Embryonální období - Oddělení histologie a embryologie

Komentáře

Transkript

Embryonální období - Oddělení histologie a embryologie
Modul IB
Embryonální období
Martin Špaček
Odd. histologie a embryologie
•
•
•
•
•
•
Zdroje obrázků:
Moore, Persaud: Zrození člověka
Rarey, Romrell: Clinical human embryology
Scheinost: Digitální zobrazování počátků života (konference Budějovice 2002)
Tonar: Prenatální vývojová stadia některých savců (http://www.lfp.cuni.cz)
http://www.med.unc.edu/embryo_images
Obsah
¾ 1. týden vývoje: od fertilizace po implantaci
¾ 2. týden vývoje: dvojvrstevný zárodečný
terčík, amniová dutina
¾ 3. týden vývoje: vytváření zárodečných
listů, neurulace, segmentace
¾ stručně do 8. týdne vývoje (do konce
embryonálního období)
Mužské a ženské gamety
spermie
sekundární oocyt (vajíčko)
Fertilizace
K oplodnění
dochází obvykle
v ampule
vejcovodu
Fertilizace
ƒ průchod spermie skrz corona radiata
ƒ průchod skrz zona pellucida
ƒ splynutí membrán oocytu a spermie
ƒ kortikální reakce
ƒ dovršení druhého meiotického dělení
oocytu
ƒ obnovení diploidního počtu chromozomů
Fertilizace
1.týden
Fertilizace
ƒ oplozené vajíčko
ƒ jádra obou gamet
před splynutím
1.týden
Rýhování zygoty
ƒ opakovaná mitotická dělení zygoty →
blastomery
ƒ 16 buněčná morula je stejně velká jako
zygota
ƒ v morule se objeví dutina – blastocysta
ƒ zevní vrstva bb. – trofoblast
ƒ vnitřní buněčná masa – embryoblast
1.týden
Rýhování zygoty
1.týden
Implantace (nidace)
ƒ mizí zona pellucida
ƒ 6. den se blastocysta embryonálním
pólem přichytí k epitelu endometria
ƒ trofoblast intenzivně proliferuje a
diferencuje se ve 2 vrstvy:
ƒ
vnitřní cytotrofoblast
ƒ
zevní syncytiotrofoblast
2.týden
Dokončení implantace
ƒ syncytiotrofoblast narušuje děložní
sliznici
ƒ deciduální reakce
ƒ blastocysta se zanořuje do endometria
ƒ defekt se vyplňuje uzávěrovou zátkou
ƒ syncytiotrofoblast produkuje hCG
ƒ primitivní uteroplacentární cirkulace
Implantace
ƒ normální
implantační místa
ƒ abnormální
implantační místa
2.týden
Dvojvrstevný zárodečný terčík
ƒ uvnitř embryoblastu se objeví dutina –
základ amniové dutiny
ƒ embryoblast → zárodečný terčík
ƒ epiblast
ƒ hypoblast
2.týden
Dvojvrstevný zárodečný terčík
ƒ
hypoblast tvoří strop exocelomové dutiny
ƒ
ta se mění v primární žloutkový vak
ƒ
endodermové bb. žloutkového vaku dají vznik
extraembryonálnímu mezodermu
ƒ
vzniká extraembryonální celom a sekundární
žloutkový váček
3.týden
Trojvrstevný zárodečný terčík
ƒ gastrulace – vznik 3 zárodečných listů:
ƒ ektoderm – mezoderm – endoderm
ƒ primitivní proužek
3.týden
Trojvrstevný zárodečný terčík
ƒ všechny tři zárodečné vrstvy vznikají
pouze z epiblastu
ƒ primitivní proužek ve 4. týdnu degeneruje
ƒ
ne-li ⇒ sakrokokcygeální teratom
ƒ některé bb. vycestovávají z primitivního
proužku kraniálně:
ƒ prechordální
ploténka
ƒ hlavový výběžek
ƒ notochord
3.
-4
.t
ýd
en
Neurulace
ƒ
(viz též prezentaci nervová tkáň)
neurální ploténka:
ƒ neurální brázdička
ƒ neurální valy, jejich splynutím vzniká neurální trubice
ƒ neuroporus anterior – uzávěr 25. den
ƒ neuroporus posterior – uzávěr 27. den
ƒ
důležitá data z hlediska vzniku rozštěpových vad
nervového systému
en
3.
-4
.t
ýd
Vývoj somitů (20. – 30. den)
ƒ proliferace intraembryonálního mezodermu
ƒ mezoderm:
ƒ paraxiální – intermediální – laterální
n
de
34.
tý
Vývoj somitů
ƒ segmentace paraxiálního mezodermu
ƒ somity – párové kuboidní útvary po
stranách neurální trubice
ƒ vznikají v cefalokaudálním sledu od 20.dne
Segmentace
1. fáze: determinace základního tělního plánu
– determinace mezodermu
2. fáze: diferenciace jednotlivých orgánů
indukcí z mezodermu
ƒ důležité jsou epigenetické faktory
ƒ epigenetická kaskáda iniciována geny
kódovanými v oocytu
Segmentace - homeotické geny
ƒ jejich různá aktivace (exprese) je první
odpovědí buňky na polohu v
morfogenetickém poli
ƒ utváření jednotlivých tělních článků homeotický gen determinuje utváření
příslušného segmentu
ƒ nejv. homologie - homeodoména 61 AK,
kterou kóduje úsek DNA = homeobox
ƒ na chromosomu tvoří HOM komplex
ƒ jejich pořadí odpovídá pořadí těl. článků
3.týden
Vývoj oběhové soustavy
ƒ vznik srdce a velkých cév v kardiogenní
zóně z mezenchymových buněk
ƒ srdce tepe od 21. – 22. dne
Carnegie 9 (21 dní)
1,5 – 2mm, 1 – 3 somity
Carnegie 10 (22 dní)
velikost 2,5mm
Carnegie 10 (23 dní)
velikost 3,0 mm
Carnegie 11 (24 – 25 dní)
2,5 – 4,5 mm, 13 – 20 somitů
4. týden
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
uzavření neurální trubice
základ kardiovaskulární soustavy
vznik žaberních oblouků
vytvářejí se sluchové jamky a oční váčky
objevují se končetinové pupeny
dochází k ohýbání embrya
Carnegie 13 (28 – 32 dní)
4 – 6 mm, 30 somitů
5. týden
ƒ
tvar embrya se od 4. týdne příliš neliší
Carnegie 14 (31 – 35 dní), 5-7 mm
6. týden
ƒ
ƒ
ƒ
základy prstů (digitální paprsky)
zevní zvukovod a boltec
v retině se objevuje pigment – zřetelné oko
7. týden
ƒ
základy prstů – mezi digitálními paprsky zářezy
Carnegie 18 (7. týden)
14 mm
8. týden
ƒ
ƒ
ƒ
zřetelné všechny části končetin, prsty oddělené
vytvoření a uzavření víček
ještě nelze odlišit mužské a ženské zevní genitálie
Carnegie 23 (8. týden)
29 mm
Carnegie 23 (8. týden)
29 mm
Carnegie 23 (8. týden)
29 mm
Preparát 1 - hlava
Preparát 2 - trup
Preparát 3 – kaudální oblast

Podobné dokumenty