učebnice - Vzdělávej se s řekou Ohře

Komentáře

Transkript

učebnice - Vzdělávej se s řekou Ohře
učebnice
JAZYK
a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
zpracovaly
Mgr. Irena Gajdošová
Pavlína Cholopovová
Bc. Markéta Nováková
Lenka Soumarová
OBSAH
1. Nauka o slově . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Obohacování slovní zásoby . . . . .
1.2 Slova příbuzná . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Slova jednoznačná a mnohoznačná
1.4 Synonyma, homonyma, antonyma
2. Pravopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Vyjmenovaná slova: . . . . . . . . . . .
2.2 Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně:
2.3 Předpony s-, z-, vz-: . . . . . . . . . . .
3. Tvarosloví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Podstatná a přídavná jména . . . .
3.2 Zájmena a číslovky . . . . . . . . . .
3.3 Slovesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Neohebné slovní druhy . . . . . . .
4. Skladba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Druhy vět podle postoje mluvčího
4.2. Základní větné členy . . . . . . . .
4.3 Věta jednoduchá a souvětí . . . .
5. Travelling and the means of transport
6. The calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Life in the city . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Life on the village . . . . . . . . . . . . . . .
9. The animals on the farm . . . . . . . . . .
10. Nature and Weather . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
9
11
12
13
13
14
14
16
21
26
30
33
1
1. NAUKA O SLOVĚ
zpracovala Mgr. Irena Gajdošová
POVĚST O ZALOŽENÍ MĚSTA SOKOLOVA
Dle místní pověsti se zde jako první usídlil rytíř Šebestián, který přišel z horního Poohří, odkud odešel po návratu z bojů proti Turkům. Na místě své tvrze objevil totiž jen
spáleniště a hrob své ženy i dítěte. Nechtěl dále žít na tomto smutném místě.
Usadil se na soutoku řek Ohře a Svatavy. Postavil si jednoduchou chýši, živil se lovem
ryb a zvěře. Byl prý také dobrým ranhojičem – zkušenosti nabyl v těžkých bojích, kde
se setkal s mnohými těžce raněnými, proto za ním chodili i obyvatelé okolních vsí. Postupem času kolem rytířova obydlí vznikla osada, kde lovčí z loketského hradu cvičili
sokoly k lovu.
Tento mýtický příběh vysvětluje název města, podobu znaku i přítomnost sochy sokolníka na kašně na Starém náměstí.
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
2
Která tvrzení jsou pravdivá? Oprav ta, ve kterých jsou chyby:
A . Šebestián přišel z dolního Poohří.
B . Našel hrob své ženy a dítěte.
C. Usadil se na soutoku Svatavy a Lomnického potoka.
D. Kolem rytířova obydlí vzniklo město.
1.1 Obohacování slovní zásoby
Zopakuj si, jak je obohacována slovní zásoba. V úvodním textu najdi:
A . Pět slov odvozených předponou.
B . Pět slov odvozených příponou.
C. Dvě slova složená.
D. Dvě sousloví.
E . Jedno slovo cizího původu.
1.2 Slova příbuzná
Najdi v textu čtyři dvojice příbuzných slov.
Najdi co nejvíce příbuzných slov se slovem RYBA.
KAŠNA SE SOKOLNÍKEM
Tato kašna byla instalována na Starém náměstí
roku 1717, ale ve skutečnosti je zřejmě staršího původu. Je tvořena osmibokým bazénem,
zdobeným psaníčky, sloupem s mušlí a sochou sokolníka se psem u nohou a sokolem
na ruce. Tato socha pochází z roku 1674. Dřík
sloupu obepíná chmelová ratolest, jež symbolizuje chmelařskou minulost Sokolovska.
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
3
1.3 Slova jednoznačná a mnohoznačná
Najdi pět slov jednoznačných.
Najdi alespoň 2 významy mnohoznačného slova RUKA.
Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny.
1.4 Synonyma, homonyma, antonyma
Najdi synonyma ke slovu RATOLEST.
Vysvětli rozdíl mezi homonymy BÝT a BÍT.
Najdi antonyma k podtrženým slovům v textu.
Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny.
2. PRAVOPIS
zpracovala Pavlína Cholopovová
ČERTOVA VĚŽ – CHEBSKÁ POVĚST
Za velmi star–ch časů, kdy město b–lo ještě obklopeno hradbami, b–dlela v Chebu
v domě „U Dvou pr–nců“ Marie Martínová se svou dcerou. P–šná matka dala dceři
jméno Rozálie. Její krásou b–la okouzlena, stále jí kupovala nejnádhernější šaty, ošetřovala ji jako křehký kv–tek ve skleníku a chránila ji před každou námahou. Dívka si
m–slela, že stejně jako její matka, tak jí musí sloužit celý svět. Stávala se stále náročnější a náročnější.
Neb–lo zábav ve městě, na kter–ch b– se Rozálie neobjev–la v nových šatech, vždy
krásnějších a třp–tivějších než měly ostatní dívky. Kolem ní se tlačili ob–čejní, ale i nejurozenější mladíci města, ale Rozálii se žádný nezamlouval. Čekala na prince, který
b– přišel z dalekých krajů a zas–pal ji svým bohatstvím.
V den masopustu nezapo(MĚ /MNĚ)la Rozálie jít na maškarní rej do hradního sálu „U Slunce“, kde tancovala mládež v nejrůznějších maskách, výstředních i legračních šatech.
Jen ona si neu(MĚ /MNĚ)la ze sebe udělat legraci, proto její šaty byly překrásné, v barvě červánků. Její šperky se sk(VĚ /VJE)ly jako h(VĚ /VJE)zdy, své oči jako po(MĚ /MNĚ)nky
a tvář schovala za zlatý závoj. Vedle ní se o(BĚ /BJE)vil cizí muž s černou škraboškou,
oblek ze zlatého brokátu s je(MĚ /MNĚ) červeným vzorem.
Všichni tančili a _ _ _ _ _ až do půlnoci. Půlnoc nastala, hudba dozněla, svíčky
_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ tanec všech, jen Rozálie s neznámým tančili dál. Lokajové
otevřeli dveře od sálu a vtom neznámý se svou tanečnicí otočil se směrem ke dveřím,
4
_ _ _ _ _ s Rozálií po schodech dolů a ven do zasněžených, _ _ _ _ _ ulic. Přihlížející _ _ _ _ _ a nemohli se _ _ _ _ _ , jak rychle dvojice uháněla pryč, pouze
z dálky slyšeli Rozálčin hrdelní smích.
A jak toto vše dopadlo? Odpověď najdeš na www.hrady.cz
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
2.1 Vyjmenovaná slova:
A.
V prvních dvou odstavcích doplň chybějící i, í / y,ý.
B . Vyhledej slova, ve kterých se píše tvrdé y dle vyjmenovaných slov a řekni správný
tvar vyjmenovaného slova.
2.2 Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně:
Ve třetím odstavci doplň správně slabiky a odůvodni.
2.3 Předpony s-, z-, vz-:
Do posledního odstavce doplň slova z nabídky se správnou předponou:
– spívali / zpívali, zhasly / shasly, zkončil / skončil, zběhl / sběhl, stmavlých / ztmavlých,
sbledli / zbledli, vzpamatovat / vspamatovat
5
3. TVAROSLOVÍ
zpracovala Pavlína Cholopovová
3.1 Podstatná a přídavná jména
LEGENDA O ZALOŽENÍ KARLOVÝCH VARŮ
