Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Komentáře

Transkript

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy
Odborné články a statě:
Rok 2001
HAUSER, Z. - KIS-TÓTH, L. - STOFFOVÁ. V. - STOFFA, J.: Mediálna kompetencia
učiteµa [Medial competence of a teacher]. Modernizace vysokoąkolské výuky technických
předmětů : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové :
Gaudeamus, 2001, s. 78-81. ISBN 80-7041-424-3
STOFFA, J.: Vyspelé pracovisko technickej výchovy na jubilujúcej Politechnike Radomskej
im. K. Pulaskiego [Advanced department of technology education at jubiling Technical
university of K. Pulaski in Radom]. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů
: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, s.
200-203. ISBN 80-4041-424-3
XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» I [XIII. DIDMATTECH 2000 : Part I]. Editori Jozef
Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a
prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 1-252. ISBN 80-8068-006-X
XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II [XIII. DIDMATTECH 2000 : Part II] Editori Jozef
Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a
prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 253-503. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, J. a KON©OVÁ, G.: Statická obrazová informácia v technických predmetoch [The
static picture information in technical subjects]. XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori
Jozef Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta
humanitných a prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 375-379. ISBN 80-8068-006X
STOFFA, J. a ©EFARA, M.: Slovenské názvoslovie povrchových vrstiev [Slovak
terminology of surface layers]. XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef Pavelka,
Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a
prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 380-386. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, J. a KROBOTOVÁ, M.: Medzinárodné predpony a pseudopredpony v
materiálovede [International prefixes and pseudoprefixes in materials science]. XIII.
DIDMATTECH 2000 : : Čas» II. Editori Jozef Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana
Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a prírodných vied Preąovskej univerzity,
2001. s. 387-391. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, J.: Publikácia o povojnovej histórii poµskej ąkoly a poµskej pedagogiky [A
publication abour the history of Polish school and Polish pedagogy after the second world
war]. XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a
Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a prírodných vied Preąovskej
univerzity, 2001. s. 489. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, J.: Nasledovaniahodný príklad [The example worth of following]. XIII.
DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana
Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a prírodných vied Preąovskej univerzity,
2001. s. 490-491. ISBN 80-8068-006-X
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: Dielo o informačnej príprave učiteµov [A work about the
informational training of teachers] XIII. DIDMATTECH 2000 : Čas» II. Editori Jozef
Pavelka, Michal ©efara, Ján Stoffa a Jana Burgerová. 1. vyd. Preąov : Fakulta humanitných a
prírodných vied Preąovskej univerzity, 2001. s. 492-493. ISBN 80-8068-006-X
STOFFA, J.: Pojmy a termíny v osvojovacom procese [Notions and terms in acquiring
process]. XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu : (sborník příspěvků) III.
část. Vyąkov : Vysoká vojenská ąkola pozemního vojska ve Vyąkově, 2001, s. 376-379.
ISBN 80-7231-071-2
STOFFA, J. a KROPÁČ, J.: Ocekiwane zmiany profilu nauczyciela wychowania
technicznego ze szczególnym uwzgledne,niem anomalnej mĺodzieľy [Expected changes of
the profile of technology teacher with special aspect to handicapped youth]. In: Ksztaĺcenie
nauczycieli a reforma systemu edukacji v Polsce : Praca zbiorowa z cyklu: "Drogi i bezdroľa
ksztaĺcenia neuczycieli". Red. Franczisek Szloszek. Radom : Instytut Technologii
Eksploatacji, 2000, s. 148-152. ISBN 83-7204-203-9
STOFFA, J.: Terminologický rozbor učebného textu technickej výchovy pre učiteµov
technickej výchovy na 1. stupni Z© [The terminological analysis of the instructional text of
technology education for technology education teachers on elementary schools]. Trendy
technického vzdělávání 2001 : (Sborník). Editor Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Olomouc :
Univerzita Palackého 2001, s. 254-257. ISBN 80-244-0287-4
STOFFA, J.: Podnetná publikácia [A thought-provoking publication]. Trendy technického
vzdělávání 2001 : (Sborník). Editor Miroslav Chráska ml. 1. vyd. Olomouc : Univerzita
Palackého 2001, s. 403. ISBN 80-244-0287-4
STOFFA, J. a BIRČÁK, J.: Pozoruhodné encyklopedické dielo [An outstanding encyclopedic
work]. Trendy technického vzdělávání 2001 : (Sborník). Editor Miroslav Chráska ml. 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého 2001, s. 404-405. ISBN 80-244-0287-4
KROPÁČ, J. a STOFFA, J.: Zur Konzeption des Matrialkundeunterrichts in technischen
Schulfächern der niedrigeren Sekundarbildung [About Conception of Materials Science
Instruction in Technology School Subjects of the Lower Secondary Education] (ISCED 2).
Technica didaktica : Zeitschrift für allgemeine Techniklehre [on line], 2001 Jahrgang 5,
Beitrag 1 [cit. 2001-04-10] Dostupné na Internetu: http://www.franzbecker.
de/zeitschrift/t/index.htm . ISSN 094*9-8109
STOFFA, J. a WOJTKUN, F.: Problem klasyfikacji w materialoznawstwe uzytkowym
[Problem of classification in user's materials science]. XIV. DIDMATTECH 2001 : Materialy
miedzynarodowej konferencji naukowej. Red. Waldemar Furmanek, Stefan M. Kwiatkowski
a Feliks Wojtkun s. 302-304. ISBN 83-7204-221-7
