OM, McCulloch, Trimmer Cultivator Attachment, 577616202, 2015

Komentáře

Transkript

OM, McCulloch, Trimmer Cultivator Attachment, 577616202, 2015
M.50
Original instructions
Instrucciones originales
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Istruzioni originali
Instruções originais
∞Ú¯ÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
PÛvodní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Eredeti útmutatás
Instrukvja oryginalna
Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos
Originalne upute
Оригинальные инструкции
ðèãèíàëíè èíñòðóêöèè
Instructions d'origine
Originalanweisungen
Originele instructies
Orijinal talimatlar
Instrucöiuni iniöiale
$6-5*7"503
"55"$).&/5
CZ
pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte.
SK
NÁVOD K POUŽITIU
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Prečítajte, prosím. pozorne tento návod k použitiu a
HR
UPUTE ZA RUKOVANJE
VAŽNA INFORMACIJA: Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute za
SI
Husqvarna AB
SE--561 82 Huskvarna
Sweden
Visit our website at www.mcculloch.com
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si
HU
PL
presvedčte sa pred prvým použitím strojja, že všetkému dobre rozumiete.
rukovanje i siguran rad, i uvjerite se jeste li ih pravilno razumjeli.
NAVODILA ZA UPORABO
VAŽNA INFORMACIJA: Skrbno preberite ta navodila za uporabo in se
prepričajte, da ste jih razumeli preden uporabite proizvod.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelme-
sen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNEW INFORMACJE: Przed przystąpieniem do pracy z nożycami do
żywopłotu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
115512675 Rev. 2015-02-16 KAP
UCUA
POPIS
Návod k používání
Držák popruhu
Hřídel
Kryt nožů
Sekací nože
VÝZNAM SYMBOLŮ
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
VÝSTRAHA:
Tento kultivátor může být nebezpečný! Neopatrným nebo
nesprávným používáním si můžete způsobit vážné nebo i smrtelné zranění.
Před použitím kultivátoru si pozorně pročtěte návod k použití.
Vždy používejte:
Ochrana sluchu, schválená ochrana očí, pevnou neklouzavou obuv, schválené
ochranné rukavice.
Uživatel stroje je povinen dohlédnout na to, aby se během práce nevyskytovala
žádná osoba nebo zvíře v okruhu 15 metrů od stroje.
Ruce i nohy nesmí být v dosahu sekacího prostoru a otáčejících se nožů.
BECPEČNOSTNÍ POKYNY
du k použití a na jednotkách. Před použitím přístroje si přečtěte celý návod k obsluze jak pro
pohonnou jednotku, tak pro začišťovač! Seznamte se důkladně s ovládáním a vlastním
používáním jednotky. Dbejte na to, aby přístroj
používaly pouze osoby, které se seznámily s
pokyny a upozorněními v tomto návodu a na
přístroji, porozuměly jim a budou je dodržovat.
Nikdy nedovolte používat tento přístroj dětem.
VÝSTRAHA:
Při použití zahradnických strojů je nutné vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, aby se omezilo nebezpečí požáru a vážného poranění.
Přečtěte si a dodržujte všechny uvedené
pokyny. Jinak by mohlo dojít k vážnému úrazu.
Obsluha je odpovědná za dodržování následujících pokynů a varování pro začišťovač a
pohonnou jednotku, jež jsou uvedené v návo-
43
2
BEZPEČNOST OBSLUHY
S Ruce i nohy nesmí být v dosahu sekacího
prostoru a otáčejících se nožů.
S Nikdy nespouštějte ani nenechávejte běžet
motor v uzavřeném prostoru nebo budově.
Vdechování výfukových plynů může být
smrtelné.
S Rukojeti nesmí být potřísněné olejem a palivem.
S Nikdy nesměrujte odřezaný materiál
směrem k přihlížejícím osobám, ani nedovolte nikomu postávat v blízkosti pracovního
prostoru. Při směrování odřezaného materiálu dávejte pozor na skleněné uzavřené
prostory, automobily apod.
S Nikdy nespouštějte kultivátor bez nasazeného a správně zajištěného krytu.
S Před položením zarovnávače okrajů
vypněte motor.
NEBEZPEČÍ:
NEBEZPEČÍ
PORANĚNÍ. RUCE I NOHY NESMÍ BÝT V
DOSAHU SECACÍHO PROSTORU A
OTÁČEJÍCÍCH SE NOŽE. Otáčející se nože
mohou způsobit vážné zranění. Jestliže motor běží, nepokoušejte se odklízet odřezaný
matriál, ani nepřidržujte materiál, který se má
odřezat. Před odstraňováním zaseknutého
materiálu z nože vždy zkontrolujte, zda se
pohonná jednotka zastavila a zapalovací
svíčka je odpojená. Nástavec neberte ani
nedržte za nožovou lištu.
VÝSTRAHA: Udržujte v dostatečné
vzdálenosti od otáčejících se nožů. Vy i ostatní
můžete přijít o zrak nebo se jinak zranit.
Používejte ochranné brýle a chraňte si nohy.
BEZPEČNÉ DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
S Palivo míchejte a doplňujte venku.
S Nepřibližujte se ke zdroji jiskření nebo
otevřenému ohni.
S Používejte nádobu schválenou pro skladování paliva.
S V blízkosti paliva nebo pohonné jednotky
nekuřte ani nedovolte kouřit jiným osobám.
S Dávejte pozor, ať palivo nebo olej nerozlijete.
Před spuštěním pohonné jednotky otřete
veškeré vylité palivo.
S Před spuštěním motoru se od místa
doplňování paliva vzdalte aspoň 3 m.
S Před sejmutím palivového uzávěru vypněte
motor a nechte ho před doplňováním paliva
vychladnout.
S Pomalu sejměte palivový uzávěr.
VÝSTRAHA:
Je-li tento přístroj spojen s pohonnou jednotkou, dochází během
provozu k vytváření elektromagnetického
pole. Toto pole může za určitých okolností
narušovat funkci aktivních ci pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Pro
snížení rizika vážného či smrtelného
poranění doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před
použitím stroje s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.
S Noste ochranné rukavice. Vždy noste boty
se špičkou vyztuženou ocelí a protiskluzovými podrážkami; přiléhavé oblečení; silné dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy; odolné
neklouzavé rukavice; ochranné nezamlžující
se brýle s větráním nebo obličejovou masku;
homologovanou bezpečnostní přilbu; a ochranu sluchu (ušní ucpávky nebo tlumiče).
Pravidelní uživatelé by si měli pravidelně
nechávat zkontrolovat sluch, protože zvuk
motoru ho může poškodit. Vlasy si svažte
nad rameny. Zajistěte nebo svlékněte volné
oblečení a šperky nebo volně visící vázanky,
stuhy, řemínky, střapce apod. Zakrytí celého
těla oděvem také chrání před úlomky a
kousky jedovatých rostlin, které mohou být
odmrštěny rotujícími noži.
Bezpečnostni přilba
Ochrana sluchu
Ochrana zraku
Pohodlně
padnoucí
oděv
Bezpečnostní
obuv
ÚDRŽBOU K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI
S Pred každou údržbou odpojte zapalovací
svíčku pohonné jednotky.
S Pred každým použitím kultivátor zkontrolujte. Poškozené díly vyměňte. Zkontrolujte, zda neuniká palivo. Zkontrolujte, zda
jsou všechny spojovací díly na svém místě
a jsou pevně připevněné.
S Kultivátor
udržujte
doporučeným
způsobem.
S Veškerou údržbu a opravy, které nejsou
popsány v této příručce, přenechte
pověřnému servisnímu středisku.
S Nože, které jsou ohnuté, zkřivené, naprasklé, ulomené, nebo jakýmkoli jiným
způsobem
poškozené,
zlikvidujte.
Součásti, které jsou naprasklé, ulomené
nebo poškozené, vyměňte.
S Používejte
pouze
doporučené
příslušenství
a
náhradní.
Nikdy
nepoužívejte drát, lanko, ocelovou strunu,
mláticí zařízení apod.
S Přesvědčte se, že se nože při volnoběhu
motoru zastaví (pokyny k seřízení motoru
či karburátoru naleznete v návodu k
použití pohonné jednotky).
S Kultivátor držte rukou. Karburátor neseřizujte ze strany nožů.
S Při seřizování karburátoru nedovolte ostatním, aby se přibližovali.
nikdy
nespouštějte
s
S Kultivátor
odstraněným krytem spojky. Spojka může
odletět a způsobit těžké poranění.
Sliné rakavice
Bezpečostni kožené
chráni če nohavic
S Dávejte stále dobrý pozor. S kultivátorem nepracujte, jste-li unavení, nemocní, rozrušení
nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
Dávejte stále pozor, co děláte; řiďte se
zdravým rozumem.
42
3
PŘEPRAVA A ULOŽENÍ
S Vyhněte se kontaktu s pevnými předměty,
které by mohly nože zastavit. Jestliže
dojde k silnému nárazu na předmět, kultivátor vypněte a zkontrolujte poškození.
S Jestliže se nože zaseknou o cizí předmět,
postupujte takto: kultivátor vždy vypněte,
odpojte zapalovací svíčku a zkontrolujte
poškození; všechna případná poškození
před další prací opravte.
S Na nástavec nelijte ani nestříkejte vodu ani
jinou kapalinu. Kultivátor a štítky čistěte
vlhkým hadříkem.
S Přístroj neberte ani nedržte za odkryté
nože.
S Před opuštěním pracovního prostoru zastavte motor.
S Před přecházením jiných než travnatých
ploch a při přenášení kultivátoru z jednoho
pracovního místa na druhé zkontrolujte,
zda se nože zastavily.
S Před uložením nebo přepravou ve vozidle
nechte motor a převodovku vychladnout.
S Kultivátor a palivo skladujte v místech, kde se
výpary paliva nemohou dostat do styku s
jiskřením nebo otevřeným ohněm z boilerů,
elektrických motorů nebo spínačů, kotlů
apod.
S Kultivátor uložte tak, aby nůž nemohl
náhodně nikoho zranit.
S Uložte přístroj na vyvýšeném, chladném, suchém místě uvnitř budovy mimo dosah dětí.
S Zajistěte stroj během přepravy.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: U osob,
které jsou náchylné k poruchám krevního
oběhu nebo abnormálním otokům, může
dlouhodobá práce s ručními stroji na
benzínový pohon poškozovat vibracemi
cévy nebo nervy prstů, rukou a kloubů.
Poškození cév se v důsledku delší práce za
studeného počasí projevuje i u jinak
zdravých lidí. Projeví--- li se příznaky necitlivosti, bolesti, slabosti, změny barvy nebo
struktury pokožky, nebo ztráty citu v prstech,
rukou nebo kloubech, přerušte práci se
zarovnávačem okrajů a vyhledejte lékařskou
pomoc. Protivibrační systém nezaručuje, že
tyto potíže nenastanou. Ti, kdo s motorovým
nářadím pracují trvale a pravidelně, musí
pečlivě sledovat svůj fyzický stav i stav stroje.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ KULTIVÁTORU
VÝSTRAHA: Před použitím přístroje
si vždy prohlédněte příslušný prostor.
Odstraňte všechen odpad a tvrdé předměty
jako kameny, střepy skla, dráty apod., které
by se mohly odrazit, vymrštit nebo jinak
způsobit poranění nebo škodu.
S Deti, přihlížející osoby a zvířata musí být v 15
metrové vzdálenosti. Přiblíží---li se někdo,
okamžitě zastavte motor. Nespouštějte motor, pokud někdo stojí před noži.
S Kultivátor držte pevně oběma rukama.
S Při práci si udržujte pevný a vyvážený
postoj. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko a nestůjte na nerovných plochách.
S Při couvání buďte opatrní a dívejte se za
sebe.
S Žádnou částí těla se nepřibližujte k nožům
a tlumiči.
S Kultivátor nepřetěžujte. Používejte ho
pouze k účelu podle tohoto návodu. Kultivátor používejte pouze ke kultivaci terénu. Nepoužívejte ho k účelům, ke kterým
není určen. Nepoužívejte ho za deště nebo
na vlhkých místech.
S Používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
S Používejte ho pouze k účelu podle tohoto
návodu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
MONTÁŽ
OBSAH BALENÍ
1. Povolte plastovou matici rychlospojky
otočením proti směru pohybu hodinových ručiček.
Zkontrolujte obsah balení podle následujícího seznamu:
S Nástavec kultivátoru
S Držák nástavce
Rychlospojka
VÝSTRAHA:
Ujistìte se, že je stroj
správně sestavený a všechny upínací prvky
jsou dotažené. Zkontrolujte zda nejsou jednotlivé části stroje poškozené. Nepoužívejte
poškozené části stroje.
Je zcela normální, že palivový filtr rachotí v
prázdné palivové nádrži.
Spodní
trubka
nástavce
Před demontáží nebo
nasazováním nástavců vždy odpojte zapalovací svíčku pohonné jednotky.
POVOLIT
UTÁHNOUT
2. Stlačte
a
přidržujte
zajišťovací/
uvolňovací tlačítko.
DEMONTÁŽ NÁSTAVCE
UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo při de-
OSTRZEŻENIE: Po każdym użyciu
należy wykonać następujące czynności:
S Przed odłożeniem do magazynu lub transportem, odczekać, aż końcówka i
przekładnia wystygną.
S Umieścić urządzenie w taki sposób, aby
żaden ostry przedmiot nie mógł przypadkowego nikogo zranić.
S Końcówkę należy przechowywać w wysokim suchym pomieszczeniu wewnątrz budynku z dobrą wentylacją, w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
PRZECHOWYWANIE SEZONOWE
Pod koniec sezonu lub jeśli końcówka nie
będzie używana przez okres dłuższy niz 30
dni należy ją odpowiednio przygotować do
przechowywania.
Jeśli końcówka do przycinania krawędzi ma
być przechowywana przez dłuższy okres
czasu, należy:
S Wyczyścić całą końcówkę.
S Sprawdzić pokrywę zębów oraz usunąć
wszelkie nagromadzone zabrudzenia lub
śmieci. Sprawdzić zęby; wymienić zęby
wygięte, wykrzywione, pęknięte, złamane
lub w inny sposób uszkodzone.
S Lekko naoliwić zewnętrzne powierzchnie
metalowe.
S Sprawdzić, czy nie poluzowały się śruby
lub nakrętki. Wymienić wszystkie zniszczone, zużyte lub zlamane części.
S Przestrzegać
zaleceń
dotyczących
przechowywania oraz sezonowego użycia podanych w instrukcji obsługi głowicy
napędowej.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności WE (Dotyczy tylko Europy)
Firma Husqvarna AB, SE-- 561 82 Huskvarna, Szwecja, nr tel.: +46--36--146500, jako
upoważniony
członek
Wspólnoty,
deklarujemy,
przyjmując
wyłączną
odpowiedzialność, że kóncówki do kultywatorowania model CA 2000, począwszy od
maszyn z numerami seryjnymi wypuszczanymi w roku 2012 (rok, po którym następuje
numer seryjny, podany jest wyraźnie na tabliczce znamionowej), są zgodne z przepisami
zawartymi w DYREKTYWIE RADY:
dyrektywie 2006/42/EG z dn. 17 maja 2006 r., “dotyczącej maszyn”.
Zastosowano następujące normy: ISO 12100:2010.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--- 754 50 Uppsala, Szwecja,
przeprowadzi. dobrowolną kontrolę homologacyjną na rzecz Husqvarna AB. Ta
kóncówki do kultywatorowania nadaje się do następujących modeli:
McCulloch 250CXL, 2500CXL, Cabrio 433L, Cabrio 433B, MT 250CLS,
MT255CLS, B28 PS
Partner B250 L, B250 B, BC 433L, BC 433B
Poulan PRO PPT 255CLS
WEED EATER WT 250CLS, WT 255CLS
Flymo XLT 2500
Plastová matice
VÝSTRAHA:
PRZECHOWYWANIE
12--- 08--- 15
Ronnie E. Goldman, Dyrektor Działu Inżynierii
Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz
osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczną
montáži výměnného nástavce, položte pohonnou jednotku a nástavec na pevnou
rovnou plochu.
41
4
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE:
Przed przystapieniem do konserwacji należy zatrzymać
urządzenie i odłączyć przewód świecy
zapłonowej.
KONTROLA USZKODZEŃ LUB
ZUŻYTYCH CZĘŚCI
W celu wymiany zniszczonych lub zużytych
części należy skontaktować się z autoryzowanym punktem handlowo--- serwisowym.
S Pokrywa zębów --- Zaprzestać korzystania
z kultywatora jeśli pokrywa zębów jest uszkodzona.
.
KONTROLA ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH I CZĘŚCI
URZĄDZENIA
S Sworznie
S Zawleczki
KONTROLA CZYSTOŚCI
URZĄDZENIA I OZNACZEŃ
OSTRZEŻENIE: Zęby będą się w
dalszym ciągu obracać po wyłączeniu silnika lub zwolnieniu spustu przepustnicy. Aby
uniknąć poważnych obrażeń, przed
przystąpieniem do konserwacji zębów
należy się upewnić, że zęby przestały
pracować oraz odłączyć świecę zapłonową.
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy
wymienić zęby wygięte, wykrzywione,
wyszczerbione, połamane lub w inny
sposób uszkodzone. Nigdy nie należy
prostować i ponownie używać uszkodzonych zębów. Należy stosować tylko zęby zalecanego typu. Aby uniknąć uszkodzeń
ciała, w czasie montażu i konserwacji zębów
należy włożyć rękawice ochronne.
Horní nosná
Spodní
Rychlo--- trubka
trubka nástavce spojka
3. Držte pevně horní část nosné trubky s
motorovou jednotkou a vytáhněte trubku
nástavce z rychlospojky.
MONTÁŽ NÁSTAVCE
UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo při de-
montáži výměnného nástavce, položte pohonnou jednotku a nástavec na pevnou
rovnou plochu.
1. Sejměte koncovou krytku nosné trubky
nástavce se strunovou hlavou (pokud je
nasazena).
2. Umístěte zajišťovací/uvolňovací tlačítko
nástavce do vodící drážky rychlospojky.
Otvor v rychlospojce Vodící drážka
rychlospojky
Rychlospojka
2. Zdjąć z wału zęby tnące i podkładki filcowe.
3. Oczyścić i nasmarować wał.
4. Wymienić zęby i podkładki filcowe.
Zajišťovací/ Spodní
uvolňovací trubka
tlačítko nástavce
3. Zasuňte trubku nástavce do rychospojky
tak daleko, aby zajišťovací tlačitko
zaskočilo do otvoru v rychlospojce.
4. Než stroj začnete používat, zajistěte
nástavec dotažením plastové matice.
PROVOZ
PRACOVNÍ POSTOJ
VŽDY NOSTE:
Chrániče
sluchu
Aby
uniknąć
uszkodzeń ciała, w czasie montażu i konserwacji zębów należy nosić rękawice ochronne.
W czasie eksploatacji, zęby mogą stać się
bardzo ostre.
VÝSTRAHA: Po delším používání je
převodovka velmi horká. Nedotýkejte se
převodovky, dokud nevychladne, mohli byste se vážně popálit.
Při práci se zarovnávačem okrajů si
stoupněte tak, jak vidíte na obrázku, a zkontrolujte dodržení následujících bodů:
S Chraňte si zrak a sluch a pracujte v
silnějším oděvu.
S Mějte pravou paži lehce ohnutou a pravou
rukou držte držadlo s páčkou plynu pohonné jednotky.
S Levou paži mějte stále nataženou a levou
rukou držte rukojeť.
S Zarovnávač okrajů držte pod úrovní pasu.
Ochranné brýle
Dlouhé kalhoty
Pevnou obuv
1. Zdjąć zawleczki i sworznie.
5. Powtórzyć czynności z drugiej strony.
6. Ponownie zamontować sworznie i zawleczki.
UWAGA: Jeżeli zostały prawidłowo za-
Zawleczka
Držák nástavce se používá k uložení
nástavce v době, kdy se nepoužívá.
Jak držák upevnit na nástavec:
1. Sejměte koncovou krytku nosné trubky
nástavce se strunovou hlavou (pokud je
nasazena).
2. Stlačte
a
přidržujte
zajišťovací/
uvolňovací tlačítko.
3. Nasuňte držák na nástavec, aby
zajišťovací/uvolňovací tlačitko zaskočilo
do otvoru v rychlospojce.
Horní nosná
trubka
OSTRZEŻENIE:
Sworzeń
Zajišťovací/uvolňovací
tlačítko je zajištěno v otvoru
rychlospojky
MONTÁŽ DRŽÁKU NÁSTAVCE
SERWIS I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Zęby będą się w
dalszym ciągu obracać po wyłączeniu silnika lub zwolnieniu spustu przepustnicy. Aby
uniknąć poważnych obrażeń, przed
przystąpieniem do konserwacji zębów
należy się upewnić, że przestały pracować
oraz odłączyć świecę zapłonową.
VÝSTRAHA: Před prací zkontrolujte, zda je zajišťovací/uvolňovací tlačítko je
zajištěno v otvoru rychlospojky a plastová
matice řádně dotažená. Všechny nástavce
jsou uzpůsobeny pro otvor v rychlospojce,
pokud není příslušném návodu k použití uvedeno jinak. Použití špatného otvoru může mít
za následek vážné poranění nebo poškození
jednotky.
KONSERWACJA ZĘBÓW
S Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy nie
poluzowały się części urządzenia lub czy nie
są one uszkodzone. Kosę oraz oznaczenia
należy oczyścić wilgotną szmatką z delikatnym detergentem.
S Wytrzeć urządzenie czystą i suchą szmatką.
WYMIANA ZĘBÓW
Zajišťovací/uvolňovací
tlačítko
montowane, elementy ustalające na zębach
będą się znajdować naprzeciwko siebie.
Litery “R” odciśnięte na zębach będą się
znajdować po prawej stronie kultywatora, a
litery ”L” po lewej stronie.
VÝSTRAHA: Dlouhé nebo neustálé
vystavení vysokým hladinám hluku může vyvolat trvalé poškození sluchu. Při práci s kultivátorem noste chrániče sluchu.
NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE
KULTIVÁTORU
Před spuštěním motoru přejděte s kultivátorem
na pracovní místo.
S S běžícím motorem a noži mimo půdu
stiskněte spoušť plynu ke zvýšení otáček
motoru.
S Držte pevně držadlo se spouští plynu a pomocnou rukojeť. Pomalu kultivátor snižujte,
až se nože dotknou země.
VÝSTRAHA: Nikdy nepřenášejte
kultivátor, pokud motor běží, mohlo by dojít
ke zranění.
40
5
EKSPLOATACJA
POZYCJA ROBOCZA
NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ:
Środki ochrony
słuchu
Środki ochrony
wzroku
Długie spodnie
S Jakmile jsou nože v zemi, pokračujte v pomalém tempu, dokud se neseznámíte s
ovládáním a manipulací kultivátoru.
S Kultivátor táhněte dozadu, prohloubíte tím
pracovní hloubku a usnadníte si práci.
S Při práci v omezených nebo úzkých prostorách odstraňte levý a pravý krajní nůž
(viz VÝMĚNA NOŽŮ).
S Když začne kultivátor pracovat, zatáhněte
jím dozadu, aby mohly nože proniknout
do půdy.
VÝSTRAHA: Prostor nožů udržujte v
čistotě. Před čištěním vždy uvolněte páčku plynu, přesuňte spínač zapalování ON/OFF do
polohy OFF (VYP), odpojte zapalovací svíčku,
ujistěte se zda se nože zcela zastavily.
ÚDRŽBA
ÚDRŽBA NOŽŮ
VÝSTRAHA:
Před prováděním
údržby zarovnávač okrajů vždy vypněte, odpojte zapalovací svíčku.
VÝSTRAHA: Nože se otáčí i po zastavení motoru nebo po uvolnění spouště plynu. Před jakýmkoli zásahem na noži zkontrolujte, zda se nože setrvačností ještě netočí a
odpojte zapalovací svíčku.
ZKONTROLUJTE, ZDA NĚKTERÉ
DÍLY NEJSOU POŠKOZENÉ NEBO
OPOTŘEBOVANÉ
Další informace o výměně poškozených
nebo opotřebovaných dílů získáte od
pověřeného servisního střediska.
S Kryt nožů --- jestliže je kryt nožů
poškozený, kultivátor přestaňte používat.
VÝSTRAHA: Vždy vyměňte nože,
které jsou ohnuté, zkřivené, naprasklé, ulomené, nebo jakýmkoli jiným způsobem
poškozené. Nikdy
se nepokoušejte
poškozený nůž narovnat a znovu používat.
Používejte výhradně určené nože. Při manipulaci s noži nebo při jejich údržbě noste
vždy ochranné rukavice.
ZKONTROLUJTE, ZDA SPOJOVACÍ
DÍLY NEJSOU UVOLNENÉ
S Čepy vidlice
S Úchytné jehličkové kolíky
PROHLÉDNĚTE A VYČISTĚTE
ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ I ŠTÍTKY
Mocne obuwie
OSTRZEŻENIE: Długotrwala lub
ciągła ekspozycja na wysokie poziomy hałasu
może spowodować trwałe uszkodzenie
słuchu. Przy pracy z kultywatorem należy
stosować zatwierdzone środki ochrony słuchu.
OSTRZEŻENIE:
Aby uniknąć
obrażeń nigdy nie należy przenosić kultywatora w trakcie jego pracy.
OSTRZEŻENIE: Po długotrwałym
okresie pracy przekładnia nagrzewa się do wysokiej temperatury. Aby nie odnieść oparzeń
nie wolno dotykać przekładni, aż nie ostygnie.
W trakcie obsługi urządzenia należy stanąć
jak pokazano na rysunku oraz:
S Pamiętać o stosowaniu środków ochrony
oczu, uszu oraz odzieży roboczej.
S Trzymać prawą rękę lekko zgiętą, a prawą
dłoń trzymać na spuście głowicy
napędowej.
S Trzymać lewą rękę z dala od ciała mając w
lewej dłoni uchwyt.
S Urządzenie powinno znajdować się e
poniżej poziomu bioder.
