Technický list - Remmers s.r.o.

Komentáře

Transkript

Technický list - Remmers s.r.o.
Strana 1 ze 3
Číslo výrobku 6950 - 6953
Epoxy OS Color
Pigmentovaná povrchová úprava z epoxidové
pryskyřice se širokým spektrem použití.
Pečetění (uzavírací lak) v systému Remmers
OS 8.
Oblasti použití
Údaje o výrobku
Tento produkt lze použít jako povrchovou úpravu podlah a uzavírací
povlak při středním až vysokém zatížení v průmyslu a v řemeslné výrobě.
Hustota:
Viskozita:
Příklady použití:
Výrobní plochy
Skladové plochy
Dílny
Výrobní haly
Vlastnosti produktu
Pigmentovaná, mechanicky zatížitelná, dvousložková povrchová
úprava z epoxidové pryskyřice.
Lze zpracovávat ve stoje
Odolná proti opotřebení
Mechanicky zatížitelná
Chemicky zatížitelná
Odolnost proti oděru:
Tvrdost Shore-D:
Složka A
3
1,8 g/cm
8100 mPa*s
Složba B
3
1,0 g/cm
100 mPa*s
Směs
3
1,6 g/cm
1600 mPa*s
0,07 g (podle Taberova válce CS 17/1000
U/1000 g)
65 (po 24 hodinách, při 20°C)
Povrchová pevnost v tahu podkladu
2
musí činit v průměru 1,5 N/mm ,
2
pevnost v tlaku min. 25 N/mm .
Příprava podkladu
V závislosti na podkladu je nutné
povrch opatřit základním nátěrem
případně vyrovnat pomocí vhodné
Podklady musejí být ve stádiu, kdy
epoxidové pryskyřice, např. EPOXY
již dosáhly své vyrovnávací vlhkosti,
ST 100.
a také během používání je třeba je
chránit proti průniku „zadní“ vlhkosti.
Beton max. 4 % hmotnostních
Cementová mazanina max. 4 %
hmotnostních.
Příprava směsi
Veškeré tvrdidlo (složka B) se přidá
do základní hmoty (složky A), pak
se hmota promíchá, přelije do jiné
Barevné odstíny
U anhydritové a magnezitové maza- nádoby a znovu se důkladně promíKřemenná šedá
výr.č. 6951
niny je třeba nezbytně vyloučit průnik chá.
Stříbrná šedá
výr.č. 6952
vlhkosti z konstrukcí nebo z půdy.
Světle šedá
výr.č. 6953
Podklad je třeba pomocí vhodných
U plněných systémů se do směsi
opatření, jako například kuličkovým z epoxidové pryskyřice přidá množSpeciální odstíny
výr.č. 6950
tryskáním nebo broušením diaman- ství plniva, které odpovídá dané
tem, připravit tak, aby splňoval uve- aplikaci. Plnivo se přidává za pomaPodklad
dené požadavky.
lého míchání. Celá hmota se následně důkladně promíchá.
Podklad, zpravidla průmyslový potěr, Vylomená nebo vadná místa
v podkladu je třeba vyplnit pomocí
Hotová směs se hned po její přípramusí být nosný, nesmí na něm být
systému
Remmers
PCC
Systém
vě nanáší na připravenou plochu a
volné částice, prach, olej, tuk, oděr
nebo
pomocí
epoxidových
malt
rozprostře pomocí vhodných nástroz pryže, ani žádné jiné substance,
Remmers.
jů.
které mají oddělující účinek.
TL_6950_EpoxyOSColor.doc
Remmers CZ s.r.o. Kolovratská 1445 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 604 877
fax: 323 603 143
www.remmers.cz
Strana 2 ze 3
Poměr směsi
84 : 16 hmotnostních dílů
Doba zpracovatelnosti
Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti
vzduchu cca 25 minut. Vyšší teploty
dobu zpracovatelnosti zkracují, nižší
teploty ji naopak prodlužují.
Pokyny pro zpracování
Produkt je určen pro zpracování v
systému OS 8 - viz pokyny ke zhotovení systému OS 8.
Teplota materiálu, okolního vzduchu
a podkladu musí být minimálně 8°C,
maximálně 30°C. Relativní vlhkosti
vzduchu nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu musí být minimálně
3°C nad rosným bodem.
Doba schnutí
Lehce zatížitelné (pochozí) při 20°C
cca po 24 hodinách, při 8°C cca po
2 dnech. Plné mechanické a chemické zatížení je možné při 20°C po
7 dnech. Nižší teploty dobu schnutí
prodlužují.
Příklady použití
Produkt je určen pro zpracování v
systému OS 8 - viz pokyny ke zhotovení systému OS 8.
Nátěr:
Namíchanou směs lze pomocí ozubené gumové stěrky aplikovat ve
stoje na egalizovanou plochu opatřenou základním nátěrem. Bezprostředně po nanesení se ještě čerstvá
vrstva několikrát křížem propracuje
pomocí vhodných prostředků.
Při použití jako podkladní vrstva se
nátěr v čerstvém stavu rovnoměrně
sytě zasype křemenným pískem.
Spotřeba:
2
Cca 1,6 kg/m a 1 mm tloušťky
2
vrstvy, minimálně však 0,80 kg/m .
Litý povlak:
Směs naplněná až do poměru
1 : 0,8 podle hmotnostních dílů, připravená ke zpracování, se rozprostře pomocí nerezového hladítka
nebo ozubené gumové stěrky a následně se odvzdušní pomocí ježatého válečku.
Spotřeba:
2
Min. 1,7 kg/m Epoxy OS Color +
příslušný podíl Remmers Quarz
01/03 na 1 mm tloušťky vrstvy.
V případě doobjednávání materiálu
nebo více dodávek na jeden objekt,
uvádějte prosím vždy číslo šarže
nebo prvotní objednávky. Dodržením
tohoto upozornění předejdete příPodkladní vrstva pro krycí vrstvy: padným viditelným přechodům a
Namíchanou směs lze pomocí ozu- rozdílným strukturám povrchů mezi
bené gumové stěrky aplikovat vesto- jednotlivými zpracovávanými baleje na egalizovanou plochu opatřenou ními.
základním nátěrem. Bezprostředně
po nanesení se ještě čerstvá vrstva Při působení UV záření a povětrněkolikrát křížem propracuje pomocí nostních vlivů nejsou epoxidové
vhodných prostředků. Ještě čerstvá pryskyřice obecně barevně stálé.
podkladní vrstva se rovnoměrně sytě Barevnou stálost lze zlepšit pomocí
zasype křemenným pískem.
polyuretanového uzavíracího laku,
Spotřeba, v závislosti na zrnitosti
který absorbuje UV záření.
zásypu:
2
Min. 0,80 kg/m .
K dosažení rovného hladkého povrchu je nutné brát v potaz strukturu
Uzavírací lak:
a charakter podkladního povrchu.
Po odstranění přebytečného zásypu
se produkt Epoxy OS Color rozpro- Finální povrch je sjízdný pro vozidla
stře pomocí gumové stěrky na vytvr- (kola) s gumovými koly, není ho ale
zenou podkladní vrstvu a rovnoměr- vhodné vystavovat zátěži vozidly
ně rozprostře pomocí epoxidového s kovovými nebo polyamidovými koly
válečku.
a dále také dynamickému bodovému
Spotřeba v závislosti na zrnitosti
zatížení!
podkladní vrstvy:
2
Min. 0,60 kg/m .
Další pokyny ke zpracování,
k systémovým skladbám a k péči o
Upozornění
uvedené produkty jsou uvedeny
v aktuálních technických listech a
Všechny výše uvedené hodnoty a
v systémových doporučeních spospotřeby byly stanoveny při laboralečnosti Remmers.
torních podmínkách (20°C) pro standardní barevné odstíny. V případě
Pracovní nástroje, čištění
zpracování na stavbě mohou nastat
mírně odlišné hodnoty.
Nerezové hladítko, gumová stěrka,
epoxidový váleček, míchací přístroj.
Barevné odstíny se slabou krycí
Pracovní přístroje je třeba okamžitě
schopností, jako například žlutá,
a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem
V 101.
červená nebo oranžová, působí
podle zkušeností jako lazura.
V individuálních případech je možné Osobní ochranné prostředky:
krycí schopnost uzavíracího laku
Vhodné rukavice z nitrilového kauzlepšit přidáním až 2 % Remmers
čuku (například Tricotril od firmy
Add TX.
KCL), ochranné brýle, ochranný
oblek proti postříkání. Košile
Dále je třeba podklad opatřit základs dlouhými rukávy nebo návleky na
ním nátěrem vhodné barvy, napříruce.
klad světle šedou barvou.
Brusná mechanická zatížení vedou
k opotřebení a oděru. To je třeba
zohlednit vzhledem k požadované
době užitnosti.
Při strojním zpracování materiálu stříkáním je nutné další ochranné
vybavení (dýchací maska s filtrem).
Viz bezpečnostní list.
Jednotlivé šarže mohou vykazovat
drobné barevné rozdíly podmíněné
výrobou. Na souvislé plochy se musí
používat pouze materiály s jedním
číslem šarže.
TL_6950_EpoxyOSColor.doc
Remmers CZ s.r.o. Kolovratská 1445 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 604 877
fax: 323 603 143
www.remmers.cz
Strana 3 ze 3
Balení, spotřeba, skladování
Bezpečnost, ekologie, likvidace
Kód produktu (GISCODE):
Balení:
Bílý plechový obal uvnitř lakovaný 1
kg, 10 kg, 25 kg.
Bližší informace ohledně bezpečnosti během transportu, skladování a
manipulace, jakož i ohledně likvidace a ekologie naleznete v aktuálním
Bezpečnostním listu.
01
Spotřeba:
Podle aplikace, min. 0,60 – 2,0
kg/m² Epoxy OS Color.
Chem VOC Farb V (2004/42/EG):
Skupina (LB): j
Stupeň 2 (2010):
max. 500 g/l
Stupeň 1 (2007):
max. 550 g/l
Tento produktu obsahuje < 500 g/l.
Skladování:
v uzavřených originálních obalech
nesmíchané a chráněné před mrazem min. 9 měsíců.
Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen
10
EN 1504-2
Epoxy OS Color
Výrobek pro ochranu ploch - nátěr
Lineární smrštění
≤ 0,3 %
Třída I: ≥ 35 N/mm²
Pevnost v tlaku
Třída III: sD > 50 m
Prostup CO2
Koeficient teplotní roztažnosti
KLF
Odolnost proti otěru
KLF
Odolnost ve střihu
Kapilární nasákavost a rychlost
pronikání vody v kapalné fázi:
Přídržnost / soudržnost odtrhovou
zkouškou k podkladu, za působení
teplot
KLF
Odolnost proti teplotním šokům
Odolnost proti silnému chemickému
zatížení
Schopnost přemosťování trhlin
Třída III: w < 0,1 kg/m² * h0,5
≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Žádné trhliny, puchýře, vylouplá
hnízda
Snížení tvrdosti po 24 h < 50%
KLF
Žádné praskliny, trhliny
nebo oddělení
Pevnost v rázu
Smyková adheze
≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Reakce na oheň
Třída Efl
Drsnost
Třída III
Umělé stárnutí
KLF
Antistatické chování (funkce)
KLF
Přilnavost k mokrému betonu
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Nebezpečné látky
KLF – žádná hodnota není stanovena
KLF
V souladu s EN 1504-2; 5.3
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. LL 07/10
TL_6950_EpoxyOSColor.doc
Remmers CZ s.r.o. Kolovratská 1445 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 604 877
fax: 323 603 143
www.remmers.cz

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list s minimální pevností v tlaku 7 N/mm2 s trhlinami a na zvětralé silikátové nátěry s trhlinami skupiny I a II.

Více

Technický list

Technický list Propustnost vody Odolnost proti opotřebení Přilnavost v tahu Rázová pevnost Kročejová izolace Absorpce hluku Tepelně izolační schopnost Chemická odolnost

Více