ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou

Komentáře

Transkript

ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
Plán e-bezpečnosti
Školní plán prevence a řešení
elektronického násilí
Tento materiál je výstupem projektu i-Bezpečná škola,
reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014.
Zpracovali:
Mgr. Miroslav Kadlec
Mgr. Jana Pastyříková
Mgr. Jiřina Špačková
Mgr. Kateřina Zedníčková
Mgr. Jan Hrdina
Žďár nad Sázavou
30. dubna 2014
1
OBSAH
1. Charakteristika školy ………………………………………………………………
2. Inovace školního řádu ……………………………………………………………..
2.1. Některé body školního řádu týkající se problematiky …………………..
2.2. Souhlas zákonných zástupců ……………………………………………
2.3. Řád počítačové učebny ………………………………………………….
3. Dotčené osoby v oblasti prevence …………………………………………………
3.1. Kontaktní osoba ………………………………………………………….
3.2. Další osoby vstupující do problematiky …………………………………
4. Metodika řešení elektronického násilí a prevence …………………………….…..
4.1. Klasifikace nebezpečí a rizik ……………………………………………
4.1.1. Nebezpečí internetu ...................................................................
4.1.2. Rizika internetu, projevy kyberútoků ........................................
4.2. Prevence elektronického násilí …………………………………………..
4.2.1. Činnost školy v oblasti prevence ...............................................
4.2.2. Doporučení rodičům ..................................................................
4.3. Postup při řešení elektronického násilí ………………………………….
5. Místní záchranná síť pro řešení elektronického násilí ………………………….…
6. Webové stránky s danou problematikou ………………………………………..
7. Technické řešení online bezpečnosti ………………………………………….…..
7.1. Popis současného technického stavu školní sítě …………………….….
7.2. Popis současného zabezpečení ……………………………………….…
7.3. Ochrana dat ……………………………………………………….…….
7.4. Uživatelské účty …………………………………………………….…..
7.5. Mobilní technologie ……………………………………………………
7.6. Prezentace školy on-line ………………………………………………..
8. Mobilní technologie a internet v rámci ŠVP ……………………………………..
9. Evaluace školy v oblasti e-bezpečnosti …………………………………………..
10. Seznam některých použitých zkratek ……………………………………..……..
3
4
4
4
5
5
5
6
7
7
7
8
10
10
11
11
13
14
15
15
17
21
22
23
24
27
30
31
PŘÍLOHY:
Příloha 1.
Příloha 2.
Příloha 3.
Příloha 4.
Příloha 5.
Příloha 6.
Výňatky ze zákona o SPOD …………………………………………
Rodinná smlouva o bezpečném používání internetu ...........................
E-Safety Label – Evaluační test ……………………………………..
E-Safety Label – Akční plán ………………………………………...
Některé slangové výrazy typické pro internet ……………………….
Některé zkratky typické pro chaty, blogy a sociální sítě …………….
2
33
43
45
48
53
54
1. Charakteristika školy
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 (dále jen 2. ZŠ) je úplná základní
škola s právní subjektivitou od 1. ledna 1996. Sídlo školy je na adrese Žďár nad Sázavou,
Komenského 2, odloučené pracoviště (sportovní hala) sídlí na adrese Komenského 973.
 Škola má své webové stránky www.2zszdar.cz, kde jsou uvedena e-mailová spojení
na jednotlivé pracovníky školy. Společná e-mailová adresa školy je [email protected]
 Zřizovatelem školy je Město Žďár nad Sázavou. Školská rada má dle rozhodnutí
zřizovatele 6 členů.
 Škola měla ve školním roce 2012/2013 celkem 19 tříd, z toho 11 tříd na 1. stupni a
8 tříd na 2. stupni. Vyučovali jsme celkem 473 žáků, z toho bylo 263 chlapců a 210 dívek. Na
základě požadavku pedagogických a hygienických předpisů je kapacita školy a stanovena na
540 žáků.
 Na 1. stupni bylo 270 žáků, z toho 154 chlapců a 116 dívek a na 2. stupni 203 žáků,
z toho 109 chlapců a 94 dívek.
 Průměrný počet žáků byl 24,89 žáka na jednu třídu, přičemž průměrný počet na 1.
stupni je 24,55 žáka na jednu třídu, na 2. stupni 25,38 žáka na jednu třídu. To je dáno i
příchodem žáků z neúplných škol.
 Ve škole pracuje 28 pedagogů-učitelů, včetně ředitele školy a 1 zástupce ředitele, z
toho na 1. stupni 13 učitelů, na 2. stupni 15 učitelů, dále pak 3 vychovatelky školní družiny a
10 provozních pracovníků.
 Škola se dříve zaměřovala ve spolupráci s PPP Žďár nad Sázavou na výuku,
výchovu a nápravu dětí s vrozenými vadami učení a chování. V současné době není možné
tyto třídy zřizovat pro malý počet zájemců. Druhým důvodem je integrace bývalých
speciálních škol na sousední základní školu, a tím je umožněno zařazení těchto žáků do
sousední školy, pokud není zvolena integrace do běžné třídy.
 Od školního roku 2002/2003 se zřizuje v 6. ročníku třída s rozšířeným vyučováním
informatiky a výpočetní techniky. Do této třídy jsou žáci přijímáni na základě přijímacího
řízení. Škola v loňském roce otevřela další třídu s rozšířeným vyučováním informatiky a
výpočetní techniky. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. tříd libovolné základní školy a po
složení přijímacích zkoušek mohou býti přijati. Zájem o tuto třídu je evidentní.
3
 V dalším se snažíme o zkvalitnění výuky cizích jazyků. Dlouhodobě organizujeme
sami výuku cizích jazyků (Aj) již od prvního ročníku. Od školního roku 2008/2009 se začal
vyučovat jazyk ruský, německý a francouzský jako druhý cizí jazyk pro žáky 7. ročníku, v
loňském roce jsme již nenabízeli francouzský jazyk z důvodu personálního obsazení.
2. Inovace školního řádu
Školní řád je na základě podnětů a potřeb pravidelně aktualizován. Vzhledem
k rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií jsou tyto inovace v posledních
letech častější. Dá se říci, že školní řád pružně reaguje na aktuální vývoj, a to ve všech
oblastech.
2.1. Některé body školního řádu týkající se problematiky
 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi
předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
 Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků.
 Mobilní telefony, paměťová média, přehrávače jsou ve vyučovacích hodinách
vypnuty a uloženy v aktovkách. Ve zvlášť výjimečných případech je k jejich užití nutný
předem vyslovený souhlas vyučujícího.
 Žákům je zakázáno pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy spolužáků, učitelů a
ostatních zaměstnanců školy bez jejich výslovného souhlasu. Zároveň je zakázáno podobné
záznamy jakkoliv zveřejňovat.
 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
2.2. Souhlas zákonných zástupců
Zákonní zástupci podepisují souhlas s některými školními ustanoveními v rámci
žádosti o přijetí žáka na školu. Součástí tohoto textu je (citace):
„Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických
jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb,
sociálních a obdobných služeb.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.
školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření,
pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení
psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně
internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období
školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na
škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.“
4
2.3. Řád počítačové učebny
Řád počítačové učebny není prozatím pevně stanovenou součástí školního řádu, ale
logicky k němu patří. Řád je vyvěšen na viditelném místě a všichni vyučující, kteří využívají
počítačovou učebnu, dbají na jeho dodržování.
Řád počítačové učebny řeší například:








bezpečné používání elektrických zařízení (což PC je)
bezpečné přihlašování do školní sítě a nakládání s hesly
zákaz instalace nepovoleného softwaru
zákaz připojování a používání nepovolených externích médií
zákaz softwarových změn výukového prostředí (zabezpečeno i jinak)
zákaz prohlížení webových stránek s nevhodným a škodlivým obsahem
striktní respektování pokynů vyučujícího
konzumace potravin apod.
3. Dotčené osoby v oblasti prevence
3.1. Kontaktní osoba
Kontaktní osobou pro řešení krizových situací na škole je v případě naší školy
vyučující předmětu informatika – t. č. Mgr. Jana Pastyříková.
3.1.1. Popis kompetencí
Vyučující předmětu Informatika je osoba proškolená v oblasti e-bezpečnosti,
osoba, která zná rizika používání internetu. Má zkušenosti s prací v oblasti ICT, metodické
zkušenosti a dlouholetou praxi. Také spravuje webové stránky školy a pravidelně začleňuje
zásady etického používání ICT a prevenci do výuky v rámci svého předmětu.
V případě vzniku krizové situace kontaktní osoba:
 vyhodnotí vzniklá rizika
 zvolí vhodné další osoby k řešení nastalé situace
Volba kompetentních osob k řešení problému probíhá z okruhu specialistů na
danou problematiku na škole. Jde o:





ředitele školy
(Mgr. Miroslav Kadlec)
výchovného poradce
(Mgr. Jiřina Špačková)
metodika prevence sociálně-patologických jevů (Mgr. Kateřina Zedníčková)
koordinátora ICT
(Mgr. Jan Hrdina)
vyučující předmětu Informatika
(Mgr. Jana Pastyříková)
Další postup je realizován v souladu s metodikou řešení elektronického násilí a
prevence – viz kapitola 4.3.
5
3.2. Další osoby vstupující do problematiky
3.2.1. Vedení školy
Vedení školy – ředitel školy a zástupce ředitele školy - zastřešuje celou
problematiku. Zajišťuje personální obsazení, vytváří náplň činností, vede agendu relevantní
dané problematice. Kromě toho disponuje manažerskými kompetencemi i kompetencemi
v oblasti používání informačních a komunikačních technologií. Vedení školy vstupuje
v jednání se širokým spektrem orgánů činnými v dané problematice. Obsah jednání je
protokolován.
3.2.2. Koordinátor ICT
Koordinátor informačních a komunikačních technologií je jmenován vedením
školy. Obsah jeho práce je přesně definován popisem činností, který je uložen u ředitele
školy. Zajišťuje např.:






spolupráci s ostatními zaměstnanci v oblasti ICT
provozuschopnost školní sítě
nákupy spotřebního materiálu a výpočetní techniky
pravidelnou aktualizaci SW
zabezpečení školní pošty a internetu
školení zaměstnanců (v případě potřeby)
3.2.3. Zaměstnanci školy
Všichni zaměstnanci školy mají certifikované ICT kompetence a jsou schopni
rozpoznat hrozící rizika. Vzniklé problémy řeší vždy s některým z týmu specialistů (viz. bod
3.1.1.) Zároveň ctí zavedené postupy v oblasti výuky a metodiky.
3.2.4. Žáci
Žáci se seznamují s danou problematikou v rámci výuky Informatiky (viz
kapitola 8). Další informace dostávají i v některých ostatních předmětech (např. Občanská
výchova), kde se některá témata průřezově objevují. Žáci se od počátku docházky učí
základním pravidlům při návštěvě počítačové učebny a při práci s PC. Zvykají si na
dodržování pokynů učitele, řídí se řádem počítačové učebny, jsou obezřetní při zadávání hesel
či při pohybu ve webovém prostoru. Také se účastní projektů a akcí zaměřených na bezpečné
užívání mobilních informačních technologií a internetu.
3.2.5. Rodiče
 Rodiče jsou o vybraných tématech průběžně informováni na třídních
schůzkách. Výběr témat souvisí s aktuálními problémy, které učitelé pozorují při školní práci
(rozvoj mobilních technologií, dostupnost internetu o přestávkách, tablety, kyberšikana,
online hry a online komunikace, sociální sítě, herní závislosti, …).
 Rodiče se mohou účastnit vzdělávacích aktivit pořádaných v rámci projektu
i-Bezpečná škola. Vzhledem k velkému zájmu předpokládáme, že semináře budou pokračovat
i po skončení projektu.
 Rodičům jsou (v souvislosti s již zmíněným) poskytovány internetové
odkazy na stránky, které řeší danou problematiku.
6
 Komunikace s rodiči při řešení problémových záležitostí probíhá
standardním zavedeným způsobem. Vlastní problém je pak řešen v diskrétním nestresujícím
prostředí za účasti minimálně dvou školních specialistů, vč. ředitele školy. Podle povahy
problémové záležitosti pak škola často zve i externí specialisty z daného oboru.
4. Metodika řešení elektronického násilí a prevence
4.1. Klasifikace nebezpečí a rizik
4.1.1. Nebezpečí internetu
S rychlým rozvojem ICT se dostávají k uživatelům mnohá vylepšení a ulehčení
běžného života. Kyberprostor ale také v sobě skrývá poměrně značné množství rizik
souvisejících s jeho zneužíváním.
Některé aspekty umožňující zneužití internetu:
Anonymita
Často zdánlivá, identitu lze zjistit technickými prostředky,
mnohdy ale obtížně.
Lehce dostupné nástroje
Zejména mobilní telefony, vzájemně propojené a využívající
sofistikovaný komunikační software. Tablety a jiná přenosná
zařízení.
Riskantní chování
v kyberprostoru
Lidé se pod zdáním anonymity chovají jinak než v reálném
světě, jsou méně opatrní v oblasti např. sdílení dat, fotografií,
videozáznamů.
Velké množství uživatelů
Velký počet uživatelů ICT umožňuje případnému pachateli
snadné šíření závadného materiálu. Z těchto lidí se tak mohou
stát tzv. sekundární pachatelé.
Nedostačující prevence
Děti vnímají nové změny v oblasti ICT rychleji než dospělí. To
pak ztěžuje jejich výchovnou pozici.
Posun společenského chování
Výrazný posun k větší lhostejnosti, otevřenosti v sexualitě a
chování, k toleranci násilí a agrese.
7
Některé potencionálně nebezpečné oblasti internetu:
Nebezpečný obsah
Rasismus, extrémismus, násilí, agresivita, sexuální obsah,
pornografie – snadná dostupnost, malá ochrana. Pro-ana, pro-mia
weby.
Online komunikace
Chatování, chatovací místnosti, používání akronymů, emotikonů či
Leetspeak (nahrazování písmen číslicemi), elektronická pošta –
podvodné emaily, hoaxy…..
Sociální sítě
Facebook, Lidé, Libimseti, Twitter, Instagram, Pinterest,
Foursquare, Youtube, Ask, Linkedin, Vkontakte aj.,
neopatrnost, neznalost zásad používání, značná rizika….
Online hry
World of Warcraft, Travian, Rising Cities aj., dostupnost
nevhodného obsahu - násilí, extrémismus, sexualita, herní závislosti,
případně nutnost finančních investic. Možnosti hodnocení
závadnosti her na: http://jakouhru.cz, mezinárodní systém PEGI.
Moderní mobilní telefony
a tablety
Dostupnost internetu mimo domov, předplacené karty, veřejná wi-fi
připojení, komunikace přes SMS, MMS….
4.1.2. Rizika internetu, projevy kyberútoků
CYBERBULLYING
Kyberšikana
CYBERGROOMING
Kybergrooming
FLAMING
Provokování
CYBERSTALKING
Pronásledování, obtěžování
HAPPY SLAPPING
Fackování pro zábavu
Zneužívání ICT k poškození oběti, působí psychickou újmu.
Časté projevy – obtěžující, urážející či útočné emaily a SMS,
stránky a blogy ponižující jedince či skupinu, rozesílání videí či
jejich vystavení na internetu.
Psychická manipulace dítěte. Chování, které má v dítěti vzbudit
falešnou důvěru s cílem ho zneužít (i sexuálně). Snaha navázat
kontakt, vábení a uplácení oběti, cílem osobní schůzka, poté
možný útok.
Online útoky pomocí elektronických zpráv s urážlivým a
vulgárním obsahem, cílem oběť provokovat, pomluvit apod. a
tak ji vtáhnout do podobného způsobu komunikace.
Opakované online obtěžování ve větším měřítku (SMS, maily
fotky, tajné nahrávání aj.), též spojené s ponižováním,
vyhrožováním a zastrašováním.
Veselé fackování. Nečekané fyzické napadení (někdy i
sexuální) nahrané na mobilní telefon či kameru, následně
publikované na internetu
8
DENIGRATION
Ponižování a pomlouvání
OUTING
Odhalování
SEXTING
Rozesílání sexuálního obsahu
HARASSMENT
Obtěžování
Záměrné rozesílání a šíření pomluv, nepravd a výmyslů o oběti
s úmyslem jí poškodit a narušit její vztahy s přáteli či
s kolektivem.
Online zveřejňování cizích tajemství, soukromých, intimních
nebo ztrapňujících informací či obrázků a videí.
Využívání informačních a komunikačních technologií
k rozesílání zpráv a jiných multimediálních dat se sexuálním
obsahem. Šíření mladistvé pornografie
Opakované odesílání vulgárních, drzých či urážlivých zpráv a
vzkazů. Opakované volání, prozvánění.
VYDÍRÁNÍ
Jako součást kyberšikany je zde patrná snaha vydírat oběť ve
snaze dosáhnout určitého negativního záměru.
ZTRAPŇOVÁNÍ POMOCÍ
FALEŠNÝCH PROFILŮ
Vydávání se za někoho jiného, rozesílání materiálů jeho
jménem, online komentáře jeho jménem či další podobné
jednání. Cílem je oběť poškodit pověst, vztahy. Časté na
sociálních sítích.
EXCLUSION
Záměrné a hrubé vyloučení nějaké osoby z online skupiny.
Vyloučení
HOAX
Falešná zpráva
IMPERSONATION
Krádež identity
TRICKERY
Podvádění
PHISING
Rybaření
Falešná, poplašná, nereálná či nepravdivá zpráva zveřejněná na
sítích, blogu, šířená přes mailovou komunikaci. Cílem je šířit
paniku, manipulovat veřejným míněním, někdy i získat peníze.
Zneužití cizí identity ke kyberšikaně či jinému rizikovému
chování. Různé typy: manipulace s profily, mazání kontaktů a
zpráv, zneužití kontaktních či osobních údajů pro přístup
k cizímu účtu.
Podvádění ve snaze zjistit něčí tajemství či informace, které by
mohly dotyčného ztrapnit, a ty pak následně sdílet online.
Jedna z metod krádeže identity – získávání citlivých dat od
uživatelů, která jsou následně zneužita, zveřejněna apod.
PHARMING – související aktivita, podvodné stránky žádající
zadání osobních údajů či informací.
9
4.2. Prevence elektronického násilí
4.2.1. Činnost školy v oblasti prevence
4.2.1.1. Spolupráce s rodiči
A. Na škole pracuje Klub rodičů, dětí a učitelů, kde se setkávají
jednou měsíčně učitelé 1. stupně s předškolními dětmi a jejich rodiči.
Program setkání:
 hry v tělocvičně zaměřené na pohybové dovednosti
 rozvoj řeči
 rozvoj motoriky ruky
 rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 rozvoj paměti a pozornosti
 písničky, básničky, tanečky
 malování, skládanky
 hry na počítači pro předškoláky
Veškeré aktivity Klubu rodičů, dětí a učitelů jsou zaměřeny na rozvoj
dovedností potřebných pro nástup do 1. třídy. Rodičům jsou zde také zodpovězeny dotazy,
které se týkají blížícího se zápisu dítěte do školy a pozdějšího nástupu do 1. ročníku.
B. V rámci třídních schůzek (listopad, duben) jsou rodiče průběžně
seznamováni s některými aspekty prevence. Na první třídní schůzce jsou seznamováni se
Školním řádem.
C. Konzultační dny (leden, červen) vhodně doplňují systém třídních
schůzek. Rodiče je mohou využít ke striktně individuálním pohovorům s kýmkoli z pedagogů.
D. Úřední hodiny výchovného poradce (pondělí – 14:30 – 15:30
hodin) slouží k běžnému poradenství rodičům i dětem v oblasti školního života.
E. Semináře pro rodiče jsme realizovali ve spolupráci s Vysočina
Education. Seminář s názvem Bezpečný internet proběhl 20. 11. 2013. Vzhledem k ohlasu
mezi rodiči budeme i v budoucnu zvažovat konání podobných akcí.
F. Internetové stránky školy obsahují mnoho informací pro rodiče.
Mezi nejnavštěvovanější rubriky patří přehledy akcí školy, fotogalerie, okénko výchovného
poradce či výukové materiály. Více v kapitole 7.6.
G. Den otevřených dveří (březen) – pravidelná velká účast rodičů
s možností individuálních rozhovorů s učiteli.
H. Společné akce dětí, pedagogů a rodičů v rámci adaptačního
projektu pro šesté ročníky s názvem SPOLU (vycházka či výlet na kolech - září, říjen) mají
v naší škole již svou tradici.
CH. Také setkání s rodiči při společném hodnocení a prezentaci
aktivit adaptačního projektu SPOLU (říjen, listopad) je hojně využíváno rodiči
k podrobnějšímu seznámení s prostředím školy a s jejími aktivitami.
10
I. V případě výskytu problému jsou rodiče zváni do školy na
pohovor, kde bývají přítomni: třídní učitel, výchovný poradce, ředitel školy, kurátor,
pracovníci PPP. Z tohoto setkání je vždy vyhotoven záznam s návrhy řešení dané situace,
součástí je i nabídnutí pomoci rodině ze strany školy a poradenského zařízení.
J. Ukončením spolupráce s rodiči žáků na základní škole je slavnostní
rozloučení učitelů, žáků a rodičů za přítomnosti představitelů města v prostorách Staré
radnice ve Žďáře nad Sázavou. To se koná vždy na konci 9. ročníku v poslední školní den.
4.2.2. Doporučení rodičům