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA
KOŃCÓWKI DO
KULTYWATOROWANIE
Przed uruchomieniem silnika należy przenieść
kultywator na miejsce pracy.
S Należy
uruchomić
silnik,
trzymać
urządzenie w takiej pozycji, aby zęby znajdowaly się nad ziemią i nacisnąć spust
przepustnicy
w
celu
zwiększenia
prędkości obrotowej silnika.
S Należy pewnie trzymać spust i uchwyt roboczy. Powoli obniżać kultywator, aż zęby
dotkną ziemi.
S Po každém použití zkontrolujte, zda jsou
všechny díly pevně utažené a nejsou
poškozené. Zarovnávač okrajů a štítky
čistěte vlhkým hadříkem s neutrálním
čisticím prostředkem.
S Pak zarovnávač okrajů otřete čistým
suchým hadříkem.
S Gdy urządzenie rozpocznie pracę, należy
je wycofać tak, aby zęby mogły zagłębić
się w ziemię.
S Po
rozpoczęciu
pracy
należy
kontynuować w umiarkowanym tempie,
aż operator pozna wszystkie urządzenia
sterujące i opanuje obsługę kultywatora.
S Należy pociągnąć kultywator do siebie,
aby zapewnić lepszą głębokość kultywowania i zredukować własny wysiłek.
S Aby wykonywać prace w zamkniętych
obszarach lub wąskich rządkach należy
zdemontować zęby po prawej i lewej stronie urządzenia (patrz WYMIANA ZĘBÓW).
OSTRZEŻENIE: Nóż tnący należy
utrzymywać w czystości. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze należy spuścić spust przepustnicy, ustawić przełącznik
ZAŁ/WYŁ głowicy napędowej w położeniu
WYŁ, odłączyć świecę zapłonową a także
upewnić się, czy nóż tnący przestał się
obracać.
39
6
MONTAŻ
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdzić, czy opakowanie
następujące elementy:
S Końcówka do kultywatorowania
S Wieszak do końcówki
zawiera
1. Zdjąć zaślepkę wału z końcówki (jeśli
jest) i wurzucić.
2. Umieścić przycisk zwalniający końcówki
w wycięciu prowadnicy łącznika.
Otwór główny Wycięcie
Łącznik
prowadnicy
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy
kosa jest prawidłowo złożona i czy wszystkie
elementy mocujące są odpowiednio zamocowane.
Sprawdzić, czy części urządzenia nie są uszkodzone. Zabrania się stosowania uszkodzonych części.
OSTRZEŻENIE:
Przed
demontażem lub montażem końcówki
należy zawsze wyłączyć silnik oraz odłączyć
świecę zapłonową.
DEMONTAŻ KOŃCÓWKI
UWAGA: Podczas demontażu lub montażu
końcówek roboczych należy stabilnie położyć
głowicę napędową i końcówkę na płaskiej
powierzchni.
1. Poluzować łącznik obracając w tym celu
mocno pokrętło w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Łącznik
Element
dolny
POLUZOWAĆ
SERVIS A SEŘÍZENÍ
Wał górny
Przycisk
zwalniający
Element
dolny
3. Wepchnąć końcówke w łącznik, aż przycisk zwalniający zaskoczy w otworze
głównym.
4. Przed przystąpieniem do eksploatacji
urządzenia, dokręcić mocno pokrętło
obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE:
Przed
rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy
przycisk zwalniający znajduje się w otworze
głównym oraz czy pokrętło jest mocno
dokręcone. Wszystkie końcówki mocuje się
w otworze głównym, o ile instrukcja obsługi
końcówki nie przewiduje inaczej. Wykorzystanie
nieprawidłowego otworu może
prowadzić do poważnego uszkodzenia ciała
lub do zniszczenia urządzenia.
DOKRĘCIĆ
przytrzymać
2. Z hřídele odstraňte nože a plstěné
vycpávky.
3. Vyčistěte a naolejujte hřídel.
4. Vyměňte nože a plstěné vycpávky.
VÝSTRAHA: Nože se otáčí i po zastavení motoru nebo po uvolnění spouště plynu. Před jakýmkoli zásahem na noži zkontrolujte, zda se nože setrvačností ještě netočí a
odpojte zapalovací svíčku.
VÝSTRAHA: Při manipulaci s noži
nebo při jejich údržbě noste vždy ochranné rukavice. Nože jsou používáním stále ostřejší.
1. Odstraňte úchytné jehličkové kolíky a
čepy vidlice.
Čep vidlice
5. Stejné kroky opakujte i na opačné straně.
6. Znovu instalujte úchytné jehličkové kolíky
a čepy vidlice.
POZNÁMKA: Při správné instalaci směřují
hlavy nožů k sobě. Písmena “R” vytištěná na
nožích budou na pravé straně kultivátoru a
písmena “L” budou na levé straně.
Úchytný jehličkový
kolík
ULOŽENÍ
S Vyčistěte celý nástavec.
S Zkontrolujte kryt nožů a odstraňte
všechnu nečistotu nebo jiné usazené
zbytky. Zkontrolujte nože; vyměňte nože,
které jsou ohnuté, zkřivené, naprasklé,
ulomené, nebo jakýmkoli jiným způsobem
poškozené.
S Vnější kovové díly potřete slabou vrstvou
oleje.
S Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a
matky
pevně
utažené.
Všechny
poškozené, opotřebované nebo rozbité
části vyměňte.
S Řiďte se pokyny ke skladování uvedenými
v návodu pohonné jednotky pro správné
skladování a sezónní použití.
VÝSTRAHA: Po každém použití pro-
vedte následující kroky:
S Pred uložením nebo dopravou nechte
nástavec a prevodovku vychladnout.
S Nástavec uložte tak, aby žádná jeho ostrá
část nemohla nikoho zranit.
S Uložte přístroj na vyvýšeném, chladném, suchém místě uvnitř budovy mimo dosah dětí.
Pokrętło
2. Wcisnąć
i
zwalniający.
Przycisk
zwalniający
VÝMĚNA NOŽE
SEZÓNNÍ ULOŽENÍ
przycisk
Przycisk zwalniający
znajduje się w otworze
główny
Nástavec připravte k uložení na konci
sezóny, nebo nebudete--- li ho používat déle
než 30 dní.
Chcete--- li nástavec na určitou dobu uložit:
MONTAŻ WIESZAKA DO KOŃCÓWKI
Element dolny Łącznik
Wał górny
3. Trzymając mocno silnik oraz wał górny,
wyciągnąć końcówkę z łącznika.
MONTAŻ KOŃCÓWEK
UWAGA: Podczas demontażu lub montażu
końcówek roboczych należy stabilnie położyć
głowicę napędową i końcówkę na płaskiej
powierzchni.
Wieszak do końcówki służy do jej przechowywania, kiedy końcówka nie jest używana.
Aby zamontować wieszak na końcówkę
należy:
1. Zdjąć zaślepkę wału z końcówki (jeśli
jest) i wurzucić.
2. Wcisnąć
i
przytrzymać
przycisk
zwalniający.
3. Wepchnąć wieszak na końcówkę, aż przycisk zwalniający zaskoczy w otworze.
38
7
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY EU
Jméno vydavatele: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko (Tel: +46-36-146500)
Společnost Husqvarna AB přebírá výhradní odpovědnost za základní část(i) nástavec UCUA, jež
představují model(y) Universal MTO002 s výrobními čísly od roku 2014 dále. Číslo základní části a
modelové číslo jsou jasně uvedeny ve formátu prostého textu na typovém štítku společně s rokem a
následnými sériovými čísly.
Předmět výše uvedeného prohlášení je ve shodě s požadavky směrnic Rady:
2006/42/EC „týkající se strojních zařízení“ 17. květen 2006
2000/14/EC “týkající se emisí hluku do okolního prostředí” 8. květen 2000
Deklarované hodnoty hluku, jež jsou v souladu s přílohou V, jsou uvedeny v technickém datovém listu v
návodu k obsluze.
Naměřený akustický výkon je 108 dB a zaručený akustický výkon je 114 dB
Použité normy:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
Společnost TÜV Rheinland N.A. provedla nepovinnou zkoušku v zastoupení společnosti Husqvarna AB
a poskytla dokument AK72140364 - Osvědčení o shodě se směrnicí Rady 2006/42/ES pro strojní
zařízení. Je schválen pro následující platformy:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Tento certifikát platí pro všechny výrobní místa a země původu, jak je uvedeno na výrobku.
Dodaný výrobek je ve shodě s příkladem, který byl přezkoušen.
Podepsáno jménem: Husqvarna AB, Huskvarna, Švédsko, 2013-12-01
S
S
S
S
S
S
S
S
Ronnie E. Goldman
technický ředitel
(oprávněný zástupce a osoba odpovědná za technickou dokumentaci)
18-CS
S
S
S
kie elementy są dobrze zamontowane i
znajdują się we właściwym miejscu.
Urządzenie należy konserwować zgodnie
z opisywanymi procedurami.
Urządzenie powinno być serwisowane i
konserwowane w autoryzowanym punkcie (za wyjątkiem czynności konserwacyjnych, które wymieniono w niniejszej
instrukcji).
Nie wolno używać zębów, które zostały
wygięte, wykrzywione, które są pęknięte,
złamane lub uszkodzone w inny sposób.
Części, które są pęknięte, wyszczerbione
lub uszkodzone należy wymienić.
Należy stosować wyłącznie zalecane akcesoria i części zamienne. Nie wolno
używać przewodów drucianych, lin lub
strun, urządzeń młócących, itp.
W czasie pracy silnika na biegu jałowym
zęby nie powinny się obracać (patrz regulacja silnika/karburatora w instrukcji obsługi
głowicy napędowej).
Trzymać urządzenie w ręku. NNie wolno
dokonywać regulacji gaźnika z tej strony
urządzenia, po której jest zęby tnący.
Podczas regulacji gaźnika do urządzenia
nie powinny zbliżać się inne osoby.
Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia
ze zdjętą obudową sprzęgła. Sprzęgło
może się zerwać i spowodować poważne
obrażenia ciała.
Należy unikać kontaktu z twardymi obiektami, które mogą zablokować lub utrudnić
obracanie się zębów. W przypadku uderzenia o twardy obiekt, wyłączyć
urządzenie oraz sprawdzić, czy nie uległo
uszkodzeniu.
Po uderzeniu o obcy przedmiot należy
wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód
świecy zapłonowej oraz sprawdzić, czy
nie ma uszkodzeń i naprawić urządzenie
przed ponownym uruchomieniem.
Nigdy nie należy zamaczać lub wypełniać
urządzenia wodą czy innym płynem.
Przeczyścić urządzenie i oznaczenia
mokrą gąbką.
BEZPIECZEŃSTWO KULTYWATOROWANIA
OSTRZEŻENIE:
Należy
skontrolować obszar pracy przed uruchomieniem urządzenia. Usunąć cały gruz oraz
twarde przedmioty, np. skały, szkło, druty,
itp., które mogą odbijać się rykoszetem, lub
które, zdmuchnięte, w inny sposób mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia i mienia.
S Dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta powinny znajdować się w odległości co najmniej 15 metrów. Jeśli podejdą bliżej, należy
natychmiast przerwać pracę. Nie należy
uruchamiać silnika, jeśli od strony zębów
tnącego znajduje się osoba postronna.
S Urządzenie należy mocno trzymać dwiema rękami.
S Należy stawiać stabilne kroki i nie tracić
równowagi.
Nie
należy
pracować
trzymając urządzenie na wyciągniętych
rękach, ani też nie używać go stojąc na
niestabilnej powierzchni.
S Podczas pracy należy patrzeć za siebie i
ostrożnie cofać się.
S Należy uważać, aby żadną częścią ciała
nie dotknąć zębów oraz tłumika.
S Nie należy używać urządzenia stosując
nadmierną siłę. Kultywator należy używać
tylko do zastosowań opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Jedynym przeznaczeniem
urządzenia jest kultywatorowanie. Nie wolno
używać urządzenia w niewłaściwy sposób.
Nie wolno stosować podczas deszczu lub
na mokrych obszarach.
S Pracować tylko w czasie dnia lub przy
sztucznym oświetleniu.
S Urządzenie należy używać tylko do
zastosowań opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
S Nie wolno chwytać ani trzymać w ręku nieosłoniętych zębów.
S Przed opuszczeniem miejsca pracy
należy zatrzymać głowicę napędową.
S Przed przechodzeniem przez obszary
nieporośnięte trawą oraz przy transporcie
końcówki do kultywatorowani na i z miejsca
pracy należy się upewnić, że zęby zostały
zatrzymane.
S Przed przechowywaniem i transportem
należy poczekać, aż głowica napędowa i
przekładnia wystygną.
S Urządzenie
oraz
paliwo
należy
przechowywać w miejscach, gdzie nie istnieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z iskrami lub z płomieniem w podgrzewaczach
wody,
silnikach
elektrycznych,
przełącznikach, piecach, itp.
S Końcówke należy przechowywać tak, aby
zęby nie stanowiły przypadkowego
zagrożenia.
S Końcówkę należy przechowywać w wysokim suchym pomieszczeniu wewnątrz budynku z dobrą wentylacją, w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
S Na czas transportu maszynę należy
zabezpieczyć.
WAŻNA UWAGA: Narażenie na wibracje
poprzez długotrwale stosowanie benzynowych narzędzi ręcznych może powodować
uszkodzenie naczyń krwionośnych lub
nerwów w palcach, dłoniach i stawach u
osób szczególnie narażonych na wady
układu krążenia lub opuchlizny. Dłuższa
praca w warunkach niskiej temperatury
może spowodować uszkodzenia naczyń
krwionośnych również u osób zdrowych.
Jeśli pojawią się symptomy takie jak
odrętwienie, ból, osłabienie, przebarwienia
lub zmiany skóry, brak czucia w palcach,
dłoniach lub stawach należy przerwać pracę
i skonsultować się z lekarzem. System antywibracyjny nie gwarantuje, że wyżej wymienione problemy nie będą występowały.
Użytkownicy, którzy regularnie używają
narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym muszą kontrolować stan zdrowia oraz
stan stosowanych przez nich narzędzi.
NALEŻY ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE POSTEPOWANIA
37
8
poznać zasady pracy i obsługi urządzenia.
Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się i rozumieją
polecenia i ostrzeżenia umieszczone na
urządzeniu oraz te znajdujące się w instrukcji obsługi. Zabronione jest używanie
urządzenia przez dzieci.
Ochrona słuchy
OSTRZEŻENIE: Należy trzymać się
z dala od obracających sie zębów. Mogą one
spowodować uszkodzenie wzroku lub
obrażenia operatora lub innych osób. Należy
stosować środki ochrony oczu i nóg.
OSTRZEŻENIE: Końcówka w
połączeniu z głowicą napędową wytwarza
podczas pracy pole elektromagnetyczne. W
pewnych okolicznościach pole to może
zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych
implantów
medycznych.
Przed
przystąpieniem do pracy z maszyną w celu
ograniczenia ryzyka poważnych lub
śmiertelnych obrażeń, osoby posiadające
implanty medyczne powinny skonsultować
się z lekarzem oraz ich producentem.
S Należy stosować sprzęt ochronny. Należy
zawsze stosować obuwie ochronne ze stalowymi oslonami na palce oraz podeszwami
przeciwpoślizgowymi;
dobrze
przylegające ubrania robocze; mocne rékawice robocze; środki ochrony wzroku
(takie jak okulary ochronne nie podatne na
zaparowanie z wywietrznikami lub osłoną
na twarz); atestowany kask ochronny oraz
środki ochrony słuchu (zatyczki do uszu
lub słuchawki ochronne). Ponieważ hałas
wytwarzany przez silnik może być szkodliwy, osoby regularnie używające końcówki
do okrzesywania powinny okresowo
badać słuch. Długie włosy należy spiąć
powyżej ramion. Upiąć lub zdjąć luźne
części ubrań lub biżuterii z luźno
zwisającymi paskami, frędzlami, itp. Ubranie robocze w pełni zakrywające ciało zabezpiecza operatora przed odłamkami i
fragmentami toksycznych roślin, które są
wyrzucane przez obracające się zęby.
IDENTIFIKACIJA (OPIS DELOV)
Osłona oczu
Dopasowane
ubranie
BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA
UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZRANIENIA SIĘ. ZABRANIA SIĘ ZBLIŻAĆ
RĘCE I NOGI DO OBSZARU CIĘCIA I
OBRACAJĄCYCH SIĘ ZĘBÓW. Obracające
się zęby mogą spowodować poważne
obrażenia ciała. Zabrania się usuwania koszonych roślin lub przytrzymywania ich, gdy
silnik pracuje. Przed usunięciem materiału,
który nawinął się na zęby, należy sprawdzić,
czy głowica napędową jest odłączona oraz
czy został odłączony przewód świecy
zapłonowej. Urządzenia nie należy chwytać
lub trzymać za zęby.
Kask ochronny
Návod k použitiu
Grube
rękawice
Záves
Hriadeľ
Buty ochronne
Środki ochrony
S Należy zachować czujność. Urządzenia nie
należy obsługiwać w stanie zmęczenia, choroby, zdenerwowania lub po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków. Należy zwracać
uwagę na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem.
S Zabrania się zbliżać ręce i nogi do obszaru
cięcia i obracających się zębów.
S Urządzenia nigdy nie należy uruchamiać ani
obsługiwać w zamkniętych pomieszczeniach lub budynkach. Wdychanie spalin
może spowodować śmiertelne zaczadzenie.
S Rączki nie powinny być zabrudzone olejem
lub paliwem.
S Nigdy nie wolno wyrzucać materiału ciętego
w kierunku osób postronnych i nie wolno
pozwolić nikomu na zbliżanie się do obszaru
roboczego. Należy zachować ostrożność,
aby nie kierować ściętego materiału wyrzucanego przez urządzenie w stronę szklanych powierzchni, samochodów i tym podobnych.
S Zabrania się obsługi kultywatora bez
prawidłowo zamontowanej pokrywy zębów.
S Przed odłożeniem urządzenia należy
wyłączyć silnik.
Kryt zubov
Rezné zuby
IDENTIFIKACIJA SIMBOLOV
A.
C.
E.
D.
B.
BEZPIECZNE OBCHODZENIE SIĘ Z
PALIWEM
S Paliwo należy mieszać i dolewać na otwartym powietrzu.
S Należy trzymać się z dala od źródel iskier lub
ognia.
S Stosować kanister przeznaczony do przechowywania paliwa.
S W pobliży głowicy napędowej lub miejsca
przechowywania paliwa zabrania się palić.
S Przed uruchomieniem silnika głowicy
napędowej należy odejść na odłegłość co
najmniej 3 metrów od miejsca tankowania.
S Przed zdjęciem korka zbiornika paliwa
należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż ostygnie.
S Korek zbiornika paliwa należy wykręcać powoli.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
URZĄDZENIA / KONSERWACJA
S Przed przystąpieniem do serwisowania
urządzenia należy odłączyć świecę zaplonowa glowicy napedowej.
S Urządzenie należy sprawdzić przed
każdorazowym użyciem. Należy wymienić
uszkodzone części. Sprawdzić, czy nie ma
wycieków paliwa. Upewnić się, że wszyst-
36
A.
POZOR: Kultivátor môže byť nebezpečný! Nedbanlivé alebo nesprávne používanie
môže spôsobiť ťažký až smrteľný úraz.
B. Pred používaním kultivátora si prečítajte a porozumejte návodu na použitie.
C. Vždy majte na sebe:
Ochranu sluchu, schválená ochrana očí, nekĺzavú a stabilnú pracovnú obuv,
schválené ochranné rukavice.
D. Používateľ stroja musí počas jeho používania zaistiť, aby sa k stroju do vzdialenosti
menšej ako 15 metrov nepriblížili žiadne osoby ani zvieratá.
E. Nepribližujte sa rukami ani nohami k reznému pásmu ani k rotačným zubom.
VARNOSTNA NAVODILA
pre náhon jednotky! Dokonale sa zoznámte s
ovládačmi a správnym používaním jednotky.
Zariadenie môžu používať výhradne osoby, ktoré si prečítali, pochopili a budú dodržiavať
upozornenia a pokyny na jednotke a v návodoch. Nikdy nedovoľte, aby zariadenie
používali deti.
POZOR: Pri používaní záhradného
náradia sa vždy musia dodržiavať základné
bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika
požiaru a vážneho úrazu. Prečítajte si a riaďte
sa všetkými pokynmi. Nedodržanie tejto
požiadavky môže spôsobiť závažný úraz.
BEZPEČNOST OBSLUHY
Obsluhujúci pracovník je zodpovedný za
dodržiavanie pokynov a varovaní pre nástavec
a náhon jednotky, v príručke s pokynmi aj na
jednotkách. Pred použitím jednotky si prečítajte celú príručku s pokynmi aj pre nástavec, aj
NEBEZPEČENSTVO:
RIZIKO
POREZANIA. NEPRIBLIŽUJTE SA RUKAMI
ANI NOHAMI K PÁSMU REZANIA ANI K
9
ROTAČNÝM ZUBOM. Rotačné zuby môžu
spôsobiť závažny úraz. Nepokúšajte sa
odstraňovať obrábaný materiál ani pridržiavať
materiál, ktorý sa má rezať, počas behu
kotúča. Pri vyberaní zachyteného materiálu zo
zubov skontrolujte, či je zastavený hnací
agregát a či je odpojený kábel sviečky. Nechytajte a nedržte prídavné zariadenie za zuby.
S Nikdy neštartujte ani nenechávajte bežať
motor vnútri uzavretého priestoru alebo
budovy. Vdychované výfukové plyny môžu
zabíjať.
S Rukoväte udržiavajte v čistote od oleja a
paliva.
S Nikdy nesmerujte vyhadzovanie materiálu
na okolostojacie osoby a nedovoľte nikomu
vstupovať do blízkosti miesta, kde pracujete.
Vyhadzovaný materiál starostlivo smerujte,
aby ste sa vyhli skleneným krytom, automobilom a podobne.
S Nikdy nepoužívajte kultivátor bez nasadeného a riadne zaisteného krytu zubov.
S Pred položením zariadenia zastavte motor.
POZOR:
Nepribližujte sa k otáčajúcim
sa zubom. Môžete spôsobiť úraz alebo oslepenie sebe a iným. Noste ochranu očí a nôh.
POZOR: Keď je tento nástavec spojený s náhonom, počas prevádzky vytvára
elektromagnetické pole. Toto pole môže za
určitých okolností spôsobovať rušenie
aktívnych alebo pasivných implantovaných
lekárskych prístrojov. Na zníženie rizika
vážneho alebo smrteľného zranenia
odporúčame osobám s implantovanými
lekárskymi prístrojmi, aby sa pred
používaním tohto stroja poradili so svojím
lekárom a s výrobcom implantovaného
lekárskeho prístroja.
S Používajte osobné ochranné pomôcky.
Vždy používajte ochrannú pracovnú obuv
s oceľovou špičkou, s nekĺzavými
podrážkami; priliehavé a pohodlné
oblečenie; ťažké dlhé nohavice, dlhé
rukávy; nekĺzavé rukavice vhodné do
náročných podmienok; ochranu očí ako je
napr. nezahmlievajúce sa a vetrané okuliare alebo ochranný štít tváre; schválenú
bezpečnostnú prilbu a chrániče sluchu
(napr. vložky alebo tlmiče) na ochranu
vášho sluchu. Pravidelní používatelia si
musia nechať pravidelne vyšetriť sluch,
pretože hluk motora môže poškodiť sluch.
Vlasy si zachyťte nad úrovňou ramien.
Voľný odev alebo odev s voľnými visiacimi
páskami, opasky, viazanky, strapce a pod.
si bezpečne zachyťte alebo odložte. Ak ste
celý zakrytý, chráňte sa aj pred nečistotami a
časticami jedovatých rastlín, ktoré vyhadzujú
rotujúce zuby.
Ochranná prilba
Chrániče sluchu
Ochrana oči
Ptiliehavé
oblečenie
Ochranné
protiporézne
rukavice
Topánky s
oceĺovou
špičkou
IDENTYFIKACJA (CO JEST CO?)
Instrukcja obsługi
Wieszak
Wał
BEZPEČNOSŤ PALIVA
S
S
S
S
S
S
S
S
Palivo miešajte a nalievajte vonku.
Nepribližujte k palivu iskry ani plameň.
Používajte nádobu určenú pre palivo.
V blízkosti paliva alebo hnacieho agregátu
nefajčite.
Palivo ani olej nerozlievajte. Pred
štartovaním hnacieho agregátu utrite
všetko vyliate palivo.
Pred štartovaním motora sa vzdiaľte aspoň 3
m od miesta doplňovania paliva.
Pred demontážou krytu palivovej nádrže
zastavte motor a nechajte ho vychladnúť.
Kryt palivovej nádrže vyberajte pomaly.
ZARIADENIE/BEZPEČNOSŤ PRI
ÚDRŽBE
S Pred údržbou odpojte kábel od sviečky
hnacieho agregátu.
S Pred použitím skontrolujte celé zariadenie.
Vymeňte poškodené dielce. Skontrolujte, či
neuniká palivo. Presvedčite sa, či sú namontované všetky upevňovacie prvky a či sú
spoľahlivo utiahnuté.
S Zariadenie udržiavajte v súlade s
odporúčanými postupmi.
S Vžetky práce na údržbe a servise, ktoré v
tomto návode nie sú vysvetlené, zverte autorizovanému servisnému stredisku.
S Vyraďte zuby, ktoré sú ohnuté, deformované, prasknuté alebo akokoîvek inak
poškodené. Pred použitím zariadenia
vymeňte dielce, ktoré sú prasknuté,
odštiepené alebo poškodené.
S Používajte iba odporúčané dielce a
príslušenstvo. Nikdy nepoužívajte drôt,
drôtené lano, šnúru, uvoînené pomôcky a
pod.
S Presvedčite sa, že zuby sa prestávajú
otácať keď je motor na voînobehu (úpravy
motora/karburátora nájdete v príručke s
pokynmi pre náhon).
S Zariadenie pridržte rukou. Nerobte úpravy
karburátora z tej strany jednotky, kde sú
zuby.
S Pri nastavovaní karburátora sa nikto nesmie nachádzať nablízku.
