Pantaenius GesmbH • Am Heumarkt 7 1030 Wien • Tel. +43 1 710

Transkript

Pantaenius GesmbH • Am Heumarkt 7 1030 Wien • Tel. +43 1 710
PODMÍNKY HAVARIJNÍ POJISTKY JACHET SPOLEČNOSTI PANTAENIUS (PYKB)
71006 /AT/ 0910
§ 1 Pojištěné věci
Pojištěno je plavidlo uvedené
zařízení,
vybavení,
inventář,
příslušenství a osobní věci.
v pojistce,
pomocné
strojní
čluny,
§ 2 Rozsah platnosti
1. Pojištění platí pro plavební oblast uvedenou
v pojistce. Pojistná ochrana vzniká i při všech
obvyklých pobytech pojištěných věcí mimo vodu (např.
uskladnění v zimním období, pobyt v loděnici), včetně
vytáhnutí a spuštění na vodu. Občasné opuštění
plavební zóny bude považováno za ohlášené, a je tudíž
kryté pojištěním. Musí být ovšem oznámeno pojistiteli
ihned, jakmile to bude možné, kvůli možnému
naúčtování přirážky k pojištění.
2. Pro přepravu pojištěných věcí platí § 4.
§ 3 Rozsah pojistné ochrany
1. Pojišťovatel ručí za ztrátu a poškození pojištěných
věcí
a) ve všech případech ztroskotání, vniknutí vody,
nasednutí na dno, potopení, zlomení / prasknutí /
zkroucení stěžňů, ráhen a kulatiny, přetrhnutí pevných
a pohyblivých věcí,
b) v případě nehody, požáru, spálení, seškvaření,
elektrického zkratu, zásahu bleskem, výbuchu, vyšší
moci, krádeže vloupáním, loupeže, pirátství, krádeže
celého plavidla, svévolného nebo zlomyslného jednání
třetích osob (např. vandalismus), srážky s pevnými
nebo plovoucími předměty.
Musí-li být plavidlo opuštěno z důvodu bezprostředního
ohrožení života nebo kritického stavu fyzického zdraví
a nebylo-li vyproštěno během tří měsíců, bude ztráta
též považována za potopení.
2. Při krádeži jednotlivých předmětů vzniká krytí,
pokud jsou tyto předměty s plavidlem pevně spojeny
nebo přiměřeně upevněny na palubě; u bočních
přívěsných motorů vzniká toto krytí krádeže jen tehdy,
pokud jsou tyto boční přívěsní motory chráněny
vhodným zařízením na ochranu před krádeží.
3. Pokud je výslovně sjednáno, že pojištění platí
také při použití plavidla k charterovými účelům
(Bareboat-Charter/Skipper-Charter), krytí se vztahuje
také na riziko zpronevěry a podvodného přisvojení.
§ 4 Přeprava pojištěných věcí
1. Pro pozemní a vodní přepravu plavidla a pro
přepravu plavidla taženého na přívěsu vzniká při
přepravě pojistná ochrana na území Evropy popř.
v rámci další oblasti uvedené v pojistce, ledaže
dopravní prostředek nemá potřebnou způsobilost nebo
pojištěné věci nejsou odborně uloženy a připevněny.
Volně uložené součásti jsou kryty proti krádeži jen
tehdy, když byly uzamčeny nebo jiným přiměřeným
způsobem chráněny.
Pro dopravu na moři a leteckou přepravu pojištěných
věcí, avšak s výjimkou samotného plavidla a osobních
věcí, je pojistná ochrana platná celosvětově.
2. Pro jinou pojistnou ochranu při přepravě pojištěných
věcí je nutná předchozí zvláštní dohoda.
§ 5 Výdaje
1. Výdaje, zejména také na záchranné a pomocné
plnění třetích osob, které by pojištěnec mohl ve
škodném případě považovat za žádoucí pro odvrácení
nebo snížení škody (§ 10 bod 2), musí uhradit
pojišťovatel, také pokud tyto byly bezúspěšné. To
samé platí pro výdaje, které jsou nezbytné pro
odstranění vraku a likvidaci.
