Luboměřský zpravodaj

Transkript

Luboměřský zpravodaj
Luboměřský
zpravodaj
Číslo 1
Rok 2016
1
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil v novém roce 2016. Jeho první zimní měsíc je sice už za námi,
ovšem počasí nám často připomíná svými teplotami spíše předjaří než zimu. Začátek nového
roku nám přináší také jak různá očekávání, tak možnost zhodnocení roku uplynulého. Jako
starosta obce si troufnu říci, že se nám podařilo v loňském roce hned několik pozitivních věcí.
Především jsme zrealizovali několik větších investičních projektů, jako např. „Výsadba a
údržba stromových alejí v k.ú. Luboměř“. Cílem tohoto projektu bylo založení dvou
stromových alejí podél účelových komunikací vedoucích krajinou. U obce Luboměř (za
Drahama podél polní cesty vedoucí k „chrastí“) se vysadilo 10 ks třešní a 30 ks švestek a
v Heltinově (za točnou kolem cesty vedoucí k „Lengrovu dolu“) pak 25 ks lípy srdčité a 25 ks
javoru klenu. V minulosti byly tyto komunikace bez jakékoliv doprovodné zeleně. Pro výsadbu
byly použity sazenice ovocných stromků o výšce cca 160 cm a lesních sazenic cca 180 cm.
Sazenice byly opatřeny ochranou proti okusu s podporou jednoho kůlu a tří úvazků a zality
vodou. Celkové náklady tohoto projektu činily 69.623 Kč, z toho činila dotace z Ministerstva
životního prostředí ČR 100 %. Další velkou akcí, kterou se v loňském roce podařilo uskutečnit,
byla výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová, a to v místním obchodě, obecních
bytech i hasičské zbrojnici. Především okna v bytech byly již ve velmi špatném stavu. Výměnu
provedla na základě veřejného výběrového řízení firma Window Holding, a.s. – Vekra. Tato
akce byla financována z rozpočtu obce ve výši 262.236 Kč. Připomínám rovněž realizaci
projektu „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice v Heltinově“. Jeho hlavním cílem byla výměna
osmi oken a s tím spojené drobné stavební úpravy ve stávajícím objektu kapličky. Stavební
úpravy zahrnovaly výměnu okenních otvorů i jejich parapetů (ty nové jsou z umělého
pískovce), úpravy ostění a segmentových nadpraží a finální úpravy povrchů dotčených
stavebními úpravami. Náklady tohoto projektu byly ve výši 223.801,40 Kč, z toho činila dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 156.660 Kč (70 %) a 15.000 Kč darovali obci na tuto akci
farníci z Heltinova.
V loňském roce jsme také svépomoci upravili štěrkem chodníky na místním hřbitově či
vyspravili příkopu u Lidového domu žlabovkami. Nechali jsme opravit fasádu na hasičské
zbrojnici v Heltinově, v Luboměři zpevnili plochy pod kontejnery na tříděný odpad a u
prodejní boudy Na drahách (obě akce realizoval pan Radek Janíček). V souvislosti s pořízením
nového zásahového vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Luboměři došlo
k úpravě stání v místní hasičské zbrojnici (snížení jeho podlahy a úprava vrat). Tyto úpravy
nám zrealizoval pan Alois Onderka a Jan Šmatelka. Rovněž investice do prostor zdejšího
obchodu byly nemalé: proběhla realizace nových odpadů, rozvodů vody, výmalby a vytápění.
Vloni se nám podařilo také snížit některé běžné výdaje obce. Například díky výběrovému
řízení na nové pojištění majetku obce. V něm došlo oproti původní smlouvě uzavřené s
Českou pojišťovnou k rozšíření seznamu pojištěných budov i zvýšení pojistných částek u
2
některých z nich. Přesto nabídka vítězné České podnikatelské pojišťovny (15.553 Kč) byla o
12.991 Kč nižší než stávající pojistná částka u České pojišťovny (28.544 Kč). Rovněž na ročním
pojištění vozidel (zahradní traktor VARI s vlečkou a sekačka RIVIERA) obec ušetří za rok 612
Kč (původně 1.463 Kč). Ročně tak obec ušetří na pojistném 13.603 Kč, což činí 54.412 Kč za
čtyři roky. Obec se vloni zúčastnila také tzv. e-aukce, díky níž by měla od března ušetřit na
dodávkách el. energie.
V uplynulém roce uspořádala obec často ve spolupráci s místními spolky mnoho pěkných
kulturních akcí, kterých jste se mohli zúčastnit. Fotografie z těchto kulturních událostí si
můžete prohlédnout na webových stránkách obce http://www.lubomer.cz/fotogalerie/rok2015/ .
Vážení občané, do nového roku 2016 Vám všem přeji jménem svým, jménem zastupitelů
obce i zaměstnanců Obecního úřadu v Luboměři jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí,
spokojenost a rodinnou pohodu. Zároveň se těším na vzájemnou spolupráci s místními
spolky při pořádání různých kulturních akcí a řemeslníky i podnikateli při zvelebování obce 
Váš starosta obce Jirka Vlček
Ze zastupitelstva obce
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř,
konaného dne 4.12.2015 v 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Luboměř, Luboměř 93
VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedeni v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území
obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému
pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici na Obecním úřadě v Luboměři, Luboměř 93, 742 35 Odry.
Zastupitelstvo obce Luboměř na svém zasedání:
A. zřídilo:
150/6
návrhovou komisi, následně zvolenou ve složení: předsedkyně Ing. Jana
Čechová, členové Dana Šustková a Marek Richter.
B. určilo:
151/6
ověřovatele zápisu Ing. Janu Čechovou, Dagmar Vlčkovou a jako zapisovatelku
Zuzanu Šimíčkovou.
3
C. schválilo:
152/6
navržený program 6. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO).
příloha č. 2
153/6
rozpočtové opatření č. 5/2015 (neinvestiční transfer ve výši 2.000 Kč na
zabezpečení akceschopnosti JSDH), kterým se výše rozpočtu změnila celkem
následovně:
před úpravami
po úpravách
příjmy:
4.702.857,70 Kč
4.704.857,70 Kč
výdaje:
8.220.046,70 Kč
8.222.046,70 Kč
8. třída financování:
3.517.189 Kč
3.517.189 Kč.
příloha č. 4
154/6
rozpočtové opatření č. 6/2015 (dotace z úřadu práce na období od 1.11.2015 do
30.11.2015), kterým se výše rozpočtu změnila celkem následovně:
před úpravami
po úpravách
příjmy:
4.704.857,70 Kč
4.717.857,70 Kč
výdaje:
8.222.046,70 Kč
8.235.046,70 Kč
8. třída financování:
3.517.189 Kč
3.517.189 Kč.
příloha č. 5
155/6
rozpočtové opatření č. 7/2015 (dotace z úřadu práce na období od 1.11.2015 do
30.11.2015), kterým se výše rozpočtu změnila celkem následovně:
před úpravami
po úpravách
příjmy:
4.717.857,70 Kč
4.730.857,70 Kč
výdaje:
8.235.046,70 Kč
8.248.046,70 Kč
8. třída financování:
3.517.189 Kč
3.517.189 Kč.
příloha č. 6
156/6
směnu pozemků (majetkoprávní záměr č. 6/2015) mezi Obcí Luboměř, Luboměř
93, 742 35 Odry a P. K., bytem Luboměř *****, 742 35 Odry, dle geometrického
plánu č. 268-258/2015.
Směnou získá Obec Luboměř do vlastnictví tyto pozemky v kat. úz. Luboměř:
část pozemku p.č. 2001 – zahrada označenou v geometrickém plánu jako díl „d“ o
výměře 0,29 m2,
nově vzniklý pozemek p.č. 2022 o výměře 1 m2, který vznikl geometrickým plánem z
pozemku p.č. st. 102 – zastavěná plocha a nádvoří.
P. K. získá směnou do vlastnictví tyto obecní pozemky v kat. úz. Luboměř:
část pozemku p.č. 1938/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace označenou v
geometrickém plánu jako díl „b“ o výměře 2 m2,
nově vzniklé pozemky p.č. 1938/16 o výměře 5 m2 a p.č. 1938/17 o výměře 4 m2, které
vznikly geometrickým plánem z pozemku p.č. 1938/1 – ostatní plocha/silnice.
Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se stanovuje na částku 350,-Kč, tj. 35,-Kč/m2
pozemku. Tento rozdíl uhradí P.K. Obci Luboměř. Veškeré náklady spojené s realizací
směny pozemků (geometrický plán, zpracování směnné smlouvy, správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí
pan P.K. Starosta obce je pověřen ZO podpisem směnné smlouvy.
4
157/6
158/6
159/6
160/6
161/6
162/6
v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši max. 1/12 za
každý měsíc dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12.2015, a to do schválení
rozpočtu na rok 2016.
příloha č. 8
inventarizační komise v následujícím složení:
hlavní inventarizační komise: Jiří Vlček, Veronika Podešvová, Z.Š.,
Lidový dům: Jaroslav Král, L.Š., A.B.
Obecní úřad: Marek Richter, Dana Šustková, L.S.
SDH Luboměř – hasičská zbrojnice: Martin Podešva, P.K., M.K.
SDH Heltinov – hasičská zbrojnice: B.M., T.M., J.M.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Odry, Masarykovo náměstí 25, 742
35 Odry, IČ 00298221, zastoupené starostou města Ing. Liborem Helisem, k
zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to na
dobu určitou do 31.12.2018. Zároveň pověřilo ZO starostu obce Jiřího Vlčka
podpisem této smlouvy.
na základě žádosti ze dne 18.11.2015 s č.j. OÚL/0553/2015 finanční příspěvek
pro Základní školu a Mateřskou školu Spálov, příspěvkovou organizaci, Spálov 1,
742 37 Spálov výši 50.000 Kč.
na základě žádosti ze dne 13.11.2015 s č.j. OÚL/550/2015 finanční příspěvek na
provoz Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901 ve výši 1.000 Kč.
přijetí daru od heltinovských farníků na akci „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice
v Heltínově“ ve výši 15.000 Kč.
D. vzalo na vědomí:
163/6
kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání ZO ze dne 2.12.2015.
viz sešit „Zápisy
z kontrolního výboru“
164/6
165/6
166/6
167/6
zprávu o činnosti Obecního úřadu v Luboměři za období od 2.9.2015 do
3.12.2015. příloha č. 3
opatření starosty č. 3/2015 o schválení přijetí investiční účelové dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, ve výši 270.000 Kč na nákup dopravního
automobilu určeného pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Luboměř, a to na
základě vzájemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje“ ze dne 15.10.2015.
opatření starosty č. 4/2015 o schválení přijetí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, ve výši 2.000 Kč na zabezpečení
akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Luboměř, a to na základě
vzájemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje“ ze dne 27.10.2015.
přijetí příspěvku na veřejně prospěšné práce na období od 1.11.2015 do
31.10.2016 ve výši max. 156.000 Kč od Úřadu práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 Praha 2, Krajská pobočka v Ostravě, Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový
5
168/6
169/6
170/6
171/6
172/6
Jičín na základě uzavřené smlouvy mezi Úřadem práce ČR a Obcí Luboměř ze dne
14.10.2015.
zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Luboměř v roce 2015,
který provedl dne 30.9.2015 Krajský úřad, Odbor kontroly a interního auditu. Při
přezkoumání hospodaření k 31.8.2015 byl zjištěn nedostatek v plnění příjmů a
výdajů rozpočtu.
uzavření „Smlouvy o zabezpečení zimní údržby místních komunikací Luboměře
a Heltinova“ v období od 1.12.2015 do 30.4.2016, a to mezi Obcí Luboměř,
Luboměř 93, 742 35 Odry, IČ 00298158 a Zemědělskou a.s. Spálov, Spálov 1, 742
37 Spálov, IČ 25363255.
rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2016, a to ve výši:
příjmy: 505,4 tis. Kč
výdaje: 505,4 tis. Kč
osmá třída financování: 0 tis. Kč.
příloha č. 7
čerpání rozpočtu Mikroregionu Odersko k 31.10.2015, a to ve výši:
příjmy: 1.669,7 tis. Kč
výdaje: 1.455,4 tis. Kč
osmá třída financování: -214,3 tis. Kč.
příloha č. 7
první upravený rozpočet Mikroregionu Odersko, a to ve výši:
příjmy: 1.707,0 tis. Kč
výdaje: 2.007,0 tis. Kč
osmá třída financování: 300 tis. Kč.
příloha č. 7
E. uložilo:
173/6
starostovi obce nechat zpracovat a podat žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o poskytnutí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, „Dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“, jejímž
předmětem bude vybudování nového dětského hřiště ve sportovním areálu „Na
drahách“.
T (termín): 15.1.2016
Z (zodpovídá): Jiří Vlček, starosta obce.
174/6
starostovi obce zpracovat a podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o
poskytnutí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, „Dotační titul č. 5 –
Podpora obnovy místních komunikací“, jejímž předmětem bude projekt
s názvem „Cestička k domovu – rekonstrukce místní komunikace“ pod
Heltinovem.
T: 15.1.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce.
175/6
starostovi obce nechat zpracovat a podat žádost (v případě vyhlášení výzvy a dle
zveřejněných podmínek) na Vládu České republiky o poskytnutí dotace
z Národního rozvojového programu mobility na projekt „Výstavba
chodníkového tělesa Luboměř“, který řeší vybudování bezbariérové trasy
chodníku v obci.
6
176/6
177/6
178/6
179/6
T: 30.6.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce.
starostovi obce nechat zpracovat a podat žádost na Ministerstvo průmyslu a
obchodu o poskytnutí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a
využití obnovitelných zdrojů energie – program EFEKT 2016, na projekt, který by
řešil snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v horní části obce
Luboměř.
T: 28.2.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce.
starostovi obce nechat zpracovat projekt, který bude řešit přestěhování
kanceláří a spisovny do prostor knihovny.
T: 29.2.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce.
starostovi obce prověřit možnosti úpravy křižovatky u kostela.
T: 31.5.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce.
zjistit bližší informace k problematice hlubinných vrtů k tepelným čerpadlům.
T: 29.2.2016
Z: Jiří Vlček, starosta obce, Ing. Jana Čechová.
F. zplnomocnilo:
180/6
na základě § 102, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) a doporučení Finančního výboru ZO ze dne 22. října 2015 starostu obce
Luboměř Jiřího Vlčka k provádění případných rozpočtových opatření tak, aby
nedocházelo během roku k překročení čerpání v jednotlivých paragrafech a
položkách příjmů v plné výši a v jednotlivých paragrafech a položkách výdajů do
300.000 Kč pro jednotlivá opatření. Rozpočtové opatření provedené na základě
zmocnění bude následně předloženo ZO na vědomí. Toto zplnomocnění má
platnost do konce volebního období.
V Luboměři dne 4.12.2015
„otisk úředního razítka“
Jiří Vlček, v.r.
starosta obce
Jaroslav Král, v.r.
zastupitel obce
Přílohy: přílohy tohoto usnesení ZO Luboměř jsou vzhledem k rozsáhlosti zveřejněny pouze na elektronické úřední
desce a rovněž jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Luboměři.
7
Připravujeme pro Vás
 7. zasedání zastupitelstva obce
Sedmé veřejné zasedání zastupitelstva obce Luboměř by se mělo uskutečnit na začátku
měsíce března. O přesném termínu budete včas informováni na úřední desce obce a
plakátovacích plochách v obci.
 Vítání občánků
V obci se nám narodili čtyři noví občánci – Terezka, Adélka, Kristýnka a (alespoň  ) jeden
kluk Alois. Proto připravujeme pro jejich rodiče a blízké i letos na jaře slavnost - Vítání
občánků (10. dubna v 11 hodin na místním obecním úřadě).
 Sběr nebezpečného a velkoobjemového dopadu
Na jaře se uskuteční opět sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. O jeho termínu
budeme ještě informovat.
Akce v obci
 Vodění medvěda a smažení koblih
V sobotu 6. února se uskuteční tradiční vodění medvěda s průvodem veselých masek po
dědině a smažení koblih. Koblihy budou opět pro zájemce k zakoupení, a to od 9:30 hodin na
místním obecním úřadě (1 kobliha za 6 Kč). Přijďte si osladit svůj život a ochutnat luboměřské
koblihy  
 Včelařský ples
Luboměřští včelaři Vás srdečně zvou v sobotu 6. února na "Včelařský ples“ s tradičním
pochováváním basy a průvodem masek. Čeká Vás rovněž bohatá tombola, občerstvení a
hudba v podání skupiny "Bledule".
 Putování Aljaškou a dalšími zeměmi
Zveme vás na zajímavou cestovatelskou přednášku, která se uskuteční
v sobotu 27. února v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
v Luboměři. Cestovatelka a bývalá dlouholetá ředitelka Základní školy ve
Spálově paní Mgr. Jaroslava Šustková Vám bude vyprávět a promítat
fotografie z cesty za poznáním Aljašky a dalších zemí. Přijďte proto s námi
prožít alespoň jeden zimní podvečer trochu jinak, nahlédnout do různých
koutů cizích zemí a dozvědět se tak o nich spoustu nových a zajímavých
informací.
8
 Mařeny – vynášení smrti ze vsi
Vynášení smrti a vítání jara je starodávný západoslovanský zvyk, který dodržovali už naši
předkové, a v některých obcích žije dodnes – tak jako u nás. Na smrtnou neděli, která bude
letos již 13. března, plánujeme od 14:30 hod. tradiční průvod po vesnici. Budeme vynášet
smrt ze vsi, loučit se s vládou paní Zimy a vítat možná i jaro 
Poděkování
Chtěl bych poděkovat paní Ivě Šmatelkové za celoroční vedení Klubu pátek a dobrovolnou
práci s našimi dětmi. Zároveň děkuji za hezké a netradiční ozdobení vánočního stromečku.
Děkuji! 
Skauti ze Spálova děkují všem dárcům za darovanou obuv v podzimní sbírce „Boty pro
Afriku“. Všechny boty jsme odevzdali, aby mohly sloužit potřebným.
Víte o tom, že…
 můžete napsat svému starostovi různé nápady, návrhy či připomínky na jeho e-mail
[email protected] ?
 někteří naši spoluobčané stále nevědí, že plasty patří do sběru a nikoliv do pece? Škodí
nejen svému zdraví, ale i okolí, sousedům, přírodě a taky samotné peci!   
 aktuální stav konta veřejné sbírky „Oprava kostela sv. Vavřince“ ke dni 31.12.2015 činil
83.129,93 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět!
 naše obec přijala nabídku spotřebitelské organizace dTest na vzájemnou spolupráci?
Zároveň si předplatila samotný časopis dTest. Všechna čísla (od dubna 2015) jsou
postupně k zapůjčení v místní knihovně. Půjčovací doba je tradičně v pondělí od 15.00.
do 17.00 hodin.
 si můžete na obecním úřadě zakoupit krásné skleničky na víno s logem Vaší obce?
Prodejní cena je 50 Kč/ks. Společně s nimi můžete také nově ochutnat červené (Modrý
Portugal) a bílé (Chardonnay) víno s etiketami našich rodáků V. Ševčíka a R. Míka. Víno
je z vinic rodinného vinařství Kosík, které se nachází v Tvrdonicích na Jižní Moravě. Jedna
láhev stojí 110 Kč.
 účetní obce má v měsících duben až prosinec jen částečný pracovní úvazek? Proto ji
v těchto měsících zastihnete na úřadě vždy od 7:00 do 13:00 hod. Naopak v měsících
lednu, únoru a březnu má sjednán plný pracovní úvazek a je Vám plně k dispozici dle
úředních hodin obecního úřadu.
 se někdo z našich spoluobčanů stále zbavuje kuchyňského a jiného drobného odpadu
jeho odkládáním do kontejneru určeného na papír nebo do odpadkových košů v obci?
Upozorňuji dotyčné/ho, že kontejner na papír je určen POUZE NA PAPÍR a odpadkové
koše nejsou určeny k odkládání odpadu z domácností!!!
 si kroniky obce z období let 1919-1988 i Základní devítileté školy v Luboměři z let 1884
až 1979 můžete prohlédnout a pročíst v digitalizované podobě? Naleznete je na
9




stránkách Zemského archivu v Opavě, v jeho digitálním archivu: www.archives.cz/zao/
nebo na webových stránkách naší obce www.lubomer.cz - O dědině - Historie - Kronika
obce.
na sběrném místě na dolním konce Luboměře (poblíž čp. 40) můžete do nové dřevěné
přihrádky odložit žluté pytle s vytříděnými plasty nebo nápojovými kartony?
s ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše
obec připojila k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření
prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu?
Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové
podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě
není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných
celků. Rozklikávací rozpočet vaší obce naleznete na webových stránkách
www.lubomer.cz po rozkliknutí odkazu „Obecní úřad“ v levém sloupci nabídky. Na
úvodní webové stránce si můžete také nově přečíst na každý den i měsíc aktuální
pranostiky.
můžete do nového sběrného kontejneru u kostela sv. Vavřince odložit např. veškeré
vaše již nevyužité oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky,
povlečení aj.? Více informací o kontejneru naleznete na straně 16.
dobrovolné vstupné z uspořádané výstavky „Vánoční inspirace“ činilo 1981 Kč?
Následně bylo organizátory výstavky rozhodnuto, že částku ve výši 741 Kč darují Klubu
pátek na uspořádání dětského maškarního plesu, 740 Kč bylo vloženo na účet veřejné
sbírky opravy místního kostela sv. Vavřince a 500 Kč bylo použito na částečné pokrytí
nákladů spojených s realizací samotné výstavky. Děkujeme všem dárcům.
Co se událo v obci?
ŘÍJEN
9.10. V tento den navštívila obec vzácná návštěva – vnučka našeho významného rodáka
Vilibalda Ševčíka, paní Velena Žáčková z Prahy. Zajímala se především o místa a historii, která
jsou úzce spojena s V. Ševčíkem. Společné besedy a prohlídky po obci se zúčastnil starosta
obce Jiří Vlček společně s paní Mgr. Jaroslavou Šustkovou a Ing. Josefem Vlčkem. Postupně
navštívili místní obecní úřad, areál „Na drahách“, kostel sv. Vavřince se hřbitovem, archiv a
pomník p. Ševčíka ve Spálově, Ballerův větrný mlýn a nakonec také poutní místo „Maria
Stein“.
10.10. Luboměřští včelaři uspořádali „Na drahách“ od 14 hodin drakiádu. Pro všechny
účastníky bylo připraveno občerstvení (chleba s různými pomazánkami, bábovky,
sladkosti,…) i něco na zahřátí. Letos drakiádě přál i příznivý vítr.
24.10. Obecní úřad v Luboměři opět ve spolupráci s Technickými službami Města Vítkova
uspořádal v obci podzimní sběr a svoz nebezpečného, velkoobjemového, železného a elektro
odpadu.
Byla provedena realizace projektu „Výsadba a údržba stromových alejí v k.ú.
Luboměř“ panem Mgr. Jiřím Schindlerem z Oder. Cílem této akce bylo založení dvou
10
jednostranných stromových alejí podél účelových komunikací vedoucí zemědělsky intenzivně
využívanou krajinou v počtu 90 ks. U obce Luboměř v lokalitě za Drahama se vysadilo 10 ks
třešní (různé druhy) a 30 ks švestek (různé druhy) a v části obce Heltinov (od točny autobusů
směrem na Lengrův důl) pak 25 ks lípy srdčité a 25 ks javoru klenu.
25.10. V zasedací místnosti obecního úřadu proběhla zajímavá přednáška pana Jaroslava
Kopečka na téma „Včelařský rok“. Této přednášky, kterou uspořádala ZO ČSV ODRY a
luboměřští včelaři se zúčastnilo okolo dvacetipěti včelařů ze širokého okolí.
28.10. Opět po dvou letech uspořádal obecní úřad tradiční lampionový průvod, který se
konal u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného Československa a 70. let od skončení
druhé světové války. Početný průvod s lampióny se vydal krátce po 17 hodině od místní
hasičské zbrojnice a za zvuku slavnostních pochodů v podání dechové hudby Spálovanka
směrem na dolní konec. Zde se průvod otočil a dále pokračoval zpět po tzv. „Malé Straně“ na
horní konec Luboměře až do parku u obecního úřadu k pomníku padlých. V čele celého
průvodu pochodovali hasiči ve stejnokrojích, kteří položili věnec k pomníku. Následovala
státní hymna, přednes básně v podání Markéty Richterové a krátký projev starosty obce.
K velké účasti dětí a dospělých na této akci přispělo pěkné počasí. Na závěr, po barevném
ohňostroji, se podával teplý čaj (pro dospělé s rumem) a také děti dostaly malou sladkost.
31.10. V sále Lidového domu uspořádala Hospoda „U Slunka“ tématickou taneční zábavu –
Rockový večer. Hudbu zajistil DJ Jerry, vstupné bylo slosovatelné o bečku piva.
LISTOPAD
2.11. V Luboměři v obecních bytech, obchodě a hasičské zbrojnici byla vyměněna firmou
Vekra všechna stávající okna za nová. Tato akce byla financována z rozpočtu obce.
7.11. V sále Lidového domu připravilo opět po dvou letech zastupitelstvo obce pro své dříve
narozené občany kulturní akci: „Svatomartinské posezení se seniory“. Program zahájilo
pohádkové a také taneční vystoupení dětí pod vedením Silvie Rosensteinové a Kristýny
Šmatelkové. Program dále pokračoval hudebním vystoupením skupiny „Kokeš“ a kapelou
Piňakoláda, známou z TV Šlágr. Připraveno bylo pro seniory také bohaté občerstvení s večeří,
u které nesmělo chybět ani svatomartinské víno.
8.11. SDH Luboměř zorganizoval pro své členy a jejich rodinné příslušníky celodenní
autobusový zájezd do Ostravy na prohlídku národní kulturní památky Dolní Vítkovice a
následně také na Štramberskou Trúbu, pivovaru i do nedaleké jeskyně Šipka.
21.11. Myslivecké sdružení Královec uspořádalo ve svojí honitbě tradiční „Cecilský hon“, při
kterém se podařilo ulovit 4 lišky a 7 divokých prasat. Následná hostina se konala v Luboměři
v sále Lidového domu.
26.11. Proběhla realizace projektu s názvem: „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice
v Heltínově“. Cílem tohoto projektu byla výměna osmi oken a s tím spojené drobné stavební
úpravy ve stávajícím objektu kapličky Nejsvětější Trojice. Stavební úpravy zahrnovali výměnu
okenních otvorů i jejich parapetů, úpravy ostění a segmentových nadpraží a finální úpravy
povrchů dotčených stavebními úpravami. Akci realizovala firma WINRO, s.r.o. z Velkých
Hoštic. Tento projekt byl finančně podpořen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
11
PROSINEC 2015
4.12. Na obecním úřadě zasedalo již pošesté luboměřské zastupitelstvo. Zastupitelé
schválili např. rozpočtové provizorium na rok 2016, směnu pozemků, veřejnoprávní smlouvu
s Městem Odry na úseku ochrany přírody a krajiny, finanční dar pro ZŠ a MŠ Spálov či pro
Záchrannou stanici v Bartošovicích a jiné. Zastupitelstvo se dále rozhodlo zplnomocnit
starostu obce k provádění rozpočtových opatření během roku.
5.12. Svatý Mikuláš se třemi čerty a andělem opět po roce navštívil děti v naší vesnici.
Mikuláš naděloval dětem různé sladkosti, ovoce, dárky a některé dostaly dokonce uhlí.
Družinu po vsi vozilo opět mikulášské spřežení s kočím (pan Miroslav Šustek).
Sbor dobrovolných hasičů v Heltinově uspořádal slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku s mikulášskou nadílkou. Sousedské setkání provázel zpěv různých písniček,
návštěva sv. Miluláše s jeho družinou, který naděloval nejen dětem, ale i seniorům. Pro
zahřátí se podával výborný punč.
Myslivecké sdružení Královec uspořádalo ve své honitbě hon a „poslední leč“.
Myslivecká zábava s hostinou se konala v zasedací místnosti obecního úřadu.
13.12. Na třetí neděli adventní uspořádala opět obec ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Spálov v kostele sv. Vavřince tradiční adventní koncert. Jeho návštěvníkům zpříjemnil
adventní čas komorní soubor „Senza voci“ pod vedením naší spoluobčanky Ludmily Hruškové.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 3.709 Kč se rozhodla obec zaslat na účet veřejné
sbírky na opravu kostela sv. Vavřince v Luboměři.
Odpoledne o třetí neděli adventní měli možnost občané také navštívit v zasedací
místnosti obecního úřadu tematickou výstavu s názvem „Vánoční inspirace“. Pro návštěvníky
byl připraven punč i vánočka. Výstavu přichystala paní Zuzana Šimíčková ve spolupráci s
místním obecním úřadem.
23.12. Děti z Luboměře navštívili před vánočními svátky nemocné a osamělé luboměřské
občany. Děti jim zahrály a zazpívaly vánoční koledy a předaly jim také malý dáreček.
Luboměřští skauti a skautky roznášeli prvně po vesnici všem zájemcům Betlémské
světlo.
24.12. Na Štědrý den byla jak v luboměřském kostele sv. Vavřince, tak také v heltinovské
kapli Nejsvětější Trojice sloužena půlnoční mše svatá. V kapličce se rovněž odpoledne sešli
místní obyvatelé k tradičnímu zpívání koled.
31.12. Mládež z Luboměře oslavila Silvestr a příchod nového roku 2016 v klubovně hasičské
zbrojnice. Nebe nad obcí rozzářily o půlnoci barevné ohňostroje.
LEDEN 2016
9.1. Začátek nového roku patřil opět v našich vesnicích Tříkrálové sbírce, kterou tradičně
uspořádala Charita ČR. V kostele sv. Vavřince požehnal pan farář všem velkým i malým
koledníkům, kteří se následně vydali po vesnicích koledovat. Občané tak měli opět možnost
přispět svým finančním darem na charitní dílo v celé České republice i na humanitární pomoc.
Celkový výtěžek za naše obce činil 15.348 Kč (Luboměř 12.958 Kč, Heltinov 2.390 Kč).
SDH Luboměř uspořádal v sále Lidového domu svoji výroční valnou hromadu, na které
si mimo jiné opět připomněli 120 let od svého založení (1895-2015). Také ve slavnostním
duchu se nesl tradiční hasičský ples, který hudebně doprovázela pětičlenná skupina PROFIL.
12
Plesový program zpestřilo dívčí taneční vystoupení s názvem „Hlava mazaná“ z Oder a
luboměřské skupiny „STAR DANCE“. O půlnoci proběhla losovaná tombola.
Myslivecký spolek Královec uspořádal první letošní hon. Myslivcům se podařilo na něm
ulovit tři divoká prasata. Poslední leč se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu.
Občanská statistika – k 31.12.2015
 počet obyvatel: 371
z toho: 189 mužů a 182 žen,
z toho: 323 obyvatel v Luboměři a 48 na Heltinově,
z toho dětí: 48

věkový průměr: 44 let
 narození: 5 dětí
 úmrtí: 7
 přistěhovaní: 6
 sňatků: 2
 odstěhovaní: 3
 nezaměstnanost v obci: 5,9 %
Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2016
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
den
12
9
8
5
3
28
26
23
20
4
1
6
26
23
22
19
31
18
15
20
V případě
jakékoliv
změny
termínů budete včas upozorněni
na webových stránkách obce,
místním rozhlasem nebo na
plakátovacích plochách v obci.
29
13
Poplatky
Výše úhrady za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu zůstává pro
všechny režimy stejná, tak jako v letech předešlých. Poplatek je nutné uhradit
osobně (z důvodu nutnosti podpisu nové přílohy smlouvy) v hotovosti na OÚ
za každou domácnost nejpozději do pondělí 27.2.2016.
Režim
A3
B4
C
D
E
1
2
na domácnost počet známek na počet
celkem/rok
popelnici ks
pytlů ks1
130 Kč
265 Kč
455 Kč
750 Kč
1 350 Kč
1
3
3
4
6
5
10
8
20
10
příplatek2
celkem Kč/rok
50 Kč
180 Kč
105 Kč
370 Kč
145 Kč
600 Kč
150 Kč
900 Kč
150 Kč
1 500 Kč
lze si vybrat pytle na plasty (žluté) nebo na nápojové kartony (červené) v libovolné kombinaci
jedná se o příplatek na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
3
režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žije pouze jediná fyzická osoba nebo pro stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kterou má ve vlastnictví fyzická osoba a v níž není
hlášena k trvalému pobytu žádná jiná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za domácnost v
níž žije jediná fyzická osoba
4
režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žijí max. dvě fyzické osoby
Při dalším dokoupení známky na popelnici činí její cena 60 Kč a pytle 25 Kč.
Mezi další poplatky, které je potřeba uhradit je tzv. poplatek ze psů (povinnost ukládá nově
schválená Obecně závazná vyhláška obce Luboměř č.1/2015). Tento poplatek platí každý
držitel psa - fyzická či právnická osoba, která má v obci trvalý pobyt či sídlo a jeho pes je starší
3 měsíců. Sazby poplatku jsou stanoveny vyhláškou následovně:
o za prvního psa 150 Kč,
o za druhého psa téhož držitele 200 Kč,
o za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.
Poplatník je povinen uhradit poplatek nejpozději do 31. března 2016.
Děkujeme, že svoje poplatkové povinnosti vůči obci splníte včas!
14
Tip
Navštivte také vy webové stránky
obce na www.lubomer.cz Naleznete
zde vždy nejnovější aktuality z úřadu
či dění v obci (elektronická úřední
deska, kalendář akcí, hlášení místního rozhlasu, ankety, informace o realizovaných
projektech…), bohatou fotogalerii, mapu s různými body zájmu, předpověď počasí, a mnoho
dalšího. Budete-li mít nějaké podněty, připomínky či nápady k našim novým webovým
stránkám, kontaktujte nás prosím. Děkujeme!
www.lubomer.cz
HASIČI VARUJÍ!!!
Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících balónků.
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých
tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž
po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném
použití může způsobit požár. Volně vypuštěný balónek štěstí je z pohledu hasičů naprosto
nekontrolovatelný otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a
15
při sebemenším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či
kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár.
Hasiči proto vypouštění lampionů štěstí důrazně nedoporučují.
SBĚRNÝ KONTEJNER ECO TEXTIL
U kostela sv. Vavřince v Luboměři byl umístěn kontejner na
sběr oděvů, textilu a obuvi firmy TEXTIL ECO.
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva.
Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se
pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou,
ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie,
která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v
míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí naše
společnost TextilEco a.s. rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů
a obuvi. Náš hlavní cíl je ekologicky zhodnotit tento druh
suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního
odpadu v řádu mnoha procent. Společnost TextilEco a.s. touto
službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému
občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění
našeho okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na
veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat
na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte
svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém
pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 míst je na
nás navázáno v partnerských organizacích. Zpracujeme 600 až 700 tun měsíčně. Z této
hromady se podaří větší část oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu
účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím
odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí práce s oděvy je i využívání
takto sesbíraného oblečení v neziskových projektech se společnostmi jako jsou: Nadace
SOVA, ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, ČČK, ARMÁDA SPÁSY a další.
Do kontejneru patří:
…čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy
a deky, možno i tašky, batohy, kabelky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových
pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby byl textil, který vkládají do sběrných kontejnerů,
zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je
ručně manipulováno!
16
Do kontejneru nepatří:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný, plesnivý nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Popis způsobu využití SESBÍRANÝCH ODĚVŮ (využití v %):
A) Část výtěžku z těchto oděvů podporuje neziskové projekty
B) Export oděvů do třetích zemí "mimo země EU"
C) Automobilový a strojírenský průmysl především "čistící hadry"
D) Materiálové využití oděvů "rozdělení podle složení, vlna, bavlna, acryl. atd"
E) Recyklace "jako drcená příměs v papírenském průmyslu"
F) Oděvy pro energetické využití
CELKEM
9%
26%
15%
16%
25%
9%
100%
Výzva k ořezu dřevin přesahujících do veřejných komunikací
Vážení občané,
žádáme Vás o spolupráci při údržbě dřevin - stromů a keřů, případně popínavých rostlin, které
zasahují ze soukromých zahrad na veřejná prostranství, znesnadňují pohyb po chodnících,
ohrožují dopravu na komunikacích, nebo brání průjezdu vozidel svozové služby. Prosíme, ořez
proveďte nejpozději do 31. 3. 2016. Děkujeme za spolupráci.
Opravy hrobových míst na místním hřbitově
Vážení spoluobčané,
žádáme Vás, abyste jakoukoliv opravu základu hrobového místa konzultovali předem na
místním obecním úřadě. Je totiž nutné dbát na vznik ucelených řad a oddílů či skupin hrobů
a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Děkujeme.
Topení a komíny
Právě probíhá topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se měli
postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů
paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a
revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
17
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a
kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, který je zároveň:
 revizním technikem komínů
 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
 revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních
konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární
bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke
komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě
a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění
spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
18
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
Druh paliva připojeného spotřebiče
paliv
Činnost
Pevné
Celoroční Sezonní Kapalné Plynné
provoz provoz
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
nad 50 kW
znečišťujících částí a
kondenzátu
do 50 kW
včetně
Čištění spotřebiče paliv
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
nejméně podle
návodu výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však
provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy
je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů.
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového
tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za
bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.
19
Vilibald Ševčík (2.7.1865 – 30.11.1915)
V loňském roce jsme si připomněli sté výročí od úmrtí našeho
rodáka V. Ševčíka a současně stopadesáté výročí jeho
narození.
V. Ševčík se narodil 2. července 1865 v Luboměři, kde jeho
otec, Antonín Ševčík, měl v nájmu hospodu na čp. 22. Jeho
matka Josefa, rozená Kubicová, pocházela ze Spálova. Brzy se i
s rodiči odstěhovali do nedalekého Spálova, kde žili ve velmi
skromných poměrech a otec se živil jako pokrývač.
Ačkoliv rodina žila v nouzi, přesto po velkých peripetiích a
přímluvách známých i příbuzných mohl mimořádně nadaný
chlapec jít konečně studovat. Zamířil na tehdejší Slovanské
gymnázium do Olomouce. Poněvadž z domova nemohl počítat
s finanční podporou, musel si na studia přivydělávat tím, že
doučoval méně nadané žáky. Díky tomu mohl mladík studia
dokončit. Je třeba zdůraznit, že i přes tíživou sociální situaci
studoval po celou dobu, tedy plných osm let, s vyznamenáním!
V roce 1887 složil úspěšně maturitní zkoušku a vstoupil do
olomouckého kněžského semináře. Avšak již po roce zde
studia ukončil a přestoupil na učitelství.
Již v době, kdy dospíval, v něm totiž sílilo přesvědčení, že by měl svůj další život věnovat
kulturnímu a mravnímu povznesení spoluobčanů, převážně prostých lidí. Patrně to byl hlavní
motiv, proč si zvolil místo kněžské dráhy učitelské povolání. Můžeme říci, že se víceméně
jednalo o poslání, neboť v té době si nemohl být jistý tím, že ze svého platu uživí nejen sebe,
ale i rodinu. Tak tedy 16.9.1888 se nejprve stal pomocným učitelem ve Spálově s měsíčním
platem 25 zlatých. Na tomto místě je třeba ještě doplnit, že v listopadu 1891 složil definitivně
učitelskou zkoušku. Teprve když byl s platností od 1.8.1892 jmenován učitelem a současně i
správcem školy v rodném Luboměři s vyšším platem, mohl se konečně oženit. Jeho ženou se
stala Karolína Gebauerová, dcera domkáře z nedalekých Heřmánek. Škola v Luboměři byla
postavena teprve v roce 1838. Jednalo se o jednoduché stavení s jednou učebnou a prostým
bytem pro správce školy. Ve dvou odděleních tady Ševčík sám učil až 140 žáků, vždy asi
polovinu dopoledne, ostatní pak odpoledne. Protože ovládal hru na několik hudebních
nástrojů, učil případné zájemce z řad žáků hrát například na housle. Pozdější luboměřský
písmák, Rudolf Mík, ve svém životopisu mimo jiné uvádí, že když mu bylo asi 9 roků, začal se
ve škole učit hře na housle. V. Ševčík je učil třikrát v týdnu, vždy jednu hodinu v poledne.
Společně s dalšími sedmi spolužáky stáli před dřevěnými pulty a pod vedením přísného, ale
současně laskavého učitele se snažili proniknout do tajů kouzelného světa hudby.
20
V. Ševčík působil v Luboměři od roku 1892 až do roku 1908. Již v roce 1907 zastupoval
nemocného správce spálovské školy, Emiliana Řezáče. Od roku 1908 až do své smrti působil
jako nadučitel ve Spálově.
V. Ševčík svými názory pozitivně ovlivnil další generace luboměřských i spálovských rodáků.
Ve svém volném čase například učil dospívající mládež hrát divadlo. Už jsme vzpomněli, že
miloval hudbu a snažil se i ve svých žácích vzbudit lásku k této múze. Dlužno říci, že se mu to
v mnoha případech podařilo. Ve škole dbal, aby své žáky seznámil s významnými osobnostmi
českých dějin, jako byli Jan Hus, Jan Žižka, František Palacký, K. H. Borovský, Jan Neruda a
samozřejmě také Jan Amos Komenský a s řadou dalších osobností, k nimž cítil obdiv. Jeho
žák, Rudolf Mík, pozdější známý písmák, ve svých vzpomínkách uvádí, že pan učitel byl velkým
odpůrcem alkoholu, kouření, hraní karet a divokých zábav, které obvykle končily rvačkou.
Málo se ví, že V. Ševčík se stal jedním ze zakladatelů Sboru dobrovolných hasičů v Luboměři
na konci roku 1895. Když se pak ve vzpomínaném roce 1908 s rodinou přestěhoval do
nedalekého Spálova, vykonával v místní organizaci Sboru dobrovolných hasičů funkci
jednatele.
Aby posílil vlastenecké uvědomění venkovského lidu, vydal v roce 1904 vlastním nákladem
kalendář pro český lid na rok 1905, a to v počtu deset tisíc výtisků. Předpokládal, že v každé
obci v Čechách, na Moravě i ve Slezsku dokáže kalendáře prodat za jednotnou cenu jednu
korunu. V následujícím roce vydal opět další ročník kalendáře pod názvem „Rodina a národ“
s podtitulem „Kalendář národně výchovný pro český lid“. Ukázalo se však, že je nesmírně
těžké obstát v silné konkurenci renomovaných vydavatelů kalendářů z Vimperka, jež byly
tehdy na venkově hodně rozšířené. Nedivme se proto, že se dočkal velkého zklamání, když se
mu kalendáře nepodařilo prodat a přišel tak o veškeré úspory, které do manželství přinesla
jeho žena. Podrobněji se můžeme s touto tématikou seznámit ve vlastivědném časopisu
Oderské vrchy /ročník XVII/2002, č. 3-4/, kde byly zveřejněny ukázky z Ševčíkova kalendáře
„Rodina a národ“ pro rok 1906. Kalendář vyzdobili obrázky známí ilustrátoři Adolf Kašpar a
Josef Wenig. Můžeme se domýšlet, že např. s A. Kašparem se Ševčík znal již z doby, kdy
studoval v Olomouci. Vojta Beneš, poslanec Národního shromáždění v Praze, (mimochodem
bratr druhého československého prezidenta Edvarda Beneše), vzpomíná v roce 1946 na V.
Ševčíka jako na svého staršího kolegu a vyzdvihuje zejména význam a obsah výchovně
vzdělávacího listu „Rodina – škola – národ“, který Ševčík vydával společně s MUDr.
Leopoldem Vožickým, jenž tehdy působil ve Spálově jako lékař. Je ironií osudu, že ačkoliv byl
tento časopis poměrně známý mezi moravskými a českými intelektuály, nenašel bohužel
odezvu mezi obyčejnými lidmi. Počínaje rokem 1906 vyšlo celkem pět ročníků. I tento výše
uvedený měsíčník nakonec zanikl kvůli nedostatku finančních prostředků. V. Ševčík pak psal
články i do jiných časopisů, např. do tehdejšího hranického listu „Hlasy z Pobečví“.
Je třeba se zmínit, že již v roce 1907 (!) usiloval o zřízení měšťanské školy ve Spálově (tento
záměr se podařilo naplnit až o mnoho let později – po druhé světové válce – Františku
Šustkovi) a posléze stál i při založení místní organizace Sokol. Často pořádal také přednášky z
21
oblasti kulturního a hospodářského života, na něž zval význačné odborníky a samozřejmě – a
to především – obyčejné obyvatele venkova. Písemný kontakt udržoval pak s celou řadou
známých osobností z okolí, ale i z ciziny. Za všechny jmenujme alespoň významného ruského
spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého (zachoval se dopis ze dne 14.6.1905, který mu V. Ševčík
adresoval). V souladu se svým přesvědčením se aktivně účastnil i veřejného života.
Připomeňme si, že v roce 1906 si podal přihlášku na kandidaturu do Zemského sněmu. Tiskem
stihl vydat pro potenciální voliče svůj program ještě před volbami, které se uskutečnily 11.
listopadu 1906. Nebyl ovšem zvolen, protože jeho program se na tehdejší poměry zdál být
mnoha lidem příliš pokrokový.
Jinou rovinu jeho široké palety aktivit tvoří jeho zájem o historii Spálova a okolí. Je známo, že
když ještě studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, dozvěděl se, že stávající majitel
spálovského zámku prodává své panství a při této příležitosti dochází k nenávratným ztrátám
vzácných písemností. Neváhal a okamžitě se vydal na cestu do Spálova. Řadu vzácných knih
a rukopisů se mu podařilo velmi levně odkoupit, když zjistil, že prodavači v krámě používají
tyto cenné archiválie jako balicí papír. Tak se mu podařilo zachránit pro budoucí generace
badatelů a zájemců o historii mimo jiné soudní spisy a jiné archivní materiály, týkající se
selských bouří na Spálovsku v letech 1680-1749. Danou tematiku později zpracoval
vlastivědný pracovník a badatel Antonín Brňák, rodák ze Spálova.
Od 1. února 1908 se V. Ševčík stal ve Spálově definitivně nadučitelem a správcem školy. Z
nedalekého Luboměře se do školního bytu mohl nastěhovat společně s manželkou a pěti
dětmi. Nejstarší byl Karel (1893 - 1955), který byl mentálně postižený, dále Teodor - Bohdan
(1894 -1972), který vystudoval práva a u něhož se na chvíli zastavíme, neboť jeho životní
osudy by vydaly látku na napínavý román. Za první světové války se stal italským legionářem
a po vzniku republiky v roce 1918 působil jako major četnictva. V pozůstalosti uložené u paní
V. Žáčkové se zachovala fotografie, na níž je zachycen při audienci u prezidenta T. G.
Masaryka. Po vzniku protektorátu 15.3.1939 se zapojil do odbojové činnosti proti nacistům,
byl zatčen a uvězněn v Terezíně. Podařilo se mu přežít všechny útrapy spojené s vězením a
po osvobození se vrátil ke své práci u policie. Ovšem po únorovém převratu v roce 1948 byl
ze zaměstnání vyhozen a dokonce se musel z Prahy přestěhovat do pohraničí. Teprve v roce
1968, v období takzvaného Pražského jara, byl rehabilitován a mohl se do Prahy vrátit. Třetím
dítětem manželů Ševčíkových byla dcera Marie (1896 - 1977), jež se stala učitelkou v
mateřské škole. Syn Josef (1898 - 1961) se rozhodl kráčet ve šlépějích svého otce. Narodil se
22.2.1898 a vystudoval učitelský ústav. Ještě než začal ale učit, musel narukovat do armády
a bojovat za císaře pána na balkánské frontě. Po návratu domů začal učit nejprve ve Spálově.
V letech 1920 až 1924 působil jako učitel v sousedním Luboměři a ve školním roce 1926/27
na české menšinové škole v nedalekém Klokočově. Poté se vrátil opět do Spálova. Jeho
manželkou se stala Žofie Povolná, dcera tehdejšího správce spálovského velkostatku. Bydlení
našli v areálu spálovského zámku a postupně se mladým manželům narodily dvě dcery, Alena
a Dana. Když počátkem října 1938 začala německá armáda obsazovat Sudety (Spálov a
22
Luboměř představovaly sice českou enklávu, nicméně na základě Mnichovské dohody
připadly nakonec stejně k Velkoněmecké říši), musel se Josef Ševčík rychle rozhodnout,
protože byl znám svým vlasteneckým smýšlením a názory. Podle pamětníků uprchl tehdy s
rodinou a skrovným majetkem ještě v noci, před obsazením Spálova německým vojskem, na
korbě nákladního auta do nepříliš vzdálených Hranic, kde našel nové působiště na tamější
měšťanské škole. Za války se zapojil do ilegální odbojové činnosti a za to byl dvakrát
vyšetřován gestapem a krátce i vězněn. Po osvobození se stal ředitelem měšťanské, později
základní devítileté školy v Hranicích a do rodného Spálova se již nevrátil. Zemřel v Hranicích
v roce 1961 a je pochován na místním hřbitově. Zbývá dodat, že Josef Ševčík je autorem
Pamětní knihy obce Spálova počínaje letopočtem 1925 do roku 1927, jejíž rukopis se zachoval
v tamějším archivu. Nejmladší dítě, syn Jan, pracoval jako technik ve výzkumném ústavu. Za
dobu svého působení získal několik odborných patentů (např. se podílel na vývoji
elektrického klavíru), ale nechybělo mu ani hudební a literární nadání (mimo jiné napsal
divadelní hru Ženich z loterie). Ovládal také hru na několik hudebních nástrojů, protože měl
absolutní hudební sluch. Můžeme říci, že Jan Ševčík byl v podstatě renezančním člověkem.
Vraťme se ještě krátce k Vilibaldu Ševčíkovi. Na vrcholu svých tvůrčích sil onemocní zákeřnou
chorobou (pravděpodobně tehdy nevyléčitelnou tuberkulózou), které pak po
několikaměsíčním zápasu podlehne. Stalo se tak 30.11.1915, ve druhém roce Velké války,
která vejde později do dějin jako První světová. Bylo mu teprve 50 let.
Vděční občané však na svého učitele nezapomněli. Při příležitosti stého výročí jeho narození
(v roce 1965) byla na budově bývalé školy ve Spálově čp. 57 odhalena pamětní deska s
reliéfem jeho hlavy. Následně pak v roce 1990, když si občané Luboměře připomínali 125.
výročí narození svého významného rodáka, došlo k odhalení pamětní desky na budově
současného obecního úřadu, někdejší školy.
Ještě několik zajímavostí na závěr. Zachovala se pohlednice, kterou zaslal Vilibald Ševčík
svému příteli panu Rambouskovi, obchodníkovi s textilem ve Spálově, z hospodářské výstavy
v Praze. Pozdrav byl z Prahy odeslán 15.9.1906. Na přední straně pohlednice objevíme
barevnou fotografii tehdejšího smíchovského pivovaru. V pozůstalosti po Vilibaldu Ševčíkovi,
o kterou pečuje jeho vnučka, paní Velena Žáčková z Prahy, nalezneme mimo jiné jinou
pohlednici, zaslanou V. Ševčíkovi z amerického Chicaga v červnu 1919. Odesílatelem zprávy
byl tehdy známý český cestovatel, Enrique Stanko Vráz, autor dnes již téměř neznámých a
zapomenutých spisů. Namátkou můžeme jmenovat "V Siamu, zemi bílého slona" nebo "Z
Pekingu do Vladivostoku" atd. E. S. Vráz patřil rovněž do početné skupiny spisovatelů, kteří
svými příspěvky vytvářeli obsah Ševčíkova časopisu "Rodina - škola - národ", o němž jsme se
již zmínili. E. S. Vráz ovšem netušil, když pohlednici odesílal, že jeho dobrý přítel je již několik
let po smrti. A ještě jedna vzpomínka. Podle tvrzení pamětníků ze Spálova se tady okolo roku
1970 objevil asi třicetiletý muž, který svým zjevem nápadně připomínal Vilibalda Ševčíka.
Pravděpodobně se jednalo o některého z jeho vnuků.
23
Prameny: Vzpomínky pamětníků na Josefa Ševčíka
•
Rodinná kronika a pozůstalost po V. Ševčíkovi u p. V. Žáčkové
Seznam použité literatury:
•
F. Šustek: Odhalení pamětní desky Vilibaldu Ševčíkovi v Luboměři (Oderské vrchy č. 1-2,ročník VI, str. 29-32)
•
Josef Ševčík: Vilibald Ševčík (Oderské hory, ročník III., 12.8.1950)
•
Rudolf Mík: Životem na dědině (Krajské nakladatelství Ostrava 1960)
•
Vojta Beneš: Vilibald Ševčík, učitel a buditel (Oderské hory, ročník III)
autor: zpracoval Ing. Josef Vlček, Heltinov 2, v roce 2015
Zvláštní poděkování patří paní Veleně Žáčkové, vnučce Vilibalda Ševčíka, bez jejíhož přispění
by tento článek nemohl v této podobě vzniknout.
Sudoku
Pravidla sudoku jsou velice jednoduchá. Cílem je doplnit čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém
sloupci, řádku a boxu nacházeli pouze jednou.
24
bludiště
Pro naše nejmenší
25
omalovánka
26
27
Jubilanti
leden
únor
březen
duben
Miková Ludmila
Gronesová Alena
Pečeňová Marie
Bolcková Libuše
Levová Anastázie
Freissová Anna
Šíma Vojtěch
Mollnhuberová Františka
Hajchl Stanislav
Klevarová Pavla
Obec Luboměř přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let!
Obec Luboměř je členem a spolupracuje s:
www.odersko.cz
www.mas.regionpoodri.cz
www.moravskekravarsko.cz
Obecní úřad Luboměř
Luboměř 93, 742 35 Odry
tel/fax: 556 748 062
starosta: 723 725 724
e-mail: [email protected]
[email protected]
web: www.lubomer.cz
Luboměřský zpravodaj vyšel v únoru 2016 v nákladu 150 ks výtisků
28

Podobné dokumenty