S Nikdy neštartujte zariadenie s demontovanou spojkovou skriňou. Spojka môže
odletieť a spôsobiť ťažký úraz.
S Vyhýbajte sa silnejšiemu dotyku pevných
predmetov, ktoré by mohli zastaviť zuby. V
prípade silnejšieho dotyku zastavte zariadenie a skontrolujte poškodenie.
Protiporézne
návleky
S Buďte ostražitý. Zariadenie nepoužívajte, ak
ste unavení, chorí, ak sa dobre necítite, ak ste
pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Sledujte, čo robíte; používajte zdravý úsudok.
S Nepribližujte sa rukami ani nohami k reznému pásmu ani k rotačným zubom.
10
Osłona zębów
Zęby tnące
OZNACZENIA SYMBOLI
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
OSTRZEŻENIE: Kultywator może być niebezpieczny! Nieostrożne lub nieodpowiednie użycie może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażen ciała.
Przed przystąpieniem do eksploatacji końcówki do przycinania krawędzi należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Zawsze należy stosować:
Ochronniki słuchu, zatwierdzona osłona oczu, antypoślizgowe i stabilne obuwie,
zatwierdzonych rękawic ochronnych.
W czasie pracy użytkownik maszyny jest zobowiązany dopilnować, aby żadne
osoby ani zwierzęta nie znajdował się bliżej niż w odległości 15 m.
Zabrania się zbliżać ręce i nogi do obszaru cięcia i obracających się zębów.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ry-
zyko pożaru i poważnych obrażeń ciała, w czasie stosowania sprzętu ogrodniczego należy
stosować się do podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Należy zapoznać się ze
wszystkimi poleceniami i stosowac się do nich.
W przeciwnym wypadku można odnieść
ciężkie obrażenia.
Operator
jest
odpowiedzialny
za
przestrzeganie instrukcji oraz ostrzeżeń
dotyczących końcówki oraz głowicy napędowej urządzenia podanych zarówno w instrukcji obsługi, jak i na samym urządzeniu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji
urządzenia uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi końcówki oraz głowicy
napędowej urządzenia! Należy dobrze
35
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
EK megfelelőségi nyilatkozat (Csak Európára érvényes)
A Husqvarna AB, SE-- 561 82 Huskvarna, Svédország, Tel: +46--36--146500, mint
hivatalos képviselö a Közösség területén, kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy a
CA 2000 modellszámú kultivátor toldalék a 2012, évi sorozatszámtól kezdve és azután
(az évszám, és azt követően a sorozatszám a típustáblán szerepelnek) megfelelnek a
BIZOTTSÁG DIREKTÍVÁJÁ--- ban előírtaknak:
2006 május 17, “a gépeket illetően” 2006/42/EG.
Alkalmazott szabványok: ISO 12100:2010.
A Svensk Maskinprovning (SMP) AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Svédország,
típusellenőrzést végzett a Husqvarna AB vállalat számára. Ez az kultivátor toldalék a
következő modellekhez rendelkezik jóváhagyással:
McCulloch 250CXL, 2500CXL, Cabrio 433L, Cabrio 433B, MT 250CLS,
MT255CLS, B28 PS
Partner B250 L, B250 B, BC 433L, BC 433B
Poulan PRO PPT 255CLS
WEED EATER WT 250CLS, WT 255CLS
Flymo XLT 2500
12---08---15
Ronnie E. Goldman, Műszaki igazgató
A Husqvarna AB technikai dokumentációért
felelős hivatalos képviselete
PREPRAVA A SKLADOVANIE
S Ak zuby udierajú o cudzí predmetu, postupujte takto: zastavte zariadenie a odpojte
kábel sviečky, skontrolujte poškodenie a
opravte prípadné poškodenie skôr, ako
budete pokračovať v práci so zariadením.
S Nikdy neponárajte ani neostrekujte zariadenie vodou ani žiadnou inou tekutinou. Zariadenie a nálepky vyčistite vlhkou špongiou.
S Nechytajte ani nedržte nechránený zuby.
S Pred odchodom z miesta práce zastavte
hnací agregár.
S Predtým, než budete prechádzať cez iné
povrchy, než je trávnik, a pri premiestňovaní
kultivátora z oblasti a do oblasti, ktorú treba
kultivovať, sa ubezpečte, že hroty sa zastavili.
S Pred uskladnením alebo pred prepravou vo
vozidle nechajte hnací agregát a prevodovku vychladnúť.
S Zariadenie a palivo skladujte na mieste, kde
sa k výparom paliva nemôže dostať iskra ani
otvorený plameň z ohrievača vody, elektrických motorov alebo zapaľovačov, kotlov
a pod.
S Prídavné zariadenie skladujte tak, aby kotúč
nemohol spôsobiť náhodný úraz.
S Skladujte vysoko na chladnom, suchom,
dobre vetranom mieste v miestnosti mimo
dosahu detí.
S Zabezpečte stroj počas prepravy.
OSOBITNÉ UPOZORNENIE: Pôsobenie vibrácií pri dlhodobom používaní ručného
náradia pohánaňého benzínovými motormi
môže spôsobiť poškodenie krvných ciev alebo
nervov v prstoch, ruke a klboch ludí, ktorí sú
náchylní na poruchy obehu alebo abnormálne
opuchliny. Dlhodobé používanie v chladnom
počasí môže viesť k poškodeniu obehového
systému aj u ináč zdravých ľudí. Ak
špozorujete príznaky ako zmeravenie, bolesť,
stratu sily, zmeny farby alebo štruktúry
pokožky alebo stratu citlivosti v prstoch, rukách
alebo kĺboch, prestaňte nástroj používať a
vyhľadajte lekársku pomoc. Antivibračný systém nezaručuje vylúčenie týchto problémov.
Používatelia, ktorí pracujú s motorovým
náradím trvale a pravidelne, musia pravidelne
chodiť na prehliadky zdravotného stavu a
kontrolovať stav tohto zariadenia.
BEZPEČNOSŤ PRI KULTIVAČNÝCH
PRÁCACH
POZOR: Pred používaním zariadenia
skontrolujte terén. Odstráňte odpadky a
tvrdé predmety, napr. kamene, sklo, drôty a
pod., ktoré by sa pri práci mohli odraziť,
odskočiť alebo iným spôsobom spôsobiť
úraz alebo poškodenie.
S Nedovoîte, aby sa deti, okoloidúci a zvieratá
priblížili viac ako na 15 metrov. Zariadenie
okamžite zastavte, ak sa niekto priblíži.
Nespúšťajte motor, keď pred zubov niekto
stojí.
S Zariadenie pevne pridržte oboma rukami.
S Stojte pevne a udržiavajte rovnováhu.
Nebuďte nahnutý ani nestojte na nestabilnom povrchu.
S Obzrite sa dozadu a pri ustupovaní buďte
opatrný.
S Nepribližujte sa k zubom a k tlmiču výfuku
žiadnou časťou svojho tela.
S Zariadenie nepreťažujte. Požívajte iba na
účely popísané v tomto návode. Používajte
iba na kultivačné práce. Zo zariadením
zaobchádzajte opatrne. Nepoužívajte za
dažďa a na vlhkom teréne.
S Používajte iba za denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.
S Požívajte iba na účely popísané v tomto
návode.
POKYNY SI USCHOVAJTE
MONTÁŽ
OBSAH KARTÓNU
Spojka
Skontrolujte, či kartón obsahuje:
S Prídavný kultivátor
S Záves na prídavné zariadenie
Spodná
prípojka
POZOR: Prepričajte se, da je vaša naprava pravilno sestavljena in da so vsi sestavni deli trdno priviti.
Skontrolujte, či dielce nie sú poškodené.
Nepoužívajte poškodené diely.
Kridlová matica
POZOR:
Pred demontážou alebo
montážou prídavných zariadení vždy odpojte kábel zapalovacej sviecky.
DOTIAHNUŤ
2. Stlačte a držte ovládač “uzamknutie/
uvoľnenie”.
Ovládač “uzamknutie/
uvoľnenie”
DEMONTÁŽ PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ
UPOZORNENIE: Pri demontáži alebo in-
34
UVONIŤ
štalácii nástavcov položte náhon aj nástavec
na rovný povrch, aby bola zabezpečená potrebná stabilita.
1. Uvoľnite spojku otočením krídlovej matice
proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
Spodná prípojka Spojka
11
Horná trubica
Všetky dielce sú navrhnuté tak, aby sa
používali namontované v hlavnom otvore,
okrem prípadov umožňujúcich iné riešenie
podľa pokynov v príručke. Použitie
nesprávneho otvoru môže spôsobiť vážne
poranenie alebo poškodenie jednotky.
3. Prídavné zariadenie vytiahnite zo spojky
za súčasného držania motorovej jednotky a trubice nádstavca.
MONTÁŽ PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ
UPOZORNENIE: Pri demontáži alebo in-
štalácii nástavcov položte náhon aj nástavec
na rovný povrch, aby bola zabezpečená potrebná stabilita.
1. Odstráňte viečko z trubice vyžínacieho
nástavca (ak sa tam nachádza).
2. Umiestnite
západku
“uzamknutie/
uvolnenie” nástavca do vybrania na vedení spojky.
A FOGAK CSERÉJE
FIGYELEM! A motor leállítása vagy a
gázkar elengedése után a fogak tovább forognak. A súlyos sérülés elkerülése érdekében mielőtt a fogakon dolgozna, győződjön
meg arról, hogy a fogak teljesen leálltak, és
húzza ki a gyújtógyertya--- vezetéket.
2. Vegye le a tengelyről a fogakat és a
filcpárnákat.
3. Tisztítsa le és olajozza meg a tengelyt.
4. Helyezze vissza a fogakat és a
filcpárnákat.
FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében a fogak kezelésekor és karbantartásakor viseljen védőkesztyűt. A fogak a
használattól nagyon élessé válnak.
Hlavný otvor Vybranie vo
vedení
Spojka
Horná
trubica
SZERVIZ ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Ovládač “uzamknutie/
uvoľnenie” zablokované v
primárnom otvore
Ovládac
Spodná
“uvoľnenie/ prípojka
uzamknutie”
MONTÁŽ ZÁVESU PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA
3. Prídavné zariadenie zatláčajte do spojky
dovtedy, kým tlačidlo “uzamknutie/
uvolnenie” nezapadne do otvoru.
4. Skôr ako začnete zariadenie používať,
starostlivo dotiahnite krídlovú maticu
otáčaním v smere hodinových ručičiek.
Záves je určený na uskladnenie, keď sa
prídavné zariadenie nepoužíva.
Montáž závesu na prídavné zariadenie:
1. Odstráňte viečko z trubice vyžínacieho
nástavca (ak sa tam nachádza) a vyhoďte
ho.
2. Stlačte a držte ovládač “uzamknutie/
uvoľnenie”.
3. Zatlačte záves do prídavného zariadenia,
kým tlačidlo “uzamknutie/uvoľnenie” nezapadne do otvoru.
POZOR: Před použitím jednotky
skontrolujte, či je ovládač “uzamknutie/
uvoľnenie” zablokované v primárnom otvore
a a či je dobre dotiahnutá krídlová matica.
DELOVANJE
PRACOVNÁ POLOHA
Pri používaní zariadenia stojte vždy ako na
ilustrácii a skontrolujte tieto požiadavky:
S Používajte ochranu očí, chrániče sluchu a
ťažké oblečenie.
S Pravé rameno držte mierne ohnuté a pravou rukou držte rukoväť s ovládačom hnacieho agregátu.
S Lavé rameno držte vytiahnuté a ľavou rukou držte rukoväť.
S Nôž držte pod úrovňou pásu.
VŽDY POUŽÍVAJTE:
Chránič sluchu
Ochranu očí
Dlhé nohavice
NÁVOD NA PREVÁDZKU
NÁSTAVCA KULTIVÁTORA
Ťažkú
pracovnú
obuv
Kultivátor preneste na miesto práce predtým,
ako spustíte motor.
S S bežiacim motorom a so zubmi, nedotýkajúcimi sa zeme, stlačte páčku plynu a
zvýšte rýchlosť motora.
S Držadlo páčky a pomocné držadlo pevne
držte. Kultivátor pomaly spúšťajte, kým sa
zuby nedotknú zeme.
POZOR: Dlhodobé alebo trvalé pôsobenie vysokých úrovní hlučnosti môže
spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pri obsluhe kultivátora používajte schválený
chránič sluchu.
1. Vegye le a forgópecek bilincseket és a
fejes csapszegeket.
Fejes
csapszeg
Forgópecek bilincs
5. Az előbbi lépéseket ismételje meg a
másik oldalon.
6. Szerelje vissza a fejes csapszegeket és a
forgópecek bilincseket.
FONTOS: Az összeszerelés akkor helyes,
ha a fogakon lévő agyak egymás felé néznek. A fogakra bélyegzett “R” betűknek a
kultivátor jobb oldalán, az “L” betűknek a bal
oldalán kell lenniük.
TÁROLÁS
FIGYELEM! Minden használat előtt
végezze el a következő műveleteket:
S Szállítás vagy tárolás előtt hagyja kihűlni a
toldalékot és a sebességváltót.
S A toldalékot úgy helyezze el, hogy az éles
tárgyak ne okozhassanak sérülést.
S A toldalékot magasban, hűvös, száraz, jól
szellőztetett beltéri helyen, gyermekektől
elzárva tárolja.
IDÉNYJELLEGŰ TÁROLÁS
Az idény végén, illetve ha legalább 30 napig
nem fogja használni, készítse fel a toldalékot
a tárolásra.
Ha a szegélynyíró toldalékot egy időre el
kívánja tenni:
S Tisztítsa meg a teljes toldalékot.
S Vizsgálja át a boronafedő környékét, és
tisztítsa
meg
a
felgyülemlett
szennyeződéstől
vagy
hulladéktól.
Vizsgálja át a fogakat; a meghajlott,
elgörbült, repedt, törött vagy bármilyen
egyéb módon sérült fogakat cserélje ki.
S A külső fém felületeket enyhén olajozza
meg.
S Vizsgálja át a teljes toldalékot, nincsenek--e rajta kilazult csavarok vagy anyák. Minden sérült, kopott vagy törött alkatrészt
cseréljen ki.
S Kövesse
a
motoregység
kezelési
kézikönyvében lévő tárolási utasításokat a
megfelelő tárolás és a szezonális
használat érdekében.
POZOR:
Na
predchádzanie
osobným úrazom nikdy neprenášajte kultivátor s bežiacim motorom.
POZOR: Prevodová skriňa sa po
dlhšom použití veľmi zahreje. Na
predchádzanie popáleninám sa prevodovej
skrine nedotýkajte, kým nevychladne.
33
12
S Bal karját nyújtsa ki, bal kezével fogja meg
a fogantyút.
S Tartsa a gépet derékmagasság alatt.
S Amint a gép megkezdi a munkát, húzza
vissza a gépet, hogy a fogak behatolhassanak a talajba.
S Po rozrušení pôdy pokračujte strednou
rýchlosťou, až kým si nezvyknete na
ovládacie prvky a na prácu s kultivátorom.
S Hĺbku kultivácie zvýšite a znížite námahu
potiahnutím kultivátora dozadu.
S Pri kultivačných prácach v obmedzenom
priestore alebo v úzkych riadkoch
odstráňte vonkajšie zuby zľava a sprava
(pozri VÝMENA ZUBOV).
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK A
KULTIVÁTOR TOLDALÉKHOZ
A motor beindítása előtt vigye a kultivátort a
munkaterületre.
S Járó motornál és úgy, hogy a fogak nem érik
a talajt, a gázkar megnyomásával növelje a
motor fordulatszámát.
S Tartsa szilárdan a gázkart és a segédfogantyút. Lassan engedje le a kultivátort, míg a fogak a talajhoz érnek.
S A talaj feltörése után folytassa a munkát
közepes iramban, míg el nem sajátítja a
kezeloszervek működtetését és a kultivátor kezelését.
S A talajlazítás mélységének növelése és az
erőkifejtés csökkentése érdekében a kultivátort húzza visszafelé.
S Szűk területeken vagy keskeny sorokban
végzett munkánál vegye le a bal és jobb
külső fogakat (lásd A FOGAK CSERÉJE).
POZOR: Okolie zuby udržiavajte v
čistote. Pred nastavovaním vždy uvoľnite
páčku plynu, prepnite vypínač ON/OFF na
hnacom agregáte do polohy OFF, odpojte
kábel zapaľovacej sviečky. Pred čistením sa
vždy presvedčite, že zuby sa úplne prestal
otáčať.
S Keď zariadenie začína kultivovať pôdu,
potiahnite zariadenie dozadu, aby zuby
mohli preniknúť do pôdy.
FIGYELEM! A fogak környékét tartsa
tisztán. Tisztítás előtt mindig engedje el a
gázkart, a motoregység BE/KI kapcsolóját
kapcsolja KI, húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, és győződjön meg arról, hogy a
fogak forgása teljesen leállt.
KARBANTARTÁS
FIGYELEM!
Karbantartási munkák
előtt mindig állítsa le a készüléket és húzza ki
a gyújtógyertya vezetékét.
SÉRÜLT VAGY KOPOTT ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
A sérült vagy kopott alkatrészek cseréje
végett forduljon hivatalos szervizképviselethez.
S Boronafedő --- Ha a boronafedo sérült,
szüntesse be a kultivátor használatát.
KILAZULT RÖGZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
S Fejes csapszeg
S Forgópecek bilincs
A KÉSZÜLÉK ÉS A CÍMKÉK
ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS
MEGTISZTÍTÁSA
A FOGAK KARBANTARTÁSA
FIGYELEM! A motor leállítása vagy a
gázkar elengedése után a fogak tovább forognak. A súlyos sérülés elkerülése érdekében mielőtt a fogakon dolgozna, győződjön
meg arról, hogy a fogak teljesen leálltak, és
húzza ki a gyújtógyertya-vezetéket.
FIGYELEM! A meghajlott, elgörbült,
repedt, törött vagy bármilyen egyéb módon
sérült fogakat mindig cserélje ki. Soha ne
próbálja kiegyengetni és újra használni a
sérült fogat. Csak az előírt pótfogakat
használja. A sérülések elkerülése érdekében
a fogak kezelésekor és karbantartásakor viseljen védőkesztyut.
VZRŽEVANJE
ÚDRŽBA ZUBOV
POZOR: Pred údržbou vždy zastavte
zariadenie a odpojte kábel zapaľovacej
sviečky.
POZOR: Zuby sa točia ďalej po zastavení motora aj po uvoľnení páčky plynu. Na
predchádzanie
ťažkým
úrazom
sa
presvedčite, že zuby sa prestali otáčať a odpojte kábel zapaľovacej sviečky pred
akýmikoľvek prácami na zuboch.
SKONTROLUJTE, ČI DIELCE NIE
SÚ POŠKODENÉ ALEBO OPOTREBOVANÉ
Poškodené alebo opotrebované dielce na
výmenu vám na požiadanie dodá autorizované servisné stredisko.
S Kryt zubov --- Ak je kryt zubov poškodený,
kultivátor ďalej nepoužívajte.
POZOR: Vždy vyraďte zuby, ktoré sú
ohnuté, deformované, prasknuté alebo
akokoľvek inak poškodené. Nikdy sa
nepokúšajte vyrovnať a znovu použiť
poškodený zub. Používajte výhradne
špecifikované výmenné zuby. Pri manipulácii alebo údržbe používajte ochranné
rukavice na predchádzanie úrazom.
SKONTROLUJTE UVONENÉ
UPEVŇOVACIE PRVKY A DIELCE
S Čapy strmeňa
S Kolíky čapu závesu
SKONTROLUJTE A VYČISTITE ZARIADENIE A NÁLEPKY
S Po každom použití skontrolujte či niektoré
časti zariadenia nie sú uvoľnené alebo
poškodené. Handričkou navlhčenou do
jemného čistiaceho prostriedku vyčistite
zariadenie a nálepky.
S Zariadenie utrite čistou suchou handričkou.
S Minden használat után ellenőrizze a teljes
készüléket, nincsenek--- e rajta kilazult
vagy sérült alkatrészek. A készüléket és a
címkéket enyhe tisztítószerrel megnedvesített kendővel tisztítsa meg.
S A készüléket tiszta, száraz kendővel törölje
szárazra.
32
13
VZDRŽEVANJE IN REGULACIJE
VÝMENA ZUBA
3. Vyčistite a naolejujte hriadeľ.
4. Nasaďte zuby a plstené podušky späť na
hriadeľ.
POZOR: Zuby sa točia ďalej po zastavení motora aj po uvoľnení páčky plynu. Na
predchádzanie
ťažkým
úrazom
sa
presvedčite, že zuby sa prestali otáčať a odpojte kábel zapaľovacej sviečky pred
akýmikoľvek prácami na zuboch.
Illesztőegység
KILAZÍTÁS
Toldalék
Forgatógomb
MEGHÚZÁS
2. A rögzítő--- / kioldógombot nyomja be és
tartsa úgy.
POZOR: Pri manipulácii alebo údržbe
používajte ochranné rukavice na predchádzanie úrazom. Pri použití sa zuby veľmi zaostria.
1. Demontujte kolíky čapu závesu a čapy
strmeňa.
3. Nyomja a toldalékot az illesztőegységbe,
míg a rögzítő--- / kioldógomb be nem kattan
a főfuratba.
4. A gép használata előtt a gombot szorítsa
meg jól az óramutató járásának irányába
tekerve.
FIGYELEM! A gép használata előtt
ellenőrizze, hogy a rögzítő--- / kioldógomb
rögzült--- e a főfuratban, és a gombot szorosan meghúzta--- e. Minden toldalékot a fofurat segítségével kell csatlakoztatni, hacsak a
megfelelo toldalék kezelési útmutatója
másként nem rendelkezik. A rossz furat
használata súlyos sérüléshez vagy a gép
károsodásához vezethet.
Rögzítő--- /
kioldógomb
5. Zopakujte predchádzajúce kroky v
opačnom poradí.
6. Znova nainštalujte kolíky čapu závesu a
čapy strmeňa.
Čap
strmeňa
Kolík čapu závesu
POZNÁMKA:
Pri správnej montáži sú
náboje na zuboch oproti sebe. Písmená “R”
vyrazené na zuboch budú na pravej strane
kultivátora a písmená “L” budú na ľavej
strane.
2. Vyberte z hriadeľa zuby a plstené
podušky.
SKLADOVANIE
Ak sa orezávač okrajov trávnika má
uskladniť na dlhší čas:
S Vyčistite celé prídavné zariadenie.
S Skontrolujte úsek krytu zubov a vyčistite
všetky nečistoty alebo usadeniny. Skontrolujte zuby; vymeňte zuby, ktoré sú ohnuté, deformované, prasknuté alebo
akokoľvek inak poškodené.
S Jemne naolejujte vonkajšie kovové povrchy.
S Skontrolujte, či na zariadení nie sú žiadne
uvoľnené skrutky alebo matice. Všetky
poškodené, opotrebované alebo znehodnotené diely vymeňte.
S Informácie o správnom skladovaní a
sezónnom používaní nájdete v pokynoch
na skladovanie v návod k použitiu pre
náhon.
POZOR:
Po každom použití vykonajte nasledujúce operácie:
S Pred uskladnením alebo prepravou nechajte prídavné zariadenie a prevodovú
skriňu vychladnúť.
S Prídavné zariadenie umiestnite tak, aby
žiadny predmet nemohol náhodne
spôsobiť úraz.
S Skladujte vysoko na chladnom, suchom,
dobre vetranom mieste v miestnosti mimo
dosahu detí.
SEZÓNNE USKLADNENIE
Zariadenie pripravte na uskladnenie pred
koncom sezóny alebo ak sa nebude
používať dlhšie ako 30 dní.
Toldalék
Illesztőegység
Felső nyél
3. A motort és a felső nyelet szorosan tartva
húzza ki egyenesen a toldalékot az
illesztőegységből.
A TOLDALÉK FELSZERELÉSE
Toldalékok leFIGYELEM:
vagy
felszerelésekor a motoregységet és a
toldalékot a stabilitás érdekében sík felületre
helyezze.
1. Vegye le a toldalékról a nyélvédő fedelet
(ha van).
2. A toldalék rögzítő--- / kioldógombját illessze
az illesztőegység vezetőhornyába.
Illesztőegység
Főfurat
Vezetőhorony
Rögzítő--- /
Felső nyél kioldógomb Toldalék
A TOLDALÉKFELFÜGGESZTŐ
FELSZERELÉSE
A toldalékhoz használaton kívüli tárolás
céljára egy felfüggesztő elem tartozik.
A felfüggesztő felszerelése a toldalékra:
1. Vegye le a toldalékról a nyélvédő fedelet
(ha van).
2. A rögzítő--- / kioldógombot nyomja be és
tartsa úgy.
3. Nyomja a felfüggesztőt a toldalékra, míg
a rögzítő--- / kioldógomb be nem kattan a
furatba.
KEZELÉS
ÜZEMELTETÉSI TESTTARTÁS
MINDIG VISELJE:
Fülvédő
felszerelés
Szemvédő
felszerelés
Hosszúnadrág
Vastag lábbeli
FIGYELEM! Magas zajszintek tartós
vagy folyamatos behatása maradandó
halláskárosodást okozhat. A kultivátor
14
Rögzítő--- / kioldógomb
rögzült--- e a főfurat
használata közben
fülvédő felszerelést.
viseljen
jóváhagyott
FIGYELEM! A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne hordozza a kultivátort járó motorral.
FIGYELEM! Hosszabb használat
után a sebességváltó nagyon felforrósodik. Az
égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen
a sebességváltóhoz, míg az le nem hűlt.
A gép üzemeltetésekor álljon az ábrán
látható módon és ügyeljen a következőkre:
S Viseljen szem--- és fülvédő felszerelést és
vastag ruházatot.
S Jobb karját kissé behajlítva jobb kezével fogja meg a motoregységen lévő fogantyút.
31
S A porlasztó beállítása közben másokat
tartson távol a géptol.
S Soha ne indítsa be a motort úgy, hogy
nincs rajta a tengelykapcsoló--- ház. A tengelykapcsoló lerepülhet és súlyos sérülést
okozhat.
