavení ( s výjimkou nastavení funkcí
rozhraní).
Formát: RC <terminátor>
Poznámky:
-Pamatujte , že jak maska stavového byte, tak nastavení výstupního
terminátoru (mask values, output terminator setting) se příkazem RC
vymaže.
-Provedení tohoto příkazu trvá několik sekund, protože se
inicializují vnitřní parametry a provádí se operace hardwarové
kontroly. Proto, pokud použijete příkaz v průběhu normálního
měření nebo při kontinuálním měření, věnujte této době náležitou
pozornost.
-Kalibrační data se nevymažou.
6.3.41. Nastavení kalibrace
(Calibration Setting)
...PCm
Funkce: - Pokud má být multimetr kalibrován pomocí komunikace přes
rozhraní GP-IB, nastavte kalibrační hodnotu pro každou funkci a
rozsah. To platí, pokud je přepínač na zadním panelu v poloze
"CAL". Pokud je kalibrace normálně dokončena, změří a zobrazí se
aktuální vstupní hodnota. Detailně je kalibrace popsána v kapitole
7 - Údržba a kalibrace.
Formát: PCm <terminátor>
m = 0, a kalibrační hodnota.
Kalibrační hodnoty a programová data pro každou funkci a
rozsah jsou popsány níže.
Funkce
Rozsah
(m)
Kalibrační hodnota
(PCm)
50mV*
0mV
49mV
200mV
0mV
Programová data
PC 0
PC 490000
PC 0
94
95
190mV
Stejnosměr.
napětí (V)
(DC (V))
Odpor
(4-drát.)
(Ohm 4W)
PC 1900000
2000V
0V
1900V
PC 0
PC 1900000
20V
0V
19V
PC 0
PC 1900000
200V
190V
200Ohm
0Ohm
100Ohm
PC 0
PC 1000000
2000Ohm
0Ohm
1000Ohm
PC 0
PC 1000000
20kOhm
0kOhm
10kOhm
PC 0
PC 1000000
2000Ohm
0Ohm
1000Ohm
20kOhm
0kOhm
10kOhm
PC 0
PC 1000000
200kOhm
100kOhm
PC 1000000
2000kOhm
1000kOhm
PC 1000000
20MOhm
PC 1900000
PC 0
PC 1000000
10MOhm
PC 1000000
* Rozsah 50mV stejnosměrného napětí je použitelný jen pro kalibraci
a nemůže být použit v normálním měření.
Poznámka:
-Nastavte kalibrační hodnoty aktuálně generované kalibračním
zařízením bez ohledu na hodnoty uvedené v tabulce (Ačkoli pro PC
0 je platná pouze generovaná hodnota 0). Abyste zajistili přesnost
měření, nastavte v tomto případě hodnotu větší než je hodnota
v tabulce. Numerická hodnota programového údaje v tomto případě
by měla být zapsána maximálním počtem číslic pro zobrazení v daném
rozsahu.
Příklad 1:
-Hodnota napětí generovaná kalibračním zařízením 1903mV
-Rozsah multimetru, který se kalibruje
2000mV
V tom případě programový údaj je PC 190300
Protože maximální zobrazení v rozsahu do 2000mV je 1999999 (6,5
číslic), nastavte programový údaj rovněž na 6,5 číslic.
-Pokud kalibrační hodnota překročí maximální hodnotu daného
funkčního rozsahu, nastane chyba (Chyba č. 21 - Error No. 21)
6.3.42 Zápis programu a komunikačních dat
(Writing Programs and Communication Data)
95
96
Funkce: Zapisuje programy, komunikační data a nastavení řídícího
panelu do paměti EEPROM.
Formát: SV <terminátor>
Poznámka: Nevypínejte přístroj bezprostředně po příkazu SV, jinak
mohou být data v paměti EEPROM ztracena.
6.3.43. Nastavení vstupního režimu programu
(Setting Program Entry Mode)
...PR
Funkce: Nastavuje vstupní režim programu.
Formát: PRm <terminátor>
m= 0 nebo 1
Nastavení
Programová data
Vstupní režim programu (zap.) PR1
Program Entry Mode ON
PR0
Příklad nastavení (Program)
(1) PRINT @ 1:"PR1" ...........Vstupní režim v poloze zapnuto
(2) PRINT @ 1: F1R4NL1 ...........Nastavuje programový krok 1
(3) PRINT @ 1: "E"................Programový krok 1 je zapsán
Opakuj krok (2) a (3)
(4) PRINT @ 1: "PR0"............. Vstupní režim v poloze vypnuto
Poznámka: Každý příkaz různý od "F", "R", "NL", "SM", a "CO"
způsobí chybu. V takové případě se data neuloží do paměťové karty
IC,a to ani po příkazu "E", ale přidá se jeden pracovní krok,
realizovaný prázdným řádkem.
6.3.44. Nastavení režimu provádění programu
(Setting Program Executinon Mode)
...RU
Funkce: Nastavuje režim provádění programu (Program Execution
Mode).
Formát: RUm <terminátor>
m= 0 nebo 1
Nastavení
Programová data
Režim provádění programu (zap.)(ON)
RU1
Režim provádění programu (vyp.)(OFF)
RU0
Příklad nastavení (Program)
(1) PRINT @ 1: "RU1"..........Režim provádění - zapnuto (Program
execution ON)
96
97
(2) PRINT @ 1: "E"............Provede krok 1
(3) PRINT @ 1: "RU0"..........Režim provádění - vypnut (Program
execution OFF)
**Poznámka: Příkazy "RU" a "E" mohou být odeslány odděleně. Pokud
je program spuštěn, po odeslání jiného příkazu než "E" se jeho
provádění zastaví. Po odeslání příkazu RU1 se program vrací na krok
č.1.
6.3.45. Stavový výstup
(Status Output)
.....OC
Funkce: Odesílá stavový byte cestou rozhraní GP-IB nebo RS-232C.
Formát: OC <terminátor>
7
0
bit 7,5,0
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
6
1
5
0
4
CARD
BUSY
3
CARD
2
F/R
1
CAL
: fixní (0)
: Otevřený soubor karty IC (IC card file open)
: Přítomna paměťová karta IC (IC memory card)
: Přední/zadní (vstupní konektory) (1...zadní)
: Nastavení přepínače CAL/MEAS (1...CAL)
kapitola 7
ÚDRŽBA A KALIBRACE
7.1. Údržba
7.1.1. Skladování
Při skladování přístroje se vyhýbejte se místům, která jsou:
-vlhká
-vystavena přímému slunci
-blízko vysokotepelných zdrojů
-vystavena silným vibracím
-velmi prašná, nebo obsahující korozívní plyny.
Pokud máte jakýkoli problém, kontaktujte firmu OMEGA.
7.1.2. Výměna pojistek
Pojistka na zadním panelu:
Screwdriver
Carrier
:
:
Šroubovák
Nosič pojistky
97
0
0
98
Two fuses
:
dvě pojistky
(includes one spare fuse :
(včetně jedné náhradní).
Před výměnou pojistky vytáhněte ze zdířky síťový kabel. Vyjměte
nosič pomocí šroubováku (viz obr. 8.1.(b)). V nosiči může
být umístěna jedna náhradní pojistka.
7.2. Kalibrace
K zajištění vysoce přesného a stálého měření by se měl přístroj
kalibrovat co 3 měsíce.
7.2.1. Užití standardního (normálního, etalonového) zařízení
(dále Standardní zařízení, standardní odpor...)
Tabulka 7.1.
Měření
Standardní zařízení
(Standard equipment)
Stejnosm.
napětí
Standardní generátor
stejnosměrného napětí
Rozsah
(Range)
Přesnost
(Accuracy)
190mV až 1,9V
+ - 0,01promile
