vilémovské noviny

Komentáře

Transkript

vilémovské noviny
VILÉMOVSKÉ NOVINY
DUBEN 2016
Ročník 22.
Oslavili jsme svátky jara a změnili si
na hodinách čas ze zimního na letní.
Letošní Velikonoce jsme se opět
v Mikulášovicích mohli setkat s velkolepou podívanou spojenou s obnovením tradice velikonoční jízdy. Jezdci s prapory na Velikonoční neděli se
projeli po městě s prapory kostelů
z okolních farností za doprovodu zpěváků z Vilémovského sboru.
Zdarma
S jarem přichází i jarní část fotbalové
divize a naše Áčko už odehrálo první
domácí zápas s Horními Měcholupy.
 Sběr
nebezpečného
odpadu
V dubnu si určitě nesmíme nechat ujít
tradiční pálení čarodějnic, které bude
v naší obci určitě jako každý rok stát
za to.
 Den otevřených dveří
S dubnem je tu samozřejmě i další
číslo našeho obecního měsíčníku, kte-
 Hledání
 Pověst o Šenovech
 Knihomolův ráj
ztraceného
času
 Co nového ve fotbale
 A další počtení
Budarová Marie
Cilichová Anna
Ulbrichová Jana
Hadys František
Margalová Margita
Pálek Jiří
Nastává obnova přírody, která se probouzí po zimě. Holé stromy se brzy
začnou znovu obalovat listím a rozkvete celá příroda.
Značného oživení se dočkalo i okolí
naší vlakové zastávky. Byl vybudován
jednoduchý přístřešek, proto je nutno
upozornit příležitostné cestovatele
vlakem, aby si dali pozor, kde vystupují, aby zastávku poznali. Řešení
zastávky je oproti starému přístřešku
poněkud minimalistické
ré si nemůžete nechat ujít. Dočtete se
plno zajímavých informací, máme
připravenou celou řadu pozvánek na
zajímavé akce. Po čase se své rubriky
dočkají i dychtiví knihomolové, pro
které je tu další tip na četbu. V čísle se
dále můžete setkat s již skoro tradiční
rubrikou o pověstech našeho kraje,
tentokrát tematicky zaměřené na Velký Šenov a samozřejmě nechybí ani
Hledání ztraceného času.
SB
Vejrážka Lubomír
Gendráč Josef
Bušek Jaroslav
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a zdraví!
Z důvodu ochrany osobních údajů dle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a zákona 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech budeme zveřejňovat pouze jmenný seznam našich jubilantů.. Ty z Vás, kteří si zveřejnění nepřejete,
prosíme, abyste včas, před uzávěrkou novin,
tuto skutečnost nahlásili. Oznámit to můžete
písemně, telefonicky na ohlašovně obyvatel
– 412 397 426 nebo elektronicky na e-mail
[email protected]
STRÁNKA 2
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte
mobilní svoz tohoto odpadu, který se
uskuteční v areálu obecního úřadu
Vilémov v termínu:
Od pondělí 2. 5. 2016 do pátku
6. 5. 2016; 8.00 – 16.00
VILÉMOVSKÉ NOVINY
Barvy a oleje musí být v řádně
uzavřených nádobách!!!
zdarma, to znamená, že za donesený
odpad nebudete platit.
Seznam dalších odpadů:
Mobilní svoz nebezpečných odpadů,
je jedním ze způsobu systému likvidace komunálních odpadů na
území obce Vilémova a je stanoven
obecně závaznou vyhláškou.
- Pneumatiky z osobních aut bez
disků!
- Nádoby znečištěné barvami nebo
lakem
- Nefunkční nebo nadměrně opotřebované elektrospotřebiče – televizory, ledničky, počítače - Vyřazená
elektrická a elektronická zařízení
odevzdávejte na sběrné místo
v kompletním stavu.
- Barvy, lepidla, pryskyřice
Nutná osobní předávka.
- Provozní náplně z automobilů
(oleje, brzdové kapaliny atd.)
Odpad neukládejte na stanoviště po
termínu svozu.
