Отопители воздушные / Air Heater PLANAR-2D-24 PLANAR-2D-12

Komentáře

Transkript

Отопители воздушные / Air Heater PLANAR-2D-24 PLANAR-2D-12
Отопители воздушные /
Air Heater
PLANAR-2D-24
PLANAR-2D-12
Návod k obsluze /
Instrukcja obsługi /
Bedienungsanleitung
ADVR.165.00.00.000 RE
CZ
PL
DE
2014
CZ
PLANAR-2D-12/24
« Elektrus » LLC
106 liter A floor 2 Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
Manufacture
+7(846)207-05-10
Servicing
«Service company» LLC
11A Lesnaya str. Samara
443100 Russia
+7(846)266-25-39; 266-25-41
+7(846)266-25-42; 266-25-43
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
« ADVERS » LLC
106, Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
Sales department
+7(846)270-68-64; 270-65-09
E-mail: [email protected]
Obsah
1.
Úvod .............................................................................................................................. 3
2.
Hlavní parametry a charakteristiky ............................................................................... 3
3.
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví .......................................................................... 4
4.
Popis složení a principu činnosti topného zařízení ....................................................... 5
5.
Řídící jednotka topného zařízení ................................................................................... 8
6.
Řídící prvky topného zařízení ....................................................................................... 8
6.1 Řídící pult „PU-10M“ ................................................................................................. 8
6.2 Řídící pult „PU-8М“ ................................................................................................... 9
6.3 Používání automobilové dálkové signalizace ........................................................... 16
6.4 Používání a instalace modemu pro spuštění topného zařízení .................................. 17
7.
Dodávaná souprava ..................................................................................................... 18
8.
Požadavky na montáž dílů a agregátů topného zařízení ............................................. 20
9.
Zkouška topného zařízení po provedení montáže ....................................................... 26
10. Doporučení .................................................................................................................. 27
11. Případné závady při provozu topného zařízení a jejich odstranění ............................. 28
12. Doprava a skladování .................................................................................................. 28
13. Záruční podmínky ....................................................................................................... 29
2
PLANAR-2D-12/24
CZ
1. Úvod
Tento „Návod k obsluze“ (dále jenom „NO“) je určen k seznámení se zařízením,
činností a pokyny pro provoz vzduchových topných zařízení PLANAR-2D-24 A
PLANAR-2D-12 (nazývaných dále jako „topné zařízení“), která jsou určena k vyhřívání
pracoviště řidiče a dalších prostor s omezeným objemem uvnitř silničních vozidel (SV) při
teplotách okolního vzduchu do mínus 45°C.
Topné zařízení PLANAR-2D-24/12 se vyrábí ve dvou sestavách:
1) standardní (viz bod 7);
2) rozšířená (je dodávána na základě doplňkové objednávky);
- Modem (ovládání topného zařízení pomocí SMS-zpráv);
- Kabinový teplotní snímač;
- Elektromagnetický uzavírací ventil;
- Palivová nádrž (s montážní sadou).
V Návodu k obsluze nemusí být zahrnuty drobné konstrukční změny, které výrobní
závod provedl po předání tohoto NO do tisku.
Podrobnosti naleznete v rusko-anglický průvodce.
2. Hlavní parametry a charakteristiky
Hlavní technické charakteristiky topných zařízení byly odvozeny při teplotě 20°С a
jmenovitém napětí a jsou uvedeny s mezní úchylkou  10% (tabulka 1).
Tabulka 1
Model
Název parametrů
Jmenovité napětí napájení, V
Druh paliva
PLANAR-2D-12
PLANAR-2D-24
12
24
motorová nafta podle normy GOST1 305 v závislosti na teplotě
okolního vzduchu
Topný výkon:
max., kW
min., kW
2
0,8
Objem ohřívaného vzduchu:
max., m3 /hod.
min., m3 /hod.
Spotřeba paliva v režimech:
max., l/hod.
min., l/hod.
75
34
0,24
0,1
Příkon v režimech:
max., W
min., W
Režim spouštění a vypnutí
Hmotnost, kg, maximálně
1
29
10
29
10
ruční
10
GOST – ruská státní norma
3
CZ
PLANAR-2D-12/24
3. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
3.1. Montáž topného zařízení a jeho příslušenství musí provádět specializovaná
organizace.
3.2. Topné zařízení je povoleno používat pouze k účelům uvedeným v tomto návodu
k obsluze.
3.3. Je zakázáno pokládat palivové potrubí uvnitř interiéru nebo kabiny automobilu
nebo SV.
3.4. Automobil, v němž je nainstalováno topné zařízení, musí být vybaven hasicím
přístrojem.
3.5. Je zakázáno používat topné zařízení na místech, kde se mohou tvořit a hromadit
lehce zápalné výpary a plyny nebo velké množství prachu.
3.6. Vzhledem k tomu, že v době činnosti topného zařízení vzniká nebezpečí otravy
výfukovými plyny, nelze topné zařízení používat při parkování silničního vozidla v
uzavřených prostorách (garáže, dílny atp.).
3.7. Při tankování paliva do automobilu musí být topné zařízení vypnuto.
3.8. V případě svářečských prací prováděných na automobilu nebo při opravě topného
zařízení je nutno odpojit topné zařízení od akumulátorové baterie.
3.9. Při montáži a demontáži topného zařízení musí být dodržována bezpečnostní
opatření stanovená předpisy pro provádění prací na elektroinstalaci a palivovém systému
automobilu.
3.10. Je zakázáno připojovat topné zařízení k elektrickému obvodu automobilu v době
chodu motoru a za nepřítomností akumulátorové baterie.
3.11. Je zakázáno odpojovat elektrické napájení topného zařízení před
ukončením cyklu vhánění vzduchu (provětrávání).
3.12. Je zakázáno napojovat a odpojovat zásuvky topného zařízení při zapnutém
napájení topného zařízení elektrickým proudem.
3.13. Topné zařízení musí být napájeno elektrickou energií z akumulátorové baterie,
bez ohledu na hmotnost SV.
3.14. Je zakázáno stoupat si na topné zařízení a pokládat na něj věci.
3.15. Je zakázáno zakrývat topné zařízení částmi oděvu, odstřižky (částmi) látky atp. a
pokládat je před vstup nebo výstup ohřívaného vzduchu.
3.16. Po vypnutí topného zařízení nesmí být toto opětovně zapnuto dříve než po
uplynutí 5-10 sekund.
3.17. V případě, že se dvakrát za sebou nepodaří topné zařízení zapnout, je kvůli
bezpečnosti provozu topného zařízení potřeba kontaktovat servisní službu, která zjistí a
odstraní závady.
3.18. V případě poruch v činnosti topného zařízení je potřeba kontaktovat
specializované opravárenské organizace, které jsou výrobcem oprávněny k provedení
opravy.
3.19. Pokud spotřebitel nebude dodržovat výše uvedené požadavky, pozbývá práva na
provedení záruční opravy topného zařízení.
4
PLANAR-2D-12/24
CZ
4. Popis složení a principu činnosti topného zařízení
Topné zařízení funguje nezávisle na činnosti motoru automobilu. Zdrojem napájení
topného zařízení palivem a elektrickou energií je silniční vozidlo. Schéma elektrického
zapojení topného zařízení je znázorněno na obrázku 4.1.
Topné zařízení je samostatnou ohřívací jednotkou, která se skládá z:
- ohřívače (hlavní části ohřívače jsou zobrazeny na obr. 4.2);
- palivového čerpadla pro přívod paliva do spalovací komory;
- spouštěcího mechanismu a indikačního zařízení (řídící pult);
- kabelových svazků k propojení prvků topného zařízení a propojení
s akumulátorovou baterií.
Topné zařízení pracuje na principu zahřátí vzduchu s nucenou cirkulací, který
prochází přes systém tepelného výměníku topného zařízení.
Jako zdroj tepla jsou využívány plyny vznikající spalováním palivové směsi ve
spalovací komoře. Získané teplo ohřívá stěny tepelného výměníku, kolem nichž z vnější
strany proudí vzduch. Při průchodu skrz žebra tepelného výměníku se vzduch ohřívá a
vstupuje do interiéru automobilu nebo prostoru SV.
Při zapnutí topného zařízení probíhá testování a kontrola provozuschopnosti jeho
prvků: ukazatele plamene (ukazatel plamene v sobě zahrnuje funkce tepelného snímače,
tepelného výměníku a snímače proti přehřátí); elektromotoru vzduchového dmýchadla,
svíčky, palivového čerpadla a jejich elektrických obvodů. V případě bezporuchového
stavu pak nastává fáze roztápění, proběhne přípravné provětrání spalovací komory a ohřev
žhavicí svíčky na potřebnou teplotu. Pak je nastartován přívod paliva a vzduchu. Ve
spalovací komoře začíná probíhat spalovací proces. Jakmile jsou vytvořeny podmínky pro
stabilní spalování, dojde k odpojení žhavicí svíčky. Kontrola plamene probíhá pomocí
ukazatele plamene. Všechny procesy nezbytné pro činnosti topného zařízení jsou řízeny
řídící jednotkou.
Řídící jednotka kontroluje teplotu tepelného výměníku a v případě překročení
stanovené hodnoty tepla přeruší spalovací proces. Kromě toho existuje možnost vypnout
topné zařízení v libovolném okamžiku.
Při zadání pokynu k vypnutí topného zařízení je přerušen přívod paliva a pomocí
ventilace je provětrána spalovací komora.
Zvláštnosti automatického řízení činnosti topného zařízení v havarijních a
nestandardních podmínkách:
1) pokud se z jakýchkoliv příčin nepodaří topné zařízení spustit, dojde k automatickému
opakování procesu spuštění. Po dvou nepodařených pokusech se topné zařízení vypne;
2) jestliže dojde během činnosti topného zařízení k výpadku spalovacího procesu, topné
zařízení nastartuje opakované roztápění. V daném případě se topné zařízení spustí
maximálně třikrát;
3) při přehřátí topného zařízení (například v případě zakrytí vstupního nebo výstupního
otvoru v ohřívači) dojde k automatickému vypnutí topného zařízení s následnou
ventilací spalovací komory a tepelného výměníku;
4) při poklesu napětí pod 10V (20V) nebo jeho zvýšení nad 16V (З0V) dojde k vypnutí
topného zařízení. V závorkách jsou uvedeny hodnoty pro topné zařízení pracující při
jmenovitém napětí 24 V;
5) při havarijním vypnutí topného zařízení začne na řídícím pultu svítit kód poruchy,
jehož dekódování je uvedeno v tabulce 6.1.
5
CZ
1.
2.
3.
4.
6
PLANAR-2D-12/24
Pohled na svorky je znázorněn ze strany připojovací části, (nikoliv ze strany vodiče);
* - barva značek na vodičích;
** - u doplňkové objednávky;
*** - Příklad připojení předehřívače k automobile.
Obr. 4.1- Schéma elektrických zapojení
PLANAR-2D-12/24
CZ
Obr. 4.2 – Hlavní části ohřívače
7
CZ
PLANAR-2D-12/24
5. Řídící jednotka topného zařízení (ŘJ)
ŘJ zajišťuje ovládání topného zařízení současně s řídícím pultem. ŘJ plní následující
funkce:
а) provádí základní diagnostiku (kontrolu provozuschopnosti) částí topného zařízení
při spuštění;
b) provádí diagnostiku částí topného zařízení během celé jeho činnosti;
c) zapíná a vypíná topné zařízení po zadání pokynu z řídícího pultu;
d) kontroluje nastavenou hodnotu teploty;
e) řídí spalovací proces;
f) automaticky zapíná režim větrání po ukončení spalovacího procesu;
g) automaticky vypíná topné zařízení v případě:
- ztráty provozuschopnosti jedné z kontrolovaných částí;
- překročení přípustných hodnot teploty tepelného výměníků a napětí napájení;
- zhasnutí plamene ve spalovací komoře.
6.
Řídící prvky topného zařízení
6.1 Řídící pult „PU-10M“
Řídící pult „PU-10M“ je dodáván na základě
doplňkové objednávky a je určen pro řízení
činnosti topného zařízení.
Pult je určen k:
а) spuštění a vypnutí topného zařízení
v manuálním režimu;
b) změnám v manuálním režimu činnosti
topného zařízení (teploty vyhřívání);
c) indikaci stavu topného zařízení podle
světelné diody.
Na čelním panelu pultu jsou umístěny
následující prvky (viz obr. 6.1):
1) klávesový spínač (pol. 1);
2) potenciometr (pol. 2);
3) světelná dioda (pol. 3).
Obr. 6.1 – Řídící pult PU-10М
Klávesový spínač je určen k zapnutí a vypnutí topného zařízení. Otáčením
potenciometru lze změnit hodnotu tepelného výkonu, a to od 0,8 do 2 kW, a pokud je
nainstalován venkovní kabinový snímač, lze potenciometrem měnit teplotu od 1°С
do 30°С.
Světelná dioda (pol. 3) ukazuje stav topného zařízení:
- svítí červené světlo – režim vyhřívání nebo režim ventilace na začátku a na konci
činnosti topného zařízení;
- červené světlo bliká – v případě poruchy (defektu). Počet bliknutí po pauze ukazuje
druh poruchy (viz tabulka 6.1);
- dioda nesvítí – topné zařízení není v činnosti.
8
PLANAR-2D-12/24
CZ
Zvláštnosti ovládání topného zařízení společně s jinými řídícími prvky (pult, modem,
vzdálená signalizace):
- Jestliže je klávesový spínač v poloze „VYP“, pak
a) Indikátor zobrazuje stav činnosti topného zařízení (pokud je spuštěn jiným
způsobem);
b) V případě poruchy světelná dioda bliká tak dlouho, dokud topné zařízení
neukončí činnost;
c) V tomto stavu lze měnit jakékoliv parametry činnosti topného zařízení za pomoci
jiných ovládacích zařízení.
- Jestliže je klávesový spínač v poloze „ZAP“, pak
a) Indikátor zobrazuje stav činnosti topného zařízení (je v činnosti, není v činnosti,
má poruchu);
b) v případě poruchy světelná dioda bliká tak dlouho, dokud nebude spínač přepnut
do polohy „VYP“;
- Jestliže bylo topné zařízení spuštěno pomocí modemu nebo signalizace, pak při
přepnutí spínače z polohy „VYP“ do polohy „ZAP“, přechází veškeré ovládání všech
parametrů na řídící pult (doba činnosti není omezena, činnost podle výkonu nebo podle
teploty venkovního snímače).
- Jestliže bylo topné zařízení spuštěno z ovládacího pultu, pak je během jeho činnosti
možné nastavit dobu činnosti topidla z modemu pomocí SMS pokynu. Po uplynutí této
doby se topné zařízení vypne. Jestliže je nastavovaná doba kratší, než je doba, po kterou
bylo topné zařízení v činnosti, pak dojde k vypnutí topidla.
6.2 Řídící pult „PU-8М“
Pult je určen k:
- spuštění a vypnutí topného zařízení v manuálním režimu;
- volbě způsobu ovládání – zaměření na výkon nebo teplotu;
- aktivaci „pohotovostního“ režimu (stand-by);
- indikaci nastavené teploty nebo výkonu;
- indikaci teploty jednoho ze tří snímačů (vestavěného v ohřívači, vestavěného
v pultu nebo venkovního – kabinového, pokud je zapojen);
- indikaci kódu poruchy při selhání činnosti topného zařízení.
9
CZ
PLANAR-2D-12/24
6.2.1 Na čelním panelu časového spínače jsou umístěny: 4 x výbojkový světelný
ukazatel, tři světelné diody a tři tlačítka. Funkční účel tlačítek a světelných diod je
znázorněn na obr. 6.2.
Obr. 6.2- Panel řídícího pultu PU-8М
Způsob ovládání „podle výkonu“ je určen k co nejrychlejšímu vyhřátí prostoru.
Během činnosti topného zařízení lze nastavovat jeho výkon (8 stupňů). Pokud bude
nastaven „max“ režim, pak bude topné zařízení po celou dobu pracovat s maximálním
tepelným výkonem.
Způsob ovládání „podle teploty“ je určen k udržování potřebné teploty v daném
prostoru. Pokud je naměřená teplota nižší, než je nastavená teplota, bude topné zařízení
pracovat v „max“ režimu. Jestliže se teplota v daném prostoru bude blížit nastavené
hodnotě, tepelný výkon topného zařízení se začne snižovat. Přitom platí, že čím je menší
rozdíl teplot, tím je nižší tepelný výkon topného zařízení.
Pohotovostní režim je označení režimu, v němž se zastavuje proces hoření a v daném
prostoru začíná proces větrání (ventilace). Pohotovostní režim je nutný k udržování stejné
teploty uvnitř prostoru. Během větrání je teplota prostoru trvale měřena, a jestliže klesne
pod nastavenou hodnotu, tak dojde k opětovnému spuštění topného zařízení.
Zvláštnosti činnosti topného zařízení:
1) „Pohotovostní“ režim je kompatibilní se způsobem ovládání „podle teploty“ a není
kompatibilní se způsobem ovládání „podle výkonu“. Topné zařízení nebude přerušovat
proces hoření při činnosti „podle výkonu“, a to nezávisle na indikaci světelné diody č. 2.
2) Po každém vypnutí topného zařízení dojde k vynulování aktivace „pohotovostního“
režimu.
3) V případě volby způsobu ovládání „podle výkonu“ topné zařízení po celou dobu
pracuje se zvoleným tepelným výkonem. Při dosažení komfortní teploty doporučujeme
snížit výkon nebo prostor vyvětrat.
4) V režimu „podle teploty“ bude činnost topného zařízení zacílena na udržování
nastavené teploty, přičemž se jeho tepelný výkon bude měnit od maxima do minima
v závislosti na teplotě vzduchu. Čím bude teplota vzduchu vyšší, tím méně tepla bude
topné zařízení produkovat.
10
PLANAR-2D-12/24
CZ
Při dosažení nastavené teploty:
- jestliže není aktivován „pohotovostní“ režim, přejde topné zařízení do „min“
režimu. Další činnost topného zařízení je závislá na teplotě v daném prostoru:
1) pokud se bude teplota dále zvyšovat, topné zařízení bude pokračovat na
„minimálním“ výkonu. Topné zařízení lze vypnout ručně;
2) pokud se teplota začne snižovat, bude topné zařízení plynule zvyšovat
produkovaný tepelný výkon, a zároveň se bude snažit udržovat v daném prostoru
nastavenou teplotu. Topné zařízení lze vypnout ručně.
- jestliže je aktivován „pohotovostní“ režim a bude dosaženo nastavené teploty,
přejde topné zařízení do pohotovostního režimu. V „pohotovostním“ režimu se přeruší
proces hoření, bude zahájena vzduchová ventilace prostoru. Jakmile teplota v daném
prostoru poklesne na hodnotu, která je o 5°C nižší než nastavená teplota, dojde k dalšímu
zážehu topného zařízení. Topné zařízení lze vypnout ručně.
6.2.2 Montáž a zapojení pultu
Pult se montuje do kabiny nebo interiéru automobilu na přístrojovou desku nebo na
jiné místo, které se pohodlně obsluhuje z místa řidiče.
Pult se upevňuje pomocí lepicí pásky, která se jednou stranou nalepí na zadní plochu
pultu, nebo pomocí konzoly. Výstup vodiče z pláště pultu lze udělat skrz zadní kryt nebo
boční plochu pláště, přičemž se odstraní přepážka. Před instalací je třeba předem odmastit
povrch, na který bude pult nainstalován, a po sejmutí ochranné fólie z lepicí pásky lze již
pult nainstalovat na připravenou plochu.
Pokud je pult nainstalován pomocí konzoly, pak je potřeba dvěma samořeznými
šrouby upevnit konzolu k přístrojové desce, a teprve poté do ní pult zacvaknout.
Připojení pultu k ohřívači proveďte podle schématu elektrického zapojení (viz obr. 4.1).
6.2.3 Celková kontrola pultu po montáži.
Po provedení montážních prací a připojení pultu k ohřívači vyzkoušejte jeho
provozuschopnost, a to následujícím způsobem:
- na pultu nastavte režim činnosti topného zařízení;
- zkontrolujte spuštění a vypnutí topného zařízení;
- zkontrolujte odpojení topného zařízení při uměle vytvořené poruše (během činnosti
vypojte zásuvku z palivového čerpadla), přičemž pult musí indikovat kód poruchy.
6.2.4 Postup při práci s pultem.
Při zapojování topného zařízení k elektrické síti automobilu svítí na indikátoru teplota
snímače vestavěného v pultu. Záporná teplota je uvedena se znaménkém mínus. Pohyb
v hlavním menu se provádí tlačítkem „ “ (obr. 6.3). Tlačítkem „ “ se provádí
aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu.
11
CZ
PLANAR-2D-12/24
Způsob ovládání – podle výkonu;
Teplota snímače vestavěného v řídícím pultu je -12 °С;
I „О“ – spuštění topného zařízení;
„ “ – přechod do dalšího menu;
„ “ – aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Způsob ovládání – podle teploty;
Teplota snímače vestavěného v řídícím pultu je -12°С;
Kontrola činnosti topného zařízení probíhá podle údajů snímače teploty,
II který je nainstalován v řídícím pultu.
„О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Způsob ovládání – podle teploty;
Teplota snímače vestavěného ohřívači je -13°С;
Kontrola činnosti topného zařízení probíhá podle údajů snímače teploty,
III který je nainstalován v ohřívači.
„О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Způsob ovládání – podle teploty;
Teplota snímače vestavěného v řídícím pultu je -12°С;
Kontrola činnosti topného zařízení probíhá podle údajů snímače teploty,
IV který je nainstalován v řídícím pultu.
„О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Pokud je nainstalován kabinový snímač (zapojen).
Způsob ovládání – podle teploty;
Teplota kabinového snímače je -10 °С;
Kontrola činnosti topného zařízení probíhá podle údajů venkovního
V kabinového snímače.
„О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Způsob ovládání – podle výkonu;
Teplota kabinového snímače je -10 °С;
VI „О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
Způsob ovládání – podle teploty;
Teplota kabinového snímače je -10 °С;
Kontrola činnosti topného zařízení probíhá podle teplotních údajů
VII venkovního kabinového snímače.