(+ - 10 ppm)
19V až 1000V
Odpor
Standardní odpory
100Ohm - 1000kOhm
10MOhm
100MOhm
Odporový
teploměr
(RTD)
Termočlánek
(TC)
Vztažný odpor
(při známé teplotě)
Vztažná teplota
0st.C
(+ - 0,02promile)
(+ - 20ppm)
100Ohm
(+ - 0,02 promile)
(+ - 20ppm)
(0,02%)
(0,02%)
(+ - 0,1Ohm)
0 st.C
(+ - 0,05 0oC)
7.2.2. Vnější podmínky
1. Teplota
:
23 + - 1 oC
2. Vlhkost
:
45-75% relativní vlhkosti
3. Napájecí napětí
:
Jmenovité napětí + - 5%
4. Frekvence el. sítě
:
Jmenovitá frekvence + - 1Hz
5. Vibrace
:
Pokud možno bez vibrací
6. Elektrické a magnetické pole : Pokud možno bez těchto polí
7. Další podmínky
:
Pokud možno bez korozivních plynů,
výparů , prachu atd...
8. Zahřátí přístroje
:
Před kalibrací nechte zahřát
nejméně po dobu 2 hodin pro
standardní (normální,
etalonové) zařízení a 1 hodinu
98
99
pro jiná zařízení.
7.2.3. Upozornění:
(1) Při kalibraci zajistěte uzemění skříňky přístroje (šasí) přes
zemnicí konektor skříňky.
7.2.4. Nastavení zařízení při kalibraci
Tabulka 7.2.
FCTN
(funkce)
AUTO ZERO
(automatická nul.)
INTEG TIME
(čas integrace)
DC V
(stejnosm.napětí)
ON (zap.)
OHM
(odpor)
2drát.(2W) ON (zap.)
4drát.(4W) ON (zap.)
INPUT
(vstup)
200ms
200ms
200ms
Přední p.
Přední p.
Přední p.
7.2.5. Kalibrační procedury
Blinks
UNIT
:
:
Bliká
Jednotka
Equipment setup
:
Set up the standard
:
equipment and OM7563
Nastavení zařízení
Nastavte standard a
OM7563
Set calibration mode
:
Set the OM7563 (rear panel)
switch to CAL position
:
Applying power
:
Power key ON
:
Calibration mode ON
:
Allow at least one hour for :
warming up the DMM and at
least 24 hours for warming up
the standard equipment.
Nastavte režim kalibrace
Nastavte přepínač na zadním
panelu OM7563 do polohy CAL
Zapnutí
Klávesa POWER do polohy ON
Zapnutí kalibračního režimu
Nechte zahřát OM7563 nejméně
1 hodinu a standardní zařízení
nejméně 24 hodin
Interconnections
:
Connect the OM7563 and
:
standard equipment correctly
Elektrické zapojení
Dbejte na správné zapojení
OM7563 a standardního zařízení
Select the desired function
key
Zvolte požadovanou funkční klávesu
Select the range to be
calibrated
:
:
In calibration mode AUTO range :
cannot be selected
Zvolte rozsah, který má být
kalibrován
V režimu kalibrace nemůže být
zvolen režim AUTO (automatické
nastavení rozsahu)
99
100
Set the standard equipment
to zero
:
Nastavte standardní zařízení na
nulu.
Press NULL key
:
Zero reset is completed
:
Set the standard equipment :
Output
Stiskněte klávesu NULL
Nastavení nulové hodnoty je ukončeno
Nastavte výstup standardního zařízení
To assure accuracy, set the :
full-scale range where practical
(To the next page)
:
K zajištění přesnosti použijte
hodný full-scale rozsah
(Pokračování na další stránce)
(From the previous page)
(Pokračování z předchozí stránky)
:
Press SHIFT key
:
Press the AVG key
:
Press the ^ key to move cursor :
Press the > key to set
:
numeric values
Stiskněte klávesu SHIFT
Stiskněte klávesu AVG
Stiskněte klávesu ^ - pohyb kurzoru
Stiskněte klávesu > - nastavení
numerických hodnot
POLARITY and DATA SETTING
(Repeat)
:
Cursor is moved
:
CALIBRATED DATA SETTING
:
Press the ENTER key
Press the SHIFT key
:
:
If the set value is different :
from the output value, Error
21 comes up.
¨
(ex.: 1,9V)
:
Is the Displayed Value
Reset?
YES
:
NO
:
Press the ENTER key
(END)
:
:
NASTAVENÍ POLARITY A HODNOTY
(Opakujte)
Pohyb kursorem
NASTAVENÍ KALIBRAČNÍ HODNOTY
Stiskněte klávesu ENTER
Stiskněte klávesu SHIFT
Pokud nastavená hodnota
nespadá do rozmezí
výstupních hodnot daného
rozsahu, vygeneruje se
hlášení-chyba 21.
(příklad: 1,9V)
Má být zobrazená hodnota
znovu nastavena?
:
:
ANO
NE
Stiskněte klávesu ENTER
(KONEC)
Poznámka:
(1) Ujistěte se, že výstupní hodnota neleží mimo zvolený rozsah.
(2) Pokud stisknete v průběhu kalibrace klávesu NULL mimo nulovou
hodnotu, kalibrovaná hodnota se nezobrazí správně. V tom případě
vraťte rozsah na jeho původní hodnotu klávesou RANGE. Tímto
postupem dosáhnete správného zobrazení kalibrované hodnoty plného
rozsahu.
(3) Při kalibraci měření odporu dvoudrátovou metodou
zkratujte signální vodiče a seřiďte nulový bod, aby se dosáhlo
správné výstupní hodnoty.
100
101
7.2.6. Kalibrace měření stejnosměrného napětí
Položka
(funkce)
OM7563
Rozsah
Kalibrátor(Standard)
Rozsah
Nastavení výstupu
Stejnosm. 200mV
napětí
100mV
Popis
Nula
190mV
Nenulový vstup v rozsahu FS (full-scale)
je aplikován až po kalibraci
nulového bodu (automatické
provedení 10 násobného
průměrování)
(DC V)
2000mV
20V
1V
Nula
1900mV
10V
Nenulový vstup v rozsahu FS (full-scale)
je aplikován až po kalibraci
nulového bodu
19V
Kalibrace nenulové
hodnoty hodnoty v rozsahu FS (full-scale)
200V
100V
190V
Kalibrace nenulové hodnoty v rozsahu FS
(full-scale)
50mV*
100mV
Nula
Nenulový vstup v rozsahu FS (full-scale)
je aplikován až po kalibraci
nulového bodu (automatické
provedení 10 násobného
průměrování)
* Rozsah 50mV (pro měření termočlánkem) může být navolen pomocí
panelových kláves jen pro režim kalibrace. Povšimněte si, že tento
rozsah je nad rozsahem 200V.
* Nejvyšší rozsah, který lze v režimu CAL navolit pomocí klávesy ^
je vyhrazen pro monitorování transistoru RJC (reference junction
compensation - kompenzace vztažného bodu) a proto tento rozsah
nemůže být kalibrován.
7.2.7. Kalibrace měření odporu
Položka
(funkce)
Odpor
(OHM)
OM7563
Rozsah
Kalibrátor
Rozsah
(Standard)
Nastavení výstupu
200Ohm
100Ohm
nula
FS (full-scale)
2000Ohm
1000Ohm
nula
Popis
kalibrace nulového bodu
(automatickým 10 násobným
průměrováním)
FS
20kOhm
10kOhm
200kOhm
kalibrace nulového bodu
(automatickým 10 násobným
průměrováním)
nula
FS
kalibrace nulového bodu
100kOhm
100kOhm
vstup FS po kalibraci
nulového bodu
2000kOhm
1MOhm
1MOhm
20MOhm
10MOhm
10MOhm
Kalibraci provádějte 4-drátovou metodou.
101
102
7.2.8 Potvrzení nulového bodu termočlánku
* Nastavte přepínač CAL/MEAS na zadním panelu do polohy MEAS
