Kolaudační rozhodnutí pro dům E

Komentáře

Transkript

Kolaudační rozhodnutí pro dům E
ttozhodnutí noby|o
Prámi
vrnsrsKÝ ÚŘan v HOSTIVICI
Ínogi á //
d'226
STAVEBNÍ ÚŘeo
2fi a| Hostivice,Husovonáměstí
č.p.l3
tel:220 39 7 | 21, fax:22098 Zl 68
S.z. S.SÚ-7985/06-chr
Čj. sÚ-zq85/E/06-chr
oprávněná Íedníosoba:Marek Chramosta
KoLAUDaČNÍ
RoZHoDNUTÍ
doma ZatradaII s.r.o.tČozlz 5t322, Husovonám. č.p.59,253 0l
Hostivicepodaladne 0l.08.2006u
zdejšího
stavebního
riŤadu
náwh na kolaudacistavbyHostivice - Jeneček- obytny soino. Zahradall byto.
vf d m E, Hostivice,B.Němcové,
na pozemcích
parc.č.st.1239,5|4/6t, štqiaz, 5|4/63, 5t4/64,5|4/65,
514/66,5|4/67, 5|4/68,5|4169,5t4/2gkat.rizemí
Litovice,p,o íc.,ou bylo vydáno stavebnípovolenídne
13.07.2005pod čj' sÚ-ttzsrs/05.chr, dodatečné
povolení.arrěnystavby dne 2l.,|t.2o05pod čj. SÚ.
5626tE/05.Chra
stavby
pŤed
dokončením
dne 02' t2.2005pod čj. SU-6894lE/05.Ch a dne
P1".?Y'^ainy
|0.02.2006
pod čj. SU.8099 lE/Is-Chr.
Městs$ Ťadv Hostivici, StavebnítiŤad,jako stavebníriŤadpŤíslušn1i
podle $ l 17 zákonač.50/1976Sb.,
o tizemnímplánovánía stavebním
Ťádu,ve zněnípozdějších
pŤedpisri
(dál; jin 'stavební
zákon,),po pŤezkoumání
návrhua na zák|aděvfsledkuristního
jednání,spojeného
s místním
šetŤením,
podle $ 82 odst.l stavebního
záko.
na
p o v o l u j e užív á n í
stavbyHostivice_ Jeneček- obytnf soubor Zahrada II _ bytovf
d m E, Hostivice,
na po.
z e m c í cpha r c . čs.t . | 2 3 9 , 5 | 4 / 6 | , 5 | 4 / 6 2 , 5 | 4 / 6 3 , 5 | 4 / 6 4 , 5 | 4 1 6 5 , 5 | 4 / 6 6 ' B.Němcové,
5|4/67,5|4/68,5t4/6g,5|4/2g
kat' zemíLitovice,kteráobsahuje:
o
bytovYdrjmna pozemkuparc.č.st.|239kat.rizemí
Litovice,kterému
budepňidě|eno
číslopopisnél752
v Hostivici,
l.n.p.:schodišťoq./
prostor,společná
chodba,kolárna,riklidovákomora,2xbyt t+kk (obytnákuchyř,koupelna + WC, pŤedsíř),
5x byt 2+kk (obytnákuchyĎ,pokoj,koupelna,WC, pŤedsíĎ),
lx byt 3+kk
(obytnákuchyĎ'2x pokoj,koupelna,WC, komo'u,pr.d'iř;,
2.n.p.:schodišťovr.i
prostor,společná
chodba,kolárna,zxiyt t*tt. 1ouytnákuchyri,koupelna+ wC, pŤedsíĎ,
balkoď|odŽie),5x byt 2+kk (obytnákuchyř, pokoj, koupelna,wC, pred,i,i,
) bulkoďlodžie),lx byt
3+kk(obytnákuchyř,2x pokoj,koupelna,wc, komora,piedsíř,balkon),
3.n.p.:schodišťorn./
prostor,společná
chodba,kolárna,lx byt l+kk (obytnákuc-hyĎ,
koupelna+ wC, piedsíĎ,
lodŽie),3x byt 2+kk(obytnákuchyř, pokoj,koupelna,WC, pÍedsíri,
lodžie),lx mezonetoqibyt l+kk
(obytnákuchyri,koupelna+ wc, pŤedsíri,
balkon),lx mezoneto\^Ji
byt l+kk (obytnákuchyř, koupelna
+ WC, pŤedsíĎ,
balkon),lx mezonetovybyt 2+kt<(obytnáku.iryn, pokoj, koupelna,
WC, komora,
pŤedsíĎ,
ba|kon),2x mezonetovy
byt 3+kk(obytnákuchy , pokoj,Řouietnu+ WC, pŤedsíř,
komora),
4.n.p.:pŤedsíĎ
kotelnyse schodištěm,
kotelna,lx mezonetovy
byt l+kk (gallrie,terasa),lx mezonetovy
byt
l+kk (galerie),lx mezonetoqibyt 2+kk(galerie,pokol,ierasa;,2x
mezonetovlibyt 3+kk(pokoj,galerie,terasa),
bytovydrimje napojenna rozvodelektrickéenergie,pitná vodaje z veŤejného
vodovodního
Ťadu,splaškové
vodyjsou vypouštěny
na ČoV Hostivice,dešťové
uoayj'ou l,ypouitenydo stokydešťové
kanalizace,
vytápění
je teplovodním
systémemstŤedního
topenís plynov.ym
- kotbm, tepláulitková uodu1. pŤipravována
v ohŤívači
tep|éuŽitkovévody,objektje opatŤen
hromosvoá.',
o
pÍedzahrádky
pŤízemních
bytúna pozemcích
parc.č,5|4162,5|4/63,5|4164,514165,5|4/66,5|4167,
5|4/68,5|4169kat. zemíLitovice,
o
Zpevněné
plochya pŤípojky
inŽenyrslc'.ich
sítína pŮzemcích
parc.č
, 5|4/6|,5|4/2gkat.rizemí
Litovice.
