bezpečnostní list pro homocysteine control kit

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list pro homocysteine control kit
BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO HOMOCYSTEINE CONTROL KIT
Dle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
datum revize: 22. 11. 2011
datum vytvoření: 27. října 2010
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1. Identifikace látky nebo přípravku:
Katalogové číslo:
Charakteristika:
1.2. Použití látky nebo přípravku:
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku:
VÝROBCE:
DISTRIBUTOR:
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Homocysteine Control kit
DZ 568A-CON; DZ 568-CON; DZ 568-CL2
Kontrolní roztoky pro Homocysteine Enzymatic Assay kit
Pro diagnostické použití in vitro
Diazyme Europe GmbH
Zum Windkanal 21, 01109 Dresden, Deutschland
Tel. +49 (0) 351 886 3300; Fax +49 (0) 351 886 3366
http://www.diazyme.com
LABOSERV s.r.o.
Hudcova 78b, 612 00 Brno
tel.: 541243113, fax: 541243114
http://www.laboserv.cz
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224919293, 224915402 nebo 224914575 (nepřetržitě)
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Výrobek neobsahuje žádnou nebezpečnou chemickou látku.
3. SLOŽENÍ /INFORMACE O SLOŽKÁCH
Výrobek neobsahuje žádnou nebezpečnou chemickou látku.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Při vdechnutí:
Při styku s kůží:
Při zasažení očí:
Při požití:
Zpravidla nejste-li si jisti, nebo přetrvávají-li příznaky, doporučujeme přivolat lékařskou
pomoc.
Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud symptomy přetrvávají, poraďte se
s lékařem.
Sejměte kontaminovaný oděv a pokožku oplachujte alespoň 15 minut proudem čisté vody a
mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Oči ihned vypláchněte proudem čisté vody nejméně po dobu 15ti minut; oční víčka držte
otevřená! Pokud u postižené osoby dojde k zarudnutí očí, pociťuje-li bolest či zhoršení
zraku, odešlete ji ihned k oftalmologovi.
Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal
přípravku nebo etiketu.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
data neudána
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
data neudána
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Vhodné hasící prostředky:
5.2 Nevhodná hasiva:
5.3 Zvláštní nebezpečí:
5.4 Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče:
Oxid uhličitý, suchý chemický prášek nebo vhodná pěna (dle
materiálů okolního prostředí). Zvláštní vybavení není nutné.
Neuvádí se.
Neuvádí se.
Neuvádí se.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno; [email protected]; www.laboserv.cz
Stránka 1 z 4
BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO HOMOCYSTEINE CONTROL KIT
Dle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu
životního prostředí:
6.3 Doporučené metody čištění:
7.
Používejte respirátor, bezpečnostní uzavřené brýle, gumovou obuv a
gumové rukavice.
Zabraňte vniknutí materiálů do kanalizace nebo vodních toků.
Jestliže produkt znečistí vodní toky, řeky nebo kanalizace, upozorněte příslušné orgány v souladu se zákonnými postupy.
Zabraňte rozšíření materiálu. Použijte nehořlavé absorpční materiály
jako je písek, vermikulit, suché vápno nebo uhličitan vápenatý.
Všechen materiál použitý k čištění vyhoďte do odpadu biohazard ke
správné likvidaci. Prostor vyvětrejte.
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení
Zabraňte vdechování a styku s očima, kůží a oděvem.
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Neuvádí se.
7.1.2. Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/přípravku
Při práci se soupravou je zakázáno kouřit, jíst a pít.
Nevystavujte reagencie vysokým teplotám, zabraňte zmrznutí během transportu.
7.2 Skladování
Skladujte při 2–8°C.
7.3 Specifické použití
Doporučujeme dodržovat pravidla SLP v souladu s platnými hygienickými nařízeními.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice:
8.2
Údaje nejsou k dispozici.
Omezování expozice:
Noste odpovídající ochranný oděv jako je pracovní plášť, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Zabraňte
kontaktu s kůží a sliznicemi. Umývejte si ruce co nejdříve po skončení práce se vzorky či reagenciemi.
8.2.1. Omezování expozice pracovníků: Nejezte, nepijte a nepoužívejte kosmetické přípravky v laboratoři.
Nepipetujte vzorky a reagencie ústy. S reagenciemi pracujte dle instrukcí uvedených v metodice testu.
Při manipulaci s činidly dodržujte zásady správné laboratorní praxe a osobní hygieny v souladu
s platnými nařízeními. Vyvarujte se kontaktu s kyselinou sírovou - může způsobit podráždění kůže nebo
popáleniny!
8.2.2.1. Ochrana dýchacího ústrojí: nevyžadována
8.2.2.2. Ochrana rukou: latexové nebo gumové rukavice
8.2.2.3. Ochrana očí: bezpečnostní brýle
8.2.2.4. Ochrana kůže: laboratorní plášť
9. STÁLOST A REAKTIVITA
Reagencie jsou stabilní za podmínek popsaných v pracovním návodu a použitelné do data exspirace uvedeného na
obalu.
10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Nevystavujte reagencie vysokým teplotám a přímému
slunečnímu světlu.
10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:
Neuvádí se.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:
Neuvádí se.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Nepříznivé účinky na zdraví způsobené