Připojte termočlánek typu K ke konektoru na zadním panelu a
poměřte kalibrační standard 0oC. Použijte automatický regulátor
nulové hodnoty (AUTO-ZERO) a proveďte následující nastavení:
RJC mode (režim kompenzace vzt.bodu) : INT (vnitřní)
Integration time (čas integrace)
: 100ms
Testing standard (kalibrační standard) : termočlánek - 0 st.C+ - 0,1 st.C
7.2.9 Potvrzení nulového bodu odporového teploměru (RTD)
* Nastavte přepínač CAL/MEAS na zadním panelu do polohy MEAS.
Připojte referenční rezistor 100Ohm (odporový teploměr 100Ohm při
0st.C) a ujistěte se, že na displeji je 0st.C. Poměření proveďte jak
3-drátovou, tak 4-drátovou metodou a potvrďte si, že se na displeji
neobjevuje odchylka od 0oC.
(1) Stejnosměrné napětí (DC V)
The Multimeter or a Multimeter
to be Calibrated
Calibration of DC V
Standard
:
:
Kalibrovaný multimetr
Kalibrace stejnosměrného napětí
Standard (normální zařízení, etalon)
:
(2) Odpor 2-drátovou metodou (2WOhm)
The Multimeter or a Multimeter
:
Kalibrovaný multimetr
to be Calibrated
Calibration of 2WOhm
Standard
:
Kalibrace odporu 2-drátovou metodou
Standard (normální zařízení, etalon)
:
Obrázek 7.2 Zapojení multimetru a standardu při kalibraci multimetru
(4) Odpor 4-drátovou metodou (1)
The Multimeter or a Multimeter
:
to be Calibrated
Kalibrovaný multimetr
When standard rezistor is used
OHM (4W) Calibration
Standard rezistor
:
Při použití standardního odporu
Kalibrace odporu 4-drátovou metodou
Standardní (normální) odpor
:
:
Gold-plated Spade Lugs
:
The Multimeter or a Multimeter
:
to be Calibrated
Pozlacené kontakty
Kalibrovaný multimetr
102
103
OHM (4W) Calibration
Standard
:
Kalibrace odporu 4-drátovou metodou
Standard (normální zařízení, etalon)
:
Obrázek 7.3 Zapojení multimetru a standardu při kalibraci multimetru.
Kapitola 8
SPECIFIKACE
8.1. Měření stejnosměrného napětí
Range
Integral Time
Max. indication
Resolution
Input resistance
Max. input
:
Rozsah
Čas integrace
Max. zobrazitelné číslo
Rozlišení
Vstupní odpor
Maximální vstupní napětí
:
:
:
:
:
+ - 200V peak between Hi and Lo; :
200V
+ - 42V peak between Lo and Guard
+ - 42V
+ - 500V between guard and case
skříňkou (šasi) + - 500V
Maximální špičkové napětí mezi konektorem Hi a Lo + Maximální špičkové napětí mezi konektorem Lo a Guard
Maximální špičkové napětí mezi konekorem Guard a
Přesnost (Čas integrace 500ms) :
Range
:
Days
:
One year
:
Temperature coefficient
:
Rozsah
Dny
Jeden rok
Teplotní koeficient
-Přesnost po 24hodin (23 + - 1oC) je hodnota kalibračního standardu.
-Předpokládá se užití funkce AUTO-ZERO (ON) a funkce NULL.
-Pokud je čas integrace 200ms, přičtěte k počtu číslic platných
pro 500ms hodnotu 2.
-Hodnota v () je počet číslic pro čas integrace 100ms a 5,5
číslicové zobrazení.
-Pokud je čas integrace 16,7/20ms, k počtu číslic v ()
přičtěte 2.
Hodnota v {} je počet číslic čas integrace 2,5ms a 4,5
číslicové zobrazení.
-Když je funkce AUTO-ZERO vypnuta (OFF), zvyšte teplotní
koeficient o + - 0,0015% rozsahu + 25uV/st.C (od 5 do 4O st.C)
-Koeficient potlačení souhlasného rušivého napětí
(Common mode voltage-ratio)
:120dB nebo více
103
104
:Čas integrace ; 500,200,100,20/16,7 ms
**RS (odpor zdroje) =
1kOhm, napájení 50/60Hz + - 0,1%
-Koeficient potlačení nesouhlasného rušivého napětí
: 60dB nebo více
:Čas integrace ; 500,200,100,20/16,7 ms
napájení 50/60Hz + - 0,1 %
-Maximální měřené napětí
: 500V špičkové napětí
mezi konektorem Guard
a skříňkou (šasí).
*Čas integrace 16,7 ms znamená 16.666.... ms
8.2. Měření odporu
Range
:
Rozsah
Integral Time
:
Čas integrace
Max. indication
:
Max. zobrazitelné číslo
Resolution
:
Rozlišení
Measuring current
:
Měřící proud
Accuracy
:
Přesnost
(4 Wire System, Integral Time 500ms:
(4-drátová metoda, čas integrace 500ms
Range
:
Days
:
One year
:
Temperature coefficient
:
Rozsah
Dny
Jeden rok
Teplotní koeficient
-Přesnost po 24hodin (23 + - 1oC) je hodnota kalibračního standardu.
-Předpokládá se užití funkce AUTO-ZERO (ON) a funkce NULL.
-Pokud je čas integrace 200ms, přičtěte k počtu číslic
platnému pro 500ms hodnotu 2.
-Hodnota v () je počet číslic pro čas integrace 100ms a 5,5
číslicové zobrazení.
-Pokud je čas integrace 16,7/20ms, k počtu číslic v ()
přičtěte 2.
Hodnota v {} je počet číslic pro čas integrace 2,5ms a 4,5
číslicové zobrazení.
-Měřící interval by měl být větší než 400ms pro rozsah 20MOhm,
přesnost není stanovena pro čas integrace 2,5ms.
-Pokud je funkce Auto-Zero vypnuta, činí teplotní koeficient pro rozsah
200 Ohm + - (0,013% rozsahu)/oC. Pro ostatní rozsahy přidejte + (0,03% rozsahu)/st.C (v rozmezí 5 - 40 st.C)
-Pro dvoudrátový systém přidejte 2mOhm/st.C.
-Vliv signálního vedení není do těchto úvah zahrnut.
-Maximální svorkové napětí (Open Terminal Voltage) : Max 10V (V rozsahu 200MOhm max 12,5V)
-Maximální vstupní napětí (Max. Input)
: špičkově + - 200V nebo 200V efektivního n. mezi
konektory Hi a Lo
104
105
-Doba odezvy
: rozsahy 2000kOhm/20MOhm;
do 0,4 s (k ustálení v limitech přesnosti)
Čas integrace 16,7 ms znamená 16,666 ...ms
8.3. Měření teploty termočlánkem
-Rozlišení displeje (zobrazení) (čas integrace 500ms)
(tabulka str.8.3)
Range
:
Measerument range
:
Resolution
:
Remarks
:
Conforms to DIN 43710 :
Conforms to NBS standard :
Conforms to NBS standard :
Typ termočlánku
Rozsah
Rozlišení
Poznámka
Odpovídá normě DIN 43710
Odpovídá normě NBS
Odpovídá normě NBS
Efektivní hodnoty rozlišení pro ostatní časy integrace jsou
uvedeny v závorkách dle následujícího schématu
[] Čas integrace 100ms
() Čas integrace 16,7/20ms
{} Čas integrace 2,5ms
Pokud v závorkách není uvedena žádná hodnota, zůstává v platnosti
efektivní hodnota rozlišení udaná pro čas integrace 500ms.
(Tabulka 8.4 )
Přesnost (čas integrace 500ms) :
Range
:
Measerument range
:
24h, 23 + - 1 st.C
:
90d, 23 + - 5 st.C
:
1Y , 23 + - 5 st.C
:
Reference temperature :
compensation accuracy
