Zpravodaj Naše Ves 1/2014

Komentáře

Transkript

Zpravodaj Naše Ves 1/2014
1
2014
Výsledky Tríkrálové
sbírky v Olomouci a okolí
ˇ
V první polovině ledna nás v našich domovech
navštívili Kašpar s Melicharem a Baltazarem.
Přinesli nám radostnou zprávu o narození Spasitele, požehnali našim domovům a požádali nás
o finanční dar pro chudé a lidi v nouzi. Tříkrálová
sbírka, největší charitativní akce na území České
republiky, skončila.
„Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 34 blízkých obcí, se do sbírky
zapojilo více než 1.200 lidí rozhodnutých udělat
něco pro dobrou věc,“ komentoval vysokou účast
na sbírce její koordinátor Martin Rejšek z Charity Olomouc. Letos se na Olomoucku podařila
vykoledovat rekordní částka 1.189.700 Kč. „Nečekaný výsledek je dokladem solidarity a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme důvěry, se kterou
nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci
všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek
a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit,“ dodává nad výsledkem
sbírky Rejšek.
Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky
použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás
i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita
Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným handicapem, seniorům, lidem
bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Pomoc z tříkrálových darů
směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní
situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných
činů, domácího násilí nebo postižené přírodními
katastrofami.
Charita Olomouc
Slovo
starosty
Končí nám letošní „netradiční“ zima. Zima bez
sněhu a ledu, s jarním
počasím. Obvyklé odhrnování sněhu nahradily práce na zahrádkách
a jarní úklid, na což
i obecní úřad zareagoval
uspíšením odvozu bioodpadu o měsíc (první odvoz již 17.03.2014), aby se nezačaly množit „hromádky“. Každý z nás to chce mít kolem svého
domu pěkné. Najdou se však i tací, kteří svůj zbytek po úklidu odvezou na sousední pozemek, tře-
ba obecní. Vznikají potom zárodky černých skládek, které se pak rychle rozrůstají a hyzdí veřejná
prostranství, příkopy, remízky. Služba odvozu
bioodpadu byla zavedena, aby občané mohli svůj
odpad ze zahrad (pokud jej nekompostují) zlikvidovat. Aby „hromádky“ nevznikaly. Tak nám
všem přeji, aby nám jarní úklid šel „od ruky“,
zbavili jsme se všeho, co nepotřebujeme a mohli
se s uspokojením dívat, jak náš dům i obec po
zimě prokoukly. Přeji vám krásné prožívání nejen
jarních dnů.
Ing. Rudolf Pečinka
starosta obce
Výpis z usnesení z 24. veřejného zasedání ZO Dolany,
konaného 16. prosince 2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Domu služeb Dolany
Přítomno: 10 zastupitelů
Omluveni:
4 zastupitelé
Neomluven:
1 zastupitel
Občané: 3 občané
a obcí Dolany.
- Prodej pozemku parc. č. 911/2 zahrada o výměře 119 m2 v kat. území Dolany u Olomouce. - Prodej části pozemku parc. č. 1594/3 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře asi 30 m2
včetně studny v kat.území Véska u Olomouce. - Prodej části pozemku parc. č. 940/33 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře asi 240 m2
v kat.území Pohořany na Moravě.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Programu jednání.
- Zápis, ověřovatele zápisu a návrhovou komise.
- Činnost rady obce za období 9.10.2013
do 20.11.2013.
- Rozpočtové provizórium.
- OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
- Úpravu rozpočtu č. 3.
- Bezplatné užívání znaku obce Dolany ve společné kombinaci s hasičským znakem k vytvoření
domovské nášivky na hasičský stejnokroj PS1.
- „Dodatek č. 3“ ke smlouvě o dílo č. A/11/2013
mezi obcí Dolany a MODOS s.r.o., 772 00 Olomouc.
- „Dodatek č. 6“ ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012012-09 uzavřené dne 2.3.2009 včetně dodatku č.1 mezi ARRIVA MORAVA a.s.
