27. velká británie

Komentáře

Transkript

27. velká británie
Na tomto místě si dovolujeme čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu
o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech
Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne
o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů – je možné tvrdit, že se
jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS.
RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI:
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ1
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze
[email protected]
Mgr. Zuzana Krulíková
Tri Services, s. r. o.
[email protected]
Základní údaje o zemi2
1.



Počet obyvatel: 61 383 000 (červenec 2008).3 Z toho Anglie 51 446 000,
Wales 2 993 000, Skotsko 5 169 000 a Severní Irsko 1 775 000.
Rozloha země: 4 243 253 km2, z toho Anglie 130 410, Wales 20 758, Skotsko
78 772 a Severní Irsko 14 160 km2.
Počet obcí: 10 654 sídel (farností, wards), z toho Anglie 7 959, Wales 891,
Skotsko 1 222 a Severní Irsko 582.5
Spojené království je tvořeno čtyřmi zeměmi (Constituent Countries): Anglií,
Walesem, Skotskem (tyto tři tvoří dohromady Velkou Británii) a Severním Irskem.
S výjimkou Anglie, která je spravována přímo centrálními institucemi Spojeného
království, požívají další země různou míru autonomie. Ke Spojenému království dále
náleží 14 zámořských teritorií po celém světě, jejichž obyvatelé disponují jeho
občanstvím respektive právem přesídlit do Spojeného království. S výjimkou
Gibraltaru a základen na Kypru však tato teritoria nejsou součástí Evropské unie
(Gibraltar je „jedinou kolonií v rámci Unie“).
Specifickými případy jsou mimo Spojené království i Evropskou unii stojící
korunní dependence Ostrov Man, Šafářství Jersey a Šafářství Guernsey.
Vnitřní administrativní uspořádání v rámci Spojeného království představuje
poměrně složitou, jinde v Evropě patrně obtížně představitelnou strukturu. Konkrétně
v Anglii se jedná jak o counties (hrabství), tak o metropolitan districts a unitary
authorities. Specifickým prvkem je samo teritorium hlavního města (Velký Londýn).
1
Tato studie je výstupem z grantu P408/11/0395 financovaném Grantovou agenturou České republiky, jíž autoři tímto
děkují za finanční podporu výzkumu problematiky privatizace bezpečnosti.
2
United Kingdom National Statistics: People and Places <http://www.statistics.gov.uk/hub/people-places/index.html>.
3
Office for National Statistics: Population Estimates <http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=6>.
4
Visit Britain: Fast Facts about Britain <http://www.visitbritain.cz/about-britain/fast-facts/#23669>.
5
Statistical Wards, CAS Wards and ST Wards <http://www.statistics.gov.uk/geography/statistical_cas_st_wards.asp>.
Wales: New Constituencies Ward Breakdown <http://www.electoralcalculus.co.uk/bdy_wales_wards.html>.
Wiki Answers: How many Cities are There in Scotland <http://wiki.answers.com/q/how_many_cities_are_there_in_scotland>.
Ještě menšími jednotkami ve Skotsku jsou settlements respektive localities nebo civil parishes.
Scotland’s Census Results OnLine: Geography <http://www.scrol.gov.uk/scrol/metadata/index_geography.htm>.
Lestas, M., Best Practice in Northern Ireland <http://www.genderequality-cyprus.com/downloads/1june/ireland.doc>.
1
Různé druhy uspořádání území v rámci Anglie
6
Administrativní uspořádání Skotska:
7
32 tzv. council areas
Administrativní členění Walesu:
8
22 jednotek (unitary authorities)
Severní Irsko je v současnosti strukturováno do 6
9
provincií (provinces)
Takto komplikovaná administrativní struktura je
častým předmětem volání po jejím zjednodušení.
Zřejmě nejčastěji je skloňována možnost přestrukturovat Anglii do devíti oblastí, užívaných mimo jiné pro
potřeby Evropské unie (unijní statistika, volby do
Evropského parlamentu).10
6
Local Government Financial Statistics England No. 13 2002 <http://www.local.odpm.gov.uk/finance/stats/lgfs/lgfs13/13.gif>.
Wikipedia: England Subdivisions
7
The Scottish Government <http://www.scotland.gov.uk/resource/img/88852/0021789.gif>.
8
The National Gazetteer of Wales: Unitary Authorities of Wales
<http://homepage.ntlworld.com/geogdata/ngw/uamapenglish.gif>.
9
Reid, T., R., Blast Probe Meets Wall of Silence in Ulster; in: International Herald Tribune, 14. VIII. 1999, s. 1.
Public Record Office of Northern Ireland <http://www.proni.gov.uk/geogindx/maps/province.gif>.
10
Maxxraxx: Bike Racks that Works <http://www.maxxraxx.co.uk/images/uk%20regions%20with%20names.jpg>.
2
2.
Bezpečnostní komunita země
Ani v minulosti ani dnes nelze hovořit o jednotném charakteru policejních
služeb ve Spojeném království. Ve Spojeném království nepůsobí jednotná
policejní síla. Pro alespoň základní vhled do problematiky rozdělení policejně
bezpečnostních orgánů, resp. orgánů prosazování práva (law enforcement
agencies) ve Spojeném království, je možné použít následující základní kategorie: 11
První kategorie: Teritoriální policejní síly (orgány).
V Anglii a Walesu nalezneme 43 policejních
sborů (ty jsou souhrnně nazývány „policejní síly
ministerstva vnitra“, Home Office Police Forces).
Každý
sbor
pokrývá
jednu
či
několik
administrativních oblastí země. Celkem 39 sborů
působí v Anglii a 4 ve Walesu.12 Každá z těchto sil
je plně nezávislá a pod „operační kontrolou“
konkrétního
šéfkonstábla
(v případě
dvou
teritoriálních sil v Londýně komisaře).
Mapa13 na pozadí výčtu policejních okrsků
znázorňuje obavy veřejnosti z toho, zda se stanou
obětí zločinu (rok 2002).
Ve Skotsku působí dalších 8 policejních sil (forces). Tento model platí od roku
1975.14 Jejich „střechou“ je servisní platforma Skotský policejní servisní úřad
(Scottish Police Services Authority, SPSA), který vykonává forensní, další
specializované, informační a vzdělávací aktivity.15 Součástí SPSA je i Skotská
agentura pro boj se zločinem a drogami (Scottish Crime and Drug Enforcement
Agency, SCDEA16), která plní obdobnou roli jako SOCA v Anglii a Walesu (viz níže).
Samostatný policejní sbor existuje v Severním Irsku (Police Service of
Northern Ireland, PSNI).17 Tento sbor je jednotný, liniově řízený, autonomie sborů
zde neexistuje.
Druhá kategorie: Zvláštní policejní síly. Zvláštní policejní síly nepodléhají
Home Office, resp. ministerstvům vnitra ve Skotsku a Severním Irsku, ale jiným
11
Bohman, M.; Krulík, O.; Beneš, J., Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku, Ministerstvo
vnitra, Praha 2009 (bez ISBN). s. 115 až 122.
Wikipedia: List of law Enforcement Agencies in the United Kingdom
<http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_law_enforcement_agencies_in_the_united_kingdom>.
V policejním systému Spojeného království lze nalézt širokou paletu služeb, které se na území kontinentální Evropy nevyskytují.
Příkladem může být Policie královských parků, zodpovědná za veřejný pořádek v prostorách 17 parků a dalších veřejných
prostranství pod patronací a ve vlastnictví Koruny.
12
Současná podoba teritoriálních (místních či regionálních) policejních sil souvisí s reorganisací místní samosprávy, která byla
uskutečněna v roce 1974.
13
Simmons, J. a kolektiv, Crime in England and Wales 2001/2002, 2002 (ISSN 1358-510X)
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110220105210/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/hosb702.pdf>.
Criminal Statistics England and Wales 2001, National Statistics; The Stationery Office, London 2002, ISBN 0-10-156962-9
<http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm56/5696/5696.pdf>.
Nicholas, S.; Povey, D.; Walker, A.; Kershwa, C., Crime in England and Wales 2004/2005, Home Office Statistical Bulletin,
11/2005, ISSN 1358-510X
<http://www.unece.org/fileadmin/dam/stats/gender/vaw/surveys/uk/britishcrimesurvey.pdf>.
14
Police Forces in Scotland <http://www.scottish.police.uk/>.
15
Scottish Police Services Authority <http://www.spsa.police.uk/>.
16
Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>.
17
Police Service of Northern Ireland <http://www.psni.police.uk>.
3
věcně příslušným ministerstvům.18 Tyto složky operují v zásadě (vyjma SCDEA19) na
celém území Spojeného království, přičemž výkon jejich pravomocí je omezen
věcnou působností té které síly (orgánu).20 Mezi tyto zvláštní služby patří:




Britská dopravní policie (British Transport Police, BTP). Tato složka
vykonává policejní činnosti na železnici (3 000 stanic) a v rámci londýnského
metra. Tato složka působí pouze v Anglii, Walesu a ve Skotsku (na území
Severního Irska obdobnou činnost vykonává PSNI).21
Policie pro jadernou bezpečnost (Civil Nuclear Constabulary, CNC)
zajišťuje bezpečnost civilních jaderných zařízení a jaderných substancí. Tyto
činnosti složka převzala k 1. dubnu 2005 od bývalé United Kingdom Atomic
Energy Authority Constabulary. Tato složka působí pouze v Anglii, Walesu, ve
Skotsku a na Ostrově Man (na území Severního Irska je tato činnost
vykonávána PSNI).22
Vojenská policie (Policie ministerstva obrany, Ministry of Defence Police,
MDP) je civilní policejní službou vykonávající od 1. dubna 2004 policejní,
vyšetřovací a ochranné činnosti pro Ministerstvo obrany. Jejím operačním
teritoriem je celé Spojené království. V rámci MDP existuje 110 jednotek a 86
stanic. Součástí Vojenské policie je Atomic Weapons Establishment (AWE),23
zodpovídající za oblast jaderných zbraní.24
Skotská agentura pro boj se zločinem a drogami (Scottish Crime and Drug
Enforcement Agency, SCDEA).25 Ta vznikla v roce 200726 a to transformací
původní Skotské protidrogové agentury (Scottish Drug Enforcement Agency,
SDEA). Přibližně 200 policistů a 80 civilních zaměstnanců se v rámci Agentury
zabývá zejména bojem proti organisovanému zločinu (praní špinavých peněz,
počítačová kriminalita, drogová kriminalita, ochrana svědků aj.).27
Třetí kategorie: „Nepolicejní“ orgány pro vymáhání práva (Non-police Law
Enforcement Organisation). Ty lze podle přiznaných pravomocí dělit na:28
Orgány s omezenými výkonnými pravomocemi: Nejedná se o policejní síly
(a tyto síly ani nedisponují policejními oprávněními). Při určitých činnostech jsou však
tyto subjekty oprávněny využít součinnosti s místními policejními silami. Mohou tak
přeneseně provádět prohlídku či zatčení dotčené osoby. Mezi tyto orgány patří:
18
Přitom nicméně mohou dobrovolně umožnit Policejnímu inspektorátu Jejího Veličenstva kontrolu svých činností.
Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>.
Jisté výjimky z tohoto pravidla povoluje The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, který dává Britské dopravní policii
a Vojenské policii (v případě naléhavé situace, kdy nejsou teritoriální síly schopny okamžitě a samostatně reagovat), oprávnění
zastávat některá z oprávnění místní policie, popř. místní policii v takových případech asistovat.
21
British Transport Police Annual Report 2006/2007, s. 21.
British Transport Police Annual Report 2010/2011
<http://www.btp.police.uk/pdf/Annual%20report%202010-11%20v5.pdf>.
22
Civil Nuclear Constabulary <http://www.cnc.police.uk/>.
Civil Nuclear Constabulary: About the Civil Nuclear Constabulary
<http://www.cnc.police.uk/about-the-cnc/what-do-the-cnc-do/whats-the-role-of-the-civil-nuclear-constabulary-where-do-theywork/cnc-locations>.
23
Wikipedia: Atomic Weapons Establishment <http://en.wikipedia.org/wiki/atomic_weapons_establishment>.
24
Ministry of Defence Police
<http://www.mod.uk/defenceinternet/aboutdefence/whatwedo/securityandintelligence/mdpga/ministryofdefencepolice.htm>.
25
Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.sdea.police.uk/>.
26
Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006
<http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2006/asp_20060010_en_1>.
27
Scottish Crime and Drug Enforcement Agency <http://www.scdea.police.uk/aboutus.htm>.
28
Wikipedia: List of Law Enforcement Agencies in the United Kingdom
<http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_law_enforcement_agencies_in_the_united_kingdom#cite_note-3>.
19
20
4




