Upute za uporabu 2 Návod k použití 13 Kasutusjuhend 24

Transkript

Upute za uporabu 2 Návod k použití 13 Kasutusjuhend 24
HR
CS
ET
LV
LT
ES
Upute za uporabu
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Manual de instrucciones
Hladnjak
Chladnička
Külmutuskapp
Ledusskapis
Šaldytuvas
Frigorífico
ZUA12420SA
2
13
24
34
45
56
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rad uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
5
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujući savjete
i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da su
sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate
s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se
da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje
koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna
vijeka prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako
biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u
uređaju.
2
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom
na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja.
To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili
pića u kućanstvu kao što je opisano u ovoj
knjižici s uputama.
• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr. aparate
za pravljenje sladoleda) u uređajima za
hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio
za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta
sustava hlađenja.
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
www.zanussi.com
oštećenje kabela može prouzročiti kratki
spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla
opasnost.
•
•
•
•
1. Kabel napajanja ne smije se produživati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja.
4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne
umećite utikač. Postoji opasnost od
strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na
unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako
je predviđen).
Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre
jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične
dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stjenci. (Ako je
uređaj Frost Free)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
www.zanussi.com
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine
ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate najmanje
četiri sata prije spajanja uređaja kako biste
omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite
upute vezane uz postavljanje kako biste
postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste
izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili mogućnost
opeklina.
3
• Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan.
• Priključite samo na dobavu pitke vode (ako
je predviđen priključak na vodu)
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s
važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu
jedinicu, naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali korišteni na
ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Rad uređaja
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema nižim
postavkama kako biste postigli manji stupanj hladnoće.
• okrenite regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli veći stupanj
hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često vrata otvaraju
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Važno Ako je temperatura prostorije visoka ili
je uređaj potpuno pun te postavljen na
najnižu temperaturu, on može neprekidno
raditi pa se na stražnjoj stijenci može stvarati
inje. U tom slučaju podešivač se mora
podesiti na višu temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko odmrzavanje te
smanjena potrošnja električne energije.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi-
4
čan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
www.zanussi.com
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
Važno U tim uvjetima, temperatura u odjeljku
hladnjaka može pasti ispod 0°C. Ukoliko se
to dogodi, ponovo postavite regulator
temperature na toplije vrijednosti.
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Pomične police
Stijenke zamrzivača
opremljene su nizom
vodilica tako da se
police mogu postaviti prema želji.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
Stavljanje polica vrata
Model je opremljen
kutijom za pohranu
koja se može
premještati, a nalazi
se ispod police na
vratima za zatvaranje i može se bočni pomicati.
Radi podrobnijeg
čišćenja, gornju i
donju policu možete
lako izvaditi i ponovno vratiti na mjesto.
Korisni savjeti i preporuke
Zvukovi pri normalnom radu
• Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spirale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i
pjenušanje. To je sasvim normalno.
• Kada je kompresor uključen, rashladno se
sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se
može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sasvim normalno.
www.zanussi.com
• Širenje zbog topline može izazvati iznenadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne predstavlja opasnost. To je sasvim normalno.
• Pri uključivanju i isključivanju kompresora
začut ćete slabi "klik" regulatora temperature. To je sasvim normalno.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
5
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i
uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama kako
biste omogućili automatsko odmrzavanje i
uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku;
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno
ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
6
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili naknadno otapanje samo željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature
potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može
prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih izvedbi uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste
kupili prodavač ispravno čuvao;
• osigurajte se da je zamrznuta hrana dostavljena iz trgovine namirnica do zamrzivača u što krećem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti;
• nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je otisnuo proizvođač namirnice.
www.zanussi.com
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor toplom vodom i
sodom bikarbonom (5 ml na 0,5 litre vode)
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštećivati cijevi i/ili kabele unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti sredstva za pranje,
abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo
intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Jednom godišnje izvadite ventilacijsku rešetku u podnožju uređaja i očistite kanale za
zrak usisavačem. Tim ćete postupkom poboljšati rad uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Pozor Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga
uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite
vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vodom s malo tekućeg deterdženta za pranje
suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje hladnjaka
spremnik u stražnjem dijelu uređaja, preko
motora kompresora, gdje isparava.
Važno je povremeno
očistiti otvor za ispuštanje otopljene vode (F) koji se nalazi
ispod ladice za
salatu, kako bi se
spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti. Koristite
isporučeno posebno
sredstvo za čišćenje
(P), koje ćete naći
već umetnuto u otvor za ispuštanje.
P
F
Odleđivanje zamrzivača
Određena količina inja uvijek će se stvarati oko gornjeg odjeljka.
Važno Zamrzivač odledite kad sloj inja
dosegne debljinu od 3-5 mm.
Za uklanjanje inja poduzmite ove korake:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
3. Otvorite vrata.
4. Po završetku odleđivanja, temeljito osušite unutrašnjost.
5. Uključite uređaj.
6. Regulator temperature postavite na postizanje najvišeg stupnja hladnoće i ostavite
uređaj da radi dva do tri sata s tim postavkama.
7. Prethodno izvađene namirnice vratite u
odjeljak.
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka hladnjaka svaki put kada se zaustavi
motor kompresora tijekom normalne uporabe.
Voda od otapanja ispušta se u poseban
www.zanussi.com
7
Upozorenje Nikada ne koristite oštre
metalne predmete za struganje inja s
isparivača, jer biste ga mogli oštetiti. Nemojte
koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva
za ubrzavanje postupka odleđivanja osim
onih koje preporučuje proizvođač. Rast
temperature pakiranja zamrznutih namirnica
tijekom odleđivanja može skratiti njihov
siguran rok čuvanja.
Čišćenje zračnih kanala
1. Uklonite rubne
letvice (1), zatim
ventilacijsku rešetku (2);
2. Očistite ventilacijsku rešetku
i filtar.
( Pogledajte "
Čišćenje filtra
ventilacije ". )
3. Pažljivo izvucite
zračni deflektor
(3) te provjerite
da nema preostale vode od
odmrzavanja.
4. Očistite donji dio
uređaja usisavačem.
3
2
1
Filtar se može skinuti i oprati.
1. Stisnite lamele
(a) i (b) s prstima.
2. Povucite filtar
prema dolje.
3. Izvucite filtar
van.
Za ponovno postavljanje filtra, krenite obrnutim redoslijedom.
2
a
b
1
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
2. izvadite svu hranu
3. odmrznite i očistite uređaj i sve dodatne
dijelove
4. ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Važno Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida napajanja.
Čišćenje ventilacijskog filtera
Uređaj ima filter na ulazu zraka (1) i kanal za
izlaz zraka (2) na ventilacijskoj rešetci.
Rješavanje problema
Upozorenje Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna osoba
smiju riješiti problem koji nije naveden u
ovom priručniku.
8
Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
medija).
www.zanussi.com
Problem
Uređaj ne radi. Žarulja
ne radi.
Mogući uzrok
Uređaj je isključen.
Rješenje
Uključite uređaj.
Električni utikač nije umetnut u Ispravno utaknite električni
utičnicu mrežnog napajanja.
utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
Žarulja ne radi.
Kompresor neprekidno
radi.
Uređaj nema napajanja.
Nema napona u utičnici mrežnog napajanja.
Spojite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se kvalificiranom
električaru.
Žarulja je u načinu rada stanja
pripravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Žarulja je neispravna.
Pogledajte poglavlje „Zamjena
žarulje“.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
Vrata su prečesto bila otvarana.
Nemojte ostavljati vrata otvorena duže no što je potrebno.
Temperatura proizvoda je pre- Prije pohranjivanja ostavite
visoka.
namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa odmrzavanja inje se
odmrzava na stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Otvor za vodu je začepljen.
Očistite otvor za vodu.
Proizvodi sprječavaju protok
vode u kolektor vode.
Proizvodi ne smiju dodirivati
stražnju ploču.
Voda teče na pod.
Previše je vode u usmjerivaču
zraka.
Očistite usmjerivač zraka.
Temperatura u uređaju
je preniska.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
Temperatura u uređaju
je previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na nižu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
www.zanussi.com
9
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura proizvoda je pre- Prije pohranjivanja ostavite
visoka.
namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu.
U uređaju je previše proizvoda Stavljajte manje proizvoda istoodjednom.
vremeno.
Temperatura u
hladnjaku je previsoka.
Nema kruženja hladnog zraka
u uređaju.
Provjerite kruži li hladni zrak po
uređaju.
Temperatura u zamrzivaču je previsoka.
Proizvodi se nalaze preblizu
jedan do drugoga.
Čuvajte proizvode tako da
omogućite kruženje hladnog
zraka.
Stvara se previše inja.
Hrana nije ispravno umotana.
Ispravno umotajte hranu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“.
Regulator temperature nije
ispravno podešen.
Podesite na višu temperaturu.
Zamjena žarulje
Pozor Iskopčajte utikač iz električne
utičnice.
Skinite vijak s
poklopca žarulje.
Skinite poklopac žarulje (vidi sliku).
Istrošenu žarulju
zamijenite novom
žaruljom jednake
snage, posebno
namijenjenu
kućanskim uređajima (maksimalna
snaga navedena je
na poklopcu žarulje).
Postavite poklopac
žarulje.
Zategnite vijak
poklopca žarulje.
Utaknite električni
utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li
se svjetlo.
10
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se servisnom
centru.
www.zanussi.com
Tehnički podaci
Dimenzije prostora
Visina
815 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Vrijeme odgovora
13 h
Napon
230-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici
na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na energetskom natpisu.
Postavljanje
Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, dobro
ventiliranom području (garaži ili podrumu), no
za optimalan rad postavite ovaj uređaj na
mjestu gdje temperatura okoline odgovara
klimatskoj klasi naznačenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats
ka klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko
gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
www.zanussi.com
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
11
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
12
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Provoz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
15
16
16
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k životnímu prostředí _ _ _ _ _
18
19
22
22
22
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
www.zanussi.com
proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění
Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak
je uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je zemní plyn, který je dobře snášen životním
prostředím, ale je za určitých podmínek
hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
13
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
•
•
•
•
14
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního osvětlení (je-li součástí vybavení)
nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré
ruce, protože byste si mohli způsobit
odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené
pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení
místností.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič
beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí
tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový
otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný,
rozlije se voda na dno chladničky.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných
odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
www.zanussi.com
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát
zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se
spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní přípojka).