Zastupitelstvo obce Dolany neschvaluje:
- Prodej části pozemku parc. č. 1594/3 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře asi 65 m2
v kat. území Véska u Olomouce.
Zastupitelstvo obce Dolany pověřuje:
- starostu obce jednáním o směně obecních pozemků parcela 1539, 140, 1544, 1547, 1548, lesní
pozemky v k. ú. Véska u Olomouce za část pozemku parc. č.1351 lesní pozemek v k. ú. Dolany
u Olomouce v majetku Lesy ČR, s. p. Přemyslova
1106/19, 501 68 Hradec Králové.
Miroslav Brückner
tajemník
Výpis z usnesení
Rady obce Dolany za období od 20. 11. 2013 do 12. 2. 2014
- RO schvaluje výstavbu parkovacího místa na
části obecního pozemku p. č. 558/1 ostatní plocha
– ostatní komunikace v k. ú. Dolany u Olomouce
o rozměru 2,4 x 8,6 m před RD č. p. 103.
- RO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Dolany a Mysliveckým sdružením Dolany na pozemek p. č. 970/14 zastavěná
plocha – jiná plocha o výměře 49 m2 v kat. území
Dolany u Olomouce.
- RO neschvaluje záměr prodeje části obec.pozemku p. č. 559/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú. Dolany u Olomouce.
- RO schvaluje záměr prodeje části obec. pozemku p. č. 940/33 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 240 m2 v k. ú. Pohořany na
Moravě.
- RO neschvaluje záměr prodeje ani pronájmu
obec. pozemku p. č. 138 orná půda o výměře
5.430 m2 v k. ú. Pohořany na Moravě.
- RO schvaluje záměr prodeje části obec. pozemku p. č. 1594/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře asi 30 m2 včetně studny v k. ú. Véska
u Olomouce.
- RO neschvaluje záměr prodeje části obec.pozemku p. č. 1594/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 350m2 v k. ú. Véska u Olomouce před RD č. p. 51.
- RO schvaluje záměr pronájmu obec. pozemku
p. č. 150/1 zahrada o výměře 55 m v k.ú. Véska u
Olomouce na dobu určitou do 08/2014.
- RO schvaluje zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení:
- prodloužení veřejného osvětlení Dolánky –
směrem k ČOV
- veřejné osvětlení hřbitova v Dolanech
- prodloužení veřejného osvětlení v Dolanech
– XIII panem Jaroslavem Masarykem, samostat-
2
ným projektantem.
- RO schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. j. HSOL-153-35/2013“ mezi Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje
a obcí Dolany na 4 ks dýchacího přístroje Saturu
v ceně 40.922,4 Kč.
- RO bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných událostí J SDH Dolany od Olomouckého kraje ve výši
66.000,-Kč a schvaluje návrh čerpání dotace.
- RO projednala žádost Charity Olomouc o finanční dotaci na pečovatelskou službu. RO schválila
finanční dotaci 8.000,- Kč na pečovatelskou službu v obci Dolany.
- RO bere na vědomí zprávu Krajské hygienické stanice Olomouc o nevyhovujících lehátkách
v MŠ Dolany a schvaluje nákup 40 ks lehátek
a matrací dle cenové nabídky ve výši 70.400 Kč.
- RO schvaluje „Dodatek č. 6“ ke „Směrnicím
o účetnictví“ schválených dne 4. června 2007
s účinností od 1.12.2013.
- RO projednala 4 nabídky na odběr dřevní hmoty
na rok 2014 a jako nejvýhodnější nabídku schválila nabídku pana Zdeňka Šuby.
- RO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-8009046/SoSB/1
(Dolany RD, Brokeš) mezi ČEZ Distribuce a.s.
se sídlem Děčín IV. a obcí Dolany s finanční úhradou 19.600,- Kč bez DPH za zřízení věcného břemene.
- RO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v I. patře Domu služeb v Dolanech na pedikúru a manikúru.
- RO schvaluje „Dodatek číslo 12“ ke smlouvě
o správě, nájmu, provozování a údržbě Infrastrukturního majetku – veřejného vodovodu obce
Dolany, mezi obcí Dolany a Moravskou vodárenskou, a.s. Tovární 41, 779 00 Olomouc
- RO schvaluje finanční příspěvek SDH Véska na
činnost s mládeží za rok 2013 ve výši 10.600,-Kč.