Výkonný orgán pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Executive29).
Královská celní a daňová správa (Her Majesty's Revenue and Customs).
Agentura pro námořnictví a rybolovné oblasti (Marine and Fisheries Agency,
složka své pravomoci vykonává pouze na území a v rámci teritoriálních vod
Anglie a Walesu).30
Skotská agentura pro ochranu rybolovných oblastí (Scottish Fisheries
Protection Agency).
Orgány s vyšetřovacími pravomocemi: Orgány s určitými „quasi-policejními
a vyšetřovacími pravomocemi, které jim přiznává nařízení o vyšetřovacích
pravomocích.31 Mezi takové orgány patří:









Oddělení pro vyšetřování leteckých nehod (Air Accidents Investigation
Branch).
Komise pro přezkum trestních případů (Criminal Cases Review Commission).
Komise pro povolování hazardních her (Gambling Commission).
Úřad pro registraci spolků (Gangmasters Licensing Authority).
Kancelář zmocněnce pro informace (Information Commissioner's Office).
Oddělení pro vyšetřování námořních nehod (Marine Accident Investigation
Branch).
Oddělení pro vyšetřování železničních nehod (Rail Accident Investigation
Branch).
Kancelář pro boj se závažnými podvody (Serious Fraud Office).
Oddělení pro vyšetřování v rámci Poštovního úřadu (The Post Office
Investigation Branch).
Orgány s omezenými policejními pravomocemi jsou následující:



Nezávislá komise pro vyšetřování stížností (Independent Police Complaints
Commission).32
Agentura pro potírání závažného organisovaného zločinu (Serious Organised
Crime Agency – SOCA).33 Agentura byla založena 1. dubna 2006 a zaměřuje
se na potírání kriminality zejména v oblastech obchodu s lidmi, drogami
a závažnou finanční kriminalitou. Agentura disponuje určitými oprávněními
celní a imigrační správy a nezřídka vykonává činnosti označitelné za
zpravodajské. Agentura spojila síly několika dosavadních institucí. Působnost
SOCA je globální (její agenti se pohybují po celém území státu i v zahraničí).
Vedle ústředí v Londýně funguje po celé zemi 40 regionálních kanceláří
Agentury.34
Hraniční agentura Spojeného království (United Kingdom Border Agency),
vznikla v dubnu 2008 sloučením čtyř orgánů, které se do té doby zabývaly
problematikou víz, imigrace, hraničních kontrol a vstupů do země (včetně
bezpečnostních opaření v mezinárodních přístavech).35
29
Healt and Safety Executive Offices <http://www.hse.gov.uk/contact/maps/index.htm>.
Marine Fisheries Agency Districts <http://www.mceu.gov.uk/mceu_local/fepa/contact-sfi-map.htm#>.
Regulation of Investigatory Powers – Communications Data – Additional Functions and Amendment/ Order 2006
<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061878.htm>.
32
Independent Police Complaints Commission: Contact Us <http://www.ipcc.gov.uk/index/contact-us.htm>.
33
Wikipedia: Serious Organised Crime Agency <http://www.en.wikipedia.org/wiki/serious_organized_crime_agency>.
34
Serious Organised Crime Agency <http://www.soca.gov.uk>.
35
United Kingdom Border Agency <http://ukba.homeoffice.gov.uk/>.
30
31
5
Nejvíce policistů slouží v řadách Londýnské Metropolitní policie (MET, New
Scotland Yard). Tato síla spravuje oblast o rozloze přibližně 1 578 km 2 (o něco méně
než okres Benešov, 1 692 km2), kde žije přes 7 milionů obyvatel).36 Centrum
Londýna (City) udržuje svůj vlastní policejní sbor. Ostatní policejní síly, pokrývající
jedno až tři administrativní hrabství, zaměstnávají průměrně, podle velikosti
a lidnatosti kontrolovaných území, od 900 do 8 000 policistů. V osmi nejlidnatějších
regionech (Manchester, Londýn, South Yorkshire, West Midlands, West Yorkshire
a další) slouží dohromady téměř polovina stavu Anglie a Walesu. 37 Zhruba 97 %
policistů slouží na místních stanicích a jen 3 % v policejních útvarech s celostátní či
nadregionální působností. Valná většina policistů není vybavena střelnými zbraněmi
(nosí pouze teleskopický obušek a slzotvorný sprej). Výjimku tvoří příslušníci Policie
Severního Irska, členové speciálních policejních sil a zásahových jednotek a policejní
sbory v Londýně.
Policejní systém Spojeného království je specifický tím, že rozeznává tři
kategorie „policistů“:
 Police Officer: „klasický“ či „přísežný“ policista (sworn police officer, regular
police officer), policista „na plný úvazek“.
 Special Police Constable (SPC) respektive – v případě Londýna Metropolitan
Special Constables (MSC): Jedná se o dobrovolného policistu na částečný
úvazek (alespoň 16 hodin měsíčně), který disponuje stejným penzem
oprávnění, jako „klasický“ policista. Mezi nejčastější činnosti zvláštních
konstáblů patří: pomoc občanům při nehodách, požárech a narušování
veřejného pořádku a bezpečnosti; činnost v rámci zajišťování bezpečnosti
silničního provozu; pěší hlídkování; preventivní činnost ve školách
a podobných institucích; předvádění důkazů u soudu atd. Zvláštním
konstáblem se může stát občan jakéhokoli státu Evropského hospodářského
prostoru,38 který dovršil věk alespoň 18 let. Třetina těchto zvláštních konstáblů
jsou ženy. Do roku 2007 mohli tito konstáblové operovat pouze na území
konkrétní „policejní síly“ nyní však mohou zasahovat i „celostátně“. Za svou
činnost (v rámci Anglie a Walesu) nedostávají mzdu 39 (v rámci Severního
Irska ale ano), mohou však obdržet náhradu dopravních nákladů nebo jiných
výdajů. Určitou „inovací“ v rámci tohoto konceptu představuje tzv. „Výkon
policejní činnosti podporovaný zaměstnavateli“ (Employer Supported
Policing, ESP). Konkrétní instituce (obchodní domy, nemocnice, nádraží atd.)
určitým způsobem „sponzorují” konkrétní dobrovolníky, kteří pak tráví část své
pochůzkové činnosti v jejich prostorách.40
36
V roce 2006 u Metropolitní policie působilo 31 141 policistů, 13 661 civilních zaměstnanců (police staff), 414 strážců dopravy
(Safer Transport Command, STC) a 2 106 wardens (PCSOs). Roku 2011 jsou uváděny údaje: 36 531 policistů (z toho 24 202
v součástech s územní působností v jednotlivých čtvrtích (territorial policing) a zbytek jsou osoby s „celoměstskou“ působností,
5 479 jsou Metropolitan Special Constables, MSC, z nichž 4 973 působí v jednotlivých čtvrtích, 426 strážců dopravy, 13 351
civilních zaměstnanců, 3 832 PCSOs. To v pětiletém období znamená růst o více než 14 % (47 322 versus 54 140 osob).
Metropolitan Police Authority: MPS Police officer, staff and PCSO numbers <http://www.mpa.gov.uk/statistics/police-numbers/>.
Určitá oddělení Metropolitní policie (např. protiteroristická jednotka, Anti-Terrorist Branch či Oddělení královské a diplomatické
ochrany, Royalty and Diplomatic Protection Department) mohou operovat i mimo teritorium metropole.
Metropolitan Police <http://content.met.police.uk/home>.
37
Local Government Finance Statistics England No. 15 <http://www.local.odpm.gov.uk/finance/stats/lgfs/lgfs15/chapter1.htm>.
Hood, R.; Faulkner, D., England and Wales; in: Kangaspunta, K.; Joutsen, M.; Ollus, N.; Nevala, S. (eds.), Profiles of Criminal
Justice Systems in Europe and North America 1990-1994, HEUNI, Helsinki 1999, s. 142.
38
Ten zahrnuje země Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
39
V rámci Skotska mohou dobrovolníci (vedle náhrady nákladů, spojených s výkonem činnosti) víceméně automaticky očekávat
„prémii“ ve výši 500 liber (pokud odslouží alespoň 90 hodin ročně, nebo 1 500 liber, pokud odslouží alespoň 180 hodin za rok.
40
Metropolitan Police: Employer Supported Policing <http://www.met.police.uk/esp/>.
6
 Police Community Support Officer (PCSO, někdy je používán pojem
support staff): Jedná se o „strážce místního pořádku“, zaměřující se na
„viditelné hlídkování“ v terénu, efektivní potírání protisociálního chování
a interaktivní (oboustranně informativní) komunikace s občany. Tento relativně
nový institut (v rámci reformní legislativy z roku 2002, 2002 Police Reform Act)
– zavedený dominantně pouze v rámci Anglie a Walesu41 – je třeba chápat
jako opatření, podporující komunitní charakter bezpečnostní práce. Ačkoli
strážci nedisponují stejným rozsahem oprávnění, jako výše uvedené
kategorie, mohou zadržet osobu do příjezdu „plnohodnotných“ policistů, řídit
dopravu, nechat odstranit vozidlo, které je překážkou silničního provozu,
ukládat pokuty, legitimovat občany, zabavit veřejně konzumovaný alkohol
apod. Počet PCSO‘s setrvale roste (v roce 2004 činil jen asi 3 500 osob).
Vzezření i pravomoci PCSO‘s by se daly v podmínkách České republiky
vzdáleně přirovnat k pracovníkům obecních policií.42 Od roku 2007 se PCSO’s
začali využívat i při přijímání oznámení veřejnosti na služebnách (u „okýnka“).
Je velmi nesnadné výše uvedené “typy”
policistů od sebe v terénu rozeznat. Jejich uniformy
jsou konkrétními součástmi často identické. Ilustrace
vpravo například znázorňuje vizuální rozdíl mezi
uniformami příslušnice PCSO (vlevo) a policejního
sboru, v tomto případě v rámci hrabství Kent.43
Ani to však nemusí vždy platit a tak nezřídka je
jedinou možností jak se ujistit o statutu konkrétní
osoby představuje nápis na zádech konkrétní
uniformy.44
41
V rámci Skotska funguje institut, zvaný Police Custody and Security Officer (zkratka je stejná, PCSO), tedy uniformovaný
nepřísežný „pomocný” policista, vykonávající (za mzdu nepřesahující 19 000 liber ročně) „méně kvalifikované policejní činnosti”
zejména ve vztahu k převozu podezřelých a odsouzených osob mezi určitými institucemi (policejní zařízení, soudy, věznice).
V rámci Severního Irska PCSO nefigurují, ačkoli se o tom určitou dobu (před aktuálními úspornými opatřeními) uvažovalo.
42
PCSO’s nezřídka slouží v týmech s „obyčejnými“ policisty: tzv. „Týmy pro policejní činnosti v sousedství“ (Neighbourhood
Policing Teas, NPT). Policistou se může stát osoba starší 18 let a 6 měsíců, PCSO nabízí prostor i pro osoby ve věku 16 let.
West Midlands Police <http://www.west-midlands.police.uk/>.
43
Kent Police: Protecting and Serving the People of Kent <http://www.kent.police.uk>.
44
Should Police Officers Commute in Uniform?
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/poll/2011/sep/05/police-officers-commute-uniform>.
Police ‘Should Travel in Uniform’ <http://www.anointedblog.com/?p=8302>.
Community Police Solve One Crime Each Every Six Years; in: Free Republic, 20. VIII. 2007
<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1882128/posts>.
Man Given 'Festive' Punishment for Police Bottom Pinching <http://arbroath.blogspot.com/2011_12_11_archive.html>.
Community Officers Want 'Bobby Uniforms'
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1565631/community-officers-want-bobby-uniforms.html>.
7
Sečíst policisty ve Spojeném království je více než nesnadné. Celkové počty
policistů v zemi procházejí razantními výkyvy. Jedním z pokusů může být následující
tabulka (snaha usilující o popis situace v roce 2011 nebo dokonce 2012):45
policistů „v užším
smyslu slova“
občanští
zaměstnanci
Special Police
Constables
PCSO50
další personál51
poznámka
Anglie a Wales
(březen 2011)
asi 139 110
(asi 26 % tvoří ženy)48
Skotsko46
Severní Irsko47
Spojené království
jako celek
17 436
(červen 2012)
asi 7 200
asi 163 746
74 010
asi 7 200
asi 2 500 až 2 700
83 710 až 83 910
18 421
asi 1 200
asi 17049
asi 19 791
15 820
4 316
0
nezjištěno
mezi lety 1997 až 1999
počet policistů ve
Skotsku klesal
(z 15 000 na 14 700),
od té doby setrvale
roste (byť údajně na
úkor pomocného
personálu, kdy je jeho
dosavadní činnost ve
stále větší míře
vykonávána osobami ve
služebním poměru)
0
nezjištěno
15 820
přinejmenším 4 316
po etapě pozvolného
růstu nastává pokles:
roku 1997 se jednalo
o asi 127 000 policistů;
v periodě září 2010 až
září 2011 statistiky hlásí
propuštění asi 8 500
policistů v Anglii
a Walesu
45
po dlouhodobém
poklesu (ze stavu
11 200 policistů roku
1999) představoval
„dno“ rok 2007; od té
doby počet policistů
začal růst
Dhani, A.; Kaiza, P., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2011; in: Home Office Statistical Bulletin,
13/2011, ISSN 1759-7005; ISBN 978-1-84987-483-0 <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/
research-statistics/police-research/hosb1311/>.
Sigurdsson, J.; Dhani, A., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2010; in: Home Office Statistical Bulletin,
14/2010, ISSN 1358-510X (mapa ze strany 9) <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/hosb1410.pdf>.
Někdy je možné narazit na pojem „staff in supporting roles“, který pokrývá veškerý policejní personál mimo „přísežné policisty“
a „Special Police Constables“.
46
Police Officer Quarterly Strength Statistics Scotland; in: Scottish Government, 31. III. 2012
<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/06/4645/0>.
Scottish Police Officer Numbers Rise by 173 to 17,436; in: BBC News, 6. VI. 2012 <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics-18340548>.
Scottish Police Officer Numbers Continue to Climb; in: BBC News, 6. III. 2012 <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics-17271353>.
Alderson, R., Scottish Police Officer Numbers Show Slight Rise; in: BBC News, 7. VI. 2011 <http://www.bbc.co.uk/news/ukscotland-13682220>.
The Scottish Government: Introduction to Crime & Justice and Equality
<http://www.scotland.gov.uk/publications/2006/11/20102424/12>.
47
Police Service of Northern Ireland <http://www.psni.police.uk>.
Wikipedia: Police Service of Northern Ireland <http://en.wikipedia.org/wiki/police_service_of_northern_ireland>.
48
Z toho asi 4,6 % tvoří „příslušníci etnických menšin“.
49
Jedná se o „sondu“ (zahájenou roku 2006) v rámci okrsků Banbridge, Newtonabbey, Coleraine a Lisburn.
50
What is a Police Community Support Officer? <http://www.policecommunitysupportofficer.com/welcome.html>.
PCSOs National Sitemap <http://pcsos-national.co.uk/0.html>.
51
Dopravní hlídky (traffic wardens) nebo další osoby, nespadající do výše uvedených kategorií.
8
Ve snaze podchytit vývoj, který tomuto stavu předcházel, je zřejmě nejelegantnější využití statistik Evropské unie, sahající zpět až do roku 1997.52 Vedle toho
je možné uvést i podrobný pohled do situace ve Skotsku, byť pouze pro etapu leden
2006 až březen 2012.53 Uveden je i podíl jednotlivých „typů“ zaměstnanců v rámci
Anglie a Walesu (březen 2011).
rok
Anglie a Wales
Skotsko
Severní Irsko
1997
127 158
15 050
-
1998
126 814
14 854
-
1999
126 096
14684
11 240
2000
124 170
14948
10 905
2001
125 682
15093
9 492
2002
129 603
15287
9 070
2003
133 366
15482
8 986
2004
139 200
16 001
8 936
rok
Anglie a Wales
Skotsko
Severní Irsko
2005
141 230
16 221
8 579
2006
141 381
16 234
8 354
2007
140 514
16 221
6 140
2008
140 230
17 048
7 302
2009
142 151
17 409
7 758
2010
141 630
54
17 217
7 200
2011
139 110
55
17 263
-
2012
56
17 436
-
Další vývoj je však s ohledem na snahy
o snižování výdajů veřejných rozpočtů věštěním
z křišťálové koule.
Vedle sebe je tak možné narážet jak na náborové
kampaně,57 tak na informace o tom, že v některých
lokalitách – např. Peterborough – mezi lety 2010 až
2012 došlo ke snížení počtu policistů o více než 10 %.58
52
Eurostat: Police Officers, 6. III. 2012 <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en>.
Eurostat: Crime Trends in Detail, January 2012
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/crime_trends_in_detail>.
Number of Crimes Recorded and Numbers of Police Officers in Scotland; in: BBC Scotland, 18. IV: 2011
<http://www.bbc.co.uk/scotland/politics/crimes_versus_police.shtml>.
53
Je přitom zdůrazněno, že se jedná o ekvivalent plné pracovní doby (Full Time Equivalent), kdy se osoby s částečným
úvazkem sčítají. Reálná čísla (headcount) by tak v Anglii a Walesu byla o asi 2 500 osob vyšší (se započtením civilního
perosnálu pak skoro o 10 000 vyšší).
Police Officer Quarterly Strength Statistics Scotland; in: Scottish Government, 31. III. 2012
<http://www.scotland.gov.uk/publications/2012/06/4645/1>.
54
Z toho 8 391 Strathclyde Police (největší ze „sil“ na území Skotska) a 503 Dumfries and Galloway (nejmenší „síla“).
55
Z toho v teritoriálních „silách“ 16 903 osob. Central Scotland Police 870; Dumfries and Galloway Constabulary 503; Fife
Constabulary 1 107; Grampian Police 1 516; Lothian and Borders Police 2 959; Northern Constabulary 782; Strathclyde Police
8 297 a Tayside Police: 1 236.
56
Z toho: Central Scotland Police 871; Dumfries and Galloway Constabulary 512; Fife Constabulary 1 104; Grampian Police
1 485; Lothian and Borders Police 3 000; Northern Constabulary 777; Strathclyde Police 8 447 a Tayside Police: 1 238.
57
How 2 Become a UK Police Officer; in: Partol Store <http://www.patrolstore.com/how-to-become-a-police-officer-p10439.html>.
58
Uren, A., Shock 15% Drop in Police Officers in Peterborough between 2010 and 2012; in: Peterborough Today, 25. IV. 2012
<http://www.peterboroughtoday.co.uk/news/local/shock-15-drop-in-police-officers-in-peterborough-between-2010-and-2012-13769415>.
9
Tím se relativizovala předvolební prohlášení některých politických
představitelů z roku 2009 a 2010, která avizovala úplné zrušení PCSO’s v případě
vyhraných voleb.59 Nakonec se tak nestalo a naopak, pod tlakem ekonomické
situace jsme svědky boomu rekrutování nových zájemců pro tuto činnost. Mapy
popisují situaci v Anglii a Walesu v březnu 2011 a 2010 (matoucí je, že jeden rok je
nejsilnější odstín použit pro nějvětší úbytek a druhý pro největší přírůstek).60
Na obzoru je údajně rovněž vize sloučení osmi
„sil“ ve Skotsku do jediného policejního útvaru (po vzoru
Severního Irska), a to s platností od dubna 2013 (což
údajně přinese úsporu ve výši až 25 % nákladů na
policejní aktivity a usnadní vzájemnou komunikaci
policistů na území Skotska).61
Zároveň se údajně může jednat předstupeň
budování atributů národní samostatnosti před
chystaným referendem o setrvání se svazku Spojeného
království (patrně rok 2015).62 Zdaleka ne všichni
ovšem tento model vítají a volají po uchování
současného stavu (přičemž ale argumentují nutností
udržení pracovních míst, nikoli efektivitou).63
59
Porter, A.; Winnett, R., PCSOs Could Be Removed from the Beat under the Conservatives; in: The Telegraph, 26. XII. 2009
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6881827/pcsos-could-be-removed-from-the-beat-under-theconservatives.html>.
60
Dhani, A.; Kaiza, P., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2011; in: Home Office Statistical Bulletin,
13/2011, ISSN 1759-7005; ISBN 978-1-84987-483-0 <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/
research-statistics/police-research/hosb1311/>.
Sigurdsson, J.; Dhani, A., Police Service Strength England and Wales, 31 March 2010; in: Home Office Statistical Bulletin,
14/2010, ISSN 1358-510X (mapa ze strany 9) <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/hosb1410.pdf>.
61
Scottish Police Officer Numbers Continue to Climb; in: BBC News, 6. III. 2012 <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotlandscotland-politics-17271353>.
62
Dodd, W., A Single Scottish Police Force: Paving the Way to Independence?; in: The Guardian, 7. IX. 2011
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/07/single-scottish-police-force>.
63
Campaign against Police Staff Job Cuts: For a Balanced Modern Police Team; in: UNISON, March 2012 <http://www.unisonscotland.org.uk/police/index.html>.
10
Jedním z aspektů tohoto procesu je důraz na aktivizaci veřejnosti, aby na
svém bezpečí participovala. Mezi nejvýznamnější koncepty a organizace patří:64
„Crime and Disorder Reduction Partnership“
(CDRPS), název pro Anglii nebo „Community Safety
Partnership“ (CSP), název pro Wales. Jedná se o projekty
partnerství pro snižování kriminality a narušování veřejného
pořádku65, podle kterého jsou Anglie a Wales rozděleny do 376
oblastí. V každé oblasti je ustanoven tým z policistů, místních
zastupitelů, občanů, nevládních organizací a zástupců podnikatelské sféry. Ten pak vypracuje bezpečnostní audit lokality
a následně navrhne strategii pro zlepšení situace v dalším
období. Podílí se i na následném uskutečňování a využití
navržených bezpečnostních opatření.
„Neighbourhood Wardens“ (tedy „strážci
sousedství“), případně „Street Wardens“ („pouliční
strážci“). Jedná se o obecní zaměstnance, kteří
vykonávají preventivní činnost v lokalitách, jako určitý
mezičlánek mezi občany a veřejnými orgány. Ještě roku
2002 byla pozice wardens zpravidla bezplatná. Nyní se
jedná převážně o aktivitu „na plný úvazek“. 66 Na
konkrétní obci závisí i ustrojení jejich wardens.
Úkoly wardens lze ilustrovat na příkladě města Bradford (West Yorkshire).
Zdejší dva „strážci“ jsou povinni:67




