Medaile - Numismatika Zlatá Koruna Ostrava

Transkript

Medaile - Numismatika Zlatá Koruna Ostrava
Vyznamenání
5. Aukce
16. 4. 2011
Internetovo - korespondenční aukce
www.zlatakorunacz.cz
www.zlatakorunacz.cz
-1-
Vyznamenání
-2-
www.zlatakorunacz.cz
Vážení sběratelé!
Po aukci - Medailí 2010- jsme pro Vás připravili v pořadí naší pátou aukci
– Vyznamenání 2011 Zboží v cenových relacích od „pár korun“, dražba z pohodlí vašeho domova.
Garance kvality a odbornosti nabízí - Inernetovo-korespondenční aukce.
Zlatá koruna - Aukce pro každého.
V této aukci nabízíme vyznamenání, odznaky, medaile v celkovém počtu cca 1200 položek.
Naleznete zde vyznamenání jak státní tak rezortní. Doufáme, že si náš katalog najde místo ve Vaší
numismatické knihovně. Další aukci připravujeme v termínu
Jaro 2012 – Papírová platidla
Mnoho sběratelských úspěchů přeje
Kolektiv Fa Zlatá koruna
On-line Aukce začíná 16. 4. 2011
www.zlatakorunacz.cz
Limity přijímáme do 11. 5. 2011
Konec aukce 16. 5. 2011
Přečtete si prosím pozorně postup dražby!
www.zlatakorunacz.cz
Aukční Řád
Pořadatel dražby
Numismatika Zlatá koruna, Roman Repka, Jurečkova 4, Ostrava, 702 00
IČ: 42975298, DIČ: CZ7305125520, email: [email protected]
Zájemce o koupi se zavazuje respektovat dražební řád.
Účastníci dražby
Účastníky dražby mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby
může být také stát (odst. 1 a 2 § 3 zákona). Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv
k předmětům dražby (zák. č. 219/1995 Sb. – devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účastníkem
dražby se stane každá osoba, která zašle poštou nebo e-mailem popř.faxem vyplněný limitní lístek který je součástí každého
katalogu se všemi povinnými údaji. Dále pak každý kdo se zaregistruje do aukce přes internetové www.zlatakorunacz.cz stránky
a hodlá přihazovat online.
Po splnění těchto podmínek bude účastník zaevidován do seznamu dražitelů. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným
limitem řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu dražitelů a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky
a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Platba katalogu
Cena aukčního katalogu je 150,- Kč. Pokud jste dosud katalog neuhradili, můžete zaplatit převodem na účet. Z důvodů úspory
plateb za složenky doporučujeme bankovní převod, při platbě uveďte Vaše jméno a variabilní symbol, který naleznete na
adresním štítku vedle svého jména. Složenku lze použít také, nezapoměňte na VS. Hotově můžete katalog zaplatit v prodejně.
Cenu katalogu Vám v případě účasti v dražbě můžeme připočíst k ceně vydraženého zboží. Pokud se katalog nechcete nechat,
zašlete ho s Vaší čitelnou adresou zpět.
Číslo účtu: Raiffeisenbank 4089675001/5500
Průběh dražby
Účastníci dražby podávají svou nabídku písemně prostřednictvím limitního lístku nebo přihozením online v běžící aukci. Omyl
při stanovení výše nabídky jde na vrub kupujícího. Draží se v českých korunách (CZK). V katalogu uvedené vyvolávací ceny
jsou (v CZK) základními cenami které není možné snižovat.Maximální výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů.
Popis věci, včetně zachovalosti, je uveden v dražebním seznamu(katalogu a online aukci). Dražba je anonymní.Pokud je více
nabídek ve stejné výši má přednost ta která byla učiněna dříve. Předmět je prodán nejvyšší nabídce.
Tabulka dražebních příhozů
do
do
do
do
do
do
99 Kč ............................5 Kč
499 Kč ...........................10 Kč
999 Kč ..........................20 Kč
4 999 Kč ..........................50 Kč
9 999 Kč ........................100 Kč
14 999 Kč ........................500 Kč
do
do
do
do
do
přes
20 000 Kč ..................... 1 000 Kč
50 000 Kč ..................... 2 000 Kč
100 000 Kč ..................... 5 000 Kč
200 000 Kč ................... 10 000 Kč
500 000 Kč.................... 20 000 Kč
500 000 Kč.................... 50 000 Kč
Úhrada ceny dosažené vydražením
K ceně dosažené v dražbě se připočítává aukční poplatek ve výši 15 % včetně DPH.
Platba se přijímá v českých korunách a ve volně směnitelných měnách dle kurzovního lístku ČNB. Pokud není dohodnuto jinak
úhradu účtu kupujícího bude provedeno dobírkou
prostřednictvím České pošty nebo převodem na účet + poštovné .Po domluvě vyzvednutí zboží osobně na prodejně s platbou
v hotovosti a to max. do 15 000 €. U dobírky platba při převzetí na poště u formy převodu do 10 dnů od obdržení příkazu
k platbě.Při nedodržení této lhůty se platí poplatek z prodlení a to 1 % z celkové částky za každý započatý měsíc prodlení.
Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Zboží se stává majetkem kupujícího až po jeho zaplacení .Případné výdaje spojené z vymáháním jdou na účet kupujícího. Cena
zasílání zboží jede na účet kupujícího.Jednotná cena poštovného 120, - Kč pro celou ČR.
Reklamace
U veškerého zboží garantujeme pravost a kvalitu popisu.Při osobním převzetí musí kupující event. závady při převzetí zboží.
Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány.U položek které obsahují více kusů nejsou reklamace možné.Při reklamaci
písemných objednávek je nutné dodržet lhůtu 3dnů od převzetí zásilky. A to zaslat zboží v cenném psaní bez dobírky s udanou
cenou v hodnotě zboží a s odůvodněním reklamace.
-4-
www.zlatakorunacz.cz
Závěrečná ustanovení
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit
si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní
muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí
a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby
podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.
Každý úspěšný dražitel obdrží dárek.
Internetová – Korespondenční aukce - postup
Po spuštění aukce (informace v katalogu a na internetu) se může dražitel zúčastnit dražby prostřednictvím
- internetu
přihazováním on-line v aukci na www.zlatakorunacz.cz a to po souhlasu s aukčním řádem a zaregistrováním se. Doba trvání
internetové aukce je 30 dnů ode dne zahájení. Před každým příhozem doporučujeme aktualizovat www stránku.
- pošty (limitní lístky)
zasláním řádně vyplněných limitních lístků, které naleznete v aukčním katalogu nebo ke stažení na
www.zlatakorunacz.cz. Doba přijímání limitních příhozů je do 25. dne ode dne zahájení aukce. V polovině aukce budou
v současně probíhající internetové aukci pod názvem Limit zveřejněny nejvyšší limitní příhozy.
- e-mailem (limity)
platí stejné podmínky jako pro zaslání limitů poštou.
V případě příhozu stejné částky u jedné položky rozhoduje ta, která byla učiněna dříve.
Po skončení internetové aukce budou vloženy zbývající došlé limity a o výhře rozhodne nejvyšší příhoz ze všech učiněných
nabídek tzn. (internet on-line příhozy, pošta /e-mail limity). Vše můžete sledovat na našich www stránkách.
Bližší informace poskytneme i na tel.: 596 132 173
Zachovalost
Česky
Proof
0, RL
1
2
3
4
R
RR
RRR
Conservation
English
ražba s leštěných razidel
Proof
s ražebním leskem, beze stop oběhu Mint state (UNC)
krásná, stopy oběhu téměř neznatelné Extremely Fine (EF)
Viditelné stopy oběhu, jinak velmi
Very fine (VF)
dobrá zachovalost
otřelá, dobře určitelná, zřetelné detaily Fine
hodně otřelá, místy neurčitelná
Good/Fair
mezistupeň zachovalosti
between grande
vzácný
Rare
velmi vzácný
Very
mimořádně vzácný
Extremely rare
České zkratky
hr.
hrana
lak.
lakováno
nep.
nepatrně
otř.
otřelý
oxid.
oxidovaný
postř.
postříbřený
pozl.
pozlacený
rysk.
ryska, rysky
sign.
signatura
skvr.
skvrna
škr.
škrábnutý
Czech abbreviattions
edge
slight
worn
oxidated
silver plated
gold plated
small scratches
signature
mark
scratched
Erhaltung
Deutsch
poliertePlatte
Stempelfrisch
Vorzüglich
setr shon
schön
ehr gut erhalte
selten
rare sehr selten
aussert selten
Tschechischen Abürzungen
Randfehler
winzige
Banal
ixidiert
versilbert
vergoldet
Strich, Riss
signatur
Fleg
Kratzer
www.zlatakorunacz.cz
-5-
Vyznamenání
Anglie
1.
Jiří V. – Válečná medaile 1914 – 18, na hraně opis, schází stuha, rysk.,
1/1
500 Kč
Belgie
2.
Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce,
1/1/1
500 Kč
3.
Mezispojenecká medaile Za vítězství v I. světové válce, jiný typ uchycení stuhy,
1/1/1
500 Kč
4.
Civilní kříž Za statečnost,
1/1/1
500 Kč
5.
Pamětní medaile 1865 – 1905 na 40. výročí panování,
1/1/-1
500 Kč
6.
Pamětní kříž pro veterány 1909 – 1934, král Albert, bez stuhy,
1/1
500 Kč
Bulharsko
7.
Za chrabrost 1915,
1/1/2
1200 Kč
8.
Pamětní medaile pro účastníky války 1915 – 1918, hr.,
1/1/1
200 Kč
1/1/1
200 Kč
1/1
500 Kč
Burma
9.
Hvězda Za zásluhy,
Černá Hora
10.
Pamětní medaile Nikola I., ražba Pichl Praha,
pro účastníky Balkánské války, hr. škr.,
Československo
11.
Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči, vydání Praha 1920, VM-4A,
1/1/1
6000 Kč
12.
Československý válečný kříž z let 1914 – 1918 + dekret na jméno Bertin Sudolský,
udělen 17. ledna 1939, číslo dekretu 10.603, VM-5,
1/1/-1
500 Kč
Československý válečný kříž z let 1914 – 1918, na stuze lipová ratolest,
Za udělení kolektivní pochvaly, VM-5,
1/1/2
450 Kč
Československý válečný kříž z let 1914 – 1918, na stuze lipová ratolest,
Za udělení kolektivní pochvaly a hvězdička za udělení pochvaly, VM-5,
1/1/-1
450 Kč
Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra,
bez stuhy, VM-6,
1/1
450 Kč
Československá revoluční medaile, těžký typ s monogramem medailéra,
na stuze se štítkem „23“ a lipovým lístkem,
1/1/-1
500 Kč
Československá revoluční medaile, lehký typ (dutá) s monogramem medailéra,
VM-6,
1/1/1
500 Kč
Československá medaile Za vítězství 1914 – 1919 + miniaturní stužka,
bez signatury, VM-7,
1/1/1
500 Kč
19.
Pamětní kříž 1918 – 1919 „V těžkých dobách“, VM-8,
1/1/1
400 Kč
20.
Československý válečný kříž z roku 1939, vydání Praha 1945, VM-11,
1/1/1
500 Kč
21.
Dekret - Československý válečný kříž 1939, udělený presidentem republiky
Československé gen. Svobodou v uznání bojových zásluh, které získal
v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení
čet. Kocian Ladislav, přísl.tank.sboru v zahr. v Praze dne 13. dubna 1946
podpis:generál Svoboda číslo matriky: 25.704
-1
200 Kč
13.
14.
15.
16.
17.
18.
-6-
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
22.
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem 1939 + miniatura,
vydání, Praha, VM-12,
1/1/-1
500 Kč
23.
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem 1939 - miniatura,
1
100 Kč
24.
Dekret - Československá medaile za chrabrost, udělená presidentem
Československé republiky gen. Svobodou za osobní statečnost před nepřítelem,
osvědčenou v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského
obsazení des. Kalinovi Ladislavovi, přísl. čs.sam.obr.brig.- v Praze dne 26.ledna 1946
podpis: generál Svoboda číslo matriky: 2407
-1
200 Kč
Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, stříbrná medaile,
vydání Londýn 1943 + stužka s hvězdičkou, VM-13,
1/1/-1
700 Kč
Dekret- Československá medaile za zásluhy II. stupně, udělené presidentem
Československé republiky gen.Svobodou v uznání vynikajících vojenských činů
mimo boj, jimiž se zasloužil o Československou armádu des.Kalina Ladislav,
přísl. 1 tankového sboru, v Praze dne 21.července 1945
podpis:generál Svoboda číslo matriky: 4249
-1
150 Kč
Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně, postříbřená,
vydání Praha + stužka s hvězdičkou, VM-13,
1/1/1
500 Kč
28.
Československá vojenská medaile Za zásluhy, bronzová – miniatura,
1
100 Kč
29.
Vojenská pamětní medaile Československé armády v zahraničí 1939 – 45,
štítky „VB“ a „F“, VM-14,
1/1/1
500 Kč
30.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – I. třída, hvězda zlacená,
1
200 Kč
31.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – II. třída, hvězda zlacená,
1
200 Kč
32.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – II. třída, hvězda zlacená,
1
200 Kč
33.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – III. třída, kříž,
1
200 Kč
34.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – IV. třída, medaile,
1
200 Kč
35.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – IV. třída, medaile,
1
200 Kč
36.
Miniaturní stužka – Řád Bílého lva Za vítězství – V. třída, medaile prořezávaná, „R“,
1
800 Kč
37.
Řád Slovenského národního povstání, II. třída, VM-16,
1/1/1
500 Kč
38.
Řád Slovenského národního povstání, pamětní medaile,
1/1/1
300 Kč
39.
Miniatura k vojenskému řádu Za svobodu II. stupně,
1
150 Kč
40.
Řád Slovenské národní rady „Za hrdinstvo v práci“, VM-17,
1/1/1
1100 Kč
41.
Pamětní medaile druhého národního odboje, VM-20,
1/1/-1
150 Kč
42.
Československá Jánošíkova medaile + stužka, VM-21,
1/1/1
1800 Kč
43.
Odznak Československého partyzána, VM-22,
1
200 Kč
44.
Odznak – Partyzán – pomocník, chybí matička, oxidace,
1
200 Kč
45.
Zborovská pamětní medaile, VM-23,
1/1/1
500 Kč
46.
Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1947, česká verze, VM-26,
1
500 Kč
47.
Československé vyznamenání práce, čestný odznak Za práci 1948, česká verze, VM-26,
1
500 Kč
25.
26.
27.
www.zlatakorunacz.cz
-7-
Vyznamenání
48.
Řád 25. února – II. třída, Ag punc + 2x miniatura, orig. krabička, VM-28,
1/1/1
700 Kč
49.
Řád 25. února – II. třída, Ag punc + malá stužka připevněna ke stuze,
1/1/-1
500 Kč
50.
Řád 25. února – III. třída + klopová miniatura, koroze,
1/1/-1
350 Kč
51.
Odznak – Člen národního shromáždění, smalt. odznak měli všichni členové
Národního shromáždění, Ag punc, číslo 249!!, značeno: znak 6, Praha II,
1
5000 Kč
52.
Smalt. odznak Člen Národního shromáždění, značeno: znak Praha,
1
300 Kč
53.
Klopový smalt. oznak Člen Národního shromáždění, číslo: 189,
1
500 Kč
54.
Členská legitimace člena Národního shromáždění, p. Josef Závěta, starý znak č. 249,
1
300 Kč
55.
Členská legitimace člena Národního shromáždění Československé socialistické republiky,
p. Josef Závěta, nový znak č. 189,
1
300 Kč
56.
Členská legitimace člena Federálního shromáždění ČSSR – Sněmovna lidu, p. Josef Závěta, č. 183, 1
300 Kč
57.
Řád práce I. vydání, Ag puncováno, číslo 342 + malá stužka, v orig. etui, smalt poškozen, VM-32,
1/1/-1
1500 Kč
58.
Řád práce II. vydání, Ag puncováno, číslo 6042, orig. etue, chybí malá stužka,
1/1/1
1500 Kč
59.
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, II. vydání, Ag punc, číslo 5106 + stužka + orig. etue,
dekret na jméno Ladislav Karásek, 29. 4. 1963, VM-33,
1/1/1
500 Kč
60.
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu + stužka, II. vydání, Ag punc, číslo 12255, VM-33,
1/1/1
300 Kč
61.
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu - dekret uděleno Vladislavu Jarkovi 21.2. 1973,
udělil předseda vlády ČSSR, pečeť,
1
150Kč
62.
Vyznamenání Za vynikající práci, I. vydání, číslo 2920 + stužka + orig. etue, VM-34,
1/1/1
300 Kč
63.
Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo 16561 + stužka + orig. etue, VM-34,
1/1/1
300 Kč
64.
Vyznamenání Za vynikající práci, II. vydání, číslo 45899 + stužka, VM-34,
1/1/1
150 Kč
65.
Dekret k vyznamenání Za vynikající práci, udělen Vladislavu Jarkovi 30.4.1965,
podpis ministra, pečeť,
1
150 Kč
66.
Vyznamenání Za statečnost, I. vydání, Ag punc, číslo 138, VM-35,
1/1/-1
2000 Kč
67.
Řád Rudé hvězdy – I. vydání, Ag, punc. 900/1000, číslo: 1055, stužka s miniaturou,
VM-42, orig. etue, pošk. smalt,
1/1/1
2200 Kč
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc + miniatura + dekret,
kapitán intendanční služby Bohumil Ministr, VM-43,
1/1/1
300 Kč
69.
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, I. vydání, Ag punc, VM-43,
1/1/-1
200 Kč
70.
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou, VM-43,
1/1/1
150 Kč
71.
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, II. vydání, Ag punc + stužka s miniaturou + dekret
na jméno npor. Jan Dudek, VM-43,
1/1/1
200 Kč
72.
Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka + dekret na jméno kapitán Jaromír Lužný, VM-44,
1/1/1
150 Kč
73.
Medaile Za službu vlasti, I. vydání + stužka, VM-44,
1/1/1
100 Kč
74.
Medaile Za službu vlasti, II. vydání + stužka, VM-44,
1/1/1
100 Kč
75.
Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Josef Fibrich,
8. 9. 1957, Ag punc, číslo 7209, VM-45,
1/1/1
1000 Kč
68.
-8-
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
76.
Řád Rudého praporu práce, I. vydání + stužka + jiný typ org.etue, Ag punc, číslo 0741, VM-45,
1/1-1
1000 Kč
77.
Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno Jaroslav Tot,
9. 9. 1967, Ag punc, číslo 13850, VM-45,
1/1/1
1000 Kč
78.
Řád Rudého praporu práce, II. vydání + stužka + orig. etue, Ag punc, číslo 14137, VM-45,
1/1/1
