Read full article → (in Czech only)

Komentáře

Transkript

Read full article → (in Czech only)
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
KONSTRUKCE 5/2015
DELTA – další budova komplexu
BB Centrum je dokončena
DELTA, která je již sedmnáctou budovou multifunkčního areálu BB Centrum, nabízí kromě kancelářských ploch také 800 m²
obchodních prostor v přízemí budovy a téměř 800 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích. Budova stojí v místě
ohraničeném ulicemi Vyskočilovou a Václava Sedláčka, v blízkosti právě vytvořeného parku Brumlovka. Stejně jako u ostatních
budov BB Centra byl u objektu DELTA kladen velký důraz na šetrnost vůči životnímu prostředí a DELTA tak prochází certifikací
s cílem získat BREEAM na úrovni Very Good.
www.konstrukce.cz
Budovy komplexu BB Centra – DELTA I a II
4
Ateliér AULÍK FIŠER ARCHITEKTI navrhl DELTU jako dvě parterem
propojené budovy s půdorysem ve tvaru písmene H. Půdorysná
struktura čtyř „žeber“ umožňuje propojení obou budov lávkou
v kaž­dém podlaží. Toho využila společnost Hewlett‑Packard a propojením pater DELTA I a DELTA II vznikla unikátní kancelářská plocha
o velikosti 4 500 m² v jednom patře. Pro maximální komfort pracovníků je budova opatřena chladícími trámy, fan‑coil jednotkami
a zároveň otevíratelnými okny, která na východní, západní a jižní
fasádě disponují vnějšími žaluziemi. Dispoziční uspořádání veškerých prostor v budově DELTA je velmi kompaktní, s malými vzdálenostmi od kapacitních výtahů a současně s dostatkem přirozeného
osvětlení pro všechny prostory kanceláří.
Budova DELTA nabízí v osmi nadzemních podlažích celkem
41 400 m² pronajímatelných ploch. Podstatnou část, 17 000 m², si
pronajala nadnárodní IT společnost Hewlett‑Packard, dlouhodobý
nájemce BB Centra. V rámci své expanze bude tento IT gigant,
kromě kancelářských prostor, využívat i 1 300 m² jako své vzdělávací a zákaznické centrum.
„Kolaudace budovy DELTA proběhla podle harmonogramu tak,
aby se společnosti Hewlett‑Packard a Microsoft mohly včas nastě‑
hovat,“ upřesňuje Ing. Štěpán Smrčka, sales manager projektu
DELTA ze společnosti PASSERINVEST GROUP.
BB Centrum developer Passer postupně staví 20 let. Za tu dobu
investoval 14 miliard korun. Kromě kanceláří a bytů je nyní v areálu křesťanská základní a mateřská škola, společenské centrum, fit-
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název stavby:
Budova DELTA – DELTA Building
Investor a developer:
PASSERINVEST GROUP, a. s.
Generální dodavatel:
GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
Technické řešení projektu:
Building s. r. o.
ness a wellness centrum Balance Club Brumlovka. Aktuálně zbývá
k dokončení sedm etap, z toho tři rezidenční, tři administrativní
a hotel s konferenčním zázemím. Celkem má komplex mít rozlohu
375 tisíc metrů čtverečních. Investiční náklady se vyšplhaly na
21 miliard korun.
STAVEBNÍ, ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Budova DELTA je dalším krokem v rozšiřování BB Centra v Praze.
Po jeho dokončení bude navýšena kapacita tohoto, jednoho z největších administrativních center v České republice, o dalších cca
40 000 m² kancelářských ploch.
Samotný objekt je situován v Městské části Praha 4, jižně od ulice
Vyskočilova a nachází se v těsném sousedství budovy BETA. Území
je vymezeno ulicemi Vyskočilovou a Václava Sedláčka. Na východní
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
BU
DO
VA
G
MIC
HEL
BUDOVA
A
C
Praha centrum,
Berlín, Drážďany
Á
A
A
HO
DO
NÍ
NS
KÁ
B
PH
AL
LÁ
ČK
É
SK
EN M
EČ RU
OL NT
SP CE
Park Brumlovka
BRUMLOVKA
ZA
E
VA
BUDO
ED
A
ET
M
LO
VK
OU
KU
LT
A
VÁ
CL
AV
AS
BR
U
NÍ
SK
DE
VY
SK
OČ
IL
OV
A
B
Ž
M
EL
B
VA
U
EL
CH
UD
Á
SK
AV
ET
IE
PO
VY
SK
OČ
IL
OV
A
Á
LL C
AS
MI
H
VA
RESIDEN
CE
FILADELF
U
B
VI B C
LL
AS
rk
A
OV
BB
BU
DO
pa
ův
ar
Ba
M
IC
HE
LS
KÉ
Š
CK
D
D OV
A
BU
DO
IJÁ
ŠK
OL
Y
EL
NI
Á
BU
VI
ZŠ
JE
M
B
VA
RO
AA
SK
LČ
TE
A
OV
AR
BA
K
AR
ÍP
ČN
EN
ID
Z
RE
SKÁ
GAMMA
Letiště, Brno, Budapešť
Vídeň, Varšava, Mnichov
5. KVĚTNA (D1)
Metro
Budějovická
Metro
Kačerov
BB Centrum – situace
straně stavební pozemek sousedí s areálem tenisových kurtů TJ Slavoj. Celková plocha předmětného území činí cca 15 135 m², zastavěná plocha objektu je cca 6 050 m², sadové úpravy jsou realizovány na ploše cca 5 300 m² a komunikace a zpevněné plochy na ploše
cca 4 000 m².
Předmětná administrativní budova se skládá ze dvou hlavních
objektů DELTA I a DELTA II, které jsou v půdorysné stopě pravidelného tvaru představující spojená písmena H, jejichž jednotlivá křídla
se kónicky rozevírají pro zajištění lepšího přístupu světla do středu
dispozic. Maximální rozměry budovy jsou cca 75,5 m ve směru vý-
Budovy DELTA – typická patra
DELTA I 2 350 m2
www.konstrukce.cz
DELTA II 2 180 m2
chod‑západ a cca 92,5 m ve směru sever‑jih. Objekt má šest podzemních a osm nadzemních podlaží. Celková výška po atiku je cca
38,1 m nad terénem. Touto výškou je rovněž respektována výšková
hladina okolní zástavby. Atika objektu navazuje na výškovou úroveň
hrany atik sousedících objektů, tedy objektů BETA, budovy A a panelové domy podél ulice Vyskočilovy.
Náročnějšími částmi realizace tohoto projektu bylo například založení objektu v hloubce cca –16,5 m pod terénem nebo realizace
celoproskleného obvodového pláště, na který je kladen důraz z hlediska tepelně‑technických parametrů.
5
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
O DEVELOPEROVI
PASSERINVEST GROUP, a. s., je ryze česká developerská a in‑