Zajistit poučení dítěte o pravidlech chování při kontaktu s ostatními
lidmi v internetovém prostoru. Většinou jsou hodně podobná pravidlům z reálného
života.

Zjistit si, co škola realizuje v rámci prevence elektronického násilí,
seznámit se s obsahem vzdělávání žáků v oblasti ICT - zejména chování na internetu,
bezpečné užívání, vlastní ochrana apod.

Učit své děti vhodnému chování na internetu a ve styku s mobilními
technologiemi. Lze doplnit a specifikovat informace, které dítě získá ve škole.

Být vzorem vhodného chování a užívání moderních technologií.

Sledovat online aktivity svých dětí. Zajímat se, k čemu dítě používá
internet a mobilní telefon. Snažte se monitorovat komunikaci i prohlížený obsah.

Používejte filtrační či blokační software. Lze požádat specialistu o
radu a zřízení této služby.

Všímat si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého, změny
v chování dítěte při manipulaci s ICT, reakce na přítomnost rodičů, psychické stavy
apod.

Lze použít tzv. Rodinnou smlouvu o bezpečném používání internetu.
Příklad takové smlouvy – viz příloha 2.
4.3. Postup při řešení elektronického násilí
ŠKOLA
1.
Poučí oběť. Je třeba nereagovat, neodpovídat na útoky. Je třeba ukládat důkazy a
mluvit o tom, co se děje. Podrobněji – viz níže.
2.
Snaží se zajistit ochranu oběti, lze kontaktovat mobilního operátora či zřizovatele
www stránek, profilu apod.
3.
Zjistí co možná nejvíce skutečností souvisejících s útoky, vyhledá všechny agresory
útoku.
11
4.
Provede o případu zápis (sepíše protokol či záznam).
5.
Zálohuje všechny důkazy např.: e-maily, SMS zprávy, telefonní hovory, v případě emailu uloží kompletní zprávu (t.j. včetně hlaviček, nejen tělo). Přeposlání je
nedostatečné, proto požádá provozovatele služby o detailní výpis emailových dat
včetně hlaviček, SMS a telefonní komunikace. Spolupráce s ICTK, dalšími externími
experty, zřizovateli a provozovateli služeb.
6.
Učiní opatření na základě zjištěného prohřešku a důsledků, které agresor způsobil.
7.
Informuje a poučí rodiče oběti. Postup a zásady sdělování jsou stejné jako u
„klasické šikany“ (např. zamezení kontaktu oběti a agresora). Škola též poučí rodiče o
tom, koho mohou dále kontaktovat (PČR, OSPOD, PPP, právní zástupce aj.).
8.
Využije možnost (v rámci svých kompetencí) udělit příslušná výchovná opatření v
rámci školy.
9.
Existence ohlašovací povinnosti na OSPOD. Škola má právo na zpětnou vazbu, lze
žádat o konečný verdikt a informace.
OSPOD
10.
Přijímá oznámení případu kyberšikany.
11.
Poskytuje poradenství rodičům a dítěti, případně zprostředkuje pomoc, vytváří
individuální plán ochrany dítěte.
12.
Uděluje napomenutí nebo omezení, případně stanoví dohled podle § 13 zákona
č.359/1999 Sb.
13.
Navrhuje umístění dítěte do střediska výchovné péče soudem podle § 13a zákona
č.359/1999 Sb.
POLICIE ČR
14.
V případě vysoké společenské nebezpečnosti či při naplnění znaků trestného činu
nebo přestupku se případ kyberšikany oznamuje na Policii ČR.
 Doporučení oběti pro případ kybernetického útoku:
A.
Ukončit komunikaci
Je třeba nekomunikovat s útočníkem, nesnažit se ho odrazovat od jeho
počínání, nevyhrožovat mu a nemstít se. Cílem útočníka je totiž vyvolat reakci
a to jakoukoliv.
B.
Blokovat útočníka
Je třeba zamezit útočníkovi přístup k vašemu telefonnímu číslu, vašemu účtu
(pokud to je možné). V této věci lze kontaktovat i poskytovatele služby.
12
C.
Oznámit útok, poradit se s někým blízkým, vyhledat pomoc
Je třeba se svěřit blízké osobě. Lze požádat o pomoc osobu specializující se na
ICT. Kontaktovat školu a příslušné instituce, které se specializují na řešení
kyberšikany.
D.
Uchovávat důkazy
Je třeba uchovávat a vystopovat co možná nejvíce důkazů, které se týkají útoku
(SMS, MMS, emailové zprávy, zprávy z chatu, ukládat www stránky aj.). Na
základě těchto důkazů pak může být proti útočníkovi zahájeno vyšetřování.
E.
Žádat konečný verdikt
Po prošetření celého případu lze žádat informace o výsledku a konečném
verdiktu a to od všech zainteresovaných institucí.
5. Místní záchranná síť pro řešení elektronického násilí
Pro případy nutnosti jsou zde k dispozici další kontaktní osoby. Jsou to specialisté,
kteří se v naší lokalitě zaměřují na řešení elektronického násilí a kyberkriminality.
Seznam kontaktů
Tabulka 1
Telefon, kontakt
Činnost
Mgr.
Milan Taláček
milantalacek
@gymnaziumjihlava.cz
567 579 759
Metodika a poradenství v oblasti
bezpečnosti, technické zajištění
Mgr.
Dana Forýtková
[email protected]
604 944 602
Prevence v oblasti sociálněpatologických jevů
OSPOD
Mgr.
Petra Štohanzlová
petra.stohanzlova
@zdarns.cz
566 688 326
Poradenství rodičům a dítěti,
sociální šetření
Policie České
republiky
por. Mgr.
Jana Martincová
jana.martincova
@pcr.cz
974 282 223
Preventivní akce, vyhledání a
objasnění případu
PaedDr.
Milan Pavlík
[email protected]
566 622 387
734 265 393
Vyšetření žáka, metodická a
konzultační činnost
KrÚ – odbor
informatiky
www.kr-vysocina.cz
bezpecny-internet
@kr-vysocina.cz
Technické problémy v oblasti
elektronické bezpečnosti
NCBI
Roman Máca
Šárka Soudková
Tereza Zadražilová
www.ncbi.cz
[email protected]
Nebezpečný a nezákonný obsah,
pomoc rodičům
Subjekt
Náš mentor
Poradce v oblasti
prevence
PPP
Jméno, příjmení
13
NCBI
Horká linka
Ing. Ladislav Kos
Ing. Michal Horčic
SLB
Rodičovská linka
www.horkalinka.cz
[email protected]
Nezákonný obsah, šikanující
obsah, pomoc s falešnými profily
na FB
Psychická krize spojená s
internetem
www.pomoconline.cz
6. Některé webové stránky s danou problematikou
Webová stránka
Komentář
www.saferinternet.cz
Osvětové stránky NCBI
www.ncbi.cz
Národní centrum bezpečného internetu
www.horkalinka.cz
Stránky pro boj s kyberkriminalitou (NCBI)
www.pomoconline.cz
Linka bezpečí, řešení krizí (NCBI+SLB)
www.bezpecne-online.cz
Stránky pro rodiče, děti i učitele (NCBI)
www.e-bezpeci.cz; www.napisnam.cz
Projekt E-Bezpečí PF UP Olomouc
www.internethelpline.cz
Linka bezpečí
www.sikana.org
Občanské sdružení Společenství proti šikaně
www.nebudobet.cz
Stránky projektu Nebuď oběť!
www.jaknainternet.cz
Televizní spoty o internetu
www.ovce.sk (sheeplive.eu)
Příběhy s poučením ze slovenské salaše
www.kybersikana.eu
Prevence kyberšikany
http://jakouhru.cz
Klasifikace a hodnocení počítačových her
www.nasedite.cz/projekty/internet_hotline Horká linka nadace Naše dítě
www. minimalizacesikany.cz
Projekt na snížení šikany na českých školách
www.bkb.cz
Bílý kruh bezpečí
www.chovani.eu
Portál o společenském chování a komunikaci
www.saftonline.org
Vzdělávací portál pro děti a mladistvé
http://aplikace.policie.cz/hotline/
Horká linka PČR pro hlášení kyberkriminality
www.csicr.cz
Česká školní inspekce
www.uoou.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů
www.viry.cz
Stránky věnované počítačovým virům
www.hoax.cz
Přehledné stránky o falešných zprávách
14
7. Technické řešení online bezpečnosti
7.1. Popis současného technického stavu školní sítě
7.1.1. Vybavenost výpočetní technikou
Škola má v současnosti 2 počítačové učebny, 10 odborných učeben a 14
běžných tříd. Každá běžná třída, odborná učebna, kabinet či kancelář mají minimálně 1
přípojné místo. Celkově škola disponuje 103 počítači, z nichž je 27 stanic starších 5 let, 30
mladších 5 let a 46 stanic mladších 3 let se nachází v počítačových učebnách. V některých
třídách 1. stupně mají žáci možnost pracovat na žákovské počítačové stanici, která ale není
on-line. Audiovizuální vybavení tříd je tvořeno 14 dataprojektory a 5 interaktivními tabulemi
typu ActivBoard. Aktuální stav zobrazuje přehledně Tabulka 2.
7.1.2. Přípojná místa, rychlost internetu
Přípojná místa v budově školy se nacházejí v každé využívané místnosti školy
a jsou součástí rozvodů strukturované kabeláže počítačové sítě školy. Kabeláž školní
počítačové sítě je typem UTP 5 a vyhovuje cílovému standardu. Dostupná propustnost školní
LAN je 1 Gb/s.
Škola je připojena do internetu prostřednictvím rozvodů kabelové televize
(pevné připojení, centrální modem). Současná rychlost připojení je 20 Mb/s (download) a 2
Mb/s (upload).
7.1.3. Školní síť
Základním prvkem školní sítě je server s OS společnosti Microsoft a poštovní
server s OS LINUX, na kterém probíhá, mimo jiné, kontrola pošty a filtrace spamu.
Součástí serveru jsou 2 síťové karty umožňující provoz 2 oddělených, ale
zároveň propojených sítí. Dalšími nezbytnými technickými prvky jsou 2 routery a 4 switch
panely.
Komunikační protokol je standardně TCP/IP. Všechny počítačové stanice na
škole mají vlastní IP adresu přidělovanou serverem. Některé prvky školní sítě mají
z technických důvodů pevnou IP adresu.
Škola nemá zřízenou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tím odpadají některé problémy
v oblasti zabezpečení.
15
Aktuální stav vybavenosti jednotlivých místností školy
Tabulka 2
Místnost
kabinet TV
ekonom
kabinet did. techniky
počítačová učebna č.15
č. 14
sekretariát
počítačová učebna č.13
školník
zástupce
místnost serveru
ředitelna
č. 7
č. 6
č. 5
sborovna 1. stupně
sborovna 2. stupně
č. 32
č. 31
č. 30
č. 29
č. 28
č. 27 (odb. Z)
č. 26
č. 25 (odb. Př)
kabinet přírodopisu
kabinet chemie
č. 51 (odb. Ch)
č. 50 (odb. Aj)
kabinet Vv a M
č. 48 (odb. Vv)
č. 47
č. 46 (odb. D)
č. 45 (odb. Hv)
č. 44
č. 43 (odb. F)
kabinet fyziky
č. 97 (odb. Aj)
č. 98 (odb. Aj)
č. 99
č. 100
knihovna
školní byt (družina 1)
školní dílna
školní kuchyňka
školní družina 2
školní družina 3
přípojná
místa
stanice
ml 5 let