(Legenda zachycená v knize o užívání karlovarských vod z roku 1571 od renesančního
lékaře Dr. Fabiana Sommera, rodáka z Karlových Varů).
Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích,
kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce
tryská horká voda. Pes začal bolestí výt. Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila pronásledovaná zvěř. To co uviděli, je udivilo. Vytáhli psa z tůně
a ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa.
Císař Karel IV. se později vydal k onomu místu a za přítomnosti svých lékařů moudrý
panovník poté, co vodu sám užil na svou nemocnou nohu a ucítil úlevu od bolesti,
poznamenal, že tato horká voda může zahnat mnohé těžké nemoci.
Brzy nato nařídil, aby celé město bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy. Na místě,
kde císař užíval vodu, stávaly obecní lázně a po nich tam byla vystavěna radnice. Nové
městečko chtěl Karel IV. také opevnit zdí, leč jeho plány byly zkříženy jinými naléhavými událostmi. Že tomu tak bylo, o tom až dodnes svědčí četné zbytky opevňovacího
zdiva, které lze spatřit pod Jelením kamenem. Lázně císaře Karla byly pojmenovány
Karlovy Vary.
Přesné datum založení města není známo. Vznik stálého osídlení u Vřídla je kolem roku
1350. V roce 1370 udělil Karel IV. městu privilegia svobodného královského města.
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
6
3.1.1 Podstatná jména
A . Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u podstatných jmen.
B . Ve třech větách prvního odstavce vyhledej podstatná jména.
C. Urči jejich mluvnické kategorie.
3.1.2 Přídavná jména
A . Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u přídavných jmen.
B . Ve druhém a třetím odstavci najdi přídavná jména.
C. Urči mluvnické kategorie.
3.1.3 Koncovky podstatných a přídavných jmen
A . podstatná jména – končin(i/y), údol(í/ý), pramen(i/y), les(i/y), lovc(i/y), plán(i/y),
událostm(i/y), lékař(i/y)
B.
přídavná jména – v hornat(í/ý)ch končinách, ps(í/ý) nářek, moudr(í/ý) panovník,
naléhav(í/ý)mi událostmi, Karlov(i/y) Vary
3.2 Zájmena a číslovky (Mgr. Irena Gajdošová)
POVĚST O ZKAMENĚLÉM PURKRABÍM
K městu Loket se vztahuje mnoho pověstí. Jednou z nich je Pověst o zkamenělém
purkrabím.
Před několika staletími žil v Lokti na hradě nemilosrdný purkrabí. Po popravě poddaných následoval velmi krutý čin – byly jim svázány nohy a takto byli ponořeni do
vřídelní vody. To trvalo tak dlouho, dokud se těla nepokryla vřídelním kamenem, pak
je nechal pro výstrahu pověsit na bránu.
Proč vlastně tento člověk zkameněl? V tom se pověsti rozcházejí. Podle jedné z nich
purkrabí nechtěl posečkat se zaplacením dluhu, ač se jednalo o chudou vdovu se třemi dětmi. V jiné se krutě rozzlobil na hrnčíře, který mu nechtěl prodat svůj oblíbený
džbánek. Uvrhl jej proto do vězení, druhého dne měl být hrnčíř popraven. Rovněž
jeho ženu, jež přišla prosit o milost, nevyslyšel.
Ženy neoblomného purkrabího proklely. Strhla se krátká, ale silná bouře, po které po
purkrabím zbyl pouze kámen.
Vyber slova, kterým nerozumíš, jejich věcný význam najdeš ve Slovníku spisovné češtiny.
7
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
3.2.1 Zájmena
Doplň do tabulky všechna zájmena, urči tvar 1. pádu jednotlivých zájmen a jejich
druh (stejné tvary neopakuj):
ZÁJMENO Z TEXTU
8
1. PÁD
DRUH
3.2.2 Číslovky
Doplň do tabulky všechny číslovky, urči jejich druh a utvoř chybějící druhy:
základní
řadové
druhové
násobné
3.2.3 Popiš hrad Loket.
Informace na WWW.HRADLOKET.CZ
3.3 Slovesa (Mgr. Irena Gajdošová)
POVĚST O JANU SVATOŠOVI (HANS HEILING)
O této postavě existuje několik pověstí. Tady je jedna z nich – ta méně známá. Příběh
se odehrává v malé vesničce na břehu Ohře. Dnes již nikdo neví, jak se jmenovala.
Žila zde Elsa se svým otcem, bohatým sedlákem, a kousek od nich v nuzné chatrči
mladý Arnold. Oba mladí lidé se do sebe zamilují, ale Elsin otec lásce nepřál. Arnold
musel odjet do Prahy, kde vykonával své zednické řemeslo, vrátit by se měl až po
třech letech. Elsa slíbila: „Počkám na tebe!”
Jednoho dne se ve vsi objevil Jan Svatoš. Získal si Elsina otce vyprávěním různých
příběhů, při návštěvách se zamiloval do Elsy. Otec nebyl proti, ale Elsa jej z duše nenáviděla. Stále čekala na milovaného Arnolda. Také si všimla, že si jí její nový nápadník
nevšímal, když má na krku křížek.
Uplynuly tři roky a Arnold se konečně vrátil jako bohatý a vážený zednický mistr. Svat9
ba se konala hned druhý den. Večer odešli svatebčané do šafářova dvora u řeky Ohře.
O půlnoci se strhla vichřice, objevil se Jan a za pomoci ďábla proměnil svatebčany ve
skálu. Sám za to zaplatil životem – propadl peklu.
Přiřaďte jednotlivým postavám pověsti tyto vlastnosti: věrnost, pracovitost, krutost,
důvěřivost.
3.3.1 Slovesné tvary
V prvním odstavci najdi slovesa a převeď je do podmiňovacího způsobu.
Ve druhém odstavci najdi slovesa a urči osobu, číslo, způsob a čas.
Ve třetím odstavci najdi slovesa a převeď je do přítomného času.
Ve čtvrtém odstavci najdi slovesa a převeď je do budoucího času.
3.3.2 Slovesné tvary
Doplň tabulku:
INFINITIV
3. OS. Č. J.
2. OS. Č. MN.
ZP. OZN.
ZP. OZN.
ČAS PŘÍT.
ČAS PŘÍT.
2. OS. Č. J.
1. OS. Č. MN.
ZP. PODM. PŘÍT.
ZP. ROZK.
má
žít
vykonáváte
čekala bys
existujme
3.3.3 Koncovky sloves
Doplň koncovky příčestí minulého.
Nad hradem i městem Loket se rozzářil _ první hvězdy. Poslední návštěvníci opustil _
hrad a odebral _ se do svých domovů. Někde v dálce se divoce rozštěkal _ psi. Na náměstí se slétl _ holubi, aby sezobal _ drobečky, které tady zůstal _ po návštěvnících.
Najednou se stromy kolem hradu začal _ ohýbat v silném větru a na starodávnou
dlažbu dopadal _ ohromné kapky deště, posléze se přidal _ i kroupy velikosti holubího vejce. To holuby vylekalo k smrti. Proto se rychle zvedl _ a hledal _ suché místo,
kde by přečkal _ nepříznivé počasí.
10
3.4 Neohebné slovní druhy (zpracovala Pavlína Cholopovová)
HORNÍ HRAD ZVANÝ HAUENŠTEJN – POVĚST O DOBÝVÁNÍ HRADU ŠVÉDY
Jako mnoho dalších hradů byl i Hauenštejn v době třicetileté války obléhán a dobýván švédským vojskem. Nahoře nad hradem byl dobyt Zámecký vrch. První útok Švédů byl odražen, neboť se hradní posádka udatně bránila. Na druhý den se Švédové
hotovili ke druhé zteči. A protože se mezi ně roznesla zpráva, že Kadaňští spolu s pány
