Průvodce 2. stupněm

Komentáře

Transkript

Průvodce 2. stupněm
Průvodce 2. stupněm
Kde v
e?
m
s
j
o
Kd
Naše úspěchy
Čeho se účastníme?
v
k
a
j
Co a
e?
m
e
j
y u ču
yučuj
e me ?
Co org
anizuj
em
Jak nás vidí
Naši absolventi
e?
okolí?
Slovo úvodem
Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
vítáme Vás v budově druhého stupně naší školy u příležitosti Dne otevřených
dveří.
Přestože touto budovou prošla celá řada generací školáků i učitelů, vždyť letos jí
bude už krásných 75 let, je stále připravena poskytovat svoje služby dalším
adeptům vzdělání. Proto prochází modernizací.
Postupně se vybavuje novým školním nábytkem, stěny se odívají do barevných
tónů, využívá se nových moderních pomůcek. K výuce je využívána
multimediální učebna s interaktivní tabulí, v učebně hudební výchovy je
k dispozici domácí kino. V plánu je vybudování tří specializovaných učeben –
fyziky , chemie a českého jazyka. Je připravena regenerace zázemí pro tělesnou
výchovu.
Co by ovšem byla sebelépe vybavená škola bez učitelů. Dnes působí na škole plně
aprobovaní a zkušení profesionálové, kteří jsou schopni a ochotni připravit a
vybavit žáky ke studiu i do života.
Dnes se můžete s proměnami a hlavně se životem v budově druhého stupně ZŠ
seznámit na vlastní oči. Doufám, že se Vám bude u nás líbit a že se přesvědčíte, že
patříme stále mezi to nejlepší, co školství na
Teplicku nabízí.
Mgr. Ctirad Vaník
ředitel školy
2
Kdo jsme?
3
Kde vyučujeme?
Na druhém stupni naší školy máme dostatečně prostorné
třídy. Každá z nich je věnována jednomu předmětu a
vyzdobena příslušnými plakáty a pomůckami. Výzdoba
se také mění podle aktuální výuky. Všechny učebny jsou
průběžně doplňovány nejnovějšími didaktickými
pomůckami a materiály.
Disponujeme také odbornými učebnami fyziky a
přírodopisu, které jsou plně vybavené zařízením a
pomůckami pro výuku těchto předmětů.
Pro výuku informatiky a podporu výuky v ostatních
předmětech disponujeme multimediální učebnou. Je
vybavena moderní interaktivní tabulí s ozvučením a
výukovými programy s látkou pro matematiku, český i
cizí jazyky, fyziku, chemii, přírodopis, rodinnou
výchovu, zeměpis i dějepis. Kvalitní programy jsou od
firem Terasoft, Silcom (sw Didakta), Holubec, Matik a
jiných.
Na chodbách v přízemí a 1. patře jsou zprovozněny
dva počítače připojené k internetu, které jsou kdykoliv k
dispozici pro žáky i učitele. Tyto terminály žáci využívají
hlavně o přestávkách, ale i po vyučování a při výuce pro
vyhledávání informací.
Pro výuku v rámci předmětu Praktické činnosti máme k
dispozici dvě odborné učebny – dobře vybavenou
žákovskou kuchyňku a dílny.
4
Co a jak vyučujeme?
Jazyky
Klasickou výuku českého
jazyka se snažíme obohatit a co nejvíce zpestřit. V hodinách
využíváme kromě samozřejmých aktivit (učebna PC, audio, video projekce, školní knihovna)
mnoho vlastních a již prověřených nápadů ve formě pracovních listů a her.
Pravidelně zařazujeme společné hodiny paralelních tříd.
Např. u 6.A a 6.B proběhlo projektové
dopoledne na téma: Pohádky. V maskách,
karnevalové náladě a příjemné atmosféře jsme
zopakovali vše důležité a spojili práci obou tříd.