S Kerülje a szilárd tárgyakkal való heves
ütközést, ami leállíthatja a fogakat. Ha mégis
heves ütközés következik be, állítsa le a motort és vizsgálja át a gépet, nincs---e rajta
sérülés.
S Ha a fogak idegen tárgynak ütköznek,
kövesse az alábbi lépéseket: állítsa le a
készüléket és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, vizsgálja át a gépet, nincs-e rajta
sérülés, és mielőtt tovább működtetné a
készüléket, javítsa ki az esetleges
sérüléseket.
S A toldalékot soha ne öntse vagy fröcskölje le
vízzel vagy más folyadékkal. A készüléket és
a matricákat nedves szivaccsal tisztítsa.
KULTIVÁTORRAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FIGYELEM! A készülék használata
előtt vizsgálja át a területet. Távolítson el minden kemény tárgyat és hulladékot, mint pl.
kövek, üveg, huzal stb., amelyek felpattanhatnak, elrepülhetnek vagy másképpen okozhatnak sérülést vagy károkat a működtetés alatt.
S A gyermekeket, nézelődőket és állatokat a
munkaterülettől 15 méter távolságban tartsa.
Ha közelebb jönnek, azonnal állítsa le a gépet. Ne indítsa be a motort, ha a fogak előtt
valaki áll.
S A gépet két kézzel, szilárdan fogja.
S Ügyeljen mindig a szilárd lábtartásra és
egyensúlyra. A géppel ne nyújtózkodjon,
és ne álljon instabil felületeken.
S Ha hátrafelé halad, nézzen hátra és óvatosan lépjen.
S Minden testrészét tartsa távol a fogaktól és
a kipufogódobtól.
S A gépet ne erőltesse. A gépet csak a jelen
kézikönyvben
ismertetett
munkákhoz
használja. Csak talajművelésre használja.
Ne használja rendeltetésétől eltérő célra. Ne
üzemeltesse esőben vagy nedves helyeken.
S Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges
megvilágításánál használja.
S Csak a jelen kézikönyvben ismertetett
munkákhoz használja.
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
S Ne fogja meg és ne tartsa a szabadon álló
fogakat.
S Mielőtt a munkaterületet elhagyná, állítsa
le a motort.
S Nem füves területeken való áthaladás
előtt, és amikor a kultivátort a megművelendő területre át--- , illetve onnan
elviszi, győződjön meg arról, hogy a fogak
leálltak.
S Járműben való szállítás vagy tárolás előtt
állítsa le és hagyja kihűlni a motort és a sebességváltót.
S A gépet és az üzemanyagot olyan helyen
tárolja, ahol az üzemanyag gőze nem
érintkezhet vízmelegítőkből, villanymotorokból, kapcsolókból, kályhákból stb.
származó szikrákkal vagy nyílt lánggal.
S A toldalékot úgy tárolja, hogy a fogak ne
okozhassanak sérülést.
S A toldalékot magasban, hűvös, száraz, jól
szellőztetett beltéri helyen, gyermekektől
elzárva tárolja.
S Szállításkor rögzítse a gépet.
KÜLÖNLEGES KÖZLEMÉNY: Keringési
rendellenességekre
vagy
abnormális
felpüffedésre
hajlamos
egyéneknél
benzinüzemű
kéziszerszámok
tartós
használata esetén a rezgés hatása ér- vagy
idegsérülést okozhat az ujjakban, kezekben
és izületekben. Hideg időben való tartós
használat különben egészséges egyéneknél is érsérüléseket okozhat. Zsibbadtság,
fájdalom, elgyengülés, a bőr színének vagy
felületének megváltozása, az ujjakban, a kezekben vagy izületekben az érzékelés elvesztése vagy ehhez hasonló tünetek esetén
szüntesse be a gép használatát és forduljon
orvoshoz. Rezgéscsillapító rendszer az ilyen
problémák megelőzését nem garantálja.
Szerszámgépeket folyamatosan és rendszeresen használó egyéneknek állandóan figyelemmel kell kísérniük fizikai állapotukat
és a szerszám állapotát.
VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ
Názov vydavateľa: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko (Tel: +46-36-146500)
Husqvarna AB potvrdzuje vlastnú zodpovednosť za nástavec platformy (platforiem) UCUA
reprezentujúce model (modely) Universal MTO002 od sériových čísel 2014 a nasledujúce. Číslo
platformy a číslo modelu sú jasne uvedené v texte na typovom štítku spolu s rokom s nasledujúcimi
sériovými číslami.
Predmet vyššie opísaného prehlásenia spĺňa požiadavky smerníc Rady ES:
2006/42/ES „o strojových zariadeniach” 17. mája 2006
2000/14/ES „o emisiách hluku do životného prostredia” 08. mája 2000
V súlade s Prílohou V, hodnoty hluku podľa prehlásenia sú uvedené v schéme s technickými údajmi v
Návode na použitie.
Nameraná hladina hlučnosti je 108 dB a zaručená hladina hlučnosti je 114 dB
Boli uplatnené nasledujúce normy:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
TÜV Rheinland N.A. vykonal dobrovoľnú skúšku v mene Husqvarna AB a vydal dokument č.
AK72140364 - Certifikát o zhode so smernicou Rady ES č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach. Je
schválený pre nasledujúce platformy:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Tento certifikát platí pre všetky výrobné závody a krajiny pôvodu tak, ako je uvedené na výrobku.
Podpísané v mene: Husqvarna AB, Huskvarna, Švédsko, 2013-12-01
Ronnie E. Goldman
Technický riaditeľ
(Autorizovaný zástupca a poverený vypracovaním technickej dokumentácie)
19-SK
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE
MEG
ÖSSZESZERELÉS
A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Ellenőrizze a csomagolás
következő lista alapján:
S Kultivátor toldalék
S Toldalék felfüggesztő
FIGYELEM!
tartalmát
a
Ellenőrizze, hogy az
összeszerelés megfelelő--- e, és minden
rögzítőelem jól zár--- e.
Ellenőrizze, nincs--- e a gépen sérült alkatrész. Sérült alkatrészeket ne használjon.
FIGYELEM! Toldalékok fel--- vagy
leszerelése előtt mindig húzza ki a
gyújtógyertya vezetékét.
A TOLDALÉK LESZERELÉSE
Toldalékok
leFIGYELEM:
vagy
felszerelésekor a motoregységet és a
toldalékot a stabilitás érdekében sík felületre
helyezze.
1. A gombot az óramutató járásával
ellenkező irányba csavarva lazítsa ki az
illesztőegységet.
30
15
IDENTIFIKACIJA (OPIS DJELOVA)
Priručnik
ben található utasításokat és figyelmeztetéseket elolvassák, megértik és betartják.
Soha ne engedje, hogy a készüléket gyermek
használja.
A GÉPKEZELŐ BIZTONSÁGA
Vješalo
Osovina
Poklopac zubaca
VESZÉLY: VÁGÁSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE. KEZÉT ÉS LÁBÁT TARTSA TÁVOL A
VÁGÁSI TERÜLETTŐL ÉS A FORGÓ FOGAKTÓL. A forgó fogak súlyos sérülést okozhatnak. Járó motornál ne próbálja meg a
levágott anyagot eltávolítani vagy a vágandó
anyagot tartani. Mielőtt a fogak közül
eltávolítaná a beakadt anyagot, győződjön
meg arról, hogy leállította a motort és kihúzta a
gyújtógyertya---vezetéket. Ne emelje és ne tartsa a gépet a fogaknál fogva.
FIGYELEM! A forgó fogakhoz ne
közelítsen. A gép kezelője és más személyek
megvakulhatnak vagy megsérülhetnek. Viseljen védőszemüveget és védő lábbelit.
Zupci rezači
FIGYELEM!
IDENTIFIKACIJA SIMBOLA
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
PAŽNJA!
Ovaj kultivator može biti opasan! Nebrižljiva ili nepravilna uporaba može
izazvati ozbiljnu ili čak i fatalnu ozljedu.
Pročitajte i shvatite priručnik s uputama prije korištenja obrezivača.
Uvijek upotrijebite:
Zaštita protiv buke, odobrenu zaštitu vida, protuklizne i stabilne čizme, odobrene
zaštitne rukavice.
Korisnik stroja mora provjeravati tijekom rada da nema ljudi ili životinja na udaljenosti
manjoj od 15 m. dok stroj radi.
Držite ruke i noge podalje od zone rezanja i okretnih zubaca.
SIGURNOSNA UPUTSTVA
ičite korištenje ove jedinice na osobe koje su
pročitale, shvatile i koje će slijediti upute i
upozorenja na jedinici i u priručnicima.
Nikada ne dopustite djeci da koriste ovu
jedinicu.
PAŽNJA: Kada koristite vrtne alate, uvi-
jek
slijedite
osnovne
sigurnosne
predostrožnosti da bi se smanjili rizik požara i
ozbiljnih ozljeda. Pročitajte i slijedite sva upustva. Propust može dovesti do ozbiljne ozljede.
Rukovatelj je odgovoran za upute i upozorenja za nastavak i motor jedinice, kako u
priručniku s uputama tako i na jedinicama.
Pročitajte cijeli priručnik s uputama kako za
nastavak tako i za motor jedinice prije korištenja jedinice! Temeljito upoznajte komande i pravilno korištenje jedinice. Ogran-
SIGURNOST RADNIKA
OPASNOST!
RIZIK REZANJA.
DRŽITE RUKE i NOGE PODALJE OD
PODRUČJA REZANJA I OKRETNIH ZUBACA. Okretni zupci mogu izazvati ozbiljnu ozljedu. Nemojte pokušavati odnositi odsječeni
materijal ili ga pridržavati za rezanje dok je
16
Amikor a motoregységhez van csatlakoztatva, ez a toldalék
üzemelés közben elektromágneses mezőt hoz
létre. Ez bizonyos körülmények esetén
hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés
kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot
használó személyek a gép alkalmazása előtt
kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum
gyártójának tanácsát.
S Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
csúszásmentes talpú, acél orrbetétes
védőcipőt; testhezálló, kényelmes öltözéket; strapabíró hosszúnadrágot és hosszú
ujjú felsőrészt; strapabíró, csúszásmentes
kesztyűt; szemvédő felszerelést, úgymint
nem
párásodó,
szellőzőnyílásos
szemüveg vagy arcmaszk; jóváhagyott
védősisakot; és a hallását óvó hangvédő
felszerelést (füldugó vagy hangtompító). A
rendszeres felhasználóknak rendszeresen ellenőriztetniük kell hallásukat, mivel
gép zaja a hallást károsíthatja. Haját váll
fölött fogja össze. A laza ruhaneműket és
ékszereket vagy lelógó nyakkendővel,
pántokkal, rojtokkal stb. ellátott ruhadarabokat rögzítse vagy vegye le. Ha testét
teljes egészében ruha fedi, az egyben a
forgó penge által elröpített hulladékoktól
és mérgező növényi részektől is segít
megvédeni Önt.
Védősisak
Fülvédő
Védőszemüveg
Testhezálló
kényelmes
öltözék
Védőkesztyű
Biztonsági cipő
Biztonsági nadrág
S Őrizze meg éberségét. Ne használja a gépet, ha fáradt, beteg, ideges, illetve alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
Figyeljen oda, mit tesz; józan belátással
cselekedjen.
S Kezét és lábát tartsa távol a vágási területtől
és a forgó fogaktól.
S Soha ne indítsa és ne járassa a gépet zárt
térben vagy épületben. A belélegzett kipufogógáz halálos lehet.
S Kezéről távolítsa el az olajat és benzint.
S A kibocsátott anyagot soha ne irányítsa a
környéken állók felé, és ne engedjen senkit a
munkaterület közelébe. Ügyeljen a kibocsátott anyag irányítására, hogy az ne
üvegházak, autók stb. felé szóródjon.
S A kultivátort soha ne használja úgy, hogy a
boronafedő nincs rajta, vagy nincs
megfelelően rögzítve.
S Mielőtt a gépet letenné, állítsa le a motort.
ÜZEMANYAGGAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
S Az üzemanyagot a szabadban keverje és
töltse.
S Szikrától és lángtól tartsa távol.
S Üzemanyag tárolásához jóváhagyott
tartályt használjon.
S Az üzemanyag vagy a motoregység közelében ne dohányozzon, és másokat se engedjen dohányozni.
S Kerülje az üzemanyag vagy olaj kilöttyenését. A motor beindítása előtt maradéktalanul törölje fel a kicsöppent üzemanyagot.
S A motor beindítása előtt menjen legalább 3
méter távolságra az üzemanyag-töltés
helyétől.
S A tanksapka levétele előtt állítsa le és hagyja kihűlni a motort.
S A tanksapkát lassan vegye le.
A GÉPPEL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
S Karbantartási munkák végzése előtt húzza
ki a gyújtógyertya vezetékét.
S Minden használat előtt vizsgálja át a teljes
gépet. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
Ellenőrizze, nem szivárog-e az üzemanyag.
Győződjön meg arról, hogy minden
rögzítőelem a helyén van, és biztonságosan
rögzítette-e őket.
S A gépet az ajánlott eljárásoknak
megfelelően tartsa karban.
S A kézikönyvben nem ismertetett szervizés karbantartási munkákat hivatalos szervizben végeztesse el.
S A meghajlott, elgörbült, repedt, törött vagy
bármilyen egyéb módon sérült fogakat selejtezze ki. A gép használata előtt cserélje ki a
repedt, kicsorbult vagy sérült alkatrészeket.
S Csak az ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja. Soha ne használjon huzalt,
drótkötelet, zsineget, cséplőeszközöket stb.
S Győződjön meg arról, hogy üresjáratban a
fogak forgása leáll (lásd a motor kezelési
kézikönyvét a motor/karburátor beállításaira
vonatkozóan).
S A gépet tartsa kezében. A porlasztó
beállítását ne a gép borona felőli oldaláról
végezze.
29
Kézikönyv
Felfüggesztő
Nyél
Vágófogak
JELMAGYARÁZAT
C.
E.
D.
B.
PAŽNJA: Držite se podalje od okretnih
zubaca. Vi sami ili druge osobe možete biti oslijepljeni/ozljeeni. Nosite sigurnosne naočale i
štitnike za noge.
B.
C.
D.
E.
Zaštita ušiju
FIGYELEM: A kultivátor veszélyes lehet! A gondatlan vagy nem szabályszerű
használat súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.
A szélező használata előtt olvassa el a használati útmutatót és ismerkedjen meg a
benne leírt eljárásokkal.
Viseljen mindig:
Hallásvédő, jóváhagyott szemvédők, csúszásmentes, stabil bakancsot viseljen,
megfelelő védőkesztyűt.
A gép kezelője ügyeljen arra, hogy a munka során se ember, se állat ne jöjjön 15
m--- nél közelebb a munkaterülethez.
Kezét és lábát tartsa távol a vágási területtől és a forgó fogaktól.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM!
Kerti
készülékek
használatánál a tűz és súlyos sérülések
kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági
óvintézkedéseket. Az összes utasítást olvassa el és kövesse. Ennek elmulasztása súlyos
sérülést eredményezhet.
A kezelő felelős a toldalékra és a motoregységre vonatkozó, a kezelési kézikönyvben és a
gépeken található utasítások és figyelmeztetések betartásáért. Olvassa el mind a
toldalék, mind pedig a motoregység teljes
kezelési kézikönyvét a gép használata előtt! Ismerje meg alaposan a gép kezelőszerveit és
használatának szakszerű módját. A gépet
kizárólag olyan személyeknek engedje át
használatra, akik a gépen és a kézikönyvek-
28
S
S
Dok je spojen s motorom,
ovaj nastavak stvara elektromagnetsko polje.
To polje u nekim slučajevima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Radi
smanjenja rizika od teških ili smrtonosnih ozljeda preporučujemo da se osobe s medicinskim
implantatima posavjetuju s liječnikom i
proizvoačem implantata prije rukovanja
ureajem.
S Nosite zaštitnu odjeću. Uvijek koristite
zaštitnu obuću s metalnim kapicama i
nekližućim džonom; dobro pristajuću
odjeću; teške, duge hlače i duge rukave;
radne nekližuće rukavice; zaštitu vida poput nezamagljivih naočala s oduškom ili vizir; odobreni sigurnosni šljem; zvučne zapreke (umetke za uši ili slušalice) da biste
zaštitili sluh. Stalni korisnici moraju redovito provjeravati sluh, budući da ga buka
motora može oštetiti. Pričvrstite kosu iznad
ramena. Pričvrstite ili skinite lepršavu
odjeću i nakit, ili odjeću s visećim kravatama, kaiševima, resama i sl. Dok ste potpuno pokriveni, to vam pomaže da se zaštitite
od krhotina i komada otrovnih biljaka,
odbačenih okrećućim zupcima.
Uska odjeća
A.
S
S
S
S
PAŽNJA:
Boronafedő
A.
SIGURNOST GORIVA
motor u pogonu. Osigurajte da je motor
ugašen a kabel svjećice odspojen kada uklanjate zaglavljeni materijal iz zubaca. Nemojte hvatati ili držati nastavak za zupce.
AZONOSÍTÁS (MI MICSODA?)
Sigurnosne
cipele s potplatom protiv
sklizania
S
S
Miješajte i ulivajte gorivo na otvorenom.
Držite daleko od iskrenja ili plamena.
Koristite posudu, prikladnu za gorivo.
Ne pušite niti dopustite da se puši blizu goriva ili motora.
Nastojte ne prolijevati gorivo ni ulje. Obrišite
sve tragove prolivenog goriva prije paljenja
motora.
Prije paljenja motora, pomaknite se najmanje 3 metra od mjesta gdje se dolijevalo
gorivo.
Ugasite motor i omogućite mu da se ohladi
prije skidanja čepa za gorivo.
Polako skinite čep za gorivo.
SIGURNOST JEDINICE I
ODRŽAVANJA
S Odspojite kabel svjećice motora prije obavljanja održavanja.
S Pregledajte cijelu jedinicu prije svake upotrebe. Zamijenite oštećene dijelove. Provjerite da gorivo ne curi. Osigurajte da su svi
pričvršćivači na svom mjestu i čvrsto zategnuti.
S Održavajte
jedinicu
u
skladu
s
preporučenim procedurama.
S Sve operacije održavanja i servisa koje
nisu opisane u ovom priručniku treba obaviti ovlašteni servis.
S Bacite zupce ako su savijeni, iskrivljeni, napukli, razbijeni ili oštećeni na bilo koji drugi
način. Zamijenite dijelove koji su napukli,
otkrhnuti ili oštećeni , prije upotrebe jedinice.
S Koristite samo preporučeni pribor i rezervne dijelove. Nikad ne koristite žicu, konopac, uzice, mašuće naprave, i sl.
S Budite sigurni da su zupci zaustavljeni dok
je motor u praznom hodu (pogledajte priručnik s uputama da biste doznali više o
podešavanju motora/rasplinjača).
S Držite jedinicu rukom. Nemojte izvršavati
podešavanja rasplinjača na onoj strani
jedinice na kojoj se nalaze zupci.
S Neka druge osobe ostanu podalje dok
podešavate rasplinjač.
S Nikad ne pokrećite jedinicu ako je skinuto
kućište spojke. Spojka bi mogla odletjeti i
izazvati ozbiljne povrede.
S Izbjegavajte udare u čvrste objekte koji bi
mogli zaustaviti zupce. Ako doe do težeg
udara, ugasite motor i provjerite da li je jedinica oštećena.
S Ako zupci udare u strani predmet, slijedite
ove korake: zaustavite jedinicu, isključite
svjećicu, pregledajte da li je došlo do štete,
te ih popravite prije nastavka rada s jedinicom.
S Nikad ne tuširajte ili štrcajte nastavak vodom ili drugim tekućinama. Očistite jedinicu i naljepnice vlažnom spužvom.
Zaštitna kaciga
Zaštita za oči
Čvrste
zaštitne
rukavice
Kožne hlače ili
kožna zaštita
S Budite na oprezu. Nemojte raditi ako ste
umorni, bolesni, uzrujani ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova. Promatrajte što radite; koristite zdravi razum.
S Držite ruke i noge podalje od zone rezanja i
okretnih zubaca.
S Nikad ne palite motor niti ga pustite da radi u
zatvorenoj prostoriji ili zgradi. Ispušni plinovi
mogu biti smrtonosni.
S Osigurajte da su ručke čiste od ulja ili goriva.
S Nemojte nikad usmjeriti izbačaj materijala
prema promatračima te ne dopustite ikome
da se približi zoni rada. Budite pažljivi pri
usmjeravanju izbačaja da biste izbjegli staklene zatvore, automobile i slično.
S Nikad ne radite kultivatorom ako poklopac
zubaca nije postavljen i dobro pričvršćen.
S Ugasite motor prije odlaganja jedinice.
SIGURNOST KULTIVIRANJA
PAŽNJA:
Pažljivo
pregledajte
površinu prije korištenja jedinice. Uklonite
sve otpatke i tvrde objekte poput kamenja,
stakla, žica itd. koji bi se mogli odbiti, biti
odbačeni, ili na drugi način izazvati povrede
ili štetu tijekom rada.
17
S Spremite jedinicu i gorivo na takvom mjestu
gdje isparenja goriva ne mogu doseći iskre ili
otvoreni plamen iz grijača vode, električnih
motora ili prekidača, pećiju, i sl.
S Spremite nastavak tako da zupci ne bi
slučajno uzrokovali povredu.
S Pohranite na povišenom, hladnom,
suhom i dobro provjetrenom unutarnjem
prostoru izvan dohvata djece.
S Osigurajte stroj tijekom transporta.
S Osigurajte da ljudi i životinje ostanu na odstojanju od 15 metara. Zaustavite jedinicu ako
vam se netko približi. Nemojte paliti motor
kada promatrač stoji ispred zubaca.
S Čvrsto držite jedinicu objema rukama.
S Stojte čvrsto i u ravnoteži. Nemojte ići predaleko ili stajati na nestabilnim površinama.
S Gledajte iza sebe i budite oprezni dok idete
unatrag.
S Držite sve dijelove svog tijela daleko od zubaca i ispuha.
S Nemojte forsirati jedinicu. Koristite samo za
poslove objašnjene u ovom priručniku. Koristite samo za kultiviranje. Ne zloupotrebljavajte jedinicu. Nemojte raditi po kiši ili na
mokrim terenima.
S Koristite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom
umjetnom svjetlu.
S Koristite samo za poslove objašnjene u
ovom priručniku.
DODATNA UPUTSTVA: Kod osoba s slabom cirkulacijom krvi i koje su sklone ka anomalni slabosti može kod duže uporabe kosilice na benzinski pogon i zbog vibracija doći
do ozlijeda ožilja i živaca u prstima, rukama i
zglobovima. Duža uporaba na hladnom vremenu može i kod zdravih ljudi uzrokovati
probleme s cirkulacijom krvi. Ako osjetite
slijedeće simptome: gluhost, bol, slabost,
promjena boje kože, nemate osjećaj u prstima, dlanovima ili zglobovima, isključite kosilicu, ostavite je i potražite medicinsku
pomoć: Antivibracijski sistem ne znači da
spomenuti simptomi ne mogu nastupiti.
Osobe koje profesionalno rade s strojevima
na benzin moraju još više paziti na zdravstveno stanje i dobro stanje kosilice.
PRENOS I POHRANA
S Nemojte hvatati ili držati izložene zupce.
S Ugasite motor prije napuštanja radne zone.
S Uvjerite se da su se zupci zaustavili prije
prijelaza preko površina koje nisu travnate i
kada prevozite kultivator u područje i iz područja koje je potrebno obraditi kultivatorom.
S Dopustite da se motor i reduktor ohlade prije
pohrane ili prijevoza u vozilu.
SPREMITE OVE UPUTE
MONTAŽA
SADRŽAJ PAKOVANJA
2. Pritisnite i držite sklopku za zatvaranje/otvaranje.
Sklopka za zatvaranje/
otvaranje
Provjerite da sadržaj pakovanja odgovara
ovoj listi:
S Nastavak kultivatora
S Vješalo dodatka
PAŽNJA: Provjerite jeli je vaša kosilica pravilno sastavljena i jesu li svi sastavni
dijelovi čvrtsto privijeni.
Ne koristite oštećene dijelove.
Nastavak
3. Dok pažljivo držite motor i gornju cijev,
povucite nastavak ravno iz spoja.
PAŽNJA: Uvijek isključite svjećicu mo-
INSTALIRANJE NASTAVKA
Kada skidate ili stavljate
PAŽLJIVO:
tora prije skidanja ili stavljanja nastavakaka.
SKIDANJE NASTAVKA
PAŽLJIVO:
Kada skidate ili stavljate
nastavak, stavite motor i nastavak na ravnu
površinu zbog veće stabilnosti.
1. Skinite cijevni pokrov sa nastavka za obrezivanje (ako postoji) i odložite ga.
2. Postavite sklopku za zatvaranje/otvaranje u vodilicu na spoju.
Spoj Glavni otvorUtor
nastavak, stavite motor i nastavak na ravnu
površinu zbog veće stabilnosti.
1. Popustite spoj tako da gumb okrenete u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Spoj
Donji
nastavak
Spoj
Gornja cijev
POPUSTITE
Gornja
cijev
Sklopka za
Donji
zatvaranje/
nastavak
otvaranje
3. Potiskujte nastavak u spoj dok gumb za
zatvaranje/otvaranje ne skoči u glavni otvor.
4. Prije nego počnete raditi sa strojem
pažljivo pritegnite gumb okrečući ga u
smjeru kazaljke na satu.
Gumb
ZATEGNITE
18
5. Prejšnje korake ponovite še na drugi strani.
6. Ponovno namestite tečajne zatiče in sornike sklepa.
OPOMBA: Središča pravilno nameščenih
nožev so obrnjena druga proti drugim. Noži
z vtisnjenimi črkami “R” so na desni strani
kultivatorja, noži z vtisnjenimi črkami “L” pa
na levi strani.
SKLADIŠČENJE
OPOZORILO: Po vsaki uporabi
postopajte na naslednji način:
S Omogočite, da se priključek in menjalnik
pred shranjevanjem oz. transportom ohladita.