Servis
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko, které
smí použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto
jsou recyspotřebiče označené symbolem
klovatelné.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět po-
Provoz
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Regulace teploty
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší
nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká,
nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič
je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může
běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak
tvoří námraza. V tomto případě je nutné
nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu
energie.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy "O".
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlawww.zanussi.com
žnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach no15
vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.
Denní používání
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
Důležité Teplota chladicího oddílu pak může
klesnout pod 0°C. V tomto případě otočte
regulátorem teploty zpět na teplejší
nastavení.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v tomto případě delší.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky,
do kterých se podle
přání zasunují police.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na
vyšší nastavení.
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu, než je
uvedeno v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Umístìní dveøních polièek
Tento model je vybaven variabilním
skladovacím boxem,
který je umístěn pod
dveřní přihrádkou a
lze jej vysunout na
stranu.
Horní a dolní dveøní
polièky lze jednoduše odstranit a dùkladnì vyèistit, a pak
je zase vrátit na
místo.
Užitečné rady a tipy
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet
zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o
závadu.
16
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se
chladící médium, může to být doprovázeno
drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu.
www.zanussi.com
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o přirozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru
teploty. Nejde o závadu.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor
teploty je na vyšším nastavení a spotřebič
je zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza nebo led. V tomto případě je nutné
nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotřebič automaticky odmrazil,
a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici
nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim
měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
www.zanussi.com
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak
možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože by
zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat;
17
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřní prostor omývejte roztokem teplé vody a jedlé sody (5 ml na 0,5 litru vody)
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo
kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce
parfémované čisticí prostředky nebo vosková
leštidla, protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Jednou ročně vyndejte větrací mřížku ve
spodní části spotřebiče a vzduchové kanálky
vyčistěte vysavačem. Tím se zlepší výkon
spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Pozor Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
18
Odmrazování chladnièky
Bìhem normálního používání se námraza automaticky odstraòuje z výparníku chladicího
oddílu pøi každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní stranì spotøebièe
nad motorem kompresoru, kde se odpaøuje.
Odtokový otvor (F)
pro rozmrazenou vodu, který se nachází
pod zásuvkami na
salát, se musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené
potraviny. Používejte
speciální čisticí nástroj (P), který najdete již zasunutý do
odtokového otvoru.
P
F
Odmrazování mrazničky
Kolem horního oddílu mrazničky se bude
vždy tvořit určité množství námrazy.
Důležité Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3—5 mm.
Námrazu odstraníte v následujících krocích:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo.
3. Otevřete dvířka spotřebiče.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor.
5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto běžet
na dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
www.zanussi.com
Upozornění K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje. Mohli byste jej poškodit. K
urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné prostředky,
které nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmrazených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.
Čištění vzduchových kanálků
1. Odstraňte krytku
(1), a poté větrací mřížku (2);
2. Vyčistěte větrací
mřížku a filtr.
(Viz "Čištění větracího filtru". )
3. Opatrně vytáhněte deflektor
vzduchu (3) a
zkontrolujte, zda
se zde nenachází žádná voda z
rozmrazování.
4. Vyčistěte spodní
část spotřebiče
vysavačem.
Filtr lze pro umytí vyjmout.
1. Prsty uchopte
příchytky (a) a
(b).
2. Zatlačte filtr dolů.
3. Vytáhněte filtr
ven.
Pro opětovné nasazení filtru proveďte
postup obráceně.
2
a
b
1
Vyřazení spotřebiče z provozu
3
2
1
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. odpojte spotřebič od sítě
2. vyjměte všechny potraviny
3. odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství
4. nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z
důvodu výpadku proudu.
Èištìní ventilaèního filtru
Spotøebiè má na ventilaèní møížce filtr pøívodu vzduchu (1) a kanálek odvodu vzduchu
(2).
Co dělat, když...
Upozornění Před hledáním a
odstraňování závady vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvedena v
tomto návodu, smí provádět pouze
Problém
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
www.zanussi.com
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
cirkulace chladiva).
Možná příčina
Spotřebič je vypnutý.
Řešení
Zapněte spotřebič.
19
Problém
Možná příčina
Řešení
Zástrčka není zasunutá správ- Zasuňte zástrčku správně do
ně do zásuvky.
zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním
stavu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz "Výměna žárovky".
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz "Zavření dveří".
Otvírali jste příliš často dveře.
Nenechávejte dveře otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Teplota místnosti je příliš vysoká.
Snižte teplotu místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda.
V deflektoru vzduchu je příliš
mnoho vody.
Vyčistěte deflektor vzduchu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz "Zavření dveří".
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství potravin najednou.
Dávejte do spotřebiče raději
méně potravin.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
20
www.zanussi.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.
Potraviny nejsou správně zabaleny.
Zabalte je správně.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz "Zavření dveří".
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Výměna žárovky
Pozor vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Uvolněte šroub z
krytu žárovky.
Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
Použitou žárovku vyměňte za novou o
stejném výkonu a
určenou pouze pro
použití v domácích
spotřebičích (maximální výkon je uveden na krytu žárovky).
Nasaďte kryt žárovky.
Utáhněte šroub krytu
žárovky.
Zasuňte zástrčku do
zásuvky.
Otevřete dveře
spotřebiče.
Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
www.zanussi.com
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
21
Technické údaje
Rozměry výklenku
Výška
815 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poruše
13 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnitřní levé straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
Instalace
Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.
Umístění
Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), chcete-li ale dosahovat optimálního výkonu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
Poznámky k životnímu prostředí
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
22
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
www.zanussi.com
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
www.zanussi.com
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
23
Sisukord
Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käitus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Esimene kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
26
27
27
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Keskkonnainfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
30
32
33
33
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget
kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui
paigaldate masina ja kasutate seda esimest
korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on
tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja
ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadmega
kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad
oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle
kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides
tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate
inimeste turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse
ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a.
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või
neid juhendab seadme kasutamisel isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et
mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega
sulgeks end kappi.
24
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema
vedrulukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge,
et lukustusmehhanismi poleks võimalik
enam kasutada. Vastasel juhul võib seade
muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks
säilitamiseks.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja
ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
www.zanussi.com
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada
lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd
tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud
tehnikult või teenusepakkujalt.
•
•
•
•
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme
tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik
võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet
otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist Frost Free-seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
www.zanussi.com
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud
toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud
jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis
võib põhjustada plahvatuse, mis omakorda
kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage
plastmassist kaabitsat.
• Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sulamisvee äravoolu. Vajadusel puhastage äravooluava. Kui see on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste osas. Ärge ühendage seadet, kui see
on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul
jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kolm tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaasa
ülekuumenemise. Et tagada küllaldane
ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg olema vastu seina, et vältida soojade osade
(kompressor, kondensaator) puudutamist
ja võimalikke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide
lähedal.
25
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et
toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui
veeühendus on ette nähtud).
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik
või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada
tohib ainult originaal varuosi.
tussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides.
Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt
kohaldatavatele määrustele, mille saate oma
kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti
läheduses. Selles seadmes kasutatud mater, on korduvkasutatajalid, millel on sümbol
vad.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle külmu-
Käitus
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Keerake temperatuuri regulaatorit päripäeva
keskmisele seadele.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri regulaator "O" asendisse.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmisel viisil:
• keerake temperatuuri regulaatorit madalamate seadete suunas, et saavutada minimaalne külmus.
• keerake temperatuuri regulaatorit kõrgemate seadete suunas, et saavutada maksimaalne külmus.
Reeglina on keskmine asend sobivaim.
Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pidada, et seadmes valitsev temperatuur sõltub:
• toa temperatuurist
• kui sageli ust avatakse
• kui palju toitu seal säilitatakse
• seadme asukohast.
Tähtis Kui ümbritsev temperatuur on kõrge
või kui kõige madalamale temperatuurile
reguleeritud seade on täis, võib see pidevalt
töötada, mis põhjustab härmatise tekkimist
tagaseinale. Sel juhul tuleb valida kõrgem
temperatuur, et oleks võimalik
automaatsulatus ja seega madalam
energiakulu.
Esimene kasutamine
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige
vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toodetele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.
26
Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad sisepindu.
www.zanussi.com
Igapäevane kasutamine
Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti vahe sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei ole
vajalik muuta seadeid.
Ükskõik, millist külmutust soovite, keerake regulaator maksimaalse külmutuse asendisse.
Tähtis Selles asendis langeb jahuti
temperatuur alla 0°C. Kui juhtute
termoregulaatorit seadma soojemale
temperatuurile.
ratuuril üles sulatada, olenevalt sellest, kui
palju selleks aega on.
Väikesi tükke võib valmistada ka külmutatult,
otse sügavkülmikust: sel juhul kulub toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Liigutatavad riiulid
Külmutuskapi seintel
on mitu liugurit, mis
võimaldab riiuleid
paigaldada nii, nagu
teile meeldib.
Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega
töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse.
Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks
voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud
tehnilise iseloomustuse peatükis
"temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud
toiduained koheselt ära tarbima või
valmistama ning seejärel uuesti külmutama
(peale mahajahtumist).
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toidu võib
enne kasutamist külmikuvahes või toatempe-
Ukse riiulite paigutamine
Mudeli juurde kuulub
ka ukseriiuli all asuv
nihutatav säilituskarp, mida saab lükata nii vasakule kui
ka paremale.
Põhjalikumaks puhastuseks saab ülemise ja alumise ukseriiuli hõlpsalt eemaldada ja hiljem
jälle tagasi panna
Vihjeid ja näpunäiteid
Normaalse tööga kaasnevad helid
• Kui külmutusagensit pumbatakse läbi spiraalide ja torude, võib kuulda nõrka kurisevat ja mulisevat heli. See on normaalne.
• Kui kompressor töötab, toimub jahutusagensi pumpamine ja kuullete komressorist
vihisevat pulseerivat heli. See on normaalne.