podávat zainteresovaným orgánům informace o pohozených odpadcích,
graffiti a nefunkčním veřejném osvětlení;
být v kontaktu s oběťmi trestné činnosti a nabízet jim zprostředkování (blíže
nespecifikované) pomoci;
účastnit se masových akcí v lokalitě a předcházet během nich konfliktům;
„naslouchat všem podnětům veřejnosti“, nikoli nutně v bezpečnostní oblasti.
Dalším konceptem v této košaté oblasti jsou tzv. dobrovolní policejní kadeti
(Volunteer Police Cadets, VPC) tedy de facto programy pro mládež (14 až 19 let),
pořádané Metropolitní policií, ale v určité formě i jinými policejními silami. Účastníci
se dočkají uniformy, výcviku a dalších volnočasových aktivit, které je nenásilnou
formou směřují do zapojení se do širokého spektra bezpečnostních aktivit na lokalit,
kde se pohybují (včetně odrazování svých vrstevníků od proti-společenského
chování).68
64
Doslova „putting police officers at the heart of the local community“.
Logem projektu je žlutá šipka otočená dolů, ve které je nápis: „Let´s keep crime down“ („Udržme kriminalitu nízkou“). V této
souvislosti je veřejnosti například doporučováno zamykat domy či automobily, „nehonosit se“ šperky, dražšími mobilními
telefony a MP3 přehrávači či vystříhat se otevírání peněženky na veřejnosti.
Social Marketing – Case Studies; in: WPP, 2008/2009 <http://www.wpp.com/corporateresponsibilityreports/2008/impact/socialmarketing/case-studies/index.html> (profesionální kampaň Young and Rubicon pro Home Office).
66
Roční mzda může u wardens (na vedoucích pozicích) dosáhnout až 30 000 liber a je tak srovnatelná se mzdou policejního
konstábla. Nástupní mzda policisty (ve zkušební době) ve Spojeném království je odbory stanovena na 21 534 liber ročně.
Police Information: Police Pay Review <http://www.police-information.co.uk/policepay.htm>.
67
City of Bradford Metropolitan District Council <http://www.bradford.gov.uk/nr/rdonlyres/d8fce0e4-8182-4cdf-a3f08eef72bcd9e8/0/allertonwardens.jpg>.
68
Cadets; in: Metropolitan Police <http://www.met.police.uk/cadets/>.
65
11
Pominout není možné ani více či méně „zezdola“ a „lokálně“ koncipované
aktivity typu „sousedských hlídek“ nebo osvětových kampaní.69
Zcela specifický je pak koncept „židovské sebeobrany“ či
„strážců“ (shomrim, ‫)שומרים‬.70 Její příslušníci se zaměřují na
ochranu židovských komunit či svatostánků před extremisticky
či jakkoli jinak motivovanými útoky.
There is Something in It for You <http://www.youlondon.org.uk/>.
69
Neighbourhood Watch Sign; in: Photographers Direct
<http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=2462401>.
Bright Yellow Neighbourhood Watch Sign on Sky Background; in: 123RF.com <http://www.123rf.com/photo_4368700_brightyellow-neighbourhood-watch-sign-on-sky-background.html>.
Autorka fotografie: Kateřina Jamborová, London 2009.
70
London Shomrim NWCP Save Mother & Daughter from a Man Wielding Knife; in: The Yeshiva World, 3. III. 2010
<http://www.theyeshivaworld.com/news/general+news/49956/london+shomrim+nwcp+save+mother+&+daughter+from+a+man+
wielding+knife.html>.
12
3.
Kriminalita v rámci Spojeného království
Spojené království je specifické tím, že jsou zde vedeny de facto čtyři
nezávislé statistické řady, týkající se zločinnosti.
1) Policejní statistika (Recorded
Crime)71 pro Anglii a Wales (aktuální
model je stabilizován od roku 1998, kdy
došlo k zavedení nových skutkových podstat
trestných činů – jako například veřejný útok,
držení zbraně, útok na policistu či
obtěžování). Data, shromážděná na úrovni
konkrétních policejních teritoriálních sil shromažďuje Ředitelství rozvoje výzkumu
a statistik (Research Development and
Statistics Directorate, RDS).
Konkrétní výstupy rovněž slouží policejním složkám, probační službě,
soudům, imigračním úřadům atd. Většina výstupů RDS je považována za „národní
statistiku“, jejíž metodiku zastřešuje Úřad pro národní statistiky (Office for National
Statistics – ONS).72







