zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MAGI
s
sTRÁT
M ĚsT Á LIB E REC
Libeřc
Čj'. sUUR/7l20]]o2j4]/o?K"
Vyiiaje: ]ng Marii. Kal|nÍlízorýá
.1630:] stáž n2d Nnotr
VEREJNA VYHLASK,{
I'r
oZNÁMENÍ
zAuÁJENi
Úz'MNÍHo
řúz|'Ni A PozvÁNi
K vf,ŘrJNÉMU
ÚsTNiMU
.rEDNÁNi
obcc slriž nl'l Nisou'Ic 00671916's.hýaPo! č'p'262'46303 slň' n'd Nisou
(dÁlej ..'.d .].)Podsladne]052007ádoýovydániúrD]nilrorozImdnurioznlénéýytržiiiúzemi
r
',T€ r éňni n,vnžk. s náslldnotrrrrkovÓl ú|ř'voDl.
územistážoadNnou' Uvedeným
Ia po&trlcichplrc ó ]3,'ó69]2' ó]0/|. ó70l].5j0/l v k5lasÚá]ním
Jm byLozahájenoÚzenniřizeni'
olevic|ébo
ko.yl] toku.aťdrněni vodotč..t3Íénii
úpmr}.
sllvbaobsah!je]oPevDěni
l.créDniůPnry
budouPmÝedeny
prcziizenjpTkovéúpÍa}r'a
odýmtrĚnimija.ktré b}LopouŽilinopÍo
nedololenousk|ádlu' v rám.i lgrénních
úpÍavbude pfuÝgdgDo
opsvi.Dj olcviciéhokoDt! loliu,
l drc|áž
aťubňčniVodotcče
opclnénio!.Vlt'é|lokoqt súv5.]icihotoku
budepovedem vdéhe55,j n na poze.lcichp,É']50/| a
670/l Na Íoku do dúÍiho propuíkubLdéÝ dl ],5 nr bude'iz.no opgýióniýlokudLaŽbou'
PÍůn]črdí
V
h|oÚbkakoryhbudc0,30m. sjtk. koý! korun.bldc 2,4n.
Z'čálektásy potubi sc nacház]za hrrnici ochraDného
písna tÍj ČD,zde bude]}budoýánovýuúi
čďo Na tase potnbi budÓuý LomoÝých
bodccLosugny k.n. iaiij šachtyz pretabrikova|ýclj
d'lců'
TŘý povede! pozefrkup Ď' 6?0/l . budeuko|Ó.i. u kma]iaí]j šachty
ŠD|.khláje M{že|a v rámci
dc.lo!ékaMlDlce k 27 RD NávrhaiUbrlá'íEŤekfujeqilkovémpoÉdáni*dnennakólé]70,20m'
KanaIiačniša.hl]s2 Ý kn 0,2769ř.sy budešachlou
spjdiínjh =0,5'n
vl.ýĎipotÚbj bÚdc provcdcíoztub 'lhbbclo|ových TzH'Q400/l00D500Dé||€ atubDěníbude
3ó.]'n'Bu'j.skéUIoŽenodrcnážtripoÍubíDN30'|00DfúžnifUnkcjbudepLnilidrcenékamen
Po zhobveni pohbi budou provedenyleÉnni úpÍ y na!á'enol Zeniio!. klcÍlis. budc i.VáŽc!
VrcT tr aj]šťuihínýabllitu siikl Dgvá'].yv blizkoíj komunikace
bLde
fuVioÍéĎéa bÚdghulnéna
23,0m' Šjlka
ia!ÁŽky u $cljt} Šl bude20'6 m, Déjkánavážkybude3l'0 n Zívěreč.ýsvJl iayj^y
budepiedběžně
ve sklonu|:2.kreď bLd! pii pmvedmishvb]'uPRÝ!i d|cskulcč|é
vlaímýizci'i!)
vc s!a|jubud. pÍo!cdcmlřcnšov'cilaÝicc viji.c 2.0 m v bIlzkoltizJŇění poinbido [oýa Ioku
iuaximá|nih]oubkanavóžkybude5,0m
M a g i s h i ' m . s e L i b Í c c . s E v e b n ' ú ř a d v L j b e r c i , j g k o í a v e b j i ú i r d p i i s h L š ' ý p o d]Lpei !s|mr o'| )d í
a íavebnimiádu lsbvlbnj ákÓn) (dii]ejgn'súýobni
ákom č 13]]2006sb, o úrmnim pLáDováni
zákon.),oaamujépod|es
k pnjednáníádo$j leřejné
7 " I o n .a B j e n i! ř n n i h o t i a n i
23' qpi,
Ž007(tIerj)l l0'00ho'lhl
s e Í h ú . | o n! o a l n y . l n Žn a \ e b nm u r u d ! P ď Í o. d \ ] | 6
záVlTá sboviska dolě.dých o.gánů.'áúilky íčaýtrikúiíčni a piiponiik) Veie.jDo*i.lusj býl
'. '''m 4']hhn Ú.''''ci í''Ji'rol'o
' p | d | n é nn Jť l p o z d . ' I i \ - e | n é n l ' í
..dB'Jnh
''d'
bť''u+dn;dn)'Pond;.
