Zpravodaj 1/2012

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 1/2012
1/2012
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
„Evropa investuje do venkovských oblastí“
ÚVODEM
Milí čtenáři,
když listuji zpětně našimi Zpravodaji, ani nevíte, jakou mám radost, když
vidím, jak pestrá je naše práce a co všechno jsme našemu regionu mohli
dosud přinést. Od roku 2008 jsme v rámci realizace našeho Strategického
plánu Leader podpořili 92 projektů v celkové hodnotě přes 37 mil. Kč. A to,
myslím, není málo.
O to víc mě těší, že mezi úspěšnými žadateli nejsou jen města a velké obce,
které to se žádostmi o dotace již celkem umí a „mají na to lidi“, ale že mezi
úspěšnými projekty jsou i docela maličké obce o pár obyvatelích, malé
spolky a zástupci církevních organizací hospodařící s velmi omezenými finančními prostředky. Někdy se dokonce členové spolku na projekt skládali
ze svých vlastních úspor. Přišli a úspěšně zrealizovali i drobní podnikatelé,
kteří doslova obrací každou korunu, a kteří zpočátku měli v dotační politiku
velkou nedůvěru.
Leader a všechny budou bojovat o finanční injekce pro svá území, všechny
budou chtít uspět.
Proto společně s Centrem pro komunitní práci již přes rok poctivě pracujeme
na nové Integrované studii našeho území, která pomůže nastavit rozložení
financí podle potřebnosti a měla by být hlavním pomocníkem v přípravě žádosti o další podporu na léta 2014-2020. Tak si držme všichni palce.
A co nás letos čeká? Na co se můžete těšit?
Letos opět pokračujeme se vzdělávacím programem pro seniory
– Virtuální univerzita třetího věku VU3V. Od února se rozjela výuka opět
v Nezdicích, v Přešticích a nově též ve Ždírci.
V březnu jsme vyhlásili již třetí ročník grantu na podporu projektů
pro mládež od 15 do 30 let - JUMP. Našimi partnery jsou mikroregiony
Přešticko, Úslava a Radyně, které grant podporují finančně, OS Aktivios dohlíží nad celou realizací projektů, propagací a konečným vyúčtováním projektů. Jaké projekty se letos sešly, se dozvíte na str. 5.
Jak jsem již uvedla v úvodu, hlavní naší činností je podpora realizace
projektů v rámci Strategického plánu Leader. V roce 2012 budeme vyhlašovat dvě výzvy na podporu projektů z našeho území Přešticka, Blovicka,
Staroplzenecka a Mirošovska. V dubnu vyhlásíme v pořadí již osmou a v srpnu pak devátou výzvu. Celkem rozdělíme 7 mil Kč. Oblasti podpory – tzv.
fiche pro dubnovou výzvu máte podrobně popsány na str. 7 - 10. Protože
peněz je málo, podpořeny budou jen skutečně smysluplné a potřebné projekty s dopadem do širokého okolí, projekty na podporu rozvoje mikropodniků
a drobných zemědělců.
F2 – Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život
F3 – Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj
F4 – Úprava veřej. prostranství, rekonstrukce místních komunikací
F10 – Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
F12 – Modernizace zemědělských podniků
Mám nesmírnou radost, že všechny projekty úspěšně prošly konečnou kontrolou a žádný z žadatelů nikdy nemusel vracet peníze. Tady je místo pro
velké poděkování všem mým kolegyňkám, protože úspěch nikdy nestojí na
jedné osobě, ale odvíjí se od celkové atmosféry, sehraného kolektivu, každý
má neocenitelný podíl na konečném výsledku. Velmi důležitá je otevřenost,
vstřícnost a úsměv pro každého, kdo k nám přijde a je to možná i tím, že
naše práce je, alespoň pro mne, současně koníčkem.
Když projíždím naším regionem, jedu známou a domovskou krajinou, potkávám známé tváře a vidím, co se za tu dobu podařilo změnit. Toto všechno
je obrovská odměna a přísun nové energie za hodiny nezáživného papírování
kolem dotační politiky, časté rozčilování nad nesmyslností některých pasáží
z pravidel a opatření, která jsou ale bohužel již daná a nejdou změnit, a člověk jen kroutí hlavou a v duchu se ptá, kdo to jen vymyslel? Za ta léta jsem
zjistila, že je nutné se nad to povznést, vzít to jako fakt, vidět cíl, abychom se
pak všichni společně mohli radovat z krásných projektů.
Příští rok 2013 končí sedmileté období naší finanční podpory od Evropské
unie. Nastane další období 2014-2020, které se teprve nyní tvoří. Zatím neznáme přesné podmínky, za kterých bychom mohli uspět, ale již od loňského roku se připravujeme, protože chceme uspět a nadále v podpoře regionu
pokračovat. Již předloni a loni probíhala různá hodnocení naší práce, naší
činnosti ze strany poskytovatelů dotace MZe a SZIF a vždy jsme velmi dobře
obstáli, ale bude to stačit? V současné době existuje v České republice 112
podobných sdružení, tzv. místních akčních skupin pracujících metodou
Pro žadatele plánujeme dvě školení – 17. 4. 2012 od 16,30 hod. v prostorách
Kulturního a komunitního centra v Přešticích a 19. 4. 2012 od 9,30 hod.
na MěÚ Starém Plzenci. Po předchozí domluvě poskytujeme osobní konzultace, a to v naší hlavní kanceláři v Nezdicích a též v Chocenicích.
V srpnu v 9. Výzvě vyhlásíme:
F7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
F8 – Rozvoj služeb cestovního ruchu
F9 – Turistické trasy
F11 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy
V březnu jsme podali další dvě žádosti o dotaci na Plzeňský kraj.
Plánujeme doznačit naučnou stezku Čertovo břemeno a zatraktivnit ji pomocí několika nových prvků a dalším projektem je vydání letáku mapujícího
památné stromy na území MAS s doprovodným propagačním materiálem.
Věříme, že budeme úspěšní, abychom naše plány uvedli v realitu.
Skoro půl roku trvaly přípravy a konala se setkání, která v březnu vyvrcholila podáním projektu spolupráce sedmi místních akčních skupin
Plzeňského kraje na SZIF na téma Skrytá tajemství – venkov Plzni. Nechte
se překvapit a hlavně, prosím, držte palce, o úspěchu není v tuto chvíli ještě
rozhodnuto.
Na letošní rok opět připravujeme řadu zajímavých seminářů, převážně
pro obce. V březnu se konal ve spolupráci s Plzeňským krajem velmi podnětný seminář „Problematika vodního a odpadového hospodářství v obcích“,
20. 3. pak pravidelný a velmi oblíbený seminář s panem ing. Vičarem věnovaný účetnictví.
1
VLASTIVĚDNÁ KONFERENCE
PROJEKT SPOLUPRÁCE
22. 3. se uskutečnil ve Šťáhlavech seminář téma „Podnikání na venkově“. Součástí semináře byla i exkurze vč. malé ochutnávky v minipivovaru
Vladimíra Ilgnera. Tento projekt byl podpořen přes OS Aktivios. Více zajímavostí z této akce přinášíme na straně 4.
představí cca 15 minipivovarů Plzeňska a dále bude k vidění prezentace zejména gastronomických a rukodělných specialit, řemesel, výrobků a činností
formou stánkových prodejů. Doprovodný kulturní program bude sestavený
z nepřetržité řady hudebních a tanečních souborů z regionu.
Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Kulturní informační centrum
Nepomuk ve spolupráci s OS Pod Zelenou Horou, OS Aktivios a Městy
Přeštice a Nepomuk uspořádali v Přešticích ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2012
konferenci s názvem „Regionální periodika pramen poznání místní historie
a kultury“ k výročí 80 let založení a 15 let obnovení Vlastivědného sborníku
Pod Zelenou Horou. Podrobně o celém průběhu se seznámíte na str. 3. Na
této konferenci byl mimo jiné představen projekt spolupráce OS Aktivios,
sv. Jana z Nepomuku a MAS Pošumaví věnovaný záchraně a obnově slovesných i hmotných pamětihodností našeho regionu jižního Plzeňska „Oživme
společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ viz níže.
Z dalších připravovaných akcí již jen stručně: propagace regionu na Zemi
Živitelce, Itep 2012 – Veletrh cestovního ruchu v Plzni, Slavnosti jablek,
Veletrh perspektivy řemesel, Modlitba za domov, Den s Aktiviosem
11. 4. 2012 srdečně zveme naše členy na Valnou hromadu, která se koná
v 17,30 hod v hostinci v obci Seč.
Přijměte prosím moji pozvánku na celodenní kulturní akci „Májovou
pěnu“ - sobota 26. 5. 2012 od 10,00 hod. - do areálu zámku Nebílovy. Zde se
Jsme partneři projektu „Škola – srdce regionu“, který je směrovaný na
vzdělávání pro venkovské základní školy, zaměřen na problematiku péče
o životní prostředí v obcích a regionech, kde děti žijí, jde o snahu posílit vazbu k místu svého domova, prohloubit spolupráci venkovských českých a německých škol v rámci problematiky enviromentálního vzdělávání.
