zde - Tisá

Komentáře

Transkript

zde - Tisá
O B C E
T I S Á
2 1 . R O ČNÍK • 5 . ČÍ S L O • 2 0 . 1 0 . 2 0 1 5 • Z DARMA
Horolezecký památník
Zpátky ke kořenům
do Tisé
3
2
MAMINY RUN v Tisé
5
Vítejte, prvňáčci
10
12
Dny evropského dědictví v Tisé
Dny evropského dědictví jsou významnou
kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí
v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Pro širokou veřejnost jsou zpřístupněny zajímavé a výjimečné
památky, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Dny Evropského dědictví se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy, je-
jich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence.
Kostel Sv. Anny v Tisé se letos poprvé zapojil do této akce, garantem se stal Spolek pro Tisou, akci zaštítila Obec Tisá. V neděli 6. září tak
kostel navštívila řada zájemců, nejen obyvatel Tisé, ale též čeští a zahraniční turisté, zájem
byl zhlédnout kostel samotný, zejména naše
památky – Schönsteinský anděl, varhany, zvony, lustr.
Pokračování na str. 2
SLOVO STAROSTY
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Výše
dotace činí 600 tis. Kč.
Současně probíhají další tři akce podpořené dotacemi, poskytnutými Ústeckým krajem
v rámci Programu obnovy venkova. „Revitalizace zeleně-Vstup do skal“ nad kostelem sv.
Anny s poskytnutou dotací 173 tis. Kč, „Vybavení kulturního zařízení v OÚ“ s dotací 125
tis. Kč a dotace 38 tis. Kč na projektovou dokumentaci „Optimalizace vodního režimu ostrovské rybníky“.
Schválení zákona o rozpočtovém určení
daní přineslo do obce navýšení daňových příjmů – tyto prostředky byly využity pro realizaci dosud odkládaných oprav, zejména místních komunikací.
Prázdniny nebyly v obci obdobím nečinnosti. Byla realizována řada sportovních a kulturních akcí, o nichž se ve Zpravodaji dočtete dále. Všem pořadatelům a účastníkům akcí
děkuji. Osobně bych chtěl vyzdvihnout nacvičení činohry „Slaměný klobouk“, jejíž premiéra
vzbudila můj upřímný obdiv.
Vážení spoluobčané,
krásné letní počasí podpořilo naši společnou snahu o zlepšování vzhledu obce, v souladu s rozpočtem a programem rozvoje. V letošním roce nám mimořádně pomohly dotace, které se šťastně seběhly do jednoho
období a umožnily razantní zlepšení centra obce. Dominující je nová fasáda, oficiálně „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu“, realizovaná z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu soudržnosti s dotací
4 255 tis. Kč. Tato akce byla ukončena a předána. V současné době pokračuje úprava
vnitřních prostor akcí “Rekonstrukce kulturního zařízení v budově OÚ“ spolufinancovanou z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, určenou pro držitele stuhy v soutěži „Vesnice roku 2014“ v rámci podprogramu
Studenou sprchu jsem naopak dostal rozhodnutím krajského soudu ze dne
23.  9.  2015, kterým byly zrušeny některé
podmínky územního plánu pro využití území
v lokalitách 9, 11, 12a, a 12b.
Zrušením povinnosti prověřit zastavitelnost
v těchto lokalitách územní studií a omezit zde
hustotu výstavby výměrou pozemku pro rodinný dům průměrně 1 600 m2 bylo hrubě pošlapáno ústavní právo na samosprávu občanů
řídit rozvoj obce ve svém území. Obec využije
veškeré prostředky, které poskytuje právní řád,
aby toto nespravedlivé rozhodnutí zvrátila.
Přeji Vám všem slunný podzim a mírnou
zimu a tradičně Vás zvu na připravované akce.
Zejména si rezervujte čas na předvánoční divadelní představení „Hoří má panenko“ s Josefem Náhlovským. Setkání seniorů a tradiční vánoční program od Rozsvěcení stromku
po Českou mši vánoční budou zveřejňovány
na stránkách obce, ve vývěskách a na obvyklých místech. Srdečně Vás zvu. Přijďte všichni!
Jiří Jandásek
Dny evropského dědictví v Tisé
Dokončení ze str. 1
Součástí dne byl doprovodný program.
Úžasný byl koncert studentů Konzervatoře
Teplice – skupina bicích nástrojů No Metronome Percussione přivezla program, kterým
reprezentovala Ústecký kraj na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, v téměř hodinovém koncertě nechali rozeznít celou škálu bicích nástrojů. Vrcholem dne a výjimečným zážitkem pak byl varhanní koncert Dr. Stephana Daubnera a jeho manželky Marie-Therezse, ta jej doprovázela na violoncello – v jejich
podání zazněly skladby Jana Křtitele Kuchaře, Antonína Dvořáka, Petra Ebena i Stephana Daubnera.
To, že Dny evropského dědictví v Tisé své
poslání splnily, snad více napoví rozhovor se
Stephanem Daubnerem.
Ing. Tomáš Kratochvíl
No Metronome Percussione v Tisé.
Horolezecký
památník
Někdy před třemi léty jsem počal uskutečňovat myšlenku vybudovat ve skalní oblasti Tisá-Ostrov památník všem těm horolezcům z našeho regionu, kteří tragicky zahynuli ve skalách či v horách. Začal jsem
sbírat podklady, sondovat pamětníky, kontaktovat horolezecké oddíly. Pomalu se začal můj zápisník plnit jmény. Většinu z nich
jsem v průběhu mé dost dlouhé horolezecké činnosti znal osobně.
Výběr místa pro památník již tak jednoduchý nebyl. Měl jsem představu o místě
trochu skrytém, zaručujícím určitou pietnost, ale zase někde poblíž cesty.
I plocha, na níž by se památník zbudoval,
byla velmi důležitá. Sušší místo, případně
trochu chráněné shora převisem, dostatečně velké. Vytipoval jsem tři místa, všechna
v skalním městě Tisá.