„О“ - spuštění topného zařízení;
„ “ - přechod do dalšího menu;
„ “ - aktivace/deaktivace „pohotovostního“ režimu;
12
Obr. 6.3.- Menu, které se
přepíná levým tlačítkem
PLANAR-2D-12/24
CZ
Aktivace – deaktivace „pohotovostního“ režimu se provádí tlačítkem „ “ (obr. 6.4).
Obr. 6.4 – Menu, které se přepíná pravým tlačítkem
Po spuštění topného zařízení, v závislosti na zvoleném způsobu ovládání, je potřeba
nastavit hodnotu výkonu nebo teploty.
Při volbě ovládání podle výkonu lze stisknutím tlačítka
„ “(snížení) nebo „ “ (zvýšení) nastavit požadovanou
hodnotu výkonu (8 stupňů). Na indikátoru bude svítit
stupnice s dílky, podle níž se nastavuje hodnota výkonu
(Obr. 6.5.).
Obr. 6.5 – Ovládání podle
výkonu
Při volbě ovládání podle teploty (nezávisle na aktivaci
„pohotovostního“ režimu) lze stisknutím tlačítka „ “
(snížení) nebo „ “ (zvýšení) nastavit hodnotu požadované
teploty (v zóně nainstalovaného snímače, v rozmezí od l
do 30°C). (Obr. 6.5 a).
Obr. 6.5.а – Ovládání podle
teploty
Kvůli šetření elektrické energie za 20 sekund po posledním stisku libovolného
tlačítka přestane indikátor svítit, přičemž zvolená světelná dioda č. 1 nebo č. 3 bude:
- svítit trvale, pokud je topné zařízení v činnosti;
- blikat pomaleji (jedenkrát za 1,5 sec), pokud topné zařízení není v činnosti ( );
- blikat při poruše (jedenkrát na sekundu);
- blikat rychle (pětkrát za sec) při odpojení topného zařízení (během provětrávání) ( ).
Pro obnovení indikace je třeba stisknout libovolné tlačítko.
Upozornění!
1. Při přerušení zapojení kabinového snímače teploty přejde topné zařízení do
středního režimu činnosti podle výkonu.
2. Při spuštění topného zařízení bez nastavení režimů činnosti je potřeba
stisknout jedenkrát tlačítko „О“, pokud indikátor svítí, a dvakrát, jestliže indikátor
nesvítí.
13
CZ
PLANAR-2D-12/24
6.2.5 Zastavení (vypnutí) topného zařízení.
Topné zařízení se vypíná stiskem tlačítka „О“. Tím se zároveň přeruší přívod paliva,
během 3-5 minut se provětrá spalovací komora, světelná dioda č. 1 nebo č. 3 bude rychle
blikat až do okamžiku ukončení provětrávání (obr. 6.6).
Obr. 6.6 - Provětrávání
Upozornění! Je zakázáno odpojovat přívod elektrické energie k topnému
zařízení před ukončením cyklu provětrávání.
6.2.6 Indikace kódu poruchy při závadách v činnosti topného zařízení
Při spuštění a činnosti topného zařízení mohou
vzniknout poruchy. V takovém případě řídící jednotka
automaticky vydá pokyn k vypnutí topného zařízení.
Každá vzniklá porucha je kódována a kód začne
automaticky svítit na indikátoru, jak ukazuje obr. 6.7.
Zároveň pak kód poruchy a světelná dioda, která
zobrazuje režim činnosti topného zařízení, začnou
pomalu blikat. Kódy poruch topného zařízení jsou
uvedeny v tabulce 6.1. Po stisku libovolného tlačítka
pultu (po ukončení činnosti) se zobrazí indikace kódu
poruchy a pult bude uveden do výchozího stavu.
Obr. 6.7 – Indikátor při poruše
topného zařízení
6.2.7 Případné poruchy
Jestliže při stisku libovolného tlačítka na pultu indikátor (světelná dioda) nesvítí, je
potřeba zkontrolovat:
- pojistky – 25 A;
- spojovací vodiče a zásuvky;
Při poruše se pult neopravuje, vymění se za nový.
Zvláštnosti ovládání topného zařízení:
- Během činnosti topného zařízení není možné měnit parametry jeho činnosti (měnit
hodnoty snímače, aktivovat/deaktivovat pohotovostní režim);
- Jestliže bylo topné zařízení spuštěno z ovládacího pultu, pak je během jeho činnosti
možné nastavit dobu činnosti topidla z modemu pomocí SMS pokynu. Po uplynutí této
doby se topné zařízení vypne. Jestliže je nastavovaná doba kratší, než je doba, po kterou
bylo topné zařízení v činnosti, pak dojde k okamžitému vypnutí topidla.
14
PLANAR-2D-12/24
CZ
Tabulka 6.1 – Kódy poruch
Počet
bliknutí
Kód
poruchy
Popis poruchy
1
1
Přehřátí
způsobené
dosažením horní hranice
teploty. Přehřátí způsobené
rychlým nárůstem teploty
pláště.
12
2
Přehřátí v oblasti
jednotky
5
5
Porucha ukazatele plamene
(snímač přehřátí pláště).
6
6
4
9
11
10
9
12
2
13
9
15
10
16
7
17
řídící
Komentář
Odstranění poruchy
Zkontrolovat vstupní a výstupní hrdlo
ohřívače, zda vstup a výstup ohřívaného
vzduchu je volný. Zkontrolovat ukazatel
plamene (snímač přehřátí) na tepelném
výměníku, v případě potřeby provést výměnu.
Zkontrolovat vstupní a výstupní hrdlo
ohřívače, zda vstup a výstup ohřívaného
vzduchu je volný.
Zkontrolovat ukazatel plamene (snímač
přehřátí) na tepelném výměníku, podle potřeby
vyměnit.
Porucha snímače teploty
vestavěného
v řídící Vyměnit řídící jednotku.
jednotce
Zkontrolovat žhavicí svíčku, podle potřeby
Porucha žhavicí svíčky
vyměnit.
Porucha
vzduchového
Zkontrolovat elektroinstalaci elektromotoru.
dmýchadla. Otáčky jsou
Odstranit poruchu, podle potřeby vyměnit
nižší
než
jmenovitá
vzduchové dmýchadlo.
hodnota
Zkontrolovat baterii, napěťový regulátor a
přívodní elektrické vedení. Napětí mezi 1. a 2.
Vypínání, zvýšené napětí kontaktem zásuvky XS2 (viz schéma
elektrických zapojení obr. 4.1) nesmí být vyšší
než 16V (30V).
Jestliže byl využit přípustný počet pokusů o
spuštění, zkontrolovat svíčku, množství a
Pokusy
spustit
topné
přívod paliva. Zkontrolovat systém přívodu
zařízení byly vyčerpány
vzduchu potřebného ke spalování a výfukové
potrubí.
Zkontrolovat baterii, napěťový regulátor a
přívodní elektrické vedení. Napětí mezi 1. a 2.
Vypínání, snížené napětí kontaktem zásuvky XS2 (viz schéma
elektrických zapojení obr. 4.1) nesmí být nižší
než 10V (20V).
Zkontrolovat vstupní a výstupní hrdlo
Během doby provětrávání ohřívače, zda vstup a výstup ohřívaného
ukazatel plamene (snímač vzduchu je volný. Zkontrolovat ukazatel
přehřátí) nevystydl.
plamene (snímač přehřátí) na tepelném
výměníku, v případě potřeby provést výměnu.
Zkontrolovat,
zda
v elektroinstalaci
Porucha
palivového
palivového čerpadla nedošlo ke zkratu a
čerpadla
přerušení, v případě potřeby vyměnit.
15
CZ
PLANAR-2D-12/24
8
20
11
27
11
28
3
—
Vypadlo
spojení
mezi
řídícím pultem a ohřívačem
Porucha
vzduchového
dmýchadla. Motor se netočí
Porucha
vzduchového
dmýchadla. Motor se točí
neřízeně
29
Během činnosti topného
zařízení
byl
překročen
povolený počet zhasnutí
plamene
78
Během činnosti zařízení
bylo zaznamenáno zhasnutí
plamene.
Zkontrolovat připojovací vodiče, zásuvku.
Zkontrolovat
elektroinstalaci,
vzduchové
dmýchadlo a řídící jednotku, v případě potřeby
vyměnit.
Zkontrolovat množství a přívod paliva.
Zkontrolovat
systém
přívodu
vzduchu
potřebného k hoření a výfukové potrubí. Pokud
lze topné zařízení spustit, pak zkontrolovat
palivové čerpadlo a v případě potřeby jej
vyměnit.
Uvádí se pro informaci uživatele.
Zkontrolovat utažení objímek na přívodu
paliva,
hermetičnost
přívodu
paliva,
hermetičnost hrdla v palivovém čerpadle.
6.3 Používání a zapojení automobilové dálkové signalizace pro spuštění a
vypnutí topného zařízení pomocí dálkového ovladače
K řízení činnosti topného zařízení lze používat dálkovou ochrannou signalizaci, a to
za podmínky, že je k dispozici volný kanál. K výstupu tohoto kanálu se připojuje relé
(není součástí dodávky), jehož kontakty jsou normálně rozpojené. Je potřeba je spojit
s výstupy vodičů kabelového svazku modemu před svorkou ХР8 (viz obr. 4.1).
Konce vodičů jsou uzavřeny smršťovací trubičkou. Pro připojení topného zařízení je
potřeba začistit konce vodičů a bezpečně je spojit (sletovat) s relé automobilu (v případě
potřeby vodiče prodloužit). Topné zařízení lze ovládat dvojím způsobem: krátkými
spojeními kontaktů relé (doba uzavřeného spojení činí od 0,5 do 3 sekund) a déletrvajícím
spojením (delší než 3 sekundy). Při krátkém spojení první impuls zapíná topné zařízení,
druhý jej vypíná. Při déletrvajícím spojení kontaktů relé je po signálu z přívěsku
„dálkového ovladače“ zadán pokyn „Spustit“, a při rozpojení pokyn „Stop“.
Po spuštění začne topné zařízení pracovat v „max“ režimu podle výkonu. Ukončit
činnost ohřívače lze jak z dálkového ovladače, tak i z řídícího pultu.
Typ dálkového ovladače a relé nemá podstatný význam, je důležité, aby proud
spotřeby relé nepřesahoval povolené zatížení kanálu dálkového ovladače.
Kabelový svazek zásuvky ХР8, k němuž se připojuje dálkový ovladač, se používá
také na připojení modemu. Přitom činnost topného zařízení může být řízena ze všech
připojených zařízení (řídícího pultu, modemu, přívěsku dálkové signalizace).
16
PLANAR-2D-12/24
CZ
6.4 Používání a instalace modemu pro spuštění topného zařízení
Činnost topného zařízení lze ovládat z chytrého telefonu za pomoci modemu a
speciální aplikace.
Pro dálkové ovládání činnosti ohřívače se počítá s možností připojení GSM modemu
k řídící jednotce. Tento modem je určen pro používání v nepříznivých podmínkách (chlad,
vibrace atp.). Do modemu, stejně jako do telefonu, se vloží SIM karta.
Ovládání topného zařízení probíhá pomocí aplikace nainstalované do mobilního
telefonu (viz pokyny k modemu).
Nainstalujte modem na jakékoliv příhodné a čisté místo. K modemu připojte anténu a
vyveďte ji do otevřeného prostoru (například na čelní sklo). Připojte modem k ohřívači
(podle obrázku 4.1. a obrázku 7.1) a zkontrolujte jeho způsobilost k provozu.
Podrobnější návod pro práci s programem najdete v „Návodu pro uživatele aplikace
TeplostarSMS“ (v sadě s dodávaným modemem).
17
CZ
PLANAR-2D-12/24
7. Dodávaná souprava
Propojení hlavních dílů a součástek topného zařízení podle obr. 7.1. Seznam hlavních
dílů a součástek topných zařízení je uveden v tabulce 7.1.
Obr. 7.1- Schéma propojení hlavních dílů a součástek topného zařízení
18
PLANAR-2D-12/24
CZ
Tabulka 7.1
Č.
1
2
3
4
5
6
7*
8*
9
10
11
12*
13*
14
15*
Název
Ohřívač (pro 12V nebo 24V)
Kabelový svazek palivového čerpadla
Kabelový svazek napájení
Jímač vzduchu
Tepelná izolace
Clona
Palivová nádrž
Rohovník s vložkou
Svorka
Řídící pult PU-8М nebo PU-10М*
Palivové čerpadlo 24V nebo 12V
Kabinový snímač
Modem
Odběrač paliva
Elektromagnetický uzavírací ventil
17
21
Konzola
Svorka
Palivové potrubí, polyamidová trubka PA11-5,3x1,65, L=5500 mm
Spojka, Hadice SEMPERIT S FUB 386 Fuel PN 12bar DN5, L=70
mm
30 Svorka
31** Kovová hadice L= 1000 mm
32 Maticový šroub М6х16
33* Maticový šroub М6х20
34 Maticový šroub М6х25
36* Šroub М 6,4x16
38 Matice М6
41 Podložka 6
43 Podložka 6 pružná
25
27
45 Svírková páska АМР 282762-1
49 Svorka Mikalor 20x32/9 Wl
50 Svorka АВА mini 10/9
52 Svorka Mikalor 25x40/9 Wl
53 Svorka plastová 200x3.6
54 Svorka silová 26-28 Vaper
* Je dodáváno v případě doplňkové objednávky.
** Lze dodat výfukovou trubici pol. 31 bez nainstalované clony pol. 6.
Instalaci clony proveďte podle obr. 7.1.
Počet, ks
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
5
6
1
6
16*
11*
14*
1
1
8
1
15
1
19
CZ
PLANAR-2D-12/24
8. Požadavky na montáž dílů a agregátů topného zařízení
8.1 Montáž ohřívače
Ohřívač se namontuje uvnitř prostoru nebo kabiny automobilu s ohledem na
přípustné pracovní polohy podle obr. 8.1. Obr. 8.1 ukazuje dvě mezní montážní polohy
ohřívače. Vstupní otvor ohřívače musí být umístěn tak, aby ve standardních pracovních
podmínkách nemohlo dojít k nasávání výfukových plynů z motoru automobilu a topného
zařízení. Vzdálenost od stěn, přepážek k čelní straně vstupního otvoru ohřívače musí činit
nejméně 50 mm (viz obr. 8.1). Vzdálenost od stěn, přepážek k čelní straně výstupního
otvoru ohřívače musí činit nejméně 150 mm. Při montáží a provozu ohřívače je potřeba
počítat s ochranou vstupního a výstupního otvoru před vniknutím cizích předmětů.
Ohřívač je potřeba namontovat s ohledem na dostupnost jeho demontáže, což v konečném
výsledku umožní jeho rychlou údržbu a obsluhu. Při montáži ohřívače dbejte na to, aby
jeho plášť nebyl v kontaktu jak s podlahou, tak i s jinými částmi kabiny nebo obývaného
úseku. Otvory v plášti silničního vozidla, které jsou potřebné pro instalaci ohřívače, je
třeba zhotovit podle obrázku 8.2.
Vzduchové potrubí, které je při montáži připojováno k ohřívači, nesmí mít žádné
deformace, které zmenšují průtočný průřez vzduchového potrubí. Maximální délka
výstupního vzduchového potrubí nesmí přesáhnout 5 metrů celkové délky.
UPOZORNĚNÍ! Spolehlivá činnost topného zařízení závisí na správné montáži
ohřívače. Ohřívač musí být nainstalován horizontálně, jak je znázorněno na obr. 8.1.
Obr. 8.1 – Možnosti nainstalování ohřívače
20
PLANAR-2D-12/24
CZ
4 otvory
Obr. 8.2 – Montážní otvory pro instalaci ohřívače
8.2 Montáž jímače vzduchu.
Vzduch, který je nezbytný pro spalovací proces, nesmí být nasáván z interiéru nebo
kabiny a zavazadlového prostoru automobilu. Sací otvor hrdla je potřeba namontovat
v takové poloze, která nedovolí jeho znečištění nebo vnikání sněhu a která zajišťuje volný
odtok vody, která se do něj dostane. Je zakázáno umisťovat vstupní otvor jímače
vzduchu proti směru proudění vzduchu při pohybu automobilu.
8.3 Montáž výfukové trubice
Při montáži výfukové trubice je třeba brát do úvahy její vysokou teplotu při provozu.
Odřežte potřebnou délku výfukové trubice (pružná žebrovaná kovová hadice). Výfukovou
trubici upevněte pomocí svorek a namontujte tak, aby byla mírně skloněna dolů směrem
k výduchu. Kvůli ochraně jednotlivých částí automobilu (elektroinstalace a ostatních
hlavních potrubí automobilu) před působením vysoké teploty je třeba na výfukovou trubici
připevnit tepelnou izolaci.
Na výfukové trubici je třeba udělat podélný řez (asi 15 mm) kvůli lepšímu utěsnění
při napojení na hrdlo ohřívače, řez by neměl přesáhnout rámec obepínajícího hrdla. Čelní
strana výfukové trubice se při montáži nesmí dotýkat gumového těsnění ohřívače.
Výfukové plyny musí být vyvedeny ven. Výstup výfukových plynů a vstup vzduchu
potřebného ke spalování musí být umístěny tak, aby byla vyloučena možnost opětovného
nasávání výfukových plynů.
Při montáži výfukové trubice je nutno vyloučit možnost pronikání výfukových plynů
do kabiny nebo jejich nasávání ventilátorem přes radiátor topného zařízení kabiny. Navíc
je potřeba zabránit negativnímu působení plynů na činnost agregátů automobilu. Výstupní
otvor výfukové trubice musí být nainstalován v takové poloze, která nedovolí jeho
znečištění nebo vnikání sněhu, a která zajišťuje volný odtok vody, která se do něj dostane.
Na konci výfukové trubice je namontována clona, která je nezbytná pro stabilní práci
topného zařízení v nízkých režimech. Pokud clona není namontována (podle druhu
dodávky), pak je potřeba ji namontovat podle obr. 7.1.
Je zakázáno umisťovat výstupní otvor výfukové trubice proti směru proudícího
vzduchu při pohybu automobilu.
21
CZ
PLANAR-2D-12/24
8.4 Montáž palivové nádrže.
Palivovou nádrž namontujte podle nákresu na
obr. 8.3. Palivová nádrž musí být umístěna tak, aby
palivo, které může vytéci z jejího nalévacího hrdla,
vytékalo na zemi.
Nalévací hrdlo palivové nádrže nesmí být
umístěno v interiéru, zavazadlovém prostoru, ani
v prostoru motoru. Pokud je nalévací hrdlo umístěno
na boční straně dopravního prostředku, pak jeho
uzávěr v zavřené poloze nesmí přesahovat vnější
rozměry karosérie. Palivo, které může být rozlito při
plnění palivové nádrže, se nesmí dostat do
výfukového systému a elektroinstalace. Musí být
odvedeno na zem.
Je třeba zajistit, aby při poškození těsnosti
palivového čerpadla byl vyloučen únik paliva
z palivové nádrže (samospádem). Proto přednostně
umístíme palivovou nádrž tak, aby maximální
hladina paliva byla níž, než je řez palivového potrubí Obr. 8.3 – Montáž palivové nádrže
do automobilu.
ohřívače.
UPOZORNĚNÍ!
Před začátkem topné sezóny je třeba zkontrolovat palivovou nádrž. Jestliže v nádrži
zůstalo po delší dobu palivo (například od minulé topné sezóny), pak je nutné jej vylít!
Propláchněte nádrž benzínem nebo petrolejem a nalejte novou motorovou naftu. Tento
postup slouží k odstranění usazenin, které se tvoří v palivu při dlouhodobém skladování.
Zanedbání tohoto postupu může vést k ucpání nebo poruše palivového čerpadla a zvýšené
tvorbě sazí ve spalovací komoře.
22
PLANAR-2D-12/24
CZ
8.5 Instalace odběrače paliva do nádrže automobilu
Odběrač paliva se instaluje do palivové nádrže podle obr. 8.4 а). Speciální podložku
s odběračem paliva namontujte do otvoru nádrže podle obr. 8.4 b). Při montáži palivového
potrubí vedoucího od odběrače paliva do ohřívače je potřeba postupovat podle obr. 8.5.
1- Odběrač paliva
2- Matice М8
3- Podložka 8 (zvětšená)
4- Podložka 8 (zmenšená)
5- Speciální podložka
6- Těsnící podložka
Obr. 8.4 – Montáž odběrače paliva.
Ohřívač
1- palivová nádrž
2- odběrač paliva
3- palivové potrubí dy =2 mm
4- palivové čerpadlo
5- spojka
23
CZ
PLANAR-2D-12/24
8.6 Montáž palivového čerpadla a palivového potrubí
8.6.1 Montáž palivového čerpadla
Palivové čerpadlo je třeba přednostně namontovat co nejblíž k palivové nádrži, a to
níž, než je výška spodní hladiny paliva v palivové nádrži.
Topných zařízení PLANAR–2D–12/24 dílů palivové čerpadlo výrobní společnost
«ADVERS». Montážní poloha palivového čerpadla musí odpovídat obr. 8.6 (nejvhodnější
je vertikální poloha).
а – výška nasávání do
700 mm;
b – tlakový spád mezi
palivovým čerpadlem a
ohřívačem – do 1500 mm.
Obr. 8.6 – Přípustná montážní poloha palivového čerpadla
Topných zařízení PLANAR–2D–12/24-TM (s označením «TM») dílů palivové
čerpadlo výrobní společnost «Thomas Magnete». Prostorové umístění palivového čerpadla
by mělo odpovídat obr. 8.6a, tzn.  5° od horizontální linie.
Výstup
Vstup
Obr. 8.6a – Přípustná odchylka polohy palivového čerpadla
8.6.2 Při montáži palivového potrubí nesmí dojít k ohybu připojovacích spojek.
K odříznutí palivového potrubí používejte ostrý nůž, viz obr. 8.7. V místech řezu nesmí
dojít k zúžení průtočního průřezu palivového potrubí, k vytvoření důlků nebo otřepů.
24
PLANAR-2D-12/24
Správné
CZ
Nesprávné
Obr. 8.7 – Odříznutí palivového potrubí před jeho instalací
UPOZORNĚNÍ!