Milí čtenáři, přeji Vám příjemné chvíle strávené s naším Zpravodajem a pokud máte chuť něco změnit, vylepšit nebo máte nějaký dobrý nápad a myslíte,
že by byl k užitku, neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na nové podněty a inspiraci. Jen tak totiž vznikají ty nejlepší projekty.
za celý kolektiv OS Aktivios
Ing. Hana Bouchnerová, manažerka
Oživme společně památky a pověsti
MAS OS Aktivios / MAS Pošumaví / MAS sv. Jana z Nepomuku
z míst tajemných i kouzelných
„Někam patřit, mít své kořeny, to nejsou jen holé fráze…
O domov pečujeme zvláštním způsobem. Starat bychom se měli nejen o přítomnost a budoucnost, ale
zároveň musíme ctít i jeho minulost. Vážit si toho, co zanechaly ruce našich předků… a pouze a jen
na nás záleží, jak se s danými skutečnostmi vypořádáme pro budoucnost, co a v jaké podobě zanecháváme nově příchozím…“
Téměř na každém kroku se setkáváme s bohatstvím, které nám zde zanechali
naši předkové a měli bychom si toho vážit. Měli bychom chránit poklady našeho kraje a předávat je dalším pokolením. Vždyť kostely, kapličky, křížky,
boží muka a sochy vtiskly nezaměnitelný a obdivuhodný ráz naší krajině.
Tyto památky provází příběhy, pověsti – některé jsou zapsány, mnohé však
žijí jen ve vzpomínkách pamětníků, či jsou zasuté v archivech.
A tak se začal rodit projekt, na jehož počátku byla původně jen snaha sebrat
a knižně vydat staré pověsti jižního Plzeňska. Ovšem postupně při dalších
společných setkáních našeho sdružení OS Aktivios, MAS sv. Jana z Nepomuka
a MAS Pošumaví se k tomuto jednomu nápadu přidávaly další a další, až se
zrodil krásný projekt spolupráce - „Oživme společně památky a pověsti z míst
tajemných i kouzelných“, jehož hlavním cílem je záchrana a obnova slovesných i hmotných pamětihodností našeho regionu jižního Plzeňska.
Obnovou slovesných památek rozumíme sběr, zpracování a šíření příběhů
našich předků ve formě tištěné ilustrované publikace se zvukovým nosičem –
CD. Součástí obnovy bude i dramatizace vybraných pověstí místními ochotnickými spolky s putovními představeními. A protože součástí české krajiny
je soubor drobných stavebních památek, často v havarijním stavu, druhým
cílem je symbolická obnova tří vybraných soch, po každé v jednom regionu,
vždy se zřetelnou vazbou na místní pověst.
Výstupy projektu:
1. Na území jižního Plzeňska se uskuteční sběr pověstí. Z vybraných pověstí
pak vznikne bohatě ilustrovaný tištěný soubor tří publikací s jednotným designem a se společným přebalem.
2. CD s mluveným slovem – výběr pověstí na CD namluví Mistr Otakar
Brousek st. Soubor knih včetně CD bude předán bezplatně do všech obcí,
místních knihoven informačních center, škol a školek, zohledněny budou povinné výtisky státním institucím. Soubor tří knih bude možno i zakoupit,
a to buď jako celek nebo jako každou publikaci zvlášť.
3. Symbolicky budou z každého území opraveny tři památky – sochy, které se
váží na některou z vybraných pověstí – socha sv. Vojtěcha u obce Zelené, socha putti na ohradní zdi kostela v Žinkovech a socha sv. Jana Nepomuckého
v Klatovech.
4. V květnu 2013 se v prostorách zámku Nebílovy uskuteční první ročník
putovního divadelního festivalu, kde ochotnické spolky z území našich MAS
představí pověsti, které si vybraly, dramaticky zpracovaly a nastudovaly. Na
tomto festivalu současně proběhne i slavnostní křest knihy sebraných pověstí
a CD a bude vyhlášen vítěz literární soutěže, současně zde budou probíhat
trhy místních výrobců. Divadelní festival v Nebílovech nabídne i umělecko-historický workshop „Obnovujeme kulturní dědictví“, zaměřený na ukázky
správných technických postupů při obnově památek.
2
Další doprovodnou rovinou projektu je zapojení žáků základních škol druhého stupně z území formou literární soutěže na téma „Babičko, povídej, aneb
co mi vyprávěli prarodiče“. Žáci budou mít za úkol zeptat se svých prarodičů či jiných starých pamětníků, jak trávili své dětství. Budou si moci vybrat
z několika kategorií otázek, které budou samostatně hodnoceny, takže vítězů
bude více. Z těchto vzpomínek žáci napíší slohovou práci v rozsahu nejméně
poloviny strany A4.
Soutěž bude vyhlášena v prosinci 2012, uzavřena v březnu 2013 a vítězové
soutěže budou odměněni přímo na festivalu v Nebílovech, kde se představí
i při autorském čtení.
O přeštické konferenci z pohledu účastníka
Ve dnech 27. – 28. března 2012 proběhla v Přešticích konference s názvem Regionální periodika – pramen poznání místní historie a kultury, kterou pořádalo Kulturní a komunitní centrum Přeštice a kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci s Městy Nepomuk a Přeštice, Občanským sdružením
Aktivios a OS Pod Zelenou Horou a pod záštitou Václava Koubíka, člena Rady Plzeňského kraje pro
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
V letošním roce si vlastivědný sborník jižního Plzeňska „Pod Zelenou
Horou“ připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého založení a 15 let od polistopadového obnovení. Zatímco původní podoba
sborníku, vydávaného jako školní časopis učitelskou obcí bývalého
politického okresu Přeštického, vycházela v rozmezí let 1932 – 1943,
až do úředního zastavení německými okupanty, současný čtvrtletník
svého předchůdce délkou existence již předběhl.
Obdivuhodný byl nejen elán a organizační schopnost pořádajících,
ale i úroveň všech přihlášených 27 (!) referátů a diskusních příspěvků.
Většinu z nich lze hodnotit jako velmi dobrou, v několika případech
až jako skutečně velmi přínosnou. Kromě profesionálních referátů zde
zazněla i celá řada amatérských, myšleno v tom nejlepším slova smyslu.
Jako potěšující lze hodnotit skutečnost, že právě ty na druhém místě uvedené měly často právě tu nejlepší úroveň. Vesměs prokázaly, že
regionální literatura není v našem regionu jen „mrtvou“ věcí historie,
ale opravdu horkou současností, že tento druh literatury je nejen psán,
ale také konzumován čtenářskou veřejností. Kromě toho se zde představila i řada nejrůznějších regionálních kulturních a kulturně–vzdělávacích projektů i akcí směřujících ke zlepšení marketingu cestovního
ruchu, ať již hotových, nebo připravovaných ke spuštění.
Vynikající byl nápad organizátorů přizvat na druhý den do auditoria
i studenty místní střední školy. Ti tak měli možnost dozvědět se něco
o regionu i mimo školní lavice a přesvědčit se, že péče o kulturní od-
kaz je opravdu cosi přínosného, byť zrovna nemusí přinášet honorář,
ale pouhé uspokojení z dobrovolné práce pro své okolí.
Poděkování patří organizátorům i za zajištění následné exkurze
do zámku v Lužanech i do Nepomuku do rodného domu Augusta
Němejce či do objektu staré nepomucké pošty. Bez chyby byla i operativně zajištěná prohlídka přeštického chrámu Nanebevzetí Panny
Marie s odborným výkladem. Výborný byl i nápad prezentovat zúčastněné formou prodeje regionálních publikací v předsálí i reprezentativním dárkem účastníkům konference v podobě převážně propagačních
předmětů pořádajících.
Pořadatelé tak předvedli, že Přešticko a Nepomucko dělají v současné,
zvlášť co se týče financování kulturních akcí v nelehké době, maximum. Je přitom na místě položit si v této souvislosti otázku: proč se
v naší společnosti, skoro třiadvacet let po Listopadu stále houževnatě
drží při životě ona pochybná poučka Bedřicha Engelse, že kultura je
jakousi ekonomickou „nadstavbou“? Naštěstí, jak bylo na konferenci
demonstrováno, existuje spousta nadšenců, kteří dokáží i v někdy neuvěřitelně mizerných hospodářských podmínkách, pečovat o kuturu
v regionu zcela nezištně. Ale s tímto nadšením neradno si zahrávat.
Úplně bez prostředků nezmůže samo o sobě zas až tak mnoho a může
se časem obrátit v znechucení. Naštěstí jsou zde projekty OS MAS
Aktivios, které opravdu pomáhají a doufejme, že ani do budoucna nezemřou na finanční úbytě.
Závěrem je namístě ještě jednou poděkování všem, organizátorům
i účastníkům. Pevně doufám, že se brzy v budoucnu
zase sejdeme nad prezentací úspěšných regionálních
projektů a akcí.
RNDr. Martin Lang
Muzeum Středních Brd, Strašice
Časový harmonogram projektu:
Příprava projektu
2010 – 27. 6. 2011
Mapování a sběr pověstí
2012
Oprava soch
2012 – 4 / 2013
Vydání tištěných ilustrovaných publikací a CD
1 / 2013 – 4 / 2013
Divadelní festival, jehož součástí bude umělecko-historický workshop
a vyhlášení výsledků literární soutěže
květen 2013
Na realizaci projektu se bude podílet ještě dalších třináct partnerů (mapování
a sběr pověstí, přepis pověstí do elektronické podoby, metodické vedení, dohled nad obnovou památek, dramatické zpracování pověstí, režie a nastudování hry, organizační zajištění festivalu a uměleckého workshopu):
Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka
o.s., Divadelní ochotnický spolek v Lužanech, MVDr. Pavel Kroupa - regionální historik a geolog, Lucie Medová - keramička, Střední umělecko-průmyslová škola Zámeček, Plzeň, OS Pod Zelenou horou, Mezi kopci o.s.,
Společnost přátel starého Nepomuka, o.s., Matice sv. Jana Nepomuckého,
Kočovné loutkové divadlo Hany Čížkové, Klub přátel Klatovska, Ochotnický
spolek za oponou.