• Termiline laienemine võib põhjustada äkilist pragisevat heli. See on loomulik ohutu
füüsikaline nähtus. See on normaalne.
www.zanussi.com
• Kui kompressor lülitub sisse või välja, kuulete termostaadi nõrka klõpsatust. See on
normaalne.
Näpunäiteid energia säästmiseks
• Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, temperatuuri regulaatori seade kõrgem ja seade on täis laetud, võib kompressor pidevalt
töötada, mis põhjustab härmatise või jää
tekkimist aurustil. Sel juhul tuleb tempera27
tuuri regulaator keerata madalamale seadele, et võimaldada automaatset sulatust ja
säästa nii energiakulu.
Märkusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
Parima tulemuse saamiseks:
• ärge säilitage sooja toitu ega auravaid vedelikke külmikus;
• katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui
sellel on tugev lõhn;
• asetage toit nii, et õhk võiks selle ümber
vabalt ringelda.
Näpunäiteid külmiku kasutamiseks
Kasulikke näpunäiteid:
Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse
ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli kohal.
Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult
üks või kaks päeva.
Keedetud toiduained, külmad road jne: tuleks
knni katta ja võib asetada mistahes riiulile.
Puu- ja köögivili: need tuleb korralikult puhastada ja asetada kaasasoleva(te)sse spetsiaalse(te)sse sahtli(te)sse.
Või ja juust: need tuleb panna spetsiaalsetesse õhukindlalt sulguvatesse karpidesse või
mähkida fooliumi või polüteenkottidesse, et
suruda välja võimalikult palju õhku.
Piimapudelid: neil peab olema kork ning neid
tuleks hoida uksel olevas pudeliraamis.
Pakendamata banaane, kartuleid, sibulaid ja
küüslauku ei tohi hoida külmikus.
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi.
Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid
ja korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena,
et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning
et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii väldite
temperatuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased; sool vähendab toidu
säilivusaega;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast
sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada
nahal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida.
Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu
säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
• veenduma, et poest ostetud külmutatud toiduaineid säilitatakse juhiseid järgides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist niipea
kui võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge
jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda ei
tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette nähtud
säilitusaega.
Puhastus ja hooldus
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
28
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on
süsivesinikku; seega peab hooldust ja
täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.
www.zanussi.com
Pastrimi periodik
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
• puhastsage sisemusts ja tarvikuid sooja
vee ja söögisoodaga (5 ml 0,5 l vee kohta)
• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja
pühkige neid, et need oleksid puhtad
• loputage ja kuivatage põhjalikult.
Tähtis Ärge tõmmake, liigutage ega
vigastage torusid ja/või kaableid seadmes.
Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abrasiivset
pulbrit, tugevasti lõhnastatud
puhastusvahendeid ega vaha sisaldavaid
poleerimisvahendeid seadme sisemuse
puhastamiseks, sest see kahjustab pinda ja
jätab kappi tugeva lõhna.
Kord aastas tuleb eemaldada õhutusrest
seadme põhjast ja puhastada õhuavasid tolmuimejaga. Ky veprim do të përmirësojë rendimentin e pajisjes dhe do të kursejë konsumin e energjisë.
Ettevaatust Olge ettevaatlik, et mitte
kahjustada jahutussüsteemi.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet
väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
pisut nõudepesuvahendit.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti
vooluvõrku.
Külmiku sulatamine
Jääkirme eemaldatakse külmiku aurustilt automaatselt normaalse töö käigus iga kord, kui
mootori kompressor seiskub. Sulatamisel tekkinud vesi voolab seadme taga mootori kompressori kohal olevasse spetsiaalsesse anumasse, kust see aurustub.
www.zanussi.com
Salatisahtlite all asuvat vee väljavooluava (F) tuleb kindlasti
regulaarselt puhastada, et ära hoida
vee kogunemist ja
külmutuskapis olevatesse toiduainetesse imbumist. Kasutage spetsiaalset
puhastajat (P), mis
on väljavooluavasse
juba asetatud.
P
F
Sügavkülmutiosa sulatamine
Ülemise sektsiooni ümber koguneb alati
veidi härmatist.
Tähtis Sulatage sügavkülmutit, kui
härmatisekihi paksus on umbes 3–5
millimeetrit.
Härmatise eemaldamiseks toimige järgmiselt.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained, pakkige need mitme ajalehekihi sisse ja asetage jahedasse kohta.
3. Avage uks.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
seadme sisemust hoolikalt.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuuriregulaator maksimaalsele külmale ja laske seadmel selle
seadistusega kaks või kolm tundi töötada.
7. Pange eelnevalt väljavõetud toit sektsiooni tagasi.
Hoiatus Aurusti vigastamise vältimiseks
ärge kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehhaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid peale tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib lühendada nende
säilimisaega.
29
Õhukanalite puhastamine
1. Eemaldage sokkel (1) ja seejärel õhutusrest
(2).
2. Puhastage õhutusrest ja filter.
( Vt jaotist "Õhutusfiltri puhastamine". )
3. Tõmmake õhudeflektor (3) ettevaatlikult välja,
veendudes, et
sinna pole jäänud sulamisvett.
4. Puhastage
seadme alumine
osa tolmuimejaga.
3
2
1
Pesemiseks saab filtri eemaldada.
1. Pigistage klappe
(a) ja (b) sõrmedega.
2. Tõmmake filter
alla.
3. Tõmmake filter
välja.
Filtri tagasipanemiseks korrake toimingut vastupidises järjekorras.
2
a
b
1
Töö vahepealne aeg
Õhufiltri puhastamine
Seade on varustatud õhutusvõrel oleva õhu
sissevoolufiltriga (1) ja õhu väljalasketoruga
(2).
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, rakendage järgmisi abinõusid:
1. lahutage seade vooluvõrgust
2. võtke kogu toit välja
3. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid
4. jätke uks(ed) lahti, et vältida ebameeldava lõhna teket.
Tähtis Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees
olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
Mida teha, kui...
Hoiatus Enne probleemide lahendamist
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Käesolevas kasutusjuhendis mitte leiduva
tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult
kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
Probleem
Seade ei tööta. Lamp ei
põle.
Tähtis Normaalkasutuse ajal võivad kosta
mõningad helid (kompressor, külmutusagensi
süsteem).
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seade ei saa toidet. Pistikupe- Ühendage pistikupessa mõni
sas ei ole voolu.
muu elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Lamp ei põle.
30
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
www.zanussi.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Lamp on defektne.
Vt jaotist "Lambi vahetamine".
Temperatuur ei ole õigesti
seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Ust on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke ust lahti kauem kui
vaja.
Mõne toiduaine temperatuur
on liiga kõrge.
Enne külmutuskappi asetamist
laske toidul jahtuda toatemperatuurini.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Alandage ruumi temperatuuri.
Vesi voolab mööda külmutuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotsessi
ajal sulab tagapaneelil olev
härmatis.
See on õige.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on ummistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Toiduained takistavad vee
voolamist veekogumisnõusse.
Veenduge, et toiduained ei ole
vastu tagapaneeli.
Vesi voolab maha.
Õhudeflektoris on liiga palju
vett.
Puhastage õhudeflektorit.
Temperatuur seadmes
on liiga madal.
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Temperatuur seadmes
on liiga kõrge.
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige madalam temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Mõne toiduaine temperatuur
on liiga kõrge.
Enne külmutuskappi asetamist
laske toidul jahtuda toatemperatuurini.
Kompressor töötab pidevalt.
Samaaegselt on külmutuskap- Ärge pange kümutuskappi sapi pandud liiga palju toiduaimaaegselt liiga palju toiduaineid.
neid.
Temperatuur külmutuskapis on liiga kõrge.
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on külma õhu ringlus.
Temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge.
Toiduained paiknevad üksteisele liiga ligidal.
Paigutage toiduained nii, et on
tagatud külma õhu ringlus.
Härmatist on liiga palju.
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained õigesti.
www.zanussi.com
31
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Lambi vahetamine
Ukse sulgemine
Ettevaatust Tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Eemaldage kruvi
lambi katte küljest.
Eemaldage lambikate (vt joonist).
Asendage lamp uue,
sama võimsa ja
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
nähtud lambiga
(maksimaalne võimsus on märgitud
lambi kattele).
Paigaldage lambi
kate.
Keerake lambi kate
kruviga kinni.
Ühendage toitepistik
pistikupessa.
Avage uks. Kontrollige, kas lamp läheb
põlema.
1. Puhastage ukse tihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Paigaldamine".
3. Vajadusel asendage katkised uksetihendid uutega. Pöörduge teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Niši mõõtmed
Kõrgus
815 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Temperatuuri tõusu aeg
13 h
Pinge
230-240 V
Sagedus
50 Hz
32
www.zanussi.com
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andmesildil, mis asub seadme vasakul siseküljel,
ja energiasildil.
Paigaldamine
Ettevaatust Lugege "Ohutusjuhendeid"
hoolikalt enne seadme paigaldamist, et
tagada turvalisus ja seadme õige töö.
Paigutamine
Käesoleva seadme võib paigaldada ka kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži
või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks paigaldage seade ruumi,
mille ümbritseva õhu temperatuur vastab
seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni +32°C
N
+16°C kuni +32°C
ST
+16°C kuni +38°C
T
+16°C kuni +43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise
omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul
kui teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
Keskkonnainfo
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
www.zanussi.com
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
33
Saturs
Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirmā ieslēgšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Noderīgi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
36
37
37
39
Ko darīt, ja ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehniskie dati _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uzstādīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informācija par ierīces izmantošanas
ekoloģiskajiem aspektiem _ _ _ _ _ _ _ _
40
43
43
44
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas
dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem
padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu
nelaimes gadījumu iespējamību un nepareizu
ierīces darbību, ir svarīgi, lai visi šīs ierīces
lietotāji rūpīgi iepazītos ar lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šos lietošanas norādījumus un sekojiet, lai tie vienmēr
atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek
pārvietota vai pārdota. Tādējādi jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un drošu ierīces lietošanu.
Jūsu un īpašuma drošības dēļ ievērojiet šajā
rokasgrāmatā minētos piesardzības pasākumus, jo pretējā gadījumā ierīces ražotājs neuzņemsies atbildību.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas
personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai
pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem.
Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
risks.