- Olejové filtry
Služba mobilního svozu odpadů je
Seznam sbíraných nebezpečných
složek komunálního odpadu:
- Olověné akumulátory, baterie
- Galvanické články
- Zářivky a výbojky
- Textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami
- Znečištěné obalové materiály
Klub leteckých modelářů byl ve Vilémově založen v roce 1983, v
témže roce převzali jeho vedení inženýři Hykš a Sucharda a napřesrok
se už zúčastnili prvních soutěží. Za
těch třicet let činnosti se v klubu
vystřídalo přes sto dětí. V poslední
době ale zájem spíše upadá. Jak říká
pan Hykš „Když jsme začínali, měli
jsme spoustu dětí a žádné zkušenosti. Teď máme spoustu zkušeností
a žádné děti.“ Ale i v malém počtu
dokážou být úspěšní.
Mobilního svozu nebezpečných odpadů mohou využít občané obce Vilémova, kteří plní systém stanovený
obcí a mají zaplacen odvoz domovního odpadu. Svoz nebezpečných
odpadů není určen pro firmy ani pro
podnikatele. Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání musí likvidovat jimi vyprodukované odpady na vlastní náklady a v souladu se
zákonem. Závěrem znovu připomínáme, že je zakázáno odkládat odpady mimo místa určená. Je třeba si
uvědomit, že pokud odkládáte své
odpady jinam, než je určeno, zakládáte černou skládku a vystavujete se
tak peněžnímu postihu za přestupek.
Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah
k životnímu prostředí.
- Vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady
S leteckým modelářstvím se na českém území začalo ve třicátých letech
minulého století
u Loun.
S „létáním“ u nás v obci se začalo
o půl století později. A zatímco
v současné době u Loun vyměnili
„létání“ za paragliding, naši modeláři bodují na jedné soutěži za druhou.
DUBEN 2016
Loni se Petr Blaschka umístil druhý
v kategorii házedel na mistrovství
ČR a Martin Hájek se dokonce stal
v juniorské kategorii mistrem republiky. I dívky mohou dosáhnout úspěchů. Není tak vzdálená doba, kdy se
Jitka Blaschková v závodech pravidelně umisťovala do první desítky.
Na dni otevřených dveří zaznělo, že
děti v kroužku jsou jako desetibojaři.
Naučí se rýsovat, pracovat s pilníkem, lakem, ale třeba i vrtačkou
a navíc mají solidní fyzickou průpravu. Nevěříte? „Za soutěž se běžně
naběhá deset kilometrů. Jednou se
nám na soutěži ztratilo letadlo. Za
rok nám ho vrátili s tím, že ho našli
o šedesát kilometrů dál.“ vypráví
historky Zdeněk Hykš.
Vedoucí kroužku kromě dne otevřených dveří dělali také nábor členů
v naší škole. Každé dítě dostalo
osobní pozvánku na den otevřených
dveří. Modelářská klubovna pak byla příjemně zaplněna dětmi i jejich
rodiči a příznivci kroužku. Kupodivu zájem o modelařinu projevily
hlavně dívky a pan Hykš se těší, že
některá z nich bude pokračovat
v úspěšné dráze zdejších modelářů.
AP
Máte rádi golf, ale okolí Vaše nadšení nesdílí? Chcete sdílet Vaši radost z golfu se stejně naladěnými
lidmi? Právě pro Vás jsme založili
golfový klub Mikulášovice. Pro členy připravujeme golfové výlety,
turnaje, pravidelné setkání a další
výhody.
DUBEN 2016
V dávných dobách,kdy tuto liduprázdnou krajinu pokrývaly jen husté, často jen těžce přístupné lesy,
projížděl tudy se svou družinou jakýsi rytíř z Míšeňska. Po namáhavé
cestě, trvající delší dobu, přijel se
svojí družinou do širokého, avšak
nezalesněného údolí, táhnoucího se
od východu k západu a po spatření
tohoto rozsáhlého prostoru, porostlého čerstvou,zelenající se trávou, prohlásil ve své rodné řeči: „Das ist eine schöne Au!“ Znamenající
v češtině: „To je krásná louka
(lučina, luh, niva).“ Tak vznikl německý název Schönau, ze kterého
pak bylo odvozeno české pojmenování Šenov.