2. Toto proplacení výdajů se vztahuje také na pomoc v
nouzových situacích, kdy pojištěnému plavidlu nehrozí
žádné bezprostřední nebezpečí podle odstavce 3, a to
na odvlečení lodi k nejbližšímu místu pro opravu,
stejně jako na dodání paliva, oleje, baterií a
náhradních dílů (s výjimkou ceny materiálů nebo
součástí samotných) za předpokladu, že není možné
získat pomoc odjinud. Maximální výše těchto nákladů
činí 5 000 EUR, nebylo-li dojednáno jinak.
3. Nezbytné náklady na následné přezkoumání plavidla
po jeho vytažení na břeh jsou kryty pojištěním.
4. Tato náhrada výdajů nebude započítána do pojistné
částky. Neplatí pro ni ani spoluúčast na nákladech (§
7).
§ 6 Vynětí
Z pojištění jsou vyjmuty
a) škody, které vzniknou v případě použití plavidla
k jiným než sportovním nebo rekreačním účelům
(např. použití plavidla v rámci Bareboat-Charter nebo
Skipper-Charter). Pokud má pojištění platit také při
použití plavidla k jiným než sportovním nebo
rekreačním účelům, je zapotřebí předem uzavřít
zvláštní dohodu,
b) škody, které způsobil pojištěnec úmyslně nebo
hrubou nedbalostí,
c) škody, které jsou způsobeny konstrukčními,
výrobními
a
materiálovými
vadami
nebo
opotřebováním během obvyklého použití. Toto vynětí
však platí pouze pro ty součásti, jichž se závada resp.
opotřebování
týká.
Ztráta nebo poškození, ke kterým dojde následkem
závady resp. opotřebení na jiných součástech
pojištěných věcí, jsou kryty v rozsahu těchto
podmínek,
d) Škody způsobené
- válkou, občanskou válkou nebo událostmi podobnými
válce a existencí válečných prostředků jako důsledek
války, občanské války nebo události podobných válce,
- nepřátelským použitím válečných prostředků,
nezávisle na tom, zda použití souvisí s válkou,
občanskou válkou nebo událostmi podobnými válce,
- použitím chemických, biologických, biochemických
látek nebo elektromagnetických vln jako zbraní nebo
použitím elektronických systémů jako prostředku ke
způsobení škody,
- teroristickými a politickými násilnými činy, nezávisle
na počtu v nich zúčastněných osob,
- povstáním, vnitřními nepokoji, stávkou, bojkotem a
pracovními nepokoji,
- konfiskací, odnětím nebo jiným zásahem vyšší moci;
e) Škody, ať už jakéhokoli druhu, způsobené
atomovou energií včetně radioaktivního záření
uvolněného atomovou reakcí; toto vyloučení platí
nezávisle na tom, zda je jaderná energie používána
k mírovým nebo nemírovým účelům;
f) nepřímé škody (např. omezení schopnosti účastnit
se závodů, snížená hodnota, ušlé výhody použití).
g) peníze, cenné věci, šperky;
h) umělecké předměty a starožitnosti, pokud hodnota
jednotlivého předmětu převyšuje 3.000,00 EUR.
Pantaenius GesmbH • Am Heumarkt 7 1030 Wien • Tel. +43 1 710 92 22 • Fax +43 1 710 92 22 13
www.pantaenius.com • [email protected]
§ 7 Spoluúčast na nákladech
V každém škodném případě je třeba vzít v úvahu
spoluúčast na nákladech, uvedenou v pojistce. Ta však
neplatí při úplné ztrátě, vloupání, škodě vzniklé při
přepravě podle § 4 bod 1, škodách na osobních věcech
a škodách způsobených požárem nebo zásahem
blesku, jakákoli ztráta nebo škoda, které lze výhradně
připsat na vrub nedbalosti třetí strany, která zavinila
srážku s pojištěným plavidlem v době jeho kotvení.
