k bodu 7 zasedání1_2_4_5_6_10

Komentáře

Transkript

k bodu 7 zasedání1_2_4_5_6_10
IJsneseni z ustavuj icfho zased rini
Zastupitelstva obce Podoli,
konan6ho dne 10.11 .2014
Zastupitelstvo obce Podoli vzalo na vddomf sloZeni slibu viech ilenfi zastupitelstva Obce podoli
bez vithrad.
I. ZastupitelsMo
obce Podolf schvdlilo iako ovdiovatele zdpisu pani Zuzanu Kubdfiovou a panq
Pavla Podikubku, jako zapisovatele pana Ing. Vladimfri Manu.
2. Zas tup i t e l s tv o
ob
c
eP
o
do l I
s
chv dl il o nds l e duj ic i pr
o gr
qm
us
tavuj
ic
{ho
z as e ddn[
;
1. Schv6leni ovEiovatehi a zapisovatele zdpisu
2, Schvdleni programu
3. Volha starosty a mistostarosty
- urdeni podtu mistostarostri
- urieni, kter6 funkce budou dlenov6 zastupitelstva vykondvat jalko dlouhodobE uvolnEnf ($ 7l zdkona o obcich)
- urdeni zprisobu volby starosty a mistostarosty
- nominace do funkce starosty a mfstostarosty obce
- volba starosty
- volba mistostarosty
4. Zlizeni finandnfho a kontrolniho vfboru
- urie-ni podtu ilenrrl finandniho a kontrolniho vlfboru
- volba piedsedy finaniniho vfboru
- volba piedsedy kontrolniho vfboru
- volba dlenri finanbniho vfboru
- volba ilenri kontrolniho vyboru
5. Rozhodnuti o odm6nfch za vykon funkci neuvolndn;ich ilenri zastupitelstva ($ 72 zilkona o obcfch)
6. Smlouva o prdvu provedeni stavby na pozemku parc. i. 2598/3 v k.rfi. Podoli nad Ol5avou s majiteli tohoto
pozemku (prodlouieni vodovodu do prfimyslovf z6ny Velik6)
7. Schv6lenf smluv se SFZP na akce Trln6 a mokiady, Mokiady II SO 04 a Mokiady III SO 05.
8. ZhvEr
3. Zastupitelstvo obce Podol| schvdlilo
poiet m[stostarostfi Obce Podol{ -'jeden.
4. Zastupitelstvo obce Podol{ v souladu s $ B4 odst. 2 pfsm. k) zdkona o obc[ch schvdlilo,
vlkonfunkce starosty obce budejeden ilen zastupitelsfva obce dlouhodobd uvolndn.
5. Zastupitelstvo obce Podoli neschvdlilo nafunkci starostlqt Obce Podoli
Ze
pro
pani Ing. Jarmilu
Kasperovou nar. 20.8.1961, bydliJtdm Podoli 251.
6. Zastupitelstvo obce Podoli schvdlilo na funkci starostlqt Obce Podoti pani Bc. Janu Rypalovou
nar. 29.9.1966, bydliitdm Podoli 164.
7. Zastupitelstvo obce
Podolf schvdlilo nafunkci mfstostarostlg,, obce Podoli pani .hg. Jarmilu
Kasperovotl, nar. 20.8.1961, bydlistdm Podol{ 25L
8. Zastupitelsfvo obce Podoll
ziidilo finaninf v!,bor. Vybor
9. zastupitelstvo obce Podoli
ziidilo kontrolni vybor. vybor
I
bude
tiiilenny.
bude
ti{ilenn!.
10. Zastupitelstvo obce Podoli schvdlilo
Manu.
jako piedsedu finaninfho vlboru pana Ing.
ll.
jako
Zastupitelstvo obce Podolf schvdlilo
Hastfka.
pfeds,edu
kontrolnfho vyboru panu Ing. Jaromfra
12. Zastupitels\o obce Podoli schvdlilo iako ileny Jinaninfho vltboru
pana Jaroslava MiYka.
13. Zastupitelstvo obce Podoli schvdlilo
pana Petra Frydrycha.
jako ileny
Wadim{ra
pani Zdefiku JeZikovou a
kctntroln[ho vlboru panf Jarmilu Kovaiikovou a
14.
I)ZastupitelsfvoobcePodol{vsouladusST2a$S4odst.2p{sm.n)zdkonaoobcfchsq.hvdlilo
mdsiinf odmdny zavltkon jednotlivychfunkii neuvitndnych itent) zastupitelstva takto:
mfstostarosta obce
]g 240,- Ki,
piedseda vlboru nebo komise
900,- Ki,
ilen zastupitelstya bez dalYich funkci
460,- Ki.
2) Zastupitelstvo obce Podoli v souladu s S 77 odst. 2 a $ 84 odst. 2 pism. n) zdkona o obcfch
schvdlilo poslqttovdni mdsiin{ odmdny za vykonfunkee neuvolndndho ilena zastupitelstva ode dne
11.11.2014.
V pi{padd
nastoupenf ndhradnfka na uvolndny manddt bude odmdna ndleiet ode dne sloien[ slibu.
Vpiipadd persondlnf zmdny v obsazen{ jednotlivlchfunkci, tj. v pi{padd novdho molenf do funkce
(starosty, mfstostarosty, piedsedy vy$oru, piedsedy komise) bude odmdna ndleZet ode dne zvoleni
do tdto funkce.
Podoli schvdlilo uzavfenf smlouvy o prdvu provedenf stavlty na pozemku
parc. i. 2598/3 v k,ti. Podolf nad Olsavou s majitelitohoto pozemku s t[m, ie povdiuje starostku
obce k podpisu tdto smlouvy.
15. Zastupitelstvo obce
16. Zastupitelstvo obce Podoli schvdlilo uzavieni smlouvy se SFZP na akce Tfind a mokfady
v k.il.Podoli, Moldady II SO 04 a MokFady III SO 05 s tfth, ie povdiuje starostku obce kpodpisu
vyie uvedenltch smluv.
Jarmila Kasperov6, milstostarostka obce
Z6pis z ustavujfcfho zasedfnii
Zastupitels tva obce podolfo
konan6ho dne 10.ll.20l4
Za.lrhi e.ni zasg.d6ni zastF pitqlstva
7,ased6ni Zastupitelstva obce podgli (d6le
tdZ jako ,,zastupitelst
obce pana Ing. Miroslavem KiiZkou. Dosavadni starosta pi
zdrivodf,oval podet bodri, kter6 zaladil na program u
jicii<
zastupitelstva panf Ing. Jarmile Kasperovd (,,diile jen
, sedaj
zaseddnl
v 17:04 hodin
ve svd rivodn
zilvEru sv6 rivc
bylo dlenrim zastupitelstva obce (pii prezenci) pied6no
osveddeni o zvoleni dlenem
o zmlnd n6ktelych z6konit,
ce podle $ 53 z6kona E. 491/2001 Sb', o volb6.ch do zastupitelitev
obci a
i-i
Piedsedajici schtrze d6le z,ptezendni listiny pfitomnych dlenri zastupitelstva.(piiloha
2) konstat ovala, Leplitomno je 9
'dlenrizastupitelstva (z celkovdho podtu 9 vsech dllnri zastupitek;a), takae zastupitelstvo je usn6senischopnd (g 92
odst. 3 zlkonao obcich).
SlgZenf slibu dlenv z.astupitelstva
Pledsedajici vsouladu s $ 6
sloZenirn slibu piedsedajici
s r"y'hradou md za ndsledek z
ndktenfch z6konri, v platndm znd:ni).
{:
obcich vyzvala piitomn6 dleny zastupitelstva kr: sloZeni slibu. pied
6 dleny iastupitelstva, Ze odmitnuti sloZit slib nebo slozeni
slibu
z6kona E. 4gi/2001s6., o volb6ch do zastpitelstev obci a o zmdnd
SloZeni slibu probdhlg ta.k, Le zastupitelka obce pani
Dag
o
obcich,,slibuji vdrnost iesk6 reputlice. Slibuji na svou
zSjmu obce Podoli a jejich obdanri a iidit se Ustavou a
v
Ia
piitomn6dlenyzastupitelstvakesloZenislibupronesenims1
c.
3)
Laany t'tenzastupitelstva neodmitl sloZit slib ani nesloZil slib
s
uihraclou.
1. Urdenf ovEFovatelfi a zapisovatele
Piedsedajici navrhla urdit ovdiovateli z6pisu panl Zuzanu I(ub6iiovou a pana'Pavla Pod5kubku zapisovatelem
a
Dana
L6dne protin6vrhy. Pied hlasovainim dala piedsedajici
vyjildtft se piitomnlim obdanim.
^ojnort
Ing. Vladimira Manu. K n6vrhu nebyly vzneseny
Ndvrh usnesenf:
uriuje ovdiovateli ztipisa panf Zuzanu Kabdilovou q pqna puvla pod{kabku
Ing. Vladimfrs Manu.
Zastupitelstvo obce Podol{
a zupisovatelem pana
Vjsledek hlasovdni: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli
Usnesenf
i, I
bvlo schvdleno.
se 0.
2,,Schv6Je#i plogrqmu
Piedsedajici sezn6mila piitomnd s niivrhem program
v souladu s informaci zvelejndnou na rifedni desce.
i Zuzana Kub6riov6 piedloZila alt
kter6 vystoupil pan Ing. Miroslav
Piedsedajici dala hlasovat o n6vrhu programu piedloZen6m pani zuzanouKubdf,ovou.
Ndvrh usnesenf:
Zastupitelstvo obce Podolt schvaluje ntisleduj[ct progrum astavujtc[ho
zaseddni:
1. Schvdleni oviiovatehi a zapisovatele zdpisu
2. Schvdleni programu
3. Volba starosty a mistostarosty
- urCeni podtu mfstostarostri
- urieni, kter6 funkce budou dlenov6 zastupitelstva vykon:lvat jako dlouhodob6 uvolnEni ($
7l z6kona o obcich)
- urdeni zpfisobu volby starosty a mistostarosty
- nominace do funkce starosty a mistostarosty obce
, \
'\J
-volbastarosty
- volba mfstostarosty
4. Ziizeni finandniho a kontrolniho vfboru
- urdenf poitu ilenfi finanCniho a kontrolniho v,iboru
- volba piedsedy finandniho vfboru
- volba piedsedy korntrolnfho vyboru
- volba ilenri finandnfho vfboru
- yolba dlenri kontrolniho vfboru
5. R'ozhodnuti o odmEndch za vykon funkci neuvoln6nfch Clenri zastupitelstv a ($ 72 zilkona o obcich)
6. Smiouva o pr6vu provedeni stavby na pozemku parc. i. 2598/3 u t,,i. podori nad olsavou s majiteli tohoto
pozemku (prodlouZeni yodovodu do prtmyslov6z6ny Velik6)
7. Schvrilenf smluv se SFZP na akce Tfin6 a moktady, Mokiady II SO 04 a Mokiady III SO 0S.
8. ZSvEr
Vysledek hlasovdnf: Pro 8, Proti 0, ZdrZeli se 1.
Usnesen[ i. 2 bvlo sckvdleno.
3. Volba starosty a mistostarostv
(: i
- urienf poitu mistostarostfi:
Piedsedajici navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouzejednoho. Jind n6why nebyly vzneseny, proto bylo hlasov6no. pied
hlasov6nim byla ddna moZnost zastupitehim i piito fm obdaniim sddlit svd stanovisko, |adne
vzneseno
"iunovisko
nebylo.
Ndvrh usnesen[:
Zastup itelstvo o bce Po doll s chvdlilo zvolen{ j ednoho mfstostarostv.
Vfsledek hlasov6ni: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli
Usnesenf
i.
se 0.
3 bvlo schvdleno.
- urienf, kter6 funkce budou ilenov6 zastupitelstva vykondvat jako dlouhodobE uvolndnf:
Piedsedajici d6le navrhla, aby funkce starosty obce byla vykon6v6na jako uvolndn6 ve smyslu $ 71 z6kona o obcich.
Jind n6why_nebyly vzneseny. Pied hlasovdnim byla d6na moZnost zastupitelfim i piitomnym obdanrim sddlit svd
stanovisko. ZAdne statovisko sddleno nebvlo.
Ntivrlr usnesen[:
Zastupitelstvo obce Podol{ v souladu s $ 84 odst. 2 p{sm. k) ztikona o obc[clr uriuje, ie
obce bude ilen zastupitelstva dloahodobd uvolndn.
Vfsledek hlasovdnf: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli
Usnesenf
i.
se 0.
4 bvlo schvdleno.
a
pro
v!,kon funkce starosty
:y.i"ni ?p1lsobu votby starosty a mfstostarosty:
iilllTtf.l,*: IffJIT::f;..1: f,::':.Li-':,,1f:l*:li,'J
,;1."1]*
piedneseni nrivrhfi na zmdnu zprisobu hlasov6ni.
kl':;:Jill},,ilill"ii*,.""11":J::::u1,,".i:y,
- nominace kandiddtri na funkci starosty a
Piedsedajici vyzvala dleny zastupitelstva
zastupitelstva pan Ing. Miroslav KiiZka
zastupitelstva pani Ing. Jarmila Kasperovd
hlasovanim byla d6na moZnost zastupitehim
sd6leno nebylo.
kp
ni
zaai
v,orb.a slarosrv a rnistostarostv veiejn6
".1d;.d"j,.i.;i"#,,ti:'JJ"?.ftoli:T,,1;
,T:iihl.
-l'jl*
.,.iJngri,";
"airiiiffiy
poaaoy
lV
pod6ny
elen
ing. larm
pani Bc.
n
i
lenka
pied
tanovisko.
visko
Nrivrh usnesen{;Zastapitelstvo obce Podoli voli starostkou obce Podoli pan[ rng.
Jurmilu Kasperovou
nar.
20.g.]g61,
bydliiti podol{
Vfsledek hlasov6nf: pro l, proti 6, ZdrLeli se2.
Usnesen[
i.
S
nebvlo schvdleno.
Ndvrlt usnesen{:
r\
\)
zastupitelstvo obce Fodol{ vol{ starostkou obce Podolf pant Bc.
Vfsledek hlasoviini: pro 8, proti 0, ZdrZeli se
Usnesen[
i,
ranu
Ri,palovou nsr. 2g.g.1966, b,ydliltd
podott 164.
l.
6 bvle_Vhvdleno.
Po zvoleni starostky plevzala starostka Bc, Jana Rlpalovri vedeni zaseddni(ddle
vedena jako ,,piedsedajici,).
- nomina
Piedsetlij
Starostka
tostarosty a vo
tva k pod6v6ni
n6sledujici n6vrhy:
u. pled hlasoviinim
no nebylo.
funkc
byla drina moZnost zastupiteltm i piitomnym obdantm
zvolit do
Nrivrh usnesen{:
Zastupitelslvo obce volf mistostarostkou obce Podolt pant Ing. Jarmilu Kasperovou
nar. 29.g,1g61, bydliitd podolt
251.
Vysledek hlasovdni: pro 9,
Usnesenf i. 7 bvlo schvdleno,
proti
0, ZdrZeli se 0.
4. Zifzenf finanEnfho a kontrolniho
rl' )
vfboru
- urieni podtu dlenri finandniho a kontrolnfh
Pledsedajici rivodem tohoto bodu informovala
odst' 2 a $ 84 odst'
2 pism. l) zftkota o obcfchl, nebof funkdni
spolu se zdnkem
odst. 3 zdkona
o obcich), piidemZ finandni a kontrolni vr-ibor musi mit nejmdnd tii dleny ($ l 19 odst. 1 ziikona
o oU<ictr). iieny uiluoru
mohou blt dlenwd jastupitelstva i.jine osoby, pouze piedsedou vliboru m-riZ" byt j"n dlen zastupitelstva
19 t t'Z oast. +
zdkona o obcich). Cleny kontrolniho nebo finandniho vyboru nemriZe blft starosia, mistostarosta,
ta.lemnik obecniho
fiadu ani osoby zabezpedujici rozpodtovd a ridetnf pr6ce na obecnim riiadu (g 1 19 odst. I z1konao obcich).
ptvodniho zastupitelstva. Zastupitelstvo urduje podet dlent
\
l7
Pfedsedajlci navrhla, aby zastupitelstvo ziidilo finandni r".ibor a kontrolnl r,"y'bor, piidemLkaLdy znich
bude mit tii
dleny' Jinf n6vrh podrin nebyl. Pied hlasov6nim byla ddna moZnost zastupitehim i piitomnlim obdanrim
sddlit svd
stanovisko. Z\dne stanovisko sddleno nebvlo.
Ntivrh usnesen[:
Zaslupitelstvo obce Podol{ ziizujeJinanini ujtbor. vjbor bude
Vfsledek hlasoy6nf: Pro 9, proti 0, ZdrZeli
Usnesenf
i. I
bvlo schvdleno.
se 0.
tiiilenn!.
Ndvrh asnesen{i
Zastupitelstvo ohce Podol{ ziizuje kontrolni v!,bor. vjbor bude
tiiilenn!.
Vysledek hlasov6n{: Pro 9, proti 0, ZdrZeli se 0.
Usnesen{
i.
9 bvlo schvtileno.
- volba pledsedy finandnfho qiboru:
Piedsedajic
n6sledujici
hlasov6nim
as
cl
st
na
piedsedy
m obdanri
6vrhrl
neDvlo.
niho
Ing.
. Zaa
Ntivrh usnesen{:
Zaslapitelstvo obce Podol[ vol{ pledsedouJinaninfho vjboru pana Ing. Vladimfra
Manu.
Vfsledek hlasovdni: Pro 9, proti 0, ZdrZeli
Usnesen[ C, l0 bvlo schvdleho.
se 0.
- volba piedsedy kontrolniho vfboru:
(_)
Pieds'edajic
n6sledujicl
hlasoviin{m
neDVlo,
tupitelstva k pod6v6nl n6vrhri na funkci piedsedy kontrolniho vyiboru. Byly pod6ny
navrhla zvolit do funkce piedsedy kontrolnlho vyiloru pan
G. Jaromira Hastika. pied
zastupitehim i piitomnlim obdanrlm sddlit sv6 stanovisko. iLdnti ,tunonsko
sddleno
Ntivrh asnrcen{:
Zastupitelstvo obce Podolf volt piedsedou kontrolnfho v!'boru pan Ing. faromfra Haslika,
Vysledek hlasovdni: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli
Usneseri{
i.
se 0.
11 bvlp schvdleno,
- volba ilenrl finandniho a kontrolnfho v'fboru:
eny- zastupitelstva k pod6vrini n6whri na dleny finandniho vjboru. Byly pod6ny
n6sledujici
vrhla zvolit dleny finandniho vyboru pani Zdenku JeZikovou a pana Jarpslava Mi5ka. Dal5i
Ndvrh usnesen{:
Zastupilelstvo obce Podol[ voli ileny Jinsnintho vjboru pan{ Zdenku Jeiikovou
a
pana Jaroslsva Miflka.
Vfsledek hlasovdni: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli se 0.
asnesenf
i.
12 bvlo schvtileno.
Pledsedajici vyzvala dleny zastupitelstva k pod6vdni ndwht na dleny kontrolniho u-iboru. Byly poddny n6sledujlcl
n6why: piedsedajici navrhla zvolit dleny kontrolniho rnfboru pani Jar.milu Kovaiikovou a pana'plta fryarycna. OatSi
n6why poddny nebyly.
Ndvrh usnesen{:
Zastupitelstvo obce Podoli volf Cleny kontroln[ho vj,boru pani Jarmilu Ifuvaiikovou
s
pana petra .Frydrycha.
Vysledek hlasovdnf: Pro 9, Proti 0, ZdrZeli se 0.
Usneseni
i.
13
bvle_tcl:lleno,
Piedsedajicl navrhla, aby neuvolndnym dlentm zastupitelstva byla v souladu s 72 zdkonao obcich anafizenlvl6dy d.
$
37/2003 Sb., o odmdndch za ulkon funkce dlenrim zastupitelstev, vplatndm zndni, poskytov1narndsidni odmdna ve
WSi 460,- Kd, a to ode dne 11.11.2014. Piedsedajici navrhla takd mdsidnl odmEnu zaulkonfunkce piedsedy rny'boru di
4
komise ve vfsi 900,- Kd a mdsldni odmdnu zavlkonfunkce
mistostarostky obce (g 27 odst.
Pied hlasovdnim nebvlv dlenv zasiupitelstva obce poJany
lillk#:
zaane nauir,y
2
zftkonao obcich) ve vfsi
obce neuplatn iri z6dn6
" "lr-e
Ndvrh asnesenii
2 p[sm,
taklo:
n) zdhona o obc[ch stanov{ mds{ini odmdny
za
2)ZastupilelstvoobcePodoltvsouludus$77odst.2a$84odsr.2phm.n)zdkonuoobc[cltstanovf,iemdsiint
odmdny za v!,konfunkce neavolndndho ilena
zastupifetstia se butliu poskytovat ode dne 11.11.2014.
V pfipadd
nastoapen{ ndhradnika na uvolndnJt munddt bude odmdnu
ndleiet ode clne sloieni slillu.
Vpfipadd persondln[ zmdny vobsazen{ jednotliulch
frynlcct, tj. vpifpadd novdho zvolenf do
mfstostaro;ft, piedsedy vJ'boru, piedsetry iomise iudebdmdnq
iat"int orle dne zvorenf do rdtu
)
funkce
(starosty,
fr.tnkce.
pioti
Vfsledek hlasovrini: pro 9,
i.
Usnesqn[
0, ZdrZeli se 0.
14 bttlo schvtileno.
Piedsedajici
s uzavienlm
pozemku. K
ila
pr
bo
stupitelstvo, aby vyslovilo souhlas
odoli nad olsavou s majiteli tohoto
bce pan Ing. Jaromir Hastik.
Ndvrh usnesen{:
Zastupitelstvo obce Podol'i souhtasf s uzuvfenfm smlguvy
Podoll nad Olfavau s majiteli toltoto pozemktu
a
o
prdvu proveden{ stavby na pozemku parc.
povdiuje siarosft; obce k podpisu ttito smlouvlt.
i.
2s9g/3 v k.ti.
Vfsledek hlasoyr{ni: Pro 9, proti 0, ZdrZeli se 0.
Usnesen[
\- 1
i,
15 bvlo schvtileno,
p
K
vystoupili zastupiteld obce pan Ing. Jaromir Hastik, p r pavel pod
Piedsedajfci strudnd piedstavila obsah projedniivandho bodu a
suzavienfm smluv se St6tnim fondem Zivotniho :ostiedi.
astupitelstvo, aby vyslovilo souhlas
bodu probdhla'roiprava, ve kterd
Vladimir Mana.
Ndvrh usnesen[:
Zastupitelstvo obce Podol{ souhlasf s azavienim smloavy se spzP na akce Ttind
a mokiady, Mokfady
Mokiady III. so 0s a povdfuje starostku obce k podpisu-tdto smrouvy.
Vfsledek hlasovdnf: pro 9, proti 0, ZdrZeli
Usnesen{
i.
II so 04 u
se 0.
16 bvla schvtileno.
8. VhvEr
Piedsedaj fci poddkovala dlenfim zastupitelstva a piitomnlim obdanrim a ukondila
zased1ni zastupitelstva
v
I g: 1 0
hod.
Piilohy zdpisu:
1) Zverejndnd informace o kon6ni ustavujiciho zaseddnlpodle
2) Prezendni listina
3) Listina prokazujici sloZeni slibu dlenri zastupitelstva obce
Zdpis bylvyhotoven dne;
j4.IL20I4
Zapisovatel: VladimirMana
Ovdfovateld: Zuzana Kubtiitovti
Pwel Podikubka
Jana Ritpalovd
C')
Razftko obce:
(-)
g 93 odst.
I
zilkonao obcich
7a/
ftua.4 d
a 4,,
Obecmuiad Podolf, 686 04 T\roooll
190
V Pqdolf dne
3
1
.
1Cl.
2014
POZVANKA
na ustavujici zaseddni zastupitelstva obce Podoli, kterd se uskutedni
v ponddlf 10. 11. 2014 od 17.00 hodin
v kulturnim domd v Podoli.
Program:
1: Zahdjeni, volba zapisovatele
a ovdiovatehi z6pisu
2.
Nesluditelnost funkci vyplyvajici ze zhkona o volb6ch do zastupitelstev obci a zdkona o
finandn.l kontrole
3.
Slib novych zastupitehi
4.
Schv6leni podtu zamdstnanci zaiazenych do Obecniho riiadu Podoli, pracovni doba
r)
zam6stnanct obecnfho uiadu
5.
Obsazeni pracovni funkce hlavni ridetni Obce Podoli od
6.
Piedneseni n6vrhrijednotlivych volebnich stran na obsazeni funkce starosty (starostky) obce a
mistostarosty (mistostarostky) obce
1
I. Il.2014
7. Schv6lenf
podtu dlouhodob6 uvolndnych zastupitelt obce Podoli, schv6leni podtu
mistostarostti, schvdleni vy5e m6sidnich odmEn pro neuvolndnd zastupitele Obce Podoli, vd.
mistostarosty (mistostarostri) obce; stanovenizhsad,pro poskytov6ni cestovnich nilhraddlenrim
zastupitelstva obce dle $84 odst. 2 pism.t) zhkonao obcich vd. prokazovdni vykonan6 cesty
8.
Schv6leni ddlby kompetenci mezi starostou (starostkou) Obce Podoli a mistostarostou
(mistostarostkou) Obce Podolf
9. Schv6lenf
nov6ho starosty (starostky) Obce Podoli a nov6ho mistostarosty (mistostarostky)
Obce Podoli
I0. Ziizeni kontrolniho vyboru, piedsedy a dlenri kontiolniho vyboru, pkin prrice, jednacf i6d
ll. Ziizeni finandniho vyboru, piedsedy a dlenri finandniho
vyboru, p16n pr6ce, jr:dnaci iiid
12. Schvdleni vysledkri inventaizace majetku azdvazktt Obce Podoli
Podoli, kompetence, podminky pro odinftnuti zveiejndni
dl6nku ve zpravodaji, moZnost odvol6ni ve vdci odmitnuti zveiejndni dldnku ve zpravodaji
doruden6 starostovi obce Podoli (rozhodnuti a pisemnd zdrivodndni) - n6vrh ,tizpiiloha,
13. Redakdni rada zpravodaje Obce
7
14. Srnlouva o pr6vu provedeni stavby na pozemku parc. d. 259813 v k. ir. Podoli nad Ol3avou
s
mai:iteli tohoto pozemku (prodlouZeni vodovodu do prrinryslov6 z6ny Velikd)
15. Schv6leni smluv se SFZP na akce Trind a mokiady,
16.
Mokiady II
a
MoKady III
- viz piilohy
Vypracov6ni pl6nu obnovy zanedban6ho majetku Obce Podoli, vdetn6 finandniho kryti
n6kladt, osoba odpovddn6 zavypracoviini tohoto pl6nu, termfn piedloZeni ke schv6leni
Podoli na rok 2015, schv6leni priorit navrZenfch volebnimi stranami,
kter6 budou zapracovdtty do n6vrhu rozpodtu Obce Podoli pro rok 2015, osoby odpovddn6 za
vypracovdni rozpodtu na rok 2015
17. Piiprava rozpodtu Obce
18.
Piiprava rozpodtov6ho vyhledu Obce Podoli na pii5ti obdobi, osoby odpov6dnd za
vypracov6ni tohoto rozpodtovdho vfhledu, termin piedloZeni ke schv6leni
Ig.Zajistdnircalizace dotovanych akcize SFZP, osoba odpovEdndzaObec Podoli zaiizeni
realizovarrych akci (Trin6 a moKady, Mokiady II, MoKady III); osoba odpov6dn6 zadodr1eni
podminek stanovenych poskytovatelem dotaci
21.Prhcena novdm irzemnim plinu Obce Podoli, jeho vyznamnl prvky (rozvojovd plochy,
kanalizace, COV a.1.;, schv6leni osoby, kter6 bude Obec Podoli zastupovatpiivyiizov6ni
nov6ho rizemniho pl6nu Obce Podoli, dotaee na poiizeni nov6ho rizemniho pl6nu
2l.Yypracov6ni aktualizovan6ho seznamuplatnfch smh.rv a dohod s uvedenim dr:by jejich
platnosti, osoba odpovddn6 zavypracov6ni tohoto seznamu, termin piedloZenil zastupitelstvu
obce Podoli
22.yypracov6ni aktualizovan6ho jednaciho i6du zastupitelstva Obce Podoli, osotra odpovddn6 za
piipravu aktualizacetohoto jednaciho i6du, termin jejiho piedloZeni ke schv6leni
23.Yypracov1nipl5nu zimnitdr1by komunikaci v Obci Podoli (technika, osoby, kter6 budou
prov6ddt zimniridrZbu), vd. ieseni problematiky parkujicich aut br6nicich v odklizeni sndhu
v ulici Zleb, Pastviltd azilhumni, osoba odpovddn6 zazimnifdrZbu
24.yypracovdni dodatku obesnd zhvaznd Vyhld5ky o svozu a likvidaci odpadri (cena za svoz
popelnic v roce 2015), osoba odpovddnd za jejivypracov6ni, termin piedloZeni ke Schv6leni
25.Yypracovdniaktualizovan6 smdrnice Obce Podoli o poskytov6ni informaci dL: zdkonad.