S Nastavek postavite tako, da noben oster
predmet ne bo mogel povzročiti nehotene
poškodbe.
S Shranjujte jih v visokem, hladnem, suhem,
dobro prezračenem notranjem prostoru
izven dosega otrok.
SEZONSKO SHRANJEVANJE
Nastavek pripravite za shranjevanje po koncu sezone ali v primeru, ko ga ne boste uporabljali najmanj 30 dni.
Shranjevanje nastavka za daljše obdobje:
S Nastavek temeljito očistite.
S Preglejte področje okoli pokrova nožev in
odstranite nabrano umazanijo ali razbitine. Preglejte nože; zamenjajte nože, ki so
upognjeni, ukrivljeni, razpokani, razbiti ali
drugače poškodovani.
S Zunanje kovinske površine narahlo naoljite.
S Preglejte, če so na orodju popuščeni vijaki
ali matice. Zamenjajte poškodovane, obrabljene ali zlomljene dele.
S Za pravilno shranjevanje in uporabo v
posameznih letnih časih upoštevajte
navodila za shranjevanje v priročniku za
uporabo pogonske enote.
IZJAVA O SKLADNOSTI
EC izjava o skladnosti (Veljavno samo za Evropo)
Mi, Husqvarna AB, SE ---561 82 Huskvarna, Švedska, Tel: +46--- 36--- 146500, kot
pooblaščeni predstavnik v Skupnosti, izjavljamo kot edini odgovorni, da je bila nastavek
za kultivator, model CA 2000 s serijskimi številkami iz leta 2012 in kasneje (leto izdelave,
ki mu sledi serijska številka, je podano v besedilu na ploščici s tipsko oznako), v skladu
s predpisi podanimi v DIREKTIVI SVETA:
z dne 17. Maja 2006 “za stroje” 2006/42/EC.
Uporabljeni so bili naslednji standardi: ISO 12100:2010.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--- 754 50 Uppsala, Švedska, je
za Husqvarna AB opravil prostovoljno tipsko kontrolo. Nastavek za kultivator je odobren
za naslednje modele:
McCulloch 250CXL, 2500CXL, Cabrio 433L, Cabrio 433B, MT 250CLS,
MT255CLS, B28 PS
Partner B250 L, B250 B, BC 433L, BC 433B
Poulan PRO PPT 255CLS
WEED EATER WT 250CLS, WT 255CLS
Flymo XLT 2500
12--- 08--- 15
Ronnie E. Goldman, Tehnični direktor
Pooblaščeni predstavnik za Husqvarna AB
in odgovorni za tehnično dokumentacijo
27
S Ko orodje začne obdelovati zemljo, enoto
potegnite nazaj, da lahko noži prodirajo v
zemljo.
S Ko je zemlja razrahljana, nadaljujte z
zmanjšano hitrostjo, dokler povsem ne obvladate načina delovanja in upravljanja
kultivatorja.
S Z obdelovanjem v vzvratni smeri z manjšim
naporom povečate globino obdelovanja.
S Za obdelavo v utesnjenih območjih ali ozkih vrst odstranite leve in desne zunanje
nože (glejte ZAMENJAVA NOŽEV).
OPOZORILO: Območje okoli noža
mora biti čisto. Pred čiščenjem vedno sprostite gumb za plin, stikalo za vklop/izklop (ON/
OFF) pogonske enote premaknite v položaj
OFF (izklop), odklopite svečko pogonske
enote in se prepričajte, da se je noža povsem
zaustavilo.
INSTALIRANJE VJEŠALA ZA
NASTAVKA
PAŽNJA: Uvjerite se da je sklopka za
zatvaranje/otvaranje zaključana u glavnom
otvoru, da je gumb sigurno pritegnut prije
nego započnete rukovati strojem. Svi dodaci
napravljeni su tako da se koriste u glavnoj
rupi, osim ako je drukčije navedeno u
odgovarajućim uputama za rukovanje dodacima. Uporaba krive otvoru mogla bi uzrokovati teške ozljede ili oštećenje na jedinici.
Priloženo je vješalo za nastavak, za pohranu
kada se nastavak ne koristi.
Da biste postavili vješalo na nastavak:
1. Skinite cijevni pokrov sa nastavka za obrezivanje (ako postoji) i odložite ga.
2. Pritisnite i držite sklopku za zatvaranje/otvaranje.
3. Potiskujte vješalo u nastavak dok gumb
za zatvaranje/otvaranje ne skoči u glavni
otvor.
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO:
Pred začetkom
vzdrževalnih del vedno zaustavite motor in
odklopite vžigalno svecko.
PREVERITE MOREBITNE
POŠKODBE ALI IZRABO DELOV
Za zamenjavo poškodovanih ali izrabljenih
delov se obrnite na pooblaščeno servisno
službo.
S Pokrov nožev --- Ne uporabljajte kultivatorja, če ima poškodovan pokrov nožev.
PREVERITE PRISOTNOST PROSTIH
PRITRDILNIH ELEMENTOV IN SESTAVNIH DELOV
S Sornik sklepa
S Tečajni zatič
PREGLEJTE IN OCISTITE ORODJE
IN NALEPKE
VZDRŽEVANJE NOŽEV
OPOZORILO: Noži se vrtijo še nekaj
časa po zaustavitvi motorja oz. po spustitvi
gumba za plin. Pred izvajanjem del na nožih
se prepričajte, da so se noži povsem zaustavili, ter odklopite vžigalno svečko, da
preprečite možnost težje poškodbe.
OPOZORILO: Zamenjajte nože, ki so
upognjeni, ukrivljeni, razpokani, razbiti ali
drugače poškodovani. Poškodovanega noža
ne poskušajte poravnati in ponovno uporabiti.
Za zamenjavo uporabite samo predpisane
nože. Med izvajanjem vzdrževalnih in drugih
del na nožih uporabljajte zaščitne rokavice, da
se izognete poškodbam.
RADNJA KOSILICE
RADNA POZICIJA
S Dok je motor u pogonu, a zupci ne dotiču tlo,
pritisnite okidač rasplinjača da biste ubrzali
rad motora.
S Čvrsto držite ručku okidača i pomoćnu
dršku. Polako spustite kultivator dok zupci ne
dotaknu tlo.
UVIJEK NOSITE:
Štitnike za uši
Zaštitne
naočale
Duge hlače
Teške cipele
S Po vsaki rabi temeljito preglejte enoto, če
se niso deli izgubili ali poškodovali. Orodje
in nalepke očistite z vlažno krpo in blagim
čistilnim sredstvom.
S S suho krpo posušite orodje.
PAŽNJA: Dugotrajno ili neprekidno izlaganje visokim nivoima buke može trajno
oštetiti sluh. Nosite odobrene štitnike za sluh
kad radite kultivatorom.
ZAMENJAVA NITKE
PAŽNJA: Da biste izbjegli osobnu ozljedu, nikad ne prenosite kultivator dok je motor
u pogonu.
ZAMENJAVA NOŽEV
OPOZORILO: Noži se vrtijo še nekaj
časa po zaustavitvi motorja oz. po spustitvi
gumba za plin. Pred izvajanjem del na nožih
se prepričajte, da so se noži povsem zaustavili, ter odklopite vžigalno svečko, da
preprečite možnost težje poškodbe.
OPOZORILO:
Med
izvajanjem
vzdrževalnih in drugih del na nožih uporabljajte
zaščitne rokavice, da se izognete poškodbam.
Noži pri uporabi postanejo izredno ostri.
1. Odstranite tečajne zatiče in sornike sklepa.
Sklopka za zatvaranje/
otvaranje zaključana u glavnom otvoru
Sornik
sklepa
Tečajni zatič
2. Z osi potegnite nože in klobučevinaste
podloge.
3. Os očistite in jo naoljite.
4. Nože in podloge namestite na svoje mesto.
S Kad jedinica počne radom, povlačite je unatrag, tako da zupci mogu prodrijeti u tlo.
PAŽNJA: Reduktor postaje veoma
vruć nakon duže upotrebe. Da biste izbjegli
opekline, ne dodirujte reduktor dok se ne ohladi.
Kad radite s jedinicom, stojte kao što je prikazano i provjerite slijedeće:
S Nosite zaštitne naočale, štitnike za sluh i
tešku odjeću.
S Neka desna ruka bude blago savijena, a
desna šaka na okidaču rasplinjača motora.
S Neka lijeva ruka bude ispružena, a lijeva
šaka na ručci.
S Držite jedinicu ispod visine struka.
UPUTE ZA RAD S KULTIVATORA
26
Premjestite kultivator u radnu zonu prije paljenja motora.
19
S Nakon što je tlo zasječeno, nastavite umjerenim ritmom dok se ne upoznate s
upravljanjem i rukovanjem kultivatorom.
S Povlačite kultivator unatrag da biste
povećali dubinu zahvata i smanjili vaš napor.
S Ako trebate raditi u ograničenom prostoru
ili uskim redovima, skinite lijevi i desni vanjski zubac (vidite ZAMJENA ZUBACA).
PAŽNJA:
Područje sa zupcima
održavajte čistim. Uvijek otpustite okidač
rasplinjača, pomaknite UKLJ./ISKLJ. (ON/
OFF) prekidač na položaj ISKLJ. (OFF),
odspojite svjećicu, te osigurajte da se zupci
sasvim zaustavio prije čišćenja.
NASTAVLJANJE NASTAVKOV
PREVIDNO: Ko odstranjujete ali montirate
nastavek, postavite enoto in nastavek na
ravno podlago zaradi stabilnost.
1. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka
(če je).
2. Postavite gumb nastavka za zaklep/odklep v vodilno nišo spoja.
Spoj
Glavna luknja
Vodilna niša
Zgornja
cev
Stikalo za Spodnji
zaklep/ nastavek
odklep
ODRŽAVANJE
priročniku z navodili posameznega priključka.
Uporaba napačne izvrtine lahko povzroči resne poškodbe ali poškoduje napravo.
ODRŽAVANJE ZUBACA
PAŽNJA:
Uvijek ugasite motor i odspojite svjećicu prije obavljanja održavanja.
PAŽNJA: Zupci će se nastaviti okretati nakon što se motor ugasi ili nakon što se
oslobodi okidač rasplinjača. Da biste izbjegli
ozbiljnu ozljedu, uvjerite se da su se zupci
prestali okretati i isključite svjećicu prije obavljanja rada na zupcima.
PROVHERITE DA NEMA
OŠTEĆENIH ILI ISTROŠENIH DIJELOVA
Kontaktirajte ovlašteni servis za zamjenu
oštećenih ili istrošenih dijelova.
S Poklopac zubaca --- Prekinite korištenje
kultivatora ako je poklopac oštećen.
PAŽNJA:
Uvijek zamijenite zupce
ako su savijeni, iskrivljeni, napukli, razbijeni
ili oštećeni na bilo koji način. Nikad ne
pokušavajte ispraviti i ponovno koristiti
oštećeni zubac. Koristite samo navedene
zamjenske zupce. Nosite zaštitne rukavice
kada rukujete zupcima ili obavljate
održavanje, da biste izbjegli ozljedu.
PREOVJERITE DA NEMA OLABAVLJENIH PRIČVRŠĆIVAČA I DIJELOVA
S Priljubnice
S Zapinjači
PREGLEDAJTE I OČISTITE JEDINICU I NALJEPNICE
S Poslije svake upotrebe pregledajte cijelu
jedinicu nisu li se izgubili ili oštetili dijelovi.
Očistite jedinicu i naljepnice vlažnom
krpom i blagim deterdžentom.
S Obrišite jedinicu čistom i suhom krpom.
3. Potisnite nastavek v spoj dokler gumb za
zaklep/odklep ne zaskoči v glavno odprtino.
4. Preden pričnete z uporabo enote varno
zategnite gumb tako, da ga obrnete v
smeri urinega kazalca.
OPOZORILO: Pred uporabo orodja
se prepričajte, da je stikalo za zaklep/odklepzaklenjen v glavni luknja in varno pritrjen. Vsi
priključki so izdelani za prikljucitev v glavna
izvrtino, razen kadar je drugače navedeno v
Stikalo za zaklep/
odklepzaklenjen v glavni luknja
NASTAVLJANJE OBEŠALA
NASTAVKA
Obešalo nastavka je pripravljeno za shranjevanje priključka, ko se le--- ta ne uporablja.
Namestitev obešala na nastavka:
1. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka
(če je).
2. Pritisnite in držite stikalo za zaklep/odklep.
3. Obešalo potisnite na nastavka da se
gumb za zaklep/odklep ne zaskoči v glavno odprtino.
OBRATOVANJE
OBRATOVALNI POLOŽAJ
ODRŽAVANJE I REGULACIJE
ZAMJENA ZUBACA
VEDNO UPORABLJAJTE:
Zaščitne
slušalke
3. Očistite i nauljite osovinu.
4. Zamijenite zupce i filcane jastuke.
PAŽNJA: Zupci se nastavljaju okretati
nakon što se ugasi motor ili oslobodi okidač
rasplinjača. Da biste izbjegli ozbiljnu ozljedu, uvjerite se da su se zupci prestali okretati
i isključite svjećicu prije obavljanja rada na
zupcima.
Začito za oči
Dolge hlače
Močne čevlje
PAŽNJA: Nosite zaštitne rukavice dok
radite ili obavljate održavanje, da biste izbjegli ozljedu. Zupci postaju veoma oštri nakon
upotrebe.
S Z rahlo upognjeno desno roko držite
ročico za proženje pogonske enote.
S Z iztegnjeno levo roko držite ročaj.
S Orodje držite pod višino pasu.
NAVODILA ZA DELOVANJE PRI UPORABI KULTIVATOR
Kultivator prestavite na delovno območje pred
zagonom motorja.
S Ko motor deluje in so noži nad zemljo, pritisnite gumb za plin, da povišate število vrtljajev
motorja.
S Močno držite ročico z gumbom za plin in
pomožni
ročaj.
Kultivator
počasi
spuščajte, da se noži dotaknejo zemlje.
OPOZORILO: Dolgotrajno ali neprekinjeno izpostavljanje visokemu hrupu lahko
pripelje do trajnega poslabšanja sluha. Pri delu
s kultivatorjem uporabljajte odobrene zaščitne
slušalke.
1. Skinite zapinjače i priljubnice.
5. Ponovite prethodne korake na suprotnoj
strani.
6. Ponovno
postavite
priljubnice
i
zapinjače.
Priljubnica
OPASKA: Kad su ispravno montirani, glavine zubaca se nalaze jedna nasuprot drugoj. Slova “R” otisnuta na zupcima bit će na
desnoj strani kultivatora, a slova “L” na lijevoj
strani.
Zapinjač šarke
2. Skinite zupce i filcane jastuke s osovine.
20
OPOZORILO: V izogib poškodbam
ne prenašajte delujočega kultivatorja.
OPOZORILO:
Menjalnik
se
sčasoma zelo segreje. V izogib opeklinam se
menjalnika ne dotikajte preden se ohladi.
Pri delu z orodjem se postavite, kot je prikazano:
S Uporabite zaščito za oči, zaščitne slušalke
in trpežno obleko.
25
S Priključka ne polivajte ali škropite z vodo ali
katerokoli drugo tekočino. Orodje in nalepke
očistite z vlažno gobo.
VARNO OBDELOVANJE
OPOZORILO:
Pred uporabo enote
preglejte delovno območje. Odstranite vse
razbitine ali težke predmete kot so kamni,
steklo, žice, ki bi se lahko odbili, bili odvrženi
ali na kakršen koli drugi način povzročili
škodo med delovanjem.
S Otroci, opazovalci in živali ne smejo priti v delovno območje, to je na razdaljo pod 15 metrov. Če se vam kdo približuje, takoj izključite
motor. Motorja ne zaženite, če kdorkoli stoji
pred noži.
S Orodje držite močno z obema rokama.
S Zanesljivo stopajte in pazite na ravnotežje.
Ne hodite predaleč in ne stopajte po nestabilnih površinah.
S Pri vzvratnem delu bodite previdni in glejte
nazaj.
S Delov telesa ne približujte nožem in
dušilniku.
S Orodja ne potiskajte na silo. Uporabljajte
ga samo za v priročniku opisana opravila.
Uporabljajte ga samo za obdelovanje. Ne
uporabljajte ga za druga dela. Ne uporabljajte ga v dežju in na vlažnih mestih.
S Orodje uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi.
S Uporabljajte ga samo za v priročniku opisana opravila.
PREVOZ IN SHRANJEVANJE
S Ne dotikajte se in ne držite nezaščitenih
nožev.
S Preden zapustite delovno območje ali
odložite orodje, zaustavite pogonsko enoto.
S Pred prečkanjem netravnatih površin in
prestavljanjem kultivatorja na področje in s
področja uporabe se morajo noži predhodno zaustaviti.
S Pred shranjevanjem ali prevozom v vozilu
se morata pogonska enota in menjalnik
ohladiti.
S Orodje in gorivo hranite v prostoru, kjer bencinski hlapi ne morejo priti v stik z iskrami ali
odprtim ognjem iz grelcev vode, električnih
motorjev ali stikal, peči itd.
S Priključek shranite tako, da noži ne bodo
mogli povzročiti nehotene poškodbe.
S Shranjujte jih v visokem, hladnem, suhem,
dobro prezračenem notranjem prostoru
izven dosega otrok.
S Med transportom napravo zavarujte.
POSEBNO OPOZORILO: Izpostavljenost
vibracijam zaradi čezmerne uporabe ročnega
orodja na bencinski pogon lahko povzroči okvaro ožilja ali živcev v prstih, rokah ali sklepih pri
ljudeh, ki so nagnjeni k motnjam krvnega obtoka ali k neobičajnim zatekanjem. Čezmerna
uporaba v hladnem vremenu lahko povzroči
okvare ožilja pri sicer povsem zdravih ljudeh.
Če se pojavijo simptomi, kot so otrplost,
bolečina, izguba moči, sprememba barve ali
površine kože, ali izguba občutka v prstih, rokah ali sklepih, prenehajte z uporabo tega
orodja in poiščite zdravniško pomoč. Sistem
proti tresljajem ne zagotavlja zaščite proti tem
težavam. Redni uporabniki takšnih orodij morajo skrbno nadzorovati svojo fizično kondicijo
in stanje te naprave.
SHRANITE NAVODILA
SESTAVLJANJE
VSEBINA EMBALAŽE
Spoj
Vsebino embalaže preverite s pomočjo
spodnjega seznama:
• Nastavek za kultivator
• Obešalo
OPOZORILO: Pred premikanjem ali
sestavljanjem priključkov vedno odklopite
svečko pogonske enote.
ODSTRANJEVANJA NASTAVKA
PREVIDNO: Ko odstranjujete ali montirate
nastavek, postavite enoto in nastavek na
ravno podlago zaradi stabilnost.
1. Popustite spoj tako da obrnete gumb v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Gumb
ZATEGNITE
2. Pritisnite in držite stikalo za zaklep/odklep.
Stikalo za zaklep/
odklep
Nastavek
S Očistite cijeli nastavak.
S Pregledajte poklopac zubaca te uklonite
nečistoću ili ostatke koji su se sakupili. Pregledajte zupce; zamijenite zupce ako su
savijeni, iskrivljeni, napukli, razbijeni ili
oštećeni na bilo koji drugi način.
S Lagano nauljite vanjske metalne površine.
S Provjerite cijeli nastavak da nema olabavljenih vijaka ili matica. Zamijenite sve
oštećene, istrošene ili slomljene dijelove.
S Slijedite upute o skladištenju u priručniku s
uputama o motoru da biste doznali informacije o pravilnom skladištenju i sezonskoj
uporabi.
PAŽNJA:
Poslije svake upotrebe napravite sljedeće korake:
S Ostavite motor i reduktor da se ohlade
prije spremanja ili transportiranja.
S Postavite nastavak tako da bilo koji oštri
predmet ne bi slučajno uzrokovali povredu.
S Pohranite na povišenom, hladnom,
suhom i dobro provjetrenom unutarnjem
prostoru izvan dohvata djece.
SEZONSKA POHRANA
Pripremite jedinicu za pohranu na kraju sezone ili ako je nećete koristiti 30 ili više dana.
Ako vaš nastavak treba biti spremljen za
duže vrijeme:
IZJAVA O USKLAĐENOSTI EZ
Naziv izdavatelja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,Švedska (Tel: +46-36-146500)
Husqvarna AB jedina snosi odgovornost za platformu/platforme priključak UCUA predstavljenih
modelima Universal MTO002 od serijskih brojeva 2014 i dalje. Broj platforme i broj modela jasno su
navedeni čistim tekstom na natpisnoj pločici zajedno s godinom sa sljedećim serijskim brojevima.
Gore opisani predmet izjave je usuglašen sa zahtjevima Direktiva Vijeća:
2006/42/EC “odnosi se na strojeve” 17. svibnja 2006.
2000/14/EC “odnosi se na emisije buke u okoliš” 8. svibnja 2000.
U skladu s Aneksom V, deklarirane vrijednosti zvuka navedene su u sigurnosno-tehničkom listu
priručnika za rukovatelja.
Izmjerena snaga zvuka je 108 dB a zajamčena snaga zvuka je 114 dB
Primijenjeni su sljedeći standardi:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
Grupacija TÜV Rheinland N.A. provela je dragovoljan pregled u ime tvrtke Husqvarna AB, dajući
AK72140364 - Certifikat o sukladnosti prema Direktivi Vijeća 2006/42/EZ o strojevima. To je odobren za
sljedeće platforme:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Ovaj certifikat primjenjiv je na sve proizvodne lokacije i zemlje porijekla, kako je navedeno na proizvodu.
Potpisano ispred: Husqvarna AB, Huskvarna, Švedska, 2013-12-01
POPUSTITE
Nastavek
OPOZORILO: Preverite, ali je
naprava pravilno sestavljena in ali so vsi deli
varno speti.
Poiščite
morebitne
poškodbe.
Poškodovanih delov ne uporabljajte.
SKLADIŠTENJE
Spoj
Ronnie E. Goldman
Direktor inženjeringa
(Ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehničku dokumentaciju)
20-HR
Zgornja cev
3. Ko varno držite motor in zgornjo cev potegnite nastavek ravno iz spoja.
24
21
OPIS (KAJ JE KAJ?)
Navodila za uporabo
Obešalo
Nosilna os
Pokrov nožev
Sekalni noži
OPIS SIMBOLOV
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
OPOZORILO: Delo s kultivatorjem je lahko nevarno! Nepremišljena ali nepravilna
uporaba lahko pripelje do resnih poškodb ali smrti.
Pred začetkom uporabe priključka natančno preberite priročnik za uporabo.
Pri delu vedno uporabljajte:
Zaščitne slušalke, atestirana zaščita oči, stabilne čevlje, ki ne drsijo, atestirane zaščitne
rokavice.
Uporabnik stroja je odgovoren, da so ljudje in živali oddaljeni najmanj 15 m od delovnega mesta.
Rok in nog ne zadržujte v bližini območja rezanja in vrtečih nožev.
VARNOSTNA PRAVILA
pogonsko enoto! Dobro se seznanite z
načinom upravljanja in pravilno uporabo
izdelka. Orodje lahko uporabljajo samo osebe, ki so prebrala navodila in opozorila na
orodju in v priročnikih, jih razumejo in upoštevajo. Otrokom nikoli ne dovolite uporabljati tega izdelka.
OPOZORILO: Pri uporabi vrtnarskega orodja vedno upoštevajte osnovna varnostna opozorila, da zmanjšate nevarnost požara
in resne poškodbe. Preberite in upoštevajte
vsa navodila. Neupoštevanje tega predpisa
lahko povzroči težjo poškodbo.
Uporabnik mora upoštevati opozorila in
navodila za nastavek in pogonsko enoto, ki
so zapisana v priročniku za uporabo in na
izdelkih. Pred uporabo orodja preberite
celotna navodila za uporabo za nastavek in
VARNOST UPORABNIKA
NEVARNOST: NEVARNOST UREZA. ROK IN NOG NE ZADRŽUJTE V BLIŽINI
OBMOČJA REZANJA IN VRTEČIH NOŽEV.
22
Vrteči noži lahko povzročijo težjo poškodbo.
Med premikanjem rezila ne poskušajte odstranjevati odrezanega materiala ali držati rezanega materiala. Pred odstranjevanjem materiala, zamašenega v sekalne nože, zaustavite
pogonsko enoto in odklopite vžigalno svečko.
Priključka ne primite ali držite za sekalne nože.
OPOZORILO: Umaknite se iz bližine
vrtečih nožev. Lahko pride do oslepitve ali
druge poškodbe. Zaščitite se z zaščitnimi očali
in ščitniki za noge.
OPOZORILO: Ko je nastavek
povezan s pogonsko enoto, ustvarja med
delovanjem elektromagnetno polje. To polje
lahko v nekaterih pogojih interferira z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki. Da bi
zmanjšali nevarnost resne ali smrtne
poškodbe, priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in s proizvajalcem vsadka.
S Nosite zaščitno obleko. Obujte zaščitno
obuvalo z jekleno zaščito prstov in
nedrsečimi podplati; udobno, prilegajočo
se obleko; trpežne, dolge hlače in dolge
rokave; delovne, nedrseče rokavice;
zaščito za oči, npr. zračna očala, ki se ne
rosijo, oz. zaščitno masko; odobreno
zaščitno čelado ter pripomočke za zaščito
sluha pred močnim hrupom (ušesne
zamaške ali dušilnike). Redni uporabniki
orodja morajo redno preverjati sluh zaradi
možnosti poslabšanja zaradi ropota motorja. Lase spnite nad višino ramen. Zavarujte ali snemite ohlapna oblačila in nakit
ali oblačila s popuščenimi visečimi kravatami, trakovi, resicami itd. Popolna zaščitna
oprema vas ščiti tudi pred črepinjami in
koščki strupenih rastlin, ki jih izvrže vrteči
noži.
Varnostna čelada
Zaščita za ušesa
Zaščita za oči
Oprijeta
oblačila
Čvrste
zaščitne
rokavice
Varnostni čevlji
z nedrsečim
podplatom
Usnjene hlačnice
ali usnjeno zaščito
S Bodite pozorni. Orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni, bolni, vznemirjeni ali pod
vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Pri delu z
orodjem bodite pozorni, uporabljajte zdrav
razum.