SLOMKA, A. a STOFFA, J.: Razvitije intellektuaµnych sposobnostej v obąčeobrazovateµnoj
podgotovke [Development of intelectual abilities in general education]. XIV. DIDMATTECH
2001 : Materialy miedzynarodowej konferencji naukowej. Red. Waldemar Furmanek, Stefan
M. Kwiatkowski a Feliks Wojtkun s. 435-437. ISBN 83-7204-221-7
STOFFA, J. a BUDZEN, H.: Technika seµskogo chozjajstva - integraµnaja sostavnaja čas»
soderľanija techničeskogo vospitanija [Agriculture technology - an integral part of the content
of technology education]. XIV. DIDMATTECH 2001 : Materialy miedzynarodowej
konferencji naukowej. Red. Waldemar Furmanek, Stefan M. Kwiatkowski a Feliks Wojtkun
s. 445-448. ISBN 83-7204-221-7
STOFFA, J.: Katedra wychowania technicznego w Politechnice Radomskiej im. K.
Pulaskiego : (W tlumaczeniu z jezyka slowackiego) [Department of technology education in
Radom technical university : (in translation from slovak language]. Pedagogika. Red. Henryk
Bednarski a Stanislav Osko. 1/7/2001. 1. vyd. Radom : Politechnika Radomska, 2001, s. 160165. ISSN 1429-4656
STOFFOVÁ, V. et al.: Informatika, informačné technológie a výpočtová technika :
Terminologický a výkladový slovník [Informatics, information technologies, computer
technology : Terminological and exploration vocabulary]. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných
vied UKF, 2001. 230 s. ISBN 80-8050-450-4
STOFFA, J.: Bazaj problemoj de generala terminologio [Basic problems of general
terminology]. grkg Humankybernetik, Band 42, 2001, Heft 2, S. 61-71.
STOFFA, J.: O terminologickom systéme vedného odboru technológia vzdelávania [About
terminological system of the scientific branch technology of education]. In: Terminológia
technológie vzdelávania. Editor E. Poláková. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre,
2001, s. 36-42. ISBN 80-8050-462-8
STOFFA, J.: O pouľívaní termínu edukácia a termínov odvodených od základu educ- v
terminologickom systéme pedagogických vied [About using of the term edukácia and terms
derived from the base educ- in the terminological system of pedagogical sciences]. Kultúra
slova, 35, 2001, č.6, s. 326-334.
JANEČEK, V., JANKO, J. a STOFFA, J.: Dizertačná práca a postup pri jej spracúvaní. 1.
vyd. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2001. 89 s. ISBN nemá
STOFFOVÁ, V. a STOFFA, J.: A médiakompetencia kérdései az alap- és középiskolákban.
In: Agria media 2000 : "A médiakompetencia az információs társadalom demokráciája". Eger
: Eszterházy Károly Föiskola, 2001, s. 88-94. ISBN nemá
STOFFOVÁ, V. a STOFFA, J.: Trendy v príprave edukátorov na pouľívanie nových
informačných technológií [Trends in Instruction of Educators for using of new informational
technologies]. Schola nova 2001. 1. vyd. Trnava : STU, Materiálovotechnologická fakulta,
2001, 295-299. ISBN 80-227-1610-3
STOFFA, J.: Zradné poµské pedagogické termíny v slovenskom jazykovom prostredí
[Confusing Polish terms i Slovak language environment]. Trendy technického vzdělávání
2001 : (Dodatky). 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 50-53. ISBN
80-244-0375-7
STOFFA, J.: Nové dielo o kontrole a hodnotení výsledkov edukantov a rozvoji ich
samostatnosti. (Informačně propagační recenze) [A new work about the checking and
evaluation of results of educants and about the development of their self????]. In Trendy
technického vzdělávání : 2001 : (Dodatky). 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v
Olomouci, 2001, s. 80. ISBN 80-244-0375-7
STOFFA, J.: Publikácia nielen pre ekológov. (Informačně propagační recenze) [A publication
not only for ecologists]. In Trendy technického vzdělávání 2001 : (Dodatky). 1. vyd. Olomouc
: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 81. ISBN 80-244-0375-7
STOFFA, J. a KROBOTOVÁ, M.: Terminologie v mezipředmětových vztazích technické
výchovy a českého jazyka [Terminology in interdisciplinary relations of technology education
and Czech language education]. In : Termina 2000 : Sborník příspěvků z II. konference 1996
a III. konference 2000. Usp. Milan ®emlička. Praha : Galén, 2001, s. 223-227. ISBN 807262-105-X
Rok 2002
STOFFA, J. Medziodborové a medzipredmetové vz»ahy v osvojovacom procese. In XX.
mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. III. část. (sborník příspěvků) Vyąkov :
VV© PV, 2002, s. 384-387. ISBN 80-7231-090-9
KROBOTOVÁ, M. a STOFFA, J. Jazyková a terminologická kultura při osvojovacím
procesu. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. II. část. (sborník
příspěvků) Vyąkov : VV© PV, 2002, s. 202-205. ISBN 80-7231-090-9
JUŘICOVÁ, J. a STOFFA, J. O pronikání angličtiny do českých terminologických systémů.
In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. I. část. (sborník příspěvků)
Vyąkov : VV© PV, 2002, s. 167-170. ISBN 80-7231-090-9
CHRÁSKA, M. a STOFFA, J. Jak psát příspěvky do sborníku konference. In Modernizace
výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní
vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. 485-486. ISBN 80-7198-531-7
STOFFA, J. a KROBOTOVÁ, M. Problematika neologismů v technické terminologii. In
Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z
mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. 73-76. ISBN 807198-531-7
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Časté terminologické chyby v písomnej komunikácii z
informačnej technológie. In: Zborník : Sie»ové a informačné technológie : Celoąkolský
seminár. Nitra : Slovenská poµnohospodárska univerzita, 2002, s. 104-108. ISBN 80-7137981-6
MICHALKO, J. - BENČO, J. - STOFFA, J. - KRAJČO, K.: Creation of expert systems for
project submissions. In: Multimedia v zarzadzaniu. Czestochowa : Wydawnictwo Wydziału
Zarzadzania Politechniki Częnstochowskej, 2002. s. 260-263. ISBN 83-88469-01
KROBOTOVÁ, M. - STOFFA, J.: Názvosloví barev a jeho vyuľití při výuce ľáků základní
