PL žák Kyseliny a soli

Transkript

PL žák Kyseliny a soli
ANORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ
Tabulka číslovkových předpon
Číslovková předpona
Název předpony
1
mono
2
di
3
tri
4
tetra
5
penta
6
hexa
7
hepta
8
okta
9
nona
10
deka
Názvosloví kyslíkatých kyselin
Jejich molekuly jsou
kyslíku a atomem (atomy)
kyselina odvozena.
Oxidační číslo: H
O
tvořené atomy vodíku,
prvku, od kterého je
+I
-II
Napište vzorce kyselin
a) kyselina uhličitá
j)
kyselina selenová
b) kyselina dusičná
k) kyselina bromičná
c) kyselina boritá
l)
d) kyselina sírová
m) kyselina bromitá
e) kyselina manganistá
n) kyselina wolframová
f) kyselina chlorná
o) kyselina molybdenová
g) kyselina fosforečná
(kyselina
trihydrogenfosforečná)
h) kyselina siřičitá
i)
kyselina hydrogenjodistá
p) kyselina trihydrogenboritá
q) kyselina disírová
r) kyselina tetratelluričitá
kyselina pentahydrogenjodistá
Pojmenujte kyseliny
a) H3AsO4
l)
HBrO
b) HClO2
m) H3AsO4
c) H2SeO3
n) H2TeO4
d) HNO2
o) H4SiO4
e)
p) H5IO6
HClO3
f) H3IO5
q) H2SiO3
g) HBrO3
r) H6TeO6
h) HClO4
s) HClO2
i)
H4P2O7
t)
j)
H2S2O5
u) HBO2
HBrO4
k) H2SeO3
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení; www.goaml.cz; Mgr. Bohdana Hellmichová
Názvosloví thiokyselin
V thiokyselinách je atom kyslíku nahrazen sírou.
Oxidační číslo: S
-II.
Napište vzorce kyselin
a) kyselina trithiouhličitá
Pojmenujte kyseliny
a) H2SnS3
b) kyselina thiosírová
b) H2CO2S
c) kyselina dithiomolybdenová
Názvosloví solí kyslíkatých kyselin
Podstatné jméno je zakončeno koncovkou – an.
Tabulka kyselin a jejich solí
Kyselina
dusičná
dusitá
sírová
chloristá
uhličitá
chlorečná
Napište vzorce solí
a) síran zinečnatý
Sůl
dusičnan
dusitan
síran
chloristan
uhličitan
chlorečnan
Kyselina
Boritá
Siřičitá
manganistá
seleničitá
dichromová
fosforečná
l)
Sůl
boritan
siřičitan
manganistan
seleničitan
dichroman
fosforečnan
síran hlinitý
b) dusičnan thallný
m) siřičitan sodný
c) titaničitan barnatý
n) chroman draselný
d) molybdenan thallný
o) dichroman amonný
e) disiřičitan draselný
p) uhličitan lithný
f) manganistan rubidný
q) jodičnan rubidný
g) selenan rubidný
r) disíran sodný
h) křemičitan vápenatý
s) chlorečnan draselný
i)
hydrogenuhličitan vápenatý
t)
j)
síran barnatý
u) chlornan vápenatý
k) vanadičnan draselný
síran amonný
v) uhličitan sodný
Pojmenujte soli
a) Na2S2O7
e) KHCO3
b) Pb(NO3)2
f) CuSO4
c) K2HPO4
g) FeAsO4
d) Zr(SO4)2
h) Sn(H2PO4)2
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení; www.goaml.cz; Mgr. Bohdana Hellmichová
i)
(NH4)2HAsO4
q) NH4IO3
j)
SrSO4
r) Pb(IO3)2
k) KMnO4
s) Co2TiO4
l)
t)
RbNO3
La2 (SO4)3
m) NaIO3
u) K2Mo2O7
n) Ag2HPO4
v) Na2UO4
o) (NH4)2Mo2O7
w) AgNO3
p) CoCO3
Názvosloví podvojných solí
Podvojné soli mohou obsahovat dva anionty nebo dva kationty. V názvu se objevují dvě
podstatná jména nebo dvě přídavná jména, oddělená od sebe pomlčkou. Nesmíme zapomenout na
číslovkové předpony. Kationty řadíme podle vzrůstajícího protonového čísla, při shodě podle abecedy.
Napište vzorce solí
a) bromid-trifluorid uhličitý
i)
síran draselno-chromitý
b) trichlorid-jodid uhličitý
j)
tribromid-chlorid cíničitý
c) síran diamonno-olovnatý
k) fosforečnan sodno-strontnatý
d) selenan dirubidno-olovnatý
l)
e) jodid-sulfid bismutitý
m) jodid-tellurid bismutitý
f) fosforečnan sodno-vápenatý
n) sulfid-selenid uhličitý
g) trichlorid-sulfid fosforečný
o) síran draselno-hlinitý
bromid-sulfid bismutitý
h) dibromid-difluorid uhličitý
Pojmenujte soli
a) CClF3
h) PF3S
b) SnBrCl3
i)
CBrCl3
c) CCl2S
j)
SnBr2I2
d) BiISe
k) BiClS
e) BiBrTe
l)
f) CCl3F
m) SnCl2I2
BiClSe
g) PBr2F
Názvosloví hydrátů solí
V názvu hydrátů solí se objevuje krystalová voda, což je voda vázána přímo ve struktuře soli. Ve
vzorci se voda odděluje tečkou. V názvu se udává číslovková předpona před slovo hydrát a za ním název
soli.
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení; www.goaml.cz; Mgr. Bohdana Hellmichová
Řada hydrátů má triviální názvosloví, například:
CuSO4.5H2O
skalice modrá
ZnSO4.7H2O
skalice bílá
FeSO4.7H2O
skalice zelená
sádra
CaSO4.0,5H2O
Napište vzorce hydrátů solí
a) tetrahydrát síranu beryllnatého
k) tetrahydrát arseničnanu triměďnatého
b) dihydrát chloridu vápenatého
l)
c) hexahydrát chloristanu nikelnatého
m) hexahydrát dusičnanu zinečnatého
d) pentahydrát jodičnanu sodného
n) dihydrát siřičitanu zinečnatého
e) hexahydrát thiosíranu vápenatého
o) monohydrát uhličitanu amonného
f) hexahydrát chloristanu měďnatého
p) monohydrát jodičnanu měďnatého
g) trihydrát manganistanu sodného
q) trihydrát dusičnanu beryllnatého
h) tetrahydrát selenanu zirkoničitého
r) dekahydrát vanadičnanu trisodného
i)
heptahydrát síranu vanadnatého
s) tetrahydrát dusičnanu yttritého
j)
heptahydrát síranu kobaltnatého
Pojmenujte hydráty solí
a) CoI2.6H2O
pentahydrát chlornanu sodného
k) CoBr2.6H2O
b) CuCr2O7.2H2O
l)
CuF2.2H2O
c) Na2B4O7.5H2O
m) Zn (IO3)2.2H2O
d) K2WO4.2H2O
n) Mg (BrO3)2.6H2O
e) Fe2 (SO4)3.9H2O
o) Ni3 (PO4)2.8H2O
f) CaSeO4.2H2O
p) Fe (NO3)2.6H2O
g) Li2SO4. H2O
q) MnCl2.2H2O
h) FeF2.4H2O
r) CaI2.6H2O
i)
Mg(ClO3)2.6H2O
s) MgHPO4.7H2O
j)
Y2(SO4)3.8H2O
Zdroje:
MAREČEK, A.; HONZA, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl, Olomouc : 1995.
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení; www.goaml.cz; Mgr. Bohdana Hellmichová

Podobné dokumenty