23x
DP  IAT 



23x


23x
stanice
st 5 let






23x
































































































16


7.2. Popis současného zabezpečení
7.2.1. Zabezpečení serveru
V oblasti ochrany proti virům a mallware využívá škola balíček firmy
Kašperský Antivirus, který je pravidelně aktualizovaný a licencovaný. Slouží jako základní
ochrana prvků školní sítě. Linuxový stroj pracuje se SW Clam Antivirus (obrázek 1). Součástí
ochrany je samozřejmě i firewall.
Obrázek 1
Clam Antivirus – webové rozhraní
7.2.2. Zabezpečení pracovních stanic
V oblasti ochrany proti virům a mallware na jednotlivých počítačích využívá
škola balíček firmy AVG, který je pravidelně aktualizovaný a licencovaný. Slouží jako
důležitý doplněk ochrany školní sítě. Na pracovních stanicích je nastaven též personální
firewall.
7.2.3. Spamové filtry
Operační systém LINUX umožňuje poměrně kvalitní filtraci spamu podle
různých charakteristik (obrázek 2). Umožňuje též variabilní nastavení. Z pohledu uživatele je
zajímavý tzv. spamový koš, který se neustále aktualizuje a doplňuje. Každý zaměstnanec
školy může do tohoto koše přeposílat korespondenci, kterou vyhodnotí jako obtěžující. Tím se
databáze spamu rozšiřuje a zkvalitňuje. Obzvláště vytrvalé typy obtěžující pošty lze také
nechat zablokovat za pomoci specialistů spolupracující outsourcingové firmy. Jednoduchá
filtrace je nastavená též v individuálních poštovních klientech využívaných zaměstnanci –
v našem případě MS Outlook 2007.
17
Obrázek 2
Antispamová ochrana v Linuxu
18
7.2.4. Filtrování obsahu
Pro filtrování obsahu navštěvovaných webových stránek využívá škola jeden
z modulů administrátorského prostředí – SQUID Proxy Server (obrázek 3). Ten umožňuje
např. blokaci přístupu na webové stránky s nevhodným obsahem pomocí:
 webové adresy
 klíčových slov či skupiny hlásek
 přípon souborů apod. (viz obrázek 4)
Navíc se vše dá nastavit individuálně pro jednotlivé části školní sítě – žákovskou a
zaměstnaneckou. Aplikace SQUID nabízí též prohlížení navštívených webových stránek,
generování tzv. SQUID analýz aj. (obrázek 5)
Obrázek 3
SQUID Proxy Server – webové rozhraní
Obrázek 4
Kontrola přístupu
19
Obrázek 5
Generování SQUID analýz – webové rozhraní
7.2.5. Instalace softwaru
Nezbytnou součástí zabezpečení je též používání legálního a tedy plně
funkčního softwaru. Všechny programy na škole jsou zakoupené a užívané v souladu
s licenčními podmínkami. Jsou pravidelně upgradovány a aktualizovány. O licencování SW
se stará koordinátor ICT ve spolupráci s ředitelem školy. Jsou využívány projekty Microsoft
Select, ale i další možnosti školních multilicencí od jednotlivých SW firem. Žáci a
zaměstnanci mohou pracovat též s tzv. freeware.
Update a aktualizace operačních systémů na pracovních stanicích probíhá
automaticky prostřednictvím serveru. Je využívám systém automatických aktualizací WSUS.
20
Nejvíce používaný software:
Operační systém
Grafika
Antivir
Antispyware
MS Windows XP Pro
MS Windows 7 Pro
MS Windows 8.1 Pro
Zoner Callisto 5
Zoner Photo Studio 14
AVG 2014
Microsoft Essentials
McAfee Stinger
Spybot Search & Destroy
Kancelář
Web
Přehrávače
Internet
MS Office 2007
Adobe Reader
Open Office
MS Front Page
Windows Media Player
VLC Media Player
MS Office Outlook
MS Internet Explorer
Google Chrome
Nejpoužívanější výukový software: TERASOFT
7.3. Ochrana dat
7.3.1. Oddělení výukového prostředí
Existence 2 školních sítí umožňuje lépe oddělit a zabezpečit tzv. síť žákovskou
a síť zaměstnaneckou. Pro účely výuky je žákům umožněn přístup k některým zabezpečeným
částem serverového prostoru, ke složkám, které jsou přístupné pomocí tzv. mapování. Žáci
tak mohou využívat nejen vlastní složky, ale i výukové programy primárně instalované na
server.
7.3.2. Zpracování dat a archivace
Každý zaměstnanec má na serverovém prostoru přístupné (namapované):
 společné provozní složky školy
 složku s výukovými materiály
21
 složku s výukovými programy
 složku školního informačního systému
 vlastní složku
Do těchto složek také ukládá téměř všechna data. Server obsahuje 2 totožné
mechaniky pevných disků, na které se data ukládají systémem „mirroringu“. Oba disky jsou
fyzicky vyjímatelné. Třetí disková mechanika je uložena mimo server, je pravidelně
inovována a slouží jako další záloha dat. Pro zálohu dalších důležitých dat je využíváno
externích pevných disků. Samí učitelé pak mohou svá data archivovat duplicitně na lokálních
počítačích či pomocí přenosných velkokapacitních USB flash disků na soukromých PC.
Každý žák má serverovém prostoru přístupné (namapované):
 společné složky sloužící pro výuku
 složku s výukovými programy
 vlastní složku
7.3.3. Školní informační systém
Program Bakaláři firmy Pachner (školní informační systém) je používán ke
zpracování dat žáků, vedení evidence a další školní administrativě již asi 20 let a každým
rokem je pravidelně aktualizován. Nejpoužívanějšími moduly jsou






evidence žáků
evidence zaměstnanců
grafické zpracování klasifikace
vysvědčení
rozvrhy a suplování
inventarizace
Program je nainstalován na serveru, každý lokální počítač zaměstnanců má pak
doinstalovanou sadu ikon pro pohodlnou práci s daty v centrální databázi. Učitelé během roku
průběžně aktualizují a doplňují data žáků v modulu Evidence, zapisují výchovná opatření
apod. Na konci každého pololetí je pak realizován tisk vysvědčení.
Modul Rozvrhy a suplování využívá především vedení školy v rámci
organizace výuky.
Modul inventarizace je používán hospodářkou školy.
Školní informační systém či jeho vymezené části jsou přístupné pod
zabezpečeným heslem zaměstnance školy. Školní IS není přístupný z vnějších sítí. Také
prozatím nevyužíváme některé další funkce (elektronickou žákovskou knížku apod.), které by
vyžadovaly další zvláštní zabezpečení. Prostředí školního IS je důsledně odděleno, jsou jasně
stanovena přístupová práva a vše podléhá autorizaci.
7.4. Uživatelské účty
7.4.1. Hesla
Každý zaměstnanec disponuje 2 sadami přihlašovacích údajů: ke školní LAN a
k poštovnímu serveru. Po přihlášení se uživateli nastaví příslušná oprávnění. Přístup
k poštovnímu serveru mohou zaměstnanci využívat i z domácích počítačů přes webové
22
rozhraní RoundCube Webmail. (viz obr. 6) Všechna hesla splňují standard bezpečnosti –
obsahují např. velká i malá písmena, číslice a speciální znaky, délka hesla je minimálně 8
znaků.
Obrázek 6
Ukázka prostředí RoundCube Webmail
7.4.2. Profily
Všichni zaměstnanci mají pečlivě nastavené profily, které odpovídají jejich
pracovnímu zařazení a ICT kompetencím. Nejvýše stojí skupina administrátorů, což jsou
specialisté z řad učitelů (ICT koordinátor, učitel předmětu Informatika, ředitel školy, zástupce
ředitel školy). Ti mohou provádět i zásadní změny v systému.
Každý žák se hlásí do školní sítě pod společným cestovním profilem. Tento
způsob umožnuje žákovi přístup k povoleným složkám a k výukovým programům. Také
pracovní plocha se mu zobrazuje vždy v defaultním stavu, bez ohledu na zásahy a změny
předchozího uživatele.
7.5. Mobilní technologie
7.5.1. Mobilní telefony
Mobilní telefony nejsou většinou (až na výjimky) používány ve výuce. Tato
problematika je ošetřena ve školním řádu. Zkráceně se dá říci, že využívání mobilních
telefonů není povoleno v hodinách (pokud učitel neřekne jinak) a je zakázáno pořizovat
audiovizuální záznamy proti vůli snímaného objektu. Mimo výuku lze telefony používat
23
neomezeně. Škola nemá vlastní wi-fi, takže nekontrolovaný přístup k internetu je limitován.
Při vzniku jakéhokoliv rizika či nebezpečí postupují žáci podle zásad, které jsou jim
vštěpovány v rámci výuky – viz kapitola 8.
7.5.2. Tablety
Škola nedisponuje vlastními tablety. Soukromé tablety žáků podléhají stejným
podmínkám jako používání mobilních telefonů.
7.5.3. Fotoaparáty
Škola disponuje několika vlastními fotoaparáty, se kterými většinou manipulují
pouze učitelé. Tyto fotoaparáty jsou používány také pro výuku a při žákovských projektech.
Způsob použití a nakládání s obsahem paměťových karet je plně pod kontrolou vyučujícího.
Soukromé fotoaparáty (pokud se objeví) podléhají ustanovením školního řádu.
7.5.4. USB Flash disky
Přenosná velkokapacitní zařízení USB mohou žáci použít pouze na povolených
počítačích a se souhlasem učitele. Ten předem vyloučí jakákoliv možná rizika – virová
nákaza, nevhodný obsah apod.
Celkovou odpovědnost za použití mobilních technologií ve škole dalším jiným nepovoleným,
nekontrolovaným či nebezpečným způsobem nesou rodiče žáků. Při výskytu problémů
postupuje škola podle metodiky uvedené v kapitole 4.
7.6. Prezentace školy on-line
Škola má vlastní webové stránky a vlastní registrovanou doménu (2zszdar.cz).
Webové stránky jsou vyvěšeny na serveru lokálního providera (SATT a.s.), který zatím
poskytuje neomezený webový prostor. Stránky tvoří webmaster, což je v současnosti
pověřený pracovník školy. Stránky jsou obecně zaměřeny na přehledné poskytování informací
o životě a práci školy. Neobsahují zbytečné grafické prvky, reklamní bannery, animace a další
věci, které by web zpomalovaly a zahlcovaly. Školní stránky jsou pravidelně (i několikrát
týdně aktualizovány). Titulní strana – viz obrázek 7.
7.6.1. Hlavní klady webových stránek školy
 Domovská stránka obsahuje přesný název a celou adresu školy, aktuální kontaktní
email a telefon (nebo odkaz na podstránku s kontakty), IČ organizace a případně i RED_IZO
(resortní identifikátor právnické osoby dle rejstříku škol).
 Jednou z prvních dostupných informací školního webu je stručné představení školy
obsahující informace o počtu žáků a tříd, informace o zaměření školy, studijních oborech,
historii školy a představení vedení školy.
 Důležité termíny školního roku a školní akce jsou řazeny chronologicky a je možné
jimi interaktivně procházet a dozvídat se o nich bližší informace.
24
 Stránky jsou obohaceny o výstupy z žákovských projektů a prací. Na webu jsou
texty, obrázky, grafika, hudba a video, které vytvořili žáci v rámci vyučování.
 Fotografie ze života školy jsou vhodně využívány jako doprovodný materiál
podporující hlavní sdělení příslušné části webu. Fotografie web oživují, nezabírají zbytečně
moc místa.
 Web zprostředkovává komunikaci s učiteli zveřejněním jejich školních emailových
adres. Součástí webu je i formulář pro komunikaci se školou – omlouvání žáků z výuky.
 Publikovat nové informace je možné pouze prostřednictvím správce webových
stránek (webmastera), kterému musejí být nové příspěvky zasílány.
 Změny webu probíhají zpravidla několikrát týdně, datum poslední aktualizace je
zřejmý. Novinky jsou zřetelně označeny a je znám datum jejich zveřejnění.
 Všechny stránky webu jsou pravidelně, minimálně čtvrtletně procházeny a
kontrolovány na přítomnost zastaralých informací.
 Návštěvníci se na webu dobře orientují, rychle pochopí jeho uspořádání a ovládání.
Všechny stránky používají konzistentní navigaci. Grafické zpracování je adekvátní školnímu
zaměření.
 Stránky jsou pro běžného uživatele dostupné, někteří uživatelé se specifickými
potřebami (dyslektici, slabozrací, barvoslepí, nevidomí) mohou mít s přístupem k obsahu
stránek problémy.
 Školní web neobsahuje citlivé údaje o žácích (RČ, datum narození, adresu bydliště),
u portrétových fotografií nejsou uvedena jména dětí, fotografie nejsou choulostivé. Odkazy
nesměrují na nevhodné stránky (rasisticky, násilně, sexuálně laděné). Ke zveřejnění fotografií
žáků škola má souhlas zákonných zástupců.
 Všechny publikované texty i další multimediální prvky jsou dílem autorů webů. U
částí od jiných autorů je pořízen souhlas ke zveřejnění a uveden zdroj. Na webu se
nevyskytují prvky (např. fotografie nebo hudba), které by byly cizím autorským dílem a autor
k jejich užití nedal souhlas.
 Web neobsahuje nefunkční odkazy (interní nebo externí). Součástí webu nejsou
nedokončené stránky ve výstavbě.
 Web je indexován ve fulltextových vyhledávačích (např. Google, Jyxo) a
katalogových službách (např. Seznam, Centrum, Atlas) tak, že na klíčová slova vztahující se
ke škole je zobrazen v první pětici výsledků.
 Stránky jsou umístěny na vlastní doméně druhého řádu. Adresa stránek (URL) je
intuitivní a snadno zapamatovatelná.
 Stránky neobsahují reklamu nebo odkazy na produkty nesouvisející se vzděláváním.
25
 Stránky neobsahují rušivé elementy odvádějící pozornost čtenáře od obsahu sdělení,
např. nadbytečné animace, blikající či rotující text, pop-up okna nebo nadbytečné odkazy od
tématu směrující mimo problematiku školství.
Obrázek 7
Webové stránky školy
7.6.2. Školní web – některé nerealizované záležitosti
Níže jsou uvedené některé prvky školního webu, které prozatím nebyly na naší škole
realizovány. Často je důvodem právě bezpečnost webových stránek, ale také časová a
finanční náročnost. Přesto tyto věci lze použít jako náměty pro budoucí případné vylepšení.
 Web zprostředkovává komunikaci s učiteli zveřejněním jejich školních emailových
adres. Součástí webu je formulář pro omlouvání žáků, ostatní formuláře pro komunikaci se
školou (např. návštěvní kniha, kniha přání a stížností určená vedení školy atp.) nejsou zřízeny.
Návštěvníci zatím nemohou vyjádřit své názory formou např. hlasování v anketách, diskusní
fórum apod.
 V oblasti pravidelného odběru informací není žádná pravidelná elektronická
komunikace se zájemci realizována.
 Publikovat nové informace je možné pouze prostřednictvím správce webových
stránek (webmastera), kterému musejí být nové příspěvky zasílány. Učitelé zatím nemají
zřízen vlastní přístup.
26
 Neexistuje tzv. redakční rada, stránky jsou dílem jedné osoby, které jsou ovšem
dodávány různé materiály. Webmaster je ale velmi přístupný jakýmkoliv námětům v oblasti
grafiky, uspořádání, obsahu apod.
 Web nemá školní podatelnu. Dokumenty jsou zveřejněny v komerčních formátech
(např. DOC, PDF).
 Studenti či jejich zákonní zástupci nemají možnost přistupovat vzdáleně pod
přihlašovacím jménem a heslem do informačního systému školy. Klasifikace, suplování a
další informace nejsou touto cestou přístupné.
 Stránky nenabízejí cizí jazykovou mutaci ani není pro cizojazyčné návštěvníky
připraveno stručnější představení školy.
 Web školy není redakčním webem.
8. Mobilní technologie a internet v rámci ŠVP
Implementace problematiky užívání ICT do obsahu vzdělávání na základní škole.
3. ročník
Internet
Vyhledávání:
výhody (informace, komunikace, zábava)
nevýhody (omyly, lži, podvodníci).
Google – obrázky – pozor, ne všechny obrázky odpovídají popisu
(výrazy Lednice/lednice, kočička, opice ...)
Weby:
 školní web – orientace na školních stránkách
 Alík – výhody a nebezpečí – opatrně (podvodníci, cizí identita)
 Fragment – možnost nákupu přes internet, orientace na webu, pozor na podvodné
firmy (slibované, ale nedodané zboží, nechtěná reklama – spam)
 Stránky televize a rozhlasu – orientace, lze důvěřovat, možnost omylu, změny
programu
 Mapy – orientace, lze důvěřovat, možnost změny v čase (Ptačí pohled, Streetview)
Kyberšikana a další útoky přes počítač
 Jak řešit problémy: svěřit se, uchovat důkaz, neposkytovat osobní data, Horká linka
Ukázky: www.ovce.sk ( sheeplive.eu )
6. a 7. ročník
Učivo spojené s internetem:
 Malování, prezentace, Word – vyhledávání informací atd.
 Mapy a jízdní řády – možnost změny v čase (Ptačí pohled, Streetview, Google Earth)
Příležitostně (problém, Den internetu ...)
27


