Areál-KV Technologies letiště K.Vary

Transkript

Areál-KV Technologies letiště K.Vary
Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary • Telefon: 353 118 111
Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Spis.zn.: 20279/SÚ/11/Lu
Č.j.: 3944/SÚ/12
Vyřizuje: Lukesle David, linka 505
Spisový znak: 328.3
Skartační znak: A/5
Karlovy Vary, dne 21.3.2012
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební
úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 21.12.2011 podala společnost
KV Technologies a.s., Rejskova 5, 120 00 Praha 2,
kterou zastupuje Společnost Západního Města, akciová společnost, Lýskova 1593,
155 00 Praha 5
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
„Areál KV Technologies na letišti Karlovy Vary“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 351/1, 351/5, 351/9, 351/11, 351/17, 385, 388/1, 388/4,
388/5, 397/1, 397/3, 398, 400/1, 400/2, 401, 402 v katastrálním území Olšová Vrata, parc. č.
508, 512/5, 513/1, 513/2, 514, 515/1, 515/2 v katastrálním území Kolová.
Stavba obsahuje:
Hangár s přístavky
Vysílací středisko ŘLP
Manipulační plochu před hangárem a TWY G
Rozšíření TWY A
Hotel
Komunikace, parkoviště a chodníky
Inženýrské sítě, včetně odvodňovacího příkopu
Přeložky inženýrských sítí
ČOV
Opěrné zdi, odražeč výfukových plynů
Sadové úpravy a parkové úpravy
Oplocení
Staveništní dopravní připojení
Zařízení staveniště
Staveništní inženýrské sítě včetně žumpy
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 2
Stavba je určena pro:
- Hangárování a opravy letadel
- Technickou obsluhu letadel
- Ubytování hostů
Popis stavby:
Stavbu hotelu, přilehlých komunikací a parkovišť lze charakterizovat jako stavbu trvalou
určenou pro ubytování max. 87 hostů v kategorii ****+. Součástí hotelu jsou vedle ubytovací
části i prostory restaurace, kavárny, hotelového wellness a zázemí hotelu.
Budova hotelu v západní části zájmového území má v půdorysu obdélníkový tvar se zkosením
do špičky, kdy jihovýchodní strana je rovnoběžná s hangárem. Hotel má 3.NP se 4.NP
ustupujícím cca o třetinu délky z důvodu dodržení odstupových vzdáleností od osy přistávací
dráhy (tj. kontakt s překážkovými plochami letiště). Okna na fasádě se z vnějšího pohledu
nepravidelně střídají, ale respektují dispoziční řešení jednotlivých pokojů. Vstup do hotelu je
umístěn v severozápadní části fasády, v západním proskleném rohu budovy. Zásobování je
umístěno v jihovýchodní části budovy.
Stavbu hangáru, provozních ploch, manipulační plochy a souvisejících komunikací lze
charakterizovat jako trvalou, účelovou, leteckou, sloužící pro hangárování a opravy letadel,
technickou obsluhu letadel a pro pohyb mobilní obslužné techniky. Stavba jako celek vytváří
zázemí pro civilní letecký provoz tzn., že se jedná ve smyslu zák. č. 49/1997 Sb. (Letecký
zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků o leteckou stavbu.
Budova hangáru se zázemím je navržena jako kompozice tří na sebe kolmých „objektů“ různě
velkých „kvádrů“. Největší hmotu tvoří objekt hangáru. Na něj z užší strany kolmo navazuje
nejmenší objekt, kde se nachází handling, zázemí posádek a garáže. Na podélnou stranu
hangáru kolmo navazuje objekt s velikostně prostřední hmotou, která ve vzdálenější části od
hangáru je rozdělená do dvou podlaží. V tomto objektu je v 1. NP umístěna dílenská, skladová,
provozní a ve 2.NP administrativní část. Pásová okna na fasádě se pravidelně střídají a
respektují dispoziční řešení jednotlivých navazujících prostor. Hlavní vstup do hangáru se
zázemím je v severovýchodní části dvoupodlažního objektu a je umístěn naproti hotelu.
Zásobování je umístěno v jihozápadní části budovy.
Vysílací středisko tvoří dle požadavků ŘLP, sestava 5-ti kontejnerů, které nahradí dnešní objekt
VS ŘLP. Sestava kontejnerů je navržena ve třech úrovních, v první úrovni je umístěn kontejner
skladu, rozvodny NN a stávající přemístěný kontejner náhradního zdroje. V druhé úrovni je
umístěn kontejner skladu, ve třetí úrovni kontejner contingency pracoviště. Kontejnery ve druhé
a třetí úrovni jsou přístupné venkovním schodištěm. V jihovýchodním rohu manipulační plochy
(před hangárem) je umístěn kontejner a antény vysílacího střediska.
Pohybové plochy letiště:
- Manipulační plocha je navržena o rozměrech 136,5m až 160m x 94,5m, vlastní plocha stání
letadel je navržena o rozměrech 136,5m x 33m.
- TWY G navržena v šířce 15,0 m s postranními pásy šířky 5m (celková šířka je 25m). Napojení
TWY G na RWY 11-29 je navrženo na výhledové parametry RWY (šířka RWY 45m
s postranními pásy šířky 7,5m).
TWY A bude v úseku mezi TWY G a TWY B v šíři 10,5m (bez postranních pásů).
- Obslužná komunikace spojující manipulační plochu před hangárem se stávající plochou
Parking Area East je navržena v šířce 7m, ostatní obslužné komunikace jsou navrženy v šířce
min. 5m.
Inženýrské sítě jsou napojeny na stávající inženýrské sítě v areálu letiště Karlovy Vary:
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 3
-
VN kabel je napojen na VN kabel ČEZ Distribuce a. s. v zeleni, jižně od odbavovací
budovy a je ukončen v nově vybudované trafostanici v hangáru. Délka přípojky je cca
100m.
vodovod je napojen na vodovod VaK DN 150 poblíž vodoměrné šachty umístěné
v zeleni jižně od příjezdové komunikace na letiště, a to potrubím DN 150 délky 577m a
DN 100 délky 25m. V areálu je navrženo 5 přípojek DN 80, 3 pro hangár, 1 pro požární
nádrž a 1 pro hotel.
splašková kanalizace je napojena na ČOV a při odstavení či havárii je napojena na
splaškovou kanalizaci VaK v zeleni jižně od projektovaného parkoviště P350 stokou DN
300 v délce 86m.
dešťová kanalizace je napojena:
1. do dešťové kanalizace jižně od RWY,
2. odvodňovacím příkopem do bezejmenného přítoku Cínového potoku
jihozápadně od projektovaného parkoviště P350.
znečištěné dešťové vody zimními přípravky jsou likvidovány v areálové ČOV. V případě
havárie ČOV je navržen obtok s napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci stokou
(DN 300 v délce 8m). Odpadní vody jsou pak z čerpací šachty likvidovány řízeným
odtokem, přes měřící zařízení, a přečerpávány do splaškové kanalizace.
ovládací kabel čerpací stanice ORL 2, sloužící k propojení regulace odtoku znečištěných
dešťových vod do splaškové kanalizace
odlučovače ropných látek – ORL 1 (30 l/s), ORL2 (20 l/s) a ORL 3(14 l/s)
odlučovač tuků NG10 pro Hotel
podzemní nádrž požární vody
podzemní jímky (2x 3m3) pro závlahu
retenční nádrže RN 1 (105 m3), RN 2 (108m3) a RN3 (10m3)
ČOV
technologická ČOV
plynovod DN 80 o délce 40 m, DN 65 – 68m, DN 40 – 15m
-
5 podzemních nádrží na plyn o objemu 17m3
-
sdělovací metalický kabel je napojen na metalický kabel Telefonica Czech Republlic a.
s. v zeleni severně od příjezdové komunikace na letiště a je ukončen v novém síťovém
rozvaděči SR u Hotelu. Z tohoto síťového rozvaděče jsou vedeny metalické kabely do
Hotelu a do Hangáru, kde jsou kabely ukončeny v účastnických rozvaděčích v datových
místnostech v přízemí.
-
-
-
-
-
-
navrhovaný sdělovací optický kabel je napojen na optický kabel Telefonica Czech
Republlic a. s. východně od stávajícího vysílacího střediska ŘLP, který je uložen
v HDPE trubce. Kabel je ukončen v rozvaděči na severní straně Hotelu, následně
z rozvaděče jsou vedeny kabely, které jsou ukončeny v datových rozvaděčích
v jednotlivých objektech.
-
přeložka kabelové spojky do prostoru za novou TWY G
-
-
komunikační datové propojení mezi centrální jednotkou přenosového systému
DAP128TC a Hangárem je provedeno novým zemním kabelem, který je napojen na
stávající kabel ukončený v kontejneru náhradního zdroje NZE-TCD a ukončen
v rozvodně slaboproudu v Hangáru.
optický kabel do bezpečnostního dispečinku v Terminálu pro Monitoring vstupů do SRA
výstavba kabelovodů podél TWY G a manipulační plochy včetně osazení kabelových
šachet
-
osvětlení – stožáry a kabelové propojení. Nová osvětlovací soustava SO 27 je napájena
z nové trafostanice v objektu hangáru, ovládána je pomocí soumrakového čidla
(osvětlení manipulační plochy SO 41 bude zapínáno dle potřeby).
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 4
Oplocení:
1. oplocení sloužící pro oddělení prostoru letiště od okolního veřejného prostoru tzn.
zóny SRA. Jedná se o dva úseky tohoto oplocení.
2. oplocení ČOV
3. oplocení podzemních plynových nádrží
Opěrné zdi:
- opěrná zeď podél ČOV o celkové délce 54,5m
- opěrná zeď podél komunikace o celkové délce 88m
Odražeč výfukových plynů bude o rozměrech cca 3,4m nad terénem, délky cca 32m.
Dopravní napojení areálu:
1. severní příjezd tvoří rozšíření příjezdové komunikace k parkovišti P91 na šířku
6,5m – jednosměrnost komunikace je zachována.
2. jižní příjezd je navržen napojením na komunikaci šířky 6,5m projektované v rámci
DÚR parkoviště P350 směrem na východ. Komunikace je ukončena slepě.
Příjezdová komunikace (od parkoviště P350 – podél jižní strany hangáru) je
navržena jako místní obslužná komunikace funkční skupiny C, typu MO 2 7,5/50.
Komunikace u hotelu jsou navrženy jako účelové komunikace funkční skupiny C,
typu MO 2p 7,0/30.
Dočasné dopravní napojení areálu:
Jižní příjezdová komunikace je dočasně napojena na stávající komunikaci parkoviště.
Příjezdová komunikace včetně dočasného napojení a úseku přes stávající parkoviště
je svými parametry navržena pro průjezd kamionu s návěsem délky 16,5m,
zájezdového autobusu délky 15m a nákladních automobilů délky 10m.
Parkovací stání:
hangár –
28 stání, z toho 2 pro osoby zdravotně postižené
hotel
58 stání dlouhodobých pro OA, z toho 3 pro osoby zdravotně postižené
1 stání krátkodobé pro OA
2 stání TAXI
1 stání krátkodobé pro BUS
2 stání dlouhodobá pro BUS
VS ŘLP 2 stání
Ostatní zpevněné plochy, včetně chodníků
Zařízení staveniště, dopravní připojení včetně provizorních přípojek inženýrských sítí a žumpy
Výsadba zeleně bude provedena dle návrhu sadových a parkových úprav.
II.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve
které budou respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.
2. Umístění stavby „Areál KV Technologies na letišti Karlovy Vary” na pozemku parc. č. 351/1,
351/5, 351/9, 351/11, 351/17, 385, 388/1, 388/4, 388/5, 397/1, 397/3, 398, 400/1, 400/2,
401, 402 v katastrálním území Olšová Vrata, parc. č. 508, 512/5, 513/1, 513/2, 514, 515/1,
515/2 v katastrálním území Kolová včetně vedení sítí technického vybavení a dopravní
obsluhy bude situováno dle předložené a schválené celkové situace stavby 1:500, která je
grafickou přílohou a nedílnou součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 5
3. Projektem mohou být pro trvalé zabudování do stavby navrženy jen takové výrobky, které
splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných
správců sítí a zajistí jejich ochranu eventuelně přeložení, křížení a souběh dle příslušných
norem a předpisů.
5. Půdorysné rozměry hotelu budou max. 73m x 18m, výška atiky střechy bude max. 616,50 m
n. m. Hangár bude o půdorysných rozměrech max. 131m x 89,5m, výšky atiky střechy max.
617,5 m n. m. Vysílací středisko ŘLP bude o maximálních půdorysných rozměrech 6m x
10,5 m, výšky vč. antén max. 612 m n. m.
6. V projektu stavby respektovány podmínky odboru životního prostředí Magistrátu města
Karlovy Vary uvedené v závazném stanovisku – souhlasu k umístění a povolení stavby,
jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz pod zn.
6007/OŽP/11-2 ze dne 19.12.2011
- stavba bude doplněna výsadbou druhově vhodných dřevin tak, aby bylo v max. možné
míře zajištěno začlenění nově vzniklého areálu do okolní krajiny. Výsadba bude řešena
tak, aby nebyla v budoucnu v kolizi s plánovaným dalším rozšířením letiště Karlovy Vary.
- bude vybrán takový typ svítidel a jejich nastavení, které v maximálně možné míře omezí
vliv světla na okolí.
7. V projektu stavby budou respektovány podmínky uvedená ve vyjádření odboru životního
prostředí Magistrátu města Karlovy Vary pod zn. 331/OŽP/12 ze dne 23.1.2012 a pod zn.
5456/OŽP/11 ze dne 14.11.2011:
- projekt vegetační úprav bude řešit (s ohledem na technické a jiné limity) alespoň
částečné oddělení ploch významného krajinného prvku „Vřesoviště u letiště“ a areálu
záměru,
- povrchová úprava stěn budov (především těch, které jsou orientovány směrem k ploše
významného krajinného prvku „Vřesoviště u letiště“) musí v maximálně možné míře
minimalizovat odraz světla dopadajícího z umělého osvětlení,
- v rámci stavby bude účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i
podzemní část) – vč. respektování ČSN DIN 18920 (839061),
- v rámci provádění výkopových prací bude dodržena minimální vzdálenost mezi hranou
výkopu a kmenem stromu nejméně 2m, u dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad
zemí větším než 80 cm musí být tato vzdálenost minimálně 3m,
- v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude našemu odboru předložen
k odsouhlasení projekt vegetačních úprav.
8. Bude splněna podmínka Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, uvedená v závěru zjišťovacího řízení pod č. j. 3587/ZZ/11 ze dne 8.12.2011:
- vliv stavby na krajinný ráz dle § 12 odst. 2 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů bude předložen v dalším stupni projektové
dokumentace.
9. Bude respektován souhlas s odnětím části p. p. č. 400/1, 400/2, 401, 402 v k. ú. Olšová
Vrata, parc. č. 512/5, 513/2, 515/2 a části 513/1, 515/1 v k. ú. Kolová a zapracovány
následující podmínky do PD v dalším stupni (ZOV) dle souhlasu k trvalému odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pod zn. 3889/ZZ/11 ze dne 13.1.2012:
- před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice budoucího záboru zemědělské
půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu se zákresem
navrhovaného odnětí půdy ze ZPF v kopii katastrální mapy (příloha tohoto závazného
stanoviska),
- před zahájením stavebních prací bude z části plochy odnímané ze ZPF o výměře 4,0447
ha (část p. p. č. 400/2, část p. p. č. 401 a část p. p. č. 402 v k. ú. Olšová Vrata, část p. p.
č. 512/5, část p. p. č. 513/1, část p. p. č. 513/2, část p. p. č. 515/1 a část p. p. č. 515/2
v k. ú. Kolová) provedena dle § 8 zákona o ochraně ZPF skrývka svrchních kulturních
vrstev půdy (dále jen „ornice“). Skrývka ornice bude provedena v mocnosti cca 25 cm
včetně 5 cm drnové vrstvy tak, jak je uvedeno v „Předběžné bilanci skrývky svrchních
kulturních vrstev půdy a návrhu jejího dalšího využití“ (Ing. Irovský – datum zpracování
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 6
25.10.2011, doplněno 14.12.2011). Celkový objem skrývky ornice bude činit cca 8 089
m3 (plocha 40 447 m2, mocnost 0,20 m), objem skryté drnové vrstvy bude činit 2 022 m3
(plocha 40 447 m2, mocnost 0,05 m). V jižní a jihozápadní okrajové části odnímané
plochy (část p. p. č. 400/1 a část p. p. č. 400/2 v k. ú. Olšová Vrata, část p. p. č. 512/5,
část p. p. č. 513/1 a část p. p. č. 513/2 v k. ú. Kolová) nebude prováděna plošná strojová
skrývka ornice. Dle předložené dokumentace je tato část plochy budoucího areálu
zarostlá náletem stromů a keřů, z nichž některé budou zachovány a budou
zakomponovány do parkových úprav. V této okrajové části areálu bude zabezpečena
ochrana ornice pouze šetrnou lokální skrývkou tak, aby byla zároveň zajištěna potřebná
ochrana pro zachovávané stromy,
- část skryté ornice v objemu 1 711 m3 a veškerá skrytá drnová vrstva v objemu 2 022 m3
budou deponovány po dobu výstavby na dvou samostatných deponiích umístěných na
odnímaném pozemku p. č. 515/1 v k. ú. Olšová Vrata. Ornice bude na deponiích uložena
a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu zcizení, zaplevelování, kontaminaci,
znehodnocování stavební činností a erozí,
- po ukončení výstavby bude deponovaná skrytá ornice v celkovém objemu 1 711 m3
zpětně rozprostřena na nezastavěných částech odnímaných pozemků v mocnosti cca 10
cm, a to za účelem ozelenění ploch (výsadba stromů a keřů, zatravnění, záhony,
parkové úpravy,…). Skrytá drnová vrstva v objemu 2 022 m3 bude odborně
zakompostována. Přebytečná skrytá ornice v objemu 5 974 m3, která nebude využita pro
zpětné ozelenění nezastavěných částí areálu, bude ihned po skrytí odvážena na p. p. č.
351/1 v k. ú. Olšová Vrata, kde bude rozhrnuta na ploše o výměře 43 000 m 2 v mocnosti
cca 0,14 m, a to za účelem zatravnění plochy sousedící s přistávací dráhou.
10. Součástí dokladové části ke stavebnímu povolení bude souhlas zdejšího úřadu dle ust. § 17
vodního zákona.
11. Technického provedení hydrantů bude detailně řešeno v rámci projektové dokumentace pro
stavební povolení.
12. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena Letišti Karlovy Vary s. r. o.,
Povodí Ohře s. p., Řízení letového provozu České republiky k odsouhlasení.
13. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Úřadu pro civilní letectví pod č. j. 6335-11701 ze dne 15.12.2011:
bude předložen projekt denního značení TWY G a manipulační plochy a projekt
překážkové značení všech souvisejících staveb.
14. V projektu stavby budou respektovány podmínky Povodí Ohře s. p. ze stanoviska pod zn.
003702-22159/2011 ze dne 30.8.2011:
- bude zajištěno měření množství vypuštěných vod a umožněn odběr vzorků,
- pro likvidaci dešťových vod v maximální míře bude využita přirozená retence území
(zasakování).
15. Stavba bude napojena na veřejnou vodovodní a kanalizační síť dle podmínek správce sítě –
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s. uvedené ve vyjádření pod č. j.
11609/220/11/He ze dne 7.12.2011:
- splašková kanalizace bude provedena z kameninového potrubí,
- v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení bude navrženo takové opatření, aby
nebylo možné nekontrolovatelně vypouštět odpadní vody do veřejné splaškové
kanalizace. Dále bude nutné zajistit měření množství případně odváděných odpadních
vod do veřejné splaškové kanalizace,
- na výtlačné potrubí z přečerpávací šachty na dešťové kanalizace do splaškové
kanalizace bude osazen indukční průtokoměr pro měření množství odváděných
dešťových vod s chemickými rozmrazovacími prostředky do veřejné kanalizace v zimním
období,
- projektové dokumentace pro stavební povolení bude předložena k odsouhlasení.
16. V projektu bude řešeno vybudování stanoviště určeného pro nádoby k ukládání TKO
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Karlovy Vary č. 14/2007 o nakládání
s komunálním odpadem a v souladu s hygienickými předpisy.
-
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 7
17. Bude proveden průzkum staveniště za účelem měření radonu a zaměřená radonová
výdejnost podloží. Dle výsledků provedeného průzkumu budou v projektové dokumentaci
navržena též technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního
prostředí budovy tak, aby byly splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 307/2002 Sb., o
radiační ochraně a navržené opatření budou v souladu se zákonem č. 13/2002 Sb., o
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
18. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
19. Veškeré zásadní změny v situování stavby budou předem projednány se Stavebním
úřadem Magistrátu města Karlovy Vary.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
KV Technologies a.s., Rejskova 5, 120 00 Praha
Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru
rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Obec Kolová, 362 14 Kolová 16
Odůvodnění:
Dne 21.12.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 16.1.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Žádost byla doplněna dne 30.1.2012.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 16.3.2012,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad se v průběhu územního řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném
posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby přímý vliv.
Účastníkem řízení o umístění stavby v souladu s ust. § 85 odst. 1) stavebního zákona je žadatel
a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- žadatel – KV Technologies a. s., se sídlem Rejskova 5, Praha
- obec - Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru
rozvoje a investic, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary
Obec Kolová, se sídlem Kolová 16
Dalšími účastníky řízení v souladu s ust. § 85 odst. 2) stavebního zákona jsou vlastníci
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (není-li sám
žadatelem) nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – Karlovarský
kraj (vlastník pozemků parc. č. 351/1, 351/5, 351/11, 385, 388/1, 388/4, 388/5, 397/1, 397/3,
398 v k. ú. Olšová Vrata), Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (vlastník
nemovitosti na parc. č. 351/9 v k. ú. Olšová Vrata), Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje (vlastník pozemků parc. č. 351/17 v k. ú. Olšová Vrata), Pozemkový fond České republiky
(vlastník pozemků parc. č. 508, 513/1 v k. ú. Kolová, parc. č. 400/1 v k. ú. Olšová Vrata),
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, ČEZ Distribuce a. s., Telefónica Czech
Republic a. s. (vlastníci sítí technického vybavení, na které bude předmětná stavba napojena),
Statutární město Karlovy Vary (vlastník pozemků parc. č. 515/2 v k. ú. Kolová, parc. č. 400/2,
401, 402 v k. ú. Olšová Vrata), dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno - Jiří Škarda (vlastník pozemků parc. č. 523/2, 512/6 v k. ú.
Kolová).
Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, jako dotčený
orgán ve smyslu § 77 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, posoudila
předložený návrh projektové dokumentace a po zhodnocení souladu předloženého návrhu
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 8
s požadavky a předpisy v oblasti veřejného zdraví s výše uvedenou stavbou dle stanoviska pod
zn. KHSKV03651/2011/HOK/vrb ze dne 10.5.2011 souhlasí.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech do protokolu o
průběhu jednání ze dne 16.3.2012 (příloha č. 1) upozorňuje na skutečnost, že případné
navýšení kapacity provozu opravárenské haly nad rámce uvedený v doprovodné hlukové studii
může způsobit nadlimitní hlukové zatížení venkovního chráněného prostoru v okolních obcích,
zejména Olšových Vrat a obce Andělská Hora.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a
ochrany obyvatelstva vydal pod č. j. HSKV-3552-2/2011 ze dne 29.12.2011 a pod č. j. HSKV1275-2/2011 ze dne 3.5.2011 souhlasná stanoviska.
Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně II A přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Karlovy Vary. Ministerstvo zdravotnictví ČR jako ústřední orgán pro
vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebních lázní a zdrojů
přírodních minerálních vod podle § 10 zák. č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů ČR ve znění pozdějších předpisů, vydalo dle § 37 odst. 3 písm. b) a ust. § 38
zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých zákonů z hlediska
ochrany přírodních léčebných lázní lázeňského místa Karlovy Vary stanovisko pod č. j MZDR
1942/2012-OZD-ČIL-V ze dne 23.1.2012. Podmínky uvedené v tomto stanovisku v rámci
územního řízení jsou splněny podáním. Ostatní podmínky se týkají dalšího stupně řízení.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
ZPF podle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ZPF“) vydal dne 13.1.2012 pod zn. 3889/ZZ/11 souhlas k trvalému odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkami uvedenými v podmínce č. 9 tohoto
rozhodnutí.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušní orgán podle § 48 odst. 1 písmena r) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal závazným stanoviskem
pod č. j. 3823/ZZ/11 ze dne 5.12.2011 souhlas s umístěním dvou středních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů povolil rozhodnutím pod č. j.
3747/ZZ/11-5 ze dne 1.12.2011 výjimku ze zákazů zvláště chráněných druhů živočichů.
Obecní úřad Kolová, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů povolil rozhodnutími
kácení dřevin pod č. j. 445/11/R ze dne 24.1.2012, pod č. j. 446/11/R ze dne 24.1.2012.
ČR-státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán podle zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších vydala pod zn.
191/11/041.103/Paj ze dne 2.6.2011 závazným stanoviskem souhlas.
Stavební úřad v územním řízení posoudil návrh v souladu s ust. § 90 stavebního zákona a
zjistil, že umístění stavby vyhovuje sledovaným ukazatelům.
Podkladem pro posouzení návrhu z hlediska péče o životní prostředí je vyjádření pod zn.
5456/OŽP/11 ze dne 14.11.2011 a vyjádření pod zn. 331/OŽP/12 ze dne 23.1.2012 orgánu
ochrany životního prostředí, jímž je Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,
který jako úřad s rozšířenou působností vydal své podmínky v souladu se zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů; č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
(zákon o ovzduší); č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších zákonů; č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 9
Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary vydal rozhodnutími povolení kácení
dřevin pod č. j. 6390/OŽP/11-2 ze dne 13.1.2012, pod č. j. 6386/OŽP/11-2 ze dne 18.1.2012,
pod č. j. 6406/OŽP/11-2 ze dne 27.1.2012, pod č. j. 6064/OŽP/11-2 ze dne 14.12.2011.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary vydal závazný stanoviskem – souhlas
k umístění a povolení stavby, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz pod zn. 6007/OŽP/11-2 ze dne 19.12.2011.
Úřad pro civilní letectví vydal vyjádření ke stavbě pod č. j. 6335-11-701 ze dne 15.12.2011.
Podmínky uvedené ve vyjádření jsou uvedeny v podmínce č. 13 tohoto rozhodnutí, nebo jsou
zohledněny v předložené projektové dokumentaci - ve společném vyjádření zpracovatele
projektové dokumentace a investora.
K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní
orgán konstatuje, že umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací, zde platným územním plánem města Karlovy Vary a územním plánem obce
Kolová. Jedná se o území, ve kterém je předmětná stavba přípustná (viz obecně závazná
vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2000 ve znění vyhl. č. 1/2004 a vyhl. č. 13/2006 a obecně
závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Kolová).
Správní orgán postupoval v řízení v souladu s ust. § 51 a § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, k provedení důkazů použil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu
věci a které nebyly provedeny v rozporu s právními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, vyjádření pod zn. 331/OŽP/12
ze dne 23.1.2012, rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. 6390/OŽP/11-2 ze dne
13.1.2012, rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. 6386/OŽP/11-2 ze dne 18.1.2012,
rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. 6406/OŽP/11-2 ze dne 27.1.2012, závazné
stanovisko – souhlas k umístění a povolení stavby pod zn. 6007/OŽP/11-2 ze dne
19.12.2011, vyjádření pod zn. 5456/OŽP/11 ze dne 14.11.2011, rozhodnutí o povolení
kácení pod č. j. 6064/OŽP/11-2 ze dne 14.12.2011
ČEZ Distribuce a. s., vyjádření pod zn. 0100022622 ze dne 16.1.2012, stanovisko pod
zn. 14039630 ze dne 16.5.2011, stanovisko pod zn. 14039630 ze dne 15.12.2010
Telefónica Czech Republic a. s., vyjádření pod zn. Výst.PS KV 05/12 ze dne 17.1.2012,
vyjádření pod č. j. 72865/11 ze dne 12.5.2011
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, stanovisko pod č. j MZDR
1942/2012-OZD-ČIL-V ze dne 23.1.2012
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, stanovisko pod č. j. HSKV-3552-2/2011
ze dne 29.12.2011, stanovisko pod č. j. HSKV-1275-2/2011 ze dne 3.5.2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlas
k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod zn. 3889/ZZ/11 ze dne 13.1.2012,
vyjádření - doplnění k rozhodnutí pod zn. 4218/ZZ/11 ze dne 22.12.2011, závěr
zjišťovacího řízení pod č. j. 3587/ZZ/11 ze dne 8.12.2011, závazné stanovisko pod č. j.
3823/ZZ/11 ze dne 5.12.2011, rozhodnutí pod č. j. 3447/ZZ/11-5 ze dne 1.12.2011
Obecní úřad Kolová, rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. 445/11/R ze dne 24.1.2012,
rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. 446/11/R ze dne 24.1.2012
Čeps a. s., vyjádření pod zn. 794/16113/22.12.2011/Ta ze dne 22.12.2011
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 10
Statutární město Karlovy Vary, zast. odborem rozvoje a investic, vyjádření pod spis. zn.
ORI/1547/11/Žák/52.1 ze dne 22.12.2011, stanovisko pod spis. zn.: ORI/1356/11/Ri
/52.1 ze dne 1.11.2011
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o vzájemně směně pozemků ze dne 26.9.2011, vyjádření pod zn.
DPLR/11472/11 ze dne 24.10.2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor správa majetku, souhlas se stavbou pod zn.
1554/MP/11 ze dne 22.9.2011, vyjádření pod zn. 2118/MP/11 ze dne 9.12.2011,
vyjádření pod zn. 2189/MP/11 ze dne 12.12.2011
Letiště Karlovy Vary s.r.o., vyjádření pod zn. 100/UTP/KLV/11 ze dne 21.9.2011,
vyjádření k projektové dokumentace pro územní řízení pod zn. 86/UTP/KLV/11 ze dne
19.7.2011, vyjádření – souhlas s prodejem pozemků pod zn. 117/UTP/KLV/11 ze dne
7.12.2011, vyjádření pod zn. 115/UTP/KLV/11 ze dne 7.12.2011, vyjádření k umístění
ornice pod zn. 116/UTP/KLV/11 ze dne 7.12.2011
Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, vyjádření pod zn. 2121/OMM/11 ze
dne 5.12.2011
Lázeňské lesy Karlovy Vary, souhlas s umístění přístupovém cesty ze dne 30.11.2011,
vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 31.5.2011
Pozemkový fond České republiky, souhlas pod zn. PFCR 632817/2011/SŘ ze dne
2.12.2011
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vyjádření pod č. j. KRPK-34061-9/ČJ2011-1900MN ze dne 22.11.2011
Obec Kolová, vyjádření ze dne 27.4.2011
Krajská
hygienická
stanice
Karlovarského
KHSKV03651/2011/HOK/vrb ze dne 10.5.2011
kraje,
stanovisko
pod
zn.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, sdělení pod zn. 6588/OD/11 ze dne
16.5.2011
Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, vyjádření pod zn.
205/OPP/2011/Kož ze dne 23.5.2011
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad – vodoprávní
úřad, vyjádření pod spis. zn. SÚ/19537/11/Sz-231.1 ze dne 12.12.2011
Magistrát města Karlovy Vary, odbor technický, stanovisko pod zn. 1242/OT/11/Ul ze
dne 14.6.2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, sdělení pod zn.
1101/RR/11 ze dne 12.9.2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření
pod zn. 1885/DS/11-2 ze dne 10.5.2011
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, vyjádření pod zn. KSÚSKK/SÚ4609/2011-Bro ze dne 22.11.2011
Policie ČR, KŘPKK, Dopravní inspektorát Karlovy Vary, stanovisko pod č. j. KRPK16028/ČJ-2011-190306 ze dne 11.5.2011, stanovisko KRPK-47875/ČJ-2011-190306 ze
dne 8.12.2011
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky o. s., stanovisko pod zn. KKS/072/48-11 ze dne 15.4.2011
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Karlovarský kraj, závazné
stanovisko pod zn. 191/11/041.103/PaJ ze dne 2.6.2011
Český hydrometeorologický ústav, stanovisko pod zn. P11003347 ze dne 22.5.2011
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 11
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., vyjádření pod č. j. 11609/220/11/He ze dne
7.12.2011
Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření pod zn. 003702-22159/2011 ze dne 30.8.2011,
vyjádření pod zn. 003702-29295/2011 ze dne 24.10.2011
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, stanovisko pod č. j. 6749/49873-ÚP/20117103/44 ze dne 26.5.2011
ČEZ ICT Services a. s., stanovisko pod zn. 22698/B/2011 ze dne 26.5.2011
RWE Distribuční služby s. r. o., stanovisko pod zn. 1240/11/180 ze dne 20.5.2011
NET4GAS s. r. o., vyjádření pod č. j. 2602/11 ze dne 18.5.2011
Vodafone Czech Republic a. s., vyjádření ze dne 18.5.2011
T-Mobile Czech Republic a. s., vyjádření ze dne 17.6.2011
Úřad pro civilní letectví, vyjádření pod č. j. 6335-11-701 ze dne 15.12.2011
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jiří Škarda, Karlovarský kraj, Řízení letového provozu České republiky, státní podnik,
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Pozemkový fond České republiky,
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, ČEZ Distribuce a. s., Telefónica Czech
Republic a. s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost připomínky neuplatnila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili.
 Telefónica Czech Republic a. s., vyjádření (bez připomínek) pod zn. Výst.PS KV 05/12
ze dne 17.1.2012
 Statutární město Karlovy Vary, zast. odborem rozvoje a investic, vyjádření (souhlas) pod
spis. zn. ORI/1547/11/Žák/52.1 ze dne 22.12.2011
 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o vzájemně směně pozemků ze dne 26.9.2011, vyjádření pod zn.
DPLR/11472/11 ze dne 24.10.2011 – podmínky uvedené ve vyjádření jsou zohledněny
v předložené projektové dokumentaci - ve společném vyjádření zpracovatele projektové
dokumentace a investora.
 Pozemkový fond České republiky, souhlas pod zn. PFCR 632817/2011/SŘ ze dne
2.12.2011
 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vyjádření (souhlas) pod č. j. KRPK34061-9/ČJ-2011-1900MN ze dne 22.11.2011
 Obec Kolová, vyjádření ze dne 27.4.2011 – podmínky uvedeny ve vyjádření jsou
splněny podáním. Součástí projektové dokumentace k územnímu řízení je studie -
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 12
akustické posouzení. V této studii je závěrem konstatováno, že též budou splněny limitní
hodnoty pro venkovní chráněný prostor obytné zástavby obce Kolová.
 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech prostřednictvím společnosti Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary a. s., vyjádření pod č. j. 11609/220/11/He ze dne 7.12.2011 –
podmínky uvedené ve vyjádření jsou uvedeny a zohledněny v podmínkách č. 12 a 15
tohoto rozhodnutí.
 ČEZ Distribuce a. s., stanovisko (souhlas) pod zn. 14039630 ze dne 16.5.2011
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor správa majetku, souhlas se stavbou pod zn.
1554/MP/11 ze dne 22.9.2011, vyjádření (souhlas s provizorním napojení komunikace)
pod zn. 2189/MP/11 ze dne 12.12.2011
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební
úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
[otisk úředního razítka]
Iva H e l i k s o v á
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 13
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn
a doplňků byl zaplacen dne 16.3.2012 .
Obdrží:
Magistrát města Karlovy Vary, OVV – veřejná vyhláška
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1) stavebního zákona
KV Technologies a.s., IDDS: 9wreveg
Společnost Západního Města, akciová společnost, IDDS: fjbgecw
Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a
investic, Moskevská č.p. 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Obec Kolová, IDDS: xr5bx5e + vývěs VV (veřejná vyhláška)
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, IDDS: xhusbrm
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, IDDS: upshp5u
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IDDS: kwtgxs4
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Jiří Škarda, Hornická č.p. 32, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 1
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 538/2, 361 20
Karlovy Vary
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
Úřad pro civilní letectví, Česká Republika, provozní inspektorát, IDDS: v8gaaz5
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Obecní úřad Kolová, IDDS: xr5bx5e
ostatní
Letiště Karlovy Vary s.r.o., IDDS: hqhicd8
Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Lázeňské lesy Karlovy Vary, IDDS: bnzkmm5
Magistrát města Karlovy Vary, odbor technický, Moskevská č.p. 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
1
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, IDDS: 2kdkk64
Policie ČR, KŘPKK, Dopravní inspektorát Karlovy Vary, IDDS: upshp5u
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky
o. s., krajské konzultační středisko Karlovarského kraje, Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary
5
Český hydrometeorologický ústav, IDDS: e37djs6
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Lázeňské lesy Karlovy Vary, IDDS: bnzkmm5
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 110 15 Praha 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Regionální operativní správa PM-SO, IDDS: jnnyjs6
Úřad pro civilní letectví, referát letecký stavební úřad, IDDS: v8gaaz5
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: siqbxt2
Spis.zn. 20279/SÚ/11/Lu
str. 14
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor správa majetku, IDDS: siqbxt2
co:
- vlastní 2x
- a/a

Podobné dokumenty

Univerzální šablona písemnosti

Univerzální šablona písemnosti běţné údrţbě po dobu předpokládané existence splní poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost při udrţování a uţív...

Více

Rozhodnutí Krajského úřadu-odvolání

Rozhodnutí Krajského úřadu-odvolání odvolání, které dne 19. 5. 2011 podala Martina Ronešová, nar. 17.8.1972, Kolová 131, 362 14 Kolová (dále jen „odvolatelka“), proti rozhodnutí ze dne 22. 4. 2011 sp. zn. SÚ/2263/11/Luk-328.3, které ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Ve smyslu ust. § 87 odst.2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústn...

Více

mstsk ý ú adsokolov

mstsk ý ú adsokolov Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 3.3.2014 žádost o zvláštní užívání komunikace pod...

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení země, dále bude vybudována nová dešťová kanalizace s odvodněním povrchových a dešťových vod ze střech stávajících objektů. Umístění těchto inženýrských sítí bude řešeno v samostatné dokumentaci a j...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení PSTAT-základnová stanice mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a.s. Tatiná na pozemku parc. č. 588/120, 669/22, 669/63, 843/49, 843/53, 962, 965/10, 965/13, 969/1, 969/2, 975/42 v katastráln...

Více