Zápis č. 9-2013 - Obec Lukoveček

Transkript

Zápis č. 9-2013 - Obec Lukoveček
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Lukoveček
č. 9/2013
Konaného dne: 23. 10. 2013
Zahájeno: 17,01 hodin
Ukončeno: 19,57 hodin
Přítomni: O. Krajča, H. Plháková, Ing. Nejedlý, Ing. Horáček, E. Nohová, J. Kojecká,
Omluven: J. Krajča – přijde později
Program: 1. Zahájení, konstatování účasti.
2. Volba NK, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání.
4. Schválení prodeje hasičského auta IFA.
5. Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost.
6. Informace ze setkání starostů ZK.
7. Žádost o dotaci na průzkumný vrt VH3.
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Ad 1) Zasedání zahájeno předsedajícím starostou Ing. L. Nejedlým. Konstatování účasti - přítomno 6 členů z celkového počtu 7 . Starosta přednesl program jednání dle pozvánky zveřejněné
dne 16. 10. 2013 . Hlasování o programu – bez připomínek
pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje program jednání .
Ad 2) Volba návrhové komise – návrh předsedajícího J. Krajča; E. Nohová
Hlasování pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje členy návrhové komise J. Krajču a E. Nohovou.
Návrh ověřovatele zápisu – starosta navrhl H. Plháková a V. Horáček.
Hlasování pro 6/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje ověřovatele zápisu H. Plhákovou a V. Horáčka.
Určení zapisovatele – S. Vráblíková
Ad 3) Kontrola usnesení z min. zasedání – provedl O. Krajča
Starosta - zhotovení GP parcel určených k prodeji ( Jániš, Jurčík, Mikulcová) – úkol trvá
starosta – dokončovací práce Muzeum – úkol trvá (protahování termínu – příslib 5.-.8.11., starosta
informoval o schůzce – chybí truhlářské práce) 17,07 hod. – příchod J. Krajči
ZOL bere na vědomí kontrolu plnění úkolů.
Ad 4) Schválení prodeje hasičského auta IFA
Starosta provedl průzkum cen Metalšrot nabízí 3,- Kč/kg
JIP INDUSTRIES 4,- Kč/kg (cca 34.000,-)
Původní zájemce ( sběratel) – odstoupil od ceny
II. zájemce - p. Samohýl – nabídka protislužby ( zdarma servisní práce)
Horáček a další zastupitelé – nedoporučili protislužbu
Starosta nechal hlasovat o prodeji auta IFA za cenu šrotu (min. 4,- Kč/kg) jakémukoliv zájemci
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje prodej hasičského auta IFA.
Ad 5) Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
V návaznosti na minulé zasedání ( bod 4) starosta přednesl dopis ZK s žádostí o opětovné
projednání a přijetí souhlasného stanoviska ( polovina obcí měla požadavek na ekon. zdůvodnění).
- Předloženo ekon. zdůvodnění potřeb navýšení příspěvku na dopravní obslužnost:
1/ Kontroly prováděné u jednotlivých dopravců
-22/ Možné změny vozového parku
3/ Financování veř. dopravy ( prokazatelná ztráta)
4/ Přehled výběru sdílených daní
5/ Rozpočtový výhled ZK 2014 – 2015
6/ Předpokládaný vývoj nákladů a tržeb
7/ Návrh opatření ZK na krytí provozních ztrát
Horáček – poznámka – není prováděna kontrola vytíženosti spojů
Starosta nechal hlasovat
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost s platností od 1.1.2014 do
31.12.2014 na 85,- Kč/1 obyvatele; od 1.1.2015 na 100,- Kč/1 obyvatele a pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území ZK veřejnou autobusovou linkovou dopravou (dle zák.č.111/194 Sb., o
silniční dopravě) mezi obcí Lukoveček a ZK.
Ad 6) Informace ze setkání starostů ZK – informace starosty – konáno ve dnech 17.-18.10.2013
v Luhačovicích.