Rádi uvítáme pomoc i Vás ostatních, které projekt zaujal. Znáte ze svého okolí nějakou zajímavou legendu či pověst? Ozvěte se nám.
O průběhu realizace celého projektu Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím tisku i našich webových stránek.
Celkové výdaje projektu 1 572 540,- Kč, dotace činí 1 239 876,- Kč.
Projekt je podpořen z Programu rozvoje ČR, osa IV, opatření 4.2.1
e-mail: [email protected]
tel.: 724 526 008, 728 168 248
www.mas-aktivios.cz
Domov je místo, které nosíme ve svém srdci.
za OS Aktivios
Hana Bouchnerová
Ing. arch. Jan Soukup s referátem na téma Rekonstrukce rodného
domu Augustina Němejce v Nepomuku
Velice poutavý výklad v přeštickém chrámu Nanebevzetí panny Marie v podání Drahomíry Valentové
3
SETKÁNÍ MAS
PODNIKÁNÍ
O podnikání na venkově
ve Šťáhlavech
Setkání MAS Plzeňského kraje
V pátek 9. března proběhlo již 12. setkání
Místních akčních skupin Plzeňského kraje, tentokrát v obci Teplá u Mariánských Lázní, které má
ve své působnosti MAS Náš region.
Čtvrtek 22. března 2012 patřil otázkám
a odpovědím na téma podnikání na venkově.
Program semináře, který pořádalo Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s MAS OS Aktivios a MAS
Ekoregion Úhlava, tvořil pět přednášek, z nichž každá
nahlížela problematiku podnikání na venkově z jiné
perspektivy. Tomáš Popp, iniciátor a koordinátor farmářských trhů, které probíhají pravidelně na nádvoří
plzeňského hotelu Gondola ve svém příspěvku shrnul
dosavadní vývoj farmářských trhů v Plzeňském kraji i celé ČR. Ekologická farma ANGUS FARM z obce
Soběsuky je známá chovem masného skotu Aberdeen
Angus. V současné době farma obhospodařuje 350 ha
půdy a chová 400 kusů zvířat. Rodina Silovských, která
farmu vlastní, zásobuje hovězím masem své restaurace
v Soběsukách a Plzni. Pan Václav Silovský ve svém příspěvku pohovořil o začátcích, postupném vývoji a budoucnosti této farmy i o přínosech a limitech ekologického zemědělství. O důležitosti sdružování zemědělců
a venkovských podnikatelů obecně promluvil ve svém
příspěvku člen předsednictva Asociace soukromých
zemědělců ČR Petr Hodan. Odpolední část programu,
která byla zpříjemněna ochutnávkou chmelového moku
z pivovaru Radouš, zahájil pan Marek Babuška, vlastník Manského dvora u obce Dolní Žandov. Tento statek
s velmi dlouhou a pohnutou historií se ocitl v devadesátých letech minulého století na prahu úplné devastace. Díky velikému úsilí majitele a jeho přátel se povedlo
celý zemědělský komplex a jeho okolí zrekonstruovat
a znovu jej využít k ekonomickým, kulturním i environmentálním aktivitám. Poslední přednáška semináře
se zabývala problematikou energetiky ve venkovském
prostoru. Starosta obce Kněžice, pan Milan Kazda, hovořil o životě v obci, která má přívlastek „Energeticky
soběstačná obec“.
Druhou část semináře tvořila exkurze do moštárny a pivovaru pana Vladimíra Ilgnera ve Šťáhlavech.
Pivovarnictví bylo dříve na venkově tradičním zdrojem
obživy, která se v průběhu dvacátého století postupně
vytratila. Je velmi pozitivní vidět, že někteří podnikatelé
se snaží na tuto tradici navázat. Vladimír Ilgner otevřel
svůj pivovar Radouš, i díky finanční podpoře v rámci
osy IV. - Leader místní akční skupiny Aktivios, v loňském roce. Během exkurze pan Ilgner seznámil účastníky s provozem pivovaru i moštárny, pohovořil o začátcích svého podnikání a plánech do budoucna.
Mgr. Martina Hanzlíková
projektová manažerka OS Aktivios
Na programu byly následující body:
Seminář se koná 2. května 2012
v zasedací síni AZV Plzeň, Nerudova 35
úč
as
tz
da
Asociace soukromého zemědělství České republiky
a její komoditní rada pro lesy a myslivost,
za podpory Státního zemědělského
intervenčního fondu
rm
aktuality z Národní sítě MAS ČR
formální náležitosti Krajského sdružení MAS Plzeňského kraje
informace z Plzeňského kraje (Bc. Stanislav Rampas)
informace z Krajské agentury pro zemědělství a venkov
Plzeňského kraje
nabídka spolupráce se ZOO a botanickou zahradou města Plzně
praktické zkušenosti se značením místních produktů
v Plzeňském kraji
informace o spolupráci MAS a EHMK Plzeň 2015
– připravovaný projekt spolupráce
a
pořádá v rámci projektu odborný seminář
„Školení zemědělství a myslivost“ aneb
Ve středu 15. března 2012 se v Rumburku v Domě kultury Střelnice konala
Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Na programu bylo
kromě standardních kroků jako je zhodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011, příprava nového plánu práce a schálení rozpočtu na rok 2012
především diskuse o využití metody LEADER v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje.
Mluvilo se o možném přerodu NS MAS v profesní organizaci, která by se mimo
hájení zájmů svých členů, jenž je její hlavní náplní, angažovala také při hodnocení kvality činnosti jednotlivých MAS, a to především v části implementace
evropských programů do venkovského prostoru.
Za MAS OS Aktivios se jednání
zúčastnil předseda sdružení
Ing. Petr Brandl.
Přestože je současná myslivecká legislativa postavena
na kompetenci vlastníků a uživatelů pozemků, má většina hospodařících
zemědělců problém svá práva v myslivosti uplatnit,
odborně a systematicky je řešit.
Z programu:
•
•
•
•
•
jak prosazovat zájmy vlastníků a sedláků
v honebních společenstvech;
jak se stát členem honebního společenstva;
uplatnění nároků na náhradu škod způsobených zvěří;
úskalí smluv na honební pozemky;
myslivecký zákon včetně nových návrhů;
individuální právní a odborný servis...
Semináře povedou odborníci na myslivost, zemědělství a právo.
Účastníci školení dostanou zdarma brožurku vydanou ASZ ČR
speciálně pro potřeby série seminářů.
Klášter Teplá
Tak skoč… JUMP!
Dne 30. března 2012 byla uzavírka příjmu žádostí o grant pro mládež JUMP 2012. Sešlo se 5 projektů, které
Vám stručně představujeme níže. Prezentace projektů proběhne v pátek 20. dubna v Přešticích a poté už budeme znát týmy s vítěznými projekty, které budou v rámci grantu JUMP finančně podpořeny. Sledujte naše
webové stránky www.mas-aktivios.cz, kde budou zveřejněny výsledky a dozvíte se i další informace.
č.
DATUM
1
26. 3.
Název projektu
Vedoucí týmu
Projekt ve zkratce
Workshop
tanec Chlumčany
2012
M. Janoušková a tým
Jednodenní taneční workshop.Pestrá nabídka rozličných tanečních stylů
(electro bugy, jazz funk, popping, zumba,…) neprofesionálních jednotlivců
a skupin z našeho regionu a současně zapojení diváků do aktivního dění.
28. 3.
Benefiční koncert
Hudby
bez hranic 2012
T. Pap a tým
Koncert kapely MASH a Semtex se vstupy moderátora na vozíku Martina Zacha s příběhy lidí
po úrazu jako varující signál před nerozvážností a riskováním. Cílem projektu je prostřednictvím hudby s tancem začlenit lidi s handicapem mezi zdravou populaci a naopak.
3
30. 3.
Ochotnický
divadelní soubor
Jirásek 2012
V. Tomášová
Cílem je obnovit staronovou tradici ochotnického divadla
v obci Losiná. V prvním ročníku bude nazkoušena a uvedena
4
30. 3.
Letní kino „ŘEV“
M. Linhart a tým
zaevidování
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Zahájení je u v 9:00 hod. (konec cca ve 14:00 hod. – dle zájmu účastníků).
Na seminář je nutné se předem přihlásit na e-mailovou adresu
asz.[email protected] nebo standardní poštou na adresu
Asociace soukromých zemědělců, 5.května 722, Přeštice.
Den s Aktiviosem 14. 12. 2012
Následovala exkurze po regionu, konkrétně Kláštera Teplá a okolních
minerálních pramenů.
Za MAS OS Aktivios se jednání zúčastnili Ing. Hana Bouchnerová,
Mgr. Martina Hanzlíková a Ing. Petr Brandl.
Valná hromada NS MAS ČR
Na tradicích selské myslivosti hledejme
společně mysliveckou budoucnost
•
foto
2
Ing. Petr Hodan, Předseda ASZ Plzeňsko
13. 5. 2012 v Chlumčanech (kulturní dům)
2. 6. 2012 na přeštickém náměstí
hra Lucerna od Aloise Jiráska v září 2012 v Losiné.