S Rok in nog ne zadržujte v bližini območja rezanja in vrtečih nožev.
S Motorja nikoli ne zaženite v zaprtem prostoru
ali zgradbi. Vdihavanje izpušnih plinov je
smrtno nevarno.
S Ročaji ne smejo biti umazani od olja ali goriva.
S Materiala nikoli ne usmerite proti opazovalcem in ne dovolite zadrževanje v bližini
območja delovanja. Pri usmerjanju materiala, ki ga praznite, pazite, da ne poškodujete
steklenih površin, avtomobilov ipd.
S Ne uporabljajte kultivatorja, ki nima
nameščenega in varno pritrjenega pokrova
nožev.
S Preden odložite orodje, zaustavite motor.
VARNA UPORABA GORIVA
S Gorivo mešajte in dolivajte na prostem.
S Odstranite se iz bližine isker ali odprtega
ognja.
S Za gorivo uporabljajte ustrezno potrjeno posodo.
S V bližini goriva ali pogonske enote ne kadite
in ne dovolite kajenja.
S Preprečite razlitje goriva ali olja. Pred zagonom pogonske enote obrišite vse razlito
gorivo.
S Pred zagonom motorja pogonske enote se
odmaknite najmanj 3 metre od mesta z gorivom.
S Pred odstranitvijo čepa za gorivo zaustavite
motor in počakajte, da se ohladi.
S Previdno odstranite čep rezervoarja za gorivo.
VZDRŽEVANJE IN VARNOST
ORODJA
S Pred vzdrževalnimi deli odklopite vžigalno
svečko pogonske enote.
S Pred vsako uporabo preglejte celotno
orodje. Zamenjajte poškodovane dele. Preverite morebitno puščanje goriva. Prepričajte
se, da so nameščene in varno pritrjene vse
sponke.
S Orodje vzdržujte po priporočenih postopkih.
S Vsa vzdrževalna in servisna dela, ki niso opisana v priročniku, naj izvaja pooblaščena
servisna služba.
S Odstranite nože, ki so upognjeni, ukrivljena, razpokana, razbita ali drugače
poškodovani. Pred uporabo orodja zamenjajte dele, ki so razpokani, odkrušeni
ali drugače poškodovani.
S Uporabljajte samo opremo in dele, ki jih
priporoča podjetje. Nikoli ne uporabljajte
žice, vrvi, traku, nastavkov za mlatenje ipd.
S Prepričajte se v zaustavitev nožev pri delovanju v prostem teku (za nastavitve motorja/
uplinjača glejte priročnik za uporabo pogonske enote).
S Orodje držite z roko. Uplinjača ne nastavljajte na strani priključka z noži.
S Med nastavljanjem uplinjača odstranite vse
osebe iz bližine.
S Orodja nikoli ne zaženite brez nameščenega
pokrova sklopke. Sklopka se lahko sname in
odleti ter povzroči težjo poškodbo.
S Izogibajte se močnim stikom z masivnimi
predmeti, ki bi lahko zaustavili nože. V primeru močnega stika zaustavite orodje in preverite enoto glede morebitnih poškodb.
S V primeru, ko noži zadenejo ob tuj predmet: zaustavite enoto, odklopite vžigalno
svečko, preverite dele glede morebitne
poškodbe ter pred ponovno uporabo odpravite poškodbe.
23
S Materiala nikoli ne usmerite proti opazovalcem in ne dovolite zadrževanje v bližini
obmoŻja delovanja. Pri usmerjanju materiala, ki ga praznite, pazite, da ne poškodujete
steklenih površin, avtomobilov ipd.
S Ne uporabljajte kultivatorja, ki nima
namešŻenega in varno pritrjenega pokrova
nožev.
S Preden odložite orodje, zaustavite motor.
VrteŻi noži lahko povzroŻijo težjo poškodbo.
Med premikanjem rezila ne poskušajte odstranjevati odrezanega materiala ali držati rezanega materiala. Pred odstranjevanjem materiala, zamašenega v sekalne nože, zaustavite
pogonsko enoto in odklopite vžigalno sveŻko.
PrikljuŻka ne primite ali držite za sekalne nože.
OPOZORILO: Umaknite se iz bližine
vrteŻih nožev. Lahko pride do oslepitve ali
druge poškodbe. ZašŻitite se z zašŻitnimi oŻali
in šŻitniki za noge.
VARNA UPORABA GORIVA
S Gorivo mešajte in dolivajte na prostem.
S Odstranite se iz bližine isker ali odprtega
ognja.
S Za gorivo uporabljajte ustrezno potrjeno posodo.
S V bližini goriva ali pogonske enote ne kadite
in ne dovolite kajenja.
S PrepreŻite razlitje goriva ali olja. Pred zagonom pogonske enote obrišite vse razlito
gorivo.
S Pred zagonom motorja pogonske enote se
odmaknite najmanj 3 metre od mesta z gorivom.
S Pred odstranitvijo Żepa za gorivo zaustavite
motor in poŻakajte, da se ohladi.
S Previdno odstranite Żep rezervoarja za gorivo.
OPOZORILO: Ko je nastavek
povezan s pogonsko enoto, ustvarja med
delovanjem elektromagnetno polje. To polje
lahko v nekaterih pogojih interferira z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki. Da bi
zmanjšali nevarnost resne ali smrtne
poškodbe, priporoŻamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in s proizvajalcem vsadka.
S Nosite zašŻitno obleko. Obujte zašŻitno
obuvalo z jekleno zašŻito prstov in
nedrseŻimi podplati; udobno, prilegajoŻo
se obleko; trpežne, dolge hlaŻe in dolge
rokave; delovne, nedrseŻe rokavice;
zašŻito za oŻi, npr. zraŻna oŻala, ki se ne
rosijo, oz. zašŻitno masko; odobreno
zašŻitno Żelado ter pripomoŻke za zašŻito
sluha pred moŻnim hrupom (ušesne
zamaške ali dušilnike). Redni uporabniki
orodja morajo redno preverjati sluh zaradi
možnosti poslabšanja zaradi ropota motorja. Lase spnite nad višino ramen. Zavarujte ali snemite ohlapna oblaŻila in nakit
ali oblaŻila s popušŻenimi viseŻimi kravatami, trakovi, resicami itd. Popolna zašŻitna
oprema vas šŻiti tudi pred Żrepinjami in
košŻki strupenih rastlin, ki jih izvrže vrteŻi
noži.
Varnostna Żelada
ZašŻita za ušesa
ZašŻita za oŻi
Oprijeta
oblaŻila
żvrste
zašŻitne
rokavice
Varnostni Żevlji
z nedrseŻim
podplatom
VZDRŽEVANJE IN VARNOST
ORODJA
S Pred vzdrževalnimi deli odklopite vžigalno
sveŻko pogonske enote.
S Pred vsako uporabo preglejte celotno
orodje. Zamenjajte poškodovane dele. Preverite morebitno pušŻanje goriva. PrepriŻajte
se, da so namešŻene in varno pritrjene vse
sponke.
S Orodje vzdržujte po priporoŻenih postopkih.
S Vsa vzdrževalna in servisna dela, ki niso opisana v priroŻniku, naj izvaja pooblašŻena
servisna služba.
S Odstranite nože, ki so upognjeni, ukrivljena, razpokana, razbita ali drugaŻe
poškodovani. Pred uporabo orodja zamenjajte dele, ki so razpokani, odkrušeni
ali drugaŻe poškodovani.
S Uporabljajte samo opremo in dele, ki jih
priporoŻa podjetje. Nikoli ne uporabljajte
žice, vrvi, traku, nastavkov za mlatenje ipd.
S PrepriŻajte se v zaustavitev nožev pri delovanju v prostem teku (za nastavitve motorja/
uplinjaŻa glejte priroŻnik za uporabo pogonske enote).
S Orodje držite z roko. UplinjaŻa ne nastavljajte na strani prikljuŻka z noži.
S Med nastavljanjem uplinjaŻa odstranite vse
osebe iz bližine.
S Orodja nikoli ne zaženite brez namešŻenega
pokrova sklopke. Sklopka se lahko sname in
odleti ter povzroŻi težjo poškodbo.
S Izogibajte se moŻnim stikom z masivnimi
predmeti, ki bi lahko zaustavili nože. V primeru moŻnega stika zaustavite orodje in preverite enoto glede morebitnih poškodb.
S V primeru, ko noži zadenejo ob tuj predmet: zaustavite enoto, odklopite vžigalno
sveŻko, preverite dele glede morebitne
poškodbe ter pred ponovno uporabo odpravite poškodbe.
Usnjene hlaŻnice
ali usnjeno zašŻito
S Bodite pozorni. Orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni, bolni, vznemirjeni ali pod
vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Pri delu z
orodjem bodite pozorni, uporabljajte zdrav
razum.
S Rok in nog ne zadržujte v bližini obmoŻja rezanja in vrteŻih nožev.
S Motorja nikoli ne zaženite v zaprtem prostoru
ali zgradbi. Vdihavanje izpušnih plinov je
smrtno nevarno.
S RoŻaji ne smejo biti umazani od olja ali goriva.
23
S Pred preŻkanjem netravnatih površin in
prestavljanjem kultivatorja na podroŻje in s
podroŻja uporabe se morajo noži predhodno zaustaviti.
S Pred shranjevanjem ali prevozom v vozilu
se morata pogonska enota in menjalnik
ohladiti.
S Orodje in gorivo hranite v prostoru, kjer bencinski hlapi ne morejo priti v stik z iskrami ali
odprtim ognjem iz grelcev vode, elektriŻnih
motorjev ali stikal, peŻi itd.
S PrikljuŻek shranite tako, da noži ne bodo
mogli povzroŻiti nehotene poškodbe.
S Shranjujte jih v visokem, hladnem, suhem,
dobro prezraŻenem notranjem prostoru
izven dosega otrok.
S Med transportom napravo zavarujte.
POSEBNO OPOZORILO: Izpostavljenost
vibracijam zaradi Żezmerne uporabe roŻnega
orodja na bencinski pogon lahko povzroŻi okvaro ožilja ali živcev v prstih, rokah ali sklepih pri
ljudeh, ki so nagnjeni k motnjam krvnega obtoka ali k neobiŻajnim zatekanjem. żezmerna
uporaba v hladnem vremenu lahko povzroŻi
okvare ožilja pri sicer povsem zdravih ljudeh.
że se pojavijo simptomi, kot so otrplost,
boleŻina, izguba moŻi, sprememba barve ali
površine kože, ali izguba obŻutka v prstih, rokah ali sklepih, prenehajte z uporabo tega
orodja in poišŻite zdravniško pomoŻ. Sistem
proti tresljajem ne zagotavlja zašŻite proti tem
težavam. Redni uporabniki takšnih orodij morajo skrbno nadzorovati svojo fiziŻno kondicijo
in stanje te naprave.
S PrikljuŻka ne polivajte ali škropite z vodo ali
katerokoli drugo tekoŻino. Orodje in nalepke
oŻistite z vlažno gobo.
VARNO OBDELOVANJE
OPOZORILO: Pred uporabo enote
preglejte delovno obmoŻje. Odstranite vse
razbitine ali težke predmete kot so kamni,
steklo, žice, ki bi se lahko odbili, bili odvrženi
ali na kakršen koli drugi naŻin povzroŻili
škodo med delovanjem.
S Otroci, opazovalci in živali ne smejo priti v delovno obmoŻje, to je na razdaljo pod 15 metrov. że se vam kdo približuje, takoj izkljuŻite
motor. Motorja ne zaženite, Że kdorkoli stoji
pred noži.
S Orodje držite moŻno z obema rokama.
S Zanesljivo stopajte in pazite na ravnotežje.
Ne hodite predaleŻ in ne stopajte po nestabilnih površinah.
S Pri vzvratnem delu bodite previdni in glejte
nazaj.
S Delov telesa ne približujte nožem in
dušilniku.
S Orodja ne potiskajte na silo. Uporabljajte
ga samo za v priroŻniku opisana opravila.
Uporabljajte ga samo za obdelovanje. Ne
uporabljajte ga za druga dela. Ne uporabljajte ga v dežju in na vlažnih mestih.
S Orodje uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi.
S Uporabljajte ga samo za v priroŻniku opisana opravila.
PREVOZ IN SHRANJEVANJE
S Ne dotikajte se in ne držite nezašŻitenih
nožev.
S Preden zapustite delovno obmoŻje ali
odložite orodje, zaustavite pogonsko enoto.
SHRANITE NAVODILA
SESTAVLJANJE
VSEBINA EMBALAŽE
Spoj
Vsebino embalaže preverite s pomoŻjo
spodnjega seznama:
• Nastavek za kultivator
• Obešalo
POPUSTITE
Nastavek
OPOZORILO: Preverite, ali je
naprava pravilno sestavljena in ali so vsi deli
varno speti.
PoišŻite
morebitne
poškodbe.
Poškodovanih delov ne uporabljajte.
Gumb
OPOZORILO: Pred premikanjem ali
ZATEGNITE
2. Pritisnite in držite stikalo za zaklep/odklep.
Stikalo za zaklep/
odklep
sestavljanjem prikljuŻkov vedno odklopite
sveŻko pogonske enote.
ODSTRANJEVANJA NASTAVKA
PREVIDNO: Ko odstranjujete ali montirate
nastavek, postavite enoto in nastavek na
ravno podlago zaradi stabilnost.
1. Popustite spoj tako da obrnete gumb v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Nastavek
Spoj
Zgornja cev
3. Ko varno držite motor in zgornjo cev potegnite nastavek ravno iz spoja.
24
NASTAVLJANJE NASTAVKOV
PREVIDNO: Ko odstranjujete ali montirate
priroŻniku z navodili posameznega prikljuŻka.
Uporaba napaŻne izvrtine lahko povzroŻi resne poškodbe ali poškoduje napravo.
nastavek, postavite enoto in nastavek na
ravno podlago zaradi stabilnost.
1. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka
(Że je).
2. Postavite gumb nastavka za zaklep/odklep v vodilno nišo spoja.
Spoj
Glavna luknja
Vodilna niša
Zgornja
cev
Stikalo za Spodnji
zaklep/ nastavek
odklep
Stikalo za zaklep/
odklepzaklenjen v glavni luknja
NASTAVLJANJE OBEŠALA
NASTAVKA
3. Potisnite nastavek v spoj dokler gumb za
zaklep/odklep ne zaskoŻi v glavno odprtino.
4. Preden priŻnete z uporabo enote varno
zategnite gumb tako, da ga obrnete v
smeri urinega kazalca.
Obešalo nastavka je pripravljeno za shranjevanje prikljuŻka, ko se le--- ta ne uporablja.
Namestitev obešala na nastavka:
1. Odstranite cevno pokrivalo z nastavka
(Że je).
2. Pritisnite in držite stikalo za zaklep/odklep.
3. Obešalo potisnite na nastavka da se
gumb za zaklep/odklep ne zaskoŻi v glavno odprtino.
OPOZORILO: Pred uporabo orodja
se prepriŻajte, da je stikalo za zaklep/odklepzaklenjen v glavni luknja in varno pritrjen. Vsi
prikljuŻki so izdelani za prikljucitev v glavna
izvrtino, razen kadar je drugaŻe navedeno v
OBRATOVANJE
OBRATOVALNI POLOŽAJ
S Z rahlo upognjeno desno roko držite
roŻico za proženje pogonske enote.
S Z iztegnjeno levo roko držite roŻaj.
S Orodje držite pod višino pasu.
VEDNO UPORABLJAJTE:
ZašŻitne
slušalke
NAVODILA ZA DELOVANJE PRI UPORABI KULTIVATOR
ZaŻito za oŻi
Kultivator prestavite na delovno obmoŻje pred
zagonom motorja.
S Ko motor deluje in so noži nad zemljo, pritisnite gumb za plin, da povišate število vrtljajev
motorja.
S MoŻno držite roŻico z gumbom za plin in
pomožni
roŻaj.
Kultivator
poŻasi
spušŻajte, da se noži dotaknejo zemlje.
Dolge hlaŻe
MoŻne Żevlje
OPOZORILO: Dolgotrajno ali neprekinjeno izpostavljanje visokemu hrupu lahko
pripelje do trajnega poslabšanja sluha. Pri delu
s kultivatorjem uporabljajte odobrene zašŻitne
slušalke.
OPOZORILO: V izogib poškodbam
ne prenašajte delujoŻega kultivatorja.
OPOZORILO:
Menjalnik
se
sŻasoma zelo segreje. V izogib opeklinam se
menjalnika ne dotikajte preden se ohladi.
Pri delu z orodjem se postavite, kot je prikazano:
S Uporabite zašŻito za oŻi, zašŻitne slušalke
in trpežno obleko.
25
S Ko orodje zaŻne obdelovati zemljo, enoto
potegnite nazaj, da lahko noži prodirajo v
zemljo.
S Ko je zemlja razrahljana, nadaljujte z
zmanjšano hitrostjo, dokler povsem ne obvladate naŻina delovanja in upravljanja
kultivatorja.
S Z obdelovanjem v vzvratni smeri z manjšim
naporom poveŻate globino obdelovanja.
S Za obdelavo v utesnjenih obmoŻjih ali ozkih vrst odstranite leve in desne zunanje
nože (glejte ZAMENJAVA NOŽEV).
OPOZORILO: ObmoŻje okoli noža
mora biti Żisto. Pred ŻišŻenjem vedno sprostite gumb za plin, stikalo za vklop/izklop (ON/
OFF) pogonske enote premaknite v položaj
OFF (izklop), odklopite sveŻko pogonske
enote in se prepriŻajte, da se je noža povsem
zaustavilo.
VZDRŽEVANJE
VZDRŽEVANJE NOŽEV
OPOZORILO:
Pred zaŻetkom
vzdrževalnih del vedno zaustavite motor in
odklopite vžigalno svecko.
OPOZORILO: Noži se vrtijo še nekaj
Żasa po zaustavitvi motorja oz. po spustitvi
gumba za plin. Pred izvajanjem del na nožih
se prepriŻajte, da so se noži povsem zaustavili, ter odklopite vžigalno sveŻko, da
prepreŻite možnost težje poškodbe.
PREVERITE MOREBITNE
POŠKODBE ALI IZRABO DELOV
Za zamenjavo poškodovanih ali izrabljenih
delov se obrnite na pooblašŻeno servisno
službo.
S Pokrov nožev --- Ne uporabljajte kultivatorja, Że ima poškodovan pokrov nožev.
OPOZORILO: Zamenjajte nože, ki so
upognjeni, ukrivljeni, razpokani, razbiti ali
drugaŻe poškodovani. Poškodovanega noža
ne poskušajte poravnati in ponovno uporabiti.
Za zamenjavo uporabite samo predpisane
nože. Med izvajanjem vzdrževalnih in drugih
del na nožih uporabljajte zašŻitne rokavice, da
se izognete poškodbam.
PREVERITE PRISOTNOST PROSTIH
PRITRDILNIH ELEMENTOV IN SESTAVNIH DELOV
S Sornik sklepa
S TeŻajni zatiŻ
PREGLEJTE IN OCISTITE ORODJE
IN NALEPKE
S Po vsaki rabi temeljito preglejte enoto, Że
se niso deli izgubili ali poškodovali. Orodje
in nalepke oŻistite z vlažno krpo in blagim
Żistilnim sredstvom.
S S suho krpo posušite orodje.
ZAMENJAVA NITKE
ZAMENJAVA NOŽEV
OPOZORILO: Noži se vrtijo še nekaj
Żasa po zaustavitvi motorja oz. po spustitvi
gumba za plin. Pred izvajanjem del na nožih
se prepriŻajte, da so se noži povsem zaustavili, ter odklopite vžigalno sveŻko, da
prepreŻite možnost težje poškodbe.
Sornik
sklepa
TeŻajni zatiŻ
OPOZORILO:
Med
izvajanjem
vzdrževalnih in drugih del na nožih uporabljajte
zašŻitne rokavice, da se izognete poškodbam.
Noži pri uporabi postanejo izredno ostri.
1. Odstranite teŻajne zatiŻe in sornike sklepa.
2. Z osi potegnite nože in klobuŻevinaste
podloge.
3. Os oŻistite in jo naoljite.
4. Nože in podloge namestite na svoje mesto.
26
5. Prejšnje korake ponovite še na drugi strani.
6. Ponovno namestite teŻajne zatiŻe in sornike sklepa.
OPOMBA: SredišŻa pravilno namešŻenih
nožev so obrnjena druga proti drugim. Noži
z vtisnjenimi Żrkami “R” so na desni strani
kultivatorja, noži z vtisnjenimi Żrkami “L” pa
na levi strani.
SKLADIŠżENJE
S Nastavek temeljito oŻistite.
S Preglejte podroŻje okoli pokrova nožev in
odstranite nabrano umazanijo ali razbitine. Preglejte nože; zamenjajte nože, ki so
upognjeni, ukrivljeni, razpokani, razbiti ali
drugaŻe poškodovani.
S Zunanje kovinske površine narahlo naoljite.
S Preglejte, Że so na orodju popušŻeni vijaki
ali matice. Zamenjajte poškodovane, obrabljene ali zlomljene dele.
S Za pravilno shranjevanje in uporabo v
posameznih letnih Żasih upoštevajte
navodila za shranjevanje v priroŻniku za
uporabo pogonske enote.
OPOZORILO: Po vsaki uporabi
postopajte na naslednji naŻin:
S OmogoŻite, da se prikljuŻek in menjalnik
pred shranjevanjem oz. transportom ohladita.
S Nastavek postavite tako, da noben oster
predmet ne bo mogel povzroŻiti nehotene
poškodbe.
S Shranjujte jih v visokem, hladnem, suhem,
dobro prezraŻenem notranjem prostoru
izven dosega otrok.
SEZONSKO SHRANJEVANJE
Nastavek pripravite za shranjevanje po koncu sezone ali v primeru, ko ga ne boste uporabljali najmanj 30 dni.
Shranjevanje nastavka za daljše obdobje:
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
Ime izdajatelja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska (tel.: +46-36-146500) Husqvarna AB
prevzema polno odgovornost za priključek, programa UCUA za predstavljen(e) model(e) Universal
MTO002 od serijske številke 2014 naprej. Številka programa in številka modela sta jasno navedeni na
napisni ploščici skupaj z letom, ki mu sledi serijska številka.
Izdelek, ki je naveden v zgornji izjavi, je v skladu z zahtevami direktiv Sveta:
2006/42/ES "v zvezi s strojno opremo" 17. maj 2006
2000/14/ES “v zvezi z emisijo hrupa v okolje” 08. maj 2000
V skladu s prilogo V so deklarirane zvočne vrednosti navedene v tehničnih podatkih v navodilih za
uporabo.
Izmerjena jakost zvoka je 108 dB, največja zagotovljena jakost zvoka je 114 dB
Uporabljeni so naslednji standardi:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
TÜV Rheinland N.A., ki je izvedel neodvisen tipski preizkus v imenu podjetja Husqvarna AB, je izdal
certifikat AK72140364 - certifikat o skladnosti z direktivo Sveta ES 2006/42/ES za strojno opremo. To je
odobrena za naslednje platforme:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Ta certifikat velja za vse proizvodne lokacije in države porekla, kot je navedeno na izdelku.
Podpis v imenu: Husqvarna AB, Huskvarna, Švedska, 2013-12-01
Ronnie E. Goldman
Direktor inženiringa
(pooblaščeni predstavnik in odgovorna oseba za tehnično dokumentacijo)
15-SL
27
AZONOSÍTÁS (MI MICSODA?)
Kézikönyv
Felfüggesztƕ
Nyél
Boronafedƕ
Vágófogak
JELMAGYARÁZAT
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
FIGYELEM: A kultivátor veszélyes lehet! A gondatlan vagy nem szabályszerƨ
használat súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.
A szélezƕ használata elƕtt olvassa el a használati útmutatót és ismerkedjen meg a
benne leírt eljárásokkal.
Viseljen mindig:
Hallásvédƕ, jóváhagyott szemvédƕk, csúszásmentes, stabil bakancsot viseljen,
megfelelƕ védƕkesztyƨt.
A gép kezelƕje ügyeljen arra, hogy a munka során se ember, se állat ne jöjjön 15
m--- nél közelebb a munkaterülethez.
Kezét és lábát tartsa távol a vágási területtƕl és a forgó fogaktól.
BIZTONSÁGI ELƖÍRÁSOK
A kezelƕ felelƕs a toldalékra és a motoregységre vonatkozó, a kezelési kézikönyvben és a
gépeken található utasítások és figyelmeztetések betartásáért. Olvassa el mind a
toldalék, mind pedig a motoregység teljes
kezelési kézikönyvét a gép használata elƕtt! Ismerje meg alaposan a gép kezelƕszerveit és
használatának szakszerƨ módját. A gépet
kizárólag olyan személyeknek engedje át
használatra, akik a gépen és a kézikönyvek-
FIGYELEM!
Kerti
készülékek
használatánál a tƨz és súlyos sérülések
kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvetƕ biztonsági
óvintézkedéseket. Az összes utasítást olvassa el és kövesse. Ennek elmulasztása súlyos
sérülést eredményezhet.
28
S Ɩrizze meg éberségét. Ne használja a gépet, ha fáradt, beteg, ideges, illetve alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
Figyeljen oda, mit tesz; józan belátással
cselekedjen.
S Kezét és lábát tartsa távol a vágási területtƕl
és a forgó fogaktól.
S Soha ne indítsa és ne járassa a gépet zárt
térben vagy épületben. A belélegzett kipufogógáz halálos lehet.
S Kezérƕl távolítsa el az olajat és benzint.
S A kibocsátott anyagot soha ne irányítsa a
környéken állók felé, és ne engedjen senkit a
munkaterület közelébe. Ügyeljen a kibocsátott anyag irányítására, hogy az ne
üvegházak, autók stb. felé szóródjon.
S A kultivátort soha ne használja úgy, hogy a
boronafedƕ nincs rajta, vagy nincs
megfelelƕen rögzítve.