vestiční společnost, jejíž jméno je spojováno zejména s reali‑
zací multifunkčního areálu BB Centrum v Praze 4 – Michli.
Tímto, svého druhu nejúspěšnějším a nejrozsáhlejším českým
projektem si společnost založená roku 1991 Radimem Passe‑
rem vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak mezi‑
národní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizo‑
vaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale
i smysl pro fair‑play, vstřícný vztah k nájemcům‑uživatelům
budov a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.
Ve svém portfoliu má PASSERINVEST GROUP další zajímavé de‑
veloperské projekty, postavila také například administrativ‑
ně‑obchodní projekt Nová Karolina Park v Ostravě.
www.konstrukce.cz
Funkční využití bude převážně pro administrativní účely. Jak již
bylo uvedeno, pro kancelářské plochy je uvažováno s cca 40 000 m²
užitné plochy. Tyto plochy jsou umístěny zejména v 2. NP – 8. NP.
V 1. NP jsou, mimo vstupních prostor, umístěny také nájemní prostory pro drobné podnikání. V podzemních částech stavby jsou hromadné garáže s celkovým počtem 422 stání a dále technické
a skladové zázemí budovy. Dopravní napojení objektu na stávající
komunikační síť je navrženo napojením levým odbočením z ulice
Václava Sedláčka. Tento příjezd slouží jak pro vjezd do podzemního
parkingu, tak pro zásobování.
Administrativní budova DELTA je v souladu s dlouhodobou vizí,
závazky a plány developerské společnosti PASSERINVEST GROUP navržena i realizována s maximálním ohledem na životní prostředí.
Bude nositelem Energetického štítku B a certifikována dle BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method), přední světové metody
sloužící k hodnocení staveb z pohledu jejich udržitelnosti. V tomto
hodnocení DELTA aspiruje na dosažení hodnoty „Very Good“.
Developerská společnost PASSERINVEST GROUP však při realizaci
svých staveb klade velký důraz nejenom na ohleduplnost vůči životnímu prostředí, ale i vůči jejich uživatelům.
6
Pohled do zálivu budovy
KONSTRUKCE 5/2015
Samozřejmostí je proto zeleň jak v budovách samotných, tak i v jejich okolí. Na mnoha objektech vybudovaných v rámci BB Centra jsou
založeny půvabné zelené terasy sloužící pro relaxaci i neformální pracovní setkání; nedílnou součástí areálu je však i krásný, velkoryse pojatý Baarův park s fontánou, která mu dodává další rozměr.
Atraktivní přírodní prvek tedy nesmí chybět ani v tomto projektu.
Stal se jím dlouhý zelený pás s řečištěm, který je zakončen fontánou. Tento pás je vybudován podél ulice Václava Sedláčka. I v DELTĚ
jsou naprostou samozřejmostí uživateli oblíbené prostorné zelené
terasy, které jsou místem pro oddech i setkávání.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE BUDOVY DELTA
Budovy mají flexibilní půdorys ve tvaru písmene H. Typické podlaží disponuje rozlohou 2 200 m². Vstup do budovy zajišťují dvě samostatné reprezentativní recepce. Nechybí kantýna a celoroční nepřetržitá ostraha objektu. Světlá výška prostoru je 3 m. Modulace
vnitřních prostor 1,35 m. Budova disponuje zavěšenými podhledy
s integrovaným osvětlením, otevíratelnými okny, vnějšími žaluziemi na východní, západní a jižní fasádě, sprinklery, zdvojenými podlahami s podlahovými krabicemi – 1 krabice na 10 m² nebo dieselovým záložním generátorem pro případ výpadku elektrického
proudu.
Z podkladů PASSERINVEST GROUP, a. s.
zpracoval Bc. Vítězslav Fejfar,
[email protected]‑media.cz
DELTA – Another Building of the BB Centrum Complex
Has Been Completed
DELTA, the seventeenth building of the multifunctional
BB Centre, offers not only office spaces but also 800 m2 of
retail spaces on the ground floor and almost 800 parking
lots on five underground storeys. The building is situated in
the place surrounded by Vyskočilova Street and Václav
Sedláčka Street and close to the newly built Brumlovka
Park. Concerning DELTA and other buildings of the BB Cen‑
trum, a great emphasis on ecological friendliness has been
laid and thus, DELTA is being certified and aims to receive
a BREEAM certificate with a “Very Good” rating.
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
Specifikace výstavby objektu DELTA I
Objekt je navržen jako univerzální pronajímatelná kancelářská budova. Převládající funkce objektu je tedy administrativní,
v parteru jsou pak navrženy funkce doplňkové, přímo či nepřímo související s hlavní funkční náplní, resp. tvořící její
nezbytné zázemí.
V 1. NP najdeme kancelářské plochy doplněny personálním gastroprovozem a dále z pasáže přístupnými univerzálními pronajímatelnými plochami, jejichž další účel bude určen až dle konkrétního
požadavku nájemce s předpokladem využití jako jednotlivé obchodní jednotky.
V suterénu je pak navrženo technické zázemí objektu, skladovací
prostory a parking, pokrývající bilanci dopravy v klidu. Na střeše objektu jsou umístěny periferie TZB s plošnou rezervou pro zařízení
budoucích nájemců (chlazení serveru, UPS apod.). Další část střechy
je vyhrazena pro pobyt osob jako relaxační plocha s komponovanými zahradními úpravami.
Objekt DELTA I je navržen v půdorysu ve tvaru H, s rozměry maximálně 75,5 m ve směru východ‑západ a maximálně 52,5 m ve
směru sever‑jih. Objekt má osm nadzemních podlaží o celkové
výšce maximálně 38,1 m.
Podzemní stavba má pět podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 372 stání a dále technické
a skladové zázemí budovy. Podél jižní strany budovy je navrženo