Typ termočlánku
Rozsah
24h, 23 + - 1 st.C
90dní, 23 + - 5 st.C
1rok , 23 + - 5 st.C
Přesnost při referenční teplotě
(Reference temperature
compensation accuracy)
Temperature coefficient :
(5 to 18, 28 to 40 st.C)
Teplotní koeficient
(5 až 18, 28 až 40 st.C)
-Uvedené přesnosti platí pro zadní vstupní konektor a zevní
kompenzaci vztažného bodu termočlánku při oC.
-V případě užití předního konektoru přidejte O,2 oC.
-Čas integrace : Hodnoty pro 200, 100, 16,7 a 20ms jsou shodné s
hodnotou platnou pro 500ms
105
106
- Čas integrace: 2,5ms ... {}
Pokud není v {} uvedena žádná hodnota, zůstává v
platnosti údaj pro čas integrace 500ms.
-Autozero
: Zapnuta (ON)
-Přesnost korekce vztažného bodu (teploty) není v tabulce zahrnuta.
-Přesnost pro měření termočlánkem typu B v rozmezí 0 až 42 st.C není
stanovena.
-Koeficient potlačení souhlasného rušivého napětí
(Common mode voltage-ratio)
:120dB nebo více
:Čas integrace ; 500,200,100,20/16,7 ms
odpor zdroje signálu = 1kOhm, 5O/60Hz + - 0,1%
-Koeficient potlačení nesouhlasného rušivého napětí
(Normal mode voltage-ratio)
: 60dB nebo více
:Čas integrace ; 500,200,100,20/16,7 ms
50/60Hz + - 0,1 %
-Přesnost korekce vztažného bodu termočlánku se přidává k přesnosti
měření v režimu vnitřní korekce vztažného bodu termočlánku (INT
RJC) Přesnot měření termočlánkem typu B v rozmezí od O do 42,2 oC
není stanovena.
-Teplotní koeficient pro čas integrace 200, 100, 20 , 16,7 a 2,5
ms je shodný s hodnotou udanou pro 500ms.
8.4. Měření teploty odporovým teploměrem
-Rozlišení displeje (zobrazení) (čas integrace 500, 200, 100ms):
(tab str. 8.5.)
Range
:
Typ
Measurement range(oC) :
Rozsah (st.C)
Resolution (oC)
:
Rozlišení (st.C)
Measurement current :
Měřící proud
-Autozero - zapnuto (ON)
-Čas integrace: Hodnoty uvedené v () jsou efektivními
hodnotami rozlišení pro čas integrace 16,6 ms a 20ms
-Čas integrace: Hodnoty uvedené v {} jsou pro čas integrace 2,5ms.
-Pt100
-JPt100
-Pt1000
Odpovídají referenčnímu odporu Pt100
-Přesnost měření 4 drátovou metodou (čas integrace 500ms, 200ms):
Range
:
Measerument range
:
24h, 23 + - 1 oC
:
90d, 23 + - 5 oC
:
1Y , 23 + - 5 oC
:
Typ odporového teploměru
Rozsah
24h, 23 + - 1 st.C
90dní, 23 + - 5 st.C
1rok , 23 + - 5 st.C
106
107
Temperature coefficient :
(5 to 18, 28 to 40 oC)
Teplotní koeficient
(5 až 18, 28 až 40 st.C)
- () Přesnost při času integrace :
- {} Přesnost při času integrace :
100ms, 16,6 ms a 20ms
2,5 ms
-Stejná přesnost platí jak pro přední, tak pro zadní vstupní konektory.
-Přípustná hodnota odporu signálního vedení: méně než 10 Ohm.
-Teplotní koeficient je shodný i pro ostatní časy integrace (100ms, 20ms, 16,7ms a 2,5 ms)
8.5. Komunikační funkce
-Rozhraní GP-IB.
Elektrické a mechanické specifikace: Odpovídá normě IEEE Std.488-1978
Funkční specifikace
: SHI, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0
Nastavitelný adresovatelný režim, adresa a vypínání a zapínání hlavičky
-Rozhraní RS-232C
Přenosový systém
Přenosová rychlost
: metoda start-stop
: 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 a 9600 bit/s.
Nastavitelný režim Handshake, přenosová rychlost, počet bitů a
vypínání/zapínání hlavičky (HAEDER ON/OFF).
8.6. Ostatní funkce
Vzorkovací režim(Sampling mode) : Automatický (AUTO),
jednoduchý (SINGLE)
načítání N-vzorků (N RDGS)
Vzorkovací interval
Minimální rozlišení (času)
funkce NULL
: 10ms až 60minut
: 1ms
: Zobrazení na displeji nebo
výstup se realizuje po
odečtení nulové hodnoty
(NULL value) od měrné
hodnoty. Nulové hodnoty
jsou rozdílné pro různé
funkce (DC V -stejn.nap.,
OHM odpor, RTD
odpor.tepl.,
TC termočlánek)
Průměrování
(Averaging)
Automatické nulování
(OFF)
(Autozero)
Zpoždění
: Provádí dynamické
(klouzavé) průměrování měrných hodnot.
Počet vzorků zahrnutých do (klouzavého) průměru
může být nastaven od 2 do 100.
: Automatické nulování může být zapnuto (ON) nebo vypnuto
:
Zpoždění může být zapnuto
107
108
(Delay)
(ON), vypnuto (OFF) s
možností nastavení času
zpoždění od 0 do 60 minut
s minimálním rozlišením
1ms
Výpočetní funkce
(Computation functions)
: Změna měřítka (scaling) a
3 typy porovnávacích
(komparačních funkcí)
(X-A)/B :změna měřítka (scaling)
H <= X :překročení horní meze (funkce Hi)
L >= X :podkročení dolní meze (funkce Lo)
L < X < H:odpovídá zadanemu rozmezí (funkce Pass)
Výstupní signály funkcí
Hi, Lo, Pass jsou standardní možnosti přístroje.
Paměť
(Data memory)
Měrná data mohou být v
paměti uložena a následně
vyvolána.
Paměťová karta IC (integrovaná paměť) Ukládá následující typy
datových souborů:
-Datový soubor (měrná data)
-Programový soubor(programová data)
-Soubor s informací o nastavení(Setting information file)
-Soubor LOD* ...soubor pro záznamové zařízení RD3721/3722
*Měrná data uložená na paměťovou kartu IC mohou být
využita k tvorbě analogového záznamu pomocí vložení karty do
záznamového zařízení RD 3721/3722.
Kapacita vestavěné paměti
1000 údajů
(Memory capacity in the main unit)
Kapacita paměťové karty IC
(IC memory card capacity)
500 údajů (8kb)
8000 údajů (64kb)
Softwarová kalibrace
kláves (Software calibration)
Kalibraci je možné provádět buď prostřednictvím panelových
nebo prostřednictvím rozhraní GP-IB či RS-232C.
Korekce vztažného konce
(RJC)
Možnost volby vnitřní/zevní (INT/EXT) korekce.
Nastavení zevní korekce vztažného konce Nastavení teploty zevního vztažného konce pomocí
(EXT RJC temperature setting)
panelových kláves.
Detekce přepalování
Možnost zapnutí/vypnutí (ON/OFF) detekce přepalování.
Detekce přepalování při 30kOhm, detekční proud 2,2 uA.
108
109
8.7. Obecné specifikace
Pracovní režim
převodník využívá zpětnovazebnou šířkovou impulsní modulaci
digitální (numerická) metoda linearizace.
Maximální zobrazitelná hodnota
1999999
Číslicový displej: 7 segmentový LED
Jednotkový displej: 5x7 bodů, 2 číslice
Jako jednota teploty může být nastavena oC, oF, K