- RO schvaluje „Dodatek k Účastnické smlouvě
č. 47076764“ mezi obcí Dolany a T-Mobile Czech
Republic a.s.,Tomáškova 2144/1, 179 00 Praha 4.
- RO schvaluje „Dodatek ke smlouvě významného zákazníka č. 47076764“ mezi obcí Dolany
a T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova
2144/1, 179 00 Praha 4.
- RO schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.
- RO schvaluje plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ A.Š. Dolany na rok 2014
dle předložené přílohy ve výši 36.408,- Kč.
- RO schvaluje zaplacení příspěvku obce Dolany
do fondu „Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy“, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc,
v částce 3,- Kč na jednoho obyvatele ke dni
1. 1. 2014 tj. ve výši 7.848,- Kč (2.616 obyvatel
ke dni 1. 1. 2014).
- RO schvaluje pronájem obecního pozemku
p. č. 150/1 zahrada o výměře 55 m2 v. ú.Véska
u Olomouce Občanskému sdružení Sportovní
klub Véska, Véska 6, 783 16 Dolany.
- RO schválila cenovou nabídku pana Zdeňka
Veselého z Dolan na výrobu a montáž skříněk
do Školní družiny Dolany ve výši 9.680,- Kč
vč. DPH.
- RO neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcela č. 1594/6 ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú.Véska u Olomouce.
- RO neschvaluje záměr prodeje části obecního
pozemku parcela č. 643/57 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Dolany u Olomouce.
- RO neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcela č. 19 zahrada, parc. č. 20 zahrada,
parc. č. 21 zahrada a část parcela č. 940/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú.Pohořany
na Moravě.
- RO schválila prezentaci obce Dolany v publikaci „Česká republika – města a obce“ na ½ stránky
za cenu 4.000,- Kč bez DPH.
- RO schválila cenovou nabídku na dodávku
chladničky pro TZ na Pohořanech a jako nejvýhodnější nabídku odsouhlasila chladničku
Zanussi ZRA 40100WA za cenu 7.970,- Kč včetně DPH a PHE od f. Jan Tureček – servis chlazení, Tovéř 149.
- RO schválila cenovou nabídku od f. Jiří Kouřil - vzduchotechnika-klimatizace, elektromontáže, Dolany 77, na výměnu vadné řídící jednotky
klimatizace v ZŠ Dolany v ceně 12.915,- Kč bez
DPH.
- RO schválila finanční příspěvek Senior klubu
Dolany na zájezd na Jižní Moravu v měsíci květnu 2014.
- RO souhlasí s pořádáním závodu psích spřežení na kárách ve dnech 29. a 30.3.2014 na katastru obce Dolany u Olomouce, Véska u Olomouce a Pohořany na Moravě. Pořadatel Hanácký
muschers club.
- RO schvaluje „Výroční zprávu o činnosti obce
Dolany v oblasti poskytování informací za rok
2013“.
3
- TECHTERM s.r.o., Sladkovského 807/53a,
779 00 Olomouc
- RO provedla vyhodnocení nabídek na provedení výběru zhotovitele k PD „Revitalizace návsi
Véska“. Z předložených nabídek jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána:
1. Tizzi spol..r.o, Jiráskova 1097/29,
767 01 Kroměříž
78.650,-Kč vč.DPH
2. ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 BRNO – Štýřice 90.750,-Kč vč.DPH
3. IREA s.r.o. Mánesova 17,
787 01 Olomouc
96.800,-Kč vč.DPH
- RO schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,Kč na akci „XVIII. Hanácký okruh“, soutěž historických automobilů a motocyklů do roku 1939,
Středomoravskému klubu automobilistů a motocyklistů Olomouc, která se uskuteční v sobotu
dne 19. července 2014.
- RO schválila zaplacení členského příspěvku na
rok 2014 „Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje“ ve výši 2.000,- Kč.