Postupně se do výběru zapojili pracovníci CHKO, představitelé obce Tisá, ale i kamarádi, horolezci. Věc se počala vyvíjet. Několik schůzek vyneslo na světlo různé názory na celou věc. Od většinou souhlasných až po hlasy zásadně odmítající cokoliv. Nakonec jsme se rozhodli pro umístění na západní straně věže Tlouštík u vstupu do skal. S tímto místem ovšem mnoho
lezců nesouhlasilo. Důvod? Blízkost lezecké
cesty /pro lámavost zrušené/ a velký pohyb
turistů po okolí. Ale na tomto místě jsme si
ujednotili velikost památníku, jeho vzhled
a rozložení. Ing. arch. Milan Míšek zpracoval základní studii. V tomto čase se již počaly zhotovovat tabulky se jmény podle vzo2
Slavnostní odhalení pomníku. ru, na kterém jsme se v širším kroužku dohodli. Místo bylo nakonec zamítnuto, a tak
jsme našli nové místo na nelezeckém masívu poblíž Srnčích věží. I toto místo bylo
pracovníky po zásahu horolezeckého oddílu Chomutov za podpory sdružení „Stop tunelům“ opět zamítnuto. Mezitím se podařilo s pomocí několika sponzorů alespoň částečně pokrýt případné náklady. Uběhl další
rok. Ve spolupráci se Spolkem pro Tisou vedeným Tomášem Kratochvílem, předsedou
horolezeckého oddílu Teplice Ing. Pavlem
Aksamitem, Jirkou Turkem a dalšími nadšenci se nakonec podařilo najít místo, které
zpočátku nevypadalo příliš slibně, ale nakonec je po různých úpravách téměř ideální.
Na rozhraní tiských a ostrovských skal v oblasti zvané všeobecně „Himmelreich“ nedaleko turistické cesty do Ostrova, ale přece jenom skryté mezi okolními skalami, je skalní
útvar plně vyhovující našemu záměru.
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
Foto: Jiří Turek
Záštitu převzalo Sdružení pro Tisou
a v poměrně krátké době byla vyřízena
všechna potřebná povolení. Na začátku
měsíce května se počalo s úpravou a později v několika etapách i s montáží památníku. Velkou pomocí byla práce vlekařů
z Tisé pod vedením Jirky Turka. Na úpravu
okolí bylo zorganizováno několik brigád,
na kterých se podíleli členové teplického
a dubského horolezeckého oddílu a členové Spolku pro Tisou. Nakonec montáž symbolu památníku, dřevěné plastiky
z rukou sochaře Josefa Šporgy, dokončilo
započaté dílo.
Pátého září 2015, po třech letech hledání, odmítání, znovu hledání, se nakonec
památník mohl odhalit. Chtěl bych zde
poděkovat všem známým i neznámým,
kteří se na zdárném dokončení podíleli.
Bez nich a jejich zápalu pro věc by památník dnes nebyl. Gerhard Tschunko
Ústecký kraj opět vyhlásí dotace na kotle
Podle tiskové zprávy ze zasedání rady Ústeckého kraje požádá kraj o dotaci na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva ve výši
162 milionů korun. Radní Ústeckého kraje tak schválili přípravu projektového záměru, který spadá do výzvy Ministerstva životního prostředí. Konkrétně jde o Prioritní osu 2,
Operační program Životního prostředí 2014
– 2020. Tento program má za cíl výměnu přibližně 80 tisíc kotlů. Podle požadavků MŽP
musí být do konce roku 2018 v Ústeckém kraji zrealizováno nejméně 1 080 projektů. V kraji je potřeba vyměnit cca 42 tisíc kotlů na tuhá
paliva. Maximální způsobilé výdaje na jednotlivý projekt pak budou ve výši 150 000 Kč.
Podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové
bude kraj uplatňovat dvě varianty proplácení dotace konečným uživatelům. V prv-
ní variantě si uživatel pořídí kotel na vlastní náklady a kraj následně po provedení kontroly předložených podkladů a dokladu o zaplacení faktury dodavateli provede úhradu příslušného podílu dle určené výše spolufinancování na účet konečného uživatele. V druhé variantě kraj provede platbu na základě částečně uhrazených faktur. Konečný uživatel – fyzická osoba předloží kraji fakturu od dodavatele zároveň s dokladem o zaplacení příslušného podílu dle určené výše spolufinancování. „Časová způsobilost výdajů na projekt
uhrazených konečným uživatelem je ohraničena dnem vyhlášení 16. Výzvy MŽP, tedy
od 15. 7. 2015. U žadatelů, kteří budou chtít
provést výměnu stávajících kotlů na pevná
paliva ještě před nastávající topnou sezó-
nou 2015/2016, tedy před vyhlášením 1.
Výzvy Ústeckým krajem, dojde k proplacení pouze v případě, že budou splněny veškeré předepsané náležitosti,“ dodala Lucie
Dosedělová.
Kraj předpokládá, že krajská výzva,
do které se budou moci hlásit koneční žadatelé, bude otevřena začátkem příštího roku.
„V minulých letech jsme vyhlášené výzvy
pro velký záměr museli ukončit vždy předčasně, žadatelů bylo tolik, že byla alokace
vyčerpána během pár dní. Věříme, že i tentokrát bude o dotace na výměnu kotlů velký zájem,“ doplnila ještě Dosedělová. Kotlíkových dotací zatím využilo cca 10 000 domácností v Královéhradeckém, Plzeňském,
Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Petr Bureš
Krajský soud rozhodl
ve věci územního plánu obce Tisá
Dne 23. září došlo před Krajským soudem
v Ústí nad Labem k veřejnému jednání ve věci
návrhu na neplatnost ustanovení územního
plánu obce Tisá. Krajský soud rozhodl ve prospěch navrhující strany a zrušil platnost dvou
podmínek v územním plánu obce Tisá.
Konkrétně se jedná o zrušení ustanovení o povinnosti pořídit územní studii potřebnou pro budoucí využití zastavitelného území pro stavbu rodinných domů ve lhůtě 18
let. Tato lhůta je dle rozhodnutí soudu nepřiměřeně dlouhá. Dále se jedná o zrušení ustanovení požadující minimální plochu pozemku pro výstavbu rodinných domů ve velikosti 1600 m2. V neposlední řadě soud uložil obci
Tisá povinnost uhradit náklady na řízení navrhovateli ve výši téměř 20 tis.Kč.
Obec právě obdržela i písemné zdůvodnění rozsudku od Krajského soudu, proto jsme se
zeptali starosty Tisé Ing. Jiřího Jandáska na jeho
pohled na celou záležitost, která se svými důsledky bezprostředně dotýká všech občanů Tisé.
