Městys Moravská Nová Ves

Komentáře

Transkript

Městys Moravská Nová Ves
ZPRAVODAJ
Č. 4 PROSINEC 2014
MORAVSK Á NOVÁ VES
ZDARMA
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
především Vám chci popřát klidné
prožití Vánoc a mnoho štěstí a sil v nadcházejícím roce. Také bych chtěl poděkovat Všem za práci, kterou v uplynulém roce odvedli pro obec.
V okamžiku, kdy čtete tento zpravodaj, je již schválen rozpočet na příští rok.
Do návrhu bylo zařazeno několik investičních výdajů. Krátce bych Vás s nimi
chtěl seznámit. Chtěli bychom dokončit
druhou fázi bezbariérových chodníků
po nádraží. Na ulici Zákoutí bude vybudována kanalizace a následně komunikace. Také bychom chtěli vybudovat
u hřbitova nové parkoviště pro návštěvníky hřbitova. Je navrženo vybudování
kanalizace ve sklepních uličkách za nádražím. Na základní škole bude vybudováno nové oddělení školní družiny,
renovovány další podlahy a provedeny
některé další drobné investice. Na budově č.p.117 (pošta) bude opravena střecha. Všechny tyto investice jsou financovány z vlastních zdrojů nebo za pomoci národních dotačních titulů.
Bohužel v tuto chvíli není možné
čerpat další finanční prostředky z evropských dotačních titulů, neboť prozatím nejsou připravena pravidla pro jejich čerpání. S využitím „evropských“
peněz bychom chtěli realizovat některé
velké projekty, které jsou pro naši obec
zásadní. Jedná se o zásadní rekonstrukci a zvýšení kapacity budovy druhého
stupně základní školy a rekonstrukci
resp. vybudování nové čistírny odpadních vod. Příští rok bude věnován hlavně projektové přípravě těchto záměrů.
Mezi další hlavní priority nově zvoleného zastupitelstva patří příprava stavebních pozemků za měšťankou a ve spo-
Ve dnech 10. a 11. října letošního roku proběhly řádné volby do zastupitelstva městyse. V níže uvedené tabulce
jsou uvedeny údaje o zvolených členech
zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva byl starostou zvolen pan
Mgr. Marek Košut, místostarostou pan
Ing. Igor Antal, členy rady městyse paní
Eva Gréeová, paní Mgr. Soňa Petrjánošová, pan JUDr. Rostislav Silný.
kandidátní listina
č.
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
název
lupráci s agenturou Czechinvest také
vybudování průmyslové zóny v kasárnách. O dalších záměrech Vás budeme
pravidelně informovat.
Marek Košut
starosta
Děkuji členům zastupitelstva za práci
odvedenou v letech 2010-2014 a nově či
opětovně zvoleným členům přeji mnoho elánu do další odpovědné práce.
hlasy
kandidát
poř.
č.
Komunistická str.Čech a Moravy 1
Volba pro obec
9
Volba pro obec
7
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Česká str.sociálně demokrat.
1
Česká str.sociálně demokrat.
2
SNK MĚSTYS PRO ŽIVOT
12
SNK MĚSTYS PRO ŽIVOT
2
SNK MĚSTYS PRO ŽIVOT
9
TOP 09 a nezávislí kandidáti
1
TOP 09 a nezávislí kandidáti
2
TOP 09 a nezávislí kandidáti
3
TOP 09 a nezávislí kandidáti
9
TOP 09 a nezávislí kandidáti
8
příjmení, jméno, tituly
věk
Bezchleba Bohumír Mgr.
Kučera Jaroslav
Glos Jaroslav
Silný Rostislav JUDr.
Čermák Miroslav MUDr.
Šimáček Libor
Tuček Josef Ing.
Petrjanošová Soňa Mgr.
Antal Igor Ing.
Jančálková Miroslava Mgr.
Košut Marek Mgr. Bc.
Gréeová Eva
Špačková Kučerová Eva MUDr.
Janulíková Hana Mgr.
Fila Jiří Mgr.
51
47
53
37
60
53
33
50
55
41
33
58
56
44
32
–1–
polit. přísl.
abs.
v%
KSČM
BEZPP
NK
BEZPP
NK
BEZPP
KDU-ČSL KDU-ČSL
KDU-ČSL
BEZPP
ČSSD
ČSSD
ČSSD
BEZPP
NK
BEZPP
NK
BEZPP
NK
BEZPP
TOP 09
BEZPP
NK
BEZPP
TOP 09
BEZPP
TOP 09
BEZPP
NK
BEZPP
103
242
213
309
249
228
198
314
309
290
582
340
328
322
301
11,43
11,94
10,51
13,45
10,84
11,1
9,64
10,22
10,06
9,44
14,53
8,49
8,19
8,04
7,51
navrh. strana
Činnost Rady městyse Moravská Nová Ves
VÝPIS USNESENÍ Z 90., 91. a 1. SCHŮZE RADY MĚSTYSE
Usnesení č. 3/90/2014
Rada Městyse schválilaZákladní škole Moravská Nová Ves povolit výjimku z nejvyššího počtu 30 žáků v šesté a osmé třídě ve školním roce
2014/2015 na počet 33 žáků.
Usnesení č. 4/90/2014
Rada Městyse Moravská Nová Ves schválila
Základní škole Moravská Nová Ves čerpání rezervního fondu ve výši 3.515 Kč.
Usnesení č. 5/90/2014
Rada Městyse Moravská Nová Ves schválilauzavřít dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu k EIC kódu 27ZG00Z04032353
mezi RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108
00 Praha 10 (obchodník) a Městysem Moravská
Nová Ves (zákazník). Odběrné místo – Školní
1046, Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 6/90/2014
Rada městyse schválilauzavřít dohodu o spolupráci a vzájemné propagaci regionu a aktivit provozovaných v působnosti informační centra účastníků dohody – Artemisia, s.r.o., hotel PANON, Koupelní 4, 695 22 Hodonín a Městysem
Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 7/90/2014
Rada městyse schválilaposkytnout příspěvek
ve výši 4485,- Kč manželům Dušanu a Oldřišce
Haruštiakovým, Luční 714, Moravská Nová Ves
na stavbu chodníku, který zbudovali před rodinným domem na ul. Luční č. 714.
Usnesení č. 8/90/2014
Rada městyse schválila záměr výpůjčky místnosti o výměře 20m2 v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 117.
–2–
Usnesení č. 9a/90/2014
Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006
Sb. na projekt „Kompostárna Moravská Nová Ves
– technické dovybavení“
Usnesení č. 9b/90/2014
Rada městyse schválila seznam 4 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace na projekt
„Kompostárna Moravská Nová Ves – technické
dovybavení“, kdy osloveny budou: Albera Morava s.r.o, sídlo: Bednářova 644/1a, Horní Heršpice,
619 00 Brno, IČ: 26242681, ALFA PROFI s.r.o.,
sídlo: Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ: 29187923,
ZEND s.r.o., sídlo: Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 256, PSČ 686 01, IČ: 25596331, EUROGREEN CZ s.r.o., sídlo: Jiřetín pod Jedlovou,
Náměstí Jiřího 2, PSČ 407 56, IČ: 64651959.
Usnesení č. 9c/90/2014
Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, kdy komise pro otevírání obálek bude složena z těchto zástupců: Marek Košut, Jan Maděřič,
Petra Frýdková (náhradníci Eva Gréeová, Marie
Strejčková, Pavel Šrámek). Hodnotící komise bude složena z těchto zástupců: Marek Košut, Jan
Maděřič, Petra Frýdková (náhradníci Eva Gréeová, Marie Strejčková, Pavel Šrámek).
Usnesení č. 10/90/2014
Rada městyse neschválila poskytnutí starých
dlaždic Domovu Horizont, p.o., Strážovská 1096,
697 01 Kyjov.
Usnesení č. 11a/90/2014
Rada městyse neschválila záměr prodeje
části pozemku parc.č. 1518 o výměře 24m2.
Usnesení č. 11b/90/2014
Rada městyse schválila smlouvu o umístnění
stavby – dočasné, rozebíratelné, konstrukce garáže – s investorem panem Davidem Sečkařem,
bytem Kukvická 1045.
Usnesení č. 12/90/2014
Rada městyse schválila text Výroční zprávy
Městyse Moravská Nová Ves za roky 2011-2014.
Usnesení č. 3/91/2014
Rada Městyse schválilaMateřské škole Moravská Nová Ves povolení přerušení provozu
mateřské školy a jídelny v době od 22.12.2014
do 2.1.2014, kdy provoz bude opětovně zahájen
dne 5.1.2014
Usnesení č. 4/91/2014
Rada Městyse Moravská Nová Ves doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na instalaci
elektronického zabezpečovacího systému do budovy prvního stupně základní školy.
Usnesení č. 5/91/2014
Rada městyse schválila smlouvu č. 13152723
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (SFŽP) a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce podpory) na akci Sanace sesuvů v Moravské
Nové Vsi. Dotace činí 136 564,40 Kč ze SFŽP
a 2 321 594,80 Kč z EU.
Usnesení č. 6/91/2014
Rada městyse vzala na vědomí žádost Slováckého krůžku Moravská Nová Ves o povolení
akce „O buchtách a milování“
Usnesení č. 7/91/2014
Rada městyse schválilasmlouvu mezi dárcem společností KLEMENT a.s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice a městysem jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je dar ve výši
25 000,- Kč na podporu kulturní akce Vinobraní
2014.
Usnesení č. 8/91/2014
Rada městyse vzala na vědomíŽenského
sboru při Slováckém krůžku o výpůjčku prostor
v budově č.p. 117
Usnesení č. 9a/91/2014
Rada městyse schválila udělení výjimky z čl.
1 odst. 2) OZV č. 2/2014 Slováckému krůžku pro
pořádání akce „Dívčí vínek“ do 4:00 hodin dne
9.11.2014.
Usnesení č. 10/91/2014
Rada městyse schválila instalaci závěsného
kabele pro provizorní propojení budovy Mateřské
školy a domu č.p. 873.
Usnesení č. 11/91/2014
Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Sborem dobrovolných hasičů, IČ:65804406 jako příjemcem
a městysem jako poskytovatelem, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí částky 38 000,- Kč na
opravu klubovny v prostorách domu č.p. 48.
Usnesení č. 12/90/2014
Rada městyse doporučuje ZM schválit přesun části finančních prostředků ve výši 40 000,Kč v rámci rozpočtu základní školy na opravu
podlahy / schodiště v budově č.p. 4 v nejbližším
rozpočtovém opatření.
Usnesení č. 13/91/2014
Rada městyse schválila podání žádosti
o odstranění 33 ks stromů – švestek na parcele
4020/1 v k.ú. Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 14/91/2014
Rada městyse schválila pokácení 1 ks borovice na parcele 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves
před domem č.p. 903.
Usnesení č. 15/91/2014
Rada městyse schválila dodatek č.2 smlouvy
o dílo na Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi mezi společností Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, se sídlem U Haldy 1616/68, 700 30
Ostrava-Hrabůvka jako dodavatelem a městysem
jako objednatelem, kdy předmětem dodatku je
snížení ceny díla o 4 480,-Kč na 469 860,55 Kč
s DPH z důvodu neprovedení některých prací.
Usnesení č. 16/91/2014
Rada městyse schválila záměr výpůjčky
prostor v přístavbě budovy č.p. 117 na parcele
č. 527/2 v k.ú. Moravská Nová Ves (bývalý telekom) o výměře celkem 70m2.
Usnesení č. 17/91/2014
Rada městyse schválila dodatek č.3 smlouvy
o výpůjčce mezi městysem jako půjčitelem a Základní školou Moravská Nová Ves jako výpůjčitelem, kdy v souladu s článkem 5 smlouvy se příloha č. 2 smlouvy mění tak, že se doplňuje bod
č. 4 – travní traktor MTD SMART 125M, inventární číslo půjčitele DM813, a to s účinností od
1.11.2014.
Usnesení č. 18/91/2014
Rada městyse schválila záměr pachtu pozemku parc.č. 1585 o výměře 477m2 v k.ú. Moravská
Nová Ves, označený jako zahrada.
Usnesení č. 19/91/2014
Rada městyse schválila vyhrazení parkoviště před provozovnou společnosti ESPRIT plus
s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno,
IČ:28292898 na ulici Luční 1033, pro tuto společnost.
Usnesení č. 20/91/2014
Rada městyse schválila záměrpronájmu části
pozemku parc.č. 2304/1 o výměře 30m2 před do-
mem č.p. 660 na ulici Luční.
Usnesení č. 21/91/2014
Rada městyse schválila prodloužení pronájmu bytu č. 1v budově úřadu městysepaní Miloslavě Štětinové do 31.12.2015.
Usnesení č. 22/91/2014
Rada městyse neschválila týmu Vinných mušek příspěvek ve výši 8 000,- Kč na turnaj dne
27.9.2014.
Usnesení č. 23/91/2014
Rada městyse doporučuje ZM uvolnit v rozpočtu na rok 2015 částku potřebnou na úpravu
ploch mezi opravenou silnicí a rodinnými domy
na ulici Ukrajina.
Usnesení č. 24/91/2014
Rada městyse doporučuje ZM uvolnit v rozpočtu na rok 2015 částku potřebnou k instalaci
měřičů dodávek tepelné energie v obecních bytech.
Usnesení č. 25/91/2014
Rada městyse schváliladodatek smlouvy
o dílo na akci ZŠ změna užívání stavby (družina),
kdy předmětem dodatku je navýšení ceny díla
o 20 000,- Kč.
Usnesení č. 26/91/2014
Rada městyse schválila vyhrazení parkoviště
před provozovnou na ulici V Zahradách 345, pro
provozovatele této živnosti pana Pavla Šrámka,
bytem Dolní 1041.
Usnesení č. 2a/1/2014
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na
vědomí zánik pověření pana Jaroslava Kučery,
bytem V Zahradách 475, Moravská Nová Ves, vedením p.o. Služby Moravská Nová Ves se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves,
IČ:72020296.
Usnesení č. 2b/1/2014
Rada městyse Moravská Nová Ves pověřila s účinností od 7.11.2014 pana místostarostu
Ing. Igora Antala, bytem Lipová 958, Moravská
Nová Ves, vedením příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ:72020296.
Činnost Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 1/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo, že volba starosty, místostarosty a členů rady proběhne veřejným hlasováním.
Usnesení č. 6/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo počet místostarostů na jednoho místostarostu.
Usnesení č. 7/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo, že jako dlouhodobě uvol-
nění budou funkci vykonávat starosta a místostarosta.
Usnesení č. 8/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci starosty Městyse Moravská
Nová Ves bude vykonávat pan Mgr. Marek Košut.
Usnesení č. 9/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci místostarosty Městyse Moravská Nová Ves bude vykonávat pan Ing. Igor Antal.
Usnesení č. 10/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
–3–
jednohlasně schválilo, že funkci členů rady budou
mimo starosty a místostarosty vykonávat další tři
členové zastupitelstva.
Usnesení č.11/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Rady Městyse Moravská Nová Ves bude vykonávat paní Eva Gréeová.
Usnesení č. 12/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Rady Městyse Moravská Nová Ves bude vykonávat p. Mgr. Soňa Petrjanošová.
Usnesení č. 13/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Rady městyse Moravská Nová Ves bude vykonávat p. JUDr. Rostislav
Silný.
Usnesení č. 14/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo počet členů Finančního
výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová
Ves na pět členů.
Usnesení č. 15/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo počet členů Kontrolního
výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová
Ves na tři členy.
Usnesení č. 16/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci předsedy Finančního výboru
Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. JUDr. Rostislav Silný.
Usnesení č. 17/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat pan Ing. Michal Košut.
Usnesení č. 18/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. Ing. Radek Vaněk.
Usnesení č. 19/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. Pavel Časný.
Usnesení č. 20/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. Lenka Schwartzová.
Usnesení č. 21/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. Bohumír Bezchleba.
Usnesení č. 22/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo, že funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude vykonávat p. Marcel Seibert.
Usnesení č. 23/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves bude
vykonávat p. Ing. Josef Tuček.
Usnesení č.24/1/2014
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves
schválilo odměnu za výkon funkce člena Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves ve výši
360,- Kč měsíčně ode dne schválení.
Usnesení č. 25/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo odměnu za výkon funkce člena Rady
Městyse Moravská Nová Ves ve výši 1 300,- Kč
měsíčně ode dne schválení.
Usnesení č. 26/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo odměnu za výkon funkce předsedy Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves ve výši 1 120,- Kč měsíčně ode dne schválení.
Usnesení č. 27/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo odměnu za výkon funkce člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves ve výši 880,- Kč měsíčně
ode dne schválení.
Usnesení č. 28/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že práva akcionáře na jednáních orgánů společnosti Hantály a.s., se sídlem Tovární 22,
Velké Pavlovice, IČ 42324068 bude vykonávat
starosta městyse p. Mgr. Marek Košut.
Usnesení č. 29/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že zastupovat při výkonu práv akcio-
náře na jednáních orgánů společnosti Hantály a.s., se sídlem Tovární 22, Velké Pavlovice,
IČ 42324068 bude pan Ing. Igor Antal.
Usnesení č. 30/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že práva akcionáře na jednáních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, se sídlem Purkyňova 2933/2, Hodonín,
IČ 49454544 bude vykonávat pan Ing. Igor Antal.
Usnesení č. 31/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo, že zastupovat při výkonu
práv akcionáře na jednáních orgánů společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, se sídlem Purkyňova 2933/2, Hodonín, IČ 49454544 bude pan
Mgr. Marek Košut.
Usnesení č. 32/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
jednohlasně schválilo, že zastupovat při výkonu
práv člena na jednáních orgánů Honebního společenstva Moravská nová Ves, se sídlem U Trati
921, IČ 46215981 bude p. Mgr. Marek Košut.
Usnesení č. 33/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že pověřen k přijímání prohlášení
o uzavření manželství bude pan Mgr. Marek Košut.
Usnesení č. 34/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že pověřen k přijímání prohlášení o uzavření manželství bude pan Ing. Igor Antal.
Usnesení č. 35/1/2014
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves
schválilo, že pověřena k přijímání prohlášení
o uzavření manželství bude paní Eva Gréeová.
Díky daru od společnosti E.ON září
na vánočním stromu na náměstí
nový dvousetmetrový světelný řetěz.
Šťastné a úsporné...
Patříme mezi 100 obcí a měst, kterým společnost E.ON věnovala
LED osvětlené řetězy a hvězdy na vánoční stromy.
Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem
více než 130 MWh elektrické energie, což představuje 150 tun
oxidu uhličitého.
rické
elekt
Úspora 130 MWh
gie
ener
Uše
třen
o1
50 t
www.eon.cz
un oxid
u uhličitého
www.ekobonus.cz
–4–
Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace
Kontakty:
Ing. Igor Antal, ředitel – 774 600 370
Martina Imrichová, účetní – 773 379
370
Oldřich Mašlaň, vedoucí provozu –
774 486 044
Salajka Radomír, technický pracovník – 774 960 092
Milan Řehánek, obsluha ČOV
– 774 452 290
Vlastimil Zugar, obsluha ČOV,
správce Sokolovny – 774 600 051
Jiljí Helešic, obsluha Sběrného dvora
– 774 662 576
Provozní doba:
Sběrný dvůr – zimní provoz
od 1.12. - 31.3.
Středa 12.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00
Kancelář
Po 8.00 – 11.00
13.00 – 15.00
Út 8.00 – 11.00
St 8.00 – 11.00
13.00 – 15.00
Čt 8.00 - 11.00
Pá zavřeno
Sběrný dvůr bude
od 22. 12. 2014 do 7. 1. 2015
uzavřen!
Vedení Služeb p.o. děkuje občanům
za pomoc s podzimním úklidem obce
a to zejména s hrabáním listí před
svými domy.
„Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2015.“
V sobotu 31. ledna 2015
pořádá
Občanské sdružení
Slovácký krúžek
50. krojový ples
Začátek v 19 hodin.
Hraje dechová hudba
Pálavanka
a cimbálová muzika
Notečka
INFORMACE
Policie městyse Moravská Nová Ves,
nám. Republiky čp. 107, Moravská Nová Ves
SLUŽBA STRÁŽNÍKA
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NENÍ V
NEPŘETRŽITÉM PROVOZU, VOLEJTE
V PŘÍPADĚ JEHO NEPŘÍTOMNOSTI NA
OBVODNÍ ODDĚLENÍ PČR BŘECLAV,
KDE JE NEPŘETRŽITÝ REŽIM 24 HODIN DENNĚ
158, nebo 974 632 700
Mobil: 774 600 054
e-mail: [email protected]
SKYPE: strážník Policie městyse MNV
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí:
6.00 – 18.00 hodin
Všem lidem dobré vůle, obyvatelům Moravské Nové Vsi,
bych chtěl popřát krásné a pohodové svátky vánoční a šťastný Nový rok 2015.
–5–
strážník Mgr. Štefan Vašek
Poplatek za svoz odpadu na rok 2015
V roce 2015 bude snížen poplatek
za svoz odpadu na částku 450,- Kč za
poplatníka. Snížení poplatku je umožněno nižšími náklady na svoz a likvidaci odpadu. Nově stanovená výše poplatku pokrývá prakticky všechny náklady, které městys hradí v souvislosti
s odstraňováním odpadů. Prostor pro
další snížení poplatku je ve vyšší míře
třídění odpadů, resp. v navýšení příjmů za vytříděné suroviny. Na straně
obce jsme již provedli většinu opatření, která vedla ke snížení nákladů na
likvidaci odpadu. Nyní chceme realizovat další opatření, a to taková, která umožní a usnadní třídění odpadů
občany. Jedná se zejména o rozšíření
a doplnění sběrných hnízd kontejne-
ry na tříděný odpad. Taktéž bude nezbytné vypořádat se s nově vzniklou
zákonnou povinností třídit biologicky
rozložitelný odpad. Věřím, že i u nás
jsme schopni dosáhnout takové míry
třídění odpadů, jak u našich sousedů.
Další snížení poplatku za odpad se bez
Vaší pomoci a aktivity neobejde.
Marek Košut, starosta
Informace z obecní knihovny
Za okny začínají poletovat první sněhové vločky, pozlobilo nás první náledí a zimní dny lákají k posezení u teplého topení s dobrou knihou
v ruce. Tu vám může nabídnout naše
obecní knihovna.
Od posledního vydání
zpravodaje jsem dvakrát obměnila knihy z výměnného fondu z Břeclavi. Připsala ještě nějaké novinky a také
proběhlo několik akcí.
V pondělí 27. 10. bylo pro
děti, které neodjely na podzimní prázdniny, připravené
dopoledne v knihovně. Děti si vyráběli papírové draky, vystřihované dýně a ježky s ovocem. Během listopadu jsem v knihovně, spolu
se skřítkem knihovníčkem
„Knížkem“, přivítala postupně všechny čtyři třídy z mateřské školy. Děti se seznámily s Knížkem, přečetli jsme si
úryvek z knihy Za okny začínají poletovat první sněhové vločky, pozlobilo nás první náledí a zimní dny lákají k posezení u teplého topení s dobrou
knihou v ruce. Tu vám může nabídnout naše obecní knihovna.
Od posledního vydání zpravodaje jsem dvakrát obměnila knihy z výměnného fondu z Břeclavi. Připsala
ještě nějaké novinky a také proběhlo
několik akcí.
V pondělí 27. 10. bylo pro děti, které neodjely na podzimní prázdniny, připravené dopoledne v knihovně. Děti si vyráběli papírové draky,
vystřihované dýně
a ježky s ovocem.
Během
listopadu jsem v knihovně, spolu se skřítkem
knihovníčkem „Knížkem“,
přivítala postupně
všechny čtyři třídy
z mateřské školy.
Děti se seznámily
s Knížkem, přečetli jsme si úryvek z
knihy „ O skřítcích
š kol kov n íč c ích “,
zahráli si „nepovedené“ skřítkovské
–6–
pexeso a při volné činnosti se děti seznamovaly s velkým výběrem knížek
právě pro ně. Druhého prosince přišly
na „dopoledne s říkadly“ maminky
s dětmi z klubu Brouček a také několik
maminek s dětmi, které do klubu nechodí. Drobotiny i s maminkami bylo skoro 40. Děti malovaly, hrály si a spolu s maminkami si všichni zacvičili
na různá říkadla.
V knihovně také od poloviny listopadu probíhá předvánoční prodej levných knih.
Pro malé i velké čtenáře je letošní výběr velmi pestrý.
5. 12. proběhne v knihovně
burza 3D zoo magnetek, a do
vánoc přijdou na besedu ještě žáci šestého ročníku ZŠ.
Na závět bych chtěla upozornit na změnu provozní doby knihovny. Vyhověla jsem mnohým žádostem
čtenářů a místo čtvrtku je
knihovna otevřena v pátek. Takže do
31. 3. se půjčuje každé úterý a pátek od
15:00 do 18:00 hodin. Od 1. 4. se úterní půjčování posune od 17:00 do 20:00
hodin. Ale na tuto změnu upozorním v jarním vydání zpravodaje, na
našich webových stránkách: mnves.
knihovna.cza v hlášení městyse. Od
22. 12. 2014 do 31. 12. 2014 bude
knihovna zavřena.
Ráda bych všem svým čtenářům,
ale i ostatním občanům, popřála klidné a šťastné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a rodinné pohody do
nového roku 2015.
Těším se na všechny své pravidelné,
ale i příležitostné a nové čtenáře i v roce 2015.
Knihovnice Xenie Bezchlebová
Poděkování
Děkujeme za uspořádání akce Setkání seniorů, které se vždy rádi účastníme. Také děkujeme strážníkovi městyse, který nás na tuto akci vždy ochotně dopraví.
Obyvatelé DPS – p. Buriánová, p. Hoollová, p. Teplíková, p. Hudec
Dotazy a podněty od občanů
Dobrý den, od nového roku má
být zrušena prodejna COOP na ulici Kamenná. Je to jediná prodejna
potravin v této části lokality. Zrušení prodejny bude pro nás obyvatele
DPS opravdu problém a zejména pro
mě, která jsem odkázaná na invalidní vozík.
Pěvuška Buriánová
Prodejna byla zrušena z rozhodnutí vedení společnosti COOP. Důvodem byl nevyhovující stav prodejny a nerentabilnost oprav. S rozhodnutím majitele prodejny nemůže obec
nic dělat. Ekonomické argumenty jsou
v obchodních otázkách nevyvratitelné. Jistě si vzpomenete, že přímo v budově DPS kdysi existoval malý obchůdek. Nicméně i ten byl uzavřen. V naší obci jsou čtyři prodejny potravin.
Nejedná se tedy o situaci, kdyby tento typ služeb v obci chyběl. Chápu, že
pro osoby s omezenou pohyblivostí je
každý metr vzdálenosti navíc od obchodu problémem, ale v silách obce je
jakkoliv tuto situaci řešit. Jako pomoc
v takových případech nabízí Oblastní
charita Břeclav dovoz nákupu.
Kdy bude pořízen v obci kamerový systém pro zlepšení bezpečnosti
občanů a jejich majetku?
Miroslava Benediktová
Dolní 127
První fáze kamerového systému
bude dodána do konce letošního roku. Jedná se o 20 ks směrových kamer
a 1 ks otočná kamera. Všechny jsou
vybaveny nočním viděním a záznamem. Kamery budou monitorovat
prostory, ve kterých dochází k největšímu výskytu kriminality a přestupků, tj. hlavní křižovatku a objekt pošty a bankomatu, prostranství
před úřadem městyse, kostela, lékárny, nádraží, hřbitova, sokolovny. Dále budou na doporučení ministerstva
školství monitorovány budovy a okolí mateřské a základní školy, včetně
sportovišť. Kamerový systém lze dále
doplňovat a další kamery. Tato možnost bude zvážena po vyhodnocení
funkčnosti a přínosu. Náklady na první fázi systému jsou 384 000,- Kč.
Pro zvýšení bezpečnosti občanů
bylo dále v návrhu rozpočtu na rok
2015 doporučeno rozšíření obecní policie o dalšího strážníka. K tomuto
kroku bude přistoupeno, pokud se podaří s Policií ČR dohodnout možnost
měření rychlosti.
Marek Košut, starosta
Krátké zamyšlení
na téma „Pořádat
kulturní akce
v Moravské Nové Vsi
nebo ne“?
Zcela jistě většina řekneme ANO!
„ Jen ať se tady něco děje! Podívejte se do okolních obcí, v každé se koná spoustu akcí. Od sportovních přes
společenské a kulturní, až po akce
pro děti, důchodce atd. Takže proč ne
u nás…“ Jako člověk, který léta pomáhá při pořádání různých akcí a taky
jich pár pořádal, si dovoluji říct svůj
názor.
Ten, kdo nějakou akci organizoval, mi dá za pravdu, že to není vůbec jednoduché. Od celkové přípravy, vytvoření programu, přes zajištění účinkujících, prostorů, občerstvení,
propagace, rozvozu plakátů, zpráv do
novin, rádií až po nahlášení na OSA.
Samozřejmě je toho mnohem víc. Člověk si řekne – stojí mi ty starosti za
to? Stojí mi za to vložit tolik svého času a často i peněz do něčeho takového? Proč bych to měl dělat? Jenže pak
v něm převládne myšlenka, že je potřeba, aby v obci bylo živo, aby lidé
měli možnost zažít hezké věci, aby se
třeba i něco dověděli, poučili, aby prostě měli zážitky. A protože má úctu
k tradicím, chce, aby tyto tradice ne–7–
vymizely. V neposlední řadě člověka
potěší, když vidí, že se lidem jeho práce líbí.
Je moc dobře, že máme v Moravské
Nové Vsi Sokolovnu. Je hezky opravená a nabízí mnoho možností, jak ji využít. Pokud si člověk zažádá o pronajmutí, měl by ale počítat s tím, že ne
vše bude úplně tak, jak si představuje.
Například když potřebuje mít k dispozici všechny prostory, protože na akci bude přes sto účinkujících, kteří se
musí někde převléct, může se stát, že
jedna ze šaten bude téměř k nepoužití a ve druhé se nebude dát skoro pohnout. Účinkujícím nezbývá nic jiného než se převlékat na galerii. Další
věcí, se kterou musíte počítat, je celkový úklid po akci. Beru jako naprostou samozřejmost, že si každý pořadatel musí uklidit nepořádek, který po
něm zůstal. O tom není pochyb! Horší je, že my pořádající už bereme jako samozřejmost i to, že si přineseme
vlastní kbelík, hadr, čistící prostředky
a všechno potřebné k úklidu celé Sokolovny. Dále je samozřejmé, že musí
vlastnoručně sklidit podlahu. A taky
je naprosto samozřejmé, že si pořádající odnese domů i všechny pytle s odpadky. A že těch pytlů teda je!
A tak zase začínám přemýšlet,
jestli ta námaha udělat něco pro lidi
a pro Moravskou Novou Ves má smysl. V předvolebních programech měly všechny zvolené strany napsáno,
že budou podporovat spolky, že Služby budou sloužit lidem a ne obráceně.
Podpora neznamená vždy jen finanční dotaci, ale může to být například
i podpora účastí na pořádané akci.
Vím, je ještě brzy po volbách, nejde
vše hned. Jsem optimista, proto věřím, že se blýská na lepší časy… I když
zatím jen vzdáleně.
Jedná se o mé osobní myšlenky
a názory.
Jaroslava Sečkářová
Poznámka redakce: ve Zpravodaji zveřejňujeme všechny příspěvky,
které jsou čitelné a je na nich uvedeno celé jméno pisatele.
Ze školního života…
Náš seznamovací pobyt
v Bílých Karpatech
V pondělí 8.9.2014 vyjela skoro celá 6. třída na seznamovací pobyt v Nové Lhotě u Bílých Karpat. Jely s námi
paní učitelka Ambrožová a paní učitelka Poláčková. Jeli jsme vlakem a autobusem. Byli s námi dva lektoři, Petr
a Milan. Ti nás rozdělili do dvou skupin a hráli jsme hru ,, Plátno“. Hra
spočívala v tom, že všichni stáli na
plátně a to plátno jsme museli obrátit
tak, aby nikdo nestoupl mimo plátno.
Nakonec vyhrála naše skupina. Pak
jsme šli na výšlap a našli jsme kešku
a kdysi největší mraveniště ve střední
Evropě!
Druhý den jsme šli na výšlap asi
půlku cesty se zavázanýma očima
a pořád jsme šlapali do bláta. Večer
jsme hráli hru „Poraď se s koněm“.
Museli jsme nasednout na někoho
z nás, to byl kůň. Za úkol bylo dojet na
tomto koni do půlky hřiště, sesednou
a zbytek cesty doběhnout k paní učitelce. Ta nám dala otázku. Když jsme
odpověděli správně, tak jsme se zeptali na souřadnice, které byli zakreslené
v křížovce. Buď řekla písmeno, nebo
voda. A hrozně mě to bavilo.
Třetí den jsme si sbalili věci a šli
na autobus. A jeden vlak nejel, tak jel
místo něho autobus. Moc se mi tam líbilo.
Pavel Filipovič 6. třída
Praha
Ve středu 10. 9. 2014 se naše 9. třída
vydala směr Praha. A co v Praze? Samozřejmě jeli jsme se vzdělávat. Byli
jsme tam pouhé 3 dny, ale projít jsme
stihli mnoho památek a každého aspoň trochu bolely nohy – to jsou ty
pražské cesty. Byli jsme na Vyšehradu, na Slavíně, na Petříně, na Žižkovské rozhledně – dívali jsme se na noční Prahu, to byla nádhera, dál jsme šli
na Pražský hrad, tam jsme navštívili
Zlatou uličku, Vladislavský sál, Daliborku, na nádvoří jsme viděli obelisk
z jednoho kusu mramoru, pokračovali jsme na Karlův most, Staroměstské
náměstí, tam jsme počkali na celou,
abychom viděli Orloj, od Orloje jsme
se šli podívat na Václavské náměstí
na Svatého Václava na koni, potom už
jen následovalo Letiště Václava Havla a Hladní nádraží, taky jsme si trochu oddychli v kině a 5D kině, bloudili jsme v zrcadlovém bludišti. Naštěstí jsme nikde nikoho neztratili a domů
jsme se vrátili v pátek večer.
Za 9. třídu Karolína Matlovičová
a radila Karolína Dvořáčková
Přespolní běh
o Pohár ředitelky školy
Ve středu 24. 9. 2014 se na naší škole konal 1. ročník přespolního běhu
o Pohár ředitelky školy. Zúčastnili se
ho od 1. do 3. třídy všichni žáci a od
4. třídy vždy šestičlenná družstva(3chlapci a 3 dívky).
Délka trati byla přizpůsobena věku dětí.
Ti nejmladší běželi asi
400m, ti nejstarší 2 km.
V kategorii 1. tříd:
1. Ivan Matyáš
2. Kalužík Ondřej
3. Pacal Matyáš
V kategorii 2. třídy:
1. Zezula Denis
2. Lano Ondřej
3. Petrjánošová Hana
V kategorii 3. tříd:
1. Kuklík Petr
2. Pavka Tomáš
3. Poláčková Markéta
V kategorii 4. – 5 . tříd (mladší žáci) zvítězilo družstvo 4. třídya získalo
putovní pohár:
Petra Skalníková, Tereza Vrzalová,
Iva Bučková, Roman Vyhňák, Vilém
Beneš, Adam Abazaj
V jednotlivcích byli nejlepší:
1. Milan Nedůchal
2. Adam Abazaj
3. Tereza Vrzalová
V kategorii 6. – 9. tříd (starší žáci)
zvítězilo družstvo 8. třídy s pouhým
náskokem 2 sekundy před 7. třídou
a získalo druhý putovní pohár:
Hana Veselská, Barbora Kopková,
Adéla Bízová, Jakub Novák, Michal
–8–
Valenta, Filip Sirotka
V jednotlivcích byli nejlepší:
1. Kryštof Benč
2. Michal Valenta
3. Jakub Novák
Sázení třídních stromů
V letošním školním roce jsme zahájili novou, snad pravidelnou environmentální aktivitu. Každá nová třída na 2. stupni si na podzim vy-
sadí svůj třídní strom v areálu školy.
Po dobu školní docházky se budou
o strom starat. Nejprve začali žáci
6.třídy 24.10. - symbolicky před státním svátkem vzniku České republiky, kdy si zasadili novou státní lípu a v
stejný den si deváťáci zasadili habr. Ve
čtvrtek 30.10. pak sedmáci pokračovali
v sázení a mají „svoji“ jedli. Letošní
sázení ukončili žáci osmé třídy a díky
nim roste od 31.10. u školy nový modřín. Až budou z našich nynějších žáků
dospělí lidé, určitě se přijdou na své
stromy podívat.
Podzimní sběr papíru
Již tradičně škola pořádala podzimní sběr papíru, který tentokrát
i vyhodnotila. Uvádí se, že 50 kilogramů starého papíru po recyklaci nahradí jeden vzrostlý strom, proto jsme
ocenili ty, kteří přispěli více jak 50 kilogramy:
Nejlepší sběrači papíru, kteří přinesli více než 50kg = zachránili aspoň
1 strom:
1.A: Natálie Hluchá, Veronika Zugárková, Vojta Silný
1.B: Rosincová Martina, Karolína Be-
nešová
2. tř.: Kateřina Michalicová
7. tř.: Vetrča Patrik, Tereza Matlovičová
9. tř.: Karolína Matlovičová
Cestou plnili různé úkoly – skládali správné slabiky k obrázkům, překonávali překážky, četli
jednoduchá slova a barevně spojo-
zovaly své školní úspěchy, nejrůznější
výkresy, vzorně vedené sešity a portfolia. Došlo také na zpívání a recitaci básniček. Většina prarodičů obdi-
vali úkoly v pracovním listu. Na konci
cesty se všem podařilo získat kouzelný
klíč od hradu, kterým si
museli odemknout hradní bránu. Za ní už čekal
Slabikář a sladká odměna. Z dětí se tímto
dnem stali malí čtenáři.
Všichni měli velkou radost,
cestu prožívali a snažili
se. Moc gratulujeme!
Mgr. M. Jančálková 1.A,
Mgr. V. Matúšková 1.B
vovala vybavené třídy s interaktivními tabulemi, které ve výuce 21.století
hrají prim. Celkem našich 6 primárních tříd navštívilo zhruba 70 prarodičů a všichni odcházeli velmi potěšeni. Jako pozorovatelům se jim ve
třídách velmi líbilo. Připomněli si jejich školní léta a všichni se shodli, že
i když budova zůstala stejná, oni chodili do školy zcela jiné. Všem děkujeme za návštěvu a pozitivní ohlasy, které jsme obdrželi.
Nejlepší třída ve sběru
2. třída – zúčastnilo se nejvíce žáků
Zvláštní kategorie
ve sběru:
Stanislav Poláček
(9. třída)+Markéta Poláčková (3.A):
celkem 3 tuny papíru.
Celkem jsme naším sběrem pomohli zachránit 80 vzrostlých stromů.
Všem, kteří přinesli i menší množství papíru děkujeme!
Atletický trojboj
Tak jsme se po roce opět sešli.Již
tradiční zápolení sousedních tří škol
– Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves
v atletickém trojboji se uskutečnilo na
naší škole 19. 11. 2014. Žáci měřili síly
ve skoku dalekém z místa, přeskocích
přes švihadlo a sedu-lehu. Letos se nás
sešlo víc jak 80 žáků a po dvou hodinách zápolení jsme mohli vyhlásit vítěze v kategorii chlapci a dívky pátých
a čtvrtých tříd. Na závěr jsme vyhodnotili na 1. místě Terezu Vrzalovou
a AdamaAbazaje ze 4. třídy, Viktorii
Hüblovou a Filipa Šedivého z 5. třídy, na 2. místě FrantiškaTichého, Přemysla Špéru a Kristýnu Dubcovou ze
4. třídy, Adélu Šimkovou a Erika Slatinskéhoz Hrušek za páťáky. Bronzové
příčky obsadili Lukáš Nejdl, Iva Bučková, Monika Míčková a Lukáš Havlík
z Hrušek. Věřím, že v příštím roce sejdeme opět.
Jana Budišová, uč. ZŠ
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 20.11.2014 proběhl na
prvním stupni ZŠ Den otevřených
dveří, který byl určen pro všechny babičky a dědečky našich žáků a žákyň.
Od devíti až do jedenácti hodin dopoledne mohli prarodiče strávit čas
se svými vnoučky v jejich kmenových
třídách. K pozorování a dívání toho
bylo opravdu hodně a není divu, že se
po druhém zvonění nechtělo prarodičům domů. Děti jim neustále uka-
Cesta na hrad Slabikářov
Ve čtvrtek 14. listopadu měli prvňáčci svůj velký den. Společně putovali na hrad Slabikářov.
–9–
Za všechny žáky a zaměstnance
Základní školy Moravská Nová Ves
přejeme občanům krásné Vánoce
a v novém roce hodně zdraví,
spokojenosti a dobré vůle.
JAK V MŠ POZNÁVÁME A OBJEVUJEME OKOLNÍ SVĚT
V letošním školním roce je náš výchovně vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřen na environmentální výchovu. Různé programy a aktivity, které plánujeme,
přibližují dětem krásu přírody a aspekty, jak ji chránit. Již v září děti spolu s rodiči prožily na naší nové školní
zahradě jedno krásné, sluncem prozá-
Ekocentrum Trkmanka
řené dýňové odpoledne spojené s táborákem.
Děti objevovaly co se všechno
ukrývá v dýních, které vyrostly na polích nebo v zahradách a zkoušely, jací
dýňoví panáčci nebo panenky se dají vytvořit. A ti nám pak svítili před
školkou každý večer.
V říjnu děti navštívily Národní zemědělské muzeum ve Valticích, kde se
zúčastnily programu na téma „Ovoce
a zelenina.“ Tento program seznámil
děti se zásadami zdravého stravování, ovocem a zeleninou včetně nářadí,
náčky.“
Jednou z dalších aktivit byla návštěva Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích s programem „Na
návštěvě u Ferdy.“
Formou pohádky a her si děti přiblížily život v mraveništi, dorozumívání mravenců a části mravenčího těla. Každý si namaloval svého mra-
Děti na základě zážitku a vyprávění ztvárňovaly betlémy v MŠ různou
technikou. Jejich práce byly zaslány
na výtvarnou soutěž do Břeclavi.
I když prosinec je teprve před námi
už teď víme, co nám připravil.
Vánoční atmosféru pomůže navodit adventní dílnička, kde budeme společně s rodiči vyrábět originál-
venečka a také měl
příležitost si zkusit
na vlastní tělo jaké to je, když se mraveneček zakuklí. Dětem se program
moc líbil a už se těší na příští návště-
ní ozdoby na stromečky rostoucí před
budovou školy.
5. prosince se u nás zastaví vzácná
návštěva Mikuláš, anděl a čert.
No a potom přijde tolik očekáva-
Národní zemědělské muzeum ve Valticích
které se při jejich pěstování používaly
či používají.
Děti si prohlédly nejenom stálou
expozici zelinářství a ovocnářství,
ale vyzkoušely si zde i praktické dovednosti jako je např. drhnutí kukuřice nebo česání jablíček ze stromu. Byla připravena rovněž tvůrčí dílna, ve
které si děti zahrály na zeleninové nástroje a vyrobily si „bramborové pa-
vu v tomto příjemném zařízení environmentálního vzdělávání.
Koncem listopadu děti zhlédly „Výstavu betlémů“ v Kulturním domě
v Hodoníně, která je pořádána každé
dva roky v adventním čase. Byl představen bohatý výběr betlémů lidových
i profesionálních tvůrců za použití
různých výtvarných forem (dřevo, keramika, papír, šustí, sklo…).
– 10 –
ný den, kdy ve školce zazvoní záhadný
zvoneček, který všechny děti zavolá ke
stromečku, kde si rozbalí dárečky.
Teď už se všichni těšíme, co všechno na nás bude čekat, až se zase v lednu po vánočních prázdninách ve školce sejdeme.
Celý kolektiv MŠ Sluníčko přeje
všem příjemné vánoční svátky a pohodový rok 2015.
Jana Kosíková
Mužský sbor Moravská Nová Ves
V roce 1960 byla obnovena činnost
Slováckého krůžku (dále SK) v Moravské Nové Vsi a to znamená, že SK v letošním roce oslaví 55 let od svého založení.
SK v obci organizoval kulturní akce,
které proslavily folklór v širokém okolí.
Velké úspěchy měl SK na Tvrdonských
slavnostech, kde získal mnoho diplomů – v sólovém i sborovém zpěvu, duetech, ve vrtěné a v soutěži o verbíře
a stárka Podluží.
Sdružoval všechny členy SK od mladých až po dospělé. Po ukončení dostavby sokolovny zorganizoval SK koncem ledna 1964 Krojový ples Podluží, kterého se zúčastnilo 1200 osob
a z toho 700 krojovaných účastníků.
Pro nekrojované návštěvníky byly vymezeny prostory na balkónech. K tanci
vyhrávala dechová hudba „Juráčkovci“
a k poslechu a zpěvu cimbálová muzika „Břeclavan“.
Vzhledem k tomu, že činnost SK byla velmi obsáhlá, dochází k postupnému členění na zájmové skupiny pod SK
Moravská Nová Ves.
Jedním z členů této rozsáhlé skupiny je Mužský sbor, který organizuje
mužský sborový zpěv.
První samostatné a velmi úspěšné
bylo vystoupení Mužského sboru v roce 1983 na Tvrdonských slavnostech.
Od tohoto vystoupení se „mužáci“ pravidelně schází na zkouškách a pořádají
akce v obci Moravská Nová Ves a pravidelně se zúčastňují folklórních akcí
v obcích regionu Podluží a Slovácka.
Za největší úspěch „mužáci“ považují nahrávky písní s „BROLNEM“
v Československém rozhlase v Brně, v úpravě pana Jaroslava Jakubíčka a následně jejich vydání na nosičích. Velmi si rovněž cení spolupráce
s cimbálovou muzikou „SLOVÁCKO“
s primášem Přemkem Líčeníkem
a Cimbálovou muzikou „JOŽKY SEVERINA“ s primášem Jendou Blažkem.
Ke své činnosti Mužský sbor potřeboval sponzory a mezi největší sponzory patřilo Zemědělské družstvo
v Moravské Nové Vsi s bývalým předsedou panem Františkem Studenkou,
Kulturní dům v Hodoníně s ředitelem
panem Stanislavem Pěnčíkem a Obecní úřad v Moravské Nové Vsi.
Na vedení Mužského sboru v Mor.
Nové Vsi se podíleli pan JUDr. Jan Polách, Jan Frýdek, Miroslav Košut, Jiří
Sukup, umělecká vedoucí paní Jaroslava Sečkářová a současný vedoucí sboru
pan František Gajda.
Touto cestou rádi děkujeme svým
ženám, babičkám a všem, kteří mají
zásluhu na tom, aby ty naše kroje byly stále hezky nažehlené a udržované.
Následuje pozvání na Svěcení vína,
u jehož zrodu byl rovněž Mužský sbor.
Letošním roce bude již 24. Ročník. Již
pravidelně se Svěcení vína pořádá dne
26. Prosince v 16 hodin v místní sokolovně. Tímto zveme všechny občany a čtenáře časopisu na kulturní program, košt mladých vín spojených
s ochutnávkou pomazánek a besedu
u cimbálu, která bude následovat.
Přijďte se rozloučit s rokem 2014,
popřát si mnoho zdraví a štěstí do dalšího roku 2015.
Ing. Miroslav Košut
O buchtách a milování
Ženský sbor při OS Slovácký krúžek uspořádal
v sobotu 22. Listopadu 2014 akci O buchtách a milování. Jednalo se o setkání ženských sborů, které bylo již tradičně spojeno s koštem buchet. Tímto spojením vznikla zajímavá a v širokém okolí ojedinělá
akce, ve které organizátoři skloubili kulturní zážitek
s kulinářským.
První část večera tvořil koncert, v jehož programu se objevilo téměř stodvacet účinkujících. Zazpívalo pět ženských sborů z různých regionů. Podluží reprezentoval pořádající ženský sbor z Moravské Nové Vsi a sbor z Dolních Bojanovic, další sbory
přijeli z Bukovan, Vnorov a Vlčnova. Domácí ženský
sbor podpořil také mužský sbor z Moravské Nové Vsi
a dětský folklorní soubor Jatelinka.
Celý pořad byl tematicky komponován ve svatebním duchu a to již úvodní písní, při jejíž předehře vstupoval pořádající sbor se svíčkami do potemnělého sálu. Po jejich písních vystoupila Jatelinka
s pásmem „Komáři se ženili“ a mužský sbor zvolil
milostné písně a vrtěné. Sbor z Dolních Bojanovic
zazpíval tradiční svícové písně a po nich následovalo
vyvrcholení programu. Na jevišti se poprvé představily krojované nevěsty z Podluží. Diváci mohli spatřit tři typy zdobení nevěst a to z Lanžhota, Týnce
a Dolních Bojanovic. Jejich rozdílné zdobení bylo
odborně okomentováno a tak se lidé mohli nejen pokochat, ale také něco dovědět o dnes již stále méně
dodržované tradici - krojové svatbě. V závěru toho– 11 –
to vstupu zazpívala nevěsta Katka Bízová a ženich zatancoval s nevěstami
svatební vrtěnou. V další části programu zazpívali sbory z ostatních regionů, které svým vystoupením navodili
radostnou, uvolněnou i vtipnou atmosféru svatebního veselí. Téma krojové
svatby se objevilo i na vystavených fotografiích.
Program velmi příjemným a profesionálním slovem provázel Martin
Rezek z Uherského Hradiště. Cimbálová muzika Zádruha hrála nejen při
vystoupení, ale i po něm, v následující
druhé části večera.
Druhou částí večera byl košt buchet. Na stolech bylo připraveno téměř 70 druhů sladkých buchet
a moučníků, z nichž asi 50 bylo do-
zely z připravených táců a návštěvníci
mohli ochutnat také místní vína a biomošty z Rakvic.
Jménem pořadatelů bych ráda poděkovala všem účinkujícím a všem
přátelům,kamarádům, příznivcům,
známým a rodinným příslušníkům,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli tomu, aby se akce podařila. Od samotné organizační přípravy tak velké akce, přes výzdobu sálu, věnování
vína, pečení buchet, obsluhy při samotném večeru i následujícím úklidu.
V neposlední řadě děkuji všem přítomným divákům, že nás svou návštěvou podpořili. Moc si toho vážíme.
Jaroslava Sečkářová
vedoucí ženského sboru
Moravská Nová Ves
ručeno i s receptem. Chutné, voňavé
a rozmanité dobroty velmi rychle mi-
Z podzimní činnosti hasičů
O víkendu 18.
a 19. října neměli členové SDH
o program nouzi. V sobotu ráno
odjeli mladí hasiči na zahájení hry
Plamen 2014/2015 do Drnholce. Děti
soutěžily v těchto disciplínách: střelba
ze vzduchovky, určování technických
a hasebních prostředků, zdravověda,
orientace v mapě, poznávání mapových značek, určování azimutu, uzly a
překonání překážek po laně. V kategorii mladších se umístily na 9. místě
z celkových 18.
V neděli odpoledne se při ideálním
počasí (svítilo sluníčko a foukal vítr) konalaSoutěž s dráčkem Hasíkem
aneb Hasičská drakiáda. Každý si mohl pouštět vlastního draka a zúčastnit
se soutěží.
V pátek odpoledne 24. října se skupina dospělých i mladých hasičů se-
tkala na nádraží, aby se všichni zúčastnili společného soustředění na
Lučině. Cestovali jsme vlakem do
Strážnice a odtud autobusem přes Radějov na Lučinu, kde jsme byli ubytovaní. Přestože bylo nevlídné počasí, v
sobotu jsme na celé odpoledne odjeli
na výlet do Strážnice. Navštívili jsme
nejstarší budovu ve městě – Průžkův
mlýn. O historii nejen mlýna nám velmi poutavě vyprávěl pan Mikulčík.
Jeho povídání
nás nejen poučilo, ale i pobavilo.
Škoda, že jsme neměli více času
a museli jsme
spěchat na poslední autobus
na Lučinu. V
neděli dopoledne nachystala vedoucí MH
– 12 –
vědomostní soutěž pro smíšené dvojice dětí a dospělých. Po obědě jsme se
vrátili domů plní zážitků a dojmů.
1.11. se Romana Podlahová, Mája
Maráková a Jakub Mrákava zúčastnili školení vedoucích mládeže ve Velkých Pavlovicích, kde všichni úspěšně složili zkoušky a získali osvědčení
III. stupně – minimum. Což v praxi
znamená, že jsou akreditovanými vedoucími mládeže MŠMT. Naše vedou-
cí mládeže Iva Podlahová se zúčastnila od 28. do 30. listopadu celorepublikového školení v Přibyslavi, kde po
úspěšně složených zkouškách získala osvědčení Rozhodčí I. stupně požárního sportu pro děti a dorost. Na
základě tohoto osvědčení pojede reprezentovat náš SDH na Mistrovství republiky požárního
sportu pro děti a dorost.
Všem gratulujeme!!!!!
V neděli 2. 11. odpoledne se na Sokolovně
konalo Strašidýlkování
aneb hasičský halloween.
Účastníci i pořadatelé se
oblékli do krásných strašidelných masek. Odpoledne bylo plné her a soutěží, kde si děti mohly
uvařit čarodějnou polévku, vyrobit strašidýlko,
uspět v čarodějnickém
kvízu, srazit čarodějné
kuželky… Na závěr jsme
si s dětmi zahráli židlový
tanec.
Byli jsme přizváni ke
spolupráci s Broučkem při pořádání lampionového průvodu s překvapením. Průvod šel od MŠ na náměstí Republiky k soše T.G.M., kde měl
proslov starosta městyse. Odtud děti s
rozsvícenými lampiony bez doprovodu dospělých po malých skupinkách
procházely parčík plný strašidel, aby
prokázaly svou odvahu a podepsaly se
na Listinu odvážných. Listina je vystavena v průchodu úřadu městyse.
V listopadu jsme také uspořádali
sbírku Nepotřebných věcí potřebným
lidem pro Diakonii Broumov.
Největší radost nám udělalo nastěhování do nové klubovny u ČZS, kterou jsme si svépomocí opravili.
Děti jako každoročně navštíví hasičský Mikuláš se svou družinou. Před
vánocemi se také setkají tradičně dospělí a mladí hasiči na vánoční besídce.
V neděli 7. prosince se zúčastníme
rozsvěcování vánočního stromu na
náměstí Republiky. Ve stánku budou
děti prodávat vlastnoručně vyrobené
vánoční svícny.
Přejeme všem klidné a spokojené
vánoce, novém roce žádné pohromy a
jen to nejlepší!!!
kolektiv Sboru dobrovolných hasičů
Lampionový průvod s Broučky
Jsme rádi, že
se letošní lampionový průvod navzdory špatnému
počasí konečně vydařil a tak s přicházejícím večerem dne 21. listopadu prošel po hlavní ulici, Moravskou Novou
Vsí. Opravdu dlouhý špalír, byl hojně
zastoupen dětmi různého věku, které v doprovodu svých rodičů a prarodičů přišly, aby alespoň na pár minut rozsvítily večerní a pochmurnou
Moravskou svými krásnými a arevnými lampiony. Průvod se zastavil
u pomníku T.G.Masaryka, kde krátce
promluvil pan starosta u příležitosti
pětadvacetiletého výročí Sametové revoluce. Krátce poté byla zahájena večerní procházka kouzelným parkem.
Všechny děti si svítily na
cestu svými zářivými lampiony a byly odvážné a nebály se ani veselých a docela hodných strašidel, které
tam na ně za stromem číhala. Na konci procházky se
všechny podepsaly na listinu odvážných a neminula
je ani sladká odměna. Listina odvážných je vystavena na Úřadu Městyse, kde
si všichni mohou prohlédnout kolik nebojácných dětí v Moravské Nové Vsi máme. Děkujeme dobrovolným hasičům,
kteří s námi laskavě spolupracovali a
svými nápady a zkušenostmi tak přispěli k vydařenému a pěknému veče-
ru, který měl potěšit nejen děti, ale i
dospělé. Rádi bychom, aby se Lampionový průvod stal každoroční tradicí.
RK Brouček, Adéla Sládková
Fotbalový klub
PŘÍPRAVKA
Naši
nejmenší fotbalisti odehráli v uplynulé podzimní sezóně svá první mistrovská utkání
a vyzkoušeli si tak jejich atmosféru.
Ten správný adrenalin to ovšem ne-
ní jen pro děti, ale i pro povzbuzující rodiče. Naše týmy mladší i starší
přípravky patří v porovnání s ostatními k nejmladším, což bylo na hřišti na první pohled vidět. Naše mladé naděje se však nezalekly mnohdy o
dvě hlavy vyšších soupeřů a směle bojovaly o míč. Musím své svěřence po– 13 –
chválit, že vždy bojovali až do konce, a
to i se soupeřem značně fotbalově vyspělejším. Tyto zkušenosti náš tým jenom utužují a jsou pro nás výhodou
do budoucna. V zimním období trénujeme na sokolovně, kde se zaměřujeme hlavně na koordinaci pohybu a
umění s míčem. Vzhledem k poctivé
docházce na tréninky, snaživosti dětí a pozitivnímu přístupu rodičů vidím slibnou budoucnost naší fotbalové přípravky.
Kluci reprezentují náš klub i obec
díky novým tréninkovým dresům
a soupravám, které pořídil fotbalový klub a sponzor přípravky, kterému
ještě jednou děkujeme.
V případě Vašeho zájmu nebo zájmu Vašich dětí se přijďte podívat na
naše tréninky na sokolovně:
Mladší přípravka (ročníky narození 2007-2010) - úterý a čtvrtek od
17.30 hod. Trenéři: Lukáš Frýdek, Jan
Imrich
Starší přípravka (ročníky narození
2004–2006) - úterý a čtvrtek od 16.00
hod. Trenéři: Tonda Přibil, Jan Jaroš
Dětem přejeme krásné Vánoce a
bohatého Ježíška a po zimní přípravě
se těším se na společnou nadcházející
jarní sezónu.
Lukáš Frýdek, trenér
ŽÁCI
si kluci zvykali na větší úroveň jed- hrát. Skóre z těchto zápasů je aktivní
Mladší a starší žáci působí v OP notlivých utkání.
37:26.
okresu Břeclav. Kluci z Moravské NoTrenér Richard Machala
Nejlepším střelcem našeho dorostu
vé Vsi hrají společně s Hruškami. V
je Robin Jančálek, který dal soupeřúm
mladších žácích hrají kluci ročníků
DOROST
9 branek.
2002/03, ale dáváme příležitost i mladDorost hraje okresní přebor a po
Trenér Jenda Zugar
ším hráčům z přípravky aby se otrkali podzimní části soutěže se umístil na
mezi staršími a urostlejšími protihrá- šestém místě tabulky.
MUŽI
či.Výsledkově se klukům vede výborDokázal 5x vyhrát, ale také 6x proA mužstvo zahájilo novou sezóně a svou soutěž vedou, když
nu s velkou obměnou kádšestkrát zvítězili a jen jedru, z dorostu přišli Jan KoFOTBALOVÝ KLUB MORAVSKÁ NOVÁ VES
nou odešli poraženi při skóre
necný, Erik Wunsch, Mar40:13.U starších žáků máme
tin Michálek, Kuba Vajbar a
VÁS ZVE NA
problém s dorazovým ročníz hostováni se vrátili Marikem 2000, kdy máme jen dva
an Petrjanoš a Gregor Mikekluky v tomto ročníku narosa, z Týnce přišel na hostovázení, a proto proti nám většiní v našem dorostu odchovanou nastupují vyspělejší souný Tonda Polák. Naopak na
peři.I kvůli tomuto nedostathostováni odešel Roman Příku hodně využíváme kluky z
kazský a fotbalovou činnost
mladších žáků a nutno říct,
ukončili Roman Zugar a Miže i přes tento hendikep si
chal Vrba. Mužstvo se velmi
vedeme slušně.Kluci jsou na
omladilo a kádr rozšířil, takčtvrtém místě,třikrát vyhráže očekávánibyla celkem opli,čtyřikrát prohráli a jednou
timistická. Mužstvo odstarremizovali při skóre 17:31.
tovalo výborně sedmi body
V zimním období využize tří zápasů, ale poté přišla
jeme možnosti tělocvičny a
ctyř zápasová šňůra porážek
budeme se snažit zapracovat
a velká série zranění, která
hlavně na pohybových,koornás trápila celou sezónu. Vý24.1.2015,začátek ve 20.00 hod.
dinačních a technických nekony mužstva byli jako na
dostatcích, o kterých dobře
houpačce, na jedné straně
Hraje hudební skupina ARCONA
víme.Máme v plánu odehrát
jsme dokázali po bojovném
minimálně tři halové turnavýkonu porazit vedoucí KřeVstupné 130 Kč, masky 80 Kč
je pro mladší i starší žáky s
pice, na druhé straně jsme
Bohatá tombola
velmi kvalitními soupeři.V
doma utrpěli od posledníRezervace míst na Baru u Sokolovny
jarních zápasech se budeme
ho Zaječí debakl 0-4, kdy se
Nejlepší masky vyhodnotí nezávislá porota
snažit ještě více provázat jedfanoušci Moravské o polonotlivé věkové kategorie, aby
čase šli raději dívat na Babi-
III.MAŠKARNÍ PLES
– 14 –
cove dobroty v televizi. Celkově mužstvo hrálo lépe venku než doma, velký problém bylo proměňování šancí.
S Romanem Příkazským nám odešlo
16 branek a to většinou vítězných,to
se muselo na výsledcích prostě projevit, třebaže 5 branek Jendy Konečného v jeho prvním ročníku v mužstvu
dospělých je dobrým příslibem do
budoucna. 20 bodů po podzimu není nakonec špatné, soutěž je tentokrát
velmi vyrovnaná, ale jaro nebude žádná selanka, hráčům musí být jasné, že
zimní přípravu musí odmakat, osobně si myslím, že mužstvo má bodově
i herně navíc než předvedlo, ale musí
se zlepšit tréninková morálka, kdo se
nezpotí na tréninku, tak těžko odjezdí
zapas. Jarní sezóna začne ostře: Březí venku, Hrušky doma - obě mužstva
bojují o záchranu. Nesmíme zkrátka zaspat na startu, jinak se můžeme
dostat do problémů. Při těsných bodových rozestupech v tabulce to bude
asi v jarní sezóně boj až do posledního zápasu, jak o udržení, tak o postup.
Na závěr děkuji všem našim fanouškům za podporu, pevně věřím ze uděláme vše, aby si ji mužstvo zasloužilo,sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Zdeněk Kvapil, vedoucí mužstva
Rybářské závody mládeže ke Dni dětí
V sobotu dne 31. května pořádala Místní organizace Moravského rybářského svazu Moravská Nová Ves
rybářské závody mládeže na rybníku v Mikulčicích.Rybářských závodů se zúčastnilo 25 dětí z Moravské
Nové Vsi, Prušánek a Mikulčic. Slabší účast oproti minulým akcím poznamenalo špatné počasí předešlých dnů.
V sobotu v den konání závodů se po-
časí umoudřilo a byl krásný slunný
den. Vstup byl zdarma a pro děti i jejich doprovod bylo nachystané bohaté občerstvení a velmi hodnotné ceny,
které věnovala místní organizace a také několik sponzorů přispělo nějakými dary.
Hodnocení bylo 1 cm ulovené ryby – 1 bod a jako zvláštní cena byla
vyhodnocena nejdelší ryba .Děti uká-
zaly , že zvládají rybolovnou
techniku a některé nalovily
veliké množství ryb,za které
by se nemusel stydět leckterý dospělý rybář.
1. místo obsadila Maláníková Kateřina nachytala
celkem 819 centimetrů ryb
-819 bodů
2. místo obsadil Maláník
Oldřich nachytal celkem675
centimetrů ryb - 675 bodů
3. místo obsadila Profotová Leona nachytala celkem
397 centimetrů ryb -397
bodů
4. místo za nejdelší ulovenou rybu
obsadila Bušková Lucie – amur bílý o
délce 71 centimetrů
Děti si odnesly od vody spousty nezapomenutelných zážitků a doufám,
že jim toto nadšení vydrží i nadále .
Předseda MO
MRS o.s. Moravská Nová Ves
Helešic Ludvík
Dětský folklorní soubor Jatelinka
Dětský folklorní soubor Jatelinka v roce 2014
rozhodně nezahálel.
Příznivci
jej mohli vidět na mnoha tradičních
akcích v Moravské Nové Vsi, jakými
jsou například Den lidových řemesel, Předhodové zpívání, Vinobraní,
Den seniorů či rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí, ale také
na různých akcích v regionu, například na Tvrdonských národopisných
slavnostech, kde se letos ukázala Jatelinečka.
Soubor ale nevystupuje pouze na
domácí půdě. Jenom letos na jaře se
děti z Jatelinky představily na mezi-
národních folklorních festivalech ve
Zlíně, Veselí nad Moravou a vrcholem
celého jara bylo vystoupení na festivalu ve Strážnici. Mimo
folklorní festivaly
jste
mohli Jatelinku
vidět
například v
Rousínově na
oslavách výročí narození
sběratele lidových písní
Františka Sušila. Tam byla
Jatelinka spo– 15 –
lečně s neoveskýmimužáky.
Nový školní rok Jatelinka zahájila ve vysokém tempu. Nejdříve samo-
statným dvouhodinovým vystoupením v
Brně-Slatině v rámci tamního kulturního
léta, potom na již zmíněném domácím Vinobraní, kde jste mohli slyšet především naši cimbálovou muziku.
Jatelinečka se na podzim ukázala i na Dni
seniorů, Jatelinka potom na setkání ženských sborů O buchtách a milování.
V průběhu podzimu
se pozornost všech členů souboru začala soustředit na 4. Adventní
koncert, který se letos uskutečnil na Mikuláše. Jatelinka i
Jatelinečka si připravila nejenom pásma vánočních koled.
Nejdříve děti z Jatelinečky zazpívaly písničky o sněhulákovi, potom se to na jevišti začalo hemžit čerty z Jatelinky. Na
svůj koncert Jatelinka pozvala také přespolní hosty – baletky z Lužic, dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic, na
závěr programu zahrála cimbálová muzika Ohnica z Uher-
ského Hradiště. Sál byl
vyzdoben jedenadvaceti vánočními stromečky, které přichystaly maminky dětí z Jatelinky, dva stromečky
nazdobily děti z místní
základní školy. Kromě
toho si mohli návštěvníci prohlédnout vánoční dekorace v podobě vánočních stromečků, a také doposud
nezveřejněné fotografie Roberta Vana nafocené pro kalendář
Šohaji, které nám poskytla Jihomoravská
komunitní nadace.
Letošní rok Jatelinka zakončí vystoupením na Svěcení
vína. Dlouhé volno po Novém roce mít ale nebude, protože už 6. ledna se zúčastní Tříkrálového průvodu v Břeclavi.
Všem svým příznivcům dětský folklorní soubor Jatelinka děkuje za pomoc i podporu a do roku 2015 přeje všechno nejlepší.
Mgr. Michaela Blažková
Mažoretky NEONKY
V sobotu (22.11.2014) jsme se zúčastnili v pořadí již třetího ročníku
soutěže IMC. Opět se do sportovní haly želva sjelo několik stovek mažoretek
ze širokého i blízkého okolí, aby změřily síly v tom, co jim jde nejlépe. My
jsme se poctivě připravovaly již od září. Pilně opakovaly a nacvičovaly nové
choreografie. Do Dubňan jsme odjížděly plné nadšení a zvědavosti, jak se
porotě naše výkony zalíbí a podařilo
se nám získat několik medailí i pěkných umístění. Sólo Lucie Žajdlíkové
obsadilo 12. místo a na úplně prvot-
ní počin to nebylo vůbec špatné. Trio
kadetek (Nikol Hřebačková, Kateřina Barančicová a Adéla Škrabalová) si
dokonce stouplo na bednu a holky si
domů odvezly krásné stříbro a postup
do finále. S postupem odjíždělo i seniorské batonové duo Lucie Kavanová a Barbora Opršalová, které skončily šesté. Premiéra mini formace seniorek dopadla celkem úspěšně, na krku
se holkám zaleskla bronzová medaile.
Moc se těšíme, jak se nám seniorky za
rok ještě vylepší a zabojují o zlato, na
které určitě mají. A konečně velká for– 16 –
mace kadetek, kterou musíme neskutečně pochválit za to, s jakým nasazením šly do svého vystoupení. Času na
jeho nácvik nebylo mnoho a Neonečky to zvládly naprosto bravurně. Konkurence je neskutečně vysoká. Bramborová medaile, kterou jsme získaly,
bereme jako povzbuzení do další práce a v dubnu vám to přijedeme ukázat! Dík patří všem rodičům a podporovatelům za úžasnou atmosféru a
podporu.
Brontosauří nabitý podzim
O letošním
podzimu
měly brontosauří
oddíly napilno.
Sotva nám v září začaly první
oddílové schůzky, už jsme vyrazili na
oslavy 40 let od založení celého Hnutí Brontosaurus. Více než petistovka příznivců zeleného zvířete se sjela
do Telče, kde jsme prožili nezapomenutelný víkend. Čekaly nás všemožné
hry a jiné aktivity, večerní koncerty,
divadlo a nechyběla ani pomoc příro-
dě v podobě úklidu černých skládek.
V říjnu následovala naše tradiční akce – čištění a vyvěšování budek
v okolí mikulčických vykopávek a na
anglické aleji. Vše proběhlo v rámci zapojení do celostátní akce 72 ho-
din, která sdružuje kolektivy po celé
republice v dobrém úsilí pomoci nějak
svému okolí.
O podzimních prázdninách jsme
si pak vyjeli na čtyřdenní výpravu do
Ivančic. Letošní oddílový program
je motivován cestováním v zemi šesti ostrovů. Na této výpravě se tak děti
dostaly na Dračí ostrov. Jejich úkolem
bylo porazit vládce draků, který jim
pak vyjevil první indicii potřebnou
v jejich putování za ztraceným sedmým ostrovem, kde žije tajemný čaroděj plnící přání. Výprava byla úspěšná
a úspěšně už jsme
se vydali na ostrovy další.
V listopadu následoval Sběr železného šrotu, který jsme pořádali už
potřetí. Celé dopoledne jsme objížděli
ve dvou dodávkách
obec a sbírali železo, které jste nám
přichystali před své
domy. Několik z vás
také využilo nabízenou možnost, že jim pomůžeme vytáhnout železo z dvorů. Celkem jsme
nasbírali 2289,5kg kg železa. Peníze,
které jsme za železo dostali, použijeme na činnost dětského oddílu Ještěrky, zejména jako příspěvek na dopra-
vu a ubytování dětí na vícedenních
výpravách a na obnovu táborové základny. Chtěli bychom tímto poděkovat všem občanům, kteří nám železo
darovali a také Úřadu Městyse Moravská Nová Ves za poskytnutí místa
na sběrném dvoře, kde jsme si železo
ukládali.
Úplně nejčerstvější akcí je pak listopadová výprava do obce Modrá.
Zde jsme navštívili místní expozici
Živá voda, která návštěvníkům představuje podvodní život našich sladkovodních ryb. Děti byly z pohledu pod
hladinu, který je umožněn díky prosklenému tunelu nadšené. Tento výlet doporučujeme všem, otevřeno mají celou zimu.
A co se chystá v nejbližších dnech?
Děti čeká společná vánoční schůzka spojená s tradičním nadělováním ptáčkům do krmítek. Pro mládež pak pořádáme předvánoční turnaj
v deskových hrách, který se uskuteční
v Mikulčicích 21. 12. A členové oddílu
Ještěrky už se těší na stěhování do nové klubovny ve Výmole, kde se již dokončují práce na její rekonstrukci.
Fotografie z akcí můžete sledovat
na adrese brdoslovacko.rajce.idnes.cz
a pozvánky na akce se pak objevují na
našem facebooku: facebook.com/vlkanibrdo nebo na webu podluzi.brontosaurus.cz.
Ctibor Brančík a Martin Bílík
Bylo jim patnáct, ale před šedesáti léty…
Poznáte některé spoluobčany na
fotografii pořízené u příležitosti šedesátého výročí ukončení základního vzdělání na škole v Moravské Nové Vsi? Snímek byl pořízen 20. září
2014 na dvoře pohostinství u Sečkařů. Musíme si ale uvědomit, že tehdy
do zdejší měšťanské školy chodily děti
nejen z Nové Vsi a Týnce, ale i z Hrušek, Prušánek a Mikulčic. Na sním-
ku jsou občané i z těchto vesnic mimo Prušánčany. Však v té době měly
některé ročníky i čtyři oddělení, takže
se muselo vyučovat na směny. Některé třídy měly dopolední vyučování a
jiné odpolední a příští týden si to proměnily. A učitelský sbor byl převážně
mužský, ženy byly 2-3 ve sborovně…
Na dnešní sraz se z nich dostavil poslední z nich, dnes už 87letý tělocvi-
– 17 –
kář Svat. Rutar z Mikulčic,který zde
působil 37 let, ostatní učitelé z té doby už bohužel opustili naše řady jako
L. Bušek, manželé Čmelíkovi, Jar. Měrotský, p. Jílková, St. Rylka, Jan Preget
a další. Školu opouštěli dnešní oslavenci v době, kdy se prodlužovala povinná školní docházka z osmi na devět
let. Uctili památku těch, kteří už z jejich řad odešli na věčnost a bylo na co
vzpomínat. Musím přiznat,
že mi mezi nimi bylo velice
dobře, zdravím i vás ostatní občany obce, zvláště ty,
které jsem proháněl po hřišti nebo v tělocvičně, dnes
už bych vám stojku neudělal, držte se a buďte dobré
mysli.
Svatopluk Rutar
Úrodný podzim neoveských malířů
svých obrazů a užitého umě- jižní Moravy a rodné obce a v poslední malířka, výtvarnice a peda- ních letech často směřuje k abstrakci.
gožka břeclavského gymnázia
Ing. Josef Horníček
Božena Uhrová (roz. Kostrhunová) a počátkem října
zahájil samostatnou výstavu svých obrazů malíř, výtvarník a grafik
Vojtěch Kalužík. S výstavou svých děl se Kalužík
vrátil do břeclavské synagogy znovu po třinácti
letech a veřejnosti představil retrospektivní výVojtěch Kalužík před jedním ze svých obrazů stavu zahrnující čtyři dez posledního období
sítky svých děl, převážně
akvarelů a olejů, od šedeLetošní podzimní výstavní sezóna
S kurátorkou výstavy Ninou Zháňalovou
Městského muzea a galerie v Břecla- sátých let do současnosti. Uměa
ředitelkou
muzea Alenou Káňovou při zahávi patřila umělcům z Moravské Nové lec se ve své tvorbě inspiruje
jení
výstavy
Vsi. Koncem září představila výstavu především přírodou a krajinou
Hrdinové z náletu na Hodonín…
Psal se rok 1944 a stále častěji by- nost) zasypáni ve sklepě. Pavlu Hřely vyhlašovány letecké poplachy,od 21. bačkovi a Janu Chovancovi se podaúnora dokonce i několikrát denně.To řilo vytrhnout mříže ze sklepního
přes naše území přelétávaly spojenec- okénka a pomohli ostatním zaměstké bombardovací svazky,které starto- nancům Vespolu ze sklepa,aby mohli
valy ze základen v jižní Itálii a mířily na průmyslová
centra ve Slezsku,nebo na
území Saska.Až jednoho
slunečního pondělí 20. listopadu 1944 došlo i na naše
území.To spojenecké bombardéry měly za cíl zaútočit na rafinerie ve Slezsku
u Opavy a pro špatné počasí nenašly cíl a tak si našly
náhradní cíl v brněnském,přerovském,břeclavském
a hodonínském nádraží a Baťových závodech ve
Zlíně.Poprvé se v ten den
Pavel Hřebačka
Jan Chovanec
ozvala siréna v Hodoníně
v 11.27,kdy nad námi přelétaly spo- utéci do nedalekého lesa.Spolu se snajenecké bombardéry a teprve o hodi- žili odvalit kus zdiva,aby vysvobodili
nu později ve 12,25 se rozpoutalo pra- Pochylého z Podivína a usilovali ještě
vé peklo.Během sedmi minut spadlo pomoci řediteli podniku a jeho manna město 451 bomb,z nich byla rov- želce,ti ale už nejevili známky života,ná stovka časovaných a ty vybucho- když v tom okamžiku v jejich bezprovaly až do 24. listopadu.Zasažena byla střední blízkosti explodovala fosforečhlavně severní část města,poškozeno ná bomba.Jan Chovanec byl mrtev na
bylo 1035 domů,z toho 103 úplně zni- místě.Pavla Hřebačku s těžkým zračených,zahynulo 179 osoba mezi nimi něním převezli do nemocnice v Uheri dva hrdinové této válečné tragédie - ském Hradišti,kde ale 23. listopadu
Jan Chovanec a Pavel Hřebačka.
skonal.Oba doplatili na to,že obětavě
Za náletu byli zaměstnanci společ- pomáhali svým spolupracovníkům,anosti VESPOL (Velkonákupní společ- by se zachránili a sami za svou oběta– 18 –
vost zaplatili vlastními životy. Takoví
lidé jsou dle mého mínění hrdinové,
a proto o nich píši,aby jejich hrdinný
čin nebyl zapomenut, a právě oni by si
zasloužili in memoriam vyznamenání
nejvyšší.
Jan Chovanec se narodil 24. listopadu 1914 v Hodoníně,byl vyučen obchodním příručím a v roce 1939
se přiženil do Mikulčic,jeho ženou se stala Ludmila Stejskalová,10. července 1940 se jim narodil syn
Ivan.Ve svých třiceti letech
zanechal šestadvacetiletou
vdovu se čtyřletým synem.
Pavel Hřebačka se narodil 14. dubna 1913 v Moravské Nové Vsi,po absolvování měšťanské školy
v Moravské Nové Vsi navštěvoval dvouletou obchodní školu
v Hodoníně a byl přijat do kanceláře
Velkonákupní společnosti,kde se stal
účetním.V roce 1940 se oženil s Ludmilou Kovaříkovou, měli spolu dvě
děti Ludmilu a Pavla.Pavel Hřebačka
utrpěl těžká zranění,byla mu utržena
část levé ruky,měl četné popáleniny a
smrtelné poraněné kyčelního kloubu
Bylo by dobře tento obětavý a hrdinný čin Josefa Hřebačky a Jana Chovance zachovat pro budoucí pokolení!
Svatopluk Rutar
ZakáZková
výroba
Z nereZi
a hliníku
Jiří Hlavňovský
Tel.: 773 459 533
Geodetická kancelář
Ing. Pavel Grée
Svařujeme
nerez, hliník
50054a
Zabýváme se především:
• Nádobami na víno
s plovoucím víkem
a klasické nebo do kvelbu.
• Kotle na „povidla“
z trnek, meruňek.
• Zábradlí, reklamní
stojany a další.
Krásné Vánoce
a šťastný nový rok
přeje všem
Jiří Hlavovský
poskytuje vyhotovování
geometrických plánů,
vytyčení hranic pozemků a jiné,
dle cen obvyklých.
Informace na
[email protected]
nebo na telefonu
777 685 887
Výbava nádrže:
• Plovoucí víko se vzdušnicí,
pumpička s manometrem.
• Materiál DIN 1.4301 III D
leštěný, venkovní povrch
kroužkovaný.
• Vnitřní povrch III D leštěný.
DARUJTE RELAXACI!
Koupím rodinný dům
v Moravské Nové Vsi,
Blíží se vánoční čas, neváhejte a darujte svým blízkým
relaxaci v salonech Avanti Nail & Spa, formou dárkového
poukazu, v hodnotě, která Vám bude vyhovovat. Poukaz lze
využít na libovolné služby v našich salonech, jako např.: pedikúra,
manikúra, thajská masáž nohou a nyní NOVĚ revoluční metodu
lakování přírodních nehtů SHELLAC CND (vytvrzení laku za 2
minuty, nepoškozuje nehty, dlouhodobý lesk, až 3 týdny
nošení bez poškození).
se zahrádkou
i k možné rekonstrukci.
Tel. 604 126 290
Lucie Nowak (Komosná)
AVANTI Nail&Spa, U Trati 93, Moravská Nová Ves, tel: +420 773 578 029
AVANTI Nail&Spa, Sady 28. října 4, Břeclav, tel: +420 773 578 029
– 19 –
KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ
PROVÁDÍME:
 Klempířské, pokrývačské, tesařské práce
 zednické práce - opravy komínů
 rekonstrukce a opravy střech

montážní střešních oken
Sleva na vybrané střešní tašky až 45%.
Kontejnerová doprava 5 tun. Tel: 608 958 021, 774 427 560
Střechy Hlaváč
Moravská Nová Ves 447
tel.: 602 727 560
ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
Váš spolehlivý internet!
T: 603 774 491
[email protected]
Zpravodaj Moravské Nové Vsi vydává Městys Moravská Nová Ves. Zaregistrováno MK ČR E 13308. Odpovědný redaktor: Bc. Petra Frýdková.
Uzávěrka tohoto čísla 30. 11. 2014. Vychází nákladem 1 000 kusů, neprodejné. Redakce si vyhrazuje právo články upravovat. Příjem inzerce
a článků na úřadě městyse, ve schránce na úřadě nebo e-mail: [email protected] Tiskárna Pálka, Břeclav.
– 20 –

Podobné dokumenty