Humanitní vědy - Provozně ekonomická fakulta

Komentáře

Transkript

Humanitní vědy - Provozně ekonomická fakulta
Humanitní vědy
(přijímací zkoušky pro obor HKSN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Věda a filozofie.
Antropologie a věda.
Metodologie společenskovědních disciplín.
Kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody.
Diachronní a synchronní metody.
Různé směry studia kultury (evolucionismus, difusionismus, funkcionalismus,
strukturalismus).
7. Lingvistická antropologie.
8. Příbuzenské systémy (klasifikace, rozšíření, odvozování původu).
9. Endogamie, exogamie.
10. Geografie náboženství (příklady světových náboženství).
11. Etnicita a národ (pojem národ, etnikum, atributy etnicity).
12. Nacionalismus, různé přístupy ke studiu tohoto fenoménu (primordialismus,
konstruktivismus).
13. Národnostní menšiny v Evropě.
14. Studium kultury ve vztahu k politické moci (kolonialismus, imperialismus,
globalizace).
15. Politická geografie.
16. Stát jako územně politická jednotka.
17. Populace, migrace.
18. Sociologie (charakteristika, vznik, vývoj, základní pojmový rámec).
19. Kořeny evropské civilizace (středověká civilizace, románská kultura, gotika, italská
renesance a její znaky – renesance, humanismus, baroko – lidová zbožnost a
formování tradiční lidové kultury, osvícenské reformy, kultura Evropy v první
polovině 19. století, vznik národních kultur).
20. Vliv evropské kultury a civilizace na území mimo Evropu (cestopisy, kroniky, misijní
činnost, koloniální říše, přenos ideologií).
Doporučená literatura:
BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003, 487 s. ISBN 80-7254-321-0.
ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.
GELLNER, Ernest. Nacionalismus. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 978-807325-023-2
JEHLIČKA, Petr, TOMEŠ, Jiří a Petr DANĚK (eds.). Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie.
Praha: Univerzita Karlova. Fakulta přírodovědecká, 2000, 274 s. Edice katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje, 4. ISBN 80-238-5566-2.
KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická
fakulta, 2014, 438 s. ISBN 978-80-213-2524-1.
KOKAISL, Petr. Geografie náboženství. Vyd. 2. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická
fakulta, 2015, 266 s. ISBN 978-80-213-2551-7.
KOKAISL, Petr. Základy antropologie. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta,
2007, 184 s. ISBN 978-80-213-1722-2.
POKORNÝ, Jan a Juraj HANULIAK. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. 1. vyd. Praha: Grada, 2010,
346 s. ISBN 978-80-247-2843-8.
SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a
folkloristiku AV ČR, 1997.
SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004, 229 s. Studium (Portál).
ISBN 80-7178-929-1.
ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 1. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-8642983-0.

Podobné dokumenty

antropologie v psychosociálních vědách

antropologie v psychosociálních vědách PSANÍ V PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚDÁCH VĚDÁCH

Více

RNDr. Martina Hupková – Difúze kremace v Evropě ve 20. století

RNDr. Martina Hupková – Difúze kremace v Evropě ve 20. století Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze 28. 04. 2011, Ostrava Otázky politické a kulturní geografie

Více