• Ja atbrīvojaties no ierīces, izņemiet kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strāvas kabeli (pēc iespējas tuvāk
ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu,
ka bērni, spēlējoties iekļūst ierīcē un tiek
pakļauti elektrošokam vai nosmakšanai.
34
• Ja nomaināt veco ierīci, kurai uz durvīm vai
vāka ir atsperslēdzene (aizkritņa slēdzene),
pret šo ierīci, kas aprīkota ar magnētisko
durvju blīvējumu, pārbaudiet, vai, atbrīvojoties no nolietotās ierīces, tās slēdzene tiek
sabojāta. Tas nepieļaus bērnu iekļūšanu
ierīcē un ieslēgšanos.
Vispārīgi drošības norādījumi
Brīdinājums
Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Ierīce ir paredzēta produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecības vajadzībām, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
• Nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus
mākslīgus paņēmienus, lai paātrinātu atkausēšanu.
• Nelietojiet ledusskapja iekšpusē elektroierīces, piemēram, saldējuma pagatavošanas
ierīces, ja vien to izmantošanu neparedz
ražotājs.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Ierīces dzesētāja shēmā ir izobutāns
(R600a) — viegli uzliesmojoša, videi praktiski nekaitīga dabasgāze.
Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet dzesētāja shēmas sastāvdaļas.
Ja dzesētāja shēma tomēr tiek bojāta:
– nepieļaujiet atklātu liesmu un novērsiet
iespējamu aizdegšanās avotu klātbūtni
– rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā ir uzstādīta
ierīce
www.zanussi.com
• Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to
ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai
elektrošoku.
Brīdinājums Lai nepieļautu bīstamību,
elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli, kontaktdakšu vai kompresoru,
drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa pārstāvis vai kvalificēts apkopes speciālists.
•
•
•
•
1. Nepagariniet strāvas kabeli.
2. Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurējā daļa nevar saspiest vai sabojāt strāvas
kabeļa kontaktspraudni. Saspiests vai
bojāts kontaktspraudnis var pārkarst
un izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārbaudiet, vai varat piekļūt ierīces
strāvas kabeļa kontaktspraudnim.
4. Nevelciet strāvas kabeli.
5. Ja strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir
vaļīgs, neievietojiet to sienas kontaktligzdā. Tas var izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
6. Nelietojiet ierīci, ja iekšējā apgaismojuma spuldzei nav pārsega.
Šī ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā
ievietotajiem produktiem ar mitrām rokām,
jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā pakļauta
tiešai saules staru iedarbībai.
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spuldzes
ir paredzētas izmantošanai vienīgi mājsaimniecības ierīcēs. Tās nav paredzētas
telpas apgaismojumam.
Ikdienas lietošana
• Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas
daļām karstus virtuves traukus.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas
gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt.
• Nenovietojiet produktus tieši pretim aizmugurējā sienā esošajai gaisa cirkulācijas atverei. (Ja ierīce aprīkota ar tehnoloģiju
Frost Free)
www.zanussi.com
• Atlaidināto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Uzglabājiet iepriekš iesaiņotus un sasaldētus produktus atbilstoši produktu ražotāja
norādījumiem.
• Ievērojiet ierīces ražotāja uzglabāšanas ieteikumus. Skatiet attiecīgos norādījumus.
• Neievietojiet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un tādējādi sabojāt ierīci.
• Sasaldētas sulas vai saldējuma tūlītēja lietošana var izraisīt apdegumus.
Apkope un tīrīšana
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Netīriet ierīci, izmantojot metāla priekšmetus.
• Netīriet apledojumu ar asiem priekšmetiem. Lietojiet plastmasas skrāpi.
• Regulāri pārbaudiet ledusskapī esošo
ūdens izplūdes atveri, vai tajā nav sakrājies
ūdens, kas radies atkausēšanas laikā. Ja
nepieciešams, iztīriet atveri. Ja aizplūdes
sistēma būs bloķēta, ūdens sakrāsies ledusskapja apakšējā daļā.
Uzstādīšana
Svarīgi Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam,
rūpīgi ievērojiet rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās esošos norādījumus.
• Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav
bojāta. Nepieslēdziet bojātu ierīci. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties ziņojiet
par to ierīces tirgotājam. Saglabājiet iesaiņojuma materiālus.
• Pirms ierīces pieslēgšanas, ieteicams pagaidīt četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst
atpakaļ kompresorā.
• Nodrošiniet ierīces tuvumā atbilstošu ventilāciju, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Lai
ierīkotu pareizu ventilāciju, izpildiet attiecīgos uzstādīšanas norādījumus.
• Lai nepieļautu saskaršanās iespēju ar siltajām ierīces daļām, piemēram, kompresoru
un kondensatoru, uzstādiet ledusskapi ar
tā aizmugurējo daļu virzienā pret sienu.
35
• Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem
vai plītīm.
• Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas
var piekļūt kontaktligzdai.
• Pieslēdziet ierīci tikai dzeramā ūdens piegādes avotam (ja ir paredzēts ūdens pieslēgums).
Apkope
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu
drīkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai
izolācijas materiālos nav vielu, kas var
negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no ierīces
atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem. Nepieļaujiet dzesētājagregāta bojājumus, it īpaši
aizmugurē esošā siltummaiņa tuvumā. Ierīces izgatavošanā izmantotie materiāli ir apzī- tātad tie ir otrreizēji pārmēti ar simbolu
strādājami.
Lietošana
Ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz vidējam iestatījumam.
Izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru stāvoklī"O".
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēti automātiski.
Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi:
• lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet
temperaturas regulatoru līdz zemākajam
iestatījumam;
• lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet
temperaturas regulatoru līdz augstākajam
iestatījumam;
Taču, izvēloties temperatūru, atcerieties, ka
tā ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• no tā, cik bieži tiek atvērtas ledusskapja
durvis;
• ledusskapī uzglabāto produktu daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Svarīgi Ja vides temperatūra ir augsta vai arī
ierīcē ir ievietots maksimāls produktu
daudzums un ir iestatīta viszemākā
temperatūra, tas var radīt ledusskapja
aizmugurējās sienas apsarmojumu. Šajā
gadījumā, lai aktivizētu automātisko
atkausēšanu un tādējādi samazinātu
elektroenerģijas patēriņu, pagrieziet
temperatūras regulatora skalu līdz augstākai
temperatūrai.
Vidējais iestatījums parasti ir viespiemērotākais.
Pirmā ieslēgšana
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes,
mazgājiet iekšpusi un iekšējos piederumus ar
36
remdenu ziepjūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
Svarīgi Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari.
www.zanussi.com
Izmantošana ikdienā
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai
uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, nav nepieciešams mainīt vidējos iestatījumus.
Tomēr, lai sasalšana notiktu ātrāk, pagrieziet
temperatūras regulatoru tuvāk aukstākam
iestatījumam, lai iegūtu maksimālu aukstumu.
Svarīgi Šādos gadījumos temperatūra
ledusskapja nodalījumā var nokristies zem
0°C. Ja tā notiek, atiestatiet temperatūras
regulatoru siltākā iestatījumā.
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no saldētavas, var pagatavot arī saldētā veidā: šajā
gadījumā palielināsies produktu pagatavošans laiks.
Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas ar vadotnēm, kas
paredzētas plauktu
ērtākai izvietošanai.
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei
darboties vismaz 2 stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iestatījumu.
Svarīgi Ja sākas nejaušs atkausēšanas
process, piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ (ektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
gadījumā), atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc
to atdzišanas - atkārtoti jāsasaldē.
Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldētai produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina ledusskapja
nodalījumā vai istabas temperatūrā (atkarībā
no šim procesam paredzētā laika).
Ledusskapja durvju plauktu
novietošana
Modelis ir aprīkots ar
dažādu produktu uzglabāšanas kasti,
kas atrodas zem
durvju plaukta nodalījuma un izbīdās uz
sāniem.
Lai varētu veikt pamatīgāku tīrīšanu,
augšējos un apakšējos durvju plauktus
var viegli noņemt un
atkal uzlikt atpakaļ
Noderīgi ieteikumi un padomi
Skaņas normālas darbības laikā
• Iespējams, ka dzesētājaģenta cirkulācijas
laikā dzirdēsit nelielu burbuļošanu vai guldzēšanu. Tā ir parasta parādība.
• Kamēr kompresors darbojas, aukstumaģents tiek cirkulēts sistēmā, un jūs dzirdēwww.zanussi.com
siet dūkšanu un pulsējošo skaņu. Tā ir parasta parādība.
• Termiskā izplešanās var radīt pēkšņu
troksni. Tā ir dabiska, nekaitīga parādība.
Tā ir parasta parādība.
• Kompresora ieslēgšanās vai izslēgšanās
laikā dzirdēsit klusu temperatūras regulatora klikšķi. Tā ir parasta parādība.
37
Ieteikumi elektroenerģijas ietaupīšanā
• Neatveriet vai neatstājiet ledusskapja durvis atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
• Ja vides temperatūra ir augsta, temperatūras regulators ir iestatīts augstākajā stāvoklī un ierīcē ir ievietots maksimāls produktu daudzums, kompresors, iespējams,
darbosies nepārtrauktā darbības režīmā,
veidojot uz iztvaikotāja apsarmojumu. Ja
tas tā notiek, pagrieziet temperatūras regulatoru līdz zemākiem iestatījumiem, tādējādi ietaupot elektroenerģiju.
Svaigu produktu atdzesēšanas
ieteikumi
Lai iegūtu vislabāko rezultātu:
• neuzglabājiet ledusskapī siltus produktus
vai gaistošus šķidrumus
• pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, it īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts
• novietojiet produktus tā, lai ap tiem varētu
brīvi cirkulēt gaiss
Ieteikumi par saldēšanu
Noderīgi ieteikumi:
Visa veida gaļa: iesaiņojiet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes.
Drošības apsvērumu dēļ uzglabājiet produktus šādā veidā tikai vienu vai divas dienas.
Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni, u.c.: tos jāpārklāj un var novietot jebkurā plauktā.
Augļi un dārzeņi: tie rūpīgi jānotīra un jānovieto dārzeņu atvilktnē (ēs).
Sviests un siers: tas jāievieto īpašos gaisa
necaurlaidīgos traukos vai jāiesaiņo alumīnija
folijā vai arī polietilnēna maisiņos.