ąkoly. In: Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní ąkole. 1.
vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 73-79. ISBN 8-244-0426-5
STOFFA, J.: Medziodborové a medzipredmetové vz»ahy v osvojovacom procese. XX.
mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyąkov : Vysoká vojenská ąkola
pozemního vojska ve Vyąkově, 2002, s. 384-387. ISBN 80-7231-090-9
STOFFA, J. Očakávané zmeny v koncepcii a realizácii technickej výchovy. In Modernizace
výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Dodatky (sborník příspěvků z
mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s. . ISBN 80-7198-5317 (v tisku)
Rok 2003
STOFFA, J. - STOFFA, V.: Terminology and Language Culture in Modern Communication
Technologies. In: Technology for mobile society. Editor M. Muraszkiewicz. Warsaw : MOST
Press, 2003, s. 446-451. ISBN 83-87091-2-1
STOFFA, J.: The System of general Technology Education in the Slovak Republic. In:
Technology and Education in Socio-cultural Perspective 2003 : Technika i edukacja w
perspektywie spolecznej i kulturowej. Editori Waldemar Furmanek, Krzysztof Kraszewski a
Wojciech Walat. Rzeszow : University of Rzeszow, 2003. s. 27-33. ISBN 83-88845-31-4
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Terminology in the training of university teachers. In:
Ksztalcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyzszej. Red. Elzbieta Salata, Anna Zamkowska
a Stanislaw Osko. Ryki - Radom : Politechnika RAdomska im. Kazimierza Pulaskiego,
Wydzial nauczycielski... 2003, s. 92-96. iSBN 83-7351-077-X.
NEZVALOVÁ, D. - STOFFA, J. (rec.): Dymek-Balcerek, K.: Nauczanie zintegrowane we
wspólczesnej szkole : Studium porownawcze z krajmi Unii Europiejskej. 1. vyd. Radom :
Wyzsza Szkola Handlowa w Radomiu, 2002. 330 s. ISBN 80-916648-5-6. e-Pedagogium (on
lineä, 2002, roč. 2, č. 4 [cit. 2003/2/6]. Dostupné na www:
http://epedagog.upol.cz/eped4.2002/index.htm . ISSN 1213-7499. Tlačená forma ISSN 12137758
NEZVALOVÁ, D. - STOFFA, J. (rec.): ©VEC, ©.: Základné pojmy v pedagogike a
andragogike (s analgicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami a s registrom ich
slovensko-anglických ekvivalentov). 2. rozą. a dopl. vyd. Bratislava : IRIS, 2002. 302 s. SBN
80-89018-31-9. e-Pedagogium (on line, 2003, roč. 3, č. 1. [cit. 2003/22/9]. Dostupné na www:
http://epedagog.upol.cz/eped2.2003/index.htm . ISSN 1213-7499. Tlačená forma ISSN 12137758
NEZVALOVÁ, D. - STOFFA, J. (rec.): Petlák, E. - Komora, J.: Vyučovanie v otázkach a
odpovediach. Bratislava : IRIS, 2003. 165 s. ISBN 80-89018-48-3. e-Pedagogium (on line,
2003, roč. 3, č. 2 [cit. 2003/22/9]. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/
eped2.2003/index.htm. ISSN 1213-7499. Tlačená forma ISSN 1213-7758
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Problémy pri tvorbe prvého tezauru vedného
odboru Technológia vzdelávania [Problems with creation of the first thesaurus of the
scientific branch Educational Technology]. Modernizace vysokoąkolské výuky technických
předmětů : Sbornik příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003,
s. 161-164. ISBN 80-7041-545-2
STOFFA, J.: Očakávané zmeny v koncepcii a realizácii technickej výchovy [Expected
changes in the conception and realisation of technology education]. Modernizace výuky v
technicky orientovaných oborech a předmětech : Sborník mezinárodní konference (dodatky).
Editor Miroslav Chráska. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2003, s. 46-49. ISBN 80-7198-531-7
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: K výberu termínov do tezauru vedného odboru
technológia vzdelávania [About selection of terms into the thesaurus of the scientific branch
Educational technology]. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu :
Sborník elektronických verzí příspěvků [CD-ROM] : Sekce 5 : Historie vědy a obecné otázky
vzdělávání. Vyąkov : Vysoká vojenská ąkola pozemního vojska ve Vyąkově, Fakulta
ekonomiky obrany státu a logistiky, 2003. ISBN 80-7231-105-0 /Abstract s. 56/
STOFFA, J.: The System of General Technology Education in the Slovak Republic. In:
Technology and Education in socio-cultural perspective : 2003 : Technika i edukacja w
perspektiwie spolecznej i kulturowej. Editori Waldemar Furmanek, Krzysztof Kraszewski a
Wojciech Walat. Rzesów : Uniwersytet Rzesówski, Instytut Techniki, Zaklad Dydaktyki
Techniki i Informatyki, 2003, s. 27-33. ISBN 83-88845-31-4
STOFFA, J.: Diferenciácia a integrácia vedy na príklade pedagogických odborov
[Differentiation and integration of science on an example of pedagogical science branches].
In: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie... v 3. sekcii "Veda v µudskej
spoločnosti" a v 4. sekcii "Globalizácia a informatika spoločnosti". Trenčín : Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vz»ahov, 2003, s.
27-31. ISBN 80-88914-87-6
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V.: Terminologický systém technológie vzdelávania [The
terminological system of Educational technology]. Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie l0. rokov technologie vzdelávania... Zostavili: Jozef Polák a Pavol
Bohony. Nitra : SlovDidac, 2002, s. 113-116. ISBN 80-967746-6-2
STOFFA, J.: Vyučovanie terminológie v ątudijnom odbore Technológia vzdelávania na
Pedagogickej fakulte UKF v Nitre [Teaching of terminology in the study branch Educational
technology in Pedagogical faculty of UKF in Nitra]. In: Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie l0. rokov technologie vzdelávania... Zostavili: Jozef Polák a Pavol
Bohony. Nitra : SlovDidac, 2002, s. 235-238. ISBN 80-967746-6-2
MICHALKO, J. - STOFFA, J.: O technologických predpokladoch nových foriem vzdelávania
[About technological prerequisites of new educational forms]. In: Zborník referátov z
medzinárodnej vedeckej konferencie l0. rokov technologie vzdelávania... Zostavili: Jozef