ze Šumburka a nedalekého Himlštejna se chystají k obraně obležených, zaútočili Švédové tedy rychle podruhé. Podařilo se jim snadno překonat hluboký hradní příkop
a poškodit bránu, když tu tajnou chodbou, z vylámané skály, vpadl kapitán obránců
s družinou odvážlivců zezadu do týlu nepřátel. Tento výpad způsobil dobyvatelům
hodně ztrát. Na třetí útok mělo švédské vojsko málo sil a dalo se na ústup do hor.
Vítězství však bylo draze vykoupeno. Z obce v podhradí zbylo kouřící rumiště a většina statečných obránců zemřela, mezi nimi i statečný kapitán. Tato bitva byla jedna z nejtěžších a je připomínána v hradních dějinách. Říká se, že krev kapitána lze
dodnes v místě původní brány na skále spatřit a vnímavější návštěvník při dotyku
pocítí zásah energie onoho místa. A kdo na hradě zůstane i večer, tak uslyší lomoz
bitvy a ryk útoku obránců. Nutno i dodat, že duch kapitána stále ostražitě dohlíží na
bezpečnost na hradě a mocným kouzlem chrání všechny, kteří zde ruku k dílu přiloží.
3.4.1 Neohebné slovní druhy:
A . Zopakuj si, které slovní druhy patří do neohebných.
B . Objevují se v pověsti o Horním hradu všechny neohebné slovní druhy?
AUTOR:
PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ
11
3.4.2 Druhy a stupňování příslovcí:
A . Z celé pověsti vypiš příslovce, urči jejich druh (počet příslovcí je 11).
B . Stupňování příslovcí – doplň chybějící stupně:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
rychle
snáze
nejvíce
málo
udatněji
nejdále
3.4.3 Předložky s / z
Ve kterém ze čtyř sloupců jsou správně napsaná slova s předložkou:
1.
2.
3.
4.
s pány
z pány
s pány
z pány
s družinou
s družinou
s družinou
s družinou
s vylámané
z vylámané
z vylámané
s vylámané
z nejtěžších
z nejtěžších
z nejtěžších
s nejtěžších
4. SKLADBA
zpracovala Mgr. Irena Gajdošová
POVĚST O SKALKÁCH SKŘÍTKŮ
Ve skalním masivu nad Dubinou v Doupovských horách může všímavý návštěvník
uzřít řadu drobných jeskyněk. Kde se tady vzaly? A jak se tomuto přírodnímu útvaru
vlastně říká? Tak čti dál!
Podle místní pověsti jsou to skalky skřítků, kteří hlídali poklad, jež byl uložen v zemi.
Byli neviditelní, s obyvateli okolních vesnic žili v přátelství a často jim pomáhali s každodenní těžkou prací. Za to od lidí dostávali denně trochu jídla. Bylo to tak ale stále?
Sedláci byli stále lakomější a chamtivější, přestávali tudíž dávat skřítkům jídlo. Král
skřítků se rozzlobil a rozhodl se, že s celým svým národem odejde. Zašel proto za
převozníkem: „Převezeš mne a ostatní skřítky přes řeku Ohři? Neboj se, bohatě se ti
odměním!” Převozník souhlasil. Jezdil celý den sem tam, ač žádného skřítka neviděl.
12
Večer byl s prací hotov a král se mu skutečně odměnil – dal převozníkovi zlato.
Tento dobrý muž byl také poslední, kdo skřítky uviděl. Král zavelel: „Dejte čepice
dolů!” a před udiveným převozníkem se objevily tisíce skřítků. Všichni zamávali na
rozloučenou a obtěžkáni poklady, odešli do Krušných hor. Od té doby je již nikdo nespatřil. Kéž bychom měli tolik štěstí a někdy je ještě spatřili!
4.1 Druhy vět podle postoje mluvčího
4.1.1 Druhy vět
Najdi v textu:
A . 5 vět oznamovacích.
B . Všechny věty tázací – určete, zda se jedná otázky zjišťovací nebo doplňovací.
C. Všechny věty rozkazovací.
D.
Jednu větu přací.
4.1.2 Tvoření vět
Tvoř věty podle zadání:
A . O co mohl král skřítků své poddané požádat nebo co jim mohl rozkázat? Tvoř věty
rozkazovací.
B . Na co se jich mohl zeptat? Tvoř věty tázací.
C. Co jim mohl přát? Tvoř věty přací.
4.2. Základní větné členy
4.2.1 Podmět a přísudek
Ve třetím odstavci úvodní pověsti vyhledej podměty a přísudky.
4.2.2 Přísudek
Doplň vhodné přísudky, odůvodni psaní i, y v příčestí minulém.
U každé vesnice a u každého města na řece Ohři _ _ _ _ _ _ _ _ _ v dávných dobách vodníci. O své místo v řece se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s vodními vílami, které
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tuto řeku. V okolních lesích _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hrůzné zvuky hejkalové. Na blízkých loukách _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ divoženky a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tak kolemjdoucí do bažin poblíž řeky.
13
4.3 Věta jednoduchá a souvětí
4.3.1 Souvětí
Vyhledej v úvodní pověsti souvětí, určete počet vět a spojovací výrazy.
4.3.2 Tvoř souvětí:
Skřítkové bydleli ve skalách, protože _ _ _ _ _ _
Obyvatelům okolních vesnic často pomáhali, aby
Sedláci však byli stále lakomější a _ _ _ _ _ _ _
Král skřítků se rozzlobil a rozhodl, že _ _ _ _ _ _
Pomohl jim převozník, který _ _ _ _ _ _ _ _ _
Za svou službu skřítkům dostal nejen zlato, ale i _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
5. TRAVELLING AND THE FORMS OF TRANSPORTATIONS
zpracovala Bc. Markéta Nováková
Lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se dopravních prostředků a cestování.
Grammar:
Past simple (minulý čas prostý)
Minulý čas prostý se používá, pokud mluvíme o nějaké události v minulosti a tato
událost je ukončená, ohraničená časovým úsekem. U minulého času si musíme dávat
pozor na slovesa. V angličtině rozlišujeme slovesa:
1.PRAVIDELNÁ = REGULAR VERBS (koncovka –ed)
2.NEPRAVIDELNÁ = IRREGULAR VERBS (2.tvar sloves = past simple)
KLADNÁ VĚTA
V kladné větě používáme tvary sloves v čase minulém – např.
buy se změní na bought (NEPRAVIDELNÉ SLOVESO)
move se změní na moved (PRAVIDELNÉ SLOVESO)
Ex.:
Minulé léto jsem navštívil Itálii. I visited Italy last summer.
Včera jsem šla do kina. I went to the cinema yesterday.
14
ZÁPORNÁ VĚTA
V záporné větě POZOR! Sloveso se již nepíše v minulém tvaru, ale vrací se do neurčitku. Zápor se vyjadřuje tvarem pomocného slovesa
DO = DIDN´T.
Ex.:
Minulé léto jsem nenavštívil Itálii. I din´t visit Italy last summer.
Včera jsem nešla do kina. I didn´t go to the cinema yesterday.
TÁZACÍ VĚTA
V tázací větě musíme použít tvar pomocného slovesa DO = DID na začátku věty. Významové sloveso opět zůstává v neurčitku.
Ex.:
Navštívil jsem minulé léto Itálii? Did I visit Italy last summer?
Šel jsem včera do kina? Did I go to the cinema yesterday?
People all over the world travel every day. Someone uses a bus, someone uses a car.
There are people who take a bus to their work for example. Some people have to travel abroad and they use a plane or a boat.In the Czech Republic we usually use these
forms of transportation: cars, trams, trains, boats, motorbikes, bikes, buses, planes.
VOCABULARY
