Posaconazole vs. Fluconazole or Itraconazole Prophylaxis in

Transkript

Posaconazole vs. Fluconazole or Itraconazole Prophylaxis in
Posaconazole vs. Fluconazole or Itraconazole Prophylaxis in Patients with Neutropenia.
Cornely, O, Maertens, J, Winston, D et al., NEJM 356, 2007, 348-359.
Úvod: Invazivní mykotické infekce představují v současné době jednu z nejčastějších příčin
úmrtí u nemocných s neutropénií. Na rozdíl od prokázané redukce morbidity a mortality u
pacientů po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně při profylaxi flukonazolem je síla dat o
použití profylaxe flukonazolem u nemocných s neutropénií menší. Navíc tento lék není
použitelný pro profylaxi infekcí způsobených vláknitými houbami, které jsou v současné době
stále častější. Metaanalýza studií sledujících význam antimykotické profylaxe u
neutropenických pacientů prokázala větší efektivitu v prevenci invazivních mykóz u
itrakonazolu ve srovnání s flukonazolem. Nicméně jeho použití je vzhledem k nedostatečné
biologické dostupnosti po perorálním podání velmi omezené.
Posakonazol je nové azolové antimykotikum s účinkem na kvasinky i řadu vláknitých hub (a
to nejen na kmeny aspergilů, ale i na ostatní včetně zygomycet).
Vzhledem k možnosti použít orální formu tohoto léku se nabízí možnost jeho využití
v profylaxi invazivních mykotických infekcí u neutropenických jedinců.
Metodika: K profylaktickému podávání antimykotika byli vybráni vysoce rizikoví pacienti
s AML a MDS s přítomnou nebo předpokládanou neutropenií pod 0,5.109/l trvající déle než 7
dní způsobenou základní chorobou nebo indukční/ reindukční léčbou. Studie srovnávala
profylaxi posakonazolem v orální suspenzi v dávce 200mg 3krát denně (n=304) s profylaxí
flukonazolem (kapsle v dávce 400mg 1krát denně) nebo itrakonazolem (soluce v dávce
200mg 2krát denně) (n=298; flukonazol 240, itrakonazol 58). Profylaxe byla podávána při
každé sérii chemoterapie a pokračovala do odeznění neutropénie, kompletní remise
onemocnění, rozvoje invazivní mykózy nebo 12 týdnů – dle toho co nastalo jako první.
Zásadní výsledky: Na konci léčby bylo dosaženo následujících výsledků
Parametr
Incidence invazívních
mykóz
Incidence pravděpodobné
a jisté invazívní
aspergilózy
Celková mortalita
posakonazol
2%
flukonazol/itrakonazol
8%
1%
7%
16 %
22 %
Mortalita ve dni 100
14%
21%
Mortalita na invazívní
mykotické infekce
Incidence závažných
nežádoucích příhod
spojených s léčbou
2%
5%
6%
2%
p
<0,001
(signifikantní)
<0,001
(signifikantní)
0,048
(signifikantní)
0,04
(signifikantní)
0,01
(signifikantní)
0,01
signifikantní
Kaplan-Meierova křivka úmrtí prokázala ve dni 100 od randomizace signifikantní zlepšení
přežití u nemocných s profylaxí posakonazolem ve srovnání se skupinou léčenou
flukonazolem, nebo itrakonazolem (p=0,04). Relativní redukce mortality ve dní 100 při
profylaxi posakonazolem byla 33%.
Ze závažných nežádoucích účinků spojených s léčbou (které byly častější při léčbě
posakonazolem) dominovaly jaterní a gastrointestinální obtíže. Prodloužení QT/QTc a nebo
torsade de pointes s vyskytlo u 2 nemocných léčených posakonazolem (< 1%).
Plazmatická koncentrace posakonazolu byla měřena u 215 nemocných s průměrnou hodnotou
582±381 ng/ml.
Interpretace a závěry: Posakonazol je v profylaxi invazivních mykotických infekcí u
neutropenických nemocných po chemoterapii pro AML nebo MDS účinnější než flukonazol
anebo itrakonazol. Profylaxe posakonazolem vede nejen ke snížení mortality na invazivní
mykotické infekce, ale dokonce i ke snížení celkové mortality a zlepšení celkového přežití
nemocných. Profylaxe posakonazolem tak umožňuje další zvýšení pravděpodobnosti na
přežití u nemocných s AML a MDS podstupujících chemoterapii.
Zpracoval: MUDr. Zdeněk Ráčil, Interní hematoonkologická klinika FN Brno a Mgr. Iva Kocmanová, Oddělení
klinické mikrobiologie FN Brno

Podobné dokumenty

Lekce 2

Lekce 2 obligátní symbionti rostlin, tvoří nepohlavní spory, podobně jako u zygomycet nepřehrádkované mycelium bez sept

Více

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné azolové látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Na základě výsledků interakční studie s opakovanou dávkou je u pacientů, kteří užívaj...

Více

Produktový leták

Produktový leták Astemizol (substrát CYP3A4), Cisaprid (substrát CYP3A4), Terfenadin (s  flukonazolem 400 mg a  více, substrát CYP3A4). Nežádoucí účinky Dosud nebyly zjištěny nežádoucí účinky, které by se četností ...

Více

Deklarace

Deklarace doporučených diagnostických a léčebných postupů u nemocných s vrozenými krvácivými stavy evidence, léčba a dispensarisace alespoň 30 hemofiliků, z toho alespoň 15 těžkých (tj. pod 1% FVIII, FIX) v ...

Více

zde

zde 76 ■ www.postgradmed.cz

Více

Infekční choroby – bakterie

Infekční choroby – bakterie játra do žluči (zde pomnožení) → znovu do GITu (maximum změn v tenkém střevě) • klinická stádia (každé asi týden): – stádium zduření lymfatické tkáně – stádium nekróz lymfatické tkáně – stádium vře...

Více

antimykotika v dermatologii

antimykotika v dermatologii Vlastní dermatomykózy postihují kůži, vlasy, nehty. Je tam několik typů, které jsou nejčastěji na kůži vypěstovány, Trichophyton, Epidermophyton a Microsporum, samozřejmě Candida albicanns. Tady j...

Více

č. 2/2015 - Kazuistiky v onkologii

č. 2/2015 - Kazuistiky v onkologii doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA Radioterapeutická a onkologická klinika, FN a LF v Plzni, UK v Praze, Plzeň, Biomedicínské centrum, LF v Plzni, UK v Praze, Plzeň MUDr. Taťána Fischerová | prof...

Více