Jak může rozhodnutí krajského soudu
ovlivnit život občanů Tisé v budoucnu?
Zásadně a negativně. Je v rozporu se schváleným územním plánem a s programem rozvoje obce. Neumožňuje přirozenou a rovnoměrnou regulaci rozvoje obce a postupnou
zástavbu. Navíc se týká jen některých, vymezených lokalit. Konkrétně 9,11, 12a, a 12 b.
Kolik celkem zaplatila Tisá za přípravu
územního plánu? Má toto soudní rozhodnutí vliv na platnost územního plánu jako
takového?
Obec zaplatila celkem 1 047 tis.Kč, 200 tis.Kč
dostala zpět z dotace. Územní plán zůstává platný, byly zrušeny některé podmínky v některých
lokalitách. Rozhodnutí má vliv na způsob a čas
zastavění v území, například počet domů v lokalitě a kdy bude která lokalita zastavěna.
Bude se obec bránit tomuto rozhodnutí
právní cestou?
Ano, využijeme všechny možnosti, které
nám právní řád ČR dává.
Text a rozhovor – Vašek Fuchs
Co se děje u sousedů: Projekt
truck centra v Krásném Lese se zadrhává
Tisá – Podle informací zveřejněných
ve Zpravodaji Petrovice, se zastupitelé Petrovic neshodli na usnesení k doplněné dokumentaci záměru a posudku, zda případná stavba truck centra u dálnice D8 v Krušných horách má či nemá vliv na životní prostředí. Záměr výstavby centra počítá s rozlohou o velikosti 32 fotbalových hřišť, s plánovaným stáním pro 150 kamiónů, 4 logistickými halami a čerpací stanicí. Zastupitelé také na svém předchozím zasedání přijali nový územní plán, který plochu určenou
pro kamionový areál definuje jako nezastavitelné území.
„Já ani většina zastupitelů obce jsme jako
laici v materiálu EIA (posuzování vlivu projektu na životní prostředí, pozn. red.) žádné závažné trhliny a nejasnosti neshledali, a proto jsme na zasedání ZO nepřijali žádné usnesení v tomto směru s tím, že posouzení dokumentace je na odbornících k tomuto povolaných,“ vyjádřil se k problému starosta
obce Zdeněk Kutina. Podle zastupitelky Petrovic Venduly Fremlové vrací ministerstvo ži-
votního prostředí dokumentaci EIA investorovi truck centra k doplnění, protože obsahuje řadu nejasností, řada podstatných prvků a posudků v ní chybí, nebo nejsou zpracovány dostatečně. „Jak se proces EIA dále vyvine a jak to ovlivní případnou realizaci centra,
teprve uvidíme. Přesto právě tato fáze posuzování vlivu truck centra na životní prostředí
vychází spíše v jeho neprospěch a dává tak
za pravdu kritikům a odpůrcům tohoto plánu,“ napsala v petrovickém zpravodaji Vendula Fremlová. Petr Bureš
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
3
Vznik občanské iniciativy
„STOP SATELITŮM V TISÉ“
Tisá, 8. října 2015 – Jako odpověď na nedávné rozhodnutí Krajského soudu v Ústí
nad Labem o zrušení podmínek pro výstavbu rodinných domů dle územního plánu
vznikla nová občanská iniciativa „STOP SATELITŮM V TISÉ“.
Cílem vzniklé občanské iniciativy je zajistit
udržitelný rozvoj bydlení v Tisé, v souladu se
schváleným územním plánem a plánem rozvoje. „Bráníme se jakémukoliv neregulovanému nárůstu počtu nově postavených rodinných domů v Tisé, který by byl na úkor života současných občanů,“ říká mluvčí iniciativy Vašek Fuchs. „Naším cílem je vyjádřit jasný nesouhlas se současným stavem, pravdivě informovat současné i možné budoucí
občany Tisé. Současně podpořit kroky zastupitelstva obce k tomu, aby jednou schválený územní plán a plán rozvoje byl naplněn.“
Jaké jsou možné konkrétní dopady
rozhodnutí soudu o zrušení podmínek
pro výstavbu oproti schválenému územnímu plánu?
Schválený územní plán počítá s výstavbou cca 90 nových domů, a to v průběhu
následujících 10 až 20 let. Počet obyvatel
Tisé by se podle rozvojového plánu měl postupně zvýšit na cílových 1200.
Pro zajištění postupné, nikoliv skokové,
výstavby nových domů, a to v jejich dostatečném rozestupu, byly pro vybrané lokality stanoveny dvě podmínky:
a/ minimální lhůta pro zpracování územních studií umožňujících budoucí zastavení
volné plochy (podle lokality 4-18 let),
b/ minimální výměra stavebních pozemků (cca 1600 m2 na jeden rodinný dům).
Tyto podmínky byly nyní soudem pro některé pozemky zrušeny.
Uveďme příklad konkrétních dopadů rozhodnutí soudu pro rozvojové lokality č. 9, 11,
12a a 12b (od Kačáku směrem na Cihlák, blíže
viz mapa k územnímu plánu na webu obce).
Na pozemcích v této oblasti se předpokládá výstavba maximálně 30 domů
(zhruba jedna třetina z celkových 90 nových domů plánovaných v Tisé).
Pokud minimální výměra nebude dodržena, pak by jenom v této lokalitě mohlo
vyrůst až 95 nových domů.
Předpokládáme-li v průměru 3 nové
obyvatele na každý nově postavený rodinný dům, pak 95 nových domů znamená 285 nových obyvatel.
Pro 95 nových domů můžeme předpokládat až 190 nových automobilů, které
by denně zatěžovaly obecní komunikace a životní prostředí.
Úprava komunikací a příprava infrastruktury pro tak velkou výstavbu si vyžádá
investice v řádu desítek milionů korun.
4
Pokud by podmínky byly zrušeny
ve všech zastavitelných oblastech, pak
může být celkový dopad pro Tisou dvojnásobný až trojnásobný!
Iniciativu spoluzakládá celkem 7 spolků
a organizačních složek obce (viz níže dle
abecedního pořadí):
 Hasiči Tisá
 Kultura Tisá
 Loutkové divadlo Skaláček
 Reditus o.s.