1000 Kč
79.
Řád Rudé hvězdy práce, I. vydání, Ag punc, číslo 1683, VM-46,
1/1/2
1000 Kč
80.
Dekret k Řádu Rudé hvězdy práce, I. vydání, číslo 3220, udělen Jaroslavu Totovi 9. 9. 1958,
1
81.
Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno
Ladislav Karásek 9.9.1982, Ag punc, číslo 9606, VM-46,
1/1/1
1000 Kč
82.
Řád Rudé hvězdy práce, II. vydání, Ag punc, orig.etue-jiný typ, číslo 8498, VM-46,
1/1/1
1000 Kč
83.
Medaile Za pracovní věrnost, I. vydání, Ag punc + stužka, VM-47,
1/1/1
250 Kč
84.
Medaile Za pracovní věrnost, II. vydání, Ag punc + stužka, VM-47,
1/1/1
250 Kč
85.
Medaile Za pracovní obětavost, I. vydání + stužka + dekret na jméno František Ševeček,
číslo 2645, VM-48,
1/1/1
150 Kč
Medaile Za pracovní obětavost, II. vydání + stužka + orig. etue + dekret na jméno
Ladislav Karásek, číslo 10095, VM-48,
1/1/1
150 Kč
87.
Vyznamenání Za zásluhy – 10 let Lidových milicí, smalt, kovová, miniatura Za zásluhy, VM-49,
1
400 Kč
88.
Vyznamenání Za zásluhy - 10 let Lidových milicí, smalt, kovová miniatura Za zásluhy, VM-49,
1
400 Kč
89.
Čestný odznak Mateřství, I. třída, původní etue, VM-50,
1
200 Kč
90.
Čestný odznak Mateřství, II. třída, Ag punc, VM-50,
1
200 Kč
91.
Čestný odznak Mateřství, III. třída, VM-50,
1
100 Kč
92.
Dukelská pamětní medaile, VM-51,
1/1/1
150 Kč
93.
Pamětní medaile k 20. výročí SNP, VM-52,
1/1/-1
100 Kč
94.
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa + stužka, VM-53,
1/1/1
100 Kč
95.
Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice, I. třída + stužka s miniaturou + orig. etue, VM-54,
1/1/1
300 Kč
96.
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, III. třída + stužka, VM-55,
1/1/1
250 Kč
97.
Pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ + stužka s miniaturou, VM- 56
1/1/1
80 Kč
98.
Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února + stužka, VM-57,
1/1/1
80 Kč
99.
Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození
Československa Sovětskou armádou, VM-59,
1
50 Kč
100. Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1945 – 1985 + stužka,
1/1/1
80 Kč
101. Čestný titul Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, obecný kov, VN-183a,
číslo: 1557, původní etue ?,
1
102. Medaile Za obětavou práci pro socialismus + stužka s miniaturou, VM-62,
1/1/1
100 Kč
103. Čestný titul Zasloužilý učitel, česká verze, číslo 244, Ag punc, VP-25a,
1
500 Kč
104. Čestný titul Zasloužilý učitel, slovenská verze, VP-25b,
1
300 Kč
86.
www.zlatakorunacz.cz
500 Kč
2000 Kč
-9-
Vyznamenání
105. Čestný titul Vzorný učitel, česká verze, číslo 371, Ag punc, VP-25e,
1
500 Kč
106. Čestný titul Zasloužilý pracovník kultury, česká verze, orig. etue, VP-28,
1
600 Kč
107. Čestný odznak Zasloužilý vynálezce, „stříbrný odznak“ - česká verze, orig. etue, VP-29c,
1
500 Kč
108. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, „zlatý odznak“ – slovenská verze, orig. etue, VP-29b,
1
500 Kč
109. Čestný odznak Zasloužilý zlepšovatel, „stříbrný odznak“ – česká verze, orig. etue, VP-29c,
1
500 Kč
110. Čestný odznak Zasloužilý cvičitel, VP-30d,
1
850 Kč
111. Čestný odznak Vzorný cvičitel, VN-188c,
1
450 Kč
112. Čestný odznak Mistr sportu, Ag punc, číslo 1200, VN-188a,
1
600 Kč
113. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV
Za zásluhy – „zlatý“ s miniaturou I. stupeň, VN-188e, hr.,
1
100 Kč
114. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV
Za zásluhy – „stříbrný“ s miniaturou II. stupeň, VN-188e,
1
80 Kč
115. Čestný odznak v tělovýchově a sportu, odznak držitele veřejného uznání ČSTV
Za zásluhy – „bronzový“ s miniaturou III. stupeň, VN-188e, kaz.,
1
50 Kč
116. Čestný odznak Lidových milicí, VN-163,
1
100 Kč
117. Vzorný střelec Lidových milicí, VN-165, smalt,
1
200 Kč
118. Vzorný střelec LM, bronzový erb na 2 úchytech,
1
50 Kč
119. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let 1918 – 1919, vydání z roku 1938, VM-63,
1/1/1
300 Kč
120. Pamětní odznak pro Československé dobrovolníky z let 1918 – 1919,
vydání z roku 1945/1946, VM-63d,
1/1/2
300 Kč
121. Pamětní odznak Svazu příslušníků bývalé Československé domobrany z Itálie,
vydání 1945, VM-65,
1/1/2
600 Kč
122. Pamětní medaile Za věrnost a brannost, vydaná 1945-46, VM-66a,
1/1/1
350 Kč
123. Pamětní medaile Manifestačního sjezdu dobrovolců z let 1918 - 1919, „silnější ouško“,
špatná stuha, VM-67,
1/1/-1
300 Kč
124. Pamětní medaile Svazu čs. důstojnictva 1920 – 1945 + stužka + orig. etue, VM-68,
1/1/1
500 Kč
125. Bronzová medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-70,
1/1/1
250 Kč
126. Stříbrná pamětní medaile IV. pluku Stráže svobody, VM-71,
2/1/1
250 Kč
127. Bronzová medaile DOK Za věrné služby 1918 – 1919, hvězdička na stuze, VM-76b,
1/1/1
900 Kč
128. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, matná, lipová ratolest, VM-77a,
1/1/-1
400 Kč
129. Pamětní kříž Za věrné služby SNG, vydání 1938, lesklá, VM-77b,
1/1/1
450 Kč
130. Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, VM-85,
1/1/1
750 Kč
131. Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka, VM-87,
1/1/2
1200 Kč
132. Pamětní medaile 8. střeleckého pluku Slezského, VM-90,
1/1/1
950 Kč
133. Pamětní odznak na 50. výročí bojového vystoupení 8. pěšího pluku
Slezský v Místku 14. 3.1939-1989
1
150 Kč
- 10 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
134. Pamětní medaile 9. střeleckého pluku K. H. Borovského, VM-91,
1/1/1
950 Kč
135. Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského, VM- 104,
1/1/1
950 Kč
136. Francouzsko-československá pamětní medaile města Darney, VM-105,
1/1/1
950 Kč
137. Pamětní medaile 32. pěšího pluku Gardského, VM-108,
1/1/1
1900 Kč
138. Pamětní medaile 35. pěšího pluku Foligno, orig. etue, VM-110,
1/1/1
1900 Kč
139. Pamětní medaile Partyzánská brigáda Kanalenko, orig. etue,
1/1/1
950 Kč
140. Pamětní medaile Československého dobrovoleckého sboru v Itálii + stužka, VM-113,
1/1/1
400 Kč
141. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), VM-123a,
1/1/-1
200 Kč
142. Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC), (s podpisem), VM-123c,
1/1/2
200 Kč
143. Odznak I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, letovaná spinka, VM-127,
1
144. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, VM-130a,
1/1/1
500 Kč
145. Pamětní medaile 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, jiné uchycení, VM-130b,
1/1/1
500 Kč
146. Diplomový odznak Karla IV., vydání 1945-48, důstojnický stupeň, II. třída s mečíkovým
závěsem + miniatura, VM-159,
1/1/1
5000 Kč
147. Miniatura k medaili Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, VM-161,
1
148. Medaile Karla IV. Za věrnost a branné zásluhy, II. třída, postříbřený bronz + miniatura, VM-161b, 1/1/1
1000 Kč
150 Kč
800 Kč
149. Čestný odznak Karla IV. Za budování brannosti, I. třída, pozlacený bronz + miniatura, VM-162,
1
150. Pamětní kříž Československé obce dobrovolecké, VM-167,
1/1/1
400 Kč
151. Pamětní medaile Národní revoluční armády Brno, VM-182,
1/1/-1
400 Kč
152. Pamětní kříž Za věrnost Svazu osvobozených politických vězňů, kříž SOPV, VM-212,
1/1/1
200 Kč
153. Střelecké závody – Střelecké závody Československé armády – závod družstev ve střelbě
z lehkého kulometu – 1922, sig. Šejnost, bronz, ø 50 mm, otř.,
1/1
500 Kč
154. Odznak Za výtečné řízení útočných vozidel, odznak pro důstojníky, výroba: ZUKOV Praha,
chybí dvě příchytky,
2
1800 Kč
155. Odznak pro absolventy Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě, číslo: 2683, smalt,
1
800 Kč
156. Odznak pro absolventy Dělostřelecko-technického učiliště, číslo: 721, smalt,
1
800 Kč
157. Odznak pro absolventy Vojenského učiliště Otakara Jaroše, číslo: 2075, chybí šroubek, smalt,
1
700 Kč
158. Rukávová nášivka I. Československé obrněné brigády na západě (Anglie),
1
500 Kč
159. Stuha – Jihlava – Župa plukovníka Švece,
1
50 Kč
160. Třetí řád sv. Františka – Mor. Ostrava,
1
50 Kč
161. Stuha - I. sv. - václavská orelská pouť, svícení pomníku br. Holuba, legionáře,
Štramberk - Závišice 29. 9. 1935,
-1
50 Kč
162. Označení pracovníka ve zbrojním podniku na Moravě (protektorát), značeno ZWs, zinek,
1
200 Kč
163. Rukávová nášivka Sokola, ø 62 mm,
1
100 Kč
www.zlatakorunacz.cz
1000 Kč
- 11 -
Vyznamenání
164. Nášivka – Čs. vlaječka, 30 x 48 mm,
1
50 Kč
165. Pamětní odznak Československé polní ambulance v Anglii 1939 – 1945,
1
800 Kč
166. Svaz veteránů – Kříž Za 25 let činnosti, smalt,
1/1/1
800 Kč
167. Svaz veteránů – Kříž Za 40 let činnosti, smalt,
1/1/1
800 Kč
168. Čestný odznak – Vzorný minometník, číslo: 04072, smalt
1
600 Kč
169. Čestný odznak – Vzorný kulometník, číslo: 13769, smalt,
1
600 Kč
170. Čestný odznak – Vzorný dělostřelec, číslo: 01875, chybí orig. matice, smalt
1
500 Kč
171. Čestný odznak – Vzorný pohraničník, menší typ,
1
100 Kč
172. Miniatura Vzorný pohraničník,
1
50 Kč
173. Miniatura odznaku Pilot po roce 1968,
1
50 Kč
174. Národní letecká sbírka 1946, 3 ks porcelánových odznaků,
1
1000 Kč
175. Plaketa– Vítězi soutěže leteckých modelů 1938 ve Zlíně, orig. etue, bronz 40x50
1/-
350 Kč
176. Medaile K ohrožení republiky, sklo, letecký motiv, 1917 – 1937 Zborov – Chomutov,
1
300 Kč
177. Hedvábný kapesník Upomínka na Čs. armádu na Sibiři 1918 – 1919,
1
300 Kč
178. Látkový kapesník K oslavě konce II. světové války, tisk: K. Breuer – Dvůr Králové,
výroba: Jindřich Horáček – Roztoky,
1
300 Kč
179. Látkový kapesník Zdar X. Všesokolskému sletu, skvrny,
1
300 Kč
180. Látkový kapesníček XI. Všesokolský slet v Praze 1948,
1
300 Kč
181. Svaz československého hasičstva – 10 let republiky 1918 – 1928,
1/1/1
300 Kč
182. Československá jednota hasičská – za 20 let úspěšné činnosti,
1/1/1
400 Kč
183. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy – „zlatý“,
1/-/1
700 Kč
184. Zemská hasičská jednota Slezská Za zásluhy – „bronzový“,
1/-/-1
700 Kč
185. Junák – pamětní medaile Za službu 1920 – 1970,
1/-/1
400 Kč
186. Řecko – římský zápas - Čestná cena, věnuje místopředseda Jonczyk 26. 11. 1927, smalt, stuha,
1
2500 Kč
187. Slezsko – Polsko – Mužský pěvecký sbor v Lehnici, smalt,
1
2500 Kč
188. Jablunkov – Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt,
1
2500 Kč
189. Karviná – Mužský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt,
1
2500 Kč
190. Moravská Ostrava - Mužský pěvecký spolek, smalt,
1
2500 Kč
191. Moravská Ostrava - Ženský pěvecký spolek, výroba: A. Belada, Wien, smalt,
1
2500 Kč
192. Vítkovice – Mužský pěvecký sbor, „R“,
1
1500 Kč
193. Vítkovice – Za 50. letou věrnou práci v našich železárnách,
1/1/1
500 Kč
194. Pamětní medaile dolu Hedvika – Petřvald ve Slezsku 11. 9. 1949,
1/1/1
400 Kč
- 12 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
195. Pamětní medaile Dr. Janského, I. stupeň „zlatý“ + stužka s miniaturou,
1/-/1
150 Kč
196. Pamětní medaile Dr. Janského, II. stupeň „stříbrný“ + stužka s miniaturou,
1/-/1
150 Kč
197. Pamětní medaile Dr. Janského, III. stupeň „bronzový“ + stužka s miniaturou,
1/-/1
100 Kč
198. ČSČK – Za obětavou a záslužnou práci, ZUKOV Praha,
1/-/1
150 Kč
199. Pamětní medaile 40. výročí osvobození Ostravy 1945 – 1985, sig. Pavlica,
1/1/1
80 Kč
200. PÚ VB – Pohotovostní útvar veřejné bezpečnosti – Slovenská verze – Zbor národnej bezpečnosti,
1
150 Kč
201. Vzorný pracovník VB, chybí šroubek, smalt,
1
150 Kč
202. SNB – Čestný odznak,
1
150 Kč
203. ZNB – Čestný odznak,
1
150 Kč
204. SNB – Medaile SNB,
1/-/1
150 Kč
205. SNB – Za 30 let v SNB,
1/-/1
150 Kč
206. SNB – Za dlouholetou práci v SNB + stužka,
1/1/1
100 Kč
207. SNB – Za službu v SNB,
1/1/1
100 Kč
208. ZNB – Za službu v ZNB, slovenská verze,
1/1/-1
100 Kč
209. PSVB – Za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické společnosti + stužka s miniaturou,
1/1/1
150 Kč
210. PS VB – Čestný odznak pomocná stráž veřejné bezpečnosti, modrý odznak + miniatura,
1
150 Kč
211. Vzorný člen PS VB „bronzový“,
1
100 Kč
212. Vzorný člen PS VB „zlatý“,
1
100 Kč
213. Odznak pro primátora města (k slavnostním příležitostem) Br., stuha, org.etue
1
500 Kč
214. ČSPB – Zasloužilý bojovník proti fašismu,
1/1/1
100 Kč
215. LM – 40. výročí Vítězného února 1948 – 1988 + stužka,
1/1/1
100 Kč
216. ČSPB – Čestný odznak,
1
217. PTP – Vojenské tábory nucených prací + stužka,
1/1/1
150 Kč
218. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě – Za obranu,
1/1/1
150 Kč
219. Pamětní medaile Národní sdružení čs. vlastenců na Severní Moravě - Partyzánská jednotka
Sever – Zábřeh,
1/1/1
150 Kč
220. Pamětní medaile Památníku Ostravské operace,
1/-/1
100 Kč
221. Pamětní medaile Na paměť Přerovského povstání – 1. květen 1945 + stužka,
1/-/1
100 Kč
222. Čestný odznak Veterán 4. ukrajinského frontu,
1
100 Kč
223. Na paměť bojovníků 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky, 30. výročí osvobození ČSSR,
1
100 Kč
224. 8. Střelecký pluk Slezský v Místku, 14. 3. 1939 – vydal UV ČSPB F-M 1980,
1/1/1
300 Kč
225. Pamětní medaile Důl Jan Šverma Ostrava 100 let 1890 - 1990,
1/-/1
100 Kč
www.zlatakorunacz.cz
50 Kč
- 13 -
Vyznamenání
226. Zasloužilý horník Dolu Šverma Ostrava,
1/-/1
150 Kč
227. VOKD – Čestný horník + stužka,
1/1/1
100 Kč
228. OKD – Vzorný pracovník OKD – Ostrava koncern,
1/-/1
100 Kč
229. OKD – Vzorný pracovník Resort paliv a energetiky ČSSR,
1/1/1
100 Kč
230. 25 let socialistického zemědělství,
1/1/1
80 Kč
231. Severní Morava – Za rozvoj Severomoravského kraje,
1/-/1
80 Kč
232. Za rozvoj socialistického zemědělství – Okresní výbor svazu družstevních rolníků Opava,
1/1/1
100 Kč
233. Nový Jičín – Za zásluhy o rozvoj okresu – uděluje OV KSČ a ONV v Novém Jičíně,
1/1/1
120 Kč
234. Vzorný pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura,
1/1/1
150 Kč
235. Zasloužilý pracovník ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky + miniatura,
1/1/1
120 Kč
236. Jaroměř – Město Jaroměř, sv. Václav na koni 929 – 1929 + latinský nápis, orig. ouško, bez stuhy,
1/1
150 Kč
237. Nejlepší pracovník MH, číslo 325, smalt, Ag punc, zapínání metal,
1
800 Kč
238. Nejlepší pracovník chemického průmyslu, Ag punc 925/1000, značeno ZUKOV, smalt,
1
800 Kč
239. Nejlepší pracovník strojírenství, Ag ?, smalt,
1
450 Kč
240. ROH – Za obětavou práci,
1/-/1
120 Kč
241. SSM – Za pracovní úspěchy, meta 90,
1/-/1
150 Kč
242. ČSTV – Za budování sjednocené tělovýchovy 20 let 1948 – 1968,
1/1/1
80 Kč
243. ČSTV – Za rozvoj socialistické tělovýchovy 25 let 1948 – 1973,
1/1/1
80 Kč
244. ČSTV – 30 let sjednocené tělesné výchovy 1948 – 1978,
1/1/1
80 Kč
245. Československé sportovní hry 1967, 1. místo celostátní finále II. ČSSH,
1
50 Kč
246. Československá universiáda 1969, 3. místo („bronzová“),
1
50 Kč
247. Československá universiáda 1969, 2. místo („stříbrná“),
1
50 Kč
248. Karviná – Za zásluhy o rozvoj okresu,
1/1/1
80 Kč
249. Karviná – Za zásluhy o rozvoj okresu – Rada ONV POV KSČ „bronzová“,
1/1/1
80 Kč
250. Karviná – Za zásluhy o rozvoj okresu – Rada ONV POV KSČ „stříbrná“,
1/1/1
80 Kč
251. ČSBD – Čestný odznak bytového družstva,
1/-/1
80 Kč
252. Ostrava – Vzorný pracovník Národního výboru,
1/-/1
80 Kč
253. Ostrava – Zasloužilý pracovník Národního výboru,
1/-/1
80 Kč
254. Karviná – Okresní odborová rada „stříbrný“,
1
80 Kč
255. Karviná – Okresní odborová rada „bronzový“,
1
80 Kč
256. Za obětavou práci v rybářství, 20 let ČRS 1969 – 1989, miniatur. stužka,
1/1/1
150 Kč
257. ČR - Za záchranu života, orig. etue,
1/1/1
150 Kč
- 14 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
258. Stříbrná tabatěrka – Nejúspěšnějšímu jezdci na voze TATRA v Jihočeské jarní soutěži věnuje
TATRA, národní podnik, duben 1947, cena za 1. místo v soutěži, Ag punc 900/1000,
1
3000 Kč
259. IV. Zimní automobilová soutěž - IV. Zimní automobilová soutěž 22. – 23. 2. 1947 – pořádá
Autoklub republiky Československé, sig. Petrman, jednostr., silně zlacený bronz + smalt „krásná“,
1/-
1500 Kč
1/1
350 Kč
Čína
260. Červená smalt. hvězda, na rubu čínský text,
Francie
261. Řád Čestné legie – V. rytířský stupeň, replika, poškozený smalt,
1/1/1
1000 Kč
262. Řád Akademických palem (rytíř), poškozený smalt,
1/1/1
500 Kč
263. Vojenská medaile (Med. militaire) 1870, poškozený smalt,
1/1/1
500 Kč
264. Pamětní medaile Za boje v Orientu,
1/1/1
500 Kč
265. Pamětní medaile Za boje v Maroku,
1/1/1
500 Kč
266. Pamětní medaile Za boje na Madagaskaru – na stuze spona 1895,
1/1/2
1500 Kč
267. Za obranu republiky ve válce 1870/1871,
1/1/1
500 Kč
268. Válečný kříž 1914 – 1918, na stuze zlacená hvězda,
2/2/1
500 Kč
269. Válečný kříž 1914 – 18 (zlacený), na stuze hvězda, novoražba?,
1/1/1
350 Kč
270. Pamětní medaile na velkou válku 1914 – 1918,
-1/1/1
