Trutnov - Poříčí, farní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla Stručná

Transkript

Trutnov - Poříčí, farní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla Stručná
Farní kostely v okrese Trutnov
Trutnov - Poříčí,
farní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla
Stručná historie
Poříčí
byla
původně
slovanská
osada.
Poprvé
jej
v písemné
listině
zachytil biskup Jan III.
z Dražic roku 1260. V
listině Ferdinanda I. z
roku 1542 je Poříčí
potvrzeno za majetek
města Trutnova a od
roku 1599 se stala
součástí trutnovského
panství. Roku 1947,
kdy bylo připojeno
k Trutnovu,
nese
označení Trutnov Poříčí. Jako příhraniční
obec
trpělo
za
slezských a pruských
válek pohybem cizích vojska. V letech 1938 – 1945 bylo Pořičí
zabráno Německou říši. Místo pří řece Úpě umožnilo obci rozvoj
v oblasti textilního a kožedělného průmyslu. Často se však řeka
stávala i hrozbou. Kostel patřící obci je poměrně mladý. S jeho
stavbou v novogotickém slohu se začalo roku 1897. Původní projekt
uvažoval s menší budovou a se samonosnou křížovou klenbou,
s kamennými žebry. Vzhledem k vysokým nákladům, které by tato
klenba pohltila, se od ní ustoupilo a zvolil se méně nákladný typ. Pro
dostatečný prostor, který se tu nabízel, se poté stavba rozšířila.
Kostel byl dokončen roku 1903. V letech 1997-8 byla městem
provedena jeho celková oprava. Opravu inicioval svým finančním
příspěvkem městu poříčský rodák páter Schreiber žijící toho času v
Německu.
Budova
Trutnov - Poříčí
1
Farní kostely v okrese Trutnov
Kostel se nachází v centru Poříčí na Lipovém náměstí.
Má půdorys 35x12 m. Svou architekturou, zvláštním členěním
fasády i vnitřní úpravou působí velmi impozantně. Charakterizuje jej
štíhlá vysoká věž, řada gotických prvků, zejména opěráků po
obvodu presbytáře i lodě. Projekt kostela vypracoval trutnovský
stavitel Vincenc Baier. Orientován není, presbytář je na severní
straně kostela a na jihu je věžní průčelí. Loď je obdélná, presbytář je
polygonální se dvěma zákristiemi na východní a západní straně.
Budova je světle hladce omítnuta v barvě slonové kosti. Pěkným
dekorativním prvkem jsou dvoustupňové opěráky sahající až pod
korunovou římsu. Obložené jsou kamenem pískovce s hřebínkovou
fazonou. Z obdobného pískovce je ostění oken, dveří a podokení
římsa, která obíhá po obvodu lodě a presbytáře. Sokl je obložen
pískovcem červeným. Z důvodu možných záplav blízkou řekou
v údolním terénu má kostel podlahu zvednutou nad okolní terén o
čtyři schodišťové stupně.
Střecha
Střecha lodě je strmá, sedlová se zvalbením nad presbytářem, a
s přisedlými vikýři. Střechy bočních zákristií jsou valbové. Střechy
jsou kryté čtvercovými šablonami krom jehlových zastřešení věže a
bočních schodišť, které jsou oplechovány.
Hlavní průčelí
Průčelí kostela je šestiosé. Do jeho popředí vystupuje štíhlá
čtyřhranná věž sahající do výše padesát metrů. Zděná část je
ukončena korunou klínových štítků, na ní je nasazena jehlanová
střecha. Završena je zlacenou makovicí s křížem. V makovici je
pouzdro s dokumenty doby a zprávou o opravě kostela z let 1997-8.
Tepaný kříž zdobený lipovými listy měří čtyři metry. Vstupní portál
západního průčelí kostela je ústupkový s lomeným obloukem a
sloupy zdobenými akantovými listy. Ve vrcholu oblouku je tympanon
informující v němčině o základních údajích kostela, který „postavila k
poctě Boha a k útěše věřících poříčská obec“. Jednotlivá patra věže
jsou rozčleněna kordonovou římsou.
Nad portálem je zalomená kordonová římsa, z jejíhož vrcholu
v místě zlomu vyrůstá akantový květ.
Po stranách věže jsou přisedlé věžičky, které ukrývají spirálová
schodiště na kruchtu a zvonici. Jejích přízemí vyrůstají
z pravoúhlých základen a od prvého patra nabývají tvar poloviny
šestibokého hranolu.
Trutnov - Poříčí
2
Farní kostely v okrese Trutnov
Loď
Kostel je jednolodní. Loď je zklenuta pěti poli křížové klenby s
probíranými žebry ukončenými náběžnými štítky a jehlovými
konzolami. Žebra v lodi přisedají k přízemním pilířům, které probíhají
mezi okny a váží na vnější opěráky. Polygonální presbytář je
oddělen od lodě lomeným půlkruhovým obloukem. Presbytář je
v části polygonu zklenut valenou klenbou s výsečemi, které jsou
spojeny ve vrcholu hřebene. Navazující část presbytáře je zaklenuta
klenbou křížovou. Loď i presbytář mají hrany žeber v klenutí
ukončené náběžnými štítky a jehlovými konzolami. Na východní a
západní stěně lodě jsou průrazy bočních vstupů s lomeným ostěním
přepažených kládím. V lomených obloucích nad dveřmi jsou
prosklené kružby. V zadní části lodě je vestavěna hudební kruchta,
která je nesena klenutými arkádami. Loď je vybavena dvěma
bočními oltáři po stranách vítězného oblouku, čtyřmi poli
novogotických lavic s jednoduchou řezbou. Na levé obvodové zdi je
v popředí lavic umístěna kazatelna.
Okna
Kostelní prostor osvětluje kromě velkého lustru i třináct oken s
barevnými vitrážemi. Vitrážová okna presbytáře mají figurální
výzdobu. Gotická lomená okna s kružbou jsou v lodi i presbytáři.
Kruhová vitrážová okna s růžicí jsou jedno nad vstupním portálem a
dvě po stranách presbytáře. Vedle nich je zde ještě několik jiných
tvarů oken např. zdvojené lomené kryté žaluziemi u zvonice nebo
štěrbinové u schodiště kůru.
Inventář
Mobiliář kostela je novogotický. Hlavní oltář má ve střední části
sochy v životní velikosti sv. Petra a Pavla. Na bocích sv. Aloise a
Huberta. Postranní oltáře jsou zasvěceny P. Marie a Božskému srdci
Pána Ježíše. Oltáře i vyřezávaná kazatelna pochází z Tyrol,
vyhotovil je J. Riffesser. Dvoumanuálové pneumatické varhany
zhotovil Heinrich Schiffner s novogotickou skříní z roku 1905. Po
sedmdesáti letech prošly varhany generální opravou a zvukovou
přestavbou. Výsledkem bylo vyjasnění původně temného zvuku.
Opravu provedl varhanář Josef Matyska z Červeného Kostelce.
Trutnov - Poříčí
3