10611999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, oqoba odpovEdnd zaWpracovttnit6to
smdrnice, termin piedloZeni ke schv6leni
26.yypracov6nf sm6rnic Obce Podoli pro oblast krizovdho iizeni,vd. poplachoviiho apoLhrniho
pl6nu, osoba odpovddn6 zavypracov6ni tdchto smdrnic, termin piedloZeni ke schvdleni
2T.yypracov6ni aktualizovanlch smdrnic vnitinfho kontrolniho systdmu Obce Podoli, osoba
odpovddn5 za aktualizaci sm6rnic, termfn piedloZeni ke schv6leni
2g.yypracov6ni aktualtzovanych smdrnic k prov6ddni veiejnospr6vnf kontroly prov6d6n6 organy
Obce po4oli, p16n kontrol, osoba odpov6dnri za uskutediov6ni veiejnosprdvnich kontrol, osoba
odpovddnd zavypracov6ni piislu5nych smdrnic a pl6nu kontrol, termin piedloZeni ke schv6leni
jeho vypracovini,
2g.yypracovrlni aktualizovan6ho Pl6nu rozvoje obce, osoba odpovddn6 za
termin piedloZeni ke schv6leni
odpadnich vod Obce
30. Vypracov6ni aktualizovan6ho pl6nu ie5iciho problematiku vypou3tdni
podoli do
OISavy, vd. problem atiky zatubndn6ho potoka v ulici Zleb, osc,ba odpovddnd
ieky
plati do
zaWpracov6ni tohoto pl6nu, termin piedloZeni ke schv6leni (vyjimka
17.
31. Akce ,,povolebni gul65" a 4. rodnik oslavy k ud6lostem
za
j ejichorganizadn i
zab
3I. 12.2015)
listopadu 1989 - osoba odpov6dn6
ezpeleni a finandni kryti nakladt
32.Zildostia podnEty obdanri piedloZe.n6 zastupitelstvu obce Podoli
piistiho zasedtnizastupitelstva Obce Podoli (doporuden;i termin: stieda
26. lt.2014) , ztvdt
33. Schv6leni terminu
i.
",
4Ing. Miroslav KiiZka
. starosta obce
686 04 Podoli
oBEeN[ unno
686 04 PODOLI 190
okres Uhersk6 Hradi5t6
oBHONI
Ums\m
68604 P0D0L[
tel,l 6ZE EZ4 1ao
190
okres Uhersk6 HradiStd
tel,l 572 574 130
znJ
?4rrssEp /2AE: 9"/' lo
SN4N
Dk€
/'ozts,
J
"'
//
U*l
,'>
,,44
/ /. z) /zt)
/z'tlor*r*
Prezendni listina z ustavujfciho zaseddnt Zastupitelstva obce Podolf dne 10.11.2014
Zastupitell:
Bc. Jana Rfpalov6
Ing. Jarmila Kasperov6
Ing. Jaromir Hastik
Pavel PodSkubka
Ing. Vladimir Mana
Ing. Miroslav KiiZka
MUDr. Eva Dokoupilov6
Dagmar Smetanov6
ZuzanaKub6riov6
Host6:
///
.l ""
'
F.^
o\/
/,'v<z
/1
ttf')
U
A ,t, /"
l
t
^ r',1
-'o -/- - \/
-n-l t-qv'4'?*--4
I
@tibartA
,,
Slibuji vdrnost Ceskd republice. Slibuji na svou iest a
funkci budu vykondvat svddomitd, v zdjmu
ich obianfi a iidit se Ustavou a zdkanv Ceskd
republilcy "
Svym podpisem potvrzuji sloZeni slibu
Bc. Jana Rypalov6
Ing. Jarmitra Kasperovd
Ing. Jaromfr Hastfk
Pavel Pod5kubka
Ing. Vladimir Mana
Ing. Miroslav KiiZka
MUDr. Eva Dokoupilov6
Dagmar Smetanov6
Zuzana Kub6ilovd
USNESENI 22. zased6ni zastupitelstva Obce Pocloli
konan6ho dne 21.11.2014 v budovE Obecniho rliadu Podoli
U2t2014
Zastupitelstvo obce schv6lilo zapisovatele z6pisu nng. Jarmilu Kasperovou, orrdiovatele zdpisu
Dagmar Smetanovou a Ing" Jaromira Hastfka, dleny n6vrhov6 komise Zuzanu Krrb6riovou a Pavla
PodSkubku
2t2t2014
Zastupitelstvo obce schv6lilo program 2. zasedhni zastupitelstva obce Podoli.
3t2t2014
Zastuiritelstvo obce schv6lilo odkoupenf pozemku parc. d,.3224l80 o vymEie 56 m2 za cenu 150,Kdlm2 od Pet6kov6 Ludmily. N6klady spojend s pievodem pozemku hradi obec.
4t2t2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomf Lddost Martina Kovaie o smdnu pozemku dle geometrickdho
pl6nu t,.493522014.
5t2t2014
Zastupitelstvo obce neschv6lilo Z6dost Anny Sevdikov6 obeztrylatn6 pievedeni - vyddnf d6sti
pozemku ve vlastnictvi obce Podoli do vlastnictvf privodniho vlastnika.
61212014
Zastupitelstvo obce schv6lilo smlouvu o smlouvd budouci o provozov6ni vodovodu pro veiejnou
potiebu firmou Slov6ck6 vod6rny akanalizace, a.s..
7t2t2014
Zastupitelstvo obce schv6lilo prodlouZenf veiejnopr6vnf smlouvy v oblasti soci6ln6-pr6vnf ochrany
ddtf s Mdsts$im riiadem Uhersk6 HradiStd.
8t2t2014
Zastupitelstvo obce nazdkladl ustanoveni par.6 odst. 1) pismeno c) a odst. 5) pfsmeno a) aD
zdkona t,. 18312006 Sb,, o lfrzerwim planovani a stavebnim i6du (stavebni zdkon) v aktudlnim zndni
austanovenipar35 odst. 1) apar.84 odst.2)pismeno x)zikona(,.12812000 Sb., o obcich(obecni
ziizeni) v aktu6lnim znEm: Stanowje Ing. Jarmilu Kasperovou urdenfm zastupitellm pro izemni
pl6novrini.
91212014
Zastupitelstvo obce.neschv6lilo Z6dost Lenky Matu5tikovd o odpu5tdni nedoplatku.
r0t2t20t4
Zastupitelstvo obce vzalo na v6domf Lddost sourozencri DoleZalovych z Budovic o povoleni
hostovdni lunaparku na hodech v Podoli pro rok 2015.
tu2l20t4
,
Zastupitelstvo obce vzalo na vddoml zlizeni komisi
Kultumi
- Skolska
- Zivotniho prostiledf
- Stavebni
- Spoledensk6
- Sportovni
- Soci6lni
- Investidnf
-
a
jejich piedsedy:
ZuzanaKub6iov6
PhDr.Tatiana Pernidkov6
Pavel Pod5kubka
Ing. Jaromfr Hastik
Dagmar SmetanovS
Ing, Stanislav Vit6sek
Miroslava Velichov6
Bc. Jiii Halouzka
t2t2t20l4
Zastupitelstvo obce vzalo na v6domi nhvrhkoncepce zpravodaje. Do 30.11.2014jer moZn6 poddvat
pisemn6 piipominky. Redakdni rdda ve stdvajfcfm sloZenf bude pracovat do 31.12.2014. '
1312l20t4
Zastupitelstvo oboe vzaLo na vddomi n6rok byval6ho neuvolndn6ho starosty a uvolndn6ho
mistostarosty obce na odmdnu pii skondeni funkdniho obdobf dle par. 7 5 zikona d,. 12812000 Sb., o
obcich v aktu6lnim ztdni a vyplaceni jednorazovd v lednu 2015.
t4t2t20t4
Zastupitelstvo obce schv6lilo vydfini kalend6ie na rok 2015 apovdiilo ZuzanuKubririovbu a
Dagmar Smetanovou vypracovrlnfm do 19.12.2014
15l2t2014
Zastupitelstvo obce schv6lilo Bc. Janu Rjpalovou jako deleg6tku obce Podoli na valn6 hromady a
do spr6vni rady mikroregionu Dolni Pool5avi a Ing. Jarmilu Kasperovou jako delegdtku obce ptdo1
do dozordi rady mikroregionu Dolni Pool5avi.
t6t2t20t4
Zastupitelstvo obce schv6lilo jako prioritu d. I hlavni polni cestu C2 ( Lipiny) a prioritu d. 2
protipovodilovou ochranu tratiZdhumensk6, k.ri. Podoli nad Ol5avou (Galdriv LIeb) zplanu
spoledqich zalizeni komplexni.pozemkov6 ripravy a povdiilo Pavla Pod5kubku k jednani
s piedsedou piedstavenstva Agrokomplexu, a.s. panem kig. Karlem Gbelcem ve vdci realizace
protipovodiov6ho opatieni "
V Podoli 2l.n.2A1H
/t'
?g*y xrl)
2
z6pis z 2. vefrejn6ho zasedf ni zastupitelstva obce podolf
konan6ho dne 21. tl.2014 v budovi Obecniho rfliadu podoli.
Zad:6tek: 17.02hod
Piitomni:
7 dlenri zastupitelstva obce: Bc. Jana Rypalov6, Ing. Jarmila Kasperov6, Pave,l
PodSkrrbka,Dagmar Smetanov6, Ing. Jaromir Hastik, ZuzanaKub6riov6, Ing. Miroslav KiiZka
MUDr. Eva Dokoupilov6 - dostavila se 17.10 hod (prezendni listina viz pFiiloha i. 1)
Nepiitomen: 1 dlen zastupitelstva obce - Ing. Vladimir Mana omluven pro pracovni cestu
Program:
Zahfijeni, urdeni zapisovatele, volba n6vrhov6 komise a ovdiovate|i z6pisu
Schv6leni programu 2. zaseddni zastupitelstva obce
Informace starostky obce Podoli o plndni stanoveqich ukolti
Nabidka k odprodeji pozemku parc. t,.3224180 o rnimdie 56m2
Zddosto s.mdnupozemku
Zhdosto bezriplatn6 pievedeni-vyddnid6sti pozemku ve vlastnictvi obce Podoli do vlastnictvi
privodniho vlastnika
Smlouva o smlouvd budouci se Slov6ckymi vod6rnami akanalizacemi, a.s. o provozov6nf
vodovodu pro veiejnou potiebu
Veiejnoprdvni smlouva v oblasti soci6lnd-pr6vni ochrany d6ti
Stanoveni urden6ho zastupitele pro rizemni pllnovrini
10. ZSdosto odpu3tEnf nedoplatku 1
zfidost o povoleni hostov6ni lunaparku na hodech v podoli pro rok 2015
12. Zlizenikomisi pro dalsi volebni obdobi
13. Schv6leni piedsedt tdchto komisf
14. Redakdni ndazpravodaje obce Podolf, koncepce zpravodaje
15. Odstupn6 pro blfval6ho starostu a mistostarostu
16. T6makalend6ie 2015
17. N6wh rozpodtu na rok 2015
18. Rozpodtoqf vfhled naroky 2015-2020
19. ZilleLitosti, o kter6 byl doplndn program 2. zaseddni zastupitelstva obce Podolf
20. Z6vEr
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Prtib6h jedn6ni:
1.
Jedn6ni zahhjila a iidila starostka obce Bc. Jana R;ipalov6 (d61e jen starostka). V rivodnf d6sti
konstatovala, Le jednini bylo i6dnd svoldno pozvhnkami - pifloha 8.2, zvefejndno na uiedni tabuli
obce a vyhl65eno obecnfm rozhlasem.
S chv6leni zapisovatele :
Ing. Jarmila
PRO:
PROTL 0
ZDRZEL SE: O
Kasperovi:
7
Schv6lenl ovdiovatehi z6pisu:
Dagmar Srnetanovf
fng. Jaromfr Hastik
PRO:
PRO:
7
7
PROTI: 0
PROTI:0
ZDRZEL SE: O
ZDRZEL SE: O
\
Schv6leni n6vrhov6 komise:
Zuzana Kubrflfiovd
PRO:
Pavel Pod5kubka
7
PRO:7
ZDRZEL SE: O
ZDRZEL SE: O
PR.OTI:0
PR.OTI:0
2.
S,chvdleni prosfamu 2. zasedini zastupitelstva obce.
Ing. Miroslav KiiZka uvedl n6sledujfci vfhrady k z6pisu z ustai'ujfciho zasedfuniobce dne 10.11.2014:
nebylo zapsdno,Zeupozornil na nesluditelnost f,rnt"i vypljvajici ze zzdkonao volb6ch
do zastupitelstev obci d. 49112001 azSkonao fitrandni kontrole t,.32012001
nebylo zapsdno,Ze jimnawleny program byl tak obsahlf, protoZe prpjedn6ni
ovndZ tim clrtdl upozomit na
-
1. On se nezdrZel hlasov6nf,
-
k bodu 3 - volba starosty a mistostarosty, usnesgni d.5: zdrlelise: 2. On se nezdrZel
hlasov6nf. ale nehlasoval.
K dne5nfmu zasedftni m6 tuto piipominku: nebylo zapolato dotazem, zdamhndkdo vyh:rady
k minul6mu zhpisu.
Zastupitelstvo vzalo jeho piipomfnky na vddomi.
v
17.10 hod se dostavila ilenka zastup[tclstva Mudr. Eva Dokoupilovr[.
Starostka piedloZila program k doplndni. Program byl rozSiien o body dle piedloZendho n6vrhu
usneseni a schv6len.
ZDRZEL SE:
3. Inform
Podoli
O
ch r[
Starostka konstatovala, Ze usneseni ustanovuj iciho zastupite
jsou prtbdZnd plndna.
.3224180 o vyrnEie 56 m2 za
ozemku hradi obec - viz p[iloha i. 3.
PRO:
PR.OTI:0
8
ZDRZEL SE:
O
5. Z6dost o smdnu pozemku
Starostka seznrirnila piitomnd s Z6dosti .
c smdnrlr pozemku dle geome,tric6ho pl6nu d.
4935220t4.
N6vrhov6 komise navrhuje vzit Zddost na vddomf, protoZe Z6dobt nebyla zveiejhdna na vfvdsni desce
15 dnri - viz piiloha i. 4.
PRO:
PRoTI:
ZDRZEL SE: O
8
O
6.
PRO: 7
PROTI: 0
viz piiloha 5l
ZDRZEL $n:
t
1Ing. Miroslav KiiZka)
Smlouva o smlouv6 budouci se Slovfckfmi voddrnami a kanalizacemi. a;s. o provozovdni
vodovodu pro veieinou potiebu
Starostka vysvdtlila, Ze se jedn6 o infrastrukturu v prumyslovd zond viz iiloha i. 6. Smlouva se
schvaluje.
PRO:
ZDRZEL SE:
PROT'I: 0
8
O
ln6-nrivni
Ing. Miroslav KfiZka uvedl, Ze v minulosti fungovala spolupr6pe automaticky. Jednir se o jeji
prodlouZeni viz piiloh a 8.1 .
Schvaluje se prodlouZenf smlouvy.
PRO:8
PROTI:
ZDRZEL SE: O
t
9. Stanoveni urien6hb zastupitele pro rlzemni pk{novr[ni
ni plin obsahuje a,
adnich vod.
Starostka navrhuje Ing. Jarmilu Kasperovou urdenfm zastupitdlem pro tnemni planovrlni.
PRO:8
10. Z6dost o oclpu5tEni nedoplatku
Starostka piedetla Z6dos t
Zfudostse neschvaluie.
d
ZDRZELSE:
o odpu5tdni nedoplatku
O
vizpiiloha- viz piiloha i.
ZDRZEL SE: 1( Ing. Miroslav KiiZka)
PROTI: 0
PRO: 7
Il. Zhdost o
Zfidost sourozencri,
vddomi.
PRoTI:
i hostovfni
ic
PRO: 8
PROTI: 0
12, a13. Zlizeni komisi nro dal$i
-vw piiloha i. 9. Bereme na
ZDRZEL SE: O
to komisi
Starostka navrhla zlizeni ndsiedujicich komisf
a
jejich piedsed
- Kultumf
ZuzanaKubaiov6
- Skohka
PhDr. T atiana Pernidkov6
- Livotniho prostiedi
Pavel Pod5kubka
- Stavebni
Ing. Jaromir Hastik
- Spoledensk6
Dagmar Smetanov6
- Sportovni
Ing. Stanislav Vit6sek
- Soci6lni
Miroslava Velichov6
- Investidnf
Bc. Jiii Halouzka
Ing. Miroslav KiiZka podotkl, Ze se nejedn6 o komise, ale dle jpho soudu o vybory.
Bereme na vddomi ziizeni komisi a jejich piedsedy.
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRZEL SE:
O
8.
\
14.
Redakini rada
Pani Zuzana Kub6f,ov6 piedloZila zastupitehim n6vrh pravidel pro vyd6v6ni obecniho zpravodaje viz.
piiloha i.10. Piipominky je moZn6 posilat do 30.11.2014 starostce pisemnii. Starostka jeitU
konstatovala, Le redakdni rada bude pracovat ve st6vajicim sloieni do 31.12.2014.
PRO:
8
PROTI:
O
ZDRZEL SE: O
15. Qd,stupn6 pro.b'ival6ho starostu a mistostarostu
zikono obcich aLev t6to vEci
nechce vyj arliovat. Upozornil
bfval6mu nedvoln6n6mu
starostovi a uvoln6n6mu mfstostarostovi ndleli odmdna pii skohdeni funkdniho obdobf dlepar.75
z6kona(). 12812000 Sb., o obcich v aktu6lnfm zndni avyplati s{ jednordzov6 v lednu 20l5iae je
divn6, pokud toto vdddl, Ze si od minul6ho zastupitelstva nechai odstupn6 schv61it, byf mu nenileZelo.
Bereme na vddomi.
I
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRZELSE:0 (Ing. Mir$slav KiiZka nehlasoval)
Po upozorndni mfstostarostky, Ze nehlasoval azdrilel se, je v tolqto piipadd stejn6, Ing: Miroslav
KiiLkaupozornil, ie nehlasoval m6 jinou vrihu a chce vZdy uv6pt, kdy se zdrilelhlasovrlni a kdy
nehlasoval.
16. T6ma kalenddie 2015
Starostka navrhla vyddni kalendriie na rok 2015 s nirzvem Rok na vsi. Kalend6i bude l4-ti denni
s informaei o svozech TDO, pl6nem kulturnich akci a symboly fazi mdsice. Navrhuje vypracov6nim
povdiii Zuzanu Kub6ilovou a Dagmar Smetanovou. Termin zhQtoveni: do 19.12.2014.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRZEL SE:
O
17. Ndvrh rozpq{fu rra rck2015
Starostka tyzvalaz;astupitele k pod6v6ni n6vrhri, co zapracovat a v jak6 vy5i do rozpodtu obce na rok
2015. N6wh rozpor5tu zpracuje a tento bude od 25.11.2014 vyv{Sen na riiednf desce obce
k piipomink ovfuni. Ing. Mirosl av KiiLka navrhl z
suti" Mistostarostka nawhla zhotoveni. chodnikri a
na Pastvi5ti arealizaci
rn
o cestd do Lipin, akci Galdtv Lleb arekonstrukci
obecnf kanalizace. Stanislav Vit6sek upozornil na nefungujici vfpinad v kulturnim domd.
mokiadt.
18. RozpoitoWrdhled na rab2015-2020
Starostka hovoiila o nutnosti vyhotovit rozpodtovy vfhled na rdky 2}L5-2}2}.Yyzvalazastupitelstvo
k vypracovani jeho n6vrhu s ohledem na piedvolebni sliby obdahrim a stanoveni priorit.
19. Jednaci i6d
Ing. Miroslav Kii1ka upozornil na nedostatky st6vajicfho jednaQfho i6du anawhl oblasti, kter6 je
nutn6 zapracovatdo jeho ak<tualizace-viz piiloha 11.
20. D6lba komnetenci mezi starostkoir a mistostarostkou
4
Ing. Miroslav KiilkapoZaduje informaci o ddlb6 kompetenc
S
ii -A1,^^
^r^ir^r^
zilkono^ obcich.
S
i
tnezi staro stkou
a mistostarostku.
)2
Ing Miroslav KiiZka navrhl vyhotovit soupis zanedbanlho maie tku, ktery je
tieba opravit.
kro
u Doln
Starostka navrhla delegov6ni sebe sam6 jako deleg6tku obce ppdoli na
valn6 hromady a do spr6vni
rady mikroregionu , mistostarostku jako deleg6tku obce Podoli do dozordf
radymik^roregionu Dolni
PoolSavi.
PRO:8
PROTI:
!
ZDRZEL SIl:
O
23. PI6n spoleinf chzaiizeni
Mistostarostka a Pavel Pod5kubka informovali zplfinuspoledn]lish zaiizenikomplex.ni pozemkov6
fpravy o protipovodiov6 ochrand fiatt Z6humensk6 v k.ri. poabli nad Olsavou (balcliv Zleb)
ao
potiebd rcalizace hlavnfpolni cesty C2 ( Lipiny). Je
ljzaci'.Dle
poZadavku obdanri je stanovena jako priorita d. t
prioritad.2
protipovodiovd ochranaftati Z6humensk6, k.f, )odolf nad
nutno
hlavnfpo
PRO: 7
souvislosti
zastupitelstvo
.;
PROTI:0
ZDRZE\ SE: 1 - ing. Miroslav KiiZka
ochr
V
ov6
d5kubku
panem Ing. K
dokumentace.
vdcireal
PRO:
8
ZIeb)
PROTI: 0
ZDRZEL SE:
O
24. Smlouva s ing. Stanislavem Malfm
Starostka piedlolila soupis praci, kter;f po ndkolikerd urgenci vflhotovil ing. Stanisl uv Malj,
-yiy
piiloha i. 13' Minuly starosta nem6 pisemnou s nlouvu na jehg sluZby, proto ing. Miroslava KiiZku
vyzvala k posouzeni opr6vndnosti fakturovanych sluZeb,
25.
Z
v6r zased,6nizastupitelstva
Zaseddni zastupitelstva ukondila starostka obce ve 20:55 hod.
F/4far.
I
't
JEDNACI NAU
ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLI
Zastupitelstvo obce Podoli se dle $ 96 z6konad:.128,12000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni), v e znlni pozddj Sich piedp isti, usne sl o dne 15.11 .2002, na sv6m ustavujicim
zas,eddni na tomto sv6m ednacim l6du:
1j
s1
Svol6n( zastupitelstva obce k jbdn6nf
'Zastupitelstvo obce Podoli (d5le jen zastupitelstvo) | jednSni zpravidla svol6v6
starosta obce.
Oznilmenf o uskutedn6ni jedn6ni zastupitelswa oznS[ni starosta obce dlenrim
zastupitelstva pfsemnd nejpozdd)ji 7 dnri pied jeho k0n6nfm. Tuto informaci starosta
obce rovndZ vw6si na riiedni desce Obecnfho riiadu Podoli a kromd toho ji mriZe tak6
uveiejnit zprisobem v mist6 obvyklym.
Zastupitelstvo se sch6zi podle potieby, nejmdnd jedQnkr6t za dva m6sfoe. Jedn6ni
zastupitelstva se konajf v uzemnim obvodu obce Po{oli a jsou vLdy veiejn6.
$2
PrribEh jednfni
Jedn6ni zaslupitelstva iidi jeho piedsedajici, kteryrn je zpravidla starosta obce. Nenifi pfi zahSjenijedn6ni piitomna nadpolovidni vdt5in{ v5ech dlenri zasturpitelstva,
piedsedajici jedn6nf ukondf a do 14 dnri svol6 jedn64i nov6.
Nikdo, komu piedsedajioi neuddlil slovo, se ho nempZe ujmout. Nikdo nesmi ru5it
jedn6ni zastupitelstva, piedsedajici mfiLe ruSitele ze zasedaci sfnd vykizat.
Nemluvi-li irdastnik jedn5ni zastupitelstva k v6ci, mtiZe mu piedsedajici odejmout
slovo.
$3
Usn6Seni zastupitelstva
je
pno
se usn65et, je-li piftomna rfladpolovidni vdt5irra v5ech jeho
Zastupitelstvo
sch
dlenri. K platndmu usneseni zastupitelstva obce, roz$odnutf nebo volbd je tieba
souhlasu nadpolovidni vdt5iny vSech dlenri zastupitefstva obce.
s4
Z6pis z jedndni zastupitelstya
O prubdhu jedn6ni zastupitelstva se poiizuje zdpis,l4t..y podepisuje starosta nebo
mistostarosta a urdenf ov6iovatel6. V zdpise se vZdy uvede podet piitornnych dlenri
zastupitelstva, schvdleny poiad jedn6ni zastupitelstvp, prubdh a vfsledek hlasovhni a
piijat| usnesenf. Zdpis, kt.ry je nutno poiidit do 7 drii po skondeni zased6nf, musi byt
uloZen na Obecnim riiadu Podoli k nah16 nuti.
O n6mitk6ch dlena zastupitelstva proti zdpisu rozhodne nejbliZ5i jednfinf
zastupitelstva.
ss
Kontrorupln.niff l'#i?X',ililiJtil';ilff :Ht'f.'Tohivyborzastupiterstva
-2-
$6
Ostatni zilleLitosti
V ostatnich zilleLitostech neupravenych timto jednacim i6dem se zastupitelstvo ifdi
z6konem 8,. 12812000 Sb., o obcich (obecni zi{zeni), le znlni pozddj5ich piedpisri.
$7
zru5ujicf ustanoveni
Timto
se ruSi doposud
platnyjednacf i6d zastupitelstVa obce Podoli, schv6lenf dne
27.11. 1998.
V Podoli
15.1 1 . 2002
starosta obce
//'r/ at-rd/24
obsatn jeclmaciho Fa{du
I'
- zpvetavat ile5ene{ nevylasndraych
situac{
Iakd budou pouLivany dalSi zprisoby ke svoliini zasedali zastupitelstva obce" mimo
zvelejn{ni na riiednf desce obecniho ur"adu. Soudasnd j0 nutn6 ie5it, zda se zased6ni
zastupitelstva mohou z:i;idastntt jen obdand obce Podoli nebo zda se rnohou zrjrdastnit i
iind
osoby bez omezeni v piipadd,2e zasedtni zastupitelstvf obce je ypiqlna
2.I(dy a iaki,m zpfisobem zastupiteld obce obdrii podklady pro rozhod ov6ni na zased[ni
zastupitelstva obce - kdo a v jake formd je piYedd zastuflitehim (napi. n6vrhy smluv,
26dosti, vyiddieni piisluBqych orgdnii veiejnd sprdvy aji). Obdrzi zastupitel etyto podklacly
pro rozhodov6ni soudasnd s pozv6nkou na zased6ni zas{upitelstva obce?
3. Jalrym zpfisobem a v jak6m terminuie moLne poLddat o doplndni programu t:2sedfni
zastupitelstva obce, aby doplndnf programu bylo zaneseino do pozvrinky (ozr6meni o
kon6ni) nazasedilni zastupitelstva obce, kterd se zveiejpina iriedni desce Obecniho iriadu
Fodoli. Soudasnd je 26douci ie5it, jak je moZn6 doplf,or,fat program pii zahdj<:ni zased,1ni
zastupitelstva obee a jak je moLnd program dopliovat v prribdhu zasedhnizastupitelstva
obce
4. Zdabude ze zdpisuze zaseddni zastupitelst
k hlasovfini, vd. doslovndho zndni tohoto n
n6vrhu, kdo tuto zmbnunavrhl, vd. doslovn
5. Kdo a kdy
wpracuje doslovnd zndni usneseni pied tim, heL je o ndm hlasov6no - bude
ndvrh usneseni souddsti materidhi, kterd obdrZi jednotlirlri zastupiteld soudasnd s pozv6.nkou
na zaseddni zastupitelstva obce?
6.
Zdav
zapisu ze zasedfni zastupitelstva obc
v jednotlivych bodech programu hlasoval
zastupitehi bylo pro, kolik proti a kolik se
7
.
Jakym zpflsobem je moLne poLhdat o slovo, pokud chc{ zastupitel na zasedfni
zastupitelstva obce k projedn6vand vdci vystoupit a v ja]<dm poiadi se slovo llude udilet
v piipad6, Le o nd paLhdh vice zastupitehi
8. Zda budou e;ristovat pravidla upravujici iedniek6 vystoufeni zastupitehi nazasedilni
zastupitelstva obce (ddlka vystoupeni, podet vystoupenif kdo niriZe odejmout slovo aj.).
Soudasnd je Ladouci vyie5it pravidla pro institut zvany,]technick6 poznfrnlca" a pravidla
pro vystoupeni, v ndmZ se upozoriuje na poru5eni zakoqa
9. Zda existuii ndjakd omez,eni pro poiizov6ni zvuicovych a] obtazavychzf;znaph ze zased;ni
zastupitelstva obce (kdo a za jakyehpodmfnek j e mfrLe
$or"izovat a n6slednd :zveiejrlovat)
Zda zitpis a usneseni ze zasedhni zastupitelstva obce, v{etnd vdech piiloh bud-e
automaticky zasilttn v5em zastupitehhn do 3 dnri odiejioh pafizeni,nebo zda je nutn6 o
zapis a usneseni vldy paLddat. Soudasnd, je Ehdauei vyi{5it pravidla pro piipad, Ze
zastupitel nesouhlasi s obsahem zdptsu ze zasedhnf zastripitelstva obce
1A.
Vypraeoval: Ing. Miroslav KiiLka, v podoli 20.
fi.2A14
//40,+z
PYYPI|
vy ddu 6ni ob e crlfho zpr av o daje
PODOLi,, 1d6le jegZpiavodaji
p_.o
,,ZIVOT V
L Ucd pravidd
Tato pravidla stanovuji plstup pii vyd6vdnf obecnfho
zpravlpdtajez hrediska:
a)
b)
tematickdro zamffeni a obsahov6 naplne,
piipravy a distribuce jednofliviictr vybani.
IL Zi,kladnf ustanovehf
l.
Zpravctdaj vyd|vd Obec podoli.
2. YydiN1nl, obsahovou napli
a
tisk Zpravodaje iidi redakdni rada.