1. Palivové potrubí a palivové čerpadlo musí být chráněny před zahřátím, proto
nesmí být nainstalovány vedle výfukového potrubí a na motor.
2. Je žádoucí, aby při pokládání palivového potrubí, které vede od palivového
čerpadla k ohřívači, byl zachován elevační úhel.
8.7 Montáž elektrické sítě topného zařízení
Montáž kabelových svazků a vodičů topného zařízení provádějte podle schématu
elektrického zapojení topného zařízení (viz obr. 4.1). Při montáži kabelových svazků je
třeba vyloučit možnost jejich zahřátí, deformace a posunování během provozu automobilu.
Kabelové svazky upevňujte k částem automobilu pomocí plastových svorek.
Upozornění! Montáž je třeba provádět při vyjmuté pojistce.
Podrobnosti naleznete v rusko-anglický průvodce.
25
CZ
PLANAR-2D-12/24
8.8 Montáž kabinového snímače
Kabinový snímač (obr. 8.8) je určen k měření teploty vzduchu v okruhu jeho osazení
a umožňuje činnost topného zařízení v režimu udržování nastavené teploty v rozmezí
1-30°С. Snímač se montuje do kabiny (nebo obytného prostoru silničního vozidla) na
místo, které je dostatečně pohodlné pro řidiče (pracovníky). Maximální délka kabinového
snímače je 5000 mm. Po montáži se svěrka snímače připojí k topidlu, a to do zásuvky XS4
(viz obr 4.1).
(pol. 1 -mikroobvod; pol. 2 – kolíková svěrka)
Obr. 8.8 – Kabinový snímač
8.9 Elektromagnetický uzavírací ventil
Elektromagnetický uzavírací ventil slouží k přívodu nebo zastavení přívodu paliva do
topného zařízení. Ventil se montuje před palivové čerpadlo a brání přívodu paliva do
topného zařízení, pokud není v daný okamžik v činnosti. Ventil je standardně uzavřen. Při
přivedení napětí na ventil cívka elektromagnetu odsune dřík s uzavíracím prvkem ze sedla
ventilu, čímž se otevře průchod pro palivo. Při odvedení napětí z ventilu vratná pružina
přitlačí dřík s uzavíracím prvkem k sedlu ventilu, a tím dojde k uzavření průchodu pro
palivo.
9. Zkouška topného zařízení po provedení montáže
9.1
Ujistěte se, že při montáži byly dodrženy následující podmínky.
- nepropustnost palivového systému;
- spolehlivost upevnění spojů elektrických zásuvek, kabelových svazků a
součástek topného zařízení.
9.2
Na kabelový svazek zajišťující napájení namontujte pojistky 25A.
9.3
Naplňte palivovou soustavu palivem, a to pomocí přičerpávacího zařízení
(zařízení na dočerpávání paliva UPT lze objednat ve výrobním podniku) nebo
vícenásobným zapnutím topného zařízení. Po naplnění palivové soustavy je třeba
zkontrolovat těsnost palivového potrubí.
9.4
Zapněte topné zařízení a zkontrolujte jeho provozuschopnost v minimálním a
maximálním režimu.
Proces spouštění začíná provětráváním spalovací komory. Po ukončení provětrávání
je zahájen proces roztápění a přechod do stanoveného režimu.
9.5
Vypněte topné zařízení. Při vypnutí topidla se přeruší přívod paliva a
proběhne ventilace spalovací komory a tepelného výměníku.
9.6
Spusťte činnost topného zařízení za chodu motoru automobilu a ujistěte se, že
topné zařízení je provozuschopné.
26
PLANAR-2D-12/24
CZ
Upozornění!
1 Při prvním spuštění topného zařízení po provedení montáže je záhodno plnit
palivovou soustavu přičerpávacím zařízením přímo do vstupního hrdla ohřívače.
Pokud přičerpávací zařízení není k dispozici, pak je potřeba provést spuštění
topného zařízení vícekrát, dokud se palivová soustava nenaplní palivem.
2 Je třeba pamatovat na to, že pokud po zapnutí nedojde ke spuštění činnosti
topného zařízení, pak řídící jednotka zopakuje spuštění v automatickém režimu.
Jesliže ani po dvou pokusech nedojde ke spuštění činnosti topného zařízení, začne na
pultu svítit kód poruchy - viz tabulka 6.1.
10. Doporučení
10.1 Jestliže nedojde ke spuštění činnosti topného zařízení, je třeba zkontrolovat, zda
je v palivové nádrži palivo, zda je nabitá akumulátorová baterie, fungují-li kontakty
v zásuvkách topného zařízení a nejsou-li porouchány pojistky 25А.
10.2 Pokud topné zařízení není v provozu, je potřeba k zabezpečení jeho spolehlivé
činnosti zapínat je jednou za měsíc na dobu 5-10 minut, a to i v průběhu teplých ročních
období. Provedení tohoto úkonu je nezbytné z důvodu odstranění lepkavých vrstev
usazenin, které se tvoří na pohyblivých částech palivového čerpadla. Pokud danou operaci
nebudete provádět, může dojít k selhání činnosti topného zařízení.
10.3 Kontrolujte pravidelně stav nabití akumulátorové baterie.
10.4 Spolehlivá činnost topného zařízení závisí na druhu používaného paliva. Druh
paliva, které vybíráte, odpovídá státní normě GOST 305-82 a závisí na teplotě okolního
prostředí (viz tabulka 10.1). Lze používat i směsi, a to podle obr. 10.
10.5 Při dlouhotrvajícím stání nebo parkování automobilu doporučujeme odpojit
topné zařízení od zdroje napájení (akumulátoru), abychom předešli jeho vybíjení (odběr
proudu topného zařízení v klidovém stavu je 30 ÷ 40 mA).
Tabulka 10.1
Teplota okolního prostředí, °С
Druh paliva nebo směsi
Nad 0
Motorová nafta L-0,2-40 nebo L-02-62 GOST 305-82
Od 0 do mínus 5
Motorová nafta 3-0,2 mínus 35 GOST 305-82
Od mínus 5 do mínus 20
Méně než mínus 20
Motorová nafta 3-0,2 mínus 35 GOST 305-82 nebo
Motorová nafta 3-0,2 mínus 45 GOST 305-82
Motorová nafta А-0,4 GOST 305-82
27
CZ
PLANAR-2D-12/24
Pro letní motorovou naftu
Pro zimní motorovou naftu
petroleje
Obr. 10 - Obsah petroleje ve směsi s motorovou naftou
v závislosti na teplotě okolního vzduchu
11. Případné závady při provozu topného zařízení a jejich odstranění
11.1 Poruchy, které lze odstranit vlastními silami.
Jestliže po zapnutí topného zařízení nedojde k jeho spuštění, je potřeba:
1) zkontrolovat, zda je palivo v nádrži a v palivovém potrubí za palivovým
čerpadlem;
2) zkontrolovat pojistky 25A;
3) zkontrolovat spolehlivost propojení kontaktů v zásuvkách a ve svorkách
pojistek (kontakty mohou být zoxidovány);
4) rozpojit zásuvky ХР2 a XS2 (obr. 4.1) na dobu 1-2 minut a znovu je poté
spojit.
11.2 Všechny další vzniklé poruchy lze definovat podle kódu poruchy, který začne
svítit na pultu.
11.3 V případě všech ostatních poruch, které vzniknou během provozu a které nejsou
uvedeny pod bodem 11.1, je třeba kontaktovat opravárenskou organizaci.
Upozornění! Topná zařízení jsou vybavena svíčkou se žhavicím prvkem japonské
výroby. Provozuschopnost těchto svíček je potřeba zkontrolovat napětím 9V (u výrobků
s napájecím napětím 12V) nebo 18V (u výrobků s napájecím napětím 24V).
12. Doprava a skladování
12.1 Topná zařízení nepředstavují při přepravě žádné nebezpečí a mohou být
přepravována jakýmikoliv dopravními prostředky (včetně letecké a železniční dopravy),
které zabezpečují ochranu zabalených výrobků před atmosférickými srážkami a
klimatickými vlivy, a to podle podmínek státní normy 5 GOST 15150-69, a před
mechanickými vlivy podle kategorie С GOST 23216-78.
12.2 Podmínky přepravy a skladování (uložení) topného zařízení, co se týče
klimatických vlivů, musí odpovídat podmínkám pro skladování stanoveným normou 2
GOST 15150-69.
12.3 Doba skladování topných zařízení v obalu výrobního podniku činí 24 měsíce.
28
PLANAR-2D-12/24
CZ
13. Záruční podmínky
13.1 Záruční doba na provoz výrobku končí při splnění jedné z následujících
podmínek:
- doba provozu dosáhla 18 měsíců po datu prodeje výrobku;
- výrobek vyčerpal záruční životnost, která činí 1000 hodin;
- počet ujetých kilometrů automobilu s nainstalovaným výrobkem přesáhl 50 000.
13.2 Stanovená doba používání topného zařízení činí 3 000 hodin.
13.3 V případě, že chybí razítko organizace s uvedením data prodeje, počíná
záruční doba běžet od data výroby topného zařízení.
13.4 Výrobce nepřijímá reklamace týkající se nekompletnosti a mechanického
poškození topného zřízení, k nimž došlo po jeho prodeji.
13.5 Výrobce zaručuje standardní činnost svého výrobku za podmínky, že
spotřebitel bude dodržovat všechny předpisy pro provoz, přepravu a skladování, tak jak
jsou uvedeny v tomto návodu. Pokud byla závada zjištěna během trvání záruční doby, pak
bude bezplatně odstraněna. Montáž výrobku musí provádět organizace, které jsou k tomu
oprávněny výrobcem. V záručním listu se zároveň vyplňuje rubrika „Informace o
montáži“.
Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly v důsledku:
- okolností vyšší moci, jakými jsou: úder blesku, požár, zátopy, povodně,
nepřípustné kolísání napětí, dopravní nehoda;
- nedodržení předpisů pro provoz, skladování a přepravu;
- montáže, opravy nebo seřízení, pokud byly provedeny osobami a organizacemi,
které nemají oprávnění od výrobce k provádění montáží a záručních oprav;
- selhání činnosti topného zařízení z důvodu znečištění spalovací komory;
- poruchy činnosti elektrozařízení automobilu;
- opravy výrobku vlastními silami nebo použití neoriginálních náhradních dílů.
29
PL
PLANAR-2D-12/24
« Elektrus » LLC
106 liter A floor 2 Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
Manufacture
+7(846)207-05-10
Servicing
«Service company» LLC
11A Lesnaya str. Samara
443100 Russia
+7(846)266-25-39; 266-25-41
+7(846)266-25-42; 266-25-43
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
« ADVERS » LLC
106, Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
Sales department
+7(846)270-68-64; 270-65-09
E-mail: adve[email protected]
Spis treści
1.
Wstęp ............................................................................................................................. 3
2.
Podstawowe parametry i charakterystyka ..................................................................... 3
3.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ........................................................................ 4
4.
Opis budowy i zasady działania urządzenia grzewczego ............................................. 5
5.
Jednostka sterująca urządzenia grzewczego (JS) .......................................................... 8
6.
Elementy sterowania urządzeniem grzewczym ............................................................ 8
6.1 Konsola sterowania „PU-10М”................................................................................. 8
6.2 Konsola sterowania „PU-16М”................................................................................. 9
6.3 Używanie i włączenie pojazdowej sygnalizacji zdalnej ......................................... 16
6.4 Używanie i instalacja modemu do uruchamiania urządzenia grzewczego ....................... 17
7.
Dostarczany zestaw ..................................................................................................... 18
8.
Wymogi dotyczące montażu części i agregatów urządzenia grzewczego .................. 20
9.
Próba urządzenia grzewczego po montażu ................................................................. 26
10. Zalecenia...................................................................................................................... 27
11. Możliwe usterki eksploatacyjne urządzenia i ich usuwanie ....................................... 28
12. Transport i składowanie .............................................................................................. 28
13. Warunki gwarancji ...................................................................................................... 29
2
PLANAR-2D-12/24
PL
1. Wstęp
Niniejsza „Instrukcja obsługi” (dalej tylko „IO”) przeznaczona jest do zapoznania się
z urządzeniem, działaniem i zaleceniami eksploatacyjnymi nagrzewnic powietrza
PLANAR-2D-24 I PLANAR-2D-12 (dalej tylko „urządzenia grzewcze”), służącymi do
ogrzewania stanowiska kierowcy i innych ograniczonych przestrzeni w pojazdach
drogowych (PD) w temperaturze otoczenia do -45°C.
Urządzenie grzewcze PLANAR-2D-24/12 produkuje się w dwóch wersjach:
1) standardowej (zob. punkt 7);
2) poszerzonej (dostarczane na specjalne zamówienie):
- Modem (sterowanie urządzenia grzewczego za pomocą wiadomości SMS);
- Czujnik temperatury kabiny;
- Elektromagnetyczny zawór odcinający;
- Zbiornik paliwa (z zestawem montażowym).
Instrukcja obsługi nie musi ujmować drobnych zmian konstrukcyjnych,
wprowadzonych przez zakład po oddaniu niniejszej IO do druku.
Szczegółowe informacje znajdują się rosyjsko-angielski przewodnik.
2. Podstawowe parametry i charakterystyka
Podstawowe dane techniczne urządzeń grzewczych pokazano dla temp. 20°С
i napięcia nominalnego, z odchyłką maksymalną  10 % (tab. 1).
Tabela 1
Model
Nazwa parametrów
PLANAR-2D-12
PLANAR-2D-24
Napięcie nominalne zasilania, V
Rodzaj paliwa
12
24
olej napędowy wg normy GOST1 305 w zależności od
temperatury otaczającego powietrza
Moc grzewcza:
maks., kW
min., kW
2
0,8
Wydajność ogrzewania powietrza:
maks., m3 /godz.
min., m3 /godz.
Zużycie paliwa w trybach:
maks., l/godz.
min., l/godz.
75
34
0,24
0,1
Moc w trybach:
maks., W
min., W
Tryb włączania i wyłączania
Masa, kg, maksymalnie
1
29
10
29
10
ręczny
10
GOST – norma rosyjska
3
PL
PLANAR-2D-12/24
3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
3.1. Montaż urządzenia grzewczego i jego wyposażenia może wykonywać wyłącznie
punkt specjalistyczny.
3.2. Urządzenia grzewcze można stosować wyłącznie do celów podanych w niniejszej
instrukcji obsługi.
3.3. Zabrania się prowadzenia przewodów paliwowych wewnątrz pomieszczeń lub
kabiny samochodów lub PD.
3.4. Samochód, w którym zainstalowano urządzenie grzewcze, musi być wyposażony
w gaśnicę.
3.5. Zabrania się używania urządzenia grzewczego w miejscach, gdzie mogą się
tworzyć lub gromadzić łatwopalne opary i gazy albo duże ilości pyłu.
3.6. Ponieważ w czasie pracy urządzenia grzewczego powstaje zagrożenie zatrucia
gazami wydechowymi, nie można używać urządzenia grzewczego przy parkowaniu
pojazdu drogowego w przestrzeni zamkniętej (garaże, warsztaty itp.).
3.7. Podczas tankowania paliwa do pojazdu urządzenie grzewcze musi być
wyłączone.
3.8. W przypadku prac spawalniczych prowadzonych przy samochodzie lub przy
naprawie urządzenia grzewczego należy odłączyć urządzenie grzewcze od akumulatora.
3.9. Przy montaży i demontażu urządzenia grzewczego należy przestrzegać zasad
bezpieczeństwa określonych przez przepisy dotyczące wykonywania prac przy instalacji
elektrycznej i układzie paliwowym samochodu.
3.10. Zabrania się podłączania urządzenia grzewczego do układu elektrycznego
samochodu w czasie pracy silnika i przy braku akumulatora.
3.11. Zabrania się odłączania zasilania urządzenia grzewczego przed końcem cyklu
wtłaczania powietrza (przewietrzania).
3.12. Zabrania się włączania i odłączania wtyczek urządzenia grzewczego przy
włączonym zasilaniu urządzenia grzewczego.
3.13. Urządzenie grzewcze musi być zasilane prądem z akumulatora, bez względu na
masę PD.
3.14. Zabrania się stawania na urządzenie grzewcze i kładzenia na nim rzeczy.
3.15. Zabrania się zasłaniania urządzenia grzewczego częściami ubrania, ścinkami
(częściami) materiału itp. i odkładania ich przed wejściem lub wyjściem ogrzewanego
powietrza.
3.16. Po wyłączeniu urządzenia grzewczego nie można go ponownie włączyć przed
upływem 5-10 sekund.
3.17. Jeśli urządzenia grzewczego nie uda się dwukrotnie włączyć, to ze względów
bezpieczeństwa jego pracy należy skontaktować się z serwisem, który stwierdzi i usunie
usterki.
3.18. W przypadku awarii działania urządzenia grzewczego należy skontaktować się
ze specjalistycznym punktem napraw, uprawnionym do tego przez producenta.
3.19. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać ww. wymogów, traci prawo do napraw
gwarancyjnych urządzenia grzewczego.
4
PLANAR-2D-12/24
PL
4. Opis budowy i zasady działania urządzenia grzewczego
Urządzenie grzewcze działa niezależnie od pracy silnika samochodu. Źródłem
zasilania w prąd i paliwo urządzenia grzewczego jest pojazd drogowy. Schemat
podłączenia elektrycznego urządzenia grzewczego przedstawia rys. 4.1.
Urządzenie grzewcze jest niezależną jednostką grzewczą, złożoną z:
- nagrzewnicy (główne części nagrzewnicy przedstawiono na rys. 4.2);
- pompy paliwa zasilającej komorę spalania;
- mechanizmu rozruchu i wskaźnika (konsola sterowania);
- wiązek kabli do połączeń elementów urządzenia grzewczego i akumulatora.
Urządzenie grzewcze pracuje na zasadzie ogrzewania powietrza z wymuszoną
cyrkulacją, przechodzącego przez układ wymiennika ciepła urządzenia grzewczego.
Jako źródło ciepła służą gazy spalinowe ze spalania paliwa w komorze spalania.
Pozyskane ciepło ogrzewa ściany wymiennika ciepła, przy których z zewnątrz płynie
strumień powietrza. Powietrze przechodząc przez ożebrowanie wymiennika ciepła
ogrzewa się i wchodzi do wnętrza samochodu lub do przestrzeni PD.
Przy włączeniu urządzenia grzewczego wykonywany jest test i kontrola działania
jego elementów: wskaźnika płomienia (wskaźnik płomienia ma wbudowane funkcje
czujnika ciepła, wymiennika ciepła i czujnika przegrzania); silnika elektrycznego
dmuchawy, świecy, pompy paliwa i ich układów elektrycznych. W przypadku stanu
bezawaryjnego następuje później faza nagrzewania, wykona się przygotowawcze
przewietrzanie komory spalania i nagrzewanie świecy żarowej do wymaganej
temperatury. Następnie uruchamia się doprowadzanie paliwa i powietrza. W komorze
spalania rozpoczyna się proces spalania. Jak tylko przygotowane są warunki stabilnego
spalania, wyłączana jest świeca żarowa. Kontrola płomienia odbywa się za pomocą
czujnika płomienia. Wszystkimi procesami niezbędne do pracy urządzenia grzewczego
steruje jednostka sterująca.
Jednostka sterowania kontroluje temp. wymiennika ciepła i przy przekroczeniu
ustalonej wartości przerywa proces spalania. Oprócz tego istnieje możliwość wyłączenia
urządzenia grzewczego w dowolnej chwili.
Polecenie wyłączenia urządzenia grzewczego odcina dopływ paliwa i wentylacja
przewietrza komorę spalania.Specyfika sterowania automatycznego pracą urządzenia
grzewczego w warunkach awaryjnych i niestandardowych:
1) jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie uda się uruchomić urządzenia grzewczego, to
nastąpi powtórne automatyczne uruchomienie. Po dwóch nieudanych próbach
urządzenie grzewcze wyłączy się;
2) jeśli w czasie pracy urządzenia grzewczego nastąpi przerwanie procesu spalania, to
urządzenie grzewcze uruchomi powtórne nagrzewanie. W tym przypadku urządzenie
grzewcze uruchomi się maks. trzykrotnie;
3) przegrzanie urządzenia grzewczego (np. wskutek zasłonięcia otworu wlotowego lub
wylotowego nagrzewnicy) urządzenie grzewcze wyłączy się automatycznie i wykona
przewietrzanie komory spalania i wymiennika ciepła;
4) przy spadku napięcia poniżej 10V (20V) lub jego wzroście pow. 16V (З0V) nastąpi
wyłączenie urządzenia grzewczego. W nawiasach podano wartości dla urządzeń
grzewczych pracujących przy napięciu nominalnym 24 V;
5) przy wyłączeniu awaryjnym urządzenia grzewczego na pulpicie sterowania wyświetli
się kod awarii. Znaczenie kodów podano w tab. 6.1
5
PL
PLANAR-2D-12/24
1. Widok zacisków od strony części złącz (nie od strony przewodu);
2. * - kolorystyczne oznaczenie przewodu;
3. ** - przy zamówieniu dodatkowym
4. *** - Przykład podłączenia nagrzewnicy do samochodu
Rys. 4.1 - Schemat połączeń elektrycznych
6
PLANAR-2D-12/24
PL
Rys. 4.2 – Główne części nagrzewnicy
7
PL
PLANAR-2D-12/24
5. Jednostka sterująca urządzenia grzewczego (JS)
JS steruje urządzeniem grzewczym razem z konsolą sterowania. JS spełnia funkcje:
а) wykonuje diagnostykę podstawową (kontrola działania) podzespołów urządzenia
grzewczego przy uruchomieniu;
b) wykonuje diagnostykę podzespołów urządzenia grzewczego w całym czasie jego
pracy;
c) włącza i wyłącza urządzenie grzewcze po wprowadzeniu polecenia z konsoli
sterowania;
d) kontroluje ustawioną wartość temp.;
e) kieruje procesem spalania;
f) automatycznie włącza tryb wentylacji po zakończeniu procesu spalania;
g) automatycznie wyłącza urządzenie grzewcze, w przypadku:
- awarii jednej z kontrolowanych części;
- przekroczenia wartości dopuszczalnych temp. wymiennika ciepła i napięcia;
- zgaśnięcia płomienia w komorze spalania.
