katalog výukových modulů

Transkript

katalog výukových modulů
KATALOG VÝUKOVÝCH MODULŮ
Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem
Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod
registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/32.0079.
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
SOKRATES
2014
Úvodní slovo
Vážení studenti,
tento katalog výukových modulů, které budete během svého studia na VOŠ
SOKRATES absolvovat, jsme pro Vás připravili, abychom Vám orientaci
v těchto modulech usnadnili. Naleznete zde informace o tom, které z modulů
jsou pro Vás povinné a které si můžete zvolit s ohledem na Vaše
individuální zájmy a potřeby.
V prvé části katalogu zjistíte, jaká je obsahová náplň modulů povinných,
následují moduly povinně volitelné, a to jednak typu A a jednak typu B.
V závěru katalogu naleznete také tzv. modulovou mapu, což je dokument,
který Vás provede tím, kdy je který modul vyučován či kdy si jej můžete
zvolit, jaká je jeho časová náročnost, kolik po jeho absolvování obdržíte
kreditů apod., a to jak pro prezenční, tak pro kombinovanou formu studia.
Vedle modulů, které jsou zde popsány, dále každý z Vás absolvuje moduly
týkající se Vaší odborné praxe a závěrečné, absolventské práce.
Mnoho úspěchů ve studiu Vám přeje Váš
SOKRATES
1. POVINNÉ MODULY
ZÁKLADY PRÁVA
Modul Základy práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro
studium pozitivně právních modulů. Cílem je naučit studenta praktickým
dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich vykladu. K tomu
slouží základní soubor přednášek zaměřený na základní právní pojmy,
systém práva, hodnotové a normativní souvislosti, interpretační postupy
a formy aplikace práva. Modul společně s moduly Právní logika a výpočty a
Právní informatika představuje odrazový můstek pro studium návazných
právních modulů. Studentům jsou vštěpeny vstupní informace o jednotlivých
právních odvětvích, justičních orgánech a právních profesích, jakož i
mezinárodní justiční konotace ve vazbě na orgány mezinárodních organizací
(Rada Evropy, Evropská unie aj.).
PRÁVNÍ LOGIKA A VÝPOČTY
Modul svým obsahem doplňuje modul Základy práva, přičemž je zaměřen
na specifické problémy právního myšlení. Jeho cílem je objasnit studentům
pojmy logiky a soustavu logických systémů, které lze uplatnit v právnické
práci. Obsahuje účelně vybrané obecné poznatky logiky, zaměřené a
systematizované tak, aby je budoucí absolventi snadno aplikovali. Vytváří se
tak homogenní vědomostní celek nutný pro správnou aplikaci právních
norem v praxi, což je jeden ze základních požadavků na absolventa oboru,
uplatnitelného poté zejména na pozicích právního asistenta, samostatného
personalisty atd. V dílčí části je pak modul zaměřen na typy výpočtů, jejichž
znalost je především pro právního asistenta či specialistu pohledávek
nezbytná - jako jsou lhůty, úroky z prodlení, náklady právního zastoupení
dle advokátního tarifu i vyhlášky č. 484/2000 Sb., dále na daně, dávky
sociálního zabezpečení apod. Studenti řeší příklady samostatně, ale i v rámci
modelových projektů ve společně hodnocených týmech v rámci cvičení.
Výuka je vedena formou přednášek a cvičení.
PRÁVNÍ INFORMATIKA
Právní informatika doplňuje moduly Základy práva a Právní logika a
výpočty, s nimiž společně utváří základní modul pro studium návazných
právních modulů. Jeho cílem je poskytnout studentům základní teoretické
informace o přístupu k právním informačním systémům a k informacím
o právu na internetu. Výuka je vedena formou cvičení, v jejichž průběhu se
studenti na modelových příkladech učí řešit problémy, s nimiž se budou
setkávat v právnické praxi, a procvičováním zlepšují své schopnosti
s informačními systémy efektivně pracovat. Učí se základům rešeršní práce
a vyhledávání relevantních předpisů a judikatury, a to nejen českých, ale
také např. z oblasti evropského práva.
ZÁKLADY EKONOMIE
Základy ekonomie představují relativně samostatný modul všeobecného
základu, který představuje výchozí soubor znalostí pro studium ekonomicky
zaměřených modulů. Jedná se o modul seznamující studenty se základy
mikroekonomie i makroekonomie. Zaměřuje se tedy jak na problematiku
chování spotřebitele a firmy tak na popis národního hospodářství, měření
makroekonomické výkonnosti a související ekonomické jevy. Důraz je však
s ohledem na profil absolventa kladen především na znalosti z oblasti
mikroekonomie. Studenti formou přednášek získají znalosti uplatnitelné
zejména při studiu modulu Podnikatel, ale také při studiu některých povinně
volitelných modulů, jako je např. Hospodářská politika nebo Bankovnictví.
CIZÍ JAZYK A - ANGLIČTINA
Modul Cizí jazyk A - Angličtina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích
obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako
takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat
(angličtina, němčina). Modul je vystavěn tak, aby si student osvojil základní
znalosti gramatiky a slovní zásoby a průběžně je rozvíjel. Ve výuce jsou
využity gramatické tabulky, které studenti samostatně vyplňují, dále jsou
využita gramatická a stylistická cvičení, tedy práce s textem, včetně textu
odborného, poslechová cvičení či dialogy mezi studenty. Vyučující zadává
takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti; nabízí studentům
texty na jim známá a blízká témata, která souvisejí také s jinými moduly;
zadává simulaci reálných situací, při kterých studenti uplatní nejen znalosti
z anglického jazyka, ale i svůj osobní, kreativní přístup k danému problému;
zadává úkoly, při jejichž realizaci student využívá osobní počítač s jeho
různými praktickými programy a internet jako zdroj informací. Vyučující
vede studenty k osvojení si plynulé a efektivní komunikace; procvičuje
jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí
poslechů audio-nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů;
zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které studenti
prokážou nejen své jazykové dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či
postoj k situaci pomocí různých slohových útvarů; zařazuje diskuse na
aktuální a studentům blízká témata. Nezbytným se jeví i rozbor základní
právní terminologie z klíčových oblastí soukromého a veřejného práva.
CIZÍ JAZYK A - NĚMČINA
Modul Cizí jazyk A - Němčina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích
obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako
takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat
(angličtina, němčina). Cizí jazyk A - Němčina je tedy alternativou při výběru
cizího jazyka. Podmínkou pro vstup do tohoto modulu je mírně pokročilá
znalost obecného jazyka. Student si zmíněné může ověřit vyplněním
vstupního testu ve vyhlášeném termínu. Výuka je zaměřena na posílení a
prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní
zásoby), odborná terminologie je v první polovině výuky užívána jen v malé
míře. Ve druhé polovině výuky se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale
zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické i
stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se
student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň
zvládal formy profesní komunikace. Ve výuce jsou tedy využívána
gramatická cvičení, dialogy, poslech, fiktivní situace, práce s textem aj.
POLITOLOGIE A EVROPSKÉ PRÁVO
Politologie se zabývá utvářením a působením politických systémů. Zahrnuje
jak popis systémů současných, tak i těch, které se realizovaly v historickém
období. Nezbytnou součástí je popis jednotlivých ideologií, na nichž
spočívají současné politické demokratické systémy (konzervatismus,
socialismus, liberalismus), i ideologií totalitních režimů (komunismus
a fašismus). V modulu Politologie a evropské právo tak bude důkladně
rozebrán politický systém ČR, včetně konotací ústavního a mezinárodního
práva, a rozboru základních institutů politického, zejména demokratického
života (legitimita, rozdělení moci, volby aj.). Obsahem části věnované
evropskému právu budou v podstatě dvě roviny pohledu. Za prvé budou
charakterizovány právní systémy, které existují (a existovaly) v jednotlivých
zemích (právo kontinentální a angloamerické). Za druhé, a to především, se
modul bude zabývat evropským právem coby specifickým odvětvím práva
mezinárodního, tedy v zásadě právem Evropské unie. V této souvislosti bude
popsán způsob fungování unijního práva a orgánů Evropské unie. Při
charakterizování evropského práva nebude opomenuto ani odvětví
mezinárodního práva soukromého a způsoby, jakým se evropské právo
realizuje v soukromoprávních jednáních. V rámci modulu získají studenti
informace o podstatě politických ideologií a režimů, budou schopni popsat
politický a ústavní systém ČR. V oblasti práva se naučí orientovat
v labyrintu práva EU a činnostech evropských orgánů, včetně analýzy
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Informace budou studentům
sdělovány s ohledem na stále probíhající a měnící se evropský integrační
proces.
PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT I
Podniková ekonomika a management je stěžejním modulem širšího modulu
s názvem Podnikatel, který je zaměřen na studium modulů týkajících se
fungování podniku. Modul je rozdělen na dvě části, které se vyučují ve dvou
po sobě jdoucích obdobích. V první části, označené I, se student seznámí se
základy chodu podniku. Získá poznatky o založení, vzniku, fungování a
zániku podniku z ekonomického hlediska, avšak s akcentem právních
souvislostí. Studenti se rovněž průřezově seznámí s jednotlivými
podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané
problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou
terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují v souvisejících
modulech Podniková ekonomika a management II, Marketing a Účetnictví a
daně.
PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT II
Podniková ekonomika a management je stěžejním modulem širšího modulu
s názvem Podnikatel, který je zaměřen na studium modulů týkajících se
fungování podniku. Modul je rozdělen na dvě části, které se vyučují ve dvou
po sobě jdoucích obdobích. Ve druhé části, označené II, se student seznámí
s podstatou a zásadami managementu, tedy řízení podniku. Modul je v první
části zaměřen na vymezení základních pojmů a začlenění managementu do
systému vědních disciplín. Dále je pozornost věnována problematice
osobního managementu, s hlavním zaměřením na rozvoj vědomostí,
dovedností a osobnosti manažera se zřetelem na právní aspekty
problematiky. Modul se také zabývá podstatou organizace, vlivu strategie
a organizační kultury na organizační strukturu, dále pak principy
organizování tvorbou organizačních struktur. Náplň další části modulu tvoří
problematika plánování. Spolu s ní je zvláštní pozornost věnována
rozhodování, a to jak distribuci rozhodovací pravomoci v organizační
struktuře, tak zejména metodám rozhodovací analýzy. Další témata se váží
k ovlivňování, jakožto procesu, jehož účelem je zajišťovat realizaci
učiněných rozhodnutí. Jedná se o problematiku vedení lidí, motivování
a komunikování. Na tyto tematické celky navazuje problematika
kontrolování. V závěru je pozornost věnována přehledu vývojových trendů
managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek
dvacátého století a směrům dalšího vývoje. V této části modulu se výuka
více soustředí na cvičení, kde studenti samostatně řeší praktické úlohy.
MARKETING
Modul marketing je společně s moduly Podniková ekonomika a
management a Účetnictví a daně součástí širšího modulu s názvem
Podnikatel, který je zaměřen na rozvoj znalostí studentů o fungování
podniku. Marketing tak uvedené moduly vhodně doplňuje znalostmi
z oblasti marketingového mixu, prodeje, reklamy apod. Jeho cílem je
vysvětlit studentům pohled na marketing obecně, dále jednotlivé pohledy na
marketingové řízení a na jeho typy. Dalším cílem je seznámit studenty
s jednotlivými prvky marketingového mixu včetně problematiky jeho řízení.
Posledním z cílů modulu je napomoci studentům získat znalosti a techniky
potřebné pro sestavení marketingového plánu. Modul studenty seznamuje
s vývojem, koncepcí marketingového řízení a různými náhledy na marketing
z hlediska jeho poslání a cílů. Součástí osnovy jsou jednotlivé typy analýzy
prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, otázky kupního chování
spotřebitele, nástroje marketingového mixu a problematika jeho řízení na
globálních trzích. Speciální pozornost je také kladena na vysvětlení
zpracování marketingového plánu, ve kterém se uplatní všechny získané
poznatky z tohoto modulu. Modul rozšiřuje znalosti studentů pro uplatnění
zejména na typových pozicích samostatného organizačního pracovníka,
realitního makléře, obchodního manažera apod.
ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Studijní modul Účetnictví a daně tvoří součást modulu Podnikatel společně
s moduly Podniková ekonomika a management a marketing. Jedná se o
modul, který výše zmíněné doplňuje o znalosti z oblasti účetnictví, které
jsou pro podnikatele nezbytností. Studenti se v návaznosti na znalosti
z modulu Podniková ekonomika a daně I seznámí s jednotlivými účetními
výkazy podniku. Důraz je tak při výuce přirozeně kladen nejen na výklad
v rámci přednášek, ale především na aktivní práci studentů na cvičení, kde
se učí základům účetnictví a své znalosti postupně prohlubují, a to
s využitím odpovídacího softwaru, který je standardně využíván
v současných podnicích. Naučí se tak nejen teoretickým základům účtování,
ale také jejich praktickému uplatňování v podniku. Součástí modulu je také
výuka zaměřená do oblasti daňové, která s problematikou velice úzce
souvisí. Studenti si v rámci cvičení osvojí znalosti týkající se např. daňově
uznatelných nákladů a jejich účtování, cvičně si vyplní daňové přiznání,
přičemž nacvičí několik různých typových situací (např. zaměstnanec vs.
podnikatel).
SOUKROMÉ PRÁVO I - OBČANSKÉ PRÁVO I
Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR. Zachycuje
ucelený pohled na problematiku právní osobnosti fyzických a právnických
osob, statusových práv osob, věcných práv (vlastnické, zástavní, věcná práva
k věci cizí aj.), obligačních vztahů (smlouvy, odpovědnostní vztahy),
dědického práva (vznik a nabývání dědictví, zákonná a testamentární
posloupnost), jednotlivých smluvních typů. Modul Občanské právo I tvoří
společně s modulem Občanské právo II základní prvek modulu Soukromé
právo. Ten pak společně s modulem Pracovní právo tvoří obecný modul
Právní asistent A, který je zaměřen na oblast soukromého práva. V rámci
modulu studenti získají praktické zkušenosti s dokumenty, jako jsou plná
moc, návrh na vklad věcného práva do katastru atd. Studenti se seznamují
s praktickými aspekty věcí v právním smyslu, svéprávnosti, zastupování
osob, věcných práv, zástavních a zadržovacích práv. Informace jsou
studentům poskytovány v návaznosti na proces proběhlé rekodifikace
soukromého práva v ČR.
SOUKROMÉ PRÁVO II - OBČANSKÉ PRÁVO II
Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR. Zachycuje
ucelený pohled na problematiku obligačních vztahů (smlouvy,
odpovědnostní vztahy), dědického práva (vznik a nabývání dědictví,
zákonná a testamentární posloupnost), jednotlivých smluvních typů. Modul
Občanské právo II navazuje na modul Občanské právo I a společně s ním
tvoří významnou část modulu Soukromé právo, který společně s modulem
Pracovní právo tvoří obecný modul Právní asistent A zaměřený na oblast
soukromého práva. Studenti zde získají praktické zkušenosti se sepisováním
smluv dle občanského zákoníku, např. smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy, kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dále pak
dokumentů jako jsou závěť, odstoupení od smlouvy atd., což jsou
dovednosti nutné především pro pracovníka na pozici právní asistent či
specialista pohledávek. Studenti řeší v rámci výuky modelové projekty dle
reálného zadání a jeho výsledky prezentují v rámci semestrální práce
v týmech, které jsou společně hodnoceny. Je tedy zajištěna povinnost
kooperace a vedení týmu, při společné odpovědnosti za výsledek. Informace
jsou studentům poskytovány v návaznosti na proces probíhající rekodifikace
soukromého práva v ČR.
SOUKROMÉ PRÁVO III - OBCHODNÍ KORPORACE A OCHRANA
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Studijní modul Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže je
součástí modulu Právní asistent A, Soukromé právo a doplňuje moduly
Občanské právo I a II. Modul přináší ucelený pohled na základní instituty
obchodního práva, subjekty obchodního práva, obchodněprávní vztahy
a dále pak podrobně rozebírá problematiku obchodních společností
a hospodářské soutěže v národním a evropském kontextu. Dále se zaobírá
soukromoprávní a veřejnoprávní ochranou hospodářské soutěže. Studenit
zde rovněž uplatní své znalosti ze studijního modulu Podnikatel, se kterými
se dosud seznámili. Pozornost je věnována obchodním korporacím, zejména
pak společnosti s ručením omezeným, která představuje nejčastější formu
korporačního seskupení. V rámci cvičení si studenti osvojí schopnost
sepisování zakladatelských dokumentů jednotlivých společností, řízení o
založení a vzniku společnosti, jednání s živnostenskými úřady, řízení před
antimonopolním úřadem, jakož i sepisování obchodněprávních dokumentů obchodní podmínky, žaloby, směnky aj.
SOUKROMÉ PRÁVO IV - RODINNÉ PRÁVO
Rodinné právo poskytuje základní informaci o právním postavení členů
rodiny. Zabývá se manželskými vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi a
dalšími příbuznými a vztahy náhradní rodinné výchovy. Dále se věnuje
vztahům souvisejícím s problematikou registrovaného partnerství či
určování rodičovství. Modul Rodinné právo tak vhodně doplňuje ostatní
moduly Soukromého práva a v rámci širšího modulu Právní asistent A
rozšiřuje znalosti studentů o výše zmíněných oblastech. Výuka je
koncipována bez cvičení, formou přednášek, na nichž vždy v části hodiny
probíhá se studenty debata o vybraných situacích a jejich řešení z hlediska
rodinného práva.
PRACOVNÍ PRÁVO
Cílem modulu je seznámit studenty s právní úpravou pracovně právních
vztahů. Doplňuje moduly Soukromého práva v rámci modulu Právní asistent
A, který je zaměřen na oblast soukromého práva, pro niž je také znalost
pracovního práva nezbytností. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku,
změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i
zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního poměru včetně postavení odborů
v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady
škody a dalších institutů pracovního práva. V rámci přednášek studenti
společně s pedagogem řeší problematiku pracovně právních vztahů na
příkladech z praxe. Učí se veškerým aspektům pracovně právní kontraktace,
zabývají se problematikou výpovědi, dohod o ukončení pracovního poměru,
výpočtů dovolené při různé délce pracovního poměru atd., ale také například
problematikou identifikace chyb v souvisejících dokumentech. Pro uplatnění
absolventa oboru zejména na pozici samostatného personalisty, specialisty
pro zaměstnanecké vztahy a pracovníka útvaru péče o zaměstnance se
nezbytnou jeví také příprava v oblasti přijímacího řízení, analýzy životopisů,
problematiky diskriminace, stanovení kritérií pro výběr vhodných uchazečů
na danou pozici. Informace jsou studentům poskytovány v návaznosti na
proces probíhající rekodifikace soukromého práva v ČR.
VEŘEJNÉ PRÁVO I - ÚSTAVNÍ PRÁVO
Modul je součástí modulu Veřejné právo, který je společně s procesním
právem a kriminalistikou začleněn do širšího modulu Právní asistent B, který
vzdělává studenty především v oblasti veřejného práva. Modul Ústavní
právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých
je založena. Po absolvování modulu budou studenti rozumět právní regulaci
státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich
postavení, pravidla činnosti) či základům vztahu státu a jedince (státní
občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy
postavení cizinců). Studenti budou dále schopni interpretovat ustanovení
ústavního pořádku či navazujících předpisů budou schopni vytvořit
odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů. Výuka je
koncipována bez cvičení, v rámci přednášek je však věnován prostor diskusi
nad zmíněnými praktickými tématy, která jsou společně s pedagogem
rozebírána.
VEŘEJNÉ PRÁVO II - SPRÁVNÍ PRÁVO
Modul je součástí modulu Veřejné právo, který je společně s procesním
právem a kriminalistikou začleněn do širšího modulu Právní asistent B, který
vzdělává studenty především v oblasti veřejného práva. Modul Správní
právo je nejprve zaměřen na vymezení správního práva a struktury veřejné
správy a začlenění správního práva do systému práva. Dále jsou rozebírány
prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva,
správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy,
organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti
veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, či správně právní
odpovědnost. Studentům je nastíněn také základní vhled do zvláštní části
správního práva (organizace Policie ČR, obecní policie, krajské a obecní
zřízení, stavební zákon a právní úprava živnostenského podnikaní).
Sekundární cíl vzdělávacího programu je připravit absolventy pro výkon
práce ve veřejné správě. Tento modul tak studentům umožňuje získat
důležité znalosti práva veřejné správy. Modul Právní asistent B, Veřejné
právo studenty obecně připravuje pro výkon typových pozic, jako jsou
referent obecního, katastrálního úřadu, samostatný pracovník finanční
a daňové správy, pracovník služeb zaměstnanosti apod.
VEŘEJNÉ PRÁVO III - TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ
Modul je součástí modulu Veřejné právo, který je společně s procesním
právem a kriminalistikou začleněn do širšího modulu Právní asistent B, který
vzdělává studenty především v oblasti veřejného práva. Výuka modulu
Trestní právo hmotné a procesní je koncipována s přednáškami a cvičeními,
přičemž přednášky jsou zaměřeny převážně na oblast hmotného práva,
zatímco cvičení jsou orientována zejména na právo procesní. Na
přednáškách se studenti seznámí nejprve s obecnou částí trestního práva.
Přednášky jsou zde zaměřeny na osvojení pojmu, struktury, forem, funkcí a
základních zásad trestního práva, na problematiku trestní odpovědnosti a
právních následků trestní odpovědnosti. Studentům jsou vysvětleny také
vztahy trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním
(psychologicko-sociologické aspekty, penologie aj.). V další části přednášek
je pozornost zaměřena na zvláštní část trestního práva a jednotlivé skutkové
podstaty. V neposlední řadě je pak výklad věnován problematice trestního
práva procesního, a to z hlediska teoretického. V rámci cvičení se pak výuka
zaměřuje na dokazování, rozhodnutí v trestním řízení, přípravné řízení
trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, veřejné a neveřejné
zasedání, opravné řízení, zvláštní způsoby řízení, mezinárodní justiční
spolupráce, vykonávací řízení atp. V rámci modulu studenti rozvíjejí své
obecné znalosti procesního práva, které získali při studiu modulu Procesní
právo.
VEŘEJNÉ PRÁVO IV - FINANČNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ
Modul je součástí modulu Veřejné právo, který je společně s procesním
právem a kriminalistikou začleněn do širšího modulu Právní asistent B, který
vzdělává studenty především v oblasti veřejného práva. Studijní modul
Finanční právo hmotné a procesní využívá některé z poznatků studentů ze
studijních modulů Podnikatel, Právní asistent A či Procesní právo a uzavírá
odbornou část studia. Výuka je koncipována s přednáškami i cvičeními, kde
studenti především dále rozvíjejí některé své dovednosti v oblasti správy
daní a poplatků. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku daňové soustavy
České republiky, jsou zde rozebírány otázky devizového práva, veřejného
bankovního práva, veřejného pojišťovnického práva, rozpočtového práva
nebo práva celního. V závěru výuky je prostor věnován, v návaznosti na
modul Procení právo, finančnímu pávu procesnímu.
PROCESNÍ PRÁVO
Modul Procesní právo je součástí modulu Právní asistent B a doplňuje
moduly Veřejného práva a Kriminalistiku. Modul poskytuje poznatky o
postupu soudu a jiných procesních subjektů při poskytování ochrany
ohroženým a porušeným subjektivním právům fyzických a právnických
osob
vyplývajícím
z
občanskoprávních,
pracovněprávních,
obchodněprávních a rodinně právních vztahů. Dále studenti získají přehled o
dalších procesních normách upravující postup na úseku správy daní a
poplatků, správního řízení, exekučního a správně právního procesu.
KRIMINALISTIKA
Modul Kriminalistika je součástí modulu Právní asistent B a doplňuje
moduly Veřejného práva a Procesní právo. Kriminalistika objasňuje
zákonitosti vzniku, shromažďování a využívání stop a soudních důkazů. V
českém pojetí vychází zejména z trestního práva a vypracovává metody,
postupy, prostředky a operace k úspěšnému odhalování, vyšetřování
a předcházení trestné činnosti. Součástí modulu jsou i exkurze na odborných
pracovištích.
PRÁCE S PC
Studijní modul Práce s PC je zařazen společně s moduly Komunikační
dovednosti a Kontraktační dovednosti a obchodní korespondence do širšího
modulu s názvem Dovednosti pro komerční sféru. Jedná se tedy o modul,
jehož cílem je rozvíjet měkké kompetence studentů směrem k jejich vyšší
uplatnitelnosti na trhu práce a k vyšší zaměstnatelnosti. Modul Práce s PC si
klade za cíl seznámit studenty s vybranými tématy v oblasti informačních
technologií, problematiky počítačové bezpečnosti a především poskytnout
praktické dovednosti práce v textovém (MS Word) a tabulkovém editoru
(MS Excel), programu pro tvorbu prezentací (MS PowerPoint) a aplikaci pro
práci s grafikou (CorelDRAW a Adobe Photoshop). Z praktických témat se
zaměřuje na pokročilou tvorbu dokumentu v textovém editoru, tedy
vlastnosti odstavců, tabulátory, styly, tvorba obsahu a rejstříku, tabulky,
vkládání obrázků, vícesloupcová sazba, hromadná korespondence. Studenti
jsou v rámci výuky upozorňováni na časté chyby při tvorbě textu. Práce
s tabulkovým editorem zahrnuje tvorbu tabulek, vkládání funkcí, vytvoření
grafu, úpravu grafu, využívání některých matematických a statistických
funkcí. Zahrnuty jsou také základy práce s databází, její vytvoření, úpravy,
použití. Práce s programem pro tvorbu prezentací se týká zásad sestavení
prezentace, vkládání textů, tabulek, objektů. Základy práce s grafickými
programy jsou pak zaměřeny na rozdíly vektorové grafiky (CorelDRAW) a
bitmapové grafiky (Adobe Photoshop) a základní úpravy obrázků a
fotografií.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Studijní modul Komunikační dovednosti je zahrnut společně s moduly Práce
s PC a Kontraktační dovednosti a obchodní korespondence pod modul
Dovednosti pro komerční sféru, jehož účelem je rozvíjet měkké kompetence
studentů směrem k jejich vyšší uplatnitelnosti na trhu práce a k vyšší
zaměstnatelnosti. Cílem tohoto modulu je naučit studenty sebeprezentaci,
připravit a samostatně přednést projev, naučit se diskutovat. Modul se
zabývá interpersonální komunikací. Zaměřuje se na řečnické dovednosti a
řečnický takt. Obsahuje účelně vybrané obecné poznatky z rétoriky,
zaměřené a systematizované tak, aby je budoucí absolventi snadno
aplikovali. Cvičení probíhají ve specializované učebně vybavené technikou
se záznamem. Studenti tak mají možnost sledovat a rozebírat vlastní projev a
tím cíleně zdokonalovat procvičované dovednosti.
KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI A OBCHODNÍ
KORESPONDENCE
Modul Kontraktační dovednosti a obchodní korespondence završuje
vzdělávání v širším modulu Dovednosti pro komerční sféru, jehož cílem je
rozvíjet měkké kompetence studentů směrem k jejich vyšší uplatnitelnosti na
trhu práce a k vyšší zaměstnatelnosti. Modul navazuje zejména na modul
Právní asistent A a dále rozvíjí získané dovednosti. V první části je zaměřen
na získání praktických dovedností v oblasti kontraktace – procesu uzavírání
soukromoprávních smluv. Ať už smluv uzavíraných mezi profesionálními
obchodníky nebo se spotřebiteli. Praktické zaměření tohoto modulu zcela
odpovídá požadavkům na znalosti pro uplatnění zvláště na pozici právní
asistent, obchodní manažer, manažer lidských zdrojů apod. V další části
studenti získají poznatky a zkušenosti s vytvářením písemností potřebných
pro obchodování a řízení podniku. Seznámí se s nornou ČSN 01 6910
„Úprava písemností zpracovávaných textovými editory“. Budou umět
správně sestavit obchodní dopis, objednávku, fakturu, nabídku, poptávku,
vnitropodnikové směrnice a pokyny, zápisy z porad, životopis, pracovní
hodnocení, atd. Důraz je kladen jak na formální stránku, tak i na stylistické
vyjadřování. Výuka v podobě cvičení probíhá v počítačové učebně.
2. POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY A
TECHNIKA ADMINISTRATIVY
Modul Technika administrativy je zařazen pod modul Povinně volitelný A,
tj. modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů, a je tedy možné
jej volit od prvního ročníku studia. Modul má za cíl naučit studenty ovládat
klávesnici deseti prsty. Cvičný materiál je vybírán z oblasti obchodní
korespondence. Lekce pro nácvik písmen jsou rozčleněny tak, aby co
nejvíce přispívaly k pestrosti vyučovacích hodin. Vlastní nácvik začíná
hmatovými cvičeními. Studenti jsou seznámeni s ergonomickými zásadami a
ochranou zdraví při práci u PC a psacího stroje.
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODOVÁ POLITIKA
Modul Sociální zabezpečení a důchodová politika je zařazen pod modul
Povinně volitelný A, tj. modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších
modulů, a je tedy možné jej volit od prvního ročníku studia. Sociální
zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky a slouží ke zmírnění
sociálních nerovností, resp. k řešení sociálních konfliktů. Je součástí státního
rozpočtu. Studenti se seznámí se strukturou poskytovaných typů pojištění
(nemocenské, sociální zabezpečení, důchodové), jakož i se státní sociální
podporou a jednotlivými dávkami. Pozornost je věnována i sociální pomoci
a jednotlivým službám.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Modul Hospodářská politika je zařazen pod modul Povinně volitelný A, tj.
modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů, a je tedy možné
jej volit od prvního ročníku studia. Výhodou je pro studenta nicméně
absolvování modulu Základy ekonomie. Koncepce modulu Hospodářská
politika je vedena snahou předložit studentům ucelený pohled na
hospodářskou politiku, a to nejen z pohledu teoretického, ale i praktického.
Student by měl porozumět základním národohospodářským souvislostem
ekonomických procesů a pochopit hlavní problémy aplikované hospodářské
politiky. Výklad je rozdělen do osmi celků. Prvním je vymezen základní
rámec tvorby hospodářské politiky a její historický vývoj. Druhý je zaměřen
na cíle hospodářské politiky, jejich hierarchii a vzájemné vztahy a
problematiku měření účinnosti hospodářské politiky. Třetí věnuje pozornost
koncepčním přístupům k hospodářské politice, kde je diskutována role
stabilizační a prorůstové hospodářské politiky, následuje hospodářská
politika poptávkově resp. nabídkově orientovaná. Čtvrtý se zabývá úlohou
očekávání v hospodářské politice, s důrazem na racionální očekávání. Pátý
charakterizuje základní typy hospodářských politik tržní ekonomiky. Obsah
šestého celku tvoří další typy hospodářské politiky: strukturální politika,
politika ochrany hospodářské soutěže, sociální politika a politika ochrany
životního prostředí. Sedmý celek se zabývá zhodnocením vývoje
hospodářské politiky ve vybraných tržních ekonomikách USA, Velké
Británie, Švédska, Japonska, Francie. Osmý celek seznamuje studenty
s problematikou EU a její hospodářské politiky.
CIZÍ JAZYK B - ANGLIČTINA
Modul Cizí jazyk B I-II - Angličtina je zařazen pod modul Povinně volitelný
A, tj. modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů, a je tedy
možné jej volit od prvního ročníku studia. Modul je vystavěn tak, aby si
student osvojil základní znalosti gramatiky a slovní zásoby a průběžně je
rozvíjel. Ve výuce jsou využity gramatické tabulky, které studenti
samostatně vyplňují, dále jsou využita gramatická a stylistická cvičení, tedy
práce s textem, včetně textu odborného, poslechová cvičení či dialogy mezi
studenty. Vyučující zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní
dovednosti; nabízí studentům texty na jim známá a blízká témata, která
souvisejí také s jinými moduly; zadává simulaci reálných situací, při kterých
studenti uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svůj osobní,
kreativní přístup k danému problému; zadává úkoly, při jejichž realizaci
student využívá osobní počítač s jeho různými praktickými programy
a internet jako zdroj informací. Vyučující vede studenty k osvojení si
plynulé a efektivní komunikace; procvičuje jazykové funkce v různých
receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio-nahrávek rodilých
mluvčích a čtením autentických textů; zadává samostatnou písemnou práci
na konci každé lekce, ve které studenti prokážou nejen své jazykové
dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci pomocí různých
slohových útvarů; zařazuje diskuse na aktuální a studentům blízká témata.
Nezbytným se jeví i rozbor základní právní terminologie z klíčových oblastí
soukromého a veřejného práva.
CIZÍ JAZYK B - NĚMČINA
Modul Cizí jazyk B I-II - Němčina je zařazen pod modul Povinně volitelný
A, tj. modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů, a je tedy
možné jej volit od prvního ročníku studia. Podmínkou pro vstup do tohoto
modulu je mírně pokročilá znalost obecného jazyka. Student si zmíněné
může ověřit vyplněním vstupního testu ve vyhlášeném termínu. Výuka je
zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost
gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je v první polovině
výuky užívána jen v malé míře. Ve druhé polovině výuky se pokračuje ve
studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného
jazyka v oblasti gramatické i stylistické. Jsou procvičovány všechny
jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích
každodenního života a zároveň zvládal formy profesní komunikace. Ve
výuce jsou tedy využívána gramatická cvičení, dialogy, poslech, fiktivní
situace, práce s textem aj.
EXTREMISMUS A TERORISMUS
Modul Extremismus a terorismus je zařazen pod modul Povinně volitelný A,
tj. modul, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů, a je tedy možné
jej volit od prvního ročníku studia. Obsahem modulu jsou extrémní a
radikální ideologie, které negativně spoluurčovaly a stále spoluurčují
politický život zemí celého světa. V první řadě budou charakterizovány
velké politické ideologie, které jsou někdy zvány ideologiemi 20. století, a to
fašismus a komunismus. Vzhledem k jejich mnoha společným prvkům jsou
často řazeny pod společný pojem totalitarismus. Z fašismu je zásadní
poznání „primárních“ fašismů, tedy italského fašismu a německého nacismu.
V rámci výkladu o komunismu bude popsán vznik komunistických hnutí,
včetně formulace marxismu, a jejich vývoj v jednotlivých oblastech světa
(včetně komunistického režimu v Československu). V době nejnovější, tj.
zejména po rozpadu komunistického bloku ve východní Evropě, vyvíjí
činnost extremistická hnutí, jež do značné míry převzala myšlenky
uvedených ideologií (neonacismus, radikální komunismus či anarchismus).
Jejich činnost bude předvedena i na praktických ukázkách používané
symboliky. Samostatný výklad bude věnován extremistickým a radikálním
tendencím na území Československa a ČR a jejich vlivu na stabilitu
demokratického režimu, včetně rozboru bezpečnostní a trestněprávní
politiky. Terorismus, který je extremismem poněkud jiného ražení, bude
zohledněn ve všech jeho pestrých variacích - od terorismů nacionálních
a subrevolučních až po v současnosti nejzávažnější terorismus mezinárodní.
V rámci modulu získají studenti informace o podstatě extremismu
a nebezpečí, jež znamená pro demokratické politické systémy; naučí se
rozeznávat ideologické myšlenky a symboliku radikálních a extrémních
hnutí.
3. POVINNĚ VLITELNÉ MODULY B
BANKOVNICTVÍ
Modul Bankovnictví je zařazen pod modul Povinně volitelný B, tj. modul,
který vyžaduje jisté znalosti ze studia dalších modulů. Proto je možné jej
volit až v posledním ročníku studia. Modul Bankovnictví poskytuje
studentům základní informace o vývoji bankovního systému, postavení
bankovnictví v tržní ekonomice a soustředí se na analýzu fungování
bankovních institucí. V centru pozornosti je především úloha a funkce
centrální banky a komerčních bank. Analýza fungování bankovní soustavy
se zaměřuje zejména na provádění platebního styku, poskytování úvěrových
produktů, ev. formu alternativního financování.
MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ
Modul Mezinárodní právo soukromé a veřejné je zařazen pod modul
Povinně volitelný B, tj. modul, který vyžaduje jisté znalosti ze studia dalších
modulů. Proto je možné jej volit až v posledním ročníku studia. Mezinárodní
právo se tradičně dělí na soukromé a veřejné. Soukromé se věnuje
problematice kolize dvou a více právních řádů, kdy stanovuje mezinárodní
standardy řešení situací jako náhrada škody, statusová práva osob různé
státní příslušnosti, případně právní vztahy k nemovitým věcem. Veřejné
právo upravuje mezinárodní "právní řád" a normy "ordre public", které
zajišťují mnohdy křehké vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi
(NATO, OSN, EU, WTO, WHO aj.). Studenti si osvojí schopnost aplikovat
jednotlivé soukromoprávní řády v situacích, kdy dojde ke kolizi. Naučí se
řešit typizované situace (např. dopravní nehoda vozidel cizích státních
příslušníků v zahraničí) za využití přímé či kolizní úpravy což se jeví jako
důležitá kompetence v obchodě např. při mezinárodní spedici. Stejně tak si
osvojí znalost mezinárodních organizací a jiných subjektů mezinárodního
práva veřejného či právo válečných konfliktů a ochranu lidských práv, stejně
jako mírové aspekty mezinárodního práva (dobývání vesmíru, státoprávní
subjektivita státu Vatikán, právní režim Antarktidy aj.).
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Modul Rozhodčí řízení je zařazen pod modul Povinně volitelný B, tj. modul,
který vyžaduje jisté znalosti ze studia dalších modulů. Proto je možné jej
volit až v posledním ročníku studia. Rozhodčí řízení představuje
mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, které
bývá využíváno jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových
sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často
i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za
jeho největší výhody. Studenti se dozvědí o jednotlivých formách
mimosoudního řízení, ať už se jedná o rozhodčí řízení samo, ev. alternativní
metody (medaloa, mediace, med-arb aj.). Osvojí si tvorbu platné rozhodčí
smlouvy (doložky) s přihlédnutím zejména ke spotřebitelským smlouvám a
aktuální judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky.
PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Modul Právo duševního vlastnictví je zařazen pod modul Povinně volitelný
B, tj. modul, který vyžaduje jisté znalosti ze studia dalších modulů. Proto je
možné jej volit až v posledním ročníku studia. Student je ve výuce veden
k tomu, aby byl schopen vysvětlit systém a strukturu českého práva
duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na
mezinárodněprávní a unijní ochranu, pojmenovat a vysvětlit absolutní i
relativní práva duševního vlastnictví, jakož i legální pojmové znaky
chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, dále aby
byl schopen porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví,
porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního
vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými
licencemi a úředními licencemi. V neposlední řadě se pak student naučí
analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního
vlastnictví a v této souvislosti znát jednotlivé právní nároky vyplývající
porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování. Výuka je
koncipována s přednáškami a také praktickými cvičeními.
Mapa modulů - prezenční forma studia
Název modulu
Základy práva a právní logiky
Základy práva
Právní logika a výpočty
Právní informatika
Základy ekonomie
Všeobecný základ
Cizí jazyk A
(A)
Podnikatel
Právní asistent A
Politologie a evropské právo
Podniková ekonomika a management
(A)
Marketing
Účetnictví a daně
Soukromé právo
(A)
Cizí jazyk A I
Cizí jazyk A II
Cizí jazyk A III
Cizí jazyk A IV
1. roč.
ZO
4+0 (5)
LO
Rozsah (počet kreditů)
2. roč.
ZO
LO
Právní asistent B
LO
3+1 (4)
0+2 (2)
4+0 (5)
0+4 (4)
0+4 (4)
0+4 (4)
0+4(4)
4+0 (4)
2+1 (3)
Podniková ekonomika a management I
Podniková ekonomika a management II
2+2 (4)
2+1 (3)
2+1 (3)
Soukromé právo I - Občanské právo I
Soukromé právo II - Občanské právo II
Soukromé právo III - Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže
Soukromé právo IV - Rodinné právo
4+0 (4)
2+2 (4)
4+2 (6)
2+0 (3)
Pracovní právo
Veřejné právo
(A)
3. roč.
ZO
2+0 (2)
Veřejné právo I - Ústavní právo
Veřejné právo II - Správní právo
Veřejné právo III - Trestní právo hmotné a procesní
Veřejné právo IV - Finanční právo hmotné a procesní
Procesní právo
Kriminalistika
Práce s PC
Dovednosti pro komerční sféru Komunikační dovednosti
Kontraktační dovednosti a obchodní korespondence
Seminář k absolventské práci
Praktická příprava
Příprava na praxi
Odborná praxe
Technika administrativy
Sociální zabezpečení a důchodová politika
Hospodářská politika
Povinně volitelný A
Cizí jazyk B I
Cizí jazyk B II
Extremismus a terorismus
Bankovnictví
Mezinárodní právo soukromé a veřejné
Povinně volitelný B
Rozhodčí řízení
Právo duševního vlastnictví
4+0 (4)
4+0 (4)
4+2 (6)
4+2 (6)
2+1 (3)
2+0 (2)
0+2 (2)
0+2 (2)
0+2 (2)
0+2 (3)
0+4 (6)
0+6 (6)
96 hod.,0+8(8)/obd.
4+0 (4) /
0+4 (4)
175 hod.(15)/obd.
4+0 (4) /
0+4 (4)
4+0 (4) /
0+4 (4)
2+2 (4)
2+2 (4)
Mapa modulů - kombinovaná forma studia
Název modulu
Základy práva a právní logiky
Základy práva
Právní logika a výpočty
Právní informatika
Základy ekonomie
Všeobecný základ
Cizí jazyk A
(A)
Podnikatel
Právní asistent A
Politologie a evropské právo
Podniková ekonomika a management
(A)
Marketing
Účetnictví a daně
Soukromé právo
(A)
Cizí jazyk A I
Cizí jazyk A II
Cizí jazyk A III
Cizí jazyk A IV
1. roč.
ZO
25 h. (5)
Rozsah konzultací (počet kreditů)
2. roč.
3. roč.
LO
ZO
LO
ZO
LO
15 h. (4)
10 h. (2)
20 h. (5)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (3)
Podniková ekonomika a management I
Podniková ekonomika a management II
20 h. (4)
15 h. (3)
15 h. (3)
Soukromé právo I - Občanské právo I
Soukromé právo II - Občanské právo II
Soukromé právo III - Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže
Soukromé právo IV - Rodinné právo
15 h. (4)
15 h. (4)
25 h. (6)
20 h. (3)
Pracovní právo
Právní asistent B
Veřejné právo
(A)
10 h. (2)
Veřejné právo I - Ústavní právo
Veřejné právo II - Správní právo
Veřejné právo III - Trestní právo hmotné a procesní
Veřejné právo IV - Finanční právo hmotné a procesní
Procesní právo
Kriminalistika
Práce s PC
Dovednosti pro komerční sféru Komunikační dovednosti
Kontraktační dovednosti a obchodní korespondence
Seminář k absolventské práci
Praktická příprava
Příprava na praxi
Odborná praxe
Technika administrativy
Sociální zabezpečení a důchodová politika
Hospodářská politika
Povinně volitelný A
Cizí jazyk B I
Cizí jazyk B II
Extremismus a terorismus
Bankovnictví
Mezinárodní právo soukromé a veřejné
Povinně volitelný B
Rozhodčí řízení
Právo duševního vlastnictví
15 h. (4)
15 h. (4)
30 h. (6)
30 h. (6)
10 h. (3)
15 h. (2)
10 h. (2)
10 h. (2)
15 h. (2)
20 h. (3)
10 h. (6)
10 h. (6)
20 h. (8)
15 h. (4)
20 h. (8) 20 h. (15) 20 h. (15)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (4)
15 h. (4)

Podobné dokumenty

Sylaby výukových modulů

Sylaby výukových modulů Modul Cizí jazyk A - Angličtina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků...

Více

MODUL 2 - Veřejná správa

MODUL 2 - Veřejná správa Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované na společné potřeby státn...

Více

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Ekonomika a řízení v oblasti surovin předpokládá znalost techniky a technologie příslušných výrobních procesů. Východiskem studia jsou proto teoretické a přírodovědné předměty umožňující pochopení základních procesů, v jejichž rámci ...

Více

květen 2016 – část B

květen 2016 – část B nadpis tohoto emailu je docela úsměvný a zní: „poskytování informací mimo režim zákona”. Dále je zde sdělení, že po dohodě s vedením města musí úředníci dříve, než sdělí informaci zastupiteli, radn...

Více

podzim 2012 - Centrum pro transfer technologií

podzim 2012 - Centrum pro transfer technologií To, že se Martinu Novákovi podařilo tým napojený na projekt udržet a rozvinout. Vytvořil odhodlané jádro a dokázal s ním expandovat do velikosti nutné pro fungování životaschopné firmy. Dobře motiv...

Více

Jemný úvod do počítačové

Jemný úvod do počítačové • Veličiny vs. jednotky – Vztah mezi veličinou x a její hodnotou je dán jako: x = {x} · [x], kde [x] je symbol jednotky a {x} číselná hodnota veličiny – Přípustné jsou zápisy: x/[x], x ([x]) nebo x...

Více

Prehled rimskeho prava soukromeho ke statni souborne zkousce

Prehled rimskeho prava soukromeho ke statni souborne zkousce 1 Úvodní část 1.1 Periodizace dějin římského práva 1.2 Prameny římského práva 1.2.1 Literární prameny

Více

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Více