(s výjimkou KpvsAu7Fe)
Hlášení o přeteční rozsahu
Nastavení rozsahu
Vstupní konektory
Typ vstupních konektorů
Na displeji se zobrazí "-oL-"
automatický (AUTO), manuální (MANUAL), vzdálené
nastavení (z PC) a nastavení programem (multimetru)
Možnost výběru: přední/zadní panel
Přední panel - typ Binding post (zdířkové)
Zadní panel - typ Screw terminals (šroubové svorky)
Guard-To-Lo
Vpředu - přepínačem
Vzadu - zkratovací lištou (shorting bar)
Rozsah pracovní teploty
Pracovní rozsah vlhkosti
Zahřívací čas
5 až 40 oC
20-80% relativní vlhkosti
asi 60minut
Maximální vstupní napětí
200V ef.,
Mezi konektory Hi a Lo stejnosměrné + - 200V, nebo střídavé
Mezi konektorem Guard a šasí (zemí) špičkově až 500V
Mezi konektory Lo a Guard až 42V.
Napájecí napětí
100/115V střídavé napětí + - 10% 50/60Hz (od 48 do 63Hz),
Nastavení 100/115 V se provede přepínačem.
(Napětí 200/230V je volitelné, musí být v případě nutnosti
předem specifikováno).
Spotřeba proudu
max 20VA
Vzorkovací interval
3ms až 60minut s krokem 1 ms (od 3 do 3000ms), krok 1s od 3
do 3600s.
Hmotnost
3kg
Vnější rozměry
(Výška x šířka x hloubka) 88 x 213 x 350mm
Příslušenství
Síťový kabel ....1ks
Pojistky 0,2 A ....1ks
Signální vedení....1 souprava
Konektor pro připojení vzdálených periferií ...1ks
Návod k použití ..... 1ks
109
110
8.8. Vnější rozměry
Rear wiew
Unit:mm
(Approx inch)
:
:
Pohled zepředu
Jednotka mm
(Přibližně palců)
:
Rack Mounting type EIA
Unit:mm
:
(Approx inch)
:
Code
:
Name
:
Description
:
Rack mounting kit
:
Single mounting
:
Double mounting
:
:
Rack Mounting type METRIC
Unit:mm
:
(Approx inch)
:
Code
:
Name
:
Description
:
Rack mounting kit
:
Metric (Single mounting) :
Double mounting
:
Souprava pro panelovou montáž (EIA)
Jednotka mm
(Přibližně palců)
Kód
Název
Popis
Souprava pro panelovou montáž (Rack monuting kit)
Montáž jednoho přístroje (single mounting)
Montáž dvou přístrojů (double mounting)
:
Souprava pro panelovou montáž (EIA)
Jednotka mm
(Přibližně palců)
Kód
Název
Popis
Souprava pro panelovou montáž (Rack monuting kit)
(Metric) Montáž jednoho přístroje (single mounting)
(Metric) Montáž dvou přístrojů (double mounting)
8.9. Volitelné příslušenství
Příslušenství
Název
Typ nebo číslo
součásti
Paměťová karta IC
(IC memory card)
RD-MC8
Paměťová karta IC
(IC memory card)
volejte prodejci
Paměťová karta IC
(IC memory card)
RD-MC64
Fiktivní karta IC
(dummy card)
B9586NG
Popis
8kb (500 údajů)
16kb (1500 údajů)
64kb (8000 údajů)
Pro slot paměťové karty IC
110
111
Stíněné signální vedení
(Shielded Measuring Lead)
B9409LA
délka 0,8m s krokosvorkami
Souprava pro panelovou
montáž
(Rack mounting kit)
7515 01
EIA (DMM - pro 1 přístroj)
Souprava pro panelovou
montáž
(Rack mounting kit)
7515 02
EIA (DMM - pro 2 přístroje)
Souprava pro panelovou
montáž
(Rack mounting kit)
7515 03
METRIC (pro 1 přístroj)
Souprava pro panelovou
montáž
(Rack mounting kit)
7515 04
METRIC (pro 2 přístroje)
Signální vedení pro 4-drátový 7515 10
systém (měření odporu)
0,6m
Doporučený komunikační kabel
Název
Číslo součásti
Kabel GP-IB
Kabel GP-IB
Kabel GP-IB
Kabel GP-IB
kabel RS-232C
10833A
10833B
10833C
10833D
Popis
1m
2m
4m
0,5m
kapitola 9
POČÁTEČNÍ HODNOTY
9.1. Seznam nastavení
V tabulce 9.11. jsou počáteční hodnoty nastavené výrobcem před
expedicí.
Tabulka 9.1. Počáteční hodnoty
Položka
Nastavení výrobce
Zachování dat Počáteční hodnota
při vypnutí
po zapnutí
Inicializovaný stav
(Panelová nastavení)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funkce
Stejnosm.napětí
o
--stejnosm.napětí
(function)
(DC V)
(DC V)
111
112
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozsah
Automatický
o
--Automatický
(Range)
(AUTO)
(AUTO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzorkovací režim
--x
automatický
automatický
(Sample mode)
AUTO
AUTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čas
integrace
200ms
o
--200ms
(Integral Time)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzorkovací interval 500ms
o
--500ms
(Sampling Interval)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čas
zpoždění
0
o
--0
(Delay Time)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NULL
DC V (stej.n.) 0
Hodnota AC V (stř.n.)
NULL Ohm (odpor)
(NULL DC A (stej.p)
Value) AC A (stř.p.)
--o
0
0
0
0
x
0
o
o
o
o
OFF (Vyp.)
OFF (Vyp.)
0
0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Průměrování
--x
OFF(Vyp.)
OFF (Vyp.)
(Average)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Průměrovací cykly 100cyklů
o
100cyklů
(Averaging cycles)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav fce MATH
(MATH mode)
---
x
OFF(vyp.)
OFF(vyp.)
Položka MATH
--MATH (MATH item)
x
Změna měř.
(Scaling)
Změna měř.
(Scaling)
Konst.MATH A
B
H
L
x
x
x
Konst. KA 0
Konst. KB 1
Konst. HI 0
Konst. LO 0
---------
x
0
1
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukládání
--x
OFF(vyp.)
OFF(vyp.)
(Storage)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyvol. z paměti
--x
OFF(vyp.)
OFF(vyp.)
(RECALL)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo vyvol.položky
--x
0
0
(RECALL No.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N SET
--x
500
500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Automatické nulování --x
ON(zap.)
ON(zap.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GP-IB Adres.režim Adres.režim
o
----(Address mode)
Adresa
1
o
----(Adress)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlavička
(Haeder)
Terminátor
Výstup. (Delimiter)
formát
(Output Stavový byte
format) (Status byte)
Maska
(Mask)
---
x
ON(zap.)
ON(zap.)
---
x
CRLF+ EOI
CRLF+EOI
x
---
x
0
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přenosová rych.
(Baud rate)
9600
Datový formát režim
0
(Data format) (mode 0)
o
---
---
o
---
---
112
113
Start-Bit
Start-Bit1
Délka dat.slova
(Data length)
Data length 8
RS232C Stop-Bit
Stop-Bit1
Parita
(Parity)
Bez parity