Miroslav Brückner
tajemník
EC D
OB
O
U
OLOM
4
LANY
UCE
O
- RO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,Kč na kulturní akce - na plesy pořádané v sokolovně v Dolanech: ZŠ a MŠ. Aloise Štěpánka
Dolany, FC Dolany, JSDHO Dolany a 4.500,- Kč
na ples seniorů. Dále RO schválila finanční příspěvek 1.000,- Kč na 9. ples MŠ Tovéř.
- RO schvaluje nabídku Ing. Petra Smitala, Ragionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc na PD chodník ve Vésce ve výši 56.568,Kč vč. DPH.
- RO schvaluje „Dodatek k nájemní smlouvě“
z důvodu digitalizace pozemků v k.ú. Véska
u Olomouce mezi obcí Dolany a Hanáckou zemědělskou a.s.
- Starosta obce podal informaci o stavu sporu
příjezdu k chatové oblasti nad „Novými Sady“
s majitelem pozemku panem Janem Vidrmanem
z Vésky, který se nedostavil na jednání iniciované starostou obce na pondělí 10. 2. 2014 na OÚ
Dolany.
- RO vyhlašuje dnem 13. 2. 2014 výběrové řízení na dodavatele stavby „Přístavba soc. zařízení
v areálu FC Dolany“. RO rozhodla oslovit následující firmy:
- Marek Štěpánek, Samotíšky, Tovéřská 67, 779
00 Olomouc
- Jiří Peřina, Pohořany 115, 783 16 Dolany
- Stavitelství Vendulka s.r.o., Bukovany 100,
772 00 Olomouc
5
Ohlédnutí za školním plesem...
Dne 22.2.2014 proběhl v naší sokolovně tradiční ples Základní školy a Mateřské školy Aloise
Štěpánka, který sice byl v letošní dolanské plesové sezóně tím posledním, ovšem za působení
Mgr. Petra Pirliomova, na postu jejího ředitele,
školním plesem prvním. Nebyl jsem tedy zřejmě jediným, kdo se zvědavostí očekával, jak se nový pan ředitel, jako
„vrchní organizátor“ školního plesu osvědčí a nakolik naváže na své dosavadní pozitivní počiny
ve funkci ředitele školy.
Dle mého přesvědčení i tento úkol zvládl na
výbornou. Oceňuji, že pod jeho vedením se do
příprav a organizačního zajištění plesu mnohem
výrazněji, než v předchozích letech, zapojili ne-
jen rodiče žáků školy, ale především sami vyučující, takže bylo skutečně již na první pohled
patrné, že tento ples je školním nejen podle svého
názvu. A zatímco se ostatní po jeho slavnostním
zahájení úvodním slovem Mgr. Pirliomova dobře
bavili, napomáhal pan ředitel jeho hladkému průběhu nejen organizačně, ale i vlastním pracovním
nasazením, po boku kolegů z učitelského sboru
a zainteresovaných rodičů.
Tedy nejen řediteli školy, ale i všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošního školního
plesu, patří upřímné poděkování všech jeho spokojených hostů, kteří se již nyní těší na jeho další
ročník.
JUDr. Jiří Staněk, radní
ˇ
Strípky
z naší školy
PROJEKTOVÝ DEN
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
Přestože v kalendářním roce je měsíc únor
spíše měsícem pasivním, měsícem přetrvávajícího zimního spánku, tak v naší škole tomu bylo
letos rozhodně jinak. Inspirováni ZOH v Soči
jsme v rámci projektového dne zorganizovali
naše vlastní olympijské hry. Žáci obou stupňů se
tak obrazně společně s našimi sportovci v Soči
zapojili do olympijského zápolení v zimních
sportech. Vyučující naší školy si pod vedením
pana učitele Gazdíka a paní učitelky Sedlářové
připravili projektový den Zimní olympijské hry.