Městslc! riŤadv Hostivici, Stavební fad podle $82 odst. I a2 stavebníhozákona a $34 vyhláŠkyč.
|32/|998 Sb., kÍerouse provádějíněkterá ustanovenístavebníhozákona, stanovípro uŽívánístavby ryto podmínky:
l. Splaškovévody vypouštěné
do stoky splaškovékanalizace musí srn.imcharakteremodpovídatpodmínkám
KanalizačníhoŤáduMěsta Hostivice.
2. Dešťovévody nesmíbjt vypouštěnydo stoky splďkové kanalizace.
3. SkŤíil s HUP bude trvale označena vlstraŽnou tabulkou zÁx'pc
rouŘpNÍ
a
MANIPULACE
s OTEVP.ENfM
oHNĚM ! a cedulí HLAuqÍ uzÁvĚn PLYNU ! _
4. Plynové zaÍízenismí obsluhovat pouze pověŤenéosoby ma|énávodu o obsluze.
5. Plynové zaÍLzení
bude pravidelně lx ročněpodrobováno servisníprohlídcea lx za3 roky celkové revizi.
6, okna a dveŤev místnostechs plynovjmi spotŤebičinesmí b1itutěsĎovány'
PŤi místním šetŤeníkolaudačníhoŤízeníbyly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které budou
odstraněny v těchto lhrltách (viz $ 82 odst. 2 stavebníhoziíkona):
Stavební Ťadschvaluje drobnéodchylky provedenístavby, kterébyly zakresleny do ověŤené
dokumentace
stavby. Tyto odchylky nevyŽadujízvláštníÍizeni,
od
vodnění
doma ZahradaII s.r.o' ÍČo272 5|322, Husovo nám. č.p. 59,253 0l Hostivice podala dne 01.08.2006u
zdejšíhostavebníhoriŤadunávrh na kolaudaci stavby Hostivice - Jeneček- obytnf soubor Zahrada tI - byto.
v f d r i m E , H o s t i v i c e ,B . N ě m c o v én, a p o z e m c í c hp a r c . č s. t ' 1 2 3 9 , 5 | 4 1 6 | , 5 | 4 / 6 2 , 5 | 4 / 6 3 , 5 | 4 1 6 4 , 5 | 4 / 6 5 ,
5| 4166, 5| 41 6 7 ,5 |4 1 6 8 ,5 |4 1 6 9 ,5 |4 1 2k9a t .r iz emíLito vice, pr o kter o u bylo vydáno stavebnípo vo leníd ne
|3.07'2005 pod čj. sÚ.tt25lEl05.Cbr, dodatečné
povolení zrrěny stavby dne 21.||.2005 pod čj. SÚ5626lEl05-Chr a povolení znrěny stavby pŤeddokončenímdne 02.|2.2005 pod čj' sÚ-osq+lEl05-Chr a dne
|0.02.2Oa6pod čj. SÚ-80 99 lEl}s-CtV.