…letní kino ŘEV aneb z našeho kina budete řvát radostí..:-)
Projekt blovických studentů s cílem alespoň jeden den promítat
filmy pro děti i dospělé pod širým nebem v září 2012
v prostorách školního hřiště blovického gymnázia a možná tak založit novou tradici…
5
Při Dnu s Aktiviosem se řešily jak otázky pracovní, tak
samozřejmě vánočně laděné. Zde přeštické ženy obdivují
paličkované ozdoby.
4
Z Blovic přijela i paní Jana Alexyová, místostarostka
města (vlevo), která nám opět předala něco ze svého
životního elánu.
Manažerka Martina Hanzlíková si s dětmi z přeštické
družiny povídala o vánočních zvycích.
30. 3.
Řeka Úhlava je
zdrojem pitné
vody pro Plzeň,
není to
smetiště!
B. Doležalová a tým
Cílem projektu je vyčistit řeku Úhlavu v okolí Přeštic, její břehy a přístupové cesty
od odpadků... Moto: řeka – tepna naší krajiny... Pro účastníky bude k dispozici občerstvení
na celý den, ochranné rukavice. Večer vyhodnocení akce u táboráku. Během dne budou
probíhat doprovodné akce: Výstava s ekologickou tématikou - v prostorách před loděnicí,
motivem bude „Voda zdroj života“. Soutěže pro děti - soutěže pro nejmenší děti s ekologickou
tématikou. Soutěž o nejlepší fotografii z této akce na volné téma.
www.kct-uhlava.com, [email protected]
9. 6. v přeštické loděnici (KČT)
5
FICHE 2, 3
8. VÝZVA
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKTIVIOS,
Sídlo: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Kancelář: Nezdice 46 /budova OÚ/, 334 01 Přeštice
IČ: 27007090 / Tel.: 376 382 312, e-mail: [email protected]
www.mas-aktivios.cz
2
8. výzva k předkládání Žádostí o dotaci
Občanské sdružení Aktivios (dále MAS Aktivios) vyhlašuje
od 17. 4. 2012 do 18. 5. 2012
v souladu se Strategickým plánem Leader (SPL)
„Šance pro Jižní Plzeňsko“
8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření
IV. I. 2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Zaměření podpory 8. výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle z uved. Fichí:
Výše dotace je omezena režimem podpory, který je vybírán žadatelem
na základě možností daných Fichí. Nelze kombinovat režimy podpory
zakládající a nezakládající veřejnou podporu, projekt vždy zakládá/nezakládá veřejnou podporu jako celek.
Podrobnosti k výběru režimu podpory viz kapitola II. Charakteristika režimů
podpory v etodice pro tvorbu Fichí a specifických podmínkách opatření IV.1.2.
Úplné znění všech uvedených Fichí naleznete na našich
webových stránkách: www.mas-aktivios.cz
Č.
Fiche
Název
Max. míra
podpory
2
Podmínky pro společenský,
kulturní a sportovní život
90 %
3
Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj
50 %
4
Úprava veřejných prostranství,
rekonstrukce místních komunikací
90 %
10
Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
50 %
12
Modernizace zemědělských podniků
40-60 %
Předpokládaná alokovaná částka pro 8. výzvu vyhlašovanou místní akční skupinou OS Aktivios (16. kolo příjmu PRV) je
4,2 mil. Kč. Místní akční skupina si vyhrazuje právo nedoporučit přidělení všech dostupných finančních prostředků,
a to v případě, že neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů.
Maximální / minimální výše způsobilých výdajů,
ze kterých je stanovena dotace:
Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 1 000 000,- Kč
Místo a způsob podání žádosti:
Žádosti předkládají žadatelé osobně v kanceláři MAS v budově obecního úřadu v Nezdicích 46, a to pouze v době stanovené pro příjem žádosti (viz dále).
Žádost o dotaci podá žadatel na MAS v elektronické verzi. Součástí Žádosti
o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz příslušná Fiche), všechny
přílohy musí být předloženy současně s podáním Žádosti o dotaci, a to ve
dvojím vyhotovení (1x pro SZIF, 1x pro MAS).
Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně
vyplněná žádost) nebude přijata místní akční skupinou a žadatel bude o této
skutečnosti na místě informován. Žádost o dotaci je ke stažení na našich
webových stránkách www.mas-aktivios.cz
Žádost podává a na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce)
nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon (musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem a s vymezením rozsahu zmocnění i časové platnosti). Pokud
žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce, musí zmocněný zástupce k podání Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení
s ředně ověřeným podpisem žadatele.
Místo příjmu: Hlavní kancelář Občanského sdružení Aktivios
Nezdice 46 (budova Obecního úřadu Nezdice, 1. p.), 334 01 Přeštice
Termín příjmu žádostí: Žádosti budou přijímány v termínu od 16. 5.
2012 do 18. 5. 2012 (od 8.00 do 16.00 hod). Později doručené Žádosti o dotaci
budou z výběru automaticky vyřazeny. Doporučuje se dobu podání žádosti
dohodnout telefonicky předem.
Zahájení realizace projektu: S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné Žádosti o dotaci na RO SZIF Č. Budějovice (předpokládaný termín červen 2012). Od tohoto data mohou být realizovány způsobilé
výdaje projektu. Výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci
z PRV na RO SZIF Č. Budějovice. V případě, že projekt nezakládá veřejnou
podporu, nebo je podpora poskytována v režimu „de minimis“, jsou výdaje
uskutečněné v rámci projektu způsobilé od 1. 1. 2007 v případě projektové
a<technické dokumentace a nákupu nemovitostí (pozemků).
Ukončení realizace projektu: Realizace projektů musí být ukončena
nejpozději do 24 měsíců (ve specif. případech 36 měsíců) od data podpisu
Dohody o poskytnutí dotace. Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení výdajů nejdříve na MAS a následně na RO SZIF. Termín je stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace (nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody).
Místo realizace projektu: Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území MAS Aktivios – viz mapa území – www.mas-aktivios.cz
Kompletní znění 8. výzvy a jednotlivých Fichí, Příručka pro žadatele, formulář Žádosti o dotaci,
instruktážní list k formuláři a další informace jsou k dispozici na stránce www.mas-aktivios.cz.
Pravidla IV.I.2. lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz
Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace:
Ing. Hana Bouchnerová
Mgr. Martina Hanzlíková
Lenka Šrámková
manažerka OS Aktivios
projektová manažerka OS Aktivios
projektová manažerka OS Aktivios
kancelář v Nezdicích
kancelář v Nezdicích
detašované pracoviště Chocenice
tel.: 376 382 312, 724 526 008
tel.: 376 382 312, 725 883 296
tel.: 724 526 562
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Doporučujeme konzultovat Vaše projekty, termíny osobních konzultací doporučujeme dohodnout telefonicky předem. Sledujte naše webové
stránky, v době otevření výzvy budou probíhat informační a školicí semináře pro potencionální žadatele (semináře jsou totožné):
út 17. 4. 2012 od 16,30 hod. v Kultur. a komunitním centru v Přešticích, čt 19. 4. od 9,30 hod. v zasedací místnosti MÚ ve St. Plzenci
Ing. Petr Brandl, předseda Občanského sdružení Aktivios
6
Podmínky pro společenský,
kulturní a sportovní život
Hlavní opatření
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS
(mapa území www.mas-aktivios.cz)
3
Zakládání
mikropodniků a jejich rozvoj
Hlavní opatření
III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS
Cíle
Tato fiche je zaměřena na zlepšení podmínek pro trávení
volného času obyvatel zaměřeného na aktivity v oblasti kultury, sportu, společenských aktivit a činností místních spolků a zájmových organizací, které budou posilovat sociální vztahy mezi obyvateli
MAS Aktivios.
Cíle
Cíl bude naplňován prostřednictvím podpory projektů, zaměřené na zakládání nových mikropodniků nebo na rozvoj
mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do určitých
sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
(viz ve fichi Kritéria přijatelnosti)
Oblasti podpory (typy aktivit):
výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně–technického zázemí:
v oblasti kulturní infrastruktury pro kulturní a spolkovou činnost
v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a školících center s využíváním, ICT budov hasičských zbrojnic
a zvířecích útulků
v souvislosti s církevními aktivitami
Oblasti podpory
nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny
určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání
a rozvoji mikropodniků vč. propagace a marketingu
Pro koho? (příjemce dotace)
f yzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel
nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Pro koho? (příjemce dotace)
obce
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace
zájmová sdružení právnických osob
svazky obcí
Kolik?
Kolik?
Na co?
100 000 – 1 000 000 Kč
(min. a max. způsobilé výdaje)
dotace je max. 90 %
Na co?