Stejně tak u devátých ročníků proběhl již potřetí
„Bazar národů a jazyků“ , projekt v rámci výuky
indoevropských jazyků. Na tyto hodiny se žáci
připravují samostatně pod vedením učitelky, pracují
ve skupinách i mimo školu a vyučování slouží jako přehlídka dovedností a improvizace.
Často společně promítáme především české filmy, které se váží k probírané látce. Následuje
rozbor a diskuse, ve které děti přiznávají, že se jim film ve valném většině případů líbí, ale samy by
se nepřinutily film sledovat. (Páni kluci, Lotrando a Zubejda, Musíme si pomáhat, Slavnosti
sněženek, Je třeba zabít Sekala, Fimfárum ...).
Využíváme i možnost navštívit zdejší kino, např. na filmy Nejkrásnější hádanka, Poslední vlak,
ale vyrážíme i do kina Květen v Teplicích, např. film Hlídač č.47.
Vedeme žáky kulturním směrem, trváme, a to ve všech ročnících, na vedení Kulturního
přehledu. Ovšem bereme v úvahu možnosti všech dětí, četbu si individuálně vybírají z obsáhlého
seznamu, využívají i naší školní knihovnu, která byla v loňském školním roce doplněná přírůstky
v hodnotě asi 20 tis. Kč. Kulturní přehled zahrnuje i filmovou a televizní tvorbu, vedeme žáky
k výběru kvalitních pořadů a filmů.
Ve výuce cizích jazyků – angličtina,
němčina a ruština - klademe důraz na
konverzaci a zajímavou formu výuky. Vyučující uplatňují individuální přístup, konzultují se žáky
5
zajímavá témata a ty pak rozvíjejí v konverzačních hodinách.
Žáci pracují s nejrůznějšími příručkami, se slovníky,
vyrábějí si pomůcky - pracovní karty, pexesa, nástěnné
tabule, pracovní tabulky a další, které pak využívají
v hodinách.
Hodnotíme každý pokrok a snahu.
Hlavním cílem všech vyučujících je motivovat žáky k dalšímu vzdělávání.
Naše metodické sdružení jazyků se může pyšnit
aktivitou, která zcela jistě přerůstá hranice našeho města, a
to jsou pravidelné zájezdy do Prahy na divadelní
představení. Každoročně dáváme žákům možnost
zhlédnout 2-3 divadelní hry. Takže naši současní i dávno
odešlí žáci mohli vidět Romea a Julii, Komedii omylů a
Lucernu v Národním divadle, Pygmalion, Šípkovou Růženku
a naposledy Sněhovou královnu ve Stavovském divadle. V
Divadle Metro (černé divadlo) jsme několikrát byli vtaženi do představení
Ulice plná kouzel a v Divadle Palace nás v únoru opět potěšil Vojta Kotek ve hře Motýli. Na
stejném místě jsme v minulých letech zhlédli i představení černého divadla W.O.W a Divoké sny
Frankensteina.
Na jaře bychom rádi ještě žákům devátých tříd zajistili výjezd do Městských divadel pražských.
Výchovy
Rodinná výchova je na II.st. pro žáky novým předmětem. Probíhá nejčastěji formou
diskuzí, ale využívány jsou i jiné formy výuky jako je např. skupinová práce. K dispozici je též
alternativní učebna. Probírána jsou témata, která se vztahují k běžnému praktickému životu.
Během školního roku se uskutečňují besedy a přednášky na témata, která jsou pro žáky
zajímavá. Například: Jak se žije ve tmě (beseda s nevidomou slečnou), Mediální bezpečí (beseda se
zástupcem policie o zneužití médií), Mezilidské vztahy a návykové látky, Šikana, Kriminalita
mládeže a další.
V jednotlivých ročnících žáci zhotovují pololetní práci, která se vztahuje k probírané látce.
6
Každoročně se zúčastňujeme celostátní kampaně Červená stužka, v loňském roce jsme
vybrali částku 7 169Kč, která byla zaslána na účet nadace pro prevenci a boj s HIV/AIDS.