dalších pět krátkodobých stání pro vozy taxi, kurýrních služeb a návštěvníky objektu.
Hlavní vstup do objektu je situován na jižní straně. V prvním podlaží budovy se nachází vstupní hala se zázemím (recepce, sociální
zařízení), část podlaží je využita jako jídelna určená pro zaměstnan-
Realizace monolitických konstrukcí
ce a část pro pronajímatelné plochy pro obchod, služby a event.
stravování. Tyto jsou přístupné z pasáže, která prochází objektem
cca v severojižním směru a je veřejně přístupná. Vyšší podlaží jsou
pronajímána jednotlivým uživatelům pro administrativní účely.
Vnitřní uspořádání pater odráží jejich konkrétní potřeby. V tuto
chvíli je proto vnitřní uspořádání navrženo jako tzv. kancelářský
OPEN SPACE, umožňující v budoucnu rozčlenění jak na dnes preferovaný KOMBI systém kanceláří, tak i na jednotlivé kanceláře či ponechání ploch jako halové prostory. Zároveň je umožněno dělení patra
na více kancelářských celků při minimalizaci společných chodeb.
V gastronomickém celku v 1. NP se předpokládají odlišní nájemci
kavárny a kuchyně. Z tohoto důvodu má každý provoz veškeré zázemí odděleno, včetně zásobovacích cest. Zásobování kuchyně probíhá ze zadního traktu budovy samostatným vchodem, který slouží
pouze k tomuto účelu.
Tento vstup je na severovýchodním nároží objektu a je přístupný
samostatným zásobovacím vjezdem, situovaným po východní
hraně pozemku souběžně s rampou vjezdu do podzemního parkingu za kruhovým objezdem. Navazující zásobovací záliv je pak společný pro zabezpečení zásobování všech aktivit v objektu.
Vlastní prostor pasáže je se zásobovacím vjezdem propojen chodbou, ze které je rovněž přístupný samostatný mezisklad. I v jeho
případě je možno počítat s rozdělením na menší celky dle potřeby
konkrétních uživatelů.
www.konstrukce.cz
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ BUDOVY DELTA I
7
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
KONSTRUKCE 5/2015
Piloty jsou kotveny do základové desky pomocí ocelové trubky
a závlačí. Z důvodu ochrany konstrukce proti účinkům agresivních
vod, bludných proudů a radonu, bylo nutné základové konstrukce
(také konstrukce obvodových stěn) chránit.
Primární ochranu konstrukcí zajišťuje použití plastových distančníků, krytí výztuže je min. 50 mm, použití betonové směsi v souladu s ČSN P ENV 206, min. množství cementu 300 kg/m3, minimální
vodotěsnost – průsak 50 mm, s vodním součinitelem max. 0,45.
Sekundární ochranu základové desky tvoří bentonitové rohože
s nakašírovanou PE folií.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Armování základové desky – patka jeřábu
Pro zabezpečení provozu v kancelářských patrech je pro účel zásobování umožněn vjezd do 1. PP objektu. První suterén je propojen s nadzemními patry výtahem. Sjetí výtahu do 1. PP je z bezpečnostních důvodů plánováno pouze na klíč – s obsluhou.
ZALOŽENÍ STAVBY
Objekt je založen plošně, na základové desce tl. 600 mm, lokálně
pod sloupy a stěnami rozšířené na 1 000 a 1 200 mm, pod obvodovou stěnou na 100 mm. Základová spára je z větší části tvořena do
horniny typu GT5 (R4/R3). V severozápadní části objektu a částečně
ve střední části objektu vychází základová spára do GT4. V těchto
místech je provedeno prohloubení zesilujících patek až do horniny
typu GT5.
Vytěženou horninu GT4 nahradil prostý beton. Do veškerých svislých spár základové desky (zesilující patky, dojezdy výtahu atd.) byl
vložen polystyrén tl. 30 mm. O těchto 30 mm bylo třeba zvětšit půdorysný průběh podkladních betonů oproti tvaru spodního líce žb.
základové desky.
Aby nedošlo k „vyplavání“ objektu a aby základová deska nevycházela příliš silná, bylo navrženo kotvení základové desky ke skalnímu podloží pomocí tahových pilot ∅ 600 mm. Kotvení je navrženo tak, aby síla na jednu kotvu nepřevyšovala 1 600 kN. Rastr tahových pilot je závislý na velikosti vodního sloupce a rozmístění patek
v základové desce. Tahové piloty jsou situovány v místech mezi
podporami, aby bylo zajištěno, že nebudou namáhány tlakem.
Konstrukční systém objektu představuje železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet kombinovaný se svislými stěnami, schodišťovými a výtahovými jádry. V suterénech v kombinaci s obvodovou železobetonovou monolitickou stěnou.
Objekt má v suterénu půdorysně tvar obdélníku o vnějších rozměrech stran 85,45 a 50,40 m. Sestává se celkem z pěti suterénů
a devíti nadzemních podlaží. Poslední podlaží je částečně ustoupené a tvoří strojovnu a dojezdy výtahu. 1. NP je na úrovni upraveného terénu. Konstrukční výška podlaží 1. NP je 4,50 m. V ostatních
nadzemních podlažích je konstrukční výška 3,90 m. V suterénech je
konstrukční výška od 2,80 do 5,10 m. Stropy v suterénech jsou v každém podzemním podlaží vždy ve dvou výškových úrovních propojen šikmou deskou. Objekt je založen na desce v kombinaci s doplňkovými tahovými pilotami.
Hydroizolace spodní stavby
OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ BUDOVY DELTA I
Ocelová markýza nad vstupem do objektu – 1. NP
Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupky 100 × 100 mm, přes
které je proveden průvlak U180. Do průvlaku a do železobetonové
konstrukce stropu nad 1. NP jsou uloženy stropnice z U180. Veškeré
kotvení k železobetonu je provedeno dodatečně pomocí ocelových
destiček a chemických kotev. Konstrukce markýzy je svařovaná.
www.konstrukce.cz
Ocelové venkovní schodiště
8
Podesty schodiště jsou tvořeny svařeným rámem z profilu I180
