Nikon Coolpix AW100

Transkript

Nikon Coolpix AW100
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k použití
Cz
Informace o obchodních značkách
• Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
• Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. a jsou
registrované v USA a jiných zemích. Logo iFrame a symbol iFrame jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc.
• Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI,
logo a text High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
• Všechna ostatní obchodní jména produktů, uváděná v tomto návodu a další dokumentaci
dodávané s výrobkem Nikon, jsou registrované ochranné známky příslušných firem.
AVC Patent Portfolio License
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé a
nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa podle standardu AVC („AVC video“) a/nebo
k (ii) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a nekomerční
činnosti a/nebo které bylo získáno od poskytovatele licencovaného k poskytování AVC videa.
Licence není udělena ani nesmí být vyvozována pro žádné jiné použití. Další informace lze získat
od organizace MPEG LA, L.L.C.
Viz http://www.mpegla.com.
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Základy snímání a přehrávání
Funkce snímání
Funkce přehrávání
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
Použití systému GPS/Zobrazení map
Obecné nastavení fotoaparátu
Referenční část
Technické informace a rejstřík
i
Úvod
Nejprve si přečtěte toto
Úvod
Děkujeme vám, že jste si koupili digitální fotoaparát Nikon COOLPIX AW100.
Než začnete fotoaparát používat, přečtěte si informace obsažené v části „Pro vaši bezpečnost“
(Avi) a „<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas“
(Ax) a důkladně se seznamte s informacemi uvedenými v této příručce. Po přečtení si návod
k obsluze uložte tak, abyste jej měli po ruce, a čerpejte z něj informace pro větší radost z vašeho
nového fotoaparátu.
Kontrola obsahu balení
Pokud by nějaké položky v balení chyběly, obraťte se na obchod, kde jste fotoaparát zakoupili.
COOLPIX AW100
Digitální fotoaparát
Poutko fotoaparátu pro použití na
suchu
Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL12 (s krytkou kontaktů)
Nabíječka baterií MH-65
(včetně síťového kabelu)*
Adaptér na filtry UR-E23
(s kabelem)
USB kabel UC-E6
Audio video kabel EG-CP16
ViewNX 2 Installer CD (Instalační
disk CD programu ViewNX 2)
Reference Manual CD
(CD s návodem k použití)
• Záruční list
* Tvar síťového kabelu závisí na zemi použití.
POZNÁMKY:
• Příslušenství není odolné vůči vodě.
• Paměťová karta není součástí balení fotoaparátu.
ii
Nejprve si pøeètìte toto
O tomto návodu
Symbol
Úvod
Pokud chcete fotoaparát hned zapnout, najděte si část „Základy snímání a přehrávání“ (A15).
Chcete-li se seznámit s částmi fotoaparátu a se základními úkony, viz část „Jednotlivé části
fotoaparátu a základní ovládání“ (A1).
Další informace
• Symboly a konvence
Pro snazší nalezení potřebných informací jsou v tomto návodu k obsluze použity následující
symboly a konvence:
Popis
B
Tento symbol označuje upozornění a informace, které je třeba si přečíst před použitím
fotoaparátu.
C
Tento symbol označuje doplňující informace, které je třeba si přečíst před použitím
fotoaparátu.
A/E/F
Tyto symboly označují další stránky, které obsahují související informace;
E: „Referenční část“, F: „Technické informace a rejstřík“.
• Paměťové karty SD, SDHC a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
• Nastavení fotoaparátu v době jeho zakoupení jsou uváděna jako „výchozí nastavení“.
• Názvy položek menu, zobrazené na monitoru fotoaparátu, a názvy tlačítek nebo hlášení,
zobrazené na monitoru počítače, se objeví tučně.
• V tomto návodu jsou v některých případech u příkladů indikací na monitoru zobrazeny pro
lepší patrnost pouze symboly – bez obrazu záběru objektivu nebo přehrávaného snímku.
• Ilustrace a obsah na monitoru uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečného
produktu.
iii
Nejprve si pøeètìte toto
Informace a upozornění
Celoživotní vzdělávání
Úvod
Jako součást závazku společnosti Nikon k „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře a informacím o nových
produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách pravidelně aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/
Navštivte tyto stránky pro zjištění nejnovějších informací o výrobku, rad a odpovědí na často kladené otázky (FAQ)
a dalších informací o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám poskytne regionální zastoupení
společnosti Nikon. Navštivte níže uvedenou stránku k získání informací o kontaktu:
http://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické obvody.
Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií a síťových zdrojů) certifikované společností Nikon pro
použití s vaším digitálním fotoaparátem Nikon je konstruováno a schopno splňovat provozní a bezpečnostní
požadavky pro dané elektronické obvody.
POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ FOTOAPARÁTU A VÉST
K ZÁNIKU ZÁRUKY NA VÝROBEK SPOLEČNOSTI NIKON.
Používání jiných dobíjitelných lithium-iontových baterií, které nejsou označeny holografickou pečetí značky Nikon,
může narušovat normální provoz fotoaparátu nebo způsobit jeho přehřátí, vznícení, popraskání či vytékání baterií.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce výrobků Nikon.
Holografický štítek: Slouží k identifikaci
pravosti výrobku Nikon.
Před fotografováním důležitých snímků
Před fotografováním důležitých událostí, jako je např. svatba; fotografování na cestách apod., zhotovte zkušební
snímky, abyste se ujistili o bezchybné činnosti přístroje. Společnost Nikon nenese žádnou odpovědnost za škody
a ztráty zisku, ke kterým může dojít v důsledku poruchy přístroje.
Informace o návodech
• Žádná část dokumentace dodávané s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána
v zálohovacích systémech nebo v jakékoliv formě překládána do jiné řeči bez předchozího písemného svolení
společnosti Nikon.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru
popsaných v této dokumentaci.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí o dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v této
dokumentaci, uvítáme, pokud budete o jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostech nebo chybějících údajích
informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
iv
Nejprve si pøeètìte toto
Upozornění ohledně zákazu kopírování a šíření
Úvod
Berte na zřetel, že i držení materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány pomocí skeneru, digitálního
fotoaparátu či jiného zařízení, může být právně postižitelné.
• Položky, které je zakázáno kopírovat a šířit
Nekopírujte ani jinak nereprodukujte papírové peníze, mince nebo cenné papíry nebo obligace, a to ani v případě, že
jsou kopie označeny nápisem „vzor“. Kopírování nebo reprodukce papírových peněz, mincí a cenných papírů, které jsou
v oběhu v cizích zemích, je zakázáno. Pokud nebylo výslovně povoleno, je zakázáno kopírování nepoužitých poštovních
známek a pohlednic.
Dále je zakázáno kopírování kolků a certifikovaných dokumentů.
• Upozornění k některým druhům kopií a reprodukcí
Vládním výnosem je zakázáno kopírování (reprodukce) cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie,
směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek s výjimkou nezbytně nutného množství
pracovních kopií pro vnitřní potřebu společnosti. Proto nekopírujte pasy, autorizované výtisky státních a soukromých
organizací, občanské průkazy ani lístky jako dopravní jízdenky, vstupenky, legitimace a stravenky.
• Postup v souladu s autorskými právy
Kopírování a reprodukce autorských děl, jako jsou knihy, hudební díla, obrazy, dřevoryty, mapy, kresby, filmy a fotografie,
se řídí v souladu s národními i mezinárodními normami autorského práva. Nepoužívejte tento produkt ke tvorbě
ilegálních kopií ani k porušování autorských práv.
Nakládání s paměťovými médii
Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty či jiného paměťového média (interní paměti) se
originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného média lze někdy obnovit pomocí
komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních obrazových dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám
uživatel.
Než vyřadíte paměťové médium nebo než jej přenecháte jiné osobě, smažte všechna data pomocí komerčního
softwaru pro mazání dat. Rovněž můžete médium naformátovat a poté je zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné
soukromé informace (například snímky prázdné oblohy). Ujistěte se také, že nahradíte každý snímek, zvolený v možnosti
Vybrat snímek v nastavení Uvítací obrazovka (A94). Dejte pozor, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku při
fyzické likvidaci paměťového média.
v
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili poškození svého přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění
dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje.
Úvod
Tento symbol znamená varování – informace takto označené je nutné si přečíst před použitím
výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění.
VAROVÁNÍ
V případě výskytu závady přístroj
ihned vypněte
Pokud zaznamenáte kouř nebo neobvyklý
zápach vycházející z fotoaparátu nebo
síťového zdroje, odpojte nabíječku baterií a
baterie ihned vyjměte. Dejte pozor, abyste se
nepopálili. Pokračujete-li v používání přístroje,
riskujete poranění. Po vyjmutí/odpojení zdroje
energie odneste přístroj na kontrolu do
autorizovaného servisu společnosti Nikon.
Přístroj nedemontujte
Dotknutím se vnitřních částí fotoaparátu nebo
nabíječky baterií může dojít k poranění.
Opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní
technici. Dojde-li k poškození fotoaparátu
nebo nabíječky baterií v důsledku pádu nebo
jiné nehody, odpojte produkt od elektrické
sítě, vyjměte baterii a nechte jej zkontrolovat
v autorizovaném servisu Nikon.
Nepoužívejte fotoaparát a
nabíječku baterií v blízkosti
hořlavých plynů
Používání fotoaparátu v přítomnosti hořlavých
plynů, jako je například propan či benzínové
výpary, nebo hořlavých rozprášených látek či
prachu může způsobit výbuch nebo požár.
vi
Pokud používáte fotoaparát pod
vodou, poutko pro použití na suchu
odpojte
Obtočením poutka okolo krku může dojít
k udušení.
Při použití řemínku fotoaparátu
dbejte náležité opatrnosti
Nikdy nezavěšujte fotoaparát na řemínku
okolo krku batolat či malých dětí.
Vybavení držte mimo dosah dětí
Nenechávejte tyto produkty v dosahu dětí.
Mohlo by tak dojít ke zranění. Zvláštní
pozornost věnujte tomu, aby se baterie nebo
jiné malé součástky nedostaly do úst dítěte.
Nedotýkejte se dlouhou dobu
fotoaparátu, nabíječky baterií nebo
síťového zdroje v případě, že jsou
tato zařízení zapnutá a/nebo se
používají.
Některé části zařízení se mohou zahřát na
vysokou teplotu. Ponechání zařízení
v dlouhodobém přímém kontaktu s pokožkou
může vést k nízkoteplotním popáleninám.
Pro vaši bezpeènost
•
•
•
•
•
•
Při manipulaci s nabíječkou baterií
se řiďte následujícími
bezpečnostními pokyny
Nabíječku udržujte v suchu. Nebudete-li
dbát těchto pokynů, může dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Prach na kovových částech síťové vidlice
(nebo v jejich blízkosti) je třeba otřít
pomocí suchého hadříku. Pokračujete-li
v používání vybavení ve stávajícím stavu,
riskujete vznik požáru.
Za bouřky se nedotýkejte síťového kabelu
ani se nepohybujte v blízkosti nabíječky
baterií. Nebudete­li dbát tohoto upozornění,
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepoškozujte, nemodifikujte, nevytahujte ani
násilně neohýbejte síťový kabel, neumisťujte
jej pod těžké předměty a nevystavujte jej
působení plamenů a vysokých teplot. Dojde-li
k poškození izolace a obnažení vodičů,
zaneste kabel ke kontrole do autorizovaného
servisu Nikon. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Nemanipulujte s kabelem a s nabíječkou
baterií mokrýma rukama. Nebudete-li dbát
tohoto upozornění, může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte s cestovními transformátory či
adaptéry určenými ke změně napětí nebo
s měniči proudu. Při nedodržení tohoto
opatření se může fotoaparát poškodit či
přehřát, případně i způsobit požár.
Úvod
Při manipulaci s bateriemi dbejte
náležité opatrnosti
Baterie může při nesprávném zacházení
vytéct, přehřát se nebo explodovat. Při
manipulaci s bateriemi určenými pro tento
produkt dodržujte následující pravidla:
• Před výměnou baterie fotoaparát vypněte.
Používáte-li nabíječku baterií nebo síťový
zdroj, ujistěte se, že jsou odpojeny od
elektrické sítě.
• Používejte výhradně dobíjecí lithiumiontovou baterii EN-EL12 (součástí balení).
Nabíjejte baterii v nabíječce baterií MH-65
(součástí balení).
• Při vkládání baterie se nepokoušejte baterii
vložit spodní stranou vzhůru ani převráceně.
• Baterie nezkratujte ani nerozebírejte;
nepokoušejte se sejmout, resp. porušit obal
baterií.
• Nevystavujte baterii otevřenému ohni nebo
nadměrně vysokým teplotám.
• Zabraňte namočení resp. ponoření baterií do
vody.
• Po vyjmutí baterie vraťte na původní místo
krytku kontaktů. Baterie nepřepravujte v
přítomnosti kovových předmětů, jako jsou
řetízky na krk nebo sponky do vlasů.
• Jsou-li baterie zcela vybité, mají tendenci
vytékat. Abyste zabránili poškození
produktu, vždy vyjměte zcela vybitou
baterii z přístroje.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny
(změna barvy, deformace), ihned ji
přestaňte používat.
• Dojde-li ke kontaktu tekutiny z poškozené
baterie s oblečením nebo pokožkou, ihned
opláchněte zasažené místo velkým
množstvím vody.
Používejte vhodné typy kabelů
K propojování fotoaparátu s jinými zařízeními
pomocí vstupních a výstupních konektorů
používejte pouze kabely dodávané
společností Nikon pro tento účel – jen tak
máte jistotu dodržení elektronických
parametrů spojení.
vii
Pro vaši bezpeènost
Úvod
Při manipulaci s pohyblivými částmi
fotoaparátu dbejte náležité
opatrnosti
Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů
nebo jiných objektů mezi krytku objektivu
nebo další pohyblivé části fotoaparátu.
Disky CD-ROM
Přiložené disky CD-ROM nejsou určeny pro
přehrávání v zařízení pro reprodukci
zvukových disků CD. Přehrávání disků
CD-ROM na zařízení pro reprodukci zvukových
disků CD může způsobit poškození sluchu
nebo zařízení.
Při práci s bleskem dodržujte
bezpečnostní pravidla
Použití blesku v blízkosti očí fotografovaného
objektu může způsobit dočasné oslepení.
Zvláštní opatrnosti dbejte při fotografování
dětí – blesk by se měl nacházet minimálně
1 m od fotografovaného dítěte.
Neodpalujte záblesk v okamžiku,
kdy se reflektor blesku dotýká
osoby nebo objektu
Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít
k popálení nebo požáru.
Zabraňte kontaktu s tekutými
krystaly
Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor,
abyste se neporanili střepy z krycího skla,
zabraňte také styku pokožky, očí nebo úst
s tekutými krystaly z monitoru.
viii
Během používání v letadle nebo
nemocnici vypněte napájení
Při cestování v letadle mějte přístroj při startu a
přistání vypnutý. Před nástupem do letadla
také vypněte funkci záznamu souřadnic GPS.
Pokud používáte fotoaparát v nemocnici,
ujistěte se, že dodržujete příslušné předpisy
nemocnice. Elektromagnetické vlnění
vyzařované tímto fotoaparátem může narušit
elektronické systémy letadla nebo nemocniční
přístroje.
Pokud byl fotoaparát na delší dobu
vystaven teplotám nižším než 0 °C,
nedotýkejte se jej holýma rukama
Při styku kůže s kovovými částmi by mohlo
dojít k poranění. Použijte například rukavice.
Řidiči by neměli ovládat fotoaparát
za jízdy
Mohlo by tak dojít k poruše nebo ke vniknutí
vody do fotoaparátu.
Při používání pomocného světla pro
video buďte opatrní
Do pomocného světla pro video se nedívejte
přímo. To by mohlo poškodit oči nebo vést
k poruše zraku.
Upozornění
Upozornění pro uživatele v Evropě
VAROVÁNÍ
Úvod
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE
VYUŽÍVÁN NESPRÁVNÝ TYP BATERIÍ.
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ DLE
POKYNŮ.
Tento symbol znamená, že
produkt se má odkládat odděleně.
Následující pokyny platí pouze pro
uživatele z evropských zemí:
• Tento produkt se má odkládat
na místě sběru k tomuto účelu určeném.
Neodhazujte spolu s domácím odpadem.
• Více informací o způsobu zacházení
s nebezpečným odpadem vám
podá prodejce nebo příslušná
místní instituce.
Tento symbol na baterii značí, že
baterie nepatří do komunálního
odpadu.
Následující informace jsou určeny
pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na
to, zda jsou označeny tímto symbolem či
nikoli, se provádí v rámci tříděného
odpadu na příslušném sběrném místě.
Nelikvidujte baterie společně s běžným
komunálním odpadem.
• Další informace ohledně nakládání
s odpadními produkty Vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
ix
Úvod
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
• Přečtěte si následující pokyny a pokyny, které uvádí část „Péče o výrobky“ (F2).
Poznámky k odolnosti proti nárazu
Úvod
Tento fotoaparát byl podroben vnitřnímu testu společnosti Nikon (pád z výšky 152 cm na
překližkovou desku o tloušťce 5 cm), který vyhovuje metodě MIL-STD 810F, Metoda 516.5-Shock*.
Tento test nezaručuje vodotěsnost fotoaparátu, ani to, že u fotoaparátu nedojde za žádných
podmínek k poškození nebo poruše.
Změny vzhledu, jako například odloupnutí barvy a deformace naražené části, nejsou předmětem
zkoumání tohoto testu.
* Standardní testovací metoda Ministerstva obrany USA.
V rámci tohoto pádového testu bylo upuštěno 5 fotoaparátů ve 26 směrech (8 hran, 12 rohů a 6 ploch) z výšky
122 cm, aby bylo zajištěno, že testem projde všech pět fotoaparátů (pokud by byla v průběhu testu zjištěna jakákoliv
závada, bylo by testováno dalších pět fotoaparátů pro zajištění, že kritéria testu jsou splněna v případě všech pěti
fotoaparátů).
b Nevystavujte fotoaparát nadměrným nárazům, vibracím nebo tlaku v důsledku pádu
nebo úderu.
Při nedodržení tohoto pokynu může dovnitř fotoaparátu vniknout voda a způsobit závadu
fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát pod vodou v hloubce větší než 10 m.
• Nevystavujte fotoaparát tlaku tekoucí vody.
• Nesedejte si, pokud máte fotoaparát v kapse svých kalhot.
Netlačte fotoaparát do tašky přílišnou silou.
Poznámky k odolnosti proti vodě a prachu
Fotoaparát splňuje třídu vodotěsnosti IEC/JIS 8 (IPX8) a třídu prachotěsnosti IEC/JIS 6 (IP6X) a
umožňuje fotografování pod vodou v hloubce do 10 m po dobu 60 minut.*
Toto hodnocení nezaručuje vodotěsnost fotoaparátu, ani to, že u fotoaparátu nedojde za žádných
podmínek k poškození nebo poruše.
*
Toto hodnocení znamená, že fotoaparát byl vyvinut tak, aby vydržel určitý tlak vody po určitou dobu, pokud je
fotoaparát používán v souladu s metodami, které definovala společnost Nikon.
b Jestliže je fotoaparát vystavován nadměrným nárazům, vibracím nebo tlaku v
důsledku pádu nebo úderu, jeho vodotěsnost není zaručena.
• Jestliže byl fotoaparát vystaven nárazu, doporučuje se obrátit se na prodejce nebo autorizovaný servis
Nikon za účelem potvrzení vodotěsnosti (placená služba).
- Nepoužívejte fotoaparát pod vodou v hloubce větší než 10 m.
- Nevystavujte fotoaparát tlaku tekoucí vody.
- Vaše záruka Nikon se nemusí vztahovat na obtíže způsobené vniknutím vody dovnitř fotoaparátu
v důsledku nesprávné manipulace s fotoaparátem.
x
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
Úvod
• Vodotěsnost tohoto fotoaparátu je navržena pouze pro čistou sladkou a mořskou vodu.
• Vnitřní část tohoto fotoaparátu není vodotěsná. Voda vniklá dovnitř fotoaparátu může být příčinou
závady.
• Příslušenství není odolné vůči vodě.
• Nemanipulujte s fotoaparátem mokrýma rukama.
Nevkládejte do fotoaparátu mokrou paměťovou kartu nebo mokrou baterii.
• Jestliže se na povrch fotoaparátu nebo dovnitř prostoru pro baterii/paměťovou kartu dostane
kapalina, například kapičky vody, ihned je utřete měkkým, čistým hadříkem.
Jestliže je kryt prostoru baterie/paměťové karty otevřen nebo zavřen ve vlhkém prostředí blízko
u břehu nebo pod vodou, může se do fotoaparátu dostat voda a způsobit jeho závadu.
Neotevírejte a nezavírejte kryt mokrýma rukama. Dovnitř fotoaparátu se může dostat voda a způsobit
závadu fotoaparátu.
• Jestliže se na povrch fotoaparátu nebo uvnitř prostoru pro baterii/paměťovou kartu přichytí cizí
předmět (v místech, jako je žlutý vodotěsný obal, závěsy, slot paměťové karty nebo svorky), ihned jej
odstraňte vyfouknutím nebo jej setřete kartáčkem.
• Jestliže se na fotoaparát dostane cizí látka, například olej na opalování, ochranný přípravek proti slunci,
horký pramen, koupelová sůl, čisticí prostředek, mýdlo, organické rozpouštědlo, olej nebo alkohol,
ihned ji z fotoaparátu otřete.
• Nenechávejte fotoaparát po dlouhou dobu v přílišném chladu v místech se studeným klimatem, nebo
na místech s vysokou teplotou nad 40 °C (především na místech, které jsou vystaveny přímému
slunečnímu světlu, uvnitř automobilů, na lodi, na pláži nebo v blízkosti topných těles). Mohlo by dojít
ke zhoršení jeho vodotěsných vlastností.
Než začnete používat fotoaparát pod vodou
Před použitím fotoaparátu pod vodou poutko pro použití na suchu odpojte.
1. Zkontrolujte, zda nejsou uvnitř prostoru pro baterii/ve slotu paměťové karty cizí
látky.
• Všechny cizí látky, například písek, prach nebo vlasy uvnitř prostoru pro baterii/ve slotu paměťové
karty je potřeba odstranit vyfouknutím nebo setřením kartáčkem.
• Jakoukoliv kapalinu, například kapičky vody, která se dostane do prostoru pro baterii/paměťovou
kartu, je potřeba utřít měkkým suchým hadříkem.
2. Zkontrolujte, zda vodotěsný obal prostoru pro baterii/paměťovou kartu není prasklý
nebo zdeformovaný.
• Vodotěsnost vodotěsného obalu se může po roce začít zhoršovat.
Doporučuje se po jednom roce obrátit se na prodejce nebo autorizovaný servis a vyměnit
vodotěsný obal za nový (placená služba).
3. Zkontrolujte, zda je prostor pro baterii/paměťovou kartu pevně
uzavřený krytem.
• Otočte západku krytu prostoru pro baterii/paměťovou kartu tak, aby zaklapla na místo. Dbejte, aby
nedošlo k zachycení tenké šňůrky na řemínku.
• Zkontrolujte, zda indikátor západky indikuje stav „Zavřeno“.
xi
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
Poznámky k používání fotoaparátu pod vodou
Dodržujte následující opatření, aby nedošlo ke vniknutí vody dovnitř fotoaparátu.
Úvod
• Nepotápějte se ve vodě do hloubky větší než 10 m.
• Nepoužívejte fotoaparát pod vodou déle než 60 minut.
• Používejte fotoaparát pod vodou v rozsahu teplot od 0 °C do 40 °C.
Neponořujte fotoaparát do horké vody (například do koupele nebo horkého pramene) s teplotou
vyšší než 40 °C.
• Neotevírejte nebo nezavírejte kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu pod vodou.
• Nevystavujte fotoaparát pod vodou nárazům.
Neskákejte s fotoaparátem do vody a nevystavujte jej velkému tlaku vody, například ve velkém
proudu nebo ve vodopádu.
• Tento fotoaparát ve vodě neplave. Dávejte pozor, abyste jej pod vodou neupustili.
Čištění fotoaparátu po použití ve vodě
• Po použití fotoaparátu pod vodou jej do 60 minut vyčistěte. Jestliže necháte fotoaparát ve vlhku, kde
se na něj mohou přichytit kousky soli, částečky z horkého pramene nebo jiné cizí látky, může dojít
k poškození fotoaparátu, ke ztrátě barev, korozi, ke vzniku nepříjemného pachu nebo ke zhoršení
vodotěsnosti.
• Před čištěním fotoaparátu pečlivě odstraňte kapičky vody, písek, kousky soli, částečky z horkého
pramene nebo jiné cizí látky ze svých rukou, z těla a vlasů.
• Doporučuje se čistit fotoaparát v místnosti, aby se nemohl dostat na místo, kde by byl vystaven
proudu vody nebo písku.
• Neotevírejte kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu, dokud neopláchnete všechny cizí látky a
neodstraníte veškerou vlhkost.
xii
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
• Jestliže tlačítka nebo spínače nefungují správně, mohly
se na ně dostat cizí látky. Aby z tohoto důvodu nedošlo
k závadě, ponořte fotoaparát do čisté sladké vody a
třeste s ním, aby se z něj dostaly všechny cizí látky.
• Při ponoření fotoaparátu do vody může vyjít několik
vzduchových bublin z otvorů pro odvod vody, například
z otvoru pro mikrofon nebo reproduktory. Toto není závada.
Úvod
1. Nechte kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu zavřený a opláchněte fotoaparát
čistou sladkou vodou.
Ponořte fotoaparát do mělké lázně s čistou sladkou
vodou na dobu 10 minut.
2. Otřete kapičky vody měkkým hadrem a vysušte fotoaparát na dobře větraném místě
ve stínu.
• Položte fotoaparát při sušení na suchý hadr.
Z otvorů pro mikrofon a reproduktor vyteče voda.
• Nesušte fotoaparát horkým vzduchem z vysoušeče vlasů nebo oděvů.
• Nepoužívejte chemikálie (například benzin, rozpouštědlo, alkohol nebo čisticí prostředek), mýdlo
nebo neutrální čisticí prostředky.
Jestliže dojde k deformaci vodotěsného obalu nebo těla fotoaparátu, vodotěsné vlastnosti se
zhorší.
3. Poté, co si budete jisti, že na fotoaparátu nezůstaly žádné kapičky vody, otevřete kryt
prostoru pro baterii/paměťovou kartu a jemně vytřete zbytky vody a písku uvnitř
fotoaparátu suchým, měkkým hadrem.
• Jestliže otevřete kryt před pečlivým vysušením, kapičky vody mohou spadnout na paměťovou
kartu nebo na baterii.
Kapičky vody se mohou dostat také pod kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu (do míst, jako
je vodotěsný obal, závěsy, slot paměťové karty nebo svorky).
Pokud k tomu dojde, otřete vodu suchým, měkkým hadrem.
• Jestliže zavřete kryt a ponecháte vnitřek vlhký, může dojít ke kondenzaci a závadě.
• Jsou-li otvory pro mikrofon nebo reproduktory ucpané kapičkami vody, může dojít ke zhoršení
nebo zkreslení zvuku.
- Otřete vodu suchým, měkkým hadrem.
- Nepropichujte otvory pro mikrofon nebo reproduktory ostrým předmětem. Jestliže dojde
k poškození vnitřku fotoaparátu, vodotěsnost bude narušena.
xiii
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
Poznámky k provozní teplotě a k vlhkosti a kondenzaci
Úvod
Provoz tohoto fotoaparátu byl testován při teplotách od -10 °C do +40 °C.
Pokud používáte fotoaparát na místech s chladným klimatem, dodržujte následující upozornění.
Před použitím uložte fotoaparát a náhradní baterie na teplé místo.
• Výdrž baterií (počet pořízených snímků a doba fotografování) se dočasně sníží.
• Jestliže je fotoaparát velmi chladný, jeho výkon může dočasně poklesnout, například monitor může
být po zapnutí fotoaparátu tmavší než obvykle nebo se mohou vytvářet paobrazy.
• Jestliže se na povrch fotoaparátu dostane sníh neb kapičky vody, ihned je otřete.
- Jsou-li tlačítka nebo spínače zmrzlé, nemusí fungovat hladce.
- Jsou-li otvory pro mikrofon nebo reproduktory ucpané kapičkami vody, může dojít ke zhoršení
nebo zkreslení zvuku.
b Provozní podmínky okolního prostředí, například teplota a
vlhkost, mohou vést k zamlžování (kondenzaci) uvnitř monitoru
nebo objektivu. Toto není závada nebo nedostatek fotoaparátu.
b Podmínky prostředí, které pravděpodobně povedou ke
kondenzaci uvnitř fotoaparátu
Zamlžování (kondenzace) se může vyskytovat uvnitř monitoru nebo objektivu v následujících
podmínkách prostředí, kdy se prudce změní teplota nebo je vysoká vlhkost vzduchu.
• Fotoaparát se náhle ponoří pod vodu s nízkou teplotou, když předtím byl na suchu, kde byla vysoká
teplota.
• Fotoaparát je přinesen na teplé místo, například uvnitř budovy, z chladného prostředí venku.
• Kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu je otevřen nebo zavřen ve vysoce vlhkém prostředí.
b Odstranění zamlžení
• Po vypnutí fotoaparátu otevřete kryt prostoru pro baterii/paměťovou kartu v místě, kde je stabilní
okolní teplota (vyhněte se místům s vysokou teplotou a vlhkostí, kde je písek nebo prach).
Chcete-li odstranit zamlžení, vyjměte baterii a paměťovou kartu a nechte fotoaparát s otevřeným
krytem prostoru pro baterii/paměťovou kartu, aby se přizpůsobil okolní teplotě.
• Pokud zamlžení nemizí, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.
xiv
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas
Poznámky ke GPS/digitálnímu kompasu
b Mapová data a názvy míst u tohoto fotoaparátu
• Mapové informace a názvy míst (body zájmu: POI) pocházejí z prosince 2010.
Mapové informace a názvy míst nebudou aktualizovány.
• Detaily geologických útvarů jsou zobrazeny zjednodušeně podle daného měřítka mapy. Měřítko
mapy a úroveň detailů v rámci informací o místech se mohou lišit v závislosti na konkrétní zemi a
regionu.
Ve větších zeměpisných šířkách se horizontální a vertikální stupnice zobrazené na monitoru mění,
zobrazené geologické útvary se proto liší od skutečných útvarů. Mapy a názvy míst používejte pouze
jako vodítko.
Úvod
Než začnete používat funkci GPS, nezapomeňte si přečíst část „LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA
MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST“ (F9) a odsouhlasit podmínky.
b Poznámky ke GPS/digitálnímu kompasu
• Nepracuje s GPS a digitálním kompasem při řízení auta.
• Používejte informace (například směr a vzdálenost) změřené fotoaparátem jen jako vodítko.
Tyto informace není možné používat pro navigaci letadla, auta a osob nebo v rámci zeměměřičských
aplikací.
• Pokud používáte fotoaparát při horolezeckých výstupech, na túrách nebo pod vodou, nezapomeňte
si vzít samostatnou mapu, navigační zařízení nebo měřicí přístroje.
• Pokud objektiv fotoaparátu směřuje nahoru, digitální kompas se nezobrazuje.
• Osoba může identifikována podle fotografií nebo videosekvencí, které byly zaznamenány
s informacemi o umístění.
Buďte opatrní, pokud přenášíte fotografie nebo videosekvence zaznamenané s informacemi
o umístění nebo protokolové soubory GPS třetí straně, nebo je nahráváte do sítě, například na
Internet, kde je může vidět veřejnost.
Nezapomeňte si přečíst část „Nakládání s paměťovými médii“ (Av).
b Jestliže položka Záznam dat GPS v menu Možnosti GPS je nastavena na Zapnuto,
funkce GPS bude fungovat i po vypnutí fotoaparátu.
• Elektromagnetické vlny vyzařované fotoaparátem mohou mít vliv na měřicí přístroje v letadlech nebo
na lékařské zařízení.
Pokud je používání fotoaparátu zakázané během vzletu nebo přistání letadel nebo v nemocnicích,
nastavte položku Záznam dat GPS na Vypnuto a vypněte fotoaparát.
• Je-li položka Záznam dat GPS nastavena na Zapnuto, baterie se bude vybíjet i při vypnutém
fotoaparátu.
b Používání fotoaparátu v zámoří
• Dříve než si vezmete fotoaparát s funkcí GPS na cestu do zámoří, obraťte se na cestovní kancelář nebo
na ambasádu dané země, kterou navštívíte, a zjistěte, zda neexistuje nějaký zákaz jeho použití.
Například není povoleno zaznamenávat informace o umístění bez dovolení čínské vlády.
Nastavte položku Záznam dat GPS v menu Možnosti GPS na Vypnuto.
• GPS nemusí správně fungovat v Číně a na hranicích Číny s okolními zeměmi (platí k prosinci 2010).
xv
Obsah
Úvod....................................................................................................................................................................................... ii
Úvod
Nejprve si přečtěte toto..................................................................................................................................................... ii
Kontrola obsahu balení........................................................................................................................................................................ ii
O tomto návodu...................................................................................................................................................................................... iii
Informace a upozornění..................................................................................................................................................................... iv
Pro vaši bezpečnost ........................................................................................................................................................... vi
VAROVÁNÍ.................................................................................................................................................................................................... vi
Upozornění ........................................................................................................................................................................... ix
<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas .......................... x
Poznámky k odolnosti proti nárazu.............................................................................................................................................. x
Poznámky k odolnosti proti vodě a prachu ............................................................................................................................ x
Než začnete používat fotoaparát pod vodou....................................................................................................................... xi
Poznámky k používání fotoaparátu pod vodou................................................................................................................ xii
Čištění fotoaparátu po použití ve vodě .................................................................................................................................. xii
Poznámky k provozní teplotě a k vlhkosti a kondenzaci ............................................................................................ xiv
Poznámky ke GPS/digitálnímu kompasu .............................................................................................................................. xv
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání .................................................................................................. 1
Jednotlivé části fotoaparátu ............................................................................................................................................ 2
Tělo fotoaparátu....................................................................................................................................................................................... 2
Ovládací prvky používané v expozičním režimu................................................................................................................. 4
Ovládací prvky používané v režimu přehrávání................................................................................................................... 5
Monitor .......................................................................................................................................................................................................... 6
Základní ovládání ................................................................................................................................................................ 9
Přepnutí mezi expozičním režimem a režimem přehrávání......................................................................................... 9
Použití multifunkčního voliče ....................................................................................................................................................... 10
Použití menu (tlačítko d)......................................................................................................................................................... 11
Použití akčního tlačítka...................................................................................................................................................................... 13
Připojení poutka fotoaparátu pro použití na suchu........................................................................................................ 14
Použití adaptéru na filtry a způsob připevnění.................................................................................................................. 14
xvi
Obsah
Základy snímání a přehrávání ................................................................................................................................... 15
Úvod
Příprava 1: Nabití baterie................................................................................................................................................ 16
Příprava 2: Vložení baterie ............................................................................................................................................. 18
Příprava 3: Vložení paměťové karty ........................................................................................................................... 20
Interní paměť a paměťové karty................................................................................................................................................ 21
Schválené typy paměťových karet............................................................................................................................................ 21
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu.......................................................................................................................................... 22
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu..................................................................................................................................................... 23
Nastavení jazyka na displeji, data a času................................................................................................................................ 24
Krok 2: Výběr expozičního režimu .............................................................................................................................. 26
Dostupné expoziční režimy ........................................................................................................................................................... 27
Krok 3: Kompozice snímku ............................................................................................................................................ 28
Použití zoomu......................................................................................................................................................................................... 29
Krok 4: Zaostření a fotografování................................................................................................................................ 30
Krok 5: Přehrávání snímků ............................................................................................................................................. 32
Změna způsobu zobrazení snímků........................................................................................................................................... 33
Krok 6: Mazání nepotřebných snímků....................................................................................................................... 34
Funkce snímání ............................................................................................................................................................... 37
G (Snadný auto režim) ................................................................................................................................................. 38
Změna nastavení režimu G (Snadný auto režim).......................................................................................................... 38
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům) ............................................................................ 39
Změna nastavení motivového programu........................................................................................... 39
Charakteristiky jednotlivých motivových programů...................................................................................................... 40
Režim zvláštních efektů (použití efektů během fotografování)....................................................................... 47
Charakteristiky zvláštních efektů................................................................................................................................................. 47
Změna nastavení režimu zvláštních efektů.......................................................................................................................... 48
Režim Inteligentní portrét (fotografování smějících se tváří)........................................................................... 49
Změna nastavení režimu Inteligentní portrét .................................................................................................................... 50
Možnosti dostupné v menu Inteligentní portrét ............................................................................................................. 50
Režim A (Auto)................................................................................................................................................................ 51
Změna nastavení režimu A (Auto)......................................................................................................................................... 51
Možnosti dostupné v menu fotografování (A (režim Auto)) ................................................................................. 51
xvii
Obsah
Úvod
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče.................................................................................. 53
Dostupné funkce.................................................................................................................................................................................. 53
Zábleskové režimy (použití blesku) ........................................................................................................................................... 54
Použití samospouště .......................................................................................................................................................................... 56
Použití režimu Makro.......................................................................................................................................................................... 57
Korekce expozice (úprava jasu).................................................................................................................................................... 58
Výchozí nastavení................................................................................................................................................................................. 59
Změna velikosti obrazu (režim obrazu) .................................................................................................................... 61
Nastavení režimu obrazu (kvalita a velikost obrazu)....................................................................................................... 61
Funkce, které nelze použít současně ......................................................................................................................... 63
Použití detekce obličeje.................................................................................................................................................. 65
Použití změkčení pleti ..................................................................................................................................................... 66
Blokování zaostření.......................................................................................................................................................... 67
Funkce přehrávání ......................................................................................................................................................... 69
Výběr určitých typů snímků k přehrávání................................................................................................................ 70
Dostupné režimy přehrávání......................................................................................................................................................... 70
Přepínání mezi režimy přehrávání.............................................................................................................................................. 70
Funkce dostupné v režimu přehrávání (menu přehrávání)............................................................................... 71
Připojení fotoaparátu k televizoru, počítači nebo tiskárně ............................................................................... 73
Použití programu ViewNX 2.......................................................................................................................................... 74
Instalace ViewNX 2.............................................................................................................................................................................. 74
Přenos snímků do počítače............................................................................................................................................................ 76
Prohlížení snímků.................................................................................................................................................................................. 77
Retušování fotografií........................................................................................................................................................................... 78
Upravování videosekvencí.............................................................................................................................................................. 78
Tisk snímků ............................................................................................................................................................................................... 78
Nahrávání a přehrávání videosekvencí .................................................................................................................. 79
Záznam videosekvencí ................................................................................................................................................... 80
Změna nastavení nahrávání videosekvencí (menu videa) ......................................................................................... 83
Přehrávání videosekvencí.............................................................................................................................................. 84
xviii
Obsah
Použití systému GPS/Zobrazení map...................................................................................................................... 85
Úvod
Zahájení záznamu dat GPS............................................................................................................................................ 86
Zobrazení map................................................................................................................................................................... 88
Při používání expozičního režimu.............................................................................................................................................. 88
Při používání režimu přehrávání.................................................................................................................................................. 88
Změna nastavení GPS nebo elektronického kompasu (menu mapy) ........................................................... 90
Obecné nastavení fotoaparátu ................................................................................................................................. 93
Menu nastavení................................................................................................................................................................. 94
Referenční část.......................................................................................................................................................... E1
Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání) ................................................................. E2
Pořizování snímků v režimu Jednoduché panoráma............................................................................................. E2
Prohlížení funkce Jednoduché panoráma (posouvání)........................................................................................ E4
Použití programu Panoráma s asistencí.............................................................................................................. E5
Přehrávání a odstraňování snímků pořízených v režimu sériového snímání (sekvence) ................. E7
Přehrávání snímků v sekvenci............................................................................................................................................... E7
Mazání snímků v sekvenci....................................................................................................................................................... E8
Režim oblíbených snímků........................................................................................................................................ E9
Přidání snímků do alb ................................................................................................................................................................ E9
Přehrávání snímků v albech................................................................................................................................................. E10
Odebrání snímků z alb ............................................................................................................................................................ E10
Změna symbolu alba oblíbených snímků................................................................................................................... E11
Režim automatického třídění............................................................................................................................... E12
Režim zobrazení podle data ................................................................................................................................. E14
Úpravy snímků (statické snímky) ........................................................................................................................ E15
Funkce úprav................................................................................................................................................................................. E15
k Rychlé vylepšení: Vylepšení kontrastu a sytosti barev ............................................................................... E17
I D-Lighting: Zvýšení jasu a kontrastu...................................................................................................................... E17
s Vylepšení vzhledu: změkčení odstínů pleti na obličeji, zmenšení tváře nebo
zvětšení očí..................................................................................................................................................................................... E18
p Filtrové efekty: Aplikace digitálních filtrových efektů.................................................................................... E19
g Malý snímek: Zmenšení velikosti snímku ........................................................................................................... E20
a Výřez: Vytvoření oříznuté kopie snímku ................................................................................................................ E21
xix
Obsah
Úvod
xx
Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru) ................................................................. E22
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk) .................................................................................................. E24
Připojení fotoaparátu k tiskárně......................................................................................................................................... E25
Tisk jednotlivých snímků........................................................................................................................................................ E26
Tisk více snímků současně .................................................................................................................................................... E27
Upravování videosekvencí .................................................................................................................................... E30
Vyjmutí pouze požadovaných částí videosekvence............................................................................................. E30
Menu Inteligentní portrét...................................................................................................................................... E32
Režim obrazu (kvalita a velikost obrazu) ...................................................................................................................... E32
Změkčení pleti.............................................................................................................................................................................. E32
Samospoušť detekující úsměv........................................................................................................................................... E32
Kontrola mrknutí......................................................................................................................................................................... E33
Menu fotografování (režim A (Auto)) ............................................................................................................. E34
Režim obrazu (kvalita a velikost obrazu) ...................................................................................................................... E34
Vyvážení bílé barvy (nastavení barevného odstínu)............................................................................................. E34
Sériové snímání............................................................................................................................................................................ E36
Citlivost ISO..................................................................................................................................................................................... E37
Režim činnosti AF polí ............................................................................................................................................................. E38
Sledování objektu (zaostření na pohybující se objekt). ...................................................................................... E40
Režim autofokusu....................................................................................................................................................................... E41
Menu přehrávání....................................................................................................................................................... E42
a Tisková objednávka (vytvoření tiskové objednávky DPOF)...................................................................... E42
b Prezentace.............................................................................................................................................................................. E45
d Ochrana.................................................................................................................................................................................. E46
Obrazovka pro výběr snímků.............................................................................................................................................. E47
f Otočení snímku................................................................................................................................................................... E48
E Zvuková poznámka............................................................................................................................................................. E49