(kódy způsobilých výdajů)
969 - občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu,
informačních a školicích center s využíváním ICT, budov hasičských
zbrojnic a zvířecích útulků
972 - nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu „de minimis“)
996 - nákup staveb souvisejících s projektem
997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
998 - projektová dokumentace
965 - občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury
968 - občanské vybavení v obl. zdraví, sportu, volnočasových aktivit
970 - občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami
999 - technická dokumentace
Limity stanovené Pravidly PRV:
kod 996 - nákup staveb souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 998 - projektová dokumentace - limit: 20 000 Kč/projekt
kod 999 - technická dokumentace - limit: 80 000 Kč/projekt
Nezpůsobilé výdaje stanovené Pravidly PRV:
stavební úpravy a vybavení místností sloužících k ubytování
nákup použitého movitého majetku
nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje
DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky
100 000 – 1 000 000 Kč
(min. a max. způsobilé výdaje)
dotace je max. 50 %
(kódy způsobilých výdajů)
942 - provozovna určená pro zakládání
a rozvoj existujících mikropodniků
943 - nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení
sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
955 - propagace a marketing
996 - nákup staveb souvisejících s projektem
997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
998 - projektová dokumentace
999 - technická dokumentace
Limity stanovené Pravidly PRV:
kod 996 - nákup staveb souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 998 - projektová dokumentace - limit: 20 000 Kč/projekt
kod 999 - technická dokumentace - limit: 80 000 Kč/projekt
kod 955 - propagace a marketing - limit: max. 20 % způs. výdajů
Nezpůsobilé výdaje stanovené Pravidly PRV:
nákup použitého movitého majetku
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
(není-li u příslušného opatření/podopatření stanoveno jinak)
nákup zemědělských výrobních práv
nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje
DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky
7
FICHE 12
FICHE 10
10
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Hlavní opatření
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS
(mapa území www.mas-aktivios.cz)
Cíle
Cílem fiche je podpora zaměřená na hmotné a nehmotné
investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující
potraviny
Oblasti podpory (typy aktivit):
Dotaci lze poskytnout na technologické a stavební výdaje do zpracovatelského provozu od příjmu suroviny (vč. živých zvířat) do expedice,
v případě drůbeže se příjmem rozumí i odchyt prováděný žadatelem
přímo na farmě.
technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů
nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením
a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na
nebezpečné potraviny
investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč
investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících
při zpracování zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou
odpadních vod)
investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných
surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
Pro koho? (příjemce dotace)
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,
který splňuje definici mikro, malého a středního podniku
Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších
předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu
o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS)
č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň
v předmětu činnosti výrobu krmiv.
zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého
a středního podniku a jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e,
odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno:
„úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Kolik?
100 000 – 1 000 000 Kč
(min. a max. způsobilé výdaje)
dotace je max. 50 %
8
12
Modernizace zemědělských podniků
Hlavní opatření
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS (mapa území www.mas-aktivios.cz)
Na co?
(kódy způsobilých výdajů)
889 - technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování
zemědělských a potravinářských produktů
890 - investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou
891 - zlepšování a monitorování kvality zemědělských
a potravinářských produktů
892 - vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
893 - skladování druhotných surovin vznikajících při zpracování
zemědělských a potravinářských produktů
894 - zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin
a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
895 - výstavba, rekonstrukce a stavební investice
do zpracovatelského provozu
996 - nákup staveb souvisejících s projektem
997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
998 - projektová dokumentace
999 - technická dokumentace
Limity stanovené Pravidly PRV:
kod 891 - zlepšování a monitorování kvality zemědělských
a potravinářských produktů - limit: max. 1 mil. Kč
kod 996 - nákup staveb souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 998 - projektová dokumentace - limit: 20 000 Kč/projekt
kod 999 - technická dokumentace - limit: 80 000 Kč/projekt
Nezpůsobilé výdaje stanovené Pravidly PRV:
nákup použitého movitého majetku
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje
DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
(není-li u příslušného opatření/podopatření stanoveno jinak)
nákup silničních motorových vozidel
nákup zemědělských výrobních práv
nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
stavby/technologie určené ke skladování/zpracování produktů rostlinné výroby, pokud bezprostředně navazují na sklizeň před zpracováním
technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně
navazující na dojení (čištění zchlazení)
technologie třídění, chlazení, značení a skladování vajec
bourací práce, demolice
administrativní a správní budovy, prezentační centra
(stavba, vybavení, zařízení)
intervenční sklady, logistická centra
lis na vinné hrozny, speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením pro potápění matolinového klobouku,
filtr na víno z vinných hroznů
v případě investic do zpracování medu technologické investice
v hodnotě nižší než 200 tis. Kč
Cíle
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb
a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se
týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní
potřebu.
Oblasti podpory
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, které jsou definovány v kapitole 1 Pravidel IV.1.2., např:
stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií
pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních
areálů – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně
zpevněných ploch atp.
dojírny pro krávy, ovce, kozy (např. technologie dojení, technologie
na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo
kozího mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, dojící robot atp.
haly/technologické vybavení pro chov domácí drůbeže
jímky na kejdu a odpadní vody – výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, technologické vybavení hlavních, sběrných
a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.
hnojiště – výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť
chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání,
zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání
a zpracování včelích produktů – linka pro zpracování včelích produktů atp.
sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin
sklady pro ovoce, zeleninu (vč. okopanin) a školkařské výpěstky
sklady pro chmel – výstavba/rekonstrukce vlastních prostor pro
skladování chmele,technologie na chmel,
nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení – výstavba a rekonstrukce chmelnic, vinic, sadů, nezbytné zázemí stavby atp.
skleníky, fóliovníky, kontejnerovny– výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných technologií atp.
další zahradnické stavby – výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie
na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné
druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně technologií atp.
stavby pro skladování krmiv a steliv
ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření – hospodářské budovy, sklady vybavení a techniky
a nezbytné zázemí stavby včetně sociálního zařízení atp., včetně multifunkčních staveb (objektů)
prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej mléka, masa apod.)
stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
projektová dokumentace
technická dokumentace
nákup stavby/budovy včetně pozemku
Další důležité a závazné informace (např. preferenční kriteria, povinné a nepovinné přílohy při podání Žádosti, při podpisu Dohody,
při Žádosti o proplacení, monitorovací kritéria a další) najdete
v jednotlivé Fichi na webových stránkách www.mas-aktivios.cz
(sekce 8. výzva – Vyhlašované oblasti podpory (Fiche).
Pro koho? (příjemce dotace)
zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou
výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící
zemědělské výrobě.
Žadatelem nemůže být:
sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání
(viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
obec, svazek obcí, subjekt založený s účastí obcí
Kolik?
100 000 – 1 000 000 Kč
(min. a max. způsobilé výdaje)
dotace je max. 60 %
Na co?
(kódy způsobilých výdajů)
854 - stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu
855 - technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu
vč. zemědělské techniky
857 - prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby
996 - nákup staveb souvisejících s projektem
997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
998 - projektová dokumentace
999 - technická dokumentace
Limity stanovené Pravidly PRV:
kod 996 - Nákup staveb souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 998 - projektová dokumentace - limit: 20 000 Kč/projekt
kod 999 - technická dokumentace - limit: 80 000 Kč/projekt
V případě projektu zaměřeného na chov včel je minimální výše způsobilých výdajů 200 tis. Kč.
Nezpůsobilé výdaje stanovené Pravidly PRV:
nákup použitého movitého majetku
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje
DPH pro plátce DPH,obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
(není-li u příslušného opatření/podopatření stanoveno jinak)
nákup zemědělských výrobních práv
nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
osobní a nákladní automobily, stroje nesloužící
pro zemědělskou prvovýrobu
komunikace, odstavné či parkovací plochy
výsadby okrasné zeleně
technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných
produktů (kromě odpadních produktů využívaných pro energetické
účely)
9
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
FICHE 4
4
Úprava veřejných prostranství,
rekonstrukce místních komunikací
Hlavní opatření
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Projekt musí být realizován na území působnosti MAS
(mapa území www.mas-aktivios.cz)
Cíle
Kultivovat životní prostředí v intravilánech obcí a zvyšovat
jejich estetickou úroveň současně s důrazem na funkčnost
navrhnutých opatření.
Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit
míru jejich využití jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí.
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury.
Lužanský podtlakový
systém po renovaci
Nové pomůcky pro alternativní komunikaci
Žadatel: Obec Lužany
Název projektu:
Žadatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické
Název projektu:
Renovace podtlakového
systému kanalizace LUŽANY
Fiche č. 5 – Vodohospodářská
infrastruktura / 5. výzva
Celková výše projektu: 611 158 Kč
Schválená dotace: 419 050 Kč
Doba realizace: duben – červenec 2011
Pro koho? (příjemce dotace)
obce
nestátní neziskové organizace
církve a jejich organizace
zájmová sdružení právnických osob
svazky obcí
100 000 – 1 000 000 Kč
(min. a max. způsobilé výdaje)
dotace je max. 90 %
Na co?