StavebníriŤadurči|v Íízenít1rtoričastníIqŤizeni:
doma Zahrada[I s.r.o.,Husovonám' č.p.59,253 0l Hostivice
Ladislav Štefanik,Petrovice2,7g3 84 okr. Bruntál
Hedvika Kočová,Polská 36, |20 00 Praha 2 _ Vinohrady
Petr JiŤíček,
nám. Jana Karafiáta67,592 42 Jimramov
Eva Smejkalová' Hodická 1296,58901 TŤešť
David KomŮrkp,Hradecká5l5' 588 56 Te|č
Artprostav s.r.o'' Lidická 82913,l5000 Praha 5
Dana Starcová,9. května 528,252l0 Mníšekpod Brdy
Jan Kropáček,Cílkova 64914,|42 00 Praha 4
Mi|ušePeroutková,Tylova 2,700 30 ostrava
Tomáš Zbytek, Pavlíkova 265,738 02 Fn.,idek- Místek
FrantišekSolar, Dánská 2265,272 0l Kladno _ Ifuočehlavy
Dita Čadková,Nad koupalištěmII l 89,431 59 Vysoká Pec
MarkétaŠírková,V BaŽantnici2653,272 Ol Kladno
MagdalénaRriŽková,okruŽní |920l||2,59| a| Žd,ár nad Sázavou
MagdalénaHolmová, Palackého604, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Michal Fol|in, Nezvalova |3|017,792 0l Bruntál
Ing.Petr Štěpaník,
TruhláŤská
2|63,397 0l Písek
Ing.Daniela Klementová,U Kapličky72|,342 0l Sušice
Mgr. Dana Ho|ečková,Česká830, 253 Ol Hostivice
Rostislav Čermák,Javorová 5, 695 0 l Hodonín
Miroslava Mrkvičková,ostrovského25313,l50 00 Praha 5 _ Smíchov
Petra Ze|ená,BartoĎova848, 530 l2 Pardubice,Studánka
Milan Ze|eny,Pod soudnímvrchem2,669 02 Znojmo
Ivo Klimčuk, U studánky27, |70 00 Praha 7
Mgr. Aleš Šed;Í,
ViničnéŠumice2g4,664 06 okr. Brno _ Venkov
KateŤinaMatoušková,V Hrirkách 2094l|7' l58 00 Praha 5 _ Stod lky
JiŤíBureš,Sadová 580,253 0l Hostivice
Zdeněk Gonsorčík,Vídeřská 22,669 02 Znojmo
EmílieAl Haddadová,Na Šťahlavce
20 |615,|60 00 Praha6 - Dejvice
AIešKadeŤábek,MládeŽnická|750l|5,4|2 01 Litomďice _ PÍedměstí
Bc. Aleš Vacek, Milostín69,270 04 HoŤesedly
Ing. ŠárkaNobilisová,Nesuchyně9 |,27O 07 Mutějovice
B IL Y AN A C O M PA N Y s . r. o ., Be l l u š o v al86l/38. l55 00 P r aha l3
KatarínaGolianová,985 53 Mftna 2l l, Slovenskárepublika
LubomírGolian,985 53 Mytna21l, Slovenskárepubtika
Stavební Ťadoznámil zahájeníkolaudačního
Ťízení
dotčenfmorgánúmstáfirísprávy a všemaÉmymričastník m t[z'enl.Současně
nďídil ustlÍjedrrárrí
spojenés místnÍm
šeďinímna den 29.0Í.2006.Dne 29.08.2006
stavebnírifad vyzval stavebnÍka
k doloŽeníchybějícíchdokladŮa k odstranění
zjištěnychzávada roďrodl o pŤe.
rušenÍ
fízení.Chybějícídoklady spolu s doklady o odstraněnízjištěnfchávad Ěyty ,iavebnímu
riŤadudoloŽeny
dne30.10.2006.
V kolaudačnímffzení bylg prokázáno, že stavba byla povolena a byla doloŽena dokumentace
skutečného
provedenístavby,a bylo prokážáno,žeskutečné
provedéní
s-tavbyneohrozuje
bezpečnost
u uo*ui;"b ;;'brání
Íádnému
a nerušenému
užívánístavby.
V kolaudačnímÍilzflnÍ
byly konstatovárryvyhovujícívfsledlcy pťedepsan;/ch
zkoušek.Bylo pŤihlédnuto
k sta.
noviskťrmdotčenlchorgárrristátrísprávy vydanÝmv prŮběhu rueit,která byla pŤiložena
k náwhu.
Poučení
Proti tomutoroáodnutí se mohou častníciŤIzení
odvolat do 15 dnťrode dnejehooznámení.odvolání se
podává u zdejšíhostavebníhoriŤadus potfebnlm počtemstejnopisritak,
aby jeden stejnopiszristal správnímu
orgánua aby kaŽdÝ časÍrík
Ííz.ení
dostaljeden stejnopis.od-volárríbude po,toup.no lfuajskémuuŤadu
StŤedočeského
kraje k roáodnutí.