h Kopírování (kopírování mezi vnitřní pamětí a paměťovou kartou).................................................... E50
C Možnosti zobrazení sekvence.................................................................................................................................... E51
x Vybrat klíčový snímek...................................................................................................................................................... E51
Obsah
Úvod
Menu Video................................................................................................................................................................. E52
Možnosti videa............................................................................................................................................................................. E52
Otevřít jako záznam HS........................................................................................................................................................... E53
Nahrávání zpomalených nebo zrychlených videosekvencí (videosekvencí HS) ................................ E54
Režim autofokusu....................................................................................................................................................................... E56
Pomocné světlo pro video.................................................................................................................................................... E56
Redukce hluku větru................................................................................................................................................................. E56
Menu mapy................................................................................................................................................................. E57
Nastavení GPS............................................................................................................................................................................... E57
Jednotky vzdálenosti................................................................................................................................................................ E58
Výpočet vzdálenosti.................................................................................................................................................................. E59
Body zájmu (POI) (zaznamenávání a zobrazování informací o názvech lokalit).................................. E60
Tvorba protokolu (záznam protokolu informací o pohybu) ............................................................................ E61
Zobrazení protokolu (zobrazení protokolu na mapě) ......................................................................................... E63
Elektronický kompas................................................................................................................................................................. E64
Menu nastavení......................................................................................................................................................... E66
Uvítací obrazovka ....................................................................................................................................................................... E66
Časové pásmo a datum.......................................................................................................................................................... E67
Nastavení monitoru .................................................................................................................................................................. E70
Vkopírování data (vkopírování data a času do snímků)...................................................................................... E72
Redukce vibrací............................................................................................................................................................................ E73
Detekce pohybu.......................................................................................................................................................................... E74
Pomocné světlo AF.................................................................................................................................................................... E75
Digitální zoom .............................................................................................................................................................................. E75
Nastavení zvuku .......................................................................................................................................................................... E76
Odezva akčního ovládání ...................................................................................................................................................... E77
Automatické vypnutí................................................................................................................................................................ E77
Formátování paměti/formátování karty....................................................................................................................... E78
Jazyk/Language........................................................................................................................................................................... E78
Nastavení TV výstupu............................................................................................................................................................... E79
Indikace mrknutí......................................................................................................................................................................... E80
Funkce akčního tlačítka .......................................................................................................................................................... E81
Obnovení všech nastavení ................................................................................................................................................... E81
Verze firmwaru.............................................................................................................................................................................. E84
Názvy souborů a adresářů..................................................................................................................................... E85
Volitelné příslušenství ............................................................................................................................................. E87
Chybová hlášení........................................................................................................................................................ E88
xxi
Obsah
Technické informace a rejstřík............................................................................................................................... F1
Úvod
xxii
Péče o výrobky............................................................................................................................................................... F2
Fotoaparát........................................................................................................................................................................................... F2
Baterie.................................................................................................................................................................................................... F4
Nabíječka baterií.............................................................................................................................................................................. F5
Paměťové karty................................................................................................................................................................................ F6
Péče o fotoaparát.......................................................................................................................................................... F7
Čištění fotoaparátu........................................................................................................................................................................ F7
Ukládání dat....................................................................................................................................................................................... F8
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST .............................................. F9
Řešení možných problémů..................................................................................................................................... F13
Specifikace ................................................................................................................................................................... F20
Podporované standardy.......................................................................................................................................................... F23
Rejstřík ........................................................................................................................................................................... F24
Jednotlivé části fotoaparátu a
základní ovládání
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých části fotoaparátu a také vysvětlení hlavních funkcí
každé součásti a popis základního ovládání.
Jednotlivé části fotoaparátu................................................ 2
Tělo fotoaparátu ...................................................................................................................2
Ovládací prvky používané v expozičním režimu ......................................................4
Ovládací prvky používané v režimu přehrávání........................................................5
Monitor ....................................................................................................................................6
Základní ovládání ................................................................. 9
Přepnutí mezi expozičním režimem a režimem přehrávání.................................9
Použití multifunkčního voliče ....................................................................................... 10
Použití menu (tlačítko d)......................................................................................... 11
Použití akčního tlačítka ................................................................................................... 13
Připojení poutka fotoaparátu pro použití na suchu ............................................. 14
Použití adaptéru na filtry a způsob připevnění ...................................................... 14
Chcete-li fotoaparát začít rovnou používat, seznamte se s obsahem části „Základy
snímání a přehrávání“ (A15).
1
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
8
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
11 12
2
9 10
1
2
13 14 15 16 17
3
4 5
6
7
18
1
Očko pro upevnění poutka....................................14
10 Prostor pro baterii........................................................18
2
Tlačítko spouště .......................................................4, 30
11 HDMI Minikonektor (typ C)....................................73
3
Hlavní vypínač/kontrolka zapnutí přístroje..23
12 Závěs......................................................................................xi
4
Blesk......................................................................................54
13 Vodotěsný obal ..............................................................xii
5
Anténa GPS............................................................. 86
14 Konektor USB/Audio video .............................. 73
6
Kontrolka samospouště ...........................................56
Pomocné světlo AF.....................................................95
Pomocné světlo pro video................................ 83
15
Tlačítko uvolnění aretace krytky prostoru pro
baterii/slotu pro paměťovou kartu .......... 18, 20
7
Objektiv
16
Aretace krytky prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu................................................. 18, 20
8
Slot pro paměťovou kartu......................................20
17
9
Aretace baterie ......................................................18, 19
Krytka prostoru pro baterii/krytka slotu pro
paměťovou kartu................................................. 18, 20
18 Mikrofon (stereo).................................................. 71, 80
Jednotlivé části fotoaparátu
1
2
4 5 6 7 8 9
3
11 12
13 14
Očko pro upevnění poutka fotoaparátu........14
8
Tlačítko k (aktivace volby).......................................10
2
Reproduktor.....................................................71, 84, 95
9
Multifunkční volič ........................................................10
3
Monitor..........................................................................6, 26
4
Kontrolka blesku ...........................................................54
10
Akční tlačítko
U : Zobrazení mapy......................................13
V : Akční ovládání..........................................13
5
Tlačítka zoomu...............................................................29
f : Širokoúhlý....................................................29
g : Teleobjektiv................................................29
h: Přehrávání náhledů snímků.............33
i : Zvětšení výřezu snímku......................33
j : Nápověda....................................................39
6
Tlačítko b (e záznam videosekvence) ....80
7
Tlačítko c (přehrávání)....................................9, 32
1
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
10
11 Stativový závit
12 Tlačítko A (expoziční režim) .........................9, 26
13 Tlačítko d (menu) ........................11, 50, 51, 83
14 Tlačítko l (mazání) .......................................... 34, 84
3
Jednotlivé části fotoaparátu
Ovládací prvky používané v expozičním režimu
Ovládací prvek
Název
Hlavní funkce
Tlačítko A
Slouží ke změně expozičního režimu (zobrazí
(expoziční režim) obrazovku pro výběr expozičního režimu).
Tlačítka zoomu
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Multifunkční volič
Tlačítko
d(menu)
26
Stisknutím tlačítka g (i) (poloha pro telezoom)
nastavíte delší ohniskovou vzdálenost, stisknutím
tlačítka f (h) (širokoúhlá poloha) kratší
ohniskovou vzdálenost objektivu.
29
Další informace viz část „Použití multifunkčního
voliče“.
10
Slouží k zobrazení a skrytí menu.
11
Tlačítko spouště
Při namáčknutí do poloviny (tzn. stisknutí do místa
lehkého odporu): zaostření a nastavení expozice
30
Při domáčknutí (tj. když domáčknete tlačítko zcela
dolů): Spuštění závěrky.
Tlačítko b
(e záznam
videosekvence)
Slouží ke spuštění a zastavení nahrávání
videosekvence.
80
Slouží k přehrávání snímků.
9, 32
Umožňuje smazat poslední uložený snímek.
34
• Umožňuje ovládání funkce při otřesu
fotoaparátu.
• Slouží k zobrazení aktuální polohy na mapě.
13
Tlačítko
přehrávání
Tlačítko mazání
Akční tlačítko
4
A
13
Jednotlivé části fotoaparátu
Ovládací prvky používané v režimu přehrávání
Ovládací prvek
Název
Tlačítko
přehrávání
• Je-li fotoaparát vypnutý, stisknutím a
přidržením tohoto tlačítka zapnete režim
přehrávání.
• Návrat do expozičního režimu
23
• Tlačítkem g (i) lze provést zvětšení snímku.
Tlačítkem f (h) můžete zobrazit náhledy
snímků nebo kalendář.
• Nastavení hlasitosti zvukové poznámky nebo
hlasitosti přehrávání videosekvence.
33
9
71, 84
Multifunkční volič
Další informace viz část „Použití multifunkčního
voliče“.
10
Tlačítko aktivace
volby
• Zobrazení jednotlivých snímků sekvence přes
celou obrazovku
• Posun snímků zaznamenaných jako
jednoduché panoráma
• Přehrávání videosekvencí
• Přepnutí z náhledu snímku nebo zobrazení
zvětšeného snímku do režimu přehrávání
jednotlivých snímků
Zobrazení a skrytí menu
11
Mazání snímků
34
Návrat do expozičního režimu
–
Zobrazení místa pořízení snímku na mapě
13
Tlačítko
d (menu)
Tlačítko mazání
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Tlačítka zoomu
A
Hlavní funkce
10
10
84
10
Tlačítko A
(expoziční režim)
Tlačítko spouště
Tlačítko b
(e záznam
videosekvence)
Akční tlačítko
5
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
• Informace, které se zobrazují na monitoru při fotografování a nahrávání, se liší podle nastavení
fotoaparátu a stavu jeho použití. Tyto informace se zobrazí při prvním zapnutí fotoaparátu i při
jeho ovládání a po několika sekundách se vypnou (když je u položky Info o snímku v části
Nastavení monitoru (A94) použito nastavení Automatické info).
Expoziční režim
37
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
36
4
35
5
34
1 2 3
6
7
33
32
8 9
31
10
11
14
12
30
29m 0s
17
13
29
1/250
F3.9
27
22
28
15
999
21
16
20
999
9999
26
18
25 24 23
19
38
29m 0s
1342
39
40
6
Jednotlivé části fotoaparátu
Zaostřovací pole (pro manuál, střed)
.........................................................................................30, 52
1
Expoziční režim......................................................26, 27
2
Režim makro................................................................... 57
3
Indikace zoomu............................................................ 29
4
Indikace AE/AF-L...................................................E6
5
Zábleskový režim......................................................... 54
6
Indikace stavu baterie............................................... 22
7
Redukce vibrací (symbol)........................................ 94
8
Příjem signálu GPS...................................................... 86
28 Citlivost ISO..............................................................28, 52
29 Hodnota korekce expozice ....................................58
9 Zobrazení protokolu.................................................. 91
10 Detekce pohybu (symbol) ..................................... 95
11 Redukce hluku větru.................................................. 83
30 Změkčení pleti ...............................................................50
31 Vyvážení bílé barvy......................................................52
14 Vkopírování data .......................................................... 94
15 Možnosti videa.............................................................. 83
16 Možnosti HS videosekvence................................. 83
17 Délka videosekvence..........................................80, 82
18 Režim obrazu.................................................................. 61
19 Jednoduché panoráma ........................................... 45
Počet zbývajících snímků
20 (statické snímky)....................................................22, 62
24 Zaostřovací pole (pro automat) ..........................52
Zaostřovací pole (pro detekci obličejů,
25
detekci dom. zvířat).....................................46, 52, 65
26 Zaostřovací pole (pro sledování objektu) .....52
27 Čas závěrky.......................................................................30
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
12 Indikace „Datum není nastaveno“..............25, 94
13 Cílové místo cesty (indikace)................................ 94
23
32 Kontrola mrknutí (symbol)......................................50
33 Protisvětlo (HDR)...........................................................44
34 Sériové snímání (expoziční režim).....................52
35 Panoráma (snímání)....................................................45
36 Smile timer .......................................................................50
37 Samospoušť ....................................................................56
38
Zobrazení kompasu (ukazatel směru)
.................................................................................................91
39 Zobrazení kompasu (kompas)..............................91
Informace o názvu lokality
40 (Informace o bodech zájmu).................................91
21 Indikace interní paměti............................................ 22
22 Hodnota clony............................................................... 30
7
Jednotlivé části fotoaparátu
Režim přehrávání
1
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
21
20
26
25
24
23
22
4
2 3
5
6
7 8
15/11/2011 12:00
9999.JPG
9
12
999/999
19
18
17
16
1
Datum záznamu...........................................................24
2
Čas záznamu...................................................................24
3
Zvuková poznámka (indikace).............................71
4
Symbol alba v režimu oblíbených snímků
.................................................................................................70
Ikona kategorie v režimu automatického
třídění..................................................................................70
Režim zobrazení podle data..................................70
15
13
999/999
9999/9999
1m 0s
1m 0s
a
b
14
15 Indikace interní paměti............................................ 32
16
Vodítko pro přehrání snímku typu
Jednoduché panoráma ....................................E4
Vodítko pro přehrání sekvence....................E7
Vodítko pro přehrání videosekvence.............. 84
17 Zobr. podle data (vodítko)...........................E14
18 Indikace hlasitosti ................................................ 71, 84
5
Indikace stavu baterie ...............................................22
Informace ohledně názvu lokality
19 (údaje o POI) ................................................................... 91
6
Ochrana (symbol) ........................................................71
20 D-Lighting (symbol)................................................... 71
7
21 Rychlé vylepšení (symbol)...................................... 71
8
Příjem signálu GPS ......................................................86
Zobrazení protokolu ..................................................91
9
Zobrazení kompasu (kompas).............................91
23 Malý snímek .................................................. 71, E21
10 Tisková objednávka (symbol) ...............................71
24 Vylepšení vzhledu (symbol) .................................. 71
11 Režim obrazu..................................................................61
25 Zobrazení sekvence................................................... 72
12 Možnosti videa ..............................................................83
26 Číslo a typ souboru...........................................E85
13 Jednoduché panoráma (indikace) ....................45
14
8
11
10
(a) Číslo aktuálního snímku/
celkový počet snímků.......................................32
(b) Délka videa...............................................................84
22 Filtrové efekty (symbol)............................................ 71
Základní ovládání
Přepnutí mezi expozičním režimem a režimem přehrávání
Expoziční režim
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Fotoaparát má dva provozní režimy: expoziční režim (režim fotografování), který slouží
k pořizování fotografií a režim přehrávání, který slouží k prohlížení snímků.
Stisknutím tlačítka c (přehrávání) provedete přepnutí do režimu přehrávání.
Stisknutím tlačítka A (expoziční režim) provedete přepnutí do expozičního režimu.
• V režimu přehrávání můžete k přepnutí do expozičního režimu použít i tlačítko spouště nebo
tlačítko b (e záznam videosekvence).
Režim přehrávání
15/11/2011 15:30
0004.JPG
50s
4 ‫ޓ‬4
21
Snadný auto režim
Menu expozičních režimů
Přehrát
Menu volitelných režimů
přehrávání
• Pokud při zobrazení expozičního režimu stisknete tlačítko A (expoziční režim), zobrazí se
menu expozičních režimů, v němž můžete zvolit jeden z dostupných expozičních režimů
(A26, 27).
• Když při zobrazení režimu přehrávání stisknete tlačítko c (přehrávání), zobrazí se menu
volitelných režimů přehrávání, v němž můžete vybrat jeden z dostupných režimů přehrávání
(A70).
• Požadovaný expoziční režim nebo režim přehrávání vyberte pomocí multifunkčního voliče
(A10).
9
Základní ovládání
Použití multifunkčního voliče
Ovládání se provádí stisknutím tlačítka nahoru (H), dolů (I), doleva (J), doprava (K) nebo
stisknutím tlačítka k.
Při použití expozičního režimu
Zobrazení menu m
(zábleskový režim) (A54),
výběr výše uvedené možnosti
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Zobrazení n
menu (samospoušť)
(A56)
Zobrazení vodítka o
(korekce expozice)
(A58)
Režim blesku
Aktivace volby
Zobrazení menu D (režim makro) (A57), výběr níže uvedené položky
Při použití režimu přehrávání
Výběr předchozího
snímku, posun zobrazené
oblasti zvětšeného
snímku (A33)
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Výběr předchozího
snímku, posun
zobrazené oblasti
zvětšeného snímku
(A33)
4 ‫ޓ‬4
Přehrávání snímků v sekvenci (E7), přehrávání
panoramatických snímků (E4),
přehrávání videosekvencí (A84)*
* Při zobrazení náhledů snímků nebo zvětšeného snímku lze fotoaparát tímto tlačítkem přepnout do režimu
přehrávání jednotlivých snímků.
Při zobrazení menu
Výběr výše uvedené položky
Výběr položky vlevo,
návrat na předchozí
obrazovku
Výběr níže uvedené
položky
10
Výběr možnosti vpravo,
zobrazení vnořeného
menu (aktivace volby)
Aktivace volby
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
Základní ovládání
Použití menu (tlačítko d)
Když stisknete tlačítko d při zobrazené obrazovce fotografování nebo přehrávání, zobrazí se
menu pro aktuální režim. Po zobrazení menu lze provést změny různých nastavení.
Expoziční režim
Režim přehrávání
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 ‫ޓ‬4
Snadný auto režim
Karty
Režim obrazu
Karta A:
Zobrazí dostupná nastavení v aktuálním
expozičním režimu (A27). V závislosti na
aktuálním expozičním režimu může zobrazený
symbol karty vypadat jinak.
Karta D:
Zobrazí nastavení týkající se nahrávání
videosekvencí.
Karta z:
Základní položky menu nastavení (základní
nastavení fotoaparátu).
C
Menu přehrávání
Karty
Rychlé vylepšení
D-Lighting
Vylepšení vzhledu
Filtrové efekty
Tisková objednávka
Prezentace
Ochrana
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
50s
21
Karta c:
Zobrazí dostupná nastavení v aktuálním režimu
přehrávání (A70). V závislosti na aktuálním
režimu přehrávání může být zobrazen jiný
symbol karty.
Karta z:
Základní položky menu nastavení (základní
nastavení fotoaparátu).
Jestliže se karty nezobrazují
Když stisknete tlačítko d a zobrazí se obrazovka umožňující změnu režimu
obrazu, zobrazíte karty stisknutím tlačítka J.
Režim obrazu
4608×3456
4608×3456
4000×3000
3264×2448
2592×1944
2048×1536
1024×768
11
Základní ovládání
Přepínání mezi kartami
Menu fotografování
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
Stisknutím tlačítka na
multifunkčním voliči J
zvýrazněte příslušnou záložku.
Pomocí tlačítek H nebo I
multifunkčního voliče vyberte
některou kartu a poté stiskněte
tlačítko k nebo K.
Nastavení
Uvítací obrazovka
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Vkopírování data
Redukce vibrací
Detekce pohybu
Pomoc. světlo AF
Zobrazí se zvolené menu.
Výběr položek menu
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
Stisknutím tlačítek H nebo
I multifunkčního voliče
vyberte některou položku a
poté stiskněte tlačítko K
nebo k.
C
Režim autofokusu
Jednorázový AF
Nepřetržitý AF
Stisknutím tlačítka H nebo
I multifunkčního voliče
vyberte některou položku a
poté stiskněte tlačítko k.
Po dokončení změn nastavení
opusťte menu stisknutím
tlačítka d (menu).
Zobrazení, když menu obsahuje dvě nebo více stránek
Nastavení
Uvítací obrazovka
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Vkopírování data
Redukce vibrací
Detekce pohybu
Pomoc. světlo AF
12
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
Zobrazí se posouvací lišta, indikující aktuální stránku.
Základní ovládání
Použití akčního tlačítka
Při stisknutí akčního tlačítka mohou být provedeny následující
operace nastavené v rámci položky Funkce akčního tlačítka
v menu nastavení (A94).
• Zobrazení map
• Aktivace funkce otřesem fotoaparátu (akční ovládání)
Zobrazení mapy
500km
Akční ovládání
Jak je ukázáno na obrázku, zatřesením s fotoaparátem jednoduchým pohybem zápěstím nahoru/
dolů nebo dopředu/dozadu aktivujete provedení příslušných funkcí.
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Slouží k zobrazení aktuální polohy na mapě během fotografování
(jen pokud je položka Záznam dat GPS v části Možnosti GPS
menu map (A86) nastavená na Zapnuto).
Umožňuje zobrazení lokality pořízení snímku na mapě při
přehrávání (platí pouze pro snímky se zaznamenanou polohou).
Snadný auto režim
Potvrdit
Akční menu
V akčním menu je možné zatřesením fotoaparátem nahoru/dolů nebo dopředu/dozadu vybírat
následující možnosti.
• Expoziční režim: Volit lze mezi programy Snadný auto režim, Režim Auto, Pláž, Sníh,
Krajina a Podvodní snímky.
• Zahájit záznam videosek.: Stisknutím akčního tlačítka zahájíte fotografování. Opětovným
stisknutím tlačítka fotografování ukončíte.
• Rychle přehrát: Zobrazení fotografií v režimu přehrávání jednotlivých snímků
• Aktuální pozice: Zobrazí aktuální umístění na mapě (jen pokud je položka Záznam dat GPS
v části Možnosti GPS menu map (A86) nastavená na Zapnuto).
Výběr funkce proveďte stisknutím akčního tlačítka.
V režimu Rychle přehrát nebo v režimu přehrávání jednotlivých snímků se po zatřesení
fotoaparátem nahoru/dolů zobrazí další snímek a po zatřesení fotoaparátem dopředu/dozadu se
zobrazí předchozí snímek.
13
Základní ovládání
B
Poznámky k akčnímu ovládání
• Při používání akčního ovládání držte přístroj pevně tak, že provlečete zápěstí poutkem fotoaparátu.
• V rámci akčního ovládání lze použít jen akční tlačítko, tlačítko spouště a vypínač.
• Podle toho, jakým způsobem třesete fotoaparátem, nemusí akční ovládání fungovat uspokojivě. Změňte odezvu
akčního ovládání (A95).
Připojení poutka fotoaparátu pro použití na suchu
Před použitím fotoaparátu pod vodou poutko pro použití na suchu odpojte.
Jednotlivé části fotoaparátu a základní ovládání
Použití adaptéru na filtry a způsob připevnění
Pomocí dodávaného adaptéru můžete připevnit běžně dostupný filtr φ 40,5 mm. Adaptér na filtry
se používá například v případě potřeby připevnění barevného filtru nebo polarizačního filtru.
Adaptér na filtry připevněte šňůrkou k poutku k fotoaparátu.
B
14
Poznámka k adaptéru na filtry
Když je připojen adaptér na filtry, je pomocné světlo AF/pomocné světlo pro video (A2) zablokováno. Při použití
adaptéru na filtry nastavte pro pomocné světlo AF (A95) a pomocné světlo pro video (A83) možnost Vypnuto.
Základy snímání a přehrávání
Příprava
Snímání
Základy snímání a přehrávání
Příprava 1: Nabití baterie ..............................................................................................................................16
Příprava 2: Vložení baterie ...........................................................................................................................18
Příprava 3: Vložení paměťové karty..........................................................................................................20
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu ........................................................................................................................22
Nastavení jazyka na displeji, data a času (pouze při prvním použití)..................................24
Krok 2: Výběr expozičního režimu.............................................................................................................26
Krok 3: Kompozice snímku...........................................................................................................................28
Krok 4: Zaostření a fotografování ..............................................................................................................30
Přehrávání
Krok 5: Přehrávání snímků............................................................................................................................32
Krok 6: Mazání nepotřebných snímků .....................................................................................................34
15
Základy snímání a přehrávání
Příprava 1: Nabití baterie
Základy snímání a přehrávání
1
Napájecí kabel připojte v níže uvedeném pořadí.
2
Baterii vložte do nabíječky tak, že baterii zasunete
dopředu (1) a zatlačíte ji dolů, až zapadne na
své místo (2).
• Po zahájení nabíjení začne kontrolka CHARGE blikat.
• Zcela vybitá baterie se dobije přibližně za dvě hodiny a
30 minut.
• Jakmile kontrolka CHARGE přestane blikat, je baterie nabitá.
• Viz část „Význam indikace CHARGE“ (A17).
3
16
Po dokončení nabíjení vyjměte baterii a poté odpojte nabíječku.
Příprava 1: Nabití baterie
Význam indikace CHARGE
Stav
Popis
Bliká
Baterie se nabíjí.
Svítí
Baterie je zcela nabitá.
Rychle bliká
• Baterie není vložena správně. Vyjměte baterii a vložte ji znovu do nabíječky,
aby byla umístěna rovně.
• Okolní teplota není vhodná k nabíjení. Baterii nabíjejte před použitím
v místnosti s okolní teplotou 5 °C až 35 °C.
• Baterie je vadná. Ihned přerušte nabíjení, odpojte nabíječku a baterii i
s nabíječkou odneste k prodejci nebo do autorizovaného servisu Nikon.
Základy snímání a přehrávání
B
Poznámky k nabíječce baterií
• Před použitím nabíječky baterií si důkladně přečtěte a dodržujte upozornění v části „Pro vaši bezpečnost“ (Avi).
• Před použitím baterie si důkladně přečtěte a dodržujte upozornění v části „Nabíječka baterií“ (F5).
B
Poznámky k baterii
• Před použitím baterie si důkladně přečtěte upozornění v části „Pro vaši bezpečnost“ (Avi) a řiďte se jimi.
• Před použitím baterie si důkladně přečtěte a dodržujte upozornění v části „Baterie“ (F4).
C
Síťový zdroj střídavého napětí
• Při použití síťového adaptéru EH-62F (volitelné příslušenství) (E87) je fotoaparát napájen z elektrické zásuvky, což
umožňuje snímání i přehrávání snímků.
• Za žádných okolností nepoužívejte jiný síťový zdroj než model EH-62F. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít
k přehřátí nebo zničení fotoaparátu.
17
Příprava 2: Vložení baterie
1
Stiskněte tlačítko uvolnění aretace krytky prostoru
pro baterii/slotu pro paměťovou kartu (1) a
otočením aretace krytky prostoru pro baterii/slotu
pro paměťovou kartu (2) otevřete krytku (3).
2
Vložte baterii.
Základy snímání a přehrávání
• Zatlačte baterií na oranžovou západku
znázorněným směrem (1) a vložte
baterii zcela dovnitř (2).
• Když je baterie správně zasunutá,
aretace baterie ji zajistí na místě.
Aretace baterie
B
Správné vložení baterie
Vložení obrácené nebo převrácené baterie může poškodit fotoaparát. Zkontrolujte správnou
orientaci baterie.
3
Zatlačte na krytku prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu (1) a otočte aretaci krytky
prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu,
až se kryt zablokuje (2).
• Otáčejte aretací krytky prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu, dokud nezaklapne na své místo.
B
18
Poznámka k zavření krytky bez zachycení poutka nebo šňůrky
Pokud se při zavírání krytky prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu přiskřípne pod krytku šňůrka od adaptéru
na filtry, může dojít k poškození krytky. Než zavřete krytku prostoru pro baterii/slot paměťové karty, ujistěte se, že při
zavírání nemůže dojít k zachycení poutka nebo šňůrky.
Příprava 2: Vložení baterie
Vyjmutí baterie
Před otevřením prostoru pro baterii a krytu slotu paměťové karty
vypněte fotoaparát (A23) a zkontrolujte, že nesvítí kontrolka
zapnutí přístroje a že je monitor vypnutý.
Chcete-li vyjmout baterii, otevřete krytku prostoru pro baterii/
slotu pro paměťovou kartu a zatlačte oranžovou západku baterie
ve vyobrazeném směru (1). Poté baterii rovně vytáhněte (2).
B
Upozornění ohledně vysoké teploty
Fotoaparát, baterie i paměťová karta mohou být bezprostředně po použití horké. Při vyjímání baterie nebo paměťové
karty proto buďte opatrní.
Základy snímání a přehrávání
B
Otevření/zavření krytky slotu pro paměťovou kartu/krytky prostoru pro baterii
Neotevírejte nebo nezavírejte krytku prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu v písečném nebo prašném
prostředí nebo mokrýma rukama. Jestliže je kryt uzavřen bez odstranění cizích částic, do fotoaparátu se může dostat
voda nebo může dojít k jeho poškození.
• Pokud se pod kryt nebo do fotoaparátu dostanou cizí částice, ihned je odstraňte vyfouknutím nebo je setřete
kartáčkem.
• Jestliže se pod kryt nebo do fotoaparátu dostane kapalina, například voda, ihned ji utřete měkkým, čistým hadříkem.
19
Příprava 3: Vložení paměťové karty
1
Před otevřením krytky prostoru pro baterie/slotu
pro paměťovou kartu se přesvědčte, že nesvítí
kontrolka zapnutí přístroje a monitor je vypnutý.
• Před otevřením krytky nezapomeňte fotoaparát vypnout.
2
Vložte paměťovou kartu.
Základy snímání a přehrávání
• Paměťovou kartu zasunujte, až zaklapne na
své místo.
B
Správné vložení paměťové karty
Vložení paměťové karty horní stranou dolů
nebo převráceně může způsobit poškození
fotoaparátu nebo paměťové karty. Zkontrolujte
správnou orientaci paměťové karty.
3
Zavřete krytku prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu.
B
Poznámka k zavření krytky bez zachycení poutka nebo šňůrky
Pokud se při zavírání krytky prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu přiskřípne pod krytku šňůrka od adaptéru
na filtry, může dojít k poškození krytky. Než zavřete krytku prostoru pro baterii/slot paměťové karty, ujistěte se, že při
zavírání nemůže dojít k zachycení poutka nebo šňůrky.
B
Formátování paměťové karty
• Paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním vložení do tohoto fotoaparátu vždy
tímto fotoaparátem naformátujte.
• Formátování trvale vymaže všechna data uložená na paměťové kartě. Před zahájením formátování se proto
ujistěte, že máte veškerá data, která chcete zachovat, zkopírována na jiném médiu.
• Chcete-li provést formátování paměťové karty, vložte ji do fotoaparátu, stiskněte tlačítko d a vyberte položku
Formátovat kartu v menu nastavení (A94).
B
Poznámka k paměťovým kartám
Přečtěte si dokumentaci přiloženou k paměťové kartě a také část „Paměťové karty“ (F6) v kapitole „Péče o výrobky“.
20
Příprava 3: Vložení paměťové karty
Vyjímání paměťových karet
Před otevřením krytky prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu vypněte fotoaparát a zkontrolujte, zda
nesvítí kontrolka zapnutí přístroje a zda je monitor vypnutý.
Lehce zatlačte na paměťovou kartu prstem (1), což způsobí
její částečné vysunutí, a poté ji rovně vytáhněte (2).
B
Upozornění ohledně vysoké teploty
Fotoaparát, baterie i paměťová karta mohou být bezprostředně po použití horké. Při vyjímání baterie nebo paměťové
karty proto buďte opatrní.
Interní paměť a paměťové karty
Schválené typy paměťových karet
Pro použití v tomto fotoaparátu byly testovány a schváleny následující paměťové karty Secure
Digital (SD):
• K záznamu videosekvencí na paměťovou kartu je doporučeno použít paměťovou kartu SD
s třídou rychlosti 6 nebo vyšší. Pokud je přenosová rychlost karty pomalá, záznam
videosekvence může být nečekaně ukončen.
Paměťové karty SD1
Paměťové karty SDHC 2
Paměťové karty SDXC 3
SanDisk
2 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
TOSHIBA
2 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Panasonic
2 GB
4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB,
32 GB
48 GB, 64 GB
Lexar
-
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
-
1
2
3
Základy snímání a přehrávání
Data fotoaparátu včetně snímků a videonahrávek se ukládají do interní paměti fotoaparátu
(přibližně 83 MB) nebo na paměťovou kartu. Chcete-li pro fotografování nebo nahrávání používat
interní paměť fotoaparátu, paměťovou kartu vyjměte.
Před použitím čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení zkontrolujte, zda zařízení podporuje
karty s kapacitou 2 GB.
SDHC-kompatibilní; před použitím čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení
zkontrolujte, zda zařízení podporuje systém SDHC.
SDXC-kompatibilní; před použitím čtečky paměťových karet nebo podobného zařízení
zkontrolujte, zda zařízení podporuje systém SDXC.
• Podrobnosti o výše uvedených kartách získáte u jejich výrobců.
21
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu
1
Stisknutím hlavního vypínače zapněte fotoaparát.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí „Nastavení
jazyka na displeji, data a času“ (A24).
• Monitor je zapnutý.
2
Zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků.
Indikace stavu baterie
Základy snímání a přehrávání
50s
21
Počet zbývajících snímků
Stav baterie
Displej
Popis
b
Stav nabití baterie je vysoký.
B
Stav nabití baterie je nízký. Připravte se na nabití nebo výměnu baterie.
N
Baterie je vybitá.
Nelze fotografovat. Nabijte nebo vyměňte baterii.
Počet zbývajících snímků
Je zobrazen počet zbývajících snímků.
• Není-li vložena paměťová karta, je zobrazen symbol C a snímky se zaznamenávají do vnitřní paměti
(přibližně 83 MB).
• Počet snímků, které lze uložit, závisí na zbývající kapacitě vnitřní paměti nebo paměťové karty a na
nastavení kvality a velikosti obrazu (režimu obrazu) (A61).
• Počet zbývajících snímků na obrázcích se liší od aktuální hodnoty.
22
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
• Po zapnutí fotoaparátu se rozsvítí kontrolka (zeleně) a zapne se monitor (po zapnutí monitoru
kontrolka zapnutí přístroje zhasne).
• Fotoaparát vypnete stisknutím hlavního vypínače. Kontrolka zapnutí přístroje a monitor jsou
vypnuty.
• Stisknutím a podržením tlačítka c (přehrávání) spustíte fotoaparát v režimu přehrávání.
Základy snímání a přehrávání
C
Funkce pro úsporu energie (automatické vypnutí)
Jestliže nejsou po určitou dobu prováděny žádné operace, monitor se vypne, fotoaparát vstoupí do pohotovostního
režimu a kontrolka zapnutí přístroje bliká. Není-li provedena žádná operace po dobu dalších tří minut, fotoaparát se
automaticky vypne.
Když je fotoaparát v pohotovostním režimu, dojde při stisknutí kteréhokoli z následujících tlačítek k opětovnému
zapnutí monitoru.
➝ Hlavní vypínač, tlačítko spouště, tlačítko A (expoziční režim), tlačítko c (přehrávání) nebo tlačítko
b (e záznam videosekvence)
Bliká
Neprovádí se žádné
operace.
Neprovádí se žádné
operace.
3 min
50s
21
Fotoaparát vstoupí do
pohotovostního režimu.
Fotoaparát se vypne.
• Dobu pro přepnutí do pohotovostního režimu lze změnit pomocí volby Automat. vypnutí v menu nastavení
(A94).
• Ve výchozím nastavení vstoupí fotoaparát do pohotovostního režimu asi po pěti minutách, pokud používáte
expoziční režim nebo režim přehrávání.
• Používáte-li volitelný síťový zdroj EH-62F, přepne se fotoaparát do pohotovostního režimu po 30 minutách.
23
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu
Nastavení jazyka na displeji, data a času
Dialogy k výběru jazyka a nastavení hodin fotoaparátu se zobrazí po prvním zapnutí fotoaparátu.
1
Stisknutím tlačítka H nebo I
multifunkčního voliče vyberte
požadovaný jazyk a poté stiskněte
tlačítko k.
Jazyk/Language
Multifunkční
2
Základy snímání a přehrávání
Tlačítkem H nebo I vyberte možnost Ano a
stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li zrušit nastavení, zvolte možnost Ne.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Ελληνικά
Zrušit
Časové pásmo a datum
Chcete zvolit časové pásmo a
nastavit datum a čas?
Ano
Ne
Zrušit
3
Stiskem tlačítka J nebo K zvolte vaše
časové pásmo (Časové pásmo) a
stiskněte tlačítko k.
London
Casablanca
• Další informace o letním čase viz „Letní čas“
(A25).
Zpět
4
24
Pomocí tlačítek H nebo I zvolte způsob zobrazení
data a stiskněte tlačítko k nebo K.
Formát data
Rok/měsíc/den
Měsíc/den/rok
Den/měsíc/rok
Krok 1: Zapnutí fotoaparátu
5
Stiskem tlačítka H, I, J nebo K nastavte datum a čas
a stiskněte tlačítko k.
• Výběr položky: Stisknutím tlačítka K nebo J (výběr v následujícím
pořadí: D (den) ➝ M (měsíc) ➝ R (rok) ➝ hodina ➝ minuta).
• Nastavení obsahu: Stiskněte tlačítko H nebo I.
• Dokončete nastavení: Zvolte minutu a stiskněte tlačítko k nebo K.
• Po dokončení nastavování se zobrazí obrazovka fotografování.
Datum a čas
D
15
M
11
15
R
2011
10
Úpravy
Letní čas
London
Casablanca
Zpět
C
Základy snímání a přehrávání
Pokud platí letní čas, stiskem multifunkčního voliče H aktivujte
funkci letního času v rámci nastavení regionu v kroku 3.
Pokud je aktivní letní čas, v horní části monitoru se zobrazí W.
Stiskem tlačítka I se funkce letního času vypne.
Změna nastavení jazyka a nastavení data a času
• Tato nastavení můžete změnit v rámci nastavení Jazyk/Language a Časové pásmo a datum v menu nastavení
z (A94).
• Pokud je aktivována funkce letního času v nastavení Časové pásmo v rámci nastavení Časové pásmo a datum
v menu nastavení z, hodiny fotoaparátu se posunou dopředu o jednu hodinu a po vypnutí této funkce se vrátí zpět
o jednu hodinu. Jestliže se nastaví cíl cesty x, fotoaparát automaticky vypočte časový posun mezi cílem cesty a
domácím časovým pásmem w a uloží obrázky s údaji o datu a čase pro daný cíl cesty.
• V případě ukončení bez nastavení data a času bude při zobrazení obrazovky fotografování blikat symbol O. Pomocí
nastavení Časové pásmo a datum v menu nastavení (A94) nastavte datum a čas.
C
Baterie hodin fotoaparátu
• Hodiny fotoaparátu jsou napájeny záložní baterií, což je jiná baterie než hlavní baterie fotoaparátu.
• Záložní baterie se nabije asi po deseti hodinách poté, co je do přístroje vložena hlavní baterie nebo je připojen
síťový adaptér, a je schopna zajišťovat záložní napájení po několik dnů.
• Jestliže se záložní baterie fotoaparátu vybije, po zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka pro nastavení data a času.
Nastavte znovu datum a čas. Další informace viz krok 2 „Nastavení jazyka na displeji, data a času“ (A24).
C
Vkopírování data pořízení do tištěných snímků
• Před snímáním nastavte datum a čas.
• Do obrázků lze vkopírovat datum fotografování, pokud byly pořízeny s nastavením Vkopírování data v menu
nastavení (A94).
• Chcete-li, aby se datum pořízení vytisklo u snímků bez použití nastavení Vkopírování data, vytiskněte je pomocí
aplikace ViewNX 2 (A74).
25
Krok 2: Výběr expozičního režimu
1
Stiskněte tlačítko A.
• Zobrazí se menu expozičních režimů, umožňující
výběr požadovaného expozičního režimu.
2
Stisknutím tlačítka H nebo I
multifunkčního voliče vyberte některý
expoziční režim.
Základy snímání a přehrávání
• V tomto příkladu je použit Snadný auto režim
G. Vyberte možnost G Snadný auto
režim.
3
Snadný auto režim
Multifunkční volič
Stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát se přepne do režimu G (Snadný auto režim). Symbol expozičního režimu se změní na
U, e, f, g, h, j nebo i podle fotografovaného objektu a kompozice.
Symbol expozičního režimu
50s
21
• Další informace viz část „Monitor“ (A6).
• Vybraný expoziční režim zůstane uložený i po vypnutí napájení.
26
Krok 2: Výběr expozičního režimu
Dostupné expoziční režimy
G
Snadný auto režim
A38
Pro jednoduché fotografování fotoaparát automaticky vybere při kompozici snímku optimální
motivový program.
b
Motivový program
A39
Nastavení fotoaparátu se automaticky optimalizují s ohledem na zvolený motiv.
• Chcete-li zvolit motivový program, zobrazte nejprve menu expozičních režimů a poté
stiskněte tlačítko multifunkčního voliče K. Stisknutím tlačítek H, I, J nebo K vyberte
požadovaný motivový program a poté stiskněte tlačítko k.
D
Speciální efekty
A47
F
Inteligentní portrét
A49
Fotoaparát detekuje smějící se tváře a automaticky spustí závěrku, přestože nezmáčknete tlačítko
spouště (samospoušť s detekcí úsměvu). Funkce změkčení pleti zajistí hladší vzhled pleti na
obličeji.
A
Režim Auto
A51
Základy snímání a přehrávání
Při fotografování lze u snímků použít efekty. K dispozici je šest různých efektů.
• Chcete-li vybrat některý efekt, stiskněte v menu expozičních režimů multifunkční volič K,
stisknutím tlačítka H, I, J nebo K zvolte požadované efekty a stiskněte tlačítko k.
V tomto režimu lze provádět základní operace fotografování. Dále je možné změnit nastavit
možnosti v menu fotografování (A51) tak, aby odpovídaly fotografickým podmínkám a druhu
pořizovaných snímků.
C
Funkce dostupné v expozičním režimu
• Je možné nastavit funkce tlačítek H (m), I (p), J (n) nebo K (o) multifunkčního voliče. Další informace viz
část „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53).
• Stisknutím tlačítka d zobrazíte menu zvoleného expozičního režimu. Další informace o nastaveních dostupných
v menu aktuálního expozičního režimu naleznete v části „Funkce snímání“ (A38).
C
Akční ovládání
Když je u položky Funkce akčního tlačítka v menu nastavení (A94) nastavena možnost Akční ovládání, je možné
přepínat expoziční režim pomocí akčního ovládání (A13).
27
Krok 3: Kompozice snímku
1
Připravte si fotoaparát.
• K objektivu, blesku, pomocnému světlu AF, mikrofonu ani reproduktoru nepřibližujte prsty, vlasy,
poutko ani jiné předměty.
• Když fotografujete s orientací „na výšku“, otočte fotoaparát tak, aby se blesk nacházel nad objektivem.
Základy snímání a přehrávání
2
Určete výřez snímku.
• Když fotoaparát určí motivový program, symbol expozičního
režimu se změní (A26).
• Detekuje-li fotoaparát obličej, zobrazí se okolo něj dvojitý žlutý
50s
okraj (zaostřovací pole). Další informace viz část „Použití detekce
obličeje“ (A65).
21
• Pokud fotografujete jiné objekty než osoby nebo zaměřujete
objekt, u kterého nelze rozpoznat tvář, zaostřovací pole se nezobrazuje. Hlavní objekt umístěte tak,
aby se nacházel poblíž středu monitoru.
B
Poznámky k režimu G (Snadný auto režim)
• Je-li aktivní digitální zoom, je expoziční režim nastaven na možnost U.
• V závislosti na podmínkách fotografování nemusí fotoaparát vybrat požadovaný motivový program. V takovém
případě proveďte přepnutí do jiného expozičního režimu.
C
Citlivost ISO
Na obrazovce fotografování se může zobrazit symbol E (citlivost ISO, A7). Pokud se zobrazí symbol E, je
citlivost ISO automaticky zvýšena.
C
28
Používání stativu
• V následujících situacích doporučujeme při snímání používat stativ, který zajistí stabilizaci fotoaparátu a zamezí
vzniku následků otřesů fotoaparátu .
– Při snímání ve tmavém prostředí nebo při nastavení zábleskového režimu (A54) na možnost W (vypnuto)
– Při snímání v pozici telezoomu
• Pokud použijete při fotografování stativ, nastavte u položky Redukce vibrací v menu nastavení (A94) hodnotu
Vypnuto.
Krok 3: Kompozice snímku
Použití zoomu
Zmenšit snímek
Zvětšit snímek
Stisknutím tlačítek zoomu aktivujte optický zoom.
• Fotografovaný objekt zaplní větší část záběru: Stiskněte
tlačítko g (nastavte delší ohniskovou vzdálenost).
• Oblast viditelná v záběru se zvětšuje: Stiskněte tlačítko
f (nastavte kratší ohniskovou vzdálenost).
• Při zapnutí napájení je přiblížení nastaveno do maximální
širokoúhlé polohy.
• Při stisknutí tlačítka zoomu se v horní části monitoru zobrazí
indikace zoomu.
Optický zoom
Digitální zoom
Po dosažení maximálního optického zoomu (pozice telezoomu) a přidržení stisknutého tlačítka
zoomu g se aktivuje digitální zoom.
Digitální zoom může fotografovaný objekt zvětšit až na čtyřnásobek (4×) maximálního přiblížení
optického zoomu.
Maximální optický zoom
Základy snímání a přehrávání
Digitální zoom
Aktivován digitální zoom
• Při aktivním digitálním zoomu zaostřuje fotoaparát na střed záběru a zaostřovací pole se
nezobrazí.
C
Digitální zoom a interpolace
Na rozdíl od optického zoomu se u digitálního zoomu používá ke zvětšení obrazů interpolační proces digitálního
zpracování obrazu, při kterém dochází k mírnému zhoršení kvality snímku podle režimu obrazu (A61) a míry zvětšení
digitálního zoomu.
Interpolace se používá při ohniskových vzdálenostech nad ukazatelem V. Pokud zvětšení překročí polohu ukazatele
V, inicializuje se interpolace a indikace zoomu se zbarví žlutě.
Ukazatel V se posouvá doprava se zmenšující se velikostí snímku a umožňuje tak potvrzení pozice zoomu, kterou lze
při fotografování statických snímků použít bez degradace obrazu před fotografováním s aktuálním nastavením
expozičního režimu.
Malá velikost obrazu
• U položky Digitální zoom v menu nastavení (A94) lze digitální zoom nastavit tak, aby nedocházelo k jeho
aktivaci.
29
Krok 4: Zaostření a fotografování
1
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny, tzn. lehce
tlačítko stiskněte, dokud neucítíte lehký odpor.
Základy snímání a přehrávání
• Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří a
nastaví expozici (čas závěrky a hodnotu clony). Zaostření a
expozice zůstanou po dobu namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny zablokovány.
• Je-li detekována tvář:
Zaostřuje se na tvář, kolem níž se zobrazuje dvojité ohraničení
(zaostřovací pole). (Další informace viz část „Použití detekce
obličeje“ (A65). Když fotoaparát zaostří na daný obličej, dvojitý
rámeček zezelená.
1/250
F3.9
Hodnota clony
Čas závěrky
• Není-li detekována tvář:
Zaostřuje se na zaostřovací pole zvolené fotoaparátem podle
motivového programu. Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole
(aktivní zaostřovací pole) svítí zeleně (nejvýše devět polí).
1/250
F3.9
Hodnota clony
Čas závěrky
• Je-li aktivní digitální zoom, fotoaparát zaostřuje na objekt ve středu
kompozice a zaostřovací pole se nezobrazuje. Když je objekt zaostřen, indikace zaostření (A6) svítí
zeleně.
• Když fotoaparát nedokáže při namáčknutí spouště do poloviny zaostřit, zaostřovací pole nebo
indikátor zaostření může červeně blikat. Změňte kompozici a namáčkněte tlačítko spouště znovu do
poloviny.
2
Stiskněte úplně tlačítko spouště, tzn. domáčkněte
tlačítko spouště až dolů.
• Dojde ke spuštění závěrky a záznamu snímku.
• Tlačítka spouště netiskněte příliš silně, jinak může dojít ke chvění
fotoaparátu, které způsobuje rozmazání snímků. Tlačítko tiskněte
jemně.
30
Krok 4: Zaostření a fotografování
B
Během záznamu
• Během záznamu snímků bliká indikace zbývajícího počtu snímků. Neotevírejte krytku slotu pro paměťovou
kartu/krytku prostoru pro baterii. Přerušení napájení nebo vyjmutí paměťové karty za těchto okolností může
vést ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu či paměťové karty.
• V závislosti na nastaveních a podmínkách snímání může záznam fotografie trvat déle než obvykle (F16).
B
Autofokus
C
Pomocné světlo AF a blesk
Základy snímání a přehrávání
Autofokus nemusí pracovat očekávaným způsobem v následujících situacích: V ojedinělých případech nemusí být
objekt snímku zaostřen ani navzdory skutečnosti, že aktivní zaostřovací pole svítí zeleně:
• Fotografovaný objekt je velmi tmavý.
• Záběr obsahuje objekty s podstatně odlišnými úrovněmi jasu (např. slunce za objektem, které objekt velmi
ztmavuje).
• Mezi objektem a okolím není žádný kontrast (např. postava v bílé košili před bílou zdí).
• V různých vzdálenostech od fotoaparátu je několik objektů (např. zvíře v kleci).
• Na fotografovaných objektech se opakují podobné vzory (např. žaluzie nebo budovy vyrovnané s okny podobného
tvaru).
• Objekt se rychle pohybuje.
V takových případech zkuste znovu zaostřit opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny, a to podle potřeby
i několikrát. Není-li ani tak fotografovaný objekt zaostřen, zvolte automatický režim a pomocí blokace zaostření (A67)
vyfoťte snímek tak, že nejprve zaostříte na nějaký jiný objekt ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu, jako je požadovaný
objekt.
Na špatně osvětlených místech se při stisknutí spouště do poloviny může rozsvítit pomocné světlo AF (A95) a při
úplném domáčknutí spouště se může odpálit blesk (A54).
C
Jak zajistit, že nepromeškáte záběr
Máte-li obavy, že byste mohli propásnout okamžik záběru, stiskněte hned tlačítko spouště až dolů bez jeho
předchozího namáčknutí do poloviny.
31
Krok 5: Přehrávání snímků
1
Stiskněte tlačítko c (přehrávání).
• Při přepnutí z expozičního režimu do režimu
přehrávání se v režimu přehrávání jednotlivých
snímků zobrazí naposledy uložený snímek.
Tlačítko c
(přehrávání)
Multifunkční volič
2