Polák a Pavol Bohony. Nitra : SlovDidac, 2002, s. 247-250. ISBN 80-967746-6-2
STOFFA, J.: Jubilant Ondrej Baráth. Náą čas, 7, 2003, č. 3, s. 2.
Quality Education in European Context and the Dakar Follow-up : Proceedings of the
International Seminar. Editori Ján Stoffa, Mikuláą Czajlik a Beáta Ďuračková. 1. vyd. Nitra :
Constantine the Philosopher University in Nitra, Institute of Quality Education for Central and
East European Countries, 2003. 210 s. ISBN 80-8050-636-1
STOFFA, J. a FELIX, K. O v»ahu technickej výchovy a telesnej výchovy. In.
DIDMATTECH 2003. Díl II. Olomouc : Votobia Praha, 2003, s. 591-593. ISBN 80-7220150-6
STOFFA, J. O humanizácii techniky a technickej výchovy. In. DIDMATTECH 2003. Díl I.
Olomouc : Votobia Praha, 2003, s. 39-42. ISBN 80-7220-150-6
Rok 2004
STOFFA, J.: Technika a technológia : návrh na odstránenie termínovej kolízie v pedagogike a
andragogike. In: ©VEC, ©. et al.: Pojmoslovné spory a ich definičné rieąenia vo
výchovovede. Bratislava : Stimul, FF UK Bratislava, 2003, s. 91-101. ISBN 80-88982-73-1
JANČOVIČOVÁ, Ą. - STOFFA J. STOFFA, V.: K problematike terminológie v technickej
angličtine [About problematics of terminology in technical English]. Modernizace
vysokoąkolské výuky technických předmětů I : Sborník příspěvků z mezinárodní konference.
1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s. 63-66. ISBN 80-7041-318-2
STOFFA, J. - STOFFA, V. - JANČOVIČOVÁ, Ą.: Termíny anglického pôvodu v slovenskej
terminológii technológie vzdelávania [Terms of English origin in Slovak terminology of
educational technology]. Ibid., s. 154-157.
STOFFA, J. - STOFFA, V.- STOFFA, V.: Humanizačné aspekty informačných a
komunikačných technológií vo vąeobecnej technickej výchove [Humanization aspects of new
information and communication technologies in general technology education]. In: XXI.
Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : Sborník abstraktů: a elektronických
verzí příspěvků na CD-ROMu. Red. Eva Hájková a Rita Vémolová. Vyąkov : Vysoká
vojenská ąkola pozemního vojska ve Vyąkově, Fakulta ekonomiky a managementu, 2004.
ISBN 80-7231-116-6
KROBOTOVÁ, M. - STOFFA, J.: Zrádná slova v slovensko- českém kontextu. In: Tradiční a
netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní ąkole : Sborník prací z
mezinárodní konference… Uspor. Miloą Mlčoch a Jana Juřicová. 1. vyd. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 51-56. ISBN 80-244-0814-7
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Humanizácia v profile absolventa - učiteµa
technických predmetov [Humanization in the profile of the graduate - teacher´s of technical
subjects]. Trendy technického vzdělávání : Technická a informační výchova. Editori Miroslav
Chráska a Jiří Kropáč. 1. vyd. Olomoouc : Votobia, 2004, s. 239-241. ISBN 80-7220-182-4
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V.: Specific ways of humanization in general
technology education. XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika - Informacja - Edukacja. Red.
Waldemar Furmanek a Wojciech Walat. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 47-50.
ISBN 83-88845-39-X
Rok 2005
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. O tvorbe technických výkladových slovníkov na edukačné
účely. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové :
Gaudeamus, 2005, s. 101-106. ISBN 80-7041-954-7
KROBOTOVÁ, M. - STOFFA, J. Srovnávací typologie česko-slovenských ustálených
slovních spojení z hlediska osvojovacího procesu. In: Tradiční a netradiční metody a formy
práce ve vyučování českého jazyka na základní ąkole. Usporiadali Milan Polák a Kamila
Vodráľková. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 119-123. ISBN
80-244-1002-8
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - STOFFA, V. O humanizácii vąeobecnej technickej výchovy
- vąeobecnej technoedukácie. In PROCHÁZKOVÁ, I. et al.: Technická výchova součást
humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. 1. vyd. Olomouc : Votobia Praha,
2005, s. 51-68. ISBN 80-7220-213-8
STOFFA, J. - - STOFFOVÁ, V. - KROBOTOVÁ, M. Význam, osvojiteµnos» a problémy
pouľívania skratiek v odbornej komunikácii a edukácii. XXIII. Mezinárodní kolokvium o
řízení osvojovacího procesu. Brno : UO FEM, 2005, abstrakt s. 71-72, príspevok na CD
ROM. ISBN 80-85960-92-3
STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J. - STOFFA, V. Kognitívny ątýl vo vyučovaní jazykov. In:
Technika - Informatyka - Edukacja : Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji
informatycznej. Red. Waldemar Furmanek, Aleksander Piecuch a Wojciech Walat. Rzeszów :
Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, 2005, s. 34-42. ISBN 3888845-55-1
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. - KROBOTOVÁ, M. Skratky, značky a symboly v
informačných a komunikačných technológiách. Trendy technického vzdělávání : Technická a
informační výchova. Editori Miroslav Chráska a Jiří Kropáč. 1. vyd. Olomouc : Votobia
Praha, 2005, s. 371-373. ISBN 80-7220-227-8
STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. Knowledge testing by computers. In: Pedagogicznopsychologiczne ksytałczenie nauczycieli. Red. Elżbieta Sałata. Radom - Warszawa : Wydział
Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2005, s. 234-238.
XVIII. DIDMATECH 2005 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia : Abstrakty.
Editori Ján Stoffa a Jozef Pavelka. 1. vyd. Preąov : Preąovská univerzita v Preąove, Fakulta
humanitných a prírodných vied, 2005. 70 s. ISBN 80-8068-381-6
STOFFA, J. Systémové prvky v slovenskom názvosloví materiálov. XVIII. DIDMATECH
2005 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia : Abstrakty. Editori Ján Stoffa a Jozef
Pavelka. 1. vyd. Preąov : Preąovská univerzita v Preąove, Fakulta humanitných a prírodných
vied, 2005. ISBN 80-8068-381-6 [CD-ROM]
STOFFA, J. Spomienka na prof. Wojtkuna. Ibid.