airport – letiště
ambulance – sanitka
bike – kolo
by train – vlakem
bus – autobus
helicopter – vrtulník
jeep – džíp
car – auto
boat – loď
ferry – lodní taxi
fire truck – hasiči
lorry – nákladní auto
motorbike – motorka
plane – letadlo
train – vlak
tractor – traktor
tram – tramvaj
PRACTICE
READ THE TEXT ABOUT PAVEL´S TRIP AROUND THE RIVER OHŘE
Dear Tom,
I am on holiday with my friends from my school. We are on the rafts. This year we are
going down the river Ohře. Our trip started in Pilsen. We bought the train tickets from
Plzeň to Cheb. In Cheb we took a taxi to Kynšperk nad Ohří. It was very expensive by
15
the way. Then we boarded the rafts and we sailed. On Monday – it was the first day
we finished in Loket nad Ohří. There was a camp. We made dinner, talked to another
watermen. We were very tired after that long day. We fell aspleep very soon. The next
morning we visited the castle in Loket. It is very old but beautiful castle. Then we
continued in our rafts trip. The river Ohře is really beautiful. Along the river there are
lot of castles, towers and the nature is incredible. On Tuesday we arrived to camp in
Vojkovice. We made a fire and we roasted sausages and sang some songs. On Wednesday we continued and the next destination was Kadaň. The weather was fine. We
went for a walk in this beautiful romantic city. There is a castle too. Now we are sitting
in a restaurant and we are waiting for dinner. I´m writing you the letter. Tomorrow we
will continue. Our plan is to go to Žatec. Maybe we will finish in Litoměřice. We aren´t
sure. And what about your holiday in Greece? And what about your first fly? Do you
love planes and flying already? I have a surprise for you. My parents bought a motorbike. So when I come back we have to go to the next trip.
See you soon PAVEL
ANSWER THE QUESTIONS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Who did write the letter?
How did Pavel get to Cheb with his friends?
How many forms of transportation did he talk about?
Did you write a letter or a postcard from your trip or holiday last holiday too?
Where can you buy the poststamps?
Do you know where is a post office in your town?
6. THE CALENDAR
zpracovala Bc. Markéta Nováková
Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se ročních období.
Grammar:
Prepositions of time (předložky času)
Základní časové předložky jsou AT, IN, ON. Je nutné se naučit, k čemu se jednotlivé
předložky pojí.
16
Předložku IN používáme
Předložku AT používáme při
v souvislosti s roky, ročním
přesném určení času a také se
Předložku ON používáme ve
obdobím, měsíci, týdny a pojí
pojí s některými částmi dne.
spojení s dny a daty.
in summer
at five o´clock
on Monday
in 2000
at noon
on my birthday
in December
at night
on Christmas Day
in the morning
at the moment
on 29th December
se s některými částmi dne.
THE CALENDAR
There are four seasons in a year:
Spring, Summer, Autumn, Winter
There are twelve months in a year:
January, February, March, April, May, June, July, August, Semptember, October, November, December
There are seven days in a week:
Monday,Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Na následujících stránkách si zopakuj slovní zásobu týkající se jednotlivých ročních
období.
17
VOCABULARY
SPRING
flowers (tulips)
Easter eggs
Easter Bunny
chicks
blossoming tree
work in the garden
grass
april weather
holiday
beach
beach volleyball
parasol
strawberries
cherries
ice cream
swimming and diving
SUMMER
18
AUTUMN
colorful leaves
acorns
kiteflying
falling leaves
windy weather
pumpkins, corns
snowflake
snowman
Christmas
Christmas tree
skiing
ice skating
warm clothes
icicles
Halloween
WINTER
ZDROJ: K LIPART – MICROSOFT WORD MS OFFICE
19
SPRING
Spring starts on 21st March. In this season the nature awakes. The flowers bloom, the
animals have babies, grass is green etc. You can go for a walk. The farmers start planting in their fields, people start gardening again. People celebrate the Easter.
SUMMER
Summer starts on 21st June. In this season have children holiday. The weather is fine.
It is sunny and hot. You can do a lot of sports outside. For example: skating, playing
football, playing beach volleyball or you can go to the swimming pool or down the
river, sleep in a tent etc.
AUTUMN
Autumn starts on 23rd September. In this season the school starts again. The weather
changes. Sometimes is fine, sometimes it rains. But mostly is cloudy and windy. The
days are shorter and shorter. Nature starts preparing for winter, leaves on the trees
get colourful and later fall down, birds flock together and leave for the South. Children celebrate Halloween in October. A lot of people don´t like this season much.
WINTER
Winter starts on 21st December. In this season is very cold. It snows all day. We have to
wear warm clothes and be careful. We should eat fruits and vegetables. We celebrate
Christmas and the New Year in this season. Children build the snowmen. You can ice-skate too. Or you can go to the mountains and ski there.
OTÁZKY A ÚKOLY
A.
Do you know where is the CHRISTMAS HOUSE?
B . What do children celebrate on 31st October?
C. Is it safe to ice-skate on the river?
20
7. LIFE IN THE CITY
zpracovala Bc. Markéta Nováková
Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se života ve městě.
Grammar:
Will/Going to (budoucí čas will/ vazba going to)
A) Budoucí čas prostý vyjadřujeme pomocí tvaru WILL v kladných větách a WILL
NOT v záporných větách. Tvar WILL je pro všechny osoby stejný. Často se používá
stažených tvarů.
V kladných větách I´LL, HE´LL u záporu pak I WON´T, HE WON´T.
BUDOUCÍ ČAS WILL používáme:
A . POKUD SE PRÁVĚ ROZHODUJEME (spontánní rozhodnutí).
B.
POKUD VYJADŘUJEME, CO SI MYSLÍME O BUDOUCNOSTI (na základě předchozích
zkušeností, odhadu nebo úsudku).
C. PŘI VYJADŘOVÁNÍ SLIBŮ, PROSEB, VAROVÁNÍ, OBJEDNÁVEK.
Ex.
A . Počkej, já Ti pomohu. Wait! I will help you. – spontánní rozhodnutí
B . Myslím si, že přijde. I think he will come. – znám ho, odhaduji, co udělá
C. Vzala bych si toto tričko. I will take this T-shirt. – něco si objednávám
B) Další způsob, jak vyjádřit budoucnost je VAZBA BE GOING TO. Při používání musíme dát pozor na tvary pomocného slovesa TO BE/BÝT. Vazba going to je pak u všech
osob pořád stejná. Za vazbu poté přidáme významové sloveso v neurčitku.
Vazbu BE GOING TO používáme, pokud:
A . OZNAMUJEME SVÉ PLÁNY A ROZHODUNUTÍ.
B . PŘEDPOVÍDÁME BUDOCÍ UDÁLOSTI (jsme si téměř jistí, že se to stane).
Ex.
A . V létě se chystám cestovat. I am going to travel this summer.
B . Bude pršet (vidím zataženou oblohu). It is going to rain.
21
VOCABULARY
bank – banka
building – budova
bus stop – zastávka
bridge – most
café – kavárna
castle – hrad
club – klub
cinema – kino
hotel – hotel
hospital – nemocnice
church – kostel
office – kancelář
park – park
post office – pošta
pub – hospoda
restaturant – restaurace
semaphores – semafory
street – ulice
swimming pool – bazén
square – náměstí
traffic jam – dopravní zácpa
tower – věž
theathre – divadlo
tractor – traktor
tram – tramvaj
There are many beautiful and interesting cities in Carslbad and in the district of river
Ohře. For example Cheb, Karlovy Vary, Loket nad Ohří, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kyšperk, Sokolov, Žatec, Litoměřice etc.
Sokolov
XTELL02.
Z AMECEK. JPG.
[ONLINE]. [CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ
Z:
HTTPS://COM-
MONS . WIK IMED IA . ORG / WIK I /
FILE:Z AMECEK. JPG
22
Karlovy Vary
HA´ERI, BOBAK. 2007-K ARLOVYVARY-143S. JPG . [ONLINE].
[CIT. 2014-02-27]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKI MEDIA . ORG / WIKI /F ILE :2007-
-K ARLOVYVARY-143S. JPG
Kynšperk nad Ohří
ZIPACNA1. KYNŠPERK NAD
OHŘÍ 2008-08-24.JPG.
[ONLINE]. [CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA .ORG /WIKI /
FILE:KYN%C5%A1PERK _
NAD
_ OH%C5%99%C3-
%AD _ 2008-08-24.JPG
Kadaň
HORST74. K AA1. JPG. [ONLINE].
[CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ
Z:
HTTPS://COM-
MONS . WIK IMED IA . O RG / W IK I /
FILE:K AA1. JPG
23
Cheb
KARELJ.
CHEB
ŠPALÍČEK
2. JPG. [ONLINE]. [CIT. 201402-27]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://
CO M M O N S . W I K I M E D I A . O R G /
WIKI /FILE :C HEB
_ %C5%A-
0 PA L% C 3 % A D % C 4 % 8DEK _ 2. JPG
Loket nad Ohří
PAKOS. CZECH LOKET.JPG.
[ONLINE]. [CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ Z: HTTPS://UPLOAD.
WIKIMEDIA . ORG /WIKIPEDIA /CO MMONS /4/41/C ZECH
_ LO -
KET.JPG
Klášterec nad Ohří
CHEVA.
K LÁŠTEREC
NAD
OHŘÍ,
ZÁMEK
LINE].
[CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ
01. JPG. [ON-
Z:
HTTPS://CO -
MMONS.WIKIMEDIA.ORG/
W I K I / F I L E : K L% C 3 % A -
1%C5%A1T E R E C _
NAD
_
O H %C5%99%C3%AD, _
Z
% C 3 % A1M E K _ 0 1.
JPG?USELANG = CS
24
Žatec
SCHIDD. SAAZ-RING. [ONLINE].
[CIT. 2014-02-27].
DOSTUPNÉ
Z:
HTTPS://COM-
MONS . WIK IMED IA . O RG / W IK I /
FILE:SAAZ-RING. JPG
Litoměřice
KARELJ.
LITOMĚŘICE
SV
ŠTĚPÁN. JPG. [ONLINE]. [CIT.
2014-02-27].
Z:
DOSTUPNÉ
HTTPS://COMMONS.WIKI -
MEDIA . ORG / WIK I /F ILE :L I TO M %C4%9B%C5%99 ICE
_
SV _ %C5%A0 T %C4%9BP%C3%A1N. JPG
PRACTICE
1) Do you know what city we are talking about?
A . This city was founded by Charles the fourth. There are very famous spa and colonnades. There is a film festival every summer.
B . In this city live about 24.000 people. There is a New square and an Old square. There is a small but very pretty castle from 15th century and a monastery with brewery
too. The emblem of this city is the falcon.
C. This city is famous for its historical centre and the gothic castle. The castle was built
over the river of Ohře. The walls of this castle was protected the citiziens and the
members of the royal family from attacks by warrios. The famous visitors were for
25
exmple Johann Wolfgang Goethe, Vilém Mrštík or very young Charles the fourth.
D. In this city is an old castle from 12th century. It is a very big castle with the Black
Tower. In this city is a historical centre too. In this centre is very famous symbol of
this city – 14 mercantile houses from 13th century which are called Špalíček. There
are a lot of historical churches too.
2) Try to descripe another famous city in Czech republic (for example : Prague, Pilsen,
Brno etc.).
8. LIFE ON THE VILLAGE
zpracovala Lenka Soumarová
The village – a place where people live calmer than a town, it usually has only a few
houses.
Nebanice
Nedaleko hranic s Německou spolkovou republikou leží obec Nebanice, o které jsou
zachovány písemné záznamy již ze 13. století. Nachází se 10 km od Chebu v atraktivní
oblasti západočeských lázní, v trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Mapa situování obce Romantická krajina Poohří vytváří ideální podmínky
pro provozování sportů spojených s přírodou, jako je kanoistika, jízda na koních, turistika, cykloturistika a mnoho dalších. Necelé 4 km od Nebanic je Jesenická přehrada
(ideální na koupání a serfování). Řeka Ohře je v okolí Nebanic lemována pastvinami,
na nichž se pasou, sluní a prohánějí koně. Nebanický chov koní má již dlouholetou
tradici. Je specializován na chov starokladrubských koní, nejstaršího českého plemene koní. Za více než čtyřista let své existence je toto plemeno sžito s klimatickými
a přírodními podmínkami ČR. Starokladrubští koně jsou považováni za součást kulturního dědictví ČR a byli uznáni národní kulturní památkou České republiky. Dalším
plemenem chovaným v Nebanicích je sportovní kůň, který se stále více prosazuje ve
skokových a drezurních soutěžích.
26
AUTOR: LENKA GOTTHARDOVÁ
Practice:
1. Describe village life and city life.
Life in the country is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Life in the city is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Advantages and disadvantages of village life and city life.
Country life
Advantages: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Disadvantages: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
City life
Advantages: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Disadvantages: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Where do you live? _ _ _ _ _
4. Do you live in a town or a city? _
5. Are you happy where you are? _
6. Tell us about the cultural
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
and educational opportunities where you live.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27
7. What sort of recreational and sightseeing opportunities has your area got?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recreation: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sights: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Places of interest: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. What public services and industries exist where you live?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Do you like your area? Would you like to stay there for the rest of your life?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. Woud you like to live somewhere else? (comment)