Pomocí multifunkčního voliče lze zobrazit předchozí nebo následující snímky.
Zobrazení předchozích snímků: H nebo J
Zobrazení následujících fotografií: I nebo K
Snímek je možné vybrat také pomocí akčního ovládání (A13) a zatřesením fotoaparátem.
Pro návrat do expozičního režimu stiskněte tlačítko A, tlačítko spouště nebo tlačítko
b (e záznam videosekvence).
• Chcete-li přehrávat snímky uložené
15/11/2011 15:30
v interní paměti, vyjměte paměťovou
0004.JPG
kartu. Na obrazovce přehrávání se u
ukazatele „čísla aktuálního snímku/
Číslo aktuálního
celkového počtu snímků“ zobrazuje
snímku
symbol C.
Celkový počet
4 ‫ޓ‬4
snímků
Základy snímání a přehrávání
•
•
•
•
C
Prohlížení snímků
• Snímky, které byly pořízené v režimu detekce tváří (A65) nebo detekce domácích zvířat (A46), jsou při zobrazení
v režimu přehrávání jednotlivých snímků automaticky otočeny podle orientace zachycené tváře (kromě snímků,
které byly pořízeny pomocí nastavení Sériové snímání v expozičním režimu (A51)).
• Při zobrazení snímků pořízených v režimu sériového snímání se s každou sérií snímků zachází jako se skupinou a
zobrazuje se pouze „klíčový snímek“ příslušné skupiny. (Viz část „Přehrávání snímků pořízených v režimu sériového
snímání (sekvence)“ (A72), v níž naleznete další informace.)
• Snímky lze zobrazit v náhledech o nízkém rozlišení ihned po přepnutí na předchozí nebo následující snímek.
C
32
Další informace
• Další informace viz část „Funkce dostupné v režimu přehrávání (menu přehrávání)“ (A71).
• Další informace viz část „Výběr určitých typů snímků k přehrávání“ (A70).
Krok 5: Přehrávání snímků
Změna způsobu zobrazení snímků
V režimu přehrávání lze změnit způsob zobrazení snímků
stisknutím tlačítka zoomu f (h)/g (i).
Zoom při přehrávání
g
(i)
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 ‫ޓ‬4
Ukazatel polohy zobrazení
Zvětšený snímek
• Míru zvětšení můžete nastavit stisknutím tlačítka zoomu f (h)/g (i). Snímky lze zvětšit až
10×.
• Chcete-li zobrazit jinou část obrazu, stiskněte multifunkční volič H, I, J nebo K.
• Snímky, které byly pořízené v režimu detekce tváří (A65) nebo detekce domácích zvířat
(A46) se zvětšují uprostřed tváře, která byla detekována při fotografování (kromě snímků,
které byly pořízeny pomocí nastavení Sériové snímání v expozičním režimu (A51)). Pokud
byla při snímání detekována více než jedna tvář, lze stisknutím tlačítka H, I, J nebo K
zobrazit další zachycenou tvář. Chcete-li zvětšit část obrázku, na níž nejsou žádné tváře,
nejprve změňte míru zvětšení a poté stiskněte tlačítko H, I, J nebo K.
• Stisknutím tlačítka d (E21) můžete zobrazenou část snímku oříznout a uložit jako
samostatný obrázek.
• Stisknutím tlačítka k lze přejít zpět do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Základy snímání a přehrávání
Snímek zobrazený v režimu
přehrávání jednotlivých snímků
f
(h)
Přehrávání náhledů snímků, zobrazení kalendáře
f
(h)
15/11/2011 15:30
0004.JPG
1 132
Režim přehrávání
jednotlivých snímků
g
(i)
1 / 132
f
(h)
g
(i)
Zobrazení náhledů snímků
(4, 9 a 16 snímků na obrazovce)
2011 11
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
3
Zobrazení kalendáře
• Máte možnost zobrazit několik snímků najednou, což usnadňuje nalezení požadovaného snímku.
• Počet zobrazených snímků lze změnit stisknutím tlačítka zoomu f (h)/g (i).
• Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče H, I, J nebo K vyberte snímek a poté jej
stisknutím tlačítka k zobrazte v režimu přehrávání jednotlivých snímků.
• Když je zobrazeno 16 snímků, lze provést stisknutím tlačítka zoomu f (h) přepnutí na
zobrazení kalendáře.
• Při použití režimu zobrazení kalendáře vyberte stisknutím tlačítek multifunkčního voliče H,
I, J nebo K některé datum a poté stisknutím tlačítka k zobrazte první snímek pořízený
daného dne.
33
Krok 6: Mazání nepotřebných snímků
1
Chcete-li vymazat snímek právě zobrazený
na monitoru, stiskněte tlačítko l.
2
Stisknutím tlačítka H nebo I multifunkčního voliče
vyberte požadovaný způsob smazání a poté stiskněte
tlačítko k.
Základy snímání a přehrávání
• Aktuální snímek: Vymaže se jen aktuální snímek.
• Vymaz. vyb. snímky: Je možné vybrat a smazat více snímků.
Další informace viz část „Práce s obrazovkou Vymaz. vyb. snímky“
(A35).
• Všechny snímky: Vymažou se všechny snímky.
• Chcete-li nabídku opustit bez mazání snímků, stiskněte tlačítko d.
3
Stisknutím tlačítka H nebo I vyberte možnost Ano
a stiskněte tlačítko k.
• Vymazané snímky nelze obnovit.
• Chcete-li smazání zrušit, stiskem H nebo I vyberte možnost
Ne a stiskněte tlačítko k.
B
Vymazat
Aktuální snímek
Vymaz. vyb. snímky
Všechny snímky
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
Poznámky k mazání
• Vymazané snímky nelze obnovit. Před vymazáním přeneste důležité snímky do počítače.
• Chráněné snímky nelze vymazat (A71).
C
Mazání snímků v sekvenci
• U snímků pořízených v režimu sériového snímání se s každou sérií snímků zachází jako se skupinou (snímků
v sekvenci) a ve výchozím nastavení se zobrazuje se pouze „klíčový snímek“ příslušné skupiny (E7).
• Pokud je při přehrávání jediného klíčového snímku stisknuto tlačítko l, jsou vymazány všechny snímky patřící do
odpovídající sekvence, včetně klíčového snímku.
• Chcete-li mazat každý snímek v sekvenci zvlášť, před stisknutím tlačítka l stiskněte tlačítko k, aby se snímky
sekvence zobrazovaly jednotlivě.
C
34
Smazání posledního pořízeného snímku v expozičním režimu
Chcete-li v expozičním režimu vymazat poslední uložený snímek, stiskněte tlačítko l.
Krok 6: Mazání nepotřebných snímků
Práce s obrazovkou Vymaz. vyb. snímky
1
Stisknutím tlačítka J nebo K multifunkčního voliče
vyberte snímek určený ke smazání a poté stisknutím
tlačítka H zobrazte symbol y.
• Chcete-li výběr snímku zrušit, stisknutím tlačítka I odstraňte
symbol y.
• Stisknutím tlačítka zoomu (A29) g (i) přepněte zpět do
režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo stiskněte tlačítko
f (h) pro zobrazení náhledů.
2
Vymaz. vyb. snímky
Zpět
ON/OFF
• Zobrazí se dialog pro potvrzení. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.
C
Základy snímání a přehrávání
Přidejte symbol y ke všem snímkům, které chcete smazat, a poté stisknutím
tlačítka k potvrďte provedený výběr.
Výběr určitých typů snímků k vymazání
Při použití režimu oblíbených snímků, režimu automatického třídění nebo režimu zobrazení podle data (A70) lze
vymazat snímky ve stejném albu či kategorii nebo snímky pořízené ve stejný den.
35
36
Funkce snímání
Tato kapitola popisuje jednotlivé expoziční režimy fotoaparátu a funkce dostupné při použití
expozičního režimu.
Seznamte se s těmito informacemi a naučte se, jak volit různé expoziční režimy a upravovat
nastavení podle podmínek fotografování i druhu snímků, které chcete pořídit.
Funkce snímání
29m 0s
1342
Režim Auto
Menu fotografování
29m 0s
1342
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
29m 0s
1342
Režim blesku
37
Funkce snímání
G (Snadný auto režim)
Při kompozici snímku fotoaparát automaticky vybere optimální motivový program pro
jednoduché fotografování.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim) M G (Snadný auto režim)
(A26, 27)
Funkce snímání
Po zamíření na objekt fotoaparát automaticky přepne na
nastavení, které je vhodné pro následující expoziční režim.
• e: Portrét
• f: Krajina
• h: Noční portrét
• g: Noční krajina
• i: Makro
• j: Protisvětlo
• a: Podvodní snímky*
• U: Jiné programy
29m 0s
1342
* Po ponoření do vody se fotoaparát přepne do podvodního režimu.
• Fotoaparát automaticky vybere zaostřovací pole pro autofokus ve shodě s kompozicí.
Fotoaparát detekuje tváře a zaostřuje na ně (další informace naleznete v části „Použití detekce
obličeje“ (A65)).
B
Poznámky k režimu Snadný auto režim
• Je-li aktivní digitální zoom, je expoziční režim nastaven na možnost U.
• Za určitých podmínek nemusí být výběr požadovaného motivového programu možný. V takovém případě
proveďte přepnutí do jiného expozičního režimu.
B
Poznámky k vyjmutí fotoaparátu z vody
Poté, co vyndáte fotoaparát z vody, se může stát, že nedojde k automatickému přepnutí z podvodního režimu na jiný
motivový program.
Jemně rukama setřete všechny kapičky vody z fotoaparátu nebo je utřete měkkým, suchým hadrem. Viz část „Čištění
fotoaparátu po použití ve vodě“ (Axii), kde najdete další informace týkající se péče o fotoaparát.
Změna nastavení režimu G (Snadný auto režim)
• V části „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53) naleznete další
informace o zábleskovém režimu (A54), samospoušti (A56) a korekci expozice (A58).
• Funkce, které lze nastavit tlačítkem d:
Kombinaci velikosti a kvality obrazu (režim obrazu) je možné nastavit pomocí tlačítka d
(A61).
C
38
Funkce, které nelze použít současně
Tyto funkce nemusí být možné kombinovat s některými jinými funkcemi (A63).
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
Při výběru některého z následujících motivů se snímky pořizují pomocí nastavení
optimalizovaných pro zvolený motiv.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim) M b (druhý symbol odshora*) M
K M výběr motivu (A26, 27)
* Zobrazí se symbol naposledy zvoleného motivového programu. Výchozí nastavení je b (portrét).
k Makro (A42)
c Krajina (A40)
u Jídlo (A43)
d Sport (A40)
l Muzeum (A43)
e Noční portrét (A41)
m Ohňostroj (A43)
f Párty/interiér (A41)
n Černobílá reprodukce (A43)
Z Pláž (A41)
o Protisvětlo (A44)
z Sníh (A41)
p Panoráma (A45)
h Západ slunce (A41)
O Portrét domác. zvířat (A46)
i Úsvit/soumrak (A42)
C Podvodní snímky (A46)
Funkce snímání
b Portrét (A40)
j Noční krajina (A42)
C
Zobrazení popisu každého motivového programu (nápovědné informace)
Na obrazovce pro výběr motivového programu zvolte požadovaný program a
stisknutím tlačítka zoomu (A29) g (j) zobrazte popis daného programu
(nápovědu). Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, stiskněte znovu tlačítko
zoomu g (j).
Portrét
Změna nastavení motivového programu
• Další informace viz část „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53).
Nastavení se liší podle motivového programu. Další informace viz část „Výchozí nastavení“
(A59).
• Funkce, které lze nastavit tlačítkem d:
Kombinaci velikosti a kvality obrazu (režim obrazu) je možné nastavit stiskem tlačítka d
v expozičním režimu (A61, s výjimkou funkce Jednoduché panoráma).
C
Funkce, které nelze použít současně
Tyto funkce nemusí být možné kombinovat s některými jinými funkcemi (A63).
39
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
Charakteristiky jednotlivých motivových programů
U motivových programů označených symbolem O je doporučeno použít stativ. Pokud
používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte položku Redukce vibrací v menu nastavení
(A94) na možnost Vypnuto.
b Portrét
Tento program použijte pro portréty.
• Fotoaparát detekuje tvář a zaostří na ni (viz část „Použití detekce
obličeje“ (A65), kde najdete další informace).
• Poté, co funkce změkčení pleti vyhladí pleť snímané osoby, fotoaparát
uloží snímek (A66).
• Nejsou-li detekovány žádné tváře, fotoaparát zaostří na objekt ve
středu snímku.
• Digitální zoom není k dispozici.
c Krajina
Funkce snímání
Tento program použijte k focení živých snímků krajin a městských
panoramat.
• Při namáčknutí tlačítka spouště svítí indikace zaostření nebo
zaostřovací pole (A6) vždy zeleně.
d Sport
Tento program použijte k fotografování sportovních akcí. Fotoaparát
zachytí sérii statických snímků, umožňující jasně a detailně sledovat
pohyby fotografovaného objektu.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
• Chcete-li pořídit sérii snímků, podržte tlačítko spouště zcela stisknuté.
Fotoaparát zaznamená až 12 snímků frekvencí asi 1,4 obrázků za
sekundu (obr./s) (při nastaveném režimu obrazu P 4608×3456).
• Přístroj zaostřuje na fotografovaný objekt i bez namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Možná uslyšíte
zvuk zaostřování fotoaparátu.
• Zaostření, expozice a barevný odstín se pevně nastaví na hodnoty platné pro první snímek v každé sérii.
• Frekvence sériového snímání může klesnout v závislosti na aktuálním nastavení režimu obrazu, použité
paměťové kartě nebo podmínkách fotografování.
40
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
e Noční portrét
O
Tento program použijte pro portréty pořizované při západu slunce nebo
za tmy.
• Fotoaparát detekuje tvář a zaostří na ni (viz část „Použití detekce
obličeje“ (A65), kde najdete další informace).
• Poté, co funkce změkčení pleti změkčí vzhled pokožky na obličeji
snímané osoby, fotoaparát zaznamená snímek (A66).
• Nejsou-li detekovány žádné tváře, fotoaparát zaostří na objekt ve středu snímku.
• Digitální zoom není k dispozici.
f Párty/interiér
Z Pláž
Funkce snímání
Vhodné pro fotografování na oslavách. Zachytí atmosféru světla svíček a
dalších světelných zdrojů v interiéru.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
• Při fotografování ve slabém světle držte fotoaparát ve stabilní poloze,
abyste předešli důsledkům jeho chvění. Chcete-li pořídit snímek
s fotoaparátem na stativu, nastavte položku Redukce vibrací v menu
nastavení (A94) na Vypnuto.
Zachycuje jas objektů jako jsou pláže nebo odrazy slunce na vodní
hladině.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
z Sníh
Zachycuje jas sluncem zalitého sněhu.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
h Západ slunce
O
Zachovává barevné odstíny při západech a východech slunce.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
41
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
i Úsvit/soumrak
O
Zachovává barevnou atmosféru slabého denního světla před východem
a po západu slunce.
• Při namáčknutí tlačítka spouště svítí indikace zaostření nebo
zaostřovací pole (A6) vždy zeleně.
j Noční krajina
O
K zachycení atmosféry noční krajiny se použijí delší časy závěrky.
• Při namáčknutí tlačítka spouště svítí indikace zaostření nebo
zaostřovací pole (A6) vždy zeleně.
k Makro
Funkce snímání
42
Tento program použijte k fotografování květin, hmyzu a dalších malých
objektů na malou vzdálenost.
• Aktivuje se režim Makro (A57) a fotoaparát automaticky nastaví
zoom do pozice umožňující zaostření na nejkratší možnou vzdálenost.
• Zaostřovací pole, na které fotoaparát ostří, můžete přesouvat.
Zaostřovací pole lze posunout stisknutím tlačítka k a následným
stisknutím tlačítek H, I, J nebo K multifunkčního voliče.
Chcete-li následující nastavení upravit, stisknutím tlačítka k dočasně zrušte výběr zaostřovacího pole a
proveďte úpravu každého nastavení.
- Režim blesku, samospoušť a korekce expozice
• Přístroj zaostřuje na fotografovaný objekt i bez namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Možná uslyšíte
zvuk zaostřování fotoaparátu.
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
u Jídlo
Tento program použijte k fotografování jídla.
• Aktivuje se režim Makro (A57) a fotoaparát automaticky nastaví zoom
do pozice umožňující zaostření na nejkratší možnou vzdálenost.
• Stiskem tlačítka H nebo I multifunkčního voliče můžete upravit
barevný odstín. Nastavení barevného odstínu se uloží do paměti
fotoaparátu a uchová se i po jeho vypnutí.
• Se zaostřovacím polem, kde fotoaparát zaostří, můžete pohybovat.
Zaostřovací pole lze posunout stisknutím tlačítka k a následným
stisknutím tlačítek H, I, J nebo K multifunkčního voliče.
Chcete-li následující nastavení upravit, stisknutím tlačítka k dočasně
zrušte výběr zaostřovacího pole a proveďte úpravu každého nastavení.
- Barevný odstín, samospoušť a korekce expozice
• Přístroj zaostřuje na fotografovaný objekt i bez namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny. Možná uslyšíte zvuk zaostřování fotoaparátu.
Tento program využijete na místech, kde je zakázáno používat blesk
(například v muzeích a galeriích), nebo v případech, kdy jej nechcete
použít.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
• Fotoaparát provede při podržení tlačítka spouště ve zcela stisknuté
poloze až deset snímků a nejostřejší snímek v sérii je automaticky
vybrán a uložen (funkce výběru nejlepšího snímku (BSS) (A52)).
m Ohňostroj
1342
Funkce snímání
l Muzeum
29m 0s
O
K zachycení světelných efektů ohňostroje jsou použity delší časy závěrky.
• Fotoaparát zaostří na nekonečno.
• Při namáčknutí tlačítka spouště svítí indikace zaostření nebo
zaostřovací pole (A6) vždy zeleně.
n Černobílá reprodukce
Poskytuje kvalitní reprodukce tištěných materiálů nebo textů a kreseb na
bílém pozadí.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
• Při fotografování velmi blízkého objektu použijte režim makro (A57).
43
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
o Protisvětlo
Tento režim použijte pro objekty v protisvětle, kdy je hlavní objekt ve stínu a pozadí je jasně osvětlené.
Na obrazovce, která je zobrazena při výběru motivového programu o Protisvětlo , je možné v kompozici
HDR (vysoký dynamický rozsah) vybrat možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
• Vypnuto (výchozí nastavení): Dojde k automatickému odpálení
záblesku, aby v protisvětle fotografovaný objekt nezůstal skrytý ve
stínu.
- Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
- Úplným stisknutím tlačítka spouště exponujte jednotlivý snímek.
Funkce snímání
44
• Zapnuto: Použijte při fotografování scény s vysokým kontrastem.
- Na obrazovce fotografování se zobrazí symbol P. Pokud v
záběru existují velmi jasná a velmi tmavá místa, symbol P se
rozsvítí zeleně.
- Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
- Po úplném domáčknutím tlačítka spouště zahájí fotoaparát
sériové snímání a uloží následující dva obrázky:
- Obrázek zpracovaný funkcí D-Lighting (A71) v době
fotografování
- Kompozitní obraz HDR (ve světle a ve stínu je snížena ztráta detailů)
- Druhý snímek se uloží jako kompozitní obraz HDR. Pokud lze uložit pouze jeden snímek, bude uložen
jen snímek zpracovaný funkcí D-Lighting.
- Jakmile je tlačítko spouště úplně domáčknuto, držte fotoaparát stabilně bez pohnutí, dokud se
nezobrazí statický snímek. Po pořízení snímku fotoaparát nevypínejte, dokud se monitor nepřepne na
obrazovku fotografování.
- Doporučujeme umístit fotoaparát na stativ. Pokud používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte
položku Redukce vibrací v menu nastavení (A94) na možnost Vypnuto.
- Digitální zoom není k dispozici.
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
p Panoráma
Tento režim slouží k fotografování panoramatických snímků.
Na obrazovce, která je zobrazena při výběru motivového programu p Panoráma, vyberte položku
Jednoduché panoráma nebo Panoráma s asistencí.
B
Funkce snímání
• Jednoduché panoráma (výchozí nastavení): Vyfotografuje panoramatické snímky, které je možné
přehrát ve fotoaparátu, pohybem fotoaparátem ve směru, ve kterém chcete vytvořit panoramatický
snímek.
- Rozsah záběru je možné vybrat jako Normální (180°) (výchozí nastavení) nebo Široký (360°).
- Stiskněte zcela spoušť a uvolněte ji, poté pomalu pohybujte fotoaparátem ve vodorovném nebo
svislém směru.
- Při zahájení fotografování fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.
- Zoom objektivu je pevně nastaven na širokoúhlý konec.
- Zobrazte snímek zaznamenaný pomocí jednoduchého panoramatu v režimu přehrávání jednotlivých
snímků a stiskněte tlačítko k. Fotoaparát zobrazí krátkou stranu obrázku s vyplněním celé obrazovky
a bude automaticky posouvat snímek.
Viz část „Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání)“ (E2).
• Panoráma s asistencí: Tento program slouží k pořízení série snímků, které lze později spojit v počítači
do jediného panoramatického záběru.
- Pomocí tlačítek H, I, J nebo K multifunkčního voliče vyberte směr, v jakém mají být snímky
spojeny, a stiskněte tlačítko k.
- Po vyfocení prvního snímku nasnímejte potřebný počet záběrů, přičemž kontrolujte jejich napojení.
Snímání ukončete stisknutím tlačítka k.
- Přeneste pořízené snímky do počítače a pomocí dodaného softwaru Panorama Maker 5 (A76,
E6) je spojte do jediného panoramatického snímku. Další informace naleznete v části „Panoráma
s asistencí“ (E5).
Poznámka k tisku panoramatických obrázků
Při tisku panoramatických snímků se v závislosti na nastavení tiskárny nemusí podařit vytisknout celý pohled.
V závislosti na použité tiskárně navíc nemusí být tisk vůbec možný.
Další informace najdete v návodu k obsluze tiskárny nebo se obraťte na digitální fotolaboratoř.
45
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivům)
O Portrét domác. zvířat
Funkce snímání
Tento režim použijte při fotografování psů nebo koček.
• Zvolte možnost Jednotlivé snímky nebo Sériové snímání (tři
snímky pořízeny v sérii).
- Jednotlivé snímky: Jeden snímek pořízený najednou.
- Sériové snímání (výchozí nastavení): Pokud je vybrána možnost
Aut. portrét dom. zvířat (výchozí nastavení), fotoaparát při
zaostření na detekovanou tvář exponuje tři snímky za sebou (frekvence sériového snímání: přibližně
1,4 obrázku za sekundu, když je režim obrazu nastaven na P 4608×3456). Není-li funkce
automatického portrétu domácích zvířat použita, fotoaparát při podržení zcela domáčknutého tlačítka
spouště fotoaparát zaznamená až 12 snímky rychlostí asi 1,4 obr./s (pokud je režim snímku nastaven
na možnost P 4608×3456).
• Fotoaparát detekuje tvář psa nebo kočky a zaostří na ni. Když je ve výchozím nastavení fotografovaný
objekt zaostřen, dojde k automatickému spuštění závěrky (funkce Aut. portrét dom. zvířat).
• Detekuje se až pět zvířecích tváří současně.
• Pokud tvář zvířete není detekována, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny za účelem zaostření
objektu ve středu rámečku.
• Chcete-li nastavení automatického fotografování domácích zvířat změnit, stiskněte tlačítko
multifunkčního voliče J (n).
- Aut. portrét dom. zvířat (výchozí nastavení): Pokud fotoaparát zaostří na detekovanou tvář, závěrka
se spustí automaticky. Při výběru funkce Aut. portrét dom. zvířat se na obrazovce fotografování
zobrazí symbol d.
OFF: Stiskem tlačítka spouště spusťte závěrku.
• Funkce Aut. portrét dom. zvířat se automaticky přepne na OFF v následujících situacích.
- Když se automatické fotografování domácích zvířat zopakuje pětkrát
- Když dochází zbývající kapacita interní paměti nebo paměťové karty
Chcete-li pokračovat automatickém fotografování domácích zvířat, stiskněte znovu tlačítko J (n).
• Digitální zoom není k dispozici.
• Za určitých podmínek fotografování nemusí být v závislosti na vzdálenosti zvířete od fotoaparátu,
rychlosti pohybu a směru pohledu zvířete nebo jasu v oblasti jeho tváře možné detekovat psa či kočku,
případně může dojít k zobrazení rámečku okolo nějakého jiného objektu.
C Podvodní snímky
Tento program je určen k fotografování pod vodou.
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
• Digitální zoom není k dispozici.
• Viz část „<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu,
kondenzace, GPS/digitální kompas“ (Ax), kde najdete další
informace o fotografování pod vodou.
46
Režim zvláštních efektů (použití efektů během fotografování)
Vyberte jeden ze šesti zvláštních efektů pro fotografování. Při fotografování se na snímky použije
efekt.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim) M D (třetí symbol odshora*) M
K M výběr zvláštního efektu (A26, 27)
* Zobrazí se naposledy zvolený symbol. Výchozí nastavení je D (Změkčující filtr).
• Fotoaparát zaostřuje na objekt uprostřed záběru.
Změkčující filtr
Charakteristiky zvláštních efektů
Popis
Změkčí obraz lehkým rozostřením celého snímku.
E
Nostal. sépiový
efekt
Přidá sépiový tón a sníží kontrast za účelem simulace kvality starých fotografií.
F
Kontrastní
monochrom. ef.
Převede snímek na černobílou fotografii a nastaví ostrý kontrast.
G High-key
Dodá celému snímku světlý odstín.
H Low-key
Dodá celému snímku tmavý odstín.
I Selektivní barva
Vytvoří černobílý snímek, v němž zůstane zachována jen stanovená barva.
• Při nastavení funkce Selektivní barva vyberte pomocí
multifunkčního voliče H nebo I barvu, kterou chcete
zachovat.
Chcete-li upravit následující nastavení, stisknutím tlačítka
k dočasně zrušte výběr barvy a proveďte úpravu nastavení.
- Zábleskový režim (A54)
- Režim makro (A57)
Dalším stisknutím tlačítka k se vrátíte na obrazovku pro výběr barvy.
Funkce snímání
Položka
D Změkčující filtr
Uložit
47
Režim zvláštních efektů (použití efektů během fotografování)
Změna nastavení režimu zvláštních efektů
• V části „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53) naleznete další
informace o zábleskovém režimu (A54), samospoušti (A56), režimu makro (A57) a korekci
expozice (A58).
• Funkce, které lze nastavit tlačítkem d: Kombinaci velikosti a kvality obrazu (režim obrazu) je
možné nastavit pomocí tlačítka d (A61).
Funkce snímání
C
48
Funkce, které nelze používat současně
Tyto funkce nemusí být možné kombinovat s některými jinými funkcemi (A63).
Režim Inteligentní portrét (fotografování smějících se tváří)
Když fotoaparát zaznamená smějící se obličeje, automaticky spustí závěrku, aniž by došlo ke
stisknutí tlačítka spouště (funkce samospouště detekující úsměv). Funkce změkčení pleti zajistí
hladší vzhled pleti na obličeji.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim), režim M F Inteligentní portrét
(A26, 27)
1
Vytvořte kompozici snímku a počkejte, až se objekt
usměje.
2
Funkce snímání
• Detekuje-li fotoaparát obličej, zobrazí se okolo dané tváře dvojitý
žlutý okraj (zaostřovací pole). Když fotoaparát zaostří na danou
tvář, dvojitý rámeček na okamžik zezelená a zaostření se
zablokuje.
1/250 F3.9
• Detekovat lze až tři obličeje. Detekuje-li fotoaparát více než jednu
tvář, je tvář nejblíže středu snímku zarámována zdvojeným ohraničením a ostatní tváře pak
jednoduchým ohraničením.
• Pokud fotoaparát detekuje úsměv obličeje, který je zarámován dvojitým okrajem, aktivuje se funkce
Samosp. det. úsměv (A50) a závěrka automaticky exponuje snímek.
• Při každém spuštění závěrky se zopakuje automatické snímání na základě detekce tváří a detekce
úsměvu.
Fotografování se ukončí.
• Chcete-li automatické snímání s detekcí úsměvu ukončit, přejděte stisknutím tlačítka A do jiného
expozičního režimu.
B
Poznámky k režimu Inteligentní portrét
• Digitální zoom není k dispozici.
• Za určitých snímacích podmínek není možné tváře a smějící se obličeje správně detekovat.
• Další informace viz část „Poznámky k detekci obličeje“ (A65).
C
Automatické vypnutí fotoaparátu v režimu samospouště detekující úsměv
Pokud je u položky Samosp. det. úsměv nastavena možnost Zapnuto, aktivuje se funkce automatického vypnutí
(A95) a nejsou-li po určitou dobu provedeny žádné další operace a nastane-li některá z následujících situací, dojde
k vypnutí fotoaparátu.
• Fotoaparát nemůže zjistit žádný obličej.
• Fotoaparát našel obličej, ale nemůže detekovat usměv.
C
Když bliká kontrolka samospouště
Při používání samospouště detekující úsměv kontrolka samospouště při detekci obličeje fotoaparátem bliká a ihned po
spuštění závěrky se rozbliká rychleji.
C
Ruční spuštění závěrky
Závěrku je možné spustit také stiskem tlačítka spouště. Není-li rozpoznána žádná tvář, fotoaparát zaostřuje na objekt
ve středu snímku.
49
Režim Inteligentní portrét (fotografování smějících se tváří)
Změna nastavení režimu Inteligentní portrét
• V části „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53) naleznete další
informace o zábleskovém režimu (A54), samospoušti (A56) a korekci expozice (A58).
• V (níže uvedené) části „Možnosti dostupné v menu Inteligentní portrét“ naleznete další
informace o funkcích, které lze nastavit tlačítkem d.
Možnosti dostupné v menu Inteligentní portrét
V režimu inteligentního portrétu lze změnit nastavení
následujících položek.
Inteligentní portrét
Režim obrazu
Změkčení pleti
Samosp. det. úsměv
Kontrola mrknutí
Zobrazení obrazovky fotografování v režimu inteligentního portrétu, tlačítko M d, karta M F (A11)
Funkce snímání
50
Položka
Popis
A
Režim obrazu
Umožňuje zvolit kombinaci velikosti a kvality snímku, která se použije při
jeho uložení (A61). Výchozí nastavení je P 4608×3456. Toto
61
nastavení se použije také u ostatních expozičních režimů.
Změkčení pleti
Aktivuje změkčení pleti. Fotoaparát před uložením snímku zpracuje
obraz tak, aby tváře vypadaly hladší. Rozsah použití efektu lze nastavit.
Výchozí nastavení je Normální.
Samosp. det. úsměv
Při hodnotě Zapnuto (výchozí nastavení) fotoaparát detekuje obličeje a
E32
kdykoliv rozpozná úsměv, automaticky spustí závěrku. Spolu s touto
funkcí nelze použít samospoušť.
Kontrola mrknutí
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu Zapnuto, fotoaparát
automaticky spustí dvakrát závěrku při každém snímání. Z této dvojice
snímků se uloží ten, na němž má fotografovaná osoba otevřené oči.
Při nastavené hodnotě Zapnuto není možné použít blesk.
Výchozí nastavení je Vypnuto.
E32
E33
Režim A (Auto)
V tomto režimu lze provádět základní operace fotografování. Kromě toho je možné nastavit
jednotlivé položky menu fotografování tak, aby odpovídaly fotografickým podmínkám a druhu
pořizovaných snímků.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim) , režim M A (auto) (A26, 27)
Změna nastavení režimu A (Auto)
Funkce snímání
• Zaostřovací pole pro autofokus se liší v závislosti na nastavení
položky Režim činnosti AF polí, kterou je možné zvolit na
kartě A po stisknutí tlačítka d.
• Když je funkce Režim činnosti AF polí nastavena na
29m 0s
hodnotu Prior. ostř. na obličej (výchozí nastavení),
1342
fotoaparát zaostří následujícím způsobem:
-Fotoaparát detekuje tváře a zaostří na ně (viz část „Použití
detekce obličeje“ (A65), kde najdete další informace).
-Nejsou-li detekovány žádné tváře, fotoaparát automaticky vybere jedno nebo více z devíti
zaostřovacích polí, kde se nachází nejbližší objekt. Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole
(aktivní zaostřovací pole) svítí zeleně (nejvýše devět polí).
• V části „Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče“ (A53) naleznete další
informace o zábleskovém režimu (A54), samospoušti (A56), režimu makro (A57) a
korekci expozice (A58).
• V níže uvedeném menu fotografování naleznete další informace o funkcích, které lze nastavit
tlačítkem d.
Možnosti dostupné v menu fotografování (A (režim Auto))
V režimu A (Auto) lze měnit nastavení následujících položek.
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Režim činnosti AF polí
Režim autofokusu
Zobrazení obrazovky fotografování režimu A (Auto), tlačítko M d, karta M A (A11)
Položka
Režim obrazu
Popis
A
Umožňuje zvolit kombinaci velikosti a kvality snímku, která se použije při
jeho uložení (A61). Výchozí nastavení je P 4608×3456. Toto
61
nastavení se použije také u ostatních expozičních režimů.
51
Režim A (Auto)
Položka
Popis
Funkce snímání
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Vyberte režim používaný k pořízení série snímků z možností Jednotlivé
snímky, Sériové snímání R, Sériové snímání P, BSS (A43) a
Mozaika 16 snímků. Výchozí nastavení je Jednotlivé snímky (tj. jen
jeden snímek pořízený najednou).
E36
Při nastavení na možnost Sériové snímání R jsou při úplném
domáčknutí spouště pořízeny až tři snímky s frekvencí přibližně až
7,1 obrázků za sekundu (pokud je režim obrazu nastaven na
Q 4608×3456).
Citlivost ISO
Vyšší citlivost ISO umožňuje fotografování temnějších objektů. Kromě
toho lze u podobně jasných objektů použít při fotografování kratší časy
závěrky, čímž lze omezit rozmazání snímku způsobené chvěním
fotoaparátu nebo pohybem objektu. Při nastavení možnosti Auto
E37
(výchozí nastavení) fotoaparát určuje citlivost ISO automaticky.
Pokud při výběru možnosti Auto dojde k automatickému zvýšení
citlivosti ISO, zobrazí se na obrazovce fotografování symbol E
(A28).
Umožňuje stanovit způsob, jakým fotoaparát vybere zaostřovací pole
Režim činnosti AF polí pro autofokus v režimu Prior. ostř. na obličej (výchozí nastavení),
Auto, Manuálně, Střed nebo režimu Sledování objektu.
Režim autofokusu
C
52
A
Slouží k úpravě barev na snímku, aby se přiblížily tomu, jak je vnímá
lidské oko. I když lze možnost Auto (výchozí nastavení) použít pro
většinu druhů osvětlení, pro dosažení lepších výsledků můžete použít
vyvážení bílé barvy odpovídající přirozenému osvětlení nebo
E34
světelnému zdroji, neposkytuje-li výchozí nastavení uspokojivé
výsledky.
• Při použití jiného nastavení vyvážení bílé barvy než Auto nebo Blesk
nastavte režim blesku (A54) na W (vyp).
E38
Zvolit lze režim Jednorázový AF (výchozí nastavení), při němž probíhá
zaostřování pouze při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, nebo
E41
režim Nepřetržitý AF pro zaostřování bez namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny. Možná uslyšíte zvuk zaostřování fotoaparátu.
Funkce, které nelze použít současně
Tyto funkce nemusí být možné kombinovat s některými jinými funkcemi (A63).
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče H (m), J (n), I (D) nebo K (o) při fotografování
lze ovládat následující funkce.
m Zábleskový režim (A54)
o Korekce expozice (A58)
n Samospoušť (A56)
D Režim makro (A57)
Dostupné funkce
Funkce
Snadný auto
režim
m
Zábleskový režim
(A54)
w
n
Samospoušť (A56)
w
D
Režim makro (A57)
-
o
Korekce expozice
(A58)
w
Motivový
program
*
Speciální
efekty
Inteligentní
portrét
A (Auto)
w
w
w
w
w
w
w
-
w
w
w
w
Funkce snímání
Dostupné funkce se následujícím způsobem liší podle režimu fotografování.
• Viz část „Výchozí nastavení“ (A59), kde najdete další informace o výchozím nastavení
každého expozičního režimu.
* Nastavení se liší podle motivového programu nebo zvláštních efektů. Další informace viz část „Výchozí
nastavení“ (A59).
53
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Zábleskové režimy (použití blesku)
Můžete nastavit takový zábleskový režim, který nejlépe odpovídá fotografickým podmínkám.
1
Stiskněte tlačítko H (režim blesku m) na
multifunkčním voliči.
2
Multifunkčním voličem vyberte požadovaný režim a
stiskněte tlačítko k.
Funkce snímání
• Další informace viz část „Dostupné zábleskové režimy“ (A55).
• Není-li během několika sekund stisknuto tlačítko k, výběr se
zruší.
• Při použití režimu U (Auto) se symbol D zobrazí pouze na
několik sekund, a to nezávisle na nastaveních položky Info o
snímku (A94).
3
Režim blesku
Vytvořte kompozici snímku a exponujte.
• Kontrolka blesku indikuje při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny stav blesku.
- Svítí: Blesk se odpálí při úplném stisknutí tlačítka spouště.
- Blikání: Blesk se nabíjí. Přístroj nemůže fotografovat.
- Nesvítí: Při expozici snímku nedojde kodpálení záblesku.
• Jestliže je baterie vybitá, displej monitoru se během nabíjení
baterie vypne.
C
54
Účinný rozsah blesku
Dosah blesku je přibližně 0,3 až 3,5 m pro širokoúhlé nastavení zoomu a přibližně 0,5 až 2,2 m při telezoomu (když je u
položky Citlivost ISO nastavena možnost Auto).
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Dostupné zábleskové režimy
U
Auto
Při nízké úrovni osvětlení se blesk automaticky aktivuje.
V
Autom. blesk s red. ef. čer. očí
Vhodné ke snímání portrétů. Slouží k redukci efektu červených očí při použití blesku u portrétů.
W
Trvale vypnutý blesk
Nedojde k odpálení záblesku.
Při fotografování v nedostatečně osvětleném prostředí se doporučuje stabilizovat fotoaparát
pomocí stativu.
X
Doplňkový záblesk
K záblesku dojde vždy při pořízení snímku bez ohledu na úroveň jasu objektu. Slouží k vyjasnění stínů
a osvětlení objektů v protisvětle.
Y
Synchr. blesku s dlouhými časy
C
Funkce snímání
Režim automatické aktivace blesku je kombinován s dlouhým časem závěrky.
Hodí se k portrétům osob ve tmě nebo při tlumeném světle. Blesk osvětlí hlavní objekt snímku a
pozadí snímku je zachyceno pomocí dlouhých časů závěrky.
Nastavení zábleskového režimu
• Nastavení se liší v závislosti na expozičním režimu. Další informace viz „Dostupné funkce“ (A 53) a „Výchozí
nastavení“ (A 59).
• Tuto funkci nelze kombinovat s některými jinými funkcemi. Viz část „Funkce, které nelze použít současně“ (A63).
• Změna nastavení zábleskového režimu provedená v režimu A (Auto) zůstává uložena v paměti fotoaparátu i po
jeho vypnutí.
C
Automatický blesk s redukcí efektu červených očí
Tento fotoaparát využívá pokročilou redukcí efektu červených očí („Redukce efektu červených očí ve fotoaparátu“).
Efekt červených očí je potlačen tím, že se před hlavním zábleskem odpálí několik předblesků o nízké intenzitě.
Detekuje-li fotoaparát po expozici výskyt „červených očí“, bude snímek během záznamu zpracován pomocí vlastní
funkce společnosti Nikon Redukce červených očí ve fotoaparátu.
Při fotografování mějte na paměti následující:
• Vzhledem k tomu, že dochází k předblesknutí, existuje mírné zpoždění mezi stiskem tlačítka spouště a pořízením
snímku.
• Doba potřebná k uložení snímku je mírně delší.
• Rozšířená redukce efektu červených očí nemusí v určitých situacích poskytovat očekávané výsledky.
• Ve velmi ojedinělých případech mohou být i plochy, které nesouvisejí s červenýma očima, ovlivněny rozšířeným
zpracováním efektu červených očí. V těchto případech zvolte jiný zábleskový režim blesku a zkuste snímek
exponovat znovu.
55
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Použití samospouště
Samospoušť je určena k fotografování skupinových snímků a k redukci vibrací způsobených při
mačkání tlačítka spouště.
Pokud používáte samospoušť, doporučujeme umístit fotoaparát na stativ. Pokud používáte ke
stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte položku Redukce vibrací v menu nastavení (A94) na
možnost Vypnuto.
1
Na otočném multifunkčním voliči stiskněte tlačítko
J (n - samospoušť).
2
Stisknutím tlačítka multifunkčního voliče H nebo I
vyberte položku 10s nebo 2s a stiskněte tlačítko k.
Funkce snímání
• 10s (deset sekund): volba vhodná pro skupinové snímky.
• 2s (dvě sekundy): volba vhodná k prevenci chvění fotoaparátu.
• Když je v motivovém programu nastaven režim fotografování na
možnost Portrét domác. zvířat, zobrazí se symbol Y (Aut.
portrét dom. zvířat) (A46). Hodnoty samospouště 10s a 2s
nejsou dostupné.
• Zobrazí se zvolený režim samospouště.
• Není-li během několika sekund stisknuto tlačítko k, výběr se zruší.
3
Samospoušť
Určete kompozici snímku fotografovaného objektu a namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
• Zaostření a expozice jsou nastaveny.
4
Domáčkněte tlačítko spouště.
• Spustí se samospoušť a zobrazí se počet sekund
zbývajících do spuštění závěrky. Při odpočítávání
časovače kontrolka samospouště bliká. Přibližně
jednu sekundu před spuštěním závěrky přestane
kontrolka blikat a začne svítit.
• Po spuštění závěrky se samospoušť přepne do režimu
OFF.
• Chcete-li ukončit běh samospouště ještě před
pořízením snímku, stiskněte znovu tlačítko spouště.
56
9
1/250
F3.9
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Použití režimu Makro
Při použití režimu Makro může fotoaparát zaostřit na objekty vzdálené jen 1 cm od objektivu.
Tato funkce se hodí při fotografování makrosnímků květin a jiných malých objektů.
1
Stiskněte tlačítko I (p (Režim makro)) na
multifunkčním voliči.
2
Pomocí tlačítek H nebo I multifunkčního voliče
vyberte možnost ON a stiskněte tlačítko k.
• Zobrazí se symbol režimu makro F.
• Není-li během několika sekund stisknuto tlačítko k, výběr se
zruší.
Režim makro
Tlačítky zoomu nastavte faktor zvětšení tak, aby se
zeleně rozsvítil symbol F a indikace zoomu.
• Nejkratší vzdálenost, na kterou můžete zvolený objekt
fotografovat, závisí na nastavení zoomu.
Při nastavení zoomu do pozice, kde svítí zeleně symbol F indikace zoomu, může fotoaparát zaostřit
na objekty už od vzdálenosti 10 cm od objektivu. V pozici zoomu mezi maximální širokoúhlou pozicí
a symbolem G může fotoaparát zaostřit na objekty vzdálené již od 1 cm od objektivu.
B
Funkce snímání
3
Poznámka k použití blesku
Při fotografování na vzdálenost menší než 50 cm nemusí blesk osvítit celý fotografovaný objekt.
C
Autofokus
V režimu A (Auto) je možné zaostřovat bez namáčknutí tlačítka spouště do poloviny tak, že nastavíte Režim
autofokusu v menu fotografování (A51) na možnost Nepřetržitý AF.
Při použití jiných expozičních režimů se funkce Nepřetržitý AF zapne automaticky při zapnutí režimu makro.
Možná uslyšíte zvuk zaostřování fotoaparátu.
C
Nastavení režimu makro
• Režim makro není možné použít současně s některými expozičními režimy. Další informace viz „Dostupné funkce“
(A 53) a „Výchozí nastavení“ (A 59).
• Změna nastavení režimu makro provedená v režimu A (Auto) zůstává uložena v paměti fotoaparátu i po jeho
vypnutí.
57
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Korekce expozice (úprava jasu)
Nastavením korekce expozice lze při pořizování snímků upravit celkový jas snímku.
1
Na multifunkčním voliči stiskněte tlačítko K (o
korekce expozice).
2
Stisknutím tlačítka H nebo I multifunkčního voliče
zvolte hodnotu korekce expozice.
• Pokud chcete snímek zesvětlit, nastavte kladnou (+) hodnotu
korekce expozice.
• Pokud chcete, aby byl snímek tmavší, nastavte zápornou (-)
hodnotu korekce expozice.
Korekce expozice
Hodnota korekce expozice
Funkce snímání
3
Stiskněte tlačítko k.
• Jestliže nedojde ke stisknutí tlačítka k do několika sekund, provedený výběr se aktivuje a menu
nastavení bude skryto.
• I v případě, kdy je tlačítko spouště stisknuto bez stisknutí tlačítka k, snímek je možné pořídit
s vybranou hodnotou korekce.
• Při použití jiné hodnoty korekce expozice než 0.0 se na monitoru s příslušnou hodnotou zobrazí
symbol H.
4
Stisknutím tlačítka spouště exponujte snímek.
• Chcete-li korekci expozice vypnout, vraťte se do kroku 1 a změňte
příslušnou hodnotu na 0.0.
29m 0s
1342
C
58
Hodnota korekce expozice
• Změna hodnoty korekce expozice provedená v režimu A (Auto) zůstává uložena v paměti fotoaparátu i po jeho
vypnutí.
• Jestliže je expoziční režim nastaven na motivový program Ohňostroj (A43), korekci expozice nelze použít.
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
Výchozí nastavení
V následující části jsou popsána výchozí nastavení pro jednotlivé expoziční režimy.
• Na následující stránce pak naleznete podobné informace o motivovém programu.
Zábleskový
režim
(A54)
Expoziční režim
G (Snadný auto režim)
(A38)
1
3
4
Korekce
expozice
(A58)
Režim makro
(A57)
OFF
OFF2
0.0
Speciální efekty (A47) W
OFF
OFF
0.0
F (Inteligentní portrét)
U3
(A49)
OFF4
OFF2
0.0
A (Režim Auto)
(A51)
OFF
OFF
0.0
U
Položky U (Auto) a W (Vypnuto) mohou být zvoleny. Když je použit režim U (Auto), fotoaparát zvolí
optimální nastavení zábleskového režimu pro motivový program, který automaticky vybral.
Toto nastavení nelze změnit.
Nelze použít, pokud je Kontrola mrknutí nastaveno na možnost Zapnuto.
Nastavení nelze provést, pokud je u položky Samosp. det. úsměv nastavena možnost Vypnuto.
Funkce snímání
2
U1
Režim
Samospoušť
(A56)
• Nastavení provedené v režimu A (Auto) zůstává uloženo v paměti fotoaparátu i po jeho
vypnutí (kromě samospouště).
59
Funkce, které lze nastavit pomocí multifunkčního voliče
V následující části jsou popsána výchozí nastavení pro jednotlivé motivové programy.
Zábleskový režim
(A54)
Funkce snímání
1
2
3
4
5
6
Režim makro
(A57)
Korekce expozice
(A58)
b (A40)
V
OFF
OFF1
0.0
c (A40)
W1
OFF
OFF1
0.0
d (A40)
W1
OFF1
OFF1
0.0
e (A41)
V2
OFF
OFF1
0.0
f (A41)
V3
OFF
OFF1
0.0
Z (A41)
U
OFF
OFF1
0.0
z (A41)
U
OFF
OFF1
0.0
h (A41)
W1
OFF
OFF1
0.0
i (A42)
W1
OFF
OFF1
0.0
j (A42)
W1
OFF
OFF1
0.0
k (A42)
W
OFF
ON1
0.0
u (A43)
W1
OFF
ON1
0.0
l (A43)
W1
OFF
OFF
0.0
m (A43)
W1
OFF1
OFF1
0.01
n (A43)
W
OFF
OFF
0.0
o (A44)
X/W4
OFF
OFF1
0.0
p(A45)
W5
OFF5
OFF5
0.0
O (A46)
W1
Y6
OFF
0.0
C (A46)
W
OFF
OFF
0.0
Toto nastavení nelze změnit.
Toto nastavení nelze změnit. Zábleskový režim je napevno nastaven na doplňkový záblesk se synchronizací
s dlouhými časy závěrky a redukcí efektu červených očí.
Může se přepnout na zábleskový režim synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky s redukcí efektu
červených očí.
Když je u položky HDR nastavena hodnota Vypnuto, je zábleskový režim pevně nastaven na možnost
X (doplňkový záblesk).
Pokud je u položky HDR nastavena hodnota Zapnuto, je pro zábleskový režim pevně nastavena možnost
W (Vypnuto).
Toto nastavení nelze změnit při použití režimu Jednoduché panoráma.
Samospoušť není k dispozici. Funkce Aut. portrét dom. zvířat (A46) může být zapnuta nebo vypnuta.
C
60
Režim Samospoušť
(A56)
Funkce, které nelze použít současně
Tyto funkce nemusí být možné kombinovat s některými jinými funkcemi (A63).
Změna velikosti obrazu (režim obrazu)
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d (A11) M menu fotografování M Režim obrazu
Pomocí nastavení Režim obrazu v režimu fotografování zvolte kombinaci velikosti a kvality
snímku (míru komprese), která se použije při ukládání snímků.
Zvolte takový režim obrazu, který nejlépe odpovídá způsobu využití snímků a kapacitě vnitřní
paměti nebo paměťové karty.
S nastavením vyšších parametrů režimu obrazu rostou i rozměry, ve kterých lze snímek tisknout
nebo zobrazit, aniž by se ve zvýšené míře projevila zrnitost, klesá však počet snímků, které lze
uložit.
Nastavení režimu obrazu (kvalita a velikost obrazu)
Položka*
P 4608×3456
(výchozí
nastavení)
I 4000×3000
Popis
Snímky budou mít kvalitu vyšší než při nastavení P. Kompresní poměr je přibližně 1:4.
Dobře vyvážený poměr velikosti souboru a kvality obrazu, vhodný ve většině situací.
Kompresní poměr je přibližně 1:8.
Funkce snímání
Q 4608×3456P
R 3264×2448
L 2592×1944
M 2048×1536
Menší velikost než u P, I, R nebo L, takže lze nafotit více snímků. Kompresní
poměr je přibližně 1:8.
N 1024×768
Nastavení vhodné pro zobrazení snímků na monitoru počítače. Kompresní poměr je
přibližně 1:8.
O 640×480
Snímky vhodné k celoplošnému zobrazení na televizní obrazovce s poměrem stran
4:3 nebo k odeslání formou přílohy e-mailu. Kompresní poměr je přibližně 1:8.
g 4608×2592
Umožňuje pořizovat snímky s poměrem stran 16:9. Kompresní poměr je přibližně 1:8.
* Celkový počet zaznamenaných pixelů a počty pixelů zaznamenaných horizontálně a vertikálně.
Příklad: Q 4608×3456 = 16 megapixelů, 4608×3456 pixelů
Vrežimu fotografování a vrežimu přehrávání se na monitoru zobrazuje symbol aktuálně platného
nastavení (A6, 8).
C
Nastavení režimu obrazu
• Nastavení se použije také u ostatních expozičních režimů.
• Tuto funkci není možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které nelze
použít současně“ (A63).
61
Změna velikosti obrazu (režim obrazu)
C
Počet zbývajících snímků
V následující tabulce jsou uvedeny přibližné počty snímků, které lze uložit do interní paměti a na paměťovou kartu s
kapacitou 4 GB. Kvůli kompresi JPEG se počet zbývajících snímků liší v závislosti na kompozici snímků. Navíc se tento
počet může lišit u jednotlivých typů paměťových karet, a to dokonce i v případě, že mají uvedenou stejnou kapacitu.
Režim obrazu
Funkce snímání
62
2
Velikost výtisku2 (cm)
Q 4608×3456P
10
490
39 × 29
P 4608×3456
21
970
39 × 29
I 4000×3000
28
1280
34 × 25
R 3264×2448
42
1910
28 × 21
L 2592×1944
65
2940
22 × 16
M 2048×1536
102
4640
17 × 13
N 1024×768
334
15 000
O 640×480
593
24 100
28
1290
g 4608×2592
1
Paměťová karta1
(4 GB)
Interní paměť
(cca 83 MB)
9×7
5×4
39 × 22
Pokud zbývá 10 000 a více snímků, zobrazuje se počet zbývajících snímků „9999“.
Velikost výtisku při výstupním rozlišením 300 dpi.
Velikosti výtisku lze vypočítat vydělením počtu pixelů rozlišením tiskárny (dpi) a vynásobením výsledku
hodnotou 2,54 cm. Při stejné velikosti obrazu však budou snímky vytištěné s vyšším rozlišením menší než
uváděné velikosti a snímky vytištěné s nižším rozlišením budou větší než uváděné velikosti.
Funkce, které nelze použít současně
Některá fotografická nastavení není možné použít současně s jinými funkcemi.
Zakázaná funkce
Položka
Popis
Kontrola mrknutí (A50)
Když je u položky Kontrola mrknutí nastavena
možnost Zapnuto, není možné použít blesk.
Smile timer (A50)
Pokud je při fotografování použita funkce Smile
timer, nelze použít samospoušť.
Režim činnosti AF polí
(A52)
Pokud je při fotografování použita funkce
Sledování objektu, nelze použít samospoušť.
Režim makro
Režim činnosti AF polí
(A52)
Pokud je při fotografování použita funkce
Sledování objektu, nelze použít režim makro.
Režim obrazu
Sériové snímání (A52)
Pokud je při fotografování použita funkce Mozaika
16 snímků, pevně se nastaví možnost L (velikost
obrazu: 2560×1920 pixelů).
Sériové snímání
Samospoušť (A56)
Při použití samospouště je pevně nastavena
možnost Jednotlivé snímky.
Citlivost ISO
Sériové snímání (A52)
• Při použití nastavení Sériové snímání P nelze
použít nastavení Citlivost ISO na hodnotu
3200. Pokud je vybrána možnost Sériové
snímání P při nastavení na hodnotu 3200,
změní se toto nastavení na hodnotu 1600.
• Při fotografování s nastavením Mozaika 16
snímků se Citlivost ISO nastaví automaticky
podle jasu.
Režim autofokusu
Režim činnosti AF polí
(A52)
Pokud je při fotografování použita funkce Prior.
ostř. na obličej, Režim autofokusu se pevně
nastaví na možnost Jednorázový AF.
Sériové snímání (A52)
Pokud je při fotografování použito nastavení
Sériové snímání R, Sériové snímání P nebo BSS,
nelze provést vkopírování data.
Kontrola mrknutí (A50)
Pokud je funkce Kontrola mrknutí nastavena pro
fotografování na Zapnuto, nelze provést
vkopírování data.
Sériové snímání (A52)
Je-li při fotografování použita možnost Mozaika 16
snímků, není Detekce pohybu aktivní.
Citlivost ISO (A52)
Pokud je Citlivost ISO pevná a je nastavena jinak
než na Auto, funkce Detekce pohybu je vypnutá.
Zábleskový režim
Samospoušť
Vkopírování data
Detekce pohybu
Funkce snímání
Sériové snímání (A52)
Pokud je při fotografování použito sériové snímání,
nelze použít blesk.
63
Funkce, které nelze použít současně
Zakázaná funkce
Položka
Sériové snímání (A52)
Samosp. det. úsměv (A50)
Když je u položky Samosp. det. úsměv nastavena
možnost Zapnuto, vypne se zvuk závěrky.
Sériové snímání (A52)
Při fotografování pomocí sériového snímání je
vypnuta indikace mrknutí.
Režim činnosti AF polí
(A52)
Pokud je při fotografování použita funkce
Sledování objektu, nelze použít digitální zoom.
Sériové snímání (A52)
Pokud je při fotografování použita funkce Mozaika
16 snímků, nelze použít digitální zoom.
Nastavení zvuku
Indikace mrknutí
Digitální zoom
Popis
Při fotografování pomocí sériového snímání je
vypnut zvuk závěrky.
Funkce snímání
B
Poznámky k digitálnímu zoomu
• Digitální zoom není v závislosti na daném expozičním režimu k dispozici.
• Při použití digitálního zoomu fotoaparát zaostří na objekt ve středu záběru.
64
Použití detekce obličeje
V následujících expozičních režimech využívá fotoaparát detekci
obličeje k automatickému zaostření na lidské tváře. Detekuje-li
fotoaparát více než jeden obličej, zobrazí se dvojité ohraničení
kolem tváře, na kterou fotoaparát zaostřuje, a okolo ostatních
obličejů se zobrazí jednoduché ohraničení.
29m 0s
1342
Expoziční režim
Až 12
Až 3
Zaostřovací pole (dvojité
ohraničení)
Obličej nejblíže k fotoaparátu
Obličej nejblíže ke středu snímku
• Při výběru režimu G (Snadný auto režim) se zaostřovací pole mění v závislosti na motivovém programu, který
fotoaparát automaticky vybere.
• Pokud při použití nastavení Prior. ostř. na obličej namáčknete do poloviny spoušť, když nejsou v daném záběru
detekovány žádné tváře, fotoaparát automaticky vybere jedno nebo více z devíti zaostřovacích polí, kde se nachází
nejbližší objekt.
• Pokud není při zmáčknutí spouště do poloviční pozice v motivovém programu Portrét nebo Noční portrét
detekována žádná tvář, zaostří fotoaparát na objekt uprostřed záběru.
B
Funkce snímání
G (Snadný auto režim) (A38)
A (Režim Auto) (Režim činnosti AF
polí (A51) je Prior. ostř. na
obličej)
Portrét, motivový program Noční
portrét (A39)
Režim Inteligentní portrét (A49)
Počet obličejů, které lze
detekovat.
Poznámky k detekci obličeje
• Schopnost fotoaparátu detekovat tváře závisí na množství faktorů, například na tom, zda objekt hledí do
fotoaparátu. Fotoaparát kromě toho nemusí detekovat tváře v následujících situacích:
- při částečném zakrytí tváře slunečními brýlemi nebo jiným předmětem,
- v situacích, kdy tvář zabírá příliš velkou nebo příliš malou část záběru.
• Obsahuje-li záběr více než jeden obličej, pak tváře detekované fotoaparátem a tvář, na kterou přístroj zaostří, závisí
na mnoha různých faktorech, včetně směru natočení fotografované osoby.
• V některých ojedinělých případech, které jsou například popsány v části „Autofokus“ (A31) nemusí být objekt
zaostřen, přestože dvojitý rámeček svítí zeleně. Nemůže-li fotoaparát zaostřit, použijte „Blokování zaostření“
(A 67).
C
Prohlížení snímků pořízených pomocí detekce obličeje
• Během přehrávání fotoaparát automaticky otočí snímky podle orientace tváří, které byly detekovány v době
fotografování. (Snímky pořízené při použití nastavení Sériové snímání (A52) se neotáčí.)
• Při zvětšování snímku zobrazeného v režimu přehrávání jednotlivých snímků se po stisknutí tlačítka zoomu g (i)
fotografie zvětší uprostřed tváře, která byla detekována při fotografování (A33). (Snímky pořízené při použití
nastavení Sériové snímání (A52) se nezobrazují.)
65
Použití změkčení pleti
V následujícím režimu fotoaparát při spuštění závěrky detekuje až tři lidské tváře a před uložením
zpracuje obraz tak, aby měla pleť na obličeji měkčí barevné tóny.
• G (Snadný auto režim) (A38)
• Portrét (A40) nebo Noční portrét (A41) v motivovém programu
• Režim Inteligentní portrét (A49)
Změkčení pleti v rámci funkce Vylepšení vzhledu (A71) lze použít také na uložené snímky
následně po fotografování.
Funkce snímání
B
66
Poznámky ke změkčení pleti
• Ukládání snímků může trvat déle.
• Za některých fotografických podmínek nemusí být možné dosáhnout požadovaného změkčení pleti a toto
změkčení může být použito u oblastí snímku, na nichž nejsou žádné tváře. Pokud se nepodaří dosáhnout
požadovaných výsledků, zvolte jiný expoziční režim nebo při použití režimu inteligentního portrétu nastavte
u položky Změkčení pleti hodnotu Vypnuto a exponujte snímek znovu.
• Úroveň změkčení pleti nelze nastavit při fotografování v režimu G (snadný auto režim) ani v motivových
programech Portrét nebo Noční portrét.
Blokování zaostření
Chcete-li při použití středního zaostřovacího pole, nastaveného pro režim AF polí, zaostřit na
objekty mimo střed záběru, použijte blokaci zaostření.
Chcete-li zaostřit na objekty mimo střed záběru, když je zvolena možnost Střed u položky Režim
činnosti AF polí pro menu fotografování v režimu (A51) A (Auto), použijte níže uvedeným
způsobem blokování zaostření.
1
Fotografovaný objekt umístěte doprostřed
záběru.
29m 0s
1342
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Funkce snímání
2
• Zaostření se zablokuje a indikace aktivních
zaostřovacích polí se rozsvítí zeleně.
• Zablokuje se i expozice (expoziční paměť).
3
1/250
F3.9
1/250
F3.9
Za stálého držení tlačítka spouště stisknutého do
poloviny upravte požadovaným způsobem
kompozici záběru.
• Dbejte na to, aby zůstala zachována stejná vzdálenost mezi
přístrojem a fotografovaným objektem.
4
Pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.
67
68
Funkce přehrávání
Tato kapitola popisuje, jak vybrat určité typy snímků k přehrávání, a také některé z funkcí
dostupných při přehrávání snímků.
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Automatické třídění
4‫ޓ‬132
132
132
4‫ޓ‬132
132
132
Rychlé vylepšení
D-Lighting
Vylepšení vzhledu
Filtrové efekty
Tisková objednávka
Prezentace
Ochrana
Funkce přehrávání
Menu přehrávání
15/11/2011 15:30
0004.JPG
69
Funkce přehrávání
Výběr určitých typů snímků k přehrávání
Režim přehrávání lze změnit podle typu obrázků, které si chcete prohlédnout.
Dostupné režimy přehrávání
c Přehrát
A32
Přehrají se všechny snímky bez výběru typů snímků. Tento režim je zvolen při přepnutí z expozičního
režimu do režimu přehrávání.
E9
h Oblíbené snímky
Přehrají se pouze snímky vložené do alba. Před přepnutím do tohoto režimu je třeba do složky alba
vložit snímky (A72, E9).
E12
F Automatické třídění
Pořízené snímky jsou automaticky tříděny do kategorií jako portrét (orientace na výšku), krajina
(orientace na šířku) a videosekvence. Přehrají se pouze snímky téže kategorie.
E14
C Zobr. podle data
Přehrají se pouze snímky se stejným datem pořízení.
Přepínání mezi režimy přehrávání
Funkce přehrávání
1
Při prohlížení obrázků stiskněte tlačítko c.
• Zobrazí se obrazovka pro výběr režimu přehrávání
(menu volitelných režimů přehrávání).
2
Pomocí tlačítek H nebo I multifunkčního voliče
vyberte některý režim a poté stiskněte tlačítko k.