Během týdne se žáci ve vyučovacích hodinách
seznámili s historií olympijských her a s myšlen-
kami olympionismu. Vytvářeli krátké prezentace
o našich olympijských vítězích a připravovali si
vlajky na slavnostní zahájení. Sníh nám bohužel
nenasněžil, a protože nemáme takové možnosti
jako pořadatelé OH v Soči, museli jsme zvolit
disciplíny, které lze absolvovat i bez sněhu. O půl
deváté se žáci v mrazivém a mlhavém ránu sešli
ve sportovním areálu naší obce a po slavnostním
nástupu za zvuku olympijské hymny byl zažehnut
olympijský oheň. Po složení slavnostního slibu se
mohli všichni pustit do soutěžení v následujících
disciplínách: biatlon, skok do dálky, krasobruslení, střelba na přesnost, kroket, vzduchovka, běh
na lyžích a lední hokej. V duchu olympijského
hesla „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“
6
prožili žáci příjemné mrazivé dopoledne. Nezbývá než si přát, aby tento projektový den vzbudil
v žácích zájem o olympijské dění a o sportování
vůbec. Následující den v obdobném duchu strávil
i 1. stupeň. Vyučující si pro děti připravili zajímavé a zábavné sportovní dopoledne v tělocvičně
naší školy. Děti tak měly možnost porovnat své
síly v několika zajímavých disciplínách a na úplný závěr si vyrobily i papírový sníh, když s ním
na nás letošní zima zapomněla. Stejně jako jejich
starší spolužáci se během celého týdne věnovaly
tématu zimních olympijských her v rámci vyučovacích hodin, vyráběly plakáty a seznamovaly se
s olympijskými myšlenkami.
stupně si pro budoucí prvňáčky připravily zábavnou třídu, kde si předškoláci mohli zkrátit čas při
čekání na samotný zápis. Ten probíhal ve třech
třídách na prvním stupni, kde se dětem věnovaly
paní učitelky z prvního stupně. Celkem k nám do
školy dorazilo 53 předškoláků s rodiči. V příštím
školním roce tak budou otevřeny dvě první třídy
a jejich výuka bude probíhat tak jako letos
v budově č. p. 15. Rodiče již také měli možnost
se prostřednictvím webových stránek školy seznámit s tím, do které třídy budou jejich děti docházet. Veškeré další informace ohledně výuky
budoucích prvňáčků jim budou sděleny v rámci
společné schůzky v měsíci červnu.
ŠKOLNÍ PLES
Dne 22. února proběhl v sále sokolovny
v Dolanech Školní ples pořádaný SRPŠ při ZŠ
Aloise Štěpánka a T. S. Máta. Společná práce
pedagogů, zástupců SRPŠ, T. S. Máty a rodičů
žáků pod aktivním vedením pana ředitele přinesly
své plody, a kdo se tohoto plesu 22. února zúčastnil,
tak určitě strávil příjemný večer s bohatým a zajímavým programem. Potěšil se pohledem na sympatické tanečnice z ARIDAorientu Olomouc a na
roztomilá a bezprostřední Máťata. Chuť zatančit
v něm vzbudilo zcela jistě vystoupení T. S. Máta,
zazpívat si mohl v rámci pěveckého vystoupení
dívek z VIII. třídy pěknou píseň Cesta. Milovníci
soutěží mohli využít možnosti zúčastnit se střeleckého turnaje pro páry a získat tak hodnotnou
cenu v podobě lahví kvalitního vína. Dech se tajil
během profesionálního vystoupení pana J. Zaťka
z umělecké skupiny IN FLAMENUS. Jeho originální program v sobě zahrnoval práci s bičem
a ohňovou show. Bohaté bylo i občerstvení, které
kromě organizátorů zajišťoval dolanský Hostinec
u Havlů. Spousta účastníků také odešla se zajímavou výhrou z neméně bohaté tomboly. Vedení školy by tímto chtělo poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci, přípravě, realizaci, propagaci tohoto plesu a také na konečném úklidu po
úspěšném zakončení celé akce. Dále také všem
sponzorům, kteří přispěli dárkem do tomboly
a žákům naší školy, kteří přispěli svými výtvarnými dílky k zpříjemnění prostor dolanské sokolovny a pomáhali při přípravách a výzdobě. SOUTĚŽE a AKCE
Úspěšní byli naši žáci na začátku letošního
kalendářního roku i v soutěžích, a to především
v matematice, kde v Okresním kole matematické
olympiády získal krásné 2. místo Alexandr Zdařil
z V. třídy, který tak bude naši školu reprezentovat
v kole krajském. Další úspěšnou řešitelkou v této
soutěži byla i Ester Tichá, taktéž žákyně V. třídy,
která se umístila jako pátá.
