Přivítejmeautovi ry

Transkript

Přivítejmeautovi ry
Y
f-',
.:i'.-:l
'1..',-:',:,-,1,::'-,,-.1,-t
Přivítejmeautovi ry
Před deseti lety se všichni smáli tomu' že za dveřmije doba' kdy bude
nejčastěišímdůvodem k návštěvě autoservisu softwatová závada.
Dnes už se tomu nikdo nesměje.
ToMÁŠPŘIBYL
o škod|irych kódech' které by
mohly napadnour auromobily, se objeviJa
na konci roku 2004. Tvrdila, že některé mode1y automobilky Toyota je možnénapad.
nout pomocí (relativně) rozšířenéhokódu
I
Cabir.
Stát se tak mě1o díky přenosu dat pomocí
Bluetooth mezi mobilním telefonem a auto.
mobiiem, který některé modely umožňovaly.
Přestože Toyota podobnou možnost opakovaně popírala (tvrdila mimo jiné to, že nevyužívá systém Symbian oS, ale vlastní pro.
doh1edu ze strany zaměstnavatele, ale případ
názorně ukázal, jak daleko jsme schopni
zasahovat do provozu au.
s pomocí počítačů
tomobilů.
Á že doba skutečnéhohackerského útoku
je ,jen otázkou času.
V konečném důsledku ale
prvnízpráva
Dobrou zprávou pro majitele automobilů
bylo, že systém se nedal aktivovat za )ízdy.
Šlotak sice ',jen.. o typické selhání lidského faktoru a neméně příznačnézanedbání
atak nebyl sto-
procentně úspěšný: klonovanou kartou se
sice podařilo na účetpoškozeného zaplatit
nebo ryřadit z činnosti poplašný systém, ale
nikdy se dostar do vozidla.
odstavené automobiIy
Na poli útokůproti počítačůmv automobilech pak bylo několik let ticho' Poklidné
vody zvířila v roce 2010 kauza omara
Ramose-Lopeze (20)' který se svérázným
způsobem pomstil svému b1valému zaměst.
navateli (Texas Auto Center).
prietární řešení. a tudíz je vůci Cabiru
Ani škodovka není bez chyby
Svědčío tom i loňská zpráva BBC, která při.
nesla reportáž o snadném otevření a nastar.
tování automobi1ů BM\7 bez vlastnictví ori.
ginálního elektronického klíče.Jen tech.
níckédetaily r'ynechala.
Letos na jaře pak policíe zveřejnila trik,
který r,yužívajízloději k lykrádání automobilů Škoda: blízko vozidla, které opouštíři.
dič, držístisknuý ovladač' Tím obsadí komunikačnípásmo a automobil na povel k za.
mčenínereaguje.
Když je řidič nepozorný vozidlo zůstane
otevřené _ a lapkové mají volné pole působ.
nosti. Opět jistá forma odepření služby _
tedy DoS.
imunní), legenda měia tuhý kořínek.
Vywrátila 1i až fr,rma F.Secure, která si od
automobilky lypůjčilajeden vůz a otestovala
Americká organizace CAESS (Center |or
Automotive Embedded Systems Securiry
jej ve stíněnéšachtě.
Centrum pro bezpečnost systémů integrova.
Technici postupně zkoušeli několik mo.
delů sítení Cabiru: nejprve z ..cizího.. chyrrého mobi1u umístěného vně vozidla, potom
při synchronizaci mobilu majitele auta a nakonec se pokusili palubnímu systému přímo
ných v automobi1ech) letos na jaře oznámila,
že vytvořila kód CarShark, který se do vozidla dostává skrze CAN sběrnice (přes ně se
rypicky napojují diagnosricke aparatury).
A že kód dokáže modifikovat elektronické
systémy ve1mi nepříjemným způsobem:
brzdy nereaguji, čidla nerozeznáva)í' sílu působícína pedály, kdykoliv se dá r'ypnout moror... Jediný háČek je v porřebě $,zickeho
přístupu k CAN sběrnici.
CÁESS a]e wrdí, že už má r'ypracované
poslat virus.
Všechny pokusy skončily stejně, vůz
škod1iý kód r'ytrvale odmítal. Jen v někte.
rých speciálních případech docházelo k za-
blokování palubního počítačeaýzvě pto Íi'
diče, aby neprodleně zaparkoval na rovné
ploše a zatáhl brzdu.
Po l'ypnutí a opětovném zapnutí motoÍu
ale by1o vše v pořádku. Mohli bychom tedy
teoretické koncepry na ovládnutí vozidla
skrze Bluetooth a mobilní telefon nebo přes
CD se škodliým kódem vloženédo samot'
ného autorádia.
A do budoucna ner'ylučuje i masové viry
šířenéz vozidla na vozidlo nebo otevření automobilu na dálku či odposlouchávání jeho
ma'rimálně hovořit o útoku DoS, ale rozhodně ne o zavirování.
Čerpání PHM bez placení
V
roce 2005 byla zveřejněna společná studie
Neoprávněně pronikl do jeho webového
John Hopkins Universiry a RSA Laborato-
systému \íebTeck Plus pro dálkovou imobi-
ríes, která konstatovďa, že je možné napad.
lizaci vozidel _ a nás1edně jich zhruba stovku
nout karry RFID ExxonMobil Speedpass.
'^,!.^Á|l -
Ty byly primárně určenék platbám za pohonné hmory a úhradě dálničníchpoplatků,
ale některé modely vozťt z |et 2003 aL 2005
používaly i jako bezkontaktní vstupní či startovací k]íče.
Pod1e studie by mělo lybavení za několik
set dolarů stačit k získánídostatečného
Automobily této organizace jsou totiž r'7.
bavené zaÍízenímnapojeným trvale na inter'
net, které umožňu,je jejich ,,r,ypnutí.. v pří.
množstvíínformací k naklonování RFID
karry.
By1o jen třeba dostat se blízko ke kartě;
protoŽe útok nasra| ..na dálku...
o něm nemusel vůbec vědět.
40
)'.
majireJ
posádky,
Soud zakázaI propagaci chyb
červenci pak Birminghamská univerzita
V
odložila zveřejnění práce, ve které popisovala
tři způsoby lyÍazení z PÍovozl imobilizérů
padě, že majitel neplní své závazl<y vůčilea.
ve vozidlech koncernu Volkswagen (včetně
prestižních značek Porsche' Bentley a Lam-
singové firmě.
borghini) elektronickou cestou.
,,Autohacker.. navíc u někteých vozů
spustil na dáiku ýstražný k1akson. Šetření
ukázalo, že spo1ečnostTexas Auto Center po'
stupovala správně, když Ramose-Lopeze lyhodila a okamžitě zneplatnila jeho účet_
jenže on si ještě dříve opatřil přihlašovací
údaje jiného zaměstnance'
Zveře1nění )í tottž zakázal soud na popud
ýrobce: ten studii označil jako dar pro zlo-
děje. Univerzita oponuje, že Volkswagen na
chyby upozornila už před půl rokem, ale ten
nepodnik-l zhola nic.
Zdá se, že aplikace Car Total Security už
I