• Při výběru položky Přehrát se zobrazí se obrazovka přehrávání.
• Vyberete-li jinou možnost než Přehrát, zobrazí se obrazovka
výběru pro režim Oblíbené snímky, Automatické třídění nebo
Zobr. podle data.
• Chcete-li se vrátit k aktuálnímu režimu přehrávání bez přepínání
režimů přehrávání, stiskněte tlačítko c.
3
Vyberte některé album, kategorii nebo datum
fotografování a poté stiskněte tlačítko k.
•
•
•
•
70
h Další informace viz „Režim oblíbených snímků“ (E9).
F Další informace viz „Režim automatického třídění“ (E12).
C Další informace viz „Režim zobrazení podle data“ (E14).
Pro opětovný výběr režimu Oblíbené snímky, Automatické třídění
nebo Zobr. podle data opakujte postup od bodu 1.
Automatické třídění
Portréty
Jiné programy
Režim Automatické třídění
Funkce dostupné v režimu přehrávání (menu přehrávání)
Při prohlížení snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo přehrávání náhledů snímků lze konfigurovat následující
funkce stisknutím tlačítka d k zobrazení menu a následným
výběrem karty c, h, F nebo C (A11).
Položka
Menu přehrávání
Rychlé vylepšení
D-Lighting
Vylepšení vzhledu
Filtrové efekty
Tisková objednávka
Prezentace
Ochrana
Popis
A
E17
I D-Lighting1
Slouží k vytvoření kopií snímků s vylepšeným jasem a kontrastem,
s vyjasněním tmavých částí snímku.
E17
s Vylepšení vzhledu1
Slouží ke změkčení odstínů pleti na obličeji a k dosažení toho, že tváře
vypadají menší a s většíma očima.
E18
p Filtrové efekty1
Aplikujte řadu různých efektů s využitím digitálního filtru. K dispozici
jsou efekty Nastavení barev, Změkčující filtr, Selektivní barva,
Filtr typu hvězda, Rybí oko, Efekt miniatury a Odstranění
závoje.
E19
a Tisková
objednávka2
Při tisku snímků uložených na paměťové kartě pomocí tiskárny lze
využít funkci tiskové objednávky, umožňující výběr tištěných snímků a
určení počtu tištěných kopií každého snímku.
E42
b Prezentace2
Snímky uložené v interní paměti nebo na paměťové kartě se přehrají
v automatické prezentaci.
E45
d Ochrana2
Chrání vybrané snímky před nechtěným vymazáním.
E46
f Otočit snímek
Umožňuje nastavit orientaci uložených snímků pro zobrazení v režimu
E48
přehrávání.
g Malý snímek1
Vytvoří malou kopii pořízených snímků. Tato funkce se hodí k vytváření
kopií snímků pro zobrazení na webových stránkách nebo pro zaslání
E20
v příloze e-mailu.
E Zvuková poznámka
Mikrofon fotoaparátu umožňuje nahrát zvukové poznámky a připojit je
k pořízeným snímkům. Rovněž lze přehrávat a mazat zvukové
E49
poznámky.
h Kopie3
Umožňuje kopírovat snímky mezi interní pamětí a paměťovou kartou.
Funkce přehrávání
k Rychlé vylepšení1
Slouží k vytváření upravených kopií se vylepšeným kontrastem a
sytostí.
E50
71
Funkce dostupné v režimu přehrávání (menu přehrávání)
Položka
1
2
3
4
5
6
Funkce přehrávání
72
Popis
A
C Možnosti zobraz.
sekvence
Sekvenci snímků pořízených v řadě za sebou lze zobrazit jako
E51
jednotlivé snímky nebo je možné zobrazit jen klíčový snímek sekvence.
x Vybrat klíčový
snímek4
Změňte klíčový snímek řady snímků, které byly pořízeny sériově
(snímky v sekvenci E7).
E51
h Oblíbené snímky5
Slouží k výběru snímků a jejich přidání do alba.
E9
h Odstranit z
oblíbených6
Slouží k odebrání snímku z alba.
E10
Tato funkce se používá k editaci právě vybraného snímku a jeho uložení jako samostatného souboru,
nezávislého na originálním souboru. Snímky pořízené s nastavením Režim obrazu (A61)
g 4608×2592, snímky fotografované jako jednoduché panoráma a videosekvence nelze upravovat
(E15, E16). Upravené snímky již nelze v některých případech dále retušovat (E16).
Při použití režimu Zobr. podle data lze stisknutím tlačítka d na obrazovce zobrazení podle data (E14)
aplikovat stejné nastavení u všech snímků pořízených ve zvolený den.
Tuto funkci není možné vybrat v režimu oblíbených snímků, režimu automatického třídění nebo režimu
zobrazení podle data.
Při změně tohoto nastavení vyberte před zobrazením menu požadovanou sekvenci.
Tato možnost se nezobrazuje v režimu Oblíbené snímky.
Tato možnost se zobrazuje jen v režimu Oblíbené snímky.
Viz části „Úpravy snímků (statické snímky)“ (E15) a „Menu přehrávání“ (E42) v Referenční
části, kde najdete další informace o každé funkci.
Připojení fotoaparátu k televizoru, počítači nebo tiskárně
Díky připojení fotoaparátu k televizoru, počítači nebo tiskárně si můžete své snímky a
videosekvence ještě lépe vychutnat.
• Před připojením fotoaparátu k externímu zařízení se ujistěte, že je zbývající kapacita baterie
dostatečná, a fotoaparát vypněte. Informace o způsobech připojení a následujících úkonech
naleznete kromě tohoto dokumentu i v dokumentaci dodané s příslušným zařízením.
Minikonektor HDMI (typ C)
Konektor USB/Výstupní A/V konektor
Jak otevřít krytku prostoru pro baterii/
slotu pro paměťovou kartu (A18)
Zastrčte zástrčku rovně.
Prohlížení snímků na televizoru
E22
Prohlížení a uspořádávání snímků na počítači
A74
Přenesete-li snímky do počítače, můžete kromě přehrávání snímků a videosekvencí
provádět i jednoduché retušování a správu obrazových dat.
Způsob připojení: Propojte fotoaparát se vstupním portem USB pomocí přiloženého
USB kabelu UC-E6.
• Než se připojíte k počítači, nainstalujte si do počítače aplikaci ViewNX 2
z přiloženého Instalačni disk CD programu ViewNX 2. Viz A76, kde najdete další
informace o používání Instalačni disk CD programu ViewNX 2 a o přenosu snímků
do počítače.
Tisk obrázků bez použití počítače
Funkce přehrávání
Snímky a videosekvence uložené ve fotoaparátu si můžete prohlížet na televizoru.
Způsob připojení: Připojte video a audio zástrčky přiloženého audio video kabelu
EG-CP16 do vstupních zdířek televize. Popřípadě připojte běžně dostupný HDMI
kabel (Typ C) do vstupního konektoru HDMI v televizi.
E24
Připojíte-li fotoaparát k tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, můžete
snímky vytisknout bez použití počítače.
Způsob připojení: Propojte fotoaparát přímo se vstupním portem USB pomocí
přiloženého USB kabelu UC-E6.
73
Použití programu ViewNX 2
ViewNX 2 je softwarový balíček typu „vše v jednom“, umožňující přenos, prohlížení, úpravy a
sdílení snímků.
Instalace aplikace ViewNX 2 pomocí disku Instalační disk CD programu ViewNX 2.
Váš nástroj pro práci se snímky
ViewNX 2™
Instalace ViewNX 2
Funkce přehrávání
• Je nutné internetové připojení.
Kompatibilní operační systémy
Windows
• Windows 7 – edice Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate
• Windows Vista – edice Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service
Pack 2)
• Windows XP – edice Home Edition/Professional (Service Pack 3)
Macintosh
• Mac OS X (verze 10.5.8, 10.6.7)
Nejnovější informace o kompatibilitě operačních systémů naleznete na webových stránkách
společnosti Nikon.
1
Zapněte počítač a vložte Instalační disk CD programu ViewNX 2 do jednotky
CD-ROM.
• Mac OS: Když se objeví okno ViewNX 2, klikněte dvakrát na ikonu Welcome (Vítejte).
74
Použití programu ViewNX 2
2
V dialogu výběru jazyka zvolte požadovaný jazyk, čímž otevřete instalační okno.
• Není-li požadovaný jazyk k dispozici, klepněte na tlačítko Region Selection (Výběr oblasti), vyberte
jinou oblast a poté zvolte požadovaný jazyk. (Tlačítko Region Selection (Výběr oblasti) není v
evropské verzi dostupné.)
• Kliknutím na Next (Další) se zobrazí instalační okno.
3
Spusťte instalační program.
4
Proveďte stažení softwaru.
• Když se zobrazí okno Software Download, klikněte na položku Souhlasím - zahájit stahování.
• Nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.
5
Funkce přehrávání
• Doporučujeme vám, abyste v instalačním okně klepli na tlačítko Installation Guide (Instalační
návod) a ještě před instalací aplikace ViewNX 2 se seznámili s nápovědou k instalaci a systémovými
požadavky.
• V instalačním okně klepněte na tlačítko Typical Installation (Recommended) (Typická instalace
(doporučeno)).
Po zobrazení okna oznamujícího dokončení instalace ukončete instalační program.
• Windows: Klepněte na tlačítko Yes (Ano).
• Mac OS: Klepněte na tlačítko OK.
Proběhne instalace následujícího softwaru:
• ViewNX 2 (Sestává ze tří níže uvedených modulů.)
- Nikon Transfer 2: umožňující přenos snímků do počítače
- ViewNX 2: umožňující prohlížení, úpravy a tisk přenesených obrázků
- Nikon Movie Editor (Editor videosekvencí): pro základní úpravy přenesených snímků
• Panorama Maker 5 (pro vytvoření jediné panoramatické fotografie na základě série snímků
pořízených v motivovém programu Panorama s asistencí)
• QuickTime (jen Windows)
6
Vyjměte Instalační disk CD programu ViewNX 2 z jednotky CD-ROM.
75
Použití programu ViewNX 2
Přenos snímků do počítače
1
Vyberte způsob kopírování snímků do počítače.
Zvolte jednu z těchto metod:
• Přímé propojení kabelem USB: Vypněte fotoaparát a ujistěte se, že je v něm vložena paměťová
karta. Propojte fotoaparát s počítačem pomocí dodaného kabelu USB UC-E6 a poté fotoaparát
zapněte.
Funkce přehrávání
• Slot pro kartu SD: Pokud je počítač vybaven slotem pro kartu SD, můžete tuto kartu vložit přímo do
něj.
• Čtečka karet SD: K počítači připojte čtečku paměťových karet (k dostání zvlášť od jiných výrobců) a
vložte do ní paměťovou kartu.
Když se zobrazí výzva k výběru programu, zvolte aplikaci Nikon Transfer 2.
• Při použití systému Windows 7
Pokud se zobrazí dialog na obrázku vpravo,
vyberte pomocí níže uvedených kroků program
Nikon Transfer 2.
1 Objeví se dialog pro výběr programu; vyberte
položku Import pictures and videos (Import
obrázkť a videosekvencí) a klikněte na OK.
2 Poklepejte na tlačítko Import File (Importovat soubor).
Jestliže se na paměťové kartě nachází velký počet snímků, spuštění aplikace Nikon Transfer 2 může chvíli
trvat. Vyčkejte na spuštění programu Nikon Transfer 2.
B
76
Připojení USB kabelu
Pokud je fotoaparát připojen do počítače prostřednictvím USB rozbočovače, nemusí být připojení rozpoznáno.
Použití programu ViewNX 2
2
Proveďte přenos snímků do počítače.
• Zkontrolujte, zda se název připojeného fotoaparátu nebo výměnného disku zobrazil na panelu
„Source“ (Zdroj) programu Nikon Transfer 2 v oblasti „Options“ (Možnosti) (1).
• Klepněte na tlačítko Start Transfer (Spustit přenos) (2).
1
2
• Při výchozím nastavení budou všechny snímky z paměťové karty zkopírovány do počítače.
3
Ukončete připojení.
Prohlížení snímků
Spusťte program ViewNX 2.
Funkce přehrávání
• Je-li fotoaparát připojený k počítači, vypněte fotoaparát a odpojte USB kabel. Jestliže používáte
čtečku karet nebo slot karet, zvolte odpovídající akci v operačním systému počítače pro odpojení
vyměnitelného disku, který odpovídá paměťové kartě, a poté vyjmete kartu ze čtečky karet nebo ze
slotu karet.
• Po dokončení přenosu se snímky zobrazí v programu
ViewNX 2.
• Více informací o používání programu ViewNX 2 naleznete
v online nápovědě.
C
Manuální spuštění programu ViewNX 2
• Windows: Poklepejte na zástupce aplikace ViewNX 2 na pracovní ploše.
• Mac OS: Klepněte na ikonu ViewNX 2 v doku.
77
Použití programu ViewNX 2
Retušování fotografií
Klepněte na tlačítko Edit (Úpravy) na nástrojové liště programu ViewNX 2.
Funkce úprav snímků zahrnují nastavení kontrastu, úpravu ostrosti a ořezávání.
Upravování videosekvencí
Klepněte na tlačítko Movie Editor (Editor videosekvencí) na nástrojové liště programu ViewNX 2.
Funkce úprav videosekvencí zahrnují možnost odstranit nežádoucí scény.
Tisk snímků
Funkce přehrávání
Klepněte na tlačítko Print (Tisk) na nástrojové liště programu ViewNX 2.
Zobrazí se dialog, prostřednictvím kterého budete moci vytisknout snímky na tiskárně připojené
k počítači.
78
Nahrávání a přehrávání
videosekvencí
Po stisknutí tlačítka b (záznam videosekvence D) můžete nahrávat videosekvence.
29m 9s
9
7m23s
Chcete-li videosekvenci přehrát, stiskněte v režimu přehrávání tlačítko k.
10m16s
7m42s
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
15/11/2011 15:30
0004.MOV
79
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
Záznam videosekvencí
Po stisknutí tlačítka b (záznam videosekvence e) můžete nahrávat videosekvence.
Barevné tóny, vyvážení bílé barvy i další nastavení jsou stejná při nahrávání videosekvencí jako při
pořizování statických snímků.
1
Zapněte fotoaparát a zobrazte obrazovku
fotografování.
• Ikona možností videa udává typ zaznamenané videosekvence.
Výchozí nastavení je d HD 1080pP (1920×1080)
(A83).
• Při nahrávání videosekvencí je obrazový úhel (tzn. oblast
viditelná na snímku) menší než v případě statických snímků. Když
je u položky Info o snímku (A94) použito nastavení Rám.
videa+auto. info, můžete si ještě před nahráváním
videosekvence ověřit oblast viditelnou na snímku.
* Maximální délka videa uvedená na obrázku se liší od aktuální
hodnoty.
2
Možnosti videa
29m 0s
1342
Maximální délka videa*
Stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvencí) spustíte nahrávání videa..
• Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru. Během
nahrávání se nezobrazují zaostřovací pole.
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
• Při nahrávání s využitím možností videa s poměrem
stran 16:9 (například Možnosti videa je d HD 1080pP
(1920×1080)) se zobrazení monitoru změní na poměr stran 16:9
(videosekvence se nahrává v rozsahu zobrazeném na obrazovce
vpravo).
• Na monitoru se zobrazuje přibližná zbývající délka videosekvence
Při ukládání dat do interní paměti se zobrazuje symbol C.
• Po pořízení maximální délky videa se nahrávání automaticky
zastaví.
7m23s
3
Opětovným stisknutím tlačítka b (e (záznam videosekvencí) se nahrávání
ukončí.
B
Poznámka k ukládání videosekvencí
Nahraná videosekvence není celá zaznamenána do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu, dokud se zobrazení na
monitoru nevrátí na obrazovku fotografování. Neotevírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru
pro baterii. Vyjmutí paměťové karty nebo baterie, když probíhá záznam videosekvence, může vést ke ztrátě dat videa
a poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.
C
80
Akční ovládání
Je-li položka Funkce akčního tlačítka v menu nastavení (A94) nastavená na Akční ovládání (A13),
videosekvence je možné nahrávat pomocí akčního ovládání.
Záznam videosekvencí
B
Poznámky k záznamu videosekvencí
• Pro ukládání videosekvencí na paměťovou kartu se doporučuje paměťová karta s třídou rychlosti SD 6 nebo vyšší
(A21). Pokud je přenosová rychlost karty nízká, záznam videosekvence může být nečekaně ukončen.
• Používání digitálního zoomu má za následek zhoršení kvality obrazu. Pokud zahájíte záznam videa bez použití
digitálního zoomu a ponecháte stisknuté tlačítko zoomu g, zvětšení se zastaví na maximálním faktoru optického
zvětšení. Digitální zoom spustíte uvolněním tlačítka zoomu a opětovným stisknutím tlačítka g. Jakmile záznam
skončí, digitální zoom se vypne.
• Může dojít k zaznamenání zvuku zoomu, autofokusu, redukce vibrací nebo ovládání clony při změně jasu.
• Během nahrávání videosekvencí se na monitoru někdy mohou objevit následující úkazy. Tyto jevy se uloží do
nahrané videosekvence.
- Při osvětlení zářivkou, rtuťovou výbojkou nebo sodíkovou lampou se mohou na snímcích objevit pruhy.
- Může dojít ke zkreslení objektů, které se v záběru rychle pohybují ze strany na stranu, jako například vlaků nebo
aut.
- Při sledování scény fotoaparátem (panorámování) může dojít ke zkreslení celého záběru videosekvence.
- Při pohybu fotoaparátu mohou vznikat paobrazy, které za sebou zanechávají světelné zdroje či jiné jasné
plochy.
B
Poznámky k autofokusu
B
Poznámky k teplotě fotoaparátu
• Při dlouhodobém nahrávání videosekvencí nebo při používání fotoaparátu v prostředí s vysokou teplotou se přístroj
může zahřívat.
• Když během záznamu videa dojde k extrémnímu zvýšení teploty uvnitř
fotoaparátu, nahrávání se po 30 sekundách automaticky zastaví. Zbývající čas
nahrávání (B30 s) se zobrazuje na monitoru. Za 5 sekund po automatickém
zastavení nahrávání videa se fotoaparát vypne.
Nechejte fotoaparát vypnutý, dokud vnitřek přístroje nevychladne, a poté jej
můžete znovu používat.
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
• Jestliže je Režim autofokusu (A83) v menu videosekvencí nastaven na hodnotu A Jednorázový AF
(výchozí nastavení), při stisknutí tlačítka b (e záznam videosekvence) se zablokuje zaostření za účelem zahájení
záznamu videosekvence.
• Autofokus nemusí pracovat očekávaným způsobem (A31). Pokud by k tomu došlo, vyzkoušejte následující:
1. Před nahráváním nastavte Režim autofokusu v menu videa na možnost A Jednorázový AF (výchozí
nastavení).
2. Umístěte do středu obrazovky jiný objekt ve stejné vzdálenosti. Stiskem tlačítka b (e záznam videosekvence)
spusťte nahrávání videosekvence a změňte kompozici.
7m23s
81
Záznam videosekvencí
C
Maximální délka videosekvence
Možnosti videosekvencí (A83)
Interní paměť
(přibl. 83 MB)
Paměťová karta
(4 GB)*
d HD 1080pP (1920×1080)
50 s
35 min
e HD 1080p (1920×1080)
58 s
40 min
1 min 18 s
55 min
29 s
20 min
3 min 53 s
2 h 55 min
f HD 720p (1280×720)
p
iFrame 540 (960×540)
g VGA (640×480)
Všechny údaje jsou přibližné. Maximální délka videa se liší podle typu paměťové karty a přenosové rychlosti
nahrávaného videa.
* Maximální délka jedné videosekvence je 4 GB nebo 29 minut, a to i v případě, že je na paměťové kartě dostatek
volného místa. Při natáčení se zobrazuje maximální zbývající doba záznamu jedné videosekvence.
C
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
82
Funkce dostupné v režimu záznamu videosekvencí
• Při záznamu videa se rovněž používá korekce expozice a nastavení Vyvážení bílé barvy v menu fotografování
(A51). Při aktivaci režimu makro lze pořizovat videosekvence zachycující předměty, které jsou blíže fotoaparátu.
Před spuštěním nahrávání videa ověřte příslušná nastavení.
• Je možné použít samospoušť (A56). Pokud je nastavena samospoušť a je stisknuto tlačítko b (e záznam
videosekvence), fotoaparát spustí natáčení videosekvence po deseti nebo dvou sekundách.
• Nedojde k odpálení záblesku.
• Před zahájením nahrávání videa zobrazte stisknutím tlačítka d kartu e (video) a nastavte hodnoty v menu
videa (A83).
C
Záznam HS (vysokorychlostních) videosekvencí
Když je u položky Možnosti videa v menu videa nastavena hodnota k HS 240 obr./s (320×240),
h HS 120 obr./s (640×480), i HS 60 obr./s (1280×720) nebo j HS 15 obr./s (1920×1080), je
možné nahrávat videosekvence, které lze přehrávat jako zrychlený nebo zpomalený záznam (E54).
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
Záznam videosekvencí
Změna nastavení nahrávání videosekvencí (menu videa)
Změnit lze nastavení následujících položek.
Video
Možnosti videa
Otevřít jako záznam HS
Režim autofokusu
Pomocné světlo pro video
Redukce hluku větru
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta D (A11)
Položka
Popis
A
Otevřít jako záznam
HS
Při výběru hodnoty Zapnuto (výchozí nastavení) probíhá od začátku
záznamu HS videosekvencí nahrávání zpomalených nebo zrychlených
videosekvencí.
E53
Režim autofokusu
Slouží k výběru nastavení způsobu zaostřování při nahrávání videa
normální rychlostí.
Je možné vybrat možnost Jednorázový AF (výchozí nastavení), kdy je
zaostření po zahájení nahrávání zablokované, nebo Nepřetržitý AF,
kdy fotoaparát průběžně zaostřuje během nahrávání videosekvence.
Při volbě možnosti Nepřetržitý AF může být v nahraných
videosekvencích slyšet zvuk zaostřování fotoaparátu. Pokud nechcete,
aby se nahrál zvuk zaostřování fotoaparátu, zvolte možnost
Jednorázový AF.
E56
Pomocné světlo pro
video
Při výběru možnosti Zapnuto se zapne pomocné světlo pro nahrávání
videosekvencí na tmavých místech. Výchozí nastavení je Vypnuto.
E56
Redukce hluku větru
Slouží k nastavení, zda se má v průběhu záznamu videosekvence
redukovat hluk větru. V průběhu přehrávání mohou kromě hluku větru
rušit poslech také jiné zvuky. Výchozí nastavení je Vypnuto.
E56
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
Možnosti videa
Slouží k výběru typu nahrávané videosekvence. Výchozí nastavení je
d HD 1080pP (1920×1080).
• Videosekvence normální rychlosti: Při výběru možnosti
p iFrame 540 (960×540) lze videosekvence zaznamenat ve
formátu podporovaném společností Apple Inc.
• HS videosekvence: Při výběru možnosti k HS 240 obr./s (320×240),
h HS 120 obr./s (640×480) nebo
E52
i HS 60 obr./s (1280×720) je možné nahrávat videosekvence,
které lze přehrávat jako zpomalený záznam. Při výběru možnosti
j HS 15 obr./s (1920×1080) je možné nahrávat
videosekvence, které lze přehrávat jako zrychlený záznam.
Při každém stisknutí tlačítka k se fotoaparát přepne mezi nahráváním
normální rychlostí a nahráváním HS videosekvencí.
83
Přehrávání videosekvencí
1
Stiskněte tlačítko c (přehrávání) pro aktivaci režimu
přehrávání.
15/11/2011 15:30
0004.MOV
• K výběru videosekvence použijte multifunkční volič.
• Videosekvence rozpoznáte podle symbolu možností videa
(A82, 83).
10m16s
2
Stiskem tlačítka k se spustí přehrávání videosekvence.
Nastavení hlasitosti
Pozastavení
Při přehrávání použijte tlačítko zoomu g nebo f (A3).
Operace během přehrávání
V horní části monitoru se zobrazí ovládací prvky přehrávání.
Pomocí tlačítek multifunkčního voliče J nebo K vyberete
ovládací prvek přehrávání a stisknutím tlačítka k poté aktivujete
vybranou operaci. Můžete provádět následující operace.
Chcete-li
Použijte
7m42s
Během
přehrávání
Popis
Nahrávání a přehrávání videosekvencí
Převinout zpět
A
Video lze rychle převinout zpět pomocí tlačítka k.
Posun vpřed
B
Video lze rychle převinout dopředu pomocí tlačítka k.
Pozastavit
Konec
E
G
Indikace
hlasitosti
Při pozastaveném přehrávání je možné pomocí ovládacích prvků
přehrávání, umístěných v horní části monitoru, provádět následující
operace:
Převinutí videosekvence o jeden snímek zpět Nepřetržité převíjení
C
zpět spustíte stisknutím a přidržením tlačítka k.
Převinutí videosekvence o jeden snímek vpřed Nepřetržité
D
převíjení vpřed spustíte stisknutím a přidržením tlačítka k.
I
Vyjmutí a uložení pouze požadovaných částí videa (E30)
F
Obnovení přehrávání
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků
Chcete-li odstranit některou videosekvenci, vyberte ji v režimu přehrávání jednotlivých snímků
(A32) nebo v režimu zobrazení náhledů (A33) a stiskněte tlačítko l (A34).
B
84
Poznámka k přehrávání videosekvencí
Videosekvence pořízené fotoaparátem jiným než COOLPIX AW100 nelze přehrávat.
Použití systému GPS/
Zobrazení map
Tato kapitola popisuje, jak pomocí GPS zaznamenat na snímek informace o poloze a jak zobrazit
aktuální polohu a místo pořízení snímku na obrazovce s využitím interních mapových dat
fotoaparátu.
500km
Použití systému GPS/Zobrazení map
85
Použití systému GPS/Zobrazení map
Zahájení záznamu dat GPS
Globální polohovací systém (GPS) je satelitní navigační systém, který využívá
elektromagnetických vln sítě družic GPS, umístěných na oběžné dráze. Umožňuje uživatelům
určit svou polohu kdekoli na Zemi. Interní zařízení GPS fotoaparátu přijímá signály z družic GPS,
zjišťuje čas a provádí výpočty aktuální polohy.
Tento výpočet polohy se označuje jako polohování.
Do pořizovaných snímků lze zaznamenat informace o poloze (zeměpisnou šířku a délku).
Chcete-li spustit zaznamenávání informací o poloze, zvolte v části Možnosti GPS položku
Záznam dat GPS.
Zobrazte obrazovku fotografování M Stiskem akčního tlačítka zobrazte mapu* (A13) M tlačítko d
(A11) M Možnosti GPS M Záznam dat GPS
* Aby se po stisknutí příslušného akčního tlačítka zobrazila mapa, nastavte u položky Funkce akčního
tlačítka v menu nastavení (A94) možnost Zobrazení mapy.
Při nastavení hodnoty Zapnuto proběhne příjem signálu z družice systému GPS a spustí se
polohování.
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
• Když začínáte přijímat signály z GPS družic, pracujte v otevřeném prostoru.
• Nastavte datum a čas na fotoaparátu, není-li toto nastavení provedeno před použitím funkce
GPS (A24). Funkce typu vytváření protokolu nelze použít, jestliže není provedeno nastavení
data a času.
C
Použití systému GPS/Zobrazení map
86
Indikace příjmu signálu GPS a informace o bodech zájmu (POI)
• Příjem signálu GPS lze kontrolovat na obrazovce fotografování (A6).
- n: Probíhá příjem signálu ze čtyř nebo více družic a určování polohy.
Informace o poloze se zaznamenají na snímek.
- o: Probíhá příjem signálu ze tří družic a určování polohy. Informace
o poloze se zaznamenají na snímek.
- z: Probíhá příjem signálu z družice, nelze však provést určení polohy. Na
snímek nebudou zaznamenány informace o poloze.
- y: Nelze zachytit signál z družice, určení polohy není možné. Na snímek
nebudou zaznamenány informace o poloze.
Příjem signálu GPS
29m 0s
1342
Informace o bodech zájmu
• Když je u položky Zobrazit POI v části Body zájmu (POI) menu mapy
(POI)
(A90) nastavena možnost Zapnuto, zobrazují se informace o bodech
zájmu (POI). Informace o bodech zájmu zobrazují názvy nejbližších
význačných míst (zařízení) a další podrobnosti.
• V závislosti na úrovni nastavení u položky Úroveň detailť v části Body zájmu (POI) se může zobrazit „----“. Názvy
některých význačných bodů také možná nebudou registrovány, případně mohou být odlišné.
• Chcete-li na snímek zaznamenat informace o bodech zájmu, nastavte u položky Zahrnout POI v části Body zájmu
(POI) možnost Zapnuto.
Zahájení záznamu dat GPS
B
Poznámky k funkci GPS
C
Snímky se zaznamenanými informacemi o poloze
• Při přehrávání obrázků se zaznamenanými informacemi o poloze se zobrazí ikona z (A8).
• Informace o poloze zaznamenané ve snímku lze po přenesení snímku do počítače vyhledat na mapě pomocí
programu ViewNX 2 (A74).
• Skutečné místo pořízení snímku se může od údajů GPS zaznamenaných ve snímku lišit kvůli rozdílné míře přesnosti
takto získaných informací o poloze a použitého geodetického systému.
Použití systému GPS/Zobrazení map
• Při prvním polohování nebo když nebylo možné provést polohování po dobu asi dvou hodin, případně po výměně
baterie, potrvá několik minut, než budou získány informace o poloze.
• Polohy družic GPS se stále mění. V závislosti na vaší poloze a čase nebudete možná schopni určit polohu nebo to
nějakou dobu potrvá. Chcete-li využívat funkci GPS, používejte fotoaparát co nejvíce v otevřeném prostoru. Příjem
signálu se zlepší, bude-li anténa GPS (A2) směřovat k obloze.
• Pokud je třeba fotoaparát vypnout při pobytu v letadle nebo nemocnici, nastavte u položky Záznam dat GPS
možnost Vypnuto.
• Na následujících místech jsou signály přerušeny nebo odráženy, takže polohování nemusí být možné nebo přesné.
- v budovách a sklepech budov
- mezi výškovými budovami
- pod nadjezdy a nadchody
- v tunelech
- v blízkosti elektrických vedení vysokého napětí
- mezi skupinami stromů
- pod vodou
• Použití mobilního telefonu v pásmu 1,5 GHz poblíž tohoto fotoaparátu může narušit snímání polohy.
• Když provádíte snímání polohy tímto fotoaparátem, neumísťujte jej do kovového obalu. Polohování nelze provést,
jestliže je fotoaparát pokryt kovovými materiály.
• Tam, kde se signály z družice GPS výrazně liší, může docházet k odchylkám v řádu až několika stovek metrů.
• Při zjišťování polohy si buďte vědomi vlivu okolí.
• Jestliže je položka Záznam dat GPS nastavena na Zapnuto a fotoaparát je vypnutý, snímání polohy bude
prováděno každých 30 minut po dobu až šesti hodin. Jestliže určení polohy není možné, snímání polohy se bude
provádět každých 15 minut po dobu až jedné hodiny. Určování polohy bude zrušeno, když jej nebude po třech
minutách možné provést.
• Datum a čas vnitřních hodin fotoaparátu v době fotografování se zaznamenává v datu a čase záznamu indikátorů
zobrazených na fotoaparátu během přehrávání. Čas získaný v informacích o poloze a zaznamenaný na obrázcích
nebude zobrazen na fotoaparátu.
• Informace o poloze budou zaznamenány v prvním z řady snímků, provedených pomocí sériového snímání.
• Geodetický systém pro funkci GPS tohoto fotoaparátu využívá systém WGS 84 (Světový geodetický systém 1984).
87
Zobrazení map
Aktuální polohu nebo místo pořízení snímku lze zobrazit na
obrazovce s využitím interních mapových dat fotoaparátu.
Chcete-li zobrazit mapu, stiskněte akční tlačítko v expozičním
režimu nebo v režimu přehrávání.
Při používání expozičního režimu
Chcete-li na obrazovce zobrazit aktuální polohu, stiskněte akční
Měřítko
tlačítko v expozičním režimu, když je u položky Záznam dat GPS
v části Možnosti GPS menu mapy nastavena hodnota Zapnuto.
• K úpravě měřítka mapy použijte tlačítko zoomu (f (h)/
g (i)).
Příjem signálu GPS
500km
Aktuální
poloha
Název lokality
(A86)
Při používání režimu přehrávání
Místo pořízení snímku se zobrazí, když je při zobrazení fotografie Měřítko
z zvolen režim přehrávání jednotlivých snímků a stisknuto akční
tlačítko.
• K úpravě měřítka mapy použijte tlačítko zoomu (f (h)/
g (i)).
• Chcete-li posunout zobrazení mapy, stiskněte tlačítko
multifunkčního voliče H, I, J nebo K.
500km
Použití systému GPS/Zobrazení map
88
Název lokality
(A86)
• Když je stisknuto tlačítko k, je možné vybrat jiný snímek.
V zobrazení náhledů se zobrazují pouze snímky se
zaznamenanými informacemi o poloze.
• Místo a hrubý směr fotografování snímku udává ikona C
(C označuje sever) a zvolený obrázek je zvýrazněn žlutou
barvou.
• K výběru snímku použijte tlačítko multifunkčního voliče J
nebo K.
• Chcete-li snímek zvětšit, stiskněte tlačítko zoomu g (i). Pro
návrat k zobrazení mapy stiskněte tlačítko f (h).
Místo a směr
fotografování snímku
500km
Zobrazení náhledů
Zobrazení map
B
Zobrazení map
• Zobrazení mapy nelze otáčet. Dostupné je jen zobrazení orientované horní částí k severu (horní část obrazovky
udává sever).
• Měřítko zobrazení map se může lišit v závislosti na zemi, kde je daná mapa zobrazena.
• V expozičním režimu, když je u položky Záznam dat GPS v části Možnosti GPS menu mapy nastavena hodnota
Vypnuto, nebo když nebylo možné provést polohování, se zobrazuje mapa světa vystředěná na oblast, která byla
nastavena v poli Časové pásmo části Časové pásmo a datum v menu nastavení (A94).
• Nejsou-li na přehrávaném snímku zaznamenány informace o poloze, nelze mapu zobrazit.
C
Akční ovládání
Když je u položky Funkce akčního tlačítka v menu nastavení (A94) použita možnost Akční ovládání, je možné
zobrazit mapu pomocí akčního ovládání (A13).
Použití systému GPS/Zobrazení map
89
Změna nastavení GPS nebo elektronického kompasu (menu mapy)
V režimu zobrazení map lze změnit nastavení následujících
možností.
Menu mapy
Možnosti GPS
Jednotky vzdálenosti
Výpočet vzdálenosti
Body zájmu (POI)
Tvorba protokolu
Zobrazení protokolu
Elektronický kompas
Stiskněte akční tlačítko (zobrazení mapy, A13) M tlačítko d M karta U (A11)
Položka
Použití systému GPS/Zobrazení map
90
Popis
A
Možnosti GPS
Záznam dat GPS: Při nastavení na hodnotu Zapnuto proběhne
příjem signálu z družice systému GPS a spustí se polohování
(A86). Výchozí nastavení je Vypnuto.
Synchronizovat: Signál z družice GPS se používá k nastavení
data a času interních hodin fotoaparátu (jen když je u položky
E57
Záznam dat GPS v části Možnosti GPS menu mapy nastavena
hodnota Zapnuto).
Aktualiz. souboru A-GPS: Soubor A-GPS (asistenční GPS) se
aktualizuje pomocí paměťové karty. Použití nejnovějšího souboru
A-GPS může zkrátit čas potřebný k získání informací o poloze.
Jednotky vzdálenosti
Jako jednotky vzdálenosti použité u zobrazení mapy lze zvolit
km (m) (kilometry (metry)) (výchozí nastavení) nebo mi (yd)
(míle (stopy)).
E58
Výpočet vzdálenosti
Proveďte výpočet lineární vzdálenosti z aktuální lokality k místu
pořízení snímku (jen když je u položky Záznam dat GPS v části
Možnosti GPS nabídky mapy nastavena hodnota Zapnuto)
nebo mezi místy pořízení snímků (pouze při použití režimu
přehrávání).
E59
Změna nastavení GPS nebo elektronického kompasu (menu mapy)
Položka
Popis
A
Body zájmu (POI)
Proveďte nastavení POI (body zájmu, informace o názvech lokalit).
Zahrnout POI: Při nastavení možnosti Zapnuto se do
pořizovaných snímků zaznamenají informace o názvu lokality.
Výchozí nastavení je Vypnuto.
Zobrazit POI: Při nastavení hodnoty Zapnuto se na obrazovce
fotografování nebo přehrávání zobrazují informace o názvu
lokality. Výchozí nastavení je Vypnuto.
E60
Úroveň detailť: Nastavte úroveň zobrazení informací týkajících
se názvu dané lokality. Při vyšší úrovni zobrazení budou uvedeny
podrobnější regionální informace, v případě nižší úrovně
zobrazení budou uvedeny informace o rozsáhlejší oblasti (jako
třeba názvy zemí).
Upravit POI: Úroveň informací o názvu lokality zaznamenaných
u snímku lze změnit a regionální informace lze odstranit.
Tvorba protokolu
Když začne záznam protokolu, zaznamenávají se po určitou dobu
naměřené informace sledování polohy, než uplyne nastavený čas
(pouze při nastavení položky Záznam dat GPS v části Možnosti E61
GPS menu mapy na hodnotu Zapnuto).
• Aby bylo možné data protokolu zobrazit, uložte je na
paměťovou kartu.
Zobrazení protokolu
Zobrazte zaznamenaná data protokolu na mapě za účelem
kontroly trasy svého pohybu.
E63
Elektronický kompas
E64
Použití systému GPS/Zobrazení map
Zobrazení kompasu: Při nastavení hodnoty Zapnuto se na
obrazovce fotografování zobrazuje kompas. Výchozí nastavení je
Vypnuto.
Korekce kompasu: Provede korekci kompasu při nesprávném
zobrazení jeho směru. Pohybujte fotoaparátem tak, abyste s ním
ve vzduchu opisovali číslici osm, a přitom jej rotací zápěstí
natáčejte dopředu a dozadu, ze strany na stranu nebo nahoru a
dolů.
91
92
Obecné nastavení fotoaparátu
Tato kapitola popisuje různá nastavení, která lze vybírat v menu nastavení z.
Nastavení
29m 0s
1 3 4 21 3 4 2
Uvítací obrazovka
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Vkopírování data
Redukce vibrací
Detekce pohybu
Pomoc. světlo AF
Obecné nastavení fotoaparátu
• Další informace o používání menu fotoaparátu uvádí část „Použití menu (tlačítko d)“
(A11).
• Další podrobnosti o každém nastavení najdete v „Menu nastavení“ v referenční části (E66).
93
Obecné nastavení fotoaparátu
Menu nastavení
Stiskněte tlačítko d M na kartě z (nastavení) (A11).
Na obrazovce menu vyberte kartu z za účelem zobrazení menu
nastavení, kde můžete změnit následující nastavení.
Položka
Obecné nastavení fotoaparátu
94
Nastavení
Uvítací obrazovka
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Vkopírování data
Redukce vibrací
Detekce pohybu
Pomoc. světlo AF
Popis
A
Uvítací obrazovka
Vyberte obrázek, který se objeví jako uvítací obrazovka při zapnutí
fotoaparátu. Při výběru možnosti COOLPIX se zobrazí logo
COOLPIX. Vyberte položku Vybrat snímek, pokud chcete jako
E66
uvítací obrazovku fotoaparátu použít obrázek. Výchozí nastavení
je Žádná.
Časové pásmo a datum
Slouží k nastavení údajů v souvislosti s datem časem fotoaparátu.
Nastavení Časové pásmo umožňuje zadat časové pásmo, kde je
fotoaparát převážně používán, a dále případný letní čas. Jestliže
E67
se vybere cíl cesty x, fotoaparát automaticky vypočte časový
posun mezi cílem cesty a domácím časovým pásmem w a uloží
obrázky s údaji o datu a čase pro daný cíl cesty.
Nastavení monitoru
V části Info o snímku vyberte typ informací, které se budou
zobrazovat na monitoru v expozičním režimu a v režimu
přehrávání. Při výběru možnosti Pom. mřížka+auto. info se při
fotografování bude zobrazovat pomocná mřížka, usnadňující
kompozici snímku. Proveďte také nastavení kontrolního
zobrazování snímku po vyfotografování a jasu obrazovky.
Vkopírování data
Slouží ke vkopírování data a času pořízení snímku do snímků
v době jejich pořízení. Výchozí nastavení je Vypnuto.
• Datum nelze vkopírovat, pokud je motivový program nastaven
E72
na možnost Sport, Muzeum, Protisvětlo s položkou HDR
nastavenou na Zapnuto, Panoráma, Portrét domác. zvířat
s režimem Sériové snímání nebo při nahrávání
videosekvencí.
Redukce vibrací
Slouží ke snížení rozmazání snímku způsobeného chvěním
fotoaparátu při fotografování. Výchozí nastavení je Zapnuto.
• Jestliže pro stabilizaci fotoaparátu používáte stativ, nastavte
u této funkce hodnotu Vypnuto, aby se zamezilo jejímu
nesprávnému fungování.
E70
E73
Menu nastavení
Položka
Popis
A
Pomoc. světlo AF
Pokud zvolíte nastavení Auto (výchozí nastavení), rozsvítí se ve
tmavém prostředí pomocné světlo AF (A31), usnadňující
zaostření fotoaparátu.
• Dosah reflektoru je přibližně 3,5 m při nejkratší ohniskové
E75
vzdálenosti a přibližně 2,0 m při nejdelší ohniskové vzdálenosti.
• V závislosti na umístění zaostřovacího pole nebo na
motivovém programu se nemusí pomocné světlo AF rozsvítit
ani v případě, že je nastavena možnost Auto.
Digitální zoom
Při nastavení na hodnotu Zapnuto (výchozí nastavení) je zapnut
digitální zoom, je-li stisknuto tlačítko zoomu g (i), když je
optický zoom nastaven na maximální ohniskovou vzdálenost
(A29).
• Při používání určitých expozičních režimů nebo nastavení
nelze zároveň použít digitální zoom.
E75
Nastavení zvuku
Slouží k zapnutí a vypnutí různých zvuku fotoaparátu. Ve
výchozím nastavení zazní pípnutí.
• Při používání určitých expozičních režimů nebo nastavení je
provozní zvuk vypnut.
E76
Odezva akčního ovládání
Slouží k nastavení provozní citlivosti akčního tlačítka. Když je
u této položky nastavena hodnota Vysoká (výchozí nastavení),
provede se příslušná operace i při malém otřesu fotoaparátu.
Pokud je u této položky nastavena hodnota Nízká, provede se
E77
příslušná operace při výrazném otřesu fotoaparátu.
• Při prohlížení snímků pomocí funkce Rychle přehrát v režimu
akčního ovládání nebo v režimu přehrávání jednotlivých
snímků je odezva operace výběru snímků pevná.
Automat. vypnutí
Nastaví dobu, po které se monitor vypne za účelem úspory
energie. Výchozí nastavení je 5 min.
Obecné nastavení fotoaparátu
Detekce pohybu
Jestliže fotoaparát detekuje chvění fotoaparátu nebo pohyb
objektu, automaticky zvýší citlivost ISO a zkrátí čas závěrky za
účelem omezení rozmazání. Výchozí nastavení je Auto.
Když fotoaparát zaznamená chvění a zkrátí čas závěrky, rozsvítí se
E74
zeleně symbol r.
• Při používání určitých expozičních režimů nebo nastavení
nedochází k detekci pohybu. V takovém případě se symbol r
nezobrazuje.
E77
95
Menu nastavení
Položka
Obecné nastavení fotoaparátu
96
Popis
A
Formátovat paměť/
Formátovat kartu
Slouží k formátování interní paměti (jen když není vložena
paměťová karta) nebo k formátování paměťové karty (když je
vložena paměťová karta).
• Všechna data uložená v interní paměti nebo na
paměťové kartě jsou v průběhu formátování smazána a
není možné je obnovit. Před formátováním vždy přeneste a
uložte důležité snímky do počítače.
E78
Jazyk/Language
Změní jazyk displeje fotoaparátu.
E78
Nastavení TV výstupu
Zvolte tuto možnost, pokud se v televizi nezobrazuje žádný obraz,
přestože je do televize zapojen A/V kabel nebo kabel HDMI.
E79
Ovládání zařízení HDMI slouží k nastavení, zda má probíhat
příjem signálu z televizoru, který splňuje normu HDMI-CEC a je
připojený pomocí kabelu HDMI.
Indikace mrknutí
Pokud fotoaparát při fotografování v režimu jiném, než je
inteligentní portrét (A65), vzápětí po rozpoznání tváře zjistí, že
osoba v záběru měla nejspíše zavřené oči, na monitoru se objeví
obrazovka Mrkl někdo při expozici? pro kontrolu pořízeného
snímku. Výchozí nastavení je Vypnuto.
Funkce akčního tlačítka
Slouží k přepínání funkce akčního tlačítka. Ve výchozím nastavení
E81
se po stisknutí akčního tlačítka na fotoaparátu zobrazí mapa.
Obnovit vše
Obnoví nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.
• Některá z nastavení, například Časové pásmo a datum a
Jazyk/Language, se neresetují.
E81
Verze firmwaru
Slouží k zobrazení aktuální verze firmwaru fotoaparátu.
E84
E80
E
Referenční část
Referenční část obsahuje podrobné informace a pokyny k užívání fotoaparátu.
Snímání
Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání).......................................... E2
Použití programu Panoráma s asistencí ...................................................................................... E5
Přehrávání
Přehrávání a odstraňování snímků pořízených v režimu sériového snímání
(sekvence) ............................................................................................................................................ E7
Režim oblíbených snímků .......................................................................................................... E9
Režim automatického třídění .................................................................................................E12
Režim zobrazení podle data....................................................................................................E14
Úpravy snímků (statické snímky)..................................................................................................E15
Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru) ..........................................E22
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk) ...........................................................................E24
Upravování videosekvencí .............................................................................................................E30
Menu
Další informace
Názvy souborů a adresářů ..............................................................................................................E85
Volitelné příslušenství......................................................................................................................E87
Chybová hlášení.................................................................................................................................E88
E1
Referenční část
Menu Inteligentní portrét...............................................................................................................E32
Menu fotografování (režim A (Auto))......................................................................................E34
Menu přehrávání................................................................................................................................E42
Menu Video..........................................................................................................................................E52
Menu mapy ..........................................................................................................................................E57
Menu nastavení ..................................................................................................................................E66
Referenční část
Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání)
Pořizování snímků v režimu Jednoduché panoráma
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim), M b (druhý symbol odshora*)
M K M p (panoráma)
* Zobrazí se symbol naposledy zvoleného motivového programu. Výchozí nastavení je b (portrét).
1
Vyberte možnost Jednoduché panoráma a stiskněte
tlačítko k.
Panoráma
Jednoduché panoráma
Panoráma s asistencí
2
Vyberte rozsah záběru z možností Normální (180°)
nebo Široký (360°) a stiskněte tlačítko k.
Jednoduché panoráma
Referenční část
Normální (180°)
• Při držení fotoaparátu na šířku je velikost obrazu (Š × V)
Široký (360°)
následující.
- Normální (180°):
3200 × 560 při vodorovném pohybu fotoaparátu
1024 × 3200 při svislém pohybu fotoaparátu
- Široký (360°):
6400 × 560 při vodorovném pohybu fotoaparátu
1024 × 6400 při svislém pohybu fotoaparátu
• Velikost obrazu při držení fotoaparátu na výšku odpovídá výše uvedeným kombinacím Š × V a směru
pohybu s opačnými hodnotami.
3
Vytvořte kompozici první části panorámatu a
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro
nastavení zaostření.
•
•
•
•
•
E2
Zoom objektivu je pevně nastaven na širokoúhlý konec.
29m 0s
Na monitoru je zobrazen pomocný rámeček.
1342
Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.
Je možné nastavit korekci expozice (A58).
Nelze-li nastavit zaostření nebo expozici pro hlavní objekt, zkuste blokování zaostření (A67).
Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání)
4
Domáčkněte tlačítko spouště na doraz a uvolněte jej.
• Zobrazí se symboly I, které ukazují směr panoramatu.
5
Začněte fotografovat tím, že zahájíte přímý a pomalý
pohyb fotoaparátu jedním ze čtyř směrů.
• Jakmile fotoaparát detekuje směr panoramatu, začne exponovat.
• Zobrazí se průvodce, který ukazuje aktuální bod fotografování.
• Když průvodce zobrazující bod fotografování dosáhne konce,
fotografování se zastaví.
Průvodce
Příklad pohybu fotoaparátu
B
Poznámky k fotografování v režimu Jednoduché panoráma
• Plocha uloženého snímku bude užší oproti ploše, která byla vidět na monitoru v době fotografování.
• Pokud je pohyb fotoaparátu příliš rychlý, fotoaparát se příliš chvěje nebo se snímaný objekt jen málo mění, například
v případě zdi nebo ve tmě, fotografování skončí chybou.
• Jestliže fotografování skončí před dosažením poloviny rozsahu panoramatu, panoramatické obrázky nebudou
uloženy.
• Jestliže fotografování dosáhne více jak poloviny rozsahu panoramatu, ale koncového bodu není dosaženo,
nevyfotografovaný rozsah se uloží jako šedá plocha.
E3
Referenční část
• Fotograf pohybuje přístrojem bez posouvání objektivu od jednoho konce k druhému, po vodorovném nebo
svislém oblouku.
• Když od začátku fotografování uplyne asi 15 sekund (při rozsahu Normální (180°)) nebo 30 sekund (při rozsahu
Široký (360°)) a průvodce ukazující bod snímání nedosáhne konce, fotografování se ukončí.
Použití režimu Jednoduché panoráma (snímání a přehrávání)
Prohlížení funkce Jednoduché panoráma (posouvání)
Přepněte do režimu přehrávání (A32), zobrazte snímek
zaznamenaný pomocí programu Jednoduché panoráma v režimu
přehrávání jednotlivých snímků a stiskněte tlačítko k. Fotoaparát
zobrazí krátkou stranu snímku s vyplněním celé obrazovky a bude
automaticky posouvat zobrazenou oblast.
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 132
• Snímek se posouvá ve směru, kterým bylo panoráma snímáno.
Při přehrávání se v horní části monitoru zobrazí ovládací prvky
přehrávání. Při výběru ovládání přehrávání pomocí tlačítek
multifunkčního voliče J nebo K a stisknutí tlačítka k lze
provádět následující operace.
Chcete-li
Použijte
Popis
Převinout zpět
A
Rychlé převíjení zpět probíhá po dobu stisknutí tlačítka k.
Převinout
dopředu
B
Rychlé převíjení dopředu probíhá po dobu stisknutí tlačítka k.
Při pozastaveném přehrávání je možné pomocí ovládacích prvků
přehrávání, umístěných v horní části monitoru, provádět následující
operace:
Pozastavit
Referenční část
Konec
B
E
G
C
Převíjení probíhá po dobu stisknutí tlačítka k.
D
Převíjení probíhá po dobu stisknutí tlačítka k.
F
Opětovné spuštění automatického posouvání.
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Poznámka k prohlížení fotografií pořízených v programu Jednoduché panoráma
Panoramatické snímky, které byly pořízeny jinak než pomocí programu Jednoduché panoráma fotoaparátu
COOLPIX AW100, nemusí být v tomto fotoaparátu možné posouvat nebo je zoomovat.
E4
Použití programu Panoráma s asistencí
Vytvoření kompozice usnadní použití stativu. Pokud používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ,
nastavte funkci Redukce vibrací (E73) v menu nastavení na Vypnuto.
Zobrazení obrazovky fotografování, tlačítko M A (expoziční režim), M b (druhý symbol odshora*)
M K M p (panoráma)
* Zobrazí se symbol naposledy zvoleného motivového programu. Výchozí nastavení je b (portrét).
1
2
Zvolte možnost Panoráma s asistencí a stiskněte
tlačítko k.
Panoráma
• Zobrazí se symboly I, označující směr spojování snímků.
Jednoduché panoráma
Panoráma s asistencí
Pomocí multifunkčního voliče vyberte požadovaný
směr a stiskněte tlačítko k.
3
Vytvořte kompozici první části panorámatu
a exponujte první snímek.
• Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.
• 1/3 snímku se zobrazí průsvitně.
29m 0s
1342
E5
Referenční část
• Zvolte směr, v jakém se snímky spojí do výsledného panoramatu:
doprava (I), doleva (J), nahoru (K) nebo dolů (L).
29m 0s
• Žlutý symbol směru snímání panorámatu (II) se zobrazuje v
aktuálním směru a po stisknutí tlačítka k je tento směr nastaven
1342
pevně. Ve vybraném směru se zobrazí bílý symbol (I).
• Je-li třeba, můžete v tomto kroku nastavit zábleskový režim (A54), samospoušť (A56), režim
makro (A57) a korekci expozice (A58).
• Chcete-li směr zvolit znovu, stiskněte opět tlačítko k.
Použití programu Panoráma s asistencí
4
Exponujte následující snímek.
• Nastavte hranici následujícího snímku tak, aby se 1/3
snímku překrývala s předchozím snímkem, a stiskněte
spoušť.
• Tento postup opakujte, dokud nepořídíte dostatečný
počet snímků k dokončení panoramatického obrázku.
5
29m 0s
Konec
1341
Po dokončení fotografování stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát se vrátí ke kroku 2.
B
Poznámky k programu Panoráma s asistencí
• Před uvolněním tlačítka spouště při pořizování prvního snímku proveďte nastavení zábleskového režimu,
samospouště, režimu makro a korekce expozice. Po pořízení prvního snímku již nelze tato nastavení změnit. Po
pořízení prvního snímku nelze snímky mazat, není možné provádět zoom ani nastavovat Režim obrazu (A61).
• Pokud se fotoaparát přepne pomocí funkce automatického vypnutí (E77) do pohotovostního režimu, pořizování
série snímků pro panoráma se ukončí. Chcete-li tomu předejít, je doporučeno nastavit delší dobu automatického
vypnutí.
Referenční část
C
Indikace R (expoziční paměť)
Při použití programu Panoráma s asistencí mají všechny snímky v panoramatu
stejnou expozici, vyvážení bílé barvy a zaostření, jako první snímek panorámatu.
Po pořízení prvního snímku se na monitoru zobrazí symbol R jako
indikace, že expozice, vyvážení bílé barvy a zaostření jsou zablokované.
29m 0s
Konec
C
1341
Vytvoření panorámatu
Přeneste pořízené snímky do počítače (A76) a pomocí aplikace Panorama Maker 5 je spojte do jediného
panoramatického snímku.
Nainstalujte aplikaci Panorama Maker 5 do počítače pomocí přiloženého Instalačni disk CD programu ViewNX 2.
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
E6
Přehrávání a odstraňování snímků pořízených v režimu sériového snímání (sekvence)
V následujících režimech sériového snímání jsou snímky pořízené při každém fotografování
ukládány jako skupina (nazývaná „sekvence“).
• Sériové snímání R, Sériové snímání P v části Sériové snímání (E36) v menu
fotografování
• Sport (A40) nebo Sériové snímání v motivovém programu Portrét domác. zvířat
(A46)
Přehrávání snímků v sekvenci
V režimech přehrávání jednotlivých snímků nebo přehrávání náhledů snímků (A33) je první
snímek sekvence použit jako „klíčový snímek“, což znamená, že reprezentuje snímky dané
sekvence.
Pokud je klíčový snímek sekvence zobrazen v režimu přehrávání
jednotlivých snímků, lze stisknutím tlačítka k zobrazit všechny
snímky sekvence jednotlivě. Návrat k zobrazení klíčového snímku
proveďte stisknutím tlačítka H multifunkčního voliče.
15/11/2011
0004.JPG
15:30
Zpět
4 ‫ޓ‬5
Pokud jsou snímky sekvence zobrazeny jednotlivě, lze provádět následující operace.
• Výběr velikosti obrazu: Stiskněte tlačítko J nebo K multifunkčního voliče.
• Zvětšení: Stiskněte tlačítko zoomu g (i) (A33).
Referenční část
B
Poznámka k sekvenci
Sériově nasnímané fotografie, pořízené fotoaparátem jiným než COOLPIX AW100, nelze zobrazit jako sekvenci.
C
Možnosti zobrazení sekvence
Výběrem nastavení Možnosti zobraz. sekvence (E51) v menu přehrávání lze nastavit zobrazení všech sekvencí
pomocí jejich klíčových snímků, nebo je zobrazit jako jednotlivé obrázky.
Jestliže je vybrán snímek v sekvenci a položka Možnosti zobraz. sekvence je nastavena na Jednotlivé snímky, na
obrazovce se objeví symbol F.
C
Změna klíčového snímku v sekvenci
Klíčový snímek sekvence je možné změnit pomocí položky Vybrat klíčový snímek (E51) v menu přehrávání.
E7
Přehrávání a odstraňování snímků pořízených v režimu sériového snímání (sekvence)
C
Možnosti v menu přehrávání dostupné při použití sekvence
Pokud je při přehrávání sekvence snímků stisknuto tlačítko d, jsou k dispozici následující položky menu:
➝ E17
➝ E17
• Rychlé vylepšení1
• D-Lighting1
➝ E18
➝ E19
• Vylepšení vzhledu1
• Filtrové efekty1
➝ E42
➝ E45
• Tisková objednávka2
• Prezentace
➝ E46
➝ E48
• Ochrana2
• Otočit snímek1
➝ E20
➝ E49
• Malý snímek1
• Zvuková poznámka1
➝ E50
➝ E51
• Kopie2
• Možnosti zobraz. sekvence
➝ E51
➝ E9
• Vybrat klíčový snímek
• Oblíbené snímky2
1
2
Po zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko d. U jednotlivých snímků lze použít příslušná nastavení.
Pokud je při přehrávání pouze klíčového snímku stisknuto tlačítko d, je možné použít stejná nastavení pro
všechny snímky v dané sekvenci. Po zobrazení jednotlivých snímků použijte příslušná nastavení pro jednotlivé
snímky stisknutím tlačítka d.
Mazání snímků v sekvenci
Referenční část
Když je u položky Možnosti zobraz. sekvence (E51) v menu přehrávání nastavena možnost
Pouze klíčový snímek, pokud je stisknuto tlačítko l a je zvolen způsob mazání, smažou se
následující snímky.
• Když je sekvence zobrazena jen pod svým klíčovým snímkem:
- Aktuální snímek: Pokud je vybrána sekvence, smažou se všechny snímky v této sekvenci.
- Vymaz. vyb. snímky: Pokud je zvolen klíčový snímek na obrazovce mazání vybraných
snímků (A35), smažou se všechny obrázky v sekvenci.
- Všechny snímky: Všechny snímky v sekvenci, která je zobrazena, se smažou.
• Když je vybrán klíčový snímek a je stisknuto tlačítko k k zobrazení jednotlivých snímků
v sekvenci ještě před stiskem tlačítka l:
Způsoby mazání se změní následujícím způsobem.
- Vymazat aktuální snímek: Smaže se zobrazený snímek.
- Vymaz. vyb. snímky: Vyberte více snímků v sekvenci, které
Vymazat
se mají smazat, na obrazovce mazání vybraných snímků
(A35).
Vymazat aktuální snímek
- Vymazat celou sekvenci: Smažou se všechny snímky
Vymaz. vyb. snímky
v sekvenci, a to včetně zobrazeného snímku.
Vymazat celou sekvenci
E8
Režim oblíbených snímků
Oblíbené snímky, které vyfotíte, můžete přidat do jednoho až devíti alb podle příslušné kategorie
(vyjma videosekvencí).
Po vložení lze snímky jednoduše přehrát pomocí „h režimu oblíbených snímků“.
• Snímky lze snadněji vyhledat, když jsou vloženy do samostatných alb podle událostí nebo
typu objektů.
• Tentýž snímek lze vložit do více alb.
• Do alba lze vložit maximálně 200 snímků.
Přidání snímků do alb
Vyberte režim jiný než režim oblíbených snímků, tlačítko M d M v menu přehrávání (A11) M
h Oblíbené snímky
1
Stiskněte tlačítko J nebo K multifunkčního voliče,
poté vyberte snímek a stisknutím tlačítka H zobrazte
symbol y.
Oblíbené snímky
• Chcete-li do stejného alba přidat další snímky, zopakujte tento
krok, kolikrát bude potřeba.
ON/OFF
• Chcete-li výběr snímku zrušit, stisknutím tlačítka I odstraňte
Zpět
symbol y.
• Stisknutím tlačítka zoomu (A29) g (i) přepněte do režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo
stiskněte tlačítko f (h) pro zobrazení náhledů.
Zobrazte symbol y pro všechny snímky, které chcete přidat do alba, a stisknutím
tlačítka k nastavte vybrané snímky.
3
Pomocí multifunkčního voliče vyberte album, do
kterého budou snímky přidány, a stiskněte tlačítko k.
• Vybrané snímky se vloží do alba a fotoaparát se přepne do menu
přehrávání.
• Chcete-li vložit stejný snímek do dalších alb, vyberte položku
h Oblíbené snímky a zopakujte postup od kroku 1.
B
Oblíbené snímky
Zpět
Přidat
Poznámka k oblíbeným snímkům
Přidáním snímků do alba nedojde k jejich přesunu ze složky, do které byly uloženy (E85) nebo ze které byly
zkopírovány do alba. Do alba se vloží jen názvy souborů příslušných snímků. Při použití režimu oblíbených snímků se
fotografie přehrávají zobrazováním snímků, které odpovídají názvům souborů vložených do alb.
E9
Referenční část
2
Režim oblíbených snímků
Přehrávání snímků v albech
Vyberte režim přehrávání, tlačítko M c (A70) M h Oblíbené snímky
Pomocí multifunkčního voliče vyberte album a stisknutím
Oblíbené snímky
tlačítka k přehrajte pouze snímky vložené do téhož alba.
• Na obrazovce seznamu alb je možné provádět následující
operace.
- Tlačítko l (mazání): Vymaže všechny snímky v právě
Volba symbolu
zvoleném albu.
- Tlačítko d: Změní symbol alba (barvu a design) (E11).
• Při prohlížení snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo přehrávání náhledů
snímků lze stisknutím tlačítka d zobrazit menu a po výběru karty h (menu oblíbených
snímků) zvolit některou funkci z menu přehrávání (A71).
Odebrání snímků z alb
Vyberte režim oblíbených snímků M. Vyberte album, z něhož mají být snímky odebrány (E10) M
tlačítko k M tlačítko d M karta h (A11) M h Odstranit z oblíbených
1
Stiskněte tlačítko J nebo K multifunkčního voliče,
poté vyberte snímek a stisknutím tlačítka H zobrazte
symbol y.
Odstranit z oblíbených
Referenční část
• Chcete-li ze stejného alba odebrat více snímků, zopakujte tento