nah|AooDodl|Jo''Áoo'ull\agA''''.''d|'o.'.c.'"\c\|
po
te|elonické
dohodé)'
ýřcda 3 3o ]3:oo.v osúlnidny
Dauhovatdůka.' a .ríil jijlé ' rhy pÓ .clou dobu ijzeni až do vydánj
ÚčaínicijsoÚ opÍávnétri
msji
rczhÓdnúi Účlsinici
Právo v'jádřil V řie|í 5véíaroýisko Úóaýnici ý mohoupied Vydán'n
dopliěii.
návÍhmU'jeiich
rez|Ddnuti'popÍjpadě
Íozhodnuii
D'jódřitk podk|.dům
byla
tozhodnuli.
Ž.da!eIzjisti'aby i.formaceojgllo áněn a o Iom.Žepodll ádosl o vydániúŽeĎíiho
mislěuÍÓenén
íNebnimúiadem
Ýei.jné
úínijgdiáii'\'Věše|an3
beadklad.ě poté,s bylo í.iieio
nebonavhodnéfiveřej'ě piistupnéÚfrislě u sbvby neboPozg'nku,'a ij.hž se mí áň& uskud'n' a
úsiníhojednánj'
ro do dobyýefujného
vicesob ziad FĚjnoý] ! |!oh|o]j b} 1Dvéj kc zn!řli
veiejnéhd
úŠníhojednÁ|'
zúča9nj'lise
jcdú|i'
zvo]isi spo|ečného
Zm.cíěie'
vcie.lnéhoúí.iho
účel!
přj v]'dáníúčDjniho
nebo
l náňlká'n k ýěcc'n.o ktgďch by]o rozhodnúo
K ávaaýn íanoyjskům
(utčnoíi,
kteé
ak|ádaji
pIánu'
ve
|ámitká.h
uvede
svých
se DepřihližiLlčNhi|tiiz.nj
requIaóníhÓ
jeho pÓíaveii jako účshika řizeni' í dúvonyPodání'íňilck k ná'niikám,kleÍénesp|ňujiuvodctré
PoVěřný uměýnanecýaýgbnihoúřlduje podle$ l72 odí ] ýa}cbniho'tlotr. opiÁvnl:npři Phéni
pii 7ji!ťolániírvu
Ú|tolůvíuPovatna cizi pozeD*y,ýavby a do ýaveb s vědomi'nrericLvlaýníků
pro ý!'liDi sp.dvniboÍozhodíÚlj
icbo
á daliic]jpodk|adů
sbvby a pozgfikuneboopatioýlnídůkazr|
stavebniúlad
múŽcpod|e$ ]7] Óds' 1 ýavebnihoákonaulÓžjlpoiádkovoupokuludo 50 000Kě Ionlu.
zlčžuj.poítrp ÝiiZni anebop|iě'j úkolůpod|e! 172 odý.l ýávebDího
kdo áV'nýn způsobem
tim.
Žé
zncnoŽĎujc
opúvněnéiliedDj osobúŇbo osoběji přizvaíéVýup na svů]po7€rlek nebo
ákona
pisofriouphou rmc
zísttrpce
NechÁ]iseněktei zúÓ6!líki zstupoval.přgdldzi]eho
MAGISTRAT
L I B E Ra
E
sTr\
L-j
To1Ó únóneni n!Ši být vYvěš.ío !. úř.dni dBB pó dobu 15 dnů.
I5
sejmutodno|.,....:-..
',"""""
0."...9.-Q..-!l-..1991
"08-2007
. .... .. .. .
R.zilko, podpb oÍsii.u' klérýposzDl. vyYěšenir sjnuti onAm9nl
ob.c 5E' nádNlýu. sl h\ ifuÝ' . p 2r2' l6j0]
srážn'd\isj
oJám|m ui.ŇikĎn a \ en' osi . ooru.mi\ ejfJnou'ah]iško"
DotťfnéoÉiný íábi správf
n"jh'.hd sď.e shvon'ob|ŇL PÉLqwikono!! L p' 30.l2I 06 Pňha 2
}e,0.I'b*c.II htab'1600 Lib€Ec l
ila"'ski á.hňnĎ.bqLibdeke'okáJe BF':u.p'
''p
LibeÉ
L..*\ého k!je. Huso\o 6a'L|bereLI sbfMeqo'4ó0JI
x.l"úiygi.^rj*i*
iájilj r'.r.1.
iit*ur'".";.
rc^;i.venlov&an..|'Ni. ŽP'U lea č'p'6d22A.4ó|30
"abol
LibeEo
.
l
lvÍML Ódbor žiwbíhlpÚsl}€di, tróň' Dr' E. Bseše čp' t, LibeM ] slaréMěs!o' 460 59 Lib.Íď
0] s&iŽnadNisu
obgcnÍúř!dsbážn.dNisou'[email protected] ě.p,262.,163

Podobné dokumenty

Městský úřltd Trhové sviny

Městský úřltd Trhové sviny o sPoJ[Ni Úzf,ItlNÍHoA sTAvERNiHo ŘizENi' zÁIl,j.J[MsPoL'čNtHo ŘiztNi Á Pozv]i\i lr vfŘfJNl.ln ÍsrNivt 'rD\Á\i. (vEŘEJNÁ vY|1l-ÁŠKÁ) f , . o N D i s l ň b u c e , a s . n A . c l n l í o ú 2 l s l ...

Více