6. Elementy sterowania urządzeniem grzewczym
6.1 Konsola sterowania „PU-10М”
Konsola
sterowania
„PU-10M”
jest
dostarczana na specjalne zamówienie i jest
przeznaczona do sterowania pracą urządzenia
grzewczego.
Konsola jest przeznaczona do:
а) uruchamiania i wyłączania urządzenia
grzewczego w trybie ręcznym;
b) ustawień parametrów pracy urządzenia
grzewczego w trybie ręcznym (temperatury
ogrzewania);
c) wskazań stanu urządzenia grzewczego za
pomocą diody.
Na panelu czołowym konsoli znajdują się
następujące elementy (zob. rys. 6.1):
1) włącznik klawiszowy (poz. 1);
Rys. 6.1 – Konsola sterowania PU-10М
2) potencjometr (poz. 2);
3) dioda sygnalizacyjna (poz. 3).
Włącznik klawiszowy jest przeznaczony do włączania i wyłączania urządzenia
grzewczego. Obrót potencjometru powoduje zmianę wydajności cieplnej, od 0,8 do 2 kW,
i jeśli zainstalowano zewnętrzny czujnik kabinowy, to za pomocą potencjometru można
ustawiać temp. od 1°С do 30°С.
Dioda sygnalizacyjna (poz. 3) pokazuje stan urządzenia grzewczego:
- świeci na czerwono – tryb nagrzewania lub wentylacji na początku i końcu pracy
urządzenia grzewczego;
- mruga na czerwono – w przypadku awarii (usterki). Liczba mrugnięć po przerwie
wskazuje na rodzaj awarii (zob. tab. 6.1);
- dioda nie świeci – urządzenie grzewcze nie pracuje.
8
PLANAR-2D-12/24
PL
Cechy szczególne sterowania grzejnikiem w połączeniu z innymi elementami
sterującymi (pulpit, modem, sygnalizacja zdalna):
- Jeżeli wyłącznik klawiszowy jest w położeniu „WYŁ“, to:
a) Wskaźnik pokazuje stan pracy grzejnika (jeżeli jest włączony w inny sposób);
b) W przypadku awarii dioda LED miga tak długo, aż grzejnik nie skończy
pracować;
c) W tym stanie można zmieniać dowolne parametry pracy grzejnika za pomocą
innych urządzeń sterujących.
- Jeżeli wyłącznik klawiszowy jest w położeniu „ZAŁ“, to:
a) Wskaźnik pokazuje stan pracy grzejnika (pracuje, nie pracuje, ma awarię);
b) w przypadku awarii dioda LED miga tak długo, aż przełącznik nie zostanie
przełączony do położenia „WYŁ“;
- Jeżeli grzejnik był włączony za pomocą modemu albo sygnalizacji, to przy
przełączeniu przełącznika z położenia „WYŁ“ do położenia „ZAŁ“, sterowanie
wszystkich parametrów przechodzi na pulpit sterujący (czas pracy nie jest ograniczony,
praca zgodnie z mocą albo zależnie od temperatury czujnika zewnętrznego).
- Jeżeli grzejnik zostanie włączony z pulpitu sterującego, to podczas jego pracy
można ustawić czas pracy grzejnika z modemu za pomocą polecenia SMS. Po upływie
tego czasu grzejnik wyłączy się. Jeżeli ustawiony czas jest krótszy, niż czas, przez który
grzejnik pracował, dojdzie od razu do wyłączenia grzejnika.
6.2 Konsola sterowania „PU-16М”
Konsola jest przeznaczona do:
- uruchamiania i wyłączania urządzenia grzewczego w trybie ręcznym;
- wyboru sposobu sterowania - wg mocy lub temperatury;
- aktywowania trybu czuwania (stand-by);
- wskazań ustawionej temp. lub mocy;
- wskazań temp. jednego z trzech czujników (wbudowanego w grzejnik, konsolę lub
zewnętrznego – kabinowego, jeśli jest włączony);
- wskazania kodu awarii przy zaburzeniach pracy urządzenia grzewczego.
9
PL
PLANAR-2D-12/24
6.2.1 Na panelu czołowym przełącznika znajduje się: 4 x wskaźnik jarzeniowy, trzy
diody sygnalizacyjne i trzy przyciski. Funkcje przycisków i diod pokazano na rys. 6.2.
Rys. 6.2- Panel konsoli sterowania PU-8М
Sposób sterowania „wg mocy” przeznaczona jest do jak najszybszego ogrzania
przestrzeni. W czasie pracy urządzenia grzewczego można regulować jego moc (8
poziomów). Jeśli będzie ustawiony na tryb „max”, to urządzenie cały czas pracować z
maksymalną mocą ogrzewania.
Sposób sterowania wg temperatury jest przeznaczony do utrzymania wymaganej
temperatury w danej przestrzeni. Jeśli pomiar wskazuje temp. niższą niż zadana, to
urządzenie będzie pracować w trybie „max”. Gdy temperatura będzie się zbliżać do
wartości zadanej, to moc urządzenia grzewczego zacznie spadać. Obowiązuje zasada, że
czym niższa różnica temperatur, tym niższa jest moc cieplna urządzenia.
Tryb czuwania oznacza, że zostaje zatrzymany proces palenia i w danej przestrzeni
rozpoczyna się proces przewietrzania (wentylacji). Tryb czuwania jest potrzebny do
utrzymania tej samej temp. w całej przestrzeni. W czasie przewietrzania temp. w
pomieszczeniu jest ciągle mierzona, i gdy spadnie poniżej zadanej wartości, nastąpi
ponowne uruchomienie urządzenia.
Specyfika pracy urządzenia grzewczego:
1) Tryb „czuwania” jest kompatybilny ze sterowaniem „według temperatury” i nie
jest kompatybilny ze sterowaniem „według mocy”. Urządzenie cieplne nie będzie
przerywać procesu spalania w pracy „według mocy”, niezależnie od wskazania diody
sygnalizacyjnej nr 2.
2) Po każdym wyłączeniu urządzenia grzewczego nastąpi wyzerowanie aktywacji
trybu „czuwania”.
3) W przypadku wyboru sterowania „według mocy” urządzenie grzewcze przez cały
czas pracuje z zadaną mocą. Przy uzyskaniu komfortowej temperatury zalecamy obniżenie
mocy lub przewietrzenie przestrzeni.
4) W trybie „według temperatury” urządzenie będzie utrzymywać zadaną
temperaturę, przy czym moc będzie zmieniać się w zakresie od maksimum do minimum,
zależnie od temperatury powietrza. Czym wyższa temperatura, tym mniej ciepła będzie
wytwarzać urządzenie.
10
PLANAR-2D-12/24
PL
Przy uzyskaniu zadanej temperatury:
- przy nieaktywnym trybie „czuwania”, urządzenie przełączy się na tryb „min”.
Dalsza praca urządzenia zależy od temperatury pomieszczenia:
1) jeśli temperatura będzie nadal wzrastać, to urządzenie grzewcze nadal będzie
pracować przy „minimum” mocy. Urządzenie grzewcze można wyłączyć ręcznie;
2) jeśli temperatura zacznie spadać, to urządzenie grzewcze będzie płynnie
zwiększać moc grzewczą, i będzie dążyć do utrzymania zadanej temperatury. Urządzenie
grzewcze można wyłączyć ręcznie.
- jeśli jest aktywny tryb „czuwania” i będzie osiągnięta zadana temperatura, to
urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W trybie „czuwania” przerywany jest proces
spalania i rozpoczyna się wentylacja przestrzeni powietrzem. Gdy temperatura w
pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury o 5°C niższej, niż zadana, to dojdzie do
zapłonu urządzenia grzewczego. Urządzenie grzewcze można wyłączyć ręcznie.
6.2.2 Montaż i podłączenie konsoli
Konsolę montuje się w kabinie lub wnętrzu samochodu na desce rozdzielczej, albo w
innym miejscu, wygodnym do obsługi dla kierowcy.
Konsolę się mocuje za pomocą taśmy dwustronnie lepnej lub za pomocą uchwytu.
Wyjście przewodu z płaszcza konsoli można wykonać przez osłonę tylną lub z boku,
usuwając przegrodę. Przed instalacją należy odtłuścić powierzchnię, do której będzie
przymocowana konsola, i przylepić po uprzednim zdjęciu folii ochronnej z taśmy
dwustronnej.
Jeśli konsola jest montowana za pomocą uchwytu, to ten należy przykręcić do deski
rozdzielczej dwoma wkrętami samogwintującymi i umocować konsolę za pomocą
zatrzasku.
Podłączenie konsoli do nagrzewnicy należy wykonać wg schematu połączeń
elektrycznych (zob. rys. 4.1).
6.2.3 Przegląd ogólny konsoli po montażu.
Po wykonaniu prac montażowych i podłączeniu konsoli do nagrzewnicy należy
sprawdzić jej działanie w następujący sposób:
- na konsoli ustawić tryb pracy urządzenia grzewczego;
- wykonać test włączenia i wyłączenia urządzenia;
- wykonać test wyłączenia urządzenia grzewczego przy symulacji awarii (w
czasie pracy odłączyć złącze z pompy paliwa) - konsola musi pokazać kod usterki.
6.2.4 Korzystanie z konsoli.
Przy włączaniu urządzenia grzewczego do sieci elektrycznej samochodu na
wskaźniku świeci temperatura czujnika zabudowanego w konsoli. Ujemną temperaturę
oznacza znak minus. W menu głównym porusza się za pomocą przycisku „ ” (rys. 6.3).
Przyciskiem „ ” aktywuje się / dezaktywuje tryb „czuwania”.
11
PL
PLANAR-2D-12/24
I
II
III
IV
V
VI
VII
12
Sposób sterowania – wg mocy;
Temperatura czujnika zamontowanego w konsoli to -12 °С;
„О” – uruchomienie urządzenia;
„ ” – przejście do kolejnego menu;
„ ” – aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania“;
Sposób sterowania – wg temperatury;
Temperatura czujnika zamontowanego w konsoli to -12 °С;
Test działania urządzenia grzewczego przebiega na podst. danych
czujnika, zainstalowanego w konsoli sterowania.
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Sposób sterowania – wg temperatury;
Temperatura czujnika zamontowanego w nagrzewnicy to -13 °С;
Test działania urządzenia grzewczego przebiega na podst. danych
czujnika, zainstalowanego w nagrzewnicy.
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Sposób sterowania – wg temperatury;
Temperatura czujnika zamontowanego w konsoli to -12 °С;
Test działania urządzenia grzewczego przebiega na podst. danych
czujnika, zainstalowanego w konsoli sterowania.
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Jeśli zainstalowano czujnik kabinowy (włączony).
Sposób sterowania – wg temperatury;
Temperatura czujnika kabinowego to -10 °С;
Test działania urządzenia grzewczego wykonuje się wg danych
zewnętrznego czujnika kabiny.
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Sposób sterowania – wg mocy;
Temperatura czujnika kabinowego to -10 °С;
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Sposób sterowania – wg temperatury;
Temperatura czujnika kabinowego to -10 °С;
Test działania urządzenia grzewczego wykonuje się wg danych
temperatury zewnętrznego czujnika kabiny.
„О” – uruchomienie urządzenia grzewczego;
„ ” - przejście do kolejnego menu;
„ ” - aktywacja/dezaktywacja trybu „czuwania”;
Rys. 6.3.- Menu przełączane
lewym przyciskiem
PLANAR-2D-12/24
PL
Aktywowanie - dezaktywowanie trybu „czuwania” wykonuje się przyciskiem „ ” (rys. 6.4).
Rys. 6.4 – Menu przełączane prawym przyciskiem
Po uruchomieniu urządzenia grzewczego, zależnie od sposobu sterowania, należy ustawić
wartość temp. lub mocy.
Przy sterowaniu wg mocy wymaganą wartość (8 stopni)
ustawia się wciskając „ ” (mniej) lub „ ” (więcej). Na
wskaźniku będzie świecić skala podziałką, wg której
ustawia się wartość mocy (Rys. 6.5.).
Rys. 6.5 – Sterowanie wg
mocy
Przy sterowaniu wg temperatury (niezależnie od
aktywowania trybu „czuwania”) można za pomocą
przycisku „ ” (więcej) lub „ ” (mniej) ustawić wartość
temperatury (w otoczeniu zainstalowanego czujnika, w
zakresie od l do 30°C). (Rys. 6.5 a).
Rys. 6.5.а – Sterowanie wg
temperatury
Ze względu na oszczędność energii po 20 sekundach od ostatniego przyciśnięcia
przycisku wskaźnik zgaśnie, a wybrana dioda nr 1 lub 3 będzie:
- stale świecić, gdy urządzenie pracuje;
- migać wolno (raz na 1,5 s), gdy urządzenie nie pracuje( );
- miga przy awarii (raz na sekundę);
- miga szybko (pięć razy na sekundę) przy odłączeniu urządzenia grzewczego (przy
przewietrzaniu) ( ).
W celu przywrócenia wskazań trzeba przycisnąć dowolny przycisk.
Ostrzeżenie!
1. Przy awarii podłączenia kabinowego czujnika temperatury urządzenie
przejdzie w tryb pośredni pracy według mocy.
2. Przy uruchomieniu urządzenia grzewczego bez ustawienia trybu pracy
należy raz przycisnąć przycisk „О”, gdy świeci wskaźnik lub dwa razy, gdy nie
świeci.
13
PL
PLANAR-2D-12/24
6.2.5 Zatrzymanie (wyłączenie) urządzenia.
Urządzenie grzewcze wyłącza się przyciskiem „О”. Jednocześnie odcina to dopływ
paliwa, a przez 3 do 5 minut przewietrzana jest komora spalania, dioda nr 1 lub 3 będzie
szybko migać do chwili zakończenia przewietrzania (rys. 6.6).
Rys. 6.6 - Przewietrzanie
Ostrzeżenie! Zabrania się odłączania dopływu
urządzenia przed zakończeniem cyklu przewietrzania.
energii
elektr.
do
6.2.6 Wskazanie kodu awarii przy zaburzeniach pracy urządzenia
Przy uruchomieniu i pracy urządzenia mogą pojawić
się
usterki.
Wówczas
jednostka
sterująca
automatycznie
dokona
wyłączenia
urządzenia
grzewczego. Każda usterka ma przypisany kod, który
automatycznie jest wyświetlany na wskaźniku, jak
pokazano na rys. 6.7. Następnie kod awarii i dioda
sygnalizacyjna trybu pracy urządzenia grzewczego
zaczną powoli migać. Kody awarii urządzenia
grzewczego podano w tabeli 6.1. Wciśnięcie
dowolnego przycisku konsoli (po zakończeniu pracy)
wyświetli kod awarii i konsola będzie w stanie
Rys. 6.7 – Wskaźnik przy awarii
wyjściowym.
urządzenia grzewczego
6.2.7 Możliwe awarie
Jeśli po wciśnięciu dowolnego przycisku na konsoli wskaźnik (dioda) nie świeci, to
należy sprawdzić:
- bezpieczniki – 25 A;
- przewody połączeniowe i złącza;
Uszkodzonej konsoli się nie naprawia, ale wymienia na nową.
Cechy szczególne sterowania grzejnikiem:
- Podczas pracy grzejnika nie można zmieniać parametrów jego pracy (zmieniać
wartości dla czujników, włączać/wyłączać tryb gotowości);
- Jeżeli grzejnik był włączony z pulpitu sterującego, to w czasie jego pracy można
ustawić czas pracy grzejnika z modemu za pomocą polecenia SMS. Po upływie tego czasu
grzejnik wyłączy się. Jeżeli ustawiony czas jest krótszy, niż czas, przez który grzejnik
pracował, dojdzie do natychmiastowego wyłączenia grzejnika.
14
PLANAR-2D-12/24
PL
Tabela 6.1 – Kody awarii
Liczba
mignięć
Kod
awarii
Opis awarii
Komentarz
Usuwanie awarii
1
Przegrzanie wskutek
uzyskania górnej
temperatury granicznej.
Przegrzanie wskutek
szybkiego wzrostu temp.
płaszcza.
12
2
Przegrzanie w okolicy
jednostki sterującej
5
5
6
6
4
9
Awaria świecy żarowej
Sprawdzić świecę żarową, jeśli trzeba, to
wymienić.
10
Awaria dmuchawy
powietrza. Obroty są
niższe niż wartość
nominalna
Sprawdzić instalację elektryczną napędu.
Usunąć awarię, jeśli trzeba, to wymienić
dmuchawę powietrza.
1
11
9
12
2
13
9
15
10
16
7
17
Awaria wskaźnika
płomienia (czujnik
przegrzania płaszcza).
Awaria czujnika
temperatury
zabudowanego w
jednostce sterującej
Sprawdzić króciec wejścia i wyjścia
nagrzewnicy, czy wejście/wyjście powietrza
jest wolne. Sprawdzić wskaźnik płomienia
(czujnik przegrzania) na wymienniku ciepła,
i jeśli trzeba, to wymienić.
Sprawdzić króciec wejścia i wyjścia
nagrzewnicy, czy wejście/wyjście powietrza
jest wolne.
Sprawdzić wskaźnik płomienia (czujnik
przegrzania) na wymienniku ciepła, i jeśli
trzeba, to wymienić.
Wymienić jednostkę sterującą.
Sprawdzić akumulator, regulator napięcia i
przewody zasilające. Napięcie między 1 i 2
Wyłączanie, zbyt wysokie
stykiem złącza XS2 (zob. schemat połączeń
napięcie
elektr. rys. 4.1) nie może przekraczać 16V
(30V).
Przy wykorzystaniu limitu prób
uruchomienia sprawdzić świecę, ilość paliwa
Liczba prób uruchomienia
i jego doprowadzenie. Sprawdzić układ
urządzenia wyczerpana
doprowadzenia powietrza potrzebnego do
spalania i przewody wydechowe.
Sprawdzić akumulator, regulator napięcia i
przewody zasilające. Napięcie między 1 i 2
Wyłączanie, zbyt niskie
stykiem wtyczki XS2 (zob. schemat połączeń
napięcie
elektr. rys 4.1) nie może być niższe niż 10V
(20V).
Sprawdzić króciec wejścia i wyjścia
W czasie przewietrzania
nagrzewnicy, czy wejście/wyjście powietrza
wskaźnik płomienia
jest wolne. Sprawdzić wskaźnik płomienia
(czujnik przegrzania) nie
(czujnik przegrzania) na wymienniku ciepła,
ostygł.
i jeśli trzeba, to wymienić.
Sprawdzić, czy w instalacji elektr. pompy
Awaria pompy paliwa
paliwa nie doszło do spięcia i przerwy, jeśli
trzeba, to wymienić.
15
PL
PLANAR-2D-12/24
8
20
11
27
11
28
3
29
—
78
Awaria połączenia między
konsolą sterowania i
nagrzewnicą
Awaria dmuchawy
powietrza. Silnik się nie
obraca
Awaria dmuchawy
powietrza. Silnik pracuje w
sposób niekontrolowany
Sprawdzić połączenia kablowe, złącze.
Sprawdzić instalację elektryczną, pompę
powietrza i jednostkę sterującą, jeśli
potrzeba, to wymienić.
Sprawdzić ilość i dopływ paliwa. Sprawdzić
układ doprowadzenia powietrza potrzebnego
W czasie pracy urządzeni
do spalania i przewody wydechowe. Jeśli
przekroczono limit zgaśnięć
można uruchomić urządzenie grzewcze, to
płomienia
sprawdzić pompę paliwa i jeśli potrzeba
wymienić.
Podaje się do informacji użytkownika.
W czasie pracy urządzenia Sprawdzić dociągnięcie zacisków na
odnotowano zgaszenie
doprowadzeniu paliwa, szczelność
płomienia.
przewodów paliwowych, króćca pompy
paliwa.
6.3 Używanie i włączenie pojazdowej sygnalizacji zdalnej do włączania i
wyłączania urządzenia grzewczego
Do sterowania pracą urządzenia grzewczego można używać zdalnej sygnalizacji
bezpieczeństwa, jeśli dostępny jest wolny kanał. Do wyjścia tego kanału podłącza się
przekaźnik (nie wchodzi w skład dostawy), którego kontakty są zwykle rozłączone.
Należy je połączyć z wyjściami kabli wiązki kablowej modemu przed złączem ХР8 (zob.
rys. 4.1).
Końce przewodów są zamknięte w elastycznej rurce. W celu podłączenia urządzenia
grzewczego należy wyczyścić końce przewodów i bezpiecznie je połączyć (zlutować)
z przekaźnikiem auta (jeśli trzeba to przewody wydłużyć). Urządzenie grzewcze można
sterować dwojako: przez krótkie połączenia styków przekaźnika (czas zamknięcia
połączenia wynosi od 0,5 do 3 s) i przez dłuższe połączenie (dłużej niż 3 s). Przy krótkim
połączeniu pierwszy impuls włącza urządzenie grzewcze, a drugi je wyłącza. Przy
dłuższym połączeniu styków przekaźnika po sygnale dodatku sterowania „zdalnego”
inicjuje się polecenie „Uruchomić”, a przy rozłączeniu polecenie „Stop”.
Po uruchomieniu urządzenie zacznie pracować w trybie „max” w systemie wg mocy.
Zakończyć pracę nagrzewnicy można zdalnie lub za pomocą konsoli.
Typ „pilota” i przekaźnika nie większego znaczenia, ale ważne, aby prąd pracy
przekaźnika nie przekraczał dopuszczalnego obciążenia kanału pilota.
Wiązka kablowa złącza ХР8, do którego się podłącza pilota, używana jest także do
podłączenia modemu. Praca urządzenia grzewczego może być sterowana za pomocą
wszystkich podłączonych urządzeń (konsola, modem, dodatkowa sygnalizacja zdalna).
16
PLANAR-2D-12/24
PL
6.4 Używanie i instalacja modemu do uruchamiania urządzenia grzewczego
Pracą urządzenia grzewczego można sterować z odpowiedniego telefonu, z
modemem i odpowiednią aplikacją.
Do zdalnego sterowania pracą nagrzewnicy uwzględnia się możliwość podłączenia
do jednostki sterującej modemu GSM. Taki modem jest przeznaczony do użycia w
warunkach niekorzystnych (zimno, wibracje itp.). Do modemu, tak jak do telefonu,
wkłada się kartę SIM.