A jaké další akce si učitelé pro naše žáky
připravují? V pátek 28. února proběhne již tradiční Žákovský ples, pořádaný žáky IX. třídy pod vedením
jejich třídních učitelů. Hned následující den, tedy
1. března odjíždějí žáci VII. a VIII. tříd na LVZ,
který bude probíhat v Koutech nad Desnou pod
vedením pana učitele Gazdíka. Své recitátorské
předpoklady si pak žáci 2. stupně prověří v rámci
březnového školního kola recitační soutěže, které
každoročně organizuje předmětová komise českého jazyka.
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
V pátek 17. ledna 2014 se na naší škole konal
zápis žáků do prvních tříd, který byl doprovázen
příjemnou a klidnou atmosférou. Děti z druhého 7
Mgr. Petr Pirliomov
a Mgr. Jana Horáková
Projektový den
Zimní olympijské hry
ve sportovním areálu
v Dolanech
Během týdne se žáci
ve vyučovacích hodinách seznámili
s historií olympijských her a s myšlenkami olympionismu.
Děti tak měly možnost porovnat své síly v několika zajímavých disciplínách a na úplný závěr si vyrobily
i papírový sníh, když s ním na nás letošní zima zapomněla.
8
Svozový
kalendárˇ 2014
9
Nabídka prázdninových táboru°
10
11
První exkurze do historie kopané v Dolanech
Několik let se zúčastňuji života a činnosti
fotbalového klubu FC Dolany. Postupně si uvědomuji, že v současné hektické době neustálých
změn, dopadajících i na život mnoha organizací
a spolků, je nezbytné se zastavit, zamyslet a dokonce ohlédnout se za historií, a to i na úrovni
obce. Říká se, že člověk, který nezná svoji historii, jako by nežil a nebyl. A to nepochybně platí
i pro spolkový život.
Je zřejmé, že v několika větách či odstavcích
nelze zcela a úplně vystihnout historii, ale je možné zachytit alespoň to, co je ukotveno ve vzpomínkách pamětníků, nebo ve starých dokumentech.
Pokusil jsem se proto alespoň začít se sběrem starých fotbalových fotografií a nahlédnout
do starších dokumentů. Na samém počátku jsem
se musel vyrovnat s asi největší překážkou pro
zachycení úplné historie fotbalu v Dolanech. To
když jsem zjistil, že veškerá dokumentace ze soutěží i další písemné dokumenty, ze kterých bych
mohl vycházet, byly na úrovni Okresního fotbalového svazu v Olomouci po roce 1989 zničeny!
Z elektronických medií lze tedy dohledat klubovou činnost až od roku 1980. Starší doklady,
ze kterých je možno činnost Sokola – oddílu kopané a později FC Dolany dohledat, je kronika
dolanského fotbalu, vedená od roku 1963 do první
poloviny roku 1976 panem Ladislavem Markvartem. Druhým pramenem historie jsou pak dobové
fotografie a třetím jsou už jen vzpomínky pamětníků. Těch pamětníků na úplné počátky dolanského fotbalu je však tak málo, že mi postačily
k jejich součtu prsty jedné ruky.
Co je tedy podle těchto dokumentů pro označení samotného počátku dolanského fotbalu zřejmé:
• Z první části kroniky je zřejmé, že v roce 1966
oslavovali dolanští fotbalisté 10.výročí založení
oddílu kopané. Doslovně zde kronikář Ladislav
Markvart zaznamenal „05.03.1956 byl v Dolanech několika nadšenci založen fotbalový oddíl“
• Ze vzpomínek asi nejstaršího žijícího člena FC Dolany pana Jana Látala, je však zřejmé,
že první fotbal se v Dolanech hrál na hřišti ve
směru na místní část Dolánky. Hřiště bylo v provozu již v roce 1951 a bylo „zasazeno“ v prostoru
mezi zahradnictvím pana Malíka, vpravo mezi
silnicí Dolany-Dolánky a potokem „Kukla“. Zakladateli a prvními hráči byli pánové Antonín Hynek a Bedřich Grygar st.