(kódy způsobilých výdajů)
956 - výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV.
třídy, veřejně přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné
dopravy
957 - výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury
959 - výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce
960 - výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných
prostranství obce
999 - technická dokumentace
998 - projektová dokumentace
997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
Limity stanovené Pravidly PRV:
kod 996 - nákup staveb souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 997 - nákup pozemků souvisejících s projektem
limit: 10 % způsobilých výdajů
kod 998 - projektová dokumentace - limit: 20 000 Kč/projekt
kod 999 - technická dokumentace - limit: 80 000 Kč/projekt
Nezpůsobilé výdaje stanovené Pravidly PRV:
zasíťování pozemků určených k výstavbě
nákup použitého movitého majetku
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
(není-li u příslušného opatření/podopatření stanoveno jinak)
nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje
DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky
10
Fiche č. 1 – Podmínky pro výchovu a vzdělávání
4. výzva
Celková výše projektu: 447 048 Kč
Schválená dotace: 397 872 Kč
Doba realizace: květen – srpen 2011
V rámci projektu byly do Základní školy speciální Diakonie ČCE
Merklín pořízeny dvě interaktivní tabule a interaktivní stolek
SMART a dále venkovní trampolína zapuštěná do terénu, čímž je
maximálně bezpečná (není ve výšce nad terénem),
pro rozšíření výuky zejména tělesné výchovy a rehabilitace. Tato moderní technologická zařízení usnadňují komunikaci se žáky (vzděláváni jsou zde především žáci s mentálním postižením, kombinovanými
vadami a autismem od 5 do 26 let), kteří se nedokáží
vyjádřit verbálně a často ani písemně a pro komunikaci s nimi je potřeba využívat metody alternativní
komunikace. Základní škola speciální Diakonie ČCE
Oblasti podpory
V rámci této fiche budou podporovány projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a přímo souvisejících komunikací, nebo se v nich může spojovat úprava
s vybudováním zázemí pro jejich využití pro společenské aktivity.
Kolik?
Zkvalitnění výchovy a vzdělávání
v Základní škole speciální Diakonie
ČCE Merklín
Stávající veřejná kanalizace v obci Lužany byla vybudována
v roce 2000 jako podtlaková oddílná. Stav podtlakové stanice v poslední době bylo možno definovat jako havarijní,
byla zjištěna energetická náročnost a nedostatečná funkce
systému, které byla způsobena značnou opotřebovaností
mechanických součástí v podtlakové stanici a jí přilehlé síti.
Projektem se realizovaly následující úpravy:
výměna 2 ks kompresorů za modernější a úspornější
seřízení celého systému podtlakové kanalizace včetně
částečné repase jednotlivých ventilů
odhlučnění ventilace
převedení odfuku vývěv na druhou stranu stanice
Nově vytvořená
třída v MŠ Merklín
Projekt řešil modernizaci prostor školní kuchyně a výdejen jídla. Ve školní kuchyni byla vytvořena úklidová komora a došlo k úpravě přiléhajících prostor chodby. V prostorách výdejny jídla byly instalovány nové myčky nádobí,
obloženy stěny a došlo k renovaci výtahu – výměnou kabiny výtahu pro přepravu jídel z kuchyně v přízemí budovy
do výdejen jídla v 1. a 2. patře. Projekt tak zajistil výrazné
zlepšení hygienických podmínek při výdeji stravy dětem
v předškolním zařízení a ulehčení práce zaměstnanců
školní jídelny.
Úprava prostor MŠ ke zřízení nové třídy
včetně sociálního zařízení
V Merklíně je budova mateřské školy uvedena do provozu v roce 1981. V posledních letech byla plně využita kapacita 56 dětí a každoročně byl zájem o umístění
dětí v MŠ vyšší, než bylo možno přijmout. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
řešit situaci vytvořením nové třídy. Bylo využito stávajících prostor, které sloužily jako odpočinkové místnosti a z kterých v rámci realizace projektu byla zřízena další třída, která se vybavila koberci, nábytkem, pomůckami pro vzdělávání,
hračkami, ložním prádlem a navýšením počtu wc a umyvadel se upravila sociální zařízení. Vytvořily se tak podmínky pro předškolní vzdělávání pro všechny
přihlášené děti.
Žadatel: Město Starý Plzenec
Název projektu:
Fiche č. 1 – Podmínky pro výchovu
a vzdělávání / 6. výzva
Celková výše projektu: 206 201 Kč
Schválená dotace: 137 468 Kč
Doba realizace: červenec - září 2011
Žadatel: Obec Merklín
Název projektu:
Fiche č. 1 – Podmínky pro výchovu a vzdělávání
6. výzva
Celková výše projektu: 252 113 Kč
Schválená dotace: 170 636 Kč
Doba realizace: červenec - srpen 2011
Mateřská škola
Starý Plzenec
Zhodnocení prostor
Mateřské školy Starý Plzenec
Merklín je první školou v Plzeňském kraji,
která při výuce využívá tento unikátní interaktivní stolek. Přínos zabudované venkovní
trampolíny je obrovský především z hlediska
rehabilitačních účinků pro děti s postižením
a kombinovanými vadami.
Nová střecha letinského kostela
Žadatel: Římskokatolická farnost Blovice
Název projektu:
Letiny, kostel sv. Prokopa, stavební úpravy
krovů a střech kostela – II. etapa
Fiche č. 7 – Záchrana a oživení staveb a prostor, které jsou
součástí kulturního dědictví venkova / 5. výzva
Celková výše projektu: 666 976 Kč
Schválená dotace: 599 396 Kč
Doba realizace: leden - září 2011
Projekt řešil zásadní výměnu střešní krytiny, včetně výměny stávajících latí, výměny poškozených částí krokví a trámů a klempířských prvků jedné části rozsáhlé střechy kulturní památky, kostela sv. Prokopa v Letinech.
11
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
Bolkov
5. 5. 2012
„Sousedské posezení“
občanů Bolkova a chalupářů
Husův dům
v novém „kabátě“
Čas: 14:00 h
K tanci a poslechu bude vyhrávat hudba
(od 16:00 hod.)
30. 6. 2012
„Západočeská hasičská liga“
Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Merklíně u Přeštic
Název projektu:
v požárním sportu mužů i žen.
Čas: 11:00 h
Předpokládaná účast 40 družstev.
Zveme všechny příznivce požárního sportu.
Oprava vnějšího pláště
věže (fasády) Husova domu
Českobratrského sboru
v Merklíně u Přeštice
Dolce
5. 5. 2012
II. ročník vytrvalostního závodu
malých motocyklů JAWA 50
Pořadatel: SDH Dolce
Kde: Višňovka Dolce
8:00 - 10:00 : registrace do závodu
9:00 - 10:00 : volný trénink
11:00- 15:00 : hlavní závod
Startovné: 100 Kč za startujícího.
Kategorie: SPECIÁL, SPORT, STODOLÁK
Závod je opět součástí série závodů těchto strojů. Více informací naleznete
na http://www.fichtlpratele.cz/
Fiche č. 7 – Záchrana a oživení staveb
a prostor, které jsou součástí kulturního
dědictví venkova
5. výzva
Celková výše projektu: 319 655 Kč
Schválená dotace: 287 689 Kč
Doba realizace: duben - říjen 2011
Husův dům Českobratrského sboru v Merklíně u Přeštic z roku 1931 má vzhled kostela s věží, která tvoří přední část budovy s hlavním vchodem.
Nad ním je umístěn kamenný kalich. Věž měla velmi poškozenou omítku a okenní dřevěné rámy se rozpadaly a netěsnily. Realizace projektu
zásadním způsobem ovlivnila vzhled budovy a zamezila pokračování destrukce vnějšího pláště působením povětrnostních vlivů. Opravila se
omítka, budova získala renovovaná či nová okna. Restaurátorskou péči pak vyžadoval též kamenný kalich – specifický symbol českých evangelíků – a rovněž plechový kalich na štítu.
Ždírec
12. 5. 2012
Výstava ruční práce
a prodej přebytků
Kde: Ždírecká hospoda
Pořádá: ČSŽ Ždírec
2. 6. 2012
Dětský den
Hezčí Vlčí – lepší žití
ČSŽ, TJ Úslavan, ČRS MO, SDH Žďár a Ždírec,
MS Chejlava, OÚ Ždírec
Hřiště TJ Úslavan
Žadatel: Obec Vlčí
Název projektu:
23. 6. 2012
Okrskové cvičení + zábava
„Hezčí Vlčí – lepší žití“
Fiche č. 4 – Úprava veřejných
prostranství, rekonstrukce místních
komunikací / 4. výzva
Celková výše projektu:
1 150 624 Kč
Požadovaná a schválená dotace:
747 087 Kč
Doba realizace: březen – srpen 2011
OÚ Ždírec
23. 6. 2012
Oslava výročí hasičů
105 let Žďár, 70 let Ždírec,
65 let Smederov + Orion
OÚ Ždírec, Hřiště TJ Úslavan
Pořadatel: SDH Žďár, Ždírec, Smederov
Realizací projektu došlo k opravě části místních komunikací a úpravě veřejného prostranství v okolí obecního úřadu. Součástí byl i nákup zahradní techniky (traktůrku) a nádob na zimní posyp. Do realizace projektu se zapojili i místní obyvatelé dobrovolnou prací, např. při výsadbě stromů si každé
dítě vybralo „svůj“ stromek, který pomohlo spolu s rodiči zasadit, navrhlo cedulku s označením druhu stromu spolu s krmítkem na „svůj“ strom,
o který se bude starat.
7. 7. 2012
Turnaj, oslava výročí 70 let
založení organizace, EGES
Pořadatel: TJ Úslavan, na hřišti TJ Úslavan
21. 7. 2012
Turnaj v nohejbalu
+ Víla Análka
Pořadatel: TJ Úslavan, Hřiště TJ Úslavan
Blovice
Buřina v Příchovicích
Příchovice měli vždy bohatou divadelní tradici. V minulosti v této obci
působily dokonce hned tři divadelní spolky najednou. V padesátých
letech dvacátého století však tato tradice na dlouhá léta ustala a obnovena byla až v létě roku 2011. To byl v obci založen Ochotnický spolek
Buřina Příchovice. Příchovičtí ochotníci začali vedle vlastní divadelní
činnosti do obce zvát i soubory z dalších míst. Své umění tam předvedli už herci z Lužan, Přeštic, Sušice, Újezda u Plánice, Klatov a Plzně.
