Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment

Komentáře

Transkript

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment
Údaje o / Information on
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
1
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
Obchodní jméno/ Business
name
Právní forma/Legal form
Sídlo/Registered seat
Identifikační
číslo/Identification number
Datum zápisu do
Obchodního rejstříku/Date
of entry in the Commercial
Register
Datum zápisu poslední
změny/Date of the last
change
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
organizační složka/branch
Myslbek Building, Ovocný trh 8, 117 19
Praha 1
27 39 16 39
26. 10. 2005
1.6. 2010
CREDIT AGRICOLE CIB se sídlem 9, Quai Du President Paul
Doumer, Paříž La Defense Cedex, jednající prostřednictvím své
pobočky v České republice Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank S.A. Prague, organizační složka
CREDIT AGRICOLE CIB with the seat at 9, Quai Du President Paul
Doumer, Paris, La Defense Cedex, acting through the mediation of its
branch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka in the Czech Republic.
2
Vedoucí zaměstnanci banky /Members of the
Management Board:
Pavel Chlumský
…
Vedoucí organizační složky
… od 1. 6. 2010
Senior Country Officer
General Manager
since 1. 6. 2010
V bankovnictví působí více než patnáct let. V druhé polovině devadesátých let pracoval v
londýnské pobočce Živnostenské banky jako vedoucí skupiny primárních trhů východní
Evropy. V téže bance byl po návratu do České republiky jmenován vrchním ředitelem
úseku podnikového bankovnictví a později členem výkonného výboru banky.
Acting more than fifteen years in banking. In the second half of 90s assigned to the London
Branch of Zivnostenska Banka to the position of Head of Primary Markets Eastern Europe.
After repatriation to the Czech Republic he was appointed as Managing Director Corporate
Banking and later on Member of the Executive Committee of the Bank.
Vincent Thomas
Finanční a administrativní ředitel
pro Českou Republiku a Slovensko
od 1. 7. 2009
Chief Operating Officer for Czech and Slovak Republic
since 1. 7. 2009
Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složky pracoval tři roky v pobočce Crédit Agricole v Tokyu jako provozní
ředitel a tajemník pověřený vedením projektu implementace nové platformy Back Office a
účetnictví pro společnosti Crédit Agricole Japan Securities a pobočku Crédit Agricole v
Tokyu. Předtím působil 8 let v Credit Agricole Luxembourg (dříve Credit Agricole
Indosuez Luxembourg, dříve Banque Indosuez Luxembourg) jako vedoucí projektů
zaměřených na oblasti compliance, úvěrových rizik , provozu a financí.
Vystudoval finance ve francouzské the Ecole Centrale d’Electronique v roce 1998 He
graduated form the Ecole Centrale d’Electronique in 1998 (specializace v oboru sítě,
komunikace a umělá inteligence).
Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační
složka., he has been working for 3 years for Crédit Agricole Tokyo Branch as Head of
Operation and General Secretary following the responsibility of Project Manager for the
installation of the new Crédit Agricole Back Office and Accounting platform for both Crédit
Agricole Japan Securities and Crédit Agricole Tokyo Branch. He was previously working for
8 years for Credit Agricole Luxembourg (previously Credit Agricole Indosuez Luxembourg,
previously Banque Indosuez Luxembourg) as Project Manager in projects specifically related
to Compliance, Credit Risk, Operations and Finance.
3
He graduated form the Ecole Centrale d’Electronique in 1998 (Major in Networks and
Communication and in Artificial Intelligence).
Jiří Kraus
Vedoucí oddělení řízení úvěrových rizik
…
od 1. 9. 2009
Head of Credit Risk Management Department
Executive Director
….
since 1. 9. 2009
Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složky působil 5 let v Citibank Europe plc, organizační složce v Praze,
naposledy ve funkci vice-presidenta a vedoucího oddělení kreditních analýz. Jeho dřívější
pracovní zkušenosti mimo jiné zahrnují 3 roky ve společnosti Vattenfall (v Praze a
Stockholmu), kde pracoval jako zástupce ředitele pobočky a manažer strategického
plánování. Před Vattenfallem pracoval 4 roky v ING-Barings, jako analytik cenných
papírů a později jako account executive v oddělení Corporate Finance.
Absolvoval Palackého univerzitu v Olomouci a studium MBA na VŠE a Manchester
University.
Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační
složka Jiri Kraus has been working for 5 years for Citibank Europe plc. in Prague - in his last
assignment as Vice President and Head of the Credit Risk Analysis Department. His previous
working experience includes 3 years in Vattenfall (in Prague and Stockholm) where he
worked as Deputy Country Manager and Strategic Planning Manager. Before Vattenfall, Jiri
Kraus has worked for 4 years in ING-Barings where he worked as Equity Analysts and
Corporate Finance Account Executive.
He graduated at University of Palacky in Olomouc and MBA studies form VŠE and
Manchester University.
Branko Sušić
Ředitel divize kapitálových trhů
pro Českou Republiku a Slovensko
od 1. 7. 2006
Capital Markets Executive Director for Czech and Slovak Republic
Executive Director
since 1.7. 2006
Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složky působil již 10 let v bankovnictví. Byl zaměstnán jako vedoucí “treasury
sales” v Raiffeisenbank a.s. do roku 1998. V Deutsche Bank Praha působil na pozicích
Senior Derivative Sales a od roku 2003 nejprve jako vedoucí divize Global Markets pro
Českou Republiku a od roku 2005 také pro Slovensko. Zastával rovněž funkci prokuristy.
Acting ten years in banking. He worked in Raiffeisenbank, a.s. as Head of Ttreasury Sales till
1998. In Deutsche Bank Prague, he was assigned to the position of Senior Derivative Officer
and later in 2003 to the position of Head of Global Markets Division for the Czech Republic
and since 2005 also for the Slovak Republic. He also acted as proxy.
4
Aleš Hrnčíř
Ředitel divize strukturovaného financování
pro Českou Republiku a Slovensko
od 1. 3. 2007
Head of Structured Finance
for Czech and Slovak Republic
since 1.3. 2007
Před nastoupením do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složky pracoval šest let ve vedoucích funkcích investičního bankovnictví v
několika bankách. Od roku 2001 pracoval jako Country Manager v reprezentaci banky
BNP Paribas v České Republice a od roku 2005 ve stejné funkci v rakouské privátní bance
Sal Oppenheim.
Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační
složka, he has been working for six years in leading position of investment banking in several
banks. Since 2001 he has been working as a Country Manager for the Representation of BNP
Paribas in the Czech Republioc and since 2005 in the same position in the Austrian private
bank Sal Oppenheim.
Eric Remaud
Ředitel divize podnikového bankovnictví a finančních institucí
od 18. 10. 2010
Corporate Banking and Financial Institutions
Executive Director
since 18. 10. 2010
Před nastoupením do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague
pracoval Eric REMAUD v regionální bance Credit Agricole Alpes Provence v Aix en
Provence jako ředitel podnikového, mezinárodního a privátního bankovnictví.
Působil v pobočkách korporátního bankovnictví jako ředitel obchodních center banky
Crédit Lyonnais v Lille a Lyonu.
V letech 1993 a 1996 pracoval v Crédit Lyonnais America (pobočka New York), kde měl na
starosti velké francouzské skupiny působící na americkém trhu. Jeho profesní zkušenost je
zejména orientovaná korporátního bankovnictví.
V roce 1982 absolvoval Universitu v Nantes a studium MBA (Centre de Perfectionnement
aux Affaires in Lille).
Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, Eric REMAUD
has been working for the regional bank Credit Agricole Alpes Provence in Aix en Provence, as
manager of corporate activity, International and private banking.
He was previously with Crédit Lyonnais in corporate banking branches, as manager of
Business Center in Lille and in Lyon.
Between 1993 and 1996, he has been working with Credit Lyonnais Americas (New York
Branch), where he was in charge of the Large French Groups involved in the US market. His
professional experience is mainly oriented towards Corporate banking activity.
5
He graduated from University of Nantes in 1982 and MBA studies (Centre de
Perfectionnement aux Affaires in Lille).
6
Holding Crédit Agricole S.A. ve Francii stav k 31.12.2010
Holding Crédit Agricole Group in France as of 31.12. 2010
Float*
41 Regional Banks
including employees
* Including treasury shares
25%
44.8%
100%
SAS Rue La
Boétie
55,2%
100%
National subsidiaries
7
CREDIT AGRICOLE CIB
Other bank holdings
Přehled o činnostech
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
Summary of Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka’s activities
8
Přehled činností vyplývajících z povolení působit
jako banka v režimu jednotné licence/Summary of
activities which may be performed under the single
licence regime to act as a bank:
Přijímání vkladů od veřejnosti / Acceptance of depodits from the
public
Poskytování úvěrů / Lending
Finanční pronájem / Financial leasing
Platební styk a zúčtování / Money transmission services
Vydávání a správa platebních prostředků / Issuing
and
management of payment instruments
Poskytování záruk / Providing guarantees
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta/ Tradingon its
own account or on client’s account
S nástroji peněžního trhu / with money market instruments
S peněžními prostředky v cizích měnách / foreign exchange
V oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options)
včetně kurzových a úrokových obchodů / financial futures and
options, including exchange and interest rate instruments
S převoditelnými cennými papíry / transferable securities
Účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících
služeb / Participation in securities issues and provision of services
related to such issues
Poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie
a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fůzí a
koupí podniků / Advice on capital structure, industrial strategy and
related questions and advice as well as services relating to mergers
and the purchase of undertakings
Peněžní makléřství / Money broking
Obhospodařování cenných papírů
klienta na jeho účet včetně
poradenství / Portfolio management and advice
9
Uložení a správa cenných papírů /Safekeeping and administration
of securities
Směnárenská činnost /Foreign exchange services
Poskytování bankovních informací/Providing banking information
Úschova cenností / Safe custody services
Žádná z činností, které Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
S.A. Prague, organizační složka poskytuje nebyla příslušným orgánem
omezena, dočasně pozastavena nebo zastavena.
None of the activities performed Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague, organizační složka has been restricted,
temporarly suspended or stopped by the relevant and competent authority.
10
Služby kryté Fondem pojištění vkladů (Deposit
Guarantee Fund) založeným na základě zákona ze dne
25. června 1999 o úsporách a finančním zabezpečení.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka je účastníkem záručního systému osob poskytujících
investiční služby Francouzské republiky, vytvořeným na základě zákona
o úsporách a finančním zabezpečení. Fond pojištění vkladů spravuje tři
typy záruk:
Záruka vztahující se na vklady
Zaručenými vklady jsou:
Jakékoliv aktivní zůstatky vyplývající z finančních prostředků ponechaných na účtu nebo
z dočasných stavů vzniklých ve spojitosti s běžnými bankovními transakcemi, které jsou
úvěrové instituce povinny vyplatit v souladu s platnými právními a smluvními
ustanoveními a podmínkami, zejména v souvislostí s náhradami.
Kromě vkladů uložených na jednom nebo na více bankovních účtech, jako jsou vklady na
požádání, vkladové účty a spořitelní účty na nákup nemovitosti, jsou Fondem pojištění
vkladů kryty zaručené vklady v okamžiku jejich splatnosti.
Vklady, na které se záruka nevztahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11
Vklady vzniklé na základě transakcí, za něž byl uznán vkladatel vinným v
souvislosti s praním špinavých peněz.
Vklady, za něž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které
zhoršily finanční situaci instituce.
Neregistrované vklady (například dluhopisy na doručitele)
Převoditelné dlužné cenné papíry (například depozitní certifikáty, střednědobé
směnky).
Vklady označované jako „ostatní dlužné cenné papíry“ (například dluhopisy)
vydané úvěrovou institucí a závazky vyplývající z vlastních akceptovaných
směnek a dlužních úpisů.
Vklady v jiných měnách než jsou měny států Evropského hospodářského prostoru.
Finanční závazky (například akcie a podřízené cenné papíry) zahrnuté do definice
vlastního kapitálu instituce.
Vklady partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným
vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a
dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů,
majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny.
Vklady pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob uvedených v
předchozím bodě 8.
10.
11.
Vklady pocházející od subjektů kolektivního investování (například UCITS,
otevřené investiční fondy).
Vklady pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních fondů.
Maximální výše náhrady a speciální pravidla pro její výpočet:
Výše náhrady vychází ze zůstatku na účtech vkladatele ke dni, kdy Francouzská bankovní
komise tyto účty zablokuje (zmrazí).
Maximální výše náhrady činí 70.000 € na jednoho vkladatele.
Maximální záruka platí pro každou instituci, bez ohledu na počet účtů otevřených stejným
vkladatelem ve Francii nebo na pobočkách instituce v rámci Evropského hospodářského
prostoru.
Vklady v měnách zemí Evropského hospodářského prostoru jsou převáděny na eura
aktuálním směnným kurzem platným k datu zmrazení vkladů.
Výše náhrady pro jednotlivé vlastníky vkladů na společném účtu se vypočítá podle podílu
každého jednotlivého vkladatele na celkové částce uložené na tomto společném účtu.
Tento podíl bude přičten ke všem konkrétním vkladům, které vlastní jednotliví vkladatelé,
přičemž platí uvedená výhrada maximální výše 70.000 € na jednoho vkladatele.
Naproti tomu účet, ke kterému mají alespoň dvě osoby oprávnění vyplývající z jejich
postavení partnerů či akcionářů ve společnosti, členů sdružení nebo jakéhokoliv
podobného společného podniku, který nemá žádný samostatný statut jako právnická osoba
(spoluvlastnictví, společný podnik atd.), se považuje za účet přináležející jednomu
vkladateli. Pro účely výpočtu maximální výše náhrady se vklady slučují dohromady, jako
kdyby patřily stejnému vkladateli.
Pokud vkladatel není oprávněnou osobou (například manažerem majetku ve společném
vlastnictví, opatrovníkem nezpůsobilých osob atd.) částek uložených na účtu, oprávněná
osoba získá záruku Fondu pojištění vkladů za předpokladu, že tato oprávněná osoba byla
identifikována nebo je identifikovatelná předtím, než dojde ke zmrazení vkladů.
Pokud existuje několik vkladatelů, podíl z celkové částky, který dostane každý z nich, se
stanoví podle předpisů upravujících správu uložených částek.
Veškeré debetní zůstatky nebo jiné splatné, avšak nesplacené částky, které vkladatelé
dluží, budou odečteny od celkové částky, která se má vyplatit.
Postup a lhůty při vyplácení náhrady:
a)
Postup
Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise, a to bezprostředně
po prokázání, že došlo ke zmrazení vkladů, nejpozději do 21 dní poté, co bylo poprvé
doloženo, že úvěrová instituce nevyplatila dlužný a splatný vklad, a to z důvodů, které by
mohly souviset s její finanční situací. Současně Francouzská bankovní komise vyrozumí
příslušnou úvěrovou instituci o tom, že zrušila její oprávnění k provozování činnosti.
12
Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění
vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované vklady a co možná nejdříve
vyrozumí oprávněné osoby doporučeným dopisem o zmrazení jejich vkladů.
Tento dopis adresovaný jednotlivým vkladatelům bude uvádět výši a druh vkladů, na
které se vztahuje záruka, a také všechny částky, na které se záruka nevztahuje. Tento
dopis zároveň informuje vkladatele o tom, že mají lhůtu v délce 15 dní na podání
připomínek souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci náhrady v navrhované
výši.
Po uplynutí této lhůty a pokud nebudou existovat žádné reklamace, proplatí Fond pojištění
vkladů náhrady příslušející vkladatelům.
b)
Lhůty
Fond pojištění vkladů proplatí věřitelům odsouhlasené částky vyplývající ze záruky, a to
do dvou měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní komisí.
Pokud tak budou okolnosti vyžadovat, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou
bankovní komisi o prodloužení tohoto časového období až o dva měsíce. Komise může
povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení nesmí
přesáhnout délku dvou měsíců.
Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění
reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí platby
vkladatelům, kteří mohou prokázat, že nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni
uplatnit svá práva na získání zaručené částky.
Záruka vztahující se na cenné papíry
Rozsah záruky zahrnuje vklady hotovosti u členské instituce, která není úvěrovou
institucí, související s investičními službami, včetně těch, které byly určeny pro zajištění
nebo zabezpečení pozice získané na trhu finančních nástrojů. Vklady musí být propojeny
se servisem, úschovou nebo náhradou finančních nástrojů, které zajišťuje úvěrová
instituce nebo investiční společnost. „Záruka na cenné papíry“ poskytne dvojitý záruční
limit (jeden na finanční nástroje a druhý na hotovost) pouze v tom případě, že předmětná
instituce není úvěrovou institucí. Pokud se jedná o úvěrovou instituci, vklady hotovosti
jsou pojištěny přímo za stejných ujednání a podmínek, jaké obsahuje „záruka na vklady v
hotovosti“.
Cenné papíry, na které se záruka nevztahuje:
1.
2.
3.
13
Cenné papíry pocházející z transakcí, v souvislosti s nimiž byl vkladatel uznán
vinným z trestného činu praní špinavých peněz.
Cenné papíry, u nichž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které
zhoršily finanční situaci instituce.
Cenné papíry v jiných měnách, než jsou měny států Evropského hospodářského
prostoru.
4.
5.
6.
fondů.
Cenné papíry partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným
vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a
dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů
majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny.
Cenné papíry pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob
uvedených v předchozím bodě 4.
Cenné papíry pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních
Maximální výše náhrady:
Maximální výše náhrady činí 70.000 € na jednoho investora (jednotlivci a právnické
osoby, rezidenti i nerezidenti) v případě finančních nástrojů a 70.000 € v případě
hotovostních vkladů. U úvěrových institucí jsou hotovostní vklady kryty nikoliv postupem
používaným při „záruce na cenné papíry“, ale postupem používaným při „záruce na
vklady v hotovosti“ pro identickou částku.
Postup a lhůty při vyplácení náhrady:
a)
Postup
Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou
případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost se podává, jakmile je
doloženo zmrazení cenných papírů následně poté, co instituce nesplní svou povinnost
doručit zmíněné cenné papíry z důvodu, který by mohl souviset s její finanční situací, a
jakmile se Francouzské bankovní komisi nejeví jako pravděpodobné, že by v blízké
budoucnosti mohly být zmíněné cenné papíry získány zpět.
Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění
vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované cenné papíry a co možná
nejdříve je doporučeným dopisem s doručenkou vyrozumí o částce a druhu cenných
papírů krytých zárukou na cenné papíry.
Tento dopis zároveň informuje investory, že mají 15ti denní lhůtu na podání připomínek
souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci navrhované výše náhrady vypočtené
na základě tržní hodnoty finančních nástrojů krytých zárukou, a to k datu, kdy byly cenné
papíry zmrazeny.
Po uplynutí této lhůty proplatí Fond pojištění vkladů náhrady příslušející investorům.
Fond pojištění vkladů může všem investorům zároveň nabídnout náhradu formou stejných
cenných papírů, jako byly cenné papíry, které byly zmrazeny, přičemž platí limit 70.000
€, a v závislosti na jejich tržní hodnotě k datu, kdy došlo k jejich zmrazení. Ve lhůtě 15
dní musí každý investor informovat Fond pojištění vkladů, zda akceptuje tuto nabídku či
nikoliv. Pokud v této lhůtě nebude investor reagovat, považuje se to za odmítnutí
nabídky.
V případě, že je proti porušující úvěrové instituci zahájena nucená správa nebo likvidační
řízení, výše zmíněný dopis od Záručního vkladového fondu objasní investorům postup,
který musí dodržet při deklarování dlužných částek, které nejsou kryty „zárukou na cenné
papíry“, zástupci věřitelů nebo likvidátorovi jmenovanému obchodním soudem.
14
Pokud se Fond pojištění vkladů zapojí do řízení týkajícího se úvěrové instituce, proti níž
je zahájena nucená správa nebo likvidační řízení, vyrozumí zástupce věřitelů nebo
likvidátora jmenovaného obchodním soudem o výši náhrady připadající na jednoho
investora a o všech částkách, za které se neposkytuje náhrada.
b)
Lhůty
Fond pojištění vkladů nahradí věřitelům částky jím schválené a pocházející ze záruky na
cenné papíry, a to ve lhůtě tří měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní
komisí. Pokud tak vyžadují okolnosti, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou
bankovní komisi o prodloužení této časové lhůty, maximálně na tři měsíce.
Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění
reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí proplatit
částky v souvislosti se zárukou na cenné papíry těm investorům, kteří mohou prokázat, že
nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni uplatnit svá práva na získání zaručené
částky.
Záruka vztahující se na závazky z garancí.
Definice zaručených závazků:
Tento typ záruky se týká závazků požadovaných ze zákona nebo na základě předpisů,
které úvěrová instituce převzala jménem jednotlivců nebo právnických osob podle
soukromého práva.
Tento postup se použije pouze v případě, že poruší své závazky jak subjekty přebírající
závazek (cestovní kanceláře, stavitelé rodinných domů, atd.), tak i úvěrová instituce, která
poskytla svou garanci.
Závazky z garancí , na které se záruka nevztahuje:
1. Závazky z garancí vydaných za transakce, v souvislosti s nimiž byla oprávněná
osoba uznána vinnou z trestného činu praní špinavých peněz.
2. Závazky z garancí, u nichž oprávněná osoba individuálně obdržela sazby a
finanční zvýhodnění, které zhoršily finanční situaci instituce.
3. Závazky z garancí vydaných ve prospěch partnerů s osobním ručením nebo
partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce,
ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce,
jakož i všech vkladatelů, majících rovnocenné postavení v jiných společnostech
skupiny.
4. Závazky z garancí pocházející od jakékoliv třetí strany, která jedná jménem osob
uvedených v předchozím bodě 3.
5. Závazky vůči systémům důchodového zabezpečení a penzijním fondům.
15
Datum, kdy záruka nabývá platnosti pro výpočet náhrady nebo pro
odstoupení od závazků:
Použije se datum, kdy Francouzská bankovní komise požádala Fond pojištění vkladů o
vstup do procesu.
Maximální limity pro náhradu nebo pro odstoupení od závazku:
Maximální výše náhrady (nebo odstoupení od závazku) jsou omezeny 90% nákladů, které
by bývaly vznikly členské úvěrové instituci neplnící své závazky. Část, na kterou se
nevztahuje náhrada, nemůže být za žádných okolností nižší než 3.000 €.
Maximální výše náhrady platí pro každou oprávněnou osobu a pro každou instituci.
Postup a lhůty při poskytování náhrady:
a)
Postup
Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou
případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost o použití postupu
„záruky závazků z garancí“ se podává hned poté, kdy je zjištěno, že se úvěrová instituce
již nenachází ve stavu, který by jí umožnil plnit její závazky, a to buď v současnosti nebo
v blízké budoucnosti
Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou institucí zahájí Fond pojištění vkladů
postup náhrady závazků, odstoupení od závazků nebo převodu v souvislosti s neplněním
závazků příslušné instituce.
b)
Lhůty
Na rozdíl od postupů používaných v případě „záruky na vklady v hotovosti“ nebo
„záruky na cenné papíry“ se lhůty stanovené předpisy týkají pouze registrace nároků
oprávněných osob a nikoliv jejich náhrady.
Jediný časový limit se týká registrace prováděné Fondem pojištění vkladů a týkající se
všech závazků vůči oprávněným osobám, které poskytla neplnící členská instituce. Tato
lhůta činí dva měsíce od data oznámení Francouzskou bankovní komisí.
Během tohoto období musí Fond pojištění vkladů informovat oprávněné osoby o tom, že
závazky neplnící instituce byly převedeny na někoho jiného.
Tento dopis bude zároveň informovat oprávněné osoby o postupu, který jsou povinny
dodržovat a o podkladové dokumentaci, kterou musí předložit za účelem získání náhrady
či zahájení postupu „záruky na závazky z garancí“.
Fond pojištění vkladů může požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení tohoto
časového období až o dva měsíce. Na žádost Fondu pojištění vkladů může bankovní
komise povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení
nesmí přesáhnout dobu dvou měsíců.
Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti se Fond pojištění vkladů vynasnaží poskytnout
náhradu všem oprávněným osobám těchto záruk co nejdříve.
16
Státy Evropského hospodářského prostoru:
1/ Státy EU
Rakousko
Lotyšsko
Belgie
Litva
Kypr
Lucembursko
Česká republika
Malta
Dánsko
Holandsko
Estonsko
Polsko
Finsko
Portugalsko
Francie
Slovensko
Německo
Slovinsko
Řecko
Španělsko
Maďarsko
Švédsko
Irsko
Velká Británie
Itálie
2/ Státy EFTA
Island
Norsko
Lichenštejn
17
Services covered by the Deposit Guarantee Fund,
established by the Act dated 25 June 1999 on savings
and financial security.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka participates, in the framework of the single licence
regime, in the French system of deposits insurance established by the
Act on savings and financial security since November 1, 2005. The
Deposit Guarantee Fund manages three types of guarantee:
Deposit guarantee
Guaranteed deposits are:
Any credit balance resulting from funds left in the account or from temporary situations
arising from normal banking transactions, which the credit institution must repay in
accordance with applicable legal and contractual terms and conditions, particularly with
respect to compensation.
In addition to deposits in one or more bank accounts, such as sight deposits, passbook
accounts and property purchase saving accounts, guarantee deposits are covered by the
Deposit Guarantee Fund, when they fall due on submission of short-term notes and
payment methods of any type
Deposits not covered by the guarantee:
1. Deposits arising from transactions for which the depositor has had a criminal
conviction in connection with a money laundering offence.
2. Deposits for which the depositor, as an individual, has obtained rates and
financial advantages, which have worsened the financial situation of the
institution.
3. Unregistered deposits (e.g. bearer bonds) other than amounts due on
submission of payment by any method issued by the credit institution.
4. Negotiable debt securities (e.g. deposit certificates, medium-term notes).
5. Deposits known as "other debt securities" (e.g. debentures) issued by the
credit institution and commitments arising from own acceptance and from
promissory notes.
6. Deposits in currencies other than those of states belonging to the European
Economic Area.
7. Liabilities (e.g. shares and subordinated securities) falling within the
definition of own funds of the institution, relating to shareholders funds.
8. Deposits of personally liable partners or limited partners holding at least 5 %
of the capital of the credit institution, Directors, members of the Management
Board and the Supervisory Board, managers and auditors of the credit
institution as well as any equivalent depositors in other companies of the
18
group.
9. Deposits from any third party acting on behalf of persons set out in paragraph
8 above.
10. Deposits from mutual investment entities (e.g. UCITS, mutual funds).
11. Deposits from pension schemes and pension funds.
Maximum compensation limit and special rules for its calculation:
The compensation amount is based on the balance in depositors’ accounts on the day the
funds are frozen by the French Banking Commission.
The maximum compensation limit is €70,000 per depositor.
The maximum guarantee applies to each institution, regardless of the number of accounts
opened by the same depositor in France or in branches of the institution located in the
European Economic Area.
Deposits in currencies of countries within the European Economic Area are converted into
euros using the current exchange rate on the date the deposits are frozen.
The compensation amount for individual deposit holders of a joint account is calculated
on the basis of each individual depositor’s share of the total amount for the joint account.
This share will be added to any specific deposits held by each depositor, subject to a
maximum of €70,000 per depositor.
By contrast, an account on which at least two persons have a right in their capacity as
partners or shareholders in a company, members of an association or any similar collective
undertaking that has no separate status as a legal entity (co-ownership, partnership etc.) is
deemed to belong to a single depositor. Deposits are combined together as if belonging to
the same depositor for purposes of calculating the maximum limit.
If the depositor is not the beneficiary (e.g. a manager of a co-owned property, the guardian
of disabled people etc.) of amounts deposited in the account, the beneficiary will receive
the guarantee from the Deposits Guarantee Fund provided that this beneficiary has been
identified or is identifiable before the deposits are frozen.
If there are several depositors, the share of the total received by each one will be
calculated based on regulations governing the management of the amounts deposited.
Any debit balances or other due but unpaid amounts owed by depositors will be deducted
from the total amount payable.
Compensation procedure and deadlines:
a)
Procedure
The request to the Deposits Guarantee Fund is made by the French Banking Commission
and is made immediately after establishing that the deposits are frozen and, at the latest,
21 days after establishing for the first time that a due and payable deposit has not been
paid by a credit institution for reasons that could be linked to its financial situation. At the
same time, the French Banking Commission notifies the credit institution concerned of the
cancellation of its trading authorization.
19
Based on documents produced by the credit institution concerned, the Deposit Guarantee
Fund verifies amounts owing to depositors with reference to the frozen deposits and
notifies the beneficiaries as soon as possible by registered letter that their deposits are
frozen.
This letter addressed to each depositor will indicate the amount and nature of the deposits
covered by the deposit guarantee as well as any amounts not covered by the guarantee.
This letter also informs the depositors that they have a period of 15 days to make any
comments linked to their compensation or to make a claim against the compensation
amount proposed.
Following this period and, in the absence of any claims, the Deposit Guarantee Fund
makes payment of the compensation due to the depositors.
b) Deadlines
The Deposit Guarantee Fund will compensate the creditors for approved amounts arising
from the guarantee, within two months of the date of the request made by the French
Banking Commission.
If circumstances so require, the Deposit Guarantee Fund may request an extension of this
time period up to a maximum of two months to the French banking commission. The
Commission can grant up to a maximum of two additional extensions provided that
neither extension exceeds two months.
The established time limits (including the period of 15 days granted to the depositor for
claims) cannot be used by the Deposit Guarantee Fund as a reason to refuse payment to
depositors who can prove that they were not in a position to exercise their rights, within
the established time limits, to receive payment of the guaranteed amount.
Guarantee of securities:
The scope of the guarantee includes cash deposits with a member institution that is not a
credit institution, linked to investment services including those made to secure or hedge a
position taken on a financial instruments market. The deposits must be linked to the
service, custody or compensation of financial instruments by the credit institution or the
investment company. The "securities guarantee" will only provide a double guarantee
limit (one for the financial instruments and the other for cash) if the institution in question
is not a credit institution. If a credit institution is involved, cash deposits are covered
directly under the same terms and conditions as the "cash guarantee"
Securities not covered by the guarantee:
1. Securities arising from transactions relating to which the depositor has been
convicted on criminal charges for money laundering.
2. Securities for which the depositor, as an individual, has obtained rates and
financial advantages, which have worsened the financial situation of the
institution.
20
3. Securities in currencies other than those of states belonging to the European
Economic Area.
4. Securities of personally liable partners or limited partners holding at least 5 % of
the capital of the credit institution, Directors, members of the Management Board
and the Supervisory Board, managers and auditors of the credit institution as well
as any equivalent depositors in other companies in the group.
5. Securities from any third party acting on behalf of persons set out in paragraph 4
above.
6. Securities from pension schemes and pension funds.
Maximum compensation limit:
The maximum compensation limit is €70,000 per investor (individuals and legal entities,
resident and non-resident) for financial instruments and €70,000 for cash deposits. For
credit institutions, cash deposits are covered not by the "securities guarantee" but by the
"cash guarantee" procedure for an identical amount.
Compensation procedure and deadlines:
a) Procedure
The request to the Deposit Guarantee Fund is made by the French Banking Commission
except for beginning receivership or liquidation proceedings. The request is made once it
has established that the securities are frozen following an institution defaulting on its
obligation to deliver the securities in question for a reason that could be linked to its
financial situation and that it does not seem possible to the French Banking Commission
that the said securities will be recovered in the near future.
Based on documents produced by the institution concerned, the Deposit Guarantee Fund
verifies amounts owing to investors with reference to the frozen securities and notifies
them as soon as possible of the amount and the category of securities covered by the
securities guarantee by registered letter with confirmation of receipt. This letter also
informs the investors that they have a period of 15 days to make any comments linked to
their compensation or to make a claim against the amount of compensation proposed,
calculated based on the market value of the financial instruments covered as of the date
the securities were frozen.
Following this period the Deposit Guarantee Fund makes payment of the compensation
due to the investors.
The Deposit Guarantee Fund may also offer compensation to all investors in the form of
identical securities to those that have been frozen, subject to the maximum limit of
€70,000 and based on their market value as of the date they were frozen. Each investor
must inform the Deposit Guarantee Fund within 15 days whether or not he accepts this
offer. In the absence of any response within this period, the investor is deemed to have
rejected the offer.
In the event that receivership or liquidation proceedings are launched against a defaulting
credit institution, the aforementioned letter from the Deposit Guarantee Fund will explain
21
to the investors the procedure to follow for declaring to the creditors representative or to
the liquidator appointed by the commercial court the amounts owing not covered by the
"securities guarantee".
If the Deposit Guarantee Fund is involved with a credit institution against which
receivership or liquidation proceedings are undertaken, it will notify the creditors’
representative or liquidator appointed by the commercial court of the compensation
amount per investor and any amounts not compensated.
b) Deadlines
The Deposit Guarantee Fund will compensate the creditors for amounts approved by it
arising from the securities guarantee, within three months of the date of the request made
by the French Banking Commission. If circumstances so require, the Deposit Guarantee
Fund may request an extension in this time period up to a maximum of three months to
the French Banking Commission.
The established time limits (including the period of 15 days granted to the depositor for
claims) cannot be used by the Deposit Guarantee Fund as a reason to refuse payment of
the amount in connection with the securities guarantee to investors who can prove that
they were not in a position to exercise their rights, within the established time limits, to
receive payment of the guaranteed amount.
Waranties guarantee
Definition of warranties guaranteed:
This type of guarantee concerns warranty commitments required by law or regulations
undertaken by a credit institution on behalf of individuals or legal entities under private
law.
The procedure only comes into play if the entities undertaking the warranty (travel
agencies, private house constructors, etc.) and the credit institution that has granted its
warranty are both in default of their commitments.
Warranties commitments not covered by the guarantee:
1. Warranties commitments guaranteeing transactions for which the beneficiary has
had a criminal conviction in connection with a money laundering offence.
2. Warranty commitments for which the beneficiary, as an individual, has obtained
rates and financial advantages, which have worsened the financial situation of the
institution.
3. Securities of personally liable partners or limited partners holding at least 5 % of
the capital of the credit institution, Directors, members of the Management Board
and the Supervisory Board, managers and auditors of the credit institution as well
as any equivalent depositors in other companies in the group.
4. Securities from any third party acting on behalf of persons set out in paragraph 3
above.
22
5. Warranty commitments granted to pension schemes and pension funds.
Date when the guarantee takes effect for the compensation calculation or
for withdrawal of commitments:
The date applied is the date when the French Banking Commission requested the
involvement of the Deposit Guarantee Fund.
Maximum limit for compensation or withdrawal of commitment:
The maximum compensation limit (or withdrawal of commitment) is limited to 90 % of
the cost that would have been incurred by the credit institution member defaulting on its
commitments. The uncompensated portion cannot under any circumstances be less than
€3,000.
The maximum compensation applies to each beneficiary and each institution.
Compensation procedure and deadlines:
a) Procedure
The request to the Deposit Guarantee Fund is made by the French Banking Commission
except for beginning receivership or liquidation proceedings. The request to apply the
"warranty guarantee" procedure is made immediately after it has established that a credit
institution is no longer in a position to meet its warranty commitments either immediately
or in the near future.
Based on documents produced by the institution concerned, the Deposit Guarantee Fund
launches the "warranty guarantee" compensation, withdrawal or transfer procedure in
respect of the defaulting institution’s commitments.
b) Deadlines
By contrast to procedures for the "cash guarantee" or the "securities guarantee", deadlines
laid down by regulations only relate to registering beneficiaries’ claims and not their
compensation.
The only time limit concerns the registration by the Deposit Guarantee Fund of all
commitments to beneficiaries granted by the defaulting member institution. This deadline
is 2 months from the date of notification by the French Banking Commission.
During this period, the Deposit Guarantee Fund must notify the beneficiaries that the
commitments of the defaulting institution have been reassigned.
This letter will also indicate to the beneficiaries the procedure they must follow and the
supporting documentation they must provide to receive compensation or to set in motion
the "warranty guarantee" procedure.
The Deposit Guarantee Fund may ask the French Banking Commission for an extension to
this period of up to 2 months. On the request of the Deposit Guarantee Fund, the banking
23
commission may grant a maximum of 2 additional extensions whereby each extension
cannot exceed 2 months.
Notwithstanding the above, the Deposit Guarantee Fund will make every effort to
compensate all the beneficiaries of such warranties as soon as possible.
COUNTRIES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA:
1/ EU countries
AUSTRIA
LATVIA
BELGIUM
LITHUANA
CYPRUS
LUXEMBOURG
CZECH REPUBLIC
DENMARK
NETHERLANDS
ESTONIA
POLAND
FINLAND
PORTUGAL
FRANCE
SLOVAK REPUBLIC
GERMANY
SLOVENIA
GREECE
SPAIN
HUNGARY
SWEDEN
IRELAND
UNITED KINGDOM
ITALY
2/ EFTA countries
ICELAND
NORWAY
LIECHTENSTEIN
24
MALTA
Informace o hospodaření
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
a o řízení rizik
Information on economic performance of
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. Prague,
organizační složka
and on risk management
25
Bilance/Balance sheet Bilance/Balance sheet
No.
AKTIVA/ASSETS
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
net
net
net
net
8 907 192
6 341 603
6 189 464
6 037 294
1 135 217
1 072 868
1 309 275
1 024 716
8 652 009
6 247 258
5 510 842
8 478 423
499 522
505 802
512 082
520 961
15 877 446
13 971 690
13 762 768
12 816 168
57 898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 406
7 205
6 437
6 234
V tis Kč/In CZ’000
1
9
Pokladní hotovost, vklady u
centrálních bank/ Cash and deposits
with central banks
Finanční aktiva k obchodování
Financial assets for trading
Pohledávky vůči úvěrovým
institucím/Due from credit
institutions
Realizovaná finanční aktiva Realised
financial assets
Pohledávky vůči jiným osobám, než
úvěrovým institucím/Due from other
than credit institutions
Ostatní pohledávky sektorové
nečleněné/Other sectorial receivables
Finanční investice držené do
splatnosti Financial investments held
to maturity
Zajišťovací deriváty s kladnou
reálnou hodnotou/ Hedging
derivatives of positive real value
Hmotný majetek/Tangible fixed
assets
10
Nehmotný majetek/ Intengible assets
151
129
230
201
11
12
Nehmotný majetek/ Intengible assets
Ostatní aktiva/ Other assets
41 280
13 150
41 268
104 597
42 209
78 996
16 882
16 955
35 191 271
28 292 420
2
3
4
5
6
7
8
Aktiva celkem/ Total assets
27 412 303
28 917 834
Bilance/Balance sheet
No.
PASIVA/LIABILITIES
V tis Kč/In CZ’000
1
2
Finanční závazky
k obchodování/ Financial
liabilities for trading
Vklady a fin. závazky vůči
úvěrovým institucím/Deposits
and other financial liabilities due
to credit institutions
26
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
net
net
net
net
1 297 862
1 239 976
1 435 717
1 142 630
12 015 608
13 417 584
14 183 126
15 669 893
Vklady a fin. závazky vůči
jiným osobám než úvěrovým
institucím/Deposits and other
financial liabilities due to non
credit institutions
Ostatní finanční závazky
sektorové nečleněné/Other
sectorial financial liabilities
Emitované dluhové cenné
papíry v naběhlé hodnotě/ bonds
in market value
Zajišťovací deriváty se
zápornou reálnou hodnotou/
Hedging derivatives of negative
real value
3
4
5
6
7
8
9
10
21 526 701
13 256 781
11 247 130
11 587 972
63 019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
4 000
4 000
45 602
141 142
235 511
148 875
12 236
11 947
11 658
33 713
169 986
22 155
22 155
0
Rezervy/Provisions
Ostatníní závazky/ Other
liabilities
Oceňovací rozdíly/ Revaluation
reserve
Nerozdělený zisk/ Retained
earnings
Zisk nebo ztráta za účetní
období/ Profit (loss) for the
period
Pasiva celkem/ Total liabilities
56 257
198 835
273 006
330 751
35 191 271
28 292 420
27 412 303
28 917 834
Výkaz zisků a ztrát/Profit and loss report:
No. V tis Kč/in CZ’000
1 Výnosy z úroků / Interest receivables
2 Náklady na úroky/ Interest expenses
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
167 348
318 652
449 627
582 488
-57 018
-111 683
-155 725
-204 115
28 559
93 783
130 345
163 495
-1 099
-2 547
-3 953
-5 063
0
0
0
0
-64 402
-91 133
-74 166
19 602
0
0
0
0
58 587
71 094
70 409
13 830
4 930
9 981
14 904
19 863
Výnosy z poplatků a provizí/ Fee and
3 commission income
4
Náklady na poplatky a provize/ Fee and
commission expenses
Realizované zisky z fin. aktiv a pasiv/Realised
5 profit from fin, assets and liabilities
6
Čistý zisk nebo ztráta z fin, aktiv a pasiv k
obchodování / Net profit or loss from fin.
assets and liabilities for trading
Čistý zisk nebo ztráta z fin, aktiv a pasiv
v reálné hodnotě/ Net profit or loss from fin.
assets and liabilitiesin real value
7
8 Kurzové rozdíly/FX differences
Ostatní provozní výnosy/ Other operating
9 income
27
Ostatní provozní náklady/ Other operating
10 expenses
10 Správní náklady/ Administrative expenses
11 Odpisy/ Depreciation
12 Tvorba rezerv/ Additions to provisions
0
0
0
0
-64 682
-124 726
-187 127
-244 644
-473
-1 001
-1 524
-2 125
0
0
0
0
9
83 615
93 982
70 398
-15 502
-47 200
-63 766
-82 978
56 257
198 835
273 006
330 751
Ztráty ze znehodnocení/ Loss from
13 depreciation
14 Daň z příjmů/ Income tax
Zisk nebo ztráta za účetní období po
24 zdanění/ Profit (loss) for the year after
taxation
Pohledávky dle kategorií/ Receivables by category:
31.3.2010
Hrubá částka/ gross amount
V tis Kč/in CZ’000
Standardní/ Standard
Sledované/ Watch
Nestandardní/ Substandard
Pochybné/ Doubtful
Ztrátové/ Loss
Opravné položky k pohledávkám/
Provisions for receivables
Restrukturalizované pohledávky
během účetního období/
Restructured during the
accounting period
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
14 243 969
0
1 493 701
197 674
369 711
11 123 612
0
2 848 078
0
289 867
11 059 481
0
2 703 287
0
267 400
11 840 480
191 465
807 860
0
272 235
369 711
289 867
267 400
295 872
Deriváty/ Derivatives:
31.3.2010
V tis Kč/In CZ’000
Deriváty sjednané za účelem
zajišťování/ Derivatives for
hedging
a) hodnoty podkladových
instrumentů/ values of the
underlying instruments
b) reálné hodnoty/fair values
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
0
0
0
0
0
0
0
0
Deriváty sjednané za účelem
obchodování/derivatives for
trading or speculation
a) hodnoty podkladových
instrumentů/ values of the
underlying instruments
b) reálná hodnota/ fair values
28
110 794 004
-162 645
100 695 822
-167 108
100 365 268
-126 442
109 803 821
-117 914
Kvalitativní informace o řízení rizik: Qualitative
information on the risk management:
Propočtové ukazatele:/Calculated indicators:
Ukazatelé/Indicators
Kapitálová přiměřenost/Capital adequacy
Equity Tier 1 in CZK 000
Equity Tier 2 in CZK 000
Equity Tier 3 in CZK 000
Celkový kapitál/ Total capital for CAD
purposes in CZK 000
Kapitálový požadavek A bankovního
portfolia/ Capital requirtement A for the
banking portfolio in CZK 000
Kapitálový požadavek B obchodního
portfolia/ Capital requirtement A for the
trading portfolio in CZK 000
Rentabilita průměrných aktiv/ Return on
average assets (ROAA) in %
Rentabilita průměrného kapitálu/ Return on
average equitys (ROAE) in %
Aktiva na 1 zaměstnence/ Assets per employee
in CZK’000
534 765Správní náklady na 1 zaměstnance/
General expenses per employee in CZK’000
Čistý zisk na 1 zaměstnance/ Net income per
employee in CZK’000
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku
obchodního portfolia/ Capital requirtement
for credit risk of the trading portfolio in CZK
000
Kapitálový požadavek k obecnému
úrokovému riziku / Capital requirtement for
general interest rate risk in CZK 000
Kapitálový požadavek k měnovému riziku/
Capital requirtement for FX risk in CZK 000
29
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.01
0.01
0.01
431 795
347 146
336 347
366 049
3 175
3 061
3 061
3 097
2 761
0
4 879
0
4 466
0
4 187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Údaje o obchodech s investičními
instrumenty
Information on the transactions in
investment instruments
30
Objemy cenných papírů vykázaných v rozvaze k
poslednímu dni sledovaného období.
The volumes of the securities disclosed in the
balance sheet as at the last day of the relevant
period.
V tis. Kč/ In CZK th
Registrovaé cenné papíry
/Registered securities
Cenné papíry určené k obchodování/
Trading securities
Státní pokladniční poukázky
State Treasury Bills
Státní dluhopisy
Treasury Bonds
Korporátní dluhopisy
CorporateBonds
Směnky
Promissory Notes
Akcie
Shares
Podílové listy
Units
Cenné papíry k prodeji
Securities available-for-sale
Státní pokladniční poukázky
State Treasury Bills
Státní dluhopisy
Treasury Bonds
Korporátní dluhopisy
CorporateBonds
Směnky
Promissory Notes
Akcie
Shares
Podílové listy
Units
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499 522
505 802
512 082
520 961
0
0
0
0
0
0
0
0
499 522
505 802
512 082
520 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cenné papíry držené do
splatnosti
Securities held-to-maturity
Státní pokladniční poukázky
State Treasury Bills
Státní dluhopisy
Treasury Bonds0
Korporátní dluhopisy
CorporateBonds
Směnky
Promissory Notes
Akcie
31
Shares
Podílové listy
Units
Zisk/ztráta z obchodů s cennými papíry
Profit/loss on the trading in securities
0
0
0
0
0
0
0
0
Objem derivátů vykázaných v reálných hodnotách
v rozvaze./ The volumes of derivatives disclosed at
their fair values on the balance sheet.
V tis. Kč/In CZK th
Derivatives
31.3.2010
Options
Futures
Podle typu podkladového aktiva
Underlying asset type
Úrokové
Interest
Měnové
Currency
Akciové
Stock
Komoditní
Commodity
Úvěrové
Credit
Derivatives
Deriváty utvořené za účelem zajištění
Derivatives for hedging
Ostatní
Others
32
30.6.2010
0
0
31.3.2010
30.9.2010
0
0
30.6.2010
31.12.2010
0
0
30.9.2010
0
0
31.12.2010
-144 937
-157 717
-136 812
-91 109
-17 708
-9 391
10 370
-26 805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
0
0
0
0
-162 645
--167 108
-126 442
-117 914
Objem podkladových aktiv derivátů vykázaných v
reálných hodnotách v podrozvaze. The volumes of
derivatives disclosed at their fair values in the balance
sheet.
V tis. Kč/ in CZK th
Derivatives
Options
Futures
Podle typu podkladového aktiva
Underlying asset type
Úrokové
Interest
Měnové
Currency
Akciové
Stock
Komoditní
Commodity
31.3.2010
12 361 289
0
30.6.2010
10 476 748
0
30.9.2010
9 337 972
0
31.12.2010
5 692 320
0
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
35 327 417
33 606 594
20 976 520
21 945 500
58 012 104
0
64 826 121
0
70 050 776
82 166 001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úvěrové
Credit
Derivatives
31.3.2010
30.6.2010
30.9.2010
31.12.2010
Deriváty utvořené za účelem zajištění
Derivatives for hedging
Ostatní
Others
Zisk/ztráta z obchodů s deriváty
Profit/loss on the trading in derivatives
33
0
0
0
0
110 794 004
100 695 822
100 365 268
109 803 821
-64 402
-91 133
-74 165
19 602

Podobné dokumenty

editel Ladislav Steinhauser. - Automatizace v potravinářství

editel Ladislav Steinhauser. - Automatizace v potravinářství Motivace Andreje Babiše tak v tomto ohledu nebude nezištná, ale co, pal to čert. Jestliže se společně

Více

Česko œ anglickđ slovník vybranđch ekonomickđch pojmů

Česko œ anglickđ slovník vybranđch ekonomickđch pojmů Stock take difference Stock take document Documentary stock take Physical stock take Investment, investment assets Equity Registered capital Costing, cost accounting Borrowed capital Working capita...

Více

Souhrnná teritoriální informace Thajsko

Souhrnná teritoriální informace Thajsko Není pochyb o tom, že thajská společnost je stále více ovlivňována tzv. západní kulturou a jejími hodnotami, což se do značné míry odráží i v „přizpůsobivosti“ představitelů thajské obchodní a podn...

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační Odchozí tuzemské platby mimo sít' The Royal Bank of Scotlland plc, organizační složka (dále jen RBS) v České republice 1 Outgoing domestic payments outside of The Royal Bank of Scotland plc, organi...

Více

Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014

Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014 Poplatky WESTERN UNION - Východní Evropa* od 6.10.2014 Poplatky CZK

Více

Podpůrný výukový materiál

Podpůrný výukový materiál Od b or nát e r mi nol ogi evc i z í c hj a z y c í c hp r ož á k ySŠ CZ

Více