Nejčastějšími zjištěnými činy jsou krádeže a vloupání (přes 30 %), krádeže
vozidel a věcí z vozidel (21 %), vandalismus (24 %), násilná trestná činnost
(útoky 9 %, napadení 15 %, ublížení na zdraví 3 %, loupeže 2 %).73
Ročně je vykradena v průměru každá dvacátá bytová jednotka! To znamená
okolo 1 600 000 těchto (nahlášených) činů ročně! Řada objektů je vykrádána
opakovaně. Na tyto činy veřejnost citlivě reaguje a vysoká míra vloupání
posiluje mezi veřejností emotivní obavy o bezpečnost.
Kradou a vykrádají se spíše starší, tuctová vozidla, než nápadné nové značky.
Postiženy jsou tak všechny, často nejvíce ty méně majetné vrstvy. Incidenty
tohoto typu veřejnost stále méně ohlašuje, protože se domnívá, že šance na
odhalení pachatele je malá. Mezi majiteli vozidel panuje velká obava, že se
stanou obětí tohoto trestného činu.
Nezletilí (pod 18 let věku) v Anglii a Walesu spáchají okolo 7 milionů
protiprávních skutků (nikoli nutně trestných činů) ročně. Zhruba 25 %
odhalených pachatelů je mladších 18 a 40 % mladších 21 let. Asi 5 % členů
obou věkových skupin spáchá 65 % z uvedených skutků.
Vymezeny jsou i zvláště zranitelné skupiny obětí (osaměle žijící rozvedené
osoby produktivního věku, které odcházejí do práce a jejich byt je bez dozoru;
zejména to platí pro dělnické čtvrti v centrech měst).
Častými pachateli jsou menší skupiny mladých mužů (18 až 21 let),
narkomanů, jevící určité znaky organizovanosti.
Největší míra zločinnosti se vztahuje k aglomeraci Londýna, což není
překvapující s ohledem na osoby, dojíždějící za prací a turisty.
71
Crimes Recorded by the Police. Eurostat <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_gen&lang=en>
(aktuálně řada pro roky 2000 až 2009 včetně).
72
Home Office: Research Development Statistics <http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/>.
73
Home Office: Research Development Statistics: Crime in England and Wales 2006/2007
<http://www.homeoffice.gov.uk/rds/crimeew0607.html>.
13
2) Statistika pro Skotsko.74 Zdejší právní rámec (včetně výčtu skutkových
podstat) je odlišný od anglicko-waleského respektive severoirského. Ve Skotsku bylo
například roku 2008 zjištěno okolo 168 000 případů majetkové kriminality, 110 000
případů vandalismu a poškozování cizí věci a okolo 12 500 násilných trestných činů
(bez sexuálního podtextu).
3) Statistika pro Severní Irsko (která byla mezi lety 1997 až 1999
transformována a nekryje se s kalendářním rokem).75
Pokud se pokusíme tyto tři výše uvedené výstupy zevšeobecnit, dojdeme
k následujícím zjištěním (výsledkům):
rok
Anglie
a Wales
Skotsko
Severní Irsko
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4 600 324
5 105 764
5 298 044
5 167 312
5 521 825
5 974 960
6 013 759
5 637 511
5 555 172
5 427 558
4 951 173
4 702 717
4 338 604
420 642
62 222
431 551
109 053
435 703
119 111
423 172
119 912
421 093
139 786
427 034
142 496
406 979
127 953
438 121
118 124
417 785
123 194
419 257
121 144
385 509
108 468
377 433
110 094
338 028
109 139
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Srovnání podílu konstitutivních zemí na zjištěném zločinu a populaci státu (ve
vztahu k roku 2008) vyznívá následovně, tedy tak, že Anglie a Wales jsou z hlediska
podílu na zjištěné kriminalitě mírně nadrepresentováni (podíl na zjištěné kriminalitě je
vlevo a podíl na populaci vpravo):
7%
2%
3%
8%
89%
91%
4) Mnohem „pesimističtěji“ koncipovaná – než statistiky, postavené na „tvrdých
datech“ – je „Viktimologická statistika“ (True Extent of Crime) pro Anglii a Wales.
Tento koncept reaguje na údajnou metodologickou roztříštěnost a nestandardizovanost podkladů, které od jednotlivých policejních součástí míří k RDS.
74
The Scottish Government: Recent Publications <http://www.scotland.gov.uk/publications/recent>.
Police Service of Northern Ireland: Crime Statistics
<http://www.psni.police.uk/index/updates/updates_statistics/update_crime_statistics.htm>.
75
14
Rozdílnost výsledků mezi policejní
statistikou a výzkumy veřejného mínění
vedla k založení platformy v rámci Home
Office, nazvané British Crime Survey
(BCS, Britský přehled zločinu).
Tato alternativní statistika se obvykle
pohybuje na úrovni, která může být i více
než několikanásobkem údajů vytvářených
po linii RDS. Pro rok 1995 například operuje
s údajem vyšším než 19 milionů trestných
činů.76
BCS vzniká na základě osobních rozhovorů s respondenty v rámci Anglie
a Walesu, Ti jsou dotazováni na zkušenosti se zločinem za dobu předcházejících 12
měsíců. Roku 2009 bylo v souvislosti s vytvářením tohoto přehledu dotazováno
50 000 osob starších 10 let. Do roku 2008 včetně byly dotazovány jen osoby starší
16 let. BCS například uvádí, že mezi lety 1995 až 2005 kriminalita poklesla o 44 %
(ale rovněž fakt, že v období let 2005/2006 se stalo 23 % obyvatel Anglie a Walesu
obětí nějakého trestného činu).77 Zaznívají jak hlasy, že BCS není statistikou
v pravém smyslu slova (a že ji z tohoto titulu je třeba chápat pouze jako experiment),
tak názory, že právě BCS mnohem reálněji popisuje aktuální trendy, než „suchá“
policejní statistika (která je navíc subjektem změn ve vykazování zločinu, pokud ne
přímo snah o záměrné „vylepšování“). 78 Odchylky mezi oběma zdroji (BCS a RDS),
a to včetně určitého záměrného zkreslování statistiky policejními silami, potvrzuje
i nedávno dokončená výzkumná studie „Nezávislý přehled kriminální statistiky“.79
Ilustrace k tématu: Příklad „mapování kriminality“ a „protispolečenského chování“
(anti-social behaviour, ASB) pro veřejnost.80
76
Easton, M., Map of the Week: Recession cuts crime?; in: BBC News, 16. VII. 2009
<http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markeaston/crimestats.gif>.
77
Crimestoppers: Latest crime statistics <http://www.crimestoppers-uk.org/crime-prevention/latest-crime-statistics>.
78
Home Office: Research Development Statistics: British Crime Survey and Other Surveys
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/bcs1.html>.
79
Crime Statistics: An Independent Review Carried Out for the Secretary of State for the Home Department. London 2006,
ISBN 1-84726-109-0 <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/crime-statistics-independent-review-06.pdf>.
80
Welcome to Your Local Crime and Policing Website for England and Wales <http://www.police.uk/>.
15
4.
Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti
Ještě v relativně nedávné minulosti byla kvalita personálu v rámci sektoru
soukromé bezpečnosti relativně nízká. Standardy kvality byly nedostatečné, výcvik
nesystematický, mnozí zaměstnanci ani nesplňovali podmínku bezúhonnosti.
Od roku 2003, kdy začal působit Úřad pro bezpečnostní průmysl (Security
Industry Authority, SIA – viz níže), došlo k významným změnám a zkvalitnění celého
sektoru. Způsobilo to zavedení licenčních podmínek, dále také vytvoření pravidel
a hodnocení kvality garantující alespoň určitou kvalitu poskytovaných služeb. I mnozí
zákazníci změnili své priority a přestali se orientovat výhradně na cenu.
Politické a bezpečnostní diskuse na počátku roku 2012 akcelerovala policejní
ředitelství West Midlands a Surrey, která vypsala tendr na poskytování
bezpečnostních služeb za 1,5 miliardy liber (44,5 miliardy korun) v sedmiletém
období (počínaje lednem 2013). Soukromé agentury by měly pomoci policistům
dohlížet na veřejný pořádek.81 Škála poptávaných služeb je široká, od vyšetřování
zločinů, přes vyšetřování přestupků a poskytování pomoci obětem a svědkům, až po
nakládání se zpravodajskými informacemi a forensní činnosti. „Skuteční policisté“ se
pak budou moci soustředit na blíže nespecifikované „základní policejní činnosti“.
Od tohoto kroku si policejní ředitelství slibují úspory. Není divu, protože se
musí vyrovnat s dvacetiprocentními škrty a rušením více než 3 000 „tabulek“.
Proti plánu na přesun tolika činností do soukromých rukou se ostře postavily
policejní odbory a politická opozice. Mimo jiné není údajně zřejmé, jak by se
kontrolovala kvalita poskytovaných služeb.
Úvahy na toto téma však nejsou bleskem z čistého nebe. Přinejmenším již
v roce 2003 posuny směrem k „zesoukromění“ bezpečnosti navrhovala Asociace
vysokých policejních důstojníků. „Posledních 50 let bylo svědkem, jak policie
neustále ztrácí svůj "podíl na trhu", ať už jde o doprovody převozu hotových peněz,
udržování pořádku při zápasech kopané anebo eskortování vězňů. Ostatně bobík
patrolující každou ulicí celý den a každý den je mýtus, jak to vypadalo ve starých
zlatých časech. Teď přišel čas ... aby se policie vzdala svého sto let starého
monopolu hlídkování v ulicích a uznala skutečnost, že na tento pro kvalifikované síly
v podstatě neproduktivní úkol má stále méně lidí.“82
Policisté by se místo toho mohli angažovat ve výcviku a ve schvalování
bezpečnostních agentur a dobrovolných hlídek. Zatímco čtyři největší agentury
– Securicor (roku 2004 zanikla, vstřebala ji firma Group 4), Chubb, Rentokil83
a Group 4 – neprojevily zájem o hlídkování malých sídlišť, o velké komunity se přímo
„praly“.
81
Harazin, L.; Krulík, O., „Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. Sborník
„17. medzinárodná vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Žilinskej univerzity, Žilina, 30. až 31. V 2012, ISBN 978-80-554-0537-7, s. 179 až 185.
Poprask v Británii. Hrabství chtějí privatizovat policii; in: Týden, 4. III. 2012.
Britská opozice odmítá snahy o privatizaci policejních služeb; in.: Novinky.cz, 5. III. 2012.
<http://www.novinky.cz/kariera/260870-britska-opozice-odmita-snahy-o-privatizaci-policejnich-sluzeb.html>.
V Británii vyvolává spory snaha o privatizaci policejních služeb; in: ČTK, 4. III. 2012.
82
Británie: Všechno bude jinak?; in: Policista, 9/1998.
83
Firma je aktivní i v oblasti deratizace.
16
Schválení příslušníci hlídek by nosili odznaky „ve shodě s policií“ (police
compliant) jako záruku své profesionality, přičemž nováčci by mohli být rekrutováni
na základě programů na pomoc rekvalifikaci nezaměstnaných (welfare to work).
Nejednalo by se o „veřejné činitele“, pouze by byli oprávněni přivolat vysílačkou
policisty, pokud by byli svědky protiprávního jednání. V řadě měst tento model
(wardens) ostatně v určité míře již existuje.
Ještě před několika lety nechtěli vysocí policejní funkcionáři o tomto modelu
vůbec slyšet. Změna názoru je odůvodňována prudkým růstem kvality sektoru
soukromé bezpečnosti (alespoň některých firem, které se zapojily do dobrovolných
samoregulačních projektů.
Část členů Asociace policejních náčelníků však trvá na tom, že policisté z ulic
nezmizí (s tím, že soukromé firmy si chtějí najmout stejně jen „bohatší“ lokality).
Úvahy tohoto typu přitom nejsou jen doménou Anglie. V Severním Irsku se
podobná rozprava otevřela v polovině roku 2010.
Soukromé bezpečnostní služby jsou ve hře i s ohledem na ostrahu policejních
stanic nebo ostrahu politiků či soudců. Tuto „policejně neproduktivní“činnost zatím
vykonává okolo 400 (relativně drahých) policistů. Opozice (strana Sinn Fein) tento
návrh nevítá. Pokud je ochotna přistoupit na určitý kompromis, pak co se týče
zaměstnávání „bývalých policistů nebo bývalých příslušníků jiných státních
bezpečnostních sil“ pro daný účel. Zákony však neznají možnost otevřít určité
výběrové (náborové) řízení pouze pro určitou skupinu obyvatel a ostatní vyloučit.84
Nesmírně zajímavou sondu do procesu regulace sektoru soukromých
bezpečnostních služeb představují nedávné úvahy politických a expertních kruhů
v Severním Irsku. Stěžejní dokument, zveřejněný v srpnu 2006, konstatoval
následující:85



Alespoň dílčí právní rámec pro oblast soukromé bezpečnosti v Severním Irsku
představuje Zákon o boji proti terorismu z roku 2000 („Schedule 13“, hlava
VII).86 Tato pasáž definuje stěžejní pojmy (bezpečnostní služba – security
service), licencování fyzických a právnických osob, usilujících o podnikání
v oblasti ochrany osob a majetku (podmínky a překážky pro podnikání,
prověřování osob ve vedení určité firmy) atd. Jedná se však o přechodné
ustanovení, které vyprší do konce června 2007. Pokud nedojde k žádné
aktivitě, bude vstup fyzických i právnických osob do sektoru soukromé
bezpečnosti v Severním Irsku ponechán bez jakékoli regulace (zmíněn je
například potenciál pro polovojenská uskupení a zločinecké struktury).
Zákon o boji proti terorismu je ostatně zaměřen a priori na to, aby bránil
„podezřelým“ či „netransparentním“ osobám či firmám v budování soukromých
bezpečnostních služeb. Nijak neřeší výcvik a vzdělávání personálu. Nebrání
podnikání a náboru osob, které nesplňují ani ty nejmenší kvalifikační či etické
předpoklady. Celkově tak celému sektoru vytváří ne zcela příznivé image.
Zákon o průmyslu soukromé bezpečnosti (The Private Security Industry Act),
který začal od roku 2001 platit v Anglii a Walesu, a který je od roku 2007
aplikován i ve Skotsku, je pro Severní Irsko inspirací, stejně jako obdobná
norma, platná v Irsku.
84
Kearney, V., Police Plan to Use Private Security Firms; in: BBC, 30. VI. 2010 <http://www.bbc.co.uk/news/10469012>.
Regulating the Private Security Industry in Northern Ireland: A Consultation Paper; in: Northern Ireland Office, August 2006
<http://www.nio.gov.uk/regulating_the_private_security_industry_in_northern_ireland.pdf>.
86
Schedule 13: Terrorism Act 2000; in: legislation.gov.uk <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/schedule/13>.
85
17