Výuka občanské
výchovy probíhá v tradičních, ale i netradičních hodinách. Často
diskutujeme, pracujeme v různě početných skupinkách. Využíváme k práci i jiné uspořádání lavic.
Žáci často využívají počítačovou učebnu , kde pracují s internetem a vyhledávají rozličné
informace.
Žáci 6. ročníků jezdí každoročně na jaře do Prahy, kde poznávají významné památky (Pražský
hrad, Královskou cestu) . Žáci ostatních ročníků mohou navštívit Technické muzeum a Národní
muzeum v Praze.
Již od šesté třídy žáci zpracovávají sborník na předepsané téma, které je v souladu s probíranou
látkou ( např. žáci šestého ročníku poutavou formou hry poznávají naše město Krupka).
Svět práce neboli volba povolání je jedním z předmětů praktických činností, je zaměřen na
9. ročníky. V těchto hodinách se žáci podrobně seznamují s různými typy škol, obory a možnostmi
vzdělávání. Také se seznamují se systémem vzdělávání v naší republice.
Pravidelně navštěvujeme Informační poradenské středisko v Teplicích, které žákům
zprostředkovává nejaktuálnější informace v oblasti dalšího vzdělávání. Rovněž vyjíždíme na Šanci,
což je pravidelně konaná přehlídka škol uskutečňovaná v Domě kultury v Teplicích.
V hodinách žáci často pracují s počítači, navštěvují webové stránky škol, kde seznamují se
s nabídkami oborů, zkouší si různé testy, aby si co nejlépe zvolili svoji budoucí školu a následnou
profesní kariéru.
Rovněž žáci pracují ve skupinkách, zkoušejí jaké by to bylo, kdyby podnikali, zakládají si své
fiktivní firmy, zpracovávají různé úkoly, vyplňují různé pracovní listy.
Vzhledem k tomu, že tělesná
výchova a sport mají na
Masarykově ZŠ dlouholetou tradici, chtěli bychom Vás
prostřednictvím tohoto článku seznámit s informacemi o
tomto předmětu. Žáci v průběhu školního roku plní
disciplíny na různých sportovních soutěžích v rámci
okresu, kraje i na celostátní úrovni. Všichni věříme, že i v
7
letošním školním roce navážeme na řadu úspěchů z minulých let. Poháry a hodnotné ceny, které
žáci vybojovali, je možné si prohlédnout ve škole v tzv. „Koutku sportovních úspěchů“. Na 2.
stupni mají chlapci možnost docházet na jednu hodinu florbalu týdně. Dívky mají možnost se
zúčastnit nepovinného předmětu Pohybové hry v rozsahu jedné hodiny týdně. Provozujeme
také tyto kroužky: Střelba ze vzduchové pistole a Sportovní hry pro 6 třídu v týdenním rozsahu
1 hodina.
V hodinách tělesné výchovy využíváme vlastní tělocvičnu, nové hřiště s umělým povrchem a
s žáky v létě navštěvujeme městský stadion v Krupce
s přilehlými hřišti.
Samozřejmostí je dobrá vybavenost školy sportovním
nářadím a náčiním, do kterého jsou každoročně investovány
nemalé finanční prostředky.
Přírodovědné předměty
Všemi přírodovědnými
předměty prolíná environmentální výchova k poznávání
přírody, k trvale udržitelnému rozvoji, k ochraně životního
prostředí. Hodiny přírodovědných předmětů jsou často
netradiční, žáci získavají znalosti a dovednosti v
laboratorních pracích, při mikroskopování, vypracovávají
pracovní listy, plakáty a prezentace z různých oblastí
ekologie. V hodinách probíhá projektové vyučování, ve
kterém se žáci učí všem klíčovým kompetencím jako jsou
kompetence komunikace, řešení problémů, pracovní,
učení, sociální a personální.
Vedení školy věnuje nemalé prostředky na nákup nových, moderních pomůcek pro všechny
předměty. V přírodopisném kabinetu jsou nové nástěnné obrazy rostlin i živočichů, modely tělních
orgánů, encyklopedie a další odborná literatura. Chemický kabinet je dostatečně vybaven
chemikáliemi a zeměpisný zase novými mapami.