Ani ochotnický spolek Buřina nespí. Uvedl již minipohádku O veliké řepě, kterou měli možnost vidět i návštěvníci akce Hasiči dětem
v Blovicích v září loňského roku. V letošním roce příchovičtí ochotníci sehrají komedii Jak oženit pana lékárníka. Tu uvidí diváci v dubnu v Příchovicích, ale přichystána jsou představení také v Týništi,
Chudenicích a Švihově.
12
24. 4. 2012
Koncert Františka Nedvěda
s kapelou
Soubor má čtrnáct členů. Principálkou a režisérkou je Markéta
Pouzová. Většina herců souboru má již zkušenosti s hraním, přesto
divadlo oslovilo i další zájemce z řad obyvatel Příchovic a okolí.
Buřina spolupracuje také na divadelních a kulturních projektech souborů z okolí. Nejčastěji spolupracuje s DS Za Oponou Klatovy a DS
Rynek Újezd. Společně připravují oživené noční prohlídky zámku
v Chudenicích, které vracejí návštěvníky do minulosti městečka.
Čas: 19:00
Kde: sál Lidového domu Blovice
10. 5. 2012
Koncert folkové skupiny
PŘELET a jejích hostů
Čas: 19:00
Kde: sál Lidového domu Blovice
Pořadatel: TJ Úslavan, Hřiště TJ Úslavan
16. 6. 2012
SVÁTEK DECHOVKY
Více se o spolku dozvíte například
na webových stránkách
www.burina-prichovice.webnode.cz
Ludvík Pouza
Čas: 14:00
Kde: na blovickém náměstí
Vyhrávají: Krajanka a Bojané
Bližší informace o uvedených akcích, předprodej
a rezervace vstupenek: MKS Blovice,
Lidový dům, tel.: 371 522 236, 737 740 174,
mail: [email protected]
1. 6. 2012
NOC V MUZEU
V podvečer proběhne v Muzeu jižního Plzeňska
v Blovicích v rámci celorepublikové akce tzv.
Noc v muzeu. Tentokrát v souvislosti s výstavou Toulky po Úslavě a s vydáním dvou dílů
knihy Toulky po vodě bude v režii mlynářů,
vodníků a mokré havěti vůbec. V rámci programu vystoupí rokycanský folklorní soubor
s písničkami s mlynářskou tématikou. Divadlo
Koňmo uvede Vodnickou pohádku a u modelu mlýna podiskutuje mlynář s panímámou.
Změna programu vyhrazena.
1. 7. – 30. 8. 2012
VÝSTAVA HRY A KLAMY
je první mobilní výstavou Nadace Škola Hrou
a libereckého science centra iQpark putující po
České republice a setkala se s mimořádným zájmem a návštěvností, což dokládá přitažlivost
expozice jak pro širokou veřejnost a rodiny
s dětmi, tak zejména pro organizované návštěvy ze základních a středních škol. Tato výstava
je novou formu interaktivního zábavně-naučného poznávání, kdy je důraz kladen na logiku a interaktivitu exponátů, atraktivních pro
všechny věkové skupiny. V duchu Komenského
„škola hrou“ vtahuje nejen mladou generaci do
světa přírodních věd a aktivovat hravost a tvořivost všech generací.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
zámek Hradiště 1, tel. 371 522 208,
www. muzeum-blovice.cz
26. 5. 2012
BLUDNÍČEK - 2. ROČNÍK
pěší a cyklistické akce (horská kola)
Trasy povedou přes přírodní park Chýlava,
Spálenopoříčsko a zříceninu hradu Vlčtejn.
Blovice • okr. Plzeň - jih • Trasy v délce 7, 12,
17, 18, 25, 30 km
Start: ŽST Blovice, 7:30 - 9:30
Cíl: Blovice, hotel Panský dům, 10:00 - 18:00
Pořádá: Odbor Klubu českých turistů Bolevec
Miluše PLECHATÁ, Blovice 737 340 739,
[email protected]
www.kctbolevec.cz
Iva JAKUBČÍKOVÁ, Spálené Poříčí
723 229 294, [email protected]
Pozvánka na farmářské
trhy do Blovic
Na Bílou sobotu se v Blovicích uskuteční
v pořadí již čtvrté Farmářské trhy. Tak jako
v předchozích termínech bude cílem farmářských trhů v našem městě spojení příjemného dopoledne s možností nákupu regionálních výrobků, které v naší obchodní
síti nenalezneme, jako jsou mléčné výrobky
(z kravského, kozího a ovčího mléka),
maso a uzeniny, zeleninu a ovoce (podle
sezony), ryby, pečivo, vejce, plody, ovocné
a zeleninové šťávy, džemy a marmelády,
kuchyňské byliny, koření, med, perníčky
i regionální speciality. Při výběru farmářů
a drobných výrobců, kteří budou nabízet
své produkty na Blovických farmářských
trzích, bude kladen důraz na to, aby se do
prodeje nedostalo zboží, které je vyráběno
velkoprůmyslově nebo zakoupeno v supermarketech. Předmětem prodeje bude
výhradně zboží, které tematicky odpovídá
charakteru tohoto trhu, tedy se zaměřením
na potraviny, místní produkty a výrobky.
Aby trhy nabízely pokaždé něco nového vyzýváme zájemce z řad farmářů, potravinářů
nebo rukodělných výrobců, kteří by měli
zájem své produkty prodávat na Blovických
farmářských trzích, ať se přihlásí na tel.
číslech 371 516 131, 607 977 742 nebo prostřednictvím webových stránek:
www.blovice-mesto.cz/farmarske-trhy/,
kde naleznete přihlášku na tyto trhy a termíny pro letošní rok.
Blovické farmářské trhy se budou
konat dne 7. 4. 2012 a dále
v měsíčních intervalech vždy
v sobotu na Masarykově náměstí,
od 08.00 do 12.00 hodin.
Srdečně Vás zve Město Blovice
KULTURA
Horní Lukavice
13. 4. 2012
Pletení z pedigu
Čas: 17:00 h
Kde: sedací místnosti hasičské zbrojnice
26. 5. 2012
I. kolo západočeské hasičské ligy
Čas: 11:00 h
Kde: koupaliště
2. 6. 2012
Oslava MDD
zábavné odpoledne pro děti
kontakty na všechny akce lze získat
na tel. 377 982 782
Ptenín
26. 5. 2012
Soutěž v požárním sportu
v kategorii muži a ženy
Čas: od 13:00
Pořádá: SDH Ptenín
Kde: na místním fotbalovém hřišti
Propozice soutěže jsou na
www.sdhptenin.estranky.cz
Další informace na emailu:
[email protected]
nebo mob.: 724 181 199
21. 7. 2012
Disko ve stylu 80. let
Čas: 20:00 h
Kde: na venkovním tanečním parketě,
který je kompletně zastřešen
Pořádá: TJ Lučina Ptenín
2. 6. 2012
Ženský turnaj
Čas: od 13:00
Pořádá: TJ Lučina Ptenín
Kde: na místním fotbalovém hřišti
Informace na emailu:
[email protected]
nebo mob.: 723 783 668
30. 6. 2012
Oslavy 50. výročí vzniku
TJ Lučina Ptenín
Čas: 14:00 h
Program oslav bude uveřejněn
na [email protected]
Další informace je možné získat u předsedy TJ
Lučina Ptenín pana Ladislava Vacíka na mob.:
725 618 677. Oslavy budou započaty slavnostní
schůzí poté bude odehráno několik přátelských
zápasů a celý den bude završen dechovou hudbou, která bude na letním parketě.
Dolní Lukavice
27. 4. 2012
Tradiční Setkání důchodů
v programu vystoupí hudební soubor
Lukaváček pod vedením N. Květoňové
a k tanci zahraje Hájenka z Hájů.
Kde: kulturní dům ve Snopoušovech
19. 5. 2012
Autobusový zájezd na výstavu
Hobby do Českých Budějovic
Pořádá: Kulturní komise Obce
Dolní Lukavice
16. 6. 2012
Tradiční Fichtl slet
Čas: 14:00 h
Kde: na hřišti ve Snopoušovech
Pořádá: SDH Snopoušovy ve spolupráci
s Kulturní komisí.
21. 6. 2012
Tradiční Den hudby
Vystoupí Lukaváček a žáci ZUŠ Přeštice
Čas: 17:00 h
Kde: v klubovně v Dolní Lukavice.
13
HÁDANKA
KULTURA
Fotohádanka
Starý Plzenec
Poznáte, o který objekt se jedná?
Můžete nám o tomto napsat i něco více...
Vaše odpovědi nám pošlete do 20. 7. 2012
e-mailem na [email protected]
nebo písemně na adresu:
OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce,
kteří od nás obdrží odměnu.
17. 4. 2012
VII. koncert Kruhu přátel hudby
Plzenečtí muzikanti
Účinkují učitelé a profesoři hudby
žijící ve Starém Plzenci.