Sterowanie urządzeniem grzewczym wykonuje się za pomocą aplikacji
zainstalowanej w telefonie komórkowym (zob. polecenia z modemu).
Modem zamontować w dowolnym czystym miejscu. Do modemu podłączyć antenę i
wyprowadzić ją do przestrzeni otwartej (np. szyba przednia). Podłączyć modem do
nagrzewnicy (zgodnie z rys. 4.1 i 7.1) oraz sprawdzić jego gotowość do pracy.
Szczegółowa instrukcja obsługi programu znajduje się w „Podręczniku użytkownika
aplikacji TeplostarSMS” (w zestawie z modemem).
17
PL
PLANAR-2D-12/24
7. Dostarczany zestaw
Połączenie głównych zespołów i elementów urządzenia grzewczego wg rys. 7.1.
Wykaz głównych zespołów i elementów urządzeń grzewczych podano w tab. 7.1
18
PLANAR-2D-12/24
PL
Rys. 7.1- Schemat połączenia głównych zespołów i elementów urządzenia grzewczego
Tabela 7.1
Nr
Nazwa
1 Nagrzewnica (12V lub 24V)
2 Wiązka kablowa pompy paliwa
3 Wiązka kabli zasilania
4 Zbierak powietrza
5 Izolacja termiczna
6 Zasłona
7* Zbiornik paliwa
8* Narożnik z wkładką
9 Zacisk
10 Konsola sterowania PU-8М lub PU-10М*
11 Pompa paliwa 24V lub 12V
12* Czujnik kabinowy
13* Modem
14 Urządzenie poboru paliwa
15* Odcinający zawór elektromagnetyczny
Ilość,
szt.
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
17
21
Wspornik
Zacisk
2
1
25
27
Przewody paliwowe, rurka poliamidowa PA11-5,3x1,65, L=5500 mm
Złączka, Wąż SEMPERIT S FUB 386 Fuel PN 12bar DN5, L=70 mm
1
4
30
31**
32
33*
34
36*
38
41
43
Zacisk
Wąż metalowy L= 1000 mm
Śruba М6х16
Śruba М6х20
Śruba М6х25
Wkręt М 6,4x16
Nakrętka М6
Podkładka 6
Podkładka 6 sprężynująca
2
1
5
6
1
6
16*
11*
14*
45
49
50
52
53
54
Taśma złącz АМР 282762-1
Zacisk Mikalor 20x32/9 Wl
Zacisk АВА mini 10/9
Zacisk Mikalor 25x40/9 Wl
Zacisk plastikowy 200x3.6
Zacisk siłowy 26-28 Vaper
1
1
8
1
15
1
* Dostarcza się na specjalne zamówienie.
** Można zamówić rurę wydechową poz. 31 bez zainstalowanej zasłony poz. 6.
Instalację zasłony wykonać wg rys. 7.1.
19
PL
PLANAR-2D-12/24
8. Wymogi dotyczące montażu części i agregatów urządzenia grzewczego
8.1 Montaż nagrzewnicy
Nagrzewnicę montuje się wewnątrz pomieszczenia lub kabiny samochodu z
uwzględnieniem dopuszczalnej pozycji roboczej rys. 8.1. Rys. 8.1 pokazuje dwie pozycje
graniczne montażu nagrzewnicy. Otwór wejściowy musi był umieszczony tak, aby w
standardowych warunkach pracy nie nastąpiło zassanie gazów wydechowych z silnika
samochodu i urządzenia grzewczego. Odległości od ścian i przegród do światła otworu
wejściowego nagrzewnicy musi wynosić co najmniej 50 mm (zob. rys. 8.1). Odległości od
ścian i przegród do światła otworu wyjściowego nagrzewnicy musi wynosić co najmniej
150 mm. Przy montażu i pracy nagrzewnicy należy zabezpieczyć otwory wejścia i wyjścia
przed dostaniem się obcych przedmiotów. Nagrzewnicę należy zamontować w miejscu z
dostępem w przypadku demontażu, co umożliwi szybką konserwację i obsługę. Podczas
montażu nagrzewnicy zwracać uwagę, aby jej płaszcz nie stykał się z podłogą i innymi
częściami kabiny lub przestrzeni życiowej. Otwory w płaszczu pojazdu drogowego,
potrzebne do instalacji nagrzewnicy, należy wykonać wg rysunku 8.2.
Przewody powietrzne, podłączane do nagrzewnicy, muszą być wolne od wszelkich
deformacji, ograniczających światło przewodów powietrznych. Maksymalna długość
wyjściowych przewodów powietrznym wynosi 5 m całkowitej długości.
OSTRZEŻENIE!!! Niezawodność pracy urządzenia grzewczego zależy od
prawidłowego montażu nagrzewnicy. Nagrzewnica musi być zainstalowana poziomo,
jak pokazano na rys. 8.1.
Rys. 8.1 – Opcje montażu nagrzewnicy
20
PLANAR-2D-12/24
PL
4 otwory
Rys. 8.2 – Otwory montażowe do instalacji nagrzewnic
8.2 Montaż zbieracza powietrza.
Powietrze, niezbędne do procesu spalania, nie może być zasysane z pomieszczenia,
kabiny lub przestrzeni bagażowej samochodu. Otwór ssący króćca należy zamontować w
takiej pozycji, która uniemożliwi jego zanieczyszczanie lub dostawanie się śniegu, i
zapewniającej wolny odpływ wody, która dostanie się do wnętrza. Zabrania się
umieszczania otworu zbieracza powietrza przeciwnie do kierunku strumienia powietrza w
ruchu samochodu.
8.3 Montaż rury wydechowej
Przy montażu rury wydechowej trzeba uwzględniać jej wysoką temperaturę w czasie
pracy. Rurę wydechową należy przyciąć na potrzebną długość (sprężysty żebrowany wąż
metalowy). Wąż wydechowy przymocować za pomocą uchwytów i zamontować tak, aby
była lekko nachylona ku dołowi w kierunku wylotu. W celu ochron poszczególnych części
samochodu (instalacji elektrycznej i innych instalacji samochodu) przed wysoką
temperaturą należy rurę wydechową przymocować z użyciem izolacji termicznej.
Na rurze wydechowej należy wykonać podłużne nacięcie (około 15 mm) w celu
lepszego uszczelnienia przyłącza do króćca nagrzewnicy (nacięcie nie może przekroczyć
obrębu króćca). Strona czołowa rury wydechowej przy montażu nie może dotykać
uszczelnienia gumowego nagrzewnicy. Gazy wydechowe muszą być odprowadzane na
zewnątrz. Wyjście gazów wydechowych i wejście powietrza potrzebnego do spalania
muszą być umieszczone tak, aby uniemożliwić ponownego zassania gazów wydechowych.
Przy montażu rury wydechowej należy wyeliminować możliwość przenikania gazów
wydechowych do kabiny lub ich zasysanie przez wentylator z radiatora instalacji
grzewczej kabiny. Należy też uniemożliwić szkodliwe oddziaływanie gazów na pracę
agregatów samochodu. Otwór wyjściowego króćca należy zamontować pozycji
uniemożliwiającej jego zanieczyszczanie lub dostawanie się śniegu, i zapewniającej wolny
odpływ wody, która się do niego dostanie.
Na końcu rury wydechowej zamontowana jest osłona niezbędna do stabilnej pracy
urządzenia grzewczego w niskich warunkach. Jeśli osłona nie jest zamontowana (zależy
od zamówienia), to należy ją zamontować według rys. 7.1.
Zabrania się umieszczania otworu wyjścia powietrza przeciwnie do kierunku
strumienia powietrza w ruchu samochodu.
21
PL
8.4 Montaż zbiornika paliwa.
Zbiornik paliwa zamontować zgodnie z
rysunkiem 8.3. Zbiornik paliwa musi być
umieszczony tak, aby paliwo, które może wyciec z
otworu wlewu, wyciekało na ziemię.
Wlew zbiornika paliwa nie może być
umieszczony wewnątrz, w przestrzeni bagażowej,
ani w przestrzeni silnika. Jeśli wlew znajduje się z
boku środka transportu, to jego zamknięcie w
pozycji zamkniętej nie może przekraczać
zewnętrznych rozmiarów karoserii. Paliwo, które
może się rozlać przy tankowaniu zbiornika paliwa,
nie może dostać się do układu wydechowego i
instalacji elektrycznej. Musi być odprowadzone na
ziemię.
Należy uniemożliwić wyciek paliwa ze
zbiornika w przypadku awarii szczelności pompy
paliwa (grawitacyjnie). Dlatego najpierw należy
umieścić zbiornik paliwa tak, aby maksymalny
poziom paliwa znajdował się niżej, niż przekrój
przewodu paliwowego nagrzewnicy.
PLANAR-2D-12/24
Rys. 8.3 – Montaż zbiornika
paliwa w samochodzie.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać kontrolę zbiornika paliwa.
Jeśli w zbiorniku przez dłuższy czas znajdowało się paliwo (np. z zeszłego sezonu
grzewczego), to należy je usunąć! Zbiornik należy przepłukać benzyną lub naftą i zalać
nowym olejem napędowym. Zabieg służy usunięciu osadów, powstających w paliwie
przy długim składowaniu. Zaniechanie tego zabiegu może powodować zatkanie lub
awarię pompy paliwa i zwiększone osadzanie się sadzy w komorze spalania.
22
PLANAR-2D-12/24
PL
8.5 Instalacja urządzenia poboru paliwa w zbiorniku samochodu
Urządzenie poboru paliwa instaluje się w zbiorniku paliwa zgodnie z rys. 8.4 а).
Razem z urządzeniem poboru paliwa należy zamontować w otworze zbiornika specjalną
podkładkę, zgodnie z rys. 8.4 b). Przy montażu przewodów paliwowych od urządzenia
poboru paliwa do nagrzewnicy należy postępować zgodnie z rys. 8.5.
1- Urządzenie poboru paliwa
2- Nakrętka М8
3- Podkładka 8 (powiększona)
4- Podkładka 8 (zmniejszona)
5- Podkładka specjalna
6- Podkładka uszczelniająca
Rys. 8.4 – Montaż urządzenia poboru paliwa.
Nagrzewnica
1- zbiornik paliwa
2- urz. poboru paliwa
3- przewody paliwowe dy =2 mm
4- pompa paliwa
5- obejma
Rys. 8.5 – Schemat montażu układu ogrzewania grzejnika
z urządzeniem poboru paliwa
23
PL
PLANAR-2D-12/24
8.6 Montaż pompy paliwa i przewodów paliwowych
8.6.1 Montaż pompy paliwa
Pompę paliwa należy najpierw zamontować jak najbliżej zbiornika paliwa, niżej niż
dolny poziom paliwa w zbiorniku paliwa.
Nagrzewnic powietrza "PLANAR-2D-12/24" wyposażone są w pompy paliwa firmy
produkcyjne "ADVERS" Pozycja montażu pompy paliwa musi odpowiadać rys. 8.6
(najbardziej odpowiednia jest poz. pionowa).
а – wysokość zasysania
do 700 mm;
b – różnica poziomów
między pompą paliwa i
nagrzewnicą – do 1500 mm.
Rys. 8.6 – Dopuszczalna poz. montażowa pompy paliwa
Nagrzewnic powietrza PLANAR-2D-12/24-TM (oznaczone "TM".) wyposażone są
w pompy paliwa firmy produkcyjne " Thomas Magnete " Pozycja montażu pompy paliwa
musi odpowiadać rys. 8.6a (najbardziej odpowiednia jest poz. horizontal)
wyjście
wejście
Rys. 8.6a - Dopuszczalna poz. montażowa pompy paliwa
8.6.2 Przy montażu przewodów paliwowych nie może dojść do załamania połączeń.
Do odcięcia przewodów paliwowych używać ostrego noża, zob. rys. 8.7. W miejscach
cięcia nie może dojść do zwężenia przekroju przepływu przewodu paliwowego, powstania
wgnieceń lub zadziorów
24
PLANAR-2D-12/24
Dobrze
PL
Źle
Rys. 8.7 – Odcięcie przewodu paliwowego przed jego instalacją
OSTRZEŻENIE!
1. Przewody paliwa i pompa paliwa muszą być zabezpieczone przed nagrzaniem,
dlatego nie mogą być instalowane obok rur wydechowych i na silniku.
2. Pożądane jest, aby przy układaniu przewodów paliwa, od pompy paliwa do
nagrzewnicy, zachować kąt wzniosu.
8.7 Montaż instalacji elektrycznej urządzenia grzewczego
Montaż wiązek kabli urządzenia grzewczego wykonać zgodnie ze schematem
połączeń elektrycznych urządzenia (zob. rys. 4.1). Przy montażu wiązek kabli należy
wyeliminować ich grzanie, deformację i przemieszczanie w czasie pracy samochodu.
Wiązki kabli mocować do części samochodu za pomocą plastikowych pasków
zaciskowych.
Ostrzeżenie! Montaż wykonywać przy wyjętym bezpieczniku.
Szczegółowe informacje znajdują się rosyjsko-angielski przewodnik.
25
PL
PLANAR-2D-12/24
8.8 Montaż czujnika kabinowego
Czujnik kabinowy (rys. 8.8) jest przeznaczony do pomiarów temperatury
otaczającego go powietrza i umożliwia pracę urządzenia grzewczego w trybie utrzymania
zadanej temperatury w zakresie 1÷ 30°С.
Czujnik montuje się w kabinie (albo przestrzeni życiowej pojazdu drogowego) w
miejscu dogodnym dla kierowcy (pracowników). Maksymalna długość dla czujnika
kabinowego wynosi 5000 mm. Po montażu złącze czujnika łączy się ze złączem
grzejnika XS4 (zob. rys. 4.1)
(poz. 1 - mikroukład; poz. 2 – zacisk kołkowy)
Rys. 8.8 Czujnik kabinowy
8.9 Elektromagnetyczny zawór zamykający.
Elektromagnetyczny zawór zamykający służy do doprowadzenia lub zatrzymania
dopływu paliwa do urządzenia grzewczego. Zawór montuje się przed pompą paliwa i
zabezpiecza przed dopływem paliwa do niepracującego urządzenia grzewczego. Zawór
standardowo jest zamknięty. Cewka elektromagnesu otrzymując prąd odsuwa trzpień
elementu zamykającego zaworu, otwierając przepływ paliwa. Przy braku zasilania zaworu
sprężyna zwrotna przyciśnie trzpień z elementem zamykającym do gniazda zaworu
zamykając przepływ paliwa.
9. Próba urządzenia grzewczego po montażu
9.1 Należy upewnić się, że przy montażu przestrzegano poniższych zasad:
- hermetyczność układu paliwa;
- niezawodność mocowania połączeń elektrycznych, wiązek kabli i elementów
urządzenia grzewczego.
9.2 Na wiązkę kabli zasilania należy zamontować bezpieczniki 25A.
9.3 Układ paliwowy należy napełnić paliwem, korzystając z pompki (pompkę paliwa
UPT można zamówić w zakładzie produkcyjnym) lub wielokrotnie uruchamiając
urządzenie grzewcze. Po napełnieniu układu paliwa należy sprawdzić szczelność
przewodów paliwowych.
9.4 Włączyć urządzenie grzewcze i sprawdzić jego działanie w trybie minimum i
maksimum.
Proces uruchomienia zaczyna się od przewietrzania komory spalania. Po zakończeniu
przewietrzania zaczyna się proces rozgrzewania i przejście zadanego trybu.
9.5 Wyłączyć urządzenie grzewcze. Przy wyłączeniu grzejnika dopływ paliwa jest
odcięty i nastąpi przewietrzanie komory spalania i wymiennika ciepła.
9.6 Uruchomić urządzenie grzewcze w czasie pracy silnika samochodu i upewnić się,
że urządzenie pracuje prawidłowo.
26
PLANAR-2D-12/24
PL
Ostrzeżenie!
1 Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia grzewczego po montażu zaleca się
napełnienie układu paliwa za pomocą pompki paliwa, bezpośrednio do króćca
wejściowego nagrzewnicy. Przy braku pompki należy kilkakrotnie wykonać
uruchomienie urządzenia grzewczego, aż układ paliwa zostanie napełniony.
2 Należy pamiętać, że gdy po włączeniu nie nastąpi uruchomienie urządzenia
grzewczego, to jednostka sterująca automatycznie powtórzy uruchomienie. Jeśli po
dwóch próbach urządzenie się nie uruchomi, do na konsoli wyświetli się kod awarii zob. tabela 6.1.
10. Zalecenia
10.1 Jeśli nie uda się uruchomić urządzenia grzewczego, to należy sprawdzić, czy w
zbiorniku znajduje się paliwo, czy akumulator jest naładowany, czy działają styki złącz i
czy nie są uszkodzone bezpieczniki 25А.
10.2 W okresach postoju urządzenia, w celu utrzymania jego kondycji, należy je
uruchamiać raz na miesiąc na czas 5-10 minut, także w ciepłych okresach roku. Zabieg ten
jest niezbędny z powodu usunięcia lepkich warstw osadów, tworzących się na ruchomych
częściach pompy paliwa. Nie wykonywanie tej operacji może być przyczyną awarii
urządzenia grzewczego.
10.3 Należy regularnie sprawdzać stan naładowania akumulatora.
10.4 Niezawodność pracy urządzenia grzewczego zależy od rodzaju stosowanego
paliwa. Rodzaj stosowanego paliwa odpowiada normie krajowej GOST 305-82 i zależy od
temperatury otoczenia (tabela 10.1). Można stosować także mieszanki, zgodnie z rys. 10.
10.5 Przy długotrwałym postoju lub parkowaniu samochodu zalecamy odłączenie
urządzenia grzewczego od źródła zasilania (akumulatora), w celu uniknięcia jego
rozładowania (pobór prądu urządzenia w stanie spoczynku wynosi 30 ÷ 40 mA).
Tabela 10.1
Temperatura otoczenia, ° С
Rodzaj paliwa lub mieszanki
Pow. 0
Olej napędowy L-0,2-40 lub L-02-62 GOST 305-82
Od 0 do minus 5
Olej napędowy 3-0,2 minus 35 GOST 305-82
Od minus 5 do minus 20
Poniżej minus 20
Olej napędowy 3-0,2 minus 35 GOST 305-82 lub Olej
napędowy 3-0,2 minus 45 GOST 305-82
Olej napędowy А-0,4 GOST 305-82
27
PL
PLANAR-2D-12/24
Dla letniego oleju napędowego
Dla zimowego oleju napędowego
nafty
Rys. 10 - Zawartość nafty w mieszance z olejem
napędowym zależnie od temperatury powietrza otoczenia
11. Możliwe usterki eksploatacyjne urządzenia i ich usuwanie
11.1 Usterki, które można usunąć samodzielnie.
Jeśli po włączeniu urządzenia nie nastąpi jego uruchomienie, należy:
1) sprawdzić, czy w zbiorniku i przewodach za pompą paliwa jest paliwo;
2) sprawdzi bezpieczniki 25A;
3) sprawdzić styki złącz i bezpieczników (styki mogą być utlenione);
4) rozłączyć złącza ХР2 i XS2 (rys. 4.1) na czas 1-2 minut i ponownie je połączyć.
11.2 Wszystkie inne usterki można ustalić na podstawie kodu awarii, wyświetlanego
na pulpicie.
11.3 W przypadku innych awarii, powstałych w czasie pracy i nie podanych w
punkcie 11.1, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Urządzenia grzewcze są wyposażone w świecę z elementem żarowym
produkcji japońskiej. Działanie tych świec należy sprawdzić z użyciem napięcia 9V (dla
wyrobów z napięciem zasilania 12V) lub 18V (dla wyrobów z napięciem zasilania 24V).
12. Transport i składowanie
12.1 Urządzenia grzewcze w transporcie nie stanowią żadnych zagrożeń i mogą być
transportowane za pomocą dowolnych środków transportowych (włącznie z lotniczymi i
kolejowymi), zapewniającymi ochronę produktów przed opadami atmosferycznymi i
czynnikami klimatycznymi, zgodnie z zasadami normy krajowej 5 GOST 15150-69, oraz
przed mechanicznymi czynnikami według kategorii С GOST 23216-78.
12.2 Warunki transportu i magazynowania (składowania) urządzenia grzewczego
(dot. czynników klimatycznych), musi spełniać warunki składowania określone przez
normę 2 GOST 15150-69.
12.3 Czas magazynowania urządzenia w opakowaniu producenta wynosi 24
miesiące.
28
PLANAR-2D-12/24
PL
13. Warunki gwarancji
13.1 Okres gwarancyjny wyrobu dobiega końca, gdy:
- okres eksploatacji osiągnął 18 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu;
- Wyrób osiągnął czas gwarantowanej żywotności 1000 godzin;
- wartość kilometrów przejechanych przez samochód z zainstalowanym
wyrobem przekroczyła 50 000.
13.2 Określony okres użytkowania urządzenia grzewczego wynosi 3 000 godzin.
13.3 W przypadku braku pieczęci organizacji z podaną datą sprzedaży, okres
gwarancyjny zaczyna upływać od daty wyprodukowania urządzenia.
13.4 Producent nie uwzględnia reklamacji dotyczących niekompletności i
uszkodzeń mechanicznych urządzenia grzewczego, do których doszło po sprzedaży.
13.5 Producent zapewnia standardowe działanie swojego wyrobu, jeśli użytkownik
będzie przestrzegać wszystkich zaleceń eksploatacyjnych, transportowych i
magazynowych, zgodnie z niniejszą instrukcją. Usterka stwierdzona w okresie
gwarancyjnym będzie usunięta bezpłatnie. Montaż wyrobu musi wykonać jednostka
upoważniona do tego przez producenta. W karcie gwarancyjnej jest jednocześnie
wypełniana rubryka „Informacje dotyczące montażu”.
Gwarancja nie dotyczy usterek powstałych w wyniku:
- siły wyższej, jak: uderzenie pioruna, pożar, zalanie, powódź, niedopuszczalne
wahania napięcia, wypadek drogowy;
- naruszenie przepisów dotyczących eksploatacji, składowania i transportu;
- montażu, naprawy lub regulacji wykonanych przez osoby lub jednostki nie
uprawnione przez producenta do prac montażowych i napraw gwarancyjnych;
- awarii urządzenia grzewczego z powodu zanieczyszczenia komory spalania;
- awarii instalacji elektrycznej samochodu;
- samodzielnej naprawy wyrobu lub zastosowania nieoryginalnych części
zamiennych.