Piena pudeles: tās jāaizvāko un jānovieto ledusskapja durvju pudeļu plauktā.
Leduskapī nedrīkst uzglabāt banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
Produktu sasaldēšanas ieteikumi
• maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā. ir minēts tehnisko
datu plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst pievienot papildu produktus;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai
paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu;
• Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna
maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir
gaisa necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, tādējādi nepieļaujot pēdējo temperatūtas paaugstināšanos;
• liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; Sāls
samazina produktu uzglabāšanas laiku;
• saldētas sulas, tās lietojot uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas
apdegumus;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas laiku,
ieteicams to pierakstīt.
Saldētu produktu uzglabāšanas
ieteikumi
Lai iegūtu no šīs iekārtas labāko sniegumu,
jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie produkti tika pareizi uzglabāti;
• pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievietoti
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt ledusskapja durvis atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
• Tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri bojājas
un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Nepārsniedziet produktu ražotāja norādīto
uzsglabāšanas laiku.
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu,
šeit ir daži svarīgi ieteikumi:
38
www.zanussi.com
Kopšana un tīrīšana
Uzmanību Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu
drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Periodiska tīrīšana
Ierīce regulāri jātīra:
• Tīriet ledusskapja iekšpusi un piederumus
ar siltu ūdeni un dzeramo sodu (5 ml uz 0,5
l ūdens)
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu un
notīriet to
• Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
Svarīgi Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīces caurules un/vai kabeļus.
Tīrot iekšpusi, neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvus pulverus, tīrīšanas
līdzekļus ar augstu aromatizācijas pakāpi vai
vasku, jo tas var sabojāt virsmas un radīt
stipru aromātu.
Reizi gadā noņemiet ventilācijas restes ierīces pamatnē un iztīriet gaisa kanālus ar putekļsūcēju. Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu.
Uzmanību Esiet uzmanīgi un
nesabojājiet dzesēšanas sistēmu.
Daudzi virtuves virsmu tīrīšanas līdzekļi satur
ķīmikālijas, kas var sabojāt ledusskapja plastmasas daļas. Tādēļ ieteicams ledusskapja
korpusu tīrīt tikai ar silta ūdens un tam pievienota šķidra mazgāšanas līdzekļa maisījumu.
Pēc tīrīšanas pievienojiet ledusskapi elektrotīklam.
Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi apstājoties kompresora motora darbībai, tiek automātiski likvidēts apsarmojums, kas veidojas
uz ledusskapja nodalījumā esošā iztvaikotāja.
Ūdens, kas rodas atkausēšanas laikā, tiek
novadīts īpašā tvertnē, kas atrodas ierīces
aizmugurē virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
www.zanussi.com
Lai nepieļautu ūdens
pārplūšanu un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi regulāri iztīrīt zem salātu
atvilktnēm esošo atkausētā ūdens aizplūdes atveri (F).
Lietojiet šim nolūkam paredzēto tīrītāju (P), kas jau ir ievietots ūdens aizplūdes atverē.
P
F
Saldētavas atkausēšana
Ap augšējo nodalījumu vienmēr veidosies noteikts apledojuma daudzums.
Svarīgi Kad sarmas kārtas biezums sasniedz
3 – 5 mm, saldētava jāatkausē.
Lai izkausētu ledu, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākos avīžu slāņos un novietojiet vēsā
vietā.
3. Atveriet durvis.
4. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi nosusiniet iekšpusi.
5. Ieslēdziet ierīci.
6. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu, un ar šo
iestatījumu darbiniet ierīci divas vai trīs
stundas.
7. Ielieciet atpakaļ izņemto pārtiku.
Brīdinājums Neizmantojiet cietus
skrāpjus ledus notīrīšanai no
iztvaikotāja, jo šādi to var sabojāt. Nelietojiet
ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai
citus līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai. Atkausēšanas laikā
temperatūra saldētās pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var saīsināt produktu
derīguma laiku.
39
Gaisa kanālu tīrīšana
1. Noņemiet līsti
(1), pēc tam
ventilatora restes (2).
2. Notīriet ventilatora restes un filtru. Skatiet sadaļu "Ventilācijas filtra tīrīšana". )
3. Uzmanīgi izņemiet ārā gaisa
deflektoru (3) un
pārbaudiet, vai
pēc atkausēšanas iekšā nav
palicis ūdens.
4. Iztīriet ierīces
apakšējo daļu ar
putekļsūcēju.
Ledusskapja ilgstoša neizmantošana
3
2
1
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus
piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla
2. Izņemiet produktus
3. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederumus
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
Svarīgi Ja neveicat iepriekš minētās
darbības, palūdziet, lai kāds pārbauda
ledusskapi jūsu prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos iespējamā
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
gadījumā.
Ventilācijas filtra tīrīšana
Ierīcei uz ventilācijas režģa ir gaisa ievades
filtrs (1) un gaisa izvades kanāls (2).
Filtru var izņemt, lai
nomazgātu.
1. Saspiediet kopā
maliņas (a) un
(b).
2. Pavelciet filtru
uz leju.
3. Izvelciet filtru
ārā.
Liekot filtru atpakaļ,
atkārtojiet visu apgrieztā secībā.
2
a
b
1
Ko darīt, ja ...
Brīdinājums Pirms problēmrisināšanas
atvienojiet strāvas padeves
spraudkontaktu no kontaktligzdas.
40
Problēmrisināšanu saistībā ar jautājumiem,
kas nav ietverti šajā rokasgrāmatā, drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis.
www.zanussi.com
Svarīgi Ierīces normālas darbības laikā var
dzirdēt dažas skaņas (kompresors, dzesētāja
cirkulācija).
Problēma
Ierīce nedarbojas. Spuldze nedarbojas.
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Spraudkontakts nav pareizi
pievienots kontaktligzdai.
Pievienojiet spraudkontaktu
kontaktligzdai pareizi.
Ierīce nav pieslēgta jaudai.
Kontaktligzdā nav sprieguma.
Pievienojiet kontaktligzdai kādu
citu ierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Spuldze ir gaidstāves režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Spuldze ir bojāta.
Skatiet sadaļu „Spuldzes maiņa".
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Durtiņas nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durtiņu aizvēršana".
Durtiņas tiek atvērtas pārāk
bieži.
Neatstājiet durtiņas atvērtas ilgāk nekā nepieciešams.
Produktu temperatūra ir pārāk
augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet produktiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Temperatūra telpā ir pārāk
augsta.
Samaziniet temperatūru telpā.
Pa ledusskapja aizmugures sieniņu plūst
ūdens.
Automātiskās atkausēšanas
laikā izkusušais ledus plūst pa
aizmugures sieniņu.
Tas ir pareizi.
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Ūdens izplūdes atvere ir nosprostota.
Iztīriet ūdens izplūdes atveri.
Spuldze nedarbojas.
Kompresors darbojas
nepārtraukti.
Produkti traucē ūdens plūsmai Pārliecinieties, ka produkti neūdens kolektorā.
skaras pie aizmugures sieniņas.
Ūdens plūst uz grīdas.
Gaisa deflektorā ir pārāk
daudz ūdens.
Iztīriet gaisa deflektoru.
Temperatūra ierīcē ir
pārāk zema.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Temperatūra ierīcē ir
pārāk augsta.
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet zemāku temperatūru.
www.zanussi.com
41
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Durtiņas nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durtiņu aizvēršana".
Produktu temperatūra ir pārāk
augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet produktiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
daudz produktu.
Uzglabājiet mazāk produktu
vienlaicīgi.
Temperatūra ledusskapī
ir pārāk augsta.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, ka ierīcē cirkulē
aukstais gaiss.
Temperatūra saldētavā
ir pārāk augsta.
Produkti ir pārāk tuvu cits citam.
Ievietojiet produktus tā, lai tie
netraucētu aukstā gaisa cirkulācijai.
Uzkrājies pārāk daudz
ledus.
Produkti nav pareizi iesaiņoti.
Iesaiņojiet produktus pareizi.
Durtiņas nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durtiņu aizvēršana".
Temperatūra nav pareizi iestatīta.
Iestatiet augstāku temperatūru.
Apgaismojuma spuldzes maiņa
Uzmanību Atvainojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
42
Izskrūvējiet skrūvi no
spuldzes pārsega.
Noņemiet spuldzes
pārsegu (kā parādīts
ilustrācijā).
Nomainiet veco
spuldzi ar jaunu tādas pašas jaudas
spuldzi, kas paredzēta mājsaimniecībā (maksimālā jauda
norādīta uz spuldzes
pārsega).
Uzlieciet spuldzes
pārsegu.
Pievelciet skrūvi
lampas pārsegā.
Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
Atveriet durvis. Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
www.zanussi.com
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju blīvējumu. Sazinieties ar tuvāko servisa centru.
Durvju aizvēršana
1. Tīriet durvju blīvējumu.
Tehniskie dati
Iebūvēšanai paredzētā atvēruma izmēri
Augstums
815 mm
Platums
560 mm
Dziļums
550 mm
Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā
13 st.
Spriegums
230-240V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ledusskapja
iekšpusē, kreisajā pusē uz tehnisko datu
plāksnītes un elektroenerģijas patēriņa marķējuma.
Uzstādīšana
Uzmanību Pirms ierīces uzstādīšanas
rūpīgi iepazīstieties ar sadaļā "Drošības
informācija" minēto drošības un ierīces
pareizas uzstādīšanas informāciju.
Novietojums
Šo ierīci var uzstādīt sausās un labi ventilētās
telpās (garāžā vai pagrabā), taču, lai iegūtu
optimālāko rezultātu, uzstādiet to vietā, kur
temperatūra atbilst ierīces klimatiskajai klasei, kas norādīta tehnisko datu plāksnītē:
Klimatiskā klase
Apkārtējās vides temperatūra
SN
no +10 līdz +32 °C
N
no +16 līdz +32°C
ST
no +16 līdz +38°C
T
no +16 līdz +43 °C
www.zanussi.com
Elektriskais savienojums
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie
sprieguma un frekvences parametri atbilst
mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu speciālistu, pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem noteikumiem
atbilstošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām,
kas būs radušās, neievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības direktīvām.