3. D istribuci Zpr av odaje zaj
uj
e Obec p odoli.
i
4. Zpravodaj vychazi jednou
St'
za2 mdsice.
iii. Tfftaticke zam&ql
a obsah
/pravodaje
l'- obec Podoli vyddvd zpravodaj za ridelern poskytnout obfvatd0m obce objektivni
informace, kter6 se tilklj! zgmati cinnosti oobnirro Uiadu, j.onanr
zmtupitelstva obce, d6le
spoledenskelro, hospod6isk6lro, kulturniho, sportovniho a oatsrno
d6ni v obci.
pi
pol
b6
pol i ti ck6 strand nebo hnuti
popi. sarnostatnell
vyddni Zprav <>dajq kter6 bezprostiedn6 piedch
3. Pro naplneni rjcelu dle_bodu 1) tohoto dldnku jsou ve Zpral,odajizvd$iovdny
zeima-a
tyto informace v poidi dledfrleZitosti:
informace o dinnosti obecniho 0iadu,
b) usnesen( zastupitelstva obce
sddeni a informace zda:l v obci.
ndzory dlenfr zastupitelstva na ie5eni aktudlnfch probl$n0 v obci,
e) informace organaaci a instituci,
pilsp6vky obdan& gkdlici se aktudrt ntho d6ni v obci (oH e jen piisp6vky,,
,
).
a)
c)
d)
0
,
4. fflspwky jsou ve Zpravodaji zvdghovdny formou:
a)
b)
samostatn5Tch dlank0, pozndmek
inzerdtrj, blahopidni, vzpomfnek
5. PiiTwky
f
otograf i e
uvdejn6n6ue zpra.vodaji ngsou honorovdny.
\evyzadan6 materidly a
s: nevracq' i a zfiSraa1i k di spozici redak6ni r d8 zf,r av oaaje.
4 /o
I
V. pravidla pii
^tei
qhov6ni pr ispwkir
Ye Zpravodaji ngsou zvdejhovany pifsp6vky:
a) diskriminujlcr ob6any z duvodu rasy nebo dnickehp p&vodu, pohravf , sexudrni
orientace, vdku, zdravotniho postiZeni, nabozenstvr di vrrv.
olsahujlcl anrordlni, nesrusn6 6izjevn6protiz6konr]6
Wriv a stanoviska,
tfkajici sesoukromlcn e1 osobnich spor0 ob6anfi di skupin obdan0
ffieury, kterd
nesouvisi s obecni tdmatikou.
"
d) bez znalosti identity piisp6vatele - anonymni piispQvky.
b)
c)
2.
Redakdni rdazpravodaje m0Ze navrhnout ndkter6 prrsp$vty k nezvdejn6ni
i rnimo
uvedenj seznam.
V. Reklam a, inzerce
o
1. Dorubriky,,REKLAMA" mohouzmilatsvepiispdvky ttXzicke6i prdvnick6osgbysgm,
Zetyto piispdvky za5lou minim6ln6 14 dni pied stan6venou rlzav*kou tak,
.nv i"lvr" moZno
technicky zpracovat.
pravodaj i
li.
3.
Platba zazvdQndtl musi
4,
Do rubriky
INZERCE"
zvdg iovdn a zpr a,r idl a za fpl
bit
dt
u.
Vf Si ri hrdy stanovul.e
uhrazena do 10 pracovnlch pnfr od vyd6ni Zpravo<Iaje.
piijimdny nabidky prodq+ di popt6vky na koupi
zduma Rozsah napidek di popt6vek mr]Ze bft
Piisp6vky musl obsahovat kontaktni
odaje
( jmdno , adresa, telefon, e-mai l), ktere budou
Lverq neny a nepoditaji se do
.ituerenta
,,
bud_ou
obdan&, ato
rozsalru piispdvku.
5.
Za obsah inzerce odpovid6zadavatel vesrnyslu obecn6 ptftnich piedpisir.
VI. Redakdni rada Zpravod,aje
a uuvula
odvol6- ,
JrrrsuuJp il
_ _Redakdnf radu Zpravodaje v 6elo ^a E6rralalzf^'rr| | jmenujp
Podoli na z6kl add n6vrhu.
dlm
-- . '. 'stvo
SIVO obce
zast(rpitdstva. ffi
2.
3.
VSichni dlenov6redakdnf
rdy
jsou stgnfm dilen odpov$ni
zajei
6innost,
Redakdni rada vedle povinnosti vypliv4icich z obecnE pl4tnfch piedpisg, prov*li
zejmdnatyto dinnosti:
a) zaji5t'uje vyddvdni Zpravodaje,
b) schvaluje tematicky obsah a grafickou fpravu Zpravodl4je,
c) z{iSt'uje napln pravidelnfch rubrik a dal5f piisp6vky i if-ormujici o dinnosti obecniho
Uiadu a mfstni samospr6vy,
d)
e)
D
za1iSt'uje piisp6vky
informujici o 6innosti Skolskyicl'! a kulturnich zdizstiv obci a
dalSich organizacf a instituci pr}sobicich v obci,
mtlZe projednat prostiednictvim sv6ho S6fredaktora be zastupitelstvem
obce stiZnosti,
podndty a ndvrhy ve v6ci obsahu a graf ick6 rrprzuy r,tovi nek,
odpovfd6 za odbornd abezchybnd zpracovfuni Zpiaiodaje
pFispwkfr s jgich piedtohani,
odpov6dno$
a za shodu
by pro tisk,
pravodaje dd tisku,
pravodaje
dnkt] di pii$dvkfi, zaktq'nesou prdvni
autoii.
Vll.
Pf iprava vyddni Zpraivodaje
1. Piispdvky ur6en6 ke zvdQ nen( ve Zpravodaji shromaZd'uje redak6ni
nebo formou mailu na adresu
(-))
zvdej nenfch
rda a to bud, pifmo,
2.Datumuza't*[email protected]
zadnl stran6 novin.
Zveiqn6ny jsou ty piispdvky, kter6 byly pied6ny do terrirf nu uzdv*ky jednoflivyich
vyd6ni Zpravodaje. Pokud jejich rozsah piesahuje moZnosti dandro vyOahi, navrhne a schvdrll
3.
0 kelvdgndrt.
dd np rubri ky a dalsi aktudl ni
rdvy aobecnlho rjiadu.
;trankach obcp Podoli: www.obecpodoli.cz
V[I. - Financov 6ni Zpravbdaj
1. N6klady na vyddvdni Zpravodaje, zeimdnan6klady
redak6ni rdy jsou hruaty z prostiedk& Obce podolf.
2.
F'l
atby za zvdQndt I reklamy
ve
zprav
e
na tigk a grafiku, a odmdry dlenfrm
odaj i j sou prrj men[ obce podolf
.
lX. ZAv*edn6 uSanovdtl
Tato pravidla byla schv6lena nazasedfini zastupitelstva obce dne
zastupitelstva obce Podolf a nabyla platnost dnem podeps6nif
uLSnesenlm
fut't Dt4zl,
rt
1/
t//
'
IKt
-v.
Lhdost
Y 6zend panf starostko, v 6Leny pane starosto, v 6ien6 zastupitel stvo.
Zddhme Vds timto o povoleni k hostov6ni lunaparkq na Va5ich tradidnich hodech
(pouti)
;....
/
.'.?.Q.T.AA./.....
.......pro rok..
la4r
Lunapark je v tomto sloZeni:
Kanadsky looping
Velky ietizkorny kolotod
Stielnice
D6tsk6 man6Z,
Hydraulicke labutd -i.elvy Ninja
Ddtsky vl6dek
Torn6do
MIX
Super Skluz (nafukovaci)
Skakaci hrad
Holandsk6lod'
Ddtsk6 houpadka
Mad'arsk6 housenk ov 6 dr ilha
Extrdme
-
Salto
t/. (, a-uL ,> oLr- o
rr^\
'
S'qr, , q
nL (
Adresa vedouciho1e.
runaDarKu:
okres Vy5kov
Tel.:737 377 939
ffiHOa2W
+fi iEJq L f
Ddkuj
em e
za kladne
vyiizeni.
Spozdravem n_
n
U(v(
8*p.r*i
u/.<1.
44b{xn"ua1'('
/trac^,.at-
n
uh
,J( ff ru,
//t
z2ne
uHERSKEsnaolSrB 8.lo.2or4
ZAoosr o oopuSrENi NBIopLATKU
J,EU]KOZ
ri'
gooo
pruruu
KDV POEIRAM POUZE rNV. OTCTTOO
rBSrE BEZ zAMEsTNANf A JAKEHoKoLTv
SITU,A.CI
rr4
NepRrspivA.
i,,^olttrtriuro o orpuSrENi NslopLATKU. vsvrf porori
ZANECHALA
BYr,o
Nasio
pnenroZBx
oerurt
I
TEL.
;
287/r JSEM
TOUMI
ByL
e(.
{
#
u
E
,eF;.+_
|!
OBECnfl
MESTS.KY
unno
UHERSKE
uiAD
HnnoIS
rr--r:x
Odbor architektur!', pldnovdni a ro2vqj
vAS ooprs 2ru,:
ZE DNE:
vYRtzure;
TEL,:
E-MAIL:
DATUM:
MUUH-APR/82836/201 4/Skt Spis/
256/2013
Sklendiov6 Kateiina, Ing.
572 525 247
[email protected]
1 6.1 0.20't 4
Dle rozdElovnfku
Stanovenf urien6ho zastupitele pro rfizemni pt6noy6ni
Dobrf den,
si V6s, jalko poiizovateld rizemnich pl6nrl pro
t o stanov$ni urden6ho zaslupiteXe pro rizemn(
obce.
Podle zdkona d. 183/2006 Sb., o fzemnfm
spolupracuje tento urdenf zastupitel s potizov
pl6nu, vyhodnocenf vjsledkri proj edn6ni n6vrhu
o n6mitk6ch (ust. g 47 odst. 1), g 51 odst. 1 a
g
V obcfch, kde v soudasn6 dob6 probihf. zpra
zpracovdmi zmlny nebo novdho rizemnfho pl
polizovdni nezbytn6. V ostatnich obcfch bude s
obec rozhodne pro poiizenifzemnE pldnovaci.d
pokud bude nutno zpracovat zprdvu o uplat
povinnostf zezdkonanejpozddji do 4letpo vyd
dtyii roky (ustanoven( g 55 odst. 1) stavebnftro z
Piedkldd6me V6m ndvrh usnesenf k tomuto bodu
Zastupitelstvo
f
obce
zdkona E. 183/2006 Sb.,
:
na zdklad6 ustanoveni $ 6 odst. 1) pismeno c) a odst. 5) p(smeno a) a
o izemnimpl6novdn( a stavebnfnl i6du lstuu"bni zdkon) v aktudlnim
znlniaustanovenf $ 35 odst. 1) a $ 84 odst.2) pismeno
x) zflkonaE. IZB/2000
(obecnf ziizeni) v aktudlnfm znlni:
stanovuje pana (pani) ........ urdenfm zastupitelem pro fizeinn(pl6nov6nf
3b., o obcich
DEkuji za spolupr6ci. S pozdravem,
Ing. Kateiina Sklendiovd
odddlenf f zemnftro plfinov fini
Odbor architektury, pl6novdnf a rozvoje
MEstskf riiad Uhersk6 Hradi5tE
podepsal Ing. Kateiina
16.1 0.201 4
dislo
rjdtu
lei- OOZ}I+71
19-1543078319/0800 Dle:C200291471
Telefon: 572 SZS 111
ID DS:
S72SS1 071
E-mall:
Fax:
1
r
i
;
i
.'.-:r-.
Masarykovo
ndmdsti 19,686
rrqrrreJtr
lw, v(rv v01I Lrllltlpl\
Uher$k:
tr\vrv
trtRSE zt't.:
FO[rOd-J
3:53:28 +02:00
www.mesto-uh.cz
lz
ili$H$!'il
t l fi
'F
1
qn
p*
9..1,1-
///a
;\D H)$Ct{.1
za//
KE H RAD rSrE,;
lf:J.,9-fl
!ea6 oiui,etri,e
l'fiiistc= ,: | ,
H:i'Jl"^",?,1?_Td:rijg,
Odbor socidlnfch sluieb ,
*^
,aufuaY,t
Frflory
=Oi.uoinibtuf
odlouden6 pracovistd: pr,otztarl"r'
y
p. Ir
E RS
gg
vAS ooprs z:lv.:
ZE DNE:
M U UH-S
runSe 2ru,:
iOO.g Podoti
SZl7 9A80/p01 4t p ukL
spis/.15834/2014
vyRtzu;e:
1e,p.roo
i686 04 Podoll
Pukovcov6 Linda, lns.
TEL.:
E-MAIL:
l]1da.
D,ATUM:
07.10.2014
572525796
pu
[email protected]
rh
esto.
u h.
cz
Y62end pahI starostko, pane starosto.
VaSe obec rnA v sou6asrr6 dob6
s M6stem Uherskd
na 0seku socidln6-pr6vnI ochrany
d6ti.
Tato
byla
uzaviena
v
r.2OO4
a po dobu up
_smlouva
uzavienu veiejnoprdvri i smlouvu
finandnlch 0hrad. JelikoZ do5to k
ndrUsiu nak[J,:
stran6 M6sta [.Jhersk6 Hradistd (v:idaje
na technick6
socidln6-prdvni ochrany d6ti, vlidaje na pohonn6
hmc
bydliStd, inflace,...)' schvdlila naOd
mesta Uhersk6
ndklad0 na qikon agendy na fseku
soci6lnd_prdvni
smluv uzavienigcih mezi M6stem Uhersk6
H
n6sledovnE:
pro obec s podtem obyvatel do
200
pro obec s podtem obyvatel
do 500
pro obec s podtem obyvatel
do 1000
pro obec s podtem obyvatel
do 2OO0
pro obec s podtem obyvatel do
5000
pro obec s podtem obyvatel
nad 5000
7
12
Obracime se na V6s s dotazem, zda
m6te z6jem o
novfch podminek di nikoliv. Tuto informaci
n6m
'22.10.2014) formou pisemn6ho
sO6leni, aOV m]hiy
n6lezitosti. v piipadd vaseho n.gutiunlho
.trnoui.ku
obcl a Mdstem Uh. Hradi5t6 z nisi
strany v
dan6 agendy v zdkonem stanoven6m
rozsahu
veiejnoprdvnI smlouvy za
obratem (nejpozddji do
potiebrr6 procesnl
e Veiejr
vni smlouver mezi VaSi
a bUde V I povinnostf zajistit u.ikon
fm
sd6l
splndny
Pokud o pokradovdni velejnoprdvni
smrouvy m6te
Zastupitelstvu/Radd obou smluvnich
stran uzavfenf
souiilas s uzavienim tohoto dodatku
formou usnesenf.
Uhrady ndklacl0 na 4ikon agendy
na 6set<u soci'lnd_
bude smlouva zachov6na.
0dtu
dlslo
inl iiiib?e
s r nroeo
rt.
o'JtL, 32tr21{)r,
rer
r#?
ero n :
Ei?
l+i
ID DS:
E-mail:
www.mesto-uh.cz
z'. P
t&lpna
SMLOUVA O SVII,OUVE
O PROVOZOVANI VODOVODU PRO
i. V...
doplntEVK
U POT{.EBU,
tzaviend dle g 1785 z.8,.8912012 Sb., obdanskf zfkonik z. d,.274/2001
Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro veiejnou potiebu v platn6m zndni,mezi
ito smluvnfmi stranami:
Slovfck6 vodfrny a kanalizace, a. s.
se sfdlem Za Ol56vkou290, Sady, 6g6 0l Uhersk6
i5t6
zastoupen6 Ing. Lubomirem Trachtulcem, ieditelem a.
Zgnsandv OR veden6m Krajskfm soudem v Brn6 odd lB,vlolka
1164
ICO:49453866
(d6le j en,rprovozovatel66)
Obec Podoli
se sfdlem Podolf 190, 686 04 Kunovice
zastoupen6 Bc. Janou Rlipalovou, starostkeu obce
IC:00291242
(d6le jen,,vlastnik
6)
I.
Piedmdtem t6to smlouvy je zdvazek obou smluvnich stran
uzaviit za pctdminek d6le
uvedenfch dodatek ke smlouvd d. PV 5812005 o zajiitdnf provozu
vodohospod6isk6ho
zaiizeni (d6le jen ,,Smlouva"), uzavien| ve smyslu ust. 8 odst.
2 ztilr.. d. 274/2001 Sb. o
5
vodovodech akanalizacich pro veiejnou potiebu v platn6m zndni.
il.
Dodatek ke Smlouv6 bude spodfvat v souladu
provozovdnf o nov6 vybudovan6 vodni d
vodovod ", jeni bude uloZen vpozemku
259812,4989 v k.ri. Podoli nad Ol5avou o
ops6n v rizemnfm rozhodnutf M
ilI.
Vlastnik je povinen bez zbytedndho odkladu po vydaqf kol{udadnfho
souhlasu pno vodnf dilo
II. smlouvy pfsemnd vyzvatprovozovatele k ulavieni dodatku ke Smlouvd.
uveden6 v dl
(: 6
N6vrh dodatku ke Smlotrvd vypracuje provozovatel a
lreatozi jej do jedn'ho mdsice od
dorudeni vfzvy vlastnfkovi.
Smluvnf strany se dohodly, Ze dodatek ke Smlouvd budp uzavien do dvou m6sicri ode dne
dorudenf pisemn6 v!,zw provozovateli.
Vlastnfk se zavazuje umoZnit pracovnikrim
tlakovfch zkou5k6ch a revizich v prubdhu pr
nejpozddji pied uzavienfm dodatku ke Sml
provedeni stavby azarrdieni v digitdlnim tvaru
IV.
Tato smlouvanabfv|platnosti a ridinnosti dnem jejiho poppisu ob6ma stranami. alze jimdnit
povze pf semn;fmi dodatky.
Smlouva o smlouvd budouci je vyhotovena ve dvou vytisqich, z nichikaZd1 smluvni strana
obdr Zi po j ednom vyhotoveni.
V Podolf dne ..
Bc. Jana Rfpalov6
starostka obce
V U$.Hradi5ti dne
Ing. Lubomir Trachtulec
ieditel a. s.
Smlouya d. V../../....
/ztLaaa rz
Obec Podoli
do jedn6ni schtze obecniho zastupritelstva
Podolf d,p. 190
::1i"1T:l::
ve Veletinqbh dne 4. listopadu r,
Z0l4
:,, ,.
v0c: Zadost o bezaplatnd pievedeni -vyddni d6sti pozemku ve vlastn[ctvi obce podoli
do vlastnictvf jeho
t:r:1T:_:li:.'"'0"
-----r---------
fladu pro Zl,insky kraj se sfdlem ve Zlin6- Katastr6l
j,
dne 18. 3.2011 ()
I3479l20tt- MZE s:pr6yni moci
V n6vaznosti na dlfve i ned6vno uskutedndndjed
pahem lng. Miroslavem KIiZkou,
smyslu,
privodnfmu m
bezuplatndvy
slova
,
jent
na dan6m mist
nebrilniz
ik tdchto.
do mdho
N6klady realizacetvl-cibeztplatndhopievodu takovfch pozemkri 2 vlastnictvi obce podoli,
vdetnd
obstardni osoby, kter6 vyhotovf listiny s tim spojen6, uhiadim ze sv6hQ. Zakladn1
vyiizenimd Z6dosti
piedern ddkuji azfistiwdm
s pozdravem
Pffloha:
zkatastru
d,
I xsnfmek zpozem
I x vfpis
p, d. 1107,p.
/
digitalizaoe dip. 183
-
fotokopie ( p. d. 1 106,
2.4,2005
ldigitalizac. (pi d, 1106,p, d. 1107, p. d. 1110, p, d,
1111)-fotokopie
1 x vfpis zkatastru nemovitostf po provedenf Kpu 'l digitalizace
uis, t doo t - fotokopie ( p. d, 4gs7 ) se stavem ke dni 4. 11.2014
I x snimek z pozemkovd mapy po provedenf Kpu / digttalizaoe ( p. d,
{gg7 ) - fotokooie
I x fotokopie ptvodnf nabyvaci listiny svdddicf Ladateli o navr6cenf pozemki
,
( usneseni st, not6isrvf v Uh. Hradisti dj. D 99g162-15 ze dnezl.ll 1963
)
.
VfPI
S
z
KATASTRU NEM{V I TOST
0kres: 3711
Kat. Uzemr
\l
:
Uherskd Hrad i Stl
724262 podot f nad 0 | Savou
ba+
rtqt;^?
!----
--
gd
eoeny
r<
datu: 1 2,04.2005 07 :26
vr.{.",ii,ii, ;:;ttt
PodorI
ve dvou Ef selnfcl]r aaddch (Sa,:..= stavebn.t
parcela)
:
pi"
Sg!_o_p raln e_Eortoe*d ky,. e j
Tvp
Typ vztahu
V2tah
Vztah Dro
pro
I
Lrst
I
1
i
1
b
o
".
v!i.i,
ny
Vztah k
Zmlna etstoGnf nrF^al
-
seom,pldn d, 162-12s/1ee8(vznikia
ffir
z
3og/1
ilt:%b?i)t.
z-5300048/1999_71
1
Listina
I
Rozhodnutt o dldictvi D 998/1962 Usneseni
st6tnfho nol6ustvi
i' v loZky Zg7 , 400, 447, 466, 769, g46
Kn i hovn
POLVZ:112/1970
Pro:
Parce I a
-PK-- ---ry272--
PK 73s/1
ve' '
BPEJ
_
- 3205i
T:T-
.
PK
PK
DV
PK
PK
74j
'
n. n. n
31110
.,
,,
\it/!"
1107 1rl
4n4^ !
I 1 10 \r,'
u,
1111
1111
u'vr |
320s1
s4vr |
32051
2rAE1
3zos1
PK 17sE/2
::3]
ili ;;;;''
PK
,
n14,
1713
Pokud je vlmtra.bonitntch dt tir parcet
men5I
Eesk!
strana
2
585
1017
il1
3i8O
iiout
160
rau
14o
2nn1o
;-i=:=A;-.="
3187
1o6s
4.X
errro
34178
neZ
597
.*us
406
r4.vo
3z1s1|
er,.,
34178
11i^
1712
594
209
2g3S
3?051
]]::
1711 t,t'
1
o...t
32411
||
32451
734/2
739/2
trvlz
Vvtn] ra [m2]
3295
32441
moc neuvedena
2:-53001 12/1970_711
RE/ | E0: 3oQflt 1/4zs
:::::
32411
34851
1798
472/1
/
z 2g,1,1963,prdvnf
.
9
r+L
14O
1931
vyprs z
l::::,::::;:,_:.ii:
r(ATAsrRu NEMovjtosrf
evidovanir rc aaru va,4r,
04.1r,20i
zu!4
4 ts:55:02
i.3:5s:02
vyhotoveno d,rkovfm pfistupem
do katastru-nemovitosil pro kcer o,t
ve smvsru 5 6 z6k.
saino6o\L,";;',7l3Xll!i',Xi!,ioi\f{il?:[.,n" systltnu vereine sprdvy
i,
Okres: CZOl22 Uhersk6 Hradiitd
Kar.rzemi : 724262 r?odoli
naa orsavou
ORFiI poDor.i,
onnnr i
oBEc
pa
rce.La
4887
6.p. 190/
=
Lis__
68604 podoli
vJi tn 6 r L!!4_D_l!!_
12046
podoli
vrasr*r:T;; :;;::t
0029]-242
pozenku
Bl,tini-prii{_-:-==-:-Bez z6pj_su ""t"iiiniooi,"
aeqrra pud.a
:a-
Jin6 zipliy-:-fi
o vp o n f
:- _-1r
Ity
[email protected]!-1.{ri!
,_
-__ -
:t::-::::-,
c
:1
:=:_
a
_::__==
::==-:-::.--==\=---:
P?nmA.'
E---t;E
75
__-:==:::=
Listina
"
fi;}8iilii :;;;1:TH i5:35 ;,ff:;:,;*i';::"i:":"i"e;i
Pro.. oBEc poDor,i,
Lf!;"i*",r6
6.p. 1go, 6g604 podoli
Vztah foiEovanycn
nd ekoloqicEfch l.
6prav6 d
z-25,00
ai/tio:
(BPEJ)
parce .Jdn
i-
/ 20Lr_7rt
oo2gt242
- EEE-z-ap:su:
Nemovitosti jsou v uzennint obvodu,
re kterdrn vykoniivii st,thi sprd,vu
Jtestrdl,n i rttad pro Zlinsk!
katastr.u nemovitosti iR:
kraj, Katastrdlni pracovi5td
tlhersk6 l{radi6
,
Vyhotovil:
eeskli tiacl zendnliick1i a
katastrdlni _
--.- IiaindjtosTl-i'sou-
v-dzerinrrD -b5taalr,
td, k6d:
SCD
ZZZ,
Vyhotovpno: 04.1j,2014 14:J0:5j
t; ,tliirEln-uvlorfv?-sEltnJ-Fr-a-r,u-T
Katastrdlni fiiacr pro zlinsk:y' -;:ilJ:;i";.!{i,
Jsr-r-rr- nejrrbvi-Eo;-ij-z^or-"o,ri.tf unersxe adi5r6, k6cr: 711.
ms,611 prudl,
I
^
"{
*-
http://sg i,nahlizenidokr,cu,zkczlmarushkalpri
nt.aspx
111
(
,i, ii:+if,/ii;i
iJo
i,,ti(,. iro i;..i:lir:
t
. ,.,,. ,., ."ji.|,'l
rirri;,i,t:
furf.ii p*
v. v
i.rir
-t:
n "-
,) i)
,i.,i.; .i
f
,Fr,trF
f1
i_i* ,i
-t.ii
r,ii- srt
ii .r,orii.l'kii:.i.i.:.:
r.r,,LIl j.
'iJ ., Ulb
1
.
i-,)j
,l:iri.. l1:ir,t'
ii
lli{,,i'i*:l
t;' l;o
*ai:r:ii:,i:i;rrd dxi:r-;,jc;
;;cta.i.
i , f;;;";],
,/e: ,'
r'g .' ;*
'
C
:)
::'"oooo
dotootrF
dd a o * r"
"
ciilri:lc t
-
"
,
r,r.r*i{} .. ,...,
i..'t,;r.ii.
;
i",, f'*i'f:lJ'i?, i:Tr.ri
ij,i.:Ui:l , \ii.i.F.
i.)D".lt' tyji ,, ,, .. t,J.f {'. r
i_r c r_:
,:r,.,.i
,
ap_1",]-,f(q
"
_
cs$,
ou
on
trlnq:ljo*'
"r,*-rr
t.
i:ir:-
1 rirr/'
i:,iirr
C!
i",,l.niin;;p;io^, ;;.;:".
i' :i i,;r.l-J
;xrri,t =-t sriiitciii;.i
u
t,J1igr:1l.jj.i ri
t .,a
ii'l-,, i:li;;.r,,.J.'ii),0'u4rtr*i\j-.r,,.,
y]f
"'r ri'i;q.r.i
i.t r..{.r.l,i:1I
,i'+]_i.-f :i tr,,
rrf , ,,,1f_iitirr.l;."
J li j(ja::i'fl
)ig.i,r,
ri
,8
..loiil;r'li'iorl'i::i, 4I
!lr!
i..i ,aortiYEr+;tti'j l:c,.,.....,,-"'/tti Lll.Jt:
'i:.-d
.,.y,i";i1,.,,r
i:,ri
D{'rs
r;,.l.Lrr
il:t
..1't
:
,,llj,
.i.r,,
I
,"i:i. r:
t
oit,Iit:lt.:il
r
I
iJti r
.it:i
r:ii
rii,rl
.-"i.,r;.'l-?j
| (\ri ,.
,r;..ct'i;t 'i,eiiim*g nii:rlt,rl{,+*t:i i.,j t)f,
j.].trt ; rJ
orU# ei:f, tr.. ;i rl al;: s: r... :ii.o,
,Jr.r'l'ro'jy ri€,srf uo r,. i;r,t,oir{'1,,:.
,:rii*',_l
e.:
..
$t
$.
.L:il
*.1.r''
.i.
tl t).
r.-t:;i.,inii
.i;-
)'.:; ;;}-'ift;11.
ti
r,,
't/ lJi-r a i;;1, t.:i-ii ,* ia
rilt',: il],".].t rllrr'1.9i:3 -i li
tr.::{ ne ,. i!'licl"U
-!
()
*i
.r'r'i.