(No parity)
Komunikační r.
(Data mode)
(Talk-Only
Normal)
Režim Handshake
(Handshake mode)
Normal
režim 0
(mode 0)
o
o
---
---
---
---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-A výstup
00
o
--00
(D-A output mode)
(Výst.režim
režim zobrazení)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní režim
--o
----(MEAS/CAL)
(nast. přepínačem)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Režim RJC
EXT(zevní)
o
--EXT
(Kompenzace vzt.konce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hodn. Kompenzační
0,0
x
0,0
0,0
zevní hodnota
komp.
vzt. Jednotka
st.C
x
st.C
oC
konce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detekce přepalování
OFF
x
OFF
OFF
(Burnout detection)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hodnota Pt100
100Ohm
x
100Ohm
100Ohm
odporu JPt100
100Ohm
x
100Ohm
100Ohm
při zákl. JPt1000
1000Ohm
x
1000Ohm
1000Ohm
teplotě
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
Panelová nastavení daná programy, data paměťové karty IC- funkce
read, komunikační funkce jsou ztraceny po vypnutí přístroje.
9.2. Nastavitelné položky
-Tabulka 9.2. uvádí seznam voleb nastavitelných panelovými
klávesami
Klávesa
Nastavitelná
položka (I)
Nastavitelná
položka (II)
Obsah
Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISC
AT
--2 až 100
Počet průměrovacích cyklů
----------------------------------------------------------------------------------------------TD
--0 až 3600 s
Nastavení zpoždění po spoušť. signálu
----------------------------------------------------------------------------------------------AZ
--ON/OFF
fce Auto Zero Zap/Vyp
(Zap/Vyp)
----------------------------------------------------------------------------------------------BS
--ON/OFF
Detekce přepalování Zap/Vyp
(Zap/Vyp)
----------------------------------------------------------------------------------------------RT
--Hodnota odporu Hodnota odporu při refereční
při zákl.teplotě teplotě
0st.C (Zadání 50
umožní měření
113
114
s Pt50
----------------------------------------------------------------------------------------------GP-IB
Adr
0 až 30
Nastavení adresy v adresovatelném režimu
(jen pro modely s
(Adresovatelný)
rozhraním GP-IB) --------------------------------------------------------------------------ONLY
--Nastavení režimu talk only
(Talk-Only)
----------------------------------------------------------------------------------------------DA (Jen pokud
0
0,1,2,3
je DA přev.
(Výstupní režim)
(Režim zobrazení) Nastavení výstupního režimu a režimu
instalován)
------------------------------------zobrazení DA výstupního signálu
1
0,1,2,3
Výstupní režim)
Režim zobrazení)
----------------------------------------------------------------------------------------------RS-232C
NOR
Režim Handshake Nastavení režimu Handshake
(normal)
0, 1 až 7
(vysílání i příjem)
-----------------------------------------------------Datový formát
Nastavení datového formátu
jen pro modely
0, 1, 2, 3
s rozh.RS-232C --------------------------------------------------------------------------ONLY
Přenos.rychlost Nastavení režimu Talk-Only
(talk-only)
75,150,300,
(jen vysílání)
600,1200,2400
4800, 9600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELECT
SC (Scaling)
KA
-1999999
Nastavení konstanty A
až 1999999
pro změnu měřítka
(Změna měřítka) --------------------------------------------------------------------------KB
-1999999
Nastavení konstanty B
až 1999999
pro změnu měřítka
----------------------------------------------------------------------------------------------CP (Comparator) HI -1999999
Nastavení konstanty H
až 1999999
pro komparátor
(Komparátor)
--------------------------------------------------------------------------LO
-1999999
Nastavení konstanty L
až 1999999
pro komparátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N SET
NS
--1 až 8000
Počet měrných cyklů a paměťových
oblastí v režimu N RDGS
----------------------------------------------------------------------------------------------RD
---7999
Číslo prvního
až 7999
údaje při vyvolání
z paměti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2W
----Volba 2-drátové metody
WIRING
--- ------------------------------------------------------------------------------------3W
----Volba 3-drátové metody
měření odporu
-----------------------------------------------------------------------------------------------4W
----Volba 4-drátové metody
měření odporu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TC
R
S
Výběr typu termočlánku
B
K
*A označuje KpbsAu7Fe
E
J
T
L (J DIN)
U (T DIN)
C (W)
A*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RTD
P
----Výběr Pt100
-----------------------------------------------------------------------------------------------T
----Výběr Pt1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------J
----Výběr JPt1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIT
oC
----Výběr jednotky: st.C
-----------------------------------------------------------------------------------------------oF
----Výběr jednotky: st.F
-----------------------------------------------------------------------------------------------K
----Výběr jednotky: K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RJC
RJC
INT
--Nastavení vnitřní kompenzace
vztažného bodu
---------------------------------------------------------------------------EXT
--Nastavení vnější kompenzace
vztažného bodu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRGM
SL
----Nastavuje panelové funkce dle
informace na kartě IC
------------------------------------------------------------------------------------------------
114
115
SS
---
---
Ukládá nastavení panelových funkcí
na kartu IC
-----------------------------------------------------------------------------------------------RU
----Nastavení režimu provádění programu