29
DE
PLANAR-2D-12/24
« Elektrus » LLC
106 liter A floor 2 Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
« ADVERS » LLC
106, Novo-Sadovaya str.
Samara 443068 Russia
Sales department
+7(846)270-68-64; 270-65-09
E-mail: [email protected]
Manufacture
+7(846)207-05-10
Servicing
«Service company» LLC
11A Lesnaya str. Samara
443100 Russia
+7(846)266-25-39; 266-25-41
+7(846)266-25-42; 266-25-43
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
1.
Einleitung ...................................................................................................................... 3
2.
Wichtigste Parameter und Charakteristiken .................................................................. 3
3.
Regeln der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes .................................................... 4
4.
Beschreibung des Zusammenbaus und des Tätigkeitsprinzips der Standheizung ........ 5
5.
Steuerungseinheit der Standheizung (SE) ..................................................................... 6
6.
Steuerungselemente der Standheizung .......................................................................... 9
6.2 Steuerpult „PU-8М“ ................................................................................................ 10
6.3 Benutzung der Fahrzeugfernbedienung .................................................................. 17
6.4 Benutzung und Installation des Modems für das Anlassen der Standheizung ....... 18
7.
Geliefertes Set ............................................................................................................. 19
8.
Anforderungen an die Montage der Teile und Aggregate der Standheizung ............. 21
9.
Prüfung der Standheizung nach Durchführung der Montage ..................................... 27
10. Empfehlungen ............................................................................................................. 28
11. Eventuelle Fehler beim Betrieb der Standheizung und ihre Beseitigung ................... 29
12. Transport und Aufbewahrung ..................................................................................... 29
13. Garantiebedingungen................................................................................................... 30
2
PLANAR-2D-12/24
DE
1. Einleitung
Diese „Bedienungsanleitung“ (weiterhin nur „BA“) ist zur Bekanntmachung mit der
Anlage, der Tätigkeit und den Hinweisen für den Betrieb der Standheizungsanlagen
PLANAR-2D-24 und PLANAR-2D-12 (die weiterhin als „Standheizungen“ bezeichnet
werden) bestimmt, die zum Erhitzen des Fahrerplatzes und der weiteren Räumen mit
begrenztem Volumen im Inneren von Straßenfahrzeugen (SF) bestimmt sind, bei
Temperaturen der Außenluft bis minus 45°C.
Die Standheizungen PLANAR-2D-24/12 werden in zwei Aufbauten hergestellt:
1) Serienmäßig (siehe Punkt 7);
2) Erweitert (wird auf der Grundlage einer Ergänzungsbestellung geliefert):
- Modem (Bedienung der Standheizung mit SMS Nachrichten);
- Kabinentemperatursensor;
- Elektromagnetisches Sperrventil;
- Kraftstofftank (mit Montageset).
In
der
Bedienungsanleitung
müssen
nicht
unbedingt
kleinere
Konstruktionsänderungen eingeschlossen sein, die das Produktionswerk nach der
Übergabe dieser BA in den Druck durchführte.
Ausführliche Informationen finden Sie Russisch-Englisch Bedienungsanleitung.
2. Wichtigste Parameter und Charakteristiken
Die wichtigsten technischen Charakteristiken der Standheizungen wurden bei einer
Temperatur von 20°C und der angegebenen Nennspannung abgeleitet, und sind mit einer
Grenzabweichung von  10 % aufgeführt (Tabelle 1).
Tabelle 1
Bezeichnung der Parameter
Nennspannung der Versorgung, V
Kraftstoffart
Heizleistung:
max., kW
min., kW
Volumen der erhitzten Luft:
max., m3/h
min., m3/h
Kraftstoffverbrauch im Betrieb:
max., l/h
min., l/h
Leistungsaufnahme im Betrieb:
max., W
min., W
Modus des Startens und Abschaltens
Gewicht, kg, maximal
1
Modell
PLANAR-2D-12
PLANAR-2D-24
12
24
Motordiesel gemäß Norm GOST1 305 in
Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur
2
0,8
75
34
0,24
0,1
29
10
29
10
manuell
10
GOST – russische Staatsnorm
3
DE
PLANAR-2D-12/24
3. Regeln der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
3.1. Die Montage der Standheizung und von ihrem Zubehör muss eine spezialisierte
Organisation durchführen.
3.2. Die Standheizung darf man nur zu den Zwecken benutzen, die in dieser
Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
3.3. Es ist verboten, die Kraftstoffleitung im Innenraum oder in der Kabine eines
Automobils oder SF zu verlegen.
3.4. Das Automobil, in dem die Standheizung installiert ist, muss mit einem
Feuerlöschgerät ausgestattet sein.
3.5. Es ist verboten, die Standheizung an Orten zu benutzen, wo sich leicht
entzündliche Dämpfe und Gase oder eine große Staubmenge bilden und ansammeln
können.
3.6. Im Hinblick darauf, dass im Zeitraum der Tätigkeit der Standheizung die
Vergiftungsgefahr durch Auspuffgase entsteht, kann man die Standheizung nicht beim
Parken des Straßenfahrzeugs in geschlossenen Räumen benutzen (Garagen, Werkstätten
u.a.).
3.7. Beim Betanken des Automobils mit Kraftstoff muss die Standheizung
ausgeschaltet werden.
3.8. Bei Schweißarbeiten, die am Automobil oder bei der Reparatur der Standheizung
durchgeführt werden, muss die Standheizung von der Batterie abgetrennt werden.
3.9. Bei der Montage und Demontage der Standheizung müssen die
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, die durch die Vorschriften für die
Durchführung von Arbeiten an einer Elektroinstallation und am Kraftstoffsystem eines
Automobils festgelegt sind.
3.10. Es ist verboten, die Standheizung an den elektrischen Kreis des Automobils im
Zeitraum des Laufens des Motors und ohne Batterie anzuschließen.
3.11. Es ist verboten, die elektrische Versorgung der Standheizung vor Beendigung
des Zyklus des Einblasens von Luft (Durchlüftung) abzutrennen.
3.12. Es ist verboten, die Steckdosen der Standheizung bei eingeschalteter Versorgung
der Standheizung an den Stromkreis anzuschließen oder sie von ihr zu trennen.
3.13. Die Standheizung muss mit Strom aus der Batterie ohne Rücksicht auf das
Gewicht des SF versorgt werden.
3.14. Es ist verboten, sich auf die Standheizung zu stellen und auf sie Sachen
abzulegen.
3.15. Es ist verboten, die Standheizung mit Bekleidungsteilen, Stofffetzen (Teilen)
usw. abzudecken und diese vor dem Einlass oder dem Auslass der erhitzten Luft zu legen.
3.16. Nach dem Abschalten der Standheizung darf sie nicht erneut früher als nach
Verstreichen von 5 – 10 Sekunden eingeschalten werden.
3.17. Wenn es zweimal hintereinander nicht gelingt, die Standheizung einzuschalten,
muss wegen der Betriebssicherheit der Standheizung der Servicedienst kontaktiert werden,
der die Mängel feststellt und beseitigt.
3.18. Im Fall von Störungen der Standheizung müssen spezialisierte Werkstätten
kontaktiert werden, die vom Hersteller zur Durchführung der Reparatur berechtigt sind.
3.19. Wenn der Verbraucher die oben aufgeführten Anforderungen nicht einhalten
wird, verliert er das Recht auf Durchführung einer Garantiereparatur der Standheizung.
4
PLANAR-2D-12/24
DE
Beschreibung des Zusammenbaus und des Tätigkeitsprinzips der
Standheizung
Die Standheizung funktioniert unabhängig von der Tätigkeit des Automobilmotors.
Versorgungsquelle der Standheizung mit elektrischer Energie ist das Straßenfahrzeug. Das
Schema des elektrischen Anschlusses der Standheizung ist auf Bild 4.1 veranschaulicht.
Die Standheizung ist eine selbständige Heizeinheit, die sich zusammensetzt aus:
- dem Brenner (die wichtigsten Teile des Brenners sind auf Bild 4.2 veranschaulicht);
- der Kraftstoffpumpe für die Zuführung von Kraftstoff in die Verbrennungskammer;
- dem Startmechanismus und der Anzeigevorrichtung (Steuerpult);
- dem Kabelbund zum Anschluss der Elemente der Standheizung und der Verbindung
mit der Batterie.
Die Standheizung arbeitet auf dem Prinzip der Erwärmung der Luft mit
Zwangszirkulation, die über das System des Wärmeaustauschers der Standheizung geht.
Als Wärmequelle werden Gase genutzt, die durch Verbrennung des
Kraftstoffgemisches in der Verbrennungskammer entstehen. Die gewonnene Wärme
erhitzt die Wände des Wärmeaustauschers, um den von der Außenseite Luft strömt. Beim
Durchgang durch die Rippen des Wärmeaustauschers wird die Luft erhitzt und tritt in den
Innenraum des Automobils oder in den Raum des SF ein.
Beim Einschalten der Standheizung verläuft das Testen und die Kontrolle der
Betriebsfähigkeit ihrer Elemente: des Flammenanzeigers (der Flammenanzeiger schließt in
sich die Funktionen des Temperatursensors, des Wärmeaustauschers und des Sensors der
Überhitzung ein); des Elektromotors des Luftgebläses, der Glühkerze, der
Kraftstoffpumpe und ihrer elektrischen Kreise. Im Fall eines störungsfreien Zustands
beginnt dann die Phase der Aufheizung, es verläuft die vorbereitende Durchlüftung der
Verbrennungskammer und die Erwärmung der Glühkerze bis auf die notwendige
Temperatur. Dann wird die Zuführung von Kraftstoff und Luft gestartet. In der
Verbrennungskammer beginnt der Verbrennungsprozess zu verlaufen. Sobald die
Bedingungen für das stabile Verbrennen geschaffen sind, kommt es zur Abtrennung der
Glühkerze. Die Kontrolle der Flamme verläuft mit Hilfe des Flammenanzeigers. Bei der
Tätigkeit der Standheizung werden alle Prozesse von der Steuerungseinheit gesteuert.
Die Steuerungseinheit kontrolliert die Temperatur des Wärmeaustauschers und im
Fall der Überschreitung des festgelegten Wärmewerts unterbricht sie den
Verbrennungsprozess. Außerdem kann man die Standheizung in jedem beliebigen
Moment ausschalten.
Bei der Eingabe der Anweisung zum Ausschalten der Standheizung wird die
Kraftstoffzufuhr unterbrochen und mit Hilfe der Ventilierung wird die
Verbrennungskammer durchlüftet.
Eigenschaften der automatischen Steuerung der Tätigkeit der Standheizung bei
Havarie- und außergewöhnlichen Bedingungen:
1) Wenn es aus jeglichen Ursachen nicht gelingt, die Standheizung anzulassen, kommt
es zur automatischen Wiederholung des Anlassprozesses. Nach zwei misslungenen
Versuchen schaltet sich die Standheizung ab;
2) Wenn es während der Tätigkeit der Standheizung zum Ausfall des
Verbrennungsprozesses kommt, startet die Standheizung wiederholt die Erhitzung.
Im gegebenen Fall wird die Standheizung maximal dreimal angelassen;
4.
5
DE
PLANAR-2D-12/24
3) Bei Überhitzung der Standheizung (zum Beispiel im Fall der Abdeckung der
Eingangs- oder Ausgangsöffnung im Brenner) kommt es zum automatischen
Abschalten
der
Standheizung
mit
anschließender
Ventilation
der
Verbrennungskammer und des Wärmeaustauschers;
4) Beim Sinken der Spannung unter 10 V (20 V) oder bei ihrer Erhöhung über 16 V
(30 V) kommt es zum Abschalten der Standheizung. In den Klammern sind die
Werte für die Standheizungen aufgeführt, die bei einer Nennspannung von 24 V
arbeiten;
5) Beim Havarieabschalten der Standheizung beginnt auf dem Steuerpult der
Störungscode zu leuchten, dessen Decodierung in Tabelle 6.1 aufgeführt ist.
5. Steuerungseinheit der Standheizung (SE)
Die SE stellt die Steuerung der Tätigkeit der Standheizung zusammen mit dem
Steuerpult sicher. Die SE hat folgende Funktionen:
а) Sie führt die Grunddiagnostik (Kontrolle der Betriebsbereitschaft) der Teile der
Standheizung beim Anlassen durch;
b) Sie führt die Diagnostik der Teile der Standheizung während ihrer gesamten
Tätigkeit durch;
c) Sie schaltet die Standheizung nach der Eingabe der Anweisung aus dem
Steuerpult ein und aus;
d) Sie kontrolliert den eingestellten Temperaturwert;
e) Sie steuert den Verbrennungsprozess;
f) Sie schaltet automatisch den Betrieb der Belüftung nach Beendigung des
Verbrennungsprozesses ein;
g) Sie schaltet automatisch die Standheizung in diesen Fällen ab:
- bei Verlust der Betriebsfähigkeit von einem der kontrollierten Teile;
- bei Überschreitung der zulässigen Temperaturwerte des Wärmeaustauschers
und der Versorgungsspannung;
- bei Erlöschen der Flamme in der Verbrennungskammer.
6
PLANAR-2D-12/24
DE
1. Die Ansicht auf die Klemmen ist von der Seite des Anschlussteils abgebildet (nicht
von der Seite des Leiters);
2. * - Markierungsfarbe an den Leitern;
3. ** - Bei Ergänzungsbestellung
4. *** - Beispiel des Anschlusses des Vorerhitzers an das Automobil
Bild 4.1 – Schema des elektrischen Anschlusses
7
DE
PLANAR-2D-12/24
Bild 4.2 – Wichtigste Teile der Standheizung
8
PLANAR-2D-12/24
DE
6. Steuerungselemente der Standheizung
6.1 Steuerpult „PU-10M“
Das Steuerpult „PU-10M“ wird auf der
Grundlage einer Ergänzungsbestellung geliefert
und ist für die Steuerung der Tätigkeit der
Standheizung bestimmt.
Das Pult ist bestimmt für:
а) das Anlassen und Abschalten der
Standheizung im manuellen Betrieb;
b) Änderungen im manuellen Betrieb der
Tätigkeit
der
Standheizung
(Erwärmungstemperaturen);
c) die Anzeige des Zustands der Standheizung
gemäß der Leuchtdiode.
An der Fronttafel des Pults sind folgende
Elemente angebracht (siehe Bild 6.1):
1) Tastenschalter (Pos. 1);
Bild 6.1 – Steuerungspult PU-10М
2) Potentiometer (Pos. 2);
3) Leuchtdiode (Pos. 3).
Der Tastenschalter ist zum Ein- und Abschalten der Standheizung bestimmt. Durch
Drehen des Potentiometers kann man den Wert der Wärmeleistung verändern, und zwar
von 0,8 bis 1,8 kW, und wenn ein äußerer Kabinensensor installiert ist, kann man mit dem
Potentiometer die Temperatur von 1°С bis 30°С ändern.
Die Leuchtdiode (Pos. 3) zeigt den Zustand der Standheizung an:
- Das rote Licht leuchtet – Modus der Erhitzung oder Modus der Ventilation zu
Beginn und am Ende der Tätigkeit der Standheizung;
- Das rote Licht blinkt – bei einer Störung (Defekt). Die Anzahl des Blinkens nach
der Pause zeigt die Störungsart (siehe Tabelle 6.1);
- Die Diode leuchtet nicht – die Standheizung ist nicht in Tätigkeit.
Besonderheiten der Bedienung der Standheizung zusammen mit anderen
Steuerungselementen (Pult, Modem, entfernte Signalisierung):
- Wenn der Tastenschalter in der Position „AUS“ ist, dann
a) bildet die Anzeige den Zustand der Tätigkeit der Standheizung ab (wenn sie auf
andere Art angelassen wurde);
b) blinkt die Leuchtdiode bei einer Störung so lange, bis die Standheizung die
Tätigkeit beendet;
c) kann man in diesem Zustand jegliche Tätigkeitsparameter der Standheizung mit
Hilfe anderer Bedienungsvorrichtungen ändern.
- Wenn der Tastenschalter in der Position „EIN“ ist, dann
a) bildet die Anzeige den Zustand der Tätigkeit der Standheizung ab (sie ist in
Tätigkeit, nicht in Tätigkeit, sie hat eine Störung);
b) blinkt die Leuchtdiode bei einer Störung so lange, bis der Schalter in die Position
„AUS“ umgeschaltet wird;
9
DE
PLANAR-2D-12/24
- Wenn die Standheizung mit Hilfe eines Modems oder einer Signalisierung
angelassen wurde, dann geht beim Umschalten des Schalters von der Position „AUS“ in
die Position „EIN“ die gesamte Bedienung aller Parameter auf das Steuerpult über (die
Tätigkeitsdauer ist nicht eingeschränkt, Tätigkeit gemäß der Leistung oder gemäß der
Temperatur des Außensensors).
- Wenn die Standheizung vom Steuerpult aus angelassen wurde, dann kann man
während ihrer Tätigkeit die Tätigkeitsdauer der Heizung aus dem Modem mit Hilfe eines
SMS Befehls einstellen. Nach Verstreichen dieser Dauer schaltet sich die Standheizung
aus. Wenn eine kürzere Dauer eingestellt ist, als es die Dauer ist, in der die Standheizung
in Tätigkeit war, dann kommt es zum Abschalten der Standheizung.
6.2 Steuerpult „PU-8М“
Das Pult ist bestimmt für:
- das Anlassen und Abschalten der Standheizung im manuellen Modus;
- die Wahl der Steuerungsart – Ausrichtung auf Leistung oder Temperatur;
- die Aktivierung des „Bereitschaftsmodus“ (Stand-by);
- die Indikation der eingestellten Temperatur oder Leistung;
- die Indikation der Temperatur von einem der drei Sensoren (eingebaut im
Brenner, eingebaut im Pult oder vom Außen- oder Kabinensensor, insofern er
angeschlossen ist);
- die Indikation des Störungscodes bei Versagen der Tätigkeit der Standheizung.
6.2.1 Auf der Fronttafel des Zeitschalters sind angebracht: 4 x Röhrenlichtanzeiger,
drei Leuchtdioden und drei Tasten. Der Funktionszweck der Tasten und der Leuchtdioden
ist auf Bild 6.2 dargestellt.
Bild 6.2 – Tafel des Steuerpults PU-8М
Die Steuerungsart „nach Leistung“ ist für das schnellste Beheizen des Raums
bestimmt. Während der Tätigkeit der Standheizung kann man ihre Leistung einstellen (8
Stufen). Wenn der „max.“ Modus eingestellt ist, wird die Standheizung während der
gesamten Dauer mit maximaler Wärmeleistung arbeiten.
10
PLANAR-2D-12/24
DE
Die Steuerungsart „nach Temperatur“ ist zur Beibehaltung der notwendigen
Temperatur im gegebenen Raum bestimmt. Wenn eine niedrigere Temperatur gemessen
wird, als es die eingestellte Temperatur ist, wird die Standheizung im „max.“ Modus
arbeiten. Wenn sich die Temperatur im gegebenen Raum dem eingestellten Wert annähert,
beginnt sich die Wärmeleistung der Standheizung zu verringern. Dabei gilt, dass je kleiner
der Unterschied der Temperaturen ist, desto niedriger ist die Wärmeleistung der
Standheizung.
Der Bereitschaftsmodus ist die Bezeichnung des Modus, in dem der Prozess des
Brennens im gegebenen Raum eingestellt wird und der Prozess der Belüftung
(Ventilation) beginnt. Der Bereitschaftsmodus ist zur Beibehaltung der gleichen
Temperatur im Rauminnern notwendig. Während der Belüftung wird die Raumtemperatur
ständig gemessen, und wenn sie unter den eingestellten Wert sinkt, kommt es zum
erneuten Anlassen der Standheizung.
Eigenschaften der Tätigkeit der Standheizung:
1) Der „Bereitschaftsmodus“ ist mit der Steuerungsart „nach Temperatur“
kompatibel, und er ist nicht mit der Steuerungsart „nach Leistung“ kompatibel. Die
Standheizung wird den Prozess des Brennens bei der Tätigkeit „nach Leistung“ nicht
unterbrechen, und das unabhängig von der Indikation der Leuchtdiode Nr. 2.
2) Nach jedem Abschalten der Standheizung kommt es zur Nullstellung der
Aktivierung des „Bereitschaftsmodus“.
3) Bei Wahl der Steuerungsart „nach Leistung“ arbeitet die Standheizung während
der gesamten Dauer mit erhöhter Temperaturleistung. Wir empfehlen bei Erreichen der
Komforttemperatur die Leistung zu verringern oder den Raum zu belüften.
4) Im Modus „nach Temperatur“ wird die Tätigkeit der Standheizung auf die
Beibehaltung der eingestellten Temperatur abgezielt, wobei sich ihre Temperaturleistung
vom Maximum zum Minimum in Abhängigkeit von der Lufttemperatur ändern wird. Je
höher die Lufttemperatur sein wird, desto weniger Wärme produziert die Standheizung.
Bei Erreichen der eingestellten Temperatur:
- Wenn der „Bereitschaftsmodus“ nicht aktiviert ist, geht die Standheizung in den
„min. Modus“ über. Die weitere Tätigkeit der Standheizung ist von der Temperatur im
gegebenen Raum abhängig:
1) Wenn sich die Temperatur weiter erhöhen wird, wird die Standheizung mit der
„minimalen“ Leistung fortsetzen. Die Standheizung kann man manuell abschalten;
2) Wenn sich die Temperatur zu verringern beginnt, wird die Standheizung die
produzierte Wärmeleistung kontinuierlich erhöhen, und gleichzeitig wird sie sich
bemühen, im gegebenen Raum die eingestellte Temperatur beizubehalten. Die
Standheizung kann man manuell abschalten.