uloženým na stranách na železobetonovou konstrukci stropu a ve
střední části zavěšenou pomocí táhel ∅ 25 mm na podélné nosníky
v 8. NP. Ocelové nosníky v 8. NP, 200 × 600 × 15 mm, jsou uloženy
do atiky stropu nad 8. NP. Vlastní schodiště je tvořeno střední, dvakrát zalomenou schodnicí z 2 × U240. Na schodnici jsou provedeny
stupně z plechu. Povrch podesty je tvořen pororoštem. Táhla jsou
opatřena rektifikátory.
Armování patky základové desky
Z podkladů GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
zpracoval (vit)
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
Základní charakteristika stavby DELTA II
Podmiňující stavbou pro realizaci objektu DELTA II byla realizace objektu DELTA I, jakožto samostatné provozně, stavebně
a technicky nezávislé etapy výstavby areálu BB Centra.
Vjezd do parkingu
Smršťovací pás stropní desky
Pohled na dvoranu budovy DELTA II
Realizace LOP (lehký obvodový plášť)
www.konstrukce.cz
Objekt je navržen jako univerzální pronajímatelná kancelářská
budova. Převládající funkce objektu je tedy administrativní, v parteru jsou pak navrženy funkce doplňkové, přímo či nepřímo související s hlavní funkční náplní, resp. tvořící její nezbytné zázemí.
Navrhovaný objekt je sám o sobě v půdorysné stopě pravidelného tvaru písmene H, jehož křídla se kónicky rozevírají pro zajištění
lepšího přístupu světla do středu dispozic.
Hmota spočívá na obdélníkové podnoži suterénního parkingu,
která přechází v ustoupené formě mezi jednotlivými křídly až na
úroveň podlahy 1. NP.
Objekt v základním hmotovém, materiálovém i dispozičním řešení opakuje princip sousedícího objektu DELTA I, ke kterému na jižní
straně přiléhá. Rovněž výšková hladina okolní zástavby je respektována, atika objektu navazuje na výškovou úroveň hrany atiky sousedícího objektu DELTA I. V obdobné výškové relaci se nacházejí
i další blízké objekty – tedy budova BETA, objekt A v BB Centru a panelové domy podél ul. Vyskočilovy.
Objekt DELTA II je navržen s rozměry maximálně 75,5 m ve směru
východ‑západ a maximálně 52,5 m ve směru sever‑jih. Objekt má
devět nadzemních podlaží.
Podzemní stavba má pět podlaží (2. – 6. PP), ve kterých jsou
umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 422 stání a dále
technické a skladové zázemí budovy. Suterén objektu má obdélníkový půdorys, opsaný okolo vnějšího obrysu nadzemní části budovy
s výjimkou východní strany, kde předstupuje před její líc o cca
11,0 m na úroveň vnější hrany sjezdové rampy do suterénního parkingu sousedního objektu DELTA I.
Vjezd i výjezd do podzemních garáží, obdobně jako přístup pro
zásobování, je společný s objektem DELTA I a byl realizován již
v rámci jeho výstavby.
Hlavní vstup do objektu i do veřejné pasáže je navržen na severní fasádě, přímo z ulice Vyskočilovy, mírné odsazení parteru od uliční čáry zde vytváří pro danou potřebu určitý přiměřeně velký předprostor, navazující na sadové úpravy s vodním prvkem podél ulice
Václava Sedláčka.
V přízemí jsou kromě vstupních prostor s lobby a s kontrolním
bodem a samostatným výtahem do parkingu pro administrativní
část navrženy jako doplňkové funkce univerzální pronajímatelné
plochy pro obchod, služby a stravování. Ty jsou přístupné z výše
uvedené veřejné pasáže. Pasáž je pak dvojicí eskalátoru propojena
s přízemím – 1. NP – objektu DELTA I. Další samostatná obchodní
9
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
plocha je pak umístěna na severovýchodním nároží objektu, s přímým vstupem z ulice Vyskočilovy.
Vyšší podlaží budou pronajímána jednotlivým uživatelům pro administrativní účely.
Vnitřní uspořádání pater odráží jejich konkrétní potřeby. V tuto
chvíli je proto vnitřní uspořádání navrženo jako tzv. kancelářský
OPEN SPACE, umožňující v budoucnu rozčlenění jak na dnes preferovaný KOMBI systém kanceláří, tak i na jednotlivé kanceláře či ponechání ploch jako halové prostory. Zároveň je umožněno dělení patra
na více kancelářských celků při minimalizaci společných chodeb.
Tato podlaží nejsou veřejně přístupná, objekt tedy je stavbou
s malou návštěvností veřejnosti.
Společné centrální komunikační jádro se schodištěm a výtahy je
doplněno úzkou vertikální prosklenou dvoranou, zakončenou na
úrovni stropu nad přízemím nad prostorem pasáže. Komunikační
vertikály pak doplňuje dvojice exteriérových ocelových schodišť,
sloužících především jako schodiště požární – úniková. Jejich hmota
je vsazena mezi kancelářská křídla půdorysu a pohledově uzavírá
při vnějším obvodu stavby jimi vymezený prostor.
Plochy pro technologii jsou umístěny na střeše objektu. Tyto prostory jsou zakryty vhodným tvarováním atiky objektu, resp. akustickými zástěnami okolo prostoru pro technologie vyhražených.
Část střechy (cca ¼) je pak zelená s kvalitními sadovými úpravami
a slouží pro relaxaci osob pracujících v objektu.
Plášť objektu je v rozsahu 1. – 8. NP kombinací obkladu trapézovým perforovaným ALU plechem v místě parapetních pruhů a okenních pásu z ALU fasádního systému. Ustoupený prosklený plášť administrativních pater mezi křídly na východní a západní fasádě má
v rozsahu 1. – 8. NP charakter celoprosklené ALU sloupkové fasády,
v místě stropní konstrukce s obkladem plné části. V líci vnějšího obvodu objektu je pak mezi těmito křídly vloženo vnější ocelové úni-
KONSTRUKCE 5/2015
Kotva mycího systému
Terasa střechy DELTA I
kové schodiště. V přízemí – 0. NP v místě vstupu a obchodních jednotek pak plášť objektu tvoří celoprosklenou ALU fasádou na výšku