Řada firem, působících po celém Spojeném království, nelibě nese rozdílné
standardy v jednotlivých částech soustátí a dala by přednost jejich
sjednocení.87
„Na stole“ tak leželo několik eventualit dalšího postupu:
 Varianta 1: Nekonat nic, ponechat situaci v sektoru na seberegulaci: Tato
varianta není doporučována ani státními orgány, ani seriosnějšími firmami.
 Varianta 2: Vytvořit samostatný zákon, který by obsahoval relevantní
ustanovení Zákona o boji proti terorismu („Schedule 13“): Tato ustanovení
by mohla pokračovat vlastně beze změn. Tento postup by však sektor sám
o sobě nijak nezkvalitnil, pouze by zabránil možnému zhoršení situace. Tato
varianta není doporučována.
 Varianta 3: Rozšířit působnost Zákona o průmyslu soukromé
bezpečnosti z Anglie, Walesu a Skotska i na Severní Irsko, včetně role
SIA: Celá řada firem v rámci sektoru v Severním Irsku chápe tento model jako
nejvhodnější, včetně tlaku na dobrovolné zvyšování kvality personálu, který by
oddělil zrno od plev. A to i za cenu, že SIA se neomezuje pouze na „manned
guarding“, jak je sektor víceméně chápán a regulován v Severním Irsku, ale
sleduje i další podoblasti. Tato varianta byla vyhodnocena jako
nejvhodnější, nejlevnější, nejsnazší a nejuspokojivější.
 Varianta 4: Vytvořit samostatnou platformu pro Severní Irsko, obdobu
SIA: Nakolik by taková Agentura byla SIA v mnohém podobná, jednalo by se
o zcela oddělené instituce. Severoirská Agentura by se musela dříve či později
plně samofinancovat z poplatků za udělování licencí a z uložených pokut.
Pokud se porovná velikost sektoru pod taktovkou SIA a situace v Severním
Irsku, je zřejmé, že severoirská licence by byla – při vědomí fixních vstupních
nákladů – mnohem dražší (okolo 600 liber, ve srovnání se 190 librami,
v případě SIA). To by mohlo být pro řadu menších firem neúnosné. A i pokud
by se tato suma snížila na 300 či 400 liber, těžko by se tato severoirská
Agentura mohla věnovat více činnostem, než pouhému razítkování povolení
– o žádném tlaku na zkvalitňování sektoru by nemohlo být ani řeči.
V prosinci 2009 byla v praxi zvolena varianta č. 3 a SIA začala vydávat
licence i s platností pro Severní Irsko. Tento stav je koncipován jako „zkušební“,
s tím, že po určité době dojde k jeho vyhodnocení – a buďto ponechání tohoto
modelu, nebo jeho transformování (rozfázovaně od října 2010 do srpna 2012, s tím
že k rozhodnutí parlamentů Severního Irska, Skotska a Home Office dojde „před
olympiádou“).88
Dne 7. března 2011 ministr spravedlnosti Severního Irska, David Ford, zahájil
proces konzultací o dalším směřování regulace sektoru soukromé bezpečnosti.
Výsledkem procesu byl dokument „Budoucí regulace průmyslu soukromé
bezpečnosti v Severním Irsku“ (Future Regulation of the Private Security Industry in
87
Future Regulation Of The Private Security Industry; in: Department of Justice <http://www.dojni.gov.uk/future-regulation-ofthe-private-security-industry>.
88
Northern Ireland Consultation; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/future-niconsultation.aspx>.
FAQs: Northern Ireland; in: Security Industry Authority
<http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/faq.aspx?category=northern+ireland>.
18
Northern Ireland), publikovaný 17. V. 2012, a soustřeďující se na tři stěžejní oblasti:89
1. Jaký byl dopad rozšíření působnosti SIA na Severní Irsko (od prosince
2009). Jak je tento model efektivní, přispěl ke zvýšení kvality a zlepšení
renomé sektoru?
2. Jaké jsou možnosti dalšího vývoje v Severním Irsku? V podstatě se jedná
o výše uvedené varianty 1, 3 a 4 (varianta 2 už není na pořadu dne).
3. Specifické aspekty situace v Severním Irsku (vztahy k situaci v Republice
Irsko, téma „závodních stráží“ – door supervisors, možnost „dávání botiček“
a regulace působení soukromých detektivů).
SIA k tématu na svých stránkách poznamenává:
Nejpravděpodobnější varianta dalšího vývoje je, že SIA (pod stejným názvem)
bude transformována na nevládní agenturu, která bude zahrnovat celé Spojené
království. V rámci této „nové SIA“ bude existovat zastoupení představitel pro Anglii
a Wales – Home Office, Skotsko a Severní Irsko.
Nový model bude založen na povinných licencích pro provozování služeb
v sektoru soukromé bezpečnosti. Podnikání bez licence bude napříště chápáno jako
trestný čin. Licence bude vydávána pro podnikání v celostátním měřítku. Firmy
budou muset splnit podmínky pro udělení licence, respektive soulad s relevantními
celostátními standardy. Malé firmy (small and micro businesses) budou moci
očekávat nespecifikované mírnější podmínky.
„Nová SIA“ bude provozovat registr licencovaných firem, včetně údajů o jejich
vlastnících a managementu (včetně kontaktů a záznamů v trestním rejstříku).
Zároveň je snaha, aby tato změna omezila „papírování“ a co největší množství
agendy umožňovala on-line. Fyzické a právnické osoby budou moci na dálku
vstupovat do systému a aktualisovat informace o sobě.
„Nová SIA“ bude moci i nadále vynucovat plnění konkrétních povinností
subjekty v rámci sektoru. Pro tento účel bude i nadále úzce spolupracovat
s policejními součástmi.
Poplatek za licenci (application fee) nebyl zatím stanoven. Bude však zřejmě
placen pro roční periodu. Poplatek pro jednotlivce (fyzickou osobu) bude patrně nižší,
než byl doposud. U platných licencí bude nový poplatek požadován až po vypršení
doby, na kterou byl zaplacen.
Přechodová etapa proběhne údajně hladce. Již zaregistrované osoby budou
automaticky zaneseny do nového registru. Firmy, které se zapojily do dobrovolného
nadstandardního mechanismus (ACS), budou zřejmě zaregistrovány bez nutnosti
dokládání dodatečných informací. Koncept ACS, do kterého bylo investováno mnoho
času a úsilí, nebude „hozen za hlavu“. Lze říci, že to, co bylo dosud dobrovolné,
bude napříště povinné. V současnosti existující firmy budou ze strany SIA
vyrozuměny o podkladech, které budou povinné v rámci licenčního procesu dodat.90
89
Future of Regulation – Factsheet Security Industry Authority; in: Security Industry Authority
<http://www.sia.homeoffice.gov.uk/documents/sia-future-factsheet.pdf>.
Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk>.
90
Future; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/future>.
19
Pokud se nicméně omezíme na současný stav, pak sledovanou problematiku
je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí:
Rámec zákonné
regulace
soukromých
bezpečnostních
služeb91
Instituce
odpovědná za
vytváření rámce
regulace
Dokument o možnostech regulace soukromých vojenských
společností z roku 2002.92

Zákon o průmyslu soukromé bezpečnosti, z roku 2001, platný
pro Anglii a Wales s účinností od ledna 2003.93

Vyhláška pro Skotsko z roku 2001 (Scottish Executive).

Vyhláška 3048/2009, zavádějící některé aspekty Zákona
o průmyslu soukromé bezpečnosti i pro Severní Irsko.94

Zákon o ochraně informací z roku 1998.95

Další legislativa (Zákon o svobodném přístupu k informacím,
Zákon o regulaci vyšetřovacích pravomocí atd.) v platném
znění.

Téma otevřely i legislativní výstupy, operující s přenastavením bezpečnostního systému země (reformy výkonu policejních činností, nutnost spolupráce veřejných a soukromých
subjektů. Zejména to platí pro zákon o policejní reformě
z roku 2002 (Police Reform Act), hovořící o „širší bezpečnostní rodině“, usilující o prevenci a potírání kriminality a „nepořádku“, a zahrnující i soukromý sektor či sousedské hlídky.
Stěžejní roli v této oblasti (s výjimkou bezpečnosti civilního
letectví) sehrává „nevládní veřejná instituce“ (non-departmental
public body), zvaná Úřad pro bezpečnostní průmysl (Security
Industry Authority, SIA). Úřad vykonává činnost od 2. dubna
2003. Mezi hlavní funkce Úřadu patří zejména:96







schvalovat (udělovat) licence pro fyzické osoby a firmy;
vykonávat dohled nad sektorem na základě platné legislativy;
monitorovat aktivity subjektů působících v rámci sektoru;
nastavovat standardy pro přípravu zaměstnanců v rámci
sektoru;
podávat návrhy na zlepšení funkce soukromé bezpečnosti;
schvalovat všechny změny navrhnuté státem v této oblasti.
Stěžejním úkolem Úřadu je budování mechanismu udělování
licencí pro management a řadový personál v rámci sektoru
soukromé bezpečnosti (a to do určité míry i v oblastech
91
První pokus o legislativní regulaci sektoru se datuje do roku 1977, jednalo se o neúspěšnou iniciativu poslance Bruce George.
Odpůrci návrhu jej tehdy smetli ze stolu s poukazem, že oblast vyřeší samoregulace.
Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: United Kingdom
<http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3A238.211>.
92
White Paper on Regulatory Options for Private Military Companies; in: Private Military and Security Services (PMSCs)
Regulation Database <http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2002_whitepaperonpmc.pdf>.
93
Zákon, byť velice neurčitě, upravuje i téma soukromých detektivů. Soukromí detektivové nebyli nikdy podrobováni formálnímu
dohledu státních orgánů. Neexistuje žádná jednoznačná definice soukromého detektiva. Za soukromého detektiva může být
považován jedinec, který buď sám podniká, nebo je zaměstnaný firmou, která poskytuje vyšetřovací služby za úplatu.
Private Security Industry Act; in: Private Military and Security Services Regulation Database
<http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2001_privatesecurityindustryact.pdf>.
94
The Private Security Industry Act 2001 (Designated Activities) (Northern Ireland) Order 2009 – 2009 No. 3048; in:
Legislation.gov.uk <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/3048/contents/made>.
95
Data Protection Act; in: Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database
<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_1>.
96
Security Industry Authority <http://www.the-sia.org.uk>.
20
„závodních stráží“, vrátných – keyholders, soukromých detektivů
a služeb pro „nasazování botiček“ a odtahy vozidel – wheelclamping companies), včetně zavedené standardisovaných testů
a prověrek, které by byly předpokladem pro udělení licence (aby
se omezil výskyt osob s kriminální minulostí v rámci sektoru).
Úřad nepokrývá vyjednávání o mzdách (sociální dialog), pokud se
přímo netýká zvyšování kvality služeb v rámci sektoru.
Úřad stojí v pozadí množství dobrovolných regulačních aktivit
v rámci sektoru. Nejviditelnější z nich jsou modely dobrovolné
certifikace firem (Approved Contractors Scheme, ACS respektive
Inspected Companies Scheme, ICS). Aby firma získala tento
„certifikát kvality“, který údajně přitahuje některé zákazníky, musí
splňovat určitá kvalitativní kritéria.
Všichni držitelé licencí jsou povinni uvést základní údaje o sobě
na internetovém portálu SIA.97 Zákazník může registr použít při
své úvaze, komu svěří svou zakázku (aby například zvolil
certifikované osoby či firmy).
„Závodní stráž“ (in-house-guarding) zatím licencují místní
úřady, což se nejeví být dostatečným filtrem pro průnik
závadových osob. Přísnější pravidla pro nábor personálu do
takových posic, natož jejich standardizovaný výcvik, jsou patrně
v nedohlednu.
Určitou dobu se uvažuje i o zřízení obdoby respektive podpůrné či
sesterské instituce SIA pro oblast soukromých vyšetřovatelů
– „detektivů“ (pracovní název takové platformy zní „Společnost
profesionálních licencovaných vyšetřovatelů“, The Society for
Professional Licensed Investigators).
Ministerstvo vnitra pro Anglii
a Wales (Home Office) zřídilo osm
spádových oblastí, kde příslušné
kanceláře SIA poskytují a prověřují
licence pro soukromé bezpečnostní
agentury (mapa vlevo).98 Od roku
2009 začala instituce působit i ve
Skotsku a poněkud „překreslila“
hranice svých spádových oblastí,
kterých je tedy nyní devět (mapa
vpravo).99
97
Register of Licence Holders; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/licensing-rolh.aspx>.
Home Office: About Us, Security Industry Authority
<http://www.homeoffice.gov.uk/about-us/publications/home-office-circulars/circulars-2004/0082004/6209982835.doc?view=binary>.
99
Security Industry Authority: Approved Contractor Scheme Regions
<http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/acs-regions.aspx>.
98
21
Oblasti pokryté
regulací









Strážní služby (security guarding).
Převoz peněz a cenností (cash in transit).
Operátoři kamerových systémů.
Pořadatelské služby – pro akce pořádané pod širým nebem
i v „pod střechou“ (event stewarding).
Bodyguarding (close protection).
Vrátní (door supervisors, keyholders).
Služby pro „nasazování botiček“ za nedovolené parkování
(wheel-clamping, vehicle immobilisation).
Soukromí detektivové (private investigation).100
Bezpečnostní poradenství (security consultants).
Letištní bezpečnost. Situaci posunuly dvě velké loupeže, ke
kterým došlo na letišti Heathrow (1,75 milionu liber z prostor
Menzies World Cargo roku 2004101 a další roku 2002102: kdy byly
ukradeny zhruba 2 miliony liber).103
„Konkureční zpravodajství“ (competitor intelligence), odposlechy
telefonů, skryté kamerové systémy, nasazování „štěnic“ je v rámci
Spojeného království ilegální.
Požadavky
pro vstup na trh
– na úrovní
právnické osoby
Požadavky
pro vstup na trh
– na úrovni
fyzické osoby
Perspektivní oblastí je obsluha biometrických zařízení na vstupu
do konkrétních prostor, prověrka personálu v rámci přijímacích
procedur (pre-employment screening či vettiing) nebo oblast tzv.
ghost employmentu, kdy osoba, „najatá“ dovnitř konkrétní firmy či
instituce sleduje možné protiprávní chování ostatních zaměstnanců (boj s podvody, zpronevěrami atd.).
Zatím (červenec 2012) funguje prakticky pouze model dobrovolné
certifikace firem (Approved Contractors Scheme, ACS a další).