ĎURI©, M. - PAVLOVKIN, J. - STOFFA, J. Ako písa» záverečnú prácu. 1. vyd. Banská
Bystrica, Fakulta prírodných vied, 2005. (v tlači)
STOFFA, J. Hlavné terminologické problémy technickej výchovy v SR a ČR a moľnosti ich
rieąenia.. Technické vzdelávanie ako súčas» vąeobecného vzdelávania. 1. vyd. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2005, abstrakty s. 43-44.
(příspěvek na CD ROM) ISBN 80-8083-151-3, EAN 9788080831516
Rok 2006
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ, M.: Antonymá v technickej terminológii.
In Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník příspěvků z
mezinárodní konference I. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s. 144-149. ISBN 807041-835-4
KROBOTOVÁ, M. – STOFFA, J.: K problematice zkratek a značek v čeątině. In Tradiční a
netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní ąkole : Sborník prací z
mezinárodní konference. Editori Miloą Mlčoch a Lenka Melková. 1. vyd. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 87-91. ISBN 80-244-1282-9
ĎURI©, M. – PAVLOVKIN, J. – STOFFA, J.: Manuál záverečnej práce. 1. vyd. Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií,
2005. 162 s. ISBN 80-8083-198-X (roku 2005 nebola publikácia do zoznamu zaradená)
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ, M.: Deminutíva v osvojovaní technického
pojmoslovia. In XXIV International Coloquium on the Acquisition Process Management :
Proceeding of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Editori
Eva Hájková a Rita Vomolová. Brno : University of Defence, Faculty of Economics and
Management, 2006, s. 72 (abstrakt), celý príspevok na CD-ROM. ISBN 80-7231-139-5
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – KROBOTOVÁ. M.: Niektoré problémy prekladu
technických termínov. In Trendy ve vzdělávaní 2006 : Technika a informační technologie. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2006, s. 167-171. ISBN 80-7220-260-X
CHRÁSKA, M. jun. – STOFFA, J.: Jak psát příspěvky do sborníku z mezinárodní konference
Trendy ve vzdělávání 2006. In Trendy ve vzdělávaní 2006 : Technika a informační
technologie. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2006, s. 415-416. ISBN 80-7220-260-X
STOFFOVÁ, V. – STOFFA, J.: Interaktívne animačno-simulačné modely v elektronických
prezentáciách učebnej látky. In Technika – Informatyka – Edukacja : Teoretyczne i
praktyczne problemy edukacji informatycznej. Red. Wojciech Walat. Rzeszów : Uniwersytet
Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, 2006, s. 91-98. ISBN 83-88845-70-5
STOFFA, J.: Terminologická kultúra učiteµa informatiky. In Informatika v ąkole a v praxi.
Ruľomberok : Katolícka univerzita, 2006, s. xx ISBN 80-8084-112-8.
Rok 2007
KROBOTOVÁ, M. - STOFFA, J.: Zdrobnělá slova nejen v odborné terminologii. In:
Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole :
Sborník prací z mezinárodní konference... Editori Miloš Mlčoch a Kateřina Homolová. 1. vyd.
Olomouc : Hanex, 2007, s. 89-93. ISBN 80-85783-72-X
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminologická príprava – dôležitá súčasť zabezpečenia
kvality edukácie v oblasti IKT. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu :
zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení :
Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno :
Univerzita obrany, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7231-228-3 [abstrakt na s. 60, príspevok na CDROM]
XIX. DIDMATTECH 2006. Editori Ján Stoffa a Veronika Stoffová. 1. vyd. Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89234-23-3
STOFFA, J.: Významné rozšírenie aplikačných možností kovových materiálov. XIX.
DIDMATTECH 2006. Editori Ján Stoffa a Veronika Stoffová. 1. vyd. Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2007, s. 113-116. ISBN 978-80-89234-23-3
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, M.: Porovnanie španielskych a slovenských medzinárodných
prefixoidov z hľadiska osvojovacieho procesu vedeckotechnickej terminológie. XIX.
DIDMATTECH 2006. Editori Ján Stoffa a Veronika Stoffová. 1. vyd. Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2007, s. 360-369. ISBN 978-80-89234-23-3
XX. DIDMATTECH 2007 : Díl I. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska
jun. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007. 412 s. ISBN 80-7220-296-0
XX. DIDMATTECH 2007 : Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska
jun. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, 460 (413-873) s. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J.: K dvadsiatemu výročiu podujatia DIDMATTECH. XX. DIDMATTECH 2007 :
Díl I. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska jun. 1. vyd. Olomouc :
Votobia Olomouc, 2007, s. 5-8. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Naša vízia ďalšieho vývoja konferencie DIDMATTECH. XX.
DIDMATTECH 2007 : Díl I. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska jun. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s. 18-21. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J.: Systémové prvky v materiálovednej terminológii. XX. DIDMATTECH 2007 :
Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska jun. 1. vyd. Olomouc :
Votobia Olomouc, 2007, s. 800-805. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, M.: Porovnanie vyjadrenia malej miery, absencie a nadbytku
v slovenskej a španielskej terminológii pomocou systémových prefixoidov a sufixoidov. XX.
DIDMATTECH 2007 : Díl II. Editori Ján Stoffa, Veronika Stoffová a Miroslav Chráska. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s. 806-812. ISBN 80-7220-296-0
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Časté terminologické chyby v oblasti informatiky
a informačných a komunikačných technológií. In: Informatika v škole a v praxi : 3. ročník
konfencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok : Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
v Ružomberku, 2007. ISBN 978-80-8084-222-2 [CD-ROM]
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: O jazykovej a terminologickej kultúre odborných prezentácií
v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií. In: INFOTECH 2007
Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání : Díl 2. Editor Jiří Dostál. 1.
vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s. 524-527. ISBN 978-80-7220-301-7
STOFFA J.– STOFFOVÁ, V.: Interciplinary relationships between informatics and other
science branches. In Technika -. Informatyka – Edukacja, Suplement 2007. Iwonicz :
Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 11-16. ISBN 978-83-88845-94-9
Rok 2008
STOFFA, J.: Súčasné tendencie vo vývoji vedeckej terminológie a ich dôsledky v edukácii
XXVI. International colloquium on the Management of Educational Process : Proceeding of
abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno : University of
Defence, Faculty of Economics and Management, 2008. Abstrakt na s. 78. Celý príspevok na
CD-ROM. ISBN 978-80-7231-511-6
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Formálne a pseudoformálne chyby a nedostatky v
edukačných dokumentoch. Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl I. 1. vyd. Olomouc : VOTOBIA
Olomouc, 2008, s. 238-242. ISBN 978-80-7220-311-6
STOFFOVÁ. V. - STOFFA, J.:Výučba dejín IKT v príprave IKT v príprave učiteľov
informatiky. Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl II. 1. vyd. Olomouc : VOTOBIA Olomouc,
2008, s. 473-477. ISBN 978-80-7220-311-6
CHRÁSKA, M. – STOFFA, J.: Jak psát příspěvky do monografie z mezinárodní vědeckoodborné konference TVV 2008. Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl II. 1. vyd. Olomouc :
VOTOBIA Olomouc, 2008, s. 611-612. ISBN 978-80-7220-311-6
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminologické minumum edukátorov. In Informatika v
škole a v praxi. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckekj univerzity v Ružomberku,
Katedra informatiky, 2008, s. 98-106. ISBN 978-80-8084-362-5
STOFFA, J. – STOFFA, V.: Interrelation between Hungarian and Slovak terminology in the
field of Informatics and Information technologies. In Agria Media 2008 : Conference
Programme Book. Eger : Eszterzázy Károly College, 2008. [Abstrakt]
STOFFA, J. – STOFFA, V.: ICT materials as subject of instruction of informatics at J. Selye
University in Komárno. In XXI. DIDMATTECH 2008 : Conference Programme book. Eger :
Eszterzázy Károly College, 2008, s. 47. [Abstrakt]
STOFFA, J.: Theoretische Grundlagen der technischen Bildung in Tschechien. In
Allgemeine Technologie und Technische Bildung. Wien : Peter Lang Internationaler Verlag
der Wissenschaften, 2008, s. 127-136. ISBN 978-3-631-58332-6
Rok 2009
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Synonymné termíny a ich pseudosynonymné náhrady.
In Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.): XXVII. International Coloquium the Management of
Educational Process. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009,
64. s. ISBN 978-80-7231-650-2
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: About the project of Slovak terminological dictionary
of e-learning. In Chráska, M. – Havelka, M (eds.).: Trendy ve vzdělávání 2009 : Díl I.
Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 211-214 s. ISBN 978-80-7220-316-1
(AFC) STOFFA, V. – STOFFA, J.: Interrelation between Hungarian and Slovak terminology
in the field of Informatics and Information Technologies. In Nádasi, A. (ed.): Agriamedia
2008. Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2005. 306-311 s. ISBN 978-963-9417-09-2
(AFC) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: ICT materials as subject of instruction of informatics
teachers at J. Selye University in Komárno. In Stoffová, V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008
1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 60-64. s.
ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – LAVRINČÍK, J.: Monografia o všeobecnej
technológii a všeobecnom technologickom vzdelávaní. Recenzia Hartmann, E. – Theuerkauf,
W. E. (eds.): Allgemeine Technologie und Technische Bildung. Frankfurt am Main – Berlin –
Bern – Bruxelles – New York Oxford – Wien : Peter Lang, Internationaler Verlag der
Wissenschaften, 2008, 256 s. ISBN 978-3-631-58332-6. In Stoffová, V (ed.): XXI.
DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J.
Selyeho, 2009. 245-246. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Cenný zdroj informácií o informačnej spoločnosti.
Recenzia Pintér, R. (ed.): Information Society: From Theory to Politcal Practice: Coursebook.
Budapest : Gondolat – Új Mandátum, 2008, 245 s. ISBN 978-3-963-693-6232-0. In Stoffová,
V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola,
Univerzita J. Selyeho, 2009. 247-248. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: O využití hypermédií v edukácii. Recenzia Walat, W.:
Edukacyjne zastosowania hipermediów. Rzeszów : Wydawnictwo Universytetu
Rzeszowskiego, 2007, 320 s. ISBN 978-83-7338-329-6. In Stoffová, V (ed.): XXI.
DIDMATTECH 2008 1st part. Eger – Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J.
Selyeho, 2009. 249-250. s. ISBN 978-963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J.: O budúcnosti všeobecnej technoedukácie. Recenzia Furmanek, W.: Jutro
edukacji technicznej. Rzeszów : Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2007, 427 s.
ISBN 978-83-7338-263-3. In Stoffová, V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger –
Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 250-252. s. ISBN 978963-9894-17-4
(EDI) STOFFA, J. – LAVRINČÍK, J.: Inšpiratívna publikácia o tvorbe slov v Taliančine.
Recenzia Štichauer, P.: Tvoření slov v současné italštine. Praha : Karolinum, 2007, 128 s.