Vyhledávání informací na internetu (např. pro referát):
o Duševní vlastnictví – uvádět Zdroj
o Posoudit důvěryhodnost zdroje (Referáty, Čtenářský deník aj.)
o Wikipedie – ani ta není zaručená, je to otevřená encyklopedie, může se stát
zdrojem omylu
Komunikace na webu:
o Slušné chování, neuvádět osobní údaje, pozor na fotografie
o Obrana a řešení problému: chránit se (neuvádět telefon, celé jméno, adresa ...)
o Přerušit nevhodnou komunikaci, odejít z diskuze, vypnout nevhodnou stránku
o Svěřit se s problémem - Horká linka
8. ročník
Učivo spojené s internetem:
Jak internet funguje – historie, provider a způsoby připojení, rychlost a agregace ...
Výhody: informace, komunikace, zábava
 Informace – zhodnotit věrohodnost, autorská práva – uvádět zdroj
 Komunikace – slušné chování, pozor na osobní informace a fotky
 Zábava - pozor na možnost podvodu v komunitních hrách
 Pozor na autorský zákon – stahování, prohlížení a přeposílání, sdílení
Nebezpečí
 Omyly, lži - internet nikdo nehlídá,
 Podvodníci – falešné nabídky (obchodovat od 18 let), falešný profil – posouzení
věrohodnosti
Útok:
 na počítač (techniku) – viry, spyware
 na osobu:
o spam, hoax, phishing (co to je a narůstající nebezpečí)
o kyberšikana, kyberstalking, sexting...
Možnosti obrany: antivirové programy, opatrnost při stahování
 Pozor na osobní informace, intimní fotografie, navazování přátelství¨
 Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně
 Případná schůzka: veřejné místo, s doprovodem, říct o tom někomu
Při napadení:
 lze změnit e-mail, profil, přátele … (odstřihnout se od útočníka)
 informovat: kamarádi, rodiče, škola, policie (podle závažnosti),
 Horká linka – bezplatně, anonymně.
Netiketa – pravidla chování na internetu (technická pravidla, slušné chování)
Weby: www.viry.cz, www.hoax.cz , ...
28
9. ročník
Tvorba webových stránek
 Technicky – jak stránka vypadá na různých monitorech
 Společensky – obsah stránky – slušné chování, bez chyb, pozor na autorská práva
Cloudová úložiště, možnost sdílení (SkyDrive, Prezi...)
- tvorba hesla,
- výhody a nebezpečí sdílení
Soutěže - akce
PaySecCup - SaferInternet
Kraj Vysočina – S Vysočinou bezpečně na internetu
 Video 4 příběhy (8.B 2012/13),
 falešné webové stránky (9.B 2013/14), Desková hra s tématem BI (7.B 2012/13)
WebRangers 2013/14 (projekt Google)



Video Příběh žáka 9.B – Kyberšikana (9.B 2013/14),
Video Kyberšikana a WebRangers (8.B 2013/14)
Prezentace Jak na FACEBOOK (K. Rosecká, B. Slámová – 8.B 2013/14)
Práce (nebo odkazy na ně) jsou přístupné na školní síti nebo na školním webu.
Den bezpečnějšího internetu 11. února 2014

účast našeho žáka v soutěži
Některé používané zdroje
Video
 DVD Seznam se bezpečně 1
 DVD Seznam se bezpečně 2 + Křečci v síti (Divadlo V Dlouhé – 4 příběhy o
komunikaci)
 DVD NetStory – příběhy elektronického násilí – video, pracovní listy
Knihy
Bezpečnost dětí na internetu - Rádce zodpovědného rodiče
(Eckertová, Dočekal, Computer Press)


Seznámení s riziky, nejčastější problémy (komunikace, obsah stránek, komerce ...),
jak je vysvětlit dětem a jak je řešit
Přílohy:
29
o Právní opora
o Facebook – bezpečný účet
Kyberšikana –Pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty
(Rogers, Portál)


Vysvětlení problému
Aktivity vhodné např. do třídnických hodin...
Nová cesta k léčbě šikany
(Kolář, Portál)


Velmi podrobná příručka – nejen o kyberšikaně, ale i o šikaně jako celku
Školní program proti šikanování – co to je a co by to mohlo obsahovat (podrobně)
Webové stránky
(viz kapitola 7.6.)
9. Evaluace školy v oblasti e-bezpečnosti
Zhodnocení celkového úsilí školy v oblasti bezpečnosti (nastavení pravidel, technické
a organizační zajištění, zásady, postupy a další prvky) poskytuje projekt eSafety Label. Po
vyplnění hodnotícího formuláře se širokým spektrem otázek (viz příloha 3) jsme získali
vyhodnocení silných a slabých stránek e-bezpečnosti školy (viz graf 1), certifikaci současného
stavu (viz obrázek 8) a také tzv. akční plán (viz příloha 4). Na základě akčního plánu lze i do
budoucna uvažovat o doplnění a vylepšení vlastního plánu e-bezpečnosti školy.
Silné a slabé stránky e-bezpečnosti školy
Graf 1
30
Obrázek 8
Současný stav e-bezpečnosti
10. Seznam některých zkratek
Zkratka
Obsah
Komentář
AVG
DP
FAQ
FB
HW
IAT
ICT
Antivirus Grisoft
Brněnská firma
Dataprojektor
Projekce počítačové plochy
Frequently Asked Questions
Časté dotazy
Facebook
Sociální síť
Hardware
Technické vybavení
Interaktivní tabule ActivBoard
Interaktivní zařízení
Informační a komunikační technologie
Koordinátor informačních a komunikačních
technologií
Informační systém
Funkce na školách
ICTK
IS
ISP
ISP
KrÚ
LAN
MěÚ
Školní informační systém
Instituce sociální péče
Internet Service Provider
Poskytovatel internetu
Krajský úřad
Krajská správa
Local Area Network
Místní počítačová síť
Městský úřad
Místní samospráva
Zpráva s multimediálním
obsahem (např. obrázkem)
MMS
Multimedia Messaging Service
MPSV
NCBI
OSPOD
PČR
PEGI
PPP
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní centrum bezpečného internetu
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Místní organizace
Policie české republiky
Pan European Game Information
Pedagogicko-psychologická poradna
31
Informace o vhodnosti her
SID
SLB
SMS
SPOD
SVP
SVPU
SW
ŠVP
URL
USB
UTP
Wi-fi
Safer Internet Day
Den bezpečnějšího internetu
Sdružení Linka bezpečí
Pomoc pro rodiče i děti
Short Message Service
Krátká textová zpráva
Sociálně-právní ochrana dětí
Středisko výchovné péče
Specifická vývojová porucha učení
Programové vybavení
Software
Školní vzdělávací program
Uniform Resource Locator
Doménová adresa serveru
Universal Serial Bus
Počítačové rozhraní
Unshielded Twisted Pair
Nestíněná kroucená dvojlinka
Wireless Fidelity
Bezdrátová síť
32
PŘÍLOHY
Příloha 1.
Výňatky ze zákona o SPOD
NOVELA ZÁKONA O SPOD – hlavní body změn
Sociálně-právní ochrana dětí – pojem a principy
„Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a
řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k
obnovení narušených funkcí rodiny.“ (§ 1 odst. 1 zákona o SPOD)
- zájem dítěte
- blaho dítěte
- ochrana rodičovství a rodiny
- vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči
Novela zákona o SPOD – východiska a cíle
Základní cíle:
o
o
o
o
o
o
zaměřit systém sociálně-právní ochrany do oblasti prevence
vytvořit podmínky pro zkvalitnění poskytování péče ohroženým dětem a rodině
vytvořit podmínky pro péči o dítě v rodině biologické nebo náhradní
vytvořit zázemí k rozvoji a profesionalizaci pěstounské péče
vytvořit alternativní řešení za účelem odstranit nadbytečné umísťování dětí do
institucionální péče
sjednotit postupy sociálně-právní ochrany – standardizace
Stávající problémy:
o rezortní roztříštěnost (MPSV, MZ, MŠMT, MV, MS)
o nedostatečná kontrola systému péče o děti
o nedostatečná efektivita řízení napříč rezorty
o nejednotnost a absence společné metodiky
o nedostatečná provázanost legislativy
o absence standardů (různé přístupy)
Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
jednotlivých činností a postupů orgánů SPO
výchovných a ochranných opatření
kurately pro mládež
náhradní rodinné péče
osob pověřených k výkonu SPO
standardizace činnosti a kvality poskytování SPO
Novela zákona o SPOD – orgány SPO
(§ 4 zákona o SPOD)
krajské úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
obecní úřady a újezdní úřady,
ministerstvo,
Úřad (ÚMPOD),
Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město
Prahu.
SPO dále zajišťují v samostatné působnosti obce a kraje, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a
pověřené fyzické a právnické osoby k výkonu SPO.
33
Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
I.
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí
OSPOD



obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
je povinen provádět vyhodnocení situaci dítěte
(§ 10 odst. 3 písm. c) ZSPO),
je povinen zpracovat individuální plán ochrany dítěte (§ 10 odst. 3 písm. d) ZSPOD),
je povinen pořádat případové konference
(§ 10 odst. 3 písm. e) ZSPOD).
Vyhodnocení situace dítěte a rodiny
(§ 10 odst. 3 zákona o SPOD)






slouží k určení míry ohroženosti dítěte (ve smyslu §6 ZSPO) a k popisu a vyhodnocení
aktuálních rizik plynoucích pro dítě,
umožňuje přehledně definovat problematiku dítěte a rodiny,
umožňuje analyzovat situaci dítěte a jeho potřeby,
pomáhá definovat ochranné a rizikové faktory,
pomáhá při výběru vhodné sociální služby,
slouží k vytváření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD)
Analýza situace a potřeb dítěte:





Potřeby dítěte
Rodičovské dovednosti, rodinná situace
Přání dítěte
Přání rodičů
Ochranné a rizikové faktory
Individuální plán ochrany dítěte (IPOD)
(§ 10, odst. 5 zákona o SPOD)
OSPOD vytváří IPOD s důrazem na přijímání takových opatření, které umožní setrvání dítěte v péči
rodičů,
OSPOD vychází při zpracování IPOD z vyhodnocení situace ohroženého dítěte a rodiny,
OSPOD vytváří IPOD od vzetí dítěte do evidence (nejpozději do 30dnů) a pravidelně jej aktualizuje,
zejména při ukládání výchovného opatření nebo umístění dítěte mimo biologickou rodinu.
Individuální plán ochrany dítěte (IPOD)
Je závazný pro:
ZDVOP - zařízení je povinno spolupracovat s rodinou dítěte, poskytovat pomoc rodině při vyřizování a
zajišťování záležitostí dítěte, zajistit terapii, nácvik rod. dovedností apod. v souladu s IPOD – (§42a
odst. 1 písm. h) zákona)
OSPOD a PO k výkonu SPOD v souvislosti s dohodou o výkonu PP – dohoda o výkonu PP příp.
rozhodnutí musí být v souladu s rozhodnutím soudu a s IPOD - (§47b odst. 3 zákona)
Zařízení pro výkon ÚV nebo OV a preventivně výchovné péče – zařízení a střediska
spolupracují s OSPOD v souladu s IPOD – (§1 odst. 4 zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ÚV a OV …)
Případová konference
Lze ji definovat jako plánované a koordinované setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro
ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť, s cílem zhodnotit situaci dít ěte a rodiny,
nalézt optimální řešení situace a naplánovat společný postup za účelem naplnění potřeb dítěte.
(§ 11 odst. 2 zákona o SPOD)
34
- zakotvení případové konference jako metody sociální práce s rodinou do činnosti OSPOD,
- povinnost OSPOD realizovat případovou konferenci před podáním návrhu dle § 14 odst. 1) zákona o
SPOD.
Okruh