 SAS (Spolek Amatérských Sportů Tisá)
 Spolek pro Tisou
 Spolek vlek Tisá
Tato iniciativa je otevřená všem občanům
Tisé a dalším subjektům působícím v Tisé.
Každý hlas a názor je vítán. Na stránkách
obce (aktuality, webový zpravodaj) vás budeme informovat o dalších krocích.
V případě zájmu či dotazů nás prosím
kontaktujte na emailu [email protected]
gmail.com.
Knihytoč
Tak jsme si jednou u kávy v Tisé
povídali o tom, jak by se nám tu šikla knihovna. Myslíte si to taky? Máte
čas na čtení, ale nemáte zrovna žádnou dobrou knihu při ruce? Máte náladu na nějakou zajímavou knihu, ale
knihkupectví je daleko? Máte svou
oblíbenou knihu a rádi byste ji ukázali sousedovi?
Pojďte číst a tím nás podpořte.
V prostorách tiské Galerie (vchod
vedle „Jednoty“), si půjčte knihu
a čtěte. Půjčit si ji můžete, na jak
dlouho chcete nebo ji můžete vyměnit za jinou. Galerie se stane místem,
kde se jednou za čas budeme scházet a připravovat autorská čtení, besedy, přednášky a další doprovodné
akce. Čeká nás čtení dětem, listování,
seznamování se s knihami méně známých autorů, ale třeba i dětské dílny. Knihovna bude otevřená tři dny
v týdnu. Prostor je tu pro všechny
z nás, takže jakékoli nápady na akce
jsou vítány.
První akcí, která se zde uskuteční,
bude veřejná sbírka knih, a to v sobotu 24. října od 9.00 do 15:00 hodin. Kdo má doma alespoň trochu čtivou a zajímavou knihu, která se hodí
do výměnné police, má možnost jí
knihovně darovat. Prosíme všechny,
kdo mají zájem darovat knihy, vyberte jich maximálně 20 kusů. Děkujeme a těšíme se na vás. Kontakt: Tereza Michalová 737 344 139.
Spolek pro Tisou
Tereza M., Vlaď ka K. a Gábina Š.
ŇAM, ŇAM, ŇAMKA
Nemáte čas na vaření? Chcete oběd chutný, zdravý, uvařený podle přísných norem? Pak
využijte pestrou nabídku kuchyně při základní škole. Jídlo si můžete sníst v poklidu moderní školní jídelny, nebo si ho jednoduše vyzvednout v připraveném jídlonosiči.
Cena jednoho oběda (polévka, hlavní jídlo, příloha, pití) je 47,- Kč.
Další informace: p. Ivana Půstová, vedoucí školního stravování, tel.: 773 901 715,
475 222 250, kancelář v přízemí školní budovy. Dobrou chuť!
(ŘŠ)
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
Zpátky ke kořenům do Tisé
6. září jste mohli zhlédnout varhanní koncert uznávaného hudebního skladatele a pedagoga Stephana Daubnera, jehož rodinné kořeny sahají až k nám
do Tisé. Jeho pradědeček, pan Emil Hiebsch, totiž vlastnil zdejší hospodu „Schönsteiner Hof“, nazvanou německy podle
místa, kde kdysi stávala. Dnes je z ní horolezecká chata, kterou spravuje horolezecký oddíl TJ Lokomotiva Teplice. Panu
Daubnerovi jsme prostřednictvím pana
Gerharda Tschunka položili pár otázek.
Kde dnes v Německu žijete a jak jste se
dostal ke své současné profesi?
Narodil jsem se v Bayreuthu a studoval jsem hudbu ve Würzburgu a ve Vídni.
Od roku 2003 žiji se svou ženou Marie-Therezse v Pfaffenhofen an der Ilm v blízkosti Mnichova. Tam vyučuji hudbu na zdejším
gymnáziu a jsem hudebníkem evangelického kostela.
V Bayreuthu jsem již jako dítě navštěvoval Wagnerovské slavnosti a v mém bydlišti ve Fichtelbergu mne vždy fascinovala varhanní hudba. Proto jsem se již jako mladý
rozhodl stát se hudebníkem.
Jak vlastně vznikla myšlenka zahrát si
přímo v rodišti Vašeho praděda?
Tuto myšlenku měl Gerhard Tschunko,
kterého jsem poznal v roce 2014. Při různých návštěvách Tisé v roce 2000 a 2012
jsme navštívili bývalé rodiště mého praděda, Emila Hiebsche, abychom si ho prohlédli. Při poslední návštěvě jsem si všiml, že
dům je stále upravován a renovován. Dům
je obhospodařován horolezeckým oddílem
z Teplic. Na internetu jsem také zjistil, že se
tento dům dá pronajmout. Obzvláště mne
potěšilo, když jsem na internetových stránkách objevil i starou fotografii mých prarodičů, která měla připomenout minulé majitele. Proto jsem se rozhodl kontaktovat horolezecký klub. Tak se stalo, že jsem v tomto domě prožil tři dny společně se svou rodinou. Při této návštěvě jsem se seznámil s panem Gerhardem Tschunkem, který nám mnoho vyprávěl o minulosti obce
Tisá a k radosti mých dětí povyprávěl i některé tajemné příběhy týkající se domu. Tenkrát jsme vlastně naplánovali návštěvu Tisé
v roce 2015 spojenou s tímto koncertem.
Jaké byly okolnosti odsunu Vaší rodiny
z Čech a jak se s tím Vaše rodina vyrovnala?
Můj praděd měl tři děti, které se postupně provdaly do Jílového, ale i do Tisé. Po odsunu v roce 1945 se jedna rodina dostala
do Burghausenu v Bavorsku a moje rodina do Fichtelbergu v Krušnohoří. Můj praděd a jeho nejstarší syn pracovali u firmy
Weidmüller. Myslím, že se jedná o dnešní Kohinoor v Tisé. Ti zde mohli zůstat ješ-
Stephan Daubner se svojí rodinou po odehrání koncertu v kostele sv. Anny v Tisé.
tě tři roky, aby pomohli při výstavbě nové
firmy. Poté odešli do Detmold ve Westfahlenu, kde našli zaměstnání opět u nově vybudované firmy Weidmüller. Moje matka, které bylo v době odsunu šest let, si ještě pamatuje na sběrný tábor v Jílovském zámku,
na nekonečné pochody, které vedly zpočátku do východního Německa. Moje babička
nechtěla o této době vůbec hovořit. Se ztrátou svého domova měla spojeno příliš mnoho bolesti, pravděpodobně i prožitky a pocity bezpráví, za které se styděla. Až krátce
před svojí smrtí nám vyprávěla o svém životě v Sudetech.