43
Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
44
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
www.zanussi.com
Turinys
Saugos informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veikimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudojantis pirmąkart _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naudinga informacija ir patarimai. _ _ _ _
45
47
47
48
48
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ką daryti, jeigu... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techniniai duomenys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Įrengimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkos apsauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
51
54
54
54
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad
prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį,
prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius
patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų itin
svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai atidžiai susipažintų su prietaiso veikimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šį vadovą ir pasirūpinkite, kad prietaisą perkėlus į kitą vietą
arba pardavus būtų pridedama ir jo naudojimo instrukciją; taip užtikrinsite, kad naujieji jo
savininkai galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Norėdami išvengti pavojaus gyvybei ir apsaugoti turtą, privalote imtis šiame vadove nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas
nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl neatsargumo.
Vaikų ir neįgalių žmonių apsaugos
priemonės
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba
patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūrą ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
• Jei prietaisą ruošiatės išmesti, iš lizdo ištraukite kištuką, nupjaukite elektros laidą
(kuo arčiau prietaiso), kad vaikai žaisdami
nenukentėtų nuo elektros smūgio, ir nuimwww.zanussi.com
kite dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti
šaldytuve.
• Jei šiuo prietaisu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, pakeičiate seną prietaisą, kurio durelėse arba dangtyje įrengtas
spyruoklinis užraktas (skląstis), prieš išmesdami seną prietaisą būtinai sugadinkite
jo spyruoklinį užraktą. Tada jis netaps pavojingais spąstais vaikams.
Bendri saugos reikalavimai
Įspėjimas
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
• Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir
(arba) gėrimams laikyti, vadovaujantis šios
instrukcijų knygelės nurodymais.
• Atitirpdymo proceso negreitinkite mechaniniais prietaisais ar kitais dirbtiniais būdais.
• Šaldomųjų prietaisų viduje nenaudokite jokių kitų elektros prietaisų (pavyzdžiui, ledų
gaminimo prietaisų), nebent gamintojas tokius prietaisus patvirtino šiam tikslui.
• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• Prietaiso šaltnešio grandinėje naudojama
šaltnešio medžiaga izobutanas (R600a) –
tai gamtinės dujos, labai ekologiškos, tačiau degios.
Prietaiso gabenimo ir įrengimo metu pasirūpinkite, kad nebūtų pažeista jokia šaltnešio grandinės sudedamoji dalis.
Jeigu pažeista šaltnešio grandinė:
– venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių;
– gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi
prietaisas.
45
• Keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir
(arba) galite patirti elektros smūgį.
Įspėjimas Kad išvengtumėte pavojų, visus elektros komponentus (elektros laidą, kištuką, kompresorių) turi keisti tik įgaliotoji techninės priežiūros įmonė arba kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas.
•
•
•
•
1. Draudžiama ilginti elektros maitinimo
laidą.
2. Pasirūpinkite, kad prietaiso galinė dalis
nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko. Sulaužytas arba kitaip pažeistas elektros kištukas gali perkaisti
ir sukelti gaisrą.
3. Pasirūpinkite, kad bet kada galėtumėte
pasiekti prietaiso maitinimo laido kištuką.
4. Netraukite suėmę už maitinimo laido.
5. Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo laido kištuko nekiškite. Galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.
6. Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei
jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu
numatytas).
Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstumiant reikia būti atsargiems.
Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip
galite susibraižyti odą arba ji gali nušalti
nuo šerkšno / šaldiklio.
Pasirūpinkite, kad į prietaisą ilgą laiką nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
Šiame prietaise naudojamos lemputės (jeigu numatytos) yra specialios paskirties,
skirtos tik buitiniams prietaisams. Jos nėra
tinkamos buitiniam patalpų apšvietimui.
Kasdienis naudojimas
• Ant plastikinių prietaiso dalių nestatykite
karštų puodų.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir skysčių tokios medžiagos gali sprogti.
46
• Maisto produktų nedėkite tiesiai priešais
oro išleidimo angą, esančią galinėje sienelėje (jeigu prietaisas turi funkciją „be šerkšno“).
• Atitirpdžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
• Iš anksto supakuotą užšaldytą maistą laikykite vadovaudamiesi užšaldyto maisto gamintojo instrukcijomis.
• Privaloma tiksliai vadovautis prietaiso gamintojo rekomendacijomis dėl produktų laikymo. Skaitykite atitinkamas instrukcijas.
• Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės
prisotintų arba putojančių gėrimų - dėl tokių
gėrimų inde susidaro slėgis, todėl indas gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
• Jei valgysite ką tik iš prietaiso išimtus ledus
ant pagaliuko, galite nušalti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
• Nevalykite prietaiso su metaliniais daiktais.
• Šerkšno pašalinimui nenaudokite aštrių
daiktų. Naudokite plastikinį grandiklį.
• Reguliariai tikrinkite šaldytuve esantį atitirpusio vandens nuleidimo vamzdelį. Jei reikia, išvalykite vamzdelį. Jei nuleidimo
vamzdelis užsikimšęs, vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Įrengimas
Svarbu Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
tiksliai vadovaudamiesi atitinkame paragrafe
pateiktomis instrukcijomis.
• Prietaisą išpakuokite ir patikrinkite, ar jis
nepažeistas. Jei jis pa˛eistos, jo nejunkite
prie elektros tinklo. Apie galimus pažeidimus nedelsdami praneškite pardavėjui. Jei
prietaisas pažeistas, neišmeskite pakuotės.
• Prieš prietaisą prijungiant rekomenduojama
palaukti mažiausiai keturias valandas , kad
alyva galėtų sutekėti į kompresorių.
• Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera
oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perwww.zanussi.com
•
•
•
•
kaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo
atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų.
Jei tik įmanoma, gaminio galinė sienelė turi
būti nukreipta į sieną, kad niekas negalėtų
paliesti arba užkabinti šiltų dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus) ir nusideginti.
Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir
viryklių.
Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido
kištukas yra pasiekiamas.
Prijunkite tik prie geriamojo vandens įvado
(jeigu numatytas vandens prijungimas).
Techninė priežiūra
• Visus elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.
• Šio gaminio techninę priežiūrą leidžiama
atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros
centrui; galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
Aplinkos apsauga
Šiame prietaise - nei jo aušinamosios
medžiagos grandinėje, nei izoliacinėse
medžiagose - nėra dujų, galinčių pažeisti
ozono sluoksnį. Prietaisą draudžiama išmesti
kartu su buitinėmis šiukšlėmis ir atliekomis.
Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisą
reikia išmesti paisant galiojančių reglamentų juos sužinosite vietos valdžios institucijose.
Nepažeiskite aušinamojo įtaiso, ypač galinėje
dalyje greta šilumokaičio. Šiame prietaise
naudojamas medžiagas, pažymėtas simboliu
, galima perdirbti.
Veikimas
Įjungimas
Kištuką įkiškite į lizdą.
Temperatūros reguliatorių sukite pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės nuostatos
Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių
pasukę į "O" padėtį
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Prietaisą eksploatuokite tokiu būdu:
• Temperatūros reguliatorių nustatykite ties
mažiausia nuostata, kad šaldoma būtų minimaliai.
• Temperatūros reguliatorių nustatykite ties
didžiausia nuostata, kad šaldoma būtų
maksimaliai.
Tačiau konkrečią nuostatą derėtų išrinkti atsižvelgiant į tai, kad temperatūra prietaiso viduje priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūra
• durelių atidarymo dažnumas
• maisto produktų kiekis šaldytuve
• prietaiso pastatymo vieta.
Svarbu Jei aplinkos temperatūra aukšta arba
prietaisas pilnas produktų ir nustatyta, kad
prietaise būtų mažiausia temperatūra, ant
galinės sienelės gali nuolat formuotis
šerkšnas. Tokiu atveju reguliavimo rankenėlę
reikia nustatyti ties aukštesne temperatūra tada automatiškai vyks atitirpdymas ir bus
mažiau sunaudojama elektros energijos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Naudojantis pirmąkart
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu
www.zanussi.com
muilu nuplaukite prietaiso vidų ir visas vidines
dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kvapą; po to, gerai nusausinkite.
47
Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar
abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.
Kasdienis naudojimas
Šviežių maisto produktų užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir juos užšaldytus arba visiškai užšaldytus laikyti ilgą laiką.
Norint užšaldyti šviežius maisto produktus visai nebūtina keisti vidutinį parametrą.
Tačiau norėdami paspartinti užšaldymą temperatūros reguliatoriumi nustatykite žemesnę
temperatūrą.
Svarbu Esant tokioms sąlygoms šaldytuvo
skyriuje temperatūra gali nukristi žemiau 0°C.
Jei taip atsitiktų, temperatūros reguliatoriumi
nustatykite aukštesnę temperatūrą.
ratūroje - tai priklauso nuo to, kiek laiko galite
skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto gabalėlius
galima gaminti iškart juos išėmus iš šaldyklės: tačiau jų gaminimas užtruks ilgiau.
Perkeliamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse
yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti ten, kur
norima.
Užšaldytų produktų laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba jei jo
ilgai nenaudojote, prieš dėdami produktus į šį
skyrių leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2
valandas esant didžiausiai nuostatai.
Svarbu Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu duomenų
lentelės eilutėje "Produktų išsilaikymo
trukmė" nurodyta trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti ir užšaldyti pakartotinai
(ataušinus).
Atitirpinimas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus maisto
produktus prieš juos naudojant galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba kambario tempe-
Durelių lentynų įstatymas
Šiame modelyje yra
slankiojama dėžutė,
įrengta po durų lentynėlių skyriumi – ją
galima slankioti į šonus.
Norėdami išvalyti
kruopščiau, galite
lengvai išimti ir vėl
įdėti viršutinę ir apatinę durelių lentynėles
Naudinga informacija ir patarimai.
Normalaus veikimo garsai
• Šaltalui tekant ritėmis arba vamzdžiais, gali
girdėtis prislopintas gurgėjimas arba burbuliavimas. Tai normalu.
• Veikiant kompresoriui vyksta šaltalo apykaita, tada girdisi kompresoriaus skleidžiamas sukimosi garsas arba pulsuojantis
triukšmas. Tai normalu.