'l
f:+
i
(,j
fi
ili ifi.rii
qtr'!*.:
3."$jil, a1Iw.,liJ"*.lu*"s.l
i
:;q
Informace o pozemku I Nahlfzeni do katastruppmovitosti
6r
/
t
'
At .. ^
| -r
lhmet
Page
I of1
Informace o pozemku
Obec:
Podoll 159250117
Katastr6lni 0zem[:
Podpll nad Oliavou 1724262'.
etslo Lv:
oJa
Vtimdra Im2l:
s6
Typ parcely:
Parcela katdstru nemovitostl
KMD
Graficky nebo v digitalizovan6 mapE
ostatnf komunikacd
ostatni plocha
Vlastnicl, jlni opr6vn6ni
I
Vlastnick6 prdvo
(t-''
I
Zprlsob och
ra
ny nomovltostl
Nejsou evidov6ny lddn6 zp0soby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemd evidovand BpEJ,
Omezeni vlastnick6ho pr6va
VEcn6 blemeno (podle listihy)
Ncrrruvrrosr.;e v uzemnrm oovodu, kde st6tnf spr6v,
t.urt,
n.,n*it"iiien tyr"rJ
Er4cqyl$IAuhdr,sk&, t+r'pdi$tdt
zo*ffie
O
2OO4
uaa;e ma.li inioinrativnicrrarinter, pr-rm"rt r, oelo,iifla
- 2014 desk\rrrtad zerl1{m€lict$, a
katastr.6tntf.,i
08'2aiil-*--
^------t*'--*
U,rttra, [email protected]
VeEe aplikace:
5.1..0
build
httpl/nalrtizenidokn'cuzk.azlzobrazobjekt.aspx?encqrpted=Slltdzzez,VlsmiahlylpZds.,. g,l0,A0l4
I
J
Ofnd.pftda - UfN urCenf pro RD - zjiXtEnd cena
73 507,20 KC
1,2,Ornrf, pfida
OoonUnl
pozemek ocen6nf dlo g 6
s 25-50
80%
Celkovd fprava ceny:
80,00 %
tpraua
Ndzsv
UC
13.10
pozemek ocen6rrf dte g 6
Cena
8 384
8
I
Omrl pfida - zji5tdnd cena
8 384,-
., Oeendni nozemkri
1.1. ostatni ko'muhikace
Ooonlnl
Shtvobnf pozemek pro ostatnl plochy, komunikace
(lpnrva zdkladnich cen pro pozerinky komunikacl
Kotegorie a charakter pozemnich komrunikacl, velejndho
prostranstvi a drah
II
Mlstn{.komunikace, drdhyregiondlnl, dlihy specidlnl, fzletovd a
plistdvac{ dr6}ry letiSt' v d6lce od l201 m do 2 100 m
P2. Charakter a zastavdnost rizeml
'
V kat. rlz. sldelni d6sti obce v zastav6n6m rizemi
Povrchy
P3,
KorarunikacesezpevndnS?mpovrchem
lr4, Vlivy ostatni neuvedend
Bez dal5ich vlivfi
I
I
I
P5, Kotnerdni vyuiifi
I Bez mof,nosti komerdniho vyuZit{
0,00
0,00
0,00
0,60
4
tJ p
-0,40
I-Ps
ruve zilEladntceny pozemkti komunikaoi
+(
[
+
> P):0,360
i=2
Pfehled pouZitfch jednotkovfch cen stavebnich pozemkri
-6-
Ki
:* s.tavebr pozerhok - ostbtnli plocha,
ostatnl
3lv-cfejn{
414,78
Parceln{
dislo
TY,p, ,",,',,'
ikace, velejnri a
1,000
Jedn. cena
749
149,92
Cena
8361,92
8
- zji5t6nd cena
I361,92
-7-
Ki
Rekapitulace vfslednfchi cen
p.i,
27212
1. Ocen6nf pozemkfi
1.1. Orn6pfida - UpN urden6prd
1.2. Omdpfida
l.
ItD
73 507,20K8
g 394,- Kd
OcenCnl pozemkri celkem
p.i.
81 991,20
272n celkem
Uprava ceny vlastnickfm podfled
ltl
l
Vfslednd cena:
tfl
Ki
891,20 KE
ltl
891,20 KC
p.8.322,4/80
l.
Ocen6ni pozemkfi
1. 1. ostafiri komunikace
8 361,90 Kd
1. Ocen6ni pozemkrl celkem
p.8.3224180 celkem
Vfslednh cena po zaokrofrhlenf dle g 50:
slovy: Devadesdttisfcdvdstdpades6t
kd
r0. 10,2014
-8-
I361,90
Ki
I361,90
Ki
253,10
Ki
90 250.-
Ki
/2t2/r?4 r'r /-
Obecni uiad Podolf, 686 04 Podolf 190
V Podoli dne 12, 11.2014
POZYAXTE
na2. zaseddni zastupitelstva obce Podolf, ktef6 se uskutedni
v pftek 21..1I.2014 od,17.00 hod
v budovd obecniho rliadu v Podolf, kdncel6i starostky
obce.
Program:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Zahhjeni, urdeni zapisovatele, voJlba n6vrhov6 konfise a ov6iovatelt ziipisu
Schv6leni programu 2. zaseddni zastupitelstva obcb
Informace starostky obce Podolf o plnEni stanoveqych rikolt
Nabidka k odprodeji pozemku parc. d. 3224190 o rlymdie 56 m2
Zddost o smdnu pozemku
Zildost o bezirylatnd pieveden i - vyd{trn d6sti pozemku ve vlastnictvf obce Podoli do
vlastnictvi j eho privodniho vlastnfka
7.
Smlouva o smlouvd budouci se Slovdclrymi vodririrami akanalizacemli, a.s. o
provozov6nf vodovodu pro veiejnou potiebu
8.
Veiejnopr6vni smlouva v oblasti soci6lnd-prdvni ochrany ddti
9.
Stanov enf urdendho zastupitgle pro fzemn i pldnov'dni
10. ifudost o odpu5tdnf nedoplatku
11. zddost o povolenf hostov6ni lunaparku na hodech v podolf pro rok 2015
12. Ziizentr komisi pro dalSf volebni obdobf
13. Schv6leni piedsedt tdchto komisi
14. Redakdni rada zpravodaje obce Podoli; koncepce lpravodaje
15. Odstupnd pro byval6ho starostu a mfstostarostu
t6. Tdma kalend6ie 2015
17. N6vrh rozpodtu na rok 2015
18. Rozpodt'ovy vyhled na roky 2015 - 202A
19. ZilleLitosti, o kter6 byl doplndn program 2. zased64i zastupitelstva obce Podoli
2Q. ZdvEr
ts'ilbv
V7r/tvr
$iQmCI
'
u,
starostka obce
686 04 Podolf
41, ,tl , 4,o/?
ft
/(.roy'"/
uHno
PffiH0Nt
of" popoii'i6o
lg?
#ffis#Nr unno
fic, , ''\tlL[ tgO
ii.
^kr&s ,
lradiStE
V?e
Z,
zeldp,- Lr$rlNft
r ZNTilf rTr\,rrlf
Jt / /. J7/f d /F taa
?A,J{,r.+kt
"
( " 3t,,74ut pfy4tcrf2 , /"f . ,72<//rt_fr {i,fFt-ac/4
3" Zazyut eq4fi,,\,iarf f Jfl;HLP Jnr'|tl.to t/,1'
6
7
?+t,rt foo,irua<4
/o3 . JtBo u i7. fotrr*-
,,.
-y' u.
. /rgv . /'fuPaftfi/
2K+
K{t
e. /nq. /ttr2tHiR /y+u.(
q . HilDr tt/4 ,Dc<ctrPttoy7n/
V
('z&z.r"e"u
,<::--;''
{:__.
<g=_9--?-//
,/
It
/
. tftv,
t,
---\
I L/'
?,./ z')/
;-/.,4
t--J\vl
,
,'7
/.
_
L/4
,/
t\
zipis
ze 4. verejn6ho zasedSni zastupitelstva obce p,odolf
konan6ho dne 16. 2. 2015 v budovd obecniho fiadu lpodoli.
Za(,6teki 17.00lhod
Piitomni:
9 dlent zastupitelstva obce: Bc. Jana Rfpalov6, Ing. Jarmila K4sperov6,Dagmar Smetanov6, Ing.
Jaromir Hastik, ZuzanaKubdriov6, Ing. Vlactimfr Mana, MUDt'. Eva Dokoupilov6 dostavila se
v 17.08 hod, Pavel Pod5kubka - dostavil se v 17.32 hod (omlufen pro pracovni cestu) - vizprezendni
listina (pifloha E. 4ll)
Program:
Zahdjeni, urdeni zapisovatele, volba n6vrhov6 komise a dvdiovateli z6pisu
Schv6lenf programu 4. zasedfunizastupitelstva obce
3. Informace starostky obce Podolf o plndni stanovenych ulqolt
Smdna pozemkt p.d:.76015,76016,76an k.ri. podoli nad olsavou.
Zhdost o prodej pozemkripani
Nrikup pozemku p.d. 5846 v k.ri. Podoli nad Olsavou
N6kup pozemku p.(:.3224178 v k.ri. podolf nad OlSavou
Smlouva d. 103002.0898/001, o smlouvd budoucf o ziizeiivdcn6ho biemene
Smlou'ra o ziizenivdcn6ho biemene d.: 0r-0143300313d5/001
10. Smlouva o uddleni souhlasu k provedeni stavby,,ProtipoVodiov6 ochrana tratiZdhumensk6.
k.ri. Podoli nad Ol3avou".
1
Nrikup rodinn6ho domu (:.p. 176 na pozemku p.d. st. 251s piislu5enstvim, sta.vebnf plocha p.d.
251 azaIrada6013,6014 a60ll v obci podoli.
Schv6leni nabidky na vypracevdni studie pro investidni alci ,,di5tdni a odvod,odpadnich vod
v Podolf".
13. Nabidka vyhotoveni projektovd dokumentace na stavbu,]Poldr nad prumyslovou z6nou,, - k.ri.
Podolf nad Ol5avoru.
14. Studie pro nov6 duchovnf a relaxadnf centrum obce.
15.
Trfidost o prodlouZeni smlouvy, pron6jem obecniho bytu.
16.
Zddost o dlouhodob;i prondjem pozemkru ve vlastnictvi o$ce Podoli - p.d. 322i,2,323312.
17. Z-Ldosto projedn6ni piipojeni se k mezinhrolnikampani ,,vlajka pro iib"t,,
18.
7r,6dost o piispdvek pro OS Folklor a kultura v podoli.
t9. Zfidost o piispdvek OS Podolan6.
20. Zddost o odkoupeni mobilnfho telefonu.
21. Z6mdr.kontroly kanalizace v ulici Pastvi5td, cenov6 nabidky.
22.
N,ikrp opony do kulturniho domu, cenov6 nabidky.
23. uzemnt plan obce projedn6ni, do latek ke smlouvd o rizertrnim pr6nu.
24. Uprava kanceliii obecniho riiadu.
25. T6ma kalend6ie na rok 2016
26.
ZSlelitosti, o kter6 byl doplndn program 4. zasedhnizastufitelstva obce podoli
27. Zdvdr
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
12.
Prubdhjednrini:
1.
Jedn6nf zahhjilaaiidila starostka obce Bc. Jana R;fpalov6 - d6le jen starostka. V rivoclnf ddsti
konstatoval a, Le jednfinf bylo i6dnd svol6no pozvdnkami viz plfloha i. 412, zveiejn6no na riiedni
tabuli obce a vyhli3eno obecnim rozhlasem.
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele:
Ing. Jarmila Kasperovd pRO: 7
Zastupitelstvo schvaluje n-6whovou komisi:
Zuzana Kubif,ovd
PRO: 7
pRO: 7
ovatele z6pisu:
pRO: 7
ZastuPi
V
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
PROTI:Q
PROTI:Q
ZDRZEL SE: O
ZDRZEL SE: O
PRO'II:
ZDRZEL SE: O
17.08 hod se dostavila MUDr. Eva Dokoupilov6.
Zastupitelstvo schvaluj e ovdiovatele z6pisu:
Ing. Miroslav
pRO:
KiiZka
g
I
PROTI: 0
ZDRZEL SI]:
Starostka zahdjil
Ing' Miroslav Kiizka.podal pisemn;f n6vrh
zaiaditdo pr^-"o-r,
''" r^^.r ^ -^^r .y:r
obce Podoli-vizpi'oha
Podol i - vizpiiloha 1,.
An apoz'dalo
nn+,^a^t n nlo,{r^.y^- ,
r'.lts
O
1
l;i runl(ci
u
funkci sstarostky
Ze splnila
splnila
a doprnirt,-z' p"'i"""'t
rmriZe mrt
i.:l,H:;':Y:::::
trgfnenr6vni
ra svyqu
dopad pro
zastupitele oDce'
obce. Jtaxostl€
Pru /'crrtuPrterc
starosti<a tak ihned
ihn# upinila a dokument pii:nesla viz
4/6' zastupitelstvo obce schvaluje Lddostrtu.
rurirorp avaKiitkyo doplndni programu4.
zasedini.
prear,oz.rii
^
p.
:f"l::.:,:!:
#:XJ
PRO:
I
PROTI: 0
nior
4/4.Zastuoitelsl.vo schvalrrie ,oyooo^i J;.r-,,^^ ^
-^r--vr 1
4. zasedlni zastrupitelstva Obce podoli:
i':;:#mi;,'ffi;111127:::f::idi'k,,"opodndtukffi
PRO:
I
Neschv6leno.
Ing. Miroslav KiiZka poclal pisemnf podndt
kp
4/5 zastupitelstvo schialuje z ur*n{iiokuse
,-r eru\sow
,
ZDRZEL SE: O
r.**lffi :;J#, 1 viz piiroh:d.
i';ll;t#H?:il;':iil',f ffi
PROTI: 6
PRO:2
Neschv6leno.
"
ZDRZEL SE: I
--
vo
zastupitelstva:
rl
viz piiloha
i.
ole do programu
PROTI: 5
ZDRZEL SE: 1
ru\?r!:f skora a M4teisk6 skora, podori, piisp6vkov6
,j"'"*:l::"y:,;i::::::rf^'?:ffL:
organizace a navrhla jedr:Lat o tomto bodu
"b:!co nejdifve.e.
PRO:
PROTI: 0
ZDRaEL
j;;;e
oa,o.*"#,Xiiiln,Y'":""hbod,i
;:HTiliiX?15::*": progiul:-g:Tlji5"^::15:::..d
4. zasedinir.rtrpii.rrir"
R
Zastupitelstvo schvaluj.
O
(
obce podolf .
ZDRZEL SE: ()
PRO:8
3.r
SE:
od
Starostka konstat
lndna.
Re
Skolnf rok20l5l2016: motrrlo by nastoup
it 12
celkem tedv 2). rlF.fi Tqqr,niroto+.,^ ^^L-.^r--:^ -- -
dEt
:illi#fii'"?ii;i3f:J,i?I'n:"1;lyfiiji-*'vv'lrmkv
pRO:
V
g
PROTI: 0
z podtu
dy pro
l0 ddtf,
zikr,vetiidd z:6ktallt'u?',ir,
ZDRZEL SE:
"
O
17.32 hod se dostavil pavel pod5kubka.
ronatem
sll
:lTi}gl+market
obce zdrivoduprovozoviihiobchodni
ve vlastn
uvedenych pozemkti ve vlastnictvf
di'"";;;;'#;lailJru;ftT{?"i,lililf;T'l,,l|11ff::i
na vddomi. Zdm& pronajmu pozemkri nebyJt zveiejndn na uiedni desce potiebnou
dobu, proto se bude
zaby v at Zddo sti ndsleduj
ici zasedini.
6.
SmFn? pozemkri p.{, 760/5. 760/6. z60r'i_w.podori nad ol5avou
Starostka inforrnovala piitomn6 o Zddosti
o sm6nd pozernkt.
Zastupitelstvo schvaluie smEnu pozemkt p.{,. 76015,76016,76A17 v k.ri. podolf
nad Olsavo u mezi
lci Podoli. Rozdfl qfmdr 23 m2 iadatdldoplati zacenu70,-Kd,l m2,rcvndi
zaplati n6klady spojen6 s prodejem a smdnou pozemkt vdetn6, dand znabytf
nemovitosti.
PRo:
PROTI:
ZDRLEL SE: O
p-aa"e
1
8
O
7.
Zddost o prodei nozemkri pani
piitomn6 o Zddosti podan6
piitomnd
p-odilf
u. Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemktp.i:.258112,2575,2570,76411,6761276811,773,4649,1300/s1,
l300lg2zatdeiei
skladov6ni sena, sliimy a zemdd6lsk6 techniky
PRo: 1
PRoTI: 4
ZDRZEL SE: 4
Neschv6leno.Zastupitelstvodoporuduje,abyvpiipaddtdchtopozemkripanio dlouhodobf pron6jem.
D6le
,polildalao odkoupeni pozemku 5215, jeiol d6stvyuLiv6 jako zalu1dku.
Zastupitelstvo schvaluj e odkoupenf pozemkuL.
PRo: O
PRoTI: 6
ZDRZEL SE: 3
Starostka rntormovala
DrarostKa
informovala
\,
Neschv6leno.
8. Nfkup pozemku p.i. 5846 v k.ri. podoli nad Olsavou
Starostka infornrLovala piftomn6
o zdmErukoupit pozemek na ddtsk6m hiiHti na Z6humni.
l5avou na ddtsk6m hii5ti
Kdlm2. N6klady spojen6
PRO: 9
PR.OTI:0
ZDRZELSE:
O
o.tpitlo*EFpari
Starostka informovala piitomn6 o r,l-cru t
vfmEie 47m2 za
KElm2.
Zastupitelstvo obce schvaluje n6kup pozemkn p. t,,3224178 o
cenu ,
Ol5avou od
za
vdetnd dand znabyti nemovitosti hradf obec.
pRO: 9
10.
i.
ceilr
vlm6ie 42 m2v k.ri. podoli nad
,-Kd lm2. $riklady spojen6 s ndkupem pozemku
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
.1
Starostka informovala piitomn6 o zfumdrus:"ctnat r
B.ox oistri
a.s. zdvazek nejpozddji do 12
mdsicti od dokondenf stavby, o ziizenivdcn6h.o biemene za ridelpm umistdnf
distribudnf soustavy
stoldrovd trafostanice vdetnd uzemndnf a podzemniho kabelu NN na pozemcfch p.d;.323113
ap.i;.
323114 obce.
Zastupitelstvo obce hlasuje o souhlasu se sjedn6nim zdvazku o
fiizenivdcn6ho biemerne-s E.ON
Distribuce, a.s. Smlouva d. 1030020898/001, o sn louvd budouci o ziizenivdcn6ho
biemene
zalfdelem umistdni distribudni soustavy
a podzemniho
kabelu NN na pozemcich p.(:.323113 ap.E,.323ll4
s.r.o.
-
stoil6rov6
o
pRO:9
E:0
[email protected]'oN
Distribuce, a.s na pozemku obce p.d" 3224192 zatdelemumfstdnlf distribudnf soustavy peiestlf.
Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu
s uzavirenim smlouvy o ziizenivdcn6ho
biemerne d.: OT_
E'oN Distribuce, a's na pozemku obQe p.d.
3224ts2ru,i!Lr.,,' umisteni
3l1ii33:il3"rff
9
PRo:
pRoll:
O
ZDRaELSE:
O
12.
Starostka
uveden6
-
i
st
st
u uuttreru
s uruasu
uhlasu kkprovedenr
provedenf v;
vyse
,,io"ili^*.i:::.._"L"}
l#j:fi:Tl:YJY_:-"aefni;
t:hl?1.'1" uruur*ni
smlouvv o
;;i,*::;3:'Tl1:11:
3tl;:T,"#g;l,i*:s:*:'::*r"r'"tip*ffi ffi:il#il,Hffi ;"ili11;1*Hi",
k provedeni.t,"r.,,
"oei""ir"*lasu
Ol5avou"
se Stritnim pozemkovfm
"iua.ro.
PRO:
9
PROTI
13.
ZDRZEL SE:
O
I s niis
;:xil:r,T3'"r}H;:tmh-"diffi
etkuobcevvseuveden6nemovitosti.
ffi,ffii",.ilffi1J"1?i:*n::i,x:!:j;l'j;i,ffit?^1"";:1ffil::lHX.T,?,1,,i3i1,,*,_,
5 | a'e
eg + ; ; 0;1 ; ;;ftf"".fi|TJ; :
?9? 1g 2,
z;'il:-t#,:?:i::
Mikovic zacenu:
i"'ll'Jrltiilo'iffi pr<>d6vajiciKd' Ndkladlv spojen. s nrikupfm pozemk hraor ooec, oanznabyti
pROTI:
PRO: 8
Q ZDRZEL SE:
2
r
1
14.
ie nrn in
dit od
, ^
prezentace.
n"rrynt
rvuyvAr
tvorl odpadnich
U*g pr:V.$9.",
nr
vr-x^.^r
' Kboduprogramuprobdhla
e-islcn{odpadnfch vod a
3. Ndkolik blokovych iOV, 4.
k' Zastupitelstvo obce souhlasf se
, spol. s r.o.
SE: I
Sl6dekzpracuje
Piivaddd
_
iO
zaddnimrt"Jir ,iisrg"i a odvod
Ing.
odkanalizovrlni obce: 1'
Vertik6lni nftr, S. Oo*ouni
15. Nabidka whotovenf projektov6 dokumenfq.la no
u..Pold
_____r'
LailtYru,
PRO:
pRO:
*p91. s r.o. studii, kter6 by
revll;anzace
revitalizace Kanalizace
kanalizaceaa distdni
Oistdni
9
PROTI: 0
9
pROTI:
0
_-_
a zpracoviitnf projektov6ho
ZDRZEL SE:
O
ov6 dokumentace vdetnd podilni
aredlu obce.
ZOnZef Se, O
17. L64gsto nrnil^---enf snrfnrr.nr nnn-.{i^* ^L - - ,!
iiiquq obecn
osobyZastuniterstvo,*-:#3ii::If:?ry;Hl:#?ffi,[*jffiff
urdendho pro piijmovd vymez:ene
osoby.
PRO:
9
----'' r v 'sJ'rs
PRoTI:
4
O
3l"'d:ilifffi
vu'
ZDRaEL SE:
O
H,Tff
*,
ls. LiLd
nl Drt
kam
Spolek Lungta zPtahy polddal o vyvb5eni tlUetste vtaity dne 10.3.2015 na budovuibecniho
uiadu.
Jednd se o symbolick6 gesto, ale obec tibetskou vlajku nevlastrff.
PRO:
PROTI: 4
ZDRZEL SE: 5
Neschv6leno.
0
piispivek pro OS Folklor a hrltura v podoli.
Byla konstatov{nanutnost piijetf obecnfch pravidel pro poskyiovdnf dotaci.
19.
Zfdost
o
Zastupitelstvo bere Zddost OS Folklor a kultrura v Podolf na vd{omi a o vy5i piispdvku rozhodne po
piedloZenf a kontrole ridetnictvi OS za roky 2012, 2013, 2014.
pROTT:
PRO:
ZDRZEL SE: O
9
o
20. Zr[dost o piispivek OS podolan6.
Zastupitelstvo bere Lddost OS Podolan6 na vddomi a o vfsi piiipdvku rozhodne po piedloZenf
a
kontrole ridetnictvi OS za roky 2012,2013,2014.
PRO:
PROTI:
ZlnZpt Sp: t
8
0
( ))
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odkoupeni
PRO:
jako starosta Obce podoli za
- Kd vdetnd piislu5enstvi.
tel
8
piislusenstvi
PROTI:
O
ZDRZ,EL SE:
,
---
1
22.
piitomn6 o zdmEru obiednat kamerovou prohlfdku d6sti kanal )izace v riseku
Pastvi5td, cca 600m, aby bylo jasn6, zda se mtZe zailt jednato'rekonstrukci chodnikt v t6to
lokalitd.
Byly piijaty 3 nabidky. Nejvjhodn6jSf nabidku zaslalafirma TRASKO, a.s. z VySkova.
Zastupitelstvo d|vSsouhlas s uzavienim smlouvy s firmou TRASKO, a.s. na kamerovou prohlidku
d6sti kanalizace v riseku PastviStd. cca 600m.
PRO: 8
PROTI: 0
zoRZpt sp: t
Starost-ka informovala
23. Nfkup oponr do kulturniho domu. cenov6 nabidky.
Starostka inforneovala piitomn6 o zilmdru_ob.jednat novo.t oponlr do kulturniho domu. Byly plijaty
4
nabidky. Nejvfhodndjsi nabidku zaslalafirma petros lnteri6i z Frydku Mistku.
Zastupitelstvo souhlasf s n6kupem opony do lkulturniho domu og firmy petro5 Interi6r.
PRO:
PRoTI:
ZDRZEL SE: O
8
1
2
S
inemniplan obce Podoti. Zastupitetdbyli
--.-^^^--t--r -^^---'
informo
:!r;Xffi#;:X,
Z proli edn6vrln veiej n6.
formace o zapracovanych zmdlr6ch v fzemnim pl6nrr od Ing. Hadlade
bude
tJ
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
25. Uprava kancelfii obpcniho fiadu.
Starostka informovala piitomn6 o z6mdru upravit kancelaie obepnfho riiadu.
26. T6ma kalenddie na rok 2016
Ztnana Kub6riov6 navrhla t6ma kalend6ie na rck20l6,,Spolkof6 zdjmovddinnost,,. Zastupitelstvo
bere na vddomi t6ma kalen ddie na rok 20 r 6,,Spolkov6 zfiimov 6dinnost.,.
PRo:9 PROTI: O ZDRZEL SE: O
27. Pomnilcv
Starostka informovala piitomn6 o zdmEru zrestaurovat pomnify
v obci. Zastupitelstvo obce bylo
potenci6lni clodavatele s'vyzvouk piedloZenf ,ruuioty na
zajistdni
restaur6torskf:^1T:yoslovit
ch praci.
f33:[]T
28. ZdvEr zaseddulzaqtupilelstva
zaseddni zastupitelstva ukondila starostka obce ve 20.32hod,.
V Podolf 16.2.2015
hay xrj*
ovdiovatel6 zapisu
()
(l
Doplnunizhpilu_ze 4. veiejn6ho zased6ili zastupitelstva
obce podolf
-konan6ho
dne 16.2.2015
podrolf
v brudovi Obecniho riiadu
zastupitelstva z 5. veiejn6ho zaseddni
3$jt1'l'l'j::^i-"-1"-1t: "1.1YdI
s:I.i*6p,:a;ed6nj
zastupitelstva obce podoli doplnit z6pis ze 4.
jako
iakov ov5inrrqicl
ziniq,, ucunlu
nA^i+7 4as+^
ry! !
ovdiovatelzdpisu
uvvr(rvaLet
LaL)Lsu
odmitl
J4
tento po0epsat.
reruo
podep
-^l^-..-^L
sat. Zapis
Z6piipo
po
sfua ob
dle usnesenf
il#;i6?#t1"
^-2.2015
bude dopln[n v bodd
-
Pisemnlt podndt ke kontrole byl pieddn storostce obce
a pie(lsedovifinaniniho a kontrolniho vfboru.
V Podoli 27.2.2015
USNESENi ze 4. zasedr[ni zastupitelstva Obce podotf
konan6ho dne 16.2.2015 v budov6 Obecniho fladu podoli
u4t20t5
Zastupitelstvo obce schvdlilo zapisovateJle z6pisu Ing. Jamilu Kasperovou, n6whovou komisi
Zuzanu Kub6ilovou a Ing. Jaromfra Hastika, ovdiovatele zfupisu Dagmar Smetanovou
a Ing.
Miroslava KiiZku.
214t20L5
Zastupitelstvo obce schv6lilo program 4. zitsedinizastupitelslva obce podoli.
314t20ts
Zastupitelstvo obce schvdlilo povoleni vyjimky zpodtuZakt ]ve fiid1 z1kladni Skoly a otevieni
1. a
5. tiidy ve Skolnim roce201512016.
4t4t20ts
Zastupitelstvo obce schv6lilo smEnu pozemkfi p.E. 76015,76di16,76017 v k.ri. pod.li nad Olsavou
meziMartinem Kovdiem a Obci Podoli. Rozdil vymdr 23 m2 Ladateldoplati zacel:ru71,-Kg m2,
rovndZ zaplati n6klady spojen6 s prodejem a smdnou pozemkf vdetnd dind znabytinemovitosti.
5t4t2015
Zastupitelstvo obce schv6lilo ndkup pozemku p.d. 5846 v k.rilPodolf nad OlSavou:na ddtskdm hiisti
naZiilllttrnf od Agrokomplex Kunovice, a.s. o vymdie 104m2 zacenu 150,- Kd/mil. N6klady
spojen6 s niikupem pozemku vdetnd dan6 znabytinemovitostl traai obec.
6t4/2015
Zastupitelstvo obce schv6lilo ndkup pozemku p. (:.3224178 o vfmdie 42 m2v k.ri. podoli nad
Ol5avou od Kovaiikov6 Anny z Mikovic zacerLu 150,- Kd lmp. Nrlt<Uay spojen6 s n6kup-em
pozemku vdetnd dald' zmbylinemovitosti hradi obec.
7t4t2015
Zastupitelstvo obce souhlasilo se sjedn6nim zdvazku o ziizenlvEcn6ho biemene-s II.ON Distribuce,
a.s. Smlouva(:.1030020898/001, o smlouvd budouci o zlizenivdcn6ho biemene
za ridelem umistdni distribudni sousta.izy
sto?drovl trafostanice vdetnE uzemnEni a podzemnfho
kabelu NN na pozemcfch p.(:.323113 ap.E.323ll4 obce. Tlfk6 se firmy Fullmatik s.i.o.
-
814t2015
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavienim smlouvy o ziizenivdcn$ho biemene d.: OT014330031305/001 s E"ON Distrif;uce, a.s na pozemku obce
{,d. 3224192 zatdelemumist6ni
distribudni soustavy Pefeslf .
9t4t2014
Zastupitelstvo schv6lilo uzavieni smlouvy o uddleni souhlasu provedeni stavby
,,llrotipovodriov6
|<
ochrana tratiZ'6humensk6, k.ri. Podoli nad Ol5avou" se St6tniin pozemkoWm riiadem.
101312015
inndho domu d.p.
6013,6014 a60ll
Nriklady spojen6
1
v
s
riislusenstvim.
Mark6tv
;, daiinabyti
l1l4t201s
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zaddnim studie ,,iistdni a od]vod odpadnich vod v podolf,..
firmE ProVenkov, spol. s r.o.
t2t4t20t5
Zastupitelstvo obce povdiilo Pavla Pod5kubku k jednrini s ing. Horkym na zpracoviniprojektov6ho
zfmEru,,Poldr nad prtmyslovou z6nos* - k.f. prdoli nad Ol5dvou.
t3t4t20t5
Zastupitelstvo obce vzalo na v6domf z6mdr zadat zpracov6nf projektov6 dokumentace vdetn6
podrini 26dosti na piiddleni dotace na zbudo'vdni duchovniho a relaxadniho are6lu otrce.