- Starosta seznámil s programem – přivítání (hejtman, starosta Luhačovic)
- Zajištění záchranné zdravotní služby ZK (nové 3 stanice)
- Vodohospodářská infrastruktura ZK ( 2015 končí výjimky vypouštění OV)
- Oblast školství, mládeže a sportu
- Soc. služby, sociálně-právní ochrana dětí
- Fond kultury ZK
- Projekt „Perla Zlínska“ – značka kvality ZK potravinových výrobků
- Dotační tituly 2014 – 2020
- pátek celý věnován dopravě (rekonstrukce a modernizace silnic II. A III. Tř.)
O. Krajča – dotaz na vypořádání částí přilehlých pozemků kolem silnic ZK
- Otázka vlastnictví obrubníků
ZOL bere na vědomí
Ad 7) Žádost o dotaci na průzkumný vrt VH3.
- v návaznosti na jednání ZOL č. 7/2013 (bod 10) starosta informoval o podání žádosti o dotaci na
realizaci průzk. vrtu VH3 ve spolupráci s Ing. Kašparovou v termínu do 18.10.2013.
Dle zpracovaného projektu fou Vodní zdroje Holešov a.s. činí předpokládaný rozpočet nákladů
459.114,- včetně DPH ( 150 – 200 m nad vodojemem).
ZOL bere na vědomí informace
Ad 8) Různé
Nabídka zhotovení stolních kalendářů
Starosta informoval o nabídce na zhotovení stolních kalendářů obce Lukoveček – Tiskárny Fryšták, p.
Milena Dostálová, kterou předložila paní Lušovjanová. Pro možnost výběru oslovil starosta další
firmy o zpracování a předložení cen. nabídky:
1/ Tiskárna Fryšták – formát 300 x 145 mm, 54 stran, stojánek 550 g lepenka,
150 ks cena 165,-/ks; 200 ks cena 135,-/ks
2/ Vydavatelství Brázda, Břeclav – formát 220 x 140 mm, 56 stran, stojánek – karton, bílá
spirála, papír 90g křída – lesk; cena týdenní 122,-, čtrnáctidenní 100,3/ Admin @Rodat – reklama.cz – příslib zaslání cen. nabídky
4/ ZEROS – Štípa - cena týdenní 135,- Kč
Po 1 výtisku bude věnováno do každé domácnosti místo PF (informace o termínech akcí, svozy odpadů).
Plháková , Vráblíková – informovali o spolupráci s fou Vydavatelství Brázda v minulých letech –
odběr Pamětních knih a tiskovin na vítání občánků
starosta stanovil komisi pro přípravu a zpracování návrhu kalendáře – výběr vhodných fotografií ze
života obce (průřez kulturních a sportovních akcí) – p. Lušovjanová, p. Adoltová, p. M. Krajčová a dle
možností další autoři fotografií – celkové zajištění úkolu – Kojecká
starosta nechal hlasovat o výběru firmy – návrh dle nejnižší cenové nabídky Vydavatelství Brázda
(počet ks 250 – v ceně do 30.000,- Kč)
Hlasování
Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
-3Usnesení: ZOL schvaluje zhotovení stolních týdenních kalendářů obce Lukoveček firmou
Vydavatelství Brázda, Břeclav v počtu 250 ks výtisků a v celkové ceně do 30.000,- Kč včetně
DPH a schvaluje zapracování do rozpočtového opatření.
Smlouvy o smlouvě budoucí (kupní smlouvy)
V návaznosti na jednání ZOL č. 4/2013 byl Ing. Zdeněk Luňák uzavřením mandátní smlouvy pověřen
zajištěním majetkoprávních vztahů za účelem výstavby nových chodníků (prodloužení ul. Přílepská a
Masarykova). Byly připraveny následující smlouvy ve věci vykupování přilehlých pozemků:
1) Náplavová Hana, Holešovská ul., Fryšták – část poz. st.
104/1
29 m2
parc.č.
345/1
52 m2
2) Janošová Eva, Jetelová, Kostelec - část poz. st.
104/2
7 m2
3) Solař Milan a Solařová Marie, Zlín, Lazy – část poz.
264
5 m2
4) Škamrala Miloslav, Halenkovice – část poz. parc.č.
254/4
11 m2
5) Hálová Libuše, Holešov a Petříková Marie, - část poz.
261
1 m2
6) Ing. Václavíková Jarmila, Přílepská, Lukoveček – část parc.č. 253/1
1 m2
7) Fiala Libor a Fialová Naděžda, Přílepská, Lukoveček – část p.č. 244/2
14 m2
8) Ing. Jániš Roman a Jánišová Eva, Přílepská, Lukoveček – část p.č. 271/2
2 m2
Jednotlivé díly pozemků budou vytyčeny a odděleny GP a oceněny cenou dle znal. posudku.
Hlasování o uzavření smluv Pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s výše uvedenými
vlastníky sousedních pozemků tj. mezi obcí Lukoveček a p. H. Náplavovou, E. Janošovou, manž.
Solařovými, M. Škamralou, L. Hálovou, M. Petříkovou, J. Václavíkovou, manž. Fialovými, manž.
Jánišovými za účelem odkoupení částí pozemků k narovnání vlastnických vztahů při realizaci
výstavby chodníků na ul. Přílepská a Masarykova. ZOL pověřuje starostu podpisem smluv.
Rozpočtové opatření č. 3/2013 – přednesla p. Vráblíková (viz příloha)
- Zvýšení příjmů o 66.000,- ( dobrovolné vstupné, dotace volby PS)
- Zvýšení výdajů o 766.000,- ( reklamní materiál, výdaje volby PS, pasport komunikací, sankce
OV, topení KD, hasiči - auto)
- pol. financování 8115 se rozpočt. změnami zvyšuje o 700.000,Hlasování o RO č. 3/2013
pro 7/ proti 0/ zdržel se 0
Usnesení: ZOL schvaluje v souladu s ust. § 16 zák. č. 250/2000 Sb., RO č. 3/2013.
Oznámení o ustoupení od záměru vyhlášení přírodní památky Ondřejovsko v k.ú. Vlčková,
Lukoveček na rozloze 289,43 ha – přednesl starosta
- v návaznosti na jednání ZOL č. 4/2012 (bod 8) – změnou legislativy došlo k podstatnému zmenšení
ploch, které budou vyhlašovány jako zvláště chráněná území (ZCHÚ). V důsledku toho bude většina
území evropsky významné lokality (EVL) Ondřejovsko zařazena v režimu základní ochrany a
původně navrhované ZCHÚ „Přírodní památka Ondřejovsko“ nebude vyhlašováno. V souladu
s platným usnesením vlády bude v EVL Ondřejovsko vyhlášena Přírodní památka Pod Obecním
kopcem v k.ú. Lukoveček na poz. 519/1 o rozloze 4,92 ha. V kategorii ZCHÚ v rámci EVL zůstane
nadále původní „Přírodní památka Ondřejovsko“ v k.ú. Vlčková na ploše 4,2808 ha, která byla
vyhlášena v r. 1997.
ZOL bere na vědomí informace
Informace o ustanovení přípravného výboru expozice Muzea lidových tradic v Lukovečku.
Členové – H. Plháková, L. Jasenská, I. Krajčová, L. Šesták, arch. Sládeček.
Oblasti expozice – škola, křesťanství, domácnost – hospodářství, malíř p. Bardoděj, hasiči
Informace o průběhu sestavování expozice – sdělila p. Plháková
ZOL bere na vědomí informace
Ad 9) Diskuse
O. Krajča – informace o schůzce (jednání) za účasti Ing. arch. Sládečka, p. Floreše, p. Plhákové, V.
Horáčka – před 3 týdny (konstatována stagnace prací na stavbě projektu – v termínu práce
nebyly dodělány). V návaznosti na tuto schůzku provedl kontrolní výbor dne 22.10.
kontrolu – soulad provedených prací s fakturací a rozpočtem.
Horáček – informace ze semináře o DTM
- Připomínka na vysypávání košů u kapličky
-4- termíny pozvánky ZOL, zápisy
- přehled spotřeby el. energie KD od r. 2008
Kojecká – hlášení na www, zasílání materiálů
Láník – návrh na možnost vydávání pytlů na plasty při platbě poplatků
Plháková – pozvánka 27.10. turnaj ST
28.10. lampionový průvod
22.11. vítání občánků
Termín příštího zasedání 27. 11.2013.
V Lukovečku, dne 4. 11. 2013
Ověřovatelé zápisu: Hana Plháková
Ing. Vilém Horáček
………………………….
starosta
……………………………………
…………………………………..
……………………………….
místostarosta

Podobné dokumenty