podlaží, s pevným zasklením.
Pro zasklení bylo použito čirých skel s minimální reflexí. Plné plochy obkladu ALU trapézovým perforovaným plechem mají povrch
v metalické tónované barvě středních odstínů s perleťovým efektem.
www.konstrukce.cz
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
10
Pohled na ocelové únikové schodiště
Konstrukční systém objektu představuje železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet kombinovaný se svislými stěnami, schodišťovými a výtahovými jádry. V suterénech v kombinaci s obvodovou železobetonovou monolitickou stěnou.
Objekt má v suterénu půdorysně tvar obdélníku o vnějších rozměrech stran 85,45 × 36,80 m.
Sestává se celkem ze šesti suterénů a devíti nadzemních podlaží.
Poslední NP je částečně ustoupené a tvoří strojovnu a dojezdy výta-
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
Nájemní prostory (kanceláře)
hu. Parter 0. NP je na úrovni upraveného terénu. Konstrukční výška
podlaží 0. NP je cca 5,0 m. V ostatních nadzemních podlažích je
konstrukční výška 3,90 m. V suterénech je konstrukční výška převážně 2,80 m, lokálně až 3,8 m. Stropy v suterénech jsou v každém
podzemním podlaží vždy ve dvou výškových úrovních propojených
šikmou deskou. Objekt je založen na desce, v kombinaci s doplňkovými tahovými pilotami, obdobně, jako je tomu u budovy DELTA I.
OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ BUDOVY DELTA II
Ocelové venkovní schodiště
Podesty schodiště jsou tvořeny svařeným rámem z profilu I180
uloženým na stranách na železobetonovou konstrukci stropu a ve
střední části zavěšenou pomocí táhel ∅ 25 mm na podélné nosníky
v 8. NP. Ocelové nosníky 200 × 600 × 15 mm v 8. NP jsou uloženy
do atiky stropu nad 8. NP. Vlastní schodiště je tvořeno střední, dvaLobby DELTA I
krát zalomenou schodnicí z 2 × U240. Na schodnici jsou provedeny
stupně z plechu. Povrch podesty je tvořen pororoštem. Táhla jsou
opatřena rektifikátory.
Tvoří ji hlavní vodorovný nosník 2 × U260 výškově umístěný
v úrovních stropních desek jednotlivých podlaží od úrovně 2. NP
výše a svislými nosníky 200 × 80 × 5 a 200 × 80 × 6,3 v rastru á
2 150 mm pro uchycení fasády. V posledním podlaží (9. NP) je
nosná konstrukce fasády rozšířena na každou stranu o dvě pole
a svislé nosníky uloženy na stropní desce nad 8. NP (tl. 350 mm).
Konstrukce zastřešení atria je provedena pomocí šikmých nosníků
a je kotvena do žb. atiky stropu nad 9. NP přes kotevní plechy.
Nájemní prostory (kanceláře)
Z podkladů GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
zpracoval (vit)
www.konstrukce.cz
Nosná konstrukce západní fasády atria
11
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
KONSTRUKCE 5/2015
„Nároky na logistiku a koordinaci
jsou během stavby takto velké
budovy opravdu extrémní,“
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Čestmír Šimůnek, vedoucí projektového oddělení PASSERINVEST GROUP, a. s.
Jak náročné je v současných podmínkách stavět na území města
Prahy?
Stavba a vše co s ní souvisí je souborem činností, které počínají
prvotní myšlenkou, výkupem pozemků, projektováním, schvalovacími procesy a končí vlastní výstavbou. Jsou etapy zcela nebo částečně nezávislé na vnějším prostředí a naopak etapy na vnějších
podmínkách – legislativě, veřejném mínění a politické atmosféře
závislé zcela. Současná Praha už delší dobu přešlapuje a hledá
cestu, jak pokračovat, jak definovat rozvoj, jaké má vize a priority.
V takových podmínkách jakýkoliv záměr v současné Praze naráží
a musí se složitě obhajovat, aby obhájil své opodstatnění a smysl.
V řeči čísel to znamená, v porovnání s obdobím cca před 10 lety
a cca 5 lety trvání délky celého developerského cyklu, jeho prodloužení na současných cca 10 – 15 let.
www.konstrukce.cz
Budova DELTA již od projektové fáze počítala s certifikací BREEAM
nebo se tato potřeba vyvinula v průběhu výstavby a následně se
tomu musela přizpůsobit i realizace? Jak jsou na tom s certifika‑
cemi ostatní budovy v areálu BB Centra?
O certifikaci budovy DELTA bylo rozhodnuto krátce před zahájením
stavby, v době, kdy probíhalo výběrové řízení na generálního dodavatele. Stačili jsme tedy ještě některé základní změny (plynoucí
z certifikace) zadat v rámci tendru (např. silnější izolace pevných
částí fasády, trojskla v některých částech budovy apod.). Samozřejmě další, méně náročné změny, přicházely v průběhu samotné vý-
12
Budova DELTA
stavby. Před čtyřmi lety jsme se rozhodli pro britskou certifikaci
budov BREEAM, která nám je bližší než např. americká certifikace
LEED. V současné době máme certifikovány budovy FILADELFIE,
DELTA a G v rámci komplexu BB Centrum a před třemi lety zkolaudovaný kancelářský objekt NOVÁ KAROLINA PARK, který jsme postavili
v Ostravě.
Budova DELTA terasa
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
Noční pohled
Takto velké projekty jsou náročné na pří‑
pravu, koordinaci s dodavateli a logistiku.
Jaký systém řízení stavby jste použili?
Nároky na logistiku a koordinaci jsou
během stavby takto velké budovy opravdu
extrémní. Největší zodpovědnost v tomto
případě ovšem leží na generálním dodavateli, se kterým po celou dobu výstavby úzce
spolupracujeme a vzájemně se snažíme si
maximálně vycházet vstříc.
Zajímavým aspektem budovy jsou „zele‑
né střechy“. Dá se v případě administra‑
tivních budov mluvit o trendu v takovém‑
to využívání střech? Jaká úskalí sebou
tento prvek přináší?
Jsem přesvědčen, že v našem podání se