Firma je povinná prověřovat osobní údaje svých zaměstnanců.
Zaměstnanec musí firmě například předat informaci o svých
bývalých odsouzeních (není zřejmé, zda čistý trestní rejstřík je
podmínkou pro práci v sektoru).
Pracovník musí být občanem členského státu Evropské
unie.104
100
Soukromí detektivové jsou povětšinou bývalí policisté. Jejich zákazníky jsou ve velké míře firmy, například pojišťovny. Řada
zakázek je zaměřena na prověřování zaměstnanců – včetně ghost employmentu, vyšetřování krádeží a vnitřních zpronevěr,
zjišťování informací k vyhledávání dlužníků a vymáhání pohledávek, zjišťování skutečností o konkurenčních společnostech
a firmách a v neposlední řadě na zabraňování technologické a obchodní špionáži ze strany jiných firem (která je v zemi sice
protizákonná, ale v praxi lze zjistit řadu aktivit, které se jí přinejmenším podobají). Jedná se tak o případy, u kterých firmy
považují za kontraproduktivní, aby je vyšetřovaly policejní síly. Detektivové se rovněž věnují shromažďování důkazů k
podpoře občanskoprávních žalob. De facto jedinou kontrolu nad detektivem tak vykonává zákazník, který hodnotí nejen
individuální předpoklady, pověst či „mlčenlivost“ detektiva, ale určuje i které informační zdroje mohou být využity.
101
Wright, S., Jailed Without a Jury: Armed Robbers who Tried to Nobble Juries Are Sent Down by Judge Who Reached Verdict
Alone; in: Mail Online, 1. IV. 2010
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262504/4-guilty-1-75m-heathrow-heist-trial-jury.html>.
102
Twelve Arrested for Heathrow Robbery; in: The Telegraph, 21: V. 2002
<http://www.telegraph.co.uk/news/1394872/twelve-arrested-for-heathrow-robbery.html>.
103
Řada bankovních loupeží byla z finančního hlediska významnějších (loupež více než 26 milionu liber z Northern Bank
v Belfastu těsně před Vánoci 2004).
Britain's Biggest Robberies; in: BBC News, 22. II. 2006 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4115635.stm>.
104
Policisté přitom mohou být i občany dalších zemí Evropského hospodářského prostoru: Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
22

Omezení pro
vstup na trh
Mzdy a příplatky
Sankce
Pravidlem jsou rovněž lékařská a psychotechnická vyšetření,
potvrzující schopnost uchazeče zvládat předpokládanou
pracovní zátěž (práce na směny a v noci).
 Držení licence. Licence je vydávána na fyzickou osobu, nikoli
na společnost. Cena licence byla při svém zavedení v prvním
čtvrtletí roku 2005 stanovena na 190 liber s platností po dobu
3 let (tato cena postupně roste, na 245 či více liber).
 Uchazeč nejprve obdrží dočasnou licenci, která je po
absolvování povinného výcviku změněna na licenci trvalou.
 Licence výslovně uvádí podoblast, které se bude osoba
věnovat (přeprava cenností atd.).
 Zvláštní (přísnější) požadavky se týkají osob, působících
v oblasti civilního letectví.
Omezení pro vstup na trh se týká osob se záznamem v trestním
rejstříku (kontrolu provádí Kancelář rejstříku trestů, Criminal
Records Bureau).105 V případě, že je osoba zaměstnaná
v sektoru za trestný čin odsouzena po získání licence, je to
důvodem pro její automatické odnětí.
Podmínky pro přechod zaměstnanců veřejného sektoru do
soukromého podléhají od roku 1981 specifické regulaci.
V případě neupřesněných důvodů lze například odmítnout udělení
licence pro působení v sektoru soukromé bezpečnosti zejména
některým bývalým policistům a zpravodajcům.106
Minimální hodinová mzda je stanovena na 4,85 liber. U osob,
vykonávajících činnost v rozsahu více než 60 hodin týdně jsou
pravidlem přesčasové příplatky. Hladina mezd je obecně vyšší
v aglomeraci Londýna a na jihovýchodě Anglie.
Sankčním orgánem pro oblast soukromé bezpečnosti je SIA.
Nejčastěji sankcionovanými jsou následující prohřešky:









Poskytnutí případné bezpečnostní služby bez licence.
Zaměstnávání osoby, která není držitelem licence, pro výkon
činnosti, pro kterou je licence zapotřebí.
Porušování licenčních podmínek tvrzením o svém statutu
schváleného dodavatele, když žádné takové schválení
neexistuje.
Zkreslování podmínek takového schválení.
Porušování podmínek schématu schválených dodavatelů,
pokud se takové schéma mělo stát v budoucnu závazným.
Zamezování vstupu osobě s pověřením od SIA, která má ke
vstupu pravomoc.
Neplnění požadavků osoby pověřené SIA.
Neoprávněné zveřejnění informací získaných v době, kdy
osoba působila z pověření SIA.
Falešná prohlášení (podání nepravdivých informací) ve směru
105
Criminal Records Bureau; in: Home Office <http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/crb/>.
The Employment Rights Act and TUPE; in: Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/about-eratupe.aspx>.
106
23
k SIA.
Za sankce je považováno:




Střelné zbraně
Další zvláštní
požadavky
(uniforma,
identifikační
průkazy)
Pravomoci
Psi
Písemné upozornění.
Zrušení respektive odejmutí licence. Soudní odvolání proti
zrušení licence je možné ve lhůtě 21 dní.
Sankce za spáchání trestného činu obvykle nabývá podobu
odsouzení ve zkráceném řízení soudem nižší instance
(Magistrate's Court) – maximální výše trestní sazby je šest
měsíců odnětí svobody a/nebo pokuta až do výše £5 000
nebo přelíčení ve věci obvinění z trestného činu u Korunního
soudu (Crown Court), přičemž může být uložena pokuta
v libovolné výši a/nebo trest odnětí svobody na pět let.
Pokud dojde k odsouzení ve věci obžaloby u Korunního
soudu, Vrchního soudu (High Court of Justiciary) před šerifem
či v řízení před porotou, může být uložena pokuta v neomezené výši a/nebo trest odnětí svobody až do výše pěti let.
K oznamování nelegálních či nežádoucích jevů (nejenom v rámci
sektoru soukromé bezpečnosti) může sloužit anonymní kampaň
Crimestoppers.107
Používání střelných zbraní v rámci sektoru soukromé bezpečnosti
je zákonem zakázáno.
Průkaz (s číslem licence) musí pracovník v době výkonu činnosti
nosit u sebe. Personál soukromé bezpečnostní agentury (nikoli
detektiv nebo bodyguard) je povinen nosit uniformu, jejíž vzhled
však není standardisován a každá agentura ho řeší samostatně.
De facto se jedná o stejný rozsah pravomocí, jako u ostatních
osob na území státu: zadržet osobu, která spáchala nebo se
pokouší spáchat trestný čin a zadržet ji do příchodu policejních
sil.
Používání psů v rámci sektoru soukromé bezpečnosti je přisně
regulováno, zejména s ohledem na:

Zaměstnané
osoby
Zákon o nebezpečných psech z roku 1991, v platném znění
(Dangerous Dogs Act).
 Zákon o strážních psech z roku 1975 (Guard Dogs Act).
 Zákon o zvířatech z roku 1975 (Animals Act).
 Obecní vyhlášky podle místa výkonu činnosti.
Momentálně pracuje v tomto oboru více zaměstnanců než
v policejních složkách. I ty nejstřízlivější odhady se pohybují okolo
300 000 osob v rámci sektoru (rok 2007). To je zhruba
trojnásobek oproti stavu z roku 1996 (99 000 osob) a dvojnásobek oproti stavu z roku 2001 (142 000 osob). Okolo 220 000
107
Krulík, O., Spolupráce s veřejností v boji proti závažné trestné činnosti; in: Kriminalistický sborník, 5/2009, s. 67 až 70.
Pokud se dozvíte o jakékoli nezákonné činnosti týkající se licencované činnosti, jako například neoprávněný výkon fyzické
ostrahy na vstupu nebo zatajení informace o předchozím trestním odsouzení personálu soukromé bezpečnostní firmy, volejte
linku Crimestoppers: 0800 555 111 nebo vyplňte formulář na stránce „http://www.the-sia.org.uk“.
24
až 250 000 osob tvoří licencovaní pracovníci a asi 80 000 další
(technicko-administrativní, poradenský atd.) personál soukromých
bezpečnostních agentur. Počty soukromých detektivů jsou – pro
absenci jejich jednotného registru – odhadovány mezi 3 000 až
10 000 osobami.
Okolo 85 % personálu v rámci sektoru tvoří muži. Většina
personálu (obě pohlaví) se pohybuje v rozpětí 33 až 34 let. Okolo
90 % personálu tvoří osoby na plný úvazek, zbytek osoby na
částečný či dočasný úvazek.
Některé „prominentní“ oblasti (jako přeprava peněz a cenností) se
vyznačují značnou stabilitou personálu. V jiných dílčích oblastech
je fluktuace mnohem vyšší.
Počet firem
Obrat
Pracovní doba
Služby pro
orgány
veřejného
sektoru
Výcvik
Již zmíněné „závodní stráže“ (ih-house guarding nebo door
supervisors) jsou zcela neprůhlednou skupinou, protože v rámci
firmy vykonávají i jiné činnosti, je jejich statistické podchycení
nesnadné. Odhadem se může jednat o skupinu od 70 000 do 100
000 osob.
Rok 2002 se jednalo o zhruba 1 700 firem, roku 2007 již pouze
o 1 500 (dochází tedy zřejmě ke koncentraci sektoru).
Obrat v rámci sektoru by v roce 2007 odhadován na 3 miliardy
liber (v tehdejším kursu okolo 3,5 miliardy eur).
Průměrná pracovní doba v rámci sektoru je v porovnání s jinými
profesemi relativně dlouhá, okolo 60 hodin týdně, přesčasy,
stejně jako práce v noci, o víkendech a o svátcích, jsou běžným
jevem.
V poslední době tato oblast zaznamenává velký potenciál.
Dochází k „vyklizení“ pozic ze strany veřejných bezpečnostních
sborů, respektive „outsourcování“ či privatisace konkrétních
služeb či činností (viz úvodní pasáž kapitoly).
Současná praxe je taková, že koncovému pracovníkovi (po
kterém nejsou požadovány speciální dovednosti) k získání
zaměstnání postačí vedle licence absolvování kursu podle normy
BS7499:2007 v trvání 3 až 4 dnů (do roku 2007 postačovaly jen
2 dny).108 To je podstatně méně, než tvoří obvyklý unijní průměr.
Specifikace týkající se školení a kvalifikací v oblasti výkonu
dozorové činnosti na vstupu, fyzické ostrahy, převozu hotovosti
a obsluhy kamerových systémů, potřebných pro udělení licence
již byly zveřejněny a v současnosti jsou tyto schválené kvalifikace
nabízeny několika certifikačními orgány.
108
BS 7499 gives best practice recommendations for organisations that provide and manage security services on static sites or
on a patrol basis. These services include security systems in buildings, alarm systems, or security personnel patrolling
a particular site. The standard doesn’t include cash-in-transit services, secure parcel services, keyholding and response
services, door supervisors, event stewarding, or the management and operation of closed-circuit television.
Static site guarding and mobile patrol services. Code of practice; in: British Standards Institution Grop Shop
<http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030147282>.
BS7449:2007 Static Guarding and Mobile Patrol Services <http://www.slideshare.net/clive-live/bs-7499-benchmark>.
25
Rovnost
příležitostí
„Tahounem“ zvyšování nároků na výcvik osob v rámci sektoru je
vedle SIA a Organisace pro výcvik v průmyslu bezpečnosti
(Security Industry Training Organisation, SITO).109 SIA a SITO
stojí v čele Skupiny pro dovednostní strategii (Skills Strategy
Group)110 usilující o vyšší standardy výcviku jako vodítko pro
náročnějšího zákazníka.
Otázky rovnosti příležitostí jsou řešeny po linii konkrétních
firemních politik.
Materiály SIA: kampaň „Get Licensed“ a samolepka „Approved Contractor“.111
109
Security Industry Training Organisation; in: Source Security.com
<http://www.sourcesecurity.com/companies/company-listing/security-industry-training-organisation.html>.
110
Skills Strategy Group; in: Skills for Security <http://www.skillsforsecurity.org.uk/>.
111
Security Industry Authority <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/home.aspx>.
26
5.
Asociace pro oblast soukromé bezpečnosti
Ve Spojeném království neexistuje jednoznačný subjekt, označitelný za
stavovskou či profesní komoru, pokrývající celou oblast služeb soukromé
bezpečnosti. Působí zde nicméně několik desítek subjektů, které se k problematice
vztahují z některých dílčích (byť významných) úhlů.
Britská asociace pro bezpečnostní průmysl
(British Security Industry Association, BSIA)
Platforma (její členové) pokrývá asi 75 % celkového obratu v rámci sektoru (pokud
nezapočítáme „in-house security“), přičemž třetinu členské základny tvoří menší
firmy, s obratem menším než milion liber ročně. Asociace je díále členěna do řady
autonomních sekcí (v červnu 2012 jich bylo 23) podle „podmnožin“ sektoru
(bodyguarding, pochůzková činnost, bezpečnost civilního letectví, kamerové
112
systémy atd.). Členská základna je odhadována na asi 503 firem (rok 2011).
Jejich personál v polovině roku 2012 činil zhruba 75 500 osob a obrat (za rok
113
2011)
okolo 4,33 miliardy liber. Asociace je zástupcem zaměstnavatelů, ale
neangažuje se ve vyjednávání o mzdách. Zaměřuje se spíše na strategické
směřování sektoru a vyjednávání se státními institucemi o aktuálních výzvách
(například co se týče opatření okolo pořádání Olympiády v Londýně, což je
114
chápáno jako velká příležitost pro celý sektor).
Všichni členové BSIA jsou povinni implementovat požadavky na splňování normy
115
ISO 9000. Od roku 2005 BSIA operuje i s vlastním etickým kodexem.
Internetová adresa: http://www.bsia.co.uk
Asociace britských vyšetřovatelů (Association of British Investigators, ABI)
Asociace je nejstarší (s kořeny v roce 1913) platformou, která zastupuje
profesionální soukromé detektivy ve Velké Británii.
Internetová adresa: http://www.theabi.org.uk/
Rada mezinárodních vyšetřovatelů (Council of International Investigators, CII)
Platforma byla založena s cílem upevnit vazby mezi majiteli a personálem
vyšetřovacích agentur, včetně výměny relevantních informací, vzdělávání,
respektive vytváření a prosazování určitých standardů a etických pravidel.
Internetová adresa: http://www.cii2.org/
Skotská asociace vyšetřovatelů (The Scottish Association of Investigators)
Jejím cílem je zastupování zájmů soukromých vyšetřovatelů, působících ve Skotsku,
s cílem sledovat související stávající a navrhované právní předpisy, stejně jako
koordinovat postoje zúčastněných subjektů k navrhovaným zákonodárným úpravám.
Internetová adresa: http://www.scottish-investigators.org.uk
Institut profesionálních vyšetřovatelů
(Institute of Professional Investigators, IPI)
Platforma byla založena roku 1976 s cílem informovat veřejnost a státní instituce o
dění v rámci sektoru.
Internetová adresa: http://www.ipi.org.uk/
112
BSIA Members; in: British Security Industry Association <http://www.bsia.co.uk/facts-and-figures/member-statistics>.
Roku 2006 to přitom bylo daleko víc: CoESS uvádí 122 369 fyzických osob, držitelů licence SIA.
114
Cross-sector Safety and Security Communications (CSSC) <http://www.bsia.co.uk/CSSC>.
A Partnership for a Safer City <http://vocal.co.uk/cssc/>.
2102 Olympics, Olympic Security: Be Aware and Prepare; in: SIA <http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/olympics.aspx>.
115
Code of Ethics of the British Security Industry Association; in: Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation
Database <http://www.privatesecurityregulation.net/files/uk_2005_codeofethicsofthebritishsecurityassociation.pdf>.
113
27
Zmocněný institut likvidátorů pojistných událostí
(Chartered Institute of Loss Adjusters, CILA)
Institut funguje de facto jako komora, která bdí nad profesionální a etickou úrovní
svých členů – likvidátorů pojistných událostí. Kořeny instituce sahají zpět do roku
1941, v dnešní formě funguje od roku 1961.
Internetová adresa: http://www.cila.co.uk/
Asociace úvěrových služeb (Credit Services Association, CSA)
Národní asociace agentur pro vymáhání nesplácených pohledávek, jejíž historie
sahá až do roku 1902.
Internetová adresa: http://www.csa-uk.com/
„Bývalí policisté“ v průmyslu a obchodu
(Ex Police in Industry and Commerce, EPIC)
Jedná se o sdružení bývalých policistů, kteří se aktuálně zabývají bezpečnostními
otázkami v rámci soukromých institucí.
Internetová adresa: https://epic-uk.site-ym.com/
Mezinárodní asociace vyšetřovatelů krádeží vozidel
(International Association of Auto Theft Investigators, IAATI)
Asociace byla založena v roce 1952 s cílem zlepšit komunikaci a koordinaci mezi
rostoucím počtem profesionálních vyšetřovatelů krádeží vozidel v rámci Spojených
států amerických. Pobočka ve Spojeném království byla založena roku 2001.
Internetová adresa: http://www.iaati.org.uk/
Společný výbor pro soukromou bezpečnost
(Joint Security Industry Council, JSIC)
Zastřešující platforma pro širokou skupinu přidružených institucí, podnikajících
v oblasti „bezpečnosti“, která si klade za cíl „napomáhat obousměrnému
informančímu toku“ mezi vládními kruhy a soukromým sektorem.
Internetová adresa: http://www.jsic.org.uk/
Bezpečnostní institut (Security Institute)
Vzdělávací instituce, nabízející programy pro bezpečnostní profesionály (řídicí
dovednosti, jiné formy odborné kvalifikace atd.).
Internetová adresa: http://www.security-institute.org/
Asociace managerů v pojišťovnictví a rizikovém inženýrství
(The Association of Insurance and Risk Managers, AIRMIC)
Platforma, propojující experty v oblasti pojišťovnictví respektive bussiness continuity
managementu.
Internetová adresa: http://www.airmic.com/
Národní fórum pro management rizika ve veřejném sektoru
(The National Forum for Risk Management in the Public Sector, ALARM)
Instituce pro výměnu nejlepší praxe expertů odpovědných za analýzu rizika v rámci
„veřejných“ institucí.
Internetová adresa: http://www.alarm-uk.org/
Institut pro rizikový management (The Institute of Risk Management, IRM)
Internetová adresa: http://www.theirm.org
28
Odborové platformy, aktivní v oblasti soukromé bezpečnosti
6.
Sektor jako celek je mnohem méně odborově organisován, než jiné oblasti
služeb. Neexistuje žádná odborová centrála pouze pro sektor soukromé bezpečnosti.
Proto je personál začleněn do tří obecněji koncipovaných oborových platforem.
Odborová organisace
všeobecná, obecní
a výrobců kotlů
(General and Municipal
and Boilermakers, GMB)
V rámci platformy je sdruženo okolo
650 000 až 700 000 osob, z toho 20 000
až 30 000 v rámci sektoru soukromé
bezpečnosti (od koncového personálu, až
po některé managery; včetně oblasti
přepravy cenností).
http://www.gmb.org.uk/home.aspx
Unie unií
(„Asociace asociací“)
(Unite the Union)
Střechová centrála se zhruba 1,5
milionem členů, „oblíbená“ pracovníky
v rámci podsektorů přepravy cenností
a letištní bezpečnosti. Roku 2007 totiž
vstřebala jejich dosavadní odborovou
organisaci, Unie pracovníků pro dopravu a
všeobecné služby (Transport and General
Workers Union, TGWU), ve které bylo
sdruženo až 900 000 osob z řady sektorů.
http://www.unitetheunion.org/
Unie veřejných
a komerčních služeb
(Public and Commercial
Services Union, PCS)
V platformě je sdruženo okolo 250 000
osob, z toho asi 6 000 až 7 000 v rámci
sektoru soukromé bezpečnosti (zejména
koncoví pracovníci v oblasti fyzické ostrahy).
http://www.pcs.org.uk/
Chcete vědět víc
7.


116
117
Rozcestník k tématu soukromých vyšetřovatelských asociací ve Spojeném
království.116
„Průvodce“ průmyslem soukromé bezpečnosti.117
Private Investigator Associations in the United Kingdom <http://www.psiact.org.uk/>.
SourceSecurity.com: The Complete Security Industry Guide <http://www.sourcesecurity.com/>.
29

Podobné dokumenty