Onen rytíř pak zde měl založit jakési
své sídlo a je-li pověst alespoň trochu založená na skutečné události,
pak k tomu mělo dojít kolem roku
1100.Celá tato oblast náležela tehdy
k biskupství a markrabství míšeňskému a roku 1158 přešla i s Horní
Lužicí (Budyšínskem) pod českou
správu. Matriky míšeňského biskupství se v r. 1346 skutečně zmiňují
o rytířském sídle s hradbami a dvorem v Šenově. To bývalo tehdy na
parcelách čísel 1, 6, 7 a 16 pozdější
Leopoldky (Leopoldova), přičemž
č. 6 sloužilo jako obydlí šafáře.
Panské sídlo na místě domu čp. 133
bývalo jakousi tvrzí obehnanou valy,
které byly ještě koncem 20. století
na tamější louce bourány. Tvrz však
byla úplně rozbořena už v roce 1430
husitským vojskem, které v té době
ve zdejším kraji napáchalo mnoho
škod a už nikdy nebyla obnovena.
Její zbylé zdivo bylo kolem roku
1500 převezeno do Lipové, tehdejšího Hanšpachu, na výstavbu starého
zámku, pozdějšího pivovaru. Obnoveno bylo pouze opevnění, které
vytrvalo až do roku 1768 a poté bylo
ponecháno osudu.
Dosti složité, ale docela zajímavé je
vše, co se názvu týče. Od počátku to
VILÉMOVSKÉ NOVINY
byl Schönau, avšak v místním dialektu se vyslovoval jako „šíne“ a to
se udrželo až po dnešní časy. Na
starých listinách se setkáváme také
s názvy Schone, Schonaw nebo také
Schönaw. Vzhledem k tomu, že na
Němci osídlených územích existovalo několik Šenovů s názvem
Schönau, používalo se kvůli jejich
odlišení ještě názvu doplňujícího,
který oznamoval oblast, ve které se
ten který Schönau (Šenov) nachází,
a proto se v tomto případě užíval
název Schönau in Böhmen (Šenov
v Čechách), ve zkratce pak Schönau
i. B. Když byl Šenov spojen
s ostatním světem 14.prosince 1884
železnicí, přešlo se poté dokonce
k sáhodlouhému názvu Schönau an
der böhmische Nordbahn (Šenov na
české Severní dráze), kde i samotná
zkratka názvu byla dost dlouhá
Schönau a. d. B. N. B.
Až teprve 3.června 1914 byl výnosem císařsko-královského ministerstva vnitra ustaven název Groß
Schönau in Böhmen (Velký Šenov
v Čechách). Tento název se udržel
ale pouze do podzimu r.1938,kdy
město připadlo do německé provincie Sudety pod názvem Groß
Schönau,
bez
dodatku
„in
Böhmen“ (v Čechách), který byl
užíván do konce války v roce 1945
a poté se oficiálně začal v plné míře
používat český název Velký Šenov.
STRÁNKA 3
Koncem 17. a počátkem 18. století
začala na jihovýchod od Šenova
vznikat z různě roztroušených domků samostatná osada, která měla
charakter malé vesničky. Protože se
rozkládala ve značné blízkosti Šenova, začalo se jí říkat Malý Šenov
(Klein Schönau).Poprvé je Malý
Šenov zmíněn roku 1745 a název
Malý Šenov je tudíž mnohem starší
než Velký Šenov, který v té době byl
stále ještě Šenovem v Čechách
a přejmenování na Velký Šenov se
dočkal až v roce 1914.Oba Šenovy
byly úředně spojeny v jednu obec
roku 1847.
V době 2.světové války tyto názvy
docela komplikovaly situaci německým úřadům, neboť nedaleko odsud,
v Horní Lužici také existoval Groß
Schönau (na trase z Varnsdorfu do
Žitavy) a Klein Schönau (v těsné
blízkosti Žitavy). Jelikož však byla
Horní Lužice v minulosti začleněna
do Saska, tak se přidával k těmto
názvům ještě název doplňující
a vznikl tak Groß Schönau in
Sachsen (v Sasku) a taktéž i Klein
Schönau.Když pak po válce v roce
1945 vznikla na řece Nise německopolská hranice, zůstal Groß Schönau
v Německu, zatímco Klein Schönau
se ocitl na území Polska, kde jej známe dnes pod názvem Śieniawka,
jako obec s významnými tržnicemi.