500 Kč
271. Pamětní medaile Za boje u Verdunu,
1/1/1
500 Kč
272. Pamětní medaile pro uprchlíky,
1/1/1
500 Kč
273. Kříž bojovníků,
1/1/-1
500 Kč
274. Kříž bojovníků (zlacený),
1/1/1
500 Kč
275. Kříž bojovníků - miniatura (zlacená),
1/1/1
100 Kč
276. Kříž za válečné zásluhy, na stuze ratolest,
1/1/1
500 Kč
277. Odznak zkřížených válečných trofejí, přilba, prapory a děl. hlavně, chybí 1x uchycení,
1
100 Kč
278. Pamětní medaile Ukončení 1. světové války 1918 – 1928, chybí stuha,
1
150 Kč
279. Kříž pro bojovníky odboje dobrovolce,
1/1/1
500 Kč
280. Pamětní medaile 60. výročí velké války 1914 – 18,
1/1/1
400 Kč
281. Řád Italské koruny III. třída komandér, Au,
1/1/1
7000 Kč
282. Pamětní medaile Na sjednocení Itálie 1848 – 1918,
1/1/1
500 Kč
283. Válečná medaile 1915 – 1918, jiná stuha, dr. koroze,
1/1/1
350 Kč
284. Medaile na oslavu 20. výročí ukončení partyzánských bojů v Itálii 1945 – 1965, chybí stuha,
1/1
300 Kč
285. Medaile Italské námořní ligy,
1/1
150 Kč
Itálie
www.zlatakorunacz.cz
- 15 -
Vyznamenání
Jugoslávie
286. Partyzánská hvězda, škr.,
1/1/1
850 Kč
287. Svoboda – rovnost – bratrství, psáno azbukou, škr., hr.,
-1/-1
80 Kč
Maďarsko
288. Válečná medaile – Mikloš Horty, Pro bojovníky, chybí stuha,
1/1
350 Kč
289. Za připojení Sedmihradska, koroze,
1/1
350 Kč
290. Odznak pohraniční stráže, cínováno, chybí 1x uchycení,
1
350 Kč
291. Báňská záchranná služba, uchycení cínováno,
1
350 Kč
292. Medaile na dva roky války 1914 – 15, Ag ?,
-1/-1/1
150 Kč
293. Kapesní nůž reklamní – firma Richard Felde – Rheinland (výroba strojírenských součástek),
-1
500 Kč
294. Pamětní medaile Friedricha, Ludwiga a Jahna, bronz, ø 30 mm,
1/1
100 Kč
295. Wilhelm I. – K 90. narozeninám 1887, bílý kov, ø 27 mm,
2/-1
100 Kč
296. Karl Marx – Ferdinand Lassalle, Ag, ø 24 mm,
1/1
300 Kč
297. Pamětní kříž 1914 – 18 pro nebojovníky (bez mečů), stuha pro ženy značeno „Erbe“,
1/1/1
400 Kč
298. Pamětní kříž 1914 – 18 pro nebojovníky (bez mečů), neznačen,
1/1/1
250 Kč
299. Pamětní kříž 1914 – 18 pro bojovníky (s meči),
1/1/1
300 Kč
300. Pamětní kříž 1914 – 18 pro bojovníky (s meči), jiný kov – Fe, bez stuhy,
1/1
200 Kč
301. Pamětní medaile spolku Kyffhäufer 1914 – 18 se štítkem Za válku ve Francii 1918,
1/1/1
500 Kč
302. Železný kříž II. třídy, vydání 1914,
1/1/1
1700 Kč
303. Miniatura k Železnému kříži 1914 s dubovými ratolestmi 37 x 12 mm, smalt.,
chybí nožička k zapínání,
1
800 Kč
304. Bílý smaltovaný Německý kříž 28 x 28 mm, paprsky mezi rameny kříže, cínované uchycení,
1
150 Kč
Německo
Německo –Prusko
305. Za válečné zásluhy, škr., hr.,
1/1/1
1000 Kč
306. Medaile Za záchranu z nebezpečí, špatná stuha,
1/1/1
1000 Kč
307. 25. výročí války 1870/71 – 1895, obloučková stuha,
1/1/1
500 Kč
308. Pamětní medaile k výročí narození císaře Viléma I. 1797 – 1897, chybí stuha, bronz, ø 40 mm,
1/1
350 Kč
309. Friedrich III. – Za školní prospěch 1888, bronz, částečně setřené stříbření, chybí stuha, ø 40 mm,
-1/-1
150 Kč
310. Za statečnost ve válce s Dánskem 1864, chybí ouško, bronz, ø 29 mm, hr.,
1/1
100 Kč
311. 25. výročí korunovace Wilhelma I. 2. 1. 1861 – 1886, bronz, ø 33 mm,
1/1
250 Kč
312. Spona z Prusko-Francouzské války - Válečná medaile 1870-71 Pro bojovníka se štítky
Wörth, Sedan, Paris - Pamětní medaile k 100. narozeninám Wiléma I. - Pamětní medaile
pro Uhry 1914 – 1918,
1/1/1
- 16 -
www.zlatakorunacz.cz
1000 Kč
Vyznamenání
313. Válečná medaile 1814, bez stuhy, Zn, koroze, letován,
2/2
100 Kč
314. Válečná medaile pro bojovníka 1870 - 1871, bronz, postříbřený – cínováno, hr.,
1/1/1
350 Kč
1/1/1
1600 Kč
Německo-Sasko
315. Friedrich August Za věrnost v práci,
Německo - 3. Říše
316. Obálka na Kříž pro Německé matky 3. stupeň (udělovací balení),
1
100 Kč
317. Důstojnický odznak SS (čepicový) – značeno „20 Ges. Gesch“, Al,
1
500 Kč
318. Originální etue na vyznamenání Kříž mateřství, značeno K. Seiboth – Gablonz a. N., horší kvalita, -2
100 Kč
319. Kříž mateřství bronzový, II. typ, smalt,
1/1/1
1000 Kč
320. Kříž mateřství zlatý II. typ, bronz, zlacená, smalt,
1/1/1
1300 Kč
321. Železný kříž II. třídy, neznačeno, Fe,
0/0/1
2500 Kč
322. 4 ks miniatur. stuh na společné jehle: Železný kříž, Zimní boje na Východě,
Za dlouholetou službu, Sudety,
1
300 Kč
323. 3 ks miniatur. stuh na společné jehle: Válečný záslužný kříž s meči,
Medaile na paměť 13. März 1938, Sudety,
1-2
300 Kč
324. 3 ks miniatur. stuh na společné jehle: Sudety, Zimní boje na Východě, Železný kříž,
-1
300 Kč
325. Pamětní medaile Manfred Schmidt – Wandertag 1974,
1
150 Kč
326. Pamětní medaile Město Lübeck,
1
150 Kč
327. Medaile Za věrnost ve službě v ozbrojených orgánech ministerstva + miniatura,
1/1/1
350 Kč
328. Medaile Za vítězství v závodě, pobronzováno, ø 30 mm, bez stuhy,
1/1
50 Kč
329. Aktivista pětiletky, Al pobronzováno, 41 x 34 mm,
1/1
50 Kč
1
50 Kč
Německo - DDR/NDR
Německo - NSR
330. 3. mezinárodní německé mistrovství v plavání 3. – 5. 4. 1970,
Polsko
331. Řád Virtuti Militari IV. třída, zlatý kříž, bronz, smalt,
1/1/1
2500 Kč
332. Řád Za obrození Polska V. třída, typ 1994, rytíř, bronz zlacený,
1/1/1
1200 Kč
333. Válečný kříž 1944, orel bez koruny,
1/1/-1
600 Kč
334. Válečný kříž 1920, orel s korunou,
1/1/-1
600 Kč
335. Kříž Slezského povstání 1918 – 1920 – 1921,
1/1/-1
3000 Kč
336. Medaile Za účast v bitvě o Berlín,
1/1/1
400 Kč
337. Pamětní medaile Na válku 1918 – 1921, bronz, bez stuhy,
1/1
250 Kč
338. Medaile Vítězství a svobody 9. 5. 1945,
1/1/1
250 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 17 -
Vyznamenání
339. Miniatura k medaili Vítězství a svobody 9. 5. 1945,
1/1/1
160 Kč
340. Miniatura k Zlaté medaili za 20 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt,
1/-/1
150 Kč
341. Miniatura k Stříbrné medaili za 15 let služby v ozbrojených silách, zlacený bronz, smalt,
1/-/1
150 Kč
342. Odznak Štít Grunwald – Berlín, bronz,
1
500 Kč
343. Odznak Štít Grunwald – Berlín, bílý kov,
1
500 Kč
344. Medaile k 40. výročí PLR, stříbřený bronz, 1944 – 1984,
1/1/-1
300 Kč
345. Řád Rudého praporu práce, poškozený smalt,
1/1/-1
800 Kč
346. Čepicový odznak – orlice bez koruny, bílý kov, plech,
1
300 Kč
347. Čepicový odznak – pro letectvo, bílý kov, plech,
1
500 Kč
348. Čepicový odznak – vyšívaný důstojník, zeleno – stříbrný,
1
350 Kč
349. Čepicový odznak – vyšívaný pro letectvo, zeleno – černý,
1
350 Kč
350. Odznak – Výsadkář instruktor po 2. sv. válce,
1
500 Kč
351. Vzorný voják, bez stupně, bílý kov,
1
150 Kč
352. Vzorný voják, bez stupně, bronzový, pošk. smalt,
1
150 Kč
353. Vzorný voják, 1. třída,
1
150 Kč
354. Vzorný voják, 2. třída,
1
150 Kč
355. Odznak Střelec,
1
150 Kč
356. Odznak Lidové vojsko Polské, smalt,
1
150 Kč
357. Sportovní odznak SPO, smalt,
1
100 Kč
358. Odznak Vzorný dělostřelec, smalt, mírně poškozen,
1
300 Kč
359. Fryderyk Chopin 1810 – 1849, bílý kov, orig. ouško, , ø 27 mm, bez stuhy,
1/1
50 Kč
360. Odznak - X. let ve službě národa, na šroubek, smalt
1
50 Kč
361. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná,
1
3000 Kč
362. Řád Železné koruny III. třída, nositelská kopie jednostranná, jiný typ,
1
3000 Kč
363. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací a meči + miniatura, Ag – značeno,
orig. etue firmy Köchert, Wien,
1/1/1
3500 Kč
364. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag, nep. pošk. smalt,
1/1/1
2800 Kč
365. Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekorací, Ag – značené, nep. pošk. smalt,
1/1/1
2800 Kč
366. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Mayers Söhne Wien
a „hvězdička“, v korunce pošk. smalt, orig. etue J. G. Bergmann Wien,
1/1/1
2500 Kč
367. Záslužný kříž zlatý s korunou na vojenské stuze, bronz zlacená, značeno: Wilh. Kunz Wien
a „hvězdička“, v korunce pošk. smalt,
1/1/2
2500 Kč
Rakousko - Uhersko
- 18 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
368. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc,
pošk. smalt, nová stuha,
1/1/1
1500 Kč
369. Záslužný kříž stříbrný s korunkou na vojenské stuze, Ag, značeno: Wilh. Kunz Wien X., punc,
pošk. smalt,
1/1/-1
1500 Kč
370. Záslužný kříž železný s korunkou na vojenské stuze s meči, železo,
1/-1/1
450 Kč
371. Záslužný kříž železný na válečné stuze, železo,
1/1/1
500 Kč
372. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená,
orig. etue: Josef Zimbler Wien,
1/1/1
1300 Kč
373. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze s meči, bronz zlacená,
orig. etue (jiný typ),
1/1/1
1300 Kč
374. Orig. papírová krabička na vojenskou zásl. medaile Signum Laudis, pouze na medaile bez stuhy,
-1
375. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na civilní stuze, bronz zlacená (setřeno),
1/1/1
1000 Kč
376. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. na válečné stuze, uherský typ, bronz zlacená,
1/1/2
1100 Kč
377. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze s meči,
obecný kov stříbřený,
1/1/1
1500 Kč
378. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze, uherský typ,
obecný kov stříbřený,
1/1/1
1500 Kč
379. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis F. J. I. stříbrná na vojenské stuze,
uherský typ (varianta), obecný kov stříbřený,
1/1/1
1500 Kč
380. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova bronzová med. na civilní stuze, bronz zlacená
(částečně setřeno), značeno Kautsch,
1/1/1
1000 Kč
381. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná na civilní stuze, obecný kov postříbřen,
značeno Kautsch,
1/1/1
1300 Kč
500 Kč
382. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova na civilní stuze, náhradní kov,
2/2/1
383. Vojenská záslužná medaile Signum Laudis Karlova stříbrná medaile na vojenské stuze s meči,
Ag puncováno „A“, 2x udělena,
-1/-1/1
1800 Kč
384. Čestné vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž II. třída, Ag puncováno,
1/1
3000 Kč
385. Medaile Za statečnost F. J. I. stříbrná medaile I. třída, Ag značka „A“, signováno: Leisek, patina, hr., 1/1/1
800 Kč
2800 Kč
386. Medaile Za statečnost F. J. I., stříbrná medaile II. třída, Ag značka „A“, signováno: Tautenhayn,
1/1/1
800 Kč
387. Medaile Za statečnost F. J. I., bronzová medaile, signováno: Tautenhayn,
1/1/1
400 Kč
388. Medaile Za statečnost F. J. I., náhradní kov, nesignováno,
-1/-1/-1
400 Kč
389. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ,
1/1
150 Kč
390. Medaile Za statečnost F. J. I., jiný typ,
1/1
150 Kč
391. Medaile Za statečnost, stříbrná medaile I. třída Karel, bronz stříbřený,
signováno: Kautsch, bez stuhy,
1/1
1000 Kč
392. Medaile Za statečnost stříbrná medaile I. třída Karel, náhradní kov, 2x udělená,
páska značena Zimbler Wien,
1/1/1
2200 Kč
393. Medaile Za statečnost stříbrná medaile II. třída Karel, Ag nepuncováno, signováno: Kautsch,
1/1/1
500 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 19 -
Vyznamenání
394. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na vojenské stuze, sig. Kautsch,
1/1/1
300 Kč
395. Medaile Za statečnost bronzová medaile Karel na civilní stuze, sig. Kautsch,
1/1/1
300 Kč
396. Čestná medaile Za 25. letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském, bronz zlacený, 1/1/1
400 Kč
397. Armádní kříž z let 1813 – 1814 (dělový), bronz, červená stuha,
1/1/1
5000 Kč
398. Válečná medaile 1873, skv.,
1/1/1
350 Kč
399. Válečná medaile 1873, postříbřená,
1/1
150 Kč
400. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby 1890 – 1918,
perleť, perleť pošk.,
1/1/1
2500 Kč
401. Vojenský služební odznak pro důstojníky, kříž III. třídy za 25 let služby 1890 - 1918,
perleť, etue firmy Moritz Tiller Wien a Bělehrad,
1/1/1
3500 Kč
402. Vojenský služební odznak pro poddůstojníky a mužstvo za 12 let služby,
1/1/1
900 Kč
403. Čestná medaile Za čtyřicetileté věrné služby na civilní stuze, bronz zlacená,
1/1/1
400 Kč
404. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz,
1/1/1
350 Kč
405. F. J. I. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898, bronz postříbřená,
1/1
150 Kč
406. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na vojenské stuze, bronz, skv.,
1/1/1
350 Kč
407. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 na civilní stuze, bronz,
1/1/1
350 Kč
408. Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 s korunkou na vojenské stuze, bronz zlacená,
1/1/1
1000 Kč
409. Jubilejní kříž z roku 1908 na civilní stuze, bronz zlacená, „krásná“,
1/1/1
500 Kč
410. Pamětní kříž z let 1912 – 13 (mobilizační letopočet pozitivní),
1/1/1
350 Kč
411. Pamětní kříž z let 1912 – 13, měkká ražba letopočtu,
1/1/1
350 Kč
412. Pamětní kříž z let 1912 – 13, tlustší střížek,
1/1/-1
350 Kč
413. Karlův vojenský kříž, zinek,
1/1/1
300 Kč
414. Karlův vojenský kříž, bílý kov,
1/1/1
300 Kč
415. Medaile Za zranění, medaile Za jedno zranění, zinek, sig. R. Placht,
-1/1/1
300 Kč
416. Medaile Za zranění, medaile Za dvě zranění, zinek, sig. R. Placht, hr.,
-1/1/1
300 Kč
417. Medaile Za zranění, medaile Za čtyři zranění, zinek, sig.,
1/1/1
300 Kč
418. Stuha na holdovací medaile na císařské jubileum 1908,
-1
150 Kč
419. Miniaturní stužka k medaili Signum Laudis, zlaceno,
1
150 Kč
420. Miniaturní stužka Za statečnost, zlacené meče,
1
150 Kč
421. Miniaturní stuhy 2x Za statečnost (1x s meči), Karlův vojenský kříž,
1
300 Kč
422. Náprsní lišta miniaturních stužek – 4x Za statečnost, 1x Karlův kříž,
1
800 Kč
423. Pamětní ražba na oslavu 70. narozenin F. J. I. 1900, bronz,
1/1/1
500 Kč
424. Pamětní medaile k 50. letům panování F. J. I.,
1/1/1
400 Kč
- 20 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
425. Tyrolská pamětní medaile na válku 1914 – 1918,
1/1/1
350 Kč
426. Pamětní medaile na I. sv. válku 1914 – 1917, portrét 4 císařů, na stuze orlice,
-1/-1/1
450 Kč
427. Spolek veteránů, smalt, bez stuhy, koroze,
1
500 Kč
428. Státní cena za chov koní, Ag, německo – český text, škr.,
-1/-1/1
600 Kč
429. Státní cena Za chov koní, Ag, sig. Tautenhayn, bez stuhy, jiný typ, škr.,
-1/-1
500 Kč
430. F. J. I. Za dobré chování a hledění koňů, Ag ?, hrany, škr.,
-1/-1/1
500 Kč
431. F. J. I. Pamětní medaile Chov koní, ovál, Ag značeno, sig. Jauner,
1/1
800 Kč
432. Ferdinand V. Pamětní medaile na císaře Ferdinanda V. vydaná k jeho úmrtí,
-1/-1/1
300 Kč
433. F. J. I. Pamětní medaile na 75. výročí narození F. J. I. (1830 – 1905),
pozl. bronz (setřeno), orig. ouško,
1/1
150 Kč
434. F. J. I. a Ferdinand d´Este – Upomínka na císařské manévry v Chotovině u Tábora 1913,
bronz, orig. ouško,
1/1/1
250 Kč
435. F. J. I. – Upomínka na císařské manévry v Uhrách 1903, bronz, orig. ouško,
1/1
250 Kč
436. F. J. I. – Upomínka na císařské manévry v Haliči 1896, bronz, text německo – polský, orig. ouško,
1/1
250 Kč
437. F. J. I. Upomínka na císařské manévry u Štěkny v Čechách, bronz, chybí ouško,
1/1
100 Kč
438. F. J. I. – Upomínka na císařské manévry v Jasla 1900, bronz zlac., orig. ouško,
1/1
250 Kč
439. F. J. I. – Upomínka na císařské manévry v Jasla 1900, bronz postř., orig. ouško,
1/1
250 Kč
440. F. J. I. Medaile veteránského spolku v Broumově – 25 let výročí spolku 1890, bronz, orig. ouško,
-1/-1
250 Kč
441. F. J. I. Medaile veteránského spolku v Petrovicích, bronz zlac., orig. ouško, koroze,
-1/-1
150 Kč
442. Pamětní medaile na svěcení praporu v Doubravě 1902, bronz, orig. ouško, hr.,
1/1
250 Kč
443. F. J. I. + Wilhelm – Pamětní medaile na válečný rok 1914, orig. ouško, bronz,
1/1
150 Kč
444. F. J. I. + Wilhelm – Medaile Za podporu pomocné org. pro poškozence války 1914,
orig. ouško, bílý kov,
-1/1
150 Kč
445. F. J. I. – Pamětní medaile „Spojenými silami“ 1914, bronz, orig. ouško,
1/1
150 Kč
446. F. J. I. – Pamětní medaile Na návštěvu F. J. I. v Liberci 1891, sig. W. Pittner, orig. ouško, bronz,
1/1
250 Kč
447. Přívěsek na zřízení útulku pro děti ve Vídni, sig. Schafer 1904, Ag punc,
1
350 Kč
448. Portrétní medaile Karla, orig. ouško, koroze,
-1/-1
150 Kč
449. Pamětní medaile Na památku korunního prince Rudolfa 30. 1. 1889, bronz, orig. ouško, hr.,
-1/-1
100 Kč
450. F. J. I. Odznak pro střelce z kulometu, letované uchycení,
1
150 Kč
451. Pamětní medaile F. J. I. vyřezávaná hlava F. J. I. s opisem F. J. I. císař Rakouský,
král Uherský 1893, Ag 950/1000,
-1
800 Kč
452. Pamětní medaile Hudební festival ve Vídni 1890, 14. – 18. 8. 1890, bronz, originální ouško, hr
1/1
100 Kč
453. Pamětní medaile Adolf Kolping – biskup, klipa 27 x 27 mm, bronz pozlacená,
částečně setřeno, dírka,
1/1
100 Kč
454. Piesting – Mužský pěvecký spolek, smalt,
1
www.zlatakorunacz.cz
2500 Kč
- 21 -
Vyznamenání
455. Uhry – Řád Vítěz, smalt, letované zapínání, nepatrně poškozen,
1
1000 Kč