expozicí látce nebo přípravku:
11.2 Akutní toxicita:
Mohou být škodlivé při absorpci kůží. Mohou dráždit
sliznice a horní cesty dýchací. Mohou být škodlivé při
vdechování. Mohou být škodlivé při požití.
Neuvádí se.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Údaje nejsou k dispozici.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 61200 Brno; [email protected]; www.laboserv.cz
Stránka 2 z 4
BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO HOMOCYSTEINE CONTROL KIT
Dle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.
13.1
Způsoby odstraňování:
Při vylévání odpadu do kanalizace nutno naředit velkým množstvím vody.
13.2
Způsoby odstraňování kontaminovaného odpadu:
Dodržujte pokyny uvedené na štítku na obalu. Tento materiál nechte zneškodnit profesionální licencovanou
firmou.
13.3
Právní předpisy o odpadech:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.
Kód druhu odpadu
160506
Název druhu odpadu
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky.
Kategorie
N
Skupina odpadu
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Podskupina odpadu
Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené
chemikálie.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1
14.2
14.3
Speciální preventivní opatření:
Výrobek přepravujte v souladu s platnými nařízeními ADR pro pozemní, RID pro železniční, IMDG pro námořní
a ICAO/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009). Produkt není nebezpečnou
věcí a nepodléhá ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani ustanovením
Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).
Silniční, železniční, letecká i námořní přeprava (ADR; RID; ICAO/IATA; IMDG): bez omezení.
Správný název pro přepravu: In vitro diagnostická reagencie.
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1
15.2
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v
platném znění (změny v zákonech č. 434/2005 Sb. a č. 371/2008 Sb.).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 232/2004 Sb. o způsobu provedení a označení obalů
nebezpečných chemických látek a přípravků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) ve znění pozdějších změn a přílohy č. II k Nařízení ES: „Pokyny k sestavení
bezpečnostních listů“.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Zákon č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění zákona č. 348/2004 Sb. o obecné
bezpečnosti výrobků.
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Posouzení chemické nebezpečnosti
Výrobek neobsahuje žádnou nebezpečnou chemickou látku.
16. DALŠÍ INFORMACE
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka:
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Pokyny pro školení:
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými
manipulacemi s přípravkem.
Doporučená omezení použití:
neuvádí se.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 61200 Brno; [email protected]; www.laboserv.cz
Stránka 3 z 4
BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO HOMOCYSTEINE CONTROL KIT
Dle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších
předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění, údaje
společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
Upozornění
Jednotlivé komponenty soupravy, u nichž je potenciální riziko přenosu viru hepatitidy B, HIV/HTLV a jiných původců
nakažlivých onemocnění, jsou testovány jako negativní na přítomnost těchto infekčních agens. Jelikož se však jedná o
produkty připravené z lidské krve (včetně testovaných vzorků), je nutno považovat je za potenciálně nakažlivé.
Manipulace s nimi musí probíhat v souladu s SLP a národními předpisy pro práci s biohazardním materiálem.
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními
předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Závěrečné ustanovení:
Uvedené informace jsou pravdivé, ale je nutné používat je pouze jako návod k chování. Uživatel musí sám určit vhodnost
této informace při použití tohoto produktu a uplatnění bezpečnostních pravidel. LABOSERV s.r.o. nenese odpovědnost
za případné škody způsobené nevhodným použitím a nedodržením přiloženého pracovního návodu.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 61200 Brno; [email protected]; www.laboserv.cz
Stránka 4 z 4

Podobné dokumenty

bezpečnostní list pro homocysteine enzymatic assay

bezpečnostní list pro homocysteine enzymatic assay Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

bezpečnostní list pro cortisol elisa

bezpečnostní list pro cortisol elisa Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

bezpečnostní list pro thyroglobulin elisa

bezpečnostní list pro thyroglobulin elisa Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

AllDiag_5128-Scleroderma IgG

AllDiag_5128-Scleroderma IgG Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

CNS_CNSFDR-Food detective

CNS_CNSFDR-Food detective Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

bezpečnostní list pro tick-borne encephalitis (tbe

bezpečnostní list pro tick-borne encephalitis (tbe Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více

bezpečnostní list pro treponema pallidum ab (syphilis) igg elisa 1

bezpečnostní list pro treponema pallidum ab (syphilis) igg elisa 1 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. Doporučená omezení použití:

Více