Případová konference
zapojených osob:
dítě, rodina dítěte – otec, matka, širší rodina,
zástupce OSPOD – klíčový sociální pracovník,
zástupce školského zařízení (pedagog, výchovný poradce, preventista),
zástupce odborné zdravotnické veřejnosti (pediatr, odborný lékař, psycholog, psychiatr),
zástupce PČR, MP, OSZ, soudu, PMS ČR,
poskytovatel sociálních služeb, zástupce pomáhající NNO.
Odborná poradenská pomoc
(§ 12, odst. 1 zákona o SPOD)
OSPOD může rodičům dítěte uložit povinnost pokud:



nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc
nezbytně potřebuje a OSPOD jim to doporučil,
nejsou schopni řešit problémy s pojené s výchovou dítěte bez odborné pomoci (ÚP, ÚS)
nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci k překonání problémů v rodině a k
odvrácení umístění dítěte do NRP, nebo nedbali doporučení OSPOD spolupracovat
s PO (odborné poradenství) nebo s mediátorem.
II.
Oblast výchovných a ochranných opatření
Výchovná opatření
(§ 13, odst. 1 zákona o SPOD)
Změna působnosti v rozhodování OSPOD – obecní úřad obce III.typu.
Změna zákona rodině § 43:




napomenutí (dítě, rodiče, jiné osoba OZVD, popřípadě toho kdo narušuje řádnou péči o děti,
dohled nad výchovou (součinnost OSPOD, školy a jiných institucí zejména z bydliště či
pracoviště dítěte),
omezení (uložit lze dítěti, rodičům nebo jiné osobě OZVD – zabránění působení škodlivých
vlivů na dítě – zákaz určitých činností, návštěv určitých míst nevhodných k osobě a vývoji
dítěte),
povinnost využít odbornou poradenskou pomoc (rodiče, jiná osoba OZVD - nebo
uložit povinnost účasti na mediaci (3 hod.) nebo terapii.
Výchovná opatření
(§ 13a, odst. 1 zákona o SPOD)
Soud může, vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření dle § 13 nevedla k nápravě odejmout
dítě z péče rodičů nebo jiné osoby OZVD a nařídit dítěti pobyt ve:
o středisku výchovné péče,
o ZDVOP,
o zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
o domově pro osoby se zdravotním postižením.
35
Pobyt nařídí nejdéle na dobu 3 měsíců, kterou lze výjimečně prodloužit o další 3 měsíce – celková
doba nesmí přesáhnout 6 měsíců, za předpokladu, že rodič nebo jiná osoba OZVD si
prokazatelně upravuje poměry na převzetí dítěte zpět do své péče)
Výchovná opatření – omezení užití
(§ 13a, odst. 2 zákona o SPOD)
Soud může, umístit dítě do střediska výchovné péče a ZDVOP pouze:




dítě bez jakékoliv péče nebo je ohroženo na životě a zdraví,
dítě bez péče přiměřené jeho věku,
dítě tělesně nebo duševně týrané, či zneužívané,
dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci jež závažně ohrožuje jeho práva.
Soud musí (odst. 3) ve svém rozhodnutí označit název a sídlo zařízení, do kterého je dítě umísťováno,
přihlíží přitom k vyjádření OSPOD, a dbá, aby bylo co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti
blízkých).
Výchovná opatření – omezení užití
(§ 13a, odst. 4 zákona o SPOD)
Soud může, umístit dítě do zařízení poskytovatele zdravotních služeb pouze:




existuje-li naléhavá potřeba umístění dítěte do takového zařízení s ohledem na
zájem dítěte, jeho další citový, psychický a rozumový vývoj,
nepostačují-li k ochraně dítěte jiná opatření,
jestliže soud předem omezí dobu takového umístění,
jestliže soud současně rodičům uloží povinnost účasti na odborné poradenské
pomoci směřující k nápravě vztahů v rodině.
Doby pobytu dítěte v zařízení umístěného na PO dle § 76 a 76a o.s.ř. se sčítají.
Doba přechodného pobytu dítěte u rodičů nemá na celkovou dobu trvání vliv.
Opatření na ochranu dítěte
(§ 14, odst. 1 zákona o SPOD)
OSPOD – obecního úřadu obce III.typu může podávat návrh soudu na:






rozhodnutí o splnění podmínek osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem,
omezení RZ, zbavení RZ, pozastavení výkonu RZ,
nařízení ÚV, prodloužení ÚV, zrušení ÚV,
svěření dítěte do ZDVOP, prodloužení doby trvání umístění ve ZDVOP a zrušení rozhodnutí,
svěření dítěte do PPPD a jejího zrušení,
nařízení výchovného opatření umístěním dítěte do SVP, ZDVOP, zařízení
poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním
postižením (§ 13a).
Opatření na ochranu dítěte – povinnosti OSPOD
(§ 14, odst. 2 zákona o SPOD)
OSPOD – obecního úřadu obce III.typu je povinen před podáním návrhu soudu:


projednat s rodiči důvody podání návrhu, srozumitelně a prokazatelně je poučit o jejich
právech a povinnostech a důsledcích jejich neplnění (neplatí – rodič nezvěstný,
nedosažitelný pro dl. pobyt v cizině, postižen chorobou znemožňující projednání),
projednat důvody podání návrhu v rámci případové konference a zabývat se
možnými způsoby řešení (neplatí, pokud by pořádání PK bylo nemožné nebo
zjevně účelné),
36



uspořádat PK v době soudního řízení o svěření dítěte do NRP (pokud nebyla realizována
před zahájením řízení – např. návrh podávaný rodičem) (neplatí pokud by pořádání PK
bylo nemožné nebo zjevně účelné),
realizovat opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z IPOD a vyhodnocení
(poradenství, odborná pomoc, nařízení povinnosti rozhodnutím),
zvážit uložení výchovných opatření s hodnocením jejich výsledků.
Opatření na ochranu dítěte – povinnosti OSPOD
(§ 14, odst. 3 zákona o SPOD)
OSPOD – je povinen k návrhu soudu připojit zprávu o tom, že:




projednal s rodiči důvody podání návrhu, srozumitelně a prokazatelně je poučit o jejich
právech a povinnostech a důsledcích jejich neplnění,
projednat důvody podání návrhu v rámci případové konference a zabývat se
možnými způsoby řešení,
uspořádat PK v době soudního řízení o svěření dítěte do NRP,
realizovat opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z IPOD a vyhodnocení
ohroženého dítěte.

V případě, že OSPOD podává návrh na umístění dítěte do ÚV, ZDVOP, PPPD, výchovného opatření –
umístění dítěte mimo rodinu, musí zpráva obsahovat vyhodnocení, že důvodem k podání
návrhu nejsou nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů, jestli jsou jinak schopni
zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění povinností vyplývajících z RZ.
Opatření na ochranu dítěte
(§ 46 zákona o rodině)
Změna zákona rodině:


Soud může , je-li vážně ohrožena nebo narušena výchova dítěte a nevedla-li výchovná
opatření k nápravě, nebo rodiče z vážných důvodů nemohou zajistit výchovu dítěte, nařídit
ústavní výchovu ne svěřit dítě do ZDVOP. Za takové ohrožení či narušení se nepovažují
nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů, jestliže jsou tito jinak
způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a povinnosti vyplývající z RZ.
Nařídit ústavní výchovu či svěřit dítě do ZDVOP, lze nejdéle na dobu 3 let, lze ji
prodloužit před uplynutím této lhůty opakovaně, nejdéle však na dobu dalších 3
let.
III.
Oblast kurately pro děti a mládež
(§ 31 zákona o SPOD)
Novela zákona zavádí pojem sociální kuratela pro děti a mládež, a zároveň vymezuje
činnost kurátora pro děti a mládež.
Činnost kurátora se soustřeďuje na děti (§ 6 písm. c-d), které:






vedou zahálčivý nebo nemravný život tím, že:
zanedbávaní školní docházku,
nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,
požívají alkohol nebo návykové látky,
jsou ohroženy závislostí,
živí se prostitucí,
37
 spáchaly tr.čin nebo čin jinak trestný,
 opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.
 se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob (práv. i fyz.).
 zrušení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vyplňovat záznam o úrazu dítěte v
případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, a tento předávat OSPOD (§ 10 odst. 5),
 může povolit pobyt dítěte mimo zařízení pro výkon ÚV a ZDVOP v délce až 30 dnů (§30),
 může sdělovat údaje poskytovateli sociálních služeb potřebné pro poskytnutí služby (§ 51
odst.4 písm. d)),
 může sdělovat údaje poskytovateli zdravotních služeb(§ 51 odst.4 písm. e)),
 je povinen na žádost poskytnout údaje intervenčnímu centru, které má o osobě ohrožené
násilným chováním pro účely poskytování pomoci (§51 odst.5 písm. a)),
 je povinen na žádost poskytnout údaje obecní policii, v rozsahu nezbytném pro plnění jejích
úkolů (§ 51 odst.5 písm. a)),
 OÚRP mohou svěřit projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti SPOD komisi pro
projednávání přestupků (§ 59l odst.5 písm. d))
IV.
Oblast náhradní rodinné péče
Zásadní změny v oblasti:









ministerstvo neprovádí zprostředkování náhradní rodinné péče,
zrušení kompetencí poradních sborů na úrovni krajských úřadů v oblasti NRP,
změny v rozsahu odborné přípravy žadatelů o NRP,
stanovení min. obsahového rámce odborné přípravy (Vyhláška 473/2012 Sb.),
dohody o výkonu pěstounské péče,
státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
zvýšení odměny pěstouna,
dávky pěstounské péče – nová dávka příspěvek při ukončení PP,
zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče.
(§ 27a zákona o SPOD)
Pěstounská péče na přechodnou dobu:








KÚ vede evidenci pěstounů vykonávající PPPD – „osoby v evidenci“,
děti do PPPD svěřuje soud na návrh OSPOD (jen osobám v evidenci), a to na dobu:
po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
po jejímž uplynutí lze dát souhlas s osvojením dítěte,
do nabytí PM rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů s ovojením
soud přezkoumává důvody umístění každé 3 měsíce,
PPPD může trvat pouze 1rok (výjimku tvoří sourozenci),
odměna pěstouna PPPD činí 20.000 Kč/měs., (nárok vzniká okamžikem zařazení do evidence).
(§ 47a – 47d, §48 zákona o SPOD)
Dohoda o výkonu pěstounské péče:
 veřejnoprávní smlouvy,
 stanovuje práva a povinnosti pečující osoby a osoby v evidenci,
38
 uzavírá osoba pečující (PP, poručenská péče) a osoba v evidenci (PPPD) – může uzavřít s OÚ,
OÚORP, KÚ, PO – právo volby (nutný souhlas OSPOD místně příslušného OÚORP) – do 30 dnů od PM
rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče,
 v případě neuzavření dohody vydá OÚORP správní rozhodnutí,
 dohoda musí být v souladu s IPOD.
(§ 47b zákona o SPOD)
Dohled nad výkonem pěstounské péče:
 osoba, která uzavřela s osobou pečující či osobou v evidenci dohodu je povinna sledovat výkon PP,
 je povinna být v osobním kontaktu s pečující o osobou a dítětem v PP minimálně 1x za 2 měsíce,
 je povinna 1x za 6 měsíců podávat písemnou zprávu o naplňování dohody místně příslušnému
OSPOD,
 místně příslušný OSPOD (tr.bydliště osoby pečující či v evidenci) nadále dochází do
rodiny pečovatele min. 1x za 6 měsíců
(§ 47d zákona o SPOD)
Státní příspěvek na výkon PP:
 48.000 Kč na kalendářní rok (nebo dle trvání PP), vrací se poměrná část, jestliže netrvala
dohoda alespoň 6 měsíců,
 vyplácí krajská pobočky ÚP na základě uzavřených dohod,
 určen na pokrytí nákladů spojených se zajištěním pomoci osobám pečujícím či osobám v
evidenci(plynoucí z dohody o výkonu PP) a úkony spojené s provádění dohledu nad PP,
 výše příspěvku není vázána na jednotlivou rodinu.
(§ 47e zákona o SPOD)
Dávky pěstounské péče:
o
o
o
o
o
o


začleněny do zákona o SPOD – převzato ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře:
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
odměna pěstouna (jako příjem ze závislé činnosti)
příspěvek při převzetí dítěte (pouze osoba pečující)
příspěvek na zakoupení os.motorového vozidla (pouze osob pečující)
příspěvek při ukončení PP
vyplácí krajská pobočka ÚP,
pěstouni si mohou přivydělávat.
(§ 47f zákona o SPOD)
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte:
o
o
o
nárok má dítě svěřené do PP nejdéle do 26 let věku,
vyplácí se osobě pečující do zletilosti dítě, pak k rukám dítěte v PP,
požívá-li dítě důchod = příspěvek náleží jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu.
Výše příspěvku:
(§ 47l, § 47h zákona o SPOD)
39
Příspěvek při převzetí dítěte:
o
o
o
nárok má osoba pečující, která převzala dítě do PP,
vyplácí se jednorázově,
náleží na totéž dítě pouze jedenkrát,
Příspěvek při ukončení PP:
o
nárok má dítě, které dovršilo 18 let a bylo v této době v PP, náleží pouze 1x,
(§ 47j zákona o SPOD)
Odměna pěstouna:
o
o
o
nárok má osoba pečující, a osoba v evidenci, která převzala dítě do PP,
vyplácí se měsíčně
v případě manželů náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich,
Výše odměny:
+ 4.000 Kč
(každé další dítě)
+ 4.000 Kč
(každé další dítě)
+ 4.000 Kč
+ 4.000 Kč
(každé další dítě
(každé další dítě
v jiné péči než PPPD) v jiné péči než PPPD)
(§ 47m zákona o SPOD)
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla:




nárok má osoba pečující, která má v péči nejméně 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených do
26 let věku),
vozidlo zakoupila nebo zajistila celkovou opravu vozidla,
pokud do 5 let od poskytnutí příspěvku přestala vykonávat PP, vozidlo prodala, věnovala,
začala užívat pro výdělečnou činnost, příspěvek vrací,
součet příspěvků za období 10 let nesmí přesáhnout 200.000 Kč
Výše příspěvku:
 70 % pořizovací ceny vozidla (nebo prokázaných nákladů na opravu) nejvýše však 100.000
Kč.
V.
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD
(§ 48 odst. 2 zákona o SPOD)
Právnické nebo fyzické osoby mohou být pověřeny k výkonu SPOD:
 vyhledávat děti, na které se zaměřuje SPO,
 pomoc rodičům při výchovných nebo jiných problémech při péči o děti,
 poskytovat nebo zprostředkovat poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o
dítě zdravotně postižené,
 pořádání přednášek a kurzů se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku,
 zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
40
 zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti,
 zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti,
(§ 48 odst. 2 zákona o SPOD)
Právnické nebo fyzické osoby mohou být pověřeny k výkonu SPOD:

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,

zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, kterou jinak
zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování,

poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům,

poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s ním pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče,

vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli a pěstouny,

vyhledávání dětí, kterým je potřeba zajistit péči v NRP formou PP nebo osvojení.
(§ 42 zákona o SPOD)
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:







počet dětí umístěných v zařízení nesmí přesáhnout 28 (včetně detašovaných pracovišť,
výjimku uděluje MPSV z důvodu pobytu sourozenců a na nezbytně nutnou dobu) – přechodná
ustanovení:změny provést do 31.12.2013,
1 zaměstnanec může současně zajišťovat osobní péči o nejvýše 4 děti svěřené do
zařízení,
omezena doba pobytu dítěte v zařízení od doby umístění:
3 měsíce (žádost zákonného zástupce, v případě opakovaného umístění o další 3 měsíce jen
s písemným souhlasem příslušného OSPOD),
6 měsíců (žádost dítěte, OSPOD + nutný souhlas zákonného zástupce – lze prodloužit
nejdéle na 12 měsíců – prokazatelně upravují své poměry)
dobu, dle rozhodnutí soudu o výchovných opatřeních dle § 13a (nejdéle 6 měsíců),
dobu, dle rozhodnutí soudu o svěření do péče dle § 46 ZoR (nejdéle 3 roky).
(§ 42 zákona o SPOD)
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:





změny v počtu dětí a délce pobytu je nutno provést nejpozději do 31.12.2013,
v případě že nedojde ke změnám v počtu dětí a délce jejich pobytu dle § 42 odst. 3 – 5
zákona o SPOD, je povinen příslušný OSPOD podat soudu příslušný návrh na změnu
výchovných opatření nejpozději do 30.05.2014, nebo učinit jiný vhodná opatření,
zařízení je povinno (§ 42a) spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout jí pomoc při vyřizování
záležitostí týkající se dítěte (zajistit terapii, nácvik rodičovských dovedností apod.),
jsou definována práva a povinnosti ředitele zařízení,
jsou definována pravidla přemísťování dětí.
(§ 42g odst.3 zákona o SPOD)
Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP:

vyplácí krajský úřad (MHMP) dle sídla jednotlivých zařízení,
náleží na každé umístěné dítě ve výši 22.800 Kč měsíčně,
41




snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo ZDVOP,
náleží i po nabytí PM rozhodnutí soudu o nařízení ÚV, až do dne přijetí zařízením pro výkon
ÚV,
nárok zaniká dnem, kdy dítě opustilo zařízení (pozbytí platnosti rozhodnutí soud),
nárok zaniká dnem, kdy OSPOD odeslal ZDVOP sdělení, že nadále nepovažuje umístění
dítěte v zařízení za důvodné (dítě v zařízení na žádost OSPOD nebo rodičů).
VI.
Oblast standardizace činnosti a kvality poskytování SPO
(§ 9a odst.3 a 4 zákona o SPOD)
Standardy upravují činnosti:
o
o
o
orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
osob pověřených k výkonu SPO v oblasti NRP (dle § 46 odst. 2 písm. d) – f)),
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Obsah standardů upravuje Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona o SPOD:
o
o
o
standardy práce s klientem,
standardy personálního a organizačního zajištění SPO
technicko-provozní standardy
Standardy musí být zpracovány do 31.12.2014 (do té doby se musí výkon SPOD standardy
řídit).
42
Příloha 2.
Rodinná smlouva o bezpečném používání internetu
Rodinná smlouva o bezpečném užívání internetu
Dítě: ______________________________ Rodič: ________________________________
Smlouva rodičů
Vím, že internet může být kouzelným místem pro návštěvy mých dětí. Vím také, že se musím
podílet na zajištění jejich bezpečnosti při používání. Chápu, že mi děti mohou pomoci a
souhlasím s dodržováním následujících pravidel:
• Budu poznávat internetové služby, které mé dítě využívá, a webové stránky, které
navštěvuje.
• Stanovím rozumná pravidla pro používání počítače a po projednání s dětmi je
umístím poblíž počítače, aby byla na očích.
• Nebudu přehnaně reagovat, pokud mi děti řeknou o něčem „špatném“, co našly nebo
udělaly na internetu.
• Pokusím se poznat internetové kamarády svých dětí.
• Pokusím se umístit domácí počítač do společného obytného prostoru celé rodiny.
• Oznámím podezřelé nebo zakázané aktivity a stránky odpovědným úřadům.
• Připravím nebo najdu seznam stránek doporučených pro děti.
• Budu pravidelně kontrolovat, co mé děti na internetu dělají a jaké stránky navštěvují.
• Budu hledat možnosti filtrování a blokování materiálů na internetu, které jsou pro
děti nevhodné.
• Co nejčastěji budu se svými dětmi mluvit o jejich internetových výpravách a
společně s nimi se budu účastnit jejich dobrodružství.
Souhlasím s výše uvedeným.
Podpis rodiče: _____________________________ Datum: __________________
Beru na vědomí, že mí rodiče souhlasili žít podle těchto pravidel, a souhlasím, že jim
budu pomáhat surfovat po internetu společně se mnou.
Podpis dítěte: _____________________________ Datum: __________________
Smlouva dítěte
Vím, že internet může být skvělé místo poznání a zábavy. Vím také, že je pro mne důležité
dodržovat pravidla chování na internetu, která zvýší jeho bezpečnost. Souhlasím s těmito
pravidly:
• Při brouzdání internetem budu používat bezpečnou a rozumnou přezdívku, která
neodhaluje osobní údaje moje ani mé rodiny.
• Přístupová hesla budu držet v tajnosti před všemi kromě rodičů. Nebudu si zřizovat
jiné e-mailové účty bez vědomí a souhlasu rodičů.
43
• Nebudu zveřejňovat své osobní údaje ani údaje o rodičích a rodině, nebudu je
sdělovat nikomu na internetu, nebudu je vyplňovat do dotazníků, ani posílat emailem.
Osobními údaji jsou zejména jméno, adresa, číslo telefonu, věk, třída a název školy.
• Budu se chovat k ostatním, jak chci, aby se chovali oni ke mně.
• Na internetu se budu chovat způsobně, komunikovat slušně, nevyvolávat hádky,
nepoužívat vyhrůžky ani sprostá slova.
• Osobní bezpečnost budu brát jako svou prioritu, protože vím, že na internetu jsou
lidé, kteří předstírají, že jsou někdo jiný než ve skutečnosti.
• Pokud uvidím věci, které jsou špatné, odporné nebo sprosté, opustím stránku.
• Pokud dostanu obrázky, e-maily, zprávy nebo odkazy na stránky s nechutnými
náměty nebo pokud jsem v chatovací místnosti, kde někdo používá sprostá slova nebo
vyvolává nenávist, povím o tom rodičům.
• Pokud dostanu od někoho cizího e-mail nebo zprávu obsahující mé osobní údaje,
poradím se okamžitě s rodiči, odkud tyto osobní údaje mohl získat.
• Nebudu dělat nic, o co mne žádá na internetu někdo cizí, obzvlášť pokud vím, že by
se to nelíbilo mým rodičům.
• Budu upřímný ke svým rodičům a budu jim říkat o lidech, které potkám na internetu,
aniž by se mě na to ptali.
• Nebudu volat, psát, mailovat, vyměňovat si zprávy ani se setkávat s někým, koho
jsem potkal na internetu bez předchozího souhlasu rodičů a bez jejich přítomnosti.
• Chápu, že moji rodiče dohlížejí na to, co dělám na internetu, a mohou používat
software k omezení míst, která tam mohu navštěvovat. Dělají to proto, že mne mají
rádi a chtějí mne ochránit.
• Naučím své rodiče lépe zacházet s internetem, abychom se mohli bavit společně a
učit se novým věcem.
Souhlasím s výše uvedeným.
Podpis dítěte: _____________________________ Datum: __________________
Slibuji, že budu chránit bezpečnost mého dítěte na internetu a sledovat, jak jsou tato pravidla
dodržována. Pokud mé dítě narazí na nebezpečnou okolnost a řekne mi o tom, budu reagovat
rozvážně a v dobré víře bez očerňování kohokoliv. S klidem proberu celou záležitost s dítětem
tak, aby tato zkušenost přispěla k zvýšení jeho bezpečnosti při dalším surfování na internetu.
Podpis rodiče: _____________________________ Datum: __________________
Zpracováno podle ICRA (http://www.icra.org/kids/familycontract), další informace na www.safer-internet.cz.
44
Příloha 3.
E-Safety label – Evaluační test
ESAFETYLABEL – Formulář hodnocení – testové otázky
E-Safety Label - formulář hodnocení
Formulář hodnocení byl odeslán: Jan Hrdina for Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
2014-02-17 14:45:16
Infrastruktura
Technická bezpečnost
Otázka: Jsou všechny počítače ve vaší škole chráněny před viry?
Odpověď: Ano, všechny školní počítače mají antivirovou ochranu.
Otázka: Je úroveň filtrování stejná v celé škole nebo závisí na uživatelském profilu (učitel,
student, administrátor, apod.) a úrovni znalostí/postavení?
Odpověď: Různé úrovně jsou nastaveny pro různé věkové skupiny žáků a zaměstnanců.
Zaměstnanci mohou
požádat, aby některé stránky byly blokovány nebo odblokovány podle potřeb.
Přístup studentů a zaměstnanců k technologii
Otázka: Mohou zaměstnanci a žáci připojovat USB paměti ke školním počítačům?
Odpověď: Ano, ale požadováno je zvláštní povolení od učitele/ICT koordinátora.
Otázka: Mohou zaměstnanci a žáci připojovat svá vlastní zařízení ke školní WiFi síti? Jak je
to sledováno?
Odpověď: Ano, není to monitorováno.
Comment: Neexistence vlastní WiFi sítě - The school doesn´t have its own WiFi.
Ochrana dat
Otázka: Máte ve školní síti oddělené výukové a administrativní prostředí?
Odpověď: Ano, máme oddělené výukové a administrativní prostředí.
Otázka: Jak jsou chráněna data žáků v případě jejich kopírování vně sítě nebo posílání
mailem?
Odpověď: Náš mailový systém je chráněn heslem a firewallem, máme též pravidla pro přenos
dat žáků.
Licencování software
Otázka: Máte určený postup instalace software do školního systému?
Odpověď: Jsou určeni někteří zaměstnanci, které o to lze požádat.
Otázka: Nese někdo celkovou odpovědnost za licenční smlouvy?
45
Odpověď: Ano.
Řízení IT
Otázka: Je učitelům a žákům povoleno nahrávat software do počítačů, které jsou vlastnictvím
školy?
Odpověď: Ne, může to být provedeno pouze administrátorem školní sítě.
Otázka: Máte efektivní proces řízení aktualizace software?
Odpověď: Máme centrálně řízený systém aktualizací.
Pravidla
Pravidla přijatelného použití
Otázka: Jsou záležitosti eSafety (elektronické bezpečnosti) provázané s ostatními pravidly ve
škole (opatření proti
šikaně, ochrana dětí, apod.)?
Odpověď: Některé zásady odkazují na eSafety.
Otázka: Má škola zásady používání mobilních zařízení/mobilních telefonů?
Odpověď: Ano.
Vyřizování incidentů
Otázka: Nese škola zodpovědnost za online incidenty, které se odehrají mimo školu?
Odpověď: Ne.
Otázka: Má škola postup pro případ, že žáci vědomě ve škole sledují ilegální nebo pohoršující
obsah?
Odpověď: Ne zcela, závisí na každém učiteli, jak to vyřídí.
Praxe/chování zaměstnanců
Otázka: Máte školní pravidla určující jak maní zaaměstnanci vystupovat v online prostředí?
Odpověď: Ne.
Otázka: Mohou učitelé používat ve třídě osobní mobilní zařízení?
Odpověď: Ano.
Praxe/chování žáků
Otázka: Má vaše škola zásady, které určují způsoby elektronické komunikace ve škole?
Odpověď: Ne zcela, projednání ve třídě závisí na každém učiteli.
Otázka: Is there a school wide hierarchy of positive and negative consequences to address
pupils' online behaviour?
Odpověď: Partly - there is a system in place, but this is not consistently applied by all staff or
understood by all pupils.
Online prezentace školy
Otázka: Obsahuje váš školní řád část věnovanou fotografování žáků/žáky?
Odpověď: Ano, ale nějakou dobu již nebyly revidovány.
Otázka: Je škola prezentována online na sociálních sítích?
Odpověď: Ne.
46
Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)
Otázka: Je určena jedna osoba k odpovědnosti za používání ICT a přístupu k síti ve škole?
Odpověď: Ne, učitelé zodpovídají za to, jak jejich žáci používají ICT a za jejich online
bezpečnost.
Otázka: Má škola určeného zaměstnance zodpovědného za eSafety?
Odpověď: Ne.
eSafety v kurikulu
Otázka: Je eSafety bráno jako součást kurikula?
Odpověď: Ne.
Otázka: Je eSafety kurikulum inovativní?
Odpověď: Ano.
eSafety mimo školu
Otázka: Má škola aktuální informace týkající se online zvyků svých žáků?
Odpověď: Ano, máme trochu informací.
Otázka: Zapojuje se vaše škola do oslav Dne bezpečnějšího internetu?
Odpověď: Ano, někteří zaměstnanci a žáci si připomínají Den bezpečnějšího internetu.
Zdroje podpory
Otázka: Jsou nepedagogičtí pracovníci zapojeni do eSafety problematiky ve škole (poradci,
psychologové, družinářky, apod.)
Odpověď: Ano, máme od nich určitou podporu.
Otázka: Poskytuje škola podporu rodičům v oblasti eSafety?
Odpověď: Ano, pokud o to požádají.
Staff training
Otázka: Procházejí pravidelně všichni zaměstnanci školením v oblasti eSafety?
Odpověď: Někteří zaměstnanci občas prochází školením v oblasti eSafety.
Otázka: Are teachers trained on the topic of cyberbullying?
Odpověď: Yes, if they are interested.
47
Příloha 4.
E-Safety label – Akční plán
ESAFETYLABEL – Akční plán
E-Safety Label - Akční plán pro:
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
Formulář hodnocení byl odeslán: Jan Hrdina - 2014-02-17 14:45:16
Odesláním vyplněného hodnotícího formuláře na portál eSafety Label jste podnikli důležitý
krok směrem k analýze stavu e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme! Přečtěte si prosím
pozorně svůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost na své škole dále zvyšovat. Akční
plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělené do 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.
Infrastruktura
Technická bezpečnost
Je velmi dobré, že vaše školní počítače jsou chráněny. Ujistěte se, že jste začlenili část o
antivirové ochraně do školního řádu a Zásad přijatelného užití a zajistěte, aby všichni
zaměstnanci a studenti striktně tyto zásady dodržovali. Další informace najdete v
informačním
listu
Ochrana
vašich
přístrojů
před
viry
na
www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.
Máte ve škole nastaveny různé úrovně filtrování, vynikající. Dobrá pravidla vyžadují
pravidelnou aktualizaci - je to váš případ? Jak často uživatelé žádají o blokování nebo
odblokování webových stránek? Vyhodnocujte pravidelně nakolik úroveň filtrovaní odpovídá
svému účelu a zapojte do tohoto procesu všechny uživatele.
Mějte na paměti, že výchovný přístup a vytváření odolnosti u žáků všech věkových kategorií
je klíčem k bezpečnému a zodpovědnému užívání online technologií. Projednejte se všemi
učiteli způsoby, jak přivést své studenty k dobrému a bezpečnému digitálnímu občanství. Viz
www.paneuyouth.eu, s příklady podobných diskuzí ve třídě s využitím skupinových her.
Přístup studentů a zaměstnanců k technologii
Skutečnost, že používání USB pamětí zaměstnanci a žáky školy je možné jen na základě
předchozího povolení, je podmíněna tím, že všichni projdou odpovídajícím školením a vědí,
za jakých podmínek je mohou používat bezpečně. Je to váš případ? K zajištění bezpečnosti
vaší sítě při současném povolení užívat USB paměti zaměstnanci a žáky musíte zapracovat
základní pravidla do Zásad přijatelného užití. Na informačním listu Používání vyjímatelných
zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices můžete zkontrolovat,
zda jste zohlednili všechna bezpečnostní hlediska.
48
Pro různé potřeby byste ve škole měli používat různé wifi sítě: zabezpečenou síť pro
zaměstnance a další síť pro návštěvníky. Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky v
počítačové síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby všichni uživatelé věděli
kterou síť mají používat a proč. Vaše Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod,
jaké aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.
Ochrana dat
Je správné mít obě prostředí oddělená. Je také dobré zajistit náležité školení zaměstnanců a
udržovat tato prostředí v aktuálním stavu. Podělte se s ostatními a zveřejněte svá pravidla na
profilu vaší školy na webu eSafety Label.
Posuďte, zda je nutné data šifrovat a zjistěte případné náklady. Jaké jsou zákonné požadavky
ochrany osobních dat ve vaší zemi? Můžete začít na Právní aspekty ochrany dat
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/data-protection-legal).
Licencování software
Potřebujete mít jistotu, že veškerý software užívaný školou je legální a kopie licencí jsou
uchovány na jednom místě. Také je třeba zkonzultovat se správcem sítě, zda software
neohrožuje bezpečnost IT systému. Vaše škola musí formulovat jasné zásady nákupu
software; osvědčuje se tento proces co nejvíce centralizovat.
Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s procesem pořizování nového software a
také aby licence odpovídaly počtu uživatelů . Článek na Wikipedii End-user license
agreement poskytuje užitečné informace k pochopení pojmů, podmínek a porovnání
softwarových smluv.
Řízení IT
Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou
instalovány na školních zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a
Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za správu sítě by měla zaručit shodu s
licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.
Osvědčuje se mít centrálně řízený systém aktualizací. Můžete požádat vašeho správce sítě,
aby vytvořil stručný návod na správu aktualizací a zveřejnil ho na školním profilu? To bude
velmi užitečné pro ostatní školy.
Pravidla
Pravidla přijatelného použití
Při revizi školního řádu zvažte, zda nezařadit odkazy na eSafety, s ohledem na širokou škálu
otázek, které s eSafety souvisejí.
Pravidelně revidujte zásady užívání mobilních telefonů, aby odpovídaly svému účelu a byly
uplatňovány v celé škole. Informační list Používání mobilních telefonů ve škole
49
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones)
a
Školní
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy) vám poskytnou užitečné informace.
řád
Vyřizování incidentů
Online záležitosti, které se odehrávají mimo školu, budou nevyhnutelně mít vliv na život ve
škole. Zvažte, zda pravidla jak tyto situace řešit nezahrnout do školního řádu a do Zásad
přijatelného užití. Nezapomeňte zaznamenávat - se zachováním anonymity - podobné
incidenty
ve
formuláři
Formulář
pro
záznam
případů
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling), což umožní školám vzájemně sdílet
své strategie a poučit se.
Je velmi důležité, aby škola měla zásady, co dělat, když se žáci vědomě nebo nedopatřením
dostanou k nezákonnému nebo nepřístojnému obsahu online. Jasný návod jak zformulovat
zásady v této oblasti najdete na stránce teachtoday.eu (přímý link: tinyurl.com/9j86v84).
Pokud narůstá počet těchto incidentů na vaší škole, vyplňte anonymně formulář na eSafety
Label Formulář pro záznam případů (www.esafetylabel.eu/group/teacher/incidenthandling),
aby se ostatní školy mohly poučit z vašich zkušeností.
Praxe/chování zaměstnanců
Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou
přijatelné. To musí být jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách
přijatelného užití. Pravidelně oba dokumenty aktualizujte.
Zajistěte, aby všichni zaměstnanci pochopili školní pravidla týkající se používání mobilních
telefonů ve třídě; ta by měla být jasně zakotvena ve školním řádu. Sledujte efektivitu pravidel
a zajistěte, aby byla dodržována. Můžete také zaměstnancům doporučit k přečtení informační
list Používání mobilních telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobilephones).
Praxe/chování žáků
Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad
přijatelného užití. Komunikace mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny
standardy, což má za následek růst incidentů - například kybernetické šikany. Výuka
efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula a je to nezbytná
kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste
definovali standardy, které je zapotřebí zavést.
Your school partly has a school wide approach of positive and negative consequences for
pupil behaviour. This is a good start, make sure that the policy and associated hierarchy
applies to all on- and offline issues and is shared widely and re-visited by all staff and pupils
at least annually.
Online prezentace školy
Aktualizujte pravidla fotografování žáků a žáky tak, aby reflektovala poslední vývoj. Pravidla
by se měla v ideálním případě zaměřit spíše na chování, než na specifické technologie.
50
Informační
list
Fotografování
a
publikování
fotek
a
videí
(www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos) k tomu dává dobrý podklad.
ve
škole
Mít oficiální profil školy na sociálních sítích může být užitečné pro rodiče, žáky, širší
veřejnost, pokud na něm zveřejňujete vaše aktivity a události. Je ale důležité, aby byl někdo
ve škole pověřený kontrolou zveřejňovaných příspěvků. Na informačním listu Škola na
sociálních sítích (www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks) najdete další
informace.
Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)
Ve vaší škole odpovídají učitelé za online aktivity svých žáků. Existuje mnoho kontrol síťové
bezpečnosti, uživatelského soukromí, auditu a procesních nástrojů, které by měly být
aplikovány pro zajištění bezpečnosti vašich žáků a školní sítě a které by měly být zakotveny
ve školním řádu. Podívejte se na informační list na Školní řád na
www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy.
Abyste zajistili, že tato kontrola probíhá efektivně a kdykoli je to zapotřebí, doporučujeme,
aby ředitel vaší školy určil jednoho zaměstnance, který bude dohlížet na eSafety. Tato osoba
by měla být odpovědná za to, aby všechna hlediska, zařazená do školního řádu, byla
projednána s ostatními učiteli a žáky ve třídách.
Podívejte se na informační list, zda všichni zaměstnanci, žáci a rodiče znají svá online práva a
povinnosti: Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-usepolicy).
Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Ideálně by to měl
být někdo z vedení školy. Zajistěte, aby se podílel na tvorbě a pravidelných revizích školního
řádu. Měl by být nejen informován, ale kdykoliv dojde k incidentu by také měl vyplňovat
formulář Formulář pro záznam případů, jenž je k dispozici na adrese
www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling.
eSafety v kurikulu
Je zapotřebí začlenit eSafety do kurikula bez ohledu na to, zda je to ve vaší zemi povinné.
Existuje několik velmi dobrých metodik k volnému použití. Podrobnější informace najdete v
informačním
listu
Začlenění
eSafety
do
kurikula
na
www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-in-curriculum.
Je chvályhodné, že máte kurikulum pro výuku eSafety, které drží krok s novinkami.
