zde - Akademie věd České republiky

Komentáře

Transkript

zde - Akademie věd České republiky
Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference
Grammar and Corpora 2012: 4th International Conference
U příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila
On the occasion of Miloš Dokulil’s 100th birthday
28.–30. listopadu
November 28–30
sídlo Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha
the headquarters of the Czech Academy of Sciences, Národní 3, Prague
Program
26. 10. 2012
středa/Wednesday 28. 11.
8:00–9:00 registrace/registration
9:00–10:35 úvodní zasedání / opening session, č./No. 206
chair: E. Hajičová
Několik slov k zahájení / A short opening address (K. Oliva)
Miloš Dokulil and his theory of productivity (F. Štícha)
9:30–10:30 plenární referát / plenary talk
A. Polikarpov: Regularities of Word-Formation in a System Theory of Language Evolution
10:30-11:00 přestávka na kávu / coffee break
11:00–12:30 jednání v sekcích / proceedings in sections
č./No. 206
č./No. 205
č./No. 108
chair: A. Černá
chair: K. Oliva
chair: V. Cvrček
11:00
G. Neščimenko: Miloš Dokulil: učitel, přítel
a vzor
S. Rørvik: Word order in learner language:
marked vs. unmarked themes
P. Karlík, M. Ziková a studenti MU: Osobní
zájmena: ověřování hypotéz daty (intuice >
KORPUS > dotazník)
11:30
F. Štícha: Jak v epoše elektronických korpusů
následovat Miloše Dokulila
T. Egan, G. Rawoens: Exploring a 3-text
corpus
P. Pečený: Vybrané aspekty syntaktického
popisu srovnávacích konstrukcí
12:00
K. Osolsobě: Korpusy a internet jako zdroje
dat pro výzkum produktivity periferního
slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí
(hrůza) v korpusech a na internetu
A. Pešková: Null and overt pronominal
subjects in Spanish on syntactic-pragmatic
interface
K. Milotová: K infinitivním podmínkovým
větám v češtině
12:30–14:00 oběd/lunch
14:00–15:00 plenární referát / plenary talk, č./No. 206
chair: I. Bozděchová
P. Štichauer: Is a new classification of Czech compounds possible?
15:00–16:30 jednání v sekcích / proceedings in sections
2
středa/Wednesday 28. 11.
15:00
15:30
16:00
č./No. 206
č./No. 205
č./No. 108: Diachronní odpůldne
chair: P. Nádeníček
chair: T. Jelínek
chair: F. Esvan
M. Dočekal, H. Strachoňová: Negace a skopus M. Ševčíková: Deadjektivní deriváty v češtině
F. Martínek: Slovotvorné typy českých
kvantifikátorů
jako deriváty syntaktické vs. lexikální
deverbativ a deadjektiv (diachronní pohled)
V. Veselý: Apozice
H. Palátová, M. Grác: Segmentace textu na věty P. Kosek: Vývoj slovosledných vlastností
auxiliáru préterita ve starší češtině
I. Bozděchová: Kompozice a její potenciál
P. Šturc, K. Mrštíková: Morfologické značkování A. Černá: Člověk v množném čísle (v historické
v současné slovní zásobě češtiny
korpusů
i v současné češtině)
16:30–17:00 přestávka na kávu / coffee break
17:00–18:30 jednání v sekcích / proceedings in sections
17:00
17:30
18:00
č./No. 206: Podvečer s deminutivy
č./No. 205
č./No. 108: Slovenský podvečer
chair: P. Kosek
chair: K. Osolsobě
chair: M. Šimková
T. Káňa: Česká substantivní deminutiva ve
světle korpusových dat
J. Bílková: Pseudodeminutiva v češtině
V. Cvrček, P. Vondřička: Nástroj pro
slovotvornou analýzu jazykového korpusu
L. Kopáčková: Ke tvoření posesivních
adjektiv na -ův a -in v češtině
I. Kolářová: Slovesa vyjadřující procesy
spojené s místem tvořená sufixem -i- (hnízdit,
tábořit) a kombinovaným formantem ´prefix +
-i-´ (zalesnit, podsklepit)
A. Karčová: Postponovaný prívlastok
v slovenčine a v češtine
D. Majchráková: Adjektívno-substantívne
kolokácie typu v plnom rozsahu
K. Musilová: Bohemismy v současné slovenštině
M. Ziková: Maskulinní deminutiva v současné
češtině
for tireless people:
18:30–19:30 volno / free time
19:30–20:30 večer vzpomínek na M. Dokulila (moderuje F. Štícha) / Remembering M. Dokulil (in Czech)
FF UK / Faculty of Arts, 1. patro / 1st floor, č./No. 104
3
čtvrtek/Thursday 29. 11.
9:00–10:00 plenární referát / plenary talk, č./No. 206
chair: A. Polikarpov
M. Konopka, U. H. Waßner: Measuring Standard German?
Frequency and Variation as Indicators for Acceptability
10:00-10:30 přestávka na kávu / coffee break
10:30–12:30 jednání v sekcích / proceedings in sections
10:30
11:00
11:30
12:00
č./No. 206: Aspektologické matiné
č./No. 205
č./No. 108: Automaty
chair: M. Hirschová
chair: M. Konopka
chair: M. Ševčíková
P. Nádeníček: Dílčí druhy imperfektivnosti a
perfektivnosti. Příspěvek k vidovému systému
slovanských jazyků
K. Brankačkec: Odlučitelná předpona preč
a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině
a jejich role při gramatikalizaci slovesného
vidu
T. Berger: Funkcionální vidové dvojice
v ČNK
S. Ueberwasser: Pluri-Regional German
Grammar: A Corpus based Approach
J. Panevová, P. Pognan: Automatické generování
slov ve slovanských jazycích na základě jejich
společných historických kořenů
M. Hnátková: Automatická slovnědruhová
desambiguace slova to v ustálených větných
výrazech
J. Pakerys, E. Rimkut÷, A. Utka: The cooccurrence of denominal and deadjectival
verbs with their base words in Modern
Lithuanian (a corpus-based study)
L. Szymański: Corpus-based analysis of
speech acts in Polish Internet Chats
F. Esvan: Ke střídání vidu při vyprávění
v češtině
V. Petkevič: Automatické rozpoznávání
substantivního dativu a jeho syntaktických funkcí
v českých textech
T. Jelínek: Porovnání funkčních stylů v korpusu
SYN2005 na základě frekvence syntaktických
funkcí substantiv
12:30–14:00 oběd/lunch
14:00–16:00 jednání v sekcích / proceedings in sections
4
čtvrtek/Thursday 29. 11.
14:00
14:30
č./No. 206: Slovenskô popoludnie
č./No. 205: Aplikace
č./No. 108
chair: T. Berger
chair: V. Petkevič
chair: J. Panevová
M. Sokolová, M. Ivanová: Vzťah
morfematickej a derivačnej štruktúry
v Slovníku koreňových morfém slovenčiny
a jeho reflexia v Slovenskom národnom
korpuse
M. Šimková: Predložky kvôli/kvůli a pre/pro
v systéme a v použití (na materiáli slovenského
a českého jazyka)
J. Tomšů: Paradigmatické a syntagmatické
aspekty současné české vojenské terminologie
a její invaze do publicistického stylu
A. Izotov: Nové možnosti korpusového
výzkumu českých performativních
direktivních a závazkově-direktivních sloves
L. Saicová Římalová: Výzkum rané dětské
syntaxe a korpus
M. Hirschová, S. Schneiderová: České
evidenciální markery a jejich uplatnění
v publicistických textech
Z. Hladká: Využití korpusů korespondence
pro účely (nejen) slovotvorných analýz
K. Veselovská: K morfologické kategorizaci
českých evaluativních výrazů
15:00
K. Gajdošová: České kontaktové javy na báze
Slovenského hovoreného korpusu
15:30
M. Nábělková: Prekrývania a rozdiely
slovenských a českých synonymických skupín.
Lexika a slovotvorba
– úprava místnosti –
J. Klaška: Mosty mezi větami. Korpusová
analýza neprojektivních konstrukcí s tzv.
bridge verbs
16:00–16:30 přestávka na kávu / coffee break
16:30–17:00 koncert/concert, č./No. 205
17:00–19:00 volno / free time
19:00 sraz u sochy B. Smetany, Novotného lávka, vltavské nábřeží
/ gathering at the statue of. B. Smetana, Novotného lávka, Moldau river bank
19:15–21:15(?) slavnostní večeře / conference dinner
5
pátek/Friday 30. 11.
9:00–10:00 plenární referát / plenary talk, č./No. 206
chair: M. Giger
A. Rosen: Grammar-based treebank – a happy marriage of empiricism and theory?
10:00-10:30 přestávka na kávu / coffee break
10:30–12:30 jednání v sekcích / proceedings in sections
č./No. 206
č./No. 205: Matiné převážně kontrastivní
č./No. 108
chair: M. Beneš
chair: J. Hoffmannová
chair: U. H. Waßner
10:30
K. Smejkalová: Interdeklinační tendence mezi
typy „žena“ a „růže“ jako příklad periferie
morfologického systému
H. Peloušková: Konstrukce s formálním
objektem v němčině a jejich protějšky
v češtině
11:00
J. Šimandl: Nárůst nepravidelného tvoření
slov: o čem svědčí?
E. Seitlová: Korpusový výzkum nerovnocenné
sufixace deverbativních sloves v litevštině
11:30
R. Novotná: Jazyková potencialita: studium
na bázi hapaxů legomenon
D. Poljakov: Pojmenování s „účelovými
adjektivy“ v současné češtině a jejich ruské
ekvivalenty: pokus o korpusovou analýzu
S. Gorokhova: The frequency effect in the
production of adjective-noun agreement:
A corpus-based study of Russian speech
errors
I. B. Itkin, S. I. Pereverzeva,
M. A. Tyurenkova: Research on stressed
prepositions in Russian: a corpus-based
approach
A.–L. Graedler: A corpus-based study of
gender assignment in recent English
loanwords
12:00
D. Hlaváčková, K. Pala: Některé vybrané
substantivní sufixy v češtině (-ák, -ec, -ík,
-ník) – případová studie
M. Giger: Minulá aktivní příčestí v paralelních
rusko-českých textech
12:30–14:00 oběd/lunch
14:00–15:00 jednání v sekcích / proceedings in sections
6
pátek/Friday 30. 11.
č./No. 206: Valenční odpoledne
č./No. 205
č./No. 108
chair: K. Pala
chair: J. Šimandl
chair: A. Rosen
14:00
V. Kolářová: Nominalizované struktury
se dvěma genitivy ve funkci aktantů
H. Prokšová: Konkurence předložkových
a bezpředložkových vazeb v současné češtině
14:30
B. Golčáková: Valenční vlastnosti sloves
označujících umístění v českém, ruském
a německém jazyce
J. Hoffmannová, I. Kolářová: Se vám to nelíbí?
„Jambické“ začátky českých výpovědí /
dialogických replik: v mluvené češtině a
beletristické stylizaci
O. Richterová: What types of participial
adjectives occur after to be in copular
function? An attempt at categorization
M. Martínková: I have friends come/coming
over: The have construction seen through its
Czech equivalents
15:00
M. Mikulová, J. Štěpánek, Z. Urešová: Liší se
mluvené a psané texty ve valenci?
J. Pomikálek, V. Suchomel: Creating Corpora
Using Corpus Architect
15:30–16:00 přestávka na kávu / coffee break
16:00–17:00 jednání v sekcích / proceedings in sections
č./No. 206
č./No. 205: Čeština pro cizince
chair: F. Štícha
chair: P. Nádeníček
16:00
L. Jílková: K výslovnosti slova management
(na základě dokladů v korpusu DIALOG)
16:30
M. Beneš: Korpus velkých písmen
A. Hudousková: Osobní přivlastňovací
zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a
simplifikace v zrcadle současného úzu
P. Vališová: Učebnicový korpus a jeho využití
pro výuku češtiny jako cizího jazyka
17:00 závěr / conclusion, č./No. 206 (F. Štícha)
7

Podobné dokumenty