456. Uhry – Odznak Za obsazení Jižního Slovenska, smalt, ulomená jedna nožka zapínání,
1
1000 Kč
457. Uhry – Vojenský služební kříž,
1/1/-1
650 Kč
458. Uhry – Za obsazení Sedmihradska, chybí stuha,
-1/1-
200 Kč
459. Pamětní medaile 1914 – 18 pro Uhry, sig.,
1/1/1
200 Kč
1/-/1
100 Kč
461. Pamětní medaile na 100. výročí narození Karla I. 1806 – 1906 v Bukurešti, bronz, chybí stuha,
-1/1-
150 Kč
462. Řád Rumunské hvězdy, rytířský stupeň civilní, Ag, puncováno, smalt + orig. etue, krásný,
1/1/1
5000 Kč
463. Kutuzova válečná akademie, Ag, bílo-zelený smalt, smalt poškozen,
-1
2000 Kč
464. Medaile Za horlivost (Mikuláš II.), Ag, bez stuhy,
1/1
1000 Kč
465. Medaile Za chrabrost 4. stupeň (Mikuláš II.), číslo 23770, Ag, bez stuhy, hrany, úhoz,
1/1
1000 Kč
466. Medaile Za zásluhy při mobilizaci 1914 (Mikuláš II.), bronz, bez stuhy, prohnutý, oxidace,
-2/1
650 Kč
467. Medaile Za tažení do Číny 1900 – 1901 (Mikuláš II.), bronz, bez stuhy, škr.,
2/2
350 Kč
468. Medaile Za dobytí Varšavy 1831 (Mikuláš I.), Ag,
3/3
300 Kč
469. Medaile Za horlivost (Alexandr III.), Ag,
1/1
8500 Kč
470. Kříž pro duchovní, ramena jetelového typu, pravoslavné motivy, psáno azbukou, bílý kov,
1/1
2000 Kč
471. Medaile Za odvahu, číslo 1337266, Ag, smalt, hr.,
-1/1/1
500 Kč
472. Medaile Za odvahu, číslo 253784, chybí ouško, vrypy, hr.,
2/2
150 Kč
473. Medaile Za odvahu, Ag, smalt, bez čísla,
1/1/1
500 Kč
474. Medaile Za bojové zásluhy, Ag, smalt, bez čísla, bez stuhy,
1/1
500 Kč
475. Medaile Za bojové zásluhy, Ag, smalt, bez čísla,
1/1/1
500 Kč
476. Medaile Za bojové zásluhy, číslo 310277, Ag, bez stuhy, hr.,
1/1
460 Kč
477. Řád Rudého praporu typ 3 Řád slávy II. stupeň plastová kopie na stuhách,
1
200 Kč
478. Řád Velké vlastenecké války 2. stupeň, smalt, číslo 1915860, zn. Monětnyj dvor
1
800 Kč
479. Řád Znamení cti, číslo 1549881, Ag, smalt, zn. Monětnyj dvor,
1/1/1
1800 Kč
480. Medaile Za vítězství nad Japonskem,
1/1/1
200 Kč
481. Medaile Za osvobození Varšavy,
1/1/1
200 Kč
482. Medaile Za dobytí Königsbergu,
1/1/1
200 Kč
483. Medaile Za osvobození Prahy,
1/1/1
200 Kč
Rakousko
460. Mezinárodní lehko-atletický mítink v Listenau 1968,
Rumunsko
Rusko, SSSR
- 22 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
484. Medaile Za obranu Kavkazu,
1/1/1
200 Kč
485. Medaile Za dobytí Budapešti,
-1/1/1
200 Kč
486. Medaile Za obranu Stalingradu, hr.,
1/1/1
200 Kč
487. Medaile Za obranu Leningradu,
1/1/1
200 Kč
488. Medaile Za obranu Moskvy,
1/1/1
200 Kč
489. Medaile Za dobytí Berlína,
1/1/1
200 Kč
490. Medaile Za hrdinskou práci, k výročí 100. narození V. I. Lenina,
1/1/1
150 Kč
491. Medaile Za hrdinskou práci ve Velké vlastenecké válce,
1/1/1
150 Kč
492. Medaile 50 let ozbrojených sil,
1/1/1
150 Kč
493. Medaile Mateřství, bez stuhy,
1/1
150 Kč
494. Medaile Partyzán Velké vlastenecké války, bez stuhy,
1/1
1000 Kč
495. Medaile k 7. listopadu 1918, dírka,
1/1
500 Kč
Schlarafie
496. Kříž Weingarten I. B. Karnevals Ges D. V. M. V. zn:Obegassel Bonn, smalt, ve znaku víno a harfa,
1
1000 Kč
Slovensko
497. Trenčín – Za zásluhy o rozvoj Trenčianského okresu – Česť práci,
1/1/1
150 Kč
498. Pamětní medaile 50. výročí SNP 29. 8. 1944 – 1994,
1/-/1
150 Kč
499. Medaile krále Alexandra, bronz, bez stuhy,
1/1
100 Kč
500. Balkánský kříž 1913, bez stuhy,
1/1
600 Kč
1/1/1
150 Kč
502. Leo XIII. 1892 - Kříž ke slávě sv. Antonína, Al, bez stuhy,
1/1
300 Kč
503. Leo XIII. - Papežský kříž 1900, Ag, punc 800/1000,
1/1/-1
1000 Kč
504. Leo XIII. - K pontifikaci 1900, sig. S. J., zlacený bronz,
1/1/1
850 Kč
Srbsko
USA
501. Medaile McCormic, Chicago 1831, rolník obdělává půdu, zlac. bronz, skv.,
Vatikán
ODZNAKY, KNOFLÍKY, OZNAČENÍ
Cizina
505. Odznak - Památka na mír 1946 se zavěšenými vlaječkami, pošk.smalt
1
30 Kč
506. Odznak - THW, smalt, sign.Noffstatter Bonn,
1
50 Kč
507. 1.středoevropská vnitrozemská plavební loď Stuttgart 1930, bronz,
1 číslo:332
30 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 23 -
Odznaky, knoflíky, označení
508. Odznak - svastika s mečem značeno (není propagace fašizmu slouží
pouze jako sběratelský materiál), sign., číslo: 332, zinek
1
50 Kč
509. Winterhilfe (WHW) Adolf V. Menzel, fialová, sklo,
-1
50 Kč
510. Winterhilfe (WHW) Adolf V. Menzel, růžová, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
511. Winterhilfe (WHW) Jmmanuel Kant, růžová, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
512. Winterhilfe (WHW) Jmmanuel Kant, tmavě modrá, sklo,
-1
50 Kč
513. Winterhilfe (WHW) Jmmanuel Kant, světle modrá, sklo,
-1
50 Kč
514. Winterhilfe (WHW) Jmmanuel Kant, zelená, sklo,
-1
50 Kč
515. Winterhilfe (WHW) W. A. Mozart, tmavě modrá, sklo,
2
50 Kč
516. Winterhilfe (WHW) W. A. Mozart, světle modrá, sklo,
-1
50 Kč
517. Winterhilfe (WHW) J. S. Bach, bílá, sklo,
-1
50 Kč
518. Winterhilfe (WHW) J. S. Bach, zelená, sklo,
-1
50 Kč
519. Winterhilfe (WHW) F. V. Schiller, zelená, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
520. Winterhilfe (WHW) B. Lücher, světle modrá, sklo,
-1
50 Kč
521. Winterhilfe (WHW) A. Dürer, žlutá, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
522. Winterhilfe (WHW) Fr. der Grosse, zelená, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
523. Winterhilfe (WHW) Fr. v. Lenbach, bílá, sklo, nepatrně odštípn.,
-1
50 Kč
524. Winterhilfe (WHW) P. Eugen, žlutá, sklo,
-1
50 Kč
525. Winterhilfe (WHW) Beethoven, růžová, sklo, odštípn.,
-1
50 Kč
526. Winterhilfe (WHW) erby měst Münster, modrá, sklo,
1
50 Kč
527. Winterhilfe (WHW) erby měst Reichenberg, žlutá, plast,
1
50 Kč
528. Winterhilfe (WHW) erby měst Saarbrücken, stříbrná, plast,
1
50 Kč
529. Winterhilfe (WHW) erby měst Graz, žlutá, plast,
1
50 Kč
530. Winterhilfe (WHW) erby měst Innsbruck, červená, plast,
1
50 Kč
531. Winterhilfe (WHW) erby měst Linz, žlutá, plast,
1
50 Kč
532. Winterhilfe (WHW) erby měst Prag, bílá, plast,
1
50 Kč
533. Winterhilfe (WHW) erby měst Memel, červená, plast,
1
50 Kč
534. Winterhilfe (WHW) panorama hrad Karlštejn, bílo – hnědá, plast,
1
50 Kč
535. Odznak GST (Společnost pro sport a techniku), smalt,
1
30 Kč
536. Odznak - Německý červený kříž - ošetřovatelská služba, smalt,
1
30 Kč
537. Odznaky - Za vynikající práci 4x vzadu: socialistický způsob žití vyžaduje socialistický
způsob práce,
1
30 Kč
538. Odznak - Solidarnošč, na šroubek,
1
30 Kč
- 24 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
539. Odznak - Vídeň - 2. Olympiáda pracujících 1931, značeno:Wilh.Pittner Wien XI, bronz,
1
30 Kč
540. Odznak - 40. výročí založení dobrovolného záchranného sboru Oberdorf 1929,
německý text., letovaná jehla
1
30 Kč
541. Výtečník Sovětské armády, smalt,
1
50 Kč
542. Odznak gardových jednotek, smalt,
1
50 Kč
543. Čepicový odznak pro důstojníky (současné), značeno, zlacený hliník
1
30 Kč
544. Odznak Připraven k práci a obraně I. stupeň, smalt
1
30 Kč
545. Odznak Připraven k práci a obraně II. stupeň, smalt
1
30 Kč
546. Odznak Branné organizace DOSAF, na sponku, smalt
1
30 Kč
547. Odznak Branné organizace DOSAF, na šroubek, smalt nep.pošk.
1
30 Kč
548. Odznak F. J. I., bílý kov, značeno Purkert Enns,
1
150 Kč
549. Manžetový knoflík s portrétem F. J. I., bílý kov,
1
100 Kč
550. Odznak F. J. I., kruhový, barevně provedený
1
150 Kč
551. Odznak F. J. I. + Wilhelm II., na R-U orlici Viribus Unitis 1914, bronz
1
100 Kč
552. Odznak F. J. I. + Viribus Unitis, bronz postříbřeno,
1
150 Kč
553. Odznak F. J. I., chybí zapínání, bronz
1
100 Kč
554. Odznak Polní maršál kníže Friedrich,
1
250 Kč
555. F. J. I. odznak 4. armáda - Polní tažení, hlava F. J. I. Viribus Unitis 1914 - 15, měď
-1
300 Kč
556. F. J. I. odznak 4. armáda - Polní tažení, hlava F. J. I. Viribus Unitis 1914 - 15, mosaz,
značeno: Bildhauer Gurschner Wien,
1
350 Kč
557. F. J. I. - Odznak VII. armády 1914-1915 Kříž značeno: Atelier Gursner Wien, zinek
1
350 Kč
558. Odznak - F.J.I. - I. vánoce v bitevním poli 1914 ovál, hlava F.J.I., signováno Gurschner, bronz
1
350 Kč
559. Odznak R.-U.- Karel I. - I. pěší pluk císaře Karla I. 1716-1916, bronz
1
550 Kč
560. Odznak F.J.I - Pevnost Krakov 1914-1915, bronz
1
350 Kč
561. F. J. I. - Odznak velení polního transportu 1914-1916, stříbro značeno: A,
1
1000 Kč
562. Odznak F. J. I. + Wilhelm II. - 11. armáda - Společnými silami 1914 - 1915,
hlava Viléma a F. J. I., značeno: Bildhaver Gurschner Wien, bronz
1
350 Kč
563. Odznak - IV. vánoce v bitevním poli 1917 odznak ve tvaru kaple se zvonem a větvičkami
značeno Wien, zinek, koroze
1
300 Kč
564. F. J. I. - odznak 17. pěšího pluku korunního prince Fr.Jos. Otto 24.11.1916,
zn. ENTW.V. AUGESF., bronz
1
500 Kč
565. Odznak 3. armáda 1914 - 15 -Karpaty, sig. Svoboda - B. Gurschner Wien, bronz
1
350 Kč
566. Odznak lesník, jelen a pes, R-U orlice, org. zapínání ?, bronz
1
100 Kč
567. F. J. I. - Odznak svěcení praporu válečného sboru v Neustiftu 7.7.1912 - zkřížené prapory,
plech nepatrně poškozené, chybí spinka
-1
150 Kč
Rakousko -Uhersko
www.zlatakorunacz.cz
- 25 -
Odznaky, knoflíky, označení
568. R.-U.- Německo - odznak dvě orlice vedle sebe v rámečku (Německá a Rakouská) bronz. smalt,
nepatrně poškozený smalt, chybí zapínání
1
150 Kč
569. Odznak na I. sv. válku 1914 – 18, černé sklo,
1
150 Kč
570. F. J. I.- Stejně jako v Aspenu 1914-1916 Oválný odznak smaltovaný s korunkou,
s monogramem J.R.99, číslo 125, bronz pozlacený mírně poškozený smalt,
1
350 Kč
571. R.-U.- Odznak Válečný invalida 1914-1916, porcelán
1
150 Kč
572. R.-U.- Odznak Anděl strážný hlídá dítě 1914-1918, porcelán,
1
150 Kč
573. Odznak Tauglich (odveden), letovaný špendlík, bronz
1
100 Kč
574. R.-U.- Medailika - Svatůstka - Na válku 1914-1916 Ag punc, smalt,
1
700 Kč
575. F. J. I. - Dvě plechové hvězdice nad sebou, ve středu přidělaná R.-U. mince s orlicí 120x53, bronz
1
100 Kč
576. R.-U.- Odznak s portrétem Marie Terezie vzadu místo spinky očko na zavěšení, bronz postř.
1
150 Kč
577. Čepicový odznak pro vyšší důstojníky, tvar knoflíku, ø 32 mm, bez uchycení, látkový
1
100 Kč
578. Čepicový odznak - polní čepice, F. J. I. - prořez, bronz
1
100 Kč
579. Zlacený knoflík důstojnické uniformy, značeno: Blazincic Söhne Wien, pozl.bronz
1
50 Kč
580. Knoflík z důstojnické uniformy, malý typ, značeno: K. u. K. Hof Lieferanten,
1
50 Kč
581. Knoflík z důstojnické uniformy, bronz zlacen, značeno: Treble Gilt ? Extra Rich,
1
80 Kč
582. Knoflík z důstojnické uniformy, malý typ, značeno: Super Iver, koroze,
1
50 Kč
583. R.-U.- Knoflík důstojnické uniformy značeno: SUPERB H.B.EXTRA, bronz, úhoz
1
50 Kč
584. Knoflík z uniformy lokaje u Dietrichsteinů, značeno Superfein Wien, TW, bronz
1
100 Kč
585. Knoflík z uniformy lokaje u Dietrichsteinů, značeno K. K. Hof Lieferanten, BSW, bronz
1
100 Kč
586. Německo-Prusko - Odznak železného kříže 1915 v černém poli,
rámovaném červeno-bilo-černou barvou, smalt, letovaná jehla
1
150 Kč
587. Německo-Prusko - Vojenský knofllík kolem r. 1800 značeno: Eduard Sachs Berlin, bronz
-1
30 Kč
588. Odznak - Na pomník padlých vojínů v oblasti Litmanowa-Tarnow-Gorlice, zinek,
1
50 Kč
589. Odznak - Na pomník padlých vojínů v oblasti Litmanowa-Tarnow-Gorlice, signováno Mazura,
bronz chybí sponka
2
50 Kč
590. R.-U.- Odznak Svaz německých mladých mužů 1912 na Moravě značeno: K.Spika-Olomouc, smalt 1
150 Kč
Vojenské staré
591. Odznak - Pěší pluk 6.“Hanácký“ 1918-1928 „6“ Bachmač, bronz
1
50 Kč
592. Odznak - 10 let výročí ČSR 1918-1928 - slovenský znak lipová ratolest signováno Mayerský,
postř. bronz
1
50 Kč
593. Odznak - 28.říjen, muž spoře oděn s kladivem v ruce, signováno: Mach, bronz letovaný špendlík
1
50 Kč
594. Odznak - K oslavě odevzdání praporu 47.pěšímu pluku, bronz
1
50 Kč
595. Odznak - Zemský sjezd legionářů Čs.OL v Brně 1.-2.září, 1918-1928 postř.bronz,
letovaný špendlík
1
50 Kč
- 26 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
596. Odznak - 20 let P.PL-34 střelce Jana Čapka 1918-1938, bronz letovaný špendlík?
1
50 Kč
597. Odznak - čsl.obec legionářská, bronz
1
50 Kč
598. Odznak - K oslavě předání standarty dělostřeleckého pluku 8, voják s kanonem, bronz
1
50 Kč
599. Odznak - Střežte své svobody - Hodonín 28.IX.1931, bronz
1
50 Kč
600. Odznak - Jan Žižka z Trocnova - Hradec Králové 1424-1924, bronz letovaný špendlík
1
50 Kč
601. Odznak - Jan Žižka z Trocnova, postř.bronz, letovaný špendlík
1
50 Kč
602. Odznak - Jan Žižka z Trocnova, stříbro? signováno
1
50 Kč
603. Odznak - Jan Žižka z Trocnova 1424-1924, bronz letovaný špendlík
1
50 Kč
604. Odznak - 1918 1.února 1938 Kotor za svobodu Slovensko Těšínsko,
voják s vlajkou Razila Mincovna Kremnica, bronz
1
50 Kč
605. Odznak - Čsl. obec legionářská, voják s přilbou a státním znakem, bronz letovaný špendlík
1
50 Kč
606. Odznak - Legionář, trikolora, bronz
1
50 Kč
607. Odznak - Sjezd Svazu přísl. býv.ČS domobrany z Itálie v Mostě 1932, bronz
1
50 Kč
608. Odznak - Den brannosti v Olomouci 29.IX.1946, bronz
1
50 Kč
609. Odznak - I.sjezd čs.partyzánů na Moravě Olomouc 6.-7.IX 1947, bronz
1
50 Kč
610. Odznak - Opava 8 divise 1424-1924 Žižka s palcátem letovaný špendlík, bronz
1
50 Kč
611. Odznak - voják s flintou s dvěmi dělníky s lopatou a kladivem 1917-1927, bronz letovaný špendlík 1
50 Kč
612. Odznak - II.manifestační sjezd legionářů v Praze 29.VI.-1.VII.1928, bronz chybí špendlík
1
50 Kč
613. Odznak - III. manifestační sjezd legionářů v Praze 4.-7.července 1935 bronz,
1
50 Kč
614. Odznak - Sjezd legionářů Praha 1924, bronz
1
50 Kč
615. Sjezd čs.partyzánů Praha 1945, bronz
1
30 Kč
616. Odznak - Ruka s mečem, ruka se dvěmi zvednutými prsty 28.IX. 1914-1919, bronz
1
50 Kč
617. Odznak - Sjezd obce legionářské, tvar „V“ překřížena puška se zástavou a přilbou + lev, bronz
1
50 Kč
618. Odznak - Generál M.R.Štefánik - Památce velkého bojovníka
o Československou samostatnost bronz
1
50 Kč
619. Odznak - Pěší pluk Al.Jiráska Vysoké Mýto 1918-1948 mat.:leštěný bronz
1
50 Kč
620. Odznak - Zborov ČSOL 1917-1932, bronz
1
50 Kč
621. Odznak - Zborov 1917-1937, voják s puškou+starý znak , bronz
1
50 Kč
622. Odznak - Zborov 1917, voják drží prapor, hliník
1
50 Kč
623. Odznak - Zborov 1917-1937, voják drží zástavu, Bdíme-Vzpomínáme-Pracujeme
značeno: AB bronz,
1
50 Kč
624. Odznak - Zborov 1917-1937, voják drží granát+státní znak bronz
1
50 Kč
625. Odznak - Všelegionářský župní sjezd 5.-6.VI.1938 ve Zlíně bronz
1
50 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 27 -
Odznaky, knoflíky, označení
Čepicové
626. Odznak - Límcový odznak s číslem vojenské jednotky „3“ letovaný špendlík
1
30 Kč
627. Odznak - Límcový odznak s číslem vojenské jednotky „401“ na přišití
1
30 Kč
628. Odznak - Čepicový odznak mužstva od r. 1918 smalt nepatrně poškozen
1
80 Kč
629. Odznak - Čepicový odznak železničního vojska smalt
1
100 Kč
630. Odznak - Čepicový odznak voj.lesů, bronz
1
50 Kč
631. Odznak - Čepicový odznak legionářů na špendlík chybí zapínání
1
30 Kč
632. Odznak - Čepicový odznak legionářů na přišití, sv. kov
1
30 Kč
633. Čepicový odznak přísežné stráže do roku 1961 bílý kov chybí uchycení
1
50 Kč
634. Odznak - Nezavedený odznak na přilbu 63x63 bílý kov chybí 1x nožička na uchycení
1
50 Kč
635. Odznak - Čepicový odznak pro důstojníky služeb, uchycení chybí, přiletován špendlík, bronz
1
30 Kč
636. Odznak - Čepicový odznak důstojníků služeb, bronz
1
50 Kč
637. Odznak - Čepicový odznak důstojníků služeb - jiný typ
1
50 Kč
638. Odznak - Čepicový odznak mužstva 2 x uchycení
1
30 Kč
639. Odznak - Čepicový odznak rotmistrů 2 x uchycení
1
30 Kč
640. Čepicový odznak mužstva na přišití
1
30 Kč
641. Odznak - Čepicový odznak rotmistrů na přišití, jiný typ dírek, bronz
1
30 Kč
642. Odznak - Čepicový odznak MV-mužstva 1951, 1960 malý typ, smalt
1
50 Kč
643. Odznak - Čepicový odznak MV do r. 1961 sklo
1
50 Kč
644. Odznak - Čepicový odznak - důstojnická hvězda armády 1951-1960 smalt
1
80 Kč
645. Odznak - Čepicový odznak - důstojnická hvězda armády 1951-1960 - jiný typ smalt
1
50 Kč
646. Odznak - Čepicový odznak - důstojnická hvězda MV, vystouplý orel poškozený smalt
1
30 Kč
647. Odznak - Čepicový odznak generál nep.pošk.smalt, přiletovaný špendlík
1
50 Kč
648. Odznak - Čepicový odznak třídních specialistů „1“ smalt
1
50 Kč
649. Odznak - Čepicový odznak třídních specialistů „2“ smalt
1
50 Kč
650. Odznak - Čepicový odznak třídních specialistů „3“ smalt ohnutý šroubek
1
50 Kč
651. Odznak - Čepicový odznak mužstva 1961-1980
1
30 Kč
652. Odznak - Čepicový odznak důstojník 1961-1980
1
30 Kč
653. Odznak - Čepicový odznak důstojník 1981-1991
1
30 Kč
654. Odznak - Čepicový odznak generál 1981-1991
1
30 Kč
655. Odznak - Čepicový odznak důstojník 1993-
1
30 Kč