Pokračujte ve sledování nově
dostupných zdrojů. Můžete na svém profilu školy zveřejnit návod jak inovujete své kurikulum
a odkazy na použité
zdroje, pomůže to ostatním školám.
eSafety mimo školu
Zkuste provést jednoduchý průzkum, abyste zjistili, co žáci dělají, když jsou online. Pomůže
vám to přizpůsobit vzdělávání v oblasti eSafety. Poskytněte svůj dotazník a výsledky
výzkumu komunitě eSafety Label prostřednictvím svého profilu Moje škola (bez toho, abyste
51
zveřejňovali jakékoliv osobní informace); ostatní školy tak mohou využít výsledky vaší práce
a porovnat vaše výsledky se svými.
Využijte Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) jako příležitost, jak oslovit celou
školní komunitu v otázkách online bezpečnosti. Informace a zdroje dostupné na
www.saferinternetday.org nabízejí ideální možnosti aktivit k zapojení vrstevníků.
Zdroje podpory
Všichni zaměstnanci by měli být nějak odpovědni za oblast eSafety. Školní poradci apod.
mají vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci
a revizím školního řádu. Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.
Je dobré, že na požádání poskytujete podporu rodičům v oblasti eSafety. Zaveďte poskytování
pravidelných informací pro všechny rodiče na webu školy nebo ve školním zpravodaji. Je
možné zorganizovat informační večer pro rodiče. Podívejte se na informační list Informace
pro rodiče na www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-forparents, kde najdete zdroje, které
mohou být poskytnuty rodičům a inspiraci pro pořádání informačních schůzí.
Staff training – školení zaměstnanců
Všechny zaměstnance je zapotřebí pravidelně informovat o nových trendech v oblasti eSafety.
Proveďte analýzu jejich potřeb, abyste zjistili, co různí zaměstnanci očekávají od školení a
prohlédněte
si
nabídku
výcvikových
kurzů
na
portálu
eSafety
Label
www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-training-courses.
All teachers should be able to recognise signs of cyberbullying and be aware on how to best
proceed. Make sure that your teachers are regularly trained bearing in mind the rapid changes
of new technology. Also check the eSafety fact sheet on Cyberbullying at
www.esafetylabel.eu/group/teacher/cyberbullying.
Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by
pro nás ovšem bylo vědět také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o
kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto změnách můžete nahrát prostřednictvím
volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte, že vyplnění
hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání
dokladů, výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů
pomocí poskytnuté šablony.
52
Příloha 5.
Některé slangové výrazy typické pro internet
NĚKTERÉ SLANGOVÉ VÝRAZY TYPICKÉ PRO INTERNET
Zdroj: Lidové noviny (text i obrázek níže)
– noobie – nováček, začátečník, nezkušený hráč
– z anglického výrazu "kralovat, panovat" – vyjádření obdivu k něčemu
nebo někomu (Tomáš Řepka rulez, woe!)
MUHEHE
– hurónský smích
SPAMOVAT
– posílat na diskusní fórum otravně mnoho příspěvků a komentářů,
obtěžovat okolí množstvím zpráv
TAPETOVÁNÍ
– zaplňování diskusního fóra opakovanými obrázky nebo řetězci slov
SOSNOUT
– stáhnout nějaký soubor
SUCKER
– nula, blbeček
LOSER
– neúspěšný, poražený, padavka, zkrátka lúzr
LAMA
– uživatel méně zkušený, neznalý či pomalejší v chápání
DÁM MU BAN, DÁM MU BANÁNA – zakážu uživateli přístup do nějakého diskusního
fóra, klubu či na celý server
FFFFUUUU
– citoslovce znechuceného rozčilení
EPIC FAIL
– něco, co se spektakulárně nepovedlo
NOOB
RULEZ
53
Příloha 6.
Některé zkratky typické pro chaty, blogy a sociální sítě
ZKRATKY TYPICKÉ PRO CHATY, BLOGY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_v_online_diskus%C3%ADch
zkratka
anglicky
česky
2B || !2B
To Be Or Not To Be
Být či nebýt (odvozeno podle jazyka C)
2M(R)W
tomorrow
zítra
2U
To you
tobě
4U
For You
pro tebe
4E
Forever
navždy
fórek (vtip)
4EK
4EVER
Forever
navždy
4YEO
For Your Eyes Only
soukromé, tajné (doslova "jen pro tvé oči")
2L8
Too Late
(příliš) pozdě
2H4U
Too Hard For You
pro Tebe moc těžký
2M
Tomorrow
zítra
2D
Today
dneska
Souhlas
+1
@
at
v (třeba ve 4h)
ACC
Account
účet
AFAIC
As Far As I'm Concerned
co se týká mne
AFAICT
As Far As I Can Tell
pokud mohu říci
AFAIK
As Far As I Know
pokud se nepletu
AFAIR
As Far As I Remember
pokud si vzpomínám
AFK
Away From Keyboard
nejsem tu (doslova „pryč od klávesnice“)
AIS
As I Said
jak jsem již řekl
AKA
Also Known As
taky známý jako
ASAP
As Soon As Possible
co možná nejdříve
ATB
All the Best
vše nejlepší
ATM
At the moment
právě nyní
AYOR
At Your Own Risk
na vlastní nebezpečí!
Ale vůbec ne!
AVN
B2T
Back To Topic
zpátky k věci
BB
Bye Bye
Čau čau
B2B
Business To Business
od firmy k firmě
B2C
Business To Customer
od firmy k zákazníkovi
bejt (nespisovné "být")
B8
BBL
Be Back Later
vrátím se později
BBS
Be Back Soon
brzy se vrátím
54
BCS
Because
protože
BDU
Brain Dead User
uživatel bez mozku
běž do p***
BDPC
BFA
Bloody Fucking Admin
zatracený administrátor
BFG
Big Fucking Gun
výraz pocházející ze hry DOOM, znamená Velká
Zasraná Pistole/puška/zbraň
BFN
Bye For Now
zatím ahoj
BFU
Bloody/Big Fucking User
Běžný Franta Uživatel/Blbý Franta Uživatel
Blbé háčky a čárky (vysvětlení příčiny nedorozumění,
např. kolik - kolík, servat - seřvat)
BHAC
BION
Believe It Or Not
věř tomu nebo ne
BOT
Back On Topic
abych se vrátil k věci
Protože / nebo
BO
BRB
Be Right Back
budu hned zpátky / buď hned zpátky
BSOD
Blue Screen of Death
modrá obrazovka smrti (známá uživatelům operačního
systému Windows)
BTW
By The Way
mimochodem
BUR
Opak slova KEK = LOL
CC
čau čau
CC
concede
uznání prohry, porážky (ve hře)
cc
co (?)
CIWE
ty vole
CG(T)
Congratulations
gratuluji
CMIIW
Correct Me If I'm Wrong
oprav mne, pokud se mýlím
CNEE
Consignee
příjemce
celkem nic nového
CNN
CNR
Could Not Resist
nedokázal jsem odolat
COS
because
protože
CS
čus
CTJ
co to je?
CU
See You
nashle, ahoj, uvidíme se
CU2
See You, Too
taky nashle ...
CU2M(oro)
See you tomorrow
Uvidíme se zítra
CUS
See You Soon
uvidíme se brzo
CYA
See Ya
uvidíme se
CYWE
ty vole
ČKD
často kladené dotazy
DPC
Do píči
DPRDL
Do prdele
DND
Do Not Disturb
nerušte
55
DMSN
dle mého skromného názoru
DMC (DMNC)
demence
DMNT
dement
DIY
Do It Yourself
udělej si sám
DCL
docela
DD
Dobrý den
DR
That´s right
to jo, no
EOD
End Of Discussion
konec diskuse
EOF
End Of File
konec souboru
EOM
End of Message
konec zprávy
E(Y)SAD
Eat (your) shit and die
"Sežer (svoje) hovno a chcípni."
EOT
End of Topic
konec tématu
ne ne
EE
ETA
Estimated Time of Arrival
předpokládaný čas příjezdu
ETS
Estimated Time of Shipping
předpokládaný čas odeslání
FA
Forever alone
věčný samotář
F2F
Face-to-Face
tváří v tvář
F2P
Free-to-Play
Druh online hry, která je zadarmo
FAQ
Frequently Asked Questions
často kladené otázky
FA-Q
Fuck You
jdi do prdele (seru na tebe)
FAG
Faggot
Teplouš
FE
For Example
například
FUN
Fuck You Noob
jdi do prdele lamo
FF
FireFox
internetový prohlížeč Mozilla Firefox
FF
forfeit
uznání prohry, porážky (ve hře)
FF
For Fun
Pro Zábavu
FFS
For Fuck's Sake
jde o výraz zoufalství, synonymum OMG
(odvozeno zvulgarizováním For God's Sake pro lásku/milost boží)
FCI
Free Cool In
česky: frikulín - znamená, že je někdo Free Cool
a In
FIFO
first in first out
kdo dřív přijde, ten dřív mele (typ datového
zásobníku)
FISH
first in still here
zůstal jsem tady trčet (ironická obdoba FIFO)
FPS
First-person Shooter
střílečka z pohledu první osoby
FPS
Frames Per Second
snímků za sekundu
FOD
Fuck Off And Die
jdi do prdele a chcípni
FOAD
Fuck Off And Die
jdi do prdele a chcípni
FOAF
Friend Of A Friend
přítel přítele (ve smyslu: nezaručená zpráva, jen
z doslechu)
FOF
Fuck Off
jdi do prdele
56
FTW
For the win
důrazný projev nadšení na konci
zprávy/komentáře, občas i sarkastický.
FTW
Fuck the World
Ser na svět
FU
Fuck You
jdi do prdele (seru na tebe)
FUD
Fear, Uncertainity, Doubt
strach, nejistota, pochyby
FUBAR
Fucked Up Beyond All Repair Situace/předmět je nenávratně (neopravitelně) v
prdeli
FUMTU
Fucked Up More Than Usual
FWIW
For what it's worth
FYI
For Your Information
pro tvou/vaši informaci
FYEO
For Your Eyes Only
tajné (doslovně jen pro tvé oči)
FM
Fuck Me
Šukej mě
G8
Gate
Brána
GR8
Great
super
GF
Good fight
dobrý boj
GFYM
Go fuck your mother
nadávka, doslovný překlad = běž šukat se svou
matkou
GG
Good game
dobrá hra, pěknou hru
GJ
Good Job
dobrá práce
GL
Good Luck
mnoho štěstí
GL
Grenade Launcher
granátomet
GLHF
Good Luck Have Fun
mnoho štěstí a zábavy
GM
Game Master
Správce hry, doslovný překlad - Herní Mistr
GN / GN8 / GNITE
Good Night
dobrou noc
GNSD
Good Night Sweet Dreams
dobrou noc sladké sny
GOK
God Only Knows
to ví jen bůh
G2G
(I've) got to go! / Gotta go!
musím pryč
GIYF
Google is your friend
Google je tvým přítelem
GW
Good Work
dobrá práce
GTG
Got to go
musím jít
GTB
Go to bed
jdu do postele
GTFO
Get the Fuck off
táhni do hajzlu
GS
Go sleep
jdu spát
GTMA
Go to my ass
vlez mi do prdele
V prdeli vice než obvykle
Děkuji
GY
GZ
Gratz
Gratulace
HF
Have fun
Bav se
HF
Hate For (something)
Nenávist k (něčemu)
HM
Hand Made
ručně dělané
HMPTU
(pouziva se ve hrach)
hod mi partu úchyle
57
HSIK
How Should I Know
a jak to mám vědět?
hele
HL
HTH
Hope This Helps
doufám, že to pomůže
HU
I Hate You
Nesnáším tě
HDYD
How Do You Do
Jak se máte? / Těší mě (při představování)
Hovno
HVN
I2
I too
Já taky
I H8 U
I hate you
nenávidím tě
IAE
In Any Event
za všech okolností
IANAL
I Am Not A Lawyer
nejsem právník
ICQ
I Seek You
Hledám tě
IC
I See..
rozumím, aha
IDC
I Don't Care
nezájem
IDGI
I Don't Get It
tomu nerozumím
IDK
I Don't Know
nevím, neznám
IE
Internet Explorer
webový prohlížeč Internet Explorer
IFA
Invisible for all
Neviditelný pro všechny (Z ICQ klienta QIP)
IIANM
If I Am Not Mistaken
pokud se nepletu
IIRC
If I Recall/Remember
Correctly
pokud si správně vzpomínám
IKIWISI
I'll Know It When I See It
to budu vědět, až to uvidím
ILU (ILY)
I Love You
miluji tě
IMAO
In My Arrogant Opinion
podle mého arogantního názoru
IMCO
In My Considered Opinion
podle mého dobře zváženého názoru
IMHO
In My Humble Opinion
podle mého skromného názoru
IMNSHO
In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného názoru
IMO
In My Opinion
podle mého názoru
IOW
In Other Words
jinými slovy
JFGI
Just Fucking Google It
kurva vygoogli si to
JFTR
Just For The Record
do protokolu, aby se nezapomnělo
JFYI
Just For Your Information
jen pro tvou/vaši informaci
JJ (J)
jo jo / jo, jasně
JN
jo no
JJPT
jo jo, přesně tak
JPP
jedna paní povídala
JXVD?
Jak se vede?
JSN
Já se nudím
K8
Kate
K
ok
v pořádku/v pohodě/dobře
KY
okey
v pořádku/v pohodě/dobře
58
KK
ok ok
v pořádku/v pohodě/dobře
KC
Keep cool
zachovej klid
Kolik chceš? (Pochvala za dobře vykonaný
komický výstup/skutek, alternativa k LOL)
KCH
KISS
Keep it simple, stupid
udělej to jednoduché, hlupáku
KO
Knock Out
vyřadit(výhrou ze soutěže),například v boxu
Kurevský odpor k práci, nechuť někoho dělat
cokoliv
KOPR
KPD
Kills per death
poměr zabitých ku úmrtí
KUA
kurva
KEK
Původem z World of Warcraft - když člen
Hordy napíše lol, hráčovi Aliance se objeví kek.
V podstatě tedy to samé jako lol.
LAWL
Jiný výraz pro hodně smíchu, podobné LoL
LIFO
last-in, first-out
(také typ datového zásobníku)
LILO
last-in, last-out
kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
LTW
Like that's work
Jako by to pomohlo/k něčemu bylo
LMAO
Laughing My Ass Off
poseru se smíchem
LMFAO
Laughing My Fucking Ass Off poseru se smíchem
Výraz používaný asiaty, stejně jako lolzx a lolz
(viz LOL)
LOLX
LOL
Laughing Out Loud/Lot Of
Laughing
hlasitě se směju/hodně se směju (často myšleno
ironicky)
LU
love you
miluju tě
L4
Looking For
Hledám ...
LF
Looking For
Hledám ...
LF
Lonely Face
Smutný smajlík :-(
LFP
Looking for party
hledám partu (skupinu)
LFG
Looking For Group
Hledám partu
LFM
Looking For Members
Hledám členy (do party)
L8R
Later
Později
L2P
Learn to play
Nauč se (to) hrát
L2
Lineage 2
název mmorpg hry
M2
Me too
já taky
M8
mate
kamaráde
Mat-Fyz Girl
MFG
MFG
my fucking God
můj zasraný Bože (ó, můj Bože!)
MBL
Mumble
Mumble
MIA
missing in action
nezvěstný
MILF
mother i'd like to fuck
Máma co bych p*cal (původně z filmu
Prci,Prci,Prcičky)
59
MMCH / MMCHD
mimochodem
MMNT / MMT
moment
MODEM
MOdulator/DEModulator
MOdulator/DEModulator
MB
Mail Back
odepiš
MSIE
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer
msg(r)
message(messenger)
zpráva (mesendžr, IM klient)
MT
miluji tě
MTB
miluji tě broučku
MTR
mám tě rád(a)
MTMR
mám tě moc rád/a
MTM
moc tě miluji
MTSMR
mám tě strašně moc rád/a
MYOB
Mind your own business
hleď si svého
MTT
mám takové tušení
MZC
mazec
N1
Nice one
hezké, to se povedlo
N1
Number one
Jsi/je nejlepší (osoba)
N8
Night
dobrou noc
N/A
Not Available
nedostupný
NAK
Not Acknowledged
nesouhlasím
NAN
Not a number
číslo nesdělím, nemám číslo
nebo
nb
NC
No comment
bez komentáře
no jo (no), ne
NJ (N)
nn
no no
nene
Nn
Nighty night
dobrou noc (dobrou)
NOOB (N00B)
Newbie (Noobie)
začátečník, nováček, nezkušený hráč, lamka
NP
Not a Problem
bez problému
na pokec
NPKC
NRN
No Reply Necessary
odpověď není nutná
NS
Nice shot
skvělý zásah/úder
NT
Nice Try
dobrý pokus
NT
no time
nemám čas
NTKV
no ty krávo, vole!
NTPC
no ty pí*o!
NTSFW
not safe for work
nehodící se do práce (neotvírat v práci)
NSFW
not safe for work
nehodící se do práce (neotvírat v práci)
NVM
Never mind
nevadí (hovorově "neřeš")
NVM
nevím
NWM
nevím
60
NZ
nemáš/není zač
O5
opět
O-O
Over and Out
přepínám a končím
OFC
Of Course
samozřejmě
OC
Of Course
samozřejmě
vole
OE
OIC
Oh I see
aha
dobře (OK)
OKI
OMG
Oh my God
Ó můj bože
OMFG
Oh my Fucking God
Ó můj zasraný bože!!
OMW
On My Way
Na cestě
ON
Oh No
Ó né!
OOK
OOK
přepis OK používaný fanoušky Zeměplochy,
narážka na Knihovníkovo Ook
OT
Off Topic
nepatří k věci
OTOH
On The Other Hand
na druhé straně
dobře (OK)
OKIS
ORLY?
Oh Really?
Opravdu?
P2P
peer to peer
typ komunikačních sítí určených především ke
sdílení souborů
P2P
pay to play
placení za hry online typu
Poněvadž (jako protože), jako "páč" se
vyskytuje i v řeči
PAC
PEBKAC
Problem Exists Between
Keyboard And Chair
problém se nachází mezi klávesnicí a židlí
PK
Player killer
Zabiják hráčů
PLS
Please
prosím
PSM
prosím
PSP
Playstation Portable
PTZ, ptže
protože
PT
party
parta(např. ve smyslu "dej mi PT")
PVP
Player versus player
hráč proti hráči
PvP
Party versus Player
parta proti hráči (nejčastěji ve hře World of
Warcraft v BattleGroundu horda proti alíkovi)
PVE
Player versus enemy
hráč proti nepříteli (proti NPC, mobům,
creepum, zkrátka postavám ovládaným hrou)
PWN
Preklep slova OWN viď PWND
PWND
preklep slova OWND(OWNED)-mám ťa, dostal
som ťa
Q/A
Question and Answer
Questions and Answers
otázka a odpověď
otázky a odpovědi
61
QATC
Question Answered, Thread
Closed
Otázka zodpovězena, téma zamknuto
R
Right
rozumím
ROFL, ROTFL
Rolling On (The) Floor
Laughing
válím se po podlaze smíchy
ROFLMAO
Rolling On (The) Floor
Laughing My Ass Off
válím se po podlaze až se poseru smíchy
ROTFLOL
Rolling On The Floor
Laughing Out Loud
válím se po podlaze s hlasitým smíchem
RES/RESS
Ressurection
Vzkříšení, resuscitace (často u MMORPG-ress
me pls - oživ mě prosím)
RIP
Recovery Is Possible
Recovery Is Possible (RIP), tak se jmenuje
systém zálohování, záchrany a obnovení
počítačových dat
R.I.P.
Rest In Peace
Odpočívej v pokoji
RL
Real Life
Reálný život
RS
RuneScape
MMORPG hra
rádo se stalo
R.S.S., rss
RT
Roger That
rozumím tomu/chápu to/porozuměl jsem
RTFA
Read The Fucking Article
přečti si ten zasraný článek
RTFM
Read The Fucking/Fine
Manual
přečti si ten zasraný / skvělý návod
RTFM
Reboot this fucking machine
Restartuj ten zasraný stroj (počítač)
RTFG
Read The Fucking/Fine Google přečti si zasraný / skvělý google
RTFH
Read The Fucking Help
přečti si zasranou napovědu
RTFS
Read The Fucking Source
přečti si zasraný zdrojový kód
RUOK?
Are You O.K.?
Jsi v pohodě?
SAF
See attached file
viz přílohu
SBI
So Be It
Budiž
SIMP
Shiting in my pants
Seru si do kalhot
Staré Jak Cyp
SJC
SNAFU
Situation Normal, All is
Fucked Up
Situace normální,všechno je v prdeli
SOHO
Small Office Home Office
malá kancelář domácí kancelář - označení pro
práci z domova
SOS
save our sex
zachraňte náš sex
SOS
Seal of star
pečeť hvězd/y (ze hry silkroad online)
SOM
Seal of moon
pečeť měsíce (ze hry silkroad online)
SOSun
Seal of sun
pečeť slunce (ze hry silkroad online)
SRO
SilkRoad online
současná MMORPG (hedvábná cesta)
SRY
Sorry
Omlouvám se
62
STFE
Search the Fucking Email
hledej v tom zasraném emailu
STFM
Search the Fucking Manual
hledej v tom zasraném návodu
STFU
Shut the fuck up
zavři už tu hubu
STFG
Search the Fucking Google
hledej na zasraném Google
STFW
Search The Fucking Web
hledej na zasraném webu
SUSFU
Situation Unchanged, Still
Fucked Up
Situace beze změn, stále v prdeli
SUYN
Shut up You N00B
Drž hubu ty n00be (n00b : Označuje hráče
začátečníka. Též Lama (počítačový žargon)
SWEIN
So What Else Is New?
Tak co je ještě nového?
SOaB
Son Of a Bitch
zkurvysyn
TANJ
There Ain't No Justice
není spravedlnosti
to bych blil
TBB
TBD
To Be Done
je nutno ještě udělat
tobě taky
TBTK
TGBADQ
Try Google Before Asking
Dumb Questions
Zkus google, než se začneš hloupě ptát.
TGIF
Thank god it's Friday
Díky Bohu, že je už pátek
TBH
To Be Honest
abych byl upřímný
THC
Thanks
děkuji (stejné jako THX, ale méně užívané)
THX
Thanks
děkuji
THX1E6
Thanks a million
děkuji milionkrát (1E6 = 1 000 000)
TIA
Thanks In Advance
děkuji předem
TINA
There Is No Alternative
k tomu není žádné alternativy
TINAR
This Is Not A
Recommendation
toto není žádné doporučení
TJN
To jo no
TJVKZ
To je vagínou ke zdi
TKC
Tak co
TLA
Three Letter Acronym
třípísmenná zkratka
tl;dr (TLDR)
too long; didn't read
moc dlouhé, nečetl jsem
Moment, telefonuji
TLF
TTF
That's the fuck
toto doprdele (reakce na wtf)
TTFN
Ta-ta for now
zatím pa-pa
TTJ
tak to jo
TTK
tak to každopádně
TTM
taky tě miluju
TTT
this time tomorrow
zítra touhle dobou
TTYL
Talk To You Later
Pokecáme později
TWL
ty vole
63
ty vole
TWE
TY
Thank you
díky
THX
Thank you (Thanks)
Díky
TJVP
to je v prdeli
TS
Team Speak
TTDN
to teda ne
TTJVP
Tak to je v prdeli
TTPJ
tak to potom jo
TX
Thank you (Thanks)
Díky
U2
You too
ty/tobě taky
UGBADQ
Use Google Before Asking
Dumb Questions
použij Google namísto ptaní se na hloupé otázky
UPA
úplně
UPE
úplně
UTFG
Use The Fucking/Fuck Google použij ten zasraný/do prdele Google
UFGF
Use (The) Fucking Google
First
nejdřív doprdele použij Google
UFO / UFLO
Unidentified Ferrari-looking
Object
neidentifikovatelný jako Ferrari-vypadající
objekt
univerzální hnědá omáčka
UHO
UR
You are
ty jsi/vy jste...
URW
You Are Welcome
rádo se stalo
UNHA
Univerzální Hadr na všechno
VOE
vole
VT, VNT
ventrilo
VBC
vůbec
W8
Wait
počkej
WAID
What An Interesting
Development
Jaký to ale zajímavý vývoj událostí
WB
Welcome Back
vítej zpět
Wo co go? O co jde?
WCG
WD
Well Done
výborně
WIYF
Wikipedia is your friend
Wikipedie je tvůj přítel.
WP
Well Played
Dobře zahráno (Používá se v MP hrách)
vole
WOE
WOW
World of Warcraft
MMORPG hra
WTG
Way To Go
Takhle se to má dělat! (ocenění něčího výkonu)
WTH
What The Hell
Co to sakra.....?! nebo také Ale co. O nic nejde.
WTF
What The Fuck
Co to doprdele?! nebo také Ale co. O nic
nejde. Expresivně.
WTS…
Want to sell…
chci prodat…
64
WTB…
Want to buy...
chci koupit…
WTT…
Want to trade...
chci vyměnit…
Wo tým žádná! (= O tom žádná!, vizte
též Kompost.cz)
WTZ
Co vidíš, to dostaneš.
WYSIWYG
What you see is what you get
WYSIWYM
What you see is what you mean Co vidíš, to máš na mysli.
WWJD
What would Jesus do?
Co by udělal Ježíš? Jak by se v této situaci
zachoval?
WWDD
What would Devil do?
Co by udělal Ďábel? Jak by se v této situaci
zachoval?
objetí a polibky
XOXO
YAS
You Are Shit
(doslova) Ty jsi hovno
YABA / YAFA
Yet Another Bloody / Fucking zase další pitomá / zkurvená zkratka
Acronym
YHBT
You have been Trolled
někdo si z tebe utahuje!
YHL
You Have Lost
prohrál jsi
YMMD
You Made My Day
zachránil jsi mi tento den
YOM
you owe me
dlužíš mi
YW
you're welcome
nemáte zač
Z5
Zpět
ZTT
Zjisti to
65

Podobné dokumenty