• Ke svému dnešnímu článku přikládám několik
fotografií, které zachycují nejstarší hráče i funkcionáře oddílu kopané Sokola Dolany, přičemž
není zcela jisté, zda jde o fotografie mužstev ze
soutěží před rokem 1956, nebo jsou to fotografie z pozdějších utkání „starých pánů“, nebo i tzv.
„srandamačů“ (např. chudí proti tlustým atp.).
V každém případě jsou na nich ale zachyceni
ti naši dolanští občané, kteří fotbal přímo hráli,
nebo si alespoň k němu nějak „přičichli“.
Stojící: Kovařík Oto, Grygar Bedřich, Weiser Milan, Krbeček Bohumil(Tovéř), Brückner Alois, Hynek Antonín
Klečící: Kisza Jan, Koupil František, Zubr Miroslav, Hilbert Ludvík, Římský Jan
Tuto svoji část vzpomínek na“dolanskou kopanou v plenkách“ bych mohl zakončit konstatováním, že do roku 1960 a potom asi i později,
hráli kopanou pouze muži, a to v okresní soutěži
na úrovni IV.třídy. Podle mého názoru to ale byl
hráčsky i divácky velmi zajímavý fotbal, hrálo se
především „pro diváky“, bez „povinnosti“ získat body za každou cenu. Údržbu a praní dresů
si zajišťovali hráči sami. Kožené kopačky měly
vyztuženou špici (což umožňovalo zahrávat kopy
tzv. bodlem) a „kolíky“ byly složeny z několika
na sebe hřebíčky natlučených kožených kroužků. Více času než na nohou fotbalistů na hřišti,
tak tyto kopačky měl v rukách tehdejší švec, pan
Langer (u bývalého hřbitova), který většině hráčů
tyto „kopačky“ opravoval a natloukal floky (kolíky). Hrálo se těžkými koženými míči s vnitřní
duší a „šněrováním“, které při hlavičkách zane-
12
chávalo na čelech hráčů mnohdy výraznou stopu.
Při neexistenci televizních přijímačů a počítačů,
tabletů či mobilů, byla i naše vesnická kopaná nedílnou součástí lidové zábavy. Na dolanská hřiště chodívaly celé rodiny i s dětmi a na některých
utkáních či fotbalových akcích (kterými byly zejména pravidelně pořádané turnaje), se diváci počítali i na několik stovek!
S tímto obecným úvodem bych mohl protentokrát asi skončit. Přesto si dovolím malou výzvu k
dolanským občanům (a nejen k nim, neboť historie fotbalu se dotýká i Tovéře, Vésky a Pohořan):
Vlastní-li kdokoli u vás fotografie, nebo i jiné
dokumenty, zachycující historii a vývoj kopané
v Dolanech, Tovéři či v Pohořanech a bude ochoten je poskytnout pro potřeby FC Dolany, prosím
o kontakt na telefon 723912312.
Pokračování příště. JUDr. Karel Čapka
Stojící:
Musil Oldřich, Slezák
Vojtěch, Neruda Josef,
Šubrt Ladislav, Melichárek František
Klečící:
Chlanda Drahoslav,
Hynek Antonín, Krbeček
Jaroslav (Dolany), Látal
Jan, Markvart Ladislav,
Schinzel asi Lubomír
Stojící:
Musil Oldřich, Melichárek František, Neruda
Josef, Chlanda
Drahoslav
Klečící:
Markvart Ladislav,
Slezák Vojtěch,
Schinzel Lubomír,
Muška Milan,
Krbeček Jaroslav
(Tovéř)
UPOZORNĚNÍ
Svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a zároveň sběr vysloužilých elektrospotřebičů
se uskuteční 5.4.2014 v Dolanech u Hanácké zemědělské a.s. od 8:00 do 11:00 hodin, v Pohořanech
na obvyklém místě od 10:00 do 12:00 hodin a ve Vésce na obvyklém místě od 8:00 do 9:45 hodin.