- Wenn der „Bereitschaftsmodus“ aktiviert ist, und die eingestellte Temperatur
erreicht wird, geht die Standheizung in den Bereitschaftsmodus über. Im
„Bereitschaftsmodus“ wird der Prozess des Brennens unterbrochen und die Luftventilation
des Raums beginnt. Sobald die Temperatur im gegebenen Raum auf den Wert sinkt, der
um 5°C niedriger als die eingestellte Temperatur ist, kommt es zum weiteren Glühen der
Standheizung. Die Standheizung kann man manuell abschalten.
11
DE
PLANAR-2D-12/24
6.2.2 Montage und Anschluss des Pults
Das Pult wird in die Kabine oder in den Innenraum des Automobils am
Armaturenbrett oder an eine andere Stelle, die man vom Fahrerplatz aus bequem bedienen
kann, montiert.
Das Pult wird mit Hilfe eines Klebebands befestigt, das mit der einen Seite auf die
Rückfläche des Pults aufgeklebt wird, oder mit Hilfe der Konsole. Den Ausgang des
Leiters aus dem Gehäuse des Pults kann man über die Hinterabdeckung oder aus der
Seitenfläche des Gehäuses machen, wobei die Trennwand beseitigt wird. Vor der
Installation muss die Oberfläche entfettet werden, an der das Pult installiert wird, und nach
der Wegnahme der Schutzfolie vom Klebeband kann man das Pult an die vorbereitete
Fläche installieren.
Wenn das Pult mit Hilfe der Konsole installiert wird, dann muss die Konsole mit
zwei selbstschneidenden Schrauben an das Armaturenbrett befestigt werden, und erst dann
das Pult in diese einzwacken.
Den Anschluss des Pults zum Brenner gemäß dem Schema des elektrischen
Anschlusses durchführen (siehe Bild 4.1).
6.2.3 Gesamtkontrolle des Pults nach der Montage.
Nach der Durchführung der Montagearbeiten und des Anschlusses des Pults an den
Brenner muss die Überprüfung seiner Tätigkeit auf folgende Art durchgeführt werden:
- Am Pult den Tätigkeitsmodus der Standheizung einstellen;
- Das Anlassen und Abschalten der Standheizung kontrollieren;
- Die Abtrennung der Standheizung bei einer künstlich geschaffenen Störung
kontrollieren (während der Tätigkeit der Anlage die Steckverbindung von der
Kraftstoffpumpe abtrennen), wobei das Pult den Störungscode indizieren muss.
6.2.4 Vorgehen bei der Arbeit mit dem Pult.
Beim Anschluss der Standheizung an das elektrische Netz des Automobils leuchtet
die Anzeige des Temperatursensors, der im Pult eingebaut ist. Eine negative Temperatur
wird mit dem Zeichen Minus aufgeführt. Die Bewegung im Hauptmenü wird mit der Taste
„ “ (Bild 6.3) durchgeführt. Mit der Taste „ “ wird die Aktivierung/Deaktivierung des
„Bereitschaftsmodus“ durchgeführt.
12
PLANAR-2D-12/24
I
II
III
IV
V
VI
VII
DE
Steuerungsart – nach Leistung;
Die Temperatur des Sensors, der im Steuerungspult eingebaut ist, ist -12
°С;
„О“ – Anlassen der Standheizung;
„ “ – Übergang in das weitere Menü;
„ “ – Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Steuerungsart – nach Temperatur;
Die Temperatur des Sensors, der im Steuerungspult eingebaut ist, ist 12°С;
Die Kontrolle der Tätigkeit der Standheizung verläuft gemäß den
Angaben des Temperatursensors, der im Pult installiert ist.
„О“ - Anlassen der Standheizung;
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Steuerungsart – nach Temperatur;
Die Temperatur des Sensors, der im Brenner eingebaut ist, ist -13°С;
Die Kontrolle der Tätigkeit der Standheizung verläuft gemäß den
Angaben des Temperatursensors, der im Brenner installiert ist.
„О“ - Anlassen der Standheizung;
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Steuerungsart – nach Temperatur;
Die Temperatur des Sensors, der im Steuerungspult eingebaut ist, ist 12°С;
Die Kontrolle der Tätigkeit der Standheizung verläuft gemäß den
Angaben des Temperatursensors, der im Steuerpult installiert ist.
„О“ - Anlassen der Standheizung;
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Wenn ein Kabinensensor installiert (angeschlossen) ist.
Steuerungsart – nach Temperatur;
Die Temperatur des Kabinensensors ist -10 °С;
Die Kontrolle der Tätigkeit der Standheizung verläuft gemäß den
Angaben des Außenkabinensensors.
„О“ - Anlassen der Standheizung;
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Steuerungsart – nach Leistung;
Die Temperatur des Kabinensensors ist -10 °С;
„О“ - Anlassen der Standheizung;
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
Steuerungsart – nach Temperatur;
Die Temperatur des Kabinensensors ist -10 °С;
Die Kontrolle der Tätigkeit der Standheizung verläuft gemäß den
Bild 6.3. - Menü, das mit der
Angaben des Außenkabinensensors.
linken Taste umgeschaltet
„О“ - Anlassen der Standheizung;
wird
„ “ - Übergang in das weitere Menü;
„ “ - Aktivierung/Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“;
13
DE
PLANAR-2D-12/24
Die Aktivierung – Deaktivierung des „Bereitschaftsmodus“ wird mit der Taste „ “
(Bild 6.4) durchgeführt.
Bild 6.4 – Menü, das mit der rechten Taste umgeschaltet wird
Nach dem Anlassen der Standheizung, in Abhängigkeit von der gewählten
Steuerungsart, muss der Wert der Leistung oder der Temperatur eingestellt werden.
Bei der Wahl der Steuerung nach Leistung kann man durch
Drücken der Taste „ “ (Verringerung) oder „ “
(Erhöhung) den gewünschten Wert der Leistung (8 Stufen)
einstellen. Am Indikator wird die Skala mit den Teilstrichen
leuchten, nach der der Leistungswert eingestellt wird (Bild
6.5.)
Bild 6.5 – Steuerung nach
Leistung
Bei der Wahl der Steuerung nach Temperatur (unabhängig
von der Aktivierung des „Bereitschaftsmodus“) kann man
durch Drücken der Taste „ “ (Verringerung) oder „ “
(Erhöhung) den gewünschten Wert der Temperatur
einstellen (in der Zone des installierten Sensors, in den
Grenzen von l bis 30°C). (Bild 6.5 a).
Bild 6.5.а – Steuerung nach
Temperatur
Wegen Stromersparnis hört der Anzeiger nach Verstreichen von 20 Sekunden
nach dem letzten Drücken von jeder beliebigen Tasten zu leuchten auf, wobei die
gewählte Leuchtdiode Nr. 1 oder Nr. 3:
- dauerhaft leuchten wird, bis die Standheizung in Tätigkeit sein wird;
- langsamer blinken wird (einmal in 1,5 sec), bis die Standheizung in Tätigkeit sein
wird ( );
- bei einer Störung blinken wird (einmal pro Sekunde);
- schnell blinken wird (fünfmal pro Sekunde) bei Abtrennung der Standheizung
(während der Durchlüftung) ( ).
Zur Erneuerung der Indikation muss eine beliebige Taste gedrückt werden.
14
PLANAR-2D-12/24
DE
Hinweis!
1.
Bei Unterbrechung des Anschlusses des Kabinentemperatursensors geht
die Standheizung in den mittleren Tätigkeitsmodus nach Leistung über.
2.
Beim Anlassen der Standheizung der Standheizung ohne Einstellung der
Tätigkeitsmodi muss die Taste „О“ einmal gedrückt werden, wenn die Anzeige
leuchtet, und zweimal, wenn die Anzeige nicht leuchtet.
6.2.5 Anhalten (Abschalten) der Standheizung.
Die Standheizung wird durch Drücken der Taste „O“ abgeschaltet. Dadurch wird
gleichzeitig die Kraftstoffzufuhr unterbrochen, während 3 – 5 Minuten wird die
Verbrennungskammer durchlüftet, die Leuchtdiode Nr. 1 oder Nr. 3 wird bis zum Moment
der Beendigung der Durchlüftung schnell blinken (Bild 6.6).
Bild 6.6 - Durchlüftung
Hinweis! Es ist verboten, die Stromzuführung zur Standheizung vor Beendigung
des Zyklus der Durchlüftung abzutrennen.
6.2.6 Indikation des Störungscodes bei Fehlern in der Tätigkeit der Standheizung
Beim Starten und der Tätigkeit der Standheizung
können Störungen entstehen. In einem solchen Fall gibt
die Steuerungseinheit automatisch den Befehl zum
Abschalten der Standheizung. Jede entstandene Störung
ist codiert und der Code beginnt automatisch auf der
Anzeige zu leuchten, wie es Bild 6.7 zeigt. Gleichzeitig
beginnen dann der Störungscode und die Leuchtdiode,
an der der Tätigkeitsmodus der Standheizung angezeigt
wird, langsam zu blinken. Die Störungscodes der
Standheizung sind in der Tabelle 6.1 aufgeführt. Nach
dem Drücken einer beliebigen Taste auf dem Pult (nach
Bild 6.7 – Anzeige bei einer
Beendigung der Tätigkeit) wird die Indikation des
Störung der Standheizung
Störungscodes unterbrochen und das Pult geht in den
Ausgangszustand über.
6.2.7 Eventuelle Störungen
Wenn beim Drücken einer beliebigen Taste am Pult die Anzeige (Leuchtdiode) nicht
leuchten wird, muss kontrolliert werden:
- die Sicherungen – 25 A;
- die Verbindungsleiter und die Steckdosen;
Bei einer Störung wird das Pult nicht repariert, es wird gegen ein neues ausgetauscht.
15
DE
PLANAR-2D-12/24
Besonderheiten der Bedienung der Standheizung:
- Während der Tätigkeit der Standheizung ist es nicht möglich, die Parameter ihrer
Tätigkeit zu ändern (die Werte des Sensors zu ändern, den Bereitschaftsmodus zu
aktivieren/deaktivieren);
- Wenn die Standheizung vom Steuerpult angelassen wurde, dann kann man während
ihrer Tätigkeit die Tätigkeitsdauer der Standheizung aus dem Modem mit Hilfe eines SMS
Befehls einstellen. Nach Verstreichen dieser Dauer schaltet sich die Standheizung aus.
Wenn eine kürzere Dauer eingestellt ist, als es die Dauer ist, in der die Standheizung in
Tätigkeit war, dann kommt es zum sofortigen Abschalten der Standheizung.
Tabelle 6.1 – Störungscodes
Blink- Störung
frequenz scode
1
16
1
12
2
5
5
6
6
4
9
11
10
9
12
2
13
Beschreibung
der Störung
Überhitzung, die durch
Erreichen der
Temperaturobergrenze
verursacht wird.
Überhitzung, die durch
schnelles Anwachsen der
Temperatur des Gehäuses
verursacht wird.
Überhitzung im Bereich der
Steuerungseinheit
Kommentar
Beseitigung der Störung
Den Eingangs- und Ausgangshals des
Brenners kontrollieren, ob der Eintritt und
Austritt der erwärmten Luft frei ist. Den
Flammenanzeiger (Sensor der Überhitzung)
am Wärmeaustauscher kontrollieren, im
Bedarfsfall den Austausch durchführen.
Den Eingangs- und Ausgangshals des
Brenners kontrollieren, ob der Eintritt und
Austritt der erwärmten Luft frei ist.
Störung der
Die Flammenanzeige (Sensor der
Flammenanzeige (Sensor der Überhitzung) am Wärmeaustauscher
Überhitzung des Gehäuses). kontrollieren, nach Bedarf austauschen.
Störung des
Temperatursensors, der in
Steuerungseinheit austauschen.
der Steuerungseinheit
eingebaut ist
Die Glühkerze kontrollieren, nach Bedarf
Störung der Glühkerze
austauschen.
Die Elektroinstallation des Elektromotors
Störung des Luftgebläses.
kontrollieren. Die Störung beseitigen, nach
Die Umdrehungen sind
niedriger als der Nennwert Bedarf das Luftgebläse austauschen.
Die Batterie, den Spannungsregulator und die
Zuleitungselektroinstallation kontrollieren.
Abschalten, erhöhte
Die Spannung zwischen dem 1. und 2.
Spannung
Kontakt der Steckdose XS2 (siehe Schema des
elektrischen Anschlusses, Bild 4.1) darf nicht
höher als 16 V (30 V) sein.
Wenn die zulässige Anzahl an Startversuchen
Die Versuche, die
ausgenutzt wurde, die Glühkerze, die Menge
Standheizung anzulassen,
und die Zuleitung des Kraftstoffs
wurden ausgeschöpft
kontrollieren. Das System der Zuführung der
Luft, die zur Verbrennung notwendig ist, und
das Auspuffrohr kontrollieren.
PLANAR-2D-12/24
15
Abschalten, verringerte
Spannung
10
16
Während der Dauer der
Belüftung ist die
Flammenanzeige (Sensor der
Überhitzung) nicht
ausgekühlt.
7
17
8
20
11
27
11
28
9
DE
Die Batterie, den Spannungsregulator und die
Zuleitungselektroinstallation kontrollieren.
Die Spannung zwischen dem 1. und 2.
Kontakt der Steckdose XS2 (siehe Schema des
elektrischen Anschlusses, Bild 4.1) darf nicht
niedriger
als 10V
sein
Den Eingangsund
Ausgangshals des
Brenners kontrollieren, ob der Eintritt und
Austritt der erwärmten Luft frei ist. Den
Flammenanzeiger (Sensor der Überhitzung)
am Wärmeaustauscher kontrollieren, im
Bedarfsfall den Austausch durchführen.
Kontrollieren, ob es in der Elektroinstallation
Störung der Kraftstoffpumpe der Kraftstoffpumpe nicht zu einem
Kurzschluss und zur Unterbrechung kam, im
Bedarfsfall austauschen.
Die Verbindung zwischen
Die Anschlussleiter, die Steckdose
dem Steuerpult und dem
kontrollieren.
Brenner fiel aus
Störung des Luftgebläses. Der
Motor dreht sich nicht
Die Elektroinstallation, das Luftgebläse und
die Steuerungseinheit kontrollieren, im
Störung des Luftgebläses. Der Bedarfsfall austauschen.
Motor dreht sich ungesteuert
Die Kraftstoffmenge und -zuleitung
kontrollieren. Das System der Zuführung der
Luft, die zur Verbrennung notwendig ist, und
3
29
das Auspuffrohr kontrollieren. Wen man die
Standheizung anlassen kann, dann die
Kraftstoffpumpe kontrollieren, und sie im
Bedarfsfall
Wird
für dieaustauschen.
Information des Benutzers
Während der Tätigkeit der
aufgeführt.
Standheizung wurde das
—
78
Das Anziehen der Muffen an der
Erlöschen der Flamme
Kraftstoffzuleitung, die Undurchlässigkeit
verzeichnet.
der Kraftstoffzuleitung, die
Undurchlässigkeit in der Kraftstoffpumpe
kontrollieren.
6.3 Benutzung und Anschluss der Fahrzeugfernbedienung
für das Anschalten
Während der Tätigkeit der
Standheizung wurde die
erlaubte Anzahl des
Erlöschens der Flamme
überschritten
und Ausschalten der Standheizung mit Hilfe der Fernbedienung
Zur Steuerung der Tätigkeit der Standheizung kann man eine geschützte
Fernsignalisierung benutzen, und zwar unter der Bedingung, dass ein freier Kanal zur
Verfügung steht. Zum Ausgang dieses Kanals wird ein Relais (ist nicht Bestandteil der
Lieferung) angeschlossen, dessen Kontakte normalerweise getrennt sind. Man muss sie
mit den Ausgängen der Leiter des Kabelbunds des Modems vor der Klemme ХР8
verbinden (siehe Bild 4.1).
Die Enden der Leiter sind durch eine Schrumpfröhre verschlossen. Für den Anschluss
der Standheizung müssen die Enden der Leiter gereinigt und mit dem Relais des
Automobils (im Bedarfsfall die Leiter verlängern) sicher verbunden (zusammengelötet)
werden. Die Standheizung kann man auf zwei Arten steuern: durch kurze Verbindungen
17
DE
PLANAR-2D-12/24
der Relaiskontakte (die Dauer der geschlossenen Verbindung beträgt von 0,5 bis 3
Sekunden) und durch länger andauernde Verbindung (mehr als 3 Sekunden). Bei der
kurzen Verbindung schaltet der erste Impuls die Standheizung ein, der zweite schaltet sie
ab. Bei der länger andauernden Verbindung der Relaiskontakte wird nach dem Signal aus
dem Anhänger der „Fernbedienung“ der Befehl „Anlassen“ eingegeben und bei der
Trennung der Befehl „Stopp“.
Nach dem Anlassen beginnt die Standheizung im „max.“ Modus nach Leistung zu
arbeiten. Die Tätigkeit des Brenners kann man sowohl von der Fernbedienung als auch
vom Steuerpult beenden.
Der Typ der Fernbedienung und des Relais hat keine wesentliche Bedeutung, es ist
wichtig, dass der Verbrauchsstrom des Relais die erlaubte Belastung des Kanals der
Fernbedienung nicht übersteigt.
Der Kabelbund der Steckdose ХР8, an die die Fernbedienung angeschlossen wird,
wird auch für den Anschluss des Modems benutzt. Dabei kann die Tätigkeit der
Standheizung aus allen angeschlossenen Einrichtungen (Steuerpult, Modem, Anhänger der
Fernbedienung) gesteuert werden.
6.4 Benutzung und Installation des Modems für das Anlassen der Standheizung
Die Tätigkeit der Standheizung kann man auch aus einem intelligenten Telefon unter
Hilfe eines Modems und einer Spezialapplikation steuern.
Für die Fernbedienung der Tätigkeit des Brenners wird mit der Möglichkeit des
Anschlusses eines GSM Modems an die Steuerungseinheit gerechnet. Dieses Modem ist
für die Benutzung in ungünstigen Bedingungen (Kälte, Vibrationen u.a.) bestimmt. In das
Modem, ebenso wie in das Telefon, wird eine SIM Karte eingelegt.
Die Steuerung der Standheizung verläuft mit Hilfe der Applikation, die im Handy
installiert ist (siehe Anweisungen zum Modem).
Installieren Sie das Modem an jegliche geeignete und saubere Stelle. Schließen Sie
die Antenne an das Modem an und leiten sie diese in den offenen Raum aus (zum Beispiel
an der Windschutzscheibe). Schließen Sie das Modem an den Brenner an (nach Bild 4.1.
und Bild 7.1) und kontrollieren Sie seine Betriebstauglichkeit.
Starten Sie die Applikation vom Desktop oder vom Menü der Applikation
„TeplostarSMS“ mit dem Logo
Wenn das das erste Starten der Applikation an dieser Anlage ist, dann muss die
Telefonnummer der SIM Karte aufgeführt werden, die im Modem des Produkts
eingegeben ist (danach muss die Nummer nicht mehr aufgeführt werden).
Eine ausführlichere Anleitung für die Arbeit mit dem Programm finden Sie in der
„Anleitung für die Benutzer der Applikation TeplostarSMS“ (im Set. mit dem gelieferten
Modem).
18
PLANAR-2D-12/24
DE
7. Geliefertes Set
Anschluss der wichtigsten Teile und Bestandteile der Standheizungen gemäß Bild
7.1. Das Verzeichnis der wichtigsten Teile und Bestandteile der Standheizung ist in
Tabelle 7.1 aufgeführt.
Bild 7.1 - Anschlussschema der wichtigsten Teile und Bestandteile der Standheizung
19
DE
PLANAR-2D-12/24
Tabelle 7.1
Nr.
Bezeichnung
1 Brenner (für 12 V oder 24 V)
2 Kabelbund der Kraftstoffpumpe
3 Kabelbund der Versorgung
4 Luftaufnehmer
5 Wärmedämmung
6 Schleier
7* Kraftstofftank
8* Eckstück mit Einlage
9 Klemme
10 Steuerungspult PU-8М oder PU-10М*
11 Kraftstoffpumpe 24 V oder 12 V
12* Kabinensensor
13* Modem
14 Kraftstoffabnehmer
15* Elektromagnetisches Sperrventil
Anzahl, St.
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
17
21
Konsole
Klemme
2
1
25
Kraftstoffrohr, Polyamidrohr PA11-5,3x1,65, L=5500 mm
Verbindung, Schlauch SEMPERIT S FUB 386 Fuel PN 12 bar DN5,
L=70 mm
1
27
30
31**
32
33*
34
36*
38
41
43
Klemme
Metallschlauch L= 1000 mm
Schraubenmutter М6х16
Schraubenmutter М6х20
Schraubenmutter М6х25
Schraube М 6,4x16
Mutter М6
Unterlegscheibe 6
Unterlegscheibe 6 elastisch
4
2
1
5
6
1
6
16*
11*
14*
45 Dichtungsband АМР 282762-1
1
49 Klemme Mikalor 20x32/9 Wl
1
50 Klemme АВА mini 10/9
8
52 Klemme Mikalor 25x40/9 Wl
1
53 Plastikklemme 200x3.6
15
54 Starkstromklemme 26-28 Vaper
1
* Wird im Fall der Ergänzungsbestellung geliefert.
** Man kann das Auspuffrohr, Pos. 31 ohne installierten Schleier, Pos. 6 liefern. Die
Installation des Schleiers nach Bild 7.1 durchführen.
20
PLANAR-2D-12/24
DE
8. Anforderungen an die Montage der Teile und Aggregate der Standheizung
8.1 Montage des Brenners
Der Brenner wird im Innenraum oder in der Kabine des Automobils unter
Berücksichtigung auf die zulässige Arbeitsfläche gemäß Bild 8.1 montiert. Bild 8.1 zeigt
die zwei Grenzmontageflächen des Brenners. Die Eingangsöffnung des Brenners muss so
platziert werden, damit es in standardgemäßen Arbeitsbedingungen nicht zum Ansaugen
von Auspuffgasen aus dem Motor des Automobils und der Standheizung kommen kann.