krok, kolikrát bude potřeba.
• Chcete-li výběr snímku zrušit, stisknutím tlačítka I odstraňte
ON/OFF
Zpět
symbol y.
• Stisknutím tlačítka zoomu (A29) g (i) přepněte zpět do režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo stiskněte tlačítko f (h) pro zobrazení náhledů.
2
Zobrazte symbol y pro všechny snímky, které chcete odebrat z alba, a stisknutím
tlačítka k nastavte vybrané snímky.
3
Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li odebrání zrušit, vyberte možnost Ne.
B
Poznámka k mazání
Pokud je snímek odstraněn v režimu oblíbených snímků, bude odebrán z alba a bude trvale vymazán z vnitřní paměti
či paměťové karty.
E10
Režim oblíbených snímků
Změna symbolu alba oblíbených snímků
Vyberte režim oblíbených snímků M Vyberte album určené ke změně (E10) M tlačítko d
1
Stisknutím tlačítek J nebo K multifunkčního voliče
vyberte barvu symbolu a stiskněte tlačítko k.
Volba symbolu
Zpět
2
Stisknutím tlačítek H, I, J nebo K vyberte symbol
a stiskněte tlačítko k.
Volba symbolu
• Symbol se změní a zobrazení na monitoru se vrátí zpět na
obrazovku se seznamem alb.
Zpět
Referenční část
B
Poznámky k symbolům alb
Symboly alb nastavte zvlášť pro vnitřní paměť a pro paměťovou kartu.
• Chcete-li změnit symboly alb pro vnitřní paměť, vyjměte nejprve z fotoaparátu paměťovou kartu.
• Výchozím nastavením je symbol čísla (černý).
E11
Režim automatického třídění
Pořízené snímky jsou automaticky tříděny do kategorií jako portrét
(orientace na výšku), krajina (orientace na šířku) a videosekvence.
Pokud je vybrán režim F Automatické třídění pomocí postupu
popsaného v části „Přepínání mezi režimy přehrávání“ (A70),
zobrazí se obrazovka výběru kategorie.
Pomocí multifunkčního voliče vyberte některou kategorii a poté
stisknutím tlačítka k přehrajte jen snímky ve zvolené kategorii.
Portréty
Jiné programy
Kategorie režimu automatického třídění
Položka
Popis
Referenční část
a Úsměv
Snímky pořízené v programu Inteligentní portrét (A49) se samospouští
detekující úsměv nastavenou na možnost Zapnuto.
D Portréty
Snímky pořízené v režimu A (automatický režim) (A51) s detekcí obličeje
(A65)
Snímky pořízené v motivovém programu Portrét*, Noční portrét*, Párty/
interiér nebo Protisvětlo* (A39)
Snímky pořízené v programu Inteligentní portrét (A50) se samospouští
detekující úsměv nastavenou na možnost Vypnuto.
u Jídlo
Snímky pořízené v motivovém programu Jídlo (A39)
U Krajina
Snímky pořízené v motivovém programu Krajina* (A39)
V Úsvit a soumrak
Snímky pořízené v motivovém programu Noční krajina*, Západ slunce,
Úsvit/soumrak nebo Ohňostroj (A39)
D Makro
Snímky pořízené v režimu A (automatický režim) s režimem makro (A57),
snímky pořízené v motivovém programu Makro* (A39)
O Portrét domác. zvířat
Snímky pořízené v motivovém programu Portrét domác. zvířat (A39)
D Video
Videosekvence (A80)
X Upravené kopie
Kopie vytvořená pomocí editační funkce (E15)
W Jiné programy
Všechny ostatní snímky, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií.
* Snímky pořízené v režimu G (Snadný auto režim) (A38) jsou rovněž zařazeny do příslušných kategorií.
• Když je zobrazena obrazovka výběru kategorie, je možné provádět následující operace.
- Tlačítko l (mazání): Vymažou se všechny snímky ve vybrané kategorii.
• Při prohlížení snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo přehrávání náhledů
snímků lze stisknutím tlačítka d zobrazit menu a po výběru karty F (menu režimu
automatického třídění) zvolit některou funkci z menu přehrávání (A71).
E12
Režim automatického třídění
B
Poznámky k režimu automatického třídění
• V režimu automatického třídění lze do každé kategorie zařadit až 999 souborů snímků nebo videosekvencí. Pokud již
bylo do určité kategorie zařazeno 999 snímků nebo videosekvencí, nové snímky a videosekvence už nelze do této
kategorie zařadit a nelze je ani zobrazit v režimu automatického třídění. Snímky a videosekvence, které nebylo
možné zařadit do některé kategorie, lze přehrát v normálním režimu přehrávání (A32) nebo režimu zobrazení
podle data (E14).
• V režimu automatického třídění nelze zobrazit snímky či videosekvence zkopírované z vnitřní paměti na paměťovou
kartu.
• Snímky nebo videosekvence, uložené jiným fotoaparátem než je COOLPIX AW100, nelze přehrát v režimu
automatického třídění.
Referenční část
E13
Režim zobrazení podle data
Pokud je vybrán režim C Zobr. podle data pomocí postupu
Zobr. podle data
popsaného v části „Přepínání mezi režimy přehrávání“ (A70),
4
26/11/2011
zobrazí se obrazovka výběru data pořízení snímku. Pomocí
11
20/11/2011
multifunkčního voliče vyberte datum a poté stiskem tlačítka
18/11/2011
8
k přehrajte snímky pořízené v toto datum.
15/11/2011
4
• Zobrazí se první snímku pořízený ve zvolené datum.
• Když je zobrazena obrazovka se seznamem dat fotografování,
je možné provádět následující operace.
- Tlačítko l (mazání): Vymažou se všechny snímky pořízené ve vybraném datu.
- Tlačítko d: Pokud je vybrána karta C (menu zobrazení podle data) z obrazovky menu
pro zobrazení menu přehrávání (A71), lze zvolit jednu z následujících funkcí a použít ji na
snímky pořízené ve vybrané datum.
➝ Tisková objednávka, prezentace, ochrana a oblíbené snímky
• Při prohlížení snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo přehrávání náhledů
snímků lze stisknutím tlačítka d zobrazit menu a po výběru karty C (menu zobrazení
podle data) zvolit některou funkci z menu přehrávání (A71).
• V režimu zobrazení podle data není možné použít režim zobrazení kalendáře (A33).
Referenční část
B
Poznámky k režimu zobrazení podle data
• Vybrat lze až 29 dat. Pokud existují snímky pořízené ve více než 29 datech, budou všechny snímky uložené dříve než
v posledních 29 datech, sdruženy do složky Ostatní.
• V režimu zobrazení podle data lze zobrazit posledních 9000 snímků.
• Snímky vyfocené fotoaparátem, na kterém není nastaveno datum, se považují za snímky pořízené 1. ledna 2011.
E14
Úpravy snímků (statické snímky)
Funkce úprav
V tomto fotoaparátu lze snímky snadno upravovat pomocí níže popsaných funkcí. Upravené
snímky jsou ukládány jako samostatné soubory (E85).
Funkce pro úpravu
Použití
Rychlé vylepšení (E17)
Snadno vytvoří kopii se zvýrazněným kontrastem a bohatšími barvami.
D-Lighting (E17)
Vytvoří kopii aktuálního snímku se zvýšeným jasem a kontrastem a
vyjasnění tmavých (podexponovaných) částí snímku.
Vylepšení vzhledu (E18)
Slouží ke změkčení odstínů pleti na obličeji a k dosažení toho, že tváře
vypadají menší a s většíma očima.
Filtrové efekty (E19)
Použije řadu různých efektů pomocí digitálního filtru. K dispozici jsou
efekty Nastavení barev, Změkčující filtr, Selektivní barva, Filtr typu
hvězda, Rybí oko, Efekt miniatury a Odstranění závoje.
Malý snímek (E20)
Vytvoří malé kopie snímků vhodné například k zaslání e-mailem.
Oříznutí (E21)
Ořízne část snímku. Umožňuje přiblížení objektu za účelem vytvoření
úpravy kompozice.
Referenční část
B
Poznámky k úpravám snímků
Snímky pořízené v režimu Režim obrazu (A61) s nastavením g 4608×2592 nelze upravovat.
Snímky pořízené pomocí programu Jednoduché panoráma nelze editovat.
Jestliže nejsou na snímku detekovány žádné obličeje, není možné použít funkci Vylepšení vzhledu (E18).
Funkce úprav fotoaparátu COOLPIX AW100 nelze použít na snímky pořízené jinými fotoaparáty než COOLPIX
AW100.
• Zobrazíte-li kopie snímků vytvořené pomocí fotoaparátu COOLPIX AW100 na jiném digitálním fotoaparátu, nemusí
se snímky zobrazit správně nebo nemusí být možný jejich přenos do počítače.
• Funkce úprav nejsou dostupné v případě nedostatku volného prostoru v interní paměti nebo na paměťové kartě.
• Před úpravami sekvencí, pro něž je zobrazen pouze klíčový snímek (E7), proveďte jednu z následujících operací.
- Stisknutím tlačítka k zobrazte jednotlivé snímky a poté vyberte některý obrázek v sekvenci.
- Nastavte Možnosti zobraz. sekvence (E51) na možnost Jednotlivé snímky, aby se snímky zobrazily
jednotlivě, a potom vyberte snímek.
•
•
•
•
E15
Úpravy snímků (statické snímky)
C
Omezení úprav snímků
Pro úpravy snímků, které již byly vytvořeny úpravami, platí následující omezení:
Použité funkce úprav
Další funkce úprav
Rychlé vylepšení
D-Lighting
Filtrové efekty
Je možné použít funkce Vylepšení vzhledu, Malý snímek nebo Výřez.
Funkce Rychlé vylepšení, D-Lighting nebo Filtrové efekty nelze vzájemně
kombinovat.
Vylepšení vzhledu
Je možné použít funkce Rychlé vylepšení, D-Lighting, Filtrové efekty, Malý
snímek nebo Výřez.
Malý snímek
Výřez
Není možné použít žádné další funkce úprav.
• Kopie vytvořené úpravami již nelze znovu upravovat stejnou funkcí úprav.
• Kombinujete-li funkce Malý snímek či Výřez s jinou editační funkcí, použijte funkci Malý snímek či Výřez až po
aplikaci jiných editačních funkcí.
• Retušovací efekty, jako například efekt změkčení pleti funkce Vylepšení vzhledu, lze použít u snímků
fotografovaných s využitím funkce Změkčení pleti.
C
Původní snímky a upravené kopie
• Kopie vytvořené pomocí funkcí úprav zůstanou v případě vymazání původních snímků zachovány. Původní snímky
zůstanou v případě vymazání kopií vytvořených pomocí funkcí úprav zachovány.
• Upravené kopie se ukládají se stejným datem a časem pořízení jako původní snímky.
• Při úpravách snímků, pro které byla nastavena Tisková objednávka (E42) nebo Ochrana (E46), nejsou tato
nastavení na upravených kopiích zohledněna.
Referenční část
E16
Úpravy snímků (statické snímky)
k Rychlé vylepšení: Vylepšení kontrastu a sytosti barev
Vyberte snímek (A32) M tlačítko d M menu přehrávání (A11) M k Rychlé vylepšení
Stisknutím multifunkčního voliče H nebo I zvolte
úroveň nastavení a stiskněte tlačítko k.
• Původní verze je zobrazena na levé straně a upravená verze je
zobrazena na pravé straně.
• Pro zrušení stiskněte tlačítko J.
• Kopie vytvořené pomocí funkce Rychlé vylepšení jsou označeny
symbolem s zobrazeným v režimu přehrávání.
Rychlé vylepšení
Normální
Úroveň
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 132
I D-Lighting: Zvýšení jasu a kontrastu
Vyberte snímek (A32) M tlačítko d M menu přehrávání (A11) M I D-Lighting
• Původní verze je zobrazena na levé straně a upravená verze je
zobrazena na pravé straně.
• Pro zrušení vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko k.
• Kopie vytvořené funkcí D-Lighting jsou označeny symbolem c
zobrazeným v režimu přehrávání.
D-Lighting
Referenční část
Stisknutím tlačítka multifunkčního voliče H nebo I
vyberte OK a stiskněte tlačítko k.
OK
Zrušit
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 132
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
E17
Úpravy snímků (statické snímky)
s Vylepšení vzhledu: změkčení odstínů pleti na obličeji, zmenšení
tváře nebo zvětšení očí
Vyberte snímek (A32) M tlačítko d M menu přehrávání (A11) M s Vylepšení vzhledu.
1
Stisknutím tlačítka multifunkčního voliče H nebo I
zvolte typ efektu a stiskněte tlačítko k.
Vylepšení vzhledu
• Vše: Slouží ke změkčení odstínů pleti na obličej a k dosažení toho,
že tváře vypadají menší a s většíma očima.
• Změkčení pleti: Změkčí odstíny pleti na obličeji.
• Zobrazí se obrazovka pro potvrzení a snímek se zvětšeným
obličejem s provedenou úpravou.
• Pro zrušení stiskněte tlačítko J.
2
Vše
Výběr
Potvrzení výsledků.
• Je možné zpracovat až 12 obličejů v pořadí blízkosti ke středu
rámečku.
• Provádíte-li úpravu více obličejů, pomocí tlačítek multifunkčního
voliče J a K přepínejte zobrazený obličej.
• Chcete-li změnit typ efektu funkce Vylepšení vzhledu, stiskněte
tlačítko d a vraťte se ke kroku 1.
• Stiskem tlačítka k vytvořte kopii upravenou funkcí Vylepšení
vzhledu.
• Kopie vytvořené pomocí funkce Vylepšení vzhledu jsou
označeny symbolem u, zobrazeným v režimu přehrávání.
Náhled
Zpět
Uložit
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Referenční část
4 132
B
Poznámky k funkci Vylepšení vzhledu
• V závislosti na podmínkách, například nasměrování objektu nebo jas obličeje, nemusí dojít ke správné detekci tváře
nebo nemusí být dosaženo požadovaného efektu.
• Pokud na snímku nelze detekovat žádné obličeje, zobrazí se upozornění a obrazovka se vrátí do menu přehrávání.
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
E18
Úpravy snímků (statické snímky)
p Filtrové efekty: Aplikace digitálních filtrových efektů
Vyberte snímek (A32) M tlačítko d M menu přehrávání (A11) M p Filtrové efekty.
Možnost
Popis
Nastavení barev
Umožňuje úpravu odstínů.
• Vyberte příslušnou možnost z položek Živé barvy, Černobílé, Sépiové
nebo Kyanotypie.
Změkčující filtr
Jemně změkčí zaostření snímku od středu k okrajům. U snímků pořízených
pomocí detekce obličejů (A65) nebo detekce tváří zvířat (A46) se
oblasti kolem tváří rozostří.
Selektivní barva
Zachovají se pouze vybrané barvy snímku a ostatní barvy se převedou na
černobílou.
Filtr typu hvězda
Vytvoří světelné paprsky v podobě hvězdic vyzařujících z jasných objektů,
například z odrazů slunečního světla nebo od pouličního osvětlení.
Vhodné pro noční scenérie.
Rybí oko
Vytvoří snímky, na kterých je simulován efekt objektivu „rybí oko“. Vhodné
pro snímky pořízené v režimu makro.
Efekt miniatury
Vytvoří snímky, které vypadají jako fotografie dioramatu. Vhodné pro
snímky pořízené jako pohledy z místa ležícího ve výšce směrem dolů, kdy
se hlavní objekt nachází přibližně ve středu záběru.
Odstranění závoje
Redukce rozmazání při fotografování pod vodou.
1
Stiskem multifunkčního voliče H nebo I vyberte
typ filtru a stiskněte tlačítko k.
2
Upravte efekt a stiskněte tlačítko k.
• Nastavení barev: Tlačítkem H nebo I vyberte barevný
odstín.
• Změkčující filtr: Tlačítkem H nebo I vyberte rozsah efektu.
• Selektivní barva: Tlačítkem H nebo I vyberte barvu, která
má být zachována.
Nastavení barev
Změkčující filtr
Selektivní barva
Filtr typu hvězda
Rybí oko
Efekt miniatury
Odstranění závoje
Referenční část
• Pokud je vybrána možnost Filtr typu hvězda, Rybí oko, Efekt
miniatury nebo Odstranění závoje, přejděte na krok 3.
Filtrové efekty
Změkčující filtr
Normální
Rozsah
Změkčující filtr
E19
Úpravy snímků (statické snímky)
3
Zkontrolujte výsledný efekt a stiskněte tlačítko k.
Náhled
• Vytvoří se nová upravená kopie snímku.
• Pro zrušení stiskněte tlačítko J.
Zpět
• Kopie upravené pomocí filtru jsou označeny symbolem c
zobrazeným v režimu přehrávání.
Uložit
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 132
g Malý snímek: Zmenšení velikosti snímku
Vyberte snímek (A32) M tlačítko d M menu přehrávání (A11) M g Malý snímek.
1
Stiskem multifunkčního voliče H nebo I vyberte
požadovanou velikost a stiskněte tlačítko k.
• K dispozici je velikost 640×480, 320×240 nebo 160×120.
Referenční část
2
Vytvoří se nová malá kopie snímku.
Kompresní poměr vytvořeného snímku je 1:16.
Chcete-li funkci zrušit, zvolte možnost Ne a stiskněte tlačítko k.
Kopie se zobrazí s černým orámováním.
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
E20
640×480
320×240
160×120
Zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
•
•
•
•
C
Malý snímek
Vytvořit soubor malého
snímku?
Ano
Ne
Úpravy snímků (statické snímky)
a Výřez: Vytvoření oříznuté kopie snímku
Vytvořte kopii obsahující jen část viditelnou na monitoru, když je zobrazen symbol u při
zapnutém zvětšení výřezu snímku (A33). Oříznuté kopie jsou ukládány jako samostatné
soubory.
1
2
Zvětšete snímek pro oříznutí (A33).
Upravte kompozici kopie.
• Stisknutím tlačítka zoomu g (i) nebo f (h) upravte faktor
zvětšení.
• Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče H, I, J a K
procházejte skryté části snímku, dokud se na monitoru
fotoaparátu nezobrazí výřez snímku, který chcete zkopírovat.
3
Stiskněte tlačítko d.
4
Pomocí multifunkčního voliče vyberte možnost Ano a
stiskněte tlačítko k.
C
Uložit tento snímek jak je
zobrazený?
Ano
Ne
Referenční část
• Je vytvořen nový snímek obsahující pouze část původního snímku,
která je právě zobrazena na monitoru.
• Chcete-li funkci zrušit, zvolte možnost Ne a stiskněte tlačítko k.
4.0
Velikost obrazu
Čím je oblast ořezání užší, tím menší je velikost (v pixelech) oříznuté kopie snímku. Pokud je pro oříznutou kopii
nastavena velikost obrazu 320×240 nebo 160×120, objeví se během přehrávání kolem snímku černý rámeček a v levé
části monitoru se zobrazí symbol malého snímku nebo C.
C
Oříznutí snímku ve stávající orientaci na „výšku“
Pomocí možnosti Otočit snímek (E48) otočte snímek tak, aby byl zobrazen v orientaci na šířku. Po oříznutí snímku
jej otočte zpět do orientace „na výšku“. Snímek zobrazený v orientaci „na výšku“ je možné oříznout přiblížením tak, aby
černé pruhy na obou stranách monitoru zmizely. Oříznutý obrázek je zobrazen na šířku.
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
E21
Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru)
Pro přehrávání snímků na televizoru propojte fotoaparát s televizorem.
Jestliže je televizor vybaven konektorem HDMI, lze fotoaparát připojit pomocí běžně dostupného
kabelu HDMI a přehrát si videosekvence.
1
Vypněte fotoaparát.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
Připojení pomocí přiloženého kabelu audio/video
• Žlutou koncovku kabelu zapojte do konektoru televizoru video-in a červenou a bílou do konektorů
audio-in.
Žlutá Bílá Červená
Referenční část
Připojení pomocí běžně dostupného kabelu HDMI
• Zapojte zásuvku do konektoru HDMI televizoru.
Do konektoru HDMI
Minikonektor HDMI
(typ C)
E22
Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru)
3
Nalaďte televizor na videokanál.
• Podrobnosti naleznete v návodu dodávaném s televizorem.
4
Zapněte fotoaparát stisknutím a podržením
tlačítka c.
• Fotoaparát se přepne do režimu přehrávání a pořízené snímky se
zobrazí na televizoru.
• Během připojení k televizoru zůstane monitor vypnutý.
B
Poznámky k připojení kabelu HDMI
• Kabel HDMI není přiložen. Připojte fotoaparát k televizi pomocí běžného kabelu HDMI. Výstupní zásuvka tohoto
fotoaparátu je minikonektor HDMI (typu C). Při koupi kabelu HDMI si zkontrolujte, zda je konec kabelu určený pro
zařízení opatřen minikonektorem HDMI.
• Doporučujeme fotografovat s nastavením Režim obrazu (A61) s hodnotou M 2048×1536 nebo vyšší a
nahrávat videonahrávky s nastavením Možnosti videa (E52) s hodnotou f HD 720p (1280×720).
B
Poznámky k připojení kabelu audio/video
B
Na televizoru se nic nezobrazuje
Referenční část
• Při připojování kabelu zkontrolujte správnou orientaci zástrčky. Nezasouvejte zástrčku do fotoaparátu násilím. Při
odpojování kabelu nevytahujte zástrčku šikmo.
• Nepřipojujte kabely současně do minikonektoru HDMI a do konektoru USB/audio/video.
Zkontrolujte, zda parametry Nastavení TV výstupu (E79) v menu nastavení odpovídají vašemu televizoru.
C
Použití dálkového ovládání televizoru (ovládání zařízení HDMI)
K ovládání fotoaparátu během přehrávání lze použít dálkové ovládání televizoru, které vyhovuje standardu HDMI-CEC.
Místo multifunkčního voliče nebo tlačítek zoomu lze k výběru snímků, přehrání nebo pozastavení videosekvencí nebo
jednoduchých panoramatických obrázků a přepínání mezi přehráváním jednotlivých snímků a zobrazením čtveřice
náhledů použít dálkové ovládání televizoru.
• Nastavte položku Ovládání zařízení HDMI (E79) v menu nastavení Nastavení TV výstupu na možnost
Zapnuto (výchozí nastavení) a připojte fotoaparát k televizoru kabelem HDMI.
• Při používání miřte dálkovým ovládáním na televizor.
• Informace o tom, zda televizor podporuje standard HDMI-CEC, získáte v návodu k televizoru nebo v jiné související
dokumentaci.
E23
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
Uživatelé tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge (F23) mohou propojit fotoaparát
přímo s tiskárnou a tisknout snímky bez použití počítače. Dále je uveden postup tisku.
Expozice snímků
Výběr snímků určených k tisku
pomocí možnosti Tisková objednávka
(Tisková objednávka: E42)
Připojení fotoaparátu k tiskárně (E25)
Tisk snímků po jednom
(E26)
Tisk více snímků (E27)
Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.
Referenční část
B
Poznámky ke zdroji napájení
• Abyste předešli neočekávanému vypnutí fotoaparátu, používejte při propojení fotoaparátu s tiskárnou plně nabitou
baterii.
• Pokud použijete síťový zdroj EH-62F (samostatné příslušenství) (E87), lze fotoaparát COOLPIX AW100 napájet
z elektrické sítě. Za žádných okolností nepoužívejte jiný síťový zdroj než model EH-62F. Při nedodržení tohoto
opatření může dojít k přehřátí nebo zničení fotoaparátu.
C
Tisk snímků
Kromě tisku snímků přenesených do počítače a přímého tisku snímků na tiskárně propojené s fotoaparátem jsou pro
tisk snímků uložených na paměťové kartě také k dispozici následující možnosti:
• Vložení paměťové karty do slotu pro paměťové karty v tiskárně kompatibilní se standardem DPOF.
• Předání paměťové karty do digitální fotolaboratoře.
Pro tisk těmito způsoby specifikujte snímky a počty výtisků pomocí volby menu přehrávání Tisková objednávka
(E42).
E24
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
Připojení fotoaparátu k tiskárně
1
Vypněte fotoaparát.
2
Zapněte tiskárnu.
• Zkontrolujte nastavení tiskárny.
3
Propojte fotoaparát s tiskárnou pomocí přiloženého USB kabelu.
• Přesvědčte se, že je zástrčka správně natočena. Při odpojování kabelu nevytahujte zástrčku šikmo.
Zapněte fotoaparát.
Referenční část
4
• Při správném zapojení se na monitoru fotoaparátu zobrazí uvítací
obrazovka systému PictBridge (1). Pak se zobrazí obrazovka
Výběr pro tisk (2).
1
2
Výběr pro tisk
15/11
2011
NO. 32
32
E25
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
Tisk jednotlivých snímků
Po přímém propojení fotoaparátu s tiskárnou (E25) vytiskněte snímky pomocí níže uvedeného
postupu.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek pro tisk
a stiskněte tlačítko k.
Výběr pro tisk
15/11
2011
• Stisknutím tlačítka zoomu f (h) zobrazte 12 náhledů snímků
nebo pomocí tlačítka g (i) proveďte přepnutí zpět do režimu
přehrávání jednotlivých snímků.
2
Zvolte možnost Výtisky a stiskněte tlačítko k.
NO. 32
32
PictBridge
001 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
3
Vyberte počet kopií (max. devět) a stiskněte
tlačítko k.
Výtisky
4
Referenční část
4
Vyberte položku Velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
PictBridge
004 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
E26
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
5
Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
• Pokud chcete velikost papíru specifikovat pomocí nastavení
tiskárny, vyberte v nabídce velikosti papíru možnost Výchozí.
6
Zvolte možnost Zahájit tisk a stiskněte tlačítko k.
Velikost papíru
Výchozí
3,5"×5"
5"×7"
100×150 mm
4"×6"
8"×10"
Letter
PictBridge
004 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
7
Je zahájen tisk.
• Po dokončení tisku se zobrazení na monitoru vrátí do stavu
v kroku 1.
• Chcete-li tisk zrušit ještě před vytisknutím všech kopií, stiskněte
tlačítko k.
Tisk
002 / 004
Zrušit
Tisk více snímků současně
Aktuální výtisk/celkový počet
výtisků
1
Jakmile se objeví obrazovka Výběr pro tisk, stiskněte
tlačítko d.
• Zobrazí se obrazovka Menu tisku.
2
Pomocí multifunkčního voliče vyberte položku
Velikost papíru a stiskněte tlačítko k.
• Menu tisku ukončíte stisknutím tlačítka d.
Referenční část
Po přímém propojení fotoaparátu s tiskárnou (E25) vytiskněte snímky pomocí níže uvedeného
postupu.
Menu tisku
Výběr pro tisk
Tisk. všech. sním.
Tisk DPOF
Velikost papíru
E27
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
3
Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
• Pokud chcete velikost papíru specifikovat pomocí nastavení
tiskárny, vyberte v nabídce velikosti papíru možnost Výchozí.
4
Vyberte položku Výběr pro tisk, Tisk. všech. sním.
nebo Tisk DPOF a stiskněte tlačítko k.
Velikost papíru
Výchozí
3,5"×5"
5"×7"
100×150 mm
4"×6"
8"×10"
Letter
Menu tisku
Výběr pro tisk
Tisk. všech. sním.
Tisk DPOF
Velikost papíru
Výběr pro tisk
Referenční část
Vyberte snímky (maximálně 99) a počet kopií (až devět na
Výběr pro tisk
10
jeden snímek).
• Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče J a K
1
1
2
3
vyberte snímky a k určení počtu výtisků jednotlivých
snímků použijte tlačítka H a I.
• Snímky vybrané pro tisk jsou označeny symbolem
výběru a číslem označujícím požadovaný počet kopií.
Zpět
Jestliže pro snímky nejsou zadány žádné kopie, výběr
se zruší.
• Stisknutím tlačítka zoomu g (i) přepněte na režim přehrávání jednotlivých snímků nebo
pomocí tlačítka f(h) zobrazte 12 náhledů snímků.
• Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko k.
• Po zobrazení menu znázorněného vpravo vyberte
Tisk výběru
možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka k zahajte
tisk.
010 výtisků
• Chcete-li se vrátit do nabídky tisku, vyberte položku
Zrušit a stiskněte tlačítko k.
Zahájit tisk
Zrušit
E28
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)
Tisk. všech. sním.
Postupně se vytisknou všechny snímky uložené ve vnitřní
paměti nebo na paměťové kartě.
• Po zobrazení menu znázorněného vpravo vyberte
možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka k zahajte
tisk.
• Chcete-li se vrátit do nabídky tisku, vyberte položku
Zrušit a stiskněte tlačítko k.
Tisk. všech. sním.
018 výtisků
Zahájit tisk
Zrušit
Tisk DPOF
Lze tisknout snímky, pro něž bylo vytvořeno pořadí tisku
volbou možnosti Tisková objednávka (E42).
• Po zobrazení menu znázorněného vpravo vyberte
možnost Zahájit tisk a stisknutím tlačítka k zahajte
tisk.
• Chcete-li se vrátit do nabídky tisku, vyberte položku
Zrušit a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li zobrazit aktuální tiskovou objednávku,
vyberte položku Zobr. snímky a stiskněte tlačítko k.
Chcete-li spustit tisk snímků, stiskněte znovu
tlačítko k.
Tisk DPOF
010 výtisků
Zahájit tisk
Zobr. snímky
Zrušit
Zobr. snímky
10
Zpět
5
Je zahájen tisk.
Tisk
002 / 010
Referenční část
• Po dokončení tisku se zobrazení na monitoru vrátí do stavu
v kroku 2.
• Chcete-li tisk zrušit ještě před vytisknutím všech kopií, stiskněte
tlačítko k.
Zrušit
Aktuální výtisk/celkový počet
výtisků
C
Velikost papíru
Fotoaparát podporuje následující velikosti papíru: Výchozí (výchozí velikost papíru pro aktuální tiskárnu), 3,5"×5",
5"×7", 100×150 mm, 4"×6", 8"×10", Letter, A3 a A4. Zobrazí se pouze velikosti podporované aktuálně použitou
tiskárnou.
E29
Upravování videosekvencí
Vyjmutí pouze požadovaných částí videosekvence
Požadované části zaznamenané videosekvence lze uložit jako samostatné soubory (kromě
videosekvencí nahraných v režimu p iFrame 540 (960×540)).
1
Přehrajte videosekvenci, která má být upravena, a pozastavte ji v počátečním bodu
té části, která být vyjmuta (A84).
2
Pomocí tlačítka J nebo K otočného multifunkčního
voliče vyberte na ovládacím panelu přehrávání
symbol I a stiskněte tlačítko k.
• Zobrazí se obrazovka pro úpravy videa.
7m42s
3
Pomocí tlačítek H nebo I vyberte možnost
J (Vybrat počáteční bod) na ovládacím panelu pro
úpravy přehrávání.
• Stisknutím tlačítek J nebo K upravte počáteční pozici.
• Chcete-li provést storno, stiskem H nebo I vyberte položku
L (Zpět) a stiskněte tlačítko k.
4
Pomocí tlačítek H nebo I vyberte možnost
K (Vybrat koncový bod).
Vybrat počáteční bod
8m48s
Vybrat koncový bod
Referenční část
• Stisknutím tlačítka J nebo K posuňte koncový bod vpravo do
koncové pozice požadované části.
• Pokud chcete přehrávání stanovené části videosekvence před
uložením zkontrolovat, zvolte možnost c (Náhled) a stiskněte
5m52s
tlačítko k. V průběhu přehrávání náhledu je možné upravit
hlasitost pomocí tlačítka zoomu g/f. Chcete-li zastavit náhled, stiskněte znovu tlačítko k.
5
Jakmile je nastavení dokončeno, vyberte pomocí tlačítek H nebo I možnost
m (Uložit) a stiskněte tlačítko k.
6
Zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Upravená videosekvence je uložena.
• Pokud videosekvenci uložit nechcete, zvolte možnost Ne.
Uložit?
Ano
Ne
E30
Upravování videosekvencí
B
Poznámky k úpravám videosekvencí
• Po vytvoření videosekvence pomocí úprav ji již nelze znovu použít k extrahování videosekvence. Chcete-li vyjmout
jiný rozsah, vyberte a upravte původní videosekvenci.
• Protože jsou upravené videosekvence vyjímané po jednosekundových jednotkách, mohou se jejich počáteční a
koncové body od zadaných mírně lišit. Části kratší než dvě sekundy nelze vyjmout.
• Funkce úprav nejsou dostupné v případě nedostatku volného prostoru v interní paměti nebo na paměťové kartě.
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
Referenční část
E31
Menu Inteligentní portrét
Režim obrazu (kvalita a velikost obrazu)
Další informace viz část „Změna velikosti obrazu (režim obrazu)“ (A61) v části Režim obrazu.
Změkčení pleti
Zobrazení obrazovky fotografování v režimu inteligentního portrétu (A49) M tlačítko d M karta F
(A11) M Změkčení pleti
Aktivuje změkčení pleti.
Když se spustí závěrka, fotoaparát detekuje jednu či více tváří (až tři) a před uložením zpracuje obraz tak,
aby měla pleť na obličeji měkčí barevné tóny.
Míru použitého změkčení pleti lze zvolit z možností Vysoká, Normální (výchozí nastavení) a Nízká.
• Je-li funkce změkčení pleti zapnutá, na monitoru se v průběhu fotografování zobrazí symbol
pro aktuální nastavení (A6). Jestliže je vybrána možnost Vypnuto, symbol pro aktuální
nastavení se nezobrazí. Účinky změkčení pleti nejsou při provádění kompozice snímku vidět.
Míru provedeného změkčení pleti zkontrolujte v režimu přehrávání.
Samospoušť detekující úsměv
Zobrazení obrazovky fotografování v režimu inteligentního portrétu (A49) M tlačítko d M karta F
(A11) M Samosp. det. úsměv
Při hodnotě Zapnuto (výchozí nastavení) fotoaparát detekuje obličeje a kdykoliv rozpozná
úsměv, automaticky spustí závěrku.
Referenční část
• Je-li samospoušť detekující úsměv zapnutá, na monitoru se v průběhu fotografování zobrazí symbol
pro aktuální nastavení (A6). Jestliže je vybrána možnost Vypnuto, symbol pro aktuální nastavení
se nezobrazí.
E32
Menu Inteligentní portrét
Kontrola mrknutí
Zobrazení obrazovky fotografování v režimu inteligentního portrétu (A49) M tlačítko d M karta F
(A11) M Kontrola mrknutí
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu Zapnuto, fotoaparát automaticky spustí dvakrát
závěrku při každém snímání. Z této dvojice snímků se uloží ten, na němž má fotografovaná osoba
otevřené oči.
• Jestliže fotoaparát uloží snímek, na kterém možná někdo mrknul,
na několik sekund se zobrazí dialog uvedený vpravo.
• Při nastavené hodnotě Zapnuto není možné použít blesk.
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
• Je-li aktivována kontrola mrknutí, na monitoru se v průběhu
fotografování zobrazí symbol pro aktuální nastavení (A6).
Jestliže je vybrána možnost Vypnuto, symbol pro aktuální
nastavení se nezobrazí.
Osoba na právě pořízeném
snímku mrkla během expozice.
Referenční část
E33
Menu fotografování (režim A (Auto))
Režim obrazu (kvalita a velikost obrazu)
Další informace viz část „Změna velikosti obrazu (režim obrazu)“ (A61) v části Režim obrazu.
Vyvážení bílé barvy (nastavení barevného odstínu)
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11)
M Vyvážení bílé barvy
Barva světla odraženého od předmětu se mění podle barvy zdroje světla. Lidský mozek se dokáže
přizpůsobit změnám barvy zdroje světla tak, že se bílé předměty jeví jako bílé bez ohledu na to,
zda jsou ve stínu, přímém slunečním světle nebo pod umělým osvětlením. Digitální fotoaparáty
dovedou přizpůsobení lidského oka napodobovat zpracováním snímků v závislosti na barvě
zdroje světla. Tento postup se označuje jako „vyvážení bílé barvy”. Pro dosažení přirozených barev
vyberte před fotografováním takové vyvážení bílé barvy, které odpovídá zdroji světla.
Výchozí nastavení Auto lze použít pro většinu osvětlení, pro dosažení přesnějších výsledků však
můžete nastavit vyvážení bílé barvy odpovídající konkrétnímu zdroji světla.
Možnost
Popis
Referenční část
a Auto
(výchozí nastavení)
Vyvážení bílé barvy je automaticky nastaveno vzávislosti na světelných
podmínkách. Nejlepší volba pro většinu situací.
b Manuální nastavení
Tato možnost je užitečná při fotografování za neobvyklého osvětlení. Další
informace viz část „Používání manuálního nastavení“ (E35).
c Denní světlo
Vyvážení bílé barvy je nastaveno pro přímé sluneční světlo.
d Žárovkové světlo
Tuto volbu použijte při umělém žárovkovém světle.
e Zářivkové světlo
Tuto volbu použijte při zářivkovém osvětlení.
f Zataženo
Nastavení vhodné pro fotografování pod zataženou oblohou.
g Blesk
Nastavení vhodné k použití spolu s bleskem.
Na monitoru se zobrazí symbol pro stávající nastavení jiné než Auto (A6).
B
Poznámky k vyvážení bílé barvy
• Při použití jiného nastavení vyvážení bílé barvy než Auto nebo Blesk nastavte zábleskový režim na možnost
W (vypnuto) (A54).
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E34
Menu fotografování (režim A (Auto))
Používání manuálního nastavení
Použijte v případě, že nastavení vyvážení bílé (Auto, Žárovkové světlo, atd.) nemusí vytvářet
požadované výsledky, (pokud například chcete při načervenalém osvětlení získat snímky, které by
měly vypadat jako pořízené za normálního světla).
Postup uvedený níže slouží ke změření hodnoty vyvážení bílé barvy ve světelných podmínkách
existujících při fotografování.
1
Pod osvětlení, při kterém chcete fotografovat, umístěte bílý nebo šedý referenční
objekt.
2
Zobrazte menu fotografování (A51), pomocí
multifunkčního voliče nastavte Vyvážení bílé barvy
na hodnotu b Manuální nastavení a stiskněte
tlačítko k.
• Objektiv se vysune do polohy určené k měření.
3
Vyberte položku Měření.
Vyvážení bílé barvy
Auto
Manuální nastavení
Denní světlo
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Zataženo
Blesk
Manuální nastavení
• Chcete-li použít poslední naměřenou hodnotu vyvážení bílé,
vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko k. Bude nastavena
poslední naměřená hodnota vyvážení bílé barvy.
Zrušit
Měření
4
Manuální nastavení
Referenční část
Do rámečku pro zaměření referenčního objektu
umístěte bílý nebo šedý referenční objekt.
Zrušit
Měření
Rámeček pro zaměření
referenčního objektu
5
Stisknutím tlačítka k změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.
• Spustí se závěrka a nastaví se nová hodnota vyvážení bílé (bez pořízení snímku).
B
Poznámka k manuálnímu nastavení
Fotoaparát neumí změřit hodnotu vyvážení bílé barvy při použití blesku. Při fotografování s bleskem nastavte Vyvážení
bílé barvy na Auto nebo Blesk.
E35
Menu fotografování (režim A (Auto))
Sériové snímání
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11) M
Sériové snímání
Slouží ke změně nastavení sériového snímání a funkce BSS (výběr nejlepšího snímku).
U
k
m
D
W
Referenční část
Položka
Popis
Jednotlivé snímky
Při každém stisknutí tlačítka spouště je vyfotografován jeden snímek.
(výchozí nastavení)
Když je tlačítko spouště zcela domáčknuté, snímky jsou pořizovány průběžně
frekvencí přibližně 7,1 obr./s (pokud je u režimu obrazu použito nastavení
Sériové snímání R
Q 4608×3456). Snímání se ukončí, když se uvolní spoušť nebo po
zaznamenání tří snímků v sérii.
Když je tlačítko spouště zcela domáčknuté, pořídí se průběžně asi 12 snímků
Sériové snímání P s frekvencí přibližně 1,4 obr./s (pokud je u režimu obrazu použito nastavení
Q 4608×3456).
Použití funkce výběru nejlepšího snímku (BSS) je doporučeno v případě, že
fotografujete při slabém osvětlení bez použití blesku, při použití telezoomu
nebo v jiných situacích, kdy může chvění fotoaparátu způsobit rozmazání
BSS (Výběr
snímků.
nejlepšího snímku) Fotoaparát pořídí při podržení tlačítka spouště ve zcela stisknuté poloze až
deset snímků. Nejostřejší snímek (snímek s nejvyšší mírou detailů) v sérii je
automaticky vybrán a uložen.
Při každém úplném domáčknutí tlačítka spouště pořídí
fotoaparát 16 snímků frekvencí přibližně 30 snímků za
sekundu a uspořádá je do jediného obrázku.
Mozaika 16 snímků
• Režim obrazu je pevně nastaven na L (2560 × 1920
pixelů).
• Digitální zoom není k dispozici.
Na monitoru se zobrazí symbol pro stávající nastavení jiné než Jednotlivé snímky (A6).
B
Poznámky k sériovému snímání
• Zaostření, expozice a vyvážení bílé barvy budou nastaveny na hodnoty platné pro první snímek v každé sérii.
• Frekvence snímání se může zpomalit v závislosti na režimu obrazu, typu paměťové karty nebo na podmínkách
snímání.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
B
Poznámky k funkci BSS
Funkce BSS je vhodná pro nehybné objekty. BSS nemusí poskytnout požadované výsledky, pokud se objekt pohybuje
nebo pokud se změní kompozice snímku.
B
Poznámky k volbě Mozaika 16 snímků
Při snímání v rychle blikajícím osvětlení, například pod zářivkou, rtuťovou výbojkou nebo sodíkovou lampou, se
mohou vyskytnout pruhy v obraze nebo odchylky jasu a barevného odstínu.
E36
Menu fotografování (režim A (Auto))
Citlivost ISO
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11)
M Citlivost ISO
Čím vyšší je hodnota citlivosti, tím méně světla je potřeba pro pořízení snímku.
Čím je citlivost ISO vyšší, tím tmavší objekty lze vyfotit. Kromě toho lze u podobně jasných
objektů použít při fotografování kratší časy závěrky, čímž lze omezit rozmazání snímku způsobené
chvěním fotoaparátu nebo pohybem objektu.
• Nastavení citlivosti ISO na vyšší úroveň je efektivní při fotografování tmavých objektů bez
použití blesku, při fotografování se zoomem a v podobných situacích, pořízený obrázek však
může být mírně zrnitý.
Položka
Popis
Auto(výchozí nastavení)
Při dostatečném osvětlení má citlivost hodnotu ISO 125. Horší světelné
podmínky fotoaparát kompenzuje zvýšením hodnoty citlivosti až na
maximální hodnotu ISO 800.
Autom. ve zvol. rozsahu
Citlivost ISO se automaticky nastavuje v rozsahu ISO 125–400. Citlivost ISO
nepřesáhne maximální hodnotu.
Nastavte maximální hodnotu citlivosti k efektivnímu řízení úrovně zrnitosti
snímků.
125, 200, 400, 800, 1600,
3200
Citlivost ISO je zablokována na určené hodnotě.
B
Referenční část
Na monitoru je zobrazen symbol aktuálního nastavení citlivosti ISO (A6).
• Pokud je vybrána možnost Auto, symbol E se při hodnotě ISO 125 nezobrazí, zobrazí se
však v případě, že se citlivost ISO automaticky zvýší na hodnotu větší než 125 (A28).
• Je-li vybrána volba Autom. ve zvol. rozsahu, zobrazí se symbol U a maximální hodnota
citlivosti ISO.
Poznámka k nastavením citlivosti ISO
Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E37
Menu fotografování (režim A (Auto))
Režim činnosti AF polí
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11)
M Režim činnosti AF polí
Způsob, jakým fotoaparát vybere zaostřovací pole pro autofokus, lze nastavit.
Položka
a
w
Referenční část
E38
Popis
Prior. ostř. na
obličej(výchozí
nastavení)
Fotoaparát detekuje tvář a zaostří na ni
(viz část „Použití detekce obličeje“
(A65), kde najdete další informace).
Je-li rozpoznána více než jedna tvář,
fotoaparát zaostří na tu nejbližší.
29m 0s
9s
Pokud fotografujete jiné objekty než
1342
osoby nebo zaměřujete objekt, u kterého
nelze rozpoznat tvář, režim činnosti
Zaostřovací pole
zaostřovacích polí se nastaví na možnost
Auto. Fotoaparát automaticky vybere
zaostřovací pole (až devět polí), v němž se nachází nejbližší objekt.
Auto
Fotoaparát automaticky vybere
zaostřovací pole (až devět polí), v němž
se nachází nejbližší objekt.
Pokud chcete aktivovat toto zaostřovací
pole, namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
Pokud namáčknete tlačítko spouště do
poloviny, na monitoru se zobrazí
zaostřovací pole vybrané fotoaparátem
(až devět polí).
29m 0s
9s
1342
Zaostřovací pole
Menu fotografování (režim A (Auto))
x
Položka
Popis
Manuálně
Slouží k ručnímu výběru místa zaostření
z 99 oblastí na obrazovce. Tato možnost je
vhodná v situacích, kdy je fotografovaný
objekt relativně nehybný a nenachází se
ve středu záběru.
Pomocí tlačítek multifunkčního voliče H,
I, J nebo K vyberte jedno
z 99 zaostřovacích polí, zobrazených na
Zaostřovací pole
obrazovce výběru zaostřovacího pole, a
Volitelná pole
pořiďte snímek.
• Chcete-li následující nastavení upravit, stisknutím tlačítka k dočasně zrušte
výběr zaostřovacího pole a proveďte úpravu každého nastavení.
- Režim blesku, režim makro nebo samospoušť
- Korekce expozice
Dalším stisknutím tlačítka k přejdete zpět k obrazovce výběru
zaostřovacího pole.
Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed
záběru.
Zaostřovací pole se vždy zobrazí ve
středu záběru.
y
Střed
29m 0s
9s
1342
Zaostřovací pole
Referenční část
s
Jakmile se zaměříte na objekt, na který se
má provést zaostření, zahájí se sledování
objektu a zaostřovací pole se bude
Sledování objektu pohybovat a sledovat objekt. Viz část
„Sledování objektu (zaostření na
pohybující se objekt).“ (E40).
Konec
B
Poznámky k režimu činnosti AF polí
• Po aktivaci digitálního zoomu fotoaparát zaostří na objekt ve středu záběru bez ohledu na nastavení volby Režim
činnosti AF polí.
• Při snímání objektů, které se automaticky nezaostřují podle očekávání (A31), se může v ojedinělých případech
stát, že k jejich zaostření nedojde.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E39
Menu fotografování (režim A (Auto))
Sledování objektu (zaostření na pohybující se objekt).
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11)
M Režim činnosti AF polí
Tento režim použijte při fotografování pohybujících se objektů. Jakmile se zaměříte na objekt, na
který se má provést zaostření, zahájí se sledování objektu a zaostřovací pole se bude pohybovat a
sledovat objekt.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte položku
s Sledování objektu a stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát vstoupí do režimu sledování objekt a ve středu
kompozice se zobrazí bílé ohraničení.
2
Režim činnosti AF polí
Prior. ostř. na obličej
Auto
Manuálně
Střed
Sledování objektu
Umístěte objekt doprostřed snímku a stiskněte
tlačítko k.
Referenční část
• Objekt je zaregistrovaný.
• Pokud fotoaparát není schopen na objekt zaostřit, rámeček se
zbarví červeně. Změňte kompozici a pokus opakujte.
• Jakmile je objekt zaregistrován, je ohraničen žlutým rámečkem
zaostřovacího pole a jeho sledování je zahájeno.
• Stiskem tlačítka k se zruší registrace objektu.
• Jestliže fotoaparát ztratí zaměření na objekt, indikace aktivních
zaostřovacích polí zmizí a je nutné objekt znovu zaregistrovat.
Start
Konec
3
Stisknutím tlačítka spouště exponujte snímek.
• Jakmile fotoaparát zaostří na zaostřovací pole při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny, indikace aktivních zaostřovacích
polí se rozsvítí zeleně a zaostření je zablokováno.
• Když je tlačítko spouště namáčknuto do poloviny a zaostřovací
pole není zobrazeno, fotoaparát zaostří na objekt ve středu
snímku.
E40
1/250
1/25
F3.9
Menu fotografování (režim A (Auto))
B
Poznámky k funkci Sledování objektu
• Digitální zoom není k dispozici.
• Před zaregistrováním objektu nastavte přiblížení, zábleskový režim nebo nastavení menu. Jestliže dojde ke změně
těchto položek po zaregistrování objektu, registrace objektu bude zrušena.
• Za určitých podmínek, například při rychlém pohybu objektu, při chvění fotoaparátu nebo je-li v záběru několik
podobných objektů, fotoaparát nemusí být schopen objekt zaregistrovat a sledovat, nebo může sledovat objekt
jiný. Může také dojít k nesprávnému sledování objektu v závislosti na okolnostech, například na velikosti a jasu
objektu.
• V ojedinělých případech autofokus neposkytuje při fotografování některých objektů očekávané výsledky (A31) a
fotografovaný objekt se zobrazí neostře i přesto, že zaostřovací pole svítí zeleně. Jestliže není možné zaostřit, změňte
režim AF polí na nastavení Manuálně nebo Střed, případně zkuste fotografovat s blokováním zaostření (A67)
tak, že přeostříte na jiný objekt ve stejné vzdálenosti.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
Režim autofokusu
Zobrazte obrazovku fotografování v režimu A (Auto) (A51) M tlačítko d M karta A (A11)
M Režim autofokusu
Slouží k nastavení způsobu zaostřování.
Položka
Popis
Fotoaparát zaostří pouze po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
B Nepřetržitý AF
Fotoaparát plynule zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny. Použijte u pohybujících se objektů. V průběhu ostření fotoaparátu
bude slyšet zvuk.
B
Referenční část
Jednorázový
A AF(výchozí
nastavení)
Poznámka k režimu AF
Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
C
Režim autofokusu pro záznam videosekvencí
K nastavení režimu autofokusu pro záznam videosekvencí slouží Režim autofokusu (E56) v menu videosekvence.
E41
Menu přehrávání
Viz část „Úpravy snímků (statické snímky)“ (E15), kde jsou uvedeny funkce pro úpravy snímků
(Rychlé vylepšení, D-Lighting, Vylepšení vzhledu, Filtrové efekty, Malý snímek).
a Tisková objednávka (vytvoření tiskové objednávky DPOF)
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M a Tisková objednávka
Jestliže vyberete pro tisk snímků uložených na paměťové kartě některou z následujících metod
tisku snímků, je možné na paměťové kartě předem nastavit snímky pro tisk a počet kopií snímků.
• Tisk pomocí tiskárny kompatibilní se standardem DPOF (F23), která je vybavena slotem na
karty.
• Objednání výtisků z digitální fotolaboratoře se službou DPOF.
• Tisk snímků z fotoaparátu připojeného k tiskárně, která je kompatibilní se standardem
PictBridge (F23) (E24). (Pokud je paměťová karta z fotoaparátu vyjmuta, je nastavení
tiskové objednávky možné provést také pro snímky uložené ve vnitřní paměti.)
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte položku Vybrat
snímky a stiskněte tlačítko k.
• Pokud jste v režimu oblíbených snímků (E9), v režimu
automatického třídění (E12) nebo v režimu zobrazení podle
data (E14), menu zobrazené vpravo se neobjeví.
Pokračujte krokem 2.
2
Referenční část
E42
Vyberte snímky (maximálně 99) a počet kopií (až devět
na jeden snímek).
Tisková objednávka
Vybrat snímky
Vymazat tiskovou obj.
Výběr pro tisk
1
1
3
• Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče J a K vyberte snímky
a k určení počtu výtisků jednotlivých snímků použijte tlačítka H
a I.
• Snímky vybrané pro tisk jsou označeny symbolem výběru a číslem
Zpět
označujícím požadovaný počet kopií. Jestliže pro snímky nejsou
zadány žádné kopie, výběr se zruší.
• Stisknutím tlačítka zoomu g (i) přepněte na režim přehrávání jednotlivých snímků nebo pomocí
tlačítka f(h) zobrazte 12 náhledů snímků.
• Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko k.
Menu přehrávání
3
Zvolte, zda chcete rovněž vytisknout datum pořízení
snímku a informace o snímku.
• Chcete-li na všechny snímky tiskové objednávky vytisknout data
pořízení snímků, zvolte možnost Datum a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li vytisknout provozní informace o snímku (čas závěrky a
hodnota clony) na všechny snímky tiskové objednávky, vyberte
možnost Informace a stiskněte tlačítko k.
• Zvolte možnost Hotovo a stisknutím tlačítka k dokončete
tiskovou objednávku.
Snímky vybrané pro tisk lze rozeznat podle symbolu w
zobrazeného u těchto snímků v režimu přehrávání.
Tisková objednávka
Hotovo
Datum
Informace
15/11/2011 15:30
0004.JPG
4 132
Referenční část
B
Poznámky k tisknutí data pořízení snímku a informací o snímku
Když jsou zapnuty volby Datum a Informace v menu tiskové objednávky, vytiskne se datum pořízení a informace
o snímku, když je použita tiskárna kompatibilní se standardem DPOF (F23), která podporuje tisk data pořízení a
informací o snímku.
• Informace o pořízení snímku nelze tisknout, je-li fotoaparát připojen přímo k tiskárně prostřednictvím dodaného
kabelu USB pro tisk DPOF (E29).
• Položky Datum a Informace jsou resetovány při každém zobrazení menu Tisková objednávka.
• Datum a čas vytištěné na snímku jsou údaje uložené fotoaparátem při pořízení
snímku. Datum a čas vytisknutý pomocí této možnosti se nezmění ani
v případě, že nastavení Časové pásmo a datum fotoaparátu v nabídce
nastavení po pořízení snímků změníte.
15/11/2011
E43
Menu přehrávání
B
Poznámky k funkci Tisková objednávka
Pokud je tisková objednávka vytvořena v režimu oblíbených snímků, režimu automatického třídění nebo režimu
zobrazení podle data, a k tisku byly označeny i jiné snímky, než jsou ty ve vybraném albu, kategorii nebo ve vybraném
dni, zobrazí se obrazovka uvedená níže.
• Pokud chcete do stávající tiskové objednávky přidat nové nastavení tiskové objednávky, vyberte položku Ano.
• Pokud chcete odebrat stávající tiskovou objednávku a zakázat její tisk, vyberte položku Ne.
Tisková objednávka
Tisková objednávka
Uložit označení tisku pro další
snímky?
Uložit označení tisku pro další
data?
Ano
Ne
Ano
Ne
Režim Oblíbené snímky nebo
režim Automatické třídění
Režim Zobr. podle data
Pokud navíc po přidání aktuálních nastavení tiskových objednávek počet snímků překročí 99, zobrazí se obrazovka
uvedená níže.
• Pokud chcete odebrat stávající tiskovou objednávku a zakázat její tisk, vyberte položku Ano.
• Pokud chcete zachovat stávající tiskovou objednávku a odebrat nastavení tiskové objednávky, vyberte položku
Zrušit.
Tisková objednávka
Referenční část
C
Tisková objednávka
Bylo vybráno příliš mnoho
snímků. Odstranit označení tisku
z jiných snímků?
Bylo vybráno příliš mnoho
snímků. Odstranit označení
tisku pro další data?
Ano
Zrušit
Ano
Zrušit
Režim Oblíbené snímky nebo
režim Automatické třídění
Režim Zobr. podle data
Vymazání všech tiskových objednávek
V kroku 1 vytváření tiskové objednávky (E42) zvolte možnost Vymazat tiskovou obj. a tlačítkem k zrušte tiskové
objednávky všech snímků.
C
Vkopírování data
Datum a čas pořízení snímku lze vkopírovat do snímků v době jejich pořízení pomocí možnosti Vkopírování data
(E72) v menu nastavení. Tento údaj lze vytisknout i na tiskárnách, které tisk data a času nepodporují. I v případě, že
je aktivována funkce Tisková objednávka a na obrazovce tiskové objednávky je vybráno datum, bude na snímcích
vytištěno pouze datum a čas funkce vkopírování data.
E44
Menu přehrávání
b Prezentace
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M b Prezentace
Slouží k zobrazení snímků uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě v automatické prezentaci.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte položku Start a
stiskněte tlačítko k.
Prezentace
Pozastavení
• Před výběrem položky Start vyberte následující možnosti a
Start
Efekty
1
stisknutím tlačítka k proveďte změnu nastavení.
Hudba na pozadí
OFF
- Efekty: Vyberte efekt použitý v prezentaci volbou možnosti
Interval expozic
3s
Klasický (výchozí nastavení) nebo Zoom.
Smyčka
- Hudba na pozadí: Zvolte pro hudbu na pozadí možnost
Zapnuto/Vypnuto (výchozí nastavení).
- Interval expozic: Vyberte možnost Pouze ruční posun nebo dobu zobrazení snímku.
• Chcete-li, aby se prezentace automaticky opakovala, aktivujte možnost Smyčka a stiskněte tlačítko
k před výběrem položky Start. Při aktivní volbě Smyčka se u této volby zobrazuje symbol zaškrtnutí
(w).
2
Je zahájeno přehrávání prezentace.
3
Referenční část
• Stisknutím tlačítka K multifunkčního voliče zobrazte další
snímek, nebo stisknutím tlačítka J zobrazte předchozí snímek.
Stisknutím a podržením tlačítka K procházíte rychle prezentací
směrem vpřed, stisknutím a podržením tlačítka J procházíte
rychle prezentací směrem zpět.
• Při výběru nastavení Hudba na pozadí lze stisknutím tlačítka
zoomu g nebo f upravit hlasitost.
• Chcete-li prezentaci přerušit nebo pozastavit, stiskněte tlačítko k.
Vyberte možnost Konec nebo Opět začít.
• Při ukončení nebo pozastavení prezentace se zobrazí obrazovka
znázorněná vpravo. Vyberte položku G a stiskněte tlačítko k pro
návrat ke kroku 1. Chcete-li přehrát prezentaci znovu, vyberte
možnost F.
B
Poznámky k prezentacím
• Zobrazují se pouze první snímky videosekvencí (A84) obsažených v prezentacích.
• U sekvencí (E51), které mají nastavenu možnost zobrazení sekvence Pouze klíčový snímek, se zobrazuje jen
klíčový snímek.
• Snímky pořízené jako jednoduché panoráma se při přehrávání v prezentaci zobrazují v režimu přehrávání
jednotlivých snímků. Neposouvají se.
• Prezentace může být nepřetržitě přehrávána maximálně po dobu 30 minut, i když je vybrána možnost Smyčka (E77).
E45
Menu přehrávání
d Ochrana
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M d Ochrana.
Chrání vybrané snímky před nechtěným vymazáním.
Na obrazovce pro výběr snímků vyberte snímek a nastavte nebo zrušte ochranu. Další informace
viz část „Obrazovka pro výběr snímků“ (E47).
Pozor, při formátování interní paměti fotoaparátu nebo paměťové karty jsou trvale vymazány i
chráněné soubory (E78).
Chráněné snímky jsou označeny symbolem s zobrazeném v režimu přehrávání (A8).
Referenční část
E46
Menu přehrávání
Obrazovka pro výběr snímků
Obrazovka pro výběr snímků se zobrazí v následujících menu.
K některým položkám menu lze vybrat pouze jeden snímek, zatímco k jiným položkám menu
několik.
Funkce, pro které lze vybrat pouze jediný snímek
• Menu přehrávání:
Otočit snímek (E48),
Vybrat klíčový snímek (E51)
• Menu nastavení:
Vybrat snímek v části Uvítací obrazovka
(E66)
Funkce, pro které lze vybrat více snímků
• Menu přehrávání:
Vybrat snímky v části Tisková objednávka
(E42),
Ochrana (E46),
Vybrané snímky v části Kopie (E50),
Oblíbené snímky (E9),
Odstranit z oblíbených (E10)
• Vymaz. vyb. snímky v části Mazání
nepotřebných snímků (A34)
Pomocí níže popsaného postupu můžete provést výběr snímků.
1
Stisknutím tlačítka J nebo K multifunkčního voliče
vyberte požadovaný snímek.
• Stisknutím tlačítka zoomu g (i) přepněte na režim přehrávání
jednotlivých snímků nebo pomocí f(h) přepněte na 12
náhledů snímků.
• V případě funkcí, pro které je vybrán pouze jeden snímek, přejděte
na krok 3.
2
Pomocí tlačítek H nebo I vyberte požadovanou
možnost nebo zrušte její výběr (nebo počet kopií).
Ochrana
Zpět
ON/OFF
Ochrana
Zpět
3
ON/OFF
Referenční část
• Pokud je snímek vybrán, zobrazí se u něj symbol zaškrtnutí (y).
Opakováním kroků 1 a 2 vyberte další snímky.
Stisknutím tlačítka k dokončete výběr snímků.
• Pro výběry typu Vybrané snímky se zobrazí dialog pro potvrzení. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
E47
Menu přehrávání
f Otočení snímku
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M f Otočit snímek
Změní orientaci snímků přehrávaných na monitoru fotoaparátu po fotografování. Fotografie lze
otočit o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Snímky pořízené na výšku lze otočit až o 180° v obou směrech.
Obrazovku pro otočení snímku zobrazte výběrem snímku na obrazovce výběru snímků (E47).
Stisknutím tlačítek multifunkčního voliče J nebo K otočíte snímky o 90°.
Stisknutím tlačítka k nastavíte zobrazenou orientaci a uložíte data orientace spolu se snímkem.
Referenční část
B
Otáčení snímků v sekvenci
Pokud je zobrazen klíčový snímek sekvence, snímky nelze otáčet. Nastavení lze použít až poté, co se zobrazí jednotlivé
snímky (E7, E51).
E48
Menu přehrávání
E Zvuková poznámka
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M E Zvuková poznámka
K záznamu zvukových poznámek ke snímkům slouží mikrofon fotoaparátu.
• Pro snímek bez zvukové poznámky se objeví obrazovka nahrávání, zatímco pro snímek se zvukovou
poznámkou (snímek označený p v režimu přehrávání jednotlivých snímků) se objeví obrazovka
přehrávání.
Záznam zvukových poznámek
• Záznam bude ukončen po uplynutí přibližně 20 sekund nebo po
uvolnění tlačítka k.
• Během záznamu se nedotýkejte vestavěného mikrofonu.
• Během záznamu blikají na monitoru symboly o a p.
• Jakmile záznam skončí, zobrazí se obrazovka přehrávání hlasové
poznámky.
17s
Přehrávání zvukových poznámek
Snímky, ke kterým byly zaznamenány zvukové poznámky, mají
v režimu přehrávání jednotlivých snímků indikaci p.
• Stiskněte tlačítko k k přehrání zvukové poznámky. Chcete-li ukončit
přehrávání, stiskněte znovu tlačítko k.
• Tlačítkem zoomu g nebo f lze během přehrávání nastavit hlasitost.
• Do menu přehrávání se lze vrátit stisknutím tlačítka J multifunkčního
voliče před přehráním nebo po přehrání zvukové poznámky.
K ukončení menu přehrávání stiskněte tlačítko d.
12s
Mazání zvukových poznámek
Referenční část
Stiskněte tlačítko l na obrazovce přehrávání zvukové poznámky.
Pomocí tlačítek H nebo I multifunkčního voliče vyberte
možnost Ano a stiskem tlačítka k vymažte pouze zvukovou
poznámku.
Soubor bude vymazán.
Pokračovat?
Ano
Ne
B
Poznámky ke zvukovým poznámkám
• Je-li vymazán snímek opatřený zvukovou poznámkou, odstraní se spolu s ním i zvuková poznámka.
• Zvukové poznámky nemohou být zaznamenány pro snímky, které již mají připojenou zvukovou poznámku. Před
zaznamenáním nové zvukové poznámky je nutné aktuální zvukovou poznámku vymazat.