Od sedmého ročníku mohou žáci navštěvovat Ekologický nebo Zeměpisný seminář, kde se
zaměřujeme na poznání kulturních památek, fauny a flóry, chráněných krajinných oblastí našeho
8
regionu.
Již několik let spolupracujeme se Zoologickou
zahradou v Ústí nad Labem na různých
projektech, např. Zacharaňme Madagaskar,
Rok obojživelníků. V letošním roce je
projekt zaměřen na ochranu evropských
šelem. Navštěvujeme výukové programy v
ZOO, pro každý ročník je připraveno velmi
zajímavé téma: Stezkami ZOO, Šelmoviny,
Architekti ZOO, Nekupujme si jejich životy,
apod.
Své znalosti a dovednosti si žáci mohou vyzkoušet v různých přírodovědních soutěžích a
olympiádách, jako například Litvínovský choroš, Indiánská stezka, ve které se naše žákyně
zúčastnily národního kola. Dále chemická, zeměpisná a biologická olympiáda, Krupský permoník.
Technické předměty
V matematice,
fyzice i technickém kreslení získávají
žáci nadstandardní vzdělávání od dlouholetých, zkušených pedagogů.
Běžně využíváme nové metody a formy práce s využíváním počítačové
techniky, nových pomůcek, interaktivní tabule, činnostní formy práce s
žáky. Přibližujeme vzdělávání potřebám praxe (finanční matematika,
aplikace učiva na příkladech ze života, využívání fyzikálních jevů v
technice, v domácnosti). Účastníme se mnoha soutěží matematické a
fyzikální olympiády, Archimediády, Pythagoriády, Klokanu. Sami na
druhém stupni pořádáme vánoční a velikonoční zábavné soutěže v
matematice.
Dokážeme zabezpečit výuku mimořádně nadaných žáků, i těch, kteří mají speciální vzdělávací
potřeby.
9
Čeho se účastníme?
Žáci naší školy se každoročně zúčastňují „tradičních“
olympiád. Jsou to zejména okresní kola olympiády z českého
jazyka, dějepisu, matematiky, fyziky, biologie a chemie. Již
druhým rokem jsme na naší škole organizovali okresní kolo
chemické olympiády.
V souladu se zaměřením naší školy se
každoročně a pravidelně zúčastňují naši žáci
soutěží s přírodovědnou a ekologickou
tématikou. Nejprestižnější soutěží je
bezesporu dvoudenní Litvínovský choroš,
který pořádá litvínovská Schola Humanitas.
Před několika lety jsme se s žáky 5. a 8. tříd zúčastnili
celostátního projektu Krajina za školou. Jednalo se o
poznávání našeho města na základě starých fotografií. Cílem
bylo nafotit stejná místa v dnešní podobě. Spolupracovali
jsme sběrateli starých fotografií z jednotlivých částí, které
byly postupně přípojeny ke Krupce, a také se sdružením
Královské horní město Krupka. Důkazem jsou výstavní
panely na chodbách školy a také kniha fotografií všech
zúčastněných škol.
V letošním školním roce jsme se opět přihlásili do
projektu, který na Krajinu za školou navazuje. Organizuje ho
mj. i Česká televize a jmenuje se Vzduchoplavec Kráčmera.
10
Jsme dlouholetými účastníky akcí zaměřených na sběr a třídění
druhotných surovin. Pravidelně děti nosí staré a vysloužilé
baterie a akumulutáry k ekologické likvidaci.
Od loňského roku jsme přihlášeni do projektu Recyklohraní. V
jeho rámci získal druhý stupeň naší školy, pro každou třídu
zvlášť, barevné kontejnery pro sběr papíru, skla, plastů a
drobného elektronického odpadu.
11
Co organizujeme?