Stavbasmíblt uŽívánaůponabyí právnímoci kolaudačního
rozhodnutí.
sbnrJ
6t:
l-: i_r
'
r
-?. ti.,'-'
a^-i
r ll
íť1.J)/
e"ir,#
Doručí
se:
ÚčastníciŤízenlr:
(doporučeně
na doručenku)
- stavebnÍk:
domaZahtadalls.r.o.,Husovonám.č.p.59,253
0l Hostivice
- uživate\é
stavby:
Ladislavštofárrik,
Petrovice2,7g3 84 okr. BruntáI
Hedvika Kočová,Polská 36, t20 00 Prďra 2 - Vinohrady
Petr JiŤÍček,
nám.JanaKarafiáta 67,5g2 4zJimramov
Eva Smejkalová,Hodická 1296,5890l TŤešť
David Komtlrka,Hradecká515,588 56 Telč
Artprostavs.r.o.'Lidická 82g/3,l5000 Prďra 5
DanaStarcová,9.květrra528,25210Mníšekpod
Brdy
Jan Kropáček,CíIkova649/4,l42 00 Prďra 4
MilušePeroutková,Tylova 2,70030 ostrava
Tomášzbytdk,Pavlíkova265,738 02 FrydekMístek
FrantišekSol-ar.,Dánská
2265,2?2 ol rtáano _ Kročehlavy
oita Čadková,Nad koupalištjmtI l89, 43l
59 Vysoká Pec
MarkétaŠirkova"
V Bažantnici 2653,272OI Kladno
MagdalfuaRrlŽková,okruŽnílg20/||2,59|
ot íta,nad Sázavou
MagdalénaHolmová, Palackého604, 793 26Vrbno
pod Pradědem
Michal Fgltyn,Nezvalova|3t0/7,7g2Ol BruntáI
Ing.Petr Štěpaník,
TruhláŤsk
á2|63,397 0| Písek
Ing.Danie|aK|ementová,
U Kapličky72|,3420t susi..
Mgr. Dana Holečková,Česká83o, zss oí
Hostivice
RostislavČermák,Javorová5, 695 0l Hodonín
MiroslavaMrkvičková,
ostrovského
253/3,l5000 Praha5 - Smíchov
PetraZe|ená,B'artořovaM8, 530 12Pardutice,
Sfudánka
- _Milan Ze|en;y,
Pod soudnímwchem2,669 02 Znojm;
Ivo Klimčuk,U sfudánky27, na 00 Praha
7
Mgr. AlešŠed!,Viničné
Šumice2g4,66406okr.Brno_ Venkov
KateŤina
Matoušková,
V Hrirkách2094/17,l58 00 Praha5 - Stodrilky
JiííBureš,Sadová580,253 0l Hostivice
L
ZdeněkGonsorčík,
VídeĎská22,66902 Znojmo
EmílieA| Haddadová,
Na Šrahlavce20|6/5,
|60 00 Praha6 - Dejvice
A|ešKadeŤábek,
MládeŽnická|750/|5,4|20l LitoměŤice
- Pňedměstí
r rvulllvĎll
Bc. Aleš Vacek' Milostín 69,270
04 HoÍesedly
Ing.Šárka
Nobili:9vá,Nesuáhyně9I ,27a 07 Mutějovice
BILYANA COMPANY s. r. o.,B.l|ušova
l86l/38,I55 00 Prahal3
KatarínaGo|ianová,_985
53 Mltna 2l l, Slovenskárepublika
LubomírGolían,98553 Mltná 2l l, Slovenská
re|ublika
zastoupeni
ing.arch.tvo
Slamjákem,
Zimni e.p.f t 52,2530l Hostivice
Dotčené
grgínyst1ítní
správya sirávci sítí:(dopáručene)
KHs SČ,Žítavského
i.p. 4g7,,|560l Praha5
HZs SČ,Biskupskát.i. l, t tb oo Prahal
oŽp Mestskehonradu.Černoši..,
poa,talskáč.p.l9,|28 25
Praha2
Telefonica02 CzechRepublica.s.,olšanská
č.p.sÁi,i.ďs^q,?;;;us
ČezDistribucea.s.,Vinohradskáč.p.325/8,
t202I Praha2
PraŽskáplynárenskáa.s.,U plynárnyč'p.
500, l45 08 Praha4
Sčmuzeum
,252 63 Roaoky č.p.r
Technické
s|uŽbyHostivice,Jinískova
č.p.l00, 2530l Hostivice
Městsh-iriŤad
Hostivice,Husovonám.č.i. |3,253 0I Hostivice
Správnípoplatekpodlevyh|ášky
č.634/2a04
sb. pol.č.20
300 Kčbudezaplacenpoštovní
poukázkou