656. Odznak - Čepicový odznak důstojník 1991-1992
1
30 Kč
- 28 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
657. Odznak - Pošta - Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, oxidace
1
100 Kč
658. Odznak - Čs.spoje - Čs.spoje starý znak, blesky
1
100 Kč
659. Odznak - Čs.spoje - Čs.spoje kulatý, starý znak, jiný typ
1
50 Kč
660. Odznak - Pošta - Československá pošta (do r. 1945) ČPS-starý znak
1
80 Kč
661. Odznak - Pošta - Československá pošta ČPS a obálky stav:
1
80 Kč
662. Odznak - Dráhy - Československé státní dráhy - „stříbrná“, starý znak
1
60 Kč
663. Odznak - Dráhy - Československé státní dráhy - „bronzová“
1
60 Kč
664. Odznak - Dráhy - Československé státní dráhy, místo znaku VZD
1
30 Kč
665. Odznak - Hasič, chybí jedna nožka, druhá letovaná
1
50 Kč
666. Odznak - Slezský požárník „4“
1
250 Kč
667. Čepicový odznak v kruhu, žlutá, červená, modrá, smalt, letovaná jehla,
1
30 Kč
668. Odznak - Bohumín - Oderberg 16.VIII. 1936 bronz postř.
1
30 Kč
669. Odznak - Stadion 1922 Sokol Brno, bronz
1
30 Kč
670. Odznak - Říšský sjezd Z.O.S. v Brně 1928 18.-19.VIII., bronz
1
30 Kč
671. Odznak - Budujeme a uhájíme republiku 20 let ČSR alpaka, signováno
1
30 Kč
672. Odznak - Bratr Jan Čapek 1918-1938 Nápis na trikoloře- Slet sokolské župy
Moravskoslezské 1938 v Mor. Ostravě-Přívoze, postř.
1
50 Kč
673. Odznak - 20.let Čs. samostatnosti Česká Třebová 3-4.XI 1938 Bronz
1
30 Kč
674. Odznak - Česká vlajka 1918-1938, porcelán zasazen v kovovém rámečku se spinkou,
sig.ZAK.CHR., částečně setřeno
1
30 Kč
675. Odznak - Česká vlajka
1
30 Kč
676. Odznak-Českému dítěti, matka s dítětem sedící u stromu, opření o štít se znakem se lvem,
značeno Karnet-Kyselý, hliník
1
30 Kč
677. Odznak - Československo - muž s ženou a vlajkou 1868, 1918, 1929 signováno Pichl, Wasner bronz 1
30 Kč
678. Odznak - 50 let Čs.sociální demokracie 1878-1928 značeno:výr.druž.zám.patent 59288, hliník
1
30 Kč
679. Odznak-Čs.svaz tělesné výchovy - 70.let, kulatý odznak překřížen lyžemi se čs.vlajkou,
1x ulomený úchyt
1
30 Kč
680. Odznak - Výročí 20 let republiky 1918-1938, hlava ženy- státní znak, postř.bronz
1
30 Kč
681. Odznak - Divadlo - Za zásluhy mat.:Ag, puncováno,
1
100 Kč
682. Odznak - Dr.Edvard Beneš - Národním křídlům značeno:Mincovna Kremnica, bronz
1
50 Kč
683. Odznak - Pres.Dr.E.Beneš, zinek
2
30 Kč
684. Odznak - President Dr.Edvard Beneš značeno Mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
685. Odznak - President E.Beneš, postř.
1
30 Kč
Československé staré do r.1945
www.zlatakorunacz.cz
- 29 -
Odznaky, knoflíky, označení
686. Odznak - Moravsko-slezské DTJ Brno 1938, cvičenec s moravskou orlicí, bronz
1
30 Kč
687. Odznak - D.T.J. smaltovaný odznak, černý smalt s červenými písmeny DTJ,
1
100 Kč
688. Odznak - Sjezd Hasičské župy Pojizerské v Daliměřicích 24.7.1927, bronz
1
80 Kč
689. Odznak - ČSR - Dobrovolný hasičský sbor Harmanec 25.V.1880-1930, bronz
1
80 Kč
690. Odznak - Sjezd slovenského hasičstva v Praze 1928, bronz, skv.
1
80 Kč
691. Odznak - 25 let Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry 11.VII. 1937, bronz
1
80 Kč
692. Odznak - 50. leté trvání hasičského sboru ve Svitávce 1885-1935, porcelán
1
80 Kč
693. Odznak - Msgr. Andrej Hlinka, Zasloužil se o Slovenský národ, 1864-1938 + trikolora, bronz
1
30 Kč
694. Výstava v Hodoníně 1922, T.G.Masaryk s dítětem, bronz
1
50 Kč
695. Odznak - Hanácko-valašská výstava v Holešově červenec-srpen 1914
výroba: Karnet-Kyselý Žižkov, patent 59288, hliník
1
50 Kč
696. Odznak - Česká čten.podpor.jednota Hor.Růžodol 50 let - 1888-1938, bronz
1
50 Kč
697. Odznak - Česká čtenářská podporující jednota v Hor.Růžodole, značeno: Pecina Turnov, postř.
1
50 Kč
698. Odznak - Obč.čten.beseda Hrdlořezy, postř.
1
50 Kč
699. Odznak - Jan Hus - upálení Jana Husa signace M.J., bronz
1
30 Kč
700. Odznak - Chudobín 27.5.1925 kalich a kříž, bronz
1
30 Kč
701. Odznak - 1. okrskové cvičení v Jablonci nad Nisou 10. července 1921 chybí zapinání, bronz
1
30 Kč
702. Odznak - Česká obchodní akademie v Jablonci n/Nisou, 1. ples 1929, bronz
1
50 Kč
703. Odznak - Smaltovaný odznak s kalichem, písm. ČCS, smalt
1
50 Kč
704. Odznak - Čtenářská beseda v Kolíně 1879-1929, bronz koroze
1
50 Kč
705. Odznaky - Konvolut 7 ks odznaků Bohuslavice, Ostrá Hůrka 1, Litomyšl, Ostrá Hůrka 2,
Košice, Praha a CHaloupka. Odznaky k sletům, výstavám..., bronz, oxid. 2x,
všem chybí špendlíky
1
30 Kč
706. Odznak - 1917-Zborov-1937 Župní sjezd ČsOL v Kostelci n/O. 19.-20.VI.1937 trikolora vzadu
V. Podivín výrobna odznaků Praha XI. letovaný špendlík, bronz
1
50 Kč
707. Odznak - Otevření Husova sboru v Kr. poli, Bronz
1
30 Kč
708. Odznak - 1918-1948 Bachmač - čsl. obec legionářská obec Krnov signováno:Neduchal, bronz
1
50 Kč
709. Odznak-Sjezd obce Legionářské, bronz
1
50 Kč
710. Odznak - Letovice městem 1936, Bronz
1
50 Kč
711. Odznak - Ležáky 1942 12.VI., hliník
1
30 Kč
712. Odznak - Krajinská výstava Východních Čech v Litomyšli 1929, sig. B.Rychta,
bronz letovaný špendlík
1
30 Kč
713. Odznak - Jubilejní sjezd I. pěv.župy Městec Králové 14.6.1928 značeno: Karnet-Kyselý, hliník
1
50 Kč
714. Odznak - Sjezd hostinských v Mladé Boleslavi 12.7.1927, bronz
1
80 Kč
- 30 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
715. Odznak - 32. sjezd jedn. ČSU úřed. samospráv v Mladé Boleslavi 13.-16.7.1927, bronz
1
50 Kč
716. Odznak - Výstava Severních Čech v Mladé Boleslavi 1927, bronz
1
50 Kč
717. Odznak - SK Mladá Boleslav dorost, postř.
1
50 Kč
718. Odznak - Řádný sjezd č.okresů v Mladé Boleslavi 13.7.1927, bronz
1
40 Kč
719. 25 let 12. okresu D.T.J., Mor.Ostrava 25.VI.-2.VII.1933, bronz
1
50 Kč
720. Odznak - Štefan Moyses - Velký biskup slovanský, prvý předseda slovenskej matice
Keď sme pevný základ temer z ničoho položiť mohli, bohdá že i celú budovu v krásnej podobe
vystavime, lepené zapínání, bronz
1
30 Kč
721. Odznak - muž s přilbou a kotvou, v dáli hrad, číslo 67129 číslovaný :67129, bronz
1
30 Kč
722. Odznak - muž s přilbou a kotvou, v dáli hrad, číslo 26156 číslovaný :26156, bronz koroze
-1
30 Kč
723. Odznak - Na Stráži zezadu popis:nezcizitelno, majetek ČKSOS,
provaznická spol Praha VII.sokol, Bronz
1
30 Kč
724. Odznak - Slavnost otevření české státní školy obecné v Návsí 5.IX.1926 hlava Komenského,
značeno Karnet-Kyselý, hliník
1
50 Kč
725. Štítek - Obchodní dům „u Johnů“ Nová Paka 2x každý různě veliký, dvě dírky na uchycení, bronz
1
30 Kč
726. Odznak - Výstava a 50.leté jub.řem.živn.jedn.v Nov.Benátkách 1930, bronz
1
50 Kč
727. Odznak - O.L.V. diskobolos, bronz
1
30 Kč
728. Odznak - Zemská zemědělská výstava v Olomouci 5.-13.září 1931, bronz
1
30 Kč
729. Odznak - Jubilejní slavnosti národní jednoty v Olomouci 29.XI 1935, Bronz
1
50 Kč
730. Odznak-Bezručova Opava, Bronz
1
30 Kč
731. Odznak - Tomáš.G.Masaryk - Den brannosti v Otrokovicích Baťově 1918-1938 - 12.VI. 1938,
bronz škr.
1
30 Kč
732. Odznak - Průmyslová a živnostenská kulturní a hospodářská výstava
v Orlové na Těšínsku 7.VI.1926 8.VIII chybí spinka, bronz
1
50 Kč
733. Odznak - Ostrá hůrka 1945 orel s trikolorou, železo
1
30 Kč
734. Odznak - Ostrá Hůrka 1918-1938 chlap se ženou, bronz
1
30 Kč
735. Odznak - Oslavy 70. výr.nar.P.Bezruče Ostrá Hůrka 12.září 1937- Památník, Bronz
1
30 Kč
736. Odznak - Osvobození 5.-9. květen lev, postř.
1
30 Kč
737. Odznak - Osvobození 9. květen, tank s hvězdou, bronz
1
30 Kč
738. Odznak - Výstava světového tisku Pardubice 1933, bronz
1
30 Kč
739. Odznak - II. Pražský vzorkový veletrh 1921 číslo 57453, bronz
1
30 Kč
740. Odznak - II.pražský vzorkový veletrh 1921 číslo 65509, bronz
-1
30 Kč
741. Odznak - Národ Praze, bronz
1
30 Kč
742. Odznak - Praha - Festival Pěvecké obce československé v Praze 1934 B.Smetana 1824-1884
A.Dvořák 1841-1904 značeno: Pichl Praha, bronz
1
30 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 31 -
Odznaky, knoflíky, označení
743. Odznak - Svatý Václav Praha 929-1929 sig. Šejnost, bronz
1
30 Kč
744. Odznak - 41.Pražské veletrhy - Prager Messe číslo:2333 postř.
1
50 Kč
745. Odznak - Přelouč - Padesátileté trvání spol. řezníků a uzenářů 9.6.1924 chybí spinka, bronz
1
80 Kč
746. Odznak - Přerov - Středomoravská výstava 1936, bronz
1
30 Kč
747. Odznak - Přerov 3.-10.září 1939 hanácké jarmark, bronz
1
30 Kč
748. Odznak - Ku světlému jubileu J.Blahoslava 1523-1923 v Přerově, bronz
1
50 Kč
749. Odznak - XIII.PVV číslo:1996, bronz
1
30 Kč
1
80 Kč
1
30 Kč
752. Odznak - Klopový odznak SIA značeno:mincovna Kremnica, stříbro?
1
30 Kč
753. Odznak - I. slet župě (Něgoš u Kotoru) 2.VI.1929 chybí zapínání, bronz
1
30 Kč
754. Odznak - Jan Žižka z Trocnova 1924 Slet sokolské župy plzeňské, bronz
1
30 Kč
755. Odznak - Odznak - Jan Žižka z Trocnova slet župy-jiná varianta, bronz
1
30 Kč
756. Odznak - IX. - Vavřínový věnec, smalt pozlac. bronz
1
30 Kč
757. Odznak - Zájezd ČOS na Slovensko 28.-29.6.1936 Podkarpatská Rus,
značeno Mincovna Kremnica, postř. bronz
1
30 Kč
758. Odznak - 40 let SL.M.O.L. 1898-1938, bronz
1
30 Kč
759. Odznak - Jezdecká akademie - Soběslavice 29.VIII.1937, bronz nep.ox.
1
80 Kč
760. Odznak - I.okrsek Soběslavice - 20. výročí Svazu družstevních rolníků 1938, bronz
1
30 Kč
761. Odznak - Sokol - jiný typ, bronz
1
30 Kč
762. Odznak - Kruhový medailonek sokol, na zavěšení, písmena S O K O L C N, postř. koroze
-1
30 Kč
763. Odznak Sokol, jiný typ, , postř.bronz
1
30 Kč
764. Odznak - Sokol 3 Ks odznaků každý jiný typ., bronz a postř. bronz
1
30 Kč
765. Odznak - 5 let Sokolský Olomouc Uherské Hradiště 4.6.-5.6.1911, bronz
1
80 Kč
766. Odznak - 50 let Sokola Duchcov, značeno: Pecina Turnov chybí spinka, bronz
1
30 Kč
767. Odznak - Sokol Opava 1884-1934 červené sklo, na šňůrce (trikolora)
1
30 Kč
768. Odznak - Sokol Šibenik 1899-1929, bronz
1
30 Kč
769. Odznak - 50.letí Sokola Přerovského 1871-1921, bronz
1
30 Kč
770. Odznak - Bratr Jan Čapek značeno:Mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
771. Odznak - Jindřich Fügner, podobizna na plastovém ovále, postř.
1
30 Kč
772. Odznak - Krajský slet sokolstva v Kopřivnici 5.VII.1931, bronz
1
30 Kč
773. Odznak - Krajový slet sokolstva v Orlové na Těšínsku 1929, Bronz
1
50 Kč
750. Odznak - Oslava 100 letého výročí používání ruchadla bratranců Veverků z Rybitví
14.-18. srpna 1927, Pardubice-Rybitví, bronz
751. Odznak - Upomínka na sjezd rodáků v Seničce 5.-6.-VII 1933 vzadu Karnet a Kyselý,
Továrna na odznaky, Praha - XI.Látková stuha s nápisem,
- 32 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
774. Odznak - Krajský slet sokolstva v Opavě 17.VI.-1.VII.1934 padesát let Sokola Opava, bronz
1
50 Kč
775. Odznak - Krajský slet sokolstva v Opavě 17.VI.1934 značeno:Pichl Praha, postř.bronz
1
50 Kč
776. Odznak - Miroslav Tyrš - tvůrce sokolství českého, postř.bronz
1
30 Kč
777. Spona Sokol, bronz
1
100 Kč
778. Spona Sokol menší typ, na dvě uchycení, stříbro? patina
1
100 Kč
779. Odznak - Tyršovy oslavy v Olomouci 1932 Miroslav Tyrš tvůrce sokolnictví českého,
bronz (ox.u jehly)
1
50 Kč
780. Odznak - IX. slet všesokolský v Praze s trikolorou, bronz letovaná spinka
1
30 Kč
781. Odznak - X. Všesokolský slet v Praze 1938 s trikolorou, bronz chybí spinka
1
30 Kč
782. Odznak - IX. Všesokolský slet v Praze Miroslav Tyrš - tvůrce sokolství českého Česká vlajka,
značeno:Pichl Praha, bronz
1
30 Kč
783. Odznak - VII. slet všesokolský, v Praze 1926 s trikolorou, bronz
1
30 Kč
784. Odznak - Sokol, postř.bronz
1
30 Kč
785. Odznak - SPB, hlava vlčáka, bronz
1
30 Kč
786. Odznak - Červené srdce, 1918-1938 Kde domov můj, noty s čs.mapou republiky, sklo
1
30 Kč
787. Odznak - SPP OV, železo
1
30 Kč
788. Odznak - Podtatranská výstava 5.-14.VII. 1929 Spišská Nová Ves, bronz
1
30 Kč
789. Odznak - Střelecký svaz, muž s puškou, terčem a čs. znakem, ražba Pichl Praha, bronz
1
80 Kč
790. Odznak - Svatováclavské dni orelstva v Praze, bronz
1
30 Kč
791. Odznak - 2 vojáci s granátem a československý znak, značeno:Bruha, bronz koroze
1
30 Kč
792. Odznak - SNR 5.V.1945, čsl.vlajka s mečem a lípov.ratolest, sklo
1
30 Kč
793. Odznak - Štefánik - Vých.sl.stud N hrdinovi, sig. Pospíšil, bronz
1
30 Kč
794. Odznak - Ľudovít Štúr, nazpět cesta nemožná..., razila mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
795. Štítek - Trade Mark Zach, Made in Czechoslovakia, Praha Žitná 40 („stříbrný“) postř.bronz
1
30 Kč
796. Štítek - Trade Mark Zach, Made in Czechoslovakia, Praha Žitná 40 („bronzový“)
dvě org.dírky na uchycení, bronz
1
30 Kč
797. Odznak - Za těšínsko chceme žít, slezská orlice, postř. bronz
1
30 Kč
798. Odznak - Vsacko - Presidentu Masarykovi - úmrtí - s černou stuhou, bronz letovaná jehla
1
30 Kč
799. Odznak - T.G.Masaryk - 80. narozeniny prvého presidenta ČSR 1930, bronz
1
30 Kč
800. Odznak - T.G.Masaryk - Týden osvěty, postř. bronz
1
30 Kč
801. Odznak - T.G.Masaryk, mladší podobizna, bronz
1
30 Kč
802. Odznak - President osvoboditel T.G.Masaryk, nar.1850, zemř. 1937, černá stuha, bronz
1
30 Kč
803. Odznak - President T.G.Masaryk - úmrtí + černá stuha, sign.Pichl, bronz
1
30 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 33 -
Odznaky, knoflíky, označení
804. Odznak - C.G.M. - T.G.M. olympijský oheň, postř.bronz ulomený špendlík
1
30 Kč
805. Odznak - Verejné preteky v behu na lyžiach Trenčín 1941 značeno Mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
806. Odznak - Dětská a lidová slavnost v Trutnově 3/VI.1923 Stráž na pomezí chybí zapínání, bronz
1
50 Kč
807. Odznak - Krajinská výstava v Turnově 1925 značeno:V.Pecina Turnov, chybí zapínání, postř.bronz 1
30 Kč
808. Odznak - Závody Podkrkonošského sboru selských jízd v Turnově 1.VII 1934
chybí zapínání, koroze
-1
50 Kč
809. Odznak - Výstava Slovácka 1937 Uherské Hradiště, sig. značen: Mincovna Kremnica, bronz
1
50 Kč
810. Odznak - Ústř. jednota porodních asistentek RČS - ve službách národa, Bronz
1
50 Kč
811. Odznak - Odhalení pamětní desky M.Ot. Ostrčilovi ve Váp. Podole 16.VIII.1936, bronz ox. skv.
1
30 Kč
812. Odznak - Velká Bystřice - Sbor Mistra Jana Husa, otevření 6.6.1937, bronz
1
50 Kč
813. Odznak - Legionář 23.IX.1914, bronz
1
50 Kč
814. Odznak - Mistr Eduard Vojan- český tragéd 31.V.1920 sign.Mil.Beutler, bronz
1
30 Kč
815. Odznak - Věř-cvič- 27.okresu F.D.T.J. Vysoké Mýto 1922, bronz
1
30 Kč
816. Odznak - Za vlast popis v zadu:PAT.O, FK.PROVAZNÍK, PRAHA VII.,
(ulomená jehla) postř.bronz
1
30 Kč
817. Odznak - Závody čs. branné moci 1928 sign. Pichl, bronz
1
50 Kč
818. Odznak - Žilina - Hubertova jazda 1936, bronz
1
30 Kč
819. Odznak - Bez nehody 500.000km, Ag punc.
1
200 Kč
820. Odznak - Bez nehody 50 000 km, plech
1
100 Kč
821. Odznak - Bez nehody 500 000 km, Ag punc.
1
200 Kč
822. Odznak - Bez nehody 750 000 km, Ag punc.
1
200 Kč
823. Odznak - Inspektor bezpečnosti práce,
1
30 Kč
824. Odznak - Hlídka bezpečnosti práce,
1
30 Kč
825. Výstava Čs. strojírenství Brno 1955,
1
30 Kč
826. Odznaky BPPOV - 3Ks odznaků, každý jiný,
1
30 Kč
827. Odznak - PPOV I., BPPOV II., BPPOV IV. 3 Ks odznaků,
1
30 Kč
828. Odznak - Člen brigády socialistické práce,
1
30 Kč
829. Odznak - Člen zálohy BSP,
1
30 Kč
830. Odznak-Budoucnost Prostějov, hliník
1
30 Kč
831. Buď připraven k práci a obraně vlasti „S“, bronz
1
30 Kč
832. Buď připraven k práci a obraně vlasti „M“, bronz
1
30 Kč
833. Odznak - Nejlepší pracovník Bytostav Ostrava,
1
30 Kč
Československé pracovní a od r.1946
- 34 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
834. Odznak - Připraven k civilní obraně - 3Ks každý jiný,
1
30 Kč
835. Odznak - Vzorný pracovník CO + miniatura,
1
30 Kč
836. Odznak - Vzorný pracovník CO ČSSR + miniaturní odznak,
1
50 Kč
837. Odznak - Vzorný pracovník civilní obrany ČSSR + miniaturní odznak,
1
50 Kč
838. Odznak - Dobrovolná sestra Čs.červeného kříže, smalt
1
50 Kč
839. Odznaky- Československého červeného kříže 13 Ks každý jiný,
1
50 Kč
840. Odznak - SPB, odznak svazu protifašistických bojovníků,
1
30 Kč
841. Odznak - Vzorný pracovník ČEZ,
1
30 Kč
842. Odznak - Vzorný pracovník ČEZ-OKE,
1
30 Kč
843. Odznak - Zasloužilý pracovník ČSBD,
1
30 Kč
844. Odznak - Vzorný pracovník ČSBD,
1
30 Kč
845. Odznak - Vzorný pracovník Lokomotivní depo Ostrava,
1
30 Kč
846. Odznak - Zasloužilý pracovník Střední dráhy,
1
30 Kč
847. Odznak - Nejlepší pracovník střední dráhy, ČSD Střední dráha,
1
30 Kč
848. Odznak - Za aktivní činnost pro rozvoj socialistické železnice, ČSD Provozní oddíl Ostrava,
1
30 Kč
849. Odznak – Za aktivní práci pro socialismus, ČSD Provozní oddíl Ostrava,
1
30 Kč
850. Odznak-ČSM, smalt
1
30 Kč
851. Odznak - ČSM Čestný odznak,
1
30 Kč
852. Odznak - ČSM Úderník,
1