Jaký vztah máte Vy a Vaše rodina k Tisé
a k Čechám dnes? Jste v kontaktu s jinými
německými rodinami s podobným osudem?
Když v roce 1989 spadla železná opona,
bydlel jsem ještě ve Fichtelbergu, vzdáleném
od Chebu asi 30 km. Využil jsem každou příležitost se seznámit s přírodou a kulturou
Česka. Snažil jsem se naučit českému jazyku.
Brzy po revoluci začala naše rodina navštěvovat místa našeho původu. Zpočátku jsme bohužel nemohli navázat žádné kontakty, protože mezi Čechy a Němci panovala veliká vzájemná nedůvěřivost. Co se týče našich sousedů, do Fichtelbergu, mého domova, přišlo
v roce 1945 téměř 1000 odsunutých Němců.
Ještě dnes existuje spolek „Sudetendeutsche
Landsmanschaft“, který pomohl mnoha německým rodinám se seznámit s jejich původním domovem. Vedle toho se tento spolek
zasloužil o shromáždění příslušné dokumentace. Z velkého množství knih jsem se i já dozvěděl mnohé o životě Němců v Čechách.
Jaké to bylo pro Vás osobně hrát před
domácím publikem v místě rodiště Vašeho praděda?
Hrát v Tisé byla pro mne velká čest a velkolepý prožitek. Pozornost publika a srdečnost, se kterou jsme se zde společně s mou
ženou setkali, zůstane natrvalo v našich srdcích. Společná minulost pro mne znamená vzpomínání, ale i společné oslavování.
Znamená to pro mne se společně dívat dopředu.
Mají kořeny Vaší rodiny nějaký vliv
na výběr hudby, kterou hrajete?
V roce 1998 jsem se rozhodl svoji doktorskou práci věnovat životu a dílu českého
skladatele Petra Ebena. Setkání s ním bylo
pro mne něco obzvláště příjemného. I když
by měl po jeho internaci v Buchenwaldu
dost důvodů Němce nenávidět, byl náš kontakt od počátku bez předsudků a velmi přátelský. Proto obdivuji Petra Ebena nejenom
jako skladatele, ale též jako člověka. Já sám
komponuji jenom příležitostně. Naposledy
jsem v roce 2013 zkomponoval muzikál „Gizela a Štěpán“, z kterého jsme během koncertu v Tisé uvedli několik výňatků. Tohoto
projektu se zúčastnilo cca 150 mladých lidí
z Bavorska a Maďarska. Smyslem bylo oživit společnou minulost. Podobný projekt
bychom mohli realizovat v budoucím roce
v Tisé. To by byla pro mne velká čest i výzva.
Gerhard Tschunko (překlad),
Tomáš Kratochvíl a Vašek Fuchs
(úvodní text a rozhovor)
P.S. Pro zájemce o zvukový záznam koncertu z Tisé: Pan Daubner pořídil nahrávku
svého koncertu, nahrál ji na CD a poslal. Ještě několik kusů je k dispozici a není problém
vytvořit další kopie. Případní zájemci se mohou obrátit na Gerharda Tschunka nebo
na Tomáše Kratochvíla.
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
5
Slaměný
klobouk
Sedím nad prázdným kusem papíru a přemýšlím, co napsat... Možná jste
někteří z vás byli na naší první premiéře opravdové divadelní komedie pro dospělé, možná někteří z vás znají hru Eugèna Maria Labiche v úpravě Miroslava
Horníčka z televizního zpracování, možná někteří z vás viděli komedii Slaměný
klobouk v některém profesionálním divadle a možná někteří pro jistotu na tak
náročnou komedii v podání amatérů ani
nešli a dost možná, někteří vůbec netuší,
o čem momentálně píši.
Je to tři čtvrtě roku, co jsme se poprvé sešli s novým divadelním textem a novým kolegou – Petrem Starým. Ten nesměle hleděl
na naši, již poměrně sehranou, skupinku
a jistě neměl vůbec ponětí, co všechno ho
v nastalém období, které s námi bude trávit
na jevišti, čeká. Tehdy pravil, abych na něho
byla přísná. Nevím, kolikrát toho posléze litoval, v každém případě doufám, že v sobotu 26. září, kdy se objevil na scéně jako
hrabě Fadinard, byly všechny ústrky z mé
strany zapomenuty. Stejně tak doufám, že
i druhý „nováček“ – také Petr, ale všemi jmenovaný jednoduše Gregi ve chvíli, kdy celé
hlediště stálo a aplaudovalo, byl naprosto
spokojený a šťastný, jak jen může každý herec být.
A mohu Vám z vlastní zkušenosti říci, že
je úplně jedno, zda na jevišti stojí amatér či
profesionál. Ten pocit, že se představení povedlo a skromnost stranou, povedlo se to
asi hodně, protože všichni stojí!!!! Ten pocit
štěstí v tu chvíli se asi ani nedá popsat.
Všichni, kteří byli na jevišti v okamžiku,
kdy zněl poslední tón svatebního pochodu
Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, Vám
určitě mohou dosvědčit, že zažívali zcela jedinečné pocity.
A když ještě ke všemu diváci tleskají tak,
jako jsme zažili v tu sobotu – to je prostě
krása.