střešní zahrady vymykají zavedenému standardu jiných developerských projektů.
Střešní terasy, zahrady vynikají bohatou zelení (vzrostlé stromy, květinové a keřové
záhony a zákoutí) a relaxačními zónami.
Vnitřní prostory lze podle potřeb nájemce
měnit. Jakým způsobem je zajišťována
variabilita kancelářských prostor?
Naše kancelářské budovy vycházejí
z osové vzdálenosti nosných sloupů 8,1 m.
Každý takto vymezený prostor je dále dělitelný na tři moduly šířky 2,7 m. Tyto moduly
jsou vybaveny veškerým potřebným techno-
logickým zařízením tak, aby se po oddělení
příčkami mohly stát samostatnou kanceláří.
Jakou zkušenost si ze stavby budov DELTA
odnášíte osobně?
DELTA je co do velikosti kancelářské plochy největší administrativní budovou v rámci
BB Centra. Během výstavby jsme narazili na
množství menších či větších překážek (např.
překládka horkovodu o průměru 600 mm,
změna systému fasádního pláště, nebo přerušení stavby v průběhu její realizace). A samozřejmě v neposlední řadě to byly změny
na základě požadavků nájemců. Celkově si
ale z projektu odnáším převážně pozitivní
zkušenosti.
Bc. Vítězslav Fejfar,
[email protected]‑media.cz
NA STAVBĚ BB CENTRA – BUDOVY DELTA SE TAKÉ PODÍLELI:
Kompletní dodávky
suché výstavby systému
Rigips a podhledů Armstrong.
Světový výrobce stínicí techniky:
žaluzií, rolet, screenů, látkových
systémů, včetně profilovacích tratí
a technologických celků
pro výrobu žaluzií.
www.komont.cz
www.isotra.cz
Jsme tradiční rodinná firma,
založená roku 1913, zabývající se
návrhem, výrobou a instalací
skleněných konstrukcí.
Kompletní dodávky hydroizolací
spodních staveb (bentonitové izolační
systémy, fóliové a bitumenové
izolační systémy).
www.bubeniksklo.cz
www.pastell.cz
www.konstrukce.cz
„Při stavbě budovy DELTA byly využity žele‑
zobetonové monolitické konstrukce. Jedná
se o typ, který používáte běžně?
Monolitické konstrukce využíváme na
všech stavbách v rámci BB Centra. Přirozeně
jsme tuto cestu zvolili i při výstavbě budovy
DELTA.
13
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
KONSTRUKCE 5/2015
Atypické kovové podhledy a obklady
z perforovaného trapézového plechu
Společnost “ A L L E G R O “ s. r. o. pro výstavbu administrativního objektu DELTA vyrobila a namontovala z perforovaného
trapézového plechu 2 300 m2 podhledů a 300 m2 obkladů stěn. Jednalo se o jedinečnou a atypickou zakázku, zadanou generálním
dodavatelem GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. Tato zakázka přinesla pro ALLEGRO s. r. o. novou zkušenost a rozšířila možnosti.
Podhledy jsou složeny z dílů – kazet mnoha různých tvarů a rozměrů a každá má svou předem určenou přesnou polohu. Projektem bylo určeno umístění svítidel, EPS, sprinklerů, VZT a dalších instalací, pro které bylo nutné vytvořit v podhledu přesné otvory.
Z uvedených důvodů se tedy ještě před začátkem výroby uskutečnilo přesné zaměření pro jednotlivé díly a byl zpracován kladečský
plán. Zaměření skutečnosti realizovala geodetická kancelář AZIMUT
CZ s. r. o. a dodala jej v digitální podobě. Konstruktér ALLEGRO s. r. o.
podle těchto podkladů vytvořil kladečský plán a následně pro
každý rozměr kazety vytvořil samostatný výkres, čímž vzniklo více
než 400 výkresů pro výrobu.
Architekti společnosti Aulík Fišer architekti, s. r. o. navrhli podhledy a obklady některých stěn z perforovaného trapézového plechu
– perforace pravidelná, kruhová o průměru 3 mm a osové vzdálenosti 5 mm, a atypické barvy – výrobce Tiger RAL Champaigne
207 68/15118 perleť. Zadané barvy bylo dosaženo v práškové lakovně ALBIXON a. s.
Výřez z kladečského plánu lobby
Podhled v lobby
www.konstrukce.cz
Část detailu výrobního výkresu
14
Podhledy a obklady na chodbách
K výrobě dílů byl použit plech FeZn o síle 0,75 mm, který se nadělil dle daných rozměrů rozvinů a poté vyperforoval pomocí děrovacího lisu. Následovalo srovnání plechu a jeho ohýbání v ohraňovacím lisu. Každý plech měl 27 ohybů a jeho hmotnost byla asi
13 kg. Všechny díly byly označeny umístěním podle kladečského
plánu a odvezeny k lakování. Po lakování se kazety roztřídily podle
umístění v jednotlivých podlažích a místnostech na stavbě a připravily k montáži.
Nalakované perforované trapézové kazety jsou pomocí samořezných vrutů namontovány na nosnou konstrukci z CD profilů černé
barvy, která je svěšena na drátech. Kazety jsou odsazeny od okraje
KONSTRUKCE 5/2015
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
místnosti cca o 50 mm, čímž vytváří tzv. negativní spáru. Veškeré
konstrukce a instalace umístěné nad tímto podhledem byly nalakovány na černo. Světla v místě LOBBY umístili architekti nad perforovaný podhled, na chodbách jsou světla ukotvena mezi kazety podhledu.
Stejným perforovaným trapézovým plechem jsou v objektu
DELTA II obloženy stěny v atriu a na chodbách.
Všichni zúčastnění pracovníci společnosti ALLEGRO s. r. o. mají
velký podíl na úspěšné realizaci velmi zajímavé zakázky, za což jim
patří velký dík. Za všechny je možno jmenovat: Tomáš Klouček (rozpočtář, přípravář a technik výroby), který jednal s architekty a generálním dodavatelem, řešil detaily, technické provedení, zajištění
výroby a Petr Dvořák (stavební technik), který zajistil kompletní
montáž na stavbě.
Plechové prvky podhledů a stěn, vyrobené pro stavbu administrativního centra DELTA, byly zpracovány vlastními stroji společnosti
ALLEGRO s. r. o. v jejím výrobním závodě v Bratkovicích u Velvar.
Tyto stroje jsou mnohostranně využitelné. V současné době jsou,