-----------------------------------------------------------------------------------------------CI
----Provede inicializaci (formátování)
paměťové karty IC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3. Seznam chybových hlášení
Číslo chyby Příčina
-oL-
Překročení dovolené hodnoty (přetečení) při výpočtu
Err02
Chyba karty IC, nebo vynětí karty IC v průběhu vyvolávání z paměti
Err03
Chyba A-D převodu
Err04
Chyba při zápisu do EEPROM
Err11
Chyba komunikačního příkazu, nebo nekorektní datový soubor s
nastavením či programový soubor.
Err12
Hodnota nastavení mimo rozsah
Err13
Režim vnitřní korekce vztažného konce nastaven při
zapojení na čelní panel nebo nepřípustné nastavení
Err14
Chyba RJC (korekce vztažného konce)
Err15
Chyba hodnoty odporu při referenční teplotě
Err16
Přepalování (Burnout)
Err21
Chyba kalibrace
Err22
Nekorektní kalibrační data v paměti EEPROM
Err23
Chyba samokontroly přístroje (Self test error)
Err24
Nekorektní data o nastavení v paměti EEPROM
Err31
Paměťová karta IC nebyla inicializována (formátována)
Err32
Nenalezen soubor na kartě IC
Err33
Hodnota NS překračuje kapacitu paměti nebo
nedostatečná kapacita paměťové karty IC
Err34
Paměťová karta IC není přítomna
Err35
Paměťová karta nemůže být inicializována
Err36
Data nemohou být vyvolána z paměti (Chyba v nastavení
RD nebo nelze vyvolávat data)
115
116
Err37
Chybějící baterie v kartě IC
Err38
Chybí kapacita (paměti) pro program, nebo chybí
program
Err39
Chybí soubor pro měření teploty (Temperature
measurement file)
Další chyby:
1. Err0? .... Vnitřní chyba. Porucha přístroje je možná u chyby 03
a 04. V případě chyby O2 je závada pravděpodobně v kartě IC nebo
v jejím konektoru.
2. Err11 .... Nastavovaná položka není přípustná v aktuálním
režimu.
3. Err12 ... Karta IC náleží jinému přístroji, má funkce, které
nejsou na tomto přístroji dostupné.
4. Err13
Zahrnuje i nenormální nastavení a vnitřní data. (Může
být porucha paměti)
5. Err22
Chyba při zapnutí přístroje v režimu MAES nebo během
nastavování kalibrace v režimu CAL
6. Err24
Vymažte prosím EEPROM (jen data o nastavení)
7. Err33
Zobrazuje se, pokud na kartě IC nemůže být vytvořen
soubor.
9.4. Seznam komunikačních příkazů
č. funkce příkazu
Programová data
1. Nastavení funkce (FCTN)
2. Nastavení rozsahu(RANGE)
3. Nastavení režimu RJC
(korekce vztaž.konce)
Fm
Rm
RMm
4. Nastavení hodnoty zevní
korekce vztažného konce
RJm1,m2
5. Nastavení hodnoty zevní
korekce vztažného konce
RJS
6. Nastavení jednotky teploty
Strana
...
...
...
TUm
7. Nastavení hodnoty odporu
RTm, RTS
odporového teploměru při referenční teplotě
8. Nastavení funkce detekce
BSm
116
117
přepalování (burnout detection)
9. Nastavení režimu vzorkování
10. Nastavení spouštěcího signálu
(TRIG)
Mm
E
11. Nastavení intervalu vzorkování
(INVTL)
Slm
12. Nastavení zpoždění po spouštěcím
signálu (trigger time delay)
TDm
13. Nastavení funkce NULL
(NULL function setting)
NLm
14. Nastavení času integrace
(integral time setting)
ITm
15. Nastavení vzorkovacího cyklu
( Sampling cycle setting)
NSm
16. Nastavení ukládání dat
( Data storage setting)
STm
17. Nastavení načítání z paměti
Data recall setting
ROm
18. Nastavení prvního vyvolávaného vzorku
z paměti
RDm,RDS
(Data haed No. setting)
19. Uložení nastavení řídícího panelu
(Panel-Setting data Save)
SS
20. Čtení nastavení funkcí řídícího panelu z paměti
(Panel-Setting data Recall)
21. Inicializace paměťové karty IC
(IC memory Card Initialize)
CI
22. Nastavení fce Auto-Zero
(Auto-Zero setting)
AZm
23. Nastavení průměrování
(Averaging(AVG) Setting)
SMm
24. Nastavení průměrovacího cyklu
(Averaging Cycle Setting)
ATm
25. Nastavení výpočtů- funkce MATH
(Computation Setting (MATH)
26. Nastavení typu výpočtu
(Type-of-Computation Setting)
COm
CFm
117
SL
118
27. Nastavení konstant změny měřítka (A,B)
(Setting the scaling constants A and B)
KAm, KAS, KBm, KBS
28. Nastavení mezí komparátoru (Hi, Lo)
HIm, HIS, LOm, LOS
(Setting the comparator Hi and Lo values)
29. Nastvení režimu D-A výstupu(volitelné) DAm1, m2
(D-A Output Mode Setting)
30. Nastavení hlavičky
(Haeder setting)
Hm
31. Nastavení terminátoru výstupu
(Terminator Output Setting)
DLm
32. Výstup nastavení řídícího panelu
(Panel setting output)
OS
33. (RS) Výstup měrných dat
(Measured Data Output)
ESC D
34 . (RS) Nastavení vzdáleného řízení
(Remote Control Setting)
ESC R
35. (RS) Nastavení lokálního řízení
(Local control setting)
ESC L
36. (RS) Výstup stavového byte
(Status byte output)
ESC S
37. (RS) Nastavení masky stavového byte
(Status byte mask setting)
38. (GP) nastavení masky SRQ
(SRQ mask setting)
MSm
MSm
39. Inicializace nastavení dat řídícího panelu C
(Panel-Setting Data Initialization)
40. Inicializace informace o nastavení řídícího panelu RC
(Initializing the panel setting information)
41. Nastavení režimu kalibrace
(Calibration setting)
42. Zápis programu nebo komunikačních
dat (Setting the writing of the program
and the communication information)
PCm
SV
43. Nastavení vstupního režimu programu
(Setting the program entry mode)
PR
44. Nastavení režimu provádění programu
(Setting program execution mode)
RUm
118
119
45. Stavový výstup
(Condition code Output)
OC
Položky se značkou (RS) platí jen pro modely s rozhraním RS-232C,
položky se značkou (GP) jsou platné jen pro modely
s GP-IB. Příkazy bez označení jsou platné pro obě rozhraní.
9.5. Seznam funkcí a rozsahů
(1) Měření stejnosměrného napětí a odporu
tabulka
Funkce
Stejnosměr. napětí
Rozsah
AUTO
200mV
2000mV
20V
200V
Odpor
(2-drátovou m. 0HM2W)
(4-drátovou m. -OHM4W)
AUTO
200Ohm
2000Ohm
20kOhm
200kOhm
2000kOhm
20MOhm
Měření teploty (odporový teploměr- RTD, temočlánek - TC)
Funkce
Odporový teploměr
(RTD)
Typ(rozsah)
Pt100
JPt100
Pt1000
Termočlánek
(TC)
R
S
B
K
E
J
T
L (J DIN)
U (T DIN)
N
C (W)
KpvsAu7Fe
Jednotka
oC,oF,K
oC,oF,K
K
*Výběr jednotky (oC,oF,K) není možný u termočlánku KpvsAu7Fe (kde
je fixně K).
119