§ 8 Pojistná hodnota = pevná cena
1. Pojistná hodnota je nová hodnota (hodnota
opětovného pořízení rovnocenných nových věcí). Výše
této hodnoty je pevně stanovena jako cena pro
celkovou částku pojistné částky uvedené v pojistce.
2. Námitka podpojištění je vyloučena.
§ 9 Výše odškodnění
1. Při úplné ztrátě, včetně případu konstruktivní
úplné ztráty (náklady nutné na opětovné pořízení
převyšují pevnou cenu), bude pevná cena uhrazena
podle § 8.
2. Při částečných škodách budou náklady nezbytné
na opětovné pořízení uhrazeny bez odečtení „nový za
starý“. Přepravní náklady na místo opravy a zpět,
které vzniknou v souvislosti se škodným případem,
budou uhrazeny jako náklady na obnovu. Za škody na
osobních věcech, v případě že není dojednána jiná
zvláštní dohoda, je odškodnění pro každý škodní
případ omezeno na 2 % pevné ceny, maximálně
3.000,00 EUR.
3. Dosažitelné výnosy ze zůstatkové hodnoty budou
započítány do poskytnutí odškodnění podle bodu 1 a 2.
Pojištěnec nemůže započtení odvrátit tím, že
pojišťovateli poskytne zbytek.
§ 10 Povinnosti v případě vzniku pojistného
případu
1. Pojištěnec je povinen neprodleně ohlásit každou
škodu pojišťovateli. V případě škod vzniklých z důvodu
požáru a výbuchu, z důvodu krádeže, krádeže
vloupáním,
loupeže,
pirátství,
zpronevěry
a
podvodného přisvojení musí mimoto neprodleně podat
oznámení na nejbližší policejní stanici.
je
povinen
z vlastní
iniciativy
2. Pojištěnec
uskutečnit všechna únosná opatření, která připadají
jako vhodná v úvahu pro odvrácení a zmenšení škody.
Pokud pojišťovatel vydá v tomto smyslu instrukce, je
pojištěnec povinen je dodržet.
3. Pojištěnec je povinen podat pojišťovateli podrobné a
pravdivé zprávy o škodě a na žádost pojišťovatele mu
sdělit všechny informace, které jsou z pohledu
pojišťovatele nezbytné pro stanovení pojistného
případu a povinnosti plnění.
Na žádost pojišťovatele musí pojištěnec předložit
doklady, pokud je jejich získání únosné.
4. Pokud není splněna jedna z povinností uvedených
v bodě 1 až 3, je pojišťovatel podle zákonných
ustanovení (zejména §§ 6, 62 VVG) osvobozen od
povinnosti provést plnění.
§ 11 Platba odškodnění
1. Pojišťovatel musí provést kontrolní šetření za
účelem stanovení pojistného případu a povinnosti
plnění tak rychle, jak je to jen možné, a v případě
kladného závěru neprodleně vyplatit odškodnění.
2. Ve všech případech odcizení, včetně podvodného
přisvojení, je odškodnění splatné nejdříve dva měsíce
od oznámení škody. Pokud je zjištěno místo pobytu
odcizených věcí, je pojištěnec povinen tyto věci znovu
převzít pouze tehdy, pokud mezi oznámením škody a
dobou, kdy pojištěnec může věci opět získat,
neuplynula doba delší než dva měsíce.
3. Pokud bylo v souvislosti se škodným případem
zahájeno úřední nebo trestněprávní řízení proti
pojištěnci z důvodů, které mohou být důležité i pro
nárok na odškodnění, je pojišťovatel oprávněn
rozhodnout, zda a nakolik je povinen zasáhnout,
odsunout až do doby pravomocného uzavření řízení.