Já bych touto cestou ráda poděkovala
všem, kteří přežili mé, ne vždy příjemné, připomínky a vydrželi až do premiéry. Týká se
to nejen těch, které vy diváci znáte z jeviště –
herců, to platí samozřejmě také pro ty, které
diváci nevidí, ale bez kterých by žádné představení nebylo možné: lidi jako je například
Pavla Hanousková, která se lvím podílem zasloužila o kostýmy a která musela vytrpět poznámky typu „no, docela dobrý, ale já bych si
to představovala trochu jinak...“ což znamená kostým rozpárat a přešít, a to třeba třikrát
a možná i vícekrát za sebou. Nebo Milan Koritják – „jo dobrý, tedy trochu jsme si nerozu6
Momentka z představení.
měli, tak to prosím znovu rozšroubuj...“ a pak
ještě dámy, které herce převlékají a upravují jim vlasy v průběhu představení – Verunka Hanousková, Milena Ritschelová st. nebo
Zita Bergmanová – která mimo jiné, když se
hledaly různé doplňky a šperky, řekla jen, „já
něco přinesu…“ a přinesla, a když jsem o generálce pravila „ta scéna by něco potřebovala, třeba okna“ Zita řekla „já je přinesu, stačí zítra?“ já pravila „radši hned“, a za půl hodiny byla okna... Nesmím zapomenout ani
na našeho nového zvukaře Tomáše Mistra,
který nic zlého netuše, ve chvíli, kdy se zjistilo, že naše termíny kolidují s pracovními termíny Čendy Kuchaříka, zaskočil a pak se jen
třásl, aby něco nezkazil. Anebo Honza Pružinec, který se mě jednou po jedné z posledních zkoušek zeptal, co že to potřebuji nahrát
a já už unavená řekla: „to je jedno, zapomeňte“ a odpověď byla „já jsem to nahrávání připravil...“ a tak se nahrálo, co bylo potřeba.
Tak ještě jednou dík všem, které jsem nejmenovala za bezvadnou práci a dík vám,
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
divákům, kteří jste se přišli podívat a podpořit své sousedy.
Mé poděkování samozřejmě patří i mým
přátelům z divadla ing. architektovi Pavlu Zikmundovi, který „pro mé krásné oči“
sem do Tisé párkrát přijel a zcela zásadně nám pomohl s výtvarným řešením scény. Za stejnou „cenu“ pracuje i autor muziky Honza Turek a to už po několikáté. Takže pánové: dík!
A ještě jedna informace pro ty, kteří nemohli, nebo nechtěli přijít, protože nevěřili, že to dáme…
Zveme Vás všechny na reprízu, která se
bude konat 29.12. – bude to takový malý
předběžný Silvestr s činohrou Skaláček.
Přeji Vám všem krásný podzim
Jaroslava Leufenová
P.S. Principálovi Skaláčku přejeme brzké
uzdravení – jde totiž na operaci kolene, tak
ať co nejdříve může zase pobíhat po prknech!
Docela velké divadlo Litvínov ve spolupráci s činohrou Skaláček
pořádá v pondělí 9. listopadu v 19.30 hodin
v sále kulturního domu představení
„Hoří,
má panenko“
inscenované podle předlohy známého filmu Miloše Formana.
V hlavních rolích se představí David Suchařípa , Josef Náhlovský a Pavel Nový.
Vstupenky budou ke koupi od pondělí 12.10. na obecním úřadě
v úředních hodinách u paní Mileny Ritschelové.
Zamluvené vstupenky prosím vyzvedněte nejpozději 3. 11. 2015,
jinak budou dány do prodeje.
STROM JEDNOROŽCŮ
Kousek pod Dědovou vyhlídkou v lesíku
stojí na první pohled obyčejný strom. Ale
úplně obyčejný není. Vždy při úplňku, kdy
Měsíc svítí jasně na zem, se v dutině stromu otevře brána. Z té brány vždy vyskočí tři jednorožci. Mají krásné, barevně svítící rohy, od kterých se odráží měsíční světlo,
aby na Zemi nebyla tma. Tančí okolo kouzelného stromu, zpívají jednorožčí píseň a jejich rohy míří k Měsíci. To díky nim je v noci
za úplňku venku vidět. Svítí proto, aby se
děti ve svém pokojíčku v noci nebály. Jejich světlo zahání všechna strašidla z postelí, skříní i půdy. Díky jednorožčímu světlu se
strašidla bojí nás, místo abychom se báli my
jich. Jsou slabá a nemůžou nás strašit, oslabit a zahnat do kouta. Jednorožci nás před
nimi chrání víc, než si kdokoliv myslí. Někteří lidé si myslí, že neexistují, ale děti věří
a vědí, že jsou. A budou tu vždy, díky tomu
kouzelnému stromu. Proto až k němu příjdete, chovejte se k němu opatrně.
Akce
připravované
na listopad 2015
7. listopadu 2015
Křest knížky “Historky ze skal a hor”.
Autor Gerhard Tschunko. V restauraci
“Kačák” v 17 hodin.
Renata Jirušová, 8. třída
17. listopadu 2015
Den boje za svobodu a demokracii.
Oslava svátku, lampionový průvod
(program, podrobnosti budou zveřejněny na stránkách obce).
Pravidelná cvičení
Zumba
pokračuje vždy v pondělí a ve středu
na sále OÚ od 20.00 hod. se Zdeňkem
Trubákem.
Joga
tradičně v neděli od 10:00 hod., tělocvična ZŠ, vede Zuzana Bartošová.
FARNOST TISÁ
Neděle 1. listopadu 2015
15:30
Dušičková pobožnost
Hřbitov Tisá
Den památky Všech věrných zemřelých
16:00
Pravidelná mše svatá
Kostel Sv. Anny
Mše bude obětována za všechny pochované na místním hřbitově
Kondiční cvičení
pro dospělé
se koná v neděli od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ. Cvičení vede Radim Bzura.
Posilovna Tisá
V provozu. Pravidla, platby, provozní
řád k dispozici, kalendář návštěv a rezervací na FB posilovna Tisá. VELKÁ ŘÍJNOVÁ REVOLUCE V POSILOVNĚ, DOPOLEDNÍ PROVOZ ZA 80KČ/MĚSÍČNĚ.
Více na internetu www.ostisa.cz.
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
7
8
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
Skřítek Lapišiška a borůvkové tajemství
Choulíte se do teplejších svetrů a vnímáte vůni podzimu? Všude je barevno,
vzduch je chladný a Tiské stěny jsou
čím dál častěji zahaleny do šedé mlhy.
Pojďme ještě na chviličku zavzpomínat
na léto. Skřítek Lapišiška a odvážná
Rozárka přináší borůvkové tajemství.