kromě podhledů a obkladů, vyráběna revizní dvířka do sádrokartonu i zdiva, neviditelná revizní dvířka pod obklad, stavební pouzdra
BRAVALL pro posuvné dveře a probíhá zakázková kovovýroba.
Nově vyvinutým vlastním výrobkem jsou plechové dveře a zárubně SMART.
Ing. Jitka Kossiová,
[email protected],
“ A L L E G R O “ s. r. o.
Podhledy a obklady v atriu
Atypical Metal Soffits and Facing Panels Made of Trapezoidal Perforated Metal Sheets
“
,,
., Butovická 234/22,
www.sadrokarton.cz
www.konstrukce.cz
For the construction of the Delta office building, “A L L E G R O” s. r. o. has manufactured and installed 2,300 m2 of soffits and 300 m2
of facing panels made of trapezoidal perforated metal sheets. It represented a unique and atypical contract placed by prime con‑
tractor GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. This contract brought ALLEGRO s. r. o. a new experience and expanded its opportunities.
15
INVESTIČNÍ CELKY – BB CENTRUM BUDOVA DELTA
KONSTRUKCE 5/2015
Průmyslové podlahy TECHFLOOR® s. r. o. na stavbě budovy DELTA
Firma TECHFLOOR® s. r. o. v období posledních několika let úspěšně spolupracuje s mnohými stavebními firmami, které jsou
generálními dodavateli významných staveb, a to v oblasti provádění průmyslových podlah. V případě budov občanské vyba‑
venosti a office buildingů pak jde zejména o provádění povrchových úprav příslušných parkovišť nebo parkovacích domů. Jed‑
nou z těchto silných a významných stavebních firem na českém trhu je i firma GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., která postavila
další etapu rozvoje BB Centra na pražském Chodově, a to jmenovitě objekt DELTA.
Dodávka stavebních prací firmy TECHFLOOR® s. r. o. obsahovala zejména povrchové úpravy podlah zázemí objektu, jakými jsou strojovny, technické komunikace, úniková schodiště. Největší objem
prací byl proveden na povrchové úpravě podlah v celém podzemním parkingu, který svou rozlohou v dané lokalitě a typu objektu je
jeden z největších. Zcela ve shodě s naší legislativou byl projektantem i TDI zvolen parkovací systém na bázi polyurethanových pryskyřic, pro jehož projektování a aplikace se používají dnes už evropské standardy, které jsou dány zejména životností povrchů a funkčností celého systému.
Pro podzemní parkoviště se dnes navrhuje a používá systém, jehož
technické vlastnosti vychází z výpočtových metod ŽB monolitických
konstrukcí a jež byly definovány normami OS 11. V případě podzemních garáží, kde nedochází k zatížení konstrukcí mrazem OS 11b.
Hlavním parametrem těchto předpisů je možnost tzv. překlenutí
dynamických trhlin v betonu, a to až do max. velikosti trhliny
0,35 mm. V praxi tento parametr znamená, že i když dojde, ať už
z jakéhokoliv důvodu, k prasknutí nosného ŽB skeletu, nedostane
se voda a ostatní provozní kapaliny dovnitř konstrukce betonu,
neboť použitý polyurethanový systém tyto praskliny přemostí.
Firma TECHFLOOR® s. r. o. pro tyto a podobné případy aplikací používá vlastní typovou řadu výrobků EPOTEC®.
Všechny výrobky firmy TECHFLOOR® s. r. o. jsou plně certifikovány
a testovány laboratořemi jak u nás, tak i v zahraničí. Celá řada výrobků EPOTEC® má kompletní dokumentaci vyplývající z české legislativy a zároveň evropskou certifikaci označení CE.
Navíc jsme systém certifikovali na speciální parametry, což je
v případě systému EPOTEC® PU Membrane, jež byl použit v objektu
BB Centrum, budova DELTA – EPOTEC® PU Membrane
DELTA, certifikát německého institutu KIWA na již zmiňované překlenutí trhlin. I pro tento systém je test prováděn při teplotě – 20 °C
a simuluje mnohonásobné opakování pohybu případné praskliny.
V případě parkoviště BB Centra objektu DELTA byl aplikován systém EPOTEC® PU Membrane.
Z estetického hlediska zde architekti zvolili barevnou kombinaci
základní šedé, která je na komunikacích parkoviště a v ostatních
prostorách objektu. Pro lepší orientaci v 5. patrovém podzemním
labyrintu se přistoupilo k provedení parkovacích stání každého
patra v jiné barvě, v zajímavé barevné stupnici v odstínech od pískově žluté až po cihlově červenou.
Vlastní práce na aplikaci parkoviště, které má rozlohu 33 500 m2,
byla složitá a probíhala etapovitě, neboť bylo třeba zkoordinovat
spoustu řemesel v uzavřeném prostoru a vzhledem k tomu, že
práce začaly už v zimních měsících, bylo nutné celý objekt temperovat, což vzhledem k velikosti objektu a skutečnosti, že se jedná
o pět podlažních pater garáží, nebylo jednoduché. Dnes je však parkovací dům dokončený, zkolaudovaný a v plném užívání nájemci.
Ing. Marcel Pavlík, Ing. Jiří Dumbrovský,
jednatelé společnosti TECHFLOOR® s. r. o.
[email protected]
www.konstrukce.cz
BB Centrum, budova DELTA – EPOTEC® PU Membrane
16
Industrial Flooring TECHFLOOR® s. r. o in the DELTA Building Construction
Throughout the recent years, the company TECHFLOOR® s. r. o. has been successfully cooperating with numerous construction com‑
panies which are prime contractors of significant constructions namely in the sphere of industrial flooring. In the case of public
amenities buildings and office buildings, it concerns especially surface adjustments of concerned car parks or parking houses. GEMO
OLOMOUC, spol. s r. o. is one of these successful and important construction companies on the Czech market. The company has
implemented the DELTA I and DELTA II objects, i.e. reached another stage of development of the BB Centrum in Chodov, Prague.