• Fotoaparát COOLPIX AW100 neumí nahrát zvukovou poznámku pro snímek, který byl pořízen jinými fotoaparáty, než
je COOLPIX AW100.
• Mazání zvukových poznámek není možné u snímků s nastavením Ochrana (E46).
C
Další informace
Viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85), kde najdete další informace.
E49
Menu přehrávání
h Kopírování (kopírování mezi vnitřní pamětí a paměťovou kartou)
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M h Kopie
Slouží ke kopírování snímků mezi interní pamětí a paměťovou kartou.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte na obrazovce
kopírování požadovanou položku a stiskněte
tlačítko k.
Kopie
• q: Kopírování snímků z interní paměti na paměťovou
kartu.
• r: Kopírování snímků z paměťové karty do interní
paměti.
2
Vyberte možnost kopírování a stiskněte tlačítko k.
Z fotoap. na kartu
Vybrané snímky
• Vybrané snímky: Zkopíruje snímky vybrané na obrazovce výběru
Všechny snímky
snímků (E47). Pokud je vybrána sekvence, ke které se zobrazuje
pouze klíčový snímek (E7), zkopírují se všechny snímky
v zobrazené sekvenci.
• Všechny snímky: Zkopírujete všechny snímky. Pokud je vybrán
snímek v sekvenci, tato možnost se nezobrazí.
• Aktuální sekvence: Tato možnost se zobrazí, pokud byl vybrán snímek v sekvenci ještě před
zobrazením menu přehrávání. Zkopírují se všechny snímky v aktuální sekvenci.
Referenční část
B
•
•
•
•
•
Poznámky ke kopírování snímků
Kopírovat lze soubory formátu JPEG, MOV a WAV. Soubory zaznamenané v jiném formátu nelze kopírovat.
Zvukové poznámky (E49) připojené ke snímkům a nastavení Ochrana (E46) se zkopírují spolu se snímky.
Nelze kopírovat snímky pořízené jiným typem nebo modelem fotoaparátu ani snímky upravené v počítači.
Nastavení položky Tisková objednávka (E42) a obsah alba (E9) se spolu se snímky nezkopírují.
Snímky nebo videosekvence, zkopírované z vnitřní paměti nebo paměťové karty, nemohou být zobrazeny v režimu
automatického třídění (E12).
• Pokud je u položky Možnosti zobraz. sekvence (E51) nastavena možnost Pouze klíčový snímek, je vybrán
některý snímek v sekvenci a stisknutím tlačítka k jsou zobrazeny jednotlivé fotografie (E7), je dostupné jen
kopírování typu r (z paměťové karty do vnitřní paměti).
E50
Menu přehrávání
C
Hlášení: „V paměti nejsou žádné snímky.”
Pokud při volbě režimu přehrávání nejsou na paměťové kartě uloženy žádné snímky, zobrazí se hlášení V paměti
nejsou žádné snímky.. Stisknutím tlačítka d zobrazte obrazovku s možnostmi kopírování a zkopírujte snímky
uložené v interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu.
C
Další informace
Další informace viz část „Názvy souborů a adresářů“ (E85).
C Možnosti zobrazení sekvence
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M C Možnosti zobraz. sekvence
Zvolte způsob zobrazení řady snímků pořízené sériovým snímáním (sekvence, E7) při jejich
prohlížení v režimu přehrávání jednotlivých snímků (A32) nebo v režimu přehrávání náhledů
snímků (A33).
Nastavení budou použita na všechny sekvence a budou uložena do paměti fotoaparátu, v níž
zůstanou i po vypnutí fotoaparátu.
Možnost
Popis
Jednotlivé snímky
Zobrazí se každý snímek v sekvenci.
Pouze klíčový snímek
(výchozí nastavení)
Vrátí sekvenci, v níž jsou snímky zobrazovány jednotlivě, k zobrazení pouze
klíčového snímku.
Referenční část
x Vybrat klíčový snímek
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M tlačítko d (A11) M x Vybrat klíčový snímek.
Pokud je položka Možnosti zobraz. sekvence nastavena na možnost Pouze klíčový snímek,
lze klíčový snímek zobrazovaný v režimu přehrávání jednotlivých snímků (A32) nebo v režimu
přehrávání náhledů snímků (A33) nastavit pro každou sekvenci snímků.
• Chcete-li toto nastavení změnit, před stisknutím tlačítka d nejprve v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání náhledů snímků vyberte požadovanou
sekvenci.
• Když se objeví obrazovka pro výběr klíčového snímku, vyberte snímek. Další informace viz část
„Obrazovka pro výběr snímků“ (E47).
E51
Menu Video
Možnosti videa
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta e (Video) (A11) M Možnosti videa
Je možné zvolit typ zaznamenávaného videa.
Fotoaparát může natáčet videosekvence normální rychlostí a sekvence HS (vysokorychlostní)
(E54), které lze přehrávat jako zrychlený nebo zpomalený záznam.
Se zvyšující se velikostí obrazu a bitovou rychlostí roste i kvalita obrazu, ale zároveň narůstá i
velikost souboru.
Videosekvence normální rychlostí
Položka
Popis
Referenční část
d HD 1080pP (1920×1080)
(výchozí nastavení)
Nahrávají se videosekvence s poměrem stran 16:9.
• Přenosová rychlost videosekvence: 14 Mbps
• Snímací frekvence: 30 obr./s
e HD 1080p (1920×1080)
Nahrávají se videosekvence s poměrem stran 16:9.
• Přenosová rychlost videosekvence: 12 Mbps
• Snímací frekvence: 30 obr./s
f HD 720p (1280×720)
Nahrávají se videosekvence s poměrem stran 16:9.
• Přenosová rychlost videosekvence: 9 Mbps
• Snímací frekvence: 30 obr./s
p iFrame 540 (960×540)
Nahrávají se videosekvence s poměrem stran 16:9.
Jedná se o jeden z formátů podporovaných společností Apple Inc.
• Přenosová rychlost videosekvence: 24 Mbps
• Snímací frekvence: 30 obr./s
Při používání vnitřní paměti fotoaparátu pro nahrávání může dojít
k nečekanému ukončení nahrávání v souvislosti s kompozicí obrazu.
Pro nahrávání důležitých videosekvencí se doporučuje použít
paměťovou kartu (třídy 6 nebo vyšší).
g VGA (640×480)
Nahrávají se videosekvence s poměrem stran 4:3.
• Přenosová rychlost videosekvence: 3 Mbps
• Snímací frekvence: 30 obr./s
B
Poznámka k nastavení p iFrame 540 (960×540)
Funkce pro úpravy videosekvencí není možné použít.
C
Další informace
Další informace viz část „Maximální délka videosekvence“ (A82).
E52
Menu Video
HS videosekvence
Další informace viz část „Nahrávání zpomalených nebo zrychlených videosekvencí
(videosekvencí HS)“ (E54).
Položka
Popis
k HS 240 obr./s (320×240)
Nahrávají se zpomalené videosekvence s rychlostí sníženou na 1/8 a
s poměrem stran 4:3.
• Max. délka videosekvence*: 10 s (doba přehrávání: 1 min 20 s)
• Přenosová rychlost videosekvence: 640 kbps
• Snímací frekvence: 240 obr./s
h HS 120 obr./s (640×480)
Nahrávají se zpomalené videosekvence s rychlostí sníženou na 1/4 a
s poměrem stran 4:3.
• Max. délka videosekvence*: 15 s (doba přehrávání: 1 min)
• Přenosová rychlost videosekvence: 3 Mbps
• Snímací frekvence: 120 obr./s
i HS 60 obr./s (1280×720)
Nahrávají se zpomalené videosekvence s rychlostí sníženou na 1/2 a
s poměrem stran 16:9.
• Max. délka videosekvence*: 30 s (doba přehrávání: 1 min)
• Přenosová rychlost videosekvence: 9 Mbps
• Snímací frekvence: 60 obr./s
j HS 15 obr./s (1920×1080)
Nahrávají se zrychlené videosekvence s rychlostí zvýšenou 2× a
s poměrem stran 16:9.
• Max. délka videosekvence*: 2 min (doba přehrávání: 1 min)
• Přenosová rychlost videosekvence: 14 Mbps
• Snímací frekvence: 15 obr./s
Otevřít jako záznam HS
Referenční část
* Maximální doba záznamu se vztahuje pouze na části pořízené pro účely zpomaleného nebo zrychleného přehrávání.
• Přenosová rychlost videa představuje objem zaznamenaných dat videa za sekundu. Vzhledem k tomu, že byl použit
systém s proměnnou přenosovou rychlostí (VBR – variable bitrate), rychlost se při nahrávání videa automaticky mění
podle nahrávaného objektu, takže v případě rychle se pohybujícího objektu se nahraje za sekundu více dat a zvětší
se velikost souboru videosekvence.
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta e (Video) (A11) M Otevřít jako záznam HS
Zvolte, zda se při nahrávání videosekvencí HS mají příslušné videosekvence od začátku natáčet ve
zrychleném nebo zpomaleném záznamu.
Možnost
Popis
Zapnuto
(výchozí nastavení)
Po započetí nahrávání jsou zaznamenávány HS videosekvence.
Vypnuto
Po započetí nahrávání jsou zaznamenávány videosekvence normální rychlostí.
Stisknutím tlačítka k přepněte na záznam HS videosekvence v místě, od něhož by
měl fotoaparát začít nahrávat záznam pro zpomalené či zrychlené přehrávání.
E53
Menu Video
Nahrávání zpomalených nebo zrychlených videosekvencí
(videosekvencí HS)
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta e (Video) (A11) M Možnosti videa
Je možné nahrávat HS (vysokorychlostní) videosekvence. Videa, která jsou nahrána jako HS
videosekvence, je možné přehrávat zpomaleně při rychlosti 1/8, 1/4 nebo 1/2 normální rychlosti
přehrávání, nebo je možné jejich přehrávání zrychlit až na dvojnásobek normální rychlosti. Při
nahrávání videosekvencí lze fotoaparát přepnout z nahrávání normální rychlostí na natáčení
zrychleného nebo zpomaleného záznamu.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte HS
videosekvenci (E53) a stiskněte tlačítko k.
• Po změně nastavení stiskněte tlačítko d a vraťte se na
obrazovku fotografování.
2
Stisknutím tlačítka b (e (záznam videosekvencí))
spusťte nahrávání.
Možnosti videa
HD 1080p (1920×1080)
HD 1080p (1920×1080)
HD 720p (1280×720)
iFrame 540 (960×540)
VGA (640×480)
HS 240 obr./s (320×240)
HS 120 obr./s (640×480)
Možnosti HS videosekvencí
Referenční část
• LCD monitor se na chvíli vypne a poté se zahájí nahrávání HS
videosekvence.
• Fotoaparát ostří na střed snímku. Během nahrávání se nezobrazují
zaostřovací pole.
• Při nahrávání videosekvencí s nastavením i HS 60 obr./s
7m23s
(1280×720) nebo j HS 15 obr./s (1920×1080) se změní
Při nahrávání videosekvencí
poměr stran zobrazení na monitoru na hodnotu 16:9.
normální rychlostí
• Pokud je položka Otevřít jako záznam HS (E53) nastavena na
možnost Vypnuto, je po započetí nahrávání proveden záznam
videosekvencí normální rychlostí. Stisknutím tlačítka k přepněte
na záznam HS videosekvence v místě, od něhož by měl fotoaparát
začít nahrávat záznam pro zpomalené či zrychlené přehrávání.
• Při každém stisknutí tlačítka k se fotoaparát přepne mezi
nahráváním normální rychlostí a nahráváním HS videosekvencí.
9s
• Po uplynutí doby záznamu HS videosekvencí (E53) se
Při
nahrávání
HS
fotoaparát přepne na nahrávání videosekvence normální rychlostí.
videosekvencí
• Při nahrávání HS videosekvencí se mění zobrazení maximální délky
záznamu a ukazuje množství času, který lze využít k nahrávání HS
videosekvence.
• Možnosti HS videosekvencí zobrazí typ HS videosekvence, který se nahraje, a mění se dle typu
nahrávané videosekvence.
3
E54
Stisknutím tlačítka b (e (záznam videosekvencí)) ukončete nahrávání.
Menu Video
B
Poznámky k HS videosekvencím
• Záznam pořízený pro zpomalené či zrychlené přehrávání se nahrává bez zvuku.
• Po zahájení nahrávání videosekvence pomocí tlačítka b (e (záznam videosekvence)) se pozice zoomu, zaostření,
expozice a vyvážení bílé barvy zablokuje.
D
HS videosekvence
Zaznamenané videosekvence se přehrávají rychlostí přibližně 30 snímků za sekundu, a to včetně částí zaznamenaných
jako HS videosekvence.
Pokud je u položky Možnosti videa (E52) v menu videa použito nastavení k HS 240 obr./s (320×240), h HS
120 obr./s (640×480) nebo i HS 60 obr./s (1280×720), lze zaznamenávat videosekvence, které bude možné
přehrávat zpomaleně.
Pokud je nastavena možnost j HS 15 obr./s (1920×1080), lze zaznamenávat videosekvence, které mohou být
přehrávány dvakrát rychleji oproti normální rychlosti.
Části zaznamenané rychlostí h HS 120 obr./s (640×480):
Při zrychleném zaznamenávání lze pořídit videosekvenci o délce až 15 sekund. Videosekvence nahrané vysokou
rychlostí lze přehrát zpomaleně při rychlosti, která je čtyřikrát pomalejší než normální rychlost.
Nahrávání
15 s
Přehrávání
1 min.
Přehrávání zpomaleného záznamu
(bez zvuku)
Záznam
Přehrávání
2 min
Referenční část
Části zaznamenané rychlostí j HS 15 obr./s (1920×1080):
Při snímání pro účely zrychleného přehrávání lze pořídit videosekvenci o délce až dvou minut. Přehrávání je dvakrát
rychlejší.
1 min
Přehrávání zrychleného záznamu
(bez zvuku)
E55
Menu Video
Režim autofokusu
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta e (Video) (A11) M Režim autofokusu
Slouží k výběru nastavení způsobu zaostřování při nahrávání videa normální rychlostí (E52).
Položka
A Jednorázový
AF (výchozí
nastavení)
Popis
Zaostřování se zablokuje při započetí záznamu stisknutím tlačítka b (e (záznam
videosekvence)). Tuto možnost vyberte v případě, že vzdálenost mezi
fotoaparátem a objektem zůstane v podstatě pevná.
Fotoaparát při nahrávání videa zaostřuje průběžně.
B Nepřetržitý AF Vhodné ke snímání v případech, kdy se vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem
mění. Může však být zaznamenán zvuk vznikající při zaostřování fotoaparátu.
Pokud je tento zvuk výrazný, doporučuje se nastavit možnost Jednorázový AF.
Pomocné světlo pro video
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta e (Video) (A11) M Pomocné světlo
pro video
Zapnutí nebo vypnutí pomocného světla pro nahrávání videosekvencí na tmavých místech.
Možnost
Popis
Zapnuto
Pomocné světlo se zapne za účelem nahrávání videosekvencí.
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Pomocné světlo je vypnuté.
Referenční část
Redukce hluku větru
Zobrazení obrazovky fotografování M tlačítko d M karta D (Video) (A11) M Redukce hluku větru
Slouží k nastavení, zda se má v průběhu záznamu videosekvence s normální rychlostí redukovat
hluk větru (E52).
Možnost
Popis
Y
Zapnuto
Nahrávání probíhá s minimalizací hluku větru, který fouká na mikrofon vestavěný
ve fotoaparátu. Toto nastavení je vhodné pro nahrávání za silného větru. V režimu
přehrávání budou možná špatně slyšet i jiné zvuky.
k
Vypnuto
(výchozí
nastavení)
Hluk větru není redukován.
Je-li zvolena možnost Zapnuto, na monitoru se v průběhu nahrávání zobrazí symbol pro toto
nastavení (A6).
E56
Menu mapy
Nastavení GPS
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Možnosti GPS
Možnost
Popis
Záznam dat GPS
Při nastavení možnosti Zapnuto proběhne příjem signálu z družice systému GPS
a spustí se polohování (A86).
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
Synchronizovat
Signál z družice GPS se používá k nastavení data a času interních hodin
fotoaparátu (jen když je u položky Záznam dat GPS v části Možnosti GPS menu
mapy nastavena hodnota Zapnuto). Před zahájením synchronizace zkontrolujte
stav snímání polohy.
Soubor A-GPS (asistenční GPS) se aktualizuje pomocí paměťové karty. Použití
Aktualiz. souboru A-GPS nejnovějšího souboru A-GPS může zkrátit čas potřebný k získání informací
o poloze.
Aktualizace souboru A-GPS
Stáhněte si nejnovější soubor A-GPS z níže uvedené stránky a použijte jej k aktualizaci příslušného
souboru.
http://nikonimglib.com/agps/index.html
• Soubor A-GPS pro COOLPIX AW100 je dostupný pouze na webových stránkách uvedených
výše.
Stáhněte si do počítače nejnovější soubor A-GPS z webové stránky.
Pomocí čtečky paměťových karet nebo obdobného zařízení zkopírujte stažený
soubor do složky „NCFL“ na paměťové kartě.
Referenční část
1
2
• Složku „NCFL“ naleznete přímo v kořenovém adresáři paměťové karty. Pokud paměťová karta
neobsahuje složku „NCFL“, vytvořte novou složku.
3
4
5
Vložte do fotoaparátu paměťovou kartu, která obsahuje zkopírovaný soubor.
6
Zvolte položku Aktualiz. souboru A-GPS a aktualizujte soubor.
Zapněte fotoaparát a stisknutím akčního tlačítka zobrazte mapu.
Stisknutím tlačítka d zobrazte menu mapy a pomocí multifunkčního voliče
vyberte (Možnosti GPS).
E57
Menu mapy
B
Poznámky k synchronizaci
• Nastavení data a času pomocí funkce Synchronizovat proběhne podle časové zóny, nastavené v poli Časové
pásmo a datum (A24) menu nastavení (E67). Před nastavením funkce Synchronizovat zkontrolujte časovou
zónu.
• Nastavení data a času pomocí funkce Synchronizovat není tak přesné jako radiové hodiny. Pomocí pole Časové
pásmo a datum v menu nastavení nastavte čas, není-li přesně nastaven v rámci funkce Synchronizovat.
B
Poznámky k aktualizaci souboru A-GPS
• Doba platnosti souboru A-GPS je sedm dní. Tuto dobu platnosti lze zkontrolovat na obrazovce aktualizace.
• Po vypršení doby platnosti souboru A-GPS už nebude získávání informací o poloze probíhat rychleji. Doporučujeme
před použitím funkce GPS aktualizovat soubor A-GPS.
Jednotky vzdálenosti
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Jednotky vzdálenosti
Jako jednotky vzdálenosti použité u zobrazení mapy lze zvolit km (m) (kilometry, metry) (výchozí
nastavení) nebo mi (yd) (míle, yardy).
Referenční část
E58
Menu mapy
Výpočet vzdálenosti
Stiskněte tlačítko c (režim přehrávání) M zobrazte mapu (A88) M tlačítko d M karta U
(A11) M Výpočet vzdálenosti.
Umožňuje výpočet lineární vzdálenosti z aktuální lokality k místu pořízení snímku nebo mezi
místy pořízení dvou snímků.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte cíl pro výpočet
vzdálenosti a stiskněte tlačítko k.
Výpočet vzdálenosti
Akt. pozice<–>snímek
Snímek<–>snímek
• Akt. pozice<–>snímek: Vypočítá vzdálenost aktuální lokality
k místu pořízení snímku (jen když je u položky Záznam dat GPS
v části Možnosti GPS menu mapy nastavena možnost
Zapnuto). Spustí se ověření aktuální polohy. Pokračujte
krokem 3.
• Snímek<–>snímek: Vypočítá vzdálenost mezi místy pořízení dvou snímků.
2
Stisknutím tlačítka J nebo K zvolte snímek
představující výchozí bod a poté stiskněte tlačítko k.
• K úpravě měřítka mapy použijte tlačítko zoomu (f (h)/
g (i)).
500km
Vybrat počáteční bod
Zpět
3
• Při každém výběru nějakého snímku se na obrazovce zobrazí
příslušná vzdálenost.
• Výpočet vzdálenosti ukončíte stisknutím tlačítka k.
500km
Vybrat koncový bod
Zpět
100m
Referenční část
K výběru snímku představujícího koncový bod
použijte tlačítko multifunkčního voliče J nebo K.
Vybrat snímek
Vybrat snímek
Vzdálenost
B
Poznámky k výpočtu vzdálenosti
Nejsou-li snímku zaznamenány informace o poloze, nelze provést výpočet vzdálenosti.
E59
Menu mapy
Body zájmu (POI) (zaznamenávání a zobrazování informací o názvech
lokalit)
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Body zájmu (POI)
Popis nastavení POI (bodů zájmu, informací o názvech lokalit)
Možnost
Popis
Zahrnout POI
Při nastavení možnosti Zapnuto se do pořizovaných snímků zaznamenají
informace o názvu lokality.
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
• Tyto informace ohledně názvu lokality mohou být zaznamenány u statického
snímku nebo videosekvence.
Zobrazit POI
Při nastavení možnosti Zapnuto se na obrazovce fotografování nebo přehrávání
zobrazují informace o názvu lokality (A6, 8).
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
Úroveň detailť
Nastavte úroveň zobrazení informací týkajících se názvu dané lokality. Při vyšší
úrovní zobrazení budou uvedeny podrobnější regionální informace, v případě
nižší úrovně zobrazení budou uvedeny informace o rozsáhlejší oblasti (jako třeba
názvy zemí).
Při nastavení na úroveň 1 se zobrazují názvy zemí. Nastavíte-li úroveň 6, budou se
zobrazovat názvy význačných bodů (zařízení). Informace zobrazované u úrovní 2
až 5 se liší v závislosti na zemi, v níž je daná mapa zobrazena.
Když v režimu přehrávání vyberete položku Aktualizovat POI, mohou se
informace o lokalitě zaznamenané do snímku změnit.
Referenční část
Upravit POI
• Když je zvolena úroveň 6, změníte stisknutím tlačítka J nebo K multifunkčního
voliče název význačného bodu.
• Chcete-li změnit úroveň informací mapy, stiskněte tlačítko H nebo I
multifunkčního voliče.
Při výběru položky Odebrat POI se vymažou informace o názvu lokality
zaznamenané do snímku.
C
Zobrazení POI
Nejsou-li v rámci nastavené úrovně zobrazení dostupné žádné informace o názvu lokality, zobrazí se „---“.
E60
Menu mapy
Tvorba protokolu (záznam protokolu informací o pohybu)
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Tvorba protokolu
Když začne záznam protokolu, zaznamenávají se po určitou dobu zjištěné informace týkající se
sledování polohy, dokud neuplyne nastavený čas. Aby bylo možné data protokolu zobrazit
(E63), uložte je na paměťovou kartu.
1
2
Pomocí multifunkčního voliče vyberte možnost
Spustit protokol a stiskněte tlačítko k.
Tvorba protokolu
Vyberte délku zaznamenávání protokolu a stiskněte
tlačítko k.
Spustit protokol
Spustit protokol
Ukončit protokol
Záznam dat po dobu 6 hodin
Záznam dat po dobu 12 hodin
Záznam dat po dobu 24 hodin
Záznam dat po dobu 72 hodin
• Zahájí se záznam protokolu.
• Data protokolu se zaznamenávají každou minutu až do dosažení
nastaveného času.
• Během záznamu protokolu se na obrazovce zobrazuje D.
Po dokončení záznamu protokolu vyberte položku
Ukončit protokol v části Tvorba protokolu v menu
mapy a stiskněte tlačítko k.
Referenční část
3
500km
Tvorba protokolu
Spustit protokol
Ukončit protokol
E61
Menu mapy
4
Zvolte možnost Uložit protokol a stiskněte
tlačítko k.
• Data protokolu se uloží na paměťovou kartu.
B
Ukončit protokol
Uložit protokol
Vymazat protokol
Poznámky k záznamu protokolu
Referenční část
• Není-li nastaveno datum a čas, nelze provést záznam protokolu.
• Dojde-li během zaznamenávání protokolu ke změně data a času u položky Časové pásmo a datum (A24,
E67) v menu nestavení nebo v rámci funkce Synchronizovat v části Možnosti GPS (E57) menu mapy,
záznam protokolu se zruší.
• Během níže uvedených operací se záznam protokolu pozastaví. Po zrušení těchto operací se záznam protokolu
obnoví.
- během sériového snímání
- během záznamu videosekvence
- při připojení pomocí USB kabelu
• Přestože i při vyjmuté baterii fotoaparátu dále ubíhá doba záznamu protokolu podle interních hodin fotoaparátu,
protokol se nezaznamená.
• Data protokolu se dočasně ukládají ve fotoaparátu. Zůstávají-li ve fotoaparátu uložena data protokolu, nelze
zaznamenávat nové protokoly. Po zaznamenání dat protokolu zobrazit proveďte jejich uložení na paměťovou kartu.
• V rámci jednoho dne lze zaznamenat maximálně 36 datových událostí protokolu.
• Na jednu paměťovou kartu lze uložit až 100 datových událostí protokolu.
C
Smazání dat protokolu
• Chcete-li vymazat data protokolu, která jsou dočasně uložena ve fotoaparátu, vyberte v kroku 4 položku Vymazat
protokol.
• Chcete-li vymazat data protokolu, která jsou uložena na paměťové kartě, stiskněte tlačítko l v Zobrazení
protokolu (E63).
E62
Menu mapy
Zobrazení protokolu (zobrazení protokolu na mapě)
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Zobrazení protokolu
Pomocí funkce Tvorba protokolu (E61) lze zobrazit data protokolu uložená na paměťové
kartě na mapě za účelem kontroly trasy pohybu.
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte data protokolu
k zobrazení a stiskněte tlačítko k.
• Trasu pohybu vyznačuje modrá čára.
2
Zkontrolujte trasu pohybu.
Zobrazení protokolu
26/11/2011 [1]
26/11/2011 [2]
20/11/2011
18/11/2011
15/11/2011
500km
• K úpravě měřítka mapy použijte tlačítko zoomu (f (h)/
g (i)).
• K posunu zobrazení mapy stiskněte tlačítko H, I, J nebo K
multifunkčního voliče.
• Chcete-li zobrazená data protokolu smazat, stiskněte tlačítko l.
Vymazání dat protokolu
Chcete-li data protokolu smazat, stiskněte v rámci kroku 1 tlačítko l.
• Vybraný protokol: Vybraná data protokolu se vymažou.
• Všechny protokoly: Veškerá data protokolů uložená na paměťové se vymažou.
Referenční část
C
Data protokolu
Data protokolu jsou kompatibilní s formátem NMEA. Jejich zobrazení v každém softwaru nebo fotoaparátu však není
zaručeno.
E63
Menu mapy
Elektronický kompas
Zobrazení mapy (A88) M tlačítko d M karta U (A11) M Elektronický kompas
Položka
Popis
Zobrazení kompasu
Při nastavení hodnoty Zapnuto se na obrazovce fotografování zobrazuje
kompas.
• Výchozí nastavení je Vypnuto.
• Ukazatel kompasu se mění podle směru držení fotoaparátu (A6).
• Zobrazení kompasu umožňuje poskytuje určení směru z aktuálního místa do
cílového místa na základě změřené vzdálenosti.
- Styl zobrazení: sever, východ, jih a západ
- Rozsah zobrazení: 16 hlavních bodů
- Červená šipka na kruhovém kompasu ukazuje na sever.
Provede korekci kompasu při nesprávném zobrazení jeho směru.
Když se zobrazí obrazovka uvedená
Korekce kompasu
vpravo, pohybujte fotoaparátem tak,
Opište fotoaparátem křivku
abyste s ním ve vzduchu opisovali číslici
ve tvaru číslice osm
osm, a přitom jej rotací zápěstí natáčejte
dopředu a dozadu, ze strany na stranu
nebo nahoru a dolů.
Korekce kompasu
Referenční část
E64
Menu mapy
B
Poznámky k použití digitálního kompasu
• Digitální kompas se nezobrazuje, když objektiv fotoaparátu směřuje nahoru.
• Digitální kompas v tomto fotoaparátu nepoužívejte při horolezeckých výstupech a jiných specializovaných
aktivitách. Zobrazené údaje mají sloužit jen jako obecné vodítko.
• Směr nemusí být změřen správně v blízkosti následujících objektů: magnet, kov, elektrický motor, elektrický domácí
spotřebič nebo elektrický kabel.
• Směr nemusí být změřen správně na následujících místech: v automobilu, ve vlaku, na lodi, v letadle, uvnitř budov
nebo v podzemních obchodech.
• Směr nemusí být změřen správně v případě, kdy není zaznamenána informace o poloze.
Referenční část
E65
Menu nastavení
Uvítací obrazovka
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Uvítací obrazovka
Zvolte, zda se má při zapnutí fotoaparátu zobrazit na monitoru uvítací obrazovka.
Možnost
Žádná
(výchozí nastavení)
COOLPIX
Vybrat snímek
Referenční část
E66
Popis
Zobrazí obrazovku fotografování nebo přehrávání bez zobrazení uvítací obrazovky.
Před zobrazením obrazovky fotografování nebo přehrávání zobrazí uvítací
obrazovku.
Vyberte pořízený snímek, který se má zobrazit jako uvítací obrazovka. Zobrazte
obrazovku pro výběr snímku, vyberte snímek (E47) a stiskem tlačítka k jej
zaregistrujte.
• Protože je vybraný snímek uložen ve fotoaparátu, bude se na uvítací obrazovce
zobrazovat i po vymazání původního snímku.
• Snímky pořízené pomocí funkce Režim obrazu (A61) s hodnotou
g 4608×2592, snímky pořízené pomocí jednoduchého panoramatu (E2) a
snímky vytvořené pomocí funkce malého snímku (E20) nebo oříznutí (E21),
které mají velikost 320×240 nebo menší, není možné zaregistrovat.
Menu nastavení
Časové pásmo a datum
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Časové pásmo a datum
Možnost
Datum a čas
Formát data
Časové pásmo
Popis
Slouží k nastavení hodin fotoaparátu na aktuální hodnoty data a času.
K nastavení data a času použijte multifunkční
Datum a čas
volič.
• Vyberte položku: mačkáním tlačítek K nebo
D
M
R
11
15
2011
J (výběr v následujícím pořadí: D (den) ➝
M (měsíc) ➝ R (rok) ➝ hodina ➝ minuta).
15
10
• Nastavte obsah: Stiskněte tlačítko H nebo
I.
Úpravy
• Dokončete nastavení: Zvolte minutu a
stiskněte tlačítko k nebo K.
Vyberte pořadí zobrazení dne, měsíce a roku (Rok/měsíc/den, Měsíc/den/rok
nebo Den/měsíc/rok).
Lze zadat domácí časové pásmo w a aktivovat nebo deaktivovat letní čas.
Při registraci cílového místa cesty x se automaticky vypočítá časový rozdíl
(E69) vzhledem k domácímu časovému pásmu w a zaznamená se datum a čas
ve vybraném regionu. Užitečné nastavení při cestování.
Referenční část
E67
Menu nastavení
Nastavení časové zóny cílového místa cesty
1
Pomocí multifunkčního voliče vyberte položku
Časové pásmo a stiskněte tlačítko k.
• Zobrazí se obrazovka Časové pásmo.
Časové pásmo a datum
15/11/2011 15:30
London, Casablanca
Datum a čas
Formát data
Časové pásmo
2
Vyberte možnost x Cílové místo cesty a stiskněte
tlačítko k.
• Datum a čas zobrazovaný na monitoru se mění v souladu s
aktuálně nastaveným regionem.
3
Stiskněte tlačítko K.
Časové pásmo
Tokyo, Seoul
15/11/2011 0:30
Domácí čas. pásmo
Cílové místo cesty
Časové pásmo
• Zobrazí se nabídka pro výběr časového pásma.
Tokyo, Seoul
16/11/2011 0:30
Domácí čas. pásmo
Cílové místo cesty
4
Stisknutím tlačítek J nebo K vyberte cílové místo
cesty (Časové pásmo).
Referenční část
• Je zobrazen časový rozdíl mezi domácím a cílovým místem.
• Při používání fotoaparátu v oblasti, kde se používá letní čas, aktivujte
nastavení letního času tlačítkem H. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se
symbol W a hodiny se posunou o hodinu dopředu. Pro vypnutí
stiskněte tlačítko I:
• Stisknutím tlačítka k zaregistrujte časové pásmo cílového místa
cesty.
• Pokud je vybráno časové pásmo cílového místa cesty, zobrazí se
v expozičním režimu na monitoru fotoaparátu symbol Z.
C
Časový rozdíl
10:30
-5:00
EDT:
New York
Toronto
Lima
Zpět
Časové pásmo
EDT:New York
Toronto, Lima
15/11/2011 10:30
Domácí čas. pásmo
Cílové místo cesty
w Domácí časové pásmo
• Pro přepnutí na domácí časové pásmo vyberte v kroku 2 možnost w Domácí čas. pásmo a stiskněte tlačítko k.
• Ke změně domácího časového pásma vyberte v kroku 2 možnost w Domácí čas. pásmo a domácí časové pásmo
nastavte stejným postupem jako pro x Cílové místo cesty.
E68
Menu nastavení
C
Časová pásma
Fotoaparát podporuje níže uvedená časová pásma:
V případě časových rozdílů, které nejsou uvedeny, nastavte hodiny fotoaparátu pomocí položky Časové pásmo a
datum.
UTC +/-
Místo
UTC +/-
Název
-11
Midway, Samoa
+1
Madrid, Paris, Berlin
-10
Hawaii, Tahiti
+2
Athens, Helsinki, Ankara
-9
Alaska, Anchorage
+3
Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait,
Manama
-8
PST (PDT): Los Angeles, Seattle,
Vancouver
+4
Abu Dhabi, Dubai
-7
MST (MDT): Denver, Phoenix
+5
Islamabad, Karachi
-6
CST (CDT): Chicago, Houston,
Mexico City
+5,5
New Delhi
-5
EST (EDT): New York, Toronto,
Lima
+6
Colombo, Dhaka
-4,5
Caracas
+7
Bangkok, Jakarta
-4
Manaus
+8
Beijing, Hong Kong, Singapore
-3
Buenos Aires, Sao Paulo
+9
Tokyo, Seoul
-2
Fernando de Noronha
+10
Sydney, Guam
-1
Azores
+11
New Caledonia
±0
London, Casablanca
+12
Auckland, Fiji
Referenční část
E69
Menu nastavení
Nastavení monitoru
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Nastavení monitoru
Položka
Popis
Info o snímku
Pomocí této položky můžete určit, které informace se budou zobrazovat na
monitoru v režimu fotografování a vrežimu přehrávání.
Kontrola snímku
Zapnuto (výchozí nastavení): Snímek se bezprostředně po pořízení zobrazí na
monitoru a zobrazení na monitoru se vrátí na obrazovku fotografování.
Vypnuto: Snímek se ihned po pořízení nezobrazí.
Jas
Slouží k výběru jedné z pěti úrovní jasu monitoru. Výchozí nastavení je 3.
Info o snímku
Slouží k určení, zda se mají na monitoru zobrazovat informace o snímku.
Další informace o indikacích zobrazovaných na monitoru naleznete v časti „Monitor“ (A6).
Expoziční režim
Režim přehrávání
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Zobrazit info
29m 0s
1342
Referenční část
Automatické
info (výchozí
nastavení)
Skrýt info
E70
4‫ޓ‬132
132
Zobrazují se stejné informace jako u funkce Zobrazit info. Není-li po dobu několika sekund
provedena žádná operace, bude zobrazení stejné jako v případě funkce Skrýt info. Po
provedení nějaké operace se příslušné informace opět zobrazí.
Menu nastavení
Expoziční režim
Režim přehrávání
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Pom.
mřížka+auto.
info
29m 0s
4‫ޓ‬132
132
1342
Kromě údajů zobrazených v části
Zobrazují se stejné informace jako u funkce
Automatické info výše je na monitoru
Automatické info.
zobrazena pomocná mřížka, která usnadňuje
nastavení výřezu snímku.
Během nahrávání videosekvencí se
nezobrazují.
15/11/2011 15:30
0004.JPG
Rám.
videa+auto.
info
29m 0s
1342
4‫ޓ‬132
132
Zobrazují se stejné informace jako u funkce
Kromě informací zobrazených při výše
uvedeném nastavení Automatické info se Automatické info.
před nahráváním videosekvencí zobrazí
rámeček videa.
Referenční část
E71
Menu nastavení
Vkopírování data (vkopírování data a času do snímků)
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Vkopírování data
Datum a čas pořízení snímku je možné vkopírovat do snímků v
době jejich pořízení. Tyto informace lze vytisknout i na tiskárnách,
které tisk data a času nepodporují (E43).
15/11/2011
Položka
Popis
f
Datum
Do snímků se vkopíruje datum.
S
Datum a čas
Do snímků se vkopíruje datum a čas.
Vypnuto (výchozí
k
nastavení)
Do snímků se datum a čas nevkopíruje.
Na monitoru se zobrazí symbol pro stávající nastavení jiné než Vypnuto (A6).
B
Poznámky ke vkopírování data
Referenční část
• Vkopírovaná data nelze ze snímku odstranit, ani nelze data vkopírovat až dodatečně po pořízení snímku.
• Datum nelze vkopírovat v následujících situacích:
- Pokud je motivový program nastaven na možnost Sport, Muzeum, Protisvětlo s položkou HDR nastavenou
na hodnotu Zapnuto, Panoráma, nebo položkou Portrét domác. zvířat s nastavením Sériové snímání
- Jestliže funkce Kontrola mrknutí (E33) v režimu inteligentního portrétu je nastavena na hodnotu Zapnuto
- během záznamu videosekvence
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
• Data vkopírovaná s nastavením Režim obrazu (A61) na hodnotu O 640×480 mohou být obtížně čitelná.
Nastavte velikost obrazu na hodnotu N 1024×768 nebo větší.
• Datum je zaznamenáno ve formátu vybraném v menu nastavení pomocí možnosti Časové pásmo a datum
(A24, E67).
C
Vkopírování data a Tisková objednávka
Pokud tisknete na tiskárnách kompatibilních se standardem DPOF, které podporují tisk data pořízení snímku a
informací o snímku, můžete i na snímky, na které tyto informace nebyly vkopírovány funkcí Vkopírování data, tyto
informace vytisknout pomocí možností v menu Tisková objednávka (E42).
E72
Menu nastavení
Redukce vibrací
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Redukce vibrací
Specifikuje nastavení redukce vibrací pro fotografování statických snímků nebo videosekvencí.
Funkce může být použita k účinnému potlačení rozmazání snímků vlivem chvění rukou držících
fotoaparát, které je na snímcích patrné obvykle při použití zoomu nebo dlouhých časů závěrky.
Pokud používáte pro stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte redukci vibrací na hodnotu Vypnuto.
V
g
Položka
Popis
Zapnuto
(hybridní)
Záznam probíhá s optickou kompenzací chvění fotoaparátu při pořizování
statických snímků s využitím optické a za následujících podmínek i elektronické
redukce vibrací, využívající vylepšení snímků.
• Když nedojde k odpálení blesku.
• Pokud je čas závěrky delší než 1/60 sekundy.
• Když je vypnutá samospoušť.
• Když je zvolena hodnota Jednotlivé snímky pro nastavení Sériové
snímání.
Zapnuto (výchozí
nastavení)
Slouží ke kompenzaci chvění fotoaparátu optickou metodou. Fotoaparát
automaticky detekuje směr panorámování a napravuje pouze vibrace
způsobené chvěním fotoaparátu.
Například při horizontálním sledování objektu redukuje systém redukce
vibrací pouze chvění ve vertikálním směru. Při vertikálním sledování objektu
fotoaparát redukuje chvění pouze v horizontálním směru.
k Vypnuto
Redukce vibrací není aktivní.
Na monitoru se zobrazí symbol pro stávající nastavení jiné než Vypnuto (A6).
Referenční část
B
Poznámky k redukci vibrací
• Aktivování redukce vibrací může po zapnutí fotoaparátu nebo při přechodu fotoaparátu z režimu přehrávání do
režimu fotografování trvat několik sekund. Před fotografováním vyčkejte na stabilizaci obrazu na monitoru.
• V důsledku vlastností funkce redukce vibrací se mohou snímky zobrazené na monitoru fotoaparátu ihned po
fotografování jevit rozmazané.
• Systém redukce vibrací nemusí být ve všech situacích schopen zcela potlačit účinky chvění fotoaparátu.
• Pokud je chvění fotoaparátu obzvláště velké nebo malé, kompenzace obrazu pomocí elektronické redukce vibrací
nemusí být možná, a to i když je nastavena možnost Zapnuto (hybridní).
• Jestliže je čas závěrky extrémně krátký nebo dlouhý, elektronická redukce vibrací nemusí fungovat, pokud je
nastavena možnost Zapnuto (hybridní).
• Pokud pracuje elektronická redukce vibrací s nastavením Zapnuto (hybridní), uložení snímku může trvat déle než
normálně, protože při pořízení snímku je závěrka spuštěna automaticky dvakrát, aby byla provedena kompenzace
snímku. Zvuk závěrky (E76) se ozve jednou. Zaznamená se jeden snímek.
E73
Menu nastavení
Detekce pohybu
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Detekce pohybu
Aktivuje sledování pohybu ke snížení vlivů chvění fotoaparátu a pohybu objektu při fotografování
snímků.
Položka
U
Auto (výchozí
nastavení)
k Vypnuto
Popis
Jestliže fotoaparát detekuje pohyb objektu nebo chvění fotoaparátu, zvýší se
citlivost ISO a zkrátí se čas závěrky za účelem omezení těchto efektů.
Detekce pohybu však nefunguje v následujících situacích:
• Při odpálení blesku,
• v následujících motivových programech: Sport, Noční portrét, Úsvit/
soumrak, Noční krajina, Muzeum, Ohňostroj, Protisvětlo a Portrét
domác. zvířat ,
• Při nastavení Sériové snímání (E36) na možnost Mozaika 16 snímků,
• pokud je volba Citlivost ISO (E37) nastavena na jiný režim než Auto,
• Když je režim Režim činnosti AF polí nastaven na možnost Sledování
objektu.
Detekce pohybu nefunguje.
Jestliže je vybrána možnost Auto, na monitoru se zobrazí symbol pro toto nastavení (A6).
Když fotoaparát zaznamená vibrace a zkrátí čas závěrky, rozsvítí se zeleně symbol detekce pohybu.
Referenční část
B
Poznámky k detekci pohybu
• Detekce pohybu nemusí být v některých situacích schopna zcela omezit účinky chvění fotoaparátu a pohybu
objektu.
• Detekce pohybu nebude možná fungovat, když se objekt pohybuje příliš rychle nebo je příliš tmavý.
• Pořízené snímky mohou být zrnité.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E74
Menu nastavení
Pomocné světlo AF
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Pomoc. světlo AF
Zapne nebo vypne pomocné světlo AF, které slouží jako pomůcka pro automatické ostření za
slabého osvětlení.
Možnost
Popis
Auto
(výchozí nastavení)
Pomocné světlo AF se v tmavém prostředí automaticky rozsvítí. Dosah reflektoru
je přibližně 3,5 m při nejkratší ohniskové vzdálenosti a přibližně 2,0 m při nejdelší
ohniskové vzdálenosti.
• Při určitém zaostření a v některých motivových programech, například
Muzeum (A43) a Portrét domác. zvířat (A46) se pomocné světlo AF
nezapne, i když je nastavena možnost Auto.
Vypnuto
Nerozsvítí se pomocné světlo AF. Při slabém osvětlení nemusí být fotoaparát
schopen zaostřit.
Digitální zoom
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Digitální zoom
Aktivuje nebo deaktivuje digitální zoom.
Možnost
Popis
Po dosažení maximálního optického zoomu (pozice telezoomu) a přidržení
stisknutého tlačítka zoomu g (i) se aktivuje digitální zoom (A29).
Vypnuto
Digitální zoom není aktivován.
B
Referenční část
Zapnuto
(výchozí nastavení)
Poznámky k digitálnímu zoomu
• Při použití digitálního zoomu fotoaparát zaostří na objekt ve středu záběru.
• Digitální zoom nelze použít, pokud je jako motivový program zvolena možnost Portrét, Noční portrét,
Protisvětlo s HDR nastaveným na možnost Zapnuto, Portrét domác. zvířat, Podvodní snímky nebo
inteligentní portrét.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E75
Menu nastavení
Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Nastavení zvuku
Slouží k nastavení následujících doprovodných zvuků fotoaparátu:
Možnost
Popis
Zvuk tlačítek
Nastavte celkové nastavení zvuku na Zapnuto (výchozí nastavení) nebo
Vypnuto.
• Pípnutí nastavení (při dokončení nastavení se ozve jedno pípnutí)
• Pípnutí zaostření (když fotoaparát zaostří na objekt, ozve se jedno pípnutí)
• Pípnutí chyby (při zjištění chyby se ozve trojí pípnutí)
• Zvuky spuštění
Zvuk závěrky
Zvolte, zda nastavit zvuk závěrky na možnost Zapnuto (výchozí nastavení)
nebo na možnost Vypnuto.
Referenční část
B
Poznámky k nastavení zvuku
• V motivovém programu Portrét domác. zvířat jsou zvuky tlačítek a závěrky vypnuty i v případě, že je nastavena
hodnota Zapnuto.
• V průběhu nahrávání videosekvence zvuk závěrky nezazní ani při nastavené možnosti Zapnuto.
• Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Viz část „Funkce, které nelze použít
současně“ (A63), kde najdete další informace.
E76
Menu nastavení
Odezva akčního ovládání
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Odezva akčního ovládání
Slouží k nastavení provozní citlivosti při otřesu fotoaparátu (akční ovládání) (A13). Když je u této
položky nastavena hodnota Vysoká (výchozí nastavení), provede se příslušná operace i při
malém otřesu fotoaparátu. Pokud je u této položky nastavena hodnota Nízká, provede se
příslušná operace při výrazném otřesu fotoaparátu.
B
Poznámky k odezvě akčního ovládání
Při prohlížení snímků pomocí funkce Rychle přehrát v režimu akčního ovládání nebo v režimu přehrávání
jednotlivých snímků je odezva operace výběru snímků pevná.
Automatické vypnutí
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Automat. vypnutí
Jestliže na zapnutém fotoaparátu nejsou po určitou dobu prováděny žádné operace, monitor se
vypne a fotoaparát vstoupí do pohotovostního režimu (A23).
Tato položka slouží k určení doby, po níž je fotoaparát přepnut do pohotovostního režimu.
Vyberte z možností 30 s, 1 min, 5 min (výchozí nastavení) a 30 min.
Referenční část
C
Nastavení automatického vypnutí
V následujících situacích je čas zbývající do přechodu fotoaparátu do pohotovostního režimu pevný:
• když jsou zobrazena menu: tři minuty,
• při přehrávání prezentace: nejvýše 30 minut,
• při připojení síťového zdroje EH-62F: 30 minut.
E77
Menu nastavení
Formátování paměti/formátování karty
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Formátovat paměť/Formátovat kartu
Naformátuje interní paměť nebo paměťovou kartu.
Formátováním vnitřní paměti nebo paměťové karty se trvale odstraní všechna data.
Odstraněná data již je nelze obnovit. Před zahájením formátování se ujistěte, že máte všechny
důležité snímky zkopírovány do počítače.
Formátování vnitřní paměti
Chcete-li formátovat interní paměť, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. V menu nastavení se
zobrazí položka Formátovat paměť.
Formátování paměťových karet
Po vložení paměťové karty do fotoaparátu je možné kartu naformátovat.
V menu nastavení se zobrazí položka Formátovat kartu.
B
Formátování interní paměti a paměťové karty
• Při formátování interní paměti fotoaparátu nebo paměťové karty se symboly alba (E11) vrátí zpět na výchozí
symboly (číselný symbol).
• Při formátování nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku slotu pro paměťovou kartu/krytku prostoru pro baterii.
• Paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním vložení do tohoto fotoaparátu vždy
tímto fotoaparátem naformátujte.
Jazyk/Language
Referenční část
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Jazyk/Language
Pro zobrazení menu fotoaparátu a dalších zpráv můžete zvolit některý z 29 jazyků:
E78
čeština
dánština
němčina
(výchozí
nastavení)
holandština
norština
polština
brazilská
portugalština
španělština
portugalština
řečtina
francouzština
indonéština
italština
maďarština
ruština
rumunština
finština
švédština
vietnamština
turečtina
ukrajinština
arabština
zjednodušená
čínština
tradiční
čínština
japonština
korejština
thajština
hindi
Menu nastavení
Nastavení TV výstupu
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Nastavení TV výstupu
Slouží k nastavení připojení k televizoru.
Možnost
Popis
Režim video
Podle vašeho televizoru vyberte analogový video výstup buď NTSC, nebo
PAL.
HDMI
Vyberte rozlišení obrazu pro výstup HDMI z možností: Automaticky
(výchozí nastavení), 480p, 720p nebo 1080i. Pokud se nastaví možnost
Automaticky, automaticky se vybere rozlišení výstupu, které se nejlépe
hodí pro připojenou televizi, a to z možností 480p, 720p nebo 1080i.
Ovládání zařízení HDMI
Zvolte, zda má fotoaparát přijímat signály z televizoru, pokud je pomocí
kabelu HDMI připojen televizor, který splňuje normu HDMI-CEC. Pokud je
nastaveno na možnost Zapnuto (výchozí nastavení), lze při přehrávání
k ovládání fotoaparátu použít dálkový ovladač televizoru.
Další informace viz část „Použití dálkového ovládání televizoru (ovládání
zařízení HDMI)“ (E23).
Referenční část
C
HDMI a HDMI-CEC
“HDMI“ je zkratka pro High-Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením), což je jeden
z typů multimediálního rozhraní.
“HDMI-CEC“ je zkratka pro ovládání HDMI-Consumer Electronics Control, které umožňuje propojení operací mezi
dvěma kompatibilními zařízeními.
E79
Menu nastavení
Indikace mrknutí
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Indikace mrknutí
Umožňuje zvolit, zda se má detekovat mrknutí očí při použití detekce tváří (A65) v následujících
expozičních režimech.
• G (Snadný auto režim)
• v následujících motivových programech: Portrét (A40) nebo Noční portrét (A41)
• A (režim Auto) při výběru možnosti Prior. ostř. na obličej (E38) u položky Režim
činnosti AF polí
Možnost
Popis
Zapnuto
Pokud fotoaparát zjistí, že osoba v záběru zavřela oči ihned po rozpoznání
tváře, na monitoru se objeví obrazovka Mrkl někdo při expozici?. Obličej
člověka, který má zavřené oči, je zarámován žlutým rámečkem. Máte
možnost zkontrolovat pořízený snímek a určit, zda je nutné pořídit snímek
znovu.
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Fotoaparát nedetekuje mrknutí.
Obrazovka Mrkl někdo při expozici?
Referenční část
Pokud do několika sekund neprovedete žádnou operaci,
obrazovka se automaticky vrátí na obrazovku fotografování.
• Chcete-li přiblížit obličej, u nějž bylo zjištěno mrknutí, stiskněte
tlačítko zoomu g (i). Chcete-li se vrátit do režimu přehrávání
jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko zoomu f (h).
• Jestliže fotoaparát zaznamená, že jedna či více osob měla
zavřené oči, stiskněte tlačítko H, I, J nebo K při
prohlížení zvětšeného snímku, aby se se zobrazily další obličeje.
• Pokud chcete vymazat pořízený snímek, stiskněte tlačítko l.
• Stisknutím tlačítka k se vrátíte na obrazovku fotografování.
B
Mrkl někdo při expozici?
Ukončit
Poznámka k indikaci mrknutí
Tuto funkci nemusí být možné použít současně s některými jinými funkcemi. Další informace viz část „Funkce, které
nelze použít současně“ (A63).
E80
Menu nastavení
Funkce akčního tlačítka
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Funkce akčního tlačítka
Slouží k výběru funkce, která bude provedena po stisknutí akčního tlačítka (A13).
Položka
Popis
Zobrazení mapy (výchozí
nastavení)
Zobrazení mapy (A13)
Akční ovládání
Slouží k ovládání funkce otřesem fotoaparátu (akční ovládání).
Obnovení všech nastavení
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Obnovit vše
Vyberete-li možnost Obnovit, obnoví se nastavení fotoaparátu na následující výchozí hodnoty:
Rozevírací nabídka
Možnost
Výchozí hodnota
Zábleskový režim (A54)
Auto
Samospoušť (A56)
OFF
Režim makro (A57)
OFF
Korekce expozice (A58)
0.0
Motivový program
Portrét
Nastavení barevného odstínu v režimu Jídlo (A43)
Střed
HDR v protisvětle (A44)
Vypnuto
Panoráma (A45)
Normální (180°) v režimu Jednoduché
panoráma
Portrét domác. zvířat (A46)
Aut. portrét dom. zvířat: ON
Sériové snímání: Sériové snímání
Referenční část
Výchozí hodnota
Možnost
Program (A39)
Speciální efekty
Položka
Speciální efekty (A47)
Výchozí hodnota
Změkčující filtr
E81
Menu nastavení
Menu Inteligentní portrét
Položka
Výchozí hodnota
Změkčení pleti (E32)
Normální
Samosp. det. úsměv (E32)
Zapnuto
Kontrola mrknutí (E33)
Vypnuto
Menu Fotografování
Možnost
Výchozí hodnota
Režim obrazu (A61)
P 4608×3456
Vyvážení bílé barvy (E34)
Auto
Sériové snímání (E36)
Jednotlivé snímky
Citlivost ISO (E37)
Auto
Režim činnosti AF polí (E38)
Prior. ostř. na obličej
Režim autofokusu (E41)
Jednorázový AF
Menu Video
Možnost
Výchozí hodnota
Možnosti videa (E52)
d HD 1080pP (1920×1080)
Otevřít jako záznam HS (E53)
Zapnuto
Režim autofokusu (E56)
Jednorázový AF
Pomocné světlo pro video (E56)
Vypnuto
Redukce hluku větru (E56)
Vypnuto
Referenční část
Menu mapy
Položka
Výchozí hodnota
Záznam dat GPS (E57)
Vypnuto
Jednotky vzdálenosti (E58)
km (m)
Zahrnout POI (E60)
Vypnuto
Zobrazit POI (E60)
Vypnuto
Úroveň detailť (E60)
Úroveň 6 (vysoká)
Zobrazení kompasu (E64)
Vypnuto
Menu Nastavení
Možnost
Výchozí hodnota
Uvítací obrazovka (E66)
Žádná
Info o snímku (E70)
Automatické info
Kontrola snímku (E70)
Zapnuto
E82
Menu nastavení
Možnost
Výchozí hodnota
Jas (E70)
3
Vkopírování data (E72)
Vypnuto
Redukce vibrací (E73)
Zapnuto
Detekce pohybu (E74)
Auto
Pomoc. světlo AF (E75)
Auto
Digitální zoom (E75)
Zapnuto
Zvuk tlačítek (E76)
Zapnuto
Zvuk závěrky (E76)
Zapnuto
Odezva akčního ovládání (E77)
Vysoká
Automat. vypnutí (E77)
5 min
HDMI (E79)
Automaticky
Ovládání zařízení HDMI (E79)
Zapnuto
Indikace mrknutí (E80)
Vypnuto
Funkce akčního tlačítka (E81)
Zobrazení mapy
Ostatní
Možnost
Výchozí hodnota
Velikost papíru (E26, E27)
Výchozí
Prezentace (E45)
Efekty: Klasický
Hudba na pozadí: Vypnuto
Interval expozic: 3 s
Barva a symboly alba (E11)
Symbol čísla (černý)
Referenční část
• Při výběru položky Obnovit vše je z paměti vymazáno také aktuální číslo souboru (E85). Po
resetování pokračuje číslování od nejnižšího dostupného čísla v interní paměti nebo na
paměťové kartě. Pokud je použita možnost Obnovit vše poté, co byly z interní paměti nebo
z paměťové karty (A34) vymazány všechny snímky, začne číslování dalších pořízených
snímků od 0001.
• Následující nastavení zůstane beze změny i při použití možnosti Obnovit vše:
Menu fotografování: Předem nastavená manuální data pro Vyvážení bílé barvy (E34)
Menu přehrávání: Možnosti zobraz. sekvence (E51) a Vybrat klíčový snímek
(E51)
Menu Nastavení: Časové pásmo a datum (E67), Jazyk/Language (E78) a Režim
video (E79) v Nastavení TV výstupu
E83
Menu nastavení
Verze firmwaru
Stiskněte tlačítko d, karta M z (A11) M Verze firmwaru
Slouží k zobrazení aktuální verze firmwaru fotoaparátu.
COOLPIX AW100Ver.X.X
Zpět
Referenční část
E84
Názvy souborů a adresářů
Soubory snímků, videosekvencí a zvukových poznámek mají následující názvy:
DSCN0001.JPG
Identifikátor (Není zobrazen na monitoru
fotoaparátu.)
Originální statické snímky (včetně
příloh se zvukovými
poznámkami), videosekvence
Malé kopie snímků (včetně příloh
se zvukovými poznámkami)
Oříznuté kopie (včetně příloh se
zvukovými poznámkami)
Snímky vytvořené úpravou jinou
než je oříznutí, malý snímek a
přiložené zvukové poznámky,
videosekvence vytvořené
úpravou videa
DSCN
Přípona (označuje typ souboru)
Statické snímky
Videosekvence
Zvukové poznámky
.JPG
.MOV
.WAV
SSCN
RSCN
Číslo souboru (přidělováno automaticky
vzestupně od „0001“)
FSCN
Referenční část
• Složka pro ukládání souborů se vytvoří automaticky s využitím následující názvové konvence:
„Číslo složky + NIKON“ (např. „100NIKON“). Jestliže počet souborů ve složce dosáhne hodnoty
200, vytvoří se nová složka. (Například název složky, která následuje po složce „100NIKON“,
bude „101NIKON“). Nová složka se také vytvoří v případě, že čísla souborů ve složce dosáhnou
hodnoty 9999. Číslo následujícího souboru je automaticky nastaveno na hodnotu „0001“.
• Názvy zvukových poznámek mají stejný identifikátor a číslo souboru, jako snímek, ke kterému
je zvuková poznámka připojena.
• Pokud je použita funkce Panoráma s asistencí (E5), vytvoří se složka ke každé relaci snímání
pomocí následující názvové konvence: „Číslo složky + P_XXX” (např. „101P_001“). Snímky jsou
uloženy dle svého pořadí s čísly souborů od 0001.
E85
Názvy souborů a adresářů
• Jestliže jsou obrazové nebo zvukové soubory kopírovány mezi vnitřní pamětí a paměťovou
kartou (E50), názvové konvence pojmenování souborů jsou následující:
- Soubory kopírované pomocí funkce Vybrané snímky se zkopírují do aktuální složky (nebo
do složky použité pro následné snímky), kde dostanou čísla souborů ve vzestupném pořadí
následně po největším čísle souboru v paměti.
- Soubory kopírované pomocí funkce Všechny snímky společně s jejich složkami se zkopírují
společně. Čísla složek jsou přiřazována ve vzestupném pořadí následně po největším číslu
složky na cílovém médiu.
Názvy souborů se nezmění.
• Pokud má aktuální adresář číslo 999 a obsahuje 200 souborů nebo má některý soubor číslo
9999, nelze pořídit žádné další snímky až do naformátování interní paměti nebo paměťové
karty (E78) nebo vložení nové paměťové karty.
Referenční část
E86
Volitelné příslušenství
Dobíjecí baterie
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12*
Nabíječka baterií
Nabíječka baterií MH-65*
Síťový zdroj EH-62F (Připojte podle obrázku.)
Síťový zdroj
Kabel síťového adaptéru zcela zasuňte do slotu síťového adaptéru a poté vložte
síťový adaptér do prostoru pro baterii.
• Při použití AC adaptéru není možné zavřít kryt prostoru pro baterii/paměťovou
kartu. Netahejte za šňůru AC adaptéru. Při zatažení za šňůru se přeruší spojení mezi
fotoaparátem a napájením a fotoaparát se vypne.
Kabel USB
Kabel USB UC-E6*
A/V kabel
A/V kabel EG-CP16*
Adaptér na filtry
Adaptér filtru UR-E23*
* Součástí fotoaparátu v době zakoupení (viz „Kontrola obsahu balení“ (Aii), kde jsou uvedeny další
informace).
Referenční část
Nejnovější informace o příslušenství pro fotoaparát COOLPIX AW100 najdete na našich
webových stránkách nebo v produktovém katalogu.
Příslušenství není odolné vůči vodě.
E87
Chybová hlášení
V následující tabulce je uveden výčet chybových hlášení a dalších upozornění zobrazovaných na
monitoru, včetně návodů k řešení vzniklých situací.
Displej
Popis
A
Řešení
Referenční část
O
(bliká)
Není nastaven čas.
Nastavte datum a čas.
E67
N
Baterie je vybitá.
Baterie je vybitá.
Nabijte nebo vyměňte baterii.
16, 18
P
Vysoká teplota baterie
Teplota baterie je vysoká.
Vypněte fotoaparát a před dalším použitím
počkejte, až baterie vychladne. Po pěti
sekundách po zobrazení tohoto hlášení se
monitor vypne a kontrolka napájení,
kontrolka AF a kontrolka blesku blikají. Poté, 23
co kontrolka bliká tři minuty, se fotoaparát
automaticky vypne, je však také možné
vypnout jej ručně stisknutím hlavního
vypínače.
P
Fotoaparát se vypne, aby se
zabránilo přehřátí.
Vnitřek fotoaparátu je
horký. Fotoaparát se
automaticky vypne.
Nechejte vnitřek fotoaparát vychladnout a
znovu jej zapněte.
–
Q
(bliká červeně)
Fotoaparát není schopen
zaostřit.
• Zaostřete znovu.
• Použijte blokaci zaostření.
30, 31
67
P
Počkejte, až se ukončí
zaznamenávání.
Fotoaparát nemůže
provádět další operace,
Vyčkejte, hlášení po dokončení záznamu
dokud nebude dokončen automaticky zmizí.
záznam.
–
N
Paměťová karta chráněna
proti zápisu.
Spínač ochrany proti
zápisu je v poloze „lock“
(blokováno).
Přepněte spínač ochrany proti zápisu do
polohy „write“ (zápis).
–
Chyba při přístupu na
paměťovou kartu.
• Používejte schválené typy paměťových
karet.
• Zkontrolujte, zda jsou kontakty čisté.
• Zkontrolujte, zda je paměťová karta
vložena správně.
P
Není možné použít tuto
kartu.
P
Tuto kartu nelze přečíst.
E88
21
20
20
Chybová hlášení
Displej
P
Karta není zformátovaná.
Formátovat kartu?
Ano
Ne
N
Nedostatek paměti.
P
Snímek není možné uložit.
Popis
Paměťová karta je plná.
•
•
•
•
Nastavte režim menších snímků.
Vymažte snímky a videa.
Vyměňte paměťovou kartu.
Vyjměte paměťovou kartu a použijte
interní paměť.
61
34, 84
20
21
Během záznamu snímku
došlo k chybě.
Naformátujte interní paměť nebo
paměťovou kartu.
E78
Fotoaparát dosáhl
maximálního možného
čísla souboru.
Vyměňte paměťovou kartu nebo vnitřní
paměť či paměťovou kartu naformátujte.
20,
E78
Snímek nelze použít pro
uvítací obrazovku.
Následující snímky nelze použít:
• Snímky pořízené s nastavením Režim
obrazu s hodnotou g 4608×2592
• Snímky vytvořené funkcí malého snímku
nebo oříznutí s velikostí 320 × 240 nebo
nižší
• Snímky fotografované jako jednoduché
panoráma
E20,
E21
Vymažte snímky z cílového umístění.
34
• Odeberte snímky z daného alba.
Do alba je již
zaznamenáno 200 snímků. • Uložte snímky do jiného alba.
61
E2
E10
E9
Referenční část
K uložení kopie není
dostatek místa.
N
Album je plné. Nelze přidat
žádné další snímky.
A
Řešení
Všechna data uložená na paměťové
kartě jsou při formátování vymazána.
Jestliže jsou na kartě data, která chcete
Paměťová karta nebyla
zachovat, zvolte možnost Ne a před
naformátována pro použití naformátováním paměťové karty proveďte 20
zálohu dat do počítače. Chcete-li
v tomto fotoaparátu.
naformátovat paměťovou kartu, vyberte
možnost
Ano a stiskněte tlačítko k.
E89
Chybová hlášení
Displej
Popis
N
Nelze vytvořit panoráma.
N
Nelze vytv. panoráma.
Panorámujte fotoaparátem
jen jedním směrem.
Nelze nasnímat
jednoduché panoráma.
N
Nelze vytvořit panoráma.
Panorámujte fotoap.
pomaleji.
K tomuto souboru nelze
P
připojit zvukovou
Zvukový soubor nelze uložit.
poznámku.
Fotografování v režimu Jednoduché
panoráma nemusí být možné
v následujících situacích.
• Když není fotografování ani po uplynutí
určité doby dokončeno.
• Pokud se fotoaparát pohybuje příliš
rychle.
• Při nerovné poloze fotoaparátu
vzhledem ke směru panorámování.
• Zvukové poznámky nelze přidávat
k videosekvencím.
• Vyberte snímek pořízený tímto
fotoaparátem.
Referenční část
N
Osoba na právě pořízeném
snímku mrkla během
expozice.
Při pořízení snímku měl
Zkontrolujte výsledky v režimu přehrávání.
zřejmě někdo zavřené oči.
N
Snímek není možné upravit.
Není možné upravit
vybraný snímek.
• Ověřte, zda jsou splněny podmínky