P
oté, co léto převzalo od své
jarní sestry otěže nad rozmary počasí, zahřívají jeho všudypřítomné sluneční paprsky
až do večera vše, co je ukryto
v divukrásné přírodě Tiských stěn. Smrky, modříny, buky a břízy se díky životadárnému svitu a teplu předhánějí, které
z nich povyrostou nejvíce, aby si vydobyly své nejlepší postavení v hustých korunách lesa. Trpěliví rodiče selátek, koloušků i lištiček učí svá mláďata, jak se obezřetně a neslyšně pohybovat po stezkách,
kudy chodit pít a čím se krmit a malé sýkorky, káňata a poštolky zjišťují, kde nejlépe vzlétat a kde přistávat na četných
skalních převisech.
Jednoho dopoledne začátkem července se malá Rozárka vydala do borůvkového porostu na okraji tiských skal. Zítra má totiž její babička narozeniny, a tak
se domluvily, že si upečou koláč z lesních plodů. A protože právě nadešel čas
borůvek, nebylo pochyb, že největší podíl ovocného koláče budou tvořit právě
tyto zdraví prospěšné a slaďoučké bobulky, po jejichž snězení každému zfialoví jazyk. Jen na to pomyslely, už se oběma sbíhaly sliny!
Jenže když Rozárka dorazila na vyhlédnuté místo v lese, nestačila se divit! Místo zeleného údolí s nafialovělými borůvkami spatřila jen holé oškubané větvičky borůvčí zbavené bobulek i listí. Hotová zkáza! Najednou zaslechla nějaké hlasy. „Tak ještě natrháme ten čtvrtý koš, pak
ty borůvky prodáme u silnice a budeme mít peníze na kino. Podej mi ten druhý hřeben,“ řekl jeden ze dvou asi desetiletých kluků. Rozárce bylo v tu chvíli vše
jasné! Hoši přišli brzy zrána, aby je nikdo
neviděl, natrhat do lesa borůvky a vzali si na to česací hřebeny! Rozárka věděla, že se nesmějí používat, protože společně s uzrálými borůvkami vyškubou také
ty, které teprve čekají na dozrání i všechny listy borůvčí. A to je v lese pak pořádná neplecha! Po takovém darebáckém nájezdu si už na těchto místech letos nikdo
borůvky nenasbírá. Tohle všechno věděla
dobře nejen Rozárka, ale věděli to i kluci.
„Proč trháte borůvky hřebeny, když se to
nesmí?“ zeptala se jich. „Přece tu nebudeme trhat až do večera po jedné borůvce,
když máme tenhle zlepšovák. A vůbec, co
je ti do toho, starej se o sebe a nech nás
být,“ odsekl Rozárce jeden ze sběračů, kterým bylo jedno, že ničí lesní bohatství.
Šlo jim jen o to co nejrychleji nasbírat co
nejvíce borůvek, které navíc nesbírali pro
sebe, ale pro peníze. Rozárka byla z toho,
jak jsou hoši bezohlední k ní i k ostatním
lidem, kteří si přijdou do lesa natrhat borůvky a nebude už kde, velmi smutná. Kluci plenili poslední zbytky borůvčí a ona už
nenašla jediné místo k nasbírání oblíbených bobulí do slavnostního narozeninového koláče pro sebe a svou babičku. Naštěstí s prázdnou za babičkou se toho dne
vracet nemusela.
Nemohl by to být totiž skřítek Lapišiška, spolehlivý ochránce Tiských stěn, aby
nevěděl, co se děje v jeho revíru. Jako obvykle pobíhal kolem svého obydlí, čistil,
zametal a pečoval o klid a pořádek v lese
a ve skalách. Ze starostlivého pobíhání ho
vyrušila malá veverka, která mu všechno
přiběhla povědět! Lapišiškovi vylíčila vše,
co jim Rozárka řekla, i to, co jí odpověděli. Skřítek pozorně naslouchal a pomalu se
v něm nafukoval vztek a zlost. Takoví darebáci! Proto nelenil, mávnul svým kouzelným proutkem a pronesl: „Hůlkou velím, lesem šumím, ať se v jejich plné koše,
klubko hadů rychle snese!“ Kluci svými
hřebeny ničili poslední keřík, když se právě naplnilo kouzlo skřítka Lapišišky. Náhle se jejich čtyři koše, doposud plné borůvek, začaly hýbat ze strany na stranu,
proutí praskalo a hlasitě syčelo, protože se
rázem proměnily ve čtyři klubka užovek,
slepýšů a jedovatých zmijí. Kluci při pohledu na své koše tančící tanec lambádu vzali nohy na ramena a utíkali z lesa domů tak
rychle, že by v běhu na olympiádě určitě
získali zlatou medaili. Běželi, křičeli, hulákali, cestou pošlapali, co se dalo, a na kino
za peníze z borůvek dočista zapomněli!
Od té doby tyto darebáky v tiských skalách již nikdo nikdy nespatřil.
A víte, milé děti, jak to dopadlo s babiččiným narozeninovým koláčem? Jakmile ti bezohlední kluci opustili les, skřítek Lapišiška se potutelně usmál do vousů, v očích se mu zablesklo, a ještě jednou mávnul svým kouzelným proutkem
a pronesl: „Hůlkou velím, lesem šumím, ať
se všechny borůvky, z košů vrátí nazpátky.“ A opravdu jako zázrakem všechno poničené holé borůvčí se znovu zazelenalo a zfialovělo svými lístečky a borůvkami. Lapišiška poté společně s lesními zvířátky pomohl malé Rozárce nasbírat plný
košík krásně uzrálých a voňavých borůvek
a doprovodil ji domů k babičce do chaloupky na kraji lesa. Rozárka mu poděkovala za jeho pomoc a babička ho na oplátku na druhý den pozvala na upečený narozeninový koláč.
Za pohádku i obrázek děkujeme 5G
z Telnice.
Mgr. Eva Berrová
[email protected]
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
9
Čertovská
show
Skupinová fotografie po běhu. Foto: Petr Bureš
MAMINY RUN v Tisé
Desítka zdatných a odvážných „mamin“ vyběhla v sobotu 19. září do tiských lesů v rámci nikdy nekončícího štafetového běhu celou republikou s názvem MAMINY RUN. Krásné
počasí samo k pohybu v přírodě vybízelo, a tak po profesionální instruktáži protažení svalů nebyl žádný problém zdolat trať v délce 6 km. Běh nebyl soutěžní, tempo se přizpůsobilo i méně natrénovaným účastnicím. Děti si během běhu mohly vyrobit papírové želvičky ve tvořivé dílně za asistence Terky Michalové, tatínkové náležitě občerstvit v zázemí
běhu, které poskytla restaurace Refugio. Běžkyně si jako upomínku odnesly kromě příjemného zážitku i sportovní tričko. Za podporu při organizaci běhu děkujeme firmě Jiří Bartoš – SLON, spol. s r.o. Eva Fuchsová
10 ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
Ačkoliv jsme se teprve nedávno rozloučili
s létem, neodvratně se blíží čas zimních radovánek. K nim patří již tradiční čertovská
show pořádaná občanským sdružením SAS.