Eduard Steun
STRÁNKA 4
Pokud jste ještě stále neobjevili knihu, se kterou projasníte dlouhé
chladné, třebaže jarní večery, Poslední aristokratka se této těžké úlohy se ctí zhostí.
Přebal
knihy
hrdě
hlásí
„Nejhumornější kniha roku 2012”
a hned v úvodu se dozvídáme, že
jedinou ambicí knihy je pobavit čtenáře. Někomu by to mohlo znít lacině a bezúčelně, autor však na stránkách knihy ukazuje, že hodnocení
rozhodně nejsou přehnaná. Už jen
samo téma knihy, česká aristokratická rodina se vrací z Ameriky na rodnou hroudu, aby obnovila zašlou
slávu rodinného zámku, k čemuž jim
má pomoci zámecký personál
o třech lidech, je šikovně zvolené
a nabízí téměř neomezenou škálu
humorných a krkolomných situací,
do kterých se rodina na zámku dostane.
Kniha je psaná jako deník komtesy
Marie, která s určitým sarkasmem
humorně popisuje každodenní lapálie obyvatel zámku. Vtip, spád děje
Jednou ze zastávek společného turné
Voxela, UDG a Xindla X je na začátku dubna i Rumburk. Pro ty, kteří
ještě nemají lístek, nebo kteří se ještě nerozhodli, jsme připravili krátkou upoutávku.
Pokud váháte nad koupí kvůli vycházející hvězdě Voxelovi, tak neváhejte. Mladý písničkář jako by dopředu počítal s tím, že hlavní „star“
jsou UDG a Xindl, a tak se snaží do
svého výstupu posluchače zapojit.
Zazpívá si s ním i ten, kdo od něj
nikdy neslyšel ani notu. Jeho vystoupení potom střídají UDG.
Krátce před turné vydala kapela
UDG novou desku s názvem Emotikon. Pecky z nové desky tvoří
přibližně polovinu jejich setlistu, ale
VILÉMOVSKÉ NOVINY
DUBEN 2016
a nadhled, to jsou věci, které zaručují čtivost knihy a také to, že u ní během dlouhých jarních večerů rozhodně neusnete.
Autor jako kastelán je s prostředím
dobře obeznámen. Situace parodující návštěvníky památek jsou tedy
věrohodné a mnohdy přímo z praxe.
Ačkoliv se často zdají až neuvěřitelné, tak každý, kdo je alespoň trochu
seznámen s prací na hradě/zámku ví,
že se tam opravdu občas personál
dostává do bizarních situací.
O úspěchu knihy svědčí také fakt, že
byla nedávno zdramatizována Arnoštem Goldflamem. Do svého repertoáru hru zařadilo pražského divadlo Na Jezerce v hlavní roli s Annou Polívkovou. Vstupenky na představení jsou téměř k nesehnání, můžeme tedy konstatovat, že i divadelní adaptace je poměrně výbušná.
Na závěr ještě pro představu krátká
ukázka z úvodu knihy: Jmenuji se
Marie Kostková z Kostky. V rodové
historii jsem v pořadí třetí. Marii I.
pochovali v roce 1450 do rodinné
pokud jste se k albu ještě nedostali
a jste příznivci ústecké partičky, nemáte se čeho bát. Songy z nové desky jsou stejně chytlavé přesně jako
staré věci. Na jejich koncertě se samozřejmě dočkáte i jejich nejznámějších hitů jako je Kurtizána nebo
Hvězdář. Jejich show je určitě nezapomenutelným zážitek a na účinkujících je vidět, že si svůj výstup
opravdu užívají se vším všudy.
Tečkou večera je Xindl X, který hraje své nejznámější písně a ani on
nenechá své publikum v klidu.
Pokud si chcete užít energický hudební večer, tak určitě neváhejte
a vyrazte 9. dubna do Rumburka!