14t4t20t5
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavienfm novd
smlouvy o n6jmu obecnfho bytu manZelfrm
Havriinkovfm urden6ho pro piijmovd vyrnezen6
osoby.
rst4t20t5
Zastupitelstvo obce vzaTo na vddomf iildostop.ifspevek
pro os Folklor a kultura v podoli
a o vfsi
-zhodne po piedloZenf a kontrole ridetnictvi OS 4aroky 2012,2013,2014.
ffffi!;
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomf ztd2sto
pifspdvek prorlS?odolan6 a o qfsi pifspdvku
rozhodne po piedloZe:ni a kontrole ridetnictvi
OS )uroiylOt2,2013,2014.
17t4t20ts
Zastupitelstvo obce schv6lilo ifudostlng.
Mirosl avaKirLkyrla odkoupeni mob. telefonu
za centf,
2400,- Kd vdetnE piislu5enstvf.
18t4t2015
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavienim..smlouvy
s. finno$ TRASKO, a.s. na
kamerovou
prohlfdku d6sti kanali zace v riseku pastvi5td,
cca 600m.
19/4/2AE
:|;ili/t';l"tvo
obce souhlasilo s n6kupem opony do
fiHtif#"jTffiTil:?Hil3r"#:.'lj:*"".
kulturn(o domu od firmy petros rnteri6r.
o zapracovaaich zmdnkchv fzemnfm
pranu od rng.
2t/4/201s
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomi t6ma kalen
d6ie narok 2016 ,,spolkov6 zSjmovidinnosf,.
V Podolf 16.2.2015
ftiritwt
ha,4fur"ft,(s/r^
^/
fu,/o,Qful_Lt
/
/
^
//('
./6 F, zdfr-
/F',o '/,
z
trul>n &,*
/ *
{tb,i,mh-L4
/ r(tf
f
/
-qv
"
17
', t
d/
nl
r..l
I
tt!
/?v-v.-.{0v
/ u/\/t/^*L/l
(
/
tI
vl
il
tv
'
vvJ
.,-.
r-4_
,/trA&"
r'4/r
{/7
fzQ2pTs
Obecniuiad Podolf, 6 86 04 Podolf 190
V Podoli dne 6. 2.2015
POZVAXKA
na 4. zasedfuti zastupitelstva obce podQli, kter6 se uskutedni
v pond6lf L6.Z.20LS od 17. 00 hod
v budovd obecniho riiadu v podoli, kancel6i starostkv obce.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zahdjeni, urde.ni zapisovatele, volba n6vrhov6 kornise a ovdiovatehi z6pisu
schv6lenf programu 4. zasedfunf zastupitelstva obqe
Inforrnace o plnEnf stanovenych fkohi
smEna pozemkt p.(:.760/5,760/6,760/7 k.ri. podoli nad olsavou.
Zfidost o prodej pozemkt paniL. Raclavsk6
N6kup pozemku p.d. 5846 v k.ri. podol{ nad Ol5avou
N6kup pozemku p.8.3224/78 v k.ri. podolf nad olBavou
Smlouvu d. 1030020898/001, o smlouvd budoucf q ziizenivdcn6ho biemene
smlouva o ziizenivdcndho biemene d.: or-014330031305/001
10. Smlouva o uddlenf souhlasu k provedeni stavby ,,flrotipovodilov6 ochr:ana trati
Zilurnenskd, k.ri. Podoli nad Ol5avou,,.
11. Nrikup rodinndho domu (:.p. 176 na pozemku p.d. st. 251 s pifsluSenslvim,
stavebnf
plocha p.(:.25I a zahrada 60/3, 6014 a i)/l v obci podolf.
12. Schv6lenf nabidky naWptacov6ni studie pro investidni akci
,,iistEni a odvod
odpadnich vod v Podolf".
13.
Nabfdka vyhotoveni projektov6 dokumentace na stavbu,,Poldr nad prtmyslovou
z6nou" - k.f. Podolf nad Ol5avou.
14. Studie pro nov6 duchovnf a relaxadnf centrum obcp.
15. Zfidost o prodlouZenf smlouvy, pron6jem obecnihO bytu.
16. Zddost o dlouhodobf prondjem pozemkri ve vlastnictvi
obce Podoli - p.d. 3222/2,
3233t2"
-fibet..
17. zrTd.ost o projednrinf piipojeni se k mezin6rodnf kagnpani
,,vlajka pro
18. Zddost o piispdvek pro OS Folklor a kultura v podoli-.
19. Trddost o piispdvek OS Podoland.
20. Zddost o odkoupeni mobilniho telefonu.
21. Zdmdr kontroly kanarizace v ulici pastvistd, cenovd nabidky.
22.
{6kup opony do kulturnfho domu, cenov6 nabfdkyi
23. Uzemnf,pliin obce projedndni, dodatek ke smlouvE o fzemnfm p16nu.
24. U pr av a kancillSi i ob ecnf ho riiadu.
25. T6ma kalenddie na rok 2016
25. Zillelitosti, o kter6 byl doplndn program 4. zaseddnfzastupitelstva obce podoli
27. ZdvEr
'
t,
(ltedWo: 6 il tlO't
trarra
oBtrtrivt unan
,il;l
41Bo
sitarostka obce
t /(6 I lo.tS-fi.*(,
-9#z--e1=-
ri .ri:iflL[
i uffian
i
i
:
1go
'. rr:f Flradi5t6
';i';:
i,74-130
v2
kt,itne q/J
Obec Podoli
686 04 Podoli 190
V Podoli 16.2.2015
Nesluiitelnost funkcf starostky Obce podoli
Zadam, aby nadnesnfm zaseddnizastupitelstva obce poobr
byh jako prvni bod programu
projedn6na nesluditelnost funkce starostlcy Obce podoli
s funkci zamdjnantcynd Obce podoli
vykon6vajfci dinnost na riseku stdtni spr6vy vztahujicise lk
rizemni prisobnosti obce podoli. Dle
$5 a $55 zdkonad'
itelstev obci a o zm6n6 nrlkterjch zikoni-,
mdla starostka
mcriljici k ukondeni pracovniho pomdru po
t6, co byla zvolena d
4
obce
Zadarn, aby starostka obce Podoli piedloZila zartupitehini
obce podoli doklad, ktery by
prokinal,
Ze
splnila povinnosti vyplyvajfc
I
ji
z u!,leuvedeh{ho z6kona. Ddkuji.
Ing. Miroslav KiiZka
dlen zastupitelstva Obce ilodolf
trvale byem: podolf 2b5
686 04 po5ta Kunovicb
/z?ipne 4,/l
Obec Podoli
686 04 Podolf 190
V Podoli 16.2.2075
Podn6t k provedenf kontroly
Ddvdm podndt Kontrolnfmu vyboru zastupitelstva Obce pbdoli, aby provedl
kontrolu v souladu
$ 117 ai' ll9 zikona E. 12812000 Sb., o obecnim ziizent(q obcich) v tdchto ziieLitostech:
s
,ffi #nH:11"H#;o'J;:#u""
napi. vederXi evidence obyvatel aj.). Kontrolovdno
by mdlo b'fi, zda starostka Obce Podoli udinila i6dnd a vd{s rikon smdiujfci
k ukondeni sv6ho
pracovniho pomdru, jak je uvedeno v
odst"
6
zdkonad.4gl/2001Sb.,
$55
o voltr6ch do
zastupitelstev obcf a o zmdnd ndkterych zfkoni,po t6, co piijala funkci
starostky obce.
2) Rozpor smdrnice.Rady zpravodaje obce Podoli s pr6vnfmi piedpisy dR,
zejrndna se z6konem
4612000 Sb., tiskovy zdkon. Jedn6 se zejm6na o provdienf odpovddnosti
za vyd v6ni zpravodaje,
ktW dle uvedeneho z,6rkonam6 vydavatel (Obec Podoli) a nikoliv Rada
4pravodaje, jak je
uvedeno ve smdrnici. D6le provedte, prosim, kontrolu, zda jsou u. ,pruuodaji
Obce podoli
uvdddny vsechny ridaje, kter6 vyLaduje
$8 tiskov6ho zdrkorira, vdetn6 toho, kdo je za aktu1lni stav
po 1. l. 2015 odpovddny (zda je to'starostka Obce podoli lrebo piedsedkynd
Rady zpravodaje).
3) MoZndho piisvojeni pravomoci riiadu ze strany Ing. VladimiraMany,kdyZ
od 20. iijna21l4
po dobu ndkolika dnri dinil u Vydavatelstvf Brdzdarikony, kterd byly
v rozporu s rozhodnutim
starosty obce Podoli. Kontrolov6no by nndlo byt, jak Ing.
$hdimir Mana rozhodoval o tom,
kterd dl6nky ve zpravodaji obce Podoli budou uveiejndny p kterd ne, a
v tomto duchu prisobil
n6tlak na Dracovniky Vydavatelstvi Brdzda,piestoZe mu bylo zndmo,
Letimpiestupuje svoje
pravomocl.
Zadam, aby zastupitelstvo Obce Podoli vt'Se uvedeny podnldt ke kontrole
tak6 projedn alo aze
zdvdri kontroly vyvodilo piislu5n6 zdvdry. Na nutnost kontroly nem6 vliv
skuiecnost, Ze se jedn6
tak6 o zdleLitostiminuldho volebniho obdobi. Ddkuji.
S
pi6tels$rn pozdravem
,..A'A*
Ing. Miroslav KiiZka
dlen zaslupitelstva Obce podoli
trvale byem: Podoli 255
686 04 po5ta Kunovicd
//ua*a 7t
Obec Podoli
686 04 Podoli 190
V Podoli 16.2.2015
Podndt k provedenf kontroly
D6vAm podnEt Finandnimu vyboru zashrpitelstva Obce Podoli, aby provedl
kontrolu v souladu s
$ 117 ai' 119 z6konad. 12812000 Sb., o obecnim zlizeni (d obcich; v tdchto z1leilitostech:
1) Spr6vnost vedenf ridetnictvf Obce Podoli, kde dle zjistdlri neni ridtoviino
na podrozvahovych
fdtech v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy a platnou rhetodikou pro oblast podmindnych
zdvazki a pohled6vek. Jednd se napi.: a) o fdtovdnf o smlouv6ch o prodeji pozemkt
na stavbu
rodinnych domri v lokalitd Dralnl,kde v kupnich smlouv4ch jsou uvedeny podminlcy
pro
uplatndnf smluvnich pokut; b) o ridtovrini o vedeni souclnilh sporu; c) o pr6vech a povinnostech
vyplyvajicichzvdcnlch biemen na pozemlry v k. ri. Podolf nad Olsavou aj. Uveden6 poloZky na
podrozvahovych ridtech by mdly byt uvedeny v inventrimidh seznamech majetku
a zhvazklObce
Podoli a mdly by byt piedmdtem inventafizace k poslednirrlu dni kalend6infho roku. Dle
zji5tdni
nebylo na podrozvahovych ridtech v ridetnictvi Obce Podo{i o uvedenych piipadech
vtbec
ridtov6no a dokladov6 inventura piedmdtnych ridtu nebyla
tZ.2014
vthec
provedena.
klt.
2)Dodrleni v5ech ustanovenf smlouvy nazimniridrZbu m{stnich komunikaci, opr6vndnost
platby za$o sluZby ve vy5i 84 62I,- Kd a d61e kontrolu pfdkladti k platbd, vdetnd
dodrZeni
krit6rii ridelnosti, hospod6rnosti a efektivnosti.
3) N6leZitosti a plndni dohody o pracovni dinnosti ze dne 18. t t. 2014 tzaviene s
na administrativnipthca, ridetnji prdce a spr6vce rpzpodtu. Mdlo by byt zkontrolov6no,
zdapiedmdtrnd dohoda je v souladu s plarhrfmi prdvnfmi pipdpisy, zdabylai6dnd
a vdas pod1na
piihld5ka ke zdtavotnimu a soci6lnimu poji5tdni za zamdst\avatele a zdauvedeny
stav nezastir1
vni dinnosti byla antidatovdnh a vyhotovena dodatednd, piidemZ
rosobndvykon6vdny. Soudasnd
zdkladl deho
furrkci hlavni
fdetni, kdyZ vykon tdto funkce neni totoinf s vfkonem futftc. osoby vykon6vajici ridetni pr6ce,
coZ bylo uvedeno v piedmdtn6 dohodd o pracovni dinnosti.
'
linebylyl
vykonfvala
ZadAm, aby zasrupitelstvo Obce Podoli vy5e uvedeny podnpt ke kontrole tak6 projedn
alo aze
zdvdrikontroly vyvodilo piislu5n6 zdv\ry.Na nutnost koniloly nem6 vliv skutednost, Ze se jedn6
tak6 o zSlelitostiminul6ho volebniho obclobi. Ddkuji.
S
pi6telskj'rn pozdravem
H*
Ing. Miroslav KiiZka
dlen zastupitelstva Obce Ppdoli
trvale bytem: Podoli 255
686 04 poSta Kunovicq
P,&lane
//f
t"xpllii
ckr.
Obec Podoli
Podolf dp. 190
686 04 Kunovice
l.ih;
.ry$Sq
&r.""
p'+fls€lV
V Podoli r1.tt.2014
Zddosto uvolndnf z pracovniho pomdru.
Zad6m o
ale
ze dne
fofoar.o zm$nd lralgvni
administrativnf p{6ce a ridetnf. lmlouvv
Drivodem
m6 Z6dosti
je --,.1-^vfkon vereJne mKce srarosu(y obce k 10.11.2014
1.3.2001
i^
S pozdravem
A
,l
/.,/n.-/
y
./
f/6(taooct'Lo /AoqfZfZa.-.t
// // tor'/
'
Sj&
!
oN
ilo
o
o.
I=
o
F
o
q)
irJ
o
A
aaooooooo(
LgqccccAPeeC
!'19!!n!!!rr!--!n
9999999e000dod
EAEfiEoo6o?BBBB
Nuusu$$$rubBH$E
Icccccce
S',A
o
o
o
o
tl
o
O(
o
o
NENNNNN
se99egE
ssasaat
!)
999ee9e
e9e66oo
ESSSRHR
!oPAN(rA
BEEEEB=DEEEEBEts*
sissiAi+S+Fiii
g. _q. E.
O O O o
!!!!'u!!
CL
o.
o
E.
o
S.
o)
(tl
J
sI
q)
o)
s, sr s, s, s,
te i.J ie
oooooo
saA55S
q=
>O.
Y.,
Y=
cL<4.
6d
J<
Iti-o
^'5
To-F
*
,v"l
=-llr
61rd
iJ
ie
!,
[email protected]@@
iJ
irr b iu i'r i'J iu irr
oooooo6a5
sssssasA
i\r
NNivirrirri$ir:
eoooooa5
+
SAASASA
o
o
CL
O
o
o
!o
e-
rld
6.
D
L
$g
]E
o'
lFfig figgfiggggIgggggtgggeB
+g
g-sE$
aE
s
aiI €,-i e= 4 + + A se s+ A+ d-;
;tr
*E, g :
N
3 ,B .g ,E .g ,g ,E ,E ,E :
t
oO'
o
3;", i r*;:l::::::*
$€€€€€€€€
c)
o
5
!)'
fO.
o
4,
g $ € I { i a E'd d d d
F fr
$. tr
g F il 4 4I g.g.5-$
o E=
i' +
;= e='a
r F
3 *: 9. f, q :. 8 fl fl ag
oa
o
$i
&,x
3 AEE"
x;'e
e
9: g*iEl*
;3
3
P
N
E
E
g
w
ql
c
CL
5
o
o
o
oo_
--'
-<oE
N
popgp909090i5
Kr
cr
f
O(
!t
o
CL
dddd5
u,N,g.$.A
1
Aa
oA
oo
oI
_(D
o(N
5'
$r
B.
E: g !.
fl; *$+H.[Et,E,f,;,E,t.f,$
IHg
e =',* a =l = a a a
=.
g
g
g'
q # i -E
*1 *1 *1 *1 E *1 +i ei
E
I
5. *I A *
H i. ;. u g d' F i' i" i" i' i' ^=' F'
e 3
p6
3 -g
E
&
i=.F 4 A E B =. AF,n v 7 n n n
ljgE[[fre889g88BBH
''
-o
TI
E
!,
q
-o'
s!,
d,
o
3
5
i* 3 d. d 0 q p-o D o o, rD D o, o !, 5.i'
E .r:c6E"6i5ij6dddo
B g l" '-
€
g
e
E fi
O'
!,
o
fi A fi fi fr fi fi
es;:E lH H t
:E
HH
g
g
g
g g'g
3B
?g3d??eB
3
-c
H
qtn qtq
-
n
o
3
NNNNNN
NIINN)NN
0)
=
I*tilri555pIi*
N
q)
g FI Fl $ ;1 $
q fr' fi' fr' $' $
.:1
H:
TT
([email protected]
+-t
xx
stts?.
@(t)aa!
-J -{ -t
-l!
N
tr
-{
='x'x'=5
f.
qK3 3G;
$ $ $ q $ $ g g 4 il
HdFE&3Kq
aaa
q''
o'
Dororo6
$'
t
o'\
R
o
xm
o
x
o
il
o
-(r)
o
q)
x
o
tn
-It
o
o-
Ia
N)
o
hra
76017,k.ri. Podolf nad Ol5avou nebo je
VPodolf dne29.t.2015
Vyvd5eno: 29.L201s
Sriato:
'13.L.2nK
$mffiffir'df
ilRao
6
f,dDc
v Podoli,dne L1..L.ZOL1
Ziidost o prodej pozemku
26ddme o projedndnimoinosti prodeje pozemk0
4a r.izemf bfva16 skriidky
odpadu.Hled6me ndjakri vhodnf pozemek,na
skradovdni sena, srdmy a
zemdddlskd techniky.
MEli bychom zdjem niie uvedend parcery,kte16
nal,Eziobecnimu riiadu
odkoupit'Pokud by nebyl z ndjak6ho d0vodu
moZnf prodej,tak bychom se cht6li
zeptat,zda by byla moinii alespori pifpadnii vlimdnf
za j.ingpodobnd velky
pozemek v jin6m mfstd.
Jednd se o tyto parcely:
2s8t/2
257s
rj
2570
764/t
767/2
76Bh
)tE
4649
1300/81
1300182
..
z'=\
Aau2
Ddkujeme za projedndnf na5i iddosti.
,.)
(l
ita€
v Podoliidne
!1.1'20ts
ZAoosr
1aaam o odkoupenI pozemku,kterf sousedis nasi;ni parcelami.Jedna{
se o
pozemek,kterri vyuifviime jako zahrddku.dislo parpely je:
s2/5.
.))
S
pozdravem
6.2.2015
Infornnce o pozemlcr I NahliZeni dd katastru nemovitosti
[email protected]
Informace o pozemku
Parcelni iislo:
sB+s.?..
Obec:
Podoli t59250tla
Katastr5lni rizemi:
qodoli nad OlSa.vou
iisto
964
LV:
Vfm6ra
f72
L04
[m2]:
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti
Mapouy' list:
KMD
Urieni vlim6ry:
Graficky nebo v digitalizovan6 mapd
Druh pozemku:
trvalf travni porost
Vlastnici, jini opriivndni
Vlastnick6 prdvo
Agrokomplex Kunovice, a.s., V tjzlcy'ch 1487,68604 Kunovice
Zprisob ochrany nemovitosti
zem6d6lslgl p0dnifond
Seznam BPEJ
BPE",
V$r*6ra
320514
1,04
Omezenf vlastnick6ho pr6va
Nejsou evidov6na i5dn6 omezeni.
Jin6 z5pisy
Nejsou evidov6ny i5dn6 jin6 zApisy.
Nemovitost je v rizemnim obvodu, kde st5tni spr6vu katastru nemovitosti Cn v/kon5v6 KatastrSlni Liiad pro Zlinsl<]l
kraj, Katastrdlni
pra qovi5t6.-Uhersk6 Hrad iit6
z
Tobrazen6 (daje maji informativni charakter. platnost k 06.02.2015 10:40:50.
2M - 2015 eeskq ifad zem6Ti!fickv a katastElniz , Pod.sidli!t-6..m 1800/9. Kollvlisv, 18211 pqha
Poddni urdend katastriSlnim 0iad0m a pracovi5tim zasilejte pffmo na ieiich q:mail a.dlesLrz.
@
http://nahlizenidoln.cuzkczlzobrazobjeld.asq?encrlpted=bsGuuwFgXJS6bKlnvGoGNy
1
^84
soU
[email protected]
pJ
i
Vetze aplikace: 5,1.0 build 3
bf5J3l83tl{/X6hl7TRCy0q mEV\tur35K9GtC86H
krcmXZ...
1/1
lnformace o pozemku I NahliZeni do katastru nemovitosti
Strrffia d. I
Informace o pozemku
Parcelnidislo:
3224n8n
Obec:
Podoli l'59250'117
Katastr6lni 0zem[:
Podoli nad OlSavou [7242621
Cisto LV:
54
Vfm6ra
47
[m2]:
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti
Mapovi list:
KMT)
Urdenivfmdry:
Graficky nebo v digitalizovan6 map6
Zprlisob vyuZiti:
ostatni komunikace
Druh pozemku:
ostatni plocha
zl
/\[email protected]
Vlastnici, jini oprdvn6ni
Vr-'tnick6 pr6vo
Zprisob ochrany nemovitosti
Nejsou evidov6ny Zddne zpOsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemd evidovand BPEJ.
Omezeni vlastnick6ho pr6va
V6cn6 biemeno (podle listiny)
Jir, :6pisy
Typ
ZmEna dislov6niparcel
Nemovitost je v 0zemnlm obvodu, kde st6tnisprdvu katastru nemovitostidR vykotr6v6 KatastrSlni rjiad pro Zlinsk'f krai, Katastrdlnl
pracovi5t6 Uhersk6 Hradi5t67
Zobrazen5 Udaje maji informativni charakter. Platnost k28.01.2015 12:34:32.
A2004-2015ieskvtiadzem6nxiiiekyakatastrelnia,
rahapn,[email protected]
Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Pod6ni urdena katastr6lnim Uiad0m a pracovir5tim zasilejte pfimo na
http:llnahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted:n0sDDl2qnCisdBB3xlwgXBnilTGOzB
Aq4... 23.1.2015
ilcD€4
k/,r/Auy
SMLO,UVA 6.!
{O3OO2O898/OO,|
o smlouv6 budouci o ziizeni v6cn6ho biemene
zdkona 6, 458/2000 Sb. o
Obec Podolt
stdlo: Podoll 190, 680 04 Podolf
tC:
otC:
00291242
nepliltce
Zastoupena:
Cisto
vlastnick!
Udtu:
podil:
(ddle jen ,,Budoucl
Bc. Jana R,!palov6, starostka obce
6322721/0100
1/1
povinn!")
na strand jedn6
:
E.ON Distribuce, a.s.
se sidlem:
IC:
zapsdna:
bankovnl spoje:nl:
CIslo 0ctu:
za stou p e n 6t
A.
Gerstnera 2151/6, g7O 49 Aesk6 Buddtovice
280 85 400
v OR veden6m Krajsklm soudem v Cesklctl Bud€jovicich, oddit B, vloZka 1772
Komer\ni banka a.s., pobodka Cesk6 Buddjlvice
F.
2794261 20297/01 00
na zdkladd pln6 mocize dne 12.03.2009 spQlelnosti:
E.ON Ceskd republika, s.r.o"
se sidlem:
IC:
IC:
zapsdna:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Aesk6 Buddljovice
257 33 591
v OR vedenem Krajsklm soudem v Ceski,ch Buddjovicich, oddil C,vloZka
l
5066,
zastoupena dvdma povdienlmi z zmdstnanci:
Ing. Milan Hordk, Senior technik rozvoje a vistavby
lng. Jifi Piivara, Technik vfstavby a obnovy DS
(ddle j en,,
Bu
dou
ci oprdv nEn 6")
na strand druhd
(Budouci povinny a Budouci oprdvndnd spole\nd rovndL jako ,,Slg'tluvni strany',)
uzavieli nlZe uve'den1ho dne, mdsice a roku tuto smlouvu o smlouvd hudoucl o zfizeni vdcndho biemene:
6lAr.rex l. - Uvooui usraxbvexi:
1
distribuCni soustavy @eb jen ,,PDS') na Izeml vymezen1m licenci.
veiejn6m zdjmu. PDS mA povinnost zajiSfovat spolehliil provozovdn[,
zemi vymezen1m licenci, tpFi1emZ zfizeni vdcn1ho bfemene je ze strany
Budouci oprdvndne jednim ze zdkonem danlch piedpokladit pro plntpni teto povinnosti.
Budoucl povinnl prohla\uje, 2e je ulluinim vlastnikem pozemku parc.d. 3231/3, 3231/4, v katastr1lnim lzemt
Podoli nad OIEavoLI, obec Podoli, okres Uherskd Hradistd (ddle jqn ,,ZatiZend nemov'ttost"). Katastrdtnt lfad pro
Zlinski krai, Katastrdlnt pracoviStd Uherskd Hradistd eviduje ZatiZenou nemovitost na LV d. 1OOO1 pro katastrdlni
lzeml Podoli nad OlSavou.
1t3
oT-1 030020898/001 /lBA
nemovitpsti stavbu
chnick6hd, vybavenf,
Gilrrx ll. . pneorvrEr Crvrlouvyi
I
t.
Budouci oprdvndnd se zavazuje vyzvat
povinn6ho kuzavieni smlouvy a vrdmci
biemene. V,lzva k uzavieni smtouvy bude
4
Prhbdh a rozsah vdcndho biemene bude vymeze-n v geometriqt<em
soucaisfi smtouvy o ziizent prdva odpovidajf6fho vdan|riu
irii,ln'i.
vazuie
vcetnd
Prdvo vdcn'ho biemene bude ziizeno
zdkonem.
2'
iako casovd
Vdcn6 biemeno bude zfizeno 0platn6,
pdttisfcpdtset korun
ieskfch)
neomezen/6, kter6 zanik| pouze
a to za iednordzovoiy
nShradu
v
piipadech stanovenlch
v celkov6 wsi
ndhrada za ziizenl vdcn1ho biem,ene bude.zaplabena Budouct
oprdvn,nou
6menl o povoleni vkladu do katastru nemovitosh dle konedne
5500,-
ve
tmt[uii iao*a"ni
4
stane nedilnou
ff!,tf/h,ot9tt):ni_.geometrick6ho pl6nu, vyhotovent smlouvy
o
vniaovello f'tienl, poddnt i{vntu na piistusnl katastrdtnt
lch pop
1'
pilnu. Geometrickf pt6n se
K6
(stovy:
thtttd 60 dn| od
zmdnovyho tistu
en4 nemovitosti, bude
I spolehliv1ho provozu
prdva do KN s vyznakenim
pracovnfch dnl na adresu
u smluvnd dohodnout ijinl
oT-1 030020898/001 /tBA
2'
Tato smlouva
nablvd platnosti a lcinnosti
dnem
ieilho podpistl
3.
zfustupci obou smtuvnlch stran.
e bVta..ulgvfela po vzdjemn| dohodd,
lnd, nikoliv v ffsni, pod iaflakem ani za
4.
Ze smlouva nebude
5.
shvba
n
.,a6.--Lv€na.nebo.pgkud
;it;;;;.
pisemn1
nepodstatnou, nebo
chv6ll'
zati2,en6 nemovitost nebude
rlvedenlmi zdvazky vdz'dny. Budouct ipr6;d;y ,
ovat tuto sfirauvu pouze oboustrann, 0dsouhrasenrmi
a
8'
smluvnl strylY prohte$uii,
t"
toho piipojujf svd vlastnoruini
9.
Tato smrouva'byra
Piilaha
V
i,l.:
' lf;EI gF xl.!;iilLi!'ixl!; c i h o p ov i n n 6 h o
mlouvu
Yj:^.:
",pooptsy.
schv,tena usnesenim rady
pied
-
podpisem
v'vvs"v' sr jejim
obsahem souhlast a na d4kaz
'utev"' pfedeily,
lelt
zastupiterstva obce
c.:
situaini snimek pl6novan1ho umtstdnl distribulnfsousfa
(ve):
dne:
...:.....
Budouci povinn!:
V
ze
-
(ve):
dne:
nediln6soac6sf smlouvy
..........., dne:
Budoucf oprSvndn6:
E.ON Distribuce, a.s.
zastoupend, E.ON Aesk6 republika, s.r.o.
Obec podoli
Bc. Jana
Ripalova, starostka obce
Ing. Mitan Hordk
Sinior technik rozvoje a vistavby
Ing.
Jiii pilvara
Technik vfstavby a obnovy DS
$oc
.,/, t7
SM LO UVA_
E. : o r- 0 143 3 0 0 s 1 3 0 s
_"-.3iy"li r*ndho b iemene T-*^---"---".
