Zpravodaj 1/2011 - Klub ruských a asijských ovčáckých psů

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 1/2011 - Klub ruských a asijských ovčáckých psů
KLUB
RUSKÝCH A ASIJSKÝCH
OVČÁCKÝCH
PSŮ
ZPRAVODAJ
1 / 2011
Doprovodná informace ke všem fotografiím ve zpravodaji:
Kupírování uší je zakázáno zákony 77/2004 Sb. a 246/1992 Sb.
Výbor Klubu ruských a asijských ovčáckých psů
Předseda:
Místopředseda:
Jednatel:
Hlavní poradce
chovu:
Členové:
Pokladník:
Mgr. Denisa Adamová - Hradešínská 4/1102, Praha 10, 101 00;
Tel.: (+420) 724 057 323, e-mail: [email protected]
Naďa Kocíková – Jablonecká 364, Praha 9, 190 00;
Tel.: (+420)776 385 663, e-mail: [email protected]
Ing. Eva Mayerová, Gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory;
709 00; Tel.: (+420) 603 940 639, e-mail: [email protected]
Eva Červená – Sedláčkova 28, Plzeň , 301 00;
Tel.: (+420) 602 114 113; e-mail: [email protected]
Jaroslav Čajka , Strupčice 100 , Strupčice, 311 04;
Tel.: (+420)737 744 397; e-mail: [email protected]
Iveta Polejová, Moravská Kamenice 50, Ţelezný Brod, 468 22;
Tel.: (+420)728669905; e-mail: [email protected]
Josef Prášil , U sklepa 151, Kyjov , 397 01;
tel.:(+420) 773 162 387; e-mail: [email protected]
Zdena Prášilová, U sklepa 151, Kyjov, 397 01;
Tel.: (+420) 773 162 387; e-mail: [email protected]
Monika Švarcová, Babina 67, Plasy, 331 01;
Tel.: (+420) 602 181 673; e-mail: [email protected]
Bc.Zdeňka Vašková, Fr.Bartoše 310, Zlín, 760 01;
Tel.: (+420)777 258 878; e-mail: [email protected]
Karel Ospalý, Kladenská 88, Lhota, 273 01;
Tel.: (+420)602684936; e-mail: [email protected]
Odborní konzultanti pro jednotlivá plemena
JRO
KAO
SAO
Ilona Kupčíková, Polní 16, Český Těšín , 737 01;
Tel.: (+420) 737 449 910, e-mail: [email protected]
Eva Červená, Sedláčkova 28, Plzeň , 301 00
Tel.: (+420) 602 114 113, e-mail: [email protected]
Ing.Eva Mayerová, gen. Hrušky 23, Ostrava - Mariánské Hory,
709 00; tel: (+420) 603 940 639, e-mail: [email protected]
Revizní komise Klubu ruských a asijských ovčáckých psů
Předseda:
Členové:
Petr Rajský, Výrov 12, Kralovice , 331 41;
Tel.: (+420) 724 290 695, e-mail: [email protected]
Ivana Bínová, Letní 498, Říčany, 251 01;
Tel.: (+420)267 967 531; e-mail: [email protected]
Jiří Šváb, Lomnička 51,Plasy, 33101;
Tel.: (+420)777139841; email: [email protected]
Zpravodaj Klubu ruských a asijských ovčáckých psů
Redakční rada:
Naďa Kocíková, Jablonecká 364 , Praha 9; 190 00;
Tel.: (+420) 776 385 663; e-mail: [email protected]
Monika Švarcová – Babina 67, Plasy, 331 01
Tel.: (+420) 602 181 673; e-mail: [email protected]
2
Váţení členové KRaAOP, přejeme Vám v roce 2011 hodně chovatelských,
ale i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví a přátel 
…a přikládáme některé z Vašich PF…
3
Váţení členové KRaAOP – s novým rokem vydáváme další číslo našeho Zpravodaje.
Od vydání toho minulého se změnilo pouze pramálo věcí a i v tomto čísle chybí některé
informace (jako třeba více o SAO, JRO, MSP, hospodaření KRaAOP apod.), věřte, ţe jsme se
snaţily tyto informace získat, ale - stejně jako vydání před tímto - marně. Ani po změně
pokladníka klubu tedy není k dispozici zpráva o finančním hospodaření, a stále se bohuţel
nenašel nikdo – ať z výboru, nebo z Vás členů, chovatelů, či majitelů KAO, SAO, JRO a
MSP – kteří by chtěli do Zpravodaje jakkoli přispět, třeba jen fotkou svého šampiona.
Platí proto i nadále výzva z minulého čísla
Pokud máte někdo nápad. jak příští „vydání“ Zpravodaje vylepšit,
kontaktuje nás, za kaţdý nápad i pomoc budeme rády.
Naďa Kocíková a Monika Švarcová
Obsah Zpravodaje: 1/2010
Obálka
Výbor klubu, revizní komise, odborní konzultanti, redakční rada
Přání do nového roku
Úvod + obsah
Rozloučení s Li…
Akce KRaAOP 2011, posuzovatelé DKK
HPCH informuje, Skvělá zpráva pro majitele MSP
Ţádost o krycí list
Klubová výstava Zbraslav u Brna 2010
Aktivita členů výboru na klubových akcích
Noví šampioni
Podmínky pro získání KCH
Svod a předvedení za účelem uchovnění - KAO
Předvedení za účelem uchovnění SAO
Výpis z PK - KAO
Výpis z PK JRO
Výpis z PK - SAO
Dědičné oční vady u psů/MVDr. Beránek - 1. část
Klubová výstava Zbrasla u Brna
Celostátní povahové soutěţe Zbraslav z Brna
4
Str.
1
2
3
5
6
7
8
9 - 10
11
12
13
14
23
24
27
28
31
35
44
Ludmila Švecová – pro přátele Li…
Od útlého mladí milovala přírodu, zvířata a vše co k tomu
patřilo.
Nikdy nezapomněla na svého prvního psa – erdelteriéra
Ejvíka. Vţdy na něj vzpomínala ve svých článcích, které tak
ráda a krásně psala.
Pracovala v ústavu etologie v Praze Uhříněvsi, kde se
věnovala práci s jeleny. Díky své práci se také dostala
k plemeni, které ji na zbytek ţivota učarovalo kavkazskému pasteveckému psovi.
Zaloţila chovatelskou stanici LAJDN a na svých webových
stránkách vytvořila ve spolupráci s mnohými z nás
přehlednou databázi chovných jedinců tohoto plemene, coţ
bylo velkým přínosem pro všechny milovníky, chovatele a
obdivovatele kavkazanů.
Vţdy byla ochotna poradit začínajícím chovatelům. Mnoho
z nás ji měla jako svoji „učitelku“co se KAO týče. Nikoho
neodmítla a ráda se dělila o své poznatky a záţitky s tímto
plemenem.
Koncem roku 2010 se u ní opět objevila rakovina, s kterou jiţ před lety boj vyhrála - bohuţel ne
navţdy. Byl to nerovný boj, kterému bohuţel 12.11.2010 podlehla.
Li měla hodně přátel „na Zvířetníku“, kam psala své povídání, přátel s kterými se setkávala.
Požádali jsme jednoho z nejlepších - Vave, aby nám napsala, jak Li viděla ona
„Li mi toho dala hodně. Byla to
statečná nesobecká ženská,
která byla odpovědná za celou
svou smečku, psí i lidskou, byla
odpovědná až k smrti.
Nejsem chovatelka a vlastně
tomu příliš nerozumím. Li jsem
měla moc ráda a po její smrti
jsem se dostala víc k tomu, co
kdy napsala.
Poznávala jsem ji znovu a
jinak. Víte, ona nějak
předpokládala, že o ní vím víc
věcí, než jsem věděla, když
"jsem ji měla na starost".
Li byla člověk, který v sobě měl
světlo. Měla tmavé kruhy pod
očima a drobný úsměv, jakoby
obrácený do sebe. Ale taky se
uměla zasmát nahlas, mluvila
pomalu svým chraplavým hlasem a člověk měl v její blízkosti pocit bezpečí.
Naše přátelství s Li bylo zvláštní. Nijak zvlášť jsme se nestýkaly a nebyly důvěrné v takové té běžné
rovině, ale od první chvíle bylo mezi námi zvláštní a pevné pouto... Tak nám to nějak bylo dáno, obě
jsme to vnímaly a nijak to neřešily.
Mlčelo se s ní krásně. Měla v sobě klid a nadhled, patřila mezi "vědoucí" lidi, těch je na světě moc
málo. Chvíle v Dráčkově, kdy jsme jen seděly a mlčely a pozorovaly pejsky, Dráčka nebo nejrůznější
štěňátka, ty patří mezi nejsilnější v mém životě…
5
Plán výstav pořádaných naším klubem v roce 2010:
11.6.2011
Klubová výstava Rokycany –posuzuje
p.Matyáš (bez zadávání KV)
všechna naše plemena
10.9.2011
Klubová výstava Zbraslav (se zadávání KV)
všechna naše plemena
11.9.2011
Speciální výstava Zbraslav
KLUBOVÁ SETKÁNÍ ŢIŢICE 2011 (změny jsou moţné – info na klubovém webu)
22.1
26.2
19.3
16.4
14.5
18.6
16.7
27.8
24.9
x
12.11
10.12
KLUBOVÁ SETKÁNÍ MORAVA – ZLÍN http://www.kvczlin.wz.cz/
12.3.2010 od 10 hodin (další termíny budou upřesněny)
Posuzovatelé DKK pro všechna naše plemena
MVDr. Milan DECKER; Krchleby 44; 345 61 Staňkov
Kontakt: 379 492 722, 728 665 140, [email protected]
Na www.decker.cz jsou k nahlédnutí výsledky provedených vyhodnocení. Způsob platby:
vyhodnotitel DKK zašle do 14-ti dnů od obdrţení snímku vyhodnocení majiteli, a to na
dobírku za 400,- Kč (+ poštovné).
MVDr. Jan Nytra; Veterinární klinika pro malá zvířata;
Ukrajinská 28/1536; Ostrava – Poruba; Tel. 603 545 022, 596 965 648
Platba za vyhodnocení snímku se platí předem: 420,- Kč zaslat na výše uvedenou adresu.
Prosíme všechny aby zasílaný snímek byl na obálce, či snímku, a na sloţence označen, ţe se
jedná o snímek pro Klub ruských a asijských ovčáckých psů. Vyhodnocení bude zasláno
poštou na adresu chovatele a na adresu klubu. Vyhodnocení trvá cca 3 týdny od doručení a
zaplacení poplatku za vyhodnocení.
Je moţní i vyhodnocení nadací O.F.A. (podrobněji na klubovém webu)
6
HPCH informuje…
1. Plemenná kniha poţaduje sankční poplatky za neúplně vyplněné přihlášky k zápisu
štěňat. Z tohoto důvodu se chovateli budou vracet k dovyplnění přihlášky, v nichţ
budou chybět poţadované údaje nebo kdy jsou přihlášky vyplněny nečitelně.
2. Chovatelům se doporučuje dávat majitelům štěňat fotokopii ţádanky o zápisná čísla
jako doklad o tom, ţe o rodokmeny bylo zaţádáno. V současné době někteří
pořadatelé výstav jiţ vyţadují tento dokument, pokud hlásí majitel štěně na výstavu v
době, kdy ještě není vystaven jeho PP.
3. Ţádost je třeba podávat měsíc před předpokládaným háráním feny.
Krycí list vyhotovený na základě ţádosti, má platnost jeden rok.
Ţádost o krycí list zasílejte, prosím, doporučeně (nebo e-mailem) na adresu HPCH:
Eva Červená
Sedláčkova 28,
301 00 Plzeň
Tel: 602 114 113
E-mail: [email protected]
Upozornění: Minimální věk pro svod je od dosaţení plnochruposti.
7
ŢÁDOST O
KRYCÍ LIST
Pro plemeno:
Ţádám o vyhotovení krycího listu na fenu:
jméno feny a chovatelské stanice:
zapsána:
uchovněné na základě bonitace:
dne/místo:
výsledek DKK:
a) mám zájem o krytí psem:*
b) ţádám o doporučení vhodných
krycích psů od HPCH:*
jméno psa a chovatelská stanice:
jméno psa a chovatelská stanice:
Majitel feny:
Majitel psa:
adresa:
adresa:
telefon:
telefon:
Souhlasím s evidencí mého jména, příjmení, adresy a telefonu a jejich poskytnutí případným
zájemcům o plemeno.
Podpis žadatele:
Datum, místo:
* nehodící se škrtněte
8
Největší akce KRaAOP v roce 2010 – klubová výstava Zbraslav u Brna
Na tuto výstavu jsme se moc těšili. Myslím tím tedy nás - pořadatele akce.
Pozvání posoudit tuto výstavu přijal expert na „ naše „ plemena – Wadim Kacnelson
z Ukrajiny, který momentálně ţije v Německu.
Jiţ jeho jméno avizovalo, ţe o jeho posouzení bude z řad vystavovatelů velký zájem. A naše
očekávání se naplnilo 
Od dob zákazu vystavování kupírovaných jedinců byla na této výstavě rekordní účast
- 58 přihlášených kavkazanů bylo mimořádným úspěchem !
U SAO a JRO byla účast niţší, i kdyţ stále podstatně vyšší neţ je na českých mezinárodních
výstavách, zástupce chyběl ve výstavním kruhu pouze moskevskému stráţnímu psu. Budeme
doufat, ţe v příštích letech se to i u tohoto plemene MSP změní. Vţdyť odchovy pod FCI jiţ
v ČR jsou…
Počet účastníků pro nás byl známkou toho, ţe o zahraniční posuzovatele neposuzujících
zrovna běţně na evropských mezinárodních výstavách je velký zájem a na klubovou výstavu
– nejprestiţnější akci klubu - by měl být pokaţdé zván někdo, s kým se běţně nesetkáváme ve
výstavních kruzích na českých mezinárodních výstavách.
Pan Kacnelson se odpoledne zúčastnil i Celostátní povahové soutěţe, která byla uspořádána
jiţ po čtvrté a také převedl svojí práci se psy s různou povahou.
Poprvé jsme si také vyzkoušeli spolupráci s KKPP, který druhý den po naší klubové výstavě
uspořádal speciální výstavu pro KAO. Vyuţila toho většina vystavovatelů kavkazanů.
Poprvé a snad ne naposledy – jsme také měli moţnost vyuţít on-line přihlášek na obě výstavy
(děkujeme Z. Nevrlé za realizaci). Byl to myslím výborný nápad a ulehčení nejen pro
vystavovatele, ale i pro pořadatele.
A ještě jednou – poprvé – poprvé jsme na akci měli mediálního sponzora – časopis „Pes přítel
člověka“, díky čemuţ vyšel pěkný článek o výstavě i následné celostátní povahové soutěţi.
Všem, kteří se nezalekli konkurence a na výstavu přijeli, chceme poděkovat za účast a dobrou
náladu. Výjimečnost atmosféry této akce nám trochu pokazilo nevlídné počasí, ale díky
zázemí ve Zbraslavském areálu se i toto podařilo vyřešit.
Poděkování patří také všem, kdo se s námi podíleli na organizaci a přiloţili ruku k dílu,
všem sponzorům, ať těm malým, nebo velkým a všem ostatním, kteří sebou přinesli třeba
„jen“ dobrou náladu 
Zvláštní poděkování je pro Hanku Chudomelovou, která se o pana rozhodčího při jeho
návštěvě v ČR starala, na Zbraslav ho dovezla a výborně tlumočila v kruhu.
Takţe naposledy – DĚKUJEME VŠEM a doufáme, ţe se sejdeme v minimálně stejném
počtu i na klubové a speciální výstavě v letošním roce.
N.Kocíková & M. Švarcová
9
Výdaje a příjmy klubová výstava KRaAOP
POHÁRY (+ poháry na povahové soutěţe)
AREÁL ZBRASLAV
STUŢKY
ROZHODČÍ CESTA + POSUDEČNÉ
CAC KARTIČKY
OBČERSTVENÍ PRO POSUZOVATELE A PRACOVNÍKY V KRUHU
UBYTOVÁNÍ ROZHODČÍ
MVDr. - VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
UBYTOVÁNÍ VÝSTAVNÍ VÝBOR + POMOCNÍCI (1 noc)
CELKEM
13 444,1 250 ,600,9 000,300,1 100,200,500,1 700,1 400,- 29 494,-
POPLATKY ZA STARTOVNÉ
ZŮSTATEK
+ 34 450.+ 4 956.-
10
AKTIVITA ČLENŮ VÝBORU NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH
KLUBEM V ROCE 2010
ZKRATKY JMEN –
- výbor: DA_Denisa Adamová, NK_Naďa Kocíková, EČ_Eva Červená, EM_Eva Mayerová, MŠ_Monika Švarcová,
JČ_Jaroslav Čejka, ZV_Zdena Vašková, KO_Karel Ospalý, JP_Josef Prášil, ZP_Zdena Prášilová, IP_Iveta
Polejová
- náhradník: HCH_Hana Chudomelová
- revizní komise: PR_Petr Rajský
AKCE
ŢIŢICE
17.1
ŢIŢICE
20.2
ŢIŢICE
13.3
ŢIŢICE
17.4
ŢIŢICE
15.5
ŢIŢICE
26.6
ŢIŢICE
.7
ŢIŢICE
21.8
ŢIŢICE
18.9
ŢIŢICE
17.10
ŢIŢICE
20.11
ŢIŢICE
11.12
BONITACE
20.3
BONITACE
27.11
KLUB.VÝSTAVA
ROKYCANY
KLUB.VÝSTAVA
ZBRASLAV
SOUTĚŢE POVAHY
ZBRASLAV
BŘEZOLUPY
14.3
BŘEZOLUPY
29.5
BŘEZOLUPY
7.8
BŘEZOLUPY
23.10
D.A.
N.K.
E.Č.
E.M.
M.Š.
J.Č.
Z.V.
K.O.
J.P.
Z.P.
I.P.
H.CH.
P.R.
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
-
-
ANO
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
-
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
-
ANO
ANO
-
-
ANO
-
ANO
-
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
-
ANO
-
-
-
-
-
ANO
ANO
-
ANO
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
ANO
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
-
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
ANO
ANO
-
-
-
-
ANO
-
-
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
ANO
ANO
-
-
-
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
-
-
-
ANO
-
-
-
-
ANO
-
-
ANO
-
-
-
-
ANO
-
-
-
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
ANO
ANO
-
ANO
-
-
-
-
-
-
-
ANO
-
ANO
ANO
-
ANO
-
11
NOVÍ ŠAMPIONI
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU JUNIOR ŠAMPION SPLNIL
BAKK PES DO KAPSY
BÁTHORY MOUNT CHÁN
BURAN PES DO KAPSY
FANTASIA KSIEZYC PAMIRU
WEGA ERUDIT
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION SPLNIL
ARWEN NORTH KING
BAR-BAR NĚŢNÝ OBR
INSTINKT ŠEJTANOVA SMEČKA
LAGURA REMON FÁRES
WEGA ERUDIT
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU GRAND ŠAMPION SPLNILI
BROOKLYN NĚŢNÝ OBR
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRaAOP SPLNILI
ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES
CARMEN PIROSAO (SAO)
DÉMONA PERLA KAUKAZU
IZVESTNYJ Z AZGIRU
MÉĎA BÉĎA ERUDIT
Všem tímto moc GRATULUJEME !!! 
12
Podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN
-pes/ fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu a je chovný
-pes/ fena získal/a min.100 bodů podle přiloţené tabulky. Body lze získat na výstavách
pořádaných FCI, ve třídě „mladých“ a vyšší
-pes /fena získal/a ocenění VÝBORNÁ na Klubové výstavě pořádané KRaAOP
-majitel psa, feny poţádá písemně HPCH o udělení titulu a splnění podmínek doloţí
potřebnými doklady (kopie výstavní přílohy)
-kaţdý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KLUBOVÝ CHAMPION získá
diplom „Klubový šampion“ a pohár
-diplomy a poháry se předávají dvakrát ročně, a to na členské schůzi a klubové výstavě
KRaAOP
-titul zapisuje hlavní poradce chovu do PP, zapisuje se i do PP potomků
-titul Klubový šampión neopravňuje k zařazení do tříd vítězů a šampiónů na výstavách
pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI
-v hodnocení se započítává na kaţdé výstavě jen nejvyšší dosaţený titul (resp.ohodnocení,
umístění)
OCENĚNÍ,
TITUL,UMÍSTĚNÍ
BIS
BOS
BIG
BOB + JUNIOR BOB
BOS
VÍTĚZNÝ PES/FENA (Kl.V; VSV)
NÁRODNÍ VÍTĚZ
NEJ. MLADÝ PLEMENE (KVM)
NEJ. VETERÁN PLEMENE
CACIB
Res. CACIB
CAC, CAJC
V1, res.CAC
V2 ( tř. ml. ,mezit., ot., víť., šamp. )
V3 ( tř. ml. ,mezit., ot., víť., šamp. )
V4 ( tř. ml. ,mezit., ot., víť., šamp. )
Světová/
Evropská
Klubová
KRaAOP
Mezi
národní
Speciální,
klubová
a
Speciální
části
Evropy
75
70
65
55
50
45
40
35
30
30
5
20
10
5
4
3
60
50
40
30
45
30
50
40
30
20
4
20
17
15
7
4
3
2
15
15
4
10
5
4
3
2
10
3
7
4
3
2
-
40
35
10
30
25
20
15
10
7
5
Národní
BODOVÁ TABULKA PRO KLUBOVÉHO ŠAMPIONA
13
SVOD MLADÝCH – ŢIŢICE – 27.11.2010
Svodu se úspěšně zúčastnil a splnil podmínky plnochruposti
REGENT LIŠTIČKA
ZAŘAZENI DO CHOVU – 27.11.2010 – ŢIŢICE
Posuzoval pan Karel HOŘÁK
KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES
PSI:
ALJOSCHA BASCHKIR PASTORALES
(Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu)
Narozen: 6.6.2008
Chovatel: Mušálková Libuše
Majitel: Bc. Šimáková Iva.
Bonitační kód : 0/0,Da/0/1/1/0/V/44442
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 75,5cm
Délka: 79cm
Obvod hlavy: 64 cm
Délka hlavy : 32 cm
Délka čenichu: 12 cm
Obvod hrudníku: 98 cm
Obvod nadprstí: 15,5 cm
Barva srsti: žíhaná-vlkošedá, tmavá maska
Skus a zuby: nůžkový
Oko: hnědé
Chody: málo prostorné
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké nadprstí
CHOVNÝ
14
BAKK PES DO KAPSY
(Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit)
Narozen: 25.5.2009
Chovatel: Růžičková Anna
Majitel: Janda Pavel
Bonitační kód: 3/3,Hb/1/1/5/0/45455
Rtg/DKK: 3/3
Výška : 74 cm
Délka: 77 cm
Obvod hlavy: 61 cm
Délka hlavy : 26 cm
Délka čenichu: 10,5 cm
Obvod hrudníku: 88 cm
Obvod nadprstí: 15,5 cm
Barva srsti: červená, bílé znaky
Skus a zuby: nepravidelný,nůžkový
Oko: hnědé
Chody: úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad
CHOVNÝ
BURAN PES DO KAPSY
(Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit)
Narozen: 25.5.2009
Chovatel: Růžičková Anna
Majitel: Růžičková Anna
Bonitační kód: 0/0,Db/0/3/5/0/P,V/44455
Rtg/DKK: 0/0
Rtg DLK: 0/0
Výška : 75 cm
Délka: 83 cm
Obvod hlavy: 64 cm
Délka hlavy : 31 cm
Délka čenichu: 11,5 cm
Obvod hrudníku: 102 cm
Obvod nadprstí: 15,5 cm
Barva srsti: žíhaná, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: dravčí
Chody: úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzké postavení
hrudníku, tlapy rozevřené - ploché
CHOVNÝ
15
FERGUS LIŠTIČKA
(Evdokim iz Russkoj provincii x Axa Nufira)
Narozen: 3.10.2008
Chovatel: Červená Eva
Majitel: Vajcová Petra
Bonitační kód: 0/0,Aab/0/2/5/0/E/44455
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 74 cm
Délka: 83 cm
Obvod hlavy: 67 cm
Délka hlavy : 31,5 cm
Délka čenichu: 11,5 cm
Obvod hrudníku: 105 cm
Obvod nadprstí: 19 cm
Barva srsti: vlokošedá, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový, ulomené řezáky
Oko: světlé
Chody: úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka
CHOVNÝ
KORÓL LIŠTIČKA
(Urhan Moskovskiy x Svetskaya Lvitsa Tskaro)
Narozen: 5.7.2009
Chovatel: Červená Eva
Majitel: Růžičková Anna
Bonitační kód : 1/0,Gab/0/1/4,5/B,I,N,P,T/54555
Rtg/DKK: 1/0
Rtg DLK: 0/0
Výška : 71 cm
Délka: 81 cm
Obvod hlavy: 69 cm
Délka hlavy : 29 cm
Délka čenichu: 10,5 cm
Obvod hrudníku: 92 cm
Obvod nadprstí: 16 cm
Barva srsti: písková, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: hnědé
Chody: úzké vpředu, úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): výraznější stop,
měkký hřbet, přestavěná záď, úzký hrudník,
vady v postavení a úhlení pánevních končetin
CHOVNÝ
16
VABANK ERUDIT
(Opasny Sopernik iz Grada Velikogo x Charlota Erudit)
Narozen: 11.12.2008
Chovatel: Burian Michal
Majitel: Ždímal Vratislav
Bonitační kód: 0/0,Bab/0/0/4/0/EPRV/44446
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 74 cm
Délka: 77 cm
Obvod hlavy: 65 cm
Délka hlavy : 32 cm
Délka čenichu: 12 cm
Obvod hrudníku: 100 cm
Obvod nadprstí: 16 cm
Barva srsti: tmavě vlkošedá,tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby:nůžkový
Oko: tmavě hnědé
Chody: úzké vpředu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): uvolněná víčka,
úzký hrudník, vady v postavení a úhlení předních
končetin, měkké nadprstí
CHOVNÝ
YUKATAN LIŠTIČKA
(Malder x Belinda Medvědí Lady)
Narozen: 10.10.2007
Chovatel: Červená Eva
Majitel: Berger Michal
Bonitační kód: 1/0,Fab/0/1/4,5/1/44555
Rtg/DKK: 1/0
Výška : 70 cm
Délka: 73,5 cm
Obvod hlavy: 59 cm
Délka hlavy : 29 cm
Délka čenichu: 11 cm
Obvod hrudníku: 91 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: plavá,tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: hnědé
Chody: úzké vpředu, úzké vzadu
Celkový vzhled: lehčího typu
Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad
CHOVNÝ
17
FENY:
ANUŠKA BADOZA
(Batir Velikyi Han x Doriana Lajdn)
Narozen: 7.4.2007
Chovatel: Vajcová Petra
Majitel: Vajcová Petra
Bonitační kód: 0/0,Dab/0/2/4,5/AbNU/44455
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 67 cm
Délka: 75 cm
Obvod hlavy: 51 cm
Délka hlavy : 28 cm
Délka čenichu: 11 cm
Obvod hrudníku: 92 cm
Obvod nadprstí: 13,5 cm
Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový (chybí I 1- vet.potvrzení)
Oko: světlé
Chody: úzké vpředu, úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): příliš úzká hlava,
přestavěná záď, rozevřené tlapy
CHOVNÁ
ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES
( Altalnt iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu)
Narozen: 6.6.2008
Chovatel: Mušálková Libuše
Majitel: Mušálková Libuše
Bonitační kód: 3/0,Dab/0/0/5/0/Pa/44444
Rtg/DKK: 3/0
Výška : 73 cm
Délka: 78 cm
Obvod hlavy: 59,5 cm
Délka hlavy : 31 cm
Délka čenichu: 11,5 cm
Obvod hrudníku: 93 cm
Obvod nadprstí: 16,5 cm
Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nepravidelný
Oko: hnědé
Chody: úzké vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatečné
předhrudí
CHOVNÁ
18
AVERDA BASCHKIR PASTORALES
(Atlant iz Otchego doma x Fatima z Údolí Kalspoltu)
Narozen: 6.6.2008
Chovatel: Mušálková Libuše
Majitel: Moravcová Marie
Bonitační kód : 0/0,Aa/0/2/8/0/V/44462
Rtg/DKK: 0/0
Rtg DLK: 0/0
Výška : 67,5 cm
Délka: 72 cm
Obvod hlavy: 54 cm
Délka hlavy : 30 cm
Délka čenichu: 10 cm
Obvod hrudníku: 89 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska
Skus a zuby: nůžkový
Oko: světlé
Chody: zcela netypické vzadu
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): měkké zadní
nadprstí
CHOVNÁ
BELLA DONA PES DO KAPSY
(Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit)
Narozen: 25.5.2009
Chovatel: Růžičková Anna
Majitel: Vašek Tomáš
Bonitační kód: 0/0,Dab/0/3/0/0/N/44445
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 73 cm
Délka: 76 cm
Obvod hlavy: 58 cm
Délka hlavy : 30,5 cm
Délka čenichu: 11 cm
Obvod hrudníku: 94 cm
Obvod nadprstí: 16 cm
Barva srsti: žíhaná, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: dravčí
Chody: prostorné, pravidelné
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): přestavěná záď
CHOVNÁ
19
BRITANY ZLATÁ FONTÁNA
(Hranitel Gor Nazgul x Herra-Donna z Azgiru)
Narozen: 29.5.2008
Chovatel: Fuková Jiřina
Majitel: Filipovi Lucie a Aleš
Bonitační kód: 0/0,Aa/0/1/0/0/Pa/44555
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 66 cm
Délka: 74 cm
Obvod hlavy: 56 cm
Délka hlavy : 29 cm
Délka čenichu: 10,5 cm
Obvod hrudníku: 83 cm
Obvod nadprstí: 14,5 cm
Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska
Skus a zuby: nůžkový
Oko: hnědé
Chody: prostorné, pravidelné
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): méně výrazné
předhrudí
CHOVNÁ
CEBAYA HOKSA-REX
(Bohun Bielowickie Szczečcie x Bagira Hoksa-Rex)
Narozen: 12.3.2006
Chovatel: Cikeccy Jolanta
Majitel: Šedivá Helena
Bonitační kód: 1/0,Aab/4/0/0/0/DEV
Rtg/DKK: 1/0
Výška : 64 cm
Délka: 70 cm
Obvod hlavy: 57 cm
Délka hlavy : 26 cm
Délka čenichu: 9 cm
Obvod hrudníku: 95 cm
Obvod nadprstí: 16 cm
Barva srsti: vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: klešťový, chybí P1
Oko: tmavě hnědé
Chody: prostorné, pravidelné
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): nedostatky ve tvaru
očí, uvolněná víčka, měkké nadprstí
NECHOVNÁ PRO SKUS A CHUDOZUBOST
20
DÉMONA PERLA KAUKAZU
(Kim z Witobelskiej Przystani x Alfa Hoksa-Rex)
Narozen: 22.8.2008
Chovatel: Darius Jarosczak
Majitel: Kocíková Naďa
Bonitační kód: 2/1,Ha/1/0/0/1/44455
Rtg/DKK: 2/1
Rtg DLK: 0/0
Výška : 67 cm
Délka: 69 cm
Obvod hlavy: 56 cm
Délka hlavy : 30 cm
Délka čenichu: 10,5 cm
Obvod hrudníku: 89 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: červená, tmavá maska
Skus a zuby: nepravidelný, nůžkový
Oko: hnědé
Chody: prostorné, pravidelné
Celkový vzhled: lehčího typu
Znaky plemenné příslušnosti (vady): bez vad
CHOVNÁ
ERINIE BAINTHA BRAKK
(Batir Rama Gele x Berenis Baintha Brakk)
Narozen: 2.3.2009
Chovatel: Moravcová Marie
Majitel: Kuncová Helena
Bonitační kód: 0/0,Bab/0/2/4/0/PRV/44455
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 70 cm
Délka: 70 cm
Obvod hlavy: 57 cm
Délka hlavy : 30 cm
Délka čenichu: 11 cm
Obvod hrudníku: 89 cm
Obvod nadprstí: 16 cm
Barva srsti: tmavě vlkošedá, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: světlé
Chody: úzké vpředu
Celkový vzhled: požadovaní síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): úzký hrudník,
vady v postavení předních končetin,
měkké nadprstí
CHOVNÁ
21
HÁTA DEŠERET
(Bátorfia Örzo Grisa x Casmir Gratias Andy)
Narozen: 24.6.2006
Chovatel: Kynčlová Jana
Majitel: Kynčlová Jana
Bonitační kód: 0/0,Hab/0/1/0/0/C,F/44443
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 66 cm
Délka: 68,5 cm
Obvod hlavy: 54 cm
Délka hlavy : 26,5 cm
Délka čenichu: 10 cm
Obvod hrudníku: 83 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: červená, tmavá maska, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový
Oko: hnědé
Chody: prostorné, pravidelné
Celkový vzhled: požadované síly a mohutnosti
Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho
CHOVNÁ
YLONKA LIŠTIČKA
( Malder x Belinda Medvědí Lady )
Narozen: 10.10.2007
Chovatel: Červená Eva
Majitel: Berger Michal
Bonitační kód: ½,B/0/2/4,5/FPR/44445
Rtg/DKK: 1/2
Výška : 66 cm
Délka: 76 cm
Obvod hlavy: 51 cm
Délka hlavy : 30 cm
Délka čenichu: 11 cm
Obvod hrudníku: 85 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: bílá
Skus a zuby: nůžkový
Oko: světlé
Chody: úzké vpředu, úzké vzadu
Celkový vzhled: lehčího typu
Znaky plemenné příslušnosti (vady): nepřilehlé ucho
nízko nasazené, úzký hrudník, vady v postavení
předních končetin
CHOVNÁ
22
STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES
FENY:
BABULKA ATLYN-DEPE
Narozena: 21.8.2008
Chovatel: Prášil Josef
Majitel: Vašáryová Hana
Bonitační kód: 0/0,0/0/2/0/0/W/44462
Rtg/DKK: 0/0
Výška : 70 cm
Délka: 75 cm
Obvod lebky : 51 cm
Délka lebky/mordy: 17/12 cm
Délka hlavy: 29 cm
Obvod hrudníku: 89 cm
Obvod nadprstí: 14 cm
Barva srsti: plavá s bílými znaky
Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý
Oko: světlé
Hlava: správně modelovaná, proporcionální
Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k.
Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení
Srst:
Nedostatky v exteriéru: příliš vyjádřený lalok
CHOVNÁ
TALGA IZ KLOVI
(Tamerkan x Itkul iz Klovi)
Narozena: 20.6.2006
Chovatel: Ovsjannikov Anatolij Ivanovič
Majitel: Synek David
Bonitační kód: 3/3,0/0/1/0,4/0/Bi/44463
Rtg/DKK: 3/3
Výška : 73 cm
Délka: 81 cm
Obvod lebky : 57 cm
Délka lebky/mordy : 19,5/11 cm
Délka hlavy: 30,5 cm
Obvod hrudníku: 90 cm
Barva srsti: černá, bílé znaky
Skus a zuby: nůžkový, plnochrupý, nepravidelně řazené
řezáky
Oko: středně hnědé
Hlava: správně modelovaná, proporcionální
Pohyb: prostorný, typický s výrazným odrazem p.k.
Celkový vzhled: pes silné kostry a osvalení
Srst:
Nedostatky v exteriéru: uvolněná víčka, skloněná záď
CHOVNÁ
23
Výpis plemenné knihy k 6.12.2010
Kavkazský pastevecký pes
Ch. stanice: FORESTA UMBRA
Chovatel: Steppan Jirí
DASTYN Nart-Sano x ARSA Baintha Brakk
* nar. 29.01.2010
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
CMKU/KAO
3550/10
3551/10
3552/10
3553/10
3554/10
3555/10
3556/10
3557/10
AKKI
ARAM
ARES
ATILLA
AFFINITY
AIRA
ALIA
ARABBA
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes plavá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Ch. stanice : TVERSKAJA GEMCHUGINA
Chovatel :
* nar. 12.07.2009
CMKU/KAO 3558/-10/09
DZHILLI
IMPORT Z : RKF 2555272
Ch. stanice : DAUR DON
Chovatel :
* nar. 22.08.2009
CMKU/KAO 3559/-10/09
IMPORT Z : UKU.0043972
Fena šedá, dlouhá
DERZKIY
Pes šedá, dlouhá
Ch. stanice : MAL BAGUSHY
Chovatel :
Topush iz Legendy Kavkaza x Aba
* nar. 24.06.2009
CMKU/KAO 3560/-10/09
GISHER
IMPORT Z : RKF 2513206
Fena šedá, dlouhá
Ch. stanice : NUFIRA
Chovatel : Rajský Petr
Federik del Partenio x CERNEA Nufira
* nar. 20.05.2010
CMKU/KAO 3561/10
GAMERA
Fena vlkošedá, dlouhá
Ch. stanice : ERUDIT
Chovatel : Burian Michal
MÉDA BÉDA Erudit x Raksha
* nar. 23.06.2010
CMKU/KAO 3562/10
CMKU/KAO 3563/10
CMKU/KAO 3564/10
CMKU/KAO 3565/10
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Fena rezavá, dlouhá
CAMMORA
CONNAN
CORRADO CATTANI
CELEBRITA
Ch. stanice : LIŠTICKA
Chovatel : Červená Eva
Federik del Partenio x PUMA Lišticka
* nar. 12.01.2010
CMKU/KAO 3566/10
ORSO-GRISA
Pes červená, dlouhá
Ch. stanice : ŠEJTANOVA SMEČKA
Chovatel : Smržová Jana
FRAJER Šejtanova smecka x DYNAMICA Šejtanova smecka
* nar. 24.01.2010
CMKU/KAO 3567/10
LION KING
CMKU/KAO 3568/10
LORD FRAJER
CMKU/KAO 3569/10
LOTHAR
CMKU/KAO 3570/10
LOTRANDO
CMKU/KAO 3571/10
LUBER
CMKU/KAO 3572/10
LUCIFER
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
24
červená, dlouhá
vlkošedá, dlouhá
vlkošedá, dlouhá
vlkošedá, dlouhá
červená, dlouhá
vlkošedá, dlouhá
Ch. stanice : DUSHA ROSSII
Chovatel :
Dusha Rossii Shurin x Dusha Rossii Uliana
* nar. 25.03.2009
CMKU/KAO 3573/-10/09
GENERAL TOPTYGIN
IMPORT Z : RKF 2505670
Pes červenobílá, dlouhá
Ch. stanice : LIŠTIČKA
Chovatel : Cervená Eva
Federik del Partenio X VANILKA Lišticka
* nar. 09.03.2010
CMKU/KAO 3574/10
POLÁRKA
Fena červená, dlouhá
Ch. stanice : LIŠTIČKA
Urhan Moskovskiy X OLIVIA Lišticka
* nar. 03.04.2010
CMKU/KAO 3575/10
RAFAELO
CMKU/KAO 3576/10
REGALO
CMKU/KAO 3577/10
RENARD
CMKU/KAO 3578/10
REGENT
CMKU/KAO 3579/10
RARETÉ
CMKU/KAO 3580/10
RHODÉ
CMKU/KAO 3581/10
ROSANA
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
Ch. stanice : LIŠTIČKA
Malder x AXA Nufira
* nar. 09.04.2010
CMKU/KAO 3582/10
CMKU/KAO 3583/10
CMKU/KAO 3584/10
CMKU/KAO 3585/10
CMKU/KAO 3586/10
CMKU/KAO 3587/10
CMKU/KAO 3588/10
CMKU/KAO 3589/10
CMKU/KAO 3590/10
CMKU/KAO 3591/10
Pes červená, dlouhá
Pes červená, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes plavá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Fena bílá, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
SAVOR
SERGEJ
SHÉRIF
SOBOKU
SOKRATES
STALWART
STERN
STYLES
SNOW-WHITE
SURELY
Ch. stanice : ZE ŽDÁRSKÝCH LESU
Chovatel : Prosecký Aleš
Otec : Jus Elbrus Chán
Matka : CHERIE Dešeret
* nar. 10.04.2010
CMKU/KAO 3592/10
BADDY
CMKU/KAO 3593/10
BALROG
CMKU/KAO 3594/10
BATYR CHER
CMKU/KAO 3595/10
BEN JUS
CMKU/KAO 3596/10
BLACK JACK
CMKU/KAO 3597/10
BURLAK
CMKU/KAO 3598/10
BARRACUDA
CMKU/KAO 3599/10
BEA JUSA
CMKU/KAO 3600/10
BELLA
CMKU/KAO 3601/10
BORGA
Pes modrá, bílé znaky, dlouhá
Pes modrá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena tmavě vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena modrá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
25
Ch. stanice : ERUDIT
Chovatel : Burian Michal
MÉDA BÉDA Erudit x ELITA Erudit
* nar. 14.04.2010
CMKU/KAO 3602/10
BÉDA MÉDA
CMKU/KAO 3603/10
BELZEBUB
CMKU/KAO 3604/10
BOHATÝR
CMKU/KAO 3605/10
BUFALO BILL
CMKU/KAO 3606/10
BUCHTAR
CMKU/KAO 3607/10
BULIBÁN
CMKU/KAO 3608/10
BABA JAGA
CMKU/KAO 3609/10
BAHRAJ
CMKU/KAO 3610/10
BANDASKA
CMKU/KAO 3611/10
BARBUCHA
CMKU/KAO 3612/10
BERTICKA
CMKU/KAO 3613/10
BEST OF
CMKU/KAO 3614/10
BONITA
CMKU/KAO 3615/10
BURKA
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes žíhaná, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Fena tmavě vlkošedá, dlouhá
Fena tmavě vlkošedá, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena tmavě vlkošedá, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena tmavě vlkošedá, dlouhá
Ch. stanice : Z AZGIRU
Chovatel : Švarc Karel
Tagyr Charan-Gordolan x AZGIRA Zlatá fontána
* nar. 02.06.2010
CMKU/KAO 3616/10
LERIK DRACO
CMKU/KAO 3616/10
LERIK DRACO
CMKU/KAO 3617/10
LEROJ GEROJ
CMKU/KAO 3618/10
LEŠIJ CHÁN
CMKU/KAO 3619/10
LEZGIN FERRY
CMKU/KAO 3620/10
LORD LAVASH
CMKU/KAO 3621/10
LADY GAGA
CMKU/KAO 3622/10
LAKI URSA
CMKU/KAO 3623/10
LEVANA BIRKAT
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes plavá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Ch. stanice : LIŠTIČKA
Chovatel : Cervená Eva
Tskaro Sarmat x Sámánhegyi Vitéz Vanda
* nar. 30.05.2010
CMKU/KAO 3624/10
TAGGART
CMKU/KAO 3625/10
TAJFUN
CMKU/KAO 3626/10
TIGER
CMKU/KAO 3627/10
TITÁN
CMKU/KAO 3628/10
TAKTIKA
CMKU/KAO 3629/10
TELLUS
CMKU/KAO 3630/10
THÁLIA
CMKU/KAO 3631/10
THALLÓ
CMKU/KAO 3632/10
TOP
CMKU/KAO 3633/10
TSARELA
Pes žíhaná, dlouhá
Pes žíhaná, dlouhá
Pes žíhaná, dlouhá
Pes tmavě šedá, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena tmavě šedá, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena vlkošedá, dlouhá
Ch. stanice : LIŠTIČKA
DONCHUÁN Lišticka x DORRA Zlatá studánka
* nar. 06.06.2010
CMKU/KAO 3634/10
ULLRICH
CMKU/KAO 3635/10
UMBO
CMKU/KAO 3636/10
UNRULY
CMKU/KAO 3637/10
URHAN
CMKU/KAO 3638/10
UTTER
CMKU/KAO 3639/10
UNIQUE
Pes šedá, dlouhá
Pes šedá, dlouhá
Pes šedá, dlouhá
Pes šedá, dlouhá
Pes šedá, dlouhá
Fena šedá, dlouhá
Ch. stanice : Z JIŽNÍ RUŽE
Chovatel : Vašková Štepánka
GARRY Zlatá studánka x ATHÉNA
* nar. 22.09.2009
CMKU/KAO 3640/09
CMKU/KAO 3641/09
CMKU/KAO 3642/09
CMKU/KAO 3643/09
CMKU/KAO 3644/09
CMKU/KAO 3645/09
CMKU/KAO 3646/09
CMKU/KAO 3647/09
CMKU/KAO 3648/09
Pes tmavě šedá, dlouhá
Pes žíhaná, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Pes červená, bílé znaky, dlouhá
Pes tmavě šedá, dlouhá
Pes vlkošedá, dlouhá
Fena červená, bílé znaky, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Fena žíhaná, dlouhá
Lišticka
ALTON
AMON
ANDONIS
ANGI
ANGEL
ANTONNY
AGÁTA
AGNES
ARYN
26
Ch. stanice LOBO DE MONTE
Chovatel : Herbanská Andrea
Tagyr Charan-Gordolan x EMBADA Šejtanova smecka
* nar. 14.06.2010
CMKU/KAO 3649/10
CONNOR
CMKU/KAO 3650/10
CONROY
CMKU/KAO 3651/10
C.C.
CMKU/KAO 3652/10
CERDICA
CMKU/KAO 3653/10
CERA
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
vypsáno
vypsáno
vypsáno
vypsáno
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Pes vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
Fena vlkošedá, bílé znaky, dlouhá
62 psu a 42 fen. Dohromady 104.
18 vrhu
2 importu psu a 2 importu fen. Dohromady 4.
0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.
Jihoruský ovčák
Ch. stanice : BALANDIS
Chovatel :
Otec :
Matka :
* nar. 17.03.2010
CMKU/JRO 443/-10/10
IMPORT Z : LŠVK JO 0338/10
Ch. stanice : BALANDIS
Otec :
Matka :
* nar. 22.10.2009
CMKU/JIO 444/-10/09
IMPORT Z : LŠVK JO 0328/09
ABSOLUTE AURORA
Fena bílá, šedé znaky, dlouhá
VANILLA
Fena bílá, dlouhá
Ch. stanice : ADANI-ZARI
Chovatel : Miklášová Barbora
Muskat Lyutiy x ANUSCHKA CHARISMA Adani-Zari
* nar. 14.06.2010
CMKU/JRO 445/10
EARL GREY
CMKU/JRO 446/10
EMPORIO ARMANI
CMKU/JRO 447/10
ELECTRA CARMEN
CMKU/JRO 448/10
ELIZABETH ARDEN
CMKU/JRO 449/10
ELIZABETH QUEEN
CMKU/JRO 450/10
ERIN EVERLY
Pes bílá, dlouhá
Pes bílá, dlouhá
Fena bílá, dlouhá
Fena bílá, dlouhá
Fena bílá, dlouhá
Fena bílá, dlouhá
Ch. stanice : SAVITAS
Chovatel :
Belyi Veter Makar x Belosnezhka Savitas
* nar. 20.07.2004
CMKU/JRO 451/-10/05/10
CARMEN
IMPORT Z : LŠVK JO 0228/04 PKR.I-55211, FIN 43309/07
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
vypsáno
vypsáno
vypsáno
vypsáno
2
4
0
0
Fena šedá, dlouhá
psu a 7 fen. Dohromady 9.
vrhu
importu psu a 3 importu fen. Dohromady 3.
preregistrací psu a 1 preregistrací fen. Dohromady 1.
27
Moskevský strážní pes
Ch. stanice : WALKING STONE
Chovatel :
Otec :
Matka : Dat. nar. 15.03.2010
N Reg/MSP 32/-10/10
IMPORT Z : SPKP RG74
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
vypsáno
vypsáno
vypsáno
vypsáno
0
1
0
0
AYLA
Fena bílá, červené znaky, dlouhá
psu a 1 fen. Dohromady 1.
vrhu
importu psu a 1 importu fen. Dohromady 1.
preregistrací psu a 0 preregistrací fen. Dohromady 0.
Stredoasijský pastevecký pes
Ch. stanice : DEBRA-DAMO
Chovatel : Wieder Patrik
Mia&Mia Azhdar x ANŠAJ Bofi
* nar. 02.01.2010
CMKU/SAO 3318/10
CMKU/SAO 3319/10
CMKU/SAO 3320/10
CMKU/SAO 3321/10
CMKU/SAO 3322/10
CMKU/SAO 3323/10
CMKU/SAO 3324/10
ADARSH
AGBAR
ASCHAR
ASSCAN
AKKI
ARKADIY
ASCHA
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes šedá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
Fena šedá, bílé znaky, krátká
Ch. stanice : ASIAN LEGEND
Chovatel : Kombercová Markéta
Berk Belyi Klyk x Chazka Achal-Tekin
* nar. 13.01.2010
CMKU/SAO 3325/10
FART
CMKU/SAO 3326/10
FARUH
CMKU/SAO 3327/10
FAJNA
CMKU/SAO 3328/10
F-AJŠE
CMKU/SAO 3329/10
FARCHA
CMKU/SAO 3330/10
FAZLA
CMKU/SAO 3331/10
FEJA
Pes zlatá, bílé znaky, krátká
Pes zlatá, bílé znaky, krátká
Fena zlatá, bílé znaky, krátká
Fena plavá, bílé znaky, krátká
Fena plavá, bílé znaky, krátká
Fena plavá, bílé znaky, krátká
Fena plavá, bílé znaky, krátká
Ch. stanice : SECURE POWER
Chovatel : Cmíralová Pavlína
BABUR Nazar-Bay x BRENDA Asijské srdce
* nar. 02.02.2010
CMKU/SAO 3332/10
ABADAN
CMKU/SAO 3333/10
AGATON
CMKU/SAO 3334/10
ARAN
CMKU/SAO 3335/10
ADINA
CMKU/SAO 3336/10
AFIBA
CMKU/SAO 3337/10
ALIDA
CMKU/SAO 3338/10
ANITA
CMKU/SAO 3339/10
ARMINA
Pes bílá, sobolí plotny, krátká
Pes písková, bílé znaky, krátká
Pes bílá, zlaté znaky, krátká
Fena písková, bílé znaky, krátká
Fena sobolí, bílé znaky, krátká
Fena bílá, šedé znaky, krátká
Fena bílá, sobolí znaky, krátká
Fena bílá, zlaté znaky, krátká
Ch. stanice : ANKADI
Chovatel : Procházková Katerina
Berk Belyi Klyk x ENIGMA Gladiator ex Asia
* nar. 23.01.2010
CMKU/SAO 3340/10
CAYENNE
CMKU/SAO 3341/10
COOL
CMKU/SAO 3342/10
CZECH
CMKU/SAO 3343/10
CAIDANCE
CMKU/SAO 3344/10
CENDRA
CMKU/SAO 3345/10
CORY
Pes písková, krátká
Pes šedá, bílé znaky, krátká
Pes šedá, bílé znaky, krátká
Fena písková, krátká
Fena šedá, bílé znaky, krátká
Fena písková, krátká
28
Ch. stanice : VELES
Chovatel : Smutná Martina
BULAJ Zlatá louka x AZARIA Afiruv stín
* nar. 19.02.2010
CMKU/SAO 3347/10
ALADAR
CMKU/SAO 3348/10
ATALAY
CMKU/SAO 3349/10
AYGUR
CMKU/SAO 3350/10
AYURASH
CMKU/SAO 3351/10
ADORA
CMKU/SAO 3352/10
AYDARA
CMKU/SAO 3353/10
AYDASHA
Pes černobílá, krátká
Pes černobílá, krátká
Pes černobílá, krátká
Pes zlatobílá, krátká
Fena bílá, zlaté znaky, krátká
Fena černobílá, krátká
Fena černobílá, krátká
Ch. stanice : AMECOM
Chovatel : Spousta Čeněk
JAMAN Barsuk x MOCOSHI Barsuk
* nar. 31.01.1010
CMKU/SAO 3354/10
ALTAR
CMKU/SAO 3355/10
ANGELO
CMKU/SAO 3356/10
ARGO
CMKU/SAO 3357/10
ASAN
CMKU/SAO 3358/10
AXL
CMKU/SAO 3359/10
ABIGAIL
CMKU/SAO 3360/10
AIMY
CMKU/SAO 3361/10
AISCHA
CMKU/SAO 3362/10
AKIRA
CMKU/SAO 3363/10
ARVEN
CMKU/SAO 3364/10
ASAKI
Pes bílá, šedé znaky, krátká
Pes bílá, krátká
Pes bílá, rezavé znaky, krátká
Pes šedá, krátká
Pes bílorezavá, krátká
Fena bílá, šedé znaky, krátká
Fena bílá, rezavé znaky, krátká
Fena bílá, šedé plotny, krátká
Fena bílá, krátká
Fena bílorezavá, krátká
Fena šedá, krátká
Ch. stanice : ATLYN-DEPE
Chovatel : Prášil Josef
BENITO Zlatá louka x ALBA Zasvoji
* nar. 04.02.2010
CMKU/SAO 3365/10
CALIGULA
CMKU/SAO 3366/10
CANTUS
CMKU/SAO 3367/10
CONAN
CMKU/SAO 3368/10
CORINKA
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes plavá s maskou, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
Ch. stanice : VARORUD
Chovatel : Németh Jan
Mia&Mia Azhdar x Janga Baronas
* nar. 01.02.2010
CMKU/SAO 3369/10
CMKU/SAO 3370/10
CMKU/SAO 3371/10
CMKU/SAO 3372/10
CMKU/SAO 3373/10
CMKU/SAO 3374/10
CMKU/SAO 3375/10
CMKU/SAO 3376/10
CMKU/SAO 3377/10
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes plavá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Pes černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
Fena černá, bílé znaky, krátká
FAGIR
FARROW
FAYAT
FELEK
FRAYER
FYUL-BAY
FATHI ZHANNA
FEODOSIA
FEONA EL
Ch. stanice : GABRETA PEAT
Chovatel : Stanek Rostislav
AZIM Chepás Kennel x CARMEN Chepás Kennel
* nar. 27.02.2010
CMKU/SAO 3378/10
CARON
CMKU/SAO 3379/10
CARYK
CMKU/SAO 3380/10
CEN
CMKU/SAO 3381/10
CRIT
CMKU/SAO 3382/10
CONNYE
CMKU/SAO 3383/10
CORINA
CMKU/SAO 3384/10
CRITA
Pes bílá, pískové plotny, krátká
Pes zlatá, bílé znaky, krátká
Pes zlatobílá, krátká
Pes zlatá, bílé znaky, krátká
Fena bílá, plavé znaky, krátká
Fena černobílá, krátká
Fena bílá, pískové plotny, krátká
29
Ch. stanice : CHEPÁS KENNEL
Chovatel : Marhita Marie
Sotkar iz Ozera chernogo x E-BRENDA Chepás Kennel
* nar. 12.04.2010
CMKU/SAO 3385/10
TEMIR BAKKAR
CMKU/SAO 3386/10
TAKYR BAKKAR
CMKU/SAO 3387/10
TANAK BAKKAR
CMKU/SAO 3388/10
TARYP BAKKAR
CMKU/SAO 3389/10
TANOK BAKKAR
CMKU/SAO 3390/10
TYLLA BAKKAR
CMKU/SAO 3391/10
TAPA BAKKAR
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
vypsáno
vypsáno
vypsáno
vypsáno
Pes bílá, plavé znaky, krátká
Pes plavá, bílé znaky, krátká
Pes plavá, bílé znaky, krátká
Pes plavá, bílé znaky, krátká
Pes plavá, bílé znaky, krátká
Fena bílá, plavé znaky, krátká
Fena bílá, plavé znaky, krátká
39 psu a 34 fen. Dohromady 73.
9 vrhu
0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
0 preregistrací psu a 0 preregistrací fen. Dohromady 0.
30
I. Část - dědičné oční vady - jejich výskyt na víčkách a spojivce (adnexa)
Autor MVDr. Beránek J.
Dědičné vady nepostihují pouze samotný bulbus, ale při důkladném oftalmologickém
vyšetření odhalíme i řadu defektů postihujících tzv. adnexa (měkké tkáně obklopující oční
kouli). Nejčastěji se setkáváme s vadami tvaru a polohy víček, s poruchou růstu a uloţení řas i
s defekty na spojivce a na slzném aparátu. Víčka mohou být postiţena celou škálou defektů,
které se liší jak lokalizací, tak dobou, kdy se postiţení objeví, i tím, u jakého plemene je
nacházíme. Budeme se věnovat pouze těm vadám, které jsou nejzávaţnější a nejčastější,
způsobují zdravotní potíţe, a jejichţ nález je limitující z hlediska zařazení jedince do
plemenitby. Funkce víček spočívá v ochraně bulbu a v roztírání slzného filmu po rohovce. Z
vnější strany jsou pokryta jemnou kůţí, z vnitřní strany spojivkou. Pohyblivost víček
zabezpečuje cirkulární sval, více pohyblivé je horní víčko. Okraje víček jsou často bez srsti,
pigmentovány a pouze na horním víčku z nich vyrůstají u psů ve dvou nebo více řadách řasy.
Víčka jsou spojena ve dvou koutcích, ve vnitřním očním koutku si všímáme slzných bodů,
odvádějících slzy do slzného kanálku. Spolu s vnějším ohraničují oba koutky oční štěrbinou.
Dermoid víčka je kongenitální výskyt abnormálně lokalizované léze (okrsek kompletně
vybavené kůţe). Ta je vizuálně snadno odlišitelná delší srstí, neţ na zbytku víčka.
Predisponované plemeno je německý ovčák, svatobernardský pes a dalmatin. Defekt je
snadno viditelný a majitelé jej zpozorují jiţ ve štěněcím věku.
Entropium je vchlípení aţ vtočení volného okraje víčka směrem k bulbu s následným
dráţděním spojivky i rohovky řasami a srstí víčka. Kongenitální entropium je poměrně časté a
je geneticky fixováno, je tedy nejen zdravotním problémem, ale i důvodem nezařazení jedince
do plemenitby. Negativní vliv dráţdění rohovky a spojivky chlupy kůţe vtočeného víčka se
projevuje bolestivostí, častějším přivíráním víček, zvýšenou sekrecí slz a pokud je iritace
dlouhodobá, přidávají se zánětlivé změny na spojivce a později i na rohovce. Ty mohou v
krajním případě vyústit v rohovkové vředy.
Plemenná příslušnost u dědičného entropia (entropium hereditare) je v úzkém vztahu k době
výskytu prvních klinických příznaků onemocnění. Například šarpej je postiţen záhy po
otevření oční štěrbiny, retrívr, buldok, čau čau a rotvajler přicházejí s prvními potíţemi mezi
2. měsícem a jedním rokem ţivota. Čau čau je problémové plemeno ve vztahu k entropiu a
následnému dráţdění srsti víček i ve středním věku. Vchlípením je většinou postiţena část
spodního víčka ve vnějším očním koutku. Onemocnění můţe být jednostranné i oboustranné.
Entropium je relativně nejčastěji popisovanou vadou, které si snadno všimne jiţ chovatel
podle výše popsaných klinických příznaků. Na včasnosti odhalení onemocnění závisí i
prognóza. U zanedbaných stavů můţe být nezvratně postiţen vízus. Pro posouzení genetické
fixace je vţdy nutno vycházet z anamnestických údajů, tedy znalosti informací o předchozím
ţivotě jedince a případně stav odlišit od entropium cicatriceum , tedy jizvy jako následku
traumatického stavu.
Ektropium je opačným stavem neţ entropium, tedy oddálení volného okraje víčka od bulbu
při současném umoţnění zvýšené mechanické iritace rohovky a obou spojivek zejména
rachem a nečistotami z okolního prostředí. Častěji se setkáváme s hereditárním výskytem
vychlípeného víčka podle plemenné příslušnosti - ectropium congenitale (nejvíce bývají
postiţena plemena baset, kokršpaněl, bladhaund, svatobernardský pes, šarpej, boxer, doga),
31
tedy plemena s volnou faciální kresbou, neţ s ectropium senile u starších lymfatičtějších
jedinců či s poúrazově vzniklým ectropium cicatricosum, tedy entropiem způsobeným
vytvořenou jizvou. Klinicky a geneticky závaţnější je tedy vrozené ektropium, pozorovatelné
jiţ od štěněcího věku.
Majitelé si často stěţují na tzv. intermitentní fyziologické ektropium, ke kterému dochází u
větších plemen (retrívr, irský setr, doga, boxer aj.) v souvislosti s únavou faciálních svalů.
Ráno je spodní víčko ve fyziologické poloze, v pozdních odpoledních hodinách dochází k
everzi, tedy odchlípení. Klinické příznaky jsou snadno viditelné. Změna polohy víčka je
doplněna výrazným překrvením spojivky, slzotokem nebo aţ změnami na rohovce u
chronických případů. Kogenitální entropium se tedy ponejvíce týká spodního víčka, zejména
jeho střední části. U starších psů, markantní je to u kokršpanělů, se v souvislosti s uvolněním
mimických svalů setkáme s poklesem horního víčka. Řasy horního víčka pak intenzivně
mechanicky iritují spojivku a rohovku. U starších kokršpanělů, bladhaundů či basetů je
častým oboustranným problémem kombinované entropium a trichiáza horního víčka s
ektropiem dolního víčka pro značné uvolnění a poklesnutí faciální koţní kresby.
Kombinované ektropium-entropium (diamantové oko) se vyskytuje u svatobernardského
psa, španělského mastina, bladhaunda i kokršpaněla. Nedostatečnou funkcí okohybných svalů
a vazů víčka vzniká abnormálně velká víčková štěrbina a rozsáhlé ektropium přechází v obou
očních koutcích v entropium. Oko není dostatečně chráněno víčky a spojivka je značně
překrvená, zarudlá, často s hlenohnisavým sekretem. Defekt je snadno patrný a
nezaměnitelný.
Anomálie růstu řas jsou jiţ vzácněji diagnostikované a popisované. Je to však dáno jiţ
diagnostickou náročností, protoţe tady se jiţ neobejdeme alespoň bez základních
diagnostických pomůcek. Při zběţném vyšetření anomálie řas mohou ujít naší pozornosti a
pouze recidivující klinické příznaky nás donutí k důkladnější diagnostice. Výskyt je však
velice častý, s plemennou predispozicí musíme je vţdy mít na paměti u pacientů s
intermitující bolestivostí a otokem víček, zarudlou překrvenou spojivkou a se zvýšenýmn
slzotokem. Také při posuzování změn na rohovce je nutné vyšetření řas na okrajích víček.
Popisujeme tyto základní anomálie:
a. distichiasis
b. ektopické řasy
c. trichiasis.
Distichiasis je vyrůstání nadpočetné řady řas z vývodů ţláz, umístěných na víčkové hraně.
Distichiáza postihuje často plemena americký a anglický kokršpaněl, pekinéz, buldok, pudl,
kolie, výmarský ohař a boxer, a to jiţ od nejmladších věkových kategorií. Tyto řasy jsou
tenké, pouze málo pigmentované a snadno uniknou pozornosti, proto je třeba důkladné
vyšetření okraje víčka, zvláště u pacientů s opakujícím se slzotokem.
Cilia ectopica jsou ojedinělé řasy vyrůstající ze ţlázek horního víčka a prorůstají spojivkou,
většinou uprostřed horního víčka. Ektopické řasy pak dráţdí rohovku a jsou příčinou změn
vedoucích aţ k rohovkovým vředům. Typicky postiţeným plemenem je flat coated retrívr.
Trichiasis je iritace spojivky a rohovky řasami a srstí ať z víček (popisováno u kokršpanělů)
či nosních koţních záhybů (brachycefalická plemena). Tato vada je velmi častá, ale u
32
zmíněných brachycefalických plemen je způsobena dlouhodobým lidským snaţením o vzhled
některých plemen (mops, buldok, ši tzu, pekinéz apod.). Klinické příznaky u všech tří skupin
jsou obdobné: častější mrkání víčky, záněty spojivek, výraznější slzotok, změny na rohovce
různé hloubky, ukládání pigmentu do rohovky ve vnitřním očním koutku, recidivy po
neúspěšném pouţití antibiotické terapie.
Nejfrekventovanější vrozenou změnou spojivky je dermoid (ohraničený okrsek kompletně
vybavené kůţe se srstí). Lokalizován je obvykle v laterálním očním koutku, je jednostranný či
oboustranný a často přechází i na rohovku. Diagnostika je snadná, loţisko je zřetelné a
vyrůstající chlupy bývají příčinou chronické iritace rohovky a spojivky s doprovodnými
projevy. Predisponovaným plemenem je německý ovčák. Takto postiţení jedinci by neměli
být zařazováni do chovu.
Vrozené defekty se nevyhýbají ani slznému aparátu. Ten lze rozdělit na sekretorickou a
exkretorickou část. Psi mají dvě slzné ţlázy: orbitální slznou ţlázu, která leţí nad bulbem a
produkuje 70% mnoţství slz, a slznou ţlázu třetího víčka, uloţenou na vnitřní ploše
třetíhovíčka. Mezi nimi existuje kompenzační vztah, to znamená, ţe při poškození jedné z
nich druhá částečně zvýší svoji sekreci. Tak vzniká mukoserózní sekret, který zvlhčuje a
udrţuje povrch rohovky hladký, čímţ jsou zajišťovány její optimální optické vlastnosti. K
slznému ústrojí se sekrečně přiřazují ještě tzv. meibomské ţlázky.
Vývodný systém slzného ústrojí začíná ve dvou bodech, vstupech do slzných kanalikulů, ve
vnitřním očním koutku. Kanalikuly se záhy spojují a vzniká téměř neznatelné rozšíření
slzného kanálku - slzný váček. Slzovod probíhá po horní čelisti a jeho vyústění je uloţeno v
blízkosti křídla nosu a u psů je přístupno pouze pomocí spekula. Přibliţně 25% slzného filmu
se ztrácí odpařováním, zbytek je odváděn lakrimálním systémem.
Kongenitální nevyvinutí slzných bodů je u psů velmi často diagnostikováno kongenitální
anomálií. Postiţena jsou nejčastěji plemena americký kokršpaněl, bedlington, zlatý retrívr,
pudl a samojed. Tyto vrozené anomálie jsou provázeny nemoţností kanylace slzných bodů.
Aplazie slzného bodu horního víčka je nejčastěji bez klinických příznaků, zatímco aplazie
bodu na dolním víčku je provázena výraznou epiforou. To znamená, ţe sám majitel pozoruje
vyšší slzotok a vytékající slzy intenzivně zabarvují srst pod vnitřním očním koutkem.
Diagnostika je poměrně snadná, potvrdit ji lze mikroskopickým vyšetřením a retrográdním
výplachem.
Slzy mají čisticí, zvlhčovací, výţivnou, bakteriostatickou, imunologickou a hojicí úlohu.
Prekorneální film se skládá ze tří vrstev: lipidové, serózní a mukózní. Tenká vnější
fosfolipidová vrstva je tvořena meibomskými ţlázkami. Lipidy zabraňují odpařování vodného
filmu a pomáhají rovnoměrnému roztírání slzného filmu po vzniku ulcerací zejména u
brachycefalických plemen. Střední serózní vrstva slzného filmu je tvořena slznými ţlázami.
Tato vrstva odplavuje nečistoty ze spojivkového vaku, funguje jako lubrikans a tvoří
antibakteriální clonu. Vnitřní mukoproteinová sloţka prekorneálního filmu je tvořena
spojivkovými pohárkovými buňkami. Mucin přiléhá k povrchu rohovky a usnadňuje přilnutí
prekorneálního filmu k povrchu rohovky.
Tady musíme zmínit jedno velmi závaţné onemocnění, tzv. suché oko, tedy
keratoconjunctivitis sicca . Vzniká nedostatečnou sekrecí slzných ţláz a způsobuje závaţné
změny na rohovce a spojivce. Změny jsou tak závaţné, jak nedostatečná je produkce slzných
ţlaz. Pacient je pak předveden se značně vazkým hlenohnisavým sekretem pokrývajícím
33
rohovku a spojivku postiţeného oka. Pro nedostatečnou lubrikaci nejsou vzácností rohovkové
vředy s moţnými hlubšími postiţeními očního bulbu. Diagnostiku doplňuje Schirmerův test
produkce slz. Důvodů vzniku onemocnění je celá řada, vzhledem k dědičným očním vadám je
však důleţité vědět, ţe se suché oko vyskytuje častěji například u naháčů, kde se uvádí i
výrazná liniová incidence. U těchto plemen je v některých státech dostatečná produkce slz
spolu s následným oftalmologickým vyšetřením podmínkou chovnosti.
(foto je pouze ilustrační…)
Pokračování příště
34
Klubová výstava KRaAOP 4. 9. 2010 - Zbraslav
Posuzoval p. Wladimir Kacnelson (UKR)
Kavkazský pastevecký pes
Psi tř. štěňat (2/1)
VN1
REGENT LIŠTIČKA
3.4.10
chov.: Červená E., maj.: Tlustá M.
Urhan Moskovskiy x Olivia Lištička
Typický s velmi dobrou sílou kostry, krátký formát, hlava ve vývoji, pevná horní linie, pevné vazy, dobrý pohyb.
NEÚČAST
BUFFALO BILL ERUDIT
14.4.10
chov.: Burian M., maj.: Petrová J.
Psi tř. mladých (4/4)
V1
IDOL LIŠTIČKA
1.4.09
chov.: Červená E., maj.: Románková E.
Méďa Béďa Erudit x Elita Erudit
Urhan Moskovskiy x Olivia Lištička
Velmi typický, vysoký, dostatečné síly kostry, s mohutnou hlavou, správně nasazené ucho, správně nesený krk,
pevná horní linie, kratší záď, dostatečné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty, dobrý
pohyb.
V2
BRUTUS MOUNT CHÁN
13.8.09 _ Jus Elbrus Chán x Ch.Eurika iz Rus. Izvora
chov.: Polák M., maj.: Šimončíková K.
Velmi typický, velký, dostatečná kostra, mohutná hlava, světlejší oko, správně nasazené ucho, správně nesený
krk, správné předhrudí a postavení předních končetin.Vytočené přední tlapy. Správné úhlení ramen, pevné lokty,
harmonická spodní linie, dostatečné úhlení zadních končetin, široké stehno. Správná záď, pevná horní linie,
dostatečný pohyb.
V3
ALCATRAZ ERUDIT
16.6.09 _ Balagur iz Sok. gnezda x Igruška Erudit
chov.: Burian M., maj.: Burianovi D. a M.
Velmi typický, dobré síly kostry, výrazná hlava, správný formát, správně nesené ucho, správně nesený krk, pevná
horní linie, správná záď, správné úhlení zadních končetin. Harmonická spodní linie, pevné lokty, správný postoj
předních končetin, správné předhrudí, mohutný hrudník, těžký, ale vyvážený pohyb.
V4
BAKK PES DO KAPSY
25.5.09
chov.: Růţičková A., maj.: Janda P.
Méďa Béďa Erudit x Gruzia Erudit
Velmi typický, středně vysoký, dostatečná síla kostry, výrazná hlava, příliš vyjádřené nadočnicové oblouky.
Správný krk i ucho. Dostatečně pevná horní linie, užší stehno, dostatečné úhlení zadních končetin, harmonická
spodní linie, pevné lokty, užší hrudník, dobrý pohyb.
Psi mezitřída (4/4)
V1, CAC, KV, BOS WRANGLER ERUDIT _ 20.2.09_
chov.: Burian M., maj.: Burianovi D. a M.
Peresvet Bulat x Hrozinka Erudit
Vlevo nahoře 2x P1. Velmi typický, vysoký, správný formát, výborná síla kostry, velmi typická hlava, správně
nasazené ucho i krk, dobře vyjádřený kohoutek, pevná horní linie, správná záď, správné úhlení zadních končetin.
Trošku užší stehna, harmonická spodní linie, pevné lokty, správné předhrudí, trošku delší nadprstí, dobrý pohyb.
V2
VABANK ERUDIT 11.12.08 __Opasny Sopernik iz Gr.Velikovo x Charlota Erudit
chov.: Burian M., maj.: Ţdímal V.
Typický, velký, dobrá síla kostry, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, dobře vyjádřený kohoutek, pevná
horní linie, kratší záď.Příliš vyjádřené úhlení kolena, široká stehna, harmonická spodní linie, správné předhrudí,
pevné lokty, správné úhlení ramen, mírně zkrácené přední končetiny, dobrý pohyb .
VD3
BACARDI Z BLLERKOVA __13.2.09_Agir z Bllerkova x Farisha Šejtanova smečka
chov.: Nevrlá Z., maj.: Kubísková M.
Velmi typický, velký, kratší formát. Typická hlava, příliš vyjádřené nadočnicové oblouky. Správně nasazený krk,
pevná horní linie, krátká záď, sbližuje hlezna, užší stehna, harmonická spodní linie, pevné lokty, příliš dlouhé
nadprstí, správný postoj předních končetin. Dostatečně vyvážený pohyb, při pohledu zezadu úzký postoj
končetin.
VD4
BURAN PES DO KAPSY
25.5.09
chov.: Růţičková A., maj.: Růţičková A.
Méďa Béďa Erudit x Gruzia Erudit
Typický, kompaktní, dobrá kostra, typická hlava, světlejší oko, správně nasazené ucho, správně nesený krk. Příliš
vyjádřené předhrudí, správné přední končetiny, pevné lokty, harmonická spodní linie. Trošku sbližuje hlezna,
kratší záď.
35
Psi tř. otevřená (10/9)
V1, CAC__ALJOSCHA BASCHKIR PASTORALES_6.6.08_ Atlant iz Ot.doma x Fatima z Ú.Kalspoltu
chov.: Mušálková L., maj.: Šimůnková I.
Typický, vysoký, správný formát, dlouhý a objemný hrudník. Typická hlava, správně nasazené ucho, tmavé oko,
správně nasazený krk, dobře vyjádřený kohoutek, pevná horní linie, správná záď, správné úhlení zadních
končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty, náznak rozbíhavého postoje předních končetin, správné
předhrudí, vyvážený pohyb.
V2, res. CAC BAR-BAR NĚŢNÝ OBR
3.3.08
chov.: Kocíková N., maj.: Štěpánková P.
Kabur x Cindy Pet-Mir
Typický, středního vzrůstu, dobrá síla kostry, správný formát, dobrá hlava, bylo by žádoucí tmavší oko. Správně
nasazené ucho i krk, pevná horní linie, kratší záď, strmější úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie,
pevné lokty, správné úhlení ramen, správné předhrudí, správné přední končetiny, dobře vyvážený pohyb.
V3
DASTYN NART-SANO
20.4.08 _Ratibor Akmenu Gele x Cetra Remon Fares
chov.: Petko I., maj.: Steppan J.
Typický, střední vzrůst, střední síla kostry, dobrý vyraz, mohutná hlava k tělu, viditelné třetí víčko, správně
nasazený krk, dobře vyjádřený kohoutek, kratší záď, správné úhlení zadních končetin, mírně vtažené břicho,
pevné lokty, správné úhlení ramen, správné předhrudí, dobrý pohyb.
V4
CAR VIKTOR NART-SANO 12.7.07 __Balagur iz Sokolinogo gnezda x Arin Nart Sano
chov.: Petko I., maj.: Petko I.
Typický, vysoký, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho, silně vyjádřený stop, správně nasazený
krk, správné předhrudí, správné úhlení ramen, správné přední končetiny, harmonická spodní linie, správné
úhlení zadních končetin, správná záď, pevná horní linie, dobře vyvážený pohyb.
VD
DÉMOS LIŠTIČKA
3.7.08
chov.: Červená E., maj.: Ševčík M.
Malder x Ajka Hoksa Rex
Nedovyvinutá varlata. Typický, dobrá síla kostry, správný formát, typická hlava, správně nasazený krk, pevná
horní linie, kratší záď, mírně sbližuje paty, harmonická spodní linie, pevné lokty, správné přední končetiny i
předhrudí. V pohybu není pevné levé koleno, jinak vyvážený pohyb.
VD
DMITRIJ BAINTHA BRAKK _17.3.08_Finn z Údolí.Kalspoltu x Berenis Baintha Brakk
chov.: Moravcová M., maj.: Hartová E.
Typický, vysoký, správný formát, typická hlava, menší poměr k tělu. Správně nasazené ucho i krk, pevná horní
linie, mírně spáditá záď, mírně sbližuje paty, harmonická spodní linie, pevné lokty, příliš dlouhé nadprstí,
vyvážený pohyb.
VD
FRANK DEŠERET
10.10.04
chov.: Kynčlová J., maj.: Šedivá H.
Batyr x Casmir Gratias Andy
Typický, středně vysoký, dobrý kostra, typická hlava, správně nasazené ucho, mírně klenuté temeno, správně
nasazený krk, pevná horní linie, kratší záď, volné vazy zadních končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty,
správné předhrudí, málo výrazný v pohybu.
VD
CHARZO Z AZGIRU
14.8.07 _Evdokim iz Russkoj Provincii x Edţín z Azgiru
chov.: Švarc K., maj.: Šmíd J.
Vpravo nahoře zdvojené P1. Typický, velký, dostatečná síla kostry, mohutná hlava se stopem, volnější pysky,
správně nasazené ucho, pevná horní linie, mírně spáditá záď, mírně sbližuje paty, harmonická spodní linie,
pevné lokty, správné předhrudí, nedostatečně vyvážený pohyb.
VD
IZVESTNYJ Z AZGIRU
5.3.08_Evdokim iz Rus.Provincii x Grizzly Groza z Azgiru
chov.: Švarc K., maj.: Polejová I.
Vpravo nahoře 2x P1.Typický, velký, dobré síly kostry, typická hlava, velké oko, správně nasazené ucho i krk,
dobře vyjádřený kohoutek, pevná horní linie, správná záď, strmější úhlení zadních končetin, harmonická spodní
linie, pevné lokty, správné úhlení ramen, dobrý pohyb, v chovné kondici.
NEÚČAST
INSTINKT ŠEJTANOVA SMEČKA 12.1.08 _Kair iz D. Mansura x Bronty Š.smečka
chov.: Smrţová J., maj.: Novotná M.
Psi tř. vítězů (4/4)
V1, CAC
FINN Z ÚDOLÍ KALSPOLT_ 16.1.05 _Don z Touš. soutoku x Bjursa od Kr. Támar
chov.: Conková J., maj.: Conkovi M. a J.
Velmi typický, vysoký, velmi odbrá síla kostry, mohutný hrudník, velmi typická hlava, tmavé oko, správně
nasazené ucho i krk, pevná horní linie, kratší záď, správné úhlení zadních končetin, mohutná stehna, správná
spodní linie, pevné lokty, správné úhlení ramen, dobrý pohyb bez temperamentu, chovná kondice.
36
V2
ÁRON Z BROSIKOVA
31.3.07 _Nazgul Hranitel gor x Brosika Lajdn
chov.: Peteřík D., maj.: Prosecký A.
Typický, vysoký, správný formát, typická hlava, světlé oko, správně nasazený krk, dobře vyjádřený kohoutek,
správná záď, strmější úhlení zadních končetin, správná spodní linie, pevné lokty, strmější úhel ramene, dobrý
pohyb, byl by žádoucí mohutnější hrudník.
V3
AMULET ZLATÁ FONTÁNA_18.9.06_Chranitel Gor Nazul x Herra Dona z Azgiru
chov.: Fuková J., maj.: Herbanská A.
Velmi typický, středního vzrůstu, správný formát, výrazná hlava, správně nasazené ucho, bylo by žádoucí tmavší
oko, volnější pysky, správně nasazený krk, správné úhlení zadních končetin, správná záď, pevná horní linie,
dostatečně vyvážený pohyb, někdy mimochod.
V4
LOUPEŢNÍK RUMCAJS ERUDIT
3.12.06
chov.: Burian M., maj.: Burianovi D. + M.
Peresvet Bulat x Raksha
Typický, vysoký, správný formát, typická hlava, výrazné nadočnicové oblouky, dobré oko, správně nasazený krk,
správné předhrudí, správné přední končetiny, harmonická spodní linie, mírně sbližuje paty, kratší spáditá záď,
dobře vyvážený pohyb.
Psi tř. veteránů (1/1)
V1, VTV, BIS Veterán BORIS DACHVOJ
27.12.00_Anndys Huňatý Medvěd x Arga z Touš. soutoku
chov.: Chvojková D., maj.: Skoumal L.
Velmi typický, velký, dobrá kostra, velmi typická hlava, správně nasazené ucho i krk, pevná horní linie, správná
záď, správné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty, dobrý pohyb.
Feny tř. štěňat (2/1)
VN1
BEA JUSA ZE ŢĎÁRSKÝCH LESŮ 10.4.10_ Jus Elbrus Chán x Cherie Dešeret
chov.: Prosecký A., maj.: Prosecký A.
Typická, správný formát, dobrá kostra, hlava ve vývoji, mohutný hrudník, pevné vazy, dobře vyvážený pohyb.
NEÚČAST
RHODÉ LIŠTIČKA
3.4.10
Urhan Moskovskiy x Olivia Lištička
Chov.: Červená E., maj.: Červená E.
Feny tř. mladých (5/5)
V1, CAJC, KVM, JBOB, BIS junior
BÁTHORY MOUNT CHÁN 13.8.09 _Jus Elbrus Chán x Eurika iz Ruskogo Izvora
chov.: Polák M., maj.: Moravcová M.
Typická, velmi vysoká, správného formátu, typická hlava, správně nasazené ucho, světlejší oko, pevná horní
linie, správná záď, správně nasazený krk, správné úhlení zadních končetin, správná spodní linie, volné lokty,
dobré úhlení ramen, dobré předhrudí, správné přední končetiny, dobře vyvážený pohyb, chovná kondice.
V2
FIRA NUFIRA
17.9.09
chov.: Rajský P., maj.: Hanzlíček M.
Federik del Partenio x Cernea Nufira
Velmi typická, střední vzrůst, dobrá kostra, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, správné úhlení ramen,
správné přední končetiny, harmonická spodní linie, správné úhlení zadních končetin, mírně kratší záď, dobře
vyvážený pohyb.
V3
BAGÍRA BANZAJKO BLATNÉ _16.5.2009_Atlant iz Otch. doma x Chatyra Ohnivá krv
chov.: Schenk J., maj.: Schenk J.
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho, tmavé oko, správně nasazený krk, pevná
horní linie, správná záď, správné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty, správné přední
končetiny, správné předhrudí, dobrý pohyb, v pohybu přeúhlená.
VD4
DESDEMÓNA NĚŢNÝ OBR 19.10.09_Batir Rama Gele x Audrey Něţný Obr
chov.: Kocíková N., maj.: Hoškovi Š. a M.
Typická, střední vzrůst, dostatečná síla kostry, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, pevná horní linie,
mírně spáditá záď, správné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, správné přední končetiny, dobrý
pohyb, zatím nedostatečná mohutnost.
VD
BELLA DONA PES DO KAPSY _25.5.09
chov.: Růţičková A., maj.: Vašek T.
Méďa Béďa Erudit x Gruzia Erudit
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, světlejší oko, správně nasazené ucho i krk, dobré úhlení ramen,
správné přední končetiny, volné lokty, harmonická spodní linie, sbíhavé paty, krátká záď, pevná horní linie, ne
zcela vyvážený pohyb.
37
Feny mezitřída (9/7)
V1, CAC
UMKA ERUDIT
8.12.08 _ Russkij Risk Boyavoy x Istoma iz Sokolinogo Gnezda
chov.: Burian M., maj.: Burianovi D. + M.
Typická, středního vzrůstu, správný formát, dlouhý hrudník, velmi typická hlava, správně nasazené ucho i krk,
tmavé oko, pevný pysk, široký hrudník, správné přední končetiny, správné předhrudí, volné lokty, harmonická
spodní linie, správné úhlení zadních končetin, správná záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
V2, res. CAC ERINIE BAINTHA BRAKK 2.3.09 Batir Rama Gele x Berenis Baintha Brakk
chov.: Moravcová M., maj.: Kuncová H.
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, světlejší oko, správně nasazené ucho i krk, správné předhrudí,
správné úhlení ramen, dostatečně pevné lokty, měkké nadprstí, správná horní linie, správné úhlení zadních
končetin, mírně spáditá záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
V3
ANNY PES DO KAPSY
9.12.08 _ Atilla ze Třtického dvora x Gruzie Erudit
chov.: Růţicková A., maj.: Růţicková A.
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, správné rameno, správné přední
končetiny, pevné lokty, harmonická spodní linie, široké stehno, strmější zadní končetiny, správná záď, pevná
horní linie, dobrý pohyb.
V4
WOLGA HUNZA
21.12.08_Kavkazskoj N. Nurbay x Kavkazskoj N. Kama
chov.: Rowinska A., maj.: Ryplová H.
Typická, velká, správného formátu, typická hlava, nízko nasazené ucho, velké oko, volný pysk, správně nasazený
krk, příliš vyvinuté předhrudí, správné přední končetiny, správné úhlení ramen, harmonická spodní linie, mírně
sbíhavé paty, správná záď, pevná horní linie, překrmená, těžký pohyb.
VD
BELIZE Z BLLERKOVA
13.2.09 _Agir z Bllerkova x Farisha Šejtanova smečka
chov.: Nevrlá Z., maj.: Schenk J.
Velmi typická s dobrou kostrou, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho, klenuté temeno, správně
nasazený krk, vyjádřený lalok, strmější rameno, správné přední končetiny, pevné lokty, harmonická spodní linie,
mohutná stehna, spáditá záď, pevná horní linie, dobře vyvážený pohyb, nedostatečný hrudník.
VD
BARELI Z BLLERKOVA
13.2.09_Agir z Bllerkova x Farisha Šejtanova smečka
chov.: Nevrlá Z., maj.: Řehulková M.
Typická, vysoká, správného formátu, dobrá kostra, typická hlava, nízko nasazené ucho, správně nasazený krk,
světlejší oko, správné předhrudí, pevné lokty, harmonická spodní linie, strmější úhlení zadních končetin, úzké
stehno, v chovné kondici, těžký pohyb.
VD
CEDRA BÍLÝ DŮM
31.12.08_Edbars-Exclusiv Erudit x Habibi Erudit
chov.: Trefil A., maj.: Conkovi M. a J.
Dostatečně typická, velká, dobrá kostra, masivní hlava, volné pysky, klenuté temeno, správně nasazený krk,
pevná horní linie, kratší záď, viditelně sbíhavé paty, harmonická spodní linie, správné přední končetiny, těžký
pohyb.
NEÚČAST
BAZALKA Z BLLERKOVA 13.2.09_ Agir z Bllerkova x Farisha Šejtanova smečka
chov.: Nevrlá Z., maj.: Vachník V.
NEÚČAST
BOHEMIA Z BLLERKOVA 13.2.09_ Agir z Bllerkova x Farisha Šejtanova smečka
chov.: Nevrlá Z., maj.: Schneider T.
Feny tř. otevřená (11/11)
V1, CAC
AGRIPA NĚŢNÝ OBR
5.10.06_ Evdokim iz Russkoj Provincii x Cindy Pet-Mir
chov.:Kocíková N., maj.: Kuncová H.
Vlevo dole chybí P1.Velmi typická, kompaktní, správný formát, dobrá kostra, typická hlava, správně nasazené
ucho i krk, správné předhrudí, mohutný hrudník, správné úhlení ramen, pevné lokty, správná spodní linie,
správné úhlení zadních končetin, správná záď, pevná horní linie, dobrý pohyb
V2
BRITHA NART-SANO
chov.: Petko I., maj.: Petko I.
8.7.06 Eran Ohnivá Krv x Cetra Remon Fares
Typická, velká, správného formátu, typická hlava, správné oko, správně nasazené ucho i krk, výraznější lalok,
strmější úhlení ramena, správné předhrudí, pevná nadprstí, harmoniská spodní linie, správné úhlení zadních
končetin, správná záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
V3
ATLANTIDA BASCHKIR PASTORALES _Atlant iz Ot.doma x Fatima z Úd. Kalspotu
chov.: Mušálková L., maj.: Mušálková L.
Typická, vysoká, správného formátu, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, pevná horní linie, dobře
vyjádřený kohoutek, správná záď, správné úhlení zadních končetin, mohutné stehno, správná spodní linie, pevné
lokty, správné předhrudí, dobrý pohyb.
38
V4
DEBRA NART-SANO
20.4.08_ Ratibor Akmenu Gele x Cetra Remon Fares
chov.: Petko I., maj.: Řehulková M.
Vlevo nahoře 2x P1.Velmi typická, kompaktní, správného formátu, typická hlava, správně nasazené ucho, světlé
oko, správné předhrudí, správně nasazený krk, mohutný hrudník, správná spodní linie, volné lokty, správné
úhlení zadních končetin, kratší záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
V
ARWEN NORTH KING
10.12.07_Yukatan iz Sok.Gnezda x Erona Shal. Aleihem
chov.: Denk P., maj.: Denk P.
Typická, vysoká, správného formátu, velmi typická hlava, tmavé oko, správně nasazené ucho, správné předhrudí,
správná spodní linie, správné úhlení zadních končetin, spáditá záď, pevná horní linie, dostatečně vyvážený
pohyb.
V
AVERDA BASCHKIR PASTORALES_Atlant iz Otchego doma x Fatima z Úd.Kalspoltu
chov.: Mušálková L., maj.: Moravcová M.
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, správné oko, správné předhrudí,
mohutný hrudník, pevné lokty, harmonická spodní linie, správné úhlení zadních končetin, volnější vazy zadních
končetin, kratší záď, dostatečně pevná horní linie, dobrý pohyb.
V
Š.smečka
JAGGO ŠEJTANOVA SMEČKA
5.4.08 Hranitel Gor Nazul x Cassia
chov.: Smrţová J., maj.: Skála P.
Typická, velká, správného formátu, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, příliš vyjádřeno předhrudí,
správné úhlení ramen, měkké nadprstí, pevné lokty, narušená spdní linie kvůli dobré výživné kondici, mírně
sbíhavé paty, kratší záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
VD
ARSA BAINTHA BRAKK
24.6.04
chov.: Moravcová M., maj.: Steppanová Z.
Atilla Zlatá studánka x Aura Ušba
Typická, vysoká, správného formátu, dostatečně typická hlava, užší čenich, málo vyjádřen jařmový oblouk, příliš
vyjádřen stop, správně nasazený krk i ucho, příliš vyjádřené předhrudí, volné nadprstí, správná spodní linie,
pevné lokty, strmější úhlení zadních končetin, spáditá záď, ne zcela pevná horní linie, překrmená, málo vyvážený
pohyb.
VD
DANKA NART-SANO
20.4.08_Ratibor Akmenu Gele x Cetra Remon Fares
chov.: Petko I., maj.: Svačina J.
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, světlé oko, správně nasazené ucho i krk, málo vyjádřený jařmový
oblouk, správné předhrudí, harmonická spodní linie, správné úhlení zadních končetin, příliš dlouhá hlezna,
dostatečně vyvážený pohyb, kratší záď, pevná horní linie.
VD
DEMONA PERLA KAUKAZU_22.8.08_ Kim z Wit.Przystani x Alfa Hoxa Rex
chov.: Darek J., maj.: Kocíková N.
Typická, kompaktní, správný formát, typická hlava, správně nasazené ucho i krk, správné oko, kratší rameno,
správné přední končetiny, příliš vyjádřeno předhrudí, harmonická spodní linie, široké stehno, strmější úhlení
zadních končetin, mírně sbíhavé paty, kratší záď, dobrý pohyb.
VD
ELSHA NUFIRA
30.6.08
chov.: Rajský P., maj.: Rajský P. + V.
Urhan Moskovskij x Biondina Nufira
Velmi typická, kompaktní, pevného typu, typická hlava, mírně volnější pysky, správně nasazené ucho i krk,
správné přední končetiny, harmonická spodní linie, správné úhlení zadních končetin, v pohybu kulhá na levou
zadní, správná záď, pevná horní linie.
Feny tř. vítězů (4/3)
V1, CAC, KV, BOB, BIS
BROOKLYN NĚŢNÝ OBR 3.3.08
chov.: Kocíková N., maj.: Ryplová H.
Kabur Velikyi Han x Cindy Pet- Mir
Velmi typická, pevný typ, správný formát, správně nasazené ucho i krk, správné úhlení ramen, správné
předhrudí, harmonická spodní linie, mohutná stehna, správné úhlení zadních končetin, správná záď, velmi pevná
horní linie, dobrý pohyb.
V2
AUDREY NĚŢNÝ OBR
5.10.06_ Evdokim iz Rus.Provintsii x Cindy PetMir
chov.: Kocíková N., maj.: Kocíková N.
Velmi typická, veliká, správného formátu, typická hlava, volnější víčko, správně nasazené ucho i krk, příliš
vyjádřené předhrudí, správné postavení předních končetin, správné úhlení ramen, správná spodní linie, mírně
sbíhavé paty, správná záď, dostatečně vyvážený pohyb.
39
V3
WEGA ERUDIT
20.2.09
chov.: Burian M., maj.: Prosecký A.
Peresvet Bulat x Hrozinka Erudit
Typická, vysoká, správný formát, typická hlava, velké oko, volnější pysk, správně nasazené ucho i krk, strmější
úhlení ramene, správné předhrudí, pevné lokty, harmonická spodní linie, správné úhlení zadních končetin, užší
stehna, kratší záď, pevná horní linie, dobrý pohyb.
NEÚČAST
LAGURA REMON FÁRES 16.3.07 _Balagur iz Sok. gnezda x Ekis Remon Fáres
chov.: Junášek L., maj: Kociánová E.
Feny třída veteránů (2/2)
V1, VTV
BJURSA OD KRÁLOVNY TÁMAR_30.9.00_Jeffrey Ex x Ch. Agáta z Údolí Vrchlice
chov.: Vojtová Tereza, maj.: Conkovi M. + J.
Typická, dobrý vzrůst, správný formát, typická hlava, správné oko, správně nasazené ucho i krk, správné
předhrudí, správné úhlení ramene, harmonická spodní linie, mohutná stehna, správné úhlení zadních končetin,
velmi pevná linie, dobrý pohyb.
V2
BLLER AJČIN DVŮR
1.5.1998
chov.: Kolář I., maj: Nevrlá Z.
Hasan Ţďárské hvozdy x Ajka Vineko
Typická, dobrý vzrůst, správný formát, typická hlava, světlejší oko, málo vyjádřen jařmový oblouk, správné
předhrudí, správná záď, pevná horní linie, mírně sbíhavé paty, harmonická spodní linie, dobrý pohyb.
na fotu BOB + BIS Brooklyn Něžný Obr
Středoasijský pastevecký pes
Psi mezitřída (1/0)
NEÚČAST
ATREY DA PAOLO CORTE 13.12.08
chov.: Ţiţka Pavel, maj.: Jochim B.
Psi třída otevřená (4/3)
V1, CAC
CADYR Z ORVETU
13.6.07
chov.: Kosíková J., maj.: Kanajkina E.
Iran Barsuk x Baška Tengzi Chau
Atila Gara-Chan x Chediv Ex Oriente
Zlomený špičák. Velmi typický, velký, správného formátu, dobrá hlava, správné ucho, žádoucí je tmavší oko,
správně nesený krk, dobře vyjádřený kohoutek, pevná horní linie, kratší záď, dobré úhlení zadních končetin,
dobrá spodní linie, volné lokty, přílišné předhrudí z překrvenosti, správné přední končetiny, dobrý pohyb, pes
v chovné kondici.
40
V2
MONTI ZUMA BARSUK
16.06.08
chov.: Mayerová E., maj.: Laštovička M.
Amal x Nokta
Nahoře vlevo i vpravo 2x P1. Typický veliký, správný formát, dobrá hlava, správně nasazené ucho, kožní řasa
kolem tlamy, výše nesený krk, strmější úhlení ramene, dostatečné předhrudí, volné lokty, harmonická spodní
linie, mírně sbližuje paty, chtělo by širší bedra. Kratší záď, pevná horní linie, mohutný kohoutek, dobře osvalená
ramena, dobrý pohyb.
VD3
JIRGIN BARSUK
2.11.06
chov.: Mayerová E., maj.: Ţiţka P.
Irgin Karakum x Cora Barsuk
Typický, velký, dobrá hlava, dobrý krk i ucho, pevná horní linie, správná záď, správné úhlení zadních končetin,
správná spodní linie, volnější lokty, dostatečně úhlené rameno, správné předhrudí, dostatečně vyvážený pohyb.
Není v kondici, malý objem.
NEÚČAST
ESHRET DURMUSH Z LINKOVA DVORA 3.12.05_Abo Saksonia x Ezara Ri-Vě-Gu
chov.: Linková P., maj.: Čajka J.
Psi třída vítězů (1/1)
V1, CAC, KV, BOS
BENITO ZLATÁ LOUKA_16.1.05_Bachar iz Aleksandrovoi slobody x Jena Ri-Vě-Gu
chov.: Vařejčko J., maj.: Prášil J.
Velmi typický, velký, správný formát, typická hlava, správně nesené ucho, správně nesený krk, pevná horní linie,
správná záď, správné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, pevné lokty, strmější rameno, správné
předhrudí, dobrý pohyb.
Feny třída dorostu (1/0)
NEÚČAST
CORINKA ATLYN-DEPE
4.2.10
Benito Zlatá louka x Alba Zasvoji
chov.: Prášil J., maj.: Prášil J.
Feny mezitřída (1/1)
VD1
DILEWAR Urunmak 29.10.08
Blue Chip Ares x Assyryn Gije Urunmak
chov.: Chudomelová H., maj.: Laštovička M.
Typická, středně velká, dostatečná síla kostry, dostatečně typická hlava, větší oko, dobré ucho, mohutný krk,
pevná horní linie, správná záď, dostatečné úhlení zadních končetin, užší stehno, harmonická spodní linie, pevné
lokty, měkčí záprstí, dobrý pohyb.
Feny třída otevřená (3/3)
V1, CAC
GARDANA ASIJSKÉ SRDCE _6.1.09 _ Bayburi Shandi Zhalyn x Cara Scher-chán
chov.: Gulec R., maj.: Sedláčková D.
Velmi typická, kompaktní, dobrý výraz, velmi typická hlava, správně nesené ucho, správný obrys pysku, dobrý
krk, správné předhrudí, správné úhlení ramene, dostatečně vyjádřen kohoutek, pevná horní linie, kratší záď,
dobré úhlení zadních končetin, dobrý pohyb.
V2
ARETA ATLYN-DEPE
29.5.06_ Bartang Alu-Crimea x Elmara Gasar-chán
chov.: Prášil J., maj.: Sedláčková D.
Velmi typická, kompaktní, dobrá kostra, dobrý výraz, dobrá hlava, velké oko, dobré ucho, pevná horní linie,
kratší záď, dobré úhlení zadních končetin, dobrá spodní linie, dobré lokty, dobrý pohyb.
V3
ATYDZHI BALD EAGLE
1.10.06 _ Dyronn z Papese x Ajdarha Urunmak
chov.: Korda M., maj.: Chudomelová H., Čajková L.
Vpravo nahoře 2x P1.Velmi typická, velká, střední síla kostry, výrazná hlava, velké oko, správně nesené ucho,
dobře vyjádřený kohoutek, pevná horní linie, správné úhlení zadních končetin, harmonická spodní linie, volné
lokty, volné zápěstí, objemnější hrudník, dostatečný pohyb.
Feny třída vítězů (2/2)
V1, CAC, KV, BOB ARKA ATLYN DEPE 29.5.06 _Bartang Alu-Crimea x Elmara Gasar-Chan
chov.: Prášil J., maj.: Pitrová L.
Velmi typická, kompaktní, dobrá kostra, velmi typická hlava, pevné pysky, velké oko, správně nesené ucho,
správně nesen krk, mohutný kohoutek, pevná horní linie, kratší záď, dostatečné úhlení zadních končetin,
harmonická spodní linie, velmi pevné lokty, správné úhlení ramene, správné předhrudí, mohutný a dlouhy
hrudník, dobře vyvážený pohyb.
V2
Hašim Ri-Vě-Gu x Cinga Scher-Chan
ALBA ZASVOJI
1.10.04
chov.: Svoboda J., maj.: Prášil J.
Velmi typická, velká, s dobrou kostrou, správný formát, velmi typická hlava, správný obrys huby, dobré ucho,
správně nesený krk, správné předhrudí, strmější rameno, harmonická spodní linie, správná záď, dostatečný
pohyb.
41
na fotu BOB Arka Atlyn Depe
Jihoruský ovčák
Psi tř. otevřená (1/1)
V1
CARTIER D´PASHA ADANI-ZARI_22.45.06 Chaki Chupur C. Cash x Deasy Dakota C.Cash
chov.: Dostálová B., maj.: Pěček R.
Vlevo nahoře 3x P1.Velmi typický, středního vzrůstu, správného formátu, s dobrým výrazem, typická hlava,
velmi pevná horní linie, správná záď, správné úhlení zadních končetin, správné předhrudí a přední končetiny,
dobrý pohyb, v pohybu sbližuje hlezna. K věku psa nedostatečný objem.
Psi tř. vítězů (1/1)
V1, CAC, KV, BOS
CHAKI CHUPUR CORSAIREY CASCH_2.4.03, Ridţ Ara x Anne.Maree Corsairey Casch
chov.: Kupčíková I., maj.: Pěček R.
Vpravo nahoře 3x P1. Velmi typický, velký, správný formát, výrazná hlava, pevná horní linie, zkosená,ale dlouhá
záď, správné úhlení zadních končetin, volné lokty, správné předhrudí, vyvážený pohyb. Srst líná.
Feny tř. štěńat (2/2)
VN1, BIS PUPPY
ABSOLUTE AMAZONKA BALANDIS_17.3.10_ Belaja Vorozheja Lutik x Braveheart Bel.Belyj Boyar
chov.: Starodubceva N., maj.: Pěček R.
Velmi typická, kompaktní, správný formát pevná linie, správná záď, dobré úhlení zadních končetin, správné
přední končetiny, dobrý pohyb.
VN2_ABSOLUTE AURORA BALANDIS _17.3.10_ Belaja Vorozheja Lutik x Braveheart Bel.Belyj Bojar
chov.: Starodubceva N., maj.: Bezvodová N.
Velmi typická, velká, správný formát, dobrá síla kostry, hlava ve vývoji, správné úhlení předních i zadních
končetin, dobře vyvážený pohyb.
Feny třída mladých (1/1)
VD1
VANILLA BALANDIS
22.10.09
chov.: Starodubceva N., maj.: Niessnerová L.
Olimp Balandis x Riazhenka Balandis
Velmi typická, velká, správného formátu, správná hlava, zatím nedostatečné předhrudí, dostatečně pevná horní
linie, spáditá záď, dobré úhlení zadních končetin, dobrý pohyb, není ve výstavní kondici.
42
Feny třída vítězů (1/1)
V1, CAC, KV, BOB
DEASY DELIAH ADANI–ZARI _8.5.2007_Belyi Veter Zlat x Anuschka Charisma Adani-Zari
chov.: Dostálová B., maj.: Miklášová B.
Skus ok, velmi typická s dobrou sílou kostry a formátu, typická hlava, velmi pevná horní linie, správná záď,
vzpřímený kolení kloub, správné předhrudí, velmi dobrý pohyb.
na fotu BOB Deasy Deliah Adani-Zari




Soutěţ o nejlepší pohyb: JRO_Cartier D´Pasha Adani-Zari, maj. Pěček Radovan
Soutěţ o nejlepší hlavu: KAO_Démos Lištička, maj. Ševčík Michal
Nejlepší chovatelská skupina: KAO_Něţný obr, maj. Naďa Kocíková
Cena diváků: KAO_Gch. Audrey Něţný obr, maj. Naďa Kocíková
43
Celostátní Povahové soutěţe (figurant R. Šonský)

Super povaha:
1. stupeň: KAO Zidzil Lištička, maj. Ivo Masopust
2. stupeň: KAO Charzo z Azgiru, maj. Jakub Šmíd
3. stupeň: KAO Nicole Lištička, maj. Eva Červená
4. stupeň: KAO Winner Lištička, maj. Ivo Masopust
na
fotu vítěz 4. Stupně – Winner Lištička
44

Podobné dokumenty