SB
hrobky, aniž se přesvědčili, že je
dostatečně mrtvá. Když o pár let
později hrobku otevřeli, seděla na
schodech. Od té doby jsme pohřbíváni v zatlučených rakvích. Zatlučená je i rakev Marie II., která při jednom z pokusů o výrobu kamene
mudrců vynalezla zřejmě dynamit.
Do rakve zatloukli pouze část jejího
šatníku a paruku, protože tělo zmizelo spolu s věží, kde měla laboratoř.
Obě jsou naše strašidla. Ani jedna
se nedožila dvaceti.
DUBEN 2016
Odhalte tajemství českých hradů
a zámků. Máte rádi dobrodružství
a romantiku? Nechcete být jen pasivními účastníky prohlídky, ale aktivně se zapojit do jejího průběhu?
Rádi řešíte hádanky?
VILÉMOVSKÉ NOVINY
Právě pro Vás je určen projekt
Otevřete 13. komnatu. Jedním z deseti objektů, které můžete v rámci
tohoto projektu navštívit, je také
Zámek Děčín. Vaším tajemným
průvodcem u nás bude Zikmund
z Vartenberka alias
Černý rytíř.
Těžko
bychom
v dějinách zámku
našli tak lstivého
a vypočítavého pána
jakým byl Zikmund.
V ukrutných dobách
husitských
válek
dokázal
obratně
převlékat svůj plášť
a
díky
tomu
nashromáždil
STRÁNKA 5
nevídané jmění. Ale kdo s čím
zachází, tím také schází. Proto není
divu, že Zikmund nakonec špatně
skončil. Jak? Dozvíte se během
prohlídky s tajemnou postavou...
Opět od dubna o sobotách, nedělích
a svátcích v 10:30, 14:00 a 15:30
hodin.
Vstupné: 110 Kč, studenti/senioři
90 Kč, děti 70 Kč, rodinné 280 Kč
Vstupenky zakoupíte v pokladně
zámku na prvním nádvoří.
13. komnata se otevírá od
3. dubna do 30. října 2016 po
předchozím objednání každou neděli
ve 12:00 hodin.
STRÁNKA 6
VILÉMOVSKÉ NOVINY
DUBEN 2016
Místo na fotografii z minulého číslo šlo
zajisté snadno najít. Leží přímo na hlavní
silnici pod kopcem na Mikulášovice.
Dům v popředí stojí dodnes, ale stavba
v pozadí v zatáčce již nikoli. Stejně tak
stojí za zmínku i tovární komín, který již
nedosahuje plné výšky.
V tomto čísle je na fotografii opět známé
místo, uhodnete které?
Ing. Martin Klinger
Lidé se generálně dělí na dvě skupiny: sběrače a sběratele. Sběrači jsou
ti, kteří když naleznou něco starého,
rezavého, zničeného, říkají hned: Do
sběrny s tím. Sběratelé jsou ti, kteří
když naleznou cokoliv rezavého či
poničeného, říkají: Je to hezké, je to
krásné, s tím možná půjde ještě něco
udělat.
Slyšíme občas o těch, kteří koupili
např. nějakého veterána, dělají na
něm dva roky, a po dvou letech,
když vyjedou tímto autem z garáže,
tak vypadá i jezdí lépe než když vyjelo z továrny.
Bohužel, většinou jsou lidé v životě
sběrači. Když někoho vidíme nebo Upřímně děkujeme všem za projeves někým máme nějaké špatné zkuše- nou soustrast.
nosti, hned ho odsoudíme, uděláme
Rodina Gothova
si na něj názor, a „do sběrny“ s ním.
Pán Ježíš je rozhodně sběratelem.
V každém špatném, zlém či nedobrém člověku vidí dobro. A chce každého člověka zachránit a ukázat jeho
důstojnost a hodnotu, i kdyby to byl
největší hříšník a zločinec.
Radostný čas velikonočních svátků a
velikonoční doby je časem naší reflexe a zamyšlení nad tím, jestli
v životě jsem víc sběračem nebo
sběratelem.
jk
Své narozeniny by 8. dubna oslavil
pan Ing. Karel Sodomka. Vzpomeňte
vy, co jste ho znali, na tohoto člověka, sportovce a kamaráda.