nutné k provedení úprav.
• Tyto možnosti nelze použít
u videosekvencí.
N
Videosekvenci nelze
zaznamenat.
Uplynul časový limit
záznamu videosekvence.
Použijte paměťovou kartu s vyšší rychlostí
zápisu.
V interní paměti ani na
paměťové kartě se
nenachází žádný snímek.
• Snímky v interní paměti lze zobrazit
pouze tehdy, pokud není vložena
paměťová karta.
• Chcete-li zkopírovat soubory z interní
paměti na paměťovou kartu, zobrazte
stisknutím tlačítka d obrazovku
kopírování a poté zkopírujte soubory
z interní paměti na paměťovou kartu.
N
V paměti nejsou žádné
snímky.
E90
A
Řešení
E2
–
E49
E33
E15
–
21
20
E50
Chybová hlášení
Displej
N
Soubor neobsahuje žádná
obrazová data.
P
Tento soubor nelze
přehrávat.
N
Všechny snímky jsou skryté.
Popis
Soubor, který nebyl
vytvořen fotoaparátem
COOLPIX AW100.
Snímek nelze přehrát v
prezentaci.
Snímek je chráněn před
N
Tento snímek nelze vymazat. vymazáním.
A
Řešení
Soubor nelze tímto fotoaparátem prohlížet.
Zobrazte soubor pomocí počítače nebo
–
jiného zařízení, které bylo použito
k vytvoření nebo úpravě tohoto souboru.
–
Ochranu před vymazáním zrušte.
E45
E46
N
Cílové místo cesty je v
aktuálním časovém pásmu.
Cílové místo se nachází ve
stejném časovém pásmu
jako domácí.
Porucha objektivu
Q
Objektiv nefunguje
správně.
P
Chyba komunikace
Při komunikaci s tiskárnou
Vypněte fotoaparát a kabel znovu připojte.
došlo k chybě.
E25
Systémová chyba
Q
Vypněte fotoaparát, vyjměte a opět vložte
V interních obvodech
baterii a znovu fotoaparát zapněte. Pokud
fotoaparátu došlo k chybě. závada přetrvává, kontaktujte prodejce
nebo autorizovaný servis Nikon.
23
Q
Příprava objektivu Není
možné zaostřit.
Fotoaparát není schopen
zaostřit.
–
N
Nepodařilo se získat data
GPS.
Hodiny fotoaparátu
Změňte lokalitu nebo čas a proveďte nové
nejsou nastaveny správně. určení polohy.
–
Fotoaparát vypněte a poté znovu zapněte.
Pokud závada přetrvává, obraťte se na
prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.
Počkejte, až se fotoaparát automaticky
reaktivuje.
E69
23
Referenční část
–
E91
Chybová hlášení
Displej
Popis
A
Řešení
Zkontrolujte následující položky.
• Zda je vložena paměťová karta.
Na paměťové kartě nebyl • Zda je na paměťové kartě uložen soubor
N
A-GPS.
nalezen soubor A-GPS,
–
Na kartě nebyl nalezen žádný
• Zda je soubor A-GPS uložený na
který by mohl být
soubor A-GPS
paměťové kartě novější, než soubor
aktualizován.
A-GPS uložený ve fotoaparátu.
• Zda je soubor A-GPS stále platný.
N
Aktualizace se nezdařila
Soubor A-GPS je možná poškozený.
Nelze aktualizovat soubor
Stáhněte si z webu ještě jednou příslušný
A-GPS.
soubor.
E57
N
Nelze určit aktuální polohu
Při výpočtu vzdálenosti
nelze určit aktuální
polohu.
Změňte lokalitu nebo čas a proveďte nové
určení polohy.
–
Není vložena paměťová
karta.
Vložte paměťovou kartu.
20
N
Nelze ukládat na kartu
N
Korekci kompasu nelze
provést
Referenční část
E92
V rámci jednoho dne je již
uloženo 36 datových
událostí protokolu.
–
–
Bylo již uloženo 100
datových událostí
protokolu.
Vymažte z paměťové karty data protokolu,
která již nejsou potřebná, nebo proveďte
výměnu za novou kartu.
Nelze provést správnou
korekci elektronického
kompasu.
Pohybujte venku fotoaparátem tak, abyste
s ním ve vzduchu opisovali číslici osm, a
přitom jej rotací zápěstí natáčejte dopředu a E64
dozadu, ze strany na stranu nebo nahoru a
dolů.
E63
Chybová hlášení
Displej
PR
Chyba tiskárny: zkontrolujte
stav tiskárny.
Popis
A
Řešení
Chyba tiskárny
Zkontrolujte tiskárnu. Po vyřešení potíží
vyberte možnost Obnovit a stisknutím
tlačítka k pokračujte v tisku.*
–
PR
Chyba tisku: zkontrolujte
papír
Není vložen papír určené
velikosti.
Vložte do tiskárny papír dané velikosti,
vyberte možnost Obnovit a stisknutím
tlačítka k pokračujte v tisku.*
–
PR
Chyba tisku: zablokovaný
papír v tiskárně
V tiskárně se zablokoval
papír.
Vyjměte zablokovaný papír, vyberte
možnost Obnovit a stisknutím tlačítka
k pokračujte v tisku.*
–
PR
Chyba tisku: doplňte papír
Do tiskárny není vložen
žádný papír.
Vložte do tiskárny papír dané velikosti,
vyberte možnost Obnovit a stisknutím
tlačítka k pokračujte v tisku.*
–
PR
Chyba tisku: zkontrolujte
inkoust
Chyba inkoustu
Zkontrolujte inkoust, vyberte možnost
Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím
tlačítka k.*
–
Vyměňte inkoustovou kazetu, vyberte
položku Obnovit a pokračujte v tisku
stisknutím tlačítka k.*
–
V kazetě není toner
PR
Chyba tisku: vyměňte inkoust (inkoust).
Obrazový soubor způsobil Vyberte možnost Zrušit a stisknutím
PR
Chyba tisku: porušený soubor chybu.
tlačítka k zrušte tisk.
–
* Další pokyny a informace naleznete v návodu k tiskárně.
Referenční část
E93
E94
Technické informace a rejstřík
Péče o výrobky.......................................................................... F2
Fotoaparát ......................................................................................................................................F2
Baterie...............................................................................................................................................F4
Nabíječka baterií...........................................................................................................................F5
Paměťové karty.............................................................................................................................F6
Péče o fotoaparát...................................................................... F7
Čištění fotoaparátu......................................................................................................................F7
Ukládání dat ...................................................................................................................................F8
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA
NÁZVŮ MÍST .............................................................................. F9
Řešení možných problémů .................................................... F13
Specifikace .............................................................................. F20
Podporované standardy ......................................................................................................... F23
Rejstřík..................................................................................... F24
Technické informace a rejstřík
F1
Technické informace a rejstřík
Péče o výrobky
Fotoaparát
Abyste zajistili dlouhodobý bezporuchový provoz produktu Nikon, dbejte při jeho používání a
skladování následujících pokynů:
Než začnete výrobky používat, přečtěte si informace obsažené v části „Pro vaši bezpečnost“ (Fvi
až viii) a „<Důležité> Odolnost proti nárazu, vodě a prachu, kondenzace, GPS/digitální kompas“
(Fx až xv) a řiďte se jimi.
B
Nedovolte, aby se do fotoaparátu dostala vlhkost
Fotoaparát COOLPIX AW100 splňuje ekvivalent třídy 8 (IPX8) JIS/IEC odolnosti vůči vodě. Pokud se však do fotoaparátu
dostane voda, může vyvolat korozi komponent, jejichž oprava je značně nákladná nebo nemožná. Po použití
fotoaparátu na pláži nebo pod vodou se ujistěte, že je krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu důkladně
uzavřena, a poté vložte fotoaparát na deset minut do mělké nádoby s pitnou vodou. Nejprve se však ujistěte, že je
krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu pevně uzavřena. Po používání fotoaparátu pod vodou
nenechávejte fotoaparát mokrý déle než 60 minut. Mohlo by tak dojít ke snížení odolnosti vůči vodě.
B
Zajistěte, aby do fotoaparátu nevnikla voda
Technické informace a rejstřík
Pokud vnitřek fotoaparátu navlhne, může dojít k poruše fotoaparátu a fotoaparát nemusí být možné opravit. Chcete-li
předejít nehodám způsobeným vniknutím vody do fotoaparátu, dodržujte při jeho používání následující upozornění.
• Pokud je krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu uzavřena, ujistěte se, že na voděvzdorném obalu
nebo na částech dotýkajících se voděvzdorného obalu není přichyceno poutko, vlasy, chuchvalce, vlákna, prach,
písek zrna či jiné cizí předměty nebo nečistoty.
• Krytku prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu neotvírejte na místech vystavených vodnímu postřiku, větru,
písku nebo prachu.
• Při působení vnější síly na fotoaparát může dojít k jeho deformaci nebo k poškození neprodyšného těsnění a
k následnému vniknutí vody do fotoaparátu. Nepokládejte na fotoaparát těžké předměty a dbejte na to, aby
fotoaparát neupadl a aby na něj nepůsobily nadměrné síly.
• Pokud se do fotoaparátu dostane voda, okamžitě přestaňte fotoaparát používat. Otřete z fotoaparátu vlhkost a
fotoaparát neprodleně svěřte autorizovanému servisu Nikon.
B
Náraz a vibrace
Dbejte na to, aby fotoaparát neupadl, a chraňte jej před nárazy na tvrdé předměty, například na kámen, neházejte jej
při vodní hladině. Nenechávejte fotoaparát na místech vystavených vibracím. Pokud je fotoaparát vystaven silnému
nárazu, může dojít k jeho poruše nebo poškození.
B
Maximální hloubka
Fotoaparát COOLPIX AW100 e navržen tak, aby odolal vodnímu tlaku až do hloubky 10 m po dobu přibližně 60 minut.
Ve větší hloubce může voda vniknout do fotoaparátu a způsobit jeho poruchu.
B
Upozornění týkající se manipulace s fotoaparátem na chladných místech
• Provoz tohoto fotoaparátu byl ověřen při teplotě -10 °C. Pokud na fotoaparátu ulpí sníh nebo vodní kapky, mohou
vniknout do otvorů a zde zmrznout, což může omezit funkčnost některých částí fotoaparátu.
F2
Péče o výrobky
• Při teplotách od -10 °C do 0 °C se výkon baterií (počet pořízených snímků a celková doba snímání) dočasně sníží.
• Pokud fotoaparát v chladném prostředí extrémně vychladne, může se dočasně snížit výkon monitoru ihned po
zapnutí napájení (tj. monitor může vypadat tmavší než obvykle nebo se na něm objeví zbytkový obrázek).
• Při používání fotoaparátu v chladném prostředí nebo ve velkých nadmořských výškách noste fotoaparát v
ochranném tepelně izolačním obalu nebo v oděvu.
B
Zabraňte pádům přístroje
Je-li přístroj vystaven silným fyzickým nárazům nebo vibracím, může dojít k jeho poškození.
B
Při manipulaci s objektivem a všemi pohyblivými částmi přístroje dbejte náležité
opatrnosti
Nevyvíjejte nadměrnou sílu na objektiv, krytku objektivu, monitor, slot pro paměťovou kartu a prostor pro baterii. Tyto
součásti se mohou snadno poškodit. Při násilné manipulaci s krytkou objektivu může dojít k poruše fotoaparátu nebo
poškození objektivu. Při poškození monitoru dejte pozor, abyste se neporanili střepy, zabraňte také kontaktu pokožky,
očí a úst s tekutými krystaly z monitoru.
B
Nemiřte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla
Při práci s fotoaparátem se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Intenzivní světlo může způsobit narušení obrazového snímače s výsledným bílým závojem na snímcích.
B
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická vlnění, resp.
magnetická pole. Silný statický náboj nebo magnetické pole vytvářené různými zařízeními, například radiovými
vysílači, může narušovat obraz na monitoru, poškodit data uložená na paměťové kartě a ovlivňovat interní obvody
přístroje.
B
Vyvarujte se náhlých změn teplot
B
Před odpojením nebo vyjmutím zdroje energie nebo paměťové karty přístroj vypněte
Je-li přístroj zapnutý nebo probíhá ukládání nebo mazání snímků, nevyjímejte baterii. Násilné přerušení napájení za
těchto okolností může vést ke ztrátě dat a poškození paměti nebo interních obvodů fotoaparátu.
B
Monitor
• Monitor může obsahovat několik bodů, které trvale svítí/nesvítí vůbec. Jde o charakteristickou vlastnost všech TFT
LCD zobrazovačů a nejedná se o závadu. Na uložené snímky nemá tento jev žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně viditelný.
• Monitor je podsvícen pomocí světelného zdroje LED. Začne-li monitor tmavnout nebo blikat, kontaktujte
autorizovaný servis společnosti Nikon.
F3
Technické informace a rejstřík
Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu (opuštění) do vytápěné budovy za chladného dne, mohou
způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Abyste zamezili vzniku kondenzace, umístěte přístroj předtím, než
jej vystavíte změně teplot, do brašny nebo plastového sáčku.
Před vstupem do vody nevystavujte fotoaparát vysokým teplotám a nenechávejte jej na pláži ani na přímém
slunečním světle.
Péče o výrobky
Baterie
Technické informace a rejstřík
• Před použitím baterie si důkladně přečtěte a dodržujte varování „Pro vaši bezpečnost“ (Fvi
až viii).
• Před použitím fotoaparátu zkontrolujte nabití baterie a podle potřeby ji vyměňte nebo dobijte.
Nepokračujte v nabíjení úplně nabité baterie, snížila by se tím její výkonnost. Vždy, když je to
možné, mějte při fotografování důležité události k dispozici plně nabitou náhradní baterii.
• Baterii nepoužívejte při teplotách okolí pod -10 °C nebo nad 40 °C.
• Před použitím nabíjejte baterii v místnosti s okolní teplotou 5 °C až 35 °C.
• Pokud je teplota baterie mezi 0 °C a 10 °C nebo 45 °C až 60 °C, může kapacita nabíjení
poklesnout.
• Baterie se nenabíjí při okolní teplotě nižší než 0 °C nebo vyšší než 60 °C.
• Pozor, baterie se může během používání zahřívat. Před zahájením nabíjení proto vyčkejte, než
se baterie ochladí. Zanedbáním uvedených pokynů může dojít k poškození baterie, snížení její
výkonnosti, resp. znemožnění jejího správného nabití.
• Za nízkých teplot se kapacita baterií snižuje. Před fotografováním za chladného počasí se
ujistěte, že je baterie plně nabitá. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě
potřeby baterie vyměňte. Po ohřátí baterie se může částečně obnovit její kapacita.
• Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné funkci fotoaparátu. Dojde-li ke
znečištění kontaktů baterií, otřete je před použitím čistým, suchým kouskem látky.
• Pokud se baterie nebude delší dobu používat, vložte ji do fotoaparátu a nechte ji vybít, až poté
ji vyjměte a uložte. Baterii byste měli uložit na studeném místě s teplotou od 15 °C do 25 °C.
Neukládejte baterii na extrémně horká nebo studená místa.
• Pokud se baterie nepoužívá, vždy ji z fotoaparátu nebo nabíječky vyjměte. Je-li baterie vložená,
je z ní odebírán nepatrný proud, přestože se nepoužívá. Může tak dojít k nadměrnému vybití
baterie s následkem úplné ztráty její funkce. Zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu s vloženou
vybitou baterií může snižovat výdrž baterie. Jestliže se stav baterie blíží k úplnému vybití, je
baterii před dalším použitím nutno nabít.
• Dobijte baterii alespoň jednou za šest měsíců a před uložením ji zcela vybijte.
• Po vyjmutí baterie z fotoaparátu nebo nabíječky nasaďte na baterii dodanou krytku kontaktů a
uložte baterii na chladném místě.
F4
Péče o výrobky
• Pokud významně klesne doba, kterou si plně nabitá baterie udržuje svůj výkon při provozu za
pokojové teploty, znamená to, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii EN-EL12.
• Pokud již baterie nedokáže delší dobu udržet kapacitu, baterii vyměňte. Použité baterie jsou
hodnotným zdrojem materiálu. Umožněte proto jejich recyklaci v souladu s normami
platnými ve vašem regionu.
Nabíječka baterií
• Před použitím baterie si důkladně přečtěte a dodržujte varování „Pro vaši bezpečnost“ (Fvi
až viii).
• Dodaná nabíječka baterií je vhodná jen pro dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL12.
Technické informace a rejstřík
F5
Péče o výrobky
Paměťové karty
• Používejte výhradně paměťové karty typu Secure Digital. Viz část „Schválené typy
paměťových karet“ (A 21).
• Při použití paměťové karty dbejte na bezpečnostní opatření uvedená v dokumentaci
k paměťové kartě.
• Na paměťovou kartu nelepte štítky ani nálepky.
• Paměťovou kartu neformátujte pomocí počítače.
• Pokud je paměťová karta použita poprvé, je vhodné ji naformátovat v tomto fotoaparátu.
Zejména paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním vložení
do tohoto fotoaparátu vždy tímto fotoaparátem naformátujte.
• Formátováním dojde k trvalému odstranění všech dat z paměťové karty. Před zahájením
formátování se ujistěte, že máte všechny důležité snímky zkopírovány do počítače.
• Pokud se zobrazí chybové hlášení „Karta není zformátovaná. Formátovat kartu?“ při vložení
paměťové karty do tohoto fotoaparátu, je třeba paměťovou kartu naformátovat. Pokud
paměťová karta obsahuje snímky, které chcete zachovat, zvolte možnost Ne a před
formátováním paměťové karty tyto snímky uložte do počítače. Chcete-li kartu naformátovat,
zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Následující činnosti neprovádějte během formátování, zápisu nebo mazání dat z paměťové
karty nebo přenosu dat do počítače. Při nedodržení tohoto opatření může dojít ke ztrátě dat
nebo poškození paměťové karty:
- otevření krytky prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu a vyjmutí baterie či paměťové
karty,
- vypnutí fotoaparátu,
- odpojení síťového zdroje.
Technické informace a rejstřík
F6
Péče o fotoaparát
Čištění fotoaparátu
Objektiv
Nedotýkejte se prsty skleněných částí objektivu. Prach a nečistoty odstraňte pomocí
ofukovacího balónku (malý pryžový balónek s tryskou – ofukování proudem vzduchu). Otisky
prstů, mastné látky nebo jiné nečistoty, které nelze odstranit pomocí ofukovacího balónku,
opatrně otřete z objektivu měkkým suchým hadříkem nebo hadříkem na čištění brýlí
spirálovitým pohybem směřujícím od středu objektivu k jeho okrajům. Neotírejte objektiv
silou ani nepoužívejte tvrdý materiál. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození
nebo poruše. Není-li takovéto čištění účinné, navlhčete hadřík lehce kapalinou na čištění
objektivů.
Monitor
Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. Chcete-li odstranit otisky prstů,
mastné látky nebo jiné skvrny, pečlivě otřete monitor měkkým suchým hadříkem nebo
hadříkem na čištění brýlí. Neotírejte monitor silou ani nepoužívejte tvrdý materiál. Při čištění
na monitor příliš netlačte.
Tělo
Prach, nečistoty a písek odstraňte pomocí ofukovacího balónku a poté tělo opatrně otřete
měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu pod vodou nebo na pláži jemně setřete
písek nebo sůl měkkým hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou a pečlivě jej vysušte.
Pokud obsluhujete fotoaparát rukama s naneseným opalovacím krémem, může dojít
k poškození povrchu fotoaparátu. Pozor, jakékoli cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou
vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Nepoužívejte těkavá organická rozpouštědla, například alkohol nebo ředidlo, chemické čisticí
prostředky, antikorozní prostředky ani prostředky proti mlžení.
Technické informace a rejstřík
F7
Péče o fotoaparát
Ukládání dat
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii. Fotoaparát neukládejte společně
s přípravky proti molům (naftalín či kafr) na těchto místech:
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory
a radiopřijímače,
• na místech vystavených teplotám pod –10 °C nebo nad 50 °C,
• místa, která jsou špatně větraná nebo mají vlhkost vzduchu vyšší než 60 %.
Abyste zamezili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte fotoaparát z místa, kde jej skladujete,
alespoň jednou za měsíc. Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, proveďte několik
expozic.
Před uložením baterie si důkladně přečtěte a dodržujte upozornění uvedená v odstavci „Baterie“
(F4) v části „Péče o výrobky“.
Technické informace a rejstřík
F8
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST
Mapová data a data názvů míst, která jsou uložená v
tomto digitálním fotoaparátu („Data“) jsou k dispozici
pro vaše osobní, interní použití a nikoliv pro další prodej.
Jsou chráněná autorskými zákony a podléhají
následujícím podmínkám a ustanovením, se kterými na
jedné straně souhlasíte vy, a na druhé straně společnost
Nikon Corporation („Nikon“) a její poskytovatelé licencí
(včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
Informace o autorských právech a o poskytovatelích
licencí uvádí část „Poznámky týkající se držitelů
autorského práva na licencovaný software.“ (F11).
Podmínky a ustanovení
F9
Technické informace a rejstřík
Jen pro osobní použití Souhlasíte, že budete používat
tato Data společně s tímto digitálním fotoaparátem a s
daty pořízenými tímto digitálním fotoaparátem
výhradně pro osobní nekomerční účely, pro které máte
licenci, a nikoliv pro účely střediska služeb, časového
sdílení nebo jiné podobné účely. Současně s
přihlédnutím k omezením, která jsou uvedena v
následujících odstavcích, souhlasíte, že nebudete nijak
reprodukovat, kopírovat, modifikovat, dekompilovat,
demontovat nebo zpětně technicky zpracovávat žádné
části těchto Dat a nebudete je žádným způsobem a za
žádným účelem přenášet nebo distribuovat, s výjimkou
rozsahu, který je povolen mandatorními zákony.
Omezení. S výjimkou případů, pro které máte
specifickou licenci od společnosti Nikon, a bez omezení
předchozího odstavce, nesmíte (a) používat tato Data se
žádnými produkty, systémy nebo aplikacemi, které jsou
nainstalovány nebo jinak napojeny v rámci komunikace
s vozidly, se schopností navigace vozidel, určování
polohy, dopravy, navádění po trase v reálném čase, řízení
vozového parku, nebo podobných aplikací; nebo (b) v
rámci komunikace se zařízeními pro určování polohy
nebo s mobilními nebo bezdrátově připojenými
elektronickými nebo počítačovými zařízeními, což jsou
především mobilní telefony, palmtopy a příruční
počítače, pagery a osobní digitální asistenční přístroje
nebo PDA.
Upozornění. Data mohou obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace z důvodu uplynutí času, změny
okolností, použitých zdrojů a povahy získávání
všestranných geografických dat, které mohou vést
k nesprávným výsledkům.
Bez záruky. Data jsou poskytována „jak jsou“ a souhlasíte,
že je budete používat na vlastní nebezpečí. Společnost
Nikon a její poskytovatelé licencí (a jejich poskytovatelé
licencí a dodavatelé) neposkytují žádné záruky, ujištění
nebo ručení jakéhokoliv druhu, vyjádřené nebo
odvozené, vzniklé na základě zákona nebo jinak,
především pokud jde o obsah, kvalitu, přesnost, úplnost,
efektivitu, spolehlivost, způsobilost pro určitý účel,
užitečnost, použití nebo výsledky získané z těchto Dat,
že Data nebo server budou fungovat bez přerušení nebo
bez chyb.
Odmítnutí záruky: SPOLEČNOST NIKON A JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH
POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) ODMÍTAJÍ
POSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ JDE O
VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY
KVALITY, VÝKONU, OBCHODOVATELNOSTI,
ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ
PRÁV. Některé státy, území a země nedovolují vyloučení
určitých záruk, takže do daného rozsahu se na vás výše
uvedená vyloučení nemusí vztahovat.
Odmítnutí odpovědnosti: SPOLEČNOST NIKON A JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH
POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) NEBUDOU
VŮČI VÁM NÉST ODPOVĚDNOST: POKUD JDE O
JAKÉKOLIV NÁROKY, POŽADAVKY NEBO AKCE, BEZ
OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU,
POŽADAVKU NEBO AKCE, KTERÉ DOKLÁDAJÍ
JAKOUKOLIV ZTRÁTU, PORANĚNÍ NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ
NEBO NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z POUŽITÍ
NEBO DRŽENÍ INFORMACÍ; NEBO POKUD JDE O ZTRÁTU
ZISKU, VÝNOSŮ, KONTRAKTŮ NEBO ÚSPOR, NEBO JINÉ
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI
POUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ, ZE ZÁVADNOSTI
INFORMACÍ NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK A
USTANOVENÍ, AŤ JDE O AKCI NA ZÁKLADĚ SMLOUVY
NEBO PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V
PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST NIKON NEBO JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ OBDRŽELI INFORMACI O
TĚCHTO ŠKODÁCH. Některé státy, území a země
nedovolují vyloučení určitých ručení nebo omezení
škod, takže do daného rozsahu se na vás výše uvedené
nemusí vztahovat.
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST
Řízení exportu. Souhlasíte, že nebudete odkudkoliv
exportovat jakékoliv části Dat nebo jejich jiného
přímého produktu s tou výjimkou, kdy jsou splněny
všechny požadované licence a schválení, příslušné
exportní zákony, pravidla a nařízení, a to především
včetně zákonů, pravidel a nařízení, které spravuje úřad
pro řízení zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets
Control) Ministerstva obchodu USA a úřad pro průmysl a
bezpečnost (Bureau of Industry and Security)
Ministerstva obchodu USA. V rozsahu, ve kterém žádné
takové exportní zákony, pravidla ani předpisy nezakazují
společnosti Nikon a poskytovatelům jejích licencí konat
v souladu s jakýmikoli jejími zde uvedenými závazky při
dodávání a distribuci dat. Takové porušení povinností se
omlouvá a nepovažuje se za porušení této smlouvy.
Celá smlouva. Tyto podmínky a ustanovení představují
celou smlouvu mezi společností Nikon (a jejími
poskytovateli licencí, včetně jejich poskytovatelů licencí
a dodavatelů) a vámi ve vztahu ke zde uvedenému
předmětu a nahrazuje ve své úplnosti všechny písemné
nebo ústní dohody, které dříve mezi námi existovaly ve
vztahu k uvedenému předmětu.
Rozhodující právo. Výše uvedené podmínky a
ustanovení budou řízeny zákony Japonska bez uplatnění
(i) konfliktu se zákonnými opatřeními, nebo (ii) Úmluvy
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je
explicitně vyloučena; za předpokladu, že v případě, kdy
zákony Japonska nebudou z jakéhokoliv důvodu v zemi
nabytí Dat považovány za platné pro tuto Smlouvu, tato
Smlouva bude řízena zákony země, kde jste získali Data.
Souhlasíte, že předložíte jurisdikci Japonska všechny
rozpory, nároky a akce plynoucí z Dat nebo vznikající ve
spojení s Daty, která jsou vám tímto poskytována.
Technické informace a rejstřík
F10
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST
Poznámky týkající se držitelů autorského práva na licencovaný software.
• Mapová data a data názvů míst pro Japonsko
©2011 ZENRIN CO., LTD.. Všechna práva vyhrazena.
Tato služba používá data map a POI od společnosti ZENRIN CO., LTD.. „ZENRIN“
je registrovaná obchodní známka společnosti ZENRIN CO., LTD..
• Mapová data a data názvů míst mimo Japonsko
© 1993-2010 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena.
Austria
Croatia
Cyprus
Estonia
Latvia
Lithuania
Moldova
Poland
Slovenia
Ukraine
Belgium
(Traffic Codes for
Belgium)
France
Germany
Italy
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
© EuroGeographics
Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
and the Ministčrie de l’Equipement et des Transports.
®
source: © IGN 2009 - BD TOPO
“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen”
Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Technické informace a rejstřík
Great Britain
Great Britain
(Royal Mail data)
Greece **
Hungary
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010
Copyright Geomatics Ltd.
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
La Banca Dati Italiana č stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Source: IgeoE - Portugal
Información geográfica propiedad del CNIG
Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
F11
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA MAPOVÁ DATA A DATA NÁZVŮ MÍST
Canada
Mexico
United States
Australia
Israel
Jordan
Mozambique
Réunion
Ecuador
Guadeloupe
Guatemala
French Guiana
Martinique
Mexico
Technické informace a rejstřík
F12
This data includes information taken with permission from Canadian authorities,
including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, ©
Canada Post Corporation, GeoBase , © The Department of Natural Resources Canada.
All rights reserved.
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
© United States Postal Service 2010. Prices are not established, controlled or
approved by the United States Postal Service . The following trademarks and
registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty
Limited and Continental Pty Ltd.
© Survey of Israel data source
© Royal Jordanian Geographic Centre
Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2010 by Cenacarta
source: © IGN 2009 - BD TOPO
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolución del IGN N° 186-2011
source: © IGN 2009 - BD TOPO
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
®
®
®
®
®
®
®
Řešení možných problémů
Nefunguje-li fotoaparát správně, před kontaktováním dodavatele nebo autorizovaného servisu
společnosti Nikon zkuste nalézt řešení pomocí seznamu běžných problémů uvedeného níže. Na
stránkách uvedených v pravém sloupci naleznete podrobnější informace.
• Další informace viz část „Chybová hlášení“ (E88).
Problémy s napájením, displejem a nastaveními
Problém
Fotoaparát se bez
upozornění vypne.
Monitor nic
nezobrazuje.
Monitor je špatně
čitelný.
A
Příčina/řešení
• Baterie je vybitá.
• Fotoaparát se automaticky vypnul z důvodu úspory energie.
• Vnitřek fotoaparátu je horký. Nechejte vnitřek fotoaparát
vychladnout.
• Za nízkých teplot může fotoaparát i baterie fungovat normálně.
22
23
–
F4
• Fotoaparát je vypnutý.
• Baterie je vybitá.
• Pohotovostní režim pro úsporu energie: Stiskněte hlavní vypínač,
tlačítko spouště, tlačítko A, c nebo b (e tlačítko záznamu
videosekvence).
• Fotoaparát a počítač jsou propojeny kabelem USB.
• Fotoaparát a televizor jsou propojeny kabelem A/V nebo HDMI.
23
22
23
• Upravte jas monitoru.
• Monitor je znečištěný. Vyčistěte monitor.
94
F2
73
73
Na monitoru se
nezobrazují žádné
informace.
V menu nastavení je zvolena hodnota Skrýt info pro položku
Info o snímku v části Nastavení monitoru.
94
Vkopírování data
není k dispozici.
Nejsou nastaveny údaje u položky Časové pásmo a datum v menu
nastavení.
24, 94
Na snímcích se
nezobrazuje datum, i • Byl vybrán expoziční režim, který nepodporuje tisk data.
• Tisk data je zakázán nastavením jiné funkce.
když je zapnutá
položka Vkopírování • Datum nelze vkopírovat do videa.
data.
94
63
–
Nastavení fotoaparátu Baterie hodin je vybitá; všechna nastavení se vrátila na výchozí
byla resetována.
hodnoty.
25
Technické informace a rejstřík
• Pokud nebyly nastaveny hodiny fotoaparátu (při snímání bliká
24, 94
indikace nenastaveného data), mají statické snímky časový údaj
„00/00/0000 00:00“ a videosekvence datum „01/01/2011 00:00“.
V menu nastavení nastavte u položky Časové pásmo a datum
Datum a čas záznamu
správné datum a čas.
nejsou správné.
• Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako běžné hodiny, například 94
hodinky. Pravidelně porovnávejte čas hodin fotoaparátu
s přesnějšími hodinami a v případě potřeby proveďte korekci
nastavení.
F13
Řešení možných problémů
Problém
A
Příčina/řešení
Teplota baterie je vysoká. Vypněte fotoaparát a před dalším použitím
počkejte, až baterie vychladne. Poté, co kontrolka bliká tři minuty, se
fotoaparát automaticky vypne, je však možné vypnout jej ručně
stisknutím hlavního vypínače.
23
Jestliže jsou funkce typu nahrávání videa používány po delší dobu
Teplota fotoaparátu se
nebo pokud je fotoaparát používán v místě s vysokou teplotou okolí,
zvýší.
může se zvýšit teplota fotoaparátu. Toto není závada.
81
Monitor je vypnutý a
kontrolka napájení
bliká.
b Elektronicky řízené fotoaparáty
Ve velice ojedinělých případech se mohou na monitoru zobrazit neobvyklé znaky a fotoaparát
může přestat pracovat. Ve většině případů je tento jev způsoben silným externím výbojem statické
elektřiny. V takovém případě vypněte fotoaparát, vyjměte a znovu vložte baterii a poté fotoaparát
znovu zapněte. Pozor, odpojení zdroje energie výše popsaným způsobem může mít za následek
ztrátu dat, která nebyla v okamžiku výskytu problému uložena do interní paměti nebo na
paměťovou kartu. Již zaznamenaná data nebudou ovlivněna. Pokud závada trvá, obraťte se na
dodavatele nebo autorizovaný servis společnosti Nikon.
Problémy s fotografováním
Problém
Nelze nastavit
expoziční režim.
Příčina/řešení
Odpojte kabel HDMI nebo USB.
• Když je fotoaparát v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko A, tlačítko
Při stisknutí tlačítka
spouště nebo tlačítko b (tlačítko záznamu videosekvence e).
• Když jsou zobrazena menu, stiskněte tlačítko d.
spouště nedojde
k exponování snímku. • Baterie je vybitá.
• Pokud bliká kontrolka blesku, blesk se nabíjí.
Technické informace a rejstřík
Fotoaparát není
schopen zaostřit.
Snímky jsou
rozmazané.
F14
A
73
32
11
22
54
• Objekt je příliš blízko fotoaparátu. Vyzkoušejte focení v režimu
makro, G (Snadný auto režim) nebo s využitím motivového
programu Makro.
• Fotografovaný objekt patří mezi objekty, které se těžko automaticky
zaostřují.
• Nastavte položku Pomoc. světlo AF v menu nastavení na možnost
Auto.
• Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny není objekt
v zaostřovacím poli.
• Fotoaparát vypněte a poté znovu zapněte.
38, 42,
57
•
•
•
•
54
94
51
56
Použijte blesk.
Použijte redukci vibrací a detekci pohybu.
Použijte možnost D (výběr nejlepšího snímku).
Stabilizujte fotoaparát pomocí stativu (nejlépe v kombinaci se
samospouští).
31
94
30, 51
23
Řešení možných problémů
Problém
Příčina/řešení
A
Na snímcích
fotografovaných s
bleskem se zobrazují
jasné body.
Světlo blesku se odráží od částic ve vzduchu. Nastavte blesk na W
(vypnuto).
Při expozici snímku
nedojde k záblesku.
•
•
•
•
94
Digitální zoom není
k dispozici.
• V menu nastavení je zvolena hodnota Vypnuto pro položku
Digitální zoom.
• Digitální zoom nelze použít, pokud je jako motivový program
zvolena možnost Portrét, Noční portrét, Protisvětlo s HDR
nastaveným na možnost Zapnuto, Portrét domác. zvířat, nebo
Podvodní snímky
• Jsou nastaveny jiné funkce, které zakazují použití digitálního zoomu.
Funkce Režim obrazu je zakázána jinou právě nastavenou funkcí.
63
Režim obrazu není
k dispozici.
Blesk je nastaven na W (vypnuto).
Je vybrán motivový program neumožňující použití blesku.
Když fotoaparát nahrává videosekvenci.
Blesk je zakázán jinou nastavenou funkcí.
• V menu nastavení je zvolena hodnota Vypnuto pro položku Zvuk
závěrky v části Nastavení zvuku.
• Jako motivový program jsou vybrány funkce Sport, Muzeum nebo
Při spuštění závěrky
Portrét domác. zvířat.
není slyšet žádný zvuk.
• Když fotoaparát nahrává videosekvenci.
• Jsou nastaveny jiné funkce, které zakazují použití zvuku závěrky.
• Nezakrývejte reproduktor.
55
55
54
63
40, 41,
44, 46
63
94
40, 43,
46
63
3
V menu nastavení je zvolena hodnota Vypnuto pro položku Pomoc.
světlo AF. V závislosti na umístění zaostřovacího pole nebo na
94
motivovém programu se nemusí pomocné světlo AF rozsvítit ani
v případě, že je nastavena možnost Auto.
Snímky jsou skvrnité.
Objektiv je znečištěný. Vyčistěte objektiv.
F2
Barvy jsou
nepřirozené.
Nastavení vyvážení bílé neodpovídá světelnému zdroji.
51
Na obrazovce nebo na
vyfotografovaném
obrázku jsou kruhové
nebo duhově
zbarvené pruhy.
Pokud je za fotografovaným objektem protisvětlo nebo při
fotografování extrémně jasného zdroje světla, například slunce, se
mohou na obraze objevit kruhové nebo duhově zbarvené pruhy.
Změňte pozici světla nebo je odstraňte z displeje a zkuste
vyfotografovat snímek znovu.
–
Na snímku se vyskytují
náhodně rozmístěné,
jasné pixely („obrazový
šum“).
Objekt je tmavý, tedy čas závěrky je příliš dlouhý nebo citlivost je příliš
vysoká.
54
• Použijte blesk.
• Nastavte nižší citlivost ISO.
51
Technické informace a rejstřík
Nerozsvítí se
pomocné světlo AF.
F15
Řešení možných problémů
Problém
Snímky jsou příliš
tmavé
(podexponované).
Příčina/řešení
•
•
•
•
•
•
Blesk je nastaven na W (vypnuto).
Reflektor blesku je zakrytý.
Objekt je mimo dosah blesku.
Nastavte korekci expozice.
Zvyšte citlivost ISO.
Objekt se nachází v protisvětle. Nastavte motivový program na
možnost Protisvětlo se HDR nastaveným na Vypnuto, nebo
nastavte zábleskový režim blesku na možnost X (doplňkový
záblesk).
A
55
28
54
58
51
44, 54
Technické informace a rejstřík
Snímky jsou příliš
světlé
(přeexponované).
Nastavte korekci expozice.
Jsou opraveny také
oblasti, které nejsou
ovlivněny efektem
červených očí.
Když je během fotografování použit režim V (automatický blesk
s redukcí efektu červených očí) nebo „doplňkový záblesk s redukcí
červených očí“ v rámci motivového programu Noční portrét, redukce
červených očí ve fotoaparátu bude v některých ojedinělých případech
41, 54
použita na oblasti neovlivněné efektem červených očí. Nastavte jiný
zábleskový režim než V (automatický blesk s redukcí efektu
červených očí), vyberte motivový program jiný než Noční portrét a
pokračuje ve fotografování.
Výsledky změkčení
pleti neodpovídají
očekávání.
• Funkce změkčení pleti nemusí poskytovat očekávané výsledky
v závislosti na snímacích podmínkách.
• V případě snímků se čtyřmi nebo více obličeji zkuste použít funkci
Změkčení pleti v menu přehrávání.
Ukládání snímků trvá
dlouho.
Ukládání snímků může trvat déle v těchto situacích.
• Je zapnuta funkce redukce šumu,
• Blesk je nastaven na režim V (automatický blesk s redukcí efektu
červených očí)
• Při fotografování s použitím následujících motivových programů
- HDR s nastavením na hodnotu Zapnuto v režimu
o (protisvětlo)
- Jednoduché panoráma v režimu Panoráma
• Při snímání s využitím funkce změkčení pleti
Nelze nastavit nebo
použít funkci
sériového snímání.
F16
Použití sériového snímání blokuje jiná právě nastavená funkce.
58
66
71
–
55
44
45
66
63
Řešení možných problémů
Problémy s přehráváním
Problém
A
Příčina/řešení
• Soubor byl přepsán nebo přejmenován v počítači nebo fotoaparátu –
jiné značky nebo jiného modelu.
Soubor nelze přehrát.
• Videosekvence pořízené fotoaparátem jiným než COOLPIX AW100 84
nelze přehrávat.
Nelze přehrát
sekvenci.
• Sériově nasnímané fotografie, pořízené fotoaparátem jiným než
COOLPIX AW100, nelze přehrát jako sekvenci.
• Zkontrolujte nastavení položky Možnosti zobraz. sekvence.
–
–
Nelze zvětšit výřez
snímku.
• Zvětšení výřezu snímku nelze použít u videosekvencí, malých
snímků nebo oříznutých kopií o velikosti 320×240 pixelů nebo
menších.
• U snímků pořízených jiným fotoaparátem než COOLPIX AW100
nemusí být zvětšení výřezu snímku možné.
71
–
• Zvukové poznámky nelze přidávat k videosekvencím.
84
Nelze zaznamenat
• Zvukové poznámky nelze přidávat ke snímkům pořízeným jinými 71
nebo přehrát zvukové
fotoaparáty než COOLPIX AW100 a rovněž nelze přehrávat zvukové
poznámky.
poznámky zaznamenané jinými fotoaparáty.
Snímky nebo videa
nelze upravit.
• Ověřte, zda jsou splněny podmínky nutné k provedení úprav
fotografií nebo videonahrávek.
• Nelze upravovat snímky pořízené jiným fotoaparátem než
COOLPIX AW100.
72,
E16
–
Symboly alb se obnoví
na své výchozí
symboly, nebo
nebude možné
Data uložená do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu se možná
zobrazit snímky
nepřehrají, pokud byly přepsány počítačem.
přidané do alb
v režimu oblíbených
snímků.
Technické informace a rejstřík
• Funkce Režim video nebo HDMI nejsou správně nastaveny
94
v menu nastavení Nastavení TV výstupu.
• Kabely jsou připojeny jak k minikonektoru HDMI, tak i k výstupnímu 73
Snímky se nezobrazují
konektoru USB/audio/video.
na televizoru.
• Paměťová karta neobsahuje žádné snímky. Vyměňte paměťovou 20
kartu. Aby bylo možné přehrát snímky z interní paměti, vyjměte
paměťovou kartu.
–
F17
Řešení možných problémů
Problém
Uložené snímky se
nezobrazují v režimu
automatického
třídění.
•
•
Po propojení
•
•
fotoaparátu s
počítačem nedojde ke •
spuštění aplikace
•
Nikon Transfer 2.
Fotoaparát je vypnutý.
Baterie je vybitá.
USB kabel není správně zapojený.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Ověřte, zda je použitý operační systém kompatibilní s fotoaparátem.
Počítač není nastaven tak, aby se aplikace Nikon Transfer 2
spouštěla automaticky.
Další informace o používání aplikace Nikon Transfer 2 naleznete
v nápovědě, která je součástí aplikace ViewNX 2.
• Paměťová karta neobsahuje žádné snímky. Vyměňte paměťovou
Snímky určené pro tisk
kartu.
nejsou zobrazeny.
• Aby bylo možné vytisknout snímky z interní paměti, vyjměte
paměťovou kartu.
Technické informace a rejstřík
Nelze vybrat velikost
papíru pomocí
fotoaparátu.
F18
A
Příčina/řešení
• Požadovaný snímek byl zatříděn do jiné než právě zobrazené
kategorie.
• Snímky uložené jiným fotoaparátem než COOLPIX AW100 a snímky
zkopírované pomocí funkce Kopie nelze zobrazit v režimu
automatického třídění.
• Snímky uložené do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu se
možná nepřehrají správně, pokud byly přepsány počítačem.
• Do každé kategorie lze celkem přidat až 999 snímků a
videosekvencí. Obsahuje-li již požadovaná kategorie celkem 999
snímků nebo videosekvencí, nové snímky či videosekvence nelze
přidat.
V následujících situacích nelze pomocí fotoaparátu vybrat velikost
papíru, a to ani u tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge.
K výběru velikosti papíru použijte tiskárnu.
• Velikost papíru vybraná pomocí fotoaparátu není kompatibilní
s tiskárnou.
• Je použita tiskárna, která automaticky nastaví používanou velikost
papíru.
70,
E12
E13
–
E13
23
22
73
–
74
77
20
21
E26,
E27
–
Řešení možných problémů
GPS
Problém
A
Příčina/řešení
87
• V některých prostředích fotografování možná fotoaparát nebude
schopen určit polohu. Chcete-li využívat funkci GPS, používejte
Polohu nelze určit,
fotoaparát co nejvíce v otevřeném prostoru.
případně její určování
• Při prvním provádění polohování nebo když nebylo možné provést 87
dlouho trvá.
polohování po dobu asi dvou hodin, případně po výměně baterie,
potrvá několik minut, než budou získány informace o poloze.
Informace o poloze
nelze zaznamenat na
pořízené snímky.
Když se na obrazovce fotografování zobrazuje symbol z nebo y,
86
nebudou informace o poloze zaznamenány. Před fotografováním se
přesvědčte, že fotoaparát přijímá dostatečně silný signál systému GPS.
V některých prostředích fotografování se mohou zachycené informace 87
Rozdíl mezi
o poloze lišit od skutečnosti. Tam, kde se signály z družice GPS výrazně
skutečným místem
liší, může docházet k odchylkám v řádu až několika stovek metrů.
pořízení snímku a
zaznamenanými
informacemi o poloze.
Zaznamená se
Název požadovaného význačného bodu není registrován nebo se
nesprávný název
zobrazí nesprávný název význačného bodu.
lokality nebo se
správný název daného
místa nezobrazí.
–
Nelze uložit data
protokolu.
–
• Ujistěte se, že je ve fotoaparátu vložena paměťová karta.
• V rámci jednoho dne lze provést až 36 datových událostí protokolu. –
E63
• Na jednu paměťovou kartu lze uložit až 100 datových událostí
protokolu. Vymažte z paměťové karty data protokolu, která již
nejsou potřebná, nebo proveďte výměnu za novou kartu.
Technické informace a rejstřík
Nelze aktualizovat
soubor A-GPS.
–
• Zkontrolujte následující položky.
- Zda je vložena paměťová karta.
- Zda je na paměťové kartě uložen soubor A-GPS.
- Zda je soubor A-GPS uložený na paměťové kartě novější, než
soubor A-GPS uložený ve fotoaparátu.
- Zda je soubor A-GPS stále platný.
• Soubor A-GPS je možná poškozený. Stáhněte si z webu ještě jednou E57
příslušný soubor.
F19
Specifikace
Nikon COOLPIX AW100 – Digitální fotoaparát
Typ
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Objektiv
Ohnisková vzdálenost
Clonové číslo
Konstrukce
Digitální zoom
Redukce vibrací
Autofokus (AF)
Zaostřovací rozsah (od
objektivu)
Volba zaostřovacího pole
Monitor
Obrazové pole (režim
fotografování)
Obrazové pole (režim
přehrávání)
Ukládání dat
Technické informace a rejstřík
Paměťová média
Souborový systém
Formáty souborů
Velikost obrazu
(pixely)
F20
Kompaktní digitální fotoaparát
16,0 milionu
1/2,3 palcový CMOS; přibližný celkový počet pixelů 16,79 milionu
5× optický zoom, objektiv NIKKOR
5,0–25,0 mm (obrazový úhel ekvivalentní objektivu 28–140 mm ve
formátu 35 mm [135])
f/3,9-4,8
12 čoček / 10 členů (včetně dvou prvků ED čoček)
Až 4× (obrazový úhel ekvivalentní objektivu přibližně 560 mm ve
formátu 35 mm [135])
Optická a elektronická redukce vibrací (statické snímky)
Optická VR (videosekvence)
AF s detekcí kontrastu
• Přibližně od 50 cm do ∞ (f); přibližně od 1 m do ∞ (g)
• Režim Makro: Od 1 cm (v širokoúhlé poloze zoomu nad symbolem
G) do ∞
Detekce tváří, auto (automatický výběr z 9 polí), střed, manuálně
s 99 zaostřovacími poli, sledování objektu
7,5 cm (3 palce), přibl. 460 tis. pixelů, TFT LCD širokoúhlý monitor
s antireflexní vrstvou a pětistupňovou regulací jasu
Přibližně 98 % vodorovně a 98 % svisle (porovnáno se skutečným
obrazem)
Přibližně 100 % vodorovně a 100 % svisle (porovnáno se skutečným
obrazem)
Interní paměť (přibližně 83 CR/LF MB)
Paměťové karty SD/SDHC/SDXC
Kompatibilní s DCF, Exif 2.3 a DPOF
Snímky: JPEG
Zvukové soubory (zvukové poznámky): WAV
Videa: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, zvuk: AAC stereo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16 M (vysoké)
16 M
12 M
8M
5M
3M
PC
VGA
16:9
4608×3456P
4608×3456
4000×3000
3264×2448
2592×1944
2048×1536
1024×768
640×480
4608×2592
Specifikace
F21
Technické informace a rejstřík
• ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200
Citlivost ISO
• Auto (automatický přírůstek ISO 125 až 800)
(standardní výstupní citlivost)
• Automatická regulace v pevném rozsahu (ISO 125 až 400)
Expozice
256 zónové měření Matrix, se zdůrazněným středem (při digitálním
Měření
zoomu menším než 2×), bodové (při digitálním zoomu 2× nebo vyšším)
Programová automatika, detekce pohybu, korekce expozice (-2,0 až
Řízení expozice
+2,0 EV v krocích po 1/3 EV)
Závěrka
Mechanická závěrka a elektronická závěrka CMOS
Rozsah časů
1/1500 – 1 s , 4 s (motivový program Ohňostroj)
Clona
Elektronicky řízený režim výběr filtru ND (-2 AV)
Rozsah
2 (f/3,9, f/7,8 [W])
Samospoušť
Lze zvolit 2s nebo 10s časovou prodlevu.
Vestavěný blesk
Rozsah (přibližně)
[W]: Přibližně 0,3 až 3,5 m
(Citlivost ISO: Auto)
[T]: Přibližně 0,5 až 2,2 m
Ovládání blesku
Automatický blesk TTL s pomocnými předblesky
Rozhraní
Vysokorychlostní USB
Protokol pro přenos dat
MTP, PTP
Videovýstup
Volitelně PAL nebo NTSC
Výstup HDMI
Je možné vybrat hodnoty Auto, 480p, 720p a 1080i
A/V výstup; digitální I/O (USB),
I/O konektory
mini konektor (Typ C) HDMI (výstup HDMI)
8 detekovaných hlavních a mezilehlých směrů (korekce polohy pomocí
Digitální kompas
snímače zrychlení ve 3 osách, automatická korekce deviovaného úhlu a
automatická úprava odsazení)
GPS
Frekvence přijímače 1574,52 MHz (kód C/A), geodetický systém WGS 84
angličtina, arabština, brazilská portugalština, čínština (zjednodušená a
tradiční), čeština, dánština, finština, francouzština, hindi, holandština,
Podporované jazyky
indonéština, italština, japonština, korejština, němčina, norština,
maďarština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina,
španělština, švédština, thajština, turečtina, vietnamština a ukrajinština
• Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12 (přiložena)
Zdroje energie
• Síťový zdroj EH-62F (k dispozici samostatně)
Statické snímky1: Přibližně 250 snímků
Výdrž baterie
Videosekvence2: Přibližně 1 hodina a 35 minut
(EN-EL12)
(HD 1080pP (1920×1080))
Stativový závit
1/4 (ISO 1222)
Rozměry
Přibližně 110,1 × 64,9 × 22,8 mm (bez výstupků)
(Š × V × H)
Hmotnost
Přibližně 178 g (s baterií a paměťovou kartou SD)
Specifikace
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
Vodotěsné
Prachotěsné
Nárazuvzdorné
-10 °C až +40 °C (pro použití na suchu)
0 °C až 40 °C (pro použití pod vodou)
85 % a méně (bez kondenzace)
Ochrana JIS/IEC ekvivalentní třídě 8 (IPX8) (za našich zkušebních
podmínek)
Možnost pořizování snímků pod vodou do hloubky až 10 m a po dobu
60 minut
Ochrana JIS/IEC ekvivalentní třídě 6 (IP6X) (za našich zkušebních
podmínek)
Úspěšně prošlo naším zkušebním testováním3 podle standardu
MIL-STD 810F metoda 516.5-Shock.
• Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro fotoaparát s plně nabitou dobíjecí lithiumiontovou baterií EN-EL12 při okolní teplotě 25 °C.
1
2
3
Údaje jsou založeny na standardu asociace CIPA (Camera and Imaging Products Association) pro měření
životnosti baterií fotoaparátů. Měřeno při 23 (±2) °C; změna nastavení zoomu u každého snímku, použití
blesku u každého druhého snímku, režim obrazu nastaven na P, 4608×3456. Doba provozu baterie
baterie se může lišit podle intervalu mezi fotografováním a podle délky zobrazení menu a snímků.
Při natáčení jedné videosekvence je maximální doba záznamu 29 minut a velikost souboru do 4 GB, a to i
v případě, že je na paměťové kartě dost místa.
Pád z výšky 152 cm na 5 cm tlustou překližku (změny vzhledu, jako například odloupnutí barvy a deformace
naražené části nebo vodotěsnost nejsou předmětem zkoumání tohoto testu).
Tyto zkoušky nezaručují, že u fotoaparátu nedojde za žádných podmínek k poškození nebo poruše.
Technické informace a rejstřík
F22
Specifikace
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12
Typ
Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá kapacita
Stejnosměrné napájení 3,7 V, 1050 mAh
Provozní teplota
-10 °C až +40 °C
Rozměry
(Š × V × H)
Přibližně 32 × 43,8 × 7,9 mm (bez výstupků)
Hmotnost
Přibližně 22,5 g (bez krytky kontaktů)
Nabíječka baterií MH-65
Jmenovitá vstupní hodnota
Střídavé napětí 100/240 V, 50/60 Hz, 0,08 až 0,05 A
Jmenovitá výstupní hodnota
Stejnosměrné napětí 4,2 V, 0,7 A
Podporovaná dobíjecí baterie Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL12
Doba nabíjení
Přibližně 2 hodiny a 30 minut, pokud je baterie zcela vybitá.
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Rozměry
(Š × V × H)
Přibližně 58 × 27,5 × 80 mm (bez síťového kabelu)
Délka síťového kabelu
Přibližně 1,8 m
Hmotnost
Přibližně 70 g (bez síťového kabelu)
B
Specifikace
• Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za jakékoli eventuální chyby v tomto návodu k obsluze.
• Vzhled a technické specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Podporované standardy
F23
Technické informace a rejstřík
• DCF: Design Rule for Camera File System (DCF) je rozšířený standard používaný v oblasti
digitálních fotoaparátů k zajištění kompatibility mezi různými modely fotoaparátů.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) je rozšířený standard umožňující tisk snímků
v digitální fotolaboratoři nebo na domácí tiskárně na základě tiskových objednávek uložených
na paměťových kartách.
• Exif verze 2.3: Tento fotoaparát podporuje standard Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) verze 2.3, umožňující na základě informací uložených současně se
snímkem optimalizovat reprodukci barev při tisku na tiskárnách podporujících tento standard.
Další informace získáte v příručce k tiskárně.
• PictBridge: Standard vyvinutý společně výrobci digitálních fotoaparátů a tiskáren umožňující
přímý tisk snímků na tiskárně bez nutnosti připojení fotoaparátu k počítači.
Rejstřík
Symboly
C
R E6
o Korekce expozice 58
C Motivový program 39
A Režim Auto 51
F Režim automatického třídění 70, E12
F Režim Inteligentní portrét 49
p Režim makro 57
h Režim oblíbených snímků 70, E9
C Režim zobrazení podle data 70, E14
n Samospoušť 56
G Snadný auto režim 38
f Širokoúhlý objektiv 29
g Teleobjektiv 29
k Tlačítko aktivace volby 5, 10
l Tlačítko mazání 4, 5, 34, E49
d Tlačítko menu 4, 5, 11
c Tlačítko přehrávání 4, 5, 32
A Tlačítko expozičního režimu 9, 26
b Tlačítko (e záznam videosekvence) 80
m Zábleskový režim 54
h Zobrazení náhledů snímků 33
i Zvětšení výřezu snímku 33
.JPG E85
.MOV E85
.WAV E85
Citlivost ISO 52, E37
Technické informace a rejstřík
A
A/V kabel E87
Adaptér na filtry 14
Akční ovládání 13
Akční tlačítko 13
Album E9, E11
Auto 55
Autofokus 52, 57, E41, E56
Automatické vypnutí 95, E77
B
Baterie 16, 18, E87
Blesk 54
Blokování zaostření 67
BSS 52, E36
F24
Č
Časové pásmo 24, E69
Časové pásmo a datum 24, 94, E67
Časový rozdíl E69
Černobílá reprodukce n 43
D
Datum a čas 24, E67
Detekce obličeje 65
Detekce pohybu 95, E74
Délka videa 82
Digitální zoom 29, 95, E75
D-Lighting 71, E17
Dobíjecí baterie 16, E87
Dobíjecí lithium-iontová baterie 16, E87
Doplňkový záblesk 55
DSCN E85
F
Filtrové efekty 71
Filtry E19
Formátovat E78
Formátování 20, 96
Formátování interní paměti 96, E78
Formátování paměťové karty 20, E78
FSCN E85
Funkce akčního tlačítka 96, E81
Funkce, které nelze použít současně 63
H
HDMI 96, E22, E79
Hlasitost 84
Hlavní vypínač/kontrolka zapnutí přístroje 23
HS videosekvence 83, E53, E54
I
Identifikátor E85
Indikace mrknutí 96, E80
Indikace stavu baterie 22
Info o snímku 94, E70
Rejstřík
J
Jas monitoru 94, E70
Jazyk 96, E78
Jednoduché panoráma 45, E2
Jednorázový AF 52, E41, E56
Jednotlivé snímky 52, E36
Jídlo u 43
K
Kabel A/V 73, E22
Kabel audio/video E22
Kabel USB 73, E25, E87
Kapacita paměti 22
Kompresní poměr 61
Konektor audio/video-in E22
Konektor USB/Audio video E25
Konektor USB/audio/video E22
Konektor USB/Výstupní A/V konektor 73
Kontrola mrknutí 50, E33
Kontrolka samospouště 56
Kopírování snímku E50
Kopírování snímků 71
Korekce expozice 58
Krajina c 40
Krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou
kartu 18, 20
L
M
Makro k 42
Malý snímek 71, E20
Manuální nastavení E35
Menu fotografování 51
Menu fotografování Snadný auto režim 38
Menu Inteligentní portrét 50
Menu nastavení 94
Menu přehrávání 71
Menu zvláštních efektů 48
Mikrofon 71, 83, E49
Minikonektor HDMI 73, E22
Monitor 6, 8, F7
Motivový program 39, 40
N
Nabíječka 16, E87
Nabíječka baterií 16, E87
Nastavení monitoru 94, E70
Nastavení TV výstupu 96, E79
Nastavení zvuku 95, E76
Název adresáře E85
Název souboru E85
Nepřetržitý AF 52, E41, E56
Noční krajina j 42
Noční portrét e 41
O
Objektiv 28, F20
Oblíbené snímky 70, 72, E9
Obnovit vše 96, E81
Odezva akčního ovládání 95, E77
Odstranit z oblíbených 72, E10
Ohňostroj m 43
Ochrana 71, E46
Optický zoom 29
Ořez E30
Otevřít jako záznam HS 83, E53
Otočit snímek 71, E48
Ovládání zařízení HDMI 96, E79
Technické informace a rejstřík
Letní čas 25
Lithium-iontová baterie E87
Mozaika 16 snímků 52, E36
Možnost Datum tiskové objednávky E43
Možnosti videa 83, E52
Možnosti zobrazení sekvence 72, E51
Multifunkční volič 4, 5, 10, 53
Muzeum l 43
P
Paměťová karta 20, 21
Panoráma p 45
Panoráma s asistencí 45, E5
Párty/interiér f 41
PictBridge E24, F23
Pláž Z 41
Počet zbývajících snímků 22, 62
Počítač 73
Podvodní snímky C 46
Pomocné světlo AF 95, E75
Pomocné světlo pro video 83, E56
F25
Rejstřík
Portrét b 40
Portrét domác. zvířat O 46
Prezentace 71, E45
Prior. ostř. na obličej 52, E38
Protisvětlo R 44
Provozní zvuky 95
Přehrát 70
Přehrávání 32, 84, E49
Přehrávání náhledů snímků 33
Přehrávání videosekvencí 84
Připevnění poutka fotoaparátu 14
Přípona E85
R
Technické informace a rejstřík
Redukce efektu červených očí 55
Redukce hluku větru 83, E56
Redukce vibrací 94, E73
Režim AF E41
Režim Auto 51
Režim autofokusu 52, E41, E56
Režim automatického třídění E12
Režim činnosti zaostřovacích polí 52, E38
Režim Inteligentní portrét 49
Režim Makro 57
Režim oblíbených snímků 9
Režim obrazu 61, 62
Režim video 96
Režim Zobr. podle data 70, E14
Režim zvláštních efektů 47
Režimy přehrávání 70
RSCN E85
Rychlé vylepšení 71, E17
S
Samospoušť 56
Samospoušť detekující úsměv 50, E32
Sekvence E7
Sériové snímání 52, E36
Síťový zdroj 17, E87
Sledování objektu 52, E39, E40
Slot pro paměťovou kartu 20
Smazání E49
Sníh z 41
F26
Snímání 26
Sporty d 40
SSCN E85
Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky 55
Š
Širokoúhlý objektiv 29
T
Telezoom 29
Tisk E24, E26, E27
Tisk DPOF E29
Tiskárna E24
Tisková objednávka 71, E42
Tlačítka zoomu 4, 5, 29
Tlačítko spouště 4, 5, 30
U
Upravování videosekvencí E30
Uvítací obrazovka 94, E66
Ú
Úpravy snímků E15
Úsvit/soumrak i 42
V
Velikost papíru E26, E27
Verze firmwaru 96, E84
Videovýstup E79
ViewNX 2 74
Vkopírování data 94, E72
Volitelné příslušenství E87
Vstupní A/V konektor 73
Vybrat klíčový snímek 72, E51
Vyjmutí částí videosekvencí 84
Vylepšení vzhledu 71, E18
Vymazat 34, 84
Vypnuto 55
Vyvážení bílé E34
Vyvážení bílé barvy 52
Výběr nejlepšího snímku 52, E36
Výběr snímků E47
Výřez E21
Rejstřík
Z
Zaostřovací pole 52, E38
Zaostřování 30, 52, E38, E41
Zapnutí 22, 23, 24
Zábleskový režim 54
Západ slunce h 41
Záznam videosekvence 80
Záznam zpomalených videosekvencí E54
Změkčení pleti 50, 66, E32
Zobrazení kalendáře 33
Zobrazení mapy 13
Zoom 29
Zvuk tlačítek E76
Zvuk závěrky E76
Zvuková poznámka 71, E49
Zvětšení výřezu snímku 33
Technické informace a rejstřík
F27
Tento návod ani žádná jeho část (kromě stručných citací v kritikách
a recenzích) nesmí být žádným způsobem reprodukována bez
předchozího písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION.
FX1H01(1L)
© 2011 Nikon Corporation
6MM1561L-01

Podobné dokumenty

válcové vysavače

válcové vysavače NECHCETE PŘIJÍT DO KONTAKTU S PRACHEM? V takovém případě byste měli zvolit produkt, který používá sáčky na prach, společnost Hoover ale nabízí i bezsáčkové vysavače se systémem snadného vysypávání,...

Více

KALKUL1 V11

KALKUL1 V11 postačí pro operační systém MS DOS 6. Program KALKUL vyžaduje nejméně 550 kB volné základní (konvenční) operační paměti (conventional) a nejméně 1MB volné rozšířené paměti (extended, XMS). Máte-li ...

Více

Tvorba animací

Tvorba animací čipem digitálního fotoaparátu musí urazit k hotovému obrázku ještě kus cesty. Lze říci, že formát RAW je soubor dat uchovávající všechny potřebné informace pro sestavení výsledného obrázku. Nejhojn...

Více

novinky nikon – coolpix l6 – cz menu

novinky nikon – coolpix l6 – cz menu Tři inovace v oblasti zpracování obrazu pro kvalitnější snímky Tři unikátní inovace Nikon pro zpracování snímků usnadňují dosažení špičkově vyhlížejících snímků. Funkce Face-priority AF* automatick...

Více

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX adaptéru mùže dojít ke vznícení, elektrickému šoku nebo k poškození fotoaparátu. • Jestliže bude z fotoaparátu vycházet dým nebo zvláštní zápach, nebo v pøípadì dalšího neobvyklého jevu, pøestaòte ...

Více

JSEM NIKON 1

JSEM NIKON 1 osvětlení nebo přesněji zaostřit na objekty v blízkosti kraje obrazového pole, aktivuje se automatické zaostřování s detekcí kontrastu a 135 zaostřovacími poli.

Více

veletržne noviny 3_14.indd

veletržne noviny 3_14.indd Technologie Océ PAINT opravuje závady trysek dokonce i za provozu, takže snižuje nároky na servisní podporu. Doplòování tonerù je zcela bezprašné, tiskárna negeneruje žádný škodlivý ozón. A koneènì...

Více

Cenik NIKON

Cenik NIKON CS-L04 MODRÉ POUZDRO (VERTICAL) PRO L23 BLUE CSL-L08 ČERNÉ POUZDRO PRO L610 BLACK CS-S08 ČERNÉ POUZDRO (HORIZONTAL) PRO S2500-S4150 CS-S22 ČERNÉ POUZDRO (HORIZONTAL) PRO S6150/S8000/S8100/S1100pj/S...

Více