50 Kč
853. Odznak - ČSPB (Český svaz protifašistických bojovníků),
1
30 Kč
854. Odznak-100 let ČSPO (Československý svaz požární ochrany),
1
30 Kč
855. Odznak - ČSPO - Za příkladnou práci (Československý svaz požární ochrany),
na šroubek (chybí), číslo 22732, smalt
1
50 Kč
856. Odznak - ČSTV (na uchycení),
-1
30 Kč
857. ČSTV - III. výkonnostní třída,
1
30 Kč
858. Odznak-ČSTV, číslo 3792, smalt
1
30 Kč
859. Odznak - ČSVTS 25.výročí založení 1955-1980, Čs.vědeckotechnická společnost,
1
30 Kč
860. Den horníků -Den výstavby Ostravska 9.9.1951, bronz
1
30 Kč
861. Odznak - Den horníků - Den výstavby Ostravska 10.9.1950, hliník
1
30 Kč
862. Odznak - Nejlepší pracovník dopravy (autobus), na šroubek,
1
30 Kč
863. Odznak - Nejlepší pracovník dopravy (el.lokomotiva),
1
80 Kč
864. Odznak - Nejlepší pracovník dopravy (trolejbus),
1
80 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 35 -
Odznaky, knoflíky, označení
865. Odznak - za dlouholetou práci v dopravě - 10 let („bronzový“) + miniaturní odznak,
1
30 Kč
866. Odznak - za dlouholetou práci v dopravě - 20 let („stříbrný“) + miniaturní odznak,
1
30 Kč
867. Odznak - Za dlouholetou práci v dopravě - 30 let („zlatý“) + miniaturní odznak,
1
30 Kč
868. Odznak - Vzorný pracovník DPMO Ostrava,
1
50 Kč
869. Odznak - zasloužilý pracovník DPMO Ostrava, číslo 29,
1
80 Kč
870. Dva roky práce - dva stupně k blahobytu 1947-1948, bronz
1
30 Kč
871. Odznak - Budovatel energetiky,
1
30 Kč
872. Odznak - Za věrnost energetice („zlatý“)+ miniaturní odznak,
1
50 Kč
873. Odznak - Za věrnost energetice („stříbrný“)+ miniaturní odznak,
1
50 Kč
874. Odznak - Budovatel Ervěnického koridoru SHR+ miniatura,
1
50 Kč
875. Festival mírového budování Olomouc 2.-10.IX.1950, bronz
1
30 Kč
876. XII. Filmový festival pracujících Československo 1961, bronz
1
30 Kč
877. Odznak - Za rozvoj okresu Frýdek-Místek 1945-1975,
1
30 Kč
878. Odznak - Julius Fučík - Lidé bděte!malý typ, bronz
1
30 Kč
879. Odznak - Julius Fučík - Lidé bděte!, velký typ, bronz
1
30 Kč
880. Odznak - Julius Fučík - Lidé bděte! + miniaturní odznak, bronz
1
50 Kč
881. Odznak - Celoštátna súťaž požiarnych družstiev, bronz
1
30 Kč
882. Odznak-70. let požární ochrany v Dolním Benešově 1886-1956, bronz
1
50 Kč
883. Odznak - HCHZ (Moravsko chemické závody)- Za zásluhy v LM, na šroubek (chybí)
1
30 Kč
884. Odznak - Nejlepší pracovník HM (hutní montáže),
1
30 Kč
885. Odznak - Vzorný pracovník HM(hutní montáže),
1
30 Kč
886. Odznak - Za kvalitní práci HM (hutní montáže)+ miniaturní odznak,
1
30 Kč
887. Odznak - Podnikové vyznamenání Hutní projekt Praha,
1
30 Kč
888. Odznak - Nejlepší pracovník hutnictví a strojírenství + miniaturní odznak,
1
50 Kč
889. Odznak - Zasloužilý pracovník hutnictví a těž. strojírenství,
1
30 Kč
890. Odznak - Za zásluhy o chovatelství,
1
30 Kč
891. Odznak - Vzorný pracovník CHZ DUKLA (chemické závody),
1
30 Kč
892. Odznak - Vzorný pracovník CHZ 1851 (chemické závody),
1
30 Kč
893. Odznak - V jednotě je síla 27.VII.1947 II. Javorina, červené sklo
1
30 Kč
894. Odznak - Jezdím bez nehod - stupeň III. + miniaturní odznak,
1
50 Kč
895. Odznak - Jezdím bez nehod - stupeň IV. + miniaturní odznak,
1
50 Kč
896. Odznak - Jezdím bez nehod - stupeň V.,
1
30 Kč
- 36 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
897. Odznak - Jezdím bez nehod - stupeň VI. + miniaturní odznak,
1
50 Kč
898. Odznak - Čs.junák - členský odznak číslo 7042, bronz ox.
1
50 Kč
899. Odznak - Čs.junák - členský odznak, malý typ, postř.bronz
1
30 Kč
900. Odznak - Šest set let Karlovy university 1348-1948 na klopu, bronz
1
30 Kč
901. Odznak - Šest set let Karlovy university 1948 značeno: Mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
902. Odznak - Za zásluhy o rozvoj okresu Karviná,
1
30 Kč
903. Odznaky klopové 3 Ks +svatůstka, 2x sport, 1x včela a sv.Josef,
1
30 Kč
904. Odznak - Práci čest KOH-I-NOOR BÍLOVEC 1828-1978- Massag 150,
1
30 Kč
905. Odznak-Kroměříž 1848-1948, bronz ox.
1
30 Kč
906. Odznak-Kroměřížský rok 1948, bronz
1
30 Kč
907. Odznak - 50.výročie založenia KSČ Za zveľadenie Bratislavy 1971,
1
50 Kč
908. Odznak - Za pracovní iniciativu k XVII.sjezdu KSČ FMPE/ÚV OSPHE,
1
30 Kč
909. Lanškroun - 700 rok 1246-1946, bronz
1
30 Kč
910. Odznak-LJ 1854-1954, bronz
1
30 Kč
911. Odznak - Vzorný milicionář („zlatý“),
1
30 Kč
912. Odznak - Vzorný milicionář („stříbrný“),
1
30 Kč
913. Odznak - Lidové milice, hvězda, na šroubek, smalt
1
100 Kč
914. Odznak - Lidové milice,
1
30 Kč
915. Odznak - Martin - Matica slovenská 1863-1963, bronz
1
30 Kč
916. Odznak - Nejlepšímu pracovníku MHD,
1
50 Kč
917. Odznak - Nejlepší pracovník MCHZ (Moravské chemické závody),
1
30 Kč
918. Odznak - Zasloužilý pracovník MCHZ (Moravské chemické závody), smalt
1
50 Kč
919. Odznak - Nejlepší pracovník -Ministerstvo lesního a vodního hospodářství,
1
30 Kč
920. Odznak - Vynikající pracovník -Ministerstvo zemědělství a výživy,
1
30 Kč
921. Odznak - Mladý technik, část.smalt.,
1
30 Kč
922. Odznak - Festival Mondial Monaco 1981, smalt
1
30 Kč
923. Moravská brigáda Olomouc 1945-8.V.-1946, bronz
1
30 Kč
924. Odznak - Za zásluhy o rozvoj oboru MP 1943-1973,
1
30 Kč
925. Odznak - Nejlepší pracovník MPP,
1
30 Kč
926. Odznak - OKD-Nejlepší pracovník MP,
1
30 Kč
927. Odznak - Vedoucí MP (Moravské plynárny),
1
30 Kč
928. Odznak - Vzorný pracovník MŠ ČSR, (Ministerstvo školství), číslo 469,
1
150 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 37 -
Odznaky, knoflíky, označení
929. Odznak - Zasloužilý pracovník MŠ ČSR (Ministerstvo školství), číslo 1577,
1
150 Kč
930. Odznak - Nejlepší pracovník Teplotechny,
1
30 Kč
931. Odznak - Nejlepší pracovník bytového družstva, číslo 3672 + miniatura, smalt
1
100 Kč
932. Odznak - Nejlepší pracovník HŽ (Hutnictví železa),
1
30 Kč
933. Odznak - Nejlepší pracovník podniku LNH, poleptán
1
30 Kč
934. Odznak - Zasloužilý pracovník Válcoven NHKG,
1
30 Kč
935. Odznak -NHKG - Zlepšovatel, starší typ, smalt
1
50 Kč
936. Odznak - NHKG - Zlepšovatel, novější typ,
1
30 Kč
937. Odznak - Nejlepší pracovník NHKG + miniaturní odznak,
1
50 Kč
938. Odznak - NHKG - Mladý budovatel,
1
30 Kč
939. Odznak - NHKG - Nejlepší učeň (miniatura),
1
30 Kč
940. Odznak - Za věrnost závodu NHKG 1951 -1961 + 2x miniaturní odznak,
1
50 Kč
941. Odznak - Průkopník bezpečné práce NHKG,
1
30 Kč
942. Odznak - Zasloužilý pracovník NHKG + miniaturní odznak,
1
50 Kč
943. Odznak - NHKG - První stavba socialismu 1951-1976,
1
30 Kč
944. Odznak - NHKG 30 let,
1
30 Kč
945. Odznak - Nejlepší pracovník NHKG + miniaturní odznak,
1
50 Kč
946. Odznak - Zasloužilý pracovník Oděvy Olomouc,
1
30 Kč
947. Odznak - Vzorný pracovník OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny),
1
30 Kč
948. Odznak - Držitel rekordu 8.PLP OKD,
1
30 Kč
949. Odznak - Vzorný pracovník podniku Důl Vítězný únor Ostrava,
1
50 Kč
950. Odznak - Úspěšný zlepšovatel Důl Jan Šverma,
1
50 Kč
951. Odznak - Čestný odznak ROH OKR Důl Jan Šverma,
1
50 Kč
952. Odznak - Zasloužilý pracovník Dolu Jan Šverma,
1
50 Kč
953. Odznak - Zasloužilý pracovník Dolu Hlubina + 2 x miniaturní odznak,
1
80 Kč
954. Odznak - Za věrné služby v hornictví - OKD 25 let (klopový),
1
50 Kč
955. Odznak - Za věrné služby v hornictví - OKD 25 let (klopový), razila Mincovna Kremnica,
1
50 Kč
956. Odznak - Nejlepšímu pracovníku v oboru OKD,
1
50 Kč
957. Odznak – Nejlepší pracovník OKD Geologické služby,
1
50 Kč
958. Odznak - Vzorný pracovník OKD + miniaturní odznak,
1
50 Kč
959. Odznak - Nejlepší pracovník OKD,
1
50 Kč
960. Odznak - Nejlepší pracovník OKD(miniaturní odznak),
1
50 Kč
- 38 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
961. Odznak - Za výstavbu Dolu Staříč,
1
50 Kč
962. Odznak - Vzorný pracovník OKD+ miniatura,
1
50 Kč
963. Odznak - Brigádník čs.dolů, bronz
1
50 Kč
964. Odznak - Za věrnost OKD 1.stupeň,
1
50 Kč
965. Odznak - Za věrnost OKD 4.stupeň,
1
50 Kč
966. Odznak - Vzorný pracovník Ostravsko-karvinské koksovny Ostrava,
1
50 Kč
967. Odznak - Okolo ČSSR 1963, na šroubek, smalt
1
30 Kč
968. Odznak - Za výstavbu okresu Opava,
1
30 Kč
969. Odznak - Za socialistickou Ostravu,
1
30 Kč
970. Odznak - Za socialistickou Ostravu + miniaturní odznak,
1
30 Kč
971. Odznak - Za socialistickou Ostravu,
1
30 Kč
972. Odznak - 700 let města Ostravy,
1
30 Kč
973. Odznak - Za šíření Marx-leninských ideí Uděluje MV KSČ Ostrava,
1
30 Kč
974. Odznak-4.vylučovací olympijská soutěž Ostrava 1948, kůň s podkovou, Bronz
1
50 Kč
975. Odznak - Za Ostravu krásnější 1945-1965,
1
30 Kč
976. Odznak - Společně v boji za vítězství Tridsiate výročie oslobodenia
Československa Sovietskou armádou,
1
30 Kč
977. Odznak - Památná čs.opevnění 4.hraničářského pluku Hlučín 1938-1998,
1
30 Kč
978. Odznak - Památná čs.opevnění 4.hraničářského pluku Hlučín 1938-1998 jiný typ,
1
30 Kč
979. Odznak - Za věrnost podniku plynárny,
1
30 Kč
980. Odznak - Vzorný pracovník podniku plynárny+ miniaturní odznak,
1
50 Kč
981. Odznak - Nejlepší pracovník polygrafického průmyslu,
1
30 Kč
982. Odznak - Vzorný pracovník oboru-Potravinářský obchod,
1
30 Kč
983. Odznak - PPOV, velký typ, smalt,
1
30 Kč
984. Odznak - PPOV - I. velký typ, smalt
1
30 Kč
985. Odznak - PPOV malý typ „stříbrný“,
1
30 Kč
986. Odznak - PPOV-I. - malý typ, pošk. smalt
1
30 Kč
987. Odznak-Praděd- Celonárodní oslavy osvobození jeskyníků 5.-7.července 1946, Bronz
1
30 Kč
988. Praha- Karlův most, bronz
1
30 Kč
989. Odznak - Budovatel Hlavního města Prahy,
1
30 Kč
990. Odznak - Praha 5.5.-9.5.1945 40. výročí Pražského povstání MV ČSPB Praha,
1
30 Kč
991. Odznak - Praha-Warszawa - Rudé právo -Glos ludu 1.-9.V.1948, hliník
1
30 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 39 -
Odznaky, knoflíky, označení
992. Odznak-I.sjezd národní revoluce v Praze 26.x-28.x 1946, bronz
1
30 Kč
993.
1
30 Kč
994. Odznak - Průkopník socialistické práce - srp a kladivo ve žlutém provedení,
1
30 Kč
995. Odznak - Nejlepší technik oboru Průmyslové stavitelství Brno,
1
30 Kč
996. Odznak - Zasloužilý pracovní oboru - Průmyslové stavitelství Brno,
1
30 Kč
997. Odznak - Nejlepší pracovník oboru Průmyslové stavitelství GŘ Brno + miniaturní odznak,
1
50 Kč
998. Odznak - Nejlepší pracovník oboru Průmyslové stavitelství GŘ Brno, smalt
1
30 Kč
999. Odznak - Vzorný pracovník oboru Průmyslové stavitelství Brno,
1
30 Kč
1000. Odznak - Racionalizátor,
1
30 Kč
1001. Odznak - ROH - Odborářská miliarda 1973 Za úsporu materiálových nákladů,
1
30 Kč
1002. Odznak - Za odborářskou práci,
1
30 Kč
1003. Odznak - Za práci v ROH Městská odborová rada - Ostrava 1968,
1
30 Kč
1004. Odznak - Průkopník socialistické práce, ROH - socialisticky pracovat-socialisticky žít,
1
30 Kč
1005. Odznak - SČSP, hvězda s Leninem a Gottwaldem,
1
30 Kč
1006. Odznak - SČSP, Československá a Ruska vlajka,
1
30 Kč
1007. Odznak - SČSP, dva vojáci v objetí,
1
30 Kč
1008. Odznak - SČSP, dva vojáci v objetí-jiný typ,
1
30 Kč
1009. Odznak - ÚV SČSP Za zásluhy o Československo-sovětské přátelství ÚV SČSP,
1
30 Kč
1010. Odznak - SČSP - Společný let SSSR-ČSSR,
1
30 Kč
1011. Odznak - Za záslužnou práci v SČSP K 40.výročí října, vyryto: Havránek Ludvík,
1
30 Kč
1012. Odznak - SČSP -Brigáda socialistické práce Socialisticky žít-socialisticky pracovat,
1
30 Kč
1013. Odznak-XIV.sjezd veleobce sdruž.obcí baráčníků v Praze 5.-6.VII.1947, bronz
1
50 Kč
1014. Odznak-Se Sovětským svazem na věčné časy 1945-1953, tank, bronz
1
30 Kč
1015. Odznak - Zasloužilý zlepšovatel Severomoravský kraj MH,
1
30 Kč
1016. Odznak - Za rozvoj Severomoravského kraje,
1
30 Kč
1017. Odznak - Za rozvoj SM kraje,
1
30 Kč
1018. Odznak - Za rozvoj SM kraje 1945-1975,
1
30 Kč
1019. Odznak - Nejlepší pracovník Severomoravské plynárny + miniaturní odznak
1
30 Kč
1020. Odznak-IX.sjezd ČOS 1951, bronz
1
30 Kč
1021. Odznak-Sjezd Řemesla Praha 1946, Bronz
1
30 Kč
1022. Odznak - skautský odznak - CZU-WAJ, malý typ,
1
30 Kč
1023. Odznak-Slovanská zemědělská výstava v Praze 1948, bronz
1
30 Kč
Odznak - Čs.numismatická společnost v Praze 1919-1969, bronz
- 40 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
1024. Odznak - Zasloužilý pracovník SMPM,
1
30 Kč
1025. Odznak - Zasloužilý pracovník SMPM, smalt
1
30 Kč
1026. Odznak - Za zásluhy - 30 let SMPM,
1
30 Kč
1027. Odznak - Tyršův odznak zdatnosti, velký typ na šroubek, bronz skv.
1
30 Kč
1028. Tyršův odznak zdatnosti, malý typ, hliník zlomený špendlík
1
30 Kč
1029. Odznak-XI . Všesokolský slet v Praze- minatura, bronz
1
30 Kč
1030. Odznak-XI. Všesokolský slet v Praze 1948, jiný typ,
1
30 Kč
1031. Odznak-Všesokolský slet v Praze 1948 s trikolorou, bronz
1
30 Kč
1032. Odznaky celostátní spartakiády 4 Ks každý jiný,
1
30 Kč
1033. Odznak-II.letní spartakiáda spřátelených armád ČSSR 1962, bronz
1
30 Kč
1034. Odznak - II. celostátní spartakiáda 1960 + miniaturní odznak
30 Kč
1035. Odznak - Za zásluhy - II.celostátní spartakiáda 1960,
1
30 Kč
1036. Odznak - Ústřední rada PO SSM 1949-1989,
1
30 Kč
1037. Odznak - Za aktivní práci v SSM,
1
30 Kč
1038. Odznak - Za socialistickou výchovu („stříbrný“) Socialistický svaz mládeže,
1
30 Kč
1039. Odznak - Za socialistickou výchovu („bronzový“) Socialistický svaz mládeže, chybí zapínání
1
30 Kč
1040. Odznak - Za pracovní úspěchy SSM ČSSR XIII.SF MS,
1
30 Kč
1041. Odznak - ZENIT SSM-Mistr zítřka („bronzový“),
1
30 Kč
1042. Odznak - ZENIT SSM-Mistr zítřka („stříbrný“),
1
30 Kč
1043. Odznak - ZENIT SSM,
1
30 Kč
1044. Odznak - SSM -Za příkladnou práci v ČSLA, na šroubek
1
50 Kč
1045. Odznak - 40.výročí Stalingradské bitvy 1943-1983,
1
30 Kč
1046. Odznak - Vzorný pracovník státního obchodu + miniaturní odznak,
1
50 Kč
1047. Odznak - Nejlepší pracovník stavebnictví + miniaturní odznak,
1
50 Kč
1048. Odznak - Vzorný pracovník stavebnictví + miniaturní odznak Ministerstvo stavebnictví
ČSR Český výbor odborového svazu,
1
30 Kč
1049. Odznak - Zasloužilý pracovník - Stavoprojekt Ostrava,
1
30 Kč
1050. Odznak - Svaz invalidů - Za zásluhy I. („bronzový“),
1
100 Kč
1051. Odznak - Svaz invalidů - Za zásluhy I. („stříbrný“),
1
100 Kč
1052. Odznak - Svazarm - rozhodčí,
1
50 Kč
1053. Odznak - Svazarm - čestný odznak,
1
30 Kč
1054. Odznak - Zvazarm SSR - slovenský typ,
1
30 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 41 -
Odznaky, knoflíky, označení
1055. Odznak - 55. výročí konce II. světové války + bronzová medaile,
1
50 Kč
1056. A.B.Svojsík 1911-1946-skautský odznak, bronz
1
100 Kč
1057. Odznak-Tachov 1427-1957, bronz
1
30 Kč
1058. Odznak - Telovýchovné slavnosti na Slovensku 1958, bronz
1
30 Kč
1059. Odznak-Předsletové tělovýchovné slavnosti československých škol v Praze 12.-30.VI.1947
značeno: Mincovna Kremnica, bronz
1
30 Kč
1060. Odznak - Za pracovní výsledky a obětavost TESLA ELTOS,
1
30 Kč
1061. Odznak - Za pracovní výsledky a obětavost TESLA ELTOS („stříbrný“ + modrý smalt)
1
40 Kč
1062. Odznak-Terezín - 30.výročí osvobození, bronz
1
30 Kč
1063. Odznak-16.9.1945 - Terezín 12.5.1946 - Malá pevnost, postř.železo
-1
30 Kč
1064. Odznak - Nejlepší pracovník těžkého průmyslu,
1
30 Kč
1065. Odznak - Budovatel tranzitního plynovodu,
1
30 Kč
1066. Odznak - Nejlepší pracovník Trust podniků SLP,
1
30 Kč
1067. Odznak - Tyršův odznak zdatnosti (na šroubek)+ miniaturní odznak, bronz
1
50 Kč
1068. Odznak - Učit se socialistický pracovat a žít Člen zálohy BSP,
1
30 Kč
1069. Odznak-Účastník SZBZ 1954 Svazarm,
1
30 Kč
1070. Odznak - Zasloužilý pracovník VHJ STS OZS, smalt
1
30 Kč
1071. Odznak - Vzorný pracovník VHJ UNICHEM,
1
30 Kč
1072. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 80. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1
30 Kč
1073. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 1979 35.výročí SNP,
1
30 Kč
1074. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 1982 65. výročí VŘSR, všeodborový sjezd ROH,
1
30 Kč
1075. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 1978 Únor 1948-1978,
1
30 Kč
1076. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 1985,
1
30 Kč
1077. Odznak - Vítěz socialistické soutěže 5. 1986-1990,
1
30 Kč
1078. Odznak - Nejlepší pracovník Vítkovických staveb,
1
30 Kč
1079. Odznak - Nejlepší pracovník VS Ostrava + miniaturní odznak,
1
30 Kč
1080. Odznak - Vzorný pracovník VOKD+ miniatura,
1
40 Kč
1081. Odznak - Vynikající pracovník podniku Lesy,
1
30 Kč
1082. Odznak-Výkonnostní třída II., postř.bronz
1
30 Kč
1083. Odznak-Výkonnostní třída „M“, bronz
1
30 Kč
1084. Odznak - Vzorný pracovník závodu Lesy ČR,
1
30 Kč
1085. Odznak - Vzorný voják („stříbrný“), hliník
1
30 Kč
1086. Odznak - Vzorný voják („zlatý“), bronz
1