DUBEN 2016
Vítězem memoriálu J. Horáka starých gard nad 35 let se ve Vilémově
stalo po roce opět mužstvo – SK
Stap Tratec Vilémov.
Letošní 19. ročník satelitního turnaje
starých gard od 35 let v halové kopané – Memoriál Josefa Horáka – pořádal SK Skloluxus Lipová ve Vilémovské hale. Turnaje se zúčastnilo 6
týmů a hrálo se 1x10 minut, systémem každý s každým. Prakticky do
posledního kola nebylo rozhodnuto
o vítězi, neboť velký favorit a obhájce trofeje - Garda Vilémov podlehl
ve 2.kole Mikulášovicím. Po tomto
utkání však již Vilémovští gardisté
nezaváhali a obhájili tak loňské prvenství.
VILÉMOVSKÉ NOVINY
v Mikulášovicích a tady bylo naše
Áčko 7. a Béčko 8. Celkově skončilo Áčko na 6.místě a Béčko na
9.místě. Celkový vítěz – D. Poustevna A. Liga bude pokračovat venku
od 13.5.2016.
Pan Fúsek st. nám opět zajistil pro
hráče i diváky vkusné kartičky
s losem jara a na druhé straně jsou
jména a přidělená čísla všech hráčů.
Vyšlo to na 3 tis. Kč, ale bylo to hrazeno sponzorsky. Díky.
Dostali jsme nabídku od Invesportu
na
dva
borce
tmavé
pleti
z Holandska, původem ze států
Curacao a Kongo. Bylo to lákavé,
vzhledem k jejich dosavadním působištím, ale nabídka přišla příliš
pozdě, když jsme již měli kádr
uzavřen. Navíc by kvůli formalitám tito borci neodehráli
všechna soutěžní utkání.
Na hostování opět do Psár u
Prahy odešel náš Vojtěch Kříž.
Věřme, že se mu tam bude opět
dařit a střílet jednu branku za
Naše Á-mužstvo sehrálo generálku
na mistrovské zápasy v Novém Boru
proti místnímu FC a podlehlo mu
0:2, ale byl to konečně zápas proti
silnějšímu soupeři, který odhalil ještě některé naše skulinky a otevřel
nám trochu oči před mistrovskými
zápasy, které budou daleko důležitější, než zápasy v zimní přípravě.
První mistrovské zápasy našeho Áčka – smolná prohra v Libiši 3:1
(Soukup),
zbytečná
prohra
v Chomutově 2:1 (Hnízdo), doma
ale výhra s Horními Měcholupy 1:0
(Kaňkovský 1x). Máme 19 bodů
a jsme zatím na 14.místě v tabulce
divize skupiny B.
Naši elévové sehráli poslední dva
turnaje a sice v D.Poustevně, kde
obsadili – Áčko 6. a Béčko 9. místo.
Poslední
turnaj
byl
pak
druhou, jak u něho bývalo zvykem.
Do Velkého Šenova jsme uvolnili na
hostování – Greňa, Hejla, Šipulu
a Radka Vichtereye. Věřme, že se
jim tam bude dařit a pomohou jim
k záchraně 1.A třídy.
STRÁNKA 7
Připomněli jsme si po zápase
v Libiši malou vzpomínkou a přiťuknutím skleničkami výročí – 30
let od úmrtní našeho nezapomenutelného kamaráda Míly Kotraby.
Naši gardisti měli poslední nohejbálek a pak poseděli při dobrém papů
(pečená kolena a uzená rolka) a pití
(Ramazoti, slivovice, pivečko/ až do
pozdních nočních hodin)-
Rybáři prořezávají důkladně dřeviny
okolo jejich rybníku u cihelny. Trochu to bude mít i na nás negativní
vliv, když budeme trénovat na spodní bránu a hledat více míčů, které již
stromy nezachytí. Rozjezdili nám
také naše ekouložiště trávy, ale
jakmile skončí s proříznou dáme to
do pořádku.