Yes, I would / No, I wouldn‘t because
11. If you lived abroad, what would you miss most?
If I lived abroad, I would miss...
Grammar:
Present simple (přítomný čas prostý)
se používá k vyjádření děje, který se opakuje nebo mluvíme-li o skutečnostech, které
jsou všeobecně pravdivé. Ve větě se mohou objevit „frekvenční příslovce“ (adverbs of
frequency), např. never (nikdy), sometimes (někdy), often (často), usually (obvykle),
normally (obvykle), always (vždy).
OSOBA + SLOVESO (pozor ve 3. os. jedn. č. - + S!)
(I PLAY, YOU WORK, HE PLAYS, SHE WORKS, WE LIKE, THEY WORK…)
Zápor (negative):
OSOBA + DON´T/ DOESN´T + SLOVESO (v základním tvaru)
(I don´t play, you don´t work, he doesn´t play, she doesn´t work, we don´t like, they
don´t work)
Otázka (question):
DO/ DOES + OSOBA + SLOVESO (v základním tvaru)…?
(Do you play…?, Does he work…?, Does she play…?, Do we like…?, Do they work…?)
28
Krátké odpovědi (short answers):
Yes, I do. No, I don´t.
(Yes, you do. No, you don´t. Yes, we do. No, we don´t. Yes, they do. No they don´t.)
3. os. jedn. č.: Yes, she does. No, she doesn´t.
(Yes, he does. No, he doesn´t. Yes, it does. No, it doesn´t.)
Examples:
Já hraji fotbal každý pátek.
On pracuje na zahradě.
Oni chodí do školy každý den.
Ona nesleduje televizi o víkendech.
My nemáme rádi černou barvu.
I play football every Friday.
He works in the garden.
They go to school everyday.
She doesn´t watch TV at the weekends.
We don´t like black colour.
Oni nikdy nepomáhají doma.
Máš rád angličtinu? Ano.
Má David rád angličtinu? Ne.
They never help at home.
Do you like English? Yes, I do.
Does David like English? No, he doesn´t.
Slovní zásoba
igsty – chlév, chlívek noun – a small building for pigs (at a farm)
sty – chlév, chlívek noun – a small building for pigs (at a farm)
vineyard – vinice noun – a farm where grapes are grown
farmyard – dvůr (statku) noun – an open area next to a farm building
chicken – kuře (maso) noun – the meat of a small farm bird that cannot fly
hen – slepice noun – a farm bird that is kept for eggs and meat
ranch – ranč, dobytčí farma noun – a farm where cattle or sheep are bred
barn – stodola noun – a large farm building where crops can be stored
manger – jesle (krmné), koryto, korýtko, žlab noun – a long narrow box that farm
animals eat from
barnyard – dvůr (na farmě) noun – an area next to a barn or other farm buildings
sheep – ovce noun – a white farm animal that is kept for wool or meat
cow – kráva noun – a large farm animal that gives milk and is usually brown
plantation – plantáž noun – a large farm where crops like tobbaco, cotton, coffee
etc. are grown
29
goose – husa noun – a large white bird which is often kept on farm, it is bigger
than a duck
hand – pracovník (manuální), pomocník noun – a person who does manual work,
esp. on a farm, in a factory etc.
ox – vůl noun – a male cow that has been castrated, it is used for heavy farm work
turkey – krocan, krůta noun – a large farm bird which is usually eaten on special
days, such as Christmas or Thanksgiving
tractor – traktor noun – a large vehicle with big wheels that can be used on a farm,
in a field etc.
9. THE ANIMALS ON THE FARM
zpracovala Lenka Soumarová
Grammar:
Present continuous (přítomný čas průběhový)
se používá k vyjádření děje, který právě probíhá. Přítomný čas průběhový často používáme k popisu obrázků, fotografií apod. Česky si můžeme napovědět: „To je probíhající“, „Já jsem hrající“, „Ty jsi dělající“, „On je pracující“ apod. Ve větě se může objevit:
nyní, teď (now), právě teď (right now), v tuto chvíli (at the moment) apod.
OSOBA + TO BE (=být) + SLOVESO s koncovkou –ING
(I am playing. You are working. He is learning. We are going. They are running.)
Zápor (negative):
OSOBA + TO BE v záporu + sloveso s koncovkou -ING
(I am not playing. = I´m not playing. You are not working. = You aren´t working.
He is not learning. = He isn´t learning. She is not sitting. = She isn´t sitting.
We are not going. = We aren´t going. They are not running. = They aren´t running.)
30
Otázka (question):
Přehozením: TO BE + OSOBA + SLOVESO s koncovkou –ING…?
(Am I sleeping? Are you working? Is she running? Are they playing? Are we learning?)
Krátké odpovědi (short answers):
Yes, I am. No, I´m not.
(Yes, you are. No, you aren´t. Yes, we are. No, we aren´t. Yes, they are. No, they aren´t.)
Yes, she is. No, she isn´t.
(Yes, he is. No, he isn´t. Yes, it is. No, it isn´t.)
Examples:
Já sedím.
On teď hraje basketbal.
I am sitting.
He is playing basketball now.
Co teď děláš?
What are you doing now?
Co dělá tvůj bratr v tuto chvíli?
What is your brother doing at the moment?
Co jí ta opice?
What is the monkey eating?
Podívej, ona neběží!
Look, she isn´t running!
Oni se teď neučí, oni spí.
They aren´t learning now, they are sleeping.
Děláš si ze mě legraci? Samozřejmě, že ne! Are you kidding me? Of course not!
Practice:
1. Translate the verbs and put them in the present continuous form.
A . He _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (hledá) something.
B . I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dělám) my homework.
C. No, the phone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nezvoní).
D. What _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ona vaří)?
E . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (jde Jack) to bed? – No, he _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (píše Mary) to her friend? – Yes, she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
G . Martin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (posílá) a birthday card.
2. Ask about the information in bold.
A . Paula is eating spaghetti right now _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B . Mark is flying to Moscow next month _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
C.
D.
E.
F.
G.
We are talking to our friends _ _ _ _ _ _ _ _
She is swimming in the pool _ _ _ _ _ _ _ _
I am watching a video at the moment _ _ _ _
Peter is wearing a blue shirt and black jeans _
My parents are sleeping. _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Slovní zásoba: my hobbies