§ 12 Začátek pojistné ochrany
Pojistná ochrana začíná běžet v okamžiku uvedeném
v pojistce. Námitka, že až do doby zaplacení prvního
pojistného nevzniká povinnost plnění (§ 38 odst. 2
VVG), je vyloučena.
§ 13 Doba platnosti smlouvy, vypovězení
1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku.
Prodlužuje se vždy o další rok, pokud není nejpozději
ve lhůtě tří měsíců před uplynutím příslušného
smluvního roku písemně vypovězena.
2. Ihned po vzniku pojistné události je každá ze stran
oprávněna vypovědět pojistný
vztah.
Výpověď
je přípustná pouze do doby uplynutí jednoho měsíce
ode dne uzavření jednání o odškodnění. Pojistník je
povinen dodržet výpovědní lhůtu ve výši
jednoho
měsíce. Pojištěnec nesmí podat výpověď k pozdějšímu
datu, než ke konci
běžného
pojistného
období.
V případě prodeje plavidla končí pojistná
3.
smlouva okamžikem převodu vlastnictví. Pojištěnec
ihned po převodu vlastnictví oznámí pojišťovateli za
účelem vyúčtování pojistného, které má být navráceno
(č.4), dobu převodu vlastnictví a přiloží kopii kupní
smlouvy. Pro nabyvatele vzniká, pokud nevyjádří
nesouhlas, na dobu jednoho měsíce od doby převodu
vlastnictví pojistná ochrana podle těchto podmínek
jako předběžné krytí; přitom jakopojistná částka platí
kupní cena uvedená v kupní smlouvě, nejvýše však
dosavadní pojistná částka (pevná cena).
4. Pokud je pojistná smlouva předčasně ukončena
podle bodu 2 nebo bodu 3, bude nevyčerpané pojistné
navráceno podle časového podílu, pokud se nejedná o
minimální pojistné.
§ 14 Oznámení a prohlášení vůle
Všechna oznámení a prohlášení vůle pojištěnce v rámci
této pojistné smlouvy určená pojišťovateli mohou být s
právní
platností
povedena
oproti
společnosti
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH.
§ 15 Všeobecná ustanovení
1. Plnění pojišťovatele a pojištěnce probíhají v
té měně, ve které je v pojistce uvedena pojistná
částka a pojistné.
2. Uplatňují se rakouské zákony.
3. Nároky na plnění vyplývající z této pojistné smlouvy
nemohou být bez výslovného souhlasu pojišťovatele
převedeny.
4. Pokud pojištění přebírá více pojišťovatelů, ručí
zúčastnění pojišťovatelé jen ve výši jejich podílu a ne
jako celkoví dlužníci. Dohody, které vedoucí
pojišťovatel uzavře s pojištěncem, jsou pro ostatní
zúčastněné
pojišťovatele
závazné.
Pantaenius
Yachtversicherungen GmbH písemně sdělí pojištěnci na
jeho žádost, kteří pojišťovatelé a s jakými podíly se na
jeho pojištění účastní.
5. Jako doplněk k této smlouvě platí ustanovení zákona
o pojistných smlouvách (VVG).
6. Tyto
podmínky
jsou
překladem
originálních
podmínek v německém jazyce. V případě jakéhokoli
nesrovnalosti v jejich obsahu, formulaci či interpretaci
jednotlivých částí je závazná originální verse
v německém jazyke.
Pantaenius GesmbH • Am Heumarkt 7 1030 Wien • Tel. +43 1 710 92 22 • Fax +43 1 710 92 22 13
www.pantaenius.com • [email protected]

Podobné dokumenty

Povinné ručení - pojistné podmínky

Povinné ručení - pojistné podmínky dobu převodu vlastnictví a přiloží kopii kupní smlouvy. Pro nabyvatele vzniká, pokud nevyjádří nesouhlas, na dobu jednoho měsíce od doby převodu vlastnictví pojistná ochrana podle těchto podmínek j...

Více