Střední odborná škola obchodu, užitého umění a

Komentáře

Transkript

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a
Střední odborná škola
obchodu, užitého umění a designu,
Plzeň, Nerudova 33
Plzeň, červen 2012
Kateřina Havlová, 2. V, Výtvarná příprava – klauzurní práce, malba akrylem
Redakční rada:
Ilustrace:
Mgr. Marie Klesová, Mgr. Taťána Vroblová, Mgr. Hana Kubálková
Jako ilustrace byly použity fotografie prací žáků školy.
„Nejsem dost mladý na to, abych věděl všechno.“
Oscar Wilde
Slovo ředitelky
Mozaika letošního školního roku se může zdát na první pohled sestavená stejně, jako v předešlých
letech. Jednotlivé měsíce obsáhly podobné aktivity, soutěže, exkurze či výstavy.
Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy
Ale rituál školního roku je stejně tak proměnlivý. Mění se lidé i okolnosti, další a další absolventi opouštějí
naši školu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem a zároveň i s nadějí, že jim usnadní jejich
další cestu. To, co je stejné, neznamená vždy stagnaci. Chtěla bych věřit, že naše střední škola vytváří
stabilitu, jistotu i perspektivu v nabídce oborů a v úrovni výuky, kterou poskytujeme.
Když jsme 1. 9. 2011 zahájili školní rok, bylo to pouze dva dny poté, co jsme v Mariánské Týnici převzali
cenu za 3. místo v soutěži o nejúspěšnější SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010/11. Na zahajovací poradě
ředitelů SŠ nám ji předal pan Jiří Struček, náměstek hejtmana a radní pro oblast školství, mládeže
a sportu. Chápeme tuto cenu jako jistý závazek kvality, kterou bychom rádi i nadále poskytovali
ve standardních i nestandardních činnostech obvyklých pro střední školu.
Na stránkách této ročenky následují příspěvky, které přibližují práci jednotlivých předmětových komisí.
Ráda bych se v úvodu věnovala alespoň některým nejzajímavějším aktivitám.
V lednu naše škola organizovala, za podpory Plzeňského kraje, již 16. ročník soutěže REGION 2012 –
určené žákům středních odborných škol. Soutěž se konala ve třech kategoriích, I. soutěž žáků v odborných
dovednostech oborů aranžér a prodavač, II. soutěž žáků v odborných dovednostech uměleckých oborů,
III. soutěž žáků v odborných znalostech oborů zaměřených na cestovní ruch.
Žáci 1.–3. ročníků se zúčastnili obnovené tradice Olympiád v českém jazyce. Překvapením byl zájem
žáků 1. ročníků o tuto akci. Naprosto mimořádné bylo divadelní přestavení Romeo a Julie, které v žácích
snad i díky vynikajícímu obsazení herci plzeňské scény zanechalo hluboký dojem.
Tradicí se stávají jazykové soutěže. V němčině jsme získali 2. místo v krajském kole a v ruštině 1. místo
v krajské soutěži v obou kategoriích a 2. místo v oboru sólové recitace. Žáci se s učiteli znovu dostali
na vzdělávací pobyt do Velké Británie.
Naše mezinárodní spolupráce se neustále rozrůstá. Běží program výměnných pobytů v Německu
a zahájili jsme první společné německo-česko-slovenské setkání v Detvě věnované dobrovolnictví.
Nově spolupracujeme s partnery ve Švýcarsku.
Snažíme se rozvíjet povědomí žáků o dějinách 20. století v projektu Příběhy bezpráví, i v projektu
věnovanému menšinám. Snažíme se primárně dbát o to, aby žáci vůbec znali lépe nejnovější dějiny.
V oblasti ekonomických předmětů učíme žáky tak, aby měli co nejlepší možnosti praktického uplatnění.
Kromě soutěže v psaní na klávesnici jsme se velmi úspěšně umístili ve fiktivním výběrovém řízení
na pracovní pozice dispečer dopravy, účetní nebo manažer zakázek ve Fiktivním výběrovém řízení
pořádaném třemi subjekty. Úspěšní maturanti, kteří zpracovali praktickou maturitní zkoušku v programu
Money S3, převzali certifikáty z účetnictví.
Zájemcům v oboru cestovní ruch jsme po jejich úspěšné maturitní zkoušce nabídli možnost získat
osvědčení pro výkon průvodcovské činnosti. K jeho získání prošli absolventi ústní i písemnou zkouškou,
včetně jazykové, a prakticky předvedli činnost průvodce cestovního ruchu na prohlídkové trase.
Naše škola má ovšem nejen ekonomické a obchodní obory, ale i obory umělecké. Jejich činnost je
zrovna tak bohatá. Ve školním roce 2011/12 jsme rozšířili nabídku oborů propagačního výtvarnictví
na Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorbu. V rámci výuky se žáci zapojili do mnoha
soutěží. První místo jsme získali např. v grafické soutěži o návrh plakátu ITEP 2012. V soutěži Evropa
5
ve škole 2012 získaly v celostátním kole nejvyšší ocenění plakáty žáků 3. ročníku.
V listopadu 2011 vystavovali žáci své práce v mázhauzu plzeňské radnice. Zakázka Ceny pro službu byla
výzvou pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci vyrobili prototypy čtyř z vybraných návrhů a ty jsou již zadány do výroby.
Řada dalších soutěží a akcí se objevuje v naší ročence na stránkách věnovaných uměleckým oborům.
Jiří Struček, náměstek hejtmana PK pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomika zahajuje soutěž REGION 2012
Závěr školního roku patřil v květnu maturitám. Letos maturovalo 131 žáků v pěti třídách a čtyřech
oborech 4. ročníku. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům jsme realizovali
v prostorách Ateliérů Nerudovky ve dnech 18. a 19. června 2012.
Zmínila jsem se již o rozšiřování nabídky uměleckých oborů. Děláme vše pro to, abychom mohli nabídnout
žákům aktuální obory výuky a moderní prostory s kvalitním vybavením. Proto v dubnu až červnu 2012
vznikl projekt Školní studio Nerudovka. Jde o investiční projekt rozvoj odbornosti a propojení výuky s praxí
ve Školním studiu z regionálního operačního programu NVTJ Jihozápad. Jeho cílem je vystavět a vybavit
nové prostory pro výuku nově zaváděných oborů Design interiéru a Multimediální tvorba. Chceme vytvořit
pro žáky místo, kde by mohli pracovat s moderními nástroji jako např. kalibrační sonda, stolní a filmový
skener apod. Studio by mělo simulovat celý proces tvorby od návrhu až po finální výrobek. Žáci by měli
poznat a zkusit nejen výrobu samu, ale naučit se při realizaci produktu i ekonomicky uvažovat. Studio
tohoto typu se již používá ve školách obdobného typu např. v Praze. Mělo by umožnit žákům pracovat
v malých skupinách podobných pracovnímu týmu. Chtěli bychom rozšířit naši spolupráci na další
školy, na podporu neziskových organizací apod. Vybavení, které v rámci tohoto projektu získáme, se
bude pohybovat v ceně 22 888 079 Kč, věříme ovšem, že tato částka bude smysluplně využita. Náš
projektový záměr byl již schválen Plzeňským krajem, ale výsledky schválení projektu jako takového se
dozvíme až v polovině září 2012.
Když jsem na začátku svého úvodu zmínila mozaiku akcí a aktivit, mluvila jsem vlastně o obrazu školy.
Doufám, že naše škola i z vnějšku působí jako živý a vyvíjející se subjekt. Chceme si udržet dobré jméno,
získávat stále lepší renomé, chceme žákům dát co nejlepší profesní základ, takový, jakým má dobrá
střední odborná škola disponovat a děkujeme všem, kdo nás v tom podporují.
Mgr. Marie Klesová
ředitelka školy
Úspěšný tým žákyň naší školy v soutěži REGION 2012 ocenila JUDr. Jaroslava Havlíčková,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PK a ředitelka školy Mgr. Marie Klesová. Členky týmu zleva
Petra Štroblová, Michaela Vrbová, Alena Bittenglová
Hlavní budova školy v Nerudově ulici a Ateliéry Nerudovky pro umělecké obory na Klatovská třídě v Plzni na Borech
6
7
Seznam pracovníků
Vedení školy
Mgr. Marie Klesová
Mgr. Marie Grimpliniová
Mgr. Lenka Široká
Jitka Dostálová
Gabriela Pavlátová
Ředitelka školy:
Zástupkyně řed. pro teoretické vyučování:
Zástupkyně řed. pro praktické vyučování:
Vedoucí pro technickoekonomický úsek:
M, IT
ČJ, VV
ČJ, ON, AP
OV
Sbor pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012
Pedagogický sbor
Bečvář Pavel, BcA.
Benešová Jaromíra, Mgr.
Borkovcová Markéta, Mgr.
Boušková Martina, Mgr.
Brožová Zdena
Cabálek Jiří, Mgr.
Cisler Miroslav, Mgr.
Coufalová Hana, Mgr.
Dostal Martin, Ing.
Duchková Dana, Mgr.
Eder Zdeněk, Mgr.
Hadingerová Dana, Mgr.
Holý Luděk, Mgr.
Hrubá Světlana, Mgr.
Chaloupková Tereza, MgA.
Jandová Lada, Ing.
Ježková Danuše, Ing.
Kapicová Ivana, Ing.
Khinová Jana, Bc.
Klíma Jaroslav, Ing.
Koldovská Alena
Křížová Hana
Kubálková Hana, Mgr.
Kyrylová Mariya, Ing.
Lauseckerová Jitka, Ing.
Ledvinková Naděžda, Mgr.
Lepičová Eva
Lisnerová Ivana, Ing.
Lisnerová Magdalena, Ing.
Lukavský Jindřich, Mgr.
Odborné umělecké předměty
ČJ, VV
AJ, RJ, NJ
M, CH
OV
F, IT
TV, ON
NJ, AJ
Odborné umělecké předměty
ČJ, NJ
M, CH
AJ, RJ
ČJ, HV, AJ
ČJ, ON
Odborné umělecké předměty
Odborné předměty
Odborné předměty ekonomické
Odborné předměty ekonomické
AJ
Odborné umělecké předměty
OV
OV
RJ, D, NJ, PRŮV.
Odborné předměty ekonomické
Odborné předměty
TV, Z
OV
Odborné předměty ekonomické
Odborné předměty
Odborné umělecké předměty
9
Mašek Jan, PhDr., Ph.D.
Mečárová Jaroslava
Míková Eva, Mgr.
Míkovcová Hana, Mgr.
Odborné umělecké předměty
OV
ČJ, D
ČJ, NJ
RJ, AJ, TV
Odborné umělecké předměty
Odborné předměty
FJ, ŠJ, NJ
M, F
Odborné umělecké předměty
ČJ, PG
Odborné umělecké předměty
Odborné umělecké předměty
FJ, ŠJ, AJ
OV
Odborné umělecké předměty
IT
TV, ON
Odborné umělecké předměty
OV
Odborné předměty ekonomické
Odborné umělecké předměty
ČJ, VV, AJ
AJ
Odborné umělecké předměty
ČJ, NJ
Němečková Zdeňka, Mgr.
Němejc Tomáš, Mgr.
Nezbedová Věra, Ing.
Nováková Romana, Mgr.
Petrášová Ivana, Mgr.
Petříková Jana, MgA.
Preislerová Věra, Mgr.
Rous Štěpán, MgA.
Sadská Monika, Mgr. et BcA.
Skoblová Edita, Bc.
Skopalová Marcela
Stehlík Petr, MgA.
Šlaisová Jarmila, Mgr.
Štverák Vladimír, Mgr.
Švejda Pavel, MgA. et Mgr.
Uhrová Lenka
Valešová Svatava, Ing.
Vostárek Jan, Mgr.
Vroblová Taťána, Mgr.
Zajícová Kateřina, Mgr.
Zemanová Pavlína, MgA.
Ždimerová Jana, Mgr.