Po loňských zkušenostech bychom se chtěli poučit a předejít situaci, kdy se tato show
stává pomalu nezvladatelnou. Jsme opravdu potěšeni, že se akce dětem i dospělým
líbí, obec však nemá tak velké prostranství,
které by mohlo pojmout takovou masu lidí.
Důsledkem jsou problémy týkající se neprůjezdnosti hlavní silnice, ale také bezpečnosti návštěvníků. Pokud by měla mít tato
tradice pokračování, budeme nuceni tuto
situaci řešit. Chtěli bychom tedy touto cestou požádat všechny občany Tisé, kteří čertovskou show se svými dětmi navštěvují a přejí si její pokračování, aby omezili pozvánky známým, příbuzným, nebo její propagaci. Tato show vznikla pro radost a zábavu zejména dětí z Tisé a byla by myslím
velká škoda, kdyby se zvrhla v megalomanskou, nezvladatelnou akci a musela být zrušena. Děkujeme a přejeme krásný zbytek
babího léta.
Členové SAS
v pondělí 9. listopadu 2015 v 19,30 hodin
v kulturním domě v Tisé
vstupné 250,- Kč
vstupenky si rezervujte telefonicky\ na čísle 475 222 439
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015 11
Projekty
školy
Škola se dvěma projekty zapojila
do výzev ministerstva školství na čerpání dotací z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V
prvním projektu nazvaném
„Učíme se číst a jazyky“ zakoupíme do školní knihovny
více než stovku knih a také
potřebnou odbornou literaturu. V hodinách českého jazyka vyučující
uspořádají několik čtenářských dílen, při
kterých budou se žáky číst knihy a diskutovat o nich. Cílem je přivést současnou
generaci školáků zpátky ke čtení. Uspořádáme také dva jazykové pobyty žáků
v zahraničí. V říjnu pozná skupina 10 žáků
krásy Anglie a Skotska, v listopadu druhá skupina vycestuje do Bavorska. Kromě
návštěvy řady památek a zajímavých míst
se žáci zúčastní výuky v tamních školách,
budou ubytovaní v rodinách svých anglických a německých vrstevníků, vyzkoušejí si praktickou konverzaci.
Druhý projekt „Máme žáky šikovné a jazyků znalé“ v sobě zahrnuje vybavení
školní dílny pracovními stoly a nářadím.
Cílem je zlepšení manuální zručnosti dětí
z 2. stupně základní školy. Pro uskutečnění projektu využijeme dílnu, která byla
díky obci opravena nad hasičskou zbrojnicí v přístavku budovy obecního úřadu.
Věříme, že tato praktická činnost v dílně bude pro žáky vítaným zpestřením.
Druhá část projektu míří opět na jazykovou přípravu žáků a jejich učitelek. Během tzv. e-learningu a blended-learningu si všichni nejen zdokonalí své znalosti, ale s pomocí počítačové techniky navážou kontakty se školami v cizině, počítá se
i s videokonferencemi mezi třídami u nás
a v zahraničí.
Na první jmenovaný projekt získala škola dotaci 333 000 Kč, na ten druhý 275 000 Kč. Jedná se o 100 % dotace z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu. (ŘŠ)
Prvňáčky přivítal také pan ředitel.
Vítejte, prvňáčci
Uteklo to jako voda. Ještě na jaře si děti
zkoušely školu jen tak nanečisto a najednou
jsou z nich skuteční školáci. Do nového školního roku jsme spolu se zástupci obce přivítali celkem 11 prvňáčků (7 kluků a 4 dívky).
Tradičně se na přivítání podíleli také naši
„nejstarší“ žáci – deváťáci, kteří v rámci tužkování předali svým malým kamarádům papírové tužky se jmény. Přejeme novým školákům samé jedničky a smajlíky. (ŘŠ)
Školáci si procvičili
angličtinu
Jaké je to mít angličtinu s Rayem, opravdovým a nefalšovaným Američanem a ještě
k tomu zkušeným učitelem, si mohly na vlastní kůži vyzkoušet děti naší školy ve čtvrtek 8.
října. Žáky čtvrté a páté třídy Ray rozhodně
svou angličtinou nezaskočil. Naši žáčci mu
ukázali, co už všechno dovedou a nutno dodat, že si obě strany náramně rozuměly.
Přesně o týden dřív navštívila školu dvojička z Kanady, devítiletý Daniel s mamin-
kou Nikol – sestrou zdejší učitelky Gabi. Výuka v deváté, čtvrté a páté třídě se jim oběma natolik líbila, že malý Daniel neodolal
a dopřál si krom výletu do skal i zkušenost
v podobě hodiny tělesné výchovy. Bylo jedno, kdo jak mluví, všichni si návštěvu náramně užili. Posuďte sami z následující fotky. Poznáte, kdo je z Kanady?
Pro Zpravodaj Gabi,
the English teacher
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Vydává obec Tisá • sídlo: Tisá 205, 403 36 Tisá • IČ: 00267082.
Vychází jedenkrát za dva měsíce • Uzávěrka dalšího čísla je 5. 12. 2015 • Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Náklad tohoto vydání je 500 ks • Pro občany obce výtisk zdarma • Redakce: [email protected]
Tisk: Jiří Bartoš – SLON, spol. s r.o., www.tiskslon.cz
Tento zpravodaj je zaregistrován na Ministerstvu kultury v Praze – evidenční číslo: MK ČR E 10434
12 ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 5. číslo, 2015
Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z výnosu nadačního investičního
fondu a z prostedků společnsti Air Products spol. s.r.o.

Podobné dokumenty

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014 Je tomu přesně rok, co Komunitní nadace podpořila projekt „rekonstrukce“ našeho obecního zpravodaje, který byl podaný a  realizovaný občanským sdružením Kultura Tisá. Tento projekt byl následně sch...

Více