V Nových Sadech bude na obvyklém místě umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
Upozornění: Pneumatiky nebudou odebírány !!!!
Hana Lišková
13
Hotel S-PORT
V lednu 2014 se v blízkosti tenisového areálu a golfového hřiště nově otevřel hotel S-Port,
který nabízí svým hostům ubytování v 30 komfortně vybavených dvojlůžkových pokojích
a 4 rodinných pokojích s možností přistýlky až
pro dvě osoby. Díky umístění v krásném přírodním prostředí a v blízkosti sportovních areálů
je hotel předurčen především pro hosty aktivně
trávící svůj volný čas, nicméně díky modernímu
vybavení a variabilitě vnitřních prostor poskytne
odpovídající kvalitu a zázemí i pro firemní klientelu při pořádání školení či jiných akcí.
Všem svým návštěvníkům, a to nejen hotelovým hostům, nabízí hotel S-Port restauraci
a 2 bary s širokým výběrem jídel a nápojů.
Moderně zařízená restaurace, která se v letním
období rozšíří o venkovní terasu se výborně
hodí nejen k příjemnému posezení během dne
či večera, ale také k pořádání svatebních hostin,
narozeninových oslav, firemních večírků či jiných slavnostních příležitostí.
Pro milovníky kvalitních vín je připravena široká nabídka, ze které si vybere opravdu každý.
Opravdovou lahůdkou jsou pak vína dovezená
přímo z oblasti Champagne s co nejnižším obsahem zbytkového cukru (Extra-Brut a Brut Nature) vyráběná organickou nebo biodynamickou
cestou, která se mimo Francii dostávají jen velmi
vzácně. Tato vína se stávají díky svému přírodnímu charakteru a čistotě velmi oblíbená jak mezi
milovníky Champagne, tak mezi běžnými konzumenty.
Hotel je dále vybaven bowlingem, který je ideálním prostorem pro strávení příjemného večera
a soutěžení s rodinou, přáteli či kolegy a díky automatickým dětským zábranám je vhodný i pro
hru dětí. Sky bar s dvěma venkovními terasami
uchvacuje nádherným výhledem do okolí.
Pro firemní klienty hotel nabízí konferenční
sál s kapacitou 70 osob a malý jednací salónek
pro 10 osob. Všechny konferenční prostory jsou
s denním světlem a profesionálně vybaveny dataprojektorem s plátnem, televizí s dvd přehrávačem, ozvučením, WiFi připojením a flipchartem.
Michal Veverka, ředitel hotelu
14
Opis článku z odborného časopisu
ˇ
„Vlastivedná
revue Strední
Morava“, č. 35/2013
ˇ
Další z obcí olomouckého okresu má zpracovány své dějiny, i když knížka nese skromnější
název Paměti obce Dolany. Jedná se o první historickou syntézu dějin obce od počátků osídlení
jejího katastru až po současnost, a to z pera archiváře a historika dr. Miroslava Koudely a spisovatelky Ireny Šindlářové. Dolany byly a jsou
významnou starobylou hanáckou obcí v podhůří
Nízkého Jeseníku, která prošla v minulých stoletích složitým správním vývojem, jenž vyvrcholil
v roce 1974 připojením obcí Vésky a Pohořany
k Dolanům jako jejich místních částí. Význam
obce v minulosti znásobují doklady o jejím prehistorickém osídlení, dostatek dochovaných písemným dokladů i existence kláštera kartuziánů
na ostrohu nad obcí, zámečku a existence kostela
a fary.
Po úvodu seznamují autoři s polohou, geografickými a přírodními poměry obce, s archeologickými nálezy dokládajícími prehistorické
osídlení území obce a s jejími prvními majiteli,
což byli již v první polovině 13.století drobní
zemané, po nich páni z Wildenberka a od roku
1378 litoměřický biskup Albert ze Šternberka,
který v témže roce ves věnoval kartuziