Září 2015

Komentáře

Transkript

Září 2015
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ
Září 2015
Vydává Obecní úřad Sopotnice
č. 2015/09
www.obecsopotnice.cz
Slovo starosty …………………………………………
Základní škola ………………………………………..
Školní jídelna ………………………………………….
Obecní knihovna ……………………………………..
Hasiči ………………….………………………………..
Jubilejní filmový festival …..……………………….
17. hry bez katastru ………………………………..
Letní koncert Gemmy ….……………………………
Srpnové pečení ………….……………………………
Stalo se – stane se ……………………………………
Sólo pro kolo aneb … ………………………………
Ze sportu ………………….…………………………..
Informace z radnice …………………………………
K nedělní kávě ………………………………………..
1
2
3
4
4
6
6
7
8
8
9
10
11
14
15
Slovo starosty
Vážení Sopotničtí,
doba dovolených pomalu ustává, dětem nastávají školní povinnosti a také v naší
Základní škole nastala změna. Ta změna je na postu vedení základní školy. V roce
2013 byl jmenován ředitelem školy pan Mgr. Bc. František Zeman, který nastoupil do
funkce po předešlém řediteli Mgr. Josefu Kopeckém. Dosavadní pan ředitel vykonával
tuto funkci až do 14. srpna letošního roku. Na základě konkursního řízení, které
proběhlo dne 6. srpna letošního roku, byla komisí vybrána a následně jmenována
Radou obce nová ředitelka Základní školy v Sopotnici, paní Mgr. Helena Korábová
z Ústí nad Orlicí, která dosud vyučovala na prvním stupni naší základní školy.
Končícímu panu řediteli Františku Zemanovi bych chtěl poděkovat za velmi vstřícnou
a příjemnou spolupráci po dobu jeho působení na naší základní škole. V novém
působišti, kterým bude Moravská Třebová, mu přeji, aby se mu dařilo nejen v profesní,
ale i osobní rovině. Nové paní ředitelce Korábové přeji, aby se ji dařila realizace jejích
nových nápadů a myšlenek co nejlépe, hodně trpělivosti a věřím, že se budeme těšit i
nadále ze vzájemně dobré a prospěšné spolupráce.
Další informace, kterou bych s Vámi rád sdílel, se týká úprav u našeho kostela
sv. Zikmunda. Prvně se jedná o obnovu kašny na zalévání. Tu stávající, kterou
v podstatě tvořil betonový prefabrikát s vedle vyvedeným vývodem vody na zalévání,
jsme odstranili. Vyzděn byl nový základ i deska, nově vyvedena voda a vše se
připravilo na obezdění kamenem. Nádobu na napouštění vody jsme již neobnovovali,
protože napuštěná voda zahnívala a zarůstala řasami. Chtěli jsme, aby nová kašna
ladila ke stavbě kostela a tak se snad podařilo. Ještě nás čekají drobné úpravy u kašny a
bude hotovo. Snad bude kašna dobře sloužit svému účelu. Děkujeme Vám za trpělivost
i trochu nepohodlí, které jste museli vydržet v době výstavby nové kašny. Další úpravy
budou spočívat v už avizovaném osazení restaurovaných původních bran k našemu
kostelu. Kvůli tomu musí být znovu vyzděna část kamenné zdi v zadním traktu
hřbitova a úpravy se budou týkat i brány hlavní. Ale snad se náš záměr také povede
úspěšně zrealizovat.
V minulém zpravodaji jsem slíbil informaci o výsledku podané žádosti na
restaurování sakrální památky v rámci programu Podpory venkova, dotační titul. č.4.
na restaurování silně zdegradované sochy Panny Marie Immaculaty u č.p 25 (Božena a
František Lédrovi). Dne 18. srpna nám dorazil Registrační list z Ministerstva pro
místní rozvoj, kterým nám bylo oznámeno přidělení dotace ze státního rozpočtu ve
výši 199 076,- Kč. Čili byli jsme úspěšní a jsem za to rád. Ve výběrovém řízení byla
vysoutěžena realizační cena 280 600,- Kč. Oprava a restaurování zmíněné památky
proběhne do 30.11. letošního roku. Rád bych tímto Božence a Františkovi Lédrovým
poděkoval za jejich vstřícný přístup při podávání dotační žádosti a věřím, že budou
s opravou spokojeni.
S přáním všeho dobrého Jan Antušek
2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení Sopotničtí,
je to přesně rok, kdy jsem se vrátila do místa
svého vůbec prvního kantorského působiště. Říká se,
že „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“. Věřte, že já
toto pravidlo docela ráda porušila a s velkou chutí
jsem se „brouzdala“ tou samou řekou. Těšila jsem se
na setkání s bývalými kolegy a velmi mne potěšil
zájem p. ředitele Zemana o mé působení v Sopotnici.
Má velmi dobrá přítelkyně mne kdysi, když se mi pracovně příliš nedařilo zakotvit
na nějaké škole na delší čas, řekla: „Změna přijde, až ji budeš nejméně čekat“. Její slova
jsem tak nějak vytěsnila ze svého podvědomí a teď mi zní v uších neustále . Ano přesně
to se stalo. Velká změna, kterou jsem v tuto chvíli nečekala ani v nejmenším……… Po
ročním působení v sopotnické škole jsem dostala důvěru od vedení obce, kolegů, členů
školské rady, ale také od Vás rodičů k tomu, abych se postavila do čela školy. Úkol to
nebude rozhodně snadný, čeká mne hodně nového, hlavně v manažerské oblasti . Věřte
však, že k funkci ředitelky přistupuji s velkou pokorou a odhodláním odvádět co nejlepší
práci ku prospěchu zřizovatele, kolegů, veřejnosti, ale hlavně ku prospěchu Vašich dětí.
Těm přeji šťastné vykročení do dalšího školního roku a Vám rodičům pevné nervy
s Vašimi ratolestmi. A mějte na paměti, že vynikající školní výsledky nejsou to hlavní, o
co by nám společnými silami mělo jít.
Přejme si šťastné a spokojené žáky, kteří se do školy těší a „svou“ školu a
„dospěláky“ v ní mají rádi.
Helena Korábová 
JIŽNÍ ANGLIE S VÝUKOU
Na studijně vzdělávací zájezd do Jižní Anglie (Brighton, Portsmouth, Hastings,
Londýn) čekají naši žáci 2. stupně v termínu 25. 10. – 31. 10. 2015. Programem bohatý
zájezd bude sladkou odměnou za snahu a píli v anglickém jazyce.
Jedná se o pořádnou odměnu v hodnotě 10.000,- Kč na žáka. Díky tomu, že se naše
škola úspěšně zapojila do vyhlášené projektové výzvy č. 56, kde nám byla přiřazena
finanční podpora pro realizaci studijně vzdělávacího zájezdu s výukou do Velké Británie
pro 20 žáků. Z grantu bude hrazeno ubytování (4x v hostitelských rodinách včetně
celodenní stravy), 9 hodin výuky anglického jazyka, doprava autokarem a pojištění.
Ke konci minulého školního roku byli již naši žáci i jejich rodiče informováni o této
akci. Během prázdnin došlo k nepatrné změně v termínu i programu, naštěstí tato změna
neubírá na kvalitě zájezdu. Spíše naopak, navštívíme více atraktivních míst a o výuku
anglického jazyka nebudeme nijak ošizeni.
Zbývá popřát šťastnou cestu, přijatelné počasí a krásný pobyt.
R. Svatý
3
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Snad žádné jiné dva měsíce v roce neutíkají tak rychle, jako ty prázdninové. Alespoň
děti by vám toto tvrzení potvrdili na 100%, jako rodič mám jisté výhrady 
Srpen byl v jídelně ve znamení příprav na nový školní rok. Společnost nám již dělali
školkové děti, které o prázdninách docházejí na obědy do jídelny a užívají si hru „na
velké školáky“ 
V průběhu měsíce září připravujeme pro naše strávníky malou změnu, snad k lepšímu.
Čtvrteční oběd č. II se již v minulosti stal poslem projektu Zdraví na talíři. Nyní bychom
chtěli tuto tradici rozšířit i na úterý, kdy budeme jako hlavní jídlo č. II připravovat saláty.
Prostor dostane nejen zelenina, ale i těstoviny, luštěniny, obilniny, ryby apod.
Před Vánocemi vyhodnotíme ohlasy na změnu jídelníčku a na jejich základě (ne)budeme
v projektu pokračovat.
Druhá novinka nového školního roku se mi sděluje o poznání méně radostněji, přesto
však doufám, že naši strávníci pochopí důvody, které nás k ní vedli a zůstanou nám věrní.
Na oplátku si dovolím slíbit naši maximální snahu o Vaši spokojenost 
K 1.9.2015 dochází ke zvýšení cen obědů o 2,- Kč. Stravné tak nyní bude činit:
Cizí strávníci
58,- Kč
Důchodci s trvalým pobytem v Sopotnici 48,- Kč (odečtena 10,- Kč dotace OÚ)
Děti ZŠ I. stupeň (6-10 let)
22,- Kč
II. stupeň (11-14 let)
24,- Kč
III. stupeň (15 a více let)
25,- Kč
Do vyšší kategorie žáci spadají již od 1. září, pokud dosáhnou věkového limitu kdykoliv
během školního roku (září-srpen) …. např. školák oslaví 11. narozeniny 10.srpna 2016 …
v kategorii „II.stupeň“ bude však zapsán již od 1. září 2015 s cenou oběda 24,- Kč a
nárokem na větší porci jídla.
Děti MŠ 3-6 let svačina 8,- Kč, oběd 17,- Kč, přesnídávka 8,- Kč
Děti MŠ s odkladem školní docházky svačina 9,- Kč oběd 20,- Kč, přesnídávka 8,- Kč
Přeji Vám všem krásné babí léto a těším se na viděnou 
Za kolektiv ŠJ Andrea Petříčková, hospodářka MŠ
OBECNÍ KNIHOVNA SOPOTNICE
KNIŽNÍ TIPY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Pro děti a mládež:
Alan Alexander Milne – Medvídek Pú (č). Tenhle medvídek rozhodně už není mladý,
protože ho pan Milne vymyslel před osmdesáti lety, ale stále ho milují děti na celém světě.
A vůbec jim nevadí, že je to malý popleta. Se svými přáteli, Kryštůfkem Robinem,
Králíčkem, Prasátkem, Ijáčkem a se všemi dalšími obyvateli Lesa zažívá neuvěřitelné
příhody.
4
Runer Jonsson - První kniha vikinga Vika (m). Pro tátovy bojovné Vikingy je malý
Vike lenochem a trochu zbabělcem. Vike si totiž radši vždycky vymyslí nějaký zlepšovák,
protože Viking je jen po tatínkovi. Když musí zatínat zuby, aby ostatní neslyšeli, jak mu
strachy cvakají, nedivte se, že si snaží drsnou vikingskou existenci něčím vylepšit.
Vladimír Petřík, Jiří Lacina – Mít servis jako dʻArtagnan (b). Čtyřiadvacet povídek
dvou autorů s tématikou mladých lidí a sportu. Jsou krátké, veselé, napínavé, některé
trochu smutné, ale čtou se docela příjemně.
Pro dospělé:
Georgette Heyerová – Nikdo nemá alibi. Arnold Vekerer byl nalezen zavražděný a
posazený v kládě. Zabili ho snad nevlastní sestra nebo bratr, kteří se s ním upřímně
nesnášeli, ale měli po něm dědit? A co když se najednou objeví další bratr, léta
považovaný za mrtvého? Tahle rodina není zrovna vzor spolupracujících lidiček. Ještě že
mají elegantního bratrance, právníka, který to za pomoci policie všechno nakonec vyřeší.
Eva Veškrnová – Jeviště života. Někdejší činoherní a muzikálová herečka se ze
zdravotních důvodů přeorientovala na poradenství v oblasti zdravého životního stylu a
napsala knihu, která obsahuje recepty nejen na vaření, ale i na léčení celé řady různých
neduhů. Přidává různá doporučení a typy na péči o zdraví.
William Shakespeare – Tragédie I. díl. Výbor šesti divadelních her až na jedinou výjimku
z období starověku. Doplňuje je jedna z nejslavnějších Shakespearových her, Romeo a
Julie. Známá tragédie dvou mladičkých milenců ze vzájemně znepřátelených rodin byla
zakoupena pro středoškoláky, kteří tuto knihu shánějí jakou součást své přípravy k
maturitě..
www.knihovnasopotnice.wz.cz
[email protected]
Obecní knihovna Sopotnice
Vás zve na projekt
Sova čte dětem
Čarodějná mošna od Jiřího Horáka
Kdy: v polovině října (bude upřesněno)
Kde: knihovna Sopotnice - poplatek 10,- Kč
Připraveno je čtení, úkoly a výtvarné tvořeníčko.
Zúčastnit se mohou malé, předškolní i školní děti - u menších dětí vhodný
doprovod.
Doporučujeme si vzít přezůvky.
5
ČINNOST JSDHO SOPOTNICE
V měsíci srpnu vyjížděla jednotka Sboru dobrovolných hasičů ze
Sopotnice ke dvěma událostem. Nejprve vyjížděla jednotka 11. srpna na
spadlý strom, který ležel přes cestu ze Sopotnice do Velké Skrovnice.
V 16:03 jednotka vyjela na místo události. Strom byl rozřezán a komunikace uklizena. V
16:35 se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dne 16. srpna v 17:01 vyjela jednotka na likvidaci vosího hnízda v budově
zkušebny hudební skupiny Gemma. Po odstranění vosího hnízda hasiči kontrolovali
zbytek objektu a objevili hnízdo sršňů, které taktéž odstranili. Poté se jednotka přemístila
k dalšímu sršnímu hnízdu, které bylo na stromě uprostřed vesnice. I toto hnízdo bylo
zneškodněno. V 17:49 se jednotka vrátila zpět na základnu.
POŽÁRNÍ SPORT
Ani soutěžní družstva tento měsíc nezahálela. Muži se zúčastnili nočních závodů
v České Rybné. Mezi sebou zápolilo 15 soutěžních družstev. V našem družstvu soutěžili:
David Šafář, Tomáš Svoboda, Vojtěch Vondráček, Pavel Komprs, Jakub Hynek, Josef
Ledr a Roman Plch. Se svým výkonem se naše družstvo umístilo na 4. příčce.
Další závody v netradičním požárním útoku se konaly 29. srpna v Klášterci nad
Orlicí. Soutěžili jsme jako družstvo smíšené, ve složení: David Šafář, Tomáš Svoboda,
Vojtěch Vondráček, Kateřina Hájková, Jakub Hynek, Roman Plch a Martina Kočová.
Z celkem patnácti družstev jsme se umístili na krásném 6. místě.
JUBILEJNÍ FILMOVÝ FESTIVAL U HRADECKÝCH
Letos už to byl 25. Filmový festival na zahradě u Hradeckých.
Poprvé se promítalo roku 1981, rok po povodni století, která naši obec tolik potrápila
v roce 1980. Na všech dosavadních festivalech zahajoval program snímek, natočený právě
při zmiňované povodni. Na přelomu prázdninových měsíců se ve večerních hodinách
pravidelně scházejí přátelé a známí, aby shlédli starší i novější snímky, natočené naším
výborným dokumentaristou Josefem Hradeckým. Promítání se uskutečnilo vždy, bez
ohledu na počasí. Někdy bylo vedro, jindy zima a také jsme na zahradě u Hradeckých
mokli. Každé z těch 25 promítání přijali diváci s povděkem a nešetřili potleskem. Nejinak
tomu bylo i letos.
To letošní promítání rozdělil pořadatel a autor většiny snímků Josef Hradecký na
dvě části. Tu první nazval „Poklady z archivů“ a zařadil do ní snímky natočené pány
6
Josefem Šubrtem, Milanem Čižinským, J. Krejsou a p. Schejbalem. Diváci měli možnost
sledovat události z 50. a 60. let minulého století i snímky z dob pozdějších.
Na filmech od Josefa Šubrta to byly tyto události: Dětský den 1965, Boží tělo 1965,
Mezinárodní fotbal v Sopotnici 1965, 1. máj ve Vamberku 1954, Železniční most 19541955, Výmlatové středisko 1954, Průtrž mračen a velká voda 1965, Svobodova stodola po
povodni 1965. Od p. Šubrta byl i film Přespolní běhy v Sopotnici z let 1961 až 1986.
Následovaly další snímky. Snímek M. Čižinského Povodeň v Orličanu 1997, snímek p.
Krejsy Povodeň v Ústí n. Orl. 1997, snímek p. Schejbala Velká voda u chaty Kamarád
1997. První část promítání zakončil snímek, který připomenul letošní 70. výročí konce II.
světové války. Byl to film pánů Jos. Hradeckého st. a Jos. Hradeckého ml. Dny odboje
v Sopotnici, natočený v roce 1980.
Po přestávce následovala druhá část promítání, autorem Josefem Hradeckým
nazvaná „Řemeslo má zlaté dno“. Jsou to medailonky známých řemeslníků. Ten první je
z roku 1980 a nese název Mistr kovář - Josef Lédr. Druhý medailonek natočil autor na
Šumavě v roce 1994 a nazval ho Josef Mach z Krušlova. Představuje v něm svérázného
řezbáře, včelaře, malíře, prostě tamního všeuměla. Dva následující snímky jsou z letošní
produkce Josefa Hradeckého a jsou věnovány dvěma mistrům, které často vídáme na
Farské zahradě při PEČENÍ. Je to snímek Josef Filip – sochař a nakonec jsme shlédli
medailon o posledním sopotnickém kováři Josef Cabalka – mistr kovář.
Mnoho nechybělo do půlnoci, když se návštěvníci letošního Filmového festivalu u
Hradeckých rozcházeli do svých domovů. Na cestu jim svítil měsíc v úplňku, který měl té
noci být modrý, ale modrý nebyl. Na cestu však svítil dobře. Ještě byli vylosováni čtyři
diváci, kteří obdrželi DVD z produkce dokumentaristy a pořadatele Festivalu Josefa
Hradeckého.
Hradeckovi, děkujeme, bylo to krásné jako vždy. Těšíme se na váš Festival příštího
roku.
mc
17. HRY BEZ KATASTRU
Po šesti letech se vrátily Hry bez katastru do místa svého vzniku, totiž na Habřinku
do Českých Libchav. Poprvé se tam Hry konaly v roce 1998. Letošní ročník se konal
v sobotu 1. srpna 2015 za pěkného počasí. Her se zúčastnilo 12 družstev ze šesti obcí a
také starostové. V recesních soutěžích se utkaly obce Česká Rybná, Hejnice, Libchavy,
Skrovnice, Sopotnice a České Libchavy. Ten letošní ročník nebyl pro družstva
reprezentující Sopotnici nijak úspěšný. Družstvo hasičů obsadilo 10. místo a obecní
družstvo skončilo na 11. místě. Reputaci museli zachránit naši starostové. Ti v sestavě Jan
Antušek a Tomáš Svoboda v soutěži starostů získali 1. místo. Starostům gratulujeme!
Příští Hry bez katastru by měla pořádat Česká Rybná.
mc
7
LETNÍ KONCERT GEMMY
Pro svůj letošní letní koncert vybrala GEMMA neděli 9. srpna 2015. Už po několik
dní panovala tropická vedra, což se projevilo i nezvykle příjemně v jinak chladném
interiéru našeho kostela. Ten navštívilo na šedesát pravidelných i náhodných posluchačů,
kteří pozorně vyslechli letošní program, nastudovaný pro několik letních vystoupení.
Do první části koncertu zařadila GEMMA klasické skladby od Pikerta, Edgara, Cohena a
dalších autorů. Zazněla zde také vlastní skladba skupiny GEMMA nazvaná Léto i píseň
Zahoď trápení od Boney M. Většinu písní druhé části koncertu tvořily skladby oblíbené
skupiny ABBA. Dokonce i přídavek, který GEMMA přednesla po závěrečném potlesku,
byla premiérová Víla od téže skupiny.
Letošní letní koncert GEMMY velmi vhodně zpříjemnil horký prázdninový čas.
V závěru poděkoval účinkujícím za krásný zážitek starosta Antušek a vyjádřil
přesvědčení, že se všichni příznivci souboru těší na jejich příští vystoupení.
mc
SRPNOVÉ PEČENÍ PLNÉ HUDBY
Psal se rok 2005, když jsme si připomenuli dvousté výročí trvání
dechové hudby v naší obci. Stalo se tak vyhlášením roku 2005 Rokem
hudby v Sopotnici. V průběhu dvanácti měsíců se uskutečnilo několik koncertů a
vrcholem byl koncert Sopotnické dechovky 11. června 2005 v letním areálu restaurace U
Šafářů. Spolu s naší dechovkou se představily i mažoretky Berušky z Chocně a skupina
Kankán Lady club ze Záchlumí. Koncertu předcházela také tzv. „zvací jízda“, při níž
muzikanti na valníku objeli vesnici a hraním zvali na své vystoupení. Po celý rok
muzikanti pravidelně a poctivě zkoušeli, a na jejich výkonu to bylo při koncertu znát. Od
onoho památného roku 2005 se datuje renezance Sopotnické dechovky.
Uplynulo 10 let, přiblížilo se 210. výročí dechové hudby v Sopotnici, tedy další
příležitost toto jubileum připomenout. A jak jinak, než koncertem. Tentokrát byl vybrán
termín na poslední sobotu v srpnu, tedy na srpnové PEČENÍ. Tím bylo dáno i místo
konání koncertu, nazvaného Odpoledne s dechovkou - Farská zahrada. Pořadatelsky
spojily síly Sopotnická dechovka, obec Sopotnice, Osvětová beseda a spolek PECEN.
V sobotu 29. srpna 2015 od 11,00 do 13,20 hod. hrál ve stodole taneční orchestr
METEOR Sopotnice. Návštěvníci obsadili místa ve stodole, před pecí i pod velkým
stanem.
O občerstvení se, jako vždy, náležitě postaral spolek PECEN a fotbalisté. V podání
METEORU a jeho zpěváků zněly oblíbené písně 60. až 80. let. Mnohé písně si s kapelou
zazpívali i přítomní posluchači. Když METEOR skončil, muzikanti poobědvali a většina
z nich se přesunula do altánu, protože hrají také v Sopotnické dechovce. Tam totiž po 14.
hodině začalo Odpoledne s dechovkou. V tu dobu se na Farské zahradě nacházelo přes
200 návštěvníků. V první části vystoupila jubilující Sopotnická dechovka. Dvakrát se
představily také mažoretky ze ZŠ Nádražní Žamberk. Jejich pěkné vystoupení odměnili
diváci potleskem. Pak v altánu vystřídala domácí muzikanty hostující dechovka
Choceňačka. Také její perfektní vystoupení přijali posluchači s uznáním.
8
Dalším hostem Odpoledne s dechovkou byla taneční skupina Flori Team
z Doudleb nad Orlicí. Šarmantní dámy důchodového věku, které vystoupily už letos na
výstavě veteránů v areálu Munkovy továrny, předvedly své taneční kreace
s obdivuhodnou elegancí. Zejména jejich třetí vystoupení na hudbu kapely Šlapeto, přijalo
publikum nadšeným potleskem.
Krásně vyznělo společné vystoupení obou dechových hudeb, které zahrály dvě
písně – Fláma a Kdyby ty muziky nebyly. Od 16,30 hod. pak Odpoledne s dechovkou
pokračovalo ještě hodinu. To už však hrála jen Sopotnická dechovka.
Všechna vystoupení, která proběhla za krásného, tropického počasí, moderoval Jan
Hradecký. Oslava 210 let dechové hudby v Sopotnici se po všech stránkách vydařila.
Vedle účinkujících na tom mají podíl i ti, kteří tuto akci podpořili. Patří k nim Obec
Sopotnice, Obec České Libchavy, Konzum Ústí nad Orlicí, Obživa a.s. České Libchavy,
PECEN Sopotnice, fotbalový oddíl TJ Sopotnice, odbor KČT Sopotnice, SDH Sopotnice,
Ekola s.r.o. České Libchavy. Těm všem patří poděkování.
Na závěr popřejme Sopotnické dechovce do příštích let (minimálně k dalšímu
jubileu) hodně úspěchů, hodně vnímavých posluchačů a dostatek příležitostí
k vystoupením.
mc
STALO SE – STANE SE …
01. 08.
01. 08.
08. 08.
09. 08.
15. 08.
16. 08.
23. 08.
22. 08.
29. 08.
30. 08.
30. 08.
31. 08.
01. 09.
05. 09.
13. 09.
19. 09.
25.-27. 09.
26. 09.
27. 09.
03. 10.
04. 10.
V Českých Libchavách proběhly 17. Hry bez katastru
Zemřel pan Stanislav Vašátko (67)
Fotbalisté startovali na turnaji v Kerharticích
Konal se Letní koncert GEMMY
Fotbalisté pořádali Letní sportovní ples
První domácí mistrovské utkání sehráli fotbalisté s Tatenicemi
Fotbalisté si zajeli do Žichlínku pro vysokou porážku
Společný koncert skupiny MARIEN a Radka „Pídi“ Bartoše
Srpnové PEČENÍ a koncert ke 210 letům Sopotnické dechovky
Fotbalisté se doma utkali s Kerharticemi
GEMMA vystoupí v Záchlumí
Skončil zápis do MŠ Stonožka
Zahájení nového školního roku (s novou pí ředitelkou)
Fotbalisté zajíždějí do Červené Vody
Doma hostí fotbalisté mužstvo Žamberk B
Do Rybníka zamíří fotbalisté k dalšímu utkání
Odbor KČT pořádá podzimní cyklozájezd do okolí Lanžhota
Zářijové PEČENÍ s hudbou Franta Černý s přáteli, soutěž
O nejlepší domácí destilát a ochutnávka vín
Do Sopotnice zavítají fotbalisté Dolní Dobrouče
Proběhne 5. Sopotnická traktoriáda
Fotbalisté hrají v Brandýse nad Orl.
mc
9
SÓLO PRO KOLO ANEB NAPŘÍČ BÝVALÝM ČESKOSLOVENSKEM
Jak se dá oslavit životní jubileum? Setkáním s rodinou, s přáteli dobrým jídlem a
lahodným mokem. To je běžné, ale v případě sportovce Josefa Diblíka ze Sopotnice to
nestačí … Tak nějak došlo k uskutečnění smělé myšlenka projet bývalé Československo
od Aše až na hranice s Ukrajinou.
V pátek 25. července vyrazilo plně naložené auto směr Plzeň. Nic nebylo
ponecháno náhodě – dvě kola, cyklodresy, hromada map, speciální nápoje a svačinky,
fotoaparát, mobil, nabíječky atd. Taková malá expedice ve složení Josef Diblík – cyklista
a Gabriela – přítelkyně, řidička, fotografka, svačinářka …
V sobotu 26. července nástup na 1. etapu – z Aše, Německem podél hranic do
Stříbra a cíl v Plzni po 135 km. Půvabné německé vesničky a krásné počasí přispělo
k našemu nadšení zdolat vzdálený cíl. A začal cyklistický kolotoč. Auto vezlo
občerstvení, vodu na mytí. Auto projíždělo trasu před kolem, zastávky pro fotografku u
chaloupek, hradů a zámků, na vrcholu kopce kvůli pitnému režimu a odpočinku. Zastávky
s prohlídkou městeček, návštěva infocenter. Gabriela sbírala cestou razítka a kolikrát měla
co dělat, aby Josef neměl moc velký náskok. Vždy se nám podařilo ujet plánovaný úsek o
průměrné délce 119 km a najít cenově přijatelný nocleh. Počasí nám nadmíru přálo, i to
přispělo ke zdárnému konci. Bývalé Československo Josef Diblík fyzicky projel za 9
dnů, celkem 1 072 km v sedle.
Stručný přehled trasy – 1. den Aš – Stříbro – Plzeň (135 km), 2. den Plzeň –
Benešov (125 km), 3. den Benešov- Přibyslav (110 km), 4. den Přibyslav – Prostějov (120
km), 5. den Prostějov – Horní Bečva (130 km), 6. den Horní Bečva – hranice CZ/SK Ružomberok (155 km), 7. den Ružomberok – Poprad (90 km), 8. den Poprad – Vranov n.
T. (135 km) a 9. den Vranov n. T. – Vyšné Nemecké, hranice SK/UA ( 72 km). Cíle Josef
dosáhl v neděli 2. srpna 2015.
Profil trasy byl různorodý, nikterak lehký.
Dlouhá táhlá stoupání, kruté kopce pohraničních hor,
množství stoupání přes vrchy a sem tam odměna
dlouhý sjezd, ale s novým kolem se vše překonávalo
snáze. Josef celý rok trénuje, zdraví slouží a ve svých
70 ti letech, díky své velmi dobré fyzické kondici,
všechny nástrahy zvládl bez problémů.
Stručný výčet nepřiblíží zážitky vizuální i
chuťové. Projeli jsme kolem chaloupek, hradů a
zámků, přehrad. Míjeli jsme kostely různých církví,
prošli centra měst s kašnami a mariánskými sloupy.
To vše dokládalo dávné bohatsví hornických a
obchodních měst. Infocentra nám dodala potřebné
informace. Měli jsme takové štěstí, že jsme při jízdě
na Poprad měli Nízké i Vysoké Tatry jako na dlani,
tuto etapu jsme pojmenovali „Vyhlídková“. Vše jsme
si užívali plnými doušky, naši radost sdílela rodina i
kamarádi, mobily jen drnčely. Po devíti dnech jsme
dosáhli cíle. Jak se patří, Josef dostal věnec
10
s trikolórou a lahvinku slivovičky. Kolemjdoucí nás ochotně vyfotografovala a nevěřila co
jsme oba zvládli - Josef na kole a Gabriela zaznamenat.
Tak se naplnil sen … Pokud jsme Vás inspirovali, tak se sbalte a vydejte se
poznávat rodnou hroudu.
zapsala Gabriela Hoffmannová
P.S. Dovolím si poděkovat mé skvělé manažerce a řidičce za perfektní servis. Bez její
pomoci bych tuto náročnou akci nemohl uskutečnit.
Josef Diblík
ZE SPORTU
PODZIMNÍ ZAHÁJENÍ FOTBALISTŮ
V přípravě nebyli naši fotbalisté úspěšní. Vamberku podlehli 6:2 a
na turnaji v Kerharticích v jednom utkání remizovali a ve druhém
prohráli. Ostrý start do podzimní části okresního přeboru II. třídy ročníku 2015/16 čekal
naše mužstvo na domácí půdě, když hostili Tatenice.
16. 8. 2015 Sopotnice – Tatenice 5:5 (1:1), na pokutové kopy 4:3 Po nerozhodném
stavu v normální hrací době vyhráli naši až na pokutové kopy a získali první dva body.
Diváci viděli 17 branek, což se zase tak často nestává. V prvním poločase padly pouze dvě
branky, když v 18. min. byl za domácí úspěšný hlavou Kubas. Soupeř však v 36. min.
vyrovnal na 1:1. Po přestávce už padaly góly častěji. Hned na počátku v 47. a 48. min.
byl dvakrát úspěšný Beneš – 3:1. Zdálo se, že všechny body zůstanou doma. S tím však
Tateničtí nesouhlasili a domácí mužstvo přestříleli, když byli střelecky úspěšní v 51., 64.,
68. a 70. min.
Dvacet minut před koncem Sopotnice prohrávala 3:5! Nakonec v sobě našli domácí ještě
dost sil a v 82. min. snížil na 4:5 Kubas a v 87. min. srovnal na 5:5 Macek. Na více už čas
nestačil. Za tohoto stavu došlo na pokutové kopy. V nich byli naši úspěšní čtyřikrát, hosté
pouze třikrát. Vítězství zůstalo doma, i když se ztrátou jednoho bodu. Zajímavostí u těch
pokutových kopů bylo, že neproměnili kapitáni obou mužstev.
Fakta: Výsledek v normální hrací době 5:5, poločas 1:1, na pokutové kopy 4:3, branky
Kubas 2, Beneš 2, Macek, rozhodčí Habrda, žluté karty 5:2, diváci 80.
23. 8. 2015 Žichlínek – Sopotnice 8:1 (3:0) Naprostý debakl na půdě nováčka soutěže.
Dokonce i tu naši jedinou branku si dali sami domácí. V prvním kole hrál Žichlínek
v Mistrovicích 0:0, tak si spravil chuť na Sopotnici. Naši střelci si vzali dovolenou. Více
podrobností k utkání není.
Fakta: Výsledek 8:1, poločas 3:0, branka vlastní, rozhodčí Serbousek, žluté karty 0:1,
diváci 100.
11
30. 8. 2015
Sopotnice – Kerhartice 4:5 (2:3) Další nečekaná porážka od nováčka II.
třídy, navíc na domácím hřišti. Kerhartice, které obě předchozí utkání prohrály, si ze
Sopotnice odvezly zaslouženě první body. Hosté projevili větší vůli po vítězství, byli
bojovnější. Domácím se nepodařilo dosáhnout ani na pokutové kopy. V 18. min. vedli
hosté už 2:0, když druhá branka padla z pokutového kopu. Ve 23. min. snížil Macek na
1:2, ve 34. min. zvýšili hosté na 1:3, ale v 39. min. upravil Kubišta z pokutového kopu na
poločasových 2:3.
Po přestávce se obraz hry nijak nezměnil. Domácí často chybovali, čehož hosté dokázali
využít. V 61. min. zvýšili své vedení na 2:4. Z trestného kopu snížil Mašanský na 3:4, ale
soupeř znovu navýšil své vedení v 72. min. na 3:5. Poslední branka z kopačky Macka
padla už v nastavení, ale prohru domácích neodvrátila.
Fakta: Výsledek 4:5, poločas 2:3, branky Macek 2, Kubišta, Mašanský, rozhodčí Vrba,
žluté karty 5:1, červené karty 0:1, diváků 110.
Toto utkání přineslo změny v tabulce. Nováček z Kerhartic ziskem tří bodů rázem
poskočil ze 13. místa na 9. příčku, zatímco Sopotnice se propadla na samé dno a vinou
pasivního skóre 11:18 bezpečně drží poslední 14. místo.
mc
NEDÁ SI POKOJ A NEDÁ …
Letos v květnu oslavil sedmdesátku, hlavu má bílou, klouby umělé, ale on si nedá
stále pokoj. V životě už vyzkoušel kdejaký sport, je mistr turistiky, železný muž. To mu
nestačí a vymýšlí si další adrenalinové aktivity. No řekněte, napadlo by vás sednout
v sedmdesáti na kolo a jet přes celé bývalé Československo? A vidíte, Pepu Diblíka to
napadlo. Na přelomu července a srpna t.r. sedl na kolo v Aši a vydal se na trasu 1 072 km
dlouhou. Za devět dnů dorazil do cíle na hranicích Slovenska s Ukrajinou. Štěstí měl Pepa
na počasí a hlavně na věrnou a obětavou přítelkyni Gábinu, která ho doprovázela autem a
poskytovala mu perfektní servis.
Milý Pepo, přijmi naše blahopřání k mimořádnému sportovnímu výkonu. Jak tě
známe, není to jistě Tvůj poslední sportovní počin. Dokud však zdraví slouží, ať se ti daří!
My peciválové ti můžeme jen závidět.
Za přátele a SZ mc.
DO MORAVSKÉHO KRASU S CK TOUR DUŠEK
Ve dnech 27. až 31. července 2015 uskutečnila CK tour Dušek rodinný výlet do
Moravského krasu. Vyjelo 37 účastníků, z toho bylo 13 dětí. První zastávkou byl hrad
Svojanov, následovalo westernové městečko Boskovice. Pak už zbýval jen přesun na
ubytovnu ve Sloupu u Macochy. Druhého dne vyšli naši turisté pěšky Pustým žlebem,
přes propast Macocha na Skalní mlýn. Po dobrém obědě následovala návštěva Kateřinské
jeskyně.
12
Třetího dne přišla na řadu prohlídka Sloupsko-Šošůvských jeskyní a kostela ve
Křtinách. V dalších dnech následovala mnohá zajímavá místa Moravského krasu: Rudické
propadání, hrad Holštejn, rozhledna Podvrší, mlýn v Rudici, jeskyně Výpustek, Býčí
skála, pivovar Černá Hora, dobře utajená rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad
Svitavou s lanovým parkem.
Ubytování v penzionu Čermák bylo s polopenzí za 300,- Kč a velmi slušné.
Stravování bylo na úrovni všude, kam naši výletnici zavítali. Vyznamenalo se i počasí,
které bylo příjemné na chůzi, žádná velká vedra.
Příští akcí CK tour Dušek bude 19. září 2015 výlet do Krkonoš. V plánu je
výlet na Spálený mlýn – Růžohorky – Sněžku – Obří důl – Pec pod Sněžkou. Převýšení
bude značné, dobré počasí je objednáno. Výlet je však již plně obsazen.
jd
KAŠNA
„Tak mě začali bourat. Bylo mně fakt smutno: tolik let jsem sloužila, lidi se u mě
zastavili, popovídali – a teď slyším jen vzdychání: ‚Kde budeme brát vodu? To je hrozný,
co se tady děje‘.
Začali mě zase stavět. Nevěděla jsem, co budu. Protože: ‚Slyšeli jste to? Kohoutky
tu prý vůbec nebudou, jen se bude nabírat.‘ ‚Ale ne, snad prý budou na druhý straně
parkánu‘.
Řekněte, co jsem si z toho měla vybrat.
Už mě postavili. Jsem sama se sebou spokojená, myslím, že jsem pěkná. Kohoutky
mám, konví je dost, voda odtéká tak, jak má, konev je kam položit, aby ji lidi nemuseli
držet.
Tak nevím: budou lidi spokojený taky tak, jako já?
Nevím komu, ale ten, kdo mě vymyslel, abych takhle vypadala, byl fakt šikovnej a
moc mu děkuju.
Jen mě, lidi, hlídejte a šetřete, abych tady pro Sopotnici fungovala aspoň tak
dlouho, jako za stara, před zbouráním.
Takže – děkuju za Vás všechny těm, kteří mě postavili.“
Vaše kašna od hřbitova
13
INFORMACE Z RADNICE
KOMINICKÉ SLUŽBY
Obec Sopotnice informuje zájemce o kominické služby, aby
se zaregistrovali na tel. čísle 465 584 128 nejpozději do čtvrtka
30.9. Cena je stejná jako v letech předešlých. Tedy 300,- Kč za
revizi komína na objektu. Cena za revizi každého dalšího komínu na
nemovitosti je 100,- Kč.
INFORMAČNÍ KANÁL
Obecní úřad stále přijímá registrační formuláře k zasílání SMS
zpráv, a to písemně v podatelně OÚ nebo e-mailem na adrese
[email protected]
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Dovolujeme
tradičně
informovat
o
přistavení
velkoobjemových kontejnerů na odpad. S Ekolou v Českých
Libchavách je domluveno datum přistavení na pátek 18.9. a odvoz
v pondělí 21.9.. Kontejnerů bude celkem sedm. Umístěny budou na
horním konci u Friců, u odbočky do Pasek, u odbočky na Humparek, u odbočky u
Vašátkových č.p. 131, pod Čtvrtí u garáží, na dolním konci mezi Prachařovými č.p. 322 a
Diblíkovými č.p. 208 a poslední u Hynkových č.p. 2. Tyto kontejnery budou sloužit
k uložení odpadu, který nelze vytřídit. Určitě sem nepatří tráva, větve, listí, zemina,
stavební suť a nebezpečný odpad.
14
K NEDĚLNÍ KÁVĚ
JABLKOVÝ KOLÁČ S TVAROHEM
Suroviny:
120 g rostlinného tuku HERA
200 g hladké mouky
na špičku nože prášku do pečiva
80 g moučkového cukru
1 vanilinový cukr
špetka soli
1 vejce
2 až 3 nahrubo nastrouhaná jablka
1/2 balíčku skořicového cukru
Náplň:
750 g měkkého tvarohu
120 g moučkového cukru
1 vanilinový cukr
trochu nastrouhané citronové kůry
3 žloutky
ze 3 bílků sníh
50 ml mléka
Zdobení: 4 menší jablka, 1/2 balíčku skořicového cukru
Postup:
1. Suroviny na těsto v míse smícháme a vypracujeme těsto, které na 15 minut uložíme
do ledničky.
2. Poté těstem vyložíme vymazanou dortovou formu (o průměru 26 cm) – dno a boky
cca do výše 2 cm pod okraj formy.
3. Těsto posypeme nastrouhanými jablky a skořicovým cukrem.
4. Suroviny na náplň kromě bílků promícháme, z bílků ušleháme sníh a lehce
vmícháme do připraveného tvarohu.
5. Náplň nalijeme na těsto a uhladíme.
6. Oloupaná jablka nakrájíme na plátky a rozložíme na dort a posypeme zbylým
skořicovým cukrem.
7. Dort vložíme do vyhřáté trouby a pečeme asi 55 minut na 170 stupňů.
8. Po upečení necháme vychladnout.
mm
15
Do tohoto čísla SZ přispěli: Miloslav Coufal, Jan Antušek, učitelé ZŠ, Andrea Petříčková, Hana Prachařová, Josef
Diblík, Josef Dušek, Marie Martincová a „kašna od hřbitova“.
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, že uzávěrky jsou pokaždé
poslední den v měsíci do 16,00 hodin. Z technických důvodů nezaručujeme, že příspěvky zaslané po tomto termínu,
budou zahrnuty do zamýšleného čísla. Své příspěvky, prosíme, zasílejte na [email protected], popř.
předejte na OÚ. Děkujeme Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 31.08.2015
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice.
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748
16
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg. číslo

Podobné dokumenty

Duben 2015

Duben 2015 které postihlo vystěhování z rodinných usedlostí a vystěhování do často naprosto nevyhovujících podmínek. Jednotlivé kapitoly zahrnují v podstatě celou Českou republiku, jsou uvedeny i příběhy ze S...

Více

Květen 2016 - Obec Sopotnice

Květen 2016 - Obec Sopotnice Sova čte dětem Kroniku města Kocourkova Od Ondřeje Sekory Kdy: středa 4. května 2016 od 16,00 hodin Kde: knihovna Sopotnice - poplatek 10,- Kč Připraveno je čtení, úkoly a výtvarné tvořeníčko. Zúča...

Více