S Mielƕtt a gépet letenné, állítsa le a motort.
ben található utasításokat és figyelmeztetéseket elolvassák, megértik és betartják.
Soha ne engedje, hogy a készüléket gyermek
használja.
A GÉPKEZELƖ BIZTONSÁGA
VESZÉLY: VÁGÁSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE. KEZÉT ÉS LÁBÁT TARTSA TÁVOL A
VÁGÁSI TERÜLETTƖL ÉS A FORGÓ FOGAKTÓL. A forgó fogak súlyos sérülést okozhatnak. Járó motornál ne próbálja meg a
levágott anyagot eltávolítani vagy a vágandó
anyagot tartani. Mielƕtt a fogak közül
eltávolítaná a beakadt anyagot, gyƕzƕdjön
meg arról, hogy leállította a motort és kihúzta a
gyújtógyertya---vezetéket. Ne emelje és ne tartsa a gépet a fogaknál fogva.
FIGYELEM! A forgó fogakhoz ne
közelítsen. A gép kezelƕje és más személyek
megvakulhatnak vagy megsérülhetnek. Viseljen védƕszemüveget és védƕ lábbelit.
ÜZEMANYAGGAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
S Az üzemanyagot a szabadban keverje és
töltse.
S Szikrától és lángtól tartsa távol.
S Üzemanyag tárolásához jóváhagyott
tartályt használjon.
S Az üzemanyag vagy a motoregység közelében ne dohányozzon, és másokat se engedjen dohányozni.
S Kerülje az üzemanyag vagy olaj kilöttyenését. A motor beindítása elƕtt maradéktalanul törölje fel a kicsöppent üzemanyagot.
S A motor beindítása elƕtt menjen legalább 3
méter távolságra az üzemanyag-töltés
helyétƕl.
S A tanksapka levétele elƕtt állítsa le és hagyja kihƨlni a motort.
S A tanksapkát lassan vegye le.
FIGYELEM!
Amikor a motoregységhez van csatlakoztatva, ez a toldalék
üzemelés közben elektromágneses mezƕt hoz
létre. Ez bizonyos körülmények esetén
hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés
kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot
használó személyek a gép alkalmazása elƕtt
kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum
gyártójának tanácsát.
S Viseljen védƕfelszerelést. Mindig viseljen
csúszásmentes talpú, acél orrbetétes
védƕcipƕt; testhezálló, kényelmes öltözéket; strapabíró hosszúnadrágot és hosszú
ujjú felsƕrészt; strapabíró, csúszásmentes
kesztyƨt; szemvédƕ felszerelést, úgymint
nem
párásodó,
szellƕzƕnyílásos
szemüveg vagy arcmaszk; jóváhagyott
védƕsisakot; és a hallását óvó hangvédƕ
felszerelést (füldugó vagy hangtompító). A
rendszeres felhasználóknak rendszeresen ellenƕriztetniük kell hallásukat, mivel
gép zaja a hallást károsíthatja. Haját váll
fölött fogja össze. A laza ruhanemƨket és
ékszereket vagy lelógó nyakkendƕvel,
pántokkal, rojtokkal stb. ellátott ruhadarabokat rögzítse vagy vegye le. Ha testét
teljes egészében ruha fedi, az egyben a
forgó penge által elröpített hulladékoktól
és mérgezƕ növényi részektƕl is segít
megvédeni Önt.
Védƕsisak
Fülvédƕ
Védƕszemüveg
Testhezálló
kényelmes
öltözék
Védƕkesztyƨ
Biztonsági cipƕ
A GÉPPEL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
S Karbantartási munkák végzése elƕtt húzza
ki a gyújtógyertya vezetékét.
S Minden használat elƕtt vizsgálja át a teljes
gépet. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
Ellenƕrizze, nem szivárog-e az üzemanyag.
Gyƕzƕdjön meg arról, hogy minden
rögzítƕelem a helyén van, és biztonságosan
rögzítette-e ƕket.
S A gépet az ajánlott eljárásoknak
megfelelƕen tartsa karban.
S A kézikönyvben nem ismertetett szervizés karbantartási munkákat hivatalos szervizben végeztesse el.
S A meghajlott, elgörbült, repedt, törött vagy
bármilyen egyéb módon sérült fogakat selejtezze ki. A gép használata elƕtt cserélje ki a
repedt, kicsorbult vagy sérült alkatrészeket.
S Csak az ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja. Soha ne használjon huzalt,
drótkötelet, zsineget, cséplƕeszközöket stb.
S Gyƕzƕdjön meg arról, hogy üresjáratban a
fogak forgása leáll (lásd a motor kezelési
kézikönyvét a motor/karburátor beállításaira
vonatkozóan).
S A gépet tartsa kezében. A porlasztó
beállítását ne a gép borona felƕli oldaláról
végezze.
Biztonsági nadrág
29
S A porlasztó beállítása közben másokat
tartson távol a géptol.
S Soha ne indítsa be a motort úgy, hogy
nincs rajta a tengelykapcsoló--- ház. A tengelykapcsoló lerepülhet és súlyos sérülést
okozhat.
S Kerülje a szilárd tárgyakkal való heves
ütközést, ami leállíthatja a fogakat. Ha mégis
heves ütközés következik be, állítsa le a motort és vizsgálja át a gépet, nincs---e rajta
sérülés.
S Ha a fogak idegen tárgynak ütköznek,
kövesse az alábbi lépéseket: állítsa le a
készüléket és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, vizsgálja át a gépet, nincs-e rajta
sérülés, és mielƕtt tovább mƨködtetné a
készüléket, javítsa ki az esetleges
sérüléseket.
S A toldalékot soha ne öntse vagy fröcskölje le
vízzel vagy más folyadékkal. A készüléket és
a matricákat nedves szivaccsal tisztítsa.
S Csak a jelen kézikönyvben ismertetett
munkákhoz használja.
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
S Ne fogja meg és ne tartsa a szabadon álló
fogakat.
S Mielƕtt a munkaterületet elhagyná, állítsa
le a motort.
S Nem füves területeken való áthaladás
elƕtt, és amikor a kultivátort a megmƨvelendƕ területre át--- , illetve onnan
elviszi, gyƕzƕdjön meg arról, hogy a fogak
leálltak.
S Jármƨben való szállítás vagy tárolás elƕtt
állítsa le és hagyja kihƨlni a motort és a sebességváltót.
S A gépet és az üzemanyagot olyan helyen
tárolja, ahol az üzemanyag gƕze nem
érintkezhet vízmelegítƕkbƕl, villanymotorokból, kapcsolókból, kályhákból stb.
származó szikrákkal vagy nyílt lánggal.
S A toldalékot úgy tárolja, hogy a fogak ne
okozhassanak sérülést.
S A toldalékot magasban, hƨvös, száraz, jól
szellƕztetett beltéri helyen, gyermekektƕl
elzárva tárolja.
S Szállításkor rögzítse a gépet.
KÜLÖNLEGES KÖZLEMÉNY: Keringési
rendellenességekre
vagy
abnormális
felpüffedésre
hajlamos
egyéneknél
benzinüzemƨ
kéziszerszámok
tartós
használata esetén a rezgés hatása ér- vagy
idegsérülést okozhat az ujjakban, kezekben
és izületekben. Hideg idƕben való tartós
használat különben egészséges egyéneknél is érsérüléseket okozhat. Zsibbadtság,
fájdalom, elgyengülés, a bƕr színének vagy
felületének megváltozása, az ujjakban, a kezekben vagy izületekben az érzékelés elvesztése vagy ehhez hasonló tünetek esetén
szüntesse be a gép használatát és forduljon
orvoshoz. Rezgéscsillapító rendszer az ilyen
problémák megelƕzését nem garantálja.
Szerszámgépeket folyamatosan és rendszeresen használó egyéneknek állandóan figyelemmel kell kísérniük fizikai állapotukat
és a szerszám állapotát.
KULTIVÁTORRAL KAPCSOLATOS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
FIGYELEM! A készülék használata
elƕtt vizsgálja át a területet. Távolítson el minden kemény tárgyat és hulladékot, mint pl.
kövek, üveg, huzal stb., amelyek felpattanhatnak, elrepülhetnek vagy másképpen okozhatnak sérülést vagy károkat a mƨködtetés alatt.
S A gyermekeket, nézelƕdƕket és állatokat a
munkaterülettƕl 15 méter távolságban tartsa.
Ha közelebb jönnek, azonnal állítsa le a gépet. Ne indítsa be a motort, ha a fogak elƕtt
valaki áll.
S A gépet két kézzel, szilárdan fogja.
S Ügyeljen mindig a szilárd lábtartásra és
egyensúlyra. A géppel ne nyújtózkodjon,
és ne álljon instabil felületeken.
S Ha hátrafelé halad, nézzen hátra és óvatosan lépjen.
S Minden testrészét tartsa távol a fogaktól és
a kipufogódobtól.
S A gépet ne erƕltesse. A gépet csak a jelen
kézikönyvben
ismertetett
munkákhoz
használja. Csak talajmƨvelésre használja.
Ne használja rendeltetésétƕl eltérƕ célra. Ne
üzemeltesse esƕben vagy nedves helyeken.
S Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges
megvilágításánál használja.
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT ƖRIZZE
MEG
ÖSSZESZERELÉS
A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Ellenƕrizze a csomagolás
következƕ lista alapján:
S Kultivátor toldalék
S Toldalék felfüggesztƕ
tartalmát
FIGYELEM! Toldalékok fel--- vagy
leszerelése elƕtt mindig húzza ki a
gyújtógyertya vezetékét.
a
A TOLDALÉK LESZERELÉSE
Toldalékok
leFIGYELEM:
vagy
felszerelésekor a motoregységet és a
toldalékot a stabilitás érdekében sík felületre
helyezze.
1. A gombot az óramutató járásával
ellenkezƕ irányba csavarva lazítsa ki az
illesztƕegységet.
FIGYELEM!
Ellenƕrizze, hogy az
összeszerelés megfelelƕ--- e, és minden
rögzítƕelem jól zár--- e.
Ellenƕrizze, nincs--- e a gépen sérült alkatrész. Sérült alkatrészeket ne használjon.
30
3. Nyomja a toldalékot az illesztƕegységbe,
míg a rögzítƕ--- / kioldógomb be nem kattan
a fƕfuratba.
4. A gép használata elƕtt a gombot szorítsa
meg jól az óramutató járásának irányába
tekerve.
Illesztƕegység
KILAZÍTÁS
Toldalék
FIGYELEM! A gép használata elƕtt
ellenƕrizze, hogy a rögzítƕ--- / kioldógomb
rögzült--- e a fƕfuratban, és a gombot szorosan meghúzta--- e. Minden toldalékot a fofurat segítségével kell csatlakoztatni, hacsak a
megfelelo toldalék kezelési útmutatója
másként nem rendelkezik. A rossz furat
használata súlyos sérüléshez vagy a gép
károsodásához vezethet.
Forgatógomb
MEGHÚZÁS
2. A rögzítƕ--- / kioldógombot nyomja be és
tartsa úgy.
Rögzítƕ--- /
kioldógomb
Toldalék
Illesztƕegység
Felsƕ nyél
3. A motort és a felsƕ nyelet szorosan tartva
húzza ki egyenesen a toldalékot az
illesztƕegységbƕl.
A TOLDALÉK FELSZERELÉSE
Toldalékok leFIGYELEM:
Rögzítƕ--- / kioldógomb
rögzült--- e a fƕfurat
vagy
felszerelésekor a motoregységet és a
toldalékot a stabilitás érdekében sík felületre
helyezze.
1. Vegye le a toldalékról a nyélvédƕ fedelet
(ha van).
2. A toldalék rögzítƕ--- / kioldógombját illessze
az illesztƕegység vezetƕhornyába.
Illesztƕegység
Fƕfurat
Vezetƕhorony
A TOLDALÉKFELFÜGGESZTƖ
FELSZERELÉSE
A toldalékhoz használaton kívüli tárolás
céljára egy felfüggesztƕ elem tartozik.
A felfüggesztƕ felszerelése a toldalékra:
1. Vegye le a toldalékról a nyélvédƕ fedelet
(ha van).
2. A rögzítƕ--- / kioldógombot nyomja be és
tartsa úgy.
3. Nyomja a felfüggesztƕt a toldalékra, míg
a rögzítƕ--- / kioldógomb be nem kattan a
furatba.
Rögzítƕ--- /
Felsƕ nyél kioldógomb Toldalék
KEZELÉS
ÜZEMELTETÉSI TESTTARTÁS
MINDIG VISELJE:
Fülvédƕ
felszerelés
használata közben
fülvédƕ felszerelést.
viseljen
jóváhagyott
FIGYELEM! A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne hordozza a kultivátort járó motorral.
Szemvédƕ
felszerelés
FIGYELEM! Hosszabb használat
után a sebességváltó nagyon felforrósodik. Az
égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen
a sebességváltóhoz, míg az le nem hƨlt.
A gép üzemeltetésekor álljon az ábrán
látható módon és ügyeljen a következƕkre:
S Viseljen szem--- és fülvédƕ felszerelést és
vastag ruházatot.
S Jobb karját kissé behajlítva jobb kezével fogja meg a motoregységen lévƕ fogantyút.
Hosszúnadrág
Vastag lábbeli
FIGYELEM! Magas zajszintek tartós
vagy folyamatos behatása maradandó
halláskárosodást okozhat. A kultivátor
31
S Bal karját nyújtsa ki, bal kezével fogja meg
a fogantyút.
S Tartsa a gépet derékmagasság alatt.
S Amint a gép megkezdi a munkát, húzza
vissza a gépet, hogy a fogak behatolhassanak a talajba.
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK A
KULTIVÁTOR TOLDALÉKHOZ
A motor beindítása elƕtt vigye a kultivátort a
munkaterületre.
S Járó motornál és úgy, hogy a fogak nem érik
a talajt, a gázkar megnyomásával növelje a
motor fordulatszámát.
S Tartsa szilárdan a gázkart és a segédfogantyút. Lassan engedje le a kultivátort, míg a fogak a talajhoz érnek.
S A talaj feltörése után folytassa a munkát
közepes iramban, míg el nem sajátítja a
kezeloszervek mƨködtetését és a kultivátor kezelését.
S A talajlazítás mélységének növelése és az
erƕkifejtés csökkentése érdekében a kultivátort húzza visszafelé.
S Szƨk területeken vagy keskeny sorokban
végzett munkánál vegye le a bal és jobb
külsƕ fogakat (lásd A FOGAK CSERÉJE).
FIGYELEM! A fogak környékét tartsa
tisztán. Tisztítás elƕtt mindig engedje el a
gázkart, a motoregység BE/KI kapcsolóját
kapcsolja KI, húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, és gyƕzƕdjön meg arról, hogy a
fogak forgása teljesen leállt.
KARBANTARTÁS
A FOGAK KARBANTARTÁSA
FIGYELEM!
Karbantartási munkák
elƕtt mindig állítsa le a készüléket és húzza ki
a gyújtógyertya vezetékét.
FIGYELEM! A motor leállítása vagy a
gázkar elengedése után a fogak tovább forognak. A súlyos sérülés elkerülése érdekében mielƕtt a fogakon dolgozna, gyƕzƕdjön
meg arról, hogy a fogak teljesen leálltak, és
húzza ki a gyújtógyertya-vezetéket.
SÉRÜLT VAGY KOPOTT ALKATRÉSZEK ELLENƖRZÉSE
A sérült vagy kopott alkatrészek cseréje
végett forduljon hivatalos szervizképviselethez.
S Boronafedƕ --- Ha a boronafedo sérült,
szüntesse be a kultivátor használatát.
FIGYELEM! A meghajlott, elgörbült,
repedt, törött vagy bármilyen egyéb módon
sérült fogakat mindig cserélje ki. Soha ne
próbálja kiegyengetni és újra használni a
sérült fogat. Csak az elƕírt pótfogakat
használja. A sérülések elkerülése érdekében
a fogak kezelésekor és karbantartásakor viseljen védƕkesztyut.
KILAZULT RÖGZÍTƖK ÉS ALKATRÉSZEK ELLENƖRZÉSE
S Fejes csapszeg
S Forgópecek bilincs
A KÉSZÜLÉK ÉS A CÍMKÉK
ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS
MEGTISZTÍTÁSA
S Minden használat után ellenƕrizze a teljes
készüléket, nincsenek--- e rajta kilazult
vagy sérült alkatrészek. A készüléket és a
címkéket enyhe tisztítószerrel megnedvesített kendƕvel tisztítsa meg.
S A készüléket tiszta, száraz kendƕvel törölje
szárazra.
32
SZERVIZ ÉS BEÁLLÍTÁSOK
A FOGAK CSERÉJE
2. Vegye le a tengelyrƕl a fogakat és a
filcpárnákat.
3. Tisztítsa le és olajozza meg a tengelyt.
4. Helyezze vissza a fogakat és a
filcpárnákat.
FIGYELEM! A motor leállítása vagy a
gázkar elengedése után a fogak tovább forognak. A súlyos sérülés elkerülése érdekében mielƕtt a fogakon dolgozna, gyƕzƕdjön
meg arról, hogy a fogak teljesen leálltak, és
húzza ki a gyújtógyertya--- vezetéket.
FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében a fogak kezelésekor és karbantartásakor viseljen védƕkesztyƨt. A fogak a
használattól nagyon élessé válnak.
1. Vegye le a forgópecek bilincseket és a
fejes csapszegeket.
5. Az elƕbbi lépéseket ismételje meg a
másik oldalon.
6. Szerelje vissza a fejes csapszegeket és a
forgópecek bilincseket.
FONTOS: Az összeszerelés akkor helyes,
ha a fogakon lévƕ agyak egymás felé néznek. A fogakra bélyegzett “R” betƨknek a
kultivátor jobb oldalán, az “L” betƨknek a bal
oldalán kell lenniük.
Fejes
csapszeg
Forgópecek bilincs
TÁROLÁS
S Tisztítsa meg a teljes toldalékot.
S Vizsgálja át a boronafedƕ környékét, és
tisztítsa
meg
a
felgyülemlett
szennyezƕdéstƕl
vagy
hulladéktól.
Vizsgálja át a fogakat; a meghajlott,
elgörbült, repedt, törött vagy bármilyen
egyéb módon sérült fogakat cserélje ki.
S A külsƕ fém felületeket enyhén olajozza
meg.
S Vizsgálja át a teljes toldalékot, nincsenek--e rajta kilazult csavarok vagy anyák. Minden sérült, kopott vagy törött alkatrészt
cseréljen ki.
S Kövesse
a
motoregység
kezelési
kézikönyvében lévƕ tárolási utasításokat a
megfelelƕ tárolás és a szezonális
használat érdekében.
FIGYELEM! Minden használat elƕtt
végezze el a következƕ mƨveleteket:
S Szállítás vagy tárolás elƕtt hagyja kihƨlni a
toldalékot és a sebességváltót.
S A toldalékot úgy helyezze el, hogy az éles
tárgyak ne okozhassanak sérülést.
S A toldalékot magasban, hƨvös, száraz, jól
szellƕztetett beltéri helyen, gyermekektƕl
elzárva tárolja.
IDÉNYJELLEGƩ TÁROLÁS
Az idény végén, illetve ha legalább 30 napig
nem fogja használni, készítse fel a toldalékot
a tárolásra.
Ha a szegélynyíró toldalékot egy idƕre el
kívánja tenni:
33
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kibocsátó megnevezése: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország (Tel.: +46-36-146500)
A Husqvarna AB kizárólagos felelősséget visel a UCUA toldalék platform(ok)ért, amely(ek) a Universal
MTO002 modell(eke)t képviselik a 2014 sorozatszámtól kezdődően. A platformszám és a modellszám
jól láthatóan fel van tüntetve sima szövegként a típustáblán az évvel és az azt követő sorozatszámmal
együtt.
A nyilatkozat fentebb ismertetett tárgya összhangban a Tanács irányelveinek követelményeivel:
2006/42/EK „a gépekről” 2006. május 17.
2000/14/EK „a környezetbe történő zajkibocsátásról” 2000. május 08.
Az V. melléklettel összhangban a deklarált hangértékek fel vannak tüntetve a felhasználói kézikönyv
műszaki adatlapján.
A mért hangteljesítményszint 108 dB, a garantált hangteljesítményszint 114 dB
A következő szabványok kerültek alkalmazásra:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
A TÜV Rheinland N.A. önkéntes vizsgálatot hajtott végre a Husqvarna AB megbízásából, kiadva a
AK72140364 sz. tanúsítványt a gépekről szóló 2006/42/EK sz. EK Tanácsi irányelvnek való
megfelelőségről. Annak jóváhagyása az alábbi platformokon:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Ez a tanúsítvány vonatkozik az összes gyártási helyszínre és származási országra, amint az a terméken
fel van tüntetve.
Aláírva a következő nevében: Husqvarna AB, Huskvarna, Svédország, 2013-12-01
Ronnie E. Goldman
Műszaki igazgató
(Meghatalmazott képviselő és a műszaki dokumentációért felelős személy)
16-HU
34
IDENTYFIKACJA (CO JEST CO?)
Instrukcja obs±ugi
Wieszak
Wa±
Os±ona zµbów
Zµby tn´ce
OZNACZENIA SYMBOLI
A.
C.
E.
D.
B.
A.
B.
C.
D.
E.
OSTRZEŶENIE: Kultywator moŵe byŹ niebezpieczny! Nieostroŵne lub nieodpowiednie uŵycie moŵe prowadziŹ do powaŵnych, a nawet ƛmiertelnych obraŵen cia±a.
Przed przyst´pieniem do eksploatacji koÄcówki do przycinania krawµdzi naleŵy
dok±adnie zapoznaŹ siµ z niniejsz´ instrukcj´.
Zawsze naleŵy stosowaŹ:
Ochronniki s±uchu, zatwierdzona os±ona oczu, antypoƛlizgowe i stabilne obuwie,
zatwierdzonych rµkawic ochronnych.
W czasie pracy uŵytkownik maszyny jest zobowi´zany dopilnowaŹ, aby ŵadne
osoby ani zwierzµta nie znajdowa± siµ bliŵej niŵ w odleg±oƛci 15 m.
Zabrania siµ zbliŵaŹ rµce i nogi do obszaru ciµcia i obracaj´cych siµ zµbów.
ZASADY BEZPIECZEÅSTWA
Operator
jest
odpowiedzialny
za
przestrzeganie instrukcji oraz ostrzeŵeÄ
dotycz´cych koÄcówki oraz g±owicy napµdowej urz´dzenia podanych zarówno w instrukcji obs±ugi, jak i na samym urz´dzeniu.
Przed przyst´pieniem do eksploatacji
urz´dzenia uwaŵnie przeczytaŹ ca±´ instrukcjµ obs±ugi koÄcówki oraz g±owicy
napµdowej urz´dzenia! Naleŵy dobrze
OSTRZEŶENIE: Aby ograniczyŹ ry-
zyko poŵaru i powaŵnych obraŵeÄ cia±a, w czasie stosowania sprzµtu ogrodniczego naleŵy
stosowaŹ siµ do podstawowych zasad
bezpieczeÄstwa. Naleŵy zapoznaŹ siµ ze
wszystkimi poleceniami i stosowac siµ do nich.
W przeciwnym wypadku moŵna odnieƛŹ
ciµŵkie obraŵenia.
35
poznaŹ zasady pracy i obs±ugi urz´dzenia.
Urz´dzenie mog´ obs±ugiwaŹ wy±´cznie osoby, które zapozna±y siµ i rozumiej´
polecenia i ostrzeŵenia umieszczone na
urz´dzeniu oraz te znajduj´ce siµ w instrukcji obs±ugi. Zabronione jest uŵywanie
urz´dzenia przez dzieci.
Ochrona s±uchy
Kask ochronny
Os±ona oczu
Dopasowane
ubranie
BEZPIECZEÅSTWO OPERATORA
UWAGA: NIEBEZPIECZEÅSTWO
ZRANIENIA SI¯. ZABRANIA SI¯ ZBLIŶAź
R¯CE I NOGI DO OBSZARU CI¯CIA I
OBRACAJ®CYCH SI¯ Z¯BÓW. Obracaj´ce
siµ zµby mog´ spowodowaŹ powaŵne
obraŵenia cia±a. Zabrania siµ usuwania koszonych roƛlin lub przytrzymywania ich, gdy
silnik pracuje. Przed usuniµciem materia±u,
który nawin´± siµ na zµby, naleŵy sprawdziŹ,
czy g±owica napµdow´ jest od±´czona oraz
czy zosta± od±´czony przewód ƛwiecy
zap±onowej. Urz´dzenia nie naleŵy chwytaŹ
lub trzymaŹ za zµby.
Buty ochronne
Grube
rµkawice
Ɯrodki ochrony
S Naleŵy zachowaŹ czujnoƛŹ. Urz´dzenia nie
naleŵy obs±ugiwaŹ w stanie zmµczenia, choroby, zdenerwowania lub po spoŵyciu alkoholu, narkotyków lub leków. Naleŵy zwracaŹ
uwagµ na to, co siµ robi i kierowaŹ siµ zdrowym rozs´dkiem.
S Zabrania siµ zbliŵaŹ rµce i nogi do obszaru
ciµcia i obracaj´cych siµ zµbów.
S Urz´dzenia nigdy nie naleŵy uruchamiaŹ ani
obs±ugiwaŹ w zamkniµtych pomieszczeniach lub budynkach. Wdychanie spalin
moŵe spowodowaŹ ƛmiertelne zaczadzenie.
S R´czki nie powinny byŹ zabrudzone olejem
lub paliwem.
S Nigdy nie wolno wyrzucaŹ materia±u ciµtego
w kierunku osób postronnych i nie wolno
pozwoliŹ nikomu na zbliŵanie siµ do obszaru
roboczego. Naleŵy zachowaŹ ostroŵnoƛŹ,
aby nie kierowaŹ ƛciµtego materia±u wyrzucanego przez urz´dzenie w stronµ szklanych powierzchni, samochodów i tym podobnych.
S Zabrania siµ obs±ugi kultywatora bez
prawid±owo zamontowanej pokrywy zµbów.