Podobné dokumenty

Conference Proceedings - Olympiáda techniky Plzeň

Conference Proceedings - Olympiáda techniky Plzeň několika etapami, v jejichţ prŧběhu se výrazně měnily názory na obsah a funkci příslušných předmětŧ. Od pŧvodního vyuĉovacího předmětu ruční práce, rozděleného ještě podle pohlaví, se poĉátkem šede...

Více

List of abbrev. - Umweltbundesamt

List of abbrev. - Umweltbundesamt Krizové koordinacní centrum – hlavní štáb Limity a podmínky Laborator radiacních kontrol okolí

Více

English - Loxone

English - Loxone (RH) and temperature (T) measurement in one modern and userfriendly housing.The basic EE80 version for CO2 and T can be easily extended with a RH plug-in module. The CO2 measerument is based on the...

Více

Ceny AA 16.6.2008 CZ

Ceny AA 16.6.2008 CZ For Evaluation Only. Maloobchodní ceník ř

Více

Detektor a spínač síťových napětí

Detektor a spínač síťových napětí Vstupní napětí: 110V až 250V AC - IEC-320 C14 Výstupní proud silové části: max. 8A - IEC-320 C13

Více

FYZIKA – Voltampérová charakteristika diody a ledky Téma

FYZIKA – Voltampérová charakteristika diody a ledky Téma 1. Zapište proud Imax (největší proud, který je dovolený pro daný typ součástky) pro použitou LED diodu. Při měření dbejte, aby tato hodnota nebyla překročena. 2. Sestavte obvod podle schématu č. 2...

Více