/0 0 r
Obec Podoli
sidlo:
Podoli 190, 6g6 04 Kunovice
lE:
oo2gtz42
Zastoupena:
Eisfo riitu:
Bc. Jana
6}Z272UOLOO
tll
vlastnickf podil:
(dii le
Rripalovi, starostka
jen,,Povinnri")
na stran6 jedn6
a
E.ON Distribuce, a.s.
se sidlem:
re:
zaps'dna:
bankovni
dislo
spojeni:
tiEtu:
za
sto
upen
F.l\. Gerstnera 2I5t16,37O 49 eesk6 BudEjfvice
280 85 400
v oR vedendm Krajsk'im soudem v eesktch
lud6jovicfch, oddil
KomerdnI banka a.s., pobodka desk6 Buddjovice
B,vloika L772
279426tZOZg7/OrAO
d
na ziikradd prn6 mocize dne o2.oT.2oogspofednosti:
E.ON tesk6 republika, s.r.o.
se.
sidlem:
ra 2LSL/6, gto qs desk6 Buddjoyice
ff Irjl" ,
257 33
v oR veden6m Krajskfm soudem v desk,ich guddjovicich,
oddil C,vloika 15066,
Ing. Dana MrvovS, Manazer v6cn'ich biemerp, na ziiklad6 pov6ieni
if;
zapsdna:
zastoupenai:
591
ze
dne 07.o1.zot3
(ddle jen,,OprdvnEn6")
na stran6 druhr.a
(Povinn,i a Oprdvndnd spoteind rovndi jako
,,Smluvni strany,,)
uzavieli niie uveden6ho dne, m6sice a roku tuto:
smlouvu o zfizenf v6cn6fro biemene
t.: OT-01433003 1305/001 [d6le jen,,Smlouva,,)
k provedeni (v souladu s) ustanoveni s 25 odst. 4 zdkona
8.4s'/zooosb., energetickri zdkon, v platn6m
znEnf, a g L257 a ndsr. zdkona E.8g/20l2!b., obdanskv
zdkonik
'
eftinek t.
Kontakty:
- ve vEcech technick!'ch:
- na zhotovitele smlouvy:
DanaMruov|-545141 834
Blanka Mikulcovd
-
TA7 115 721
oT-0L4130013001/1030012288/OOL_H DG
Lls
/7tl /
r'
/,
ft.// n,//2, /( ' .v/,"/'
/.4//-wrt!1,?:
':j''
obeeni Uiad podolf
V podolf 2g..tO.ZOtA,
1r
,
zadost o sm6nu pozemku
Zedgmeo sm6nu pozemk0
meziObecnim dthdem
ritbcr
podolf a
I
)
;;.,Tfln' :T.HH}:T i: I
ffi ;,T# ijf fff il:
n
a Be q m
et
bytem
ic k 6
m
p,
dn
u
d. 4 e 3
s z 20
1;
Ddkujeme
S pozdrave'm
,.(
)
1oh,l['ho, fl,pt
.
/f<
A+
f.
.
.,.r,ra
'i.
\!\irr\r{1\(t
ta,
''t-]"''....
SeznfilTt $our8dflic (gi-,lT$K)
CJakl tJxit,: fi0ufadnirje Fi0 z(r0i5 dc l(i'l
X
Y
l,u.
f)oColl nod Ctsfivoir (7?4262)
lr'..
"\,
' -t!.,.r
'r
):,f :)..,..
-.tt.
lioC
e41-37 93e54?,52 11650tr9'oti
kv
I
\,
iti!i!,-!/il:.'
\
llcr?n(txirti,
xelezn0 t!"utl[lt'
Iel0,:n6 !r(bk6
$louPsk Plotu
zelB?ns brubl(a
zeleznfi ffubiin
!elezog lirubko
Zele?ne rfublio
zel€rnfl trubho
e 532554,6$ 185048.17 3B
s till2s78.33 1185073'66
{ 532577.10 118F081,51 E
5 5i12564.S0 ,{ 10506'l .{ 1 0B
H 53e856.33 | 185047.37
? 532550.18 1i85u30.68 I
1
--
(
\)
o
"
Arldle w^
)\*"t b
-
trlogtovy
plo$tpvy
znok
?nsk
zelezn0 t.ubLa
t4J Poze ul&
*u ?"[" \t-ui'"8*'v
\9u'L
.)/
16
:)d;
5i P" Tu li
i+ wlra,h n()r
a-.
739/P
.
liJ]Ji
"'r'. .,',J?l',/,j
,(/'.sX
.70!t13t
71q/1
i'i:L
Taloard,M
Zdmdr smdnv nozemku
parc
parc.d.
pozemku lz8fit apozemekparc.
Obec Podoli sm6n( pozemek
pozemku 67 m",^pozemek
Savounebo
jeh
avouneboj
ou nebo
pozemKu )4 m-.
VPodolidne 11. ll.2014
OBEC PODOLI
Bc. Jaria R;ipalov6, starostka obce
2o79
/tOVt S
'
u, //, 4"/r
*$strtr
6.s,+
{?4.
olifeg
ltal
umgm
190
radiS
130
lz
S'
r -- l.l=
.( I
A
\-ty_.
j
-1-'
i'
{---t--'
1.
i.J
!l
c
-,1
*+:"-
).:
(r
xdsu1rnrdp4q snmryzc' rync.Dlopruezg{eu.
rBs77:
dgq
'r"DI
rd
IL
'srug96: s0 -
{slJ N)SI }€p ece>lrlqnd
I
]POLDR NAD PRTIMYSLOVOU ZONOU
oBSAH NABinxy
1. Piedkladatel
2. Piedmdt nabidky
3. Cena
4. Termin
1. piedkladatel:
ing. Tomdi Hork!, - fCrrs projekt
Modr6 154, Velehrad6ST 06
lC:137 00 987
Dr0cz59r10601ss
tel,: 572 57I 435
e-mail: [email protected]
Autorizace : Stwby vodniho hospQddistv[ a lcrajinndho inZenlrstvi
2. piedmdt nabIdky:
Piedmdtem je nabidka na vyhotoveni projektovd dokumentace na dtavbu ,,Poldr nad prumyslovou zonou
k.ri. Podolf" ve stupni pro vydrini rozhodnuti o umfstdni stavby
Krom6 samotn'.fch projektov''.ich praci (vyhotoveni rnfkresov6
soud6stf nabidky
a
texfov6 dokumentace pro fzemnifizeni) je
Pozn6mka: U orientadnfho geologick6ho prfizkumu je uvaZov4no s odbdrem a zrnitostnim rozborem
nejm6nd jednoho vzr:rku zeminy kten-i bude vyuZit pro stavbu \rdze a d6le vfkop nejm6n6 I sondy v
mist6 umist6nihrlze
3.cena:
GEODETICXf pnACE - cena stanovena odhadovanou hodiiovou
Popis i6sti
Cena bez DPH
Zamdleni vy5kopis a po.lohopis - rozsah
Celkem
Kd
Kd
Kd
Niiwh ceny dle stupnd optiinosti
840,-Kd
4 840.- Kd
4 000,- Kd
840,-Kd
4 840,- Kd
Cena bez DPH
DPH
Celkem
1470,-KE
8 470,-Kd
252,-Kd
| 452,-KE
4 000,-Kd /ha
Celkem
Celkem geodetichi prdce
OSTATNi PRI}ZKUMI\E PRACE
Popis i6sti
Orientadni geologickf pruzkum
vzorkri, zmitostni rozbon
Vyjfdieni o existenci sitf
sazbou
DPH
dolha
atd.
-
odbdr
7
I
x4
000
:4 000.-Kd
000,-Kd:7 000,-Kd
4 hod x
300:
1
-
200i-Kd
8 200,-Kd
| 722,-KE
Celkem ostatnf prfizkumnd prdce
PRO.TEKTOVT PRAf]N cena stanovena odhadovanou hodirtovou sazbou
9 922,-KE
Popis
i6sti
Cena bez DPIX
40 hod x 400,- Kd :
N6vrh - vyhotoveni qfkresov6 d6sti
Textov6 d6st, qfpodty atd.
VyloZeni projektu
10
- 6 par6
hod x 300,-Kd: 3 000,- Kd
5 hod x
Vyjfdieni org6nt stfitni zprhvy,
16 000,- Kd
300,-Kd: I 500,- Kd
lOhod x 300,-Kd
:
3 000,- Kd
DPH
Celkem
3 360,-Kd
l9 360.-Kd
630,:Kd
3 630,-Kd
315,- Kd
I
630,- Kd
3 630,-Kd
4 935,,Kd
28 435,-KE
8 022,-KE
46222,-KE
815,-Kd
projedn6ni atd.
Celkem
23 500,-Kd
I]DAJE dNSTfUO HYDROMETEOROLOGICKfHO
Udaje o nJetych
vod6ch
I
CELKEM
fSrNW
zsoo,-Kd
38 200.-KC
cELKovA CENA - cEoDETrcKf , cnol,ocrE A pRo.IEKTovE pRAcE - KoMpLETNi
PRoJEKTovou
DOKTIMENTACT PRo RozHoDNUTi o UmisriNi srAvBy - 38 200,-Kd
BEZ DPII.
4.
te'rmIn:
}.
,
Dle dohody
-
navrhuji termin 29.05.2015
Na Modr6 , dne 05.02.2015
Ing. Tom65 Horky
TCDQO
Spolek Lungta
Dlouhd 2, 110 00 Praha I
tel.: +420 774 298
lt}
Lungta
Praha
e-mail : [email protected] cz
www.tibinfo.cz
ID schrdnky: yTapTpB
reo
6777s845
fdtu
27 00482943 l}0t0
nejsme pldtci DPH
reg.,MV eR dne 5. tt. tgg7
dislo IIls-OVS/1 -33 980/97-R
d.
25.1.2015
Dobr.f den.
dne 10. biezna 2015 si prostiednictvfm mezinr{rodnf kampanE ,,Vlajka pro
Tibet,'
piipomeneme 56" vfroii povstfni Tibet'anrl proti dfnsk6 oliupaci Tibetu,
kter6 bylo
nfsilni potlaieno armridou iinsk6 lidov6 ."pottit y 1df,I9, u pfi nimZ zemiel t6mii
milion Tibet'anfi.
Kampari Vlajka
jednou z nejvyz
nejen Tibet'anri,
mdsta, v ioiskdm roce uZ to bylo 601 obci,
vlaji kaZdorodnd napi. v Ndmecku, Francii, I
iada Sko], vdetnd lJniverzity Karlovy a kron
obdanri eR.
Jm6nem Spolku Lungta Yis il'|drim o..oficiflni projddndni tlto Zddosti
a piipojeni se
k akci Vlajka pro Tibet 2015 a'to vyvi5en m tifetskd vlajlry dne 10. bleznana
budov6
fiadu nebo jin6m iestn6m mfsti.
Podrobnd informace o kampani Vlajka pro Tibet a o situ{ci v Tibetu
najdete na internetovfch
strilnk6ch www.tibi nfo.cz
Pied 25 lety jsme sami Zili v komunistick6 diktatuie. S
4abytou svobodou ted' mrime kromd
ptdva Zft vdemokratickd spolednosti tak6 povinnost por{rihat tEm, jejichz
lijsk6 pr6va jsou
kai:dy den hrubd poruSovilna.
poslednictr
pEt
let
jako
si sbbeup6leni,
nejkrajndjif formu
7a
protestu proti ritlakr t ze strany Ciny , zvolilo 1 3 6 Tibet anri]
Budeme velmi rddi, pokud
nim VaSe stanovisko sdilite prostiednictvim datov6
schrdnky, e-mailem [email protected] nebo telefood- rro iislo lll29g
lf 0.
6telshy'm pozdravem
Koordindtor akce ,,Vlajka pro Tibet,,
Spolek Lungta
Epolek Lungta
Dlouhd2t60g,
le:
STYT
tf0ffiftdu t
t8a6 wunr.frrqta.cz
xcD
OS Folklor a kulturra
v podoli
p
rPofots(g
(Podolskd Friiky a Friiiato)
Frff4y
Zaao.st o piispEvek
26d6me obec Podoli o piispEvek na nSkup krojovffh
souiistive
vrfsi 15 ooo Ke.
Tento piispdvek hodldme pouZit piedevi
FriSky disponuji pouze rukdvci s kor
pro vystoupeni pii chladn6jiim podasf (na
Cena jednoho lajblu se pohybuje v ptedb6Znd cenov6 relaci
cca. 3 5OO - 3 g0O Kdlks,
proto chceme lajbly poiizovat postupn6. Na poiizbni lajbl0 jsme dostali
na konci
roku 2014 tak6 dotaci od Nadace synot ve v.'isi 10 ooo Kd.
Rddy bychorn dodaly, Ze veSker6 piisp6vky, kter6 jsme doposud
dostaly od obce
Podoli di Nadace Synot, byly vZdy a v pln6 rni5i pouZitv vvludnE na poiizenf
krojov,ich
soud6stf pro Fri5ky di Fri56ata. ostatn6 ridetnictvi
es Folklor a kultura v eouoti ;e
na vyZiiddnl k nahl6dnuti osobami povEienrfmi obci
Fodolf.
Za 3 a p1l roku
iinnostiisme mdly 30 vefein,ich vystoupeni, z nichZ 11 byto v roce 20L4. pravidelnE
vystupuieme na akclch v Podoli o tdke reprezentujeme podo(
ioko z:dstupkynd obce i na ostatnfch
akcich v rdmci Mikroregionu Dalnf pootiavi i mimo ndj.
snaZime se o zachovdni kulturniho dddictvi v naii obci, v roce 2014 jsme podoti
v
po t6mdi
40letech obnovily.zvyk'Noseni Eteikq, kfolkloru vedeme tdk6 ddti - o tom
svdddi takd jejich
pravidelnd (a hojnd) spolurtiast na naiich vystoupenich.
Kromd folkloru se snaiime takd o aktivni tiiast no
iin,ich Qktivitdch v obci, spoluprocujeme se
Sdruienlm pro v'istavbu Kople sv. Ducha o
farnim spoleienstv(m ii organizujeme ndkterd sportovni
oktivity v Podol[- napi. cvideni pilates pro ieny ii ?viieni pro d,ilti 3-6 let.
Piedem ddkujeme za kladn6 vyyfuen( na5f Zddost.
Mgr. lvanq Mikuikavd
-
Za Obianskd sdruZeni Folklor o kultura v podoli
V Podolf, dne 22. L.201s
/^:_
@
[email protected]
4.2.20L5
V6c : Ziidost o finandni piisp6vek
Timto Vtis Ziiddme o finandni pi(spdvek ve vf5i 8.000, - Kd prp OS pODOLAtrtE, kterf bude pouZit
k ddstedn6mu pokrytf finandnfch niiklad0 sportovnlch a kulturh6 - spoledenskfch
akci poiddantch
pro dEti a dospE16 v roce 2015. Jednd se zejm6na o sportovnE.ispoledenskd akce,
kter6 poidddme
kaZdorodn6 ve spoluprdci s Obcf Podoli, sportovnlkomisl TJ podoll oddllem kopan6 a mlstni
knihovnou, d6le pak tradidni piedvdnodnfakce pro podolskd dEti ptedskolniho i Skolniho v6ku.
S pozdravem
piedseda
OS
&#/a/@,ra' ,v+wia+
,-O!r"ni
Strdnka 1 z
uiad podoli
piikl6d6m cenovou nabidku na oponu
Ad>
S.O6O cm x v.345 cm
materi6l samet bordo, iaseni x 1.S
3 + 3 pruhy v.365 cm
spotieba 22 m x S40 Kd = 11 B8O K6 bez DpH
(cena je vd.Siti)
ndstiik na nehoilavost..........2 6g0 Kd bez DpH
po5tovn6..... .......300 Kd ( vd.DpH)
lh0ta.- do 4 tlidnfr od sloZeni zAtohy samet nemdme
9?9?"i
skladem a museli bychom ovdiit u dodavatele,
zda
ho m6 skladem.
S podzravem
Jana Ruckd
PetroS lnteri6r
tel:558 6218 1g
From: Obecni'fiad podolj
Sent: Friday, November ?_8,2014 2:13
To: Inq. Radomir petroS
Subject: poptSvka opony
pM
.i
Dobryi den,
popt6vdme do na5eho kulturniho Oomu OivaOelni
oponu z bord6 sametu s 50% iasenim. Stavebniotvor
m6
x 345 cm' opona bude zavdsena na st6vajici zdv6s lanko s r<rir<ou siaieho typu. Bez
Prosim o cenovou nabidku a zda je molny termin zhotoveni je5t6
v leto5nim roce.
i}i:;fi,?tt
D6kujia pieji p6knf den, Jarmila Kasperovd, mistostarostka
obce pbdolr.
Obec Podoli
Jarmila KasperoVd
Podoli 190
686 04 Kunovice
tel:777 155 329
u&rvN" {u.t, zdrr
r.r2.2014
1
ffifl,1€
TUCH'LER
ieli3tnf & textilni fechnikq spol. s r.o.
Komonrkliho 4?Z 6.6450 01c2d u Srno
+420 lol' 4425 491 1
ri +d20(0t5.44?24202
o.molt inlo€tuchlore
t
'
-
te
1 | 6a i27 o.
ue
w,luchlw,cz
cz4 |
60;
427 o
osec BoDot[
let29 12 42P
odoli 190
e,2686 04 KUNOVTCE
(
)
Nobidko NAs 14O35,4
Obi. iislo
Prodeice
Oblednol
Typ zdsilly
Dtuh doprovy
Dotum
Dotum ob[-
Zokde Eislo
0r, t2.2014
201621
V6i FM
NoBe
N31
zckdzko
447-oo I
4O1
Ozno€eni
vystoveni
4t.122014 |
EXW
jZprocovol
Pofei
1
Zdslupce
Mrilloiord
Fo Tuchler spol,s,r,o,
CZK/Jedn.
Jedn.
Kon[ekce
Slr.
/
ks
CZK/Celkem DPH
8.495,00
l6-990.00
2l
z ieviSlniho rometu Chopin
100% bovlno, 35Og/n215iie l.50cm
ssmozhdiiyd,dle EN I 3773{l
6NORM A3800 o
j, oruenn
BOB00 TRI
Flozmdr: 300 x 345 cm
Barva; vihov6
Nahofe kuitfta, iaseniS0%; dote kaD$a s oh:vkem
Firmo io registrovond
v obchodnim reisfiiku veden6ho KroilJlrfn obchodnim goudem v erna
{ddil C, vlolka 2576,
spol. s r. o, Sudi!16 ia Brno.,ploli iesk6 obchodni pr6vo.
Plotebni
podrninky
14 dnri bu.ze etevy
Eonkovni spoicni; Sberbonk CZK.Kouo,
i.
0. 406OO I 397i, Kod
6800, Swift; V}OECZ2X,IBAN: CZGQ680000000040600
Ceno celkem bNz DPH:
3929
6.?90,00
3.567,90
czK
czK
20.557,90
CzK
r
DPH
21%
Ceno celkam s OPH:
".1
|
/
7&/tlw(W
/
- wa'r" ,/;.
n4//'H /u I /d/i'
Radovan Preis
Siti divadelnich opon-zdvEsu
Studnice 82
68309, Vy5kov na Morav6
Tel. :774 525 988
e-mail : [email protected]
Podolf
p[TogEZNA cENoVA NABIDKA
(,r)
KONFEKCE - Ziivdsy - jeviStni s"amet cHoprN Loo%bavrna '135o
g/m2,
,
Samozha5ivri . dle EN 13773 _ C1 dle OflNORM 81
siie
r.50 cm
,
,e1 ,TR1 ,
Dle DIN 4702BI,barva dle domluvy , Uchycenl na tkanidky,
Raseni 50%, d6lka na mist6
Rozmdry : 6 m x3,5 m ddleno dle domluvy
32372,-
Doprava
2000,-
MontiiZ
()
2 500,-
Celkovii cena bez Dpt-{
DPH
36972,-
2L%
Celkovd cena s OPH
iA c4t n^
44
6L5,12,-
Ve Studnicich 13.1.20i.5
S
pozdravem preis Radovan
i fiad Podoli
[email protected] ni ka.cz
28. listopadu 20L4 L7:L2
I i
OdeslSno:
Komu:
PiedmEt:
Obecni6iad Podoli
Re[2]: Nacendni
Dobni den,
v piipad6 50 % iaseni poditejte s konednou cenou 30 090
Kd plus cenq montilZe
9800
Kd
(pokud budete chtit)
b/4
,lQrl + (./ Jl7
t-t /,/t
v rv(w
' t 9'v, = 7!1ht4,,
.rt Q
Cenyjsou bezDPH21-%
S pozdravem
/
Best Regards
/
Mit freundlichen GriiBen /
C
yeaxeHueM
Martin Libenskri
/ Geschdftsfiihrer / Chief Executive Officer
Stardom Company s.r.o.
Jednatel
/
--
gea ndtech.co m
$,vww.sta
el.: +420
.. ,%
7
2L 224 L35
rigina I M essage--> From: "Obecni 0iad Podoli" <[email protected]>
---O
> To: [email protected]
> Date:
Ll/28/L4L4:45
> Subject: Re: Nacen6ni
> Dobpi den,
> Obec Podoli
> Jarmila Kasperovd
> Podoli190
> 585 04 Kunovice
> tel:777 155 329
>
---- Original Message -----
> From : <[email protected]>
Jarmila Kasperov6, mistostarostka" <[email protected]>
> Sent: Wednesday, November 26,2Ot4 8:18 PM
> To: "Obec Podoli,
> Subject: NacenEni
> Dobni den pani KasperovS,
> opona v tomto rozm6ru a pti 100 %oYasen( a s olovem v cen6 39 890 Kd s tim,
>
ie oponu jsme schopni dodat, pokud dojde
k objedniini do pti5ti stiedy do
> 12:00 do 15.12 nejpozd6ji by mohla probdhnout montdi.
> Cena dopravy, montdZe a zakrdceni na m[st6, coZ je nejlep5i kvirli nefovnosti
> podlah a ideiilnid6lce opon v cen6 9800 Kd. Harlek'in nepotiebujete? HarlekVn
ffa,--r1.."*
.7
! lo
/
zd /(-
> na takovou d6lku a v'fSku 30 cm by vysel na
7g0o Kd. (miilii mini opdnka nad
> hlavnioponou by mdla b'it ve stejn6m materiiilu)
> Uveden6 ceny jsou bezDpVl2L%
>s
tvourbou opon a jevistni techniky mdme iadu pozitivnich
referencii m0iete
http:/ /www.sta gea n dtech.com/refe re n ce
> se pod ivat zde:
> s pozdravem
/
Best Regards
> Martin Libenskri
> Jednatel
/ GeschdftsfUhrer /
/ Mit freundrichen GriiBen /
c yeaxexr,rErvr
Chief Executive Officer
> Stardom Company s.r.o.
> www.stageandtech.com
> Tel.:
>
+420721.224135
---Original Message---
> > From: "Obec podoli, Jarmila Kasperovd,
mlstostarostka,,
> > <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Date: LL/26/L4 t4:O7
> > Subject: opona
(
> > Od: Obec podoli, Jarmila Kasperovd,
mfstostarostka <[email protected]>
> > Piedm6t: opona
'
> > Zprdva:
> > Dobni den,
> > na zilkladd telefonick6ho hovoru s p. Libenskrim
poptiiviime piednipponu do
> > kulturniho domu. stavebni otvor md rozmdry
GOo
x 345 cm. opona bude
> > zav65ena na stdvajiciziiv6s. prosim o cenovou
nabidku a dasov,i horizont
> > zhotoveni. Ddkuji. p6knri den. Jarmila Kasperovd.
> > Tento email byl odesliin pomocikontaktniho
> > Technologies http://www.stageandtech.com
formuliiie z stage and
(i
_.)
usNrlsENi
z 5. zasedfni zastupirte stva obce podoli
konan6ho dne 27.2.2015 v budov6 Obecniho rfladu podolf
U5t20l5
1
.t
1
Zastupitelstvo obce schv6lilo zapisovatele z6pisu Ing. Jarnlilu Kasperovou,
n6vrhovou komisi Ing.
Vladimfra Manu a Dagmar Smetanovou a ovdiovatele zipisu Pavla podikubku
a Ing. Jaromfra
Hastfka,
2t5t2015
Zastupitelstvo obce schv6lilo doplndni zdpisu ze 4. zasedini,zastupitelstva obce podoli
o n6sledujicf
vdtu: Pfsemn;i podndt ke kontrole byl piedrin starostce obce a piedsedovi finandniho
vyboru a
kontrolnfho vyboru.
3t5t2015
Zastupitelstvo obce schv6lilo program 5. zaseddniroz5iiend|ro o doplf,ujfci body.
1. Zddosto prodlouZeni kolaudace na p.d. 650139 manZehi Snopt ory"n
2. Lddosto prodlouZeni kolaudace na p.d. 650131 manZehi Jak5?kovych
3. Zfudosto plispdvek na dotaci pro oS Folklor a a kultura v podoli
4. Podndt pro zastupitele - pomoc pro pozristal6 v l/herskdm Brodd
5. Zddost o dotaci z Zivotniho prostiedi na auto, 5t6$kovad a konteinery
6. Zfudosto dotaci protieroznf vysadba v lokalitd Lolaty
4/s/2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomi Lddosto prodlouZenf kblaudace p.d. 650139 manZehi
Snopkovfch.
515t2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomi Lfudosto prodlouZeni k6laudace na p.d. 650131manzelt
JakSikovych.
615t20ts
Zastupitelstvo obce schvdlilo dotaci pro OS Folklor a kulturd v Podoli na n6kup krojov;fch
souddsti
ve vySi 15000 Kd.
7t5/201s
Zastupitelstvo obce schvdlilo dar pozristalym po tragick6m rtestdsti v restauraciDruLbav
Uhersk6m
Brodd, ktery bude zasldnna(:.637326210800 ve vfSi 10000 Kd. Zastupitelstvo vyj6diilo
soustrast
s poztistalfmi azveiejnilo na svych webovfch str6nk6ch dislo ridtu pro
veiejnou sbirku.
8t5t2015
glslzol'
SniLddosti o dotaci napoiizeni svozov6ho
bioo{pad z operudniho programu Livotniho
6dosti'
Zastupitelstvo obce schv6lilo zhmdr piipravy Zddostio dotaci na projekt protieroznf vysadby
v lokalitd Lopaty a povdiilo starostku vypracov6nim n6vrhu z6dosti.
l0ts/201s
Zastupitelstvo obce schv6lilo uzavieni dlouhodobd pachtovni smlouvy na d6st pozemkt p.d.322212
Javorovi, Vldnov 1166, za n6sledujicich podminek:
sortimentu, tj. potraviny a smisen6 zbohi, prodejni
i smlouvy ze strany pachtliie Vlastmila Javora mriZe
podeps6nim {6to smlouvy.
lUst20t5
Zastupitelstvo obce souhlasilo a akceptovalo cenovou nabidku ing. Horkdho na vyhotoveni studie,,
Protipovodiov6 opatienf - suchy poldr" v lokalitd Prostiedni dily apovdiilo starostku piipravou
smlouvy.
lasDaE
zpracovdni studie pro ,,Duchovnf a
i bylo molnd pouZit i pro jin6 ridely
Zastupitelstvo obce vzaLo na vddomi ilfudosto piispdvek ieskdho svazu vdelairi
a o vysi piispdvku
rozhodne po zpracovfni zdsadpro poskytov6ni dotaci.
t4t5t20t5
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo se schvdlenim dodatku d.
l5tst20l5
1
kd smlouvd o fzemnfm p1lnu.
Zastupitelstvo obce schv6lilo ripravu kanceliii na obecnfm riiadu dle piedloZen6ho
n6whu a
pov6iilo starostku zaji5tdnfm u.ib6rov6h o iizenina dodavatele.
V Podoli 27.2.2015
2
z6pis ze 5. veiejn6ho zasedfni zastupitelstva obce podoli
konan6ho dne 27.2.201sv budovi obecniho fiadu podoli.
Zadhtek:17.00 hod
Piitomni:
9 dlenri zastupitelstva obce: Bc. Jana Rypalov6, Ing. Jarmila Kasperov6,Dagmar
Smetanov6, Ing.
Jaromfr Hastik, ZuzanaKub6iov6, Ing. Vladimir Mana, Pave! poashUt<a, liIUDr. Eva Dokoupi'iov6
dostavila se v l7 .32 hod - viz prezendni listina (piiloha i. S/l)
-
Program:
Zahiljeni, rrdeni zapisovatele, volba ndvrhovd komise a ovdiovatehi z6pisu
Schv6leni programu 5. zasedfuni zastupitelstva obce
Informace starostky obce Podoli o
Zddost o dlouhodobf pron6jem
e podoli - p.d. 322212,3233/2.
Cenov6:nabidka na vyhotoveni studie,,
atleni_ suchf poldr,,
laxadni are6l"
1'
2.
3.
4.
5.
plndnf
pozemkt
p
t
smlouvd o rizemnim planu.
10. ZhIeLitostl o kter6 byl doplndn program 4. zasedfnizastupitelstva obce podoli
11. ZdvEr
Prubdh jedn5ni:
rcenl
tehi
Jedn6ni zahiljila a iidila starostka obce Bc. Jana Rypalov6 - dale jen starostka. V rivodni d6sti
konstatoval a, 2e jednfnf bylo i6dnd svol6no pozvfunkami
viApflonu E. Sl2, zveiejndno na uiedni
tabuli obce a vyhld5eno obecnfm rozhlasem. Pot6 vznesla dotlz,, zdahodldndkdo poiizovat
audiozfnnamz tohoto zaseddn| Kladnd odpovdddl lng. VladirirftMana,Ing. Miroslav KiiZka. RovnEZ
starostka oznirnila, Ze obec audiozinnampoiizuje" Starostka
4avrhla zapisovatele, n6vrhovou komisi
a ovdiovatele z6pisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, n6vrhovou komisi a ovdiovatele z6pisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele:
-
,
Ing. Jarmila Kasperovf
7
PRo:
Zastupitelstvo obce schvaluj e n6vrhovou komisi
Ing. Vladimir Mana
PRoTI:
PRo:
8
PRo:
8
O
PRoTI:O
8
PRoTI:
Dagmar Smetanovf
Zastupitelstvo obce schvaluj e ovdiovatele z6pisu:
Pavel Pod5kubka
PRo:
Ing. Jaromir Hastik
I
8
zDRZEL SE: O
:
PROTI:
q
O
ZDRZEL SE:
O
ZDRZEL SE:
O
ZDRZEL SE:
O
PRo:
PRoTI:
ZDF.ZEL SE: O
Starostka sddlila, 2e Ing. Miroslav KiiZka, jako schv6leny ovdiov atel zhpisu ze 4. zased1ni
zastupitelstva odmitl z6pis podepsat avyzvala jej k piedneseni piipominek.
N6mitky Ing. Miroslava KiiZky k z6pisu ze 4. zasedfuni:
1. V z6pise je chybnd uvedeno, Ze zastupitel6 schv6lili
projedn6ni bodu o nesluditelnosti funkci
starostky Obce Podoli, Twhna tom, Ze tento bod byl zaspupiteli zamitnut. Stejn6 tak
nesouhlasi s tim, Ze starostka obce ihned piinesla dokurntent prokazujfcf fkon, smdiuiici
k ukondeni pracovniho pomdru s Obcf Podoli a i,e jej piqdloZila zastupitehim k projedndnf. Dle
jeho n6zoru piedmdtnf dokument nepiinesla, nepiedloZila a tento bod programu,r.Uyt
projedn6n.
Zastupitel1 se proti jeho n6mitce ohradili: navrhovan;f bqd o nesluditelnosti funkci byl do
programu schv6len a piedmEtnf dokument piinesen byl.
Hlasujeme o zmdnd zdpisu dle n6mitky d. 1:
PRO: I
PROTI: 5
ZDRZEL SE:2
Ndmitka nebyla schv6lena.
V
17.32hod se dostavila MUDr. Eva Dokoupilovd
2. Nebyl zu:znanrcnfinprubdh 4. zasedhni. Nebyla zaznamerffunarozprava.Nesouhlasimstim,Le
zikon o obcich v par. 95 uv6di, Zem|byl.zaznamen6n prubdh a vysledek hlasovdni nikoliv
prubdh zasedirni, coZ jsem poZadoval. Nesouhlasim s op{dnym vfkladem zikona,jak piednesl
zde piitomnli Ing. Vladimir Mana.
Hlasujeme o zm6nd zdpisudle n6mitky d. 2:
PRO: 1
PROTI: 4
ZDRZEL SE: 4
N6mitka nebyla schv6lena.
3. Y zdpise ze 4. zasedhnizastupitelstva Obce Podolf poZaduji doplnit vdtu: Pisemnf podndt ke
kontrole byl piedrln'starostce obce a piedsedovi finandnffio qfboru a kontrelniho qfboru.
Hlasujeme o zmdnd zdpisudle n6mitky d. 3:
PRO: 5
PROTI: 2
ZDRZEL SE: 2
Z6pis bude doplndn.
4.
Dle m6ho ndzoruusneseni neni srozumitelnd formulovtlflo. Napi. v bodd zdpisu22 jeuvedeno,
le zastupitelstvo d6v6 souhlas s uzavienfm smlouvy, ooZ dle m6ho nfnoru je Spatnd, nebot'
Lddnd takov6 smlouva nebyla zaStupiteltm piedloZena.
Hlasujeme o zmdnd z6pisu dle n6mitky d. 4:
PRO:
PROTI: I
ZDRZEL SE: 7
N6mitka nebyla schv6lena. Dal5i n6mitky nebyly vzneseny.
I
2.
Schvflenf programu 5. zaseddni zastupitelstva obce
Starostka zahdjila. jedn6ni o programu 5. zased{ni obce. Podala r16vrh na rozSiienf programu.
Hlasujeme o doplndni programu o tyto body:
1. Zhdosto prodlouZeni kolaudace na p.d. 650139 manZQlt
2. Zddosto prodlouZeni kolaudace na p.d. 650131manZ{hl
3. Zhdosto piispdvek na dotaci pro oS Folklor a a kultura v podoli
4. Podndt pro zastupitele - pomoc pro pozristal6 v Uhersk6m Brodd
5. Zfudost o dotaci z Livotniho prostiedi na auto, Stdpkovpd a kontejnery
6. Zddosto dotaci protierozni vfsadba v lokalitd Lopaty
PRO:9 PROTI: O
ZDRZEL SE: O
Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zaseddnirozSiien6ho o dopliujfci body.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
Obce P
Starostka konstatoval a, Le ukoly z minulych zasedfuni zastupi
jsou prubdZnd plnEny.
4. Zidost o prorllouZeni kolaudace
na p.i. 650/39 manZelt
Zastupitelstvo obce bere Zfdost o prodlouZeni kolaudace na p.(:. $50139 manZehl
vddomi. Bude projednina.na ndkter6m z dalsich zasedini.
1a
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRZEL SE:
itelstvo obce bere Lildosto prodlouZeni kolaudace na pid. eSOtZTn6.]nZettt
vddomi. Lddostbude proje dnhnana n6kter6m z dalsfch zasedhni.
PRO: 9
PROT'I:0
ZDRZEL SE:
Starostka a mistostarostka prohl6dly predrozene, treetni aokl
O
Ina
O
I
obdanskdho sdruZeni a neshledalv
nesrovnalosti
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro OS Folklor a kultura v Podoli na n6kup
krojovfch soud6sti ve
vf5i 15000 Kd.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
tjl:tlj" poskytnuti piispdvku
Uh
poztistalym po tragick6m nestEsti v restauraci
Iff;J1":1Ti:_Y,X
DruLbav
Uhersk6m Brodd.
Zastupitelstvo obce vyjadiuje soustrast s pozristalfmi a zveiejhuje na svfch webovfch
strrink6ch dfslo
tidtu pro veiejnou sbirku.
Zastupitelstvo obce schvaluje dar pozristalym po tragickdm nestdstf v restaurac iDruzbav
Uhersk6m
Brodd, kterli bude zaslimnad.637326210g00 ve qfsi 10000 K8.
PRO: 8
ZDRZEL SE: 1
Starostka sezn6mila zastupitele s moZnosti poifdit svor"W
il, Stdpkovad, vysavad listf a
kontejnery na bioodpad s dotaci z operadnfho programu zivotruhoprostiedi.
Zastupitelstvo obce schvaluje zdm& nazpracovdnipodhniZddbsti o dotaci napolizeni
svozov6ho
autombbilu, Stdpkovade, vysavade listi a kontejnerrlna bioodphd z operadnfh";;o;-;,
Zf1"i"lt
prostiedi a povdiuje starostku rrypracovdnim n6vrhu L6dosti.
PRO: 9
PR.OTll:0
ZDRZEL SE: O
I Wsadbv v lo
Zastupitelstvo obce schvaluje z6m& piipravy zddosti o dotaci
tra projekt protiierczni vfsadby
v lokalitd Lopaty a povdluje starostku vypracovilnfm n6vrhu zdoosti.
PRO:
PROTT: 0
ZDRZEL SE: O
9
10.
mkri ve vlastnictvf
Firma ROSA market s.r.o. st6hla iildost o pronSjem vfSe urledenych pozemkt ve
vlastnictvf obce.
26dosto dlouhodobf prondjem z drivod,, p.ouorou6nf oLchodiri dinnosti v mfstni prodejnd
,,Dolanka,,
podal Vlastimil Javor z Vldnova.
PRO:9
smlouvy na d6st pozemkri p.i:.322212 a
1166, za n6sledujicich podminek: rodni
ny a smf5en1 zboLi, prodejni doba min.
strany padhtjie Vlastmila Javora mriZe obec od
t6to smlouw.
PROTI:
ZDRZELSE: O
O
11.
onefYo-i - SUChf pOldr,,
obce souhlasi u,u5."pJyj_g
.,[email protected] studie,,
-r-Tjl_n_t1"t:tvo
Protipovodriov6 opatienf - suchf poldr" v lokalit6 Prostiedni
starostku piipravou
4ity
"povEiuje
smlouvy.
ceno_v
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRZEL- SE: O
12.
Zastupitelstvo obce poZaduje ripravu studie v prostoru pied donlem chovatelt tak,
aby byla zachov1na
max. travnathplocha.
zprataovdni studie pro ,,Duchovni a
i bylO moZn6 pouliti pro jin6 ridely
PRo:
7
PRoTI:2
ZDRaEL SE:
neZ pro
O
13.
Zastupitelstvo obce bere Z6dost o piispdvek
svazu vdellairi na vddomi a o vy5i piispdvku
rozhodne po zpracovini zilsadpro poskytov6nf dotaci.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
14.
Zas
pRo:
e
flf"
Ing. Miroslav KiiLkaode5el s omluvou ve 21.4g hod.
15. Uprava
kanceldii obecniho rfliadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje ripravu kanceldii na obecnim riiadb dle piedloZen6ho
ndvrhu a povdiuje
starostku zaji5tdnfm vfbdrov6ho iiz,eni na dodavatele.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
16. Zix6r
PLtd zasedhnf zastupitelstva ukondila starostka obce ve 22hod,,
V Podoli 27.2.2015
(;
4
pqgr"lqud
@
Podotf, 686 04 podolf r90
V Podoli dne I 8.2.2015
POZVANKA
na 5. zasedhni zastupitelstva obce podoif, kter6 se uskutedni
v p6rek 27.2.2015 od 17. 0O troO
v budovd obecnfho riiadu v podolf, kandel6i starostky obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
ffi:[ffi||}|"
It
a
ovdiovatelri z6Pisu
Zhdost o dlouhodoby pron6jem pozemkt ve vlastnlctvi obce podoli
- p.8.3222/2,
3233t2
Cenov6 nabidka na vyhotovenf studie ,,protipovod,flovd opatienf
- suchy poldr.,.
nfa relaxalni dredl,,.
ke smlouv6 o fzemnfm pl6nu.
10'
11.
ZilleLitosti' o kter6 byl doplndn program 5. zasedhnf zastupitelstva obce podolf
ZdvEr
t*ti 4
(B- r
oy
starostka obce
sffiHffirsfl
unnn
6s6 04 poport t s
okrss Uhersl<6 Hrad
tel.'. 572 574 130 7
Vyvdseno 18.2.2.615
Prezenini listina
5
Clenov6 zastupitelstva:
Bc. Jana Rfpalovd
fng. Jarmila Kasperovf
Pavel Pod5kubka
Dagmar Smetanovi
Ing. Jaromir Hastik
Ing. Vladimir Mana
Zazanz Kub6ilovri
Ing. KiiZka Miroslav
Z._t-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaa
MUDr. Eva Dokoupilov6
Host6:
jm6no a piijmeni:
podpis:
,I
\,
I
i"
t
Ir t'r/
U
.](
,t2 n'
/-/
USNESENi z 6. zasedfni zastupitelstva Obce podoli
konan6ho dne 11.3.2015 v budovb Obecniho riiadu podoli
U6t20t5
Zastupitelstvo obce schv6lilo zapisovatele z6pisu Ing. Jarrnilu Kasperovou, n6vrhovou komisi Bc.
Janu Rfpalovou a Pavla Pod5kubku, ovdiovatele z6pisu Dagmar Smetanovou a Ing. Jaromira
Hastika.
2/6t20ts
Zastupitelstvo obce schv6lilo program 6. zasedtnirozSiien6ho o dopliujici body.
1. Zmd.na rozpodtu obce na rok 2015 d.l
31612015
Zastupitelstvo obce schv6lilo zmdnu rozpodtu obce na rok 2015 d. I takto:
a) $ 3636 tnemnrozvoj,pol.612l budovy, stavby, haly: 1 265 000 Kd
b) 5 2219 pozemnf komunikace, pol. 5169 ost. sluZby: 125 000 Kd
c) 52219 pozemnikomunikace, pol. 612lbudovy, stavpy, haly: 610 000 Kd
4t6t20r5
Zastupitelstvo obce schv6lilo rcalizaciz6mdru,, Duchovni 4 relaxadni areillv Podolf" a schv6lilo.
financovrini 26m6ru s celkovou vySi uznateln;fch ndkladri 4 942207 K() s vlastnfm podflem obce
Podoli do max. vyle X41 333 Kd. D6le zastupitelstvo obce sghv6lilo financov6nf rodnich niikladti ve
vf5i do 60 000 Kd roiin6 po dobu udrZitelnosti projektu v letech 2016 ai,2021.
5t6t2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vddomi informaci starostky o riehrazeni n6sledn6 p6de pii obnovd
krajinnfch struktur po vfsadbd a schv6lilo vydkat na vyhl65pni novfch vyzev.
V Podoli 11.3.2015
.
;;
;;;*";,h;;;
r
l/,,
/
el ,q
"/,.u{+
Ol
Ing. .Jlarrr,lila Kasperova, mr itostarostk obce
Z6pis z 6. veiejn6ho zasedrflni zastupitelstva obce Podoli
konan6ho dne 1.1.3. 2015 v budov6 Obecniho rftiadu Podoli.
Zatiltek:18.00 hod
Piftomni: 7 dlenri zastupitelstva obce: Bc. Jana Rypalov6, Ing. Jarmila Kasperov6,Dagmar
Smetanov6, Ing. Jaromir Hastik, Zuzana Kubiiriov6, Pavel Pqd5kubka, Ing. Miroslav KiiZka viz
prezendni listina (piiloha E.6ll)
Omluveni: Ing. Vladimfr Mana pro pracovni cestu, MUDr. Eva Dokoupilov6 pro pracovni cestu
Program:
Zahiljeni, urdenf zapisovatele, volba ndvrhovd komise a ovdiovatetri z6pisu
2. Schv6leni programu 5. zasedini zastupitelstva obce
3. Informace starostky obce Podoli o plndni stanovenych rikolt
Duchovni arelaxadni are6l vPodoli
Protierozni vfsadba v lokalitd Lopaty
Zdvdr
1.
4.
5.
6.
Prubdhjednrlni:
1.
Jana
poz
Jedn6nf zahdjila a iidila starostka obce Bc.
i
konstatovala,Lejednfini bylo i6dnd svol6no
uiedni
tabuli obce a vyhl65eno obecnfm rozhlasem. Starostka navrhlp zapisovatele, n6vrhovou komisi a
ovdiovatele zhpisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele, n6vrhovou komisfl a ovdiovatele z6pisu.
Zastupitelstvo obce sctrvaluj e zapisovatele :
Ing. Jarmila Kasperovd
PRO:6
PROTI: I
Zastupitelstvo obce schvaluj e n6vrhovou komisi :
Bc. Jana Rypalov6, Pavel Pod5kubka
PRO:
PROTI: 0
Zastupitelstvo obce schvaluj e ovdiovatele zfipisu:
Dagmar Smetanovf, Ing. Jaromir Hastik
PRO: 7
PROTI: 0
7
ZDRaEL SE:
O
ZDRZEL SE:
O
ZDRZEL SE:
O
dafa n6vrh na roz5fieni programu.
1.
ZmEnarozpodtu obce na rok 2015 d. 1
PRO: 7
PROTI: Q
ZDRZEL SE: O
Ing. Miroslav KiiLkapodal pfsemny n6vrh na roz5iieni o tyto body, kterf pot6 nahlas piedetl viz
piiloha
2.
E.613z
Jednaci Iild zastupitelstva Obce Podoli
PRO:
PROTI:
ZDRZEL SE: 4
Neschv6leno.
3. Kontrolni dinnost finandniho Wboru a kontrolnihd vyboru zastupitelstva Obce Podoli
PRO: I
PROTI: 1
ZDRZEL SE:5
Neschv6leno.
2
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zaseddni rozSiien6hp o doplf,ujici body.
PRO:
PROTI:
ZNNZET SE:
6
tr
O
Starostkakonstatovala,Lettko|yzminul1ich,@souprubdZndplndny.
4. ZmEna rozpoitu obce na rok 2015 i. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zmdnu rozpodtu obce na rok 20li d. 1 takto:
a)
t21 budovy, stavby, haly: 1 265 000 Kd
b)
, pol. 5169 ost. sluZby: 125 000 Kd
c)
poI.6l2l budovy, siavby, haly: 610 000 Kd
PRO: 6
PROTI:
ZNRZBT SP:
$
$
$
O
T
5.
Zas
financov6ni
Podoli do m
vf5ido600
dru,, Duchovni
uz
D6le
podobuudrZi
PRo: 5
kovou vy5i
333 Kd.
a relaxadni aredlv Podoli" a schvaluje
nrlkladri 4 g42 207 Kd, s vlastnim podilem obce
e schvbluje financov6ni rodnich n6kladri ve
letech ZOrcaZ2T2l.
PROTI:
ZDRZEL SE: 2
O
6.
Protierozni Wsadba_v lokalit6 Lopatv
Zastupitelstvo obce bere na vddomi informaci starostky o nehraLeni n6sledn6 p6de pii obnovd
krajinnfch struktur po vfsadbd a schvaluje vydkat na vyhl6seni rrovych vyzei.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
7.
Z6vEr
Sest6 zaseddni zastupitelstva ukondila starostka obce ve 18 27
V Podolf 11.3.2015
n''@
nb
,w
hgd
p,'7zAnA
Obce P0doli
686 04 Podoli 190
V Podoli
Il.
3.2015
ZAdAm laskavd, aby program 6. zaseddni zastupitelstva ()bde Podoli
byl doplnEn o ryto body:
1) Jednaci i6d zastupitelstva Obce Podoli.
Drivod:
Jednaci i6d z rols 2006 se dle vyj6dieni starostlcy Obce Podoli nedochoval a jednaci i6d
z roku 2}02bylzastupitelstvem Obce Podoli zruSen v rope 2006. V soudasnosti nem6 Obec
Podoli platn-i j edn aci i 6d zastupitelstva Obce Podoli.
Navrhuji, aby zastupitelstva obce Podoli pfijalo toto usneseni:
Zastupitelstvo Obce Podoli ukl6dd starostce Obce Podolif aby \,rypracovala jednaci i6d
zastupitelstva Obce Podoli, jeho n6vrh aby zaslala zastupitehim Obce Podoli apledloLila jej
ke schv6leni na pii5tim zasedini Obce podoli
2) Kontrolni dinnost finandniho vfboru a kontrolniho vybortr zastupitelstva Obce podoli
Drivod:
Na 4. zasedfni zastupitelstva Obce Podoli, kter6 se uskutpdnilo dne 16. 2.20l5,isem piedal
starostce Obce Podoli Bc. Jand Rfpalov6, piedsedovi fin4ndniho vyboru Ing. Vladimiru
Manovi a pledsedovi kontrolniho vfboru Ing. Jaromiru Hastikovi podn6t k provedeni kontrol,
kter6 jsou v kompetenci finandniho a kontrolniho vyboru, M6m zato,Ze se v dan6 vdci zatim
Zddn6 kontroly neuskutednily a\e vybory neschv6lily v dan6 vdciLfudneusneseni.
Navrhuji, aby zastupitelstva obce Podolf piijalo toto lrsneseni:
Zastupitelstvo Obco Podoli ukl6d6 finandnimu vyboru a
$ontrolnimu vfboru, aby na z6kladd,
piedmdtnych podnEtu provedly kontroly, sepsaly o nich zl$pisy a tyto piedaly zastupitelim
obce na pii5tim zasedfini zastupitelstva obce podoli.
ZAdAm, aby tento pilipis byl plilohou z6pisu z
6. zaseddni Obce Podoli, aabyv ziipisu bylo
uvedeno, Ze piipis byl v rivodni ddsti 6. zaseddni zastupitelstva obce nahlas piedten. Ddkuji.
Ing. Miroslav KiiZk4
dlen zastupitelstva Obce Fodoli
bytem: 686 04 Fodoli 255
ilt
fbr'trtzt (7
Prezenini listlna
6
. zaseddni zastupitelstva obce podoli konandhb dne
ilenov6 zastupitelstva:
Bc. Jana Rypalovd
Ing. Jarmila Kasperovd
Pavel Pod5kubka
Dagmar Smetanovi
Ing. Jaromfr Hastik
Ing. Vladimir Mana
Zuzana Kubdfiovd
Ing. KIiZka Miroslav
MIIDT. Eva Dokoupilov6
Host6:
jm6no a piijmeni:
\€
"Ar
-\
^r/
--ttt
It
-
r
U
(
-__1_.-
1 1 .3
. 20 I 5
,
aSNESENI z 10. zaseddn{ zastupilelstva obce PodotI
konandho dne 23. 7. 2015 v budov{ Obecniho rtiadu Podol{
s2/10t2015
Zastupitelstvo obce schv6lilo program 10. zased6ni, rozSfien6{o o doplf,ujfcf body: Smlouva o zlizeni
vdcn6ho biemene E.oN , byty Tyr5ova,Tlilbadieva v obecnfitn lese,Zvy5eni po8tu zamdstnancri OU,
NSkup pozemkri do majetku obce, Otevir6ni mokiadri.
s3/r0t20r5
Zastupitelstvo schvdljlo uzavieni piikazni smlouvy na piim6 zpstoupeni ve vdci zaji5tdni zad1ni
veiejn6 zakinky mal6ho rozsahu 2. kategorie na dod6vku na aftci Zivedenir"pu.u6" a svozu
bioodpadfi v obci Podoli s firmou INVESTA UH, s.r.o. a povdfilo starostku podpir"- piislu5n6
smlouvy.
s4lt0/201s
Zastupitelstvo obce schv6lilo eesk6mu svazu cho atelt dotaci ve qfsi 5000 Kd.
55nOt20ts
Zastupitelstvo obce schv6lilo uzavieni Smlouvy o pr6vu prov6gt stavbu na pozemku p.(;.322511 a
povdiilo starostku jejim podpisem. Smlouvu finan;uje Ladatel.
56flO/2015
Zastupitelstvo obce neschv6lilo qimdnu pozemkt dle Z6dosti Vladimira Sevdika.
57/10/2015
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavienfm Veiejnopr6vni smlbuvy mezi Mdstem Kunovice a Obci
Podoli o vykondvfnf pienesen6 prisobnosti ve spr6vnfm obvodir obce Podoli a povEiilo starostku jejim
podpisem.
s8/10/201s
Zastupitelstvo oboe schv6lilo Smlouvu o zlizenivdcndho biemene d.:
OT-014330033069/001s firmou E.ON Distribuce, a.s. a povEiifo starostku jejim podpisem.
59/10/2015
Zastupitelstvo souhlasilo
s tEZbou dieva a vysadbou novdho lega, kterou zajistilng. Josef pistdk dle
nabidnut6 ceny a povdiilo starostku podpisem smlouvy.
60/10/20rs
Zastupitelstvo
iidide
a
souhlasilo s vytvoienim nov6ho pracovniho mfsta na pozici pracovnika idrflby a
ostku vyiizenim v5ech potiebnlfch formalit.
povEiilo
6l/10/201s
Zastupitelstvo
;e
p.(,.121/I o
Ye
schvflilo n6kup nemovitosti d.p. 250 a pozbmkfi p.d. st. 6012 ovymdie 216m2,
2452 m2, p.d,. I2I 12 o vym6ie 27 7 m2, p.d,i I2l I a o vfmdie I 17 4 m2, p.d. 123/ I o
vymEie 2637
p.d. 123 /2 0 qimdie 3 04 m2, p.d,. r23 / 4 0 vjrhEie r 6g m2, p.(:. 123 I 6 0 vlm'ie 9 67
m2,p.E.123/7 o t'mdie | 48 m2, p.(:. 323 6 / 5 o qimEie 3 | I m2,, p.d,. 323 6 / 6 o r.y-ef" I 52i2 za
dohodnutou
a povdiilo starostku podpisem kupni smlouvy. Nr{klady spojen6 s nAkupem
nemovitosti, tj.
ic(ii audit a odhad nemovitosti a dal5i n6leZitosti vdetnd danl znabvti
nemovitosti hrad obec.
Podoli 23.7.201
Bc. Jana
Zipis zl0. veiejn6ho zasedinf zastupitelstva obce Podoli
konan6ho dne 23.7.2015 v budov6 Obecniho fiadu Podoti.
Zaldtek:17.01 hod
Piitomni: 8 dlent zastupitelstva obce: Bc. Jana Rlipalov6, Ing. Jarmlila Kasperov6, Dagmar Smetanov6, Ztzana
Kub6fiov6,Ing. Jaromir Hastik, Pavel Pod5kubka,Ing. Miroslav KilZka, MUDr. Eva Dokoupilov6 - vizprezendni
listina (piiloha d. f0/1)
Omluveni: Ing. Vladimir Mana pro pracovni cestu
Program:
1.
2.
Zahiljeni, urdeni zapisovatele a ovdiovatehi z6pisu
Schv6leni programu 10. zaseddni zastupitelstva obce
Dotace na akci ,,Zavedeni separace a svozu bioodpadri v obci"
Zmdnarozpodtu d. 3
Pravidla pro poskytovhni dotaci zrozpodtu obce
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
7
I
10.
11.
12.
Zhdost TJ Podoli
Petice piitel a majitehi podolslcych psri
Zildost Cesk6ho svazu chovatehi o finandni piispdvek
Lfudosto odkoupen[ pozemku 53 m2 ve vlastni ,tvi obc" Podqli p. d,.322511
Z,6dosto v''.imdnu pozemku v k.ir. obce Podoli
Veiejnoprivni smlouva s m6stem Kunovice o vykon6v6ni pignesen6 ptisobnosti - piestupky
Zhvdr
Prribdh jedn6ni:
1.
Zahdieni. urienizanisovatele a ovdiovatehi zdpisu
Jedn6nf zahhjila a iidila starostka obce Bc. Jana Rfpalov6 - d61e jenl starostka. V rivodni d6sti konstatovala, Le
jedn6nf bylo i6dn6 svoldno pozv6nkami (pfiloha E.l0/2), zvelejnddo na riiednf tabuli obce a vyhl65eno obecnim
rozhlasem. Starostka urdila jako zapisovatele Ing. Jarmilu Kasperorqou - d6le jen mistostarostka,
Starostka urdila.jako ovdiovatele z6pisu Dagmar Smetanovou a PaV a Pod5kubku. Nikdo nemdl piipominky
k zdpisu z 9 . zasedfini zastupitelstva. Starostk a d6le konstatoval a, LE itkoly z minulfch zasedhni zastupitelstva j sou
prubdh6 plndny.
2.
Schvdleni prosramu 10. zasedfni zastupitelstva obce
Starostka zahfijila jedn6ni o programu 10. zased6nf obce. Podala n6yrh na roz5iienf programu o t5rto body:
Smlouva o zlizeni vdcn6ho biemene E.ON, byfy Tyr5oya
TdLba dieva v obecnim lese
ZvydenipodtuL zamdstnancri OU
4. N6kup pozemkri do r4ajetku obce
1.
2.
3.
5.
Otevir6ni mokiadri
Usneseni: Zastupitelstvo r:bce schvaluje program 10. zased6ni, roz5iien6ho o dopliujici body: Smlouva o ziizeni
vdcn6ho biemene E.ON , lbyty TyrSova,TELba dieva v obecnim lesq, Zqf5eni podtu zamdstnanct OU, N6kup
pozemkri do maietku obce, Otevir6ni mokiadri.
- d6le jen MK ode5el v 17.03 hod
PRO:6
PROTI:0
ZDRZEL SE:
O
MK pii5el v 17.A4
Usnesenf schvdleno
-
viz usnesen i d.
52/
10/2015.
3.
Dotace na akci .,Zavedeni seDarace a svozu
Dostali jsme piid6lenou dotaci na svoz odpadu. Chceme poiidit
vybrat frrmu, kterd povede v'_ib6rov6 iizeni. Dostali jsme nabidku
vozidlo a kontejnery. Dnes m6me zattkol
3 firem: 1. IS Projekt, s.r.o. z Uh. Brodu
nabizi centrza sluZbu ve vy5i 36 300 K8,2.INVESTA UH, s.r.o. z Uh. ffadiltdnabizi cenuzasluZbu ve WSi
24200 Kd, 3. IWWAL consulting, s.r.o. z KromdiiZe nabizi cenrr za sluZbu ve vf5i 30 250 Kd. Starostka navrhuje
k v'.ibdru firmu INVESTA UH, s.r.o. Prov6ddli pro nfus jiL,n6kolik vffbErovjch iizeni a byli jsme s jejich sluZbami
spokojeni.
MK
odeSel
smlouvy rtra piim6 zastoupeni ve v6ci zaji5tdni zadfuni
aakciZa't,edeni separace a svozu bioodpadt v obci
podpisem piislu5n6 smlouvy.
v 17.06 hod
pRO:6
MK pii5el v 17.07 hod
Usnesenf schvilemo - viz usnesenf d. 53/10/2015.
PROTI:0
ZDRZEL SE:
O
4.
Pravidla pro noskytovdnf dotaci z rozpoitu obce
Starostka informuje o piesunuti tohoto bodu na ndkterd z dal5ich zasdupitelstev. Zastu itelstvo obce bere informaci
na v6domf.
Starostka informuje o pod6ni Zddosti TJ Podoli fotbalist6 o poskyt4utirfiznlchsluZeb nazabezpedeni
fotbaloqfch utk6ni na sezornu 2015-2016 - viz piiloha i. 10/j. Nern{me takovd moZnosti, vyvol6me jedn6ni
z6stupci TJ Podoli.
17.20
se
pii(laMUDr. Eva Dokoupilov6
Zastupitelstvo obce bere Z6dost na vddomi.
6. Petice niitel a maiitehi podolskfch nsri
Dne 15.6.2015 jsme obdrZeli od obdanri Lddost, abychom do rizemnillo pl6nu zaiadiliprostor pro qicvik psri.
Starostka informuje, Le v izemnim pl6nu je vydlendn jako prostor vhOdnli pro tuto dinnost poi"m"L u Leleznidni
tratd za fotbalovfm hii3tdm smdrem k Veletin6m.
Zastupitelstvo obce bere Z6dost na vddomi.
y',illost ieskdho svazu chovatehi o finandnf pifspivek
iSClt Lhdhobeco pfispdt
uji Z{dosti vyhovdt.
Usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje iesk6mu svazu chovateXri ddtaci ve WSi 5000 Kd.