30 Kč
- 42 -
www.zlatakorunacz.cz
Odznaky, knoflíky, označení
1087. Odznak - Zasloužilý zlepšovatel Vítkovice,
1
50 Kč
1088. Odznak - Vítkovice ČSSR 35 let + miniaturní odznak,
1
40 Kč
1089. Odznak - Zasloužilý pracovník koncernu Vítkovice + miniaturní odznak,
1
40 Kč
1090. Odznak - Vítkovice - 60 let KSČ + miniaturní odznak,
1
40 Kč
1091. Odznak - Vzorný pracovník - koncern Vítkovice,
1
30 Kč
1092. Odznaky - VÍTKOVICE - 3 miniatury odznaků 35 let ČSSR; 90 let; 150 let,
1
30 Kč
1093. Odznak - Vítkovice - VŘSR 1917-1962 VÍTKOVICE - železárny a strojírny
Klementa Gottwalda, PV KSČ,
1
40 Kč
1094. Odznak - VŽKG - Za věrnost („zlatý“),
1
30 Kč
1095. Odznak - VŽKG -Za věrnost („stříbrný“),
1
30 Kč
1096. Odznak - VŽKG - Za věrnost („bronzový“),
1
30 Kč
1097. Odznak - VŽKG - Za věrnost 25 let + miniaturní odznak,
1
30 Kč
1098. Odznak - VŽKG - Za věrnost 35 let,
1
30 Kč
1099. Odznak - VŽKG - Za věrnost 40 let,
1
30 Kč
1100. Odznak - Zasloužilý zlepšovatel VŽKG + miniaturní odznak,
1
100 Kč
1101. Odznak - Nejlepší pracovník VŽKG,
1
30 Kč
1102. Odznak - Zasloužilý pracovník VŽKG,
1
30 Kč
1103. Odznak - Za obětavou politickou a veřejnou činnost,
1
30 Kč
1104. Odznak - Zasloužilý pracovník oboru,
1
30 Kč
1105. Odznak - Zasloužilý pracovník,
1
30 Kč
1106. Odznak - Zasloužilý pracovník HŽ (Hutnictví železa),
1
30 Kč
1107. Odznak - Za zásluhy o výstavbu,
1
30 Kč
1108. Odznak - Budovatel socialistického zemědělství,
1
30 Kč
1109. Odznak - Zasloužilý pracovník zemědělství a výživy Za zásluhy o rozvoj socilaistického
zemědělství a potravinářského průmyslu,
1
30 Kč
1110. Odznak-Župní slet Ostrava 1948, postř.bronz
1
30 Kč
MEDAILE
Medaile podle autorů
1111. Andres Petr-Universita Purkyně, stříbro? průměr 80mm signováno, rysk.
1/1
500 Kč
1112. Anýž-Výstava drobného zvířectva Bratislava 6.-8.12.1931, signováno, bronz; průměr 50mm;
1/1
150 Kč
1113. Babka Karel-František Palacký 1798-1876 Otec národa - veškerá moc ve státu vychází
z lidu bronz; průměr 60mm signováno, lak.
1/1
100 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 43 -
Medaile
1114. Babka Karel-František Palacký 1798-1876 Otec národa - veškerá moc ve státě vychází z lidu,
postř. hliník ; průměr 60mm signováno,
1/1
100 Kč
1115. Balmberger -Otto kníže Bismark 30.7.1898 bronz; průměr 50mm signováno,
0/0
800 Kč
1116. Beutler Miroslav -Rudolf Pilát 26.3.1875-26.3.1945 Svému dlouholetému předsedovi
a čestnému členu k šedesátce ČNS, bronz; průměr 50mm; signováno,
1/1
80 Kč
1117. Beutler Miroslav -20.let výročí vzniku Československa 28.10.1918-1938 bronz; průměr 65mm
drobné škrábance, částečně lakovaná,
1/1
150 Kč
1118. Březa R.- 2. Ženijnímu pluku - město Kroměříž Slovensko - Kroměříž - Sibiř 1935
postříbřená bronz, signováno orig. etue,
1/1
500 Kč
1119. Brůha D. -Dr. Miroslav Tyrš 1832-1884 - 100. výročí narození svého tvůrce 1932 Československé sokolstvo, Ag; Punc 987/1000 průměr 42mm, patina drobné hranky, škrábance
1/1
1200 Kč
1120. Čák Jan -400.povýšení Příbrami na královské horní město 1579-1979, ČNS-Příbram, Ag punc.
900/1000 průměr 34mm orig. etue, „PROOF“ oxid.skvrny
300 Kč
1121. Doell F. -Vzpomínka na zámek Heidelberg 1764, měď ; průměr 40mm, nepatrné hranky
1/1
800 Kč
1122. Doležal Rudolf -Intronizace Dr. Matocha 1848, bronz; průměr 50mm Taul 406,
1/1
150 Kč
1123. Drentwett D. -Kardinál arcibiskup Scitorský, cín průměr 40mm skvrnky, hranky
-1/-1
300 Kč
1124. Drentwett F. -Sdružení za práva lidu a blaho lidu - Německý parlament 1848,
cín průměr 38mm signováno, hranky
0/0
500 Kč
1125. Dubois Alphee -Za zásluhy - Ministerstvo zemědělství Francie, Ag značeno signováno,
1/1
500 Kč
1126. Gajda -VŠB Ostrava - 30 let VŠB Ostrava 1975, pozl.tombak průměr 70mm signováno,
1/1
50 Kč
1127. Gajda -VŠB Ostrava- 30 let VŠB Ostrava1975, postř. tombak průměr 70mm signováno, skv.
1/1
50 Kč
1128. Hanke Adolf -Jednostr.br.plaketa 55x70 Ludwig Neumann 11.4.1873-11.4.1923,
1
1129. Haruba Jiří -Petr Parléř 1330-1399 drobná plastika 1979, bronz; průměr 38mm signováno,
1/1
50 Kč
1130. Horejc Jaroslav -Okupace Československa 15.3.1939 Hák. kříže, Pravda vítězí,
bronz zlac. signováno průměr 38mm,
1/1
500 Kč
1131. Horejc Jaroslav -Československá obec sokolská - Na paměť XI. Všesokolského sletu v Praze 1948,
Ag punc. 500/1000 signováno,
1/1
250 Kč
1132. Housa Vladislav -VOKD 30. let 1951-1981 Výstavba ostravsko - karvinských dolů
průměr 60mm tombak,
1/1
50 Kč
1133. Jindřich Fügner - jednostranná medaile, bílý kov, stříbro? signováno Babka, skvrnky
1/-
350 Kč
1134. Kolařský Zdeněk -Prof.Dr.František Drastík Svaz kováren České republiky signováno,
tombak průměr 65mm číslováno 7 !!!,
1/1
150 Kč
1135. Koreň Josef -Za 40 let práce v OKD průměr 70mm, postříbřený tombak,
1/1
150 Kč
1136. Láska Miloš -Jan Masaryk - ministr zahraničí 14.9.1886-10.3.1948 - Na paměť udělení čestného
doktorátu filosofickou fakultou Masarykovy university v Brně 13.1.1948 signováno, bronz;
průměr 60mm Floss 76,
1/1
200 Kč
1137. Láska Miloš -T. G. Masaryk - President, osvoboditel 7.3.1850-14.9.1937 - Na paměť 100. narozenin
prvního presidenta ČSR, který navštěvoval gymnasium v Brně 1865-1869, bronz
průměr 60mm Floss 71 signováno,
1/1
200 Kč
- 44 -
www.zlatakorunacz.cz
200 Kč
Medaile
1138. Majerský -Za úspešnú prácu - Obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica,
Ag punc 987/1000 průměr 55mm signováno, hranky, škrábance
1/1
900 Kč
1139. Majerský -Za úspešnú prácu - Obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica,
slitina kovu průměr 55mm signováno, oxid. skvrnky
1/1
100 Kč
1140. Nálepa J. -Jednostranná medaile Franz Kafka Praha 1883-1924 Židovská hvězda,
bronz průměr 50mm signováno, skvrnky
1/-
100 Kč
1141. Othová Milada -Vojtěch Martínek 187-1960, tombak průměr 68mm,
1/1
50 Kč
1142. Pelikán Julius -Československý orel vítězí Víra-vlast-síla,
bronz průměr 100mm signováno orig.etue Praha 1929,
1/1
500 Kč
1143. Vašut K. -Za zásluhy město Kopřivnice, tombak průměr 60mm signováno,
1/1
50 Kč
1144. Vašut K. -Leoš Janáček - Janáčkova filharmonie Ostrava vydala ČNS Ostrava 1854-1979,
bronz průměr 70mm signováno,
1/1
100 Kč
1145. Šabata J.- Sigmund Freud - 150. výročí narození Sigmunda Freuda
v Příboře 1856-2006 - Město Příbor, postříbřený tombak průměr: 50mm signováno,
1/1
80 Kč
1146. Šindelář -Ostrava - hlava ženy a panorama Ostravy. Tento námět je zhotoven ve velké plastice
a umístěn u vchodu do radnice Města Ostravy, hliník patinovaný bronzem průměr 100mm
signováno: Šindelář,
1/1
50 Kč
1147. Šindelář -Ostrava - hlava ženy a panorama Ostravy. Tento námět je zhotoven ve velké plastice
a umístěn u vchodu do radnice Města Ostravy, tombak průměr 100mm signováno: Šindelář,
1/1
80 Kč
1148. Šindelář - 80 let pěveckého sdružení Moravských učitelů 1903-1983, tombak půměr 80 signováno, 1/1
50 Kč
Medaile stříbrné
1149. Albert - král Saský - V. střelecké závody 1902 Ag prům.: 40mm sign. Glaser Sohn-Dresden, hr.
1/1
1500 Kč
1150. Berlín 1936 - Olympijské hry, Ag 999/1000 prům.:37mm sign.K.Roth mincovna Mnichov,
1/1
1500 Kč
1151. Bismarck - 6.únor 1888 My Němci se bojíme Boha, ale nebojíme se nikoho
na světě Ag prům.: 40mm, hr.škr.
-1/1-
1500 Kč
1152. Boretto Comune D´Europa - Comune Di Boretto Prov. Di Reggio E - Italie - městský znak
punc. Ag 800/1000 prům.: 39mm sign. S.Johnson,
1/1
800 Kč
1153. Consiglio Provinciale 1951-1971 - Městský znak Provinciale punc. Ag 800/1000 prům.: 50mm, lak. 1/1
1500 Kč
1154. Francie-Žeton osmihranný Panna Dangar Villiers ministra a státního sekretáře
Ag žeton prům.: 33mm, hr.
-1/-1
1155. František Šternberk Manderscheid - Zakladatel numismatické sbírky v Praze
punc. Ag 900/1000 prům.: 42mm sign. Vitanovský
500 Kč
1000 Kč
1156. Jablonec-Páté výročí osvobození města Jablonce n./Nisou 8.5.1945,
punc. Ag 835/1000 prům.: 50mm sig.B.J.,
1/1
1500 Kč
1157. Jsem ražen z českého kovu punc. Ag 987/1000 prům.: 34mm sign. Španiel, skv
1/1 .
400 Kč
1158. Město Regensburg 1992 Za statečnost a po zásluze punc.Ag prům.: 45mm, hr., rysk
1/1
1200 Kč
1159. Město Saint Brieuc - Úřad pro úspory a plánování, punc. Ag prům.: 28mm, lak.
1/1
300 Kč
1160. Mincovna Kremnice-650 let založení Mincovny v Kremnici 1328-1978
punc. Ag 900/1000 prům.: 50mm, sig.AP,
1/1
1500 Kč
1161. Německo-XI.německé spolkové střelby 1906, Ag prům.: 38mm sign. G.R.,
1/1
1500 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 45 -
Medaile
1162. New York - socha svobody, dvojčata před teroristickým útokem Ag 999/1000 prům.: 40mm sign.H, 1/1
1000 Kč
1163. Obsazení Sudet-Medaile na obsazení Sudet 13.3.1938-29.9.1938, Ag 900/1000 prům.:36mm sign.,
1/1
1500 Kč
1164. Papež Leo XII. 1826 - jubilejní medaile, Ag prům.: 24mm, m.o.?
1/1
350 Kč
1165. Pařížská vzájemná pojišťovna proti požárům 1817-1847,
Ag značeno plaketa:36x36 sign. Barre.F., hr.
1/1
750 Kč
1166. Dokončení plynovodu SOJUZ 1978, Federální ministerstvo paliv
a energetiky prům.: 40mm sig. AP, hr.
1/1
500 Kč
1167. Za zásluhy - Svaz spolku chovatelů kanárů v Československé republice se sídlem v Praze,
punc. Ag 900/1000, zlaceno, prům.: 35mm sign. Karnet-Kyselý,
1/1
600 Kč
1168. Medaile - Sv.Jiří zabíjí draka latinský text, prům.: 16mm punc.Ag, org.ouško
1/1
250 Kč
1169. Svatební medaile - muž a žena u oltáře přísahají na bibli značeno Ag
prům.: 40mm sign. Petit F., org.ouško?, hr.škr.
1/1
800 Kč
1170. R.-U.- Svatební medaile 1890 - Arcivévoda František Salvator 1866 ke svatbě s arcivévodkyní
Marií Valerií v Ischlu 31.VII.1890, Ag prům.: 43mm sign.A.Scharff dobové ouško, škr., hr.
-1/-1
1171. T. G. Masaryk - In memoriam, Ag 987/1000 punc., prům.: 30mm matná, sig.O.Španiel,
1/1
200 Kč
1172. T. G. Masaryk - In memoriam, punc.Ag 987/1000 prům.: 40mm matná, sig.Španiel,
1/1
600 Kč
1173. T. G. Masaryk - Na 85. narozeniny, punc. Ag 987/1000 prům.:32mm lesklá, sig.Španiel, nep.hr.
1/1
300 Kč
1174. VŽKG - 150. výročí 1828-1978, punc. Ag 750/1000 prům.:35mm, patina
1/1
150 Kč
1175. Na paměť XI.Všesokolského sletu v Praze 1948, punc. Ag prům.:28mm sig.Horejc, rysk
1/1 .
300 Kč
1176. Weltkrieg 1914-1915 - Generalfeldmarschall von Hindenburg, lid vítá vojáky,
punc. Ag 990/1000 prům.: 35mm sign. Oertel-Berlín, rysk., úhoz
1/1
2000 Kč
1177. Za zásluhy na osvobození východního Pruska vrchním polním maršálem
Paul von Hindenburgem, punc.Ag 990/1000 prům.: 33mm sig.DHR:LAUER-NUERNBERG, rysk. 1/1
2000 Kč
2500 Kč
Medaile - výstavy, spolky
1178. F. J. I. Náhrada státu za hospodářské zásluhy, bronz průměr 40mm, nep. hranky, lak.
1/1
300 Kč
1179. F. J. I. -Za dobrý chov a pěstování koní, Ag značeno „A“ průměr 34mm orig. etue,
1/1
850 Kč
1180. Cheb - Chebský spolek chovatelů drobného zvířectva, bronz průměr 50mm,
1/1
300 Kč
1181. Kanárci - Soutěž ve zpěvu kanárů - I. místo Selbstzucht 1938 333P, pozl. bronz průměr: 51mm,
hranky, rysky
1/1
300 Kč
1182. 1. Německá zemědělsko-lesní putovní výstava 1922 Za zásluhy, zlacený bronz průměr 50mm, rysk. 1/1
350 Kč
1183. Liberec - Spolek chovatelů králíků v Liberci I. místo, zlac.bronz průměr:40mm, škrábance, vrypy
1/1
250 Kč
1184. Hospodářská a hospodářsko-průmyslová výstava v Místku 1894 Za zásluhy,
Ag punc. průměr 41mm, nepatrné hranky
1/1
1500 Kč
1185. Jubilejní výstava Moravsko-slezského pobezkydí v Místku 1926, pozlacený bronz průměr 50mm
orig.etue s papírovou nálepkou Emil Hlavica, signováno Hlavica Emil, špatné zapínání
0/0
500 Kč
1186. Morava - Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě - Pochvalné uznání,
Ag značeno průměr: 33mm, hranky, org.ouško
1/1
450 Kč
- 46 -
www.zlatakorunacz.cz
Medaile
1187. Výstava psů všech plemen v Moravské Ostravě 1933 Za zásluhy o ušlechtilého psa,
bronz postříbřený průměr 44mm, částečně setřeno
1/1
300 Kč
1188. Čsl. celostátní jubilejní výstava psů všech plemen Moravská Ostrava 1937
Jednostranná plaketa 51x59, bronz postříbřený orig. etue,
1/-
400 Kč
1189. Celostátní výstava psů v Praze květen 1934 Jednostranná plaketa 49x67, bronz postříbřený skvrnky 1/-
250 Kč
1190. Radotín - Sdružení chovatelů drůbeže, holubů, králíků a veškerého drobného hospodářského
užitečného zvířectva pro okres Zbraslavský a okolí v Radotíně Za zásluhy, bronz průměr 43mm,
1/1
300 Kč
1191. Spolek německých chovatelů drobného zvířectva na Moravě, bronz průměr 48mm,
1/1
350 Kč
1192. Osmá německá putovní výstava polního a lesního hospodářství, spojená s řemeslnou
výrobou a prohlídkou-Ústí nad Labem, bronz průměr 50mm,
1/1
250 Kč
1193. Slezsko-zemský svaz německých chovatelů drobných zvířat, bronz průměr 48mm, hr.
-1/1
300 Kč
1194. Zemědělská rada pro Království české-Německá sekce, signováno Braun, bronz průměr 46mm,
nep.oxidace, dr.hr.
1/1
350 Kč
1195. Hospodářská společnost pro Království české Ag orig. etue - Václav Danhel Praha průměr: 44mm, 0/0
1500 Kč
Medaile různé
1196. Jáchymov 1716, Příbram 1849, Ostrava 1945 tombak průměr 70mm,
1/1
50 Kč
1197. Jáchymov 1716, Příbram 1849, Ostrava 1945 postř. tombak průměr 70mm,
1/1
50 Kč
1198. Jednostranná medaile Vzorný pracovník BPO tombak průměr 40mm,
1/-
40 Kč
1199. Brno - Vojenská akademie Antonína Zápotockého Brno-VAAZ jednostr.
zlacený hliník průměr 66mm, orig.etue,
1/-
80 Kč
1200. Cyril a Metoděj - příchod věrozvěstů na Moravu, signováno A.D. tombak průměr 70mm,
1/1
60 Kč
1201. Franz Branky - Jednostranná plaketa 55x55-Víděňský školní rada, bronz signováno T.J., skvrnky
1/1
600 Kč
1202. J. Šverma 1901-1944 - národní hrdina-Důl J.Šverma nositel Řádu Práce
tombak průměr 60mm, signováno A.P.,
1/1
50 Kč
1203. 75 let městské dopravy v Ostravě 1894-1969 tombak průměr 60mm signováno B.L.,
1/1
50 Kč
1204. Ostrava - Památník Ostravské operace v Hrabyni tombak průměr 71mm, signováno S.M., skvrnky 1/1
50 Kč
1205. Primátor hlavního města Prahy Praga Caput Regni bronz průměr 60mm,
1/1
50 Kč
1206. R.-U. - Důstojník, loučící se se ženou, bronz průměr 60mm, jednostranná signováno
Hanz Schwath 1914, hranky, škrábance, oxidace
-1/-
250 Kč
1207. Československý odboj 1938-1945-Svaz národní revoluce, bronz postříbř. průměr 78mm,
1/1
100 Kč
1208. Medaile - T.G.M. narození 7.3.1850, bronz, průměr 14mm, org. ouško,
1/-
50 Kč
1209. VOKD - Jednostranná medaile - 20 let VOKD 1951-1971 tombak průměr 60mm,
1/-
50 Kč
1210. Vratimov-Jednostranná medaile - 90 let Závodu Vratimov tombak průměr 60mm, signováno G,
1/-
50 Kč
www.zlatakorunacz.cz
- 47 -
Různé
RŮZNÉ
1211. Polsko - služební čepice, modrá, polská orlice,
zach.
100 Kč
1212. Čepice Československo - Labsko-oderská plavba, modrá (znak kotva), výroba TONAK,
zach.,
100 Kč
1213. Československo - Služební čepice ČSR Ministerstva vnitra, smaltovaný odznak, sv. zelená,
zach.
100 Kč
1214. Československo - polní blůza ČSR pro nižší důstojníky, nárameníky-nadporučík,
uvnitř blůzy velikost:3.50 ARMA 1957,
1215. Československo - dlouhý zimní vycházkový plášť plukovníka pěchoty ČSR,
zach.
zach.
100 Kč
200 Kč
1216. SSSR - nárameníky SSSR justice - nadporučík + další dva páry (celkem 6 kusů),
zach.
50 Kč
1217. Konvolut auto-moto odznaků, cca 140ks, BMW, Mercedes, Škoda, Tatra apod.,
zach.
1000 Kč
1218. Konvolut hornických odznaků, převážně doly, šachty apod., cca 230ks,
zach.
500 Kč
1219. Konvolut turistických odznaků-180 ks, převážně turistika, hory, jarní kilometry apod.,
zach.
500 Kč
1220. Konvolut odznaků V. I. Lenina, cca 45ks,
zach.
200 Kč
1221. Konvolut 100 ks různých odznaků (podniky, města, sport apod.),
zach.
100 Kč
1222. Konvolut 1000 ks různých odznaků (podniky, města, sport apod.),
zach.
1000 Kč
1223. Konvolut 10000 ks různých odznaků(podniky, města, sport apod.),
Tato položka pouze k osobnímu odběru !!! (nebude zaslána poštou)
zach.
1224. Vlajka - Československa, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1225. Vlajka - Maďarsko, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1226. Vlajka - Polsko, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1227. Vlajka-SSSR, látková 156x73,
zach.
100 Kč
1228. Vlajka - NDR, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1229. Vlajka - Bulharsko, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1230. Vlajka - Vietnam, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1231. Vlajka - Severní Korea, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
1232. Vlajka - Rumunsko, látková156x73,
zach.
100 Kč
1233. Vlajka - Mongolsko, látková, 156x73,
zach.
100 Kč
- 48 -
www.zlatakorunacz.cz
10000 Kč
Poznámky
www.zlatakorunacz.cz
- 49 -
Poznámky
- 50 -
www.zlatakorunacz.cz
Vyznamenání
Připravujeme pro Vás aukci na jaro 2012 - Papírová platidla
www.zlatakorunacz.cz
- 51 -
Vyznamenání
- 52 -
www.zlatakorunacz.cz
www.zlatakorunacz.cz