Podobné dokumenty

BETONEPOX rozsudek

BETONEPOX rozsudek „Pokud hledáte barevné stěrky s jednoduchou údržbou jako monolitickou náhradu dlažby do obytných prostor, pak BETON-EPOX nebude tou pravou volbou. Pokud sháníte tvrdou a odolnou podlahu nebo i stěn...

Více

projekt sanace a sanování vad ostění votického tunelu na železniční

projekt sanace a sanování vad ostění votického tunelu na železniční na povrchu vyztuženého ostění (typ vady „B“) říká, že na bocích tunelů, pod skloněnými plochami ostění jsou póry do průměru 20 mm prakticky nevyhnutelné a neškodné. U ostění s výztuží, což byl práv...

Více

gastrozařízení z nerezu

gastrozařízení z nerezu Pracovní stoly dle katalogu se vyrábějí z nerezové potravinářské oceli ČSN 17 241. Korpus pracovních stolů je vyráběn z nerez profilu JÄKL 40x40 mm, nohy jsou opatřeny stavitelnými rektifikátory s ...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze WWW. YATUN.CZ YATUN, s.r.o.

Více

Daino Real - koupelnymelnik.cz

Daino Real - koupelnymelnik.cz 1290 Kč/ks 1390 Kč/ks ASPER

Více