MK odesel v 17.40 hod
PRO:7 PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
MKpiiSel v l7.4Ihod
Usnesenf schvfleno - viz ursneseni (,. 54/10/2015.
7,
8.
Pan
26dd o odkoupeni pozemku p.E. 3225/I v k.fi.
li nad Ol5avou z drivodt rekonstrukce RD.
Navrhuji Z6dosti nevyhovdt auzavlit s Zadatelem Smlouvu o pr6vu pi.ov6st stavbu nacizimpozemku - piiloha i.
10t4.
Usnesenf: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavleni Smlouvy o pr6vu pfov6st stavbu na pozemku p.dt.3225lI a
povEiuje starostku jejim podpisem. Smlouvu financuje Ladatel.
MK ode5el v 17.48 hod
PRO:7 PROTI: 0
ZDRZEL SE: O
MK pii5el v l7.49hod
Usnesenf schv6leno - viz usneseni E. 55110/2015.
9,
Ladosto Wmi4u poze_nqku v k.r[. obce podoli
Pan
z Veletin Lhd6o qfmdnu pozemkri v k.ri. obce Pbdoli. Navrhuji Z6dosti nevyhovdt - piiloha
i.
10/5.
usneseni: Zastupitelstvo obce neschvaluje v'-imdnu pozemkri dle z6dosti
MK odeSel v 17.57 hod
PRO: 7
PRoTI: O
MK pii5el v 17.58 hod
Usnesenf schv6leno - viz usneseni E. 56/10/2015.
ZnnZEr sB: o
10. Veieinoprfvni smlouv
Mbsto Kunovice pro n6s iesf piestupky. Doposud jsme jim platili 700 Kd za piestupek, nyni poZaduji d6stku 1300
Kd na jeden piestupek. Starostka navrhuje smlouvu podepsat.
Usngseni: Zastupitelstvo obce souhlasi s uzavienim Veiejnoprfvni snflouvy mezi M6stem Kunovice a Obci podoli
o vykondv6nf pienesen6 pfisobnosti ve spr6vnfm obvodu obce Podoli p pov6iuje starostkujejim podpisem.
2
MK
ode5el
v
18.00 hod
PRO:7
PROTI:0
ZDRZEL SB:
O
MKpii5el v 18.01 hod
Usneseni schv6leno
- viz usneseni 6. 57 ll0/20t5.
11. Smlouva o z.lizeni vicn6ho biemene E.ON. bytv Tyr5ovg
Na pozemcich obce v katastru Podoli fa E.ON Distribuce, a.s. budovala distribudni soustavu - kabel NN a skifnd
SR pro byty TyrSova. Smlouvou se zavazujeme ke strp6ni v6cn6ho biemene a qfkonu prfivanasv'-fch pozemcich.
Poskytnou nrim nahradu ve qfsi 1000,- Kd. starostka navrhuje smlquvu podepsat.
usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o ziizeni vdcndhd biemene d.:
OT-014330033069/001s lirmou E.ON Distribuce, a.s. a povdiuje st&rostku jejim podpisem.
MK ode5el v 18.02 hod
PRO:7
PROTI:0
ZDRZEL SE:
O
MK pii5el v 18.03 hod
Usneseni schv6leno - viz usneseni d. 58/10/2015.
12. TEilba dieva v obecnim lese
Starostka informuje o nutnosti prov6st iizenou tdZbu obecniho lesa a vysadbu nov6ho lesa. Navrhuje pov6iit touto
dinnosti na5eho nesniho hospod6ie
rjeho nabidkovou cenu 152 000 Kd.
Usneseni: Zastupitelstvo obce souhlasi s tdZbou dieva a vfsadbou 4ov6ho lesa, kterou zajisti
dle
nabidnut6 ceny a pov6iuje starostku podpisem smlouvy.
MK ode5el v 18.10 hod
PROTI:0
ZDRZEL SE: O
PRO:7
MKpii5elv 18.11hod
Usneseni schv6leno
- viz usnese ni (t. 59 / l0 /2015.
13. ZWKeni poitu zamEstnancri
Of
Starostka seznamuje zastupitele se skutednosti, Le 7 zamEstnanec ndstadi na i6dnou ridrZbu obecniho majetku.
Navrhuje vytvoieni nov6ho pracovnfho mista na pozici pracovnika (tdri:by a iidide.
Usnesenf: Zastupitelstvo obce souhlasi s vytvoienim nov6ho pracoy-niho mista na pozici pracovnika idrLby a
iidide a pov6iuje starostku vt'izenim v5ech potiebnfch formalit.
MK
ode5el
v
18.18 hod
PRO:7
MK pii5el v 18.19 hod
Usneseni schv6leno - viz usneseniE. 60/10/2015,
14. Nfkup pozemlqldg nqaicltku pbee
Starostka navrhuje koupit do obecniho majetku
coLdinizaS 806 m2 '
nemovitfch v6ci ve qfdi
i
cc
PROTI:0
o,
ZDRZEL SE:
r
s tim,Le v cen6 jsou
uhradi obec.
O
pozemky za Dolankou za
centu
i stavby n[ pozemcich umistdn6.Dai,znabyti
Usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje n6kup nemovitosti d.p.25} a pozemkri p.d. st. 60/2 o v',im6ie 216m2,p.6.
l2lll
ll2 o vym5ie277 m2,p.d. I2Il4 o qfmdie ll74m2,p.d:. l23ll ovymdie2637
p.(;. 12314 o vfmEie 168 m2,p.i; 123/6 o rnjmdie 967 m2,p.d. 12317 o vfmdle
o
m2,p.d.
748m2,
1m2,p.d.323616 ovymdie I52mLzadohodnutoucenuapovdiujestarostku
podpisem kupni smlouvy. N6klady spojen6 s ndkupem nemovitostf, tj. energetickf audit a odhad nemovitosti a
dal5i n6leZitosti vdetnd dand znabytinemovitosti hradi obec.
MK
ode5el
v
18.24 hod
PRO: 7
MK pli5el v 18.25 hod
Usnesenf schv6leno - viz usneseni
15. Zm6na roznoitu
(:.
PROTI:0
ZDRZEL SE:
O
6l/10/2015,
i.3
Zm5nt'czpodtu - vf$ajt -.si vyZ6daly n6sledujici akce: dotace na deparaci odpadt, n6kup pozemku od.
-, :atepleni MS a ZS, vfmdna podlah v ZS a malov6ni, studib na such;f poldr, dar do Uh. Brodu, pi{jmy:
poj. plndni zapolkoz. bus. zast6vku, dotace na svoz bioodpadri.
Usneseni: Zastupitelstvo schvaluje rozpodtovou zm6nu d. 3 na rok 2015 dle piilohy E.1016,
MK ode5el v 18.31 hod
PRO: 7
PROTI: 0
ZDF.ZEL SE: O
MK pii5el v 18.32 hod
Usneseni schv6leno - viz rusneseni E. 62/10/2015.
a
J
16. Otvirrini mokladri
30.6.2015 byla piedfna posledni etapa mokiadri. V neddl i 26.7 .20I! od 15. hod se uskutednf slavnostni otevieni
moKadri s doprovodnlim programem pro obdany a ddti v duchu ekdlogick6 osv6ty. V piipad6 destiv6ho podasi se
akce posune na pozddjsf dobu. vsichni zastupitel6 a host6 jsou srde{n6 zvini.
Zastupitelstvo bere informaci na vEdomi.
18.48 ode5la Dagmar Smetanovd
18.50 pii5la Dagmar Smetanovf
ZhvEr
Des6t6 zased{ni zastupitelstva ukondila starostka obce
v
18.51 hod.
V Podoli 23.7.2015
Starostka dne:
,4 /"
Ovdiovatel6 z6pisu:
F, lg /!^
Dagmar Smetanov6 dne:
........,
faliarre
Prezenini listina
Clenov6 zastupitelstva:
Bc. Jana Rfpalovri
Ing. Jarmila Kasperovf
Pavel Pod5kubka
Dagmar Smetanovi
Ing. Jaromir Hastik
Ing. Vladimir Mana
Zuzana Kub6ilov6
MUDr. Eva DokoupilovS
Ing. KIiZka Miroslav
Host6:
jm6no a piijmeni:
podpis:
,:
/u
,U
(l
:\
\
e/-lrt)I
--
)
(-
>.r
/-
"\
n//
fllz?dd ,/O&
V Podoli dne 1 5. 7 . 2015
Oznitmenf
o konilnf 10. zasedfini zastupitelstva obce Podoli, kter6 se uskutednf
ve ifvrtek 23.7.2015 od 17.00 hod
v budovd obecniho riiadu v Fodoli, kancel6i starostky obce
Program:
1.
2.
3"
4.
5.
6"
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zahdje,ni, urdeni zapisovatele a ovdiovatehi z6pisu
Schvdleni programu 10. zased6ni zastupitelstva obpe
Dotace na akci ,,Zavedeni separace a svozu biooddadri v obci,,
ZmEnarozpodtu d.3
Pravidla pro poskytovdni dotaci z rozpo6tu obce
Zhdost TJ Podoli
Petice n!6tel a majitehi podolslqfch psri
Zddost
ri o finandni piispdyek
ZSdost
3 m2ve vlastnictvf obce podoli p.6.32251I
Zddost
ti. obce podoli
Veiejnopr6vni smlouva s mEstem Kunovice o vykdn6viini pienesen6 prisobnosti -
C
o
o
piestupky
Zdvdr
OBECNf Uf,AO PODOLf
fiedni razitka
v"r.
Jana
Rypalov6
starostka obce
i\lZ<"^- ",
Sa.u
r
4b
it t
t'*J
-) -Ps ,/r,\
,
Lo4-r
l2tftptu {oK
?
rtzrlf"\ '?. lu
,&
ri-j,{vr.J,/ ,t.
ebs+:*il{
ql.yi*
{Jfi ,At} F0t}ot"l
geE oa
HFr{riS$*,
ref
'(l*no4{
: . *'el*ff* *kA 1."?,-: :X"""
;Do#+
Zfdost
VAZenE zastupitelsfuo obce Podoli
Dovolujerne siVds poZddat o n6sledujicf pr6ce pii zabezpedeni fotbalovfch utkAnl na
sezonu 2015-2016. NeZ6dSme o pendZni podporu, ale o vytvoieni pozice spr6vce na nfiSti
obce Podoli. Popis praci na hii5ti kter6 jsou zapotiebi pro fungovdni fotbalov€ho hii5t6.
- sedeni jak hracf plochy tak okolf hfi5t6
- lajnovdni hfi$td
- pFiprava hfi5te k mistrovskich z6pasri
- 0klid are6lu hFi5t6, kabin, sprchy, WC aj.
- prani'a piiprava dresri na mistrovskd u[k6nf
- zaplaceni elektrickd energie aj.
To.vge v$ak za piedpokladu Ze stAvajici smlouva je platnd mezi OtJ Podoli a TJ podoli,
nebo je nachyst6na jind" (stSvajlci ndjemnl smtouvu z.z2.1O.2OOO piiktdd6me).
Pozndmka: piihld5eni do sout6Ze je do 20-22.6.2015
:
S pozdravem
Podoli
ze dne.'[6"6.2015
Jednsta
PoDotI
688 04 Kuhrov,tcE
ICO:6170{3oo
B"n e"8
yz
/2atr.t /c//
Zddost o odkoupenf pozemku ve vlastnictvi obce podoli
Timto v6s idddm o odkoupeni ddsti,a to 53m2,parcely t:.bzzsltv
katastrdlnlm tizemf podoli
nad OlSavou.Drlvodem odkoupenije zdmEr rekonstr:ukce rodin6ho
dornu dp. gg,jehoi
reallzace je pl6novdna na parcele d,X.71.
Uaaie o iadateli:
Tituljmdno,prijmenl:'
(
n
Rodn6 6islo:
Adresa trval6ho bydliit6:Uh.HradiitE
Konta.k+:
\.
v Podoli,dne 2g.5.2015
SvVm podpisem zdrovefi stvrzuji,ie souhlasfm s vyutrltim rnfch osobnich
0daj0 a souvislosti
s vyilzenfm prodeje vriSe uveden6
n
parcely.
',
i
,4,,'
1-* \
Pifloh a I nformace o pozem ku+zakreslen f n dvrh u pliiinova
n6 rekonsfru kce.
r
lJ
oBEc poooLi
Podolidp. 190, pSd O8A O+
tC zgt z+z
d.j.: ou Posso/zors
V Podoli dne 30.6 .20L5
oZNAMENI
o zAMEnU oBcE
obec Podoli podle 539 odst. Lzlkona t,. L2g/2000 sb., o obcich
v platn6m zn6ni ozna uje zdm6r obce prodht ddst pozemku.
iiist
pozemku parc.
d6st o vrimdie 53
E.
g22|l1
- ostatni plocha
m' /dle piiloZen6ho nddrtku/ v k.f . podoli
, nad OlSavou
Piipominky obdan0 je mozn6 podat do 15 dnfi ode dne vyvdSeni na
Obecnim diad6 v podoli.
Jana R,ipalovd
$tarostka obce
Vyv6Seno: 30.6.,20i.5
Sfiato:
103/1
3233/6
141
/2
.3
731
]f
\lo_
73
)-
QA
sl
K
'.?.
732/2
ft.
729/4
t:),
73i1,/5
N
N
650/3
729
tf)
727
/3
729
650112
Feo
U Elektndnny
726
'
Dte
760,688 01
tel,/fax 572 639
czeSsoSSss
7r1
.. li
/2
&* *c"t4
; ftu$tuh
I
I
,
+
fu. \
" ?"al
T*
F4iJu uYa( torc
r.i}tiilh\ aO -
Obec Podoli
do jedntini schriz,e obecniho zastupitelstva
Podolf d.p. 190
686 04 Kundvice
-F,;r*-iiiikii-j--;
j-
ve Veletin6ch dne 5. rinora r, 2015
VEc: Zfdost o vfmdnu pozemkri v k. ri. obce podoli
-.Fi-iF;D-r-<
(-)
Dopisem ze dne
i-:r--:r---r<-!i:r
4.ll.
r.2014 adresovanym vaSi obci, i:fuddlamoje matka pani
'
/
'"
o,tutnrplocha-n"pro.rl,abi'#pur?H,:'#,'.1;[i:Ti::ff:i::]*'#;ffiJ,l,1Ji1j,XT*lt*'f;
10001 pro nadepsanou obec i katastrrilni :frzemi. Piitom vychfnqlaztoho a v5e zdtvodnila tim, Ze
6m latastrdlnitzemii obci, par. dfs,
evidenci -parcely privodni pozemkovf
b
I
k
(.;
v Uherskdm Hradi5ti dj. D
strfny st6tu zadlen6ny pr6vd
vf5e uveden a to na zil<Iadd
rdnfch pozemftovfch riprav, piipadnd digitahizace
katastru obce Podoli. K vyifzenilildostimatky obci Podoll nakqnec do5io zpriso-bem, jestliZe tato
obdrilela pisernnd vyrozumdni ze dne 2L I. 2015 d j. OUPO- 008712015-ROBA o jejfm neschvaleni
obecnim zastupitelstvem.
Jak vypl5ivd ze 26dostipani
urdend obci Eodoli, jejimu sepsdni a piedloZeni
vln zAei&i obecnf riiad, doSlo po piedchozfm projednani vdci s telrdej5fm starostou obce pancm
u, jenL, dle jeho piedbdZndho stanoviska k vd
pievodem i,6dny probldm. Zde v5ak podle m6ho
nr;po chop eni, respektive nedorozum dni mezi tfmt
smyslu, ie zatimco vf5e uvedenj, m6l ziejmE pii
minirn4lnE vyrovniini v natur4ni podobE, vyhodn
mindn pievod bezrhplatrrf a podle toho takd byla
v majetku obce Podoli.
K tomu bych ddle uvedl, Ze s odvol6nimnashora konsl:atovan|pozemkovd ripravy, to byla
privodn6 moje matka, kdo od st6tu na vzfujemnd vypoi4drinf n6rqkfl mezi jima touto ( z titulu
pozbyti pozemkri par, dis. LI07 , lll0, 1106 a 111 I v ter6nu vytV6iejfcich divoce rostouci hr6z
hvalfch porostti ), obdrZela pozemky par. dfs. 441 8 kultura orniil prida o vjmEie II78 m2,par. dis.
4419 kulturatrval! travni porost o vymdie 1416 m2,par. dfs. 4883 kultura ostatni plochaneplodnd prida o vfmdie 665 m2 a par. dis. 488
4241, mTv
katastr6lnim liu'zetni obce Podoli, v podstatd sou
m obce par. dis. 4gg7
kultura ostatnl plocha - neplodn6 prida v t6ie o
Uzavienou darovaci smlouvou mezi moji matkou a mnou lorlskdho roku, jsem se na mistd
4
18 kultura oin6 prida, 4419 kulturatrv.aly travnf
a 4888 kultqua ornii prida v k. ri. obce Podoli,
ef, aktudlni st4v zdpisri v katastru nemovitosti.
Je pravdou, Ze tak jako m6matka i jddilleprojevuji v budoircnu zdjem o zisk6ni jeji n6kdejsich
li
t
f
t
+
+
druh6 strana.
pozemkri prfvd v mistd st6vajici lurlze volnd rostoucfch twalfchforostu, kterou v minulosti
vytvdiely jejipozemkypar. dis. 1106, 11A7,1110 a 1110 Pozemky ve zjednodu5en6 evidenciparcely Pfivodnf pozemkornf katastr (PK) - tedy v jejich ptivodni$h.hranicich od obce Podoli,
nikoliv v5ak jiZ bezplatnd, jak svdho dasu nedopatienim nawhovdla va5i obci matka pani Anna
Sevdikovd, nybri, novd vfmdnouzamd sousedni pozemky par. dib. 4418 kultura om6prida, par. dis.
4419 kulturatrval! travni porost, par, dis. 4883 kultura ostatni plqcha - neplodn6 prlda a par. dis.
4888 kultura om|prida, iinak vyj6dieno, co v podstatd pledstavuJe soudet vymdr Gchto mych
pozemkri na tomu odpovidajici d6st vfmdry zpozemkupar, dfs. 4887 ve vlastnictvi obce Podoli. Z
tdchto dfrvodt si proto touto Z6dosti dovoluji, polddat obec Podolf o uskutednEnf takov6 vfm6ny.
Dal$i listiny nepiikl6d6m, tyto ostatnd doloZila moje matka a pro{o na nd toliko jiZ jenom odkazuji a
co se t;ik6 nabyti mdho vlastnickdho pt|vak poslednd specifikovhnfm pozemkrim, toto je obecnE
zndmou a ve svd podstatd v5em dostupnou skutednosti ze soudas p6ho stavu zfpisrl v katastru
nemovitosti. V kladndm piipadH jsem,plipr-aven tak,jako"o-statnE $vsdla ve sv6 pedchozi ildostl
pani "
ndst ndklady s tfm spojend, vdetnE zaji$t6niosoby, kter6 v5echny rikony
pokud jde o tuto vdc zrealizuje do konedn6 podoby v intencich tofroto m6ho poZadavku. Za jeho
kladnd vyiizeni piedem ddkuj i a zl0rstdv itm
s
pozdravem
t
//t
;l
(
r')
OBEC
Li
Podolf dp.
04
tc
C.j.: oUPo240/20Ls
V Podoli dne 26.6.20L5
OZNAMEN1 O zAMEnu oBcE
O
Obec Podoli podle 539 odst. L zdkona i,. L28/2000 Sb., o obcich
v platn6m zn6ni oznamuje z6m1r obce sm6f it ddst pozemku.
e6st pozernku parc. E. 4887
edsto v,im6ie 7 500
-
npplodn6 pfida
m'v k.ri. Podolf nad OlSavou
Piipominky obdanri je moZn6 podat do L5 dn0 ode dne vyv65eni na
Obecnim (iad6 v Podoli.
()
Jana Rlipalovd
starostka obce
Vyv6Sen
Sfiato:
o: 26.6.2015
http ://geo6ense. czlgeoportal/modsup/ l
VYPIS PARCEL
PARCEI.A WUENN
KN
4418
4419
KN 4BB3
KN
KN
4888
DRUH WUZrri
IITB mz ornd pEda
p,
665 m2 ostat.pl.
74t6 mz travni
424I mz ornd
('r,
z'l
-
VMSrNfr
1
115 \
neptodnd p0da 1154
p&da
y,J ttpl
r}
LV
4A, gf6
tut
__.,...,..
-_._,..;._.
.
3
l? gp _id:1
93&urlName:p...
M:/"/{/t/// ryO
Obec Podoli
KEO-W 1.9.183 / Uc06x
zpracov6no: 23.7.2015
Rozpodtov6 zmdlny
strana:
1
Ndvrh - Rozpodtov6 opatieni 6. 3
Zastu pitelstvu pied loZeny ke schvdlen f ri pravy rozpodtu
pnfuuv
SU AU N+z+Uz Org Par Pol ZJ
r)
%1 0010 000000000 0000 0000 1334 000
21 231 0011 000000000 0000 0000 4213 000
Paragraf 0000 celkem:
3)
231 0010
000000000
4)
231 0010
000000000 0000 6171
231
231
231
251
Paragraf 6171 celkem:
000000000 0000 6310 2141 000
000000000 0000 6310 2141 0OO
000000000 0000 a31o 2142 000
000000000 0000 6310 2142 000
Paragraf 6310 celkem:
0000 't031 2111
000
Paragraf 1031 celkem:
5)
6)
71
8)
0014
0010
0012
0010
Org:
pRiJMy
0000
2322
OOO
cetkem:
cetkem
:
hodnota
0,00
3 84 000,00
3 184 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
zmena
P0vodnt
1
50 000,00
000,00
2 2tg 000,00
2 1 6$
5 403
000,00
*
430 000,00 vfnosyza t62bu v obecnlm lese
430 000,00
430 000,00
5q 000,00
Pdstebnldinnost
mlstnlsprdvy
50 000,00 einnost
5? 500,00
52 500,00 Piijmyz (rok0 (66st)
-7 500,00
36 000,00
-39 000,00
46 000,00
6? 000,00
000,00
2 76,| 00o,oo
2 261
*
50 000,00 Piijate pojistn6 nahrady
5Q 000,00
59 000,00
000,00
3 230 000,00
53 000,00 Odvody za odn6ti p0dy ze zemdd6tsk6
5 350 000,00 Investidni piijat6 transfery ze stdtnfch f
430 000,00
0,00
3 230
po zm6ne popis
*
2 500,00 Piijmyz froko (65st)
53 000,00 Pitjmy z podil0 na zisku a dividend
Piijmy z podili na zisku a dividend
108 000,00 Obecn6 piijmy a Wdaje z finandni
*
5 99t O0O,0O
5 99{
OOO,OO
VYDAJE
Par pol ZJ
5169 000
Paragraf l03l celkem:
SU AU
N+z+Uz Org
9)
231 0010
000000000 0000 1031
r0)
231 0010
000000000 0000 2321
111
231 0010
121
231 0010
13)
231 0010
231 0010
141
15)
6121
000
Paragraf 2321 celkem:
000000000 0000 2341 6121. 000
Paragraf 2341 celkem: ,
000000000 0000 3111 6121 000
Paragraf 3111 celkem:
000000000 0000 3117 5171 000
000000000 0000 3117 6121 000
ParaEraf 3117 celkem:
231
19)
231
201
211
221
231
231
231
231
231
000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1
{9q 000,00
P6stebniCinnost
50 000,00 stavby - kanalizace
-{ 95q 000,00
50 000,00 Odv6ddnl a CiStdnl odpadnich
4s 000,00
4q 000,00
0,00
169 000,00
0,00
16q 000,00
00 000,00
6q 000,00
0,00
210000,00
..1 95q 000,00
160000,00
Mateisk6Skoly
800 000,00
200 000,00 Budovy, haly a stavby
800 000,00
-60q 000,00
200000,00
000
400 000,00
-8q 000,00
315 000,00 Budow, haly a stavby
Paragraf 3633 celkem:
0010 000000000 0000 363s 6119 000
Paragraf 3635 celkem:
0010 000000000 0000 3723 6122 000
Paragraf 3723 celkem:
0010 000000000 0000 3745 5137 000
Paragraf 3745 celkem:
0010 000000000 0000 6171 5169 000
0010 000000000 0000 6171 5362 000
0010 000000000 0000 6171 5492 000
0010 000000000 0000 6171 6130 000
Paragraf 6171 celkem:
400 000,00
-8q 000,00
315 000,00 Vystavba a
400 000,00
-15q 000,00
_
Org:
0000
cetkem:
WDAJE celkem
*
*
160 000,00 Opravy a udrZovdni
-60q 000,00
000
*
45000,00 Vodnldllavzemdd6lsk6krajind
180 000,00 Budovy, haly a stavby
6121
vo
160 000,00 Budovy, haly a stavby
340 000,00 Prvni stupeil zAkladnlch
000000000 0000 3392
*
45 000,00 Budovy, haly a stavby
240 000,00
231 00'10 000000000 0000 3633 6121
18)
20 000,00
2 000
18q 000,00
23't 0010
171 231
20ooo,0o
t00 000,00
Paragraf 3392 celkem:
16)
p0vodnf hodnota
Skol
*
ZfljmovAdinnostvkultule *
ldd;ba mlstnich inZen *
250 000,00 Ostatni n6kup dlouhodob6ho nehmotn
400000,00 -15q000,00 25OO0O,O0 Uzemniptdnovdni
*
0,00 2 50q 000,00 2 500 000,00 Stroje, piistroje a zaiizeni
0,00 2500000,00 2500000,00 Sb6rasvozostatnfchodpadiUin *
225000,00 -12q000,00 100000,00 Drobnfhmotnfdlouhodobymajetek
225000,00 -125000,00 100000,00 p6deovzhtedobciavefejnouzet +
270 000,00
80 000,00
350 000,00 Nakup ostatntch sluzeb
25 000,00
1q 000,00
35 000,00 Platby dani a poplatk0 st6tnlmu rozpod
0,00
1q 000,00
10 000,00 Daryobyvatelstvu
300000,00 2950000,00 3250000,00 pozemky
595000,00 305q000,00 364b000,00 einnostmistnispravy *
4 540 000,00
S ZZd OOO,OO
7 8tS OO0,O0
'
'
:
4 540 000,00 3 275 000,00 7 815 000,00
FINANCOVANi
SU AU
231 0010
N+Z+UZ Crrg
Par Pol ZJ
000000000 0000 0000 8.1.15 000
Paragraf 0000 celkem:
Org: 0000
FINANcOVANi celkem
privodni
hodnota
Zm6na
6 272 000,00
6 272 000,00
Po zm6n6 Popis
000,00
6 786 000,00 Zmena stavu krdtkodoblch prostiedk0
000,00
000,00
6 786
6 272 000,00
5141
000,00
6 786 000,00
6 272 000,00
514
000,00
6 786 000,00
*
Obec Podoli
KEO-W 1,9.183 / Uc06x
Rozpodtov6 zm6ny
zpracov6no: 23.7.2015
strana: 2
N6vrh - Rozpodtov6 opatieni d. 3
Zm6na
zAv
azn! ch u kazatel 0
pnfuuy
Par Pol Org
0000
xxxx xxxx
P0vodni hodnota
Zm6na
{ 1 052 000,00
2 219 000,00
13 271 000,00
430 000,00
Po zmenC Poois
{03{
2llt
0000
0,00
430 000,00
6171
xxxx xxxx
xxxx xxxx
61 000,00
50 000,00
'lll
46
62 000,00
108
6310
1l t59
PRfuMY cetkem
000,00
2 76t
000,00
000,00 einnost mistnt sprdvy
Obecn6
a vydaje z
financnich
t3 920 000,00
VYDAJE
Par Pol
P0vodnl hodnota
Zmdna
30 000,00
r90 000,00
232t XXXX XXXX
2341 6{2{ 0000
3 530 000,00
3l{l 6t2t
3117
3392
3633
3635
3723
3745
WDA.JE
Org
103{ XXXX XXXX
950 000,00
0,00
45 000,00
45 000,00
160 000,00
r60 000,00
850 000,00
240 000,00
-600 000,00
,t 071 000,00
400 000,00
-85 000,00
400 000,00
-t50 000,00
25 000,00
XXXX XXXX
XXXX XXXX
3 505 000,00
2 500 000,00
-125 000,00
6t7t xxxx xxxx
2 353 000,00
3 050 000,00
celkem
220 000,00 P6stebn[ dinnost
{ 580 000,00 Odveddnt a Cistdni odpadnich vod a nakl6d6nt s khty
0,00
0000
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
-l
{2 164
000,00.
3 275
000,00
{ 090 000,00 Prvnl stupefi z6ktadntch Skol
471 000,00 ZAjmovA dinnostv kuttule
315 000,00 Vystavba a fdrzba mtstntch inZenfrskfch sltl
250 000,00 Uzemnt ptdnovdnt
2 525 000,00 Sb6r a svoz ostatnich odpadu finfch
3 380 000,00 P6Ce o whled obcl a veiejnou zeleil
5 403 000,00 dinnost mistni
nei nebezp. a kom
iS 439 000.00
FINANCOVANi
Par Pol
Org
0000 Sxxx xxxx
FINANCOVANI GeIkem
P0vodni hodnota
6 272 000.00
514 000.00
6 272 000.00
5'ld ooo
on
6 786 000.00
6 796 000.00
D0vodov6 zprlva k rozpodtov6mu opatieni 6. 3
V souladu s ustanovenim $ 16 zlkona d.250/2000 Sb., o rozpodtovfch praviQlech uzemnich rozpo6t0 dojde k
rozpo6tov6mu
opatieni v piipad6 zm6n rozpodtovfch prostiedkil na zlvaznych ukizatelich (napi. zmEna objemu nebo piesuny mezi
ukazateli).
Zpracoval: Baumrukr
Roman
dne: 23.7.2015

Podobné dokumenty