S Przed od±oŵeniem urz´dzenia naleŵy
wy±´czyŹ silnik.
OSTRZEŶENIE: Naleŵy trzymaŹ siµ
z dala od obracaj´cych sie zµbów. Mog´ one
spowodowaŹ uszkodzenie wzroku lub
obraŵenia operatora lub innych osób. Naleŵy
stosowaŹ ƛrodki ochrony oczu i nóg.
OSTRZEŶENIE: KoÄcówka w
po±´czeniu z g±owic´ napµdow´ wytwarza
podczas pracy pole elektromagnetyczne. W
pewnych okolicznoƛciach pole to moŵe
zak±ócaŹ pracµ aktywnych lub pasywnych
implantów
medycznych.
Przed
przyst´pieniem do pracy z maszyn´ w celu
ograniczenia ryzyka powaŵnych lub
ƛmiertelnych obraŵeÄ, osoby posiadaj´ce
implanty medyczne powinny skonsultowaŹ
siµ z lekarzem oraz ich producentem.
S Naleŵy stosowaŹ sprzµt ochronny. Naleŵy
zawsze stosowaŹ obuwie ochronne ze stalowymi oslonami na palce oraz podeszwami
przeciwpoƛlizgowymi;
dobrze
przylegaj´ce ubrania robocze; mocne rékawice robocze; ƛrodki ochrony wzroku
(takie jak okulary ochronne nie podatne na
zaparowanie z wywietrznikami lub os±on´
na twarz); atestowany kask ochronny oraz
ƛrodki ochrony s±uchu (zatyczki do uszu
lub s±uchawki ochronne). Poniewaŵ ha±as
wytwarzany przez silnik moŵe byŹ szkodliwy, osoby regularnie uŵywaj´ce koÄcówki
do okrzesywania powinny okresowo
badaŹ s±uch. D±ugie w±osy naleŵy spi´Ź
powyŵej ramion. Upi´Ź lub zdj´Ź luűne
czµƛci ubraÄ lub biŵuterii z luűno
zwisaj´cymi paskami, frµdzlami, itp. Ubranie robocze w pe±ni zakrywaj´ce cia±o zabezpiecza operatora przed od±amkami i
fragmentami toksycznych roƛlin, które s´
wyrzucane przez obracaj´ce siµ zµby.
BEZPIECZNE OBCHODZENIE SI¯ Z
PALIWEM
S Paliwo naleŵy mieszaŹ i dolewaŹ na otwartym powietrzu.
S Naleŵy trzymaŹ siµ z dala od űródel iskier lub
ognia.
S StosowaŹ kanister przeznaczony do przechowywania paliwa.
S W pobliŵy g±owicy napµdowej lub miejsca
przechowywania paliwa zabrania siµ paliŹ.
S Przed uruchomieniem silnika g±owicy
napµdowej naleŵy odejƛŹ na od±eg±oƛŹ co
najmniej 3 metrów od miejsca tankowania.
S Przed zdjµciem korka zbiornika paliwa
naleŵy wy±´czyŹ silnik i zaczekaŹ, aŵ ostygnie.
S Korek zbiornika paliwa naleŵy wykrµcaŹ powoli.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
URZ®DZENIA / KONSERWACJA
S Przed przyst´pieniem do serwisowania
urz´dzenia naleŵy od±´czyŹ ƛwiecµ zaplonowa glowicy napedowej.
S Urz´dzenie naleŵy sprawdziŹ przed
kaŵdorazowym uŵyciem. Naleŵy wymieniŹ
uszkodzone czµƛci. SprawdziŹ, czy nie ma
wycieków paliwa. UpewniŹ siµ, ŵe wszyst-
36
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
kie elementy s´ dobrze zamontowane i
znajduj´ siµ we w±aƛciwym miejscu.
Urz´dzenie naleŵy konserwowaŹ zgodnie
z opisywanymi procedurami.
Urz´dzenie powinno byŹ serwisowane i
konserwowane w autoryzowanym punkcie (za wyj´tkiem czynnoƛci konserwacyjnych, które wymieniono w niniejszej
instrukcji).
Nie wolno uŵywaŹ zµbów, które zosta±y
wygiµte, wykrzywione, które s´ pµkniµte,
z±amane lub uszkodzone w inny sposób.
Czµƛci, które s´ pµkniµte, wyszczerbione
lub uszkodzone naleŵy wymieniŹ.
Naleŵy stosowaŹ wy±´cznie zalecane akcesoria i czµƛci zamienne. Nie wolno
uŵywaŹ przewodów drucianych, lin lub
strun, urz´dzeÄ m±óc´cych, itp.
W czasie pracy silnika na biegu ja±owym
zµby nie powinny siµ obracaŹ (patrz regulacja silnika/karburatora w instrukcji obs±ugi
g±owicy napµdowej).
TrzymaŹ urz´dzenie w rµku. NNie wolno
dokonywaŹ regulacji gaűnika z tej strony
urz´dzenia, po której jest zµby tn´cy.
Podczas regulacji gaűnika do urz´dzenia
nie powinny zbliŵaŹ siµ inne osoby.
Nigdy nie naleŵy uruchamiaŹ urz´dzenia
ze zdjµt´ obudow´ sprzµg±a. Sprzµg±o
moŵe siµ zerwaŹ i spowodowaŹ powaŵne
obraŵenia cia±a.
Naleŵy unikaŹ kontaktu z twardymi obiektami, które mog´ zablokowaŹ lub utrudniŹ
obracanie siµ zµbów. W przypadku uderzenia o twardy obiekt, wy±´czyŹ
urz´dzenie oraz sprawdziŹ, czy nie uleg±o
uszkodzeniu.
Po uderzeniu o obcy przedmiot naleŵy
wy±´czyŹ urz´dzenie i od±´czyŹ przewód
ƛwiecy zap±onowej oraz sprawdziŹ, czy
nie ma uszkodzeÄ i naprawiŹ urz´dzenie
przed ponownym uruchomieniem.
Nigdy nie naleŵy zamaczaŹ lub wype±niaŹ
urz´dzenia wod´ czy innym p±ynem.
PrzeczyƛciŹ urz´dzenie i oznaczenia
mokr´ g´bk´.
S Podczas pracy naleŵy patrzeŹ za siebie i
ostroŵnie cofaŹ siµ.
S Naleŵy uwaŵaŹ, aby ŵadn´ czµƛci´ cia±a
nie dotkn´Ź zµbów oraz t±umika.
S Nie naleŵy uŵywaŹ urz´dzenia stosuj´c
nadmiern´ si±µ. Kultywator naleŵy uŵywaŹ
tylko do zastosowaÄ opisanych w niniejszej
instrukcji obs±ugi. Jedynym przeznaczeniem
urz´dzenia jest kultywatorowanie. Nie wolno
uŵywaŹ urz´dzenia w niew±aƛciwy sposób.
Nie wolno stosowaŹ podczas deszczu lub
na mokrych obszarach.
S PracowaŹ tylko w czasie dnia lub przy
sztucznym oƛwietleniu.
S Urz´dzenie naleŵy uŵywaŹ tylko do
zastosowaÄ opisanych w niniejszej
instrukcji obs±ugi.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
S Nie wolno chwytaŹ ani trzymaŹ w rµku nieos±oniµtych zµbów.
S Przed opuszczeniem miejsca pracy
naleŵy zatrzymaŹ g±owicµ napµdow´.
S Przed przechodzeniem przez obszary
nieporoƛniµte traw´ oraz przy transporcie
koÄcówki do kultywatorowani na i z miejsca
pracy naleŵy siµ upewniŹ, ŵe zµby zosta±y
zatrzymane.
S Przed przechowywaniem i transportem
naleŵy poczekaŹ, aŵ g±owica napµdowa i
przek±adnia wystygn´.
S Urz´dzenie
oraz
paliwo
naleŵy
przechowywaŹ w miejscach, gdzie nie istnieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z iskrami lub z p±omieniem w podgrzewaczach
wody,
silnikach
elektrycznych,
prze±´cznikach, piecach, itp.
S KoÄcówke naleŵy przechowywaŹ tak, aby
zµby nie stanowi±y przypadkowego
zagroŵenia.
S KoÄcówkµ naleŵy przechowywaŹ w wysokim suchym pomieszczeniu wewn´trz budynku z dobr´ wentylacj´, w miejscu
niedostµpnym dla dzieci.
S Na czas transportu maszynµ naleŵy
zabezpieczyŹ.
WAŶNA UWAGA: Naraŵenie na wibracje
poprzez d±ugotrwale stosowanie benzynowych narzµdzi rµcznych moŵe powodowaŹ
uszkodzenie naczyÄ krwionoƛnych lub
nerwów w palcach, d±oniach i stawach u
osób szczególnie naraŵonych na wady
uk±adu kr´ŵenia lub opuchlizny. D±uŵsza
praca w warunkach niskiej temperatury
moŵe spowodowaŹ uszkodzenia naczyÄ
krwionoƛnych równieŵ u osób zdrowych.
Jeƛli pojawi´ siµ symptomy takie jak
odrµtwienie, ból, os±abienie, przebarwienia
lub zmiany skóry, brak czucia w palcach,
d±oniach lub stawach naleŵy przerwaŹ pracµ
i skonsultowaŹ siµ z lekarzem. System antywibracyjny nie gwarantuje, ŵe wyŵej wymienione problemy nie bµd´ wystµpowa±y.
Uŵytkownicy, którzy regularnie uŵywaj´
narzµdzi rµcznych z napµdem mechanicznym musz´ kontrolowaŹ stan zdrowia oraz
stan stosowanych przez nich narzµdzi.
BEZPIECZEÅSTWO KULTYWATOROWANIA
OSTRZEŶENIE:
Naleŵy
skontrolowaŹ obszar pracy przed uruchomieniem urz´dzenia. Usun´Ź ca±y gruz oraz
twarde przedmioty, np. ska±y, szk±o, druty,
itp., które mog´ odbijaŹ siµ rykoszetem, lub
które, zdmuchniµte, w inny sposób mog´
stanowiŹ zagroŵenie dla zdrowia i mienia.
S Dzieci, osoby postronne oraz zwierzµta powinny znajdowaŹ siµ w odleg±oƛci co najmniej 15 metrów. Jeƛli podejd´ bliŵej, naleŵy
natychmiast przerwaŹ pracµ. Nie naleŵy
uruchamiaŹ silnika, jeƛli od strony zµbów
tn´cego znajduje siµ osoba postronna.
S Urz´dzenie naleŵy mocno trzymaŹ dwiema rµkami.
S Naleŵy stawiaŹ stabilne kroki i nie traciŹ
równowagi.
Nie
naleŵy
pracowaŹ
trzymaj´c urz´dzenie na wyci´gniµtych
rµkach, ani teŵ nie uŵywaŹ go stoj´c na
niestabilnej powierzchni.
NALEŶY ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE POSTEPOWANIA
37
MONTAŶ
ZAWARTOƜź OPAKOWANIA
SprawdziŹ, czy opakowanie
nastµpuj´ce elementy:
S KoÄcówka do kultywatorowania
S Wieszak do koÄcówki
1. Zdj´Ź zaƛlepkµ wa±u z koÄcówki (jeƛli
jest) i wurzuciŹ.
2. UmieƛciŹ przycisk zwalniaj´cy koÄcówki
w wyciµciu prowadnicy ±´cznika.
zawiera
Otwór g±ówny Wyciµcie
­´cznik
prowadnicy
OSTRZEŶENIE: SprawdziŹ, czy
kosa jest prawid±owo z±oŵona i czy wszystkie
elementy mocuj´ce s´ odpowiednio zamocowane.
SprawdziŹ, czy czµƛci urz´dzenia nie s´ uszkodzone. Zabrania siµ stosowania uszkodzonych czµƛci.
Wa± górny
Element
dolny
3. Wepchn´Ź koÄcówke w ±´cznik, aŵ przycisk zwalniaj´cy zaskoczy w otworze
g±ównym.
4. Przed przyst´pieniem do eksploatacji
urz´dzenia, dokrµciŹ mocno pokrµt±o
obracaj´c je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
OSTRZEŶENIE:
Przed
demontaŵem lub montaŵem koÄcówki
naleŵy zawsze wy±´czyŹ silnik oraz od±´czyŹ
ƛwiecµ zap±onow´.
DEMONTAŶ KOÅCÓWKI
UWAGA: Podczas demontaŵu lub montaŵu
koÄcówek roboczych naleŵy stabilnie po±oŵyŹ
g±owicµ napµdow´ i koÄcówkµ na p±askiej
powierzchni.
1. PoluzowaŹ ±´cznik obracaj´c w tym celu
mocno pokrµt±o w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
OSTRZEŶENIE:
Przed
rozpoczµciem pracy sprawdziŹ, czy
przycisk zwalniaj´cy znajduje siµ w otworze
g±ównym oraz czy pokrµt±o jest mocno
dokrµcone. Wszystkie koÄcówki mocuje siµ
w otworze g±ównym, o ile instrukcja obs±ugi
koÄcówki nie przewiduje inaczej. Wykorzystanie
nieprawid±owego otworu moŵe
prowadziŹ do powaŵnego uszkodzenia cia±a
lub do zniszczenia urz´dzenia.
­´cznik
Element
dolny
Przycisk
zwalniaj´cy
POLUZOWAź
Pokrµt±o
2. Wcisn´Ź
i
zwalniaj´cy.
Przycisk
zwalniaj´cy
DOKR¯CIź
przytrzymaŹ
przycisk
Przycisk zwalniaj´cy
znajduje siµ w otworze
g±ówny
MONTAŶ WIESZAKA DO KOÅCÓWKI
Element dolny ­´cznik
Wieszak do koÄcówki s±uŵy do jej przechowywania, kiedy koÄcówka nie jest uŵywana.
Aby zamontowaŹ wieszak na koÄcówkµ
naleŵy:
1. Zdj´Ź zaƛlepkµ wa±u z koÄcówki (jeƛli
jest) i wurzuciŹ.
2. Wcisn´Ź
i
przytrzymaŹ
przycisk
zwalniaj´cy.
3. Wepchn´Ź wieszak na koÄcówkµ, aŵ przycisk zwalniaj´cy zaskoczy w otworze.
Wa± górny
3. Trzymaj´c mocno silnik oraz wa± górny,
wyci´gn´Ź koÄcówkµ z ±´cznika.
MONTAŶ KOÅCÓWEK
UWAGA: Podczas demontaŵu lub montaŵu
koÄcówek roboczych naleŵy stabilnie po±oŵyŹ
g±owicµ napµdow´ i koÄcówkµ na p±askiej
powierzchni.
38
EKSPLOATACJA
POZYCJA ROBOCZA
NALEŶY ZAWSZE STOSOWAź:
Ɯrodki ochrony
s±uchu
Ɯrodki ochrony
wzroku
D±ugie spodnie
Mocne obuwie
OSTRZEŶENIE: D±ugotrwala lub
ci´g±a ekspozycja na wysokie poziomy ha±asu
moŵe spowodowaŹ trwa±e uszkodzenie
s±uchu. Przy pracy z kultywatorem naleŵy
stosowaŹ zatwierdzone ƛrodki ochrony s±uchu.
S Gdy urz´dzenie rozpocznie pracµ, naleŵy
je wycofaŹ tak, aby zµby mog±y zag±µbiŹ
siµ w ziemiµ.
OSTRZEŶENIE:
Aby unikn´Ź
obraŵeÄ nigdy nie naleŵy przenosiŹ kultywatora w trakcie jego pracy.
OSTRZEŶENIE: Po d±ugotrwa±ym
okresie pracy przek±adnia nagrzewa siµ do wysokiej temperatury. Aby nie odnieƛŹ oparzeÄ
nie wolno dotykaŹ przek±adni, aŵ nie ostygnie.
W trakcie obs±ugi urz´dzenia naleŵy stan´Ź
jak pokazano na rysunku oraz:
S PamiµtaŹ o stosowaniu ƛrodków ochrony
oczu, uszu oraz odzieŵy roboczej.
S TrzymaŹ praw´ rµkµ lekko zgiµt´, a praw´
d±oÄ trzymaŹ na spuƛcie g±owicy
napµdowej.
S TrzymaŹ lew´ rµkµ z dala od cia±a maj´c w
lewej d±oni uchwyt.
S Urz´dzenie powinno znajdowaŹ siµ e
poniŵej poziomu bioder.
S Po
rozpoczµciu
pracy
naleŵy
kontynuowaŹ w umiarkowanym tempie,
aŵ operator pozna wszystkie urz´dzenia
steruj´ce i opanuje obs±ugµ kultywatora.
S Naleŵy poci´gn´Ź kultywator do siebie,
aby zapewniŹ lepsz´ g±µbokoƛŹ kultywowania i zredukowaŹ w±asny wysi±ek.
S Aby wykonywaŹ prace w zamkniµtych
obszarach lub w´skich rz´dkach naleŵy
zdemontowaŹ zµby po prawej i lewej stronie urz´dzenia (patrz WYMIANA Z¯BÓW).
INSTRUKCJA OBS­UGI DLA
KOÅCÓWKI DO
KULTYWATOROWANIE
Przed uruchomieniem silnika naleŵy przenieƛŹ
kultywator na miejsce pracy.
S Naleŵy
uruchomiŹ
silnik,
trzymaŹ
urz´dzenie w takiej pozycji, aby zµby znajdowaly siµ nad ziemi´ i nacisn´Ź spust
przepustnicy
w
celu
zwiµkszenia
prµdkoƛci obrotowej silnika.
S Naleŵy pewnie trzymaŹ spust i uchwyt roboczy. Powoli obniŵaŹ kultywator, aŵ zµby
dotkn´ ziemi.
OSTRZEŶENIE: Nóŵ tn´cy naleŵy
utrzymywaŹ w czystoƛci. Przed przyst´pieniem do czyszczenia zawsze naleŵy spuƛciŹ spust przepustnicy, ustawiŹ prze±´cznik
ZA­/WY­ g±owicy napµdowej w po±oŵeniu
WY­, od±´czyŹ ƛwiecµ zap±onow´ a takŵe
upewniŹ siµ, czy nóŵ tn´cy przesta± siµ
obracaŹ.
39
KONSERWACJA
KONSERWACJA Z¯BÓW
OSTRZEŶENIE:
Przed przystapieniem do konserwacji naleŵy zatrzymaŹ
urz´dzenie i od±´czyŹ przewód ƛwiecy
zap±onowej.
OSTRZEŶENIE: Zµby bµd´ siµ w
dalszym ci´gu obracaŹ po wy±´czeniu silnika lub zwolnieniu spustu przepustnicy. Aby
unikn´Ź powaŵnych obraŵeÄ, przed
przyst´pieniem do konserwacji zµbów
naleŵy siµ upewniŹ, ŵe zµby przesta±y
pracowaŹ oraz od±´czyŹ ƛwiecµ zap±onow´.
KONTROLA USZKODZEÅ LUB
ZUŶYTYCH CZ¯ƜCI
W celu wymiany zniszczonych lub zuŵytych
czµƛci naleŵy skontaktowaŹ siµ z autoryzowanym punktem handlowo--- serwisowym.
S Pokrywa zµbów --- ZaprzestaŹ korzystania
z kultywatora jeƛli pokrywa zµbów jest uszkodzona.
.
OSTRZEŶENIE: Zawsze naleŵy
wymieniŹ zµby wygiµte, wykrzywione,
wyszczerbione, po±amane lub w inny
sposób uszkodzone. Nigdy nie naleŵy
prostowaŹ i ponownie uŵywaŹ uszkodzonych zµbów. Naleŵy stosowaŹ tylko zµby zalecanego typu. Aby unikn´Ź uszkodzeÄ
cia±a, w czasie montaŵu i konserwacji zµbów
naleŵy w±oŵyŹ rµkawice ochronne.
KONTROLA ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW MOCUJ®CYCH I CZ¯ƜCI
URZ®DZENIA
S Sworznie
S Zawleczki
KONTROLA CZYSTOƜCI
URZ®DZENIA I OZNACZEÅ
S Po kaŵdym uŵyciu naleŵy sprawdziŹ, czy nie
poluzowa±y siµ czµƛci urz´dzenia lub czy nie
s´ one uszkodzone. Kosµ oraz oznaczenia
naleŵy oczyƛciŹ wilgotn´ szmatk´ z delikatnym detergentem.
S WytrzeŹ urz´dzenie czyst´ i such´ szmatk´.
SERWIS I REGULACJA
WYMIANA Z¯BÓW
2. Zdj´Ź z wa±u zµby tn´ce i podk±adki filcowe.
3. OczyƛciŹ i nasmarowaŹ wa±.
4. WymieniŹ zµby i podk±adki filcowe.
OSTRZEŶENIE: Zµby bµd´ siµ w
dalszym ci´gu obracaŹ po wy±´czeniu silnika lub zwolnieniu spustu przepustnicy. Aby
unikn´Ź powaŵnych obraŵeÄ, przed
przyst´pieniem do konserwacji zµbów
naleŵy siµ upewniŹ, ŵe przesta±y pracowaŹ
oraz od±´czyŹ ƛwiecµ zap±onow´.
OSTRZEŶENIE:
Aby
unikn´Ź
uszkodzeÄ cia±a, w czasie montaŵu i konserwacji zµbów naleŵy nosiŹ rµkawice ochronne.
W czasie eksploatacji, zµby mog´ staŹ siµ
bardzo ostre.
1. Zdj´Ź zawleczki i sworznie.
5. PowtórzyŹ czynnoƛci z drugiej strony.
6. Ponownie zamontowaŹ sworznie i zawleczki.
SworzeÄ
UWAGA: Jeŵeli zosta±y prawid±owo zamontowane, elementy ustalaj´ce na zµbach
bµd´ siµ znajdowaŹ naprzeciwko siebie.
Litery “R” odciƛniµte na zµbach bµd´ siµ
znajdowaŹ po prawej stronie kultywatora, a
litery ”L” po lewej stronie.
Zawleczka
40
PRZECHOWYWANIE
S WyczyƛciŹ ca±´ koÄcówkµ.
S SprawdziŹ pokrywµ zµbów oraz usun´Ź
wszelkie nagromadzone zabrudzenia lub
ƛmieci. SprawdziŹ zµby; wymieniŹ zµby
wygiµte, wykrzywione, pµkniµte, z±amane
lub w inny sposób uszkodzone.
S Lekko naoliwiŹ zewnµtrzne powierzchnie
metalowe.
S SprawdziŹ, czy nie poluzowa±y siµ ƛruby
lub nakrµtki. WymieniŹ wszystkie zniszczone, zuŵyte lub zlamane czµƛci.
S PrzestrzegaŹ
zaleceÄ
dotycz´cych
przechowywania oraz sezonowego uŵycia podanych w instrukcji obs±ugi g±owicy
napµdowej.
OSTRZEŶENIE: Po kaŵdym uŵyciu
naleŵy wykonaŹ nastµpuj´ce czynnoƛci:
S Przed od±oŵeniem do magazynu lub transportem, odczekaŹ, aŵ koÄcówka i
przek±adnia wystygn´.
S UmieƛciŹ urz´dzenie w taki sposób, aby
ŵaden ostry przedmiot nie móg± przypadkowego nikogo zraniŹ.
S KoÄcówkµ naleŵy przechowywaŹ w wysokim suchym pomieszczeniu wewn´trz budynku z dobr´ wentylacj´, w miejscu
niedostµpnym dla dzieci.
PRZECHOWYWANIE SEZONOWE
Pod koniec sezonu lub jeƛli koÄcówka nie
bµdzie uŵywana przez okres d±uŵszy niz 30
dni naleŵy j´ odpowiednio przygotowaŹ do
przechowywania.
Jeƛli koÄcówka do przycinania krawµdzi ma
byŹ przechowywana przez d±uŵszy okres
czasu, naleŵy:
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Nazwa wystawiającego: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,Szwecja (Tel: +46-36-146500)
Husqvarna AB bierze wyłączną odpowiedzialność za platformy końcówka UCUA reprezentujące
model(e) Universal MTO002 o numerach seryjnych rozpoczynających się od 2014. Numer platformy
oraz numer modelu zostały podane w formie tekstu ciągłego na tabliczce znamionowej wraz z rokiem i
następującym po nim numerze seryjnym.
Przedmiot, którego dotyczy ww. deklaracja spełnia wymagania następujących Dyrektyw Rady:
2006/42/WE „dotyczącej maszyn” 17 maja 2006 r.
2000/14/WE „dotyczącej emisji hałasu do środowiska” 8 maja 2000 r.
Zgodnie z Aneksem V, deklarowane wartości hałasu określono w arkuszu danych technicznych w
instrukcji obsługi.
Zmierzona moc akustyczna wynosi 108 dB, a gwarantowana moc akustyczna jest równa 114 dB
Zostały zastosowane następujące normy:
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009
TÜV Rheinland N.A. przeprowadził w imieniu firmy Husqvarna AB dobrowolne badania i wydał
Deklarację Zgodności AK72140364 z Dyrektywą Rady 2006/42/WE „dotyczącą maszyn”. Jest on
zatwierdzony na następujących platformach:
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV
Deklaracja ta dotyczy wszystkich obiektów produkcyjnych oraz krajów pochodzenia zgodnie z
informacjami na produkcie.
Podpisano w imieniu: Husqvarna AB, Huskvarna, Szwecja, 2013-12-01
Ronnie E. Goldman
Dyrektor Działu Inżynierii
(Autoryzowany przedstawiciel oraz osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną)
17-PL
41
42
43
Original instructions
Instrucciones originales
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Istruzioni originali
Instruções originais
∞Ú¯ÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
PÛvodní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Eredeti útmutatás
Instrukvja oryginalna
Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos
Originalne upute
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Žðèãèíàëíè èíñòðóêöèè
Instructions d'origine
Originalanweisungen
Originele instructies
Orijinal talimatlar
Instrucöiuni iniöiale
Husqvarna AB
SE--561 82 Huskvarna
Sweden
Visit our website at www.mcculloch.com

Podobné dokumenty

OM, McCulloch, Trimmer Blower Attachment, 577616203, 2015

OM, McCulloch, Trimmer Blower Attachment, 577616203, 2015 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelme-

Více