hobby – koníček, záliba noun – an activity that you like doing
go in for – věnovat se (čemu) verb – to do something as a hobby
collector – sběratel noun – a person who collects things as a hobby
nerd – pitomec, magor noun, informal – a boring person; a person with a boring
hobby
pursuit – koníček, zábava, činnost ve volném čase noun – the activity you do usually as a hobby
take up – začít (s něčím, s nějakou činností) verb – to start doing a regular activity,
such as a sport or hobby etc.
bird-watching – sledování ptáků noun– a hobby that involves going outdoors
and looking at birds
gardening – zahrádkaření, zahrádkářství, práce na zahradě noun – the activity or
hobby of working in the garden, growing plants etc.
equestrian – jezdec (na koni) noun – a person who rides horses as a job or hobby
(formal)
Slovní zásoba: farm animals
lamb – jehně noun – a young sheep
piglet – sele, selátko, prasátko noun – a young pig
puppy – štěně noun – a young dog
calf – tele noun – a young cow
duckling – káčátko, kačátko noun – a young duck
foal – hříbě, hříbátko noun – a young horse
gosling – housátko noun – a young goose
32
chick – kuře, ptáče noun – a young bird, a chicken
hen – slepice noun – a farm bird that is kept for eggs and meat
goose – husa noun – a large white bird which is often kept on farm, it is bigger
than a duck
turkey – krocan, krůta noun – a large farm bird which is usually eaten on special
days, such as Christmas
10. NATURE AND WEATHER
zpracovala Lenka Soumarová
Ohrožené druhy rostlin a živočichů v okolí řeky Ohře
Endangered species of plants and animals in the river Eger
ROSTLINY: (plants)
zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis)
sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)
rožec hadcový (Cerastium alsinifolium)
prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
kruštík bahenní (Epipactis palustris)
hořeček drsný Sturmův (Gentianella aspera subsp. sturmiana)
hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris)
vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)
koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
rozchodník pýřitý (Sedum villosum)
pěchava slatinná (Sesleria uliginosa)
ŽIVOČICHOVÉ: (animals)
hmyz: (insect)
střevlík (Carabus menetriesi pacholei)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
33
měkkýši: (mulluscs)
perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
velevrub tupý (Unio crassus)
obojživelníci: (amphibians)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
čolek velký (Triturus cristatus)
čolek hranatý (Triturus helveticus)
plazi: (reptiles)
užovka stromová (Elaphe longissima)
užovka podplamatá (Natrix tessellata)
kruhoústí a ryby: (fishes)
bolen dravý (Aspius aspius)
vranka obecná (Cottus gobio)
mihule potoční (Lampetra planeri)
losos atlantský (Salmo salar)
ptáci: (birds)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
savci: (mammals)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
34
Grammar:
sloveso must, have to
Jaký je rozdíl (v přítomném čase) mezi slovíčkem MUST a jeho opisem HAVE TO?
Učili jsme se, že obojí znamená MUSET. Malý rozdíl ve významu tady je.
Must použiji, když něco musím z vlastního přesvědčení. Dělám to pro sebe.
Have to použiji, když mne někdo nutí (v tomto případě matka).
Shall we go to the cinema?
Sorry, I can´t. I must learn English. I want to be a manager.
Shall we go to the cinema?
Sorry I can´t. I have to help my mother in the garden.
Practice:
Jak je to v čase budoucím? MUST nebo HAVE TO? Zkus si přeložit následující věty:
Budu se muset učit matematiku. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nebudu muset jít do školy. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Můj bratr bude muset napsat domácí úkol. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Budeme muset jít nakoupit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V budoucím čase lze použít pouze opis HAVE TO. Ale to už známe. Je to vlastně snadné!
Pozn. MUST lze v minulém čase použít také. Je tady ovšem rozdíl ve významu, hlavně v záporu.
Must, mustn´t, needn´t
t You must know some English to buy a ticket in London. Musíš umět trochu
anglicky, aby sis mohl koupit lístek v Londýně.
t I must phone my parents. Musím zavolat rodičům.
t You mustn´t smoke. Nesmíš kouřit.
t We mustn´t break the rules. Nesmíme porušovat pravidla.
t I needn´ t wash the dishes. Nemusím mít nádobí.
t We needn´t wait for her. Nemusíme na ni čekat.
35
Pronoun
verb (infinitive)
I
You
He
She
It
We
You
They
must
(musím)
do
go
mustn´t
(zákaz, nesmím)
stop
forget
needn´t
(nemusím)
write
learn
Zdroje:
HTTP://WWW. NEBANICE.CZ /NEB
_ KONE /
HTTP://BOTANY.CZ /CS/AJUGA- PYRAMIDALIS/
36
– NALEZNETE ZDE SEZNAM DALŠÍCH OHROŽENÝCH ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II
Název projektu: Vzdělávej se s řekou Ohře
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0017
Vzdělávej se s řekou Ohře
Projekt je zaměřen na poznávání Karlovarského kraje, jehož nedílnou součástí je řeka
Ohře. Smyslem projektu je formou inovace výuky prohloubit základní znalosti žáků
školy a uvědomění si širších souvislostí týkajících se významu toku (řeky Ohře) v dané
oblasti – Karlovarském kraji. Hlavním cílem projektu je formou aktivní práce a komunikace s cílovými skupinami zvýšit informovanost a vědomosti žáků o způsobu využití a potřebnosti vodního toku řeky Ohře a jednotlivých ekonomických a ekologických systémech, které jsou na danou oblast navázány.
Základní škola Lomnice
Základní škola Lomnice je úplnou základní školou venkovského typu. Na škole pracují tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, metodik – koordinátor ICT a koordinátor environmentální
výchovy. Funkce koordinátorů jsou obsazeny plně kvalifikovanými pedagogy.
Škola využívá dětské hřiště, multifunkční hřiště a dvě fotbalová hřiště. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina. Škola je vybavena moderní počítačovou učebnou
s 25 stanicemi, v každé třídě je interaktivní tabule.
Prioritním cílem školy je vytváření zdravého klimatu mezi dětmi a mezi pedagogy. K naplnění
tohoto cíle slouží i předmět osobnostní a sociální výchova, adaptační a ozdravné pobyty žáků,
na které přispívá velkou měrou obec Lomnice.
Škola se modernizuje díky podpoře obce Lomnice.
www.lomnicezs.cz
grafická úprava: www.studioillek.cz
tisk: Pavel Bedrník – Praha

Podobné dokumenty

Knihovna do Repre? Už je to na papíře!

Knihovna do Repre? Už je to na papíře! ředitele mosteckých technických služeb Karla Mutinského je na vině závada na kabeláži. Vzhledem k tomu, že se jedná o závadu většího rozsahu, která si vyžádá stavební zásah, předpokládá se, že svět...

Více

drsna magie text.indd

drsna magie text.indd syn. Chlapec mluvil anglicky. Farmář také, ne tak dobře jako jeho syn, ale stačilo mu to, aby mohl s dodgem zajet do Mercedu koupit zásoby. Ten zprzněný zatracený dialekt, kterým Okiové mluvili, mě...

Více

04.04.2016 - Klub psychotroniky a UFO

04.04.2016 - Klub psychotroniky a UFO Hledáme zdroj této zprávy, o které psal V. Patrovský ve svých knihách. Vyčetl to zřejmě z nějakých starých novin. Psalo se do té obce, ale je otázka, zda se tím vůbec zabývali. – Setkání s podivnou...

Více

Cheb a Karlovarský kraj - Noviny Třídní Kašpárek

Cheb a Karlovarský kraj - Noviny Třídní Kašpárek Lázní, nyní s číslem 411120. Jiná městská hromadná do• 140 Cheb - Karlovy Vary - Chomutov prava ve Františkových Lázních není. Po druhé světové válce byly v Chebu zavedeny tři městské autobusové li...

Více

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně chlorátory. Regulace je zajištěna dvěma regulačními jednotkami od průtoku do akumulací a třemi regulačními jednotkami na výtlacích od průtoku se zpětnou vazbou od zbytkového chloru. Kalové hospodář...

Více

Leták - Agra Group

Leták - Agra Group dopad na výslednou produkci. Rychlou volbou vhodného druhu a dávky listového hnojiva je možné negativní dopady na výslednou produkci výrazně snížit.

Více