ISBN 978-80-246-1347-5. In Stoffová, V (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008 1st part. Eger –
Komárno : Eszterházy Károly Főiskola, Univerzita J. Selyeho, 2009. 257-258. s. ISBN 978963-9894-17-4
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Informatika és információs és kommunikációs
technológiák terminológiai problémái (Terminological problems in the field of informatics
and information and communication technologies). In Nagy, M. (ed.): Zborník z
I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda –
Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi
Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 7680. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Interaktivita v elektronických multimediálnych
jazykových učebniciach. In Nagy, M. (ed.): Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie
Univerzity J. Selyeho „Vzdelanie – Veda – Spoločnosť” (A Selye János Egyetem „Oktatás –
Tudomány – Társadalom” I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete).
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. 145-151. s. ISBN 978-80-89234-83-7
(AFD) STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: What offer digital technologies for language teaching.
In Černák, I. – Mejharová, J (eds.): IMEM 2009 : Interdisciplinary Relationships in the
Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok
: Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, 2009. 99. s. 287-294. ISBN 97880-8084-471-4
Rok 2010
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminological Problems of E-learning. In: XXVIII.
International Colloquium on the Mnagement of Educational Process. Editori Eva Hájková a
Rita Vémolová. 1. vyd. Brno : University of Defence, Faculty of Economics and
Management, 2010, s. 72. ISBN 978-80-7231-722-6 (Abstrakt na s. 50, celý príspevok na
CD-ROM)
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Nanoslovník vybratých poľských textových skrátenín. In:
Trendy ve vzdělávání 2010 : Díl I. Editori Martin Havelka a Miroslav Chráska. 1. vyd.
Olomouc : ALTYN, 2010, s. 262-266. ISBN 978-80-87224-09-07
CHRÁSKA, M. – STOFFA, J.: Jak psát příspěvky do monografie z mezinárodní vědeckoodborné konference TVV 2010. In: Trendy ve vzdělávání 2010 : Díl II. Editori Martin
Havelka a Miroslav Chráska. 1. vyd. Olomouc : ALTYN, 2010, s. 596-597. ISBN 978-8087224-09-0
STOFFA, J. O kritériách triadenia materiálov vo všeobecnej technoedukácii. In: XXII.
DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 60-71. ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Definície pojmov v terminologických slovníkoch a v
edukácii. In: XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava –
Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 145-151.
ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Nové dielo z edukačnej informatiky. (Recenze) In: XXII.
DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 357-358. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Významné dielo o informatickej výchove. (Recenze) In:
XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 358-359. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Multimédiá v didaktike. (Recenze) In: XXII. DIDMATTECH
2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J.
Selye Universtity Komárno, 2010, s. 360-361. ISBN 978-80-8122-006-7
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Projektová metóda s podporou IKT. (Recenze) In: XXII.
DIDMATTECH 2009. Editor Veronika Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava
University Trnava – J. Selye Universtity Komárno, 2010, s. 361-362. ISBN 978-80-8122-0067
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Bilingválne dielo z oblasti informačných a
komunikčačných technológií. (Recenze) In: XXII. DIDMATTECH 2009. Editor Veronika
Stoffová. 1. vyd. Trnava – Komárno : Trnava University Trnava – J. Selye Universtity
Komárno, 2010, s. 362-364. ISBN 978-80-8122-006-7
Rok 2011
STOFFA, J.: Súčasné trendy vývoja vedeckej terminológie. In: Terminologické fórum III :
Zborník z vedeckej konferencie. Editor Ingrid Cíbiková. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. s. 40-47. ISBN 978-80-8075-478-5
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Prefixy a prefixoidy v pojmosloví elektronického
vzdelávania. In: Terminologické fórum III : Zborník z vedeckej konferencie. Editor Ingrid
Cíbiková. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. s.
48-57. ISBN 978-80-8075-478-5
STOFFA, J. – MICHALKO, J.: Prefixy a prefixoidy v ekonomickom pojmosloví. In:
Terminologické fórum III : Zborník z vedeckej konferencie. Editor Ingrid Cíbiková. 1. vyd.
Trenčín : Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. s. 58-67. ISBN 97880-8075-478-5
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V. – STOFFOVÁ, M.: International Term Elements in Creation
of Terminology of ICT. In: XXIV DIDMATTECH 2011 : Problems in Teacher Education.
Editors Veronika Stoffová, Elżbieta Mastalerz, and Henryk Noga. 1st. ed. Cracow :
Pedagogical University of Cracow – J. Selye University in Komárno, 2011, pp. 10-17. ISBN
978-83-7271-679-8
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: O jazykovej a terminologickej kultúre tematického zošitu zo
stredoškolskj informatiky. In: Trendy ve vzdělávání 2011. Editori Martin Havelka, Miroslav
Chráska ml. a Milan Klement. 1. vyd. Olomouc : Agentura gevak, 2011, s. ISBN 978-8086768-34-2
STOFFA, J. – STOFFOVÁ, V.: Terminológia – celoživotný údel každého edukátora. In:
Eruditio – Educatio, roč. 6, 2011, č. 1, s. 3-14. ISSN 1336-8893
STOFFA, V. – STOFFA, J.: Terminological dictionary as the organic part of electronic
textbook. AGRIAMEDIA 2011, Eger : EKTF, 2011 (v tlači)
STOFFOVÁ, V. – STOFFA, J.: Tvorba elektronických slovníkov a encyklopédií.
Technológia vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. PU,
Prešov. (tlači)