Provozní a správní zaměstnanci
Kristýna Kacerovská, 3. V, 3D Modelování – návrh kancelářských potřeb
10
Hadrbolec Jan
Reitl Tomáš
Kohoutová Ivana
Marková Lucie
Žembová Jaroslav
Bojo Jiří
Ševčíková Věra
Berka Josef
Tyml Jaroslav
Linková Monika
Boučková Annemaria
Jáchimová Eva
Laubová Olga
Škardová Libuše
správce ICT
správce ICT
finanční účetní
mzdová účetní
samostatná administrativní pracovnice
vrátný
vrátná
školník
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
11
Seznam žáků ve školním roce 2011/2012
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání s maturitní zkouškou – Grafický design
1. GD – Třídní učitel: Mgr. Jan Vostárek
Bejvl Michal
Beková Eliška
Beranová Ivana
Bittnerová Katrin
Copacinschi Ana
Dušková Lucie
Fišerová Barbora
Godawová Tereza
Havlová Lucie
Holubová Alžběta
Kellerová Barbora
Klášterková Marie
Kubánková Zuzana
Kufnerová Karolína
Langová Silvie
Martínková Michaela
Němcová Tereza
Pejzlová Vlasta
Rendlová Aneta
Rubáš Štěpán
Slanař Karel
Sochorová Marie
Suchá Monika
Šantorová Barbora
Šmídková Nikola
Šťastný Václav
Šubrová Radka
Takáčová Anna
Tobišková Kateřina
Váchalová Michaela
Vlasatý Adam
2. V – Třídní učitel: MgA. Pavel Švejda
Beneš Michael
Černá Petra
Drozná Šárka
Ďurina Jan
Felberová Markéta
Frühbauerová Lenka
Fugger Andreas
Gyrová Adriana
Hajžmanová Alena
Havlová Kateřina
Holečková Šárka
Hošková Alena
Hrachovcová Kateřina
Ježková Sylva
Kaasová Helena
Knoppová Anna
Košanová Lucie
Kováříková Nikola
Králová Pavlína
Lindová Lucie
Moulisová Veronika
Plassová Inesa
Remešová Lenka
Sedláková Karolína
Kateřina Jeřábková, 1. MI, Prostorový design – textilní hračka
12
13
Sládková Karolína
Strnadová Marie
Šedová Tereza
Štefková Tereza
Štumpfová Daniela
Švandová Kristýna
Váchová Eliška
Rašková Monika
Saska Zdeněk
Sefzigová Barbora
3. V – Třídní učitel: Mgr. Tomáš Němejc
Andělová Magdalena
Bachová Andrea
Blažek Jan
Bočanová Barbora
Boháč Matěj
Císlerová Patricie
Doskočilová Nikola
Dvořáková Adéla
Fleisigová Barbora
Hrachová Michaela
Obor vzdělání s maturitní zkouškou
Ekonomika a podnikáni – cestovní ruch / zahraniční obchod
Chalupová Tereza
Jenčíková Lucie
Kacerovská Kristýna
Kopfová Lenka
Košová Jana
Koťátko Václav
Krbcová Pavlína
Martínková Barbora
Mudrová Kamila
Pejřimovská Tereza
Peřinová Eliška
Přibáňová Adéla
Schejbalová Barbara
Slavíková Lucie
Soukupová Klára
Štaifová Veronika
Váně Jáchym
Voříšková Lucie
Zavadil Vít
Obor vzdělání s maturitní zkouškou – Design interiéru a Multimediální tvorba
1. CR – Třídní učitelka: Ing. Mariya Kyrylová
Anton Lukáš
Bíbová Dominika
Bouda Pavel
Caltová Dominika
Fárková Kateřina
Hlavatá Michaela
Hnídková Žaneta
Hodková Kateřina
Jeřichová Klára
Karabová Denisa
Kavková Iveta
Kolářová Kristina
Konečná Eva
Králová Iveta
Krocová Iveta
Kuncová Karolína
Machová Eva
Matějková Kateřina
Meierová Zuzana
Menclová Tereza
Michálková Nikol
Modrová Kateřina
Radová Tereza
Ronešová Nicole
Súkeníková Adéla
Šišková Tereza
Štrosová Kristýna
Švarcová Jana
Topinková Mirka
Urbanová Kristýna
Vavrová Monika
Zámečníková Nikola
Lásková Zdeňka
1. MI – Třídní učitelka: Mgr. Taťána Vroblová
1. ZO – Třídní učitelka: Mgr. Ivana Petrášová
Bílková Lenka
Blažková Jesika
Bobková Kateřina
Černá Veronika
Fajfrová Simona
Fencl Dominik
Houbová Kateřina
Hrábková Lenka
Jarošová Renáta
Jeřábková Kateřina
Jungwirthová Kateřina
Kelovská Klára
Kotková Kateřina
Kotorová Markéta
Maljuk Jakub
Nová Kristýna
Racková Markéta
Rosenbaumová Jitka
Řeřichová Lucie
Straková Anna
Sváta Lukáš
Šeflová Denisa
Táborský Karel
Tauschová Klára
Tesařová Lucie
Topinková Zuzana
Ungrová Dominika
Urešová Markéta
Veverková Lucie
Vítková Karolína
Wöllnerová Jitka
Stichenwirthová Anna
Andoniadisová Simona
Faitová Barbora
Fürychová Jitka
Hájková Vendula
Holý Ladislav
Huleš Jan
Ježková Tereza
Košťal Josef
Kotorová Kristýna
Kučová Tereza
Langmajerová Aneta
Malafová Aneta
Matysová Michaela
Meczlová Veronika
Mencl Patrik
Muláková Dominika
Oncirková Lucie
Pašková Jana
Perlíková Michaela
Plecitá Kristýna
Poková Adéla
Starinský Lukáš
Šimáková Šárka
Šindelková Radka
Špaková Tereza
Tomášková Petra
Ulíková Petra
Váchalová Jana
Vaňková Lenka
Veitová Markéta
Biedermannová Žaneta
Obor vzdělání s maturitní zkouškou – Propagační výtvarnictví
2. CR – Třídní učitelka: Mgr. Hana Kubálková
4. V – Třídní učitelka: Mgr. Monika Hubatá
Bradnová Hana
Čábalová Magdalena
Černá Jana
Červinková Lenka
Kelovský David
Kovácsová Jana
Kuklová Laura
Kupilíková Michaela
Langmajerová Veronika
Nováková Jana
Peroutková Anna
Polívka Jan
Sedláčková Nicole
Skalová Jana
Skalová Karla
Syřínková Veronika
Šmolíková Kateřina
Štítkovec Josef
14
Šulová Denisa
Švehla Ladislav
Ulčová Tereza
Váchalová Klára
Vachtová Blanka
Vaňková Michaela
Zajícová Eva
Čásová Lucie
Svobodová Šárka
Baumruková Ivana
Bradová Adéla
Čejková Kristýna
Dulíková Pavlína
Dvořáčková Kateřina
Hesová Tereza
Hlinková Lucie
Holasová Kristína
Kabourková Andrea
Kavanová Martina
Kraus Dominik
Krocová Karolína
Krtičková Lucie
Kudrnová Dominika
Kupec Michal
Lednická Kateřina
Lusk Vojtěch
Michlová Michaela
Plimlová Klára
Řežábková Monika
15
Sedlecká Martina
Sladká Michaela
Stěhule Jiří
Šilhová Iveta
Šlesinger Michal
Špirochová Barbora
Velíšková Denisa
Vorlíková Iva
Žornová Melisa
Plešincová Adéla
2. ZO – Třídní učitelka: Ing. Ivana Lisnerová
Čadek Martin
Černá Karolína
Dobiášová Adéla
Fischerová Michaela
Charvátová Tereza
Kalčíková Lada
Kalodová Kamila
Kantorová Kristýna
Konopíková Ilona
Kotorová Karolína
4. CR – Třídní učitelka: Ing. Svatava Valešová
Kovandová Klára
Králová Zuzana
Krbcová Lucie
Kubalová Denisa
Lavore Sandra
Macháčková Monika
Mannová Stefanie
Prokopius Petr
Rozhoňová Andrea
Šatrová Alexandra
Šimonová Denisa
Šímová Kristýna
Štumpová Kateřina
Žďánská Lucie
Jadlovská Tereza
Tóthová Michaela
Šustrová Veronika
Trávová Lenka
Albl Ondřej
Bittenglová Alena
Boudová Denisa
Bretschneiderová Kristýna
Čmolíková Lucie
Dbalá Kristýna
Dušková Lucie
Frýbertová Barbora
Hájková Karolina
Havranová Monika
Hlávková Kateřina
Houšková Adriana
Husárová Kateřina
Yankov Yanko Minkov
Konarská Kateřina
Kozáková Nikola
Malafová Petra
Martínek Daniel
Neužilová Denisa
Petrželková Michaela
Skočovská Aneta
Šandorková Růžena
Šedivcová Veronika
Ševčíková Nikola
Šiková Magdaléna
Štroblová Petra
Švamberk Ondřej
Turečková Lenka
Vránová Jana
Zadražilová Aneta
Hrubá Kristýna
3. CR – Třídní učitelka: Mgr. Světlana Hrubá
4. ZO – Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Němečková
Dvořáková Simona
Fidlerová Romana
Gajdošová Barbora
Hájková Martina
Harantová Jessica
Hauerová Klára
Jakoubková Tereza
Karbanová Eva
Klinerová Nikola
Klůsová Lucie
Kopejtková Kristýna
Koptíková Jana
Koutská Nikola
Kuglerová Tereza
Mecová Alice
Mikšátková Markéta
Minaříková Marie
Prachařová Lidmila
Prantlová Sára
Procházková Nikola
Slavíčková Aneta
Stopková Kateřina
Szüllöová Lucie
Tesařová Tereza
Tomášek Václav
Tomášková Lucie
Vanická Pavlína
Vašíčková Petra
Veselá Petra
Vrbová Michaela
Cinková Veronika
Marešová Karolína
Armerová Jolana
Bláhová Alžběta
Bláhová Kristýna
Elweinová Petra
Hadroušková Iveta
Hájková Simona
Hofmeisterová Michaela
Holíková Lucie
Houšková Nikola
Koppová Erika
Kosová Magdaléna
Kučerová Monika
Melková Iveta
Nováková Petra
Ondruš Phillip-Paul
Oudová Barbora
Palečková Markéta
Pavlíčková Klára
Procházková Kateřina
Růžička Martin
Ryšavý Tomáš
Smolová Gabriela
Sobota Tomáš
Straková Veronika
Šilhavá Kateřina
Vávra Ondřej
Zmeškalová Pavla
Sterlyová Simona
Ledvinová Michaela
Pflégrová Petra
3. ZO – Třídní učitelka: Mgr. Eva Míková
Obor vzdělání s maturitní zkouškou – Ekonomika vnitřního obchodu
Aschenbrennerová Alena
Bešková Michaela
Čech Roman
Čermáková Aneta
Fialová Kateřina
Hájková Kateřina
Chlumecká Tereza
Chromá Kateřina
Jílková Lucie
Jílovec Patrik
Jurčová Denisa
Karlíčková Věra
Kučerová Barbara
Mašková Helena
Mazuchová Patricie
Pánková Kristýna
Ptáčníková Kateřina
Rollbergová Anna
Sokolová Nikol
Škoulová Eliška
16
Šlegl Libor
Tejčková Hana
Tomanová Andrea
Urbanová Monika
Váchalová Lucie
Vojtová Kateřina
Neumannová Nikola
Soukupová Hana
Lindauerová Michaela
Čech Daniel
1. VO – Třídní učitelka: Ing. Danuše Ježková
Alešová Marie
Bardounová Lucie
Bittnerová Adéla
Gabrielová Věra
Hucl Jiří
Jonášová Martina
Kliková Nikola
Kokošková Petra
Korbelová Monika
Kučerová Tereza
Mizlerová Kristýna
Pechmanová Dominika
Podhráská Tereza
Podracká Veronika
Polata Matěj
Pražská Anna
Procházková Kristýna
Reinerová Monika
Stuchlová Nikola
Svobodová Monika
Tolarová Sabina
Turečková Jana
17
Turková Adriana
Valečková Anna
Vartlíková Veronika
Veselá Andrea
Viktorin Tomáš
Vlčková Michaela
VU DUC TU
Horníková Andrea
Bartáková Petra
2. VO – Třídní učitelka: Ing. Ivana Kapicová
Bláhovcová Jaroslava
Brejchová Lucie
Červená Nikol
Dlouhá Anna
Doležalová Kristýna
Frančová Lucie
Hřebcová Kristýna
Jamborová Aneta
4. OB – Třídní učitelka: Ing. Jitka Lauseckerová
Janotová Klára
Kroftová Monika
Macková Ladislava
Podhráská Klára
Podzimková Lucie
Rosová Vendula
Skořená Karla
Sladká Eva
Švecová Michaela
Vildmanová Michaela
Vrba David
Wohlgemuthová Petra
Jankovcová Eva
Kudějová Anna
Kunzeová Nicole
Kohoutková Kristýna
Adamcová Tereza
Baslová Martina
Bílá Jarmila
Boháčová Linda
Bošek Karel
Boudová Veronika
Bučko Tomáš
Černá Nikola
Dlauhá Kristýna
Drugdová Ivana
Dyntarová Petra
Filipová Markéta
Fořtová Nikola
Frolík Jan
Hlavsová Kateřina
Houška Josef
Hrbková Daniela
Ivaničová Aneta
Jílková Tereza
Kassalová Tereza
Klas Jiří
Kučerová Markéta
Marvánková Marie
Mukan Maryana
Pechátová Karolína
Šlouf Michal
Šupová Kristýna
Obor vzdělání s maturitní zkouškou – Obchodník
Obory vzdělání s výučním listem
3. O – Třídní učitelka: Ing. Magdalena Lisnerová
Angermayerová Nicole
Černá Adriana
Hailová Adéla
Hrdinová Tereza
Janálová Andrea
Janková Lucie
Kolářová Martina
Kučerová Dominika
Lašťovková Alena
Leová Nicola
Lužová Aneta
Machačná Kateřina
Marková Veronika
Míková Kateřina
Novák Vratislav
Pechmanová Nikola
Peteříková Eliška
Petrák Lukáš
Pivoňka Adam
Raitmayer Jan
Říhová Petra
Sedláčková Aneta
Schleiss Jan
Soukup Miroslav
Soušková Petra
Šmolíková Veronika
Šulcová Barbora
Týmlová Hana
Vejvodová Kateřina
Volfová Denisa
Volínová Nikola
Jemelina Anastázie
4. OB – Třídní učitelka: Ing. Věra Nezbedová
Bradová Tereza
Fischer Jakub
Fuchsová Nikola
Hartmannová Aneta
Hernandezová Roxana
Igerská Alžběta
Javorský Petr
Joklová Jennifer
Kirschnecková Paola
Kolařík Jakub
Kopřivová Michaela
Krejčová Martina
Lanzendorfová Markéta
Laudonová Barbora
Marková Michaela
Mencl Petr
Navrátilová Denisa
Peroutka Petr
18
Poppová Zuzana
Prchlíková Nikola
Sláma Petr
Šmíd Karel
Štenglová Ivana
Vakeš Jaroslav
Valenta Jakub
Obor vzdělání s výučním listem v denní formě vzdělávání – Aranžér/Aranžérka
1. A – Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Ledvinková
Ajazi Barbora
Bláhová Renáta
Bubnová Kristýna
Drábková Veronika
Frána Oldřich
Gregorová Kristýna
Hefrt Lukáš
Hirschfeldová Kateřina
Hodanová Kristýna
Hořanová Adéla
Karlovská Renáta
Kašparová Veronika
Kaziová Iveta
Kotlárová Lucie
Křížková Martina
Leitlová Lucie
Machová Petra
Moucha Marek
Noska Marek
Nováková Nikola
Ottová Tereza
Panc Petr
19
Pašková Markéta
Poláčková Marcela
Suchá Patrycja
Špačková Jana
Šperlová Anna
Tolarová Adriana
Václavová Kristýna
Vidličková Nikola
Botošová Silvia
Haala Josef
2. A – Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Šlaisová
Alija Sandra
Čechová Michaela
Durčak Jakub
Erhardová Jitka
Hoholková Dominika
Hornerová Klára
Hrubá Veronika
Hyžáková Tereza
Jílková Kristýna
Kloudová Štěpánka
Kopačová Hana
Langmeierová Terezie
Lendělová Petra
Matoušová Jitka
Medková Klára
Neubauerová Anna
Nguyen Minh Huyen
Nováková Vladěna
Procházka Adam
Sedláková Martina
Šašková Wendy
Šmídová Štěpánka
Titěrová Božena
Valentová Lucie
Volková Eliška
Vomáčková Klára
Votýpková Michaela
Vrbová Miroslava
Vrbová Veronika
Žáček Jan
3. D – Třídní učitel: Mgr. Vladimír Štverák
Beránková Lucie
Berbr Ondřej
Böhmová Štěpánka
Čimera Radek
Fastová Lucie
Fornůsková Veronika
Fučková Michaela
Groskopfová Klára
Hrdinová Lucie
Hynková Markéta
Juhová Jaroslava
Kaislerová Markéta
Korbel Štěpán
Kotlanová Jitka
Královcová Andrea
Kubešová Nikola
Lepší Martin
Marek Václav
Marešová Lucie
Navrátilová Petra
Rousová Anežka
Růžková Lucie
Sikytová Barbora
Smačková Nikola
Spitzbartová Anna
Svoboda Tomáš
Šafránková Michaela
Ševčíková Kristýna
Tichý Tomáš
Uher Ondřej
Valečka Jan
Vojtová Nikola
Vrzáková Daniela
Korbová Karolína
Ivana Beranová, 1. GD, Písmo – klauzurní práce – typografická kompozice, malba akrylem
Lucie Jenčíková, 3. V, Digitální fotografie – krajina zpracovaná technologií HDR
20
21
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012
Ve školním roce 2012/2013 otevíráme tyto obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
Grafický design, do kterého bylo přijato 34 žáků;
Multimediální tvorba, do kterého bylo přijato 17 žáků;
Design interiéru, do kterého bylo přijato 14 žáků;
Ekonomika vnitřního obchodu, do kterého bylo přijato 27 žáků;
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, do kterého bylo přijato 32 žáků;
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, do kterého bylo přijato 32 žáků;
a tyto obory středního vzdělání s výučním listem:
Prodavač – Prodavačka, do kterého bylo přijato 10 žáků,
Aranžér – Aranžérka, do kterého bylo přijato 24 žáků.
Přijímací komise pracovala v následujícím složení:
Mgr. Marie Klesová, Bc. Jitka Dostálová, Mgr. Marie Grimpliniová, Mgr. Lenka Široká, Mgr. Tomáš Němejc, ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
zástupkyně ředitelky
zástupkyně ředitelky
vedoucí uměleckého oboru
Sylva Jeřková, 2. V, Výtvarná příprava – fantastická zoologie, kresba fixem
Alena Hošková, 2. V, Prostorový design – realizace ceny pro festival Finále Plzeň 2012
22
23
Maturitní zkoušky – školní rok 2011/2012
V letošním školním roce se maturitní zkoušky podruhé konaly podle nových pravidel. Žáci skládali
společnou (státní) část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (angličtiny
nebo němčiny) nebo matematiky a profilovou (školní) část maturitní zkoušky, zaměřenou na odborné
předměty.
Zároveň letos poprvé maturovali žáci, jejichž vzdělávání proběhlo podle ŠVP. Jedná se o tyto obory
vzdělání: obor Ekonomika a podnikání – ŠVP: Ekonomika a podnikání – cestovní ruch (třída 4. CR),
ŠVP: Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod (třída 4. ZO), obor Obchodník - ŠVP: Obchodník –
vnitřní obchod (třídy 4. OA, 4. OB).
Profilová část maturitních zkoušek
Laura Kuklová, 4. V, Praktická maturitní zkouška – typografické ilustrace a knižní úprava
Ve třídě 4. CR profilová část maturitních zkoušek zahrnovala ústní zkoušku z ekonomiky a účetnictví
a zkoušku z cestovního ruchu (ekonomiky cestovního ruchu, služeb cestovního ruchu a průvodcovství),
praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů (ekonomiky, účetnictví, služeb cestovního ruchu,
průvodcovství a praxe), ve třídě 4. ZO ústní zkoušku z ekonomiky, z účetnictví a praktickou maturitní
zkoušku z odborných předmětů (ekonomiky, účetnictví, daní, práva, cizojazyčné korespondence a praxe).
Ve třídách 4. OA a 4. OB konali žáci ústní zkoušku z ekonomiky a z účetnictví a praktickou maturitní
zkoušku z odborného výcviku. Ve třídě 4. V konali žáci ústní maturitní zkoušku z dějin výtvarné kultury
a odborných předmětů (zkouška zahrnovala technologii, propagaci, písmo, počítačovou grafiku, základy
fotografování a grafický design nebo aranžování) a praktickou maturitní zkoušku.
Témata praktických maturitních zkoušek:
4. CR – obor Ekonomika a podnikání, ŠVP: Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Zpracování zájezdu a řešení praktických úkolů a situací v cestovním ruchu:
A)
Účetní agenda CK EXPO – TOUR, s. r. o.,
B)
Účetní agenda CK SENZA – TOUR, s. r. o.,
4. ZO – obor Ekonomika a podnikání, ŠVP: Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Počítačové zpracování ekonomické a účetní agendy firmy se zahraniční majetkovou účastí:
A)
PEMA, s. r. o.
B)
ERGON, s. r. o.
4. OA – obor Obchodník, ŠVP: Obchodník – vnitřní obchod
Evidence společnosti Nábytek TONDA, s. r. o. s využitím programu MONEY S3
A)
Evidence společnosti Kosmetika DIANA, s. r. o. s využitím programu MONEY S3
B)
Evidence společnosti Nábytek TONDA, s. r. o. – ruční zpracování účetnictví
C)
Evidence společnosti Kosmetika DIANA, s. r. o. – ruční zpracování účetnictví
D)
Obhajoba praktické maturitní zkoušky maturantky Nicole Sedláčková ze třídy 4. V před maturitní komisí.
24
25
4. OB – obor Obchodník, ŠVP: Obchodník – vnitřní obchod
A)
Ekonomické činnosti podniku – firma OSKAR, s. r. o. v programu MONEY S3
B)
Evidence společnosti Kosmetika DIANA, s. r. o. v programu MONEY S3
C)
D)
Ekonomické činnosti podniku – firma paní Marie Červené – ruční zpracování účetnictví
Evidence společnosti Kosmetika DIANA, s. r. o. – ruční zpracování účetnictví
4. V – obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika, Propagační výtvarnictví – aranžování
1.
Grafická úprava knihy
2.
Autorská kniha
3.
Série naučných tabulí s tematikou odborných uměleckých předmětů
4.
Fotografický kalendář zaměřený na reklamní fotografii skla
5.
Autorský šperk
6.
Cyklus konceptuálních plakátů
7.
Živly – fotografický kalendář zaměřený na stylizovaný portrét
8.
Typografická ilustrace
9.
Hra stínů – fotografický kalendář zaměřený na stylizovaný portrét
10.
Krátký animovaný film
11.
Tvorba firemní identity a jejího grafického manuálu
12.
Vytvoření grafického návrhu internetového obchodu se šperky
13.
Filmový plakát s využitím grafických technik
14.
Redesing vybraného výrobku
15.
Tapeta – grafický návrh dekoru kolekce tapet
16.
Kolekce společenských šperků
17.
Ilustrovaná kniha pro děti – ilustrace, grafická úprava, vazba
18.
Reklamní kalendář zaměřený na fotografii módních sportovních doplňků
19.
Vytvoření grafického návrhu internetového obchodu s vínem
20.
Vědomí těla – fotografický cyklus zaměřený na stylizaci lidského těla
21.
Autorská ilustrace na vlastní texty
22.
Grafický návrh internetového obchodu na požární ocelové dveře
23.
Knižní objekt – typografického leporelo s využitím techniky linorytu
24.
Divadelní plakát
Součástí praktické maturitní zkoušky ve třídě 4. V bylo autorské výtvarné portfolio dokumentující
tvorbu z doby studia na SŠ.
Lucie Voříšková, 3. V, Navrhování – návrh edice vín
26
27
Závěrečné zkoušky – školní rok 2011/2012
Naše škola již pošesté organizovala závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, které bylo vytvořeno
v rámci projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška. Zadání vytvářely týmy složené ze zástupců škol,
zaměstnavatelů a odborných pracovníků Národního ústavu odborného vzdělávání v souladu se stávajícími
pedagogickými dokumenty.
Letošní absolventi oboru Prodavač a oboru Aranžér jsou prvními žáky, jejichž vzdělávání proběhlo
podle ŠVP.
Písemné závěrečné zkoušky
Písemná závěrečná zkouška oboru Prodavač obsahovala úkoly z obchodního provozu, ekonomiky,
administrativy prodejny, daňové evidence, zbožíznalství a obchodní výpočty. Písemná závěrečná zkouška
oboru Aranžér se konala z aranžování, propagace, písma, dějin umění, zbožíznalství a z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny).
Praktické závěrečné zkoušky
Praktická závěrečná zkouška oboru Prodavač trvala dva dny – jeden den probíhala na odborném
pracovišti žáka a druhý den v odborných učebnách ve škole. Obsahovala: prodej zboží, odbornou
a poradenskou službu, přejímku zboží, prezentaci zboží, platební styk se zákazníkem, administrativu
v prodejně a balení zboží.
Praktická závěrečná zkouška oboru Aranžér trvala 3 dny a žáci si vylosovali výkladní skříň nebo maketu
spolu se zadáním námětu a sortimentu. Každé zadání obsahovalo 5 úkolů: vypracování barevného návrhu,
vypracování libreta a scénáře, vzor písma, vzor cenovky a aranžování makety nebo výkladní skříně.
Ústní závěrečné zkoušky
Ústní závěrečná zkouška u obou oborů – Prodavač i Aranžér – obsahovala kromě odborných otázek
také podotázky z obecného přehledu ze světa práce.
Kateřina Hrachovcová, 2. V, Výtvarná příprava – fantastická zoologie, tempera
Lucie Havlová, 1. GD, Výtvarná příprava – zátiší, kresba přírodním uhlem
28
29
Seznam absolventů
Žáci s tučně vytištěným jménem prospěli s vyznamenáním.
Třída 4. CR
Ekonomika a podnikání, ŠVP: Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Stálí členové maturitní komise:
Předseda:
Mgr. Martin Novotný
Místopředseda: Mgr. Věra Preislerová
Třídní učitel:
Ing. Svatava Valešová
Ondřej Albl, Alena Bittenglová, Denisa Boudová, Kristýna Bretschneiderová, Lucie Čmolíková, Kristýna
Dbalá, Lucie Dušková, Barbora Frýbertová, Karolina Hájková, Monika Havranová, Kateřina Hlávková,
Adriana Houšková, Kristýna Hrubá, Kateřina Husárová, Nikola Kozáková, Petra Malafová, Daniel
Martínek, Denisa Neužilová, Michaela Petrželková, Aneta Skočovská, Růžena Šandorková, Veronika
Šedivcová, Nikola Ševčíková, Magdaléna Šiková, Petra Štroblová, Ondřej Švamberk, Lenka Turečková,
Jana Vránová, Yanko Minkov Yankov, Aneta Zadražilová
Třída 4. ZO
Ekonomika a podnikání, ŠVP: Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Stálí členové maturitní komise:
Předseda:
PhDr. Marie Kaprálová
Místopředseda: Mgr. Lenka Široká
Třídní učitel:
Mgr. Zdeňka Němečková
Jolana Armerová, Alžběta Bláhová, Kristýna Bláhová, Petra Elweinová, Iveta Hadroušková, Lucie Holíková,
Nikola Houšková, Erika Koppová, Magdaléna Kosová, Monika Kučerová, Michaela Ledvinová, Iveta
Melková, Petra Nováková, Phillip-Paul Ondruš, Barbora Oudová, Markéta Palečková, Klára Pavlíčková,
Petra Pflégrová, Kateřina Procházková, Martin Růžička, Tomáš Ryšavý, Gabriela Smolová, Tomáš Sobota,
Simona Sterlyová, Veronika Straková, Kateřina Šilhavá, Ondřej Vávra, Pavla Zmeškalová
Třída 4. V
Propagační výtvarnictví – propagační grafika/aranžování
Stálí členové maturitní komise:
Předseda:
Mgr. Zdeňka Pavlíčková
Místopředseda: Mgr. Tomáš Němejc
Mgr. Monika Sadská
Třídní učitel:
Michael Beneš, 2. V, Písmo – kompozice z gotického písma
Hana Bradnová, Magdalena Čábalová, Lucie Čásová, Jana Černá, Lenka Červinková, David Kelovský, Jana
Kovácsová, Laura Kuklová, Michaela Kupilíková, Veronika Langmajerová, Jana Nováková, Anna Peroutková,
Jan Polívka, Nicole Sedláčková, Jana Skalová, Karla Skalová, Šárka Svobodová, Veronika Syřínková,
Kateřina Šmolíková, Josef Štítkovec, Denisa Šulová, Tereza Ulčová, Blanka Vachtová, Eva Zajícová
30
31
Třída 4. OA
Obchodník, ŠVP: Obchodník – vnitřní obchod
Stálí členové maturitní komise:
Předseda:
Mgr. Miloslav Drnec
Místopředseda: Bc. Jitka Dostálová
Třídní učitel:
Ing. Věra Nezbedová
Tereza Bradová, Nikola Fuchsová, Aneta Hartmannová, Petr Javorský, Michaela Kopřivová, Martina
Krejčová, Markéta Lanzendorfová, Barbora Laudonová, Petr Mencl, Denisa Navrátilová, Petr Peroutka,
Zuzana Poppová, Nikola Prchlíková, Karel Šmíd
Třída 4. OB
Obchodník, ŠVP: Obchodník – vnitřní obchod
Stálí členové maturitní komise:
Předseda:
PaedDr. Milan Vít
Místopředseda: Mgr. Marie Grimpliniová
Třídní učitel:
Ing. Jitka Lauseckerová
Linda Boháčová, Karel Bošek, Tomáš Bučko, Nikola Černá, Ivana Drugdová, Petra Dyntarová, Markéta
Filipová, Nikola Fořtová, Josef Houška, Aneta Ivaničová, Tereza Jílková, Tereza Kasalová, Markéta
Kučerová, Marie Marvánková, Maryana Mukan, Karolína Pechátová, Kristýna Šupová
Třída 3. D
Aranžér, Prodavač
Stálí členové zkušební komise:
Předseda:
Hana Fridrichová
Místopředseda: Bc. Jitka Dostálová
Třídní učitel:
Mgr. Vladimír Štverák
Lucie Beránková, Ondřej Berbr, Radek Čimera, Lucie Fastová, Veronika Fornůsková, Michaela Fučková,
Klára Groskopfová, Lucie Hrdinová, Markéta Hynková, Markéta Kaislerová, Štěpán Korbel, Karolína
Korbová, Jitka Kotlanová, Andrea Královcová, Nikola Kubešová, Martin Lepší, Lucie Marešová, Petra
Navrátilová, Anežka Rousová, Lucie Růžková, Barbora Sikytová, Nikola Smačková, Anna Spitzbartová,
Tomáš Svoboda, Michaela Šafránková, Kristýna Ševčíková, Tomáš Tichý, Ondřej Uher, Jan Valečka,
Nikola Vojtová, Daniela Vrzáková
Lucie Havlová, 1. GD, Výtvarná příprava – kresba zátiší, přírodní uhel
32
33
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012
Celkové hodnocení maturitních zkoušek
Třída
Počet žáků
Počet maturantů
Prospěli
s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
4. CR
31
31
10
20
1
4. ZO
30
30
9
19
2
4. OA
25
21
0
14
7
4. OB
27
22
0
17
5
4. V
27
27
6
18
3
Celkem
140
131
25
88
18
Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2011/2012
Celkové hodnocení závěrečných zkoušek
Třída
Počet žáků
Počet
absolventů
Prospěli
s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
3. D
34
31
11
20
—
Celkem
34
31
11
20
—
Jana Černá, 4. V, Praktická maturitní zkouška – fotografie skla
Závěrečné zkoušky proběhly v letošním školním roce za účasti zástupců Hospodářské komory České
republiky. Absolventům, kteří splnili náročná kritéria, udělí Hospodářská komora ČR „Osvědčení.“
Zástupci HK pozorně sledovali a hodnotili průběh závěrečných zkoušek: žáci museli prospět u závěrečných
zkoušek s vyznamenáním, být hodnoceni z praktické zkoušky stupněm výborný a po celou dobu docházky
nesměli být hodnoceni na výročním vysvědčení z odborného výcviku horším stupněm než chvalitebný.
Z celkového počtu 31 absolventů denního studia bylo navrženo na ocenění HK ČR 8 žáků. Ocenění
bude předáno v září 2012 v Praze.
Také naše škola obdrží od hospodářské komory Čestné uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické
přípravy.
34
35
Odborné praxe v Německu
Mezinárodní projekt LLP/Leonardo – mobility 2011–2012
Ve školním roce 2011/12 probíhal dvouletý projekt mobility v rámci evropského vzdělávacího programu
Leonardo da Vinci/LLP, finančně podpořený grantem EU. Je zaměřen na odborné praxe a stáže našich
studentů v Německu – zemi, která má významné postavení v mezinárodním obchodě a její ekonomika
rychle roste.
Cílem je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích,
orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života,
zvyklostí či mentality obyvatel sousední země. Právě vazba na reálné prostředí fungujících firem
a organizací představuje pro účastníky nejlepší podporu rozvoje odborných i jazykových kompetencí
včetně schopnosti odborné komunikace.
Naši studenti ekonomických a obchodních oborů tak poznávají chod německých firem, způsob
řízení, seznamují se s odlišnostmi v marketingu, s obchodními činnostmi zasazenými do německého
legislativního prostředí a také s podmínkami na evropském trhu práce.
V září 2011 se uskutečnil druhý běh odborných praxí a stáží, kterých se zúčastnilo celkem 18 studentů.
Praktikovali v německých firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia, např. Jena Kultur/
Tourist-Information, Stadtverwaltung, Internationales Jugendgästehaus, Thalia, Sinn Leffers, Te gut,
Globus, Fahrrad Kirscht.
Během tří týdnů se podíleli na zajišťování běžného provozu firmy, setkávali se s lidmi, poznávali
sociokulturní prostředí SRN, prohlubovali své odborné, jazykové, sociální a interkulturní kompetence.
Stáže jsou certifikovány dokumentem Europass – Mobility. Studenti při nich také navázali kontakty,
kterých mohou využít při dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě.
Na stážích v Německu se všem studentům velmi líbilo, procvičili si a zdokonalili si své jazykové znalosti.
Také firmami a organizacemi byli všichni hodnoceni velmi kladně, k praxím přistupovali zodpovědně
a iniciativně, dosahovali výborných a velmi dobrých pracovních výsledků.
V únoru 2012 proběhlo výběrové řízení na další běh odborných praxí v Německu a v současné době
probíhá přípravný kurz. Devátého září 2012 odjede dalších 22 studentů naší školy sbírat odborně
praktické i jazykové a interkulturní zkušenosti do Německa.
Středoškolská odborná činnost
Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Institutem
dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných
problémů v 17 vědních oborech. Všeobecně je SOČ považována za nejnáročnější odbornou soutěž
studentů středních škol. Soutěž se uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších prací SOČ,
které žáci osobně obhajují před odbornou porotou.
Studenti naší školy se každoročně zapojují do SOČ. Ve školním kole se letos soutěžilo v oborech historie,
ekonomika a řízení a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Odpoledne to bylo napínavé. Všichni
soutěžící byli zprvu lehce nervózní, ale postupně nervozita mizela. Porota i všichni hosté slyšeli obhajoby
prací na zajímavá témata. Nejúspěšnější práce postoupily do kola okresního, které proběhlo v dubnu
ve Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Zde se sešli autoři nejlepších prací ze všech středních
škol v Plzni, aby prezentovali výsledky svých prací SOČ před svými kolegy a obhájili je před odbornými
porotami. Děvčata ze 3. ZO a 3. CR obstála v náročné konkurenci okresního kola SOČ velmi dobře –
získala 1. a 2. místo v oboru 13. Práci Nikol Sokolové a Kateřiny Fialové pak doporučila odborná porota
k reprezentaci na krajské soutěžní přehlídce nejlepších prací SOČ. A právě tato práce byla oceněna
2. místem v krajském kole SOČ.
Účastníci odborných praxí v Německu – Leonardo – mobility
36
37
Rozum, síla a cit jsou tři věci důležité k životu
Výchovné poradenství
Při prvním pohledu na toto rčení mi hlavou probleskla myšlenka, který člověk mohl něco takového
pronést. Vždyť podobných citátů slýcháme denně několik. Stálých klišé, která jsou všude kolem nás.
Přitom ani nemají valný význam, ale nejspíše mají sloužit k tomu, aby v lidech vzbudili alespoň špetku
zodpovědnosti a přinutili ke krátkému zamyšlení.
Rozum, to je jistě jedna z nejdůležitějších věcí. Avšak každý si pod tímto slovem představí něco jiného.
Rozumný člověk může pro někoho být ten, kdo jedná vždy klidně a s rozvahou. Pro někoho zase tzv.
„studený psí čumák“, tedy asociální člověk, který se rozhoduje pouze racionálně, bez ohledu na další
aspekty.
Při pomyšlení na sílu, si vybavím silného Bivoje, jak nese kance na zádech. Může to však býti kulturista,
kterému svaly hrají na těle jedna radost. Anebo je to člověk vnitřně silný, který je vždy dobrou oporou.
Citlivý člověk může být nekňuba, který když si ho někdo dobírá, tak se rozpláče nebo ten, co se ho
všechno dotkne, ale stejně tak i empatický milý člověk, který je výborným přítelem i rádcem.
Tudíž kdybych já si měla dle svých jednotlivých představ složit tohoto člověka, vyšel by mi plačící asociální
Bivoj. A to přeci není ideál, ze kterého bychom si měli vzít příklad.
Ten člověk měl ale přeci jen v něčem pravdu, jelikož tyto tři věci jsou v životě často opravdu důležité
a my pociťujeme, jak nás ovládají. Ale všeho musí být s mírou a ve správném poměru. A právě jednotlivé
kombinace z nás dělají jedinečné osobnosti. Je tedy na nás, abychom si každý našli tu svou. Někomu
se může zdát špatná, někomu dobrá, ale záleží jen na tom, zda bude nejbližší nám, protože ta nejbližší,
to je ta jediná správná.
V současné společnosti je úspěšným ten, kdo je odborně vzdělán ve svém oboru, kladně motivován a umí
se dobře adaptovat na nové prostředí i životní situace. Naším cílem je přispět během studia k tomu, aby
z naší školy taková osobnost do praxe odcházela. Naší snahou je šířit osvětu pomocí tradičních výchovně
vzdělávacích a preventivních programů, které motivují k toleranci ve vztazích a podporují komunikaci.
V letošním roce jsme obnovili spolupráci s Plzeňskou unií neslyšících, pokračovala spolupráce
s Preventivním oddělením Městské policie Plzeň, se Zdravotním ústavem Plzeň, s Lékařskou fakultou
Plzeň, se Západočeskou univerzitou Plzeň, s jazykovými školami, se společností SCIO, s Úřadem práce
Plzeň, s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň, s realizačním týmem programu S tebou o tobě,
s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálně pedagogickými centry v Plzeňském kraji.
Zpětnou vazbou se nám potvrzuje, že naše úsilí podpořené ostatními pedagogy, vytváří pro žáky
empatické školní prostředí.
Výchovní poradci školy:
Mgr. Věra Preislerová
Mgr. Lenka Široká
(slohová práce studentky 4. ročníku)
Nejlepší studentky oboru cestovní ruch praktikovaly také na mezinárodním veletrhu CR HOLIDAY WORLD 2012 v Praze
Seznamovací pobyty prvních ročníků
38
39
Komise českého jazyka
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Eva Míková
Mgr. Marie Grimpliniová, Mgr. Luděk Holý, Mgr. Světlana Hrubá,
Mgr. Věra Preislerová, Lenka Mgr. Široká, Mgr. Taťána Vroblová,
Mgr. Jana Ždimerová
Obnovená tradice olympiád
Na sklonku loňského kalendářního roku, 6. prosince 2011 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Potěšující byl zájem třinácti studentů prvního ročníku, ale podle očekávání se na postupových
místech usadili služebně nejstarší účastníci školního kola: 1. místo získala Veronika Štaifová z 3. V, 2. místo
obsadila Klára Soukupová z 3. V. Okresního kola soutěže se však kvůli exkurzi do ciziny nemohly první
dvě umístěné studentky zúčastnit, a školu tedy nakonec 21. 3. 2012 reprezentovala Dominika Bíbová
z 1. CR. Mezi soutěžícími se rozhodně neztratila a je velkým příslibem pro další ročníky olympiád.
Galerijní animace
Dílo architekta Adolfa Loose bylo souhrnně prezentováno při podzimní expozici Západočeské galerie
v Masných krámech v Plzni. Protože žáci 3. CR měli jedinečnou možnost prohlédnout si originální
Loosovy interiéry, byla výstava a s ní spojená galerijní animace vítaným rozšířením znalostí o Loosově
tvorbě. Expozicí studenty provedla sama kurátorka výstavy, paní Marcela Štýbrová, která byla příjemně
překvapená aktivitou žáků při samotné galerijní animaci. Snad všichni zúčastnění prožili příjemné
dopoledne projektového dne 25. 10. 2011.
Literárněhistorická exkurze
Cílem naší literárně-historické exkurze bylo v letošním školním roce Chebsko. Přímo v Chebu se nachází
mnoho zajímavostí, třeba časová přímka historických příběhů a současných, pro město významných
událostí. Přímka směřuje od kraje města do středu, k pomyslným hranicím středověkého města. Žáci
3. ročníku zhlédli soubor domů „Špalíček“, chebský hrad a získali od průvodkyně informačního centra
velice poutavě podané poznatky o známých postavách a osobnostech dřívějšího i současného kulturního
života města. Všechna námi navštívená místa zcela určitě přispěla k rozšíření kulturního přehledu žáků
a inspirovala je k podobným aktivitám ve volném čase.
Lucie Slavíková, 3. V, Navrhování – autorská kniha
Divadelní představení
V měsíci březnu se studenti studijních oborů SOŠ OUUD zúčastnili divadelního představení, které oživuje
divadelní scény již víc než čtyři století a neztratilo nic ze své působivosti. Veršovaná tragédie Romeo
a Julie vznikla kolem roku 1595 a je nehynoucím důkazem geniality svého autora. Alžbětinské drama
je bezpochyby jedním z vrcholů světového dramatu vůbec a je dobře, že v repertoáru DJKT se objevilo
toto dílo zpracované nejen v mnoha dalších dílech světové literatury i kinematografie, ale i v umění
výtvarném i hudebním. Studenti měli možnost poznat kouzlo renesančního dramatu a vybroušeného
jazyka, zároveň si připomenout zásady návštěv kulturních akcí a dostali možnost se ukázat před svými
spolužáky a vrstevníky ve společenském oděvu.
Osobním zážitkem si také trochu zjednodušili přípravu k maturitě z anglického i českého jazyka.
40
41
Komise cizích jazyků
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Taťána Vroblová
Mgr. Markéta Borkovcová, Mgr. J. Cabálek, Mgr. Hana Coufalová,
Mgr. Dana Duchková, Mgr. Dana Hadingerová, Mgr. Luděk Holý, Mgr. J. Khinová,
Mgr. Hana Kubálková, Mgr. H. Míkovcová, Mgr. Z. Němečková, Mgr. R. Nováková,
Mgr. E. Skoblová, Mgr. Jana Ždimerová
V letošním školním roce se žáci 1.–3. ročníků zúčastnili jazykových soutěží v anglickém, německém
a ruském jazyce. Školní soutěž v angličtině jako prvním cizím jazyce proběhla jako první, a to 12. 12. 2011.
Přihlášení žáci prokázali velmi dobrou úroveň ve všech hodnocených oblastech – slovní zásobě
a schopnosti vyjádřit se i navázat rozhovor, v gramatice a výslovnosti. Karolína Vítková z 1. MI postoupila
z našeho prvního místa do okresního kola. Dalšími úspěšnými ve školním kole byli Lucie Voříšková
ze 3. V a Lukáš Sváta z 1. MI.
Dne 20. 12. 2011 se odehrálo školní kolo soutěže v němčině, které bylo vyhodnoceno ve třech kategoriích
dle toho, zda se jednalo o první či druhý cizí jazyk. V kategorii 1. cizího jazyka zvítězil M. Soukup ze 3. O.
V kategorii němčiny jako 2. cizí jazyka obsadila první místo K. Plimlová ze 2. CR. Ve třetí speciální
kategorii zvítězila A. Rollbergová, která si následně odnesla i diplom za druhé místo v krajském kole.
V ruštině se měli naši žáci možnost uplatnit hned v několika soutěžích, neboť kromě školní a krajské
jazykové soutěže se opakovaně účastníme i soutěže Ars Poetica – Puškinův památník. N. Yemelina
ze 3. O si odtamtud letos odvezla 2. místo z krajského kola v oboru sólové recitace. Ve školním kole
soutěže v ruštině zvítězily L. Ždánská ze 2. ZO a M. Strnadová ze 2. V, které obě získaly 1. místa v krajské
soutěži v kategoriích SŠ I a SŠ II. V celostátním kole obsadily obě 14. místo.
S komisí jazyků je spojen výměnný pobyt žáků v německé Jeně, který se odehrál na samém začátku
školního roku a probíhá u nás v rámci mezinárodního programu Leonardo. O něm se lze více dozvědět
na jiném místě této ročenky.
Učitelé zorganizovali pro jednotlivé třídy návštěvu Knihovny Goethe-institutu v Plzni a Anglické knihovny
při SVK tamtéž. Pro zájemce ze všech skupin RJ se 2. 2. 2012 uskutečnila exkurze do Prahy, kde žáci
zhlédli výstavu Poklady Kremlu. Následovala přednáška o současném Rusku s diskusí s překladatelem
a novinářem Liborem Dvořákem a beseda s pracovníky vzdělávacího a kulturního oddělení v Ruském
středisku vědy a kultury.
Ze společného poznávání krás Anglie
Od 24. 3. do 31. 3. 2012 se skupina 27 žáků zúčastnila školního vzdělávacího zájezdu do Velké Británie,
který organizovala škola spolu se Student Agency. Žáci bydleli tradičně v rodinách, dopoledne se věnovali
výuce s rodilými mluvčími a odpoledne poznávání života, památek a kultury Spojeného království.
Londýnský pobyt byl tradičně spojen s exkurzemi do míst jako je Buckinghamský palác, Čínská čtvrť,
Oxford Street či National Science Museum. Kromě Londýna žáci vyjeli do Stratfordu nad Avonou, kde
navštívili muzeum W. Shakespeara a mohli si tak připomenout život a dílo tohoto velikána světového
dramatu.
42
43
Komise společenských věd
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Hana Kubálková
Mgr. Miroslav Cisler, Mgr. Světlana Hrubá, Mgr. Naděžda Ledvinková, Mgr. Eva Míková,
Bc. Marcela Skopalová, Mgr. Vladimír Štverák
Třída 2. CR v Muzeu celnictví
V letošním školním roce jsme se nově zapojili do evropského programu „Mládež v akci“. Připravili jsme
nový dlouhodobý program výměnných pobytů ve spolupráci s Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena (Německo)
a Spojenou strednou školou v Detve (Slovensko) v rámci evropského programu „Mládež v akci“.
Prioritami tohoto programu je respektování kulturní rozmanitosti spolu s bojem proti rasismu a xenofobii.
Při vzájemných setkáních mladí lidé přemýšlejí společně o evropských tématech, o vlastnostech
a hodnotách evropské společnosti. Projekt také podporuje mnohojazyčnost a podporuje jeho účastníky
při studiu cizích jazyků.
V prosinci 2011 se uskutečnilo první německo-česko- slovenské setkání s názvem „Společně a dobrovolně“
ve slovenské Detve. Bylo věnováno aktivitám u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví. Všichni žáci,
kteří se zúčastnili projektu programu Mládež v akci, získali certifikát Pas mládeže.
Ve školním roce 2011/12 jsme dokončili 2. etapu odborného projektu z oblasti dějepisu a multikulturní
výchovy „Poučení z minulosti a minority současné společnosti II“, podpořeného finančními prostředky
z dotačního programu MŠMT ČR. V jeho rámci se pro zájemce ze všech tříd uskutečnily pobytové
vzdělávací semináře v Památníku Terezín, další zájemci pak tematicky navázali mezinárodním seminářem
v Osvětimi. Po návštěvě Terezína a Osvětimi studenti zpracovávali vybraná témata a seznamovali
spolužáky s výsledky své práce v semináři.
Následovala pak vlastní badatelská a studijní činnost žáků s možností odborných konzultací (s vyučujícími
dějepisu, Terezínskou iniciativou, pracovníky VKC ŽM apod.) a příprava tematické výstavy. Téma
holocaustu jsme doplnili semináři a besedami, při nichž se studenti setkali s pamětníky. Další
významnou projektovou aktivitou byly odborné semináře zaměřené na židovskou kulturu, tradice
a zvyky a na nebezpečí současného extremismu. Na ně pak navázaly exkurze do plzeňských synagog
a semináře věnované sociologickým aspektům tématu projektu. V říjnu 2011 se konaly odborné exkurze
a semináře zaměřené na problematiku minorit ve společnosti a poznání míst původního židovského
osídlení a na soužití Čechů, Němců a Židů v historii. V posledním čtvrtletí pak vyvrcholila projektová
práce přípravou výstavy, výstupů projektu a závěrečnou evaluací projektu.
Již několik let pokračujeme v mezinárodní spolupráci a společných vzdělávacích aktivitách s partnery
v Německu, na Slovensku a nově také ve Švýcarsku.
Zrealizovali jsme společně edukační program s názvem Vzájemnou komunikací k evropskému porozumění
II, který byl zaměřen na interkulturní vzdělávání a na poznání specifiky cestovního ruchu v oblasti
Plzeňského kraje, Německa a Švýcarska. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Plzeňského
kraje a MMP.
Studenti společně absolvovali interkulturní semináře a seznamovali se s odbornou terminologií v oblasti
cestovního ruchu. Proběhly odborné semináře a exkurze u nás i v zahraničí, věnované poznávání českých,
německých i švýcarských kulturních standardů. Díky finanční podpoře od Komise Rady města Plzně pro
partnerská města a evropské záležitosti jsme měli možnost rozšířit své aktivity o seminář ve švýcarském
Winterthuru (v termínu 6.–10. 11. 2011) a seznámit se více a prakticky se švýcarskými reáliemi. Projekt
44
45
Z návštěvy velvyslanectví SRN
přispěl k navázání užší spolupráce středních škol podobného typu – plzeňské SOŠ obchodu, užitého
umění a designu a Wirtschaftsschule KV Winterthur. V mezinárodní spolupráci a společných vzdělávacích
aktivitách pokračujeme i v roce 2012, kdy jsme do projektu přibrali vyučující a studenty z odborné
obchodní a ekonomické střední školy v Rakousku.
Významnou akcí bylo zapojení se do celostátního projektu Příběhy bezpráví. Na naší škole proběhly
projekce filmů přibližující naši historii 2. poloviny 20. století a po nich pak besedy s pamětníky z plzeňské
pobočky Konfederace politických vězňů.
Již tradičně se zapojujeme do evropského projektu Generation Europe Foundation. Uskutečnili jsme
řadu odborných exkurzí – zejm. k doplnění výuky dějepisu a dějin kultury. Nově to byla např. Vysočina,
jižní Morava, návštěva cenných Loosových interiérů, expozice historie celnictví a beseda pro studenty
2. CR na Celním ředitelství v Plzni, návštěva velvyslanectví SRN a edukační programy zaměřené
V budově Berlaymont, hlavním sídle Evropské komise, nás čekalo zahájení a přivítání, po kterém
následoval pracovní oběd s Karlem Bartákem z generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu EAC.
Předmětem diskuze byly především otázky vzdělávání, mezinárodních projektů a studia. Setkali jsme se
i s místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem. Druhý den jsme strávili v sídle Evropské
komise, kde nás nejvíce zaujala přednáška o roli a funkcích institucí EU Dušana Šándora, 1. tajemníka
pro oblast kultury a audiovize,a beseda o tom, jak jsou přijímána rozhodnutí v EU s Magdalénou Frouzovou,
bývalou osobní asistentkou komisaře za ČR Vladimíra Špidly.
Na závěr studijní cesty jsme navštívili budovu Rady Evropy. O úloze a činnosti Evropské rady a Rady EU
jsme diskutovali s panem Karlem Ježkem z Generálního sekretariátu Rady EU, informace zkušeného
úředníka byly skutečně zasvěcené a přiblížily nám i zákulisí mezinárodní diplomacie.
na období totalit 20. století. Na výuku občanské nauky navázaly besedy a workshopy věnované světovým
náboženstvím, nebezpečí náboženských sekt, o evropské problematice a exkurze k soudu spojené
s besedou se soudcem a státním zástupcem.
V únoru 2012 jsme navštívili unikátní výstavu uměleckých děl a předmětů z Kremelské pokladnice
v Císařské konírně Pražského hradu. Měli jsme tak možnost poznat vzácné umělecko-historické památky
16. a 17. století spojené s proslulou vládnoucí dynastií Romanovců.
Naším cílem je podchytit zájem žáků o společenskovědní obory a motivovat je k vlastní badatelské
činnosti zejm. v oblasti lokálních dějin – k tomu slouží ročníkové práce žáků i jejich referáty a prezentace.
Zájemci se zapojují také do SOČ a Eustory. Opět proběhla školní přehlídka nejlepších odborných prací
Středoškolské odborné činnosti, Soutěž o kulturně historickém dědictví i Soutěž o Evropské unii.
Do projektu mezinárodního setkání Společně a dobrovolně se přihlásili studenti se zájmem
o dobrovolnictví a zlepšení dovedností v komunikaci s cizinci. V neděli 11. 12. jsme cestou na Slovensko
poznali oblast moravského Valašska, ochutnali místní specialitu, která se nazývá frgál. V pondělí
jsme navštívili Spojenou střední školu Detva, poznali jsem i starou Detvu a prohlédli si Podpoľianské
muzeum.
V úterních dopoledních hodinách jsme společně pracovali na projektu s tématem dobrovolnictví. Navštívili
jsme mj. dřevěný kostel v Hronseku, který je zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
V Hronci nás čekal zajímavý zážitek – zhruba hodinová cesta Černohorskou železnicí do Vydrovské
doliny. V Černém Balogu jsme si prošli skanzen, navštívíli jsme Lesnické muzeum a poté jsme měli
odbornou přednášku.
Dále jsme společně pracovali na projektu ve čtyřech skupinách, jednacím jazykem byla němčina.
Navštívili jsme Banskou Štiavnici, Muzeum SNP v Banské Bystrici a absolvovali jsme vzdělávací program
k dobrovolnictví a sociálním otázkám.
Na závěr našeho pobytu byl připraven společný výlet do okolí – poznávali jsme přírodní krásy a slovenské
zvyky i tradice. Z toho projektu v rámci evropského programu Mládež v akci jsme získali mnoho nových
a prohloubili jsme znalost cizích jazyků.
Na pozvání Evropské komise se 18 učitelů z celé České republiky zúčastnilo ve dnech 3.–5. října
2011 studijní cesty do Bruselu. Cílem této cesty bylo seznámení se se strukturou a činností institucí
Evropské unie.
Mládež v akci
46
47
Komise odborných obchodních předmětů
Vedoucí komise:
Členové komise:
Ing. Ivana Lisnerová
Mgr. Hana Coufalová, Mgr. Luděk Holý, Ing. Danuše Ježková, Ing. Ivana Kapicová,
Mgr. Hana Kubálková, Ing. Mariya Kyrylová, Ing. Jitka Lauseckerová,
Ing. Magdalena Lisnerová, Ing. Věra Nezbedová, Mgr. Věra Preislerová,
Mgr. Lenka Široká, Bc. Marcela Skopalová, Ing. Svatava Valešová
Hlavním cílem pedagogů komise odborných ekonomických předmětů je přispět k tomu, aby z naší školy
odcházeli absolventi odborně vzdělaní ve svém oboru, kladně motivovaní a dobře se adaptující na nové
prostředí. Tým vyučujících odborných ekonomických předmětů připravil pro studenty školní rok naplněný
zajímavými akcemi. K již tradičním patří odborné exkurze a následné besedy s odborníky z praxe.
Opakovaně se uskutečnily workshopy se zaměstnanci ČS stavební spořitelny, OVB a ČSOB zaměřené
na zvyšování finanční gramotnosti, která je nezbytná k orientaci v dnešním světě a pochopení reforem.
Den pro studenty na Celním ředitelství Plzeň, ukázka zbraní
Odborný seminář na ITEPu:
21. října 2011 proběhl v rámci odborného programu veletrhu cestovního ruchu ITEP seminář vyučující
naší školy Mgr. Hany Kubálkové a týmu žáků 4. CR „Nové směry vzdělávání v cestovním ruchu na SOŠ
obchodu, užitého umění a designu Plzeň“.
V rámci výuky průvodcovství se uskutečnila řada odborných exkurzí, při nichž žáci nacvičovali práci
průvodce v terénu. Absolvovali také vzdělávací program v České centrále cestovního ruchu – Czech
Tourismu v Praze, navštívili veletrh cestovního ruchu ITEP a blíže poznali nabídku jednotlivých destinací,
úzce spolupracovali s oddělením cestovního ruchu KÚ PK. Také se seznámili podrobně se službami
mezinárodního letiště Praha Ruzyně – nositele prestižní ceny IATA pro nejvíce se rozvíjející letiště světa
v roce 2011.
Nejlepší studenti cestovního ruchu měli možnost praktikovat na výstavním stánku Plzeňského kraje
a města Plzně na 21. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2012. Jedná
se o nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy.
V rámci projektu Zažij Plzeň – Erlebe Pilsen, jehož cílem je představit Plzeň jako Evropské hlavní město
kultury 2015 a připravit pro mladé lidi z Německa zajímavý vzdělávací program v Plzni, se uskutečnilo
školení Vzor Plzně pro interkulturní průvodce česko-německých akcí v Plzni. Naši školu zde reprezentovala
Kateřina Stopková.
Dne 28. května 2012 se na naší škole poprvé konaly zkoušky odborných znalostí a dovedností pro výkon
průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Zájemci z řad žáků 4. CR měli možnost prokázat
své znalosti a dovednosti, které získali během svého studia. Museli zkušební komisi prokázat výborné
znalosti z oblasti průvodcovství a cestovního ruchu, historie a dějin kultury, zeměpisu cestovního ruchu,
aktuálního společenského dění a cizího jazyka, a to včetně reálií ČR, EU i příslušné jazykové oblasti.
Ověřována byla všechna kritéria tematických částí odborné způsobilosti podle standardu profesní
kvalifikace Průvodce cestovního ruchu ( tj. prokázání znalostí historie a dějin kultury v České republice
a ve světě ve vztahu k cestovnímu ruchu, využití znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice
a ve světě ve vztahu k cestovnímu ruchu, prokázání znalostí o životním prostředí, orientace v současném
právním a politickém systému v ČR a EU, prokázání podrobných tematických znalostí reálií a specifik
48
49
Průvodcovské zkoušky 28. 5. 2012
v cestovním ruch , příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb, vedení skupiny, provádění
výkladu, zohlednění osob se speciálními potřebami v práci průvodce, uplatnění právních a ekonomických
aspektů při výkonu práce průvodce, prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu, uplatnění
profesního jednání a komunikace, ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, písemná
komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce a informovanost o reáliích dané jazykové oblasti).
Zkouška se skládala z těchto částí: z ústní zkoušky, písemné zkoušky, obhajoby předem zadané práce
včetně itineráře zájezdu a průvodcovských výkladů, praktické zkoušky – praktického předvedení činnosti
průvodce na zadané prohlídkové trase a ze zkoušky z cizího jazyka – ověřovány byly jazykové kompetence
úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky písemnou a ústní formou.
K této náročné zkoušce se přihlásilo 5 uchazečů, jedna uchazečka zatím nemohla zkoušku ze zdravotních
důvodů konat. Absolventi 4. CR Alena Bittenglová, Petra Malafová, Daniel Martínek a Magdalena Šiková
prokázali kvalitní znalosti i dovednosti jak v části odborné, tak i praktické a jazykové. Splnili všechna
kritéria tematických částí zkoušky a ověřovaných kompetencí. Získané Osvědčení o zkoušce odborných
znalostí a dovedností pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu dokládá jejich odbornou
kvalifikaci - absolventi jsou schopni se úspěšně uplatnit jako průvodci cestovního ruchu (tourist guide),
vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort) a delegáti – místní zástupci cestovní
kanceláře (local representative).
V rámci projektových dnů se naši žáci seznámili s provozy: výroba a úpravna pitné vody ve společnosti
Veolia – úpravna vody Plzeň, ČOV Plzeň, výroba a distribuce piva v malých pivovarech Purkmistr a Groll.
Účastnili se hlavního líčení Městského soudu Plzeň v oblasti trestního práva, po němž následovala
beseda s předsedou senátu.
Pokračujeme ve spolupráci s Celním ředitelstvím Plzeň, kterou jsme navázali v předchozích letech
a úspěšně ji prohlubujeme. Opět se nám podařilo společně zorganizovat celodenní program, při němž
nám celníci předvedli, jak může probíhat zásah při zadržení organizované skupiny pachatelů, seznámili
nás s celními předpisy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví při odhalování napodobenin a padělků
značkového zboží. S velkým ohlasem se setkala prohlídka zásahových vozidel celníků, ukázka výcviku
služebních psů, výstavka zbraní a střeliva s podrobným výkladem specialisty i praktický nácvik sebeobrany.
Navazujeme rovněž na spolupráci se střediskem Europe Direct, Techmania, z nabízených programů
jsme letos zvolili seminář věnovaný ochraně spotřebitelského práva v rámci EU s následnými besedami
a vyplněním pracovních listů.
mezinárodních. Systematicky se zapojují se studenty do nejrůznějších soutěží, případně se podílejí na
jejich organizaci. Zde jsou uvedeny jen některé z nich:
Region 2012
Druhým rokem hostila naše škola studenty oborů zaměřených na cestovní ruch v rámci soutěže
REGION 2012. Tentokrát se díky podpoře PK podařilo zorganizovat soutěž dvoudenní a obohatit ji
zajímavým doprovodným programem, exkurzí v pivovaru, prohlídkou historického centra města. Dvanáct
tříčlenných týmů soutěžilo první den ve znalostním testu (ze zeměpisu cestovního ruchu, dějin kultury
a služeb cestovního ruchu). Druhý den soutěžící připravovali a následně před porotou prezentovali
produkt pro zadaný segment trhu.
Kromě zástupců z naší školy účast přijali soutěžící spolu se svými vyučujícími ze Střední odborné školy
obchodu a Středního učiliště obchodu, služeb a provozu hotelů, Nade Mží 1, Plzeň, Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Sušice, Soukromé střední odborné školy Start, s. r. o., Praha,
Integrované střední školy hotelového provozu a služeb Příbram, Hotelové školy, VOŠ hotelnictví a turismu
a Jazykové školy Poděbrady.
Výsledky hodnotily komise ve složení: Ing. Michal Sochor, Irena Benešová, Lenka Janoušková,
Mgr. Hana Kubálková, Ing. Pavla Holmanová, Ing. Svatava Valešová, Ing. Martin Beneš,
Ing. Daniela Drobná, Mgr. Petra Kůsová a Ilona Šnebergerová. Tým našich děvčat ve složení Alena
Bittenglová (4. CR), Petra Štroblová (4. CR) a Michaela Vrbová (3. CR) získal 2. místo. První místo
právem patřilo týmu studentů z Poděbrad, třetí místo obsadily týmy z Ústí nad Labem a z Prahy. Tato
akce přispěla k vzájemné výměně zkušeností nejen mezi pedagogy, ale i k navázání nových přátelství.
Nově se nám podařilo navázat spolupráci s europoslanci.
Naši studenti měli možnost účastnit se Diskusního fóra zaměřeného na ochranu spotřebitelských práv
a bezpečnost potravin. O této problematice s nimi diskutovali europoslanci p. Poc a p. Fajmon, zástupci
České obchodní inspekce, Hospodářské komory Plzeňského kraje, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, Veterinární správy Plzeňského kraje a další odborníci z praxe. Získané poznatky žáci využili
při následném vyhotovení pracovních listů a zpracování prezentací.
I pro letošní nejlepší maturanty, kteří zpracovávali praktickou maturitní zkoušku v účetním programu
MONEY S3, se nám podařilo zajistit certifikáty z účetnictví podepsané panem Martinem Cíglerem,
majitelem firmy Cígler software, která je autorem účetního programu. Certifikáty, které jistě budou pro
další praxi přínosným dokladem, předala studentům paní ředitelka.
Vyučující pravidelně spolupracují s jinými školami a dalšími institucemi na zajímavých projektech včetně
Exkurze do vodárny
50
51
Ekonomická nezávislost
Pro letošní školní rok připravilo vydavatelství odborné ekonomické literatury Ceed pro aktivní studenty
novou znalostní soutěž s názvem „EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST – co pro vás znamená, být ekonomicky
nezávislý, jak toho dosáhnout“. Do školního kola se zapojilo téměř 80 prací, nejlepší z nich postupovaly
do celostátního kola. Ze stovek soutěžících z celé republiky ocenili organizátoři akce 10 nejlepších.
Velmi nás těší, že i letos byly mezi nimi dvě žákyně z naší školy - Lucie Jílková (3. ZO) a Lucie Krbcová
(2. ZO), které získaly pamětní listy a odborné publikace.
Soutěž v psaní na klávesnici PC
Již 15. ročník městské soutěže v druhé gramotnosti – psaní na klávesnici - pořádala letos Obchodní
akademie Plzeň. Každoročně účast přijímají i naši studenti, aby se navzájem utkali se spolužáky z jiných
škol. Naše žákyně 2. ročníku Karolína Kotorová získala 1. místo s vynikajícím výkonem 363 čistých
úhozů za minutu při procentu chyb 0,20 v kategorii žáků 1. a 2. ročníků. Velmi pěkné 7. místo obsadila
i její spolužačka Kamila Kalodová výkonem 283 čistých úhozů za minutu a procentu chyb 0,14.
Nejlepší písaři z 8 plzeňských středních škol změřili svoje síly v desetiminutovém opisu neznámého textu
z papírové předlohy, psaném naslepo všemi deseti prsty, při penalizaci 10 úhozů za 1 chybu.
Fiktivní výběrové řízení
Žáci naší školy ze třídy 3. ZO se i v letošním roce zapojili do Fiktivního výběrového řízení, jehož pořadateli
byly Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Úřad práce ČR – krajská pobočka Plzeň a ČSAD autobusy
Plzeň, a. s.
Organizátoři tentokrát vyhlásili konkurz na pracovní pozice: dispečer/ka dopravy, manager/ka zakázek,
mzdová/ý účetní – personalista a asistent/ka jednatele. Naši žáci již tradičně obsazují v této soutěži
první místa. Ne jinak tomu bylo i letos.
Žákyně Kateřina Chromá vyhrála kategorii „Managerka zakázek“. Ve velké konkurenci soutěžících
v kategorii „Asistentka jednatele“ získaly Anna Rollbergová 2. místo a Aneta Čermáková 3. místo. Rovněž
2. místo obsadil Daniel Čech v kategorii dispečer dopravy.
Prezentace připravovaného produktu studentkami Kateřinou Stopkovou a Růženou Šandorkovou
Soutěž Poznáváme Evropskou unii
Vyučující Ing. Danuše Ježková každoročně připravuje pro žáky čtvrtých ročníků soutěž. Letos se zúčastnilo
téměř šedesát. Nejlepších výsledků dosáhly žákyně ze třídy 4.ZO Kateřina Šilhavá, Magdaléna Kosová,
Gabriela Smolová a Jolana Armerová. Svoje znalosti z této oblasti využijí žákyně nejen u ústních
maturitních zkoušek, ale i v dalším studiu.
Soutěž v účetnictví
I v tomto roce se podařilo Ing. Kapicové navázat spolupráci s manažerkou ČSOB, která opět převzala
patronát nad letošním ročníkem soutěže, při níž si studenti nejen ověřují úroveň svých znalostí, ale
srovnávají ji se svými spolužáky. Soutěž spočívá ve zpracování souvislého účetního příkladu, který je
doplněný o testové otázky, jejichž náročnost se stupňuje podle ročníku studia. Počet soutěžících se
každoročně zvyšuje. Nejlepší ze zúčastněných reprezentují naši školu v celostátním kole soutěže, kterou
pořádá OA Znojmo. Letos postoupily studentky Kateřina Šilhavá a Pavla Zmeškalová ze třídy 4. ZO.
Soutěž Výběrové řízení, Aneta Čermáková, Kateřina Chromá, Anna Rollbergerová, 3. ZO
52
53
Komise odborných uměleckých předmětů
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Tomáš Němejc
BcA. Pavel Bečvář, Ing. Martin Dostal, MgA. Tereza Chaloupková,
Ing. Jaroslav Klíma, Mgr. Jindřich Lukavský, PhDr. Jan Mašek, Ph.D.,
MgA. Jana Petříková, MgA. Štěpán Rous, Mgr. Monika Sadská, MgA. Petr Stehlík,
MgA. Pavel Švejda, Mgr. Jan Vostárek, MgA. Pavlína Zemanová
V letošním školním roce se zařadily do spektra maturitních oborů školy dva obory nové, umělecké –
UMA THURMAN
Multimediální tvorba a Design interiéru. Od září minulého roku tedy komise uměleckých předmětů
řídila po odborné stránce chod pětice oborů, připočteme-li ke dvěma novým, stávající obory Propagační
grafika, Aranžování a Grafický design. Aktuální školní rok je charakteristický také tím, že svou maturitní
zkoušku složili poslední absolventi oborů Propagační grafika a Aranžování, přičemž v budoucnu nahradí
tento směr obor modernější, již zmiňovaný, Grafický design.
Pedagogové komise odborných uměleckých předmětů zajišťovali po celý rok co nejvyšší možný standard
výuky ve vztahu s aktuálními trendy v jednotlivých oborech, k čemuž bezesporu velmi pozitivně přispívalo
prostředí nových ateliérů, jejichž chod byl prověřen již v minulém školním roce. Nad rámec běžné výuky
bylo zrealizováno několik výstav s pracemi žáků, řada soutěží a spolupracovali jsme také s veřejnými
subjekty na nejrůznějších zakázkách. Zejména ve druhém pololetí jsme zaznamenali také množství
úspěchů v grafických soutěžích na regionální a rovněž na celostátní úrovni. Podrobnosti o jednotlivých
akcích zmiňujeme níže.
SOUTĚŽE
Mezinárodní soutěže
Mladý obal 2012
V letošním roce se opět studenti třídy 1. V zúčastnili soutěže mladý obal. Letošním zadáním soutěže
byl obal na čaj. Naši studenti si vytvořili nejprve rešerše na jednotlivé druhy čajů a jejich konzumaci,
poté vytvořili obaly, které měly využívat hlavně papíry přírodního charakteru. Z hotových obalů bylo
vybráno několik favoritů, které jsme poslali do soutěže. V tuto chvíli čekáme na vyjádření odborné
komise Mladého obalu.
QUENTIN TARANTINO
Etudy z dřeva
V lesnickém a dřevařském muzeu ve Zvoleně (SK) proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Etudy z dřeva.
Soutěž a následnou výstavu organizovala Technická univerzita ve Zvoleně, Fakulta designu. Této
soutěže se účastnila i Kateřina Havlová ze 2. V, která v rámci předmětu prostorového designu navrhla
a zhotovila dřevěný náramek. Náramek byl rozložitelný, jednoduše aplikovatelný na ruku a vyrobený
z bukového dřeva. I když studentka Kateřina Havlová neuspěla a nezvítězila, její šperk bude součástí
fakultního muzea stálé sbírky o designu.
Tereza Pejřimovská, 3. V, Písmo – vítězný filmový plakát ve školní soutěži
54
55
Design Against Fur 2012
Studenti grafického designu se ve školním roce 2010/2011 zapojili do mezinárodní soutěže Design
Against Fur. Svými originálními plakáty se měli vyslovit proti kožešinové módě. Této soutěže se účastní
čtyři světové regiony (Velká Británie a Irsko, Evropa a Mezinárodní, Rusko a Čína). Slavnostní předání
cen úspěšným grafikům proběhlo v tomto školním roce. Laura Kuklová (třída 4. V) svým designem
v boji proti pravým kožešinám jako jediná česká studentka získala mimořádné vyznamenání poroty
v kole „Evropa a Mezinárodní“. Toto ocenění získalo z přibližně čtrnácti tisíc prací pouze deset autorů.
Magdalena Čábalová (třída 4. V) naopak oslovila českou porotu a získala její ocenění. Na vyšších
příčkách se umístili pouze studenti vysokých škol.
Byli jsme připraveni svými nápady bojovat v soutěži Design Against Fur a přispět svou plakátovou tvorbou
v boji za ochranu zvířat i v letošním školním roce. Na základě rozhodnutí Aliance za módu bez kožešin
(Fur Free Alliance) se oblíbená studentská soutěž Designem proti kožešinám (DAF) po devíti letech své
existence na nějakou dobu odmlčela. Nový ročník 2012 vyhlášen nebyl. Doufáme, že nebylo vyřčeno
poslední slovo a soutěž bude pokračovat.
Celostátní soutěže
Soutěž v kresbě busty podle modelu
V tomto školním roce komise uměleckých předmětů opět delegovala účastníka z řad žáků pro reprezentaci
školy v disciplíně studijní kresby podle sádrového modelu. Na výstaviště v Českých Budějovicích
vyrazila žákyně 3. V, Lucie Voříšková v doprovodu MgA. Terezy Chaloupkové, vyučující ve 3. ročníku
předmět Figurální kresba. Po vyhodnocení čtyř soutěžních prací (kreseb dvou odlišných modelů
ze dvou různých pohledů) získala Lucie pro naši školu vynikající 2. místo, i přes konkurenci dalších
velmi kvalitních středních uměleckých škol a potvrdila tak trvalou kvalitu talentu a výtvarného vedení
žáků na Nerudovce.
Soutěž o grafický návrh stíracího losu
Loterijní společnost Sazka každoročně vyhlašovala soutěž o grafický návrh stíracího losu pro studenty
středních odborných škol s výtvarnými obory. V letošním 13. ročníku soutěže se zúčastnili naši žáci
třetího ročníku oboru Grafický design. Návrhy losů vytvořili v hodinách předmětu Počítačová grafika.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v průběhu června na webových stránkách loterijní společnosti
Sazka. Bohužel je letošní ročník soutěže ročníkem posledním.
Region 2012
Komise odborných předmětů letos opět zorganizovala v rámci akce Region 2012 soutěž v dovednostech
žáků uměleckých oborů, konkrétně v tvorbě plakátu k hudebnímu festivalu Alternativa a v kresbě
podle sádrové busty. Soutěžní aktivity probíhaly v učebnách v Ateliérech Nerudovky. Do soutěže
se přihlásilo devět dvojic (pro tvorbu plakátu) a dvanáct jednotlivců ( pro kresbu busty). Soutěžící
reprezentovali školy regionální, za hranicemi plzeňského regionu a dokonce také za hranicemi
českého státu. V případě studijní kresby uniklo vítězství těsně Patricii Císlerové ze 3. V, která získala
po vyhodnocení kreseb 2. místo. Soutěžní plakát Víta Zavadila a Lucie Voříškové, taktéž ze 3. V,
skončil v soutěži v závěsu z třemi vítěznými příčkami, přesto byl v kuloárech pedagogů hodnocen
jako vydařený. Vítězové byli oceněni řadou zajímavých cen, včetně noblesních trofejí, vyrobených
MgA. Petrem Stehlíkem a speciálním kalendářem s pracemi žáků uměleckých oborů, který připravili
společně Mgr. Tomáš Němejc a MgA. Pavlína Zemanová. Příjemným zpestřením a odměnou všem
zúčastněným, byla přednáška, zaměřená na animaci a animovaný film, kterou pro nás připravil velmi
vážený host, profesor Ak. mal. Jiří Barta, dlouholetým vedoucím ateliéru filmové a televizní grafiky na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Z předávání cen soutěže Design Against Fur 2011, studentky ze třídy 4. V L. Kuklová a M. Čábalová a Mgr. M. Sadská
Teendesign 2011
Žáci druhého a třetího ročníku se v říjnu 2011 zúčastnili již sedmého ročníku soutěže mladého designu
Teendesign 2011 vyhlašované Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Soutěž je
určena všem studentům středních a vyšších odborných škol. V nabídce bylo tentokrát šest kategorií. Naši
žáci se zúčastnili kategorie Design s tématem Prostředek pro pohyb jednotlivce na sněhu, v kategorii
Komiks na téma Jak jsem přišel na svět a v návrhu počítačové hry Hra pro mne. Studenti popustili uzdu
své fantazii, vytvářeli nevšední řešení a dali najevo svou individualitu. Pro práci využili řadu technik
z oblasti kresby, malby a 3D modelování. Oceněním za zdařilé práce bylo vystavení většiny děl v Galerii
nad schody. Tato výstava proběhla v únoru 2012.
56
57
Soutěž o návrh plakátu a sloganu pro veletrh ITEP 2012
Žákyně naší školy, Veronika Syřínková ze třídy 4. V, uspěla v Soutěži o nejzdařilejší grafický návrh
pro tvorbu plakátu k veletrhu ITEP 2012, včetně motta. Soutěž byla určena nejen vysokým a středním
školám, ale také reklamním agenturám. Veronika tak se svým návrhem plakátu s ilustrací dvou šneků s
batohy a mottem „Budete valit bulvy!“ předčila šedesátku ostatních soutěžících a umístila se na prvním
místě.
Soutěž o návrh ceny festivalu Finále Plzeň 2012
Studentka Alena Hošková 2. V, zvítězila ve výběrovém řízení na cenu Finále Plzeň 2012. Porota vybrala
návrh v konkurenci středních a vysokých škol a následně cenu pro účely festivalu nechala studentku
vlastnoručně zhotovit. Cena byla vyrobena z recyklovaného materiálu s výraznými grafickými prvky
a osazena segmenty z plastu, které drželo několik exaktně vyrobených industriálních čepů. Ceny byly
předány na závěrečném ceremoniálu filmového festivalu Finále Plzeň 2012.
Školní soutěže
Ivana Beranová ze třídy 1. GD na předávání cen soutěže Doteky papíru 2011 před svým vítězným dílem
Doteky papíru
Společnost Antalis vyhlásila na podzim 2011 kreativní soutěž Doteky papíru, která byla určena
základním, středním a vysokým školám. Této soutěže se zúčastnili žáci prvních ročníků oborů grafický
design, multimediální tvorba, design interiéru a žáci třetího ročníků oboru grafický design. Volba témat
byla různorodá – prostorový objekt, stínidlo, kresby, ilustrace, vizitky, záložky apod. Nejlepší práce byly
odeslány do soutěže, kde porota vybírala celkem ze 160 prací zaslaných z 26 škol. Mezi devět vítězných
se zařadila žačka Ivana Beranová z prvního ročníku oboru Grafický design se svým stínidlem Sedmikrásky.
Evropa ve škole 2012
Evropa ve škole je literární a výtvarná soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích
od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. V České republice je soutěž
vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Základní myšlenkou je propagovat mezi
dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit
spoluodpovědnosti za osud Evropy. Tuto ušlechtilou myšlenku výtvarně pojali žáci 3. ročníku oboru
Grafický design v předmětu Navrhování. Studenti vytvořili soubor plakátů, kterými přispěli k dobrému
jménu České republiky. Ze školního kola putovalo dvanáct plakátů do užšího výběru krajského kola,
v němž byly všechny plakáty oceněny diplomem a postupem do dalšího kola. Plakáty Matěje Boháče
a Magdaleny Andělové získaly nejvyšší ocenění v ústředním celorepublikovém kole. Studenti podnikli
dlouhou cestu do Veselí nad Moravou, aby se zúčastnili vernisáže výstavy oceněných děl, kde jim
byla slavnostně předána ocenění za nejlepší výtvarné práce. Pro vítěze soutěže organizátoři připravili
zajímavý program spojený s plavbou lodí a večerní prohlídkou muzea.
58
Soutěž v tvorbě typografického filmového a divadelního plakátu.
Součástí výuky 3. ročníku v předmětu písmo je i tvorba typografického plakátu. Studenti dostali nelehký
úkol, na základě výtvarné práce s písmem museli vytvořit poutavý plakát pro film či divadlo. V dnešním
filmovém plakátu distributoři filmu většinou sázejí na fotografie herců a umělecká stránka působení
plakátu se většinou potlačuje na minimum. Studenti se nenechali svázat dnes upřednostňovaným
trendem a ukázali, že i plakát bez hlavního hrdiny dokáže vyjádřit podstatu filmu nebo divadla a přilákat
diváka k návštěvě. V rámci školy uskutečnili i veřejný průzkum toho, který plakát by obstál nejlépe
u středoškolského diváka. Studenti a učitelé naší školy mohli dát hlas jednomu plakátu, který je nejvíce
oslovil. Na prvním místě se tak objevil plakát na film Kill Bill od studentky Terezy Pejřimovské. Druhé
místo obsadila Lucie Voříšková (film Black Swan) a o třetí místo se díky shodnému počtu hlasů podělili
hned dva tvůrci, Jan Blažek (film Fontána) a Kamila Mudrová (film Perníková věž).
Soutěž o školní a autorskou novoročenku
Naše škola každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh školní a autorské novoročenky pro nastávající
rok. Soutěže se na podzim zúčastnili všichni žáci třetího ročníku oboru Grafický design v předmětu
Počítačová grafika. Oceněno bylo celkem šest novoročenek. První místo za svou autorskou novoročenku
získala Kristýna Kacerovská. Největší úspěch jako školní péefko měl návrh Terezy Pejřimovské.
Soutěž o návrh vzhledu webových stránek pro plzeňské transfuzní oddělení
Občanské sdružení Klub dárců se obrátilo na výtvarné obory s prosbou o vytvoření návrhu designu
webových stránek pro plzeňské transfúzní oddělení. Práce se chopil žák prvního ročníku Václav Šťastný,
který vytvořil návrh profesionální úrovně. Věříme, že se tato podoba webu dočká brzké realizace a webové
stránky budou dobře sloužit všem návštěvníkům.
Ceny pro Středisko služeb školám Plzeň
V letošní školním roce naše škola realizovala zakázku ceny pro Středisko služeb školám Plzeň. Na ceně
se podílela třída 1. MI obor Design interiéru a třída 2. V. Z prací studentů byl vytvořen užší výběr asi
59
třiceti skic, ze kterých si přišel vybrat tým zadavatelů čtyři favority. Tyto skici byly realizovány studenty
do podoby čistého prototypu v měřítku 1:1. Hotové ceny byly předány zadavateli a po konzultaci došlo
k jejich předělání. V současné době je cena v počtu třiceti kusů zadávána do výroby.
EXKURZE
zároveň, se všemi galeriemi a pamětihodnostmi, hlavní atrakcí exkurze. Z nejvýznamnějších návštěv je
zde nutné zmínit Amsterdamské Říšské muzeum (Rijksmuseum), Rembrandtův dům (Rembradthuis)
a slavné Van Gogh Museum se nadmíru rozsáhlou sbírkou obrazů Vincenta van Gogha. Neopomněli
jsme sledovat charakteristickou holandskou krajinu a také jsme navštívili nádherné přírodní skanzeny
s větrnými mlýny v Kinderdijku a Zaansee Schans. Mezi další atraktivní místa patřila obrovská květinová
burza v Alsmeer, expozice s živočichy z podmořského světa v Haagu při pobřeží oceánu. Měli jsme
možnost vidět stát od jižní po severní hranici. Tato první společná návštěva Holandského království
přinesla bezesporu výjimečné zážitky.
VÝSTAVY
Výstava výtvarných oborů v mázhauzu plzeňské radnice – Extra PORCE
V druhé polovině listopadu proběhla velká výstava prací studentů výtvarných oborů. Především byly
zastoupeny obory Propagačního výtvarnictví. Výstava se konala v mázhauzu plzeňské radnice a vernisáž
proběhla za hojné účasti nejen studentů, ale i veřejnosti. Předvedené práce zahrnovaly téměř všechny
výtvarné techniky. Od klasické umělecké grafiky, přes malbu a kresbu až po počítačovou grafiku a 3D
modelování. Výstava tak seznámila veřejnost s výtvarnou činností studentů naší školy.
Studentky oboru Grafický design na Designbloku obdivující výstavní expozici značky Papelote
Designblok 2011
V říjnu 2011 jeli pedagogové se žáky všech ročníků uměleckých oborů do Prahy na mezinárodní
přehlídku Designblok 2011. Žáci na exkurzi zhlédli aktuální novinky světového i domácího designu
na ploše více než 10 000m2 v Superstudiích Designbloku. Speciálními instalacemi se v české metropoli
prezentovali nejen významní světoví designéři ale i umělecké školy. Tématem Designbloku bylo MĚSTO!
a nezapomnělo se ani na tradiční heslo Designbloku „designu neunikneš“ naplňují jednotlivá místa
v Praze, kde se Designblok odehrával. Přináší do města budoucnost, novinky současného designu
a módy, nové pohledy na život ve městě, ale i pohled na důležité aspekty současného designu, tedy
na udržitelný rozvoj a ekologii. Žáci získali rozmanité inspirace ke své práci a zároveň mohli konfrontovat
vlastní tvorbu se současnými trendy.
Projekt návrhu průčelí a interiéru provozovny lahůdek
Společnost Pekařství Malinová oslovilo naši školu s nabídkou spolupráce při vytváření vzhledu průčelí
a interiéru provozovny lahůdek na plzeňském hlavním vlakovém nádraží. Požadavkem bylo vytvoření
poutavé a originální tváře provozovny, která se nachází v hlavní hale budovy nádraží. K řešení projektu
byli vyzváni studenti čtvrtého ročníku oborů Propagačního výtvarnictví. Studenti byli v krátkém čase
schopni vytvořit originální návrhy. Prezentace jednotlivých projektů byly veřejnosti představeny formou
výstavy v galerii Visio Art Gallery v Plzni na Roudné. Vernisáž proběhla za účasti zástupců společnosti
a zástupců školy 3. května.
AKCE, PROJEKTY, REALIZACE
Fotomix 2011
Naše škola zaštítila a ve spolupráci se Svazem českých fotografů vyhlásila 14. ročník soutěže
Amatérská fotografie Plzeň 2011 pod názvem FOTOMIX. Fotografická soutěž byla určena široké
veřejnosti, která se fotografováním nezabývá profesionálně. Více než padesát účastníků soutěžilo
ve čtyřech kategoriích. Vyhodnocení soutěže proběhlo 23. září a následně byla zajištěna výstava
soutěžních prací, včetně vernisáže a předání cen v plzeňském E Centru.
Za uměním do Holandska
Letošní stěžejní odbornou exkurzí byl premiérový výlet žáků a pedagogů uměleckých oborů do Nizozemí.
V pondělí 19. března odstartoval svou cestu luxusní autobus cestovní kanceláře INEX s padesáti žáky
přihlášenými ze všech čtyř ročníků a čtyřmi pedagogy. Účastníci absolvovali noční přejezd přes Německo
a ráno dorazili do jižně situovaného města Breda, navštívit v Evropě jedinečné Muzeum grafického
designu. Další cesta vedla přes Rotterdam do Haagu a poté již do hotelu v Amsterdamu, který byl
Přijímací řízení na umělecké obory – „zkouška talentu“
V rámci lednových talentových zkoušek bylo zapotřebí zhodnotit práci bez mála dvou stovek uchazečů
o studium maturitních uměleckých oborů. Talentové zkoušky se v případě každého z oborů skládaly
z několika úkolů, zaměřených například na studijní kresbu, řemeslnou práci s materiály, stylizaci a celkově
kreativní myšlení. Hlavním úkolem bylo sestavit z výsledných prací kandidáty pro druhou část zkoušky.
Pohovor je poté druhou, finální instancí pro skladbu dvou budoucích tříd, z jednotlivců, kteří předvedli
nejvýraznější výtvarné a interpretační kvality. Podařilo se nám zcela naplnit oba první ročníky.
60
61
Klauzurní komisionální postupové zkoušky – 1. MI, 1. GD, 2. V a 3. V
Žáci současných oborů vykonávají zkoušku ve všech ročnících formou samostatné práce na zadaných
tématech. Jsou tak vedeni ke kvalitně vykonávané práci ve svém budoucím povolání. Úkoly jsou
opatřeny přesným harmonogramem a jejich smysl spočívá v reflexi osvojení patřičných dovedností,
učiva a zejména schopnosti jejich využití bez možnosti dohledu a konzultace pedagogů. V letošním
roce proběhly klauzury ve čtyřech třídách, ovšem s pěticí různého zaměření. Ve dvou prvních ročnících
byly vykonány klauzurní zkoušky z předmětů Písmo, Výtvarná příprava, Prostorový design a Fotografie,
ve druhém ročníku z předmětů Výtvarná příprava, Písmo, Prostorový design a Počítačová grafika. Třetí
ročník absolvoval zkoušku z pěti klauzurních předmětů – z Figurální kresby, Navrhování, Počítačové
grafiky, Písma a Digitální fotografie.
Krajinářský kurz 2012
Na konec tohoto školního roku jsme naplánovali kurz kresby a malby pro žáky 1. a 2. ročníků, zaměřený
na tvorbu přímo v plenéru, tedy v otevřené krajině, lesních zákoutích či v blízkosti vody. Kurz je situován
na zámek v Nečtinách a do jeho blízkého okolí. Smyslem tohoto výtvarného soustředění je navázat
na disciplíny výtvarné přípravy a upevnit dovednosti v technikách kresebných a malířských. Zúčastní
se téměř stovka žáků ze tříd 1. MI, 1. GD a 2. V (obory Design interiéru, Multimediální tvorba a Grafický
design). Nečtiny představují nejen ideální zázemí pro takto početnou skupinu, ovšem zejména znamenitě
rozmanitou skladbu krajinných prvků, jejichž pozorováním a zpracováváním se žáci naučí mnohým
výtvarným principům.
Maturitní zkoušky 4. V
Maturitní třída Mgr. Moniky Sadské, 4. V, obory Propagační výtvarnictví – propagační grafika a Propagační
výtvarnictví – aranžování, vykonala zkoušky z odborných, praktických disciplín a také zkoušky ústní.
Praktická zkouška představovala samostatně, komplexně řešený úkol, jako např. tvorbu bibliofilie, série
sociálních nebo kulturních plakátů, grafické manuály, cykly fotografií, ilustrace a knižní design a další.
Svou práci museli žáci obhájit před hodnotící komisí při ústních obhajobách dne 4. června 2012. Druhou
částí byla ústní maturitní zkouška (5.–8. 6. 2012), kterou žáci skládali z ČJ, AJ/NJ, bloku odborných
předmětů a dějin výtvarné kultury.
návštěvníků si mohlo prohlédnout kresbu podle modelu, portrétování, mohli se nechat vyfotografovat,
shlédnout práci žáků v grafických programech, byly pro ně připraveny letáky a upomínkové předměty.
V neposlední řadě ovšem získali formou přednášky, doprovázené projekcí, informace o nabízených
oborech, včetně tiskovin s učebními plány. Návštěva a zájem z řad veřejnosti předčily naše očekávání
a právě na základě tohoto faktu lze pozitivně hodnotit zájem o naše umělecké obory a také jejich
vzrůstající dobré jméno.
Kreativní soutěž pro žáky 9. ročníků ZŠ a ZUŠ
Členové komise odborných uměleckých předmětů zopakovali výtvarnou soutěž pro žáky 9. tříd základních
a základních uměleckých škol v plzeňském kraji – s titulem „Vytvoř CD přebal!“. Úkolem bylo vytvořit
ručně nebo počítačově zpracovaný návrh pro přebal CD oblíbeného hudebního interpreta. Záměrem
soutěže bylo oslovit mladé žáky ZŠ škol, které se rozhodují vybírat mezi svým dalším studiem právě
školu výtvarnou a samozřejmě také zjistit potenciál budoucích uchazečů a žáků, stejně tak jako kvality
výtvarného vedení na daném stupni vzdělávání. Počet účastníků zaznamenal vzestupnou tendenci.
Oproti loňským třiceti účastníkům se v tomto školním roce přihlásilo více než 60 žáků, někteří rovnou
s několika návrhy. Tři výherci byli odměněni v rámci dne otevřených dveří ateliérech NERUDOVKY cenami
souvisejícími s výtvarnou tvorbou. V soutěži budeme pokračovat i v příštích letech.
Příprava Středoškolské odborné činnosti ve výtvarných oborech
V letošním roce se studentky 2. ročníku oboru grafický design rozhodly přidat ke svým spolužákům
z jiných oborů a začaly se hlouběji zabývat teorií v souvislosti s každoročně vyhlašovanou soutěží SOČ.
Ta umožňuje poměřit síly talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Soustředily se
na předmět Dějiny umění, z něhož vycházejí jejich badatelské záměry v oblasti teorie kultury, umění
a umělecké tvorby. Významným spojencem se nám stala Západočeská galerie v Plzni. Mgr. Marcela
Štýbrová, edukátorka Západočeské galerie v Plzni, nabídla svou pomoc a zasvětila studentky
do problematiky výstavnictví. Díky vstřícnosti galerie se bylo možné velice rychle zapojit do vzdělávacích
programů galerie a v následujícím kole soutěže tak můžeme předložit kvalitní materiál. Další dvě
studentky zaměřily své pátrání na historii chotěšovského kláštera.
Projektové dny ve 3. V
Podzimní, říjnové projektové dny jsme se třetím ročníkem oboru Grafický design věnovali přípravě
prezentace oborů na Dnu otevřených dveří. Žáci vytvářeli graficky a typograficky zpracovávané tiskoviny,
propagující zmíněnou akci a pracovali na dárkových a propagačních předmětech pro návštěvníky akce.
Projektové dny, připadající na začátek dubna, byly ve znamení projektu celé třídy, zaměřeného na ilustraci,
fotografii a grafickou úpravu pexesa na motivy různě stylizovaných autoportrétů všech žáků dané třídy.
Výsledkem byla výroba jednotlivých karet pexesa a tvorba fotografií, zobrazujících stylizované figury
žáků, instalované volně, v otevřeném prostoru Borského parku a jeho okolí.
Den otevřených dveří v Ateliérech Nerudovky
Hlavním dnem propagace činnosti komise odborných uměleckých předmětů (OUP) a žáků uměleckých
oborů byl v tomto školním roce pátek, 4. listopadu 2011. Členové komise OUP připravili společně se svými
žáky přehlídku činností, probíhajících v jednotlivých učebnách v Ateliérech na Borech. Více než pět set
Lucie Havlová, 1. GD, Prostorová tvorba – práce zaslaná do soutěže Mladý obal 2012
62
63
Komise přírodních věd
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Ivana Petrášová
Mgr. Martina Boušková, Mgr. Zdeněk Eder, Ing. Lada Jandová, Mgr. Marie Klesová,
Ing. Magdalena Lisnerová, Ing. Věra Nezbedová, Mgr. Jarmila Šlajsová
Mezi předměty, které v letošním školním roce zaštiťuje naše komise, patří matematika, fyzika, chemie,
obchodní počty, základy ekologie, základy ekologie a biologie a informační a komunikační technologie.
K významným aktivitám komise patří kromě standardní výuky zejména soutěže, exkurze, přednášky,
besedy, ale i sbírky.
Kromě tradiční matematické soutěže, organizované již řadu let, soutěžili žáci i ve znalostech z chemie,
informatiky nebo také z ekologie a zdravého životního stylu. Právě v oblasti životního stylu (soutěž
Sapere) prokázalo tříčlenné družstvo studentek naší školy mimořádné vědomosti a bylo velmi úspěšné
nejen v krajské soutěži (1. místo), ale i na celostátní úrovni . Relativně úspěšná byla pro naše žáky
i soutěž ve znalostech z informatiky Bobřík, kde ze 36 žáků, kteří postoupili ze školního kola dále, se
v celostátním kole 5 studentů zařadilo mezi úspěšné řešitele.
Začátkem 2. pololetí proběhlo školní kolo matematické soutěže. Stejně jako v loňském roce byla jedna
kategorie společná pro všechny ročníky učebních oborů, u studijních oborů byli oceněni pouze žáci 1.–3.
ročníků, 4. ročník nebyl pro malý zájem vyhodnocen – zúčastnila se pouze 1 studentka (Nováková –
4. ZO). Soutěžilo tedy celkem 52 žáků ve 4 kategoriích s těmito výsledky:
Učební obory:
1. Anna Šperlová (1. A)
2. Lucie Beránková (3. D)
3. Veronika Hrubá (2. A)
Studijní obory:
1. ročník
1. Jana Pašková (1. ZO)
2. Markéta Veitová (1. ZO)
3. Michal Bejvl (1. GD)
2. ročník
1. Kristýna Šímová (1. ZO).
3. ročník
1. Lucie Tomášková (3. CR)
2. Petra Veselá (3. CR)
3. Daniel Čech (3. ZO)
Dva nejlepší soutěžící z každého ročníku postoupili do celostátního kola, kde ovšem letos žádných
výraznějších úspěchů nedosáhli.
Soutěž studentů 1. ročníků studijních oborů ve znalostech z chemie proběhne v letošním roce až
v červnu, takže v době uzávěrky nejsou výsledky soutěže známy.
V naší škole se i letos soutěžilo po internetu. Soutěž byla určena všem žákům školy, pro 1. pololetí bylo
vyhlášeno téma „Naše lesy“, pro 2. pololetí „Zdravý životní styl“.
Matěj Boháč, 3. V, Navrhování — vítězný plakát v soutěži Evropa ve škole
Už tradicí se stává i účast našich žáků na Květinovém dni (16. 5.) zaměřeném v letošním roce na nádory
ledvin. Do celostátní sbírky se zapojili studenti ze tříd 3.CR a 2. ZO a doplnilo je několik studentů ze 3. ZO.
Celkem se prodalo 3672 kytiček a na boj proti rakovině putovalo zásluhou žáků naší školy přes 75 000 Kč.
64
65
V rámci podzimních i jarních projektových dnů i mimo tento rámec byla organizována naší komisí řada
zajímavých přednášek a besed na aktuální témata Prevence onkologických onemocnění, Prevence
alkoholismu, Prevence neplánovaných těhotenství.
Během projektových dnů a na závěr školního roku jsou pro žáky připravovány i různé exkurze,
například ve společnosti Veolia – úpravna vody v Plzni, v plzeňském planetáriu, v Techmánii, v Českém
hydrometeorologickém ústavu ústavu v Plzni, v Zoologické a botanické zahradě města Plzně i v Zoologické
zahradě hl. m. Prahy.
V letošním školním roce pokračuje také celoškolní program Recyklohraní, který je zaměřený na správné
nakládání s odpady, jejich třídění a též na osvětovou činnost v této oblasti.
Celostátní finálové kolo soutěže SAPERE – vědět, jak žít
Hlavním posláním soutěže, kterou letos podruhé vyhlásilo Ministerstvo školství, je vzbudit zájem
o zdravý životní styl a podnítit tak žáky k vlastní odpovědnosti za své zdraví. Soutěž se také zaměřuje na
oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie)
a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů
způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka). Školního kola se zúčastnilo 281 žáků naší
školy, z nichž 3 nejlepší vytvořili soutěžní tým ve složení: Klára Hauerová (3. CR), Nastassia Yemelina
(3. O) a Nikola Procházková (3. CR) .Dívky vybojovaly vítězství v kolech okresním i krajském a zajistily
si tak účast v celostátním kole. Plzeňský kraj reprezentovaly v celostátním finále ve středu 25. dubna
2012 v Hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy.
všichni ti, kteří dosáhli více než 130 bodů, což znamená jednu chybnou odpověď od „ulovení Bobříka
informatiky“.
V národním kole nakonec naši školu reprezentovalo 29 soutěžících. Pět žáků naší školy (Andrea
Rozhoňová, 2. ZO, 180 bodů; Ivana Baumruková, 2. CR, 177 bodů; Karel Slanař, 1. GD, 161 bodů;
Jitka Rosenbaumová, 1.MI, 160 bodů; Kateřina Jungwirthová, 1. MI, 153 bodů) se stalo úspěšnými
řešiteli a „ulovilo Bobříka informatiky“. Ve srovnání s ostatními měli naši žáci letos výborné výsledky.
V kategorii Junior soutěžilo v celé republice 4900 soutěžících, úspěšných řešitelů bylo 758, tj. 15,47 %.
Procento úspěšnosti žáků reprezentujících naši školu je mírně vyšší, 17,24 %. Zajímavý je pohled chlapci
versus dívky. Mezi účastníky kategorie Junior bylo z pohledu celé republiky 56 % chlapců, mezi účastníky
z naší školy převládaly dívky, chlapců bylo jen 20,69 %. Dívky z naší školy v porovnání s ostatními
velmi uspěly. V celé republice bylo procento úspěšných „řešitelek“ 11,36 %, u dívek reprezentujících
naši školu to bylo výrazně více – 17,39 %. Příjemný je pro nás i výsledek z pohledu typu školy, vždyť
mezi soutěžícími na prvních 200 místech bylo sotva 10 soutěžících ze středních odborných škol, mezi
úspěšnými řešiteli drtivě převládli gymnazisté.
Bobřík informatiky 2011 – čtvrtý ročník (mezi)národní soutěže
8. listopadu 2011 se žáci naší školy zúčastnili národního kola čtvrtého ročníku online soutěže
v informatice Bobřík informatiky. Jde o soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem
mládeže o informační technologie. Soutěž není elitní, je cílena na běžného bystrého žáka, podobně jako
například Matematický klokan. Soutěž je určena žákům 5.–9. tříd základních škol a žákům středních
škol. Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií podle školních ročníků.
Žáci během čtyřicetiminutového online testu na www.ibobr.cz odpovídají celkem na 15 otázek. Většina
otázek je zaměřena nikoli na informační a komunikační technologie jako takové, ale na porozumění
informacím a logické uvažování. Úlohy se liší svou náročností, zaměřením i způsobem řešení. V testu
je možné získat celkem 240 bodů, k tomu „ulovit Bobříka informatiky“ a stát se úspěšným řešitelem
je zapotřebí 150 bodů.
V letošním roce jsme se rozhodli obsadit jen jednu kategorii, a to Junior. Soutěž má přímou vazbu na
předmět Informační a komunikační technologie a Informační a multimediální technologie, zpětná vazba
pro žáky, kteří by soutěžili ve starší kategorii Senior, by byla jen minimální. Účast v jedné kategorii nám
umožní věnovat se jak přípravě žáků na soutěž, tak následnému rozboru soutěžních úloh. Úlohy rozvíjejí
logické myšlení a hlavně schopnost žáků porozumět otázce, což rozhodně využijí i při státní maturitě
z jakéhokoli předmětu.
Školního kola soutěže se zúčastnilo 185 soutěžících z prvních a druhých ročníků. Školní kolo proběhlo
v hodinách IKT a IMT. Do školního kola byl vybrán test z archivu testů soutěže na www.ibobr.cz. Průměrně
žáci dosáhli 100 bodů, což je oproti loňskému roku výrazný posun k lepšímu, zvlášť vezmeme-li v úvahu,
že i v národním kole kategorie Junior dosáhly dívky průměrně 105 bodů.
Ve školním kole bylo celkem 13 úspěšných řešitelů, do národního kola postoupilo 36 žáků, tedy
Jana Kovacsová, 4. V, Praktická maturitní zkouška – fotografie na téma „vodní živel“
66
67
Komise tělesné výchovy
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Vladimír Štverák
Mgr. Miroslav Cisler, Mgr. Naděžda Ledvinková
K nejdůležitějším akcím komise tělesné výchovy patří především pořádání Halového turnaje středních
škol v kopané, organizace zimních výcvikových kurzů – lyže – snowboarding a na závěr školního roku
pořádání tradičního cykloturistického kurzu. Kromě toho se žáci pravidelně zúčastňují turnajů ve florbale,
hokejbalu, kopané, házené a v atletice.
Halový turnaj středních škol v kopané – 1. 12. 2011
V předvánočním čase je mezi sportovci plzeňských středních škol povinností zúčastnit se Halového
turnaje středních škol v kopané. Letos naše škola organizovala už 17. ročník. Turnaj byl pořádán
pro deset mužstev plzeňských středních škol. V boji o třetí místo zvítězili chlapci Obchodní akademie
nad týmem SPŠ elektrotechnické. Vítězem se stalo favorizované mužstvo SPŠ dopravní, když ve finále
porazili překvapení turnaje – tým SPŠ strojnické.
Sylva Ježková, 2. V, Výtvarná příprava, práce do soutěže Teendesign 2011 na téma počítačová hra
Naši školu reprezentovali:
Hefrt Lukáš (1. A), Panc Petr (1. A), Holý Ladislav (1. ZO), Marek Václav (3. D), Čimera Radek (3. D),
Šlegl Libor (3. ZO), Vakeš Jaroslav (4. OA), Fischer Jakub (4. OA), Peroutka Petr (4. OA), Šmíd Karel
(4. OA)
Chlapci obsadili páté místo, které můžeme považovat za úspěch.
Lyžařský kurz prvních ročníků – 6. 1.–10. 1. 2012
Po sedmi letech, kdy lyžařské kursy probíhaly na Šumavě, jsme letos zvolili Jánské Lázně v Krkonoších
s nejdelší sjezdovkou v ČR. Lyžařské podmínky ve středisku byly ideální, každý žák absolvoval výcvik
na svahu, který odpovídal jeho schopnostem, takže byla tímto zvýšena i bezpečnost. K té jistě
přispěla i možnost využití kabinkové lanovky na Černou horu. Žáci v tomto areálu poznali velkou
rozmanitost sjezdovek a možnosti lyžování v Krkonoších. Velkým zpestřením se ukázala jízda na saních
na tříkilometrové sáňkařské trati. V rámci přednášek byli žáci seznámeni se zásadami pobytu na horách,
s desaterem FIS chování na sjezdovkách, první pomocí při typických úrazech či podchlazení a omrzlinách,
základy přípravy a péče o lyže atd. Vedoucím kurzu byl Mgr. Miroslav Cisler a jako instruktoři byli přítomni
Mgr. Vladimír Štverák a Mgr. Zdeňek Eder.
Nejlepší florbalisté jsou n aNerudovce!
Ve dnech 10. a 13. dubna se naši žáci zúčastnili turnajů středních škol ve florbale.
Andrea Bachová, 3. V, 3D modelování, práce do soutěže Teendesign 2011 na téma pohyb na sněhu
Chlapci ve složení:
Martin Čadek (2. ZO), Jan Schleiss (3. O), Jakub Kolařík (4. OA), Petr Peroutka (4. OA), Karel Šmíd (4. OA),
Jaroslav Vakeš (4. OA), Jiří Klas (4. OB), Martin Růžička (4. ZO), vyhráli základní skupinu a celkově
skončili na třetím místě.
68
69
Dívky v tomto složení:
Nikola Kliková (1. VO), Karla Skořená (2. VO), Andrea Rozhoňová (2. ZO), Michala Fischerová (2. ZO),
Nikola Koutská (3. CR), Tereza Jakoubková (3. CR), Kateřina Fialová (3. ZO), Ivana Drugdová (4. OB)
V celém turnaji zvítězily a v konkurenci šestnácti týmů všech plzeňských škol dosáhly výjimečného
úspěchu.
Juniorský maraton – běžíme pro Evropu – 13. 4. 2012
Největší běžecký závod studentů středních škol v Evropě.
Studenti jedné školy běží štafetový závod v délce maratónského běhu – tj. 42,196 km.
Naši školu reprezentovali:
Nikola Zámečníková (1. CR), Lukáš Vuductu (1. VO), Ladislav Holý (1. VO), Lukáš Starinský (1. ZO),
Dominik Kraus (2. CR), Michal Kupec (2. CR), Kamila Kalodová (2. ZO), Miroslav Soukup (3. O) Lucie
Váchalová (3. ZO), Libor Šlegl (3. ZO)
Družstvo naší školy skončilo na sedmém místě.
Komise výtvarných předmětů oborů s výučním listem
Vedoucí komise:
Členové komise:
Mgr. Jaromíra Benešová
Mgr. Marie Grimpliniová, Ing. Jarmila Šlaisová
Komise výtvarných předmětů v oboru Aranžér a Prodavač připravuje žáky v předmětech odborná kresba,
aranžování, propagace, písmo, dějiny umění a počítačová grafika. Členové komise se snaží spolupracovat
s učitelkami odborného výcviku Alenou Koldovskou a Evou Lepičovou. Každoročně připravují naše žáky
na nejrůznější soutěže. V tomto školním roce to byla soutěž AR Junior a regionální soutěž aranžérů.
„Proběhni se výtvarným uměním“
Výtvarná dílna v rámci výstavy „Začátek století ve veřejném prostoru“ v Západočeské galerii v Plzni.
Dne 24. května 2012 se zúčastnila třída 1. A jednodenního festivalu současného umění, který se
konal v Plzni na náměstí Republiky a v prostorách galerie Masné krámy. Žáci obdrželi pracovní listy
s nejrůznějšími otázkami a měli možnost se zapojit do uměleckých intervencí vystavujících výtvarníků
jako např. Tomáše Vaňka, Krištofa Kintery nebo Tomáše Svobody. Seznámili se s výstavou uvnitř galerie
a zúčastnili se připravených workshopů.
Cykloturistický kurz 3. ročníků 25. 6.–28. 6. 2012
Žáci třetích ročníků se v posledním týdnu školy zúčastnili cykloturistického kurzu v kempu Holubí kout
u Mirošova. Cyklistické trasy vedly jižním Rokycanskem, zajímavostí byl výlet do bývalého vojenského
prostoru v Brdech.
Mezi oblíbené aktivity v rámci výuky patří návštěvy fittnes studií. V okolí naší školy pravidelně
navštěvujeme fittnescentrum Andrea na Masarykovo náměstí. Nově otevřené středisko V Husovce
slibuje cvičení na nejmodernějších strojích, možnost využití běžeckých trenažerů, rotopedů podobně.
Učitelé TV vytvořili projekt činnosti florbalového kroužku při naší škole. Bohužel od města nebyla
schválena dotace.
Novinkou v letošním školním roce byla výuka badmintonu. Vytvořily se potřebné podmínky (hřiště,
vybavení) a turnaje v tomto sportu získaly velkou oblibu mezi žáky.
V březnu v rámci tělesné výchovy proběhly kurzy první pomoci ve spolupráci se sdružením dobrovolných
záchranářů při Lékařské fakultě v Plzni – Life Saving Support.
Štěpán Korbel, 3. D, malba
70
71
Komise odborného výcviku
Vedoucí komise: Lenka Uhrová
Členové komise: Zdeňka Brožová, Bc. Jitka Dostálová, Alena Koldovská, Bc. Eva Lepičová,
Jaroslava Mečárová, Lenka Uhrová
Výuka ve firmě Globus
V odborném výcviku připravujeme žáky oboru vzdělání s výučním listem Prodavač a Aranžér i žáky oboru
vzdělání s maturitní zkouškou Ekonomika vnitřního obchodu na budoucí praktické uplatnění. Učitelky
odborného výcviku se snaží posílit u žáků zájem o zvolený obor vzdělání zařazováním odborných exkurzí
a přednášek.
U žáků oboru Prodavač probíhá v 1. a 3. ročníku odborný výcvik v Hypermarketu Globus Chotíkov
a v obchodním domě Tesco v Plzni. Ve 2. ročníku si žáci vyzkouší organizaci práce na malých prodejnách
se sortimentem průmyslového zboží .
Žáci oboru Aranžér získávají dovednosti ve školních dílnách a v reklamních agenturách, např. Area Print.
Také se věnují výrobě sezónních dekorací, které pak prodávají ve školní prodejně nebo v prostorách
Hypernarketu Globus.
U oboru vzdělání Ekonomika vnitřního obchodu jsme se více zaměřili na získání odborné praxe nejen
na prodejnách, ale také v odborných firmách zaměřených na cestovní ruch, účetnictví a další odbornou
agendu. Ve 4. ročníku se žáci při práci ve fiktivní firmě naučí dovednostem, které využijí v technicko-hospodářských funkcích nebo při založení vlastní živnosti.
Vyučující pravidelně připravují žáky na různé soutěže. V tomto školním roce se žáci zúčastnili soutěže
REGION 2012 a celostátní soutěže AR Junior .
Soutěž REGION 2012 obor Aranžér
Soutěže v tomto oboru se kromě našich žáků zúčastnili zástupci škol z Horažďovic, Litvínova, Příbrami
a Sokolova.
Soutěžící našeho oboru Aranžér předvedli skvělé výkony a umístili se takto:
I. kategorie: Aranžování komerční vitríny na téma
II. kategorie: Maketa
III.kategorie: Plakát IV.kategorie: Počítačová grafika VI.kategorie: Úprava stolu na téma
3. místo: Michaela Šafránková, třída 3. D
3. místo: Martin Lepší, třída 3. D
2. místo: Andrea Královcová, třída 3. D
1. místo: Tomáš Svoboda, třída 3. D
3. místo: Martina Sedláková, třída 2. A
Soutěží oboru Prodavač se zúčastnili žáci škol z Domažlic, Příbrami, Rokycan a ze Sokolova.
Ve velké konkurenci uspěli naši žáci výborně:
I. kategorie: Klasické balení zboží
Soutěž REGION 2012
72
1. místo: Lucie Beránková, třída 3. D
2. místo: Miroslava Vrbová, třída 2. A
1. místo: Lucie Podzimková, třída 2. VO
2. místo: Lucie Brejchová, třída 2. VO
2. místo: Nikola Smačková, třída 3. D
II. kategorie: Dárkové balení 73
III.kategorie: Výstavka zboží a poradenská služba
1. místo: Dominika Hoholková, třída 2. A
1. místo: Tomáš Tichý, třída 3. D
Celostátní soutěž ARANŽÉR JUNIOR 2011.
Ve dnech 24.–52. 11. 2011 proběhlo celostátní kolo soutěže AR Junior 2011 v Českých Budějovicích.
Soutěže se zúčastnili žáci ze 17 škol z celé České republiky a celkem bylo přihlášeno 142 prací.
Naši žáci nejlépe uspěli v kategorii Počítačová grafika, zde obsadila práce Jana Žáčka ze třídy 2. A 7. místo.
V kategorii Kresba zátiší obsadil Tomáš Svoboda 8. místo a v kategorii Úprava stolu pro dvě osoby
Michaela Šafránková také 8. místo. Oba žáci jsou ze třídy 3. D.
Praxe žáků na památkových objektech
Žáci 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Ekonomika a podnikání – cestovní ruch již druhým rokem vykonávají
odbornou praxi jako průvodci na památkových objektech Plzeňského kraje.
V letošním školním roce si žáci 3. CR Tereza Tesařová a Lucie Szűllőová vyzkoušely roli průvodce
na hradě Švihov, Aneta Slavíčková a Václav Tomášek na zámku Kozel a z žáků 2. CR Barbora Špirochová
a Kateřina Lednická na zámku Manětín a Iva Vorlíková v klášteře Plasy.
Všichni žáci věnovali svůj volný čas přípravě na roli průvodce v památkovém objektu. Museli zvládnout
mnoho odborných informací. Jako nejnáročnější se projevilo zvládnutí organizace skupiny a přizpůsobení
textu věku a zaměření návštěvníků.
Všichni naši žáci se ctí obstáli a kastelány objektů byli hodnoceni velmi dobře. Největším přínosem
pro ně budou získané zkušenosti, které jim poslouží i v dalším životě.
Exkurze žáků do Plzeňského pivovaru
Tomáš Tichý, 3. D
Lucie Szüllöová a Tereza Tesařová na hradě Švihov
74
75

Podobné dokumenty