Die Entfernung zu den Wänden, Trennwänden zur Frontseite der Eingangsöffnung des
Brenners muss wenigstens 50 mm betragen (siehe Bild 8.1). Die Entfernung zu den
Wänden, Trennwänden zur Frontseite der Ausgangsöffnung des Brenners muss wenigstens
150 mm betragen. Bei der Montage und Betrieb des Brenners muss mit dem Schutz der
Eingangs- und Ausgangsöffnung gegen Eindringen von Fremdgegenständen gerechnet
werden. Der Brenner muss unter Berücksichtigung auf die Zugänglichkeit seiner
Demontage montiert werden, was im Endergebnis seine schnelle Wartung und Bedienung
ermöglicht. Bei der Montage des Brenners darauf achten, dass sein Gehäuse nicht in
Kontakt sowohl mit dem Fußboden als auch mit anderen Kabinenteilen oder des
bewohnten Abschnitts kommt. Die Öffnungen im Mantel des Automobils, die für die
Installation des Brenners notwendig sind, müssen nach Bild 8.2 durchgeführt werden.
Das Luftrohr, das bei der Montage zum Brenner angeschlossen wird, darf keine
Deformationen haben, die den Durchflussdurchschnitt des Luftrohrs verringern. Die
maximale Länge des Luftrohrs darf 5 Meter Gesamtlänge nicht überschreiten.
HINWEIS! Die zuverlässige Tätigkeit der Standheizung hängt von der richtigen
Montage des Brenners ab. Der Brenner muss horizontal installiert werden, wie es
Bild 8.1 zeigt.
Bild 8.1 – Möglichkeiten der Installation des Brenners
21
DE
PLANAR-2D-12/24
4 Öffnungen
Bild 8.2 – Montageöffnungen für die Installation des Brenners
8.2 Montage des Luftsammlers.
Die Luft, die für den Verbrennungsprozess unerlässlich ist, darf nicht aus dem
Innenraum oder der Kabine und dem Kofferraum des Automobils angesaugt werden. Die
Saugöffnung des Halses muss in einer solchen Position montiert werden, die seine
Verunreinigung oder das Eindringen von Schnee nicht erlaubt, und die den freien Ablauf
des Wassers sicherstellt, das in ihn kommen kann. Es ist verboten, die Eingangsöffnung
des Luftsammlers gegen die Strömungsrichtung der Luft bei der Bewegung des
Automobils anzubringen.
8.3 Montage des Auspuffrohrs
Bei der Montage des Auspuffrohrs muss seine hohe Temperatur beim Betrieb in
Erwägung gezogen werden. Die notwendige Länge des Auspuffrohrs abschneiden
(elastischer gerippter Metallschlauch). Das Auspuffrohr mit Hilfe der Schellen befestigen
und so montieren, damit es leicht in Richtung nach unten zum Auslass geneigt ist. Wegen
des Schutzes der einzelnen Automobilteile (der Elektroinstallation und der sonstigen
Hauptröhren des Automobils) gegen die Einwirkung der hohen Temperatur muss am
Auspuffrohr eine Wärmedämmung befestigt werden.
Am Auspuffrohr muss ein Längsschnitt gemacht werden (ungefähr 15 mm), wegen
der besseren Abdichtung beim Anschluss an den Hals des Brenners, der Schnitt sollte
nicht den Rahmen des umspannenden Halses übersteigen. Die Frontseite des Auspuffrohrs
darf bei der Montage die Gummiabdichtung des Brenners nicht berühren. Die Auspuffgase
müssen nach außen abgeleitet werden. Der Auslass der Auspuffgase und der Eingang der
Luft, die zur Verbrennung notwendig ist, müssen so platziert werden, damit die
Möglichkeit des wiederholten Ansaugens der Auspuffgase ausgeschlossen ist.
Bei der Montage des Auspuffrohrs muss die Möglichkeit des Eindringens der
Auspuffgase in die Kabine oder ihr Ansaugen durch den Ventilator über den Radiator der
Standheizung der Kabine ausgeschlossen werden. Darüber hinaus muss die negative
Einwirkung der Gase auf die Tätigkeit der Aggregate des Automobils verhindert werden.
Die Ausgangsöffnung des Auspuffrohrs muss in einer solchen Position installiert werden,
die seine Verunreinigung oder das Eindringen von Schnee nicht erlaubt, und die den freien
Ablauf des Wassers sicherstellt, das in ihn kommen kann.
22
PLANAR-2D-12/24
DE
Am Ende des Auspuffrohrs ist ein Schleier aufmontiert, der für die stabile Arbeit der
Standheizung in niedrigen Bereichen unerlässlich ist. Wenn der Schleier nicht montiert ist
(nach Art der Lieferung), dann muss er gemäß Bild 7.1 montiert werden.
Es ist verboten, die Ausgangsöffnung des Auspuffrohrs gegen die
Strömungsrichtung der Luft bei der Bewegung des Automobils anzubringen.
8.4 Montage des Kraftstofftanks.
Den Kraftstofftank gemäß der Zeichnung auf
Bild 8.3 montieren. Der Kraftstofftank muss so
angebracht werden, damit der Kraftstoff, der aus
seinem Füllstutzen herausfließen kann, nicht auf den
Boden fließt.
Der Füllstutzen des Kraftstofftanks darf nicht
im Innenraum, im Kofferraum und auch nicht im
Raum des Motors angebracht werden. Wenn der
Füllstutzen an der Seite des Fahrzeugs angebracht
wird, dann darf sein Verschluss in der geschlossenen
Position nicht die Außenmaße der Karosserie
überschreiten. Der Kraftstoff, der beim Füllen des
Kraftstofftanks ausgegossen werden kann, darf nicht
in das Auspuffsystem und in die Elektroinstallation
kommen. Er muss auf den Boden abgeleitet werden.
Man muss sicherstellen, dass bei einer
Beschädigung der Dichtheit der Kraftstoffpumpe das
Entweichen von Kraftstoff aus dem Kraftstofftank
ausgeschlossen wird (Eigengefälle). Deshalb den
Kraftstofftank so platzieren, damit der maximale
Kraftstoffpegel niedriger als der Schnitt des
Kraftstoffrohrs des Brenners ist.
Bild 8.3 – Montage des
Kraftstofftanks in das Automobil
HINWEIS!
Vor Beginn der Heizsaison muss der Kraftstofftank kontrolliert werden. Wenn im
Tank während einer längeren Zeit Kraftstoff blieb (zum Beispiel von der letzten
Heizsaison), dann muss man ihn ausgießen! Den Tank mit Benzin oder Petroleum
ausspülen und in ihn neuen Motordiesel einfüllen. Dieses Vorgehen dient zur Beseitigung
von Absetzungen, die sich im Kraftstoff bei langer Lagerung bilden. Die
Vernachlässigung dieses Vorgehens kann zur Verstopfung oder zu einer Störung der
Kraftstoffpumpe und zur erhöhten Bildung von Ruß in der Verbrennungskammer führen.
23
DE
PLANAR-2D-12/24
8.5 Installation des Kraftstoffabnehmers in den Automobiltank.
Der Kraftstoffabnehmer wird in den Kraftstofftank gemäß Bild 8.4 а) installiert. Die
Spezialunterlegscheibe mit dem Kraftstoffabnehmer in die Tanköffnung gemäß 8.4 b)
montieren. Bei der Montage des Kraftstoffrohrs, das vom Kraftstoffabnehmer zum
Brenner führt, muss gemäß Bild 8.5 vorgegangen werden.
1- Kraftstoffabnehmer
2- Mutter М8
3- Unterlegscheibe 8 (vergrößert)
4- Unterlegscheibe 8 (verkleinert)
5- Spezialunterlegscheibe
6- Dichtungsscheibe
Bild 8.4 – Montage des Kraftstoffabnehmers.
Brenner
1- Kraftstofftank
2- Kraftstoffabnehmer
3- Unterlegscheibe 8 (vergrößert)
4- Kraftstoffpumpe
5- Muffe
Bild 8.5 – Schema der Montage des Heizsystems
der Standheizung mit Kraftstoffabnehmer
24
PLANAR-2D-12/24
DE
8.6 Montage der Kraftstoffpumpe und des Kraftstoffrohrs
8.6.1 Montage der Kraftstoffpumpe
Die Kraftstoffpumpe muss vorrangig so nahe wie möglich zum Kraftstofftank und
niedriger, als es der Kraftstoffpegel im Kraftstofftank ist, montiert werden.
Heizungen
PLANAR-2D-12/24
wurden
mit
einer
Kraftstoffpumpe
Produktionsgesellschaft
ausgestattet
"ADVERS"
Die
Montageposition
der
Kraftstoffpumpe muss der Abbildung auf Bild 8.6 entsprechen (am günstigsten ist die
vertikale Position).
а – Höhe der Ansaugung bis
700 mm;
b – Druckgefälle zwischen
der Kraftstoffpumpe und
dem Brenner –
bis 1500 mm.
Bild 8.6 – Erlaubte Montageposition der Kraftstoffpumpe
Heizungen PLANAR-2D-12/24-TM (so bezeichnete "TM".) wurden mit einer
Kraftstoffpumpe Produktionsgesellschaft ausgestattet "Thomas Magnete" Die räumliche
Platzierung der Kraftstoffpumpe sollte Abb. 8.3 entsprechen, d.h.  5° von der
horizontalen Linie.
Eingang
Ausgang
Abb. 8.6a - Zulässige Abweichung der Position der Kraftstoffpumpe
8.6.2 Bei der Montage des Kraftstoffrohrs darf es nicht zur Verbiegung der
Anschlussverbindungen kommen. Zum Abschneiden des Kraftstoffrohrs ein scharfes
Messer benutzen, siehe Bild 8.7. An den Schnittstellen darf es nicht zu einer Verengung
des Durchflussdurchmessers, zur Bildung von Dellen oder Graten kommen.
25
DE
PLANAR-2D-12/24
Richtig
Falsch
Bild 8.7 – Abschneiden des Kraftstoffrohrs vor seiner Installation
HINWEIS! 1. Das Kraftstoffrohr und die Kraftstoffpumpe müssen vor Erhitzung
geschützt werden, deshalb darf man sie nicht neben dem Auspuffrohr und am Motor
installieren.
2. Es ist erforderlich, dass bei der Verlegung des Kraftstoffrohrs, das von der
Kraftstoffpumpe zum Brenner führt, der Elevationswinkel erhalten bleibt
8.7 Montage des elektrischen Netzes der Standheizung
Die Montage der Kabelbünde und Leiter der Standheizung gemäß dem Schema des
elektrischen Anschlusses der Standheizung durchführen (siehe Bild 4.1). Bei der Montage
der Kabelbünde muss die Möglichkeit ihrer Erhitzung, Deformierung und Verschiebung
während des Betriebs des Automobils ausgeschlossen werden. Die Kabelbünde zu den
Automobilteilen mit Hilfe von Kunststoffschellen befestigen.
Hinweis! Die Montage muss bei herausgenommener Sicherung durchgeführt
werden.
8.8 Montage des Kabinensensors
Der Kabinensensor (Bild 8.8) ist zur Messung der Lufttemperatur im Umkreis der
Besatzung bestimmt und er ermöglicht die Tätigkeit der Standheizung im Modus der
Beibehaltung der eingestellten Temperatur in der Grenze von 15÷ 30°С.
Der Sensor wird in die Kabine (oder den Aufenthaltsraum des Straßenfahrzeugs) an
die Stelle montiert, die für den Fahrer (Arbeiter) genügend bequem ist. Die maximale
Länge des Kabinensensors ist 5000 mm. Nach der Montage wird die Klemme des Sensors
an die Standheizung angeschlossen, und zwar in die Steckdose XS4 (siehe Bild 4.1).
(Pos. 1 - Mikrokreis; Pos. 2 – Stiftklemme)
Bild 8.8 – Kabinensensor
26
PLANAR-2D-12/24
DE
8.9 Elektromagnetisches Sperrventil
Das elektromagnetische Sperrventil dient zur Zuleitung oder zum Anhalten der
Kraftstoffzuführung in die Standheizung. Das Ventil wird vor die Kraftstoffpumpe
montiert und verhindert die Kraftstoffzuführung in die Standheizung, wenn sie im
gegebenen Moment nicht in Tätigkeit ist. Das Ventil ist standardgemäß geschlossen. Bei
Zuführung von Spannung an das Ventil schiebt die Spule des Elektromagnets den Schaft
mit dem Sperrelement aus dem Ventilsattel weg, wodurch der Durchgang für den
Kraftstoff geöffnet wird. Bei Wegnahme der Spannung aus dem Ventil drückt die
Rückschlagfeder den Schaft mit dem Sperrelement an den Ventilsattel an, und dadurch
kommt es zum Verschluss des Durchgangs für den Kraftstoff.
Szczegółowe informacje znajdują się rosyjsko-angielski przewodnik.
9. Prüfung der Standheizung nach Durchführung der Montage
9.1 Sichergehen, dass bei der Montage folgende Bedingungen eingehalten werden:
- Undurchlässigkeit des Kraftstoffsystems;
- Zuverlässigkeit der Befestigung der Verbindung der elektrischen Steckdosen,
Kabelbünde und Bestandteile der Standheizung.
9.2 Am Kabelbund, der die Versorgung sicherstellt, eine Sicherung 25А montieren.
9.3 Das Kraftstoffsystem mit Kraftstoff füllen, und zwar mit Hilfe der
Pumpvorrichtung (die Vorrichtung für das Kraftstoffnachfüllen UPT kann man im
Produktionswerk bestellen). Nach dem Füllen des Kraftstoffsystems die Dichtheit des
Kraftstoffrohrs kontrollieren.
9.4 Die Standheizung einschalten und ihre Betriebsfähigkeit im minimalen und
maximalen Betrieb überprüfen.
Der Prozess des Anlassens beginnt mit der Durchlüftung der Verbrennungskammer.
Nach Beendigung der Durchlüftung werden der Prozess der Beheizung und der Übergang
in den festgelegten Modus begonnen.
9.5 Die Standheizung abschalten. Bei abgeschalteter Standheizung wird die
Kraftstoffzufuhr unterbrochen und es verläuft die Ventilation der Verbrennungskammer
und des Wärmeaustauschers.
9.6 Die Tätigkeit der Standheizung bei Lauf des Automobilmotors starten und
sichergehen, dass die Standheizung betriebsfähig ist.
Hinweis!
1 Beim ersten Anlassen der Standheizung nach der durchgeführten Montage ist
es erforderlich, das Kraftstoffsystem mit der Pumpvorrichtung in das Eingangsrohr
des Brenners zu füllen. Wenn keine Pumpvorrichtung zur Verfügung steht, muss das
Anlassen der Standheizung mehrmals durchgeführt werden, bis sich das
Kraftstoffsystem gefüllt hat.
2 Man muss daran denken, dass, wenn es nach dem Anschalten nicht zum
Anlassen der Tätigkeit der Standheizung kommt, die Steuerungseinheit das Anlassen
dann im automatischen Modus wiederholt. Wenn es auch nach zwei Versuchen nicht
zum Anlassen der Tätigkeit der Standheizung kommt, beginnt auf dem Pult der
Störungscode zu leuchten – siehe Tabelle 6.1.
27
DE
PLANAR-2D-12/24
10. Empfehlungen
10.1 Wenn es nicht zum Anlassen der Tätigkeit der Standheizung kommt,
kontrollieren, ob der Kraftstofftank gefüllt ist, ob die Batterie geladen ist, ob der Kontakt
in den Steckdosen der Standheizung in Ordnung ist und ob die 25 А Sicherungen nicht
beschädigt sind.
10.2 Wenn die Standheizung nicht in Betrieb ist, muss sie zur Sicherstellung ihrer
zuverlässigen Tätigkeit einmal pro Monat für einen Zeitraum von 5 – 10 Minuten
eingeschalten werden, und das auch im warmen Zeitraum des Jahres. Die Durchführung
dieser Verrichtung ist wegen der Beseitigung klebender Absetzungsschichten notwendig,
die sich an den beweglichen Teilen der Kraftstoffpumpe bilden. Wenn diese Operation
nicht durchgeführt wird, kann es zum Versagen der Tätigkeit der Standheizung kommen.
10.3 Regelmäßig den Ladestand der Batterie kontrollieren.
10.4 Die zuverlässige Tätigkeit der Standheizung hängt von der Qualität und Art des
Kraftstoffs ab. Die Kraftstoffart, die sie auswählen, entspricht der Staatsnorm GOST 30582 und hängt von der Außentemperatur ab (siehe Tabelle 10.1). Man kann auch ein
Gemisch benutzen, und zwar nach Bild 10.
10.5 Bei langem Stehen oder Parken des Automobils empfehlen wir, die
Standheizung von der Versorgungsquelle (Batterie) abzutrennen, damit ihrer Entladung
vorgebeugt wird (die Stromentnahme der Standheizung im Ruhezustand ist 30 ÷ 40 mA).
Tabelle 10.1
Außentemperatur, ° С
Über 0
Von 0 bis minus 5
Von minus 5 bis minus 20
Unter minus 20
Art des Kraftstoffs oder des Gemisches
Motordiesel L-0,2-40 oder L-02-62 GOST 305-82
Motordiesel 3-0,2 minus 35 GOST 305-82
Motordiesel 3-0,2 minus 35 GOST 305-82 oder Motordiesel
3-0,2 minus 45 GOST 305-82
Motordiesel А-0,4 GOST 305-82
Für sommerdiesel
Für winterdiesel
Petroleum
Bild 10 – Gehalt von Petroleum im Gemisch mit Motordiesel in
Abhängigkeit von der Außentemperatur
28
PLANAR-2D-12/24
DE
11. Eventuelle Fehler beim Betrieb der Standheizung und ihre Beseitigung
11.1 Störungen, die man mit eigener Hand beseitigen kann.
Wenn es nach dem Einschalten der Standheizung nicht zu ihrem Anlassen kommt, ist
es notwendig:
1) zu kontrollieren, ob Kraftstoff im Tank und im Kraftstoffrohr hinter der
Kraftstoffpumpe ist;
2) die 25А Sicherungen zu kontrollieren;
3) die Zuverlässigkeit der Verbindungen der Kontakte in den Steckdosen und in den
Klemmen der Sicherungen zu kontrollieren (die Kontakte können oxidiert sein);
4) für einen Zeitraum von 1 – 2 Minuten die Steckdosen ХР2 und XS2 (Bild 4.1) zu
trennen und sie erneut danach zu verbinden.
11.2 Alle weiteren entstandenen Störungen kann man gemäß dem Störungscode
definieren, der am Pult zu leuchten beginnt.
11.3 Im Fall aller weiteren Störungen, die während des Betriebs entstehen und die
nicht unter Punkt 11.1 aufgeführt sind, muss eine Werkstätte kontaktiert werden.
Hinweis! Die Standheizungen sind mit einer Kerze mit Glühelement japanischer
Produktion ausgestattet. Die Betriebsfähigkeit dieser Kerzen muss mit einer Spannung von
9V (bei Produkten mit einer Versorgungsspannung von 12V) oder 18V (bei Produkten mit
einer Versorgungsspannung von 24V) kontrolliert werden.
12. Transport und Aufbewahrung
12.1 Die Standheizungen stellen beim Transport keine Gefahr dar und können mit
jedem Transportmittel transportiert werden (einschließlich Flug- und Bahntransport), die
den Schutz der eingepackten Produkte gegen atmosphärischen Niederschlägen und
Klimafaktoren in Einklang mit der Norm sicherstellen, und zwar gemäß den Bedingungen
der Staatsnorm 5 GOST 15150-69, und vor mechanischen Einflüssen gemäß der Kategorie
С GOST 23216-78.
12.2 Die Bedingungen des Transports und der Lagerung (Aufbewahrung) der
Standheizung, was die Klimaeinflüsse anbelangt, müssen den Bedingungen für die
Lagerung entsprechen, die durch die Norm 2 GOST 15150-69 festgelegt sind.
12.3 Der Zeitraum der Lagerung der Standheizungen in der Verpackung des
Produktionswerks beträgt 24 Monate.
29
DE
PLANAR-2D-12/24
13. Garantiebedingungen
13.1 Die Garantiezeit für den Betrieb des Produkts endet bei Erfüllung einer der
folgenden Bedingungen:
- Die Betriebsdauer erreichte 18 Monate ab dem Tag des Verkaufs des Produkts;
- Das Produkt schöpfte die garantierte Lebensdauer aus, die 1000 Stunden beträgt;
- Die Anzahl der gefahrenen Kilometer des Automobils mit dem installierten
Produkt erreichte 50.000.
13.2 Die festgelegte Benutzungsdauer der Standheizung beträgt 3000 Stunden.
13.3 In dem Fall, dass der Stempel der Organisation mit Aufführung des
Verkaufsdatums fehlt, beginnt die Garantiezeit ab dem Produktionsdatum der
Standheizung zu laufen.
13.4 Der Hersteller akzeptiert keine Reklamationen, die sich auf die
Unvollständigkeit und eine mechanische Beschädigung der Standheizung beziehen, die
nach ihrem Verkauf entstanden sind.
13.5 Der Hersteller garantiert die standardgemäße Tätigkeit seines Produkts unter der
Bedingung, dass der Verbraucher alle Vorschriften für den Betrieb, den Transport und die
Lagerung einhalten wird, so wie sie in dieser Anleitung aufgeführt sind. Wenn ein Fehler
während der Dauer der Garantiezeit festgestellt wird, wird er kostenlos beseitigt. Die
Montage des Produkts müssen Organisationen durchführen, die dazu vom Hersteller
berechtigt sind. In der Garantieurkunde wird gleichzeitig die Rubrik „Informationen über
die Montage“ ausgefüllt.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die infolge dessen entstehen:
- Umstände höherer Gewalt, welche sind: Blitzeinschlag, Brand, Überschwemmung,
Hochwasser, unzulässige Spannungsschwankungen, Verkehrsunfall;
- Nichteinhaltung der Vorschriften für den Betrieb, die Lagerung und den Transport;
- Montage, Reparaturen oder Einstellungen, insofern sie von Personen oder
Organisationen durchgeführt wurden, die keine Berechtigung vom Hersteller zur
Durchführung der Montage und Garantiereparaturen haben;
- Versagen der Tätigkeit der Standheizung aufgrund einer Verunreinigung der
Verbrennungskammer;
- Störungen der Tätigkeit der Elektroanlage des Automobils;
- Reparaturen des Produkts mit eigener Hand oder Benutzung von nicht originalen
Ersatzteilen.
30

Podobné dokumenty