48
• Nuo šiluminio plėtimsoi gali pasigirsti staigus trakštelėjimas. Tai natūralus ir nepavojingas fizikinis reiškinys. Tai normalu.
• Kompresoriui įsijungiant ir išsijungiant girdisi silpnas temperatūros reguliatoriaus
spragtelėjimas. Tai normalu.
www.zanussi.com
Energijos taupymo patarimai
• Neatidarinėkite dažnai durų, nepalikite jų
atvirų ilgiau, negu yra būtina.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta, temperatūros reguliatorius nustatytas ties didžiausia nuostata ir prietaisas pilnas produktų,
kompresorius gali veikti nepertraukiamai,
todėl ant garintuvo gali susiformuoti šerkšno arba ledo. Jei taip nutinka, temperatūros
reguliatorių nustatykite ties mažiausia nuostata, kad galėtų vykti automatinis atitirpdymas - tada bus taupoma elektros energija.
Šviežių maisto produktų šaldymo
patarimai
Norėdami, kad šaldytuvas gerai vektų:
• nelaikykite jame šiltų maisto produktų arba
garuojančių skysčių
• maisto produktus uždenkite arba įvyniokite,
ypač jei jie pasižymi stipriu kvapu
• maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras
Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
Mėsa (visų rūšių) : įvyniokite į polietileno maišelius ir dėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus.
Taip laikyti ją galima ne ilgiau negu vieną arba dvi dienas.
Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: tokius
produktus reikėtų uždengti; jie gali būti dedami ant bet kurios lentynos.
Vaisiai ir daržovės: juos reikia gerai nuvalyti ir
sudėti į specialų (-ius) stalčių (-ius).
Sviestas ir sūris: šiuos produktus reikia sudėti
į specialius, sandarius indus arba suvynioti į
aliuminio foliją / polietileno maišelius, kad jie
turėtų kuo mažesnį sąlytį su oru.
Pieno buteliai: jie turi būti su dangteliais; butelius laikykite durelėse esančioje butelių lentynoje.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei jie
nesupakuoti, šaldytuve laikyti negalima.
Užšaldymo patarimai
• maksimalus maisto produktų kiekis, kurį
galima užšaldyti per 24 valandas. yra nurodytas duomenų lentelėje;
• užšaldymo procesas trunka 24 valandas.
užšaldymo metu dėti daugiau produktų negalima;
• užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;
• paruoškite nedideles maisto porcijas, kad
jos galėtų greitai ir visiškai užšalti ir kad vėliau galėtumėte atitirpdyti tik reikiamą kiekį
produktų;
• maisto produktus suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną; pakuotės turi būti sandarios;
• pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau užšaldytais
produktais, kitaip gali pakilti pastarųjų produktų temperatūra;
• liesi maisto produktai laikomi geriau ir ilgiau
negu riebūs produktai; druska sumažina
maisto produktų laikymo trukmę;
• jei vaisinius ledus valgysite iškart išėmę iš
šaldyklės skyriaus, galite nusišaldyti odą;
• rekomenduojame ant kiekvieno paketo nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo trukmę.
Užšaldyto maisto laikymo patarimai
Norėdami kuo geriau panaudoti prietaisą, turite:
• įsitikinti, ar pramoniniu būdu užšaldyti
maisto produktai buvo tinkamai laikomi parduotuvėje;
• pasirūpinti, kad užšaldyti maisto produktai
iš parduotuvės į šaldiklį patektų per kuo
trumpesnį laiką;
• neatidarinėti dažnai durelių, nepalikti jų atvirų ilgiau, negu būtina;
• atitirpdyti maisto produktai greitai genda;
juos pakartotinai užšaldyti draudžiama;
• neviršyti maisto produktų gamintojo nurodyto laikymo trukmės.
Keli patarimai, jei norite pasinaudoti visais užšaldymo proceso teikiamais privalumais:
www.zanussi.com
49
Valymas ir priežiūra
Atsargiai Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įgaliotiems technikams.
Reguliarus valymas
Prietaisą būtina reguliariai valyti:
• vidų ir priedus valykite šiltu vandeniu ir valgomąja soda (5 ml sodos 0,5 litro vandens)
• reguliariai patikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad jie būtų švarūs ir be jokių nešvarumų
• nuplaukite ir gerai nusausinkite.
Svarbu Netraukite, nejudinkite ir nepažeiskite
jokių korpuso viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
Vidaus niekada nevalykite valomosiomis
priemonėmis, abrazyviniais milteliais, stipraus
kvapo valomosiomis priemonėmis ir vaško
politūra, nes šios priemonės gali pažeisti
paviršių ir suteikti stiprų kvapą.
Kartą per metus nuimkite vėdinimo groteles
prietaiso apačioje ir siurbliu nusiurbkite oro
kanalus. Tokiu būdu pagerinsite prietaiso veikimą, bus mažiau sunaudojama elektros
energijos.
Atsargiai Žiūrėkite, kad nepažeistumėte
aušinamosios sistemos.
Daugelyje patentuotų virtuvės paviršių valiklių
yra chemikalų, kurie gali paveikti arba pažeisti šiame prietaise naudojamas plastmases.
Dėl šios priežasties prietaiso korpuso išorę
rekomenduojama valyti šiltu vandeniu su trupučiu plaunamojo skysčio.
Prietaisą nuvalę, jį prijunkite prie elektros tinklo.
teka į specialų indą, esantį prietaiso galinėje
dalyje virš variklio kompresoriaus; ten vanduo
išgaruoja.
Labai svarbu periodiškai išvalyti atitirpusio vandens išleidimo angą (F), esančią po stalčiais salotoms – tada vanduo
neišsilies ir nelašės
ant viduje esančių
maisto produktų.
Naudokite pateikiamą specialų valiklį
(P) – jis įkištas į išleidimo angą
P
F
Šaldiklio atitirpdymas
Šaldytuvo viršutinėje dalyje visada gali
susidaryti šiek tiek šerkšno.
Svarbu Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno
sluoksnio storis yra 3–5 mm.
Šerkšno pašalinimo procedūra
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite laikomus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis laikraščio sluoksnius
ir padėkite vėsioje vietoje.
3. Atidarykite dureles.
4. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai nusausinkite vidų.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai, ir
leiskite prietaisui veikti šiuo nustatymu
dvi ar tris valandas.
7. Į skyrių sudėkite prieš tai išimtą maistą.
Šaldytuvo atitirpdymas
Normalaus prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti variklio kompresorius, nuo šaldytuvo skyriaus garintuvo automatiškai pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo lataku nu50
www.zanussi.com
Įspėjimas Nenaudokite metalinių įrankių
šerkšnui grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti. Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas. Dėl atitirpinimo
metu pakilusios užšaldytų maisto produktų
temperatūros, gali sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Oro kanalų valymas
1. Nuimkite apatinę
juostą (1), tuomet ventiliacijos
groteles (2);
2. Išvalykite ventiliacijos groteles
ir filtrą. (Žr.
"Ventiliacijos filtro valymas". )
3. Atsargiai ištraukite oro sklendę
(3); patikrinkite,
ar neliko atitirpusio vandens.
4. Išsiurbkite apatinę prietaiso dalį
dulkių siurbliu.
Norint išplauti filtrą, jį
galima išimti.
1. Pirštais suspauskite menteles (a) ir (b).
2. Patraukite filtrą
žemyn.
3. Ištraukite filtrą.
Norėdami įdėti filtrą
atgal, atlikite tuos
pačius veiksmus atvirkščia tvarka.
2
a
b
1
Periodai, kai prietaisas nenaudojamas
3
2
1
Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atlikite
tokius veiksmus:
1. prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo;
2. išimkite visus maisto produktus;
3. atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą bei visus priedus;
4. dureles palikite atidarytas, kad nesikauptų nemalonūs kvapai.
Svarbu Jei šaldytuvas paliekamas įjungtas,
paprašykite, kad kas nors kartkartėmis
patikrintų, ar dėl elektros maitinimo pertrūkio
jame negenda maisto produktai.
Ventiliacijos filtrų valymas
Prietaise įrengtas oro įleidžiamasis filtras (1)
ir oro išleidžiamasis kanalas (2) ventiliacijos
grotelėse.
Ką daryti, jeigu...
Įspėjimas Prieš šalindami gedimus,
ištraukite elektros kištuką iš maitinimo
lizdo.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo gali atlikti šiame
vadove neaprašytų gedimų šalinimą.
Gedimas
Galima priežastis
Įrenginys neveikia. Lem- Prietaisas išjungtas.
putė nešviečia.
www.zanussi.com
Svarbu Įprasto prietaiso naudojimo metu gali
būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus
veikimo, aušinimo medžiagos cirkuliacvimo).
Sprendimas
Įjunkite prietaisą.
51
Gedimas
Lemputė nešviečia.
Kompresorius veikia be
perstojo.
Galima priežastis
Sprendimas
Elektros kištukas netinkamai
įjungtas į maitinimo lizdą.
Tinkamai įkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą.
Prietaisui netiekiama elektros
energija. Maitinimo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo lizdą kitą
elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė veikia parengties režimu.
Atidarykite ir uždarykite duris.
Lemputė perdegė.
Žr. skyrių „Lemputės keitimas“.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Durelės buvo pernelyg dažnai
darinėjamos.
Nepalikite durelių atvirų ilgiau
nei būtina.
Per aukšta prietaise esančių
maisto produktų temperatūra.
Prieš sudėdami maisto produktus, palaukite, kol jie atvės iki
kambario temperatūros.
Per aukšta kambario tempera- Sumažinkite kambario tempetūra.
ratūrą.
Galine šaldytuvo sienele teka vanduo.
Automatinio atitirpdymo metu
atitirpo ant galinės sienelės
susiformavęs šerkšnas.
Į šaldytuvą teka vanduo. Užsikimšo vandens išleidimo
anga.
Tai normalu.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai trukdo vandeniui nutekėti į vandens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto produktai
nesiliečia prie galinės sienelės.
Vanduo teka ant grindų.
Oro sklendėje yra pernelyg
daug vandens.
Išvalykite oro sklendę.
Temperatūra prietaise
per žema.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Temperatūra prietaise
per aukšta.
Neteisingai nustatyta temperatūra.
Nustatykite žemesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
52
Per aukšta prietaise esančių
maisto produktų temperatūra.
Prieš sudėdami maisto produktus, palaukite, kol jie atvės iki
kambario temperatūros.
Prietaise vienu metu laikoma
daug maisto produktų.
Vienu metu pridėkite į prietaisą
mažiau maisto produktų.
www.zanussi.com
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Temperatūra šaldytuvo
kameroje per aukšta.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Patikrinkite, ar prietaise vyksta
šalto oro cirkuliacija.
Temperatūra šaldiklio
kameroje per aukšta.
Maisto produktai sudėti per ar- Maisto produktus laikykite taip,
ti vienas kito.
kad galėtų cirkuliuoti šaltas
oras.
Per daug šerkšno.
Neteisingai suvynioti arba neuždengti maisto produktai.
Tinkamai suvyniokite arba uždekite maisto produktus.
Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
Netinkamai nustatyta temperatūra.
Lemputės keitimas
Atsargiai Ištraukite kištuką iš elektros
tinklo.
Nuo lemputės gaubto išsukite varžtą.
Nuimkite lemputės
gaubtą (žr. paveikslėlį).
Seną lemputę pakeiskite nauja, to paties galingumo ir
specialiai buitinei
technikai skirta lempute (didžiausias galingumas nurodytas
ant lemputės gaubto).
Uždėkite lemputės
gaubtelį.
Lemputės gaubte
prisukite varžtą.
Įjunkite kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė šviečia.
www.zanussi.com
Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Uždarykite dureles
1. Nuvalykite durelių sandarinimo tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles. Skaitykite „Įrengimas“.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durų tarpiklius. Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
53
Techniniai duomenys
Prietaiso įrengimo angos
matmenys
Aukštis
815 mm
Plotis
560 mm
Gylis
550 mm
Kilimo laikas
13 val.
Įtampa
230-240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, kuri yra prietaiso viduje, kairėje pusėje, ir
energijos plokštelėje.
Įrengimas
Atsargiai Norėdami užtikrinti savo
saugumą ir prietaiso naudojimą pagal
paskirtį prieš įrengdami prietaisą atidžiai
perskaitykite skyrių Informaciją apie saugą.
Padėties parinkimas
Šis prietaisas gali būti statomas ir sausoje,
gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje), bet, norint, kad jis optimaliai veiktų, geriau jį statyti tose vietose, kur aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
Nuo 10 °C iki 32 °C
N
Nuo 16 °C iki 32 °C
ST
Nuo 16 °C iki 38 °C
T
Nuo 16 °C iki 43 °C
Jungimas prie elektros
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti. Šiam tikslui elektros
maitinimo kabelio kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminimo paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite
su kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavimus.
Aplinkos apsauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
54
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
www.zanussi.com
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
www.zanussi.com
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą,
buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
55
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
58
58
58
59
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
62
64
64
65
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato an56
tiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su
utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar
este producto en modo alguno. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provocar un cortocircuito,
un incendio o una descarga eléctrica.
www.zanussi.com
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
1.
2.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato no
aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado
o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del
aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la bombilla (si
está provisto de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este aparato (si está
provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos.
No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de
aire de la pared posterior. (Si el aparato es No Frost, es
decir, no acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a
congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya
envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
www.zanussi.com
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente
del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por
el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el
aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará
en la base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
57
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un
ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura
hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es elevada o el
aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las
temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación de escarcha en
la pared posterior. En tal caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la descongelación
automática y reducir así el consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya
que podrían dañar el acabado
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo
plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar
el ajuste intermedio.
58
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
www.zanussi.com
Importante En esa situación, la temperatura del
compartimento frigorífico puede descender por debajo de
0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un
ajuste menos frío.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después
de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos
en el compartimento.
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos descongelados
deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato
y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de
utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas,
tomadas directamente del congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico
cuentan con guías para
colocar los estantes como
se prefiera.
Colocación de los estantes de la puerta
El modelo cuenta con una
caja de almacenamiento
variable que se fija bajo un
estante de la puerta y puede deslizarse lateralmente.
Para una limpieza más a
fondo, los estantes superior e inferior de la puerta
se pueden extraer y volver
a colocar fácilmente.
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el
refrigerante circula a través del circuito de refrigeración
o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante es
bombeado a través de todo el circuito y el compresor
emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa
riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto es
correcto.
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más
tiempo del estrictamente necesario.
www.zanussi.com
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura
del aparato se ha ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la
descongelación automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
59
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante
uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y
puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar
en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al
máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse
en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante
ese periodo no deben añadirse otros alimentos para
congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que
se congelen de manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente sólo las cantidades
necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren
en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha
de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la
tienda al congelador en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta
más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez
y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por
el fabricante de los alimentos.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con agua templada y
bicarbonato de sodio (5 ml en 0,5 litros de agua)
60
• revise periódicamente las juntas de la puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos
• aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Una vez al año extraiga la rejilla de ventilación de la base
del aparato y limpie los conductos de aire con una aspirawww.zanussi.com
dora. Esta operación mejorará el rendimiento del aparato y
reducirá el consumo eléctrico.
Precaución Tenga cuidado para no dañar el sistema
de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que
se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente por evaporador
del frigorífico cada vez que se detiene el compresor durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial
situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación (F) situado bajo
el cajón de verduras a fin
de evitar que se desborde
y caiga sobre los alimentos del mismo. Utilice el
limpiador especial suministrado (P), que hallará
ya colocado en el orificio
de desagüe.
5.
6.
7.
Advertencia No utilice herramientas metálicas
afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo. No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante. El aumento de la temperatura de los paquetes
de alimentos congelados durante la descongelación
puede acortar su tiempo de almacenamiento.
Limpieza de los canales de aire
1.
2.
P
F
Descongelación del congelador
Junto al compartimento superior suele formarse
siempre cierta cantidad de escarcha
Importante Descongele el congelador sólo cuando la capa
de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.
Encienda el aparato.
Ajuste el regulador de temperatura para obtener el
máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos
o tres horas con dicho ajuste.
Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
3.
4.
Retire el zócalo (1) y,
a continuación, la rejilla de ventilación
(2);
Limpie la rejilla de
ventilación y el filtro.
(Consulte la sección
"Limpieza del filtro
de ventilación". )
Tire con ciudado del
deflector de aire (3),
comprobando que no
queda agua de la
descongelación.
Limpie la parte inferior del aparato con
una aspiradora.
3
2
1
Limpieza del filtro de ventilación
El aparato dispone de un filtro de entrada de aire (1) y un
conducto de salida (2) en la rejilla de ventilación.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Abra la puerta.
4. Cuando la descongelación haya terminado, seque a
fondo el interior del aparato.
www.zanussi.com
61
El filtro se puede extraer
para su lavado.
1. Presione las lengüetas (a) y (b) con los
dedos.
2. Baje el filtro.
3. Extraiga el filtro.
Para sustituir el filtro, invierta el orden de los pasos.
2
a
b
1
1.
2.
3.
4.
desconecte el aparato de la red eléctrica
extraiga todos los alimentos
descongele y limpie el aparato y todos sus accesorios
deje las puertas entreabiertas para evitar la formación de olores desagradables.
Importante Si lo va a mantener en marcha, solicite a
alguien que lo inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en caso de un corte
de energía.
Periodos sin funcionamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
Qué hacer si…
Advertencia Desenchufe el aparato antes de realizar
cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo
pueden ser llevadas a cabo por un técnico profesional
homologado.
Problema
El aparato no funciona. La bombilla no funciona
La bombilla no funciona.
El compresor funciona de forma
continuada.
62
Importante Durante el funcionamiento normal del aparato
suelen producirse ciertos ruidos (compresor, circulación
del refrigerante).
Causa probable
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a la toma
de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en el modo "en espera".
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Sustitución de la bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga la puerta abierta más
tiempo del necesario.
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
www.zanussi.com
Problema
Causa probable
Solución
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la parte posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación
automática, el hielo se descongela en
la placa posterior.
Esto es normal.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el agua
fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
Gotea agua al suelo.
Hay demasiada agua en el deflector de
aire.
Limpie el deflector.
La temperatura del aparato es
muy baja.
El regulador de temperatura no se ha
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato es de- El regulador de temperatura no se ha
masiado alta.
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la puerta".
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
Se han guardado muchos productos al Guarde menos productos al mismo
mismo tiempo.
tiempo.
La temperatura del frigorífico es
demasiado alta.
No hay circulación de aire frío en el
aparato.
Compruebe que el aire frío puede circular libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es Los alimentos están demasiado jundemasiado alta.
tos.
Guarde los productos de forma que el
aire frío pueda circular.
Hay demasiado hielo.
Los alimentos no están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de la puerta".
El regulador de temperatura no se ha
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
Cambio de la bombilla
Precaución Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
www.zanussi.com
63
Cierre de la puerta
Retire el tornillo de la tapa
de la bombilla.
Extraiga la tapa de la bombilla (consulte la ilustración).
Cambie la bombilla por
una nueva de la misma
potencia y específicamente
diseñada para electrodomésticos (la potencia máxima se indica en la tapa
de la bombilla).
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Abra la puerta. Compruebe
que la bombilla se enciende.
1.
2.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
815 mm
Ancho
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
13 h
Tensión
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del aparato,
y en la etiqueta de consumo energético.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
64
Colocación
Este aparato también se puede instalar en un lugar seco y
bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un
punto en el que la temperatura ambiente se corresponda
www.zanussi.com
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje,
indica que este producto no se puede tratar como un
residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la
compra de un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al
www.zanussi.com
asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
65
66
www.zanussi.com
www.zanussi.com
67
211621546-A-472011
www.zanussi.com/shop

Podobné dokumenty

Návod k použití 2 Kasutusjuhend 10 Használati útmutató 18

Návod k použití 2 Kasutusjuhend 10 Használati útmutató 18 www.markabolt.hu Nastavte ovladač teploty do nejvyšší polohy a

Více

Návod k použití 2 Kasutusjuhend 13 Használati - Elektro-bolt

Návod k použití 2 Kasutusjuhend 13 Használati - Elektro-bolt • vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky • vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo • vytáhněte zásuvky mrazničky • zásuvky zab...

Více