Podobné dokumenty

Manuál CZ

Manuál CZ Pœi pou¢ití tohoto pœístroje na staveniƒtích je pro ochranu osob nezbytn§ nutn¥ proudov¥ chrániª FI.

Více

číslo 4 / 2011 - Muzeum Mariánská Týnice

číslo 4 / 2011 - Muzeum Mariánská Týnice Ohlédnutí za rokem 2011 Rok 2011 přinesl Muzeu a galerii severního Plzeňska dvě velké události. První se odehrála na jaře, kdy byla otevřena nová expozice, resp. dokončena její poslední etapa. O té...

Více

ZDE.

ZDE. karcinomu inovován podle aktuálních zkušeností jak z České republiky (kde probíhá již téměř 10 let), tak ze zahraničí. I nadále je zaměřen na osoby starší 50 let, u nichž se neprojevují žádné výše ...

Více

CO SI NA DŮM ROZHODNĚ NEDÁVEJTE „Zjistili jsme tedy, že lze

CO SI NA DŮM ROZHODNĚ NEDÁVEJTE „Zjistili jsme tedy, že lze od vody, sazí apod. Vyrovnávala dojmově nerovnosti zdiva. Polosloupy, vystupující z průčelí, nebo římsy usměrňovaly dopad deště, takže stopy, které zanechával na průčelí, byly pravidelně a geometri...

Více

Muzeum Frenštát p. R. - Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod

Muzeum Frenštát p. R. - Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze v roce 1895 bylo z Frenštátu odesláno 435 sbírkových předmětů. Část se jich potom vrací zpět s tím, že budou vystaveny v novém muzeu ve Frenštátě. Mu...

Více

PS 4.5 Plus, PS 6.6

PS 4.5 Plus, PS 6.6 • Upínání tenkostěnných trubek bez vzniku deformace

Více

časopis LION 2/2015 - Lions Clubs International / Distrikt 122

časopis LION 2/2015 - Lions Clubs International / Distrikt 122 své funkce, se i v české časti našeho distriktu ujalo organizaci této sbírky několik členů a postupně se jejich tým rozrůstal až do vyvrcholení celé akce na Václavském náměstí, pokud šlo o Prahu a ...

Více