Na hlavní plochu jsme obdrželi od
našeho nového sponzora zbrusu nové hluboké sítě v kombinaci barev –
modrá/černá. Věřme, že to podnítí
naše fotbalisty k lepší mušce. Ušetřili jsme tak další 3 tis. Kč. Děkujeme.
V nedožitých 75 letech nás navždy
opustil bývalý funkcionář a náš velký fanoušek pan Walter Goth. Čest
jeho památce.
Libor Sklenář
STRÁNKA 8
VILÉMOVSKÉ NOVINY
11.4. ordinace od 13 hodin!!!
13., 14., 21., 28. 4. NEORDINUJEME
18.4. ordinace 9-12h a 14-18h
19.4. ordinace 8-13h
Běžné ordinační hodiny:
Pondělí 09:30 - 18:30
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
tel. 412 391 750.
Vážení občané Vilémova a především mí klienti a klientky. Oznamuji
Vám, že od 1. 5. 2016 bude provozovna kadeřnictví v DPS uzavřena.
Budu se na Vás moc těšit v novém
kadeřnictví v Dolní Poustevně čp.
166 (naproti restauraci U Krejzů).
Praktický lékař
Pondělí 13.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 11.00
Bohumila Štrombachová
Pátek 07.00 - 11.00
tel 607 027 545
Zubní lékař
Liché čtvrtky dle objednání.
Tel. 412 391 260
Dětský lékař
Pondělí 11.00 - 13.00,
13.00 - 14.00 pouze sestra
Úterý (pouze sestra) 6.00 - 11.30
Tel. 725 072 223
Rehabilitace
Úterý 08.00 - 16.00
Tel. 723 101 655
Středa 08.00 - 14.00
Redakční rada:
Stefanie Bílková, Alžběta Petrášová,
Petr Petráš, Hynek Raichart
Čtvrtek 08.00 - 16.00
Pátek 08.00 - 14.00
Tel. 412 397 364
Máte nějaké připomínky, návrhy,
náměty či rady?
Prosím, kontaktujte nás na:
[email protected]
#
KLUB
Z
S
B
1.
Lovosice
18
31:14
43
2.
Neratovice
18
35:26
36
3.
Kladno
18
42:22
34
4.
Český
Brod
18
32:18
34
5.
Libiš
18
30:20
32
6.
Meteor
Praha
18
33:22
31
7.
Baník
Souš
18
28:21
30
8.
Rakovník
18
30:33
29
9.
Litoměřice
18
31:32
26
10
Úvaly
18
31:36
25
11
Nymburk
18
20:23
24
12
Horní
Měcholupy
18
15:26
23
13
Chomutov
18
20:29
21
14
Vilémov
18
18:32
19
15
Litvínov
18
18:32
16
16
Louny
18
18:46
9
Středa 12.00 - 15.30
Pondělí 08.00 - 15.00
Na shledanou
DUBEN 2016
Duben: 4. 4. a 18. 4.
Pátek 8. 4.
Uuuups! Noe zdrhnul, kino Velký Šenov, 18h
Úterý 19. 4.
Nezmaři a Čtyřlístek, DK Rumburk,
18h
Sobota 9. 4.
Voxel, UDG, Xindl X, DK Rumburk,
19h
Pátek 22. 4..
Škatuláci, kino Velký Šenov, 18h
Neděle 30. 4.
Pálení čarodějnic
Neděle 10. 4.
Strýček Váňa, hraje soubor Hraničář,
Slovanský dům, Mikulášovice, 19h
Dubnové
výstavy
Vysvědčení v proměnách času
Středa 13. 4.
Koncert vážné hudby, zámek Šluknov,
19h
Vše zámek
Šluknov
Panenky Barbie
Turistické vizitky
VILÉMOVSKÉ NOVINY, měsíčník obce Vilémov, okr. Děčín. Řídí Redakční rada. Uzávěrka čísla vždy 28. den v měsíci. Příspěvky je možno
zasílat na e-mail: [email protected] Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat externí příspěvky. Registrační číslo MK ČR
E 12245. Tiskne na vlastní náklady Obecní úřad Vilémov. Adresa redakce: Obecní úřad, čp. 172, 407 80 Vilémov.

Podobné dokumenty