Kde: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18.00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: [email protected],
tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 6 do 15 let
a studenti 50 Kč (prodej vstupenek na místě
před koncertem)
Minulá hádanka
Kamenný tzv. Švédský most – Dobřív
28. 4. 2012
Plzenecká „50“
Mikroregion Úslava & Obec Střížovice
& Klub cyklistů ve Střížovicích
& MAS Aktivios
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
12. ročník turistického pochodu
Kde: areál sokolovny Starý Plzenec (start a cíl)
Pořadatel: TJ Sokol a ASPV Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz
na 12. ročník
15. 5. 2012
VIII. koncert Kruhu přátel hudby
TOUR DE ÚSLAVA
Barokní hudba
Edita Keglerová – cembalo
Petr Wagner – viola da gamba
Ivana Bilej Brouková – zpěv
Kde: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18.00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna
Kontakt: [email protected]
tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 6 do 15 let
a studenti 50 Kč (prodej vstupenek na místě
před koncertem)
19. května 2012
(sobota)
Program:
9.30 – 10.00 Prezentace u OÚ ve Střížovicích
10.00 Zahájení zástupcem obce Střížovice
10.15 Start - startovné činí 30,-Kč/osoba,
občerstvení je v ceně.
Trasa povede:
Kde: areál hasičské zbrojnice Sedlec
Pořadatel: SDH Sedlec
12.00 – 13.00 předpokládaný dojezd cyklistů
9. 6. 2012
Oslavy 110. výročí
povýšení městyse Plzence
na město
KAŽDÝ ÚČASTNÍK VÝJEZDU OBDRŽÍ:
TALONEK NA OBČERSTVENÍ
A PAMĚTNÍ LIST
23. - 24. 6. 2012
Keltský víkend na hradu Radyni
Kde: areál hradu Radyně
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna
Kontakt: www.staryplzenec.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 377 183 662
21. 7. 2012
Den strašidel na hradu Radyni
Kde: areál hradu Radyně
Pořadatel: město Starý Plzenec
a Muzem strašidel Plzeň
Kontakt: www.staryplzenec.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 377 183 662
Výstavy ve Staroplzenecké
galerii pro rok 2012
9. 5. 2012 (vernisáž)
Výstava k 110. výročí povýšení
Starého Plzence na město
Kde: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17.00 hod.
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna
Kontakt: www.staryplzenec.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 377 183 662
Výstava potrvá do 28. června 2012.
14
Odpovědí přišlo spoustu a vylosováni byli tito výherci, kteří od nás obdrží dárek:
Josef Kabourek z Hrádku u Rokycan, Petr Vokáč z Prahy 2, Hana Pešková z Třemošné.
Blahopřejeme!
Střížovice-Cikánka-Řenče-Plevňov-DolceHoršice-Radkovice-Příchovice-Vícov-KrasavceSnopoušovy-Netunice-Střížovice
26. 5. 2012
Staročeské máje
Kde: areál sokolovny Starý Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna
Kontakt: [email protected],
tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Obec Dobřív leží 6 km jihovýchodně od Rokycan mezi Hrádkem a Strašicemi na okraji
Brdské vrchoviny. V obci je soubor roubených domů a rovněž starý hamr, kde byly údajně
odlévány koule pro švédské dělostřelectvo v době třicetileté války. A tato munice se měla
poté přepravovat po kamenném mostě přes Padrťský potok, což dalo příčinu k přejmenování mostu na Švédský most. Je ovšem pravděpodobné, že most tu stál již v roce 1379
a sloužil jako část přístupové cesty k vodnímu hamru, který je dnes technickou památkou nejvyšší kategorie. Most přes Padrťský (nebo také Černý) potok je 20 metrů dlouhý,
4 metry široký a klene se ve výši 4 metry nad hladinou potoka. Oblouk má čtyřmetrové vzepětí a sedmimetrové rozpětí. Most zdobí plastika ženy, která drží v pravé ruce
pozvednutý kalich, v levé pak kovové napodobení květů - symbol mučednice. Na zadní
straně soklu pod plastikou je letopočet 1791. S největší pravděpodobností plastika představuje sv. Barboru, patronku horníků. Při vstupu na most je pak umístěna plastika sv.
Jana Nepomuckého, na jejímž soklu jsou na všech čtyřech světových stranách umístěny
sluneční hodiny. Model mostu je ve sbírce brněnské stavební fakulty VUT.
(zdroj: „Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a Slezsku“ http://www.libri.cz/databaze/mosty/uvod.php)
do Střížovic, kde bude podáváno občerstvení
2. 7. 2012
Indie
fotografie Heleny Horáčkové
Kde: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17.00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: www.staryplzenec.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 377 183 662
Výstava potrvá do 13. září 2012.
1. 4. 2012
Brána hradu Radyně
se opět otevře
1. dubna se letos poprvé otevřel hrad Radyně
veřejnosti. Kromě audiovizuální pohádkové
expozice, historické expozice a nádherné vyhlídky z hradní věže bude během letošní turistické sezóny nabídnuta návštěvníkům této
kulturní památky nejedna zajímavá akce.
Dne 23. a 24. června se můžeme těšit na
Keltský víkend, na 21. července je připravován Den strašidel, 25. a 26. srpna se uskuteční
Historický víkend. Ani letos nebudou chybět
tak oblíbené Radoušovy hry, jejichž 7. ročník
proběhne 15. září.
Mešno
návštěvní doba
historického Mešenského
Pouskova mlýna
Od dubna do října každou první sobotu v měsíci, v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.
Hromadné skupinky 6-10 lidí i v jinou dobu,
po předem telefonické domluvě na
tel.: 606 708 332
Průvodcem je vyučený mlynář, který poskytne
během prohlídky odborný výklad, jak se dříve
mlelo obilí. Ve mlýně jsou původní stroje a válcové stolice z roku 1906 až 1912, kdy nahradily
„české složení“ (mlýnské kameny).
Jindřich Pouska, Mešno č. 30, 338 43 Mirošov
E-mail: [email protected]
Přeštice
1. 6. 2012
NOC KOSTELU
Čas: 21,00 hod.
Kde: kostel sv. Ambrože ve Vícově
– doprava z Přeštic zajištěna autobusy
Lužany
mimořádné prohlídky
Zámek Josefa Hlávky v Lužanech
bude v letošním roce mimořádně zpřístupněn
veřejnosti v těchto dnech:
5. 7. – 8. 7. 2012 čtvrtek – neděle
30. 8. – 2. 9. 2012 čtvrtek - neděle
15. 9. – 16. 9. 2012 Dny evropského dědictví
Otevírací doba: 9,00 – 16,30 h
Vstupné: 50,- Kč běžné
30,- Kč snížené (důchodci + studenti)
Vlčtejn
11. 8. 2012
Historický trh na hradě Vlčtejně
Čas: od 9,00 do 18,00 h
ukázky starých řemesel
Název: ZPRAVODAJ OS AKTIVIOS
Četnost: 3x ročně, místo vydávání: Nezdice
ev. číslo: MK ČR E 20178, Vydavatel: Občanské sdružení
Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeštice
tel.: 376 382 312, e-mail: [email protected], IČ: 27007090
Grafická úprava: Gabriela Vorlová
Tisk: Monika Kratschmerová, Reklamní agentura 68, www.68.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá
autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení příspěvků.
Nevyžádané rukopisy, fotografie a texty se nevracejí. Neprodejné.
15
Občanské sdružení Aktivios
a Národní památkový ústav Plzeň
Vás srdečně zve na regionální den
v sobotu 26. května 2012
od 10,00 hod. v areálu zámku Nebílovy
přehlídka nejméně 15 minipivovarů z Plzeňska a jejich hosté,
prezentace zejména gastronomických a rukodělných specialit,
řemesel, výrobků a činností formou stánkových prodejů
kulturní program sestavený z nepřetržité řady hudebních
a tanečních souborů z regionu
Účinkující:
dechová kapela ZUŠ Přeštice
folklorní soubory Meteláček a VozemBach z Dobřan
myslivecká kapela Atlas
taneční skupina Heleny Hodanové
Divadelní soubor Kolem s pohádkou pro děti a další..
Po celý den Vás bude doprovázet moderátor Radek Nakládal
Doprovodný program pro dospělé:
Prohlídka zámku (samostatné vstupné)
výstava „Zničené sakrální památky“ – Ing. Arch. Jan Soukup
Výstava zrealizovaných projektů v regionu
Výstava fotografií fotosoutěže Mikroregionu Přešticko
Možnost projít si naučnou stezku kolem Prusin
Doprovodný program pro děti:
od 13,00 – do 17,00 – návštěva nedalekého prusinského dvora
Přijďte, jste srdečně zváni!
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč.
Akce je finančně podpořena Plzeňským krajem

Podobné dokumenty

seznam provozoven

seznam provozoven Kostky - rekreační areál - restaurace

Více

leden 2016 - Novoměstský kurýr

leden 2016 - Novoměstský kurýr ku přes Krčín k Vršovce a z Vršovky přímou cestou k nynějšímu Opařišti. Brodkem přes řeku po vsi dolů, kde asi Mervartovou usedlostí odbočovala ze vsi ven. V těch místech stávala osada Příčno, kter...

Více

Anketa - zahradní kompostéry

Anketa - zahradní kompostéry odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v ...

Více

Datel č. 2 - Nepomucký ornitologický spolek

Datel č. 2 - Nepomucký ornitologický spolek organizace vydává. Přesně před rokem jsem na těchto řádcích popisoval, co se nám povedlo a co naopak nepovedlo v roce 2002. Nyní máme možnost opět srovnávat, v čem jsme se od té doby zlepšili, v če...

Více