Podobné dokumenty

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy

Odborné články a statě - Katedra technické a informační výchovy STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J.: O naplňovaní didaktických zásad pri vyuľívaní nových didaktických technológií. Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů : Sborník příspěvků z meznárodní konf...

Více

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě základního technického vzdělávání. In DIDMATTECH 2000. (Sborník z mezinárodní vědecko odborné konference) Preąov : Preąovská univerzita, 2001, s. 332-337. ISBN 808068-006-X CHRÁSKA, M. (editor) Tre...

Více

Plné znění programu

Plné znění programu Prvním krokem k řešení této nepříznivé situace v ČR bylo a je zlepšit vzájemnou informovanost. V této oblasti došlo již k nemalému pokroku. Přispěly k tomu aktivity Nanosekce České společnosti pro ...

Více

finalresults - Festa Musicale Choir Festivals

finalresults - Festa Musicale Choir Festivals CATEGORY E1 – Youth choirs up to 19 years (sopranos, altos) GOLDEN MEDAL (90 – 100 points) MORAVSKÉ DĚTI - HOLEŠOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR (CZ)______________________________97 KAMPANELA Brno (CZ)___________...

Více

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě klub. Olomouc: UP, 2003 [2003-06-10]. Adresář: http://ceskyjazyk.upol.cz/dk/text.php3?ID=7 SERAFÍN, Č. - PARTÍKOVÁ, L. Kritéria evaluace elektrotechnické stavebnice. Epedagogium III/2003, monotemat...

Více