Krupský permoník
V letošním roce pořádáme již 7. ročník přírodovědné
soutěže pro žáky všech krupských škol nazvanou Krupský
permoník. Je to dopoledne plné poznávání, soutěžení a
zábavy pro 40 tříčlenných hlídek všech ročníků a jejich
doprovod. Na organizaci a průběhu soutěže se podílejí i žáci
devátých tříd.
Ekologická expedice Krásný Buk
Expedice Krásný Buk je týden strávený na terénní základně ČSOP
v Krásném Buku u Krásné Lípy. Letos se pojede již po sedmé. Pobytu se
účastní žáci 8. a 9.tříd z naší školy, ZŠ při BGB a ZŠ Geising.
Celý pobyt začíná rozdělením žáků do skupin tak, aby v každé
skupině byli namícháni žáci všech škol a zároveň z osmé i deváté třídy.
Jednotlivé skupiny zábavně a prakticky řeší úkoly a práce z oblasti
ekologie a různých předmětů, např. Př, Ch, Z, M, F. Dále se žáci účastní
výukových programů a aktivit s tématikou ochrany životního prostředí,
NP České Švýcarsko, třídění odpadů a recyklace.
Při všech zvolených činnostech (např. při chemických
laboratorních pracích, mikroskopování, výrobě ručního
papíru) zdokonalují své dovednosti a schopnosti. Své
vědomosti a znalosti si vyzkoušejí i v terénních aktivitách
(průzkum půdních breberek). Učí se přírodu vnímat všemi
smysly.
12
Město budoucnosti
V minulém školním roce jsme organizovali celoměstskou
výtvarnou soutěž pro děti Město budoucnosti.
Minigalerie Vestibul
Od letošního školního roku má budova druhého stupně
vlastní galerii pro prezentaci výtvarných prací žáků celé
školy. Galerie je umístěná ihned při vstupu do budovy tzn.,
že každý návštěvník školy ji může shlédnout.
13
Naši absolventi
Absolventi naší školy většinou pokračují v dalším
vzdělávání na učilištích i středních školách teplického
okresu i okresů přilehlých. Určitá část také pokračuje na
různých vysokých školách a univerzitách po celé republice.
Aby v dobrém vzpomínali na naší školu, organizujeme již
několik let slavnostní rozloučení s 9. ročníky, spojené s
předáváním posledního vysvědčení.
Naše úspěchy
V roce 2006 se žáci 9. tříd zúčastnili celostátní soutěže
"Co víš o energetice?", kterou pořádal ČEZ. Dvě naše
družstva pod vedením paní učitelky Kleinové postoupila
do celostátního finále, které se konalo v Písku. Skupiny ve
složení: 9.A Jevgenij Ponomarjov, Tomáš Rulf, Martin
Pavka, 9.B Pavel Jirásek, Aleš Korál, Michal Stejskal zde
obsadily 1. a 2. místo!
Žákyně Karolína Hájková se v letošním školním roce umístila na 9. místě okresního kola
chemické olympiády. Umístění je výbornou vizitkou, protože lepší
místa obsadili pouze žáci z teplických výběrových škol. Tereza
Chárová se umístila ve stejné soutěži na 16. místě.
14
Jak nás vidí okolí?
V letošním školním roce jsme si udělali průzkum mezi rodiči našich žáků, jak jsou spokojeni s
prostředím školy, přístupem k žákům, řešením problémů apod. Zde je výběr z otázek a hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
75%
59%
68%
54%
52%
21%
26%
20%
35%
19%
2%
3%
6%
4%
9%
15
0,50%
0%
2%
3,50%
1%
Nevím
Nesouhlasím
Mám výhrady
Spíše souhlasím
Posílám dítě do školy s jistotou, že o ně bude dobře postaráno
Mám pocit, že učitelé moje dítě rádi vidí
Učitelé s mým dítětem jednají spravedlivě
Moje dítě chodí do školy rádo
Líbí se mi způsob, jakým škola přistupuje k projevům šikanování, vandalismu, braní drog a
pod.
Souhlasím
1.
2.
3.
4.
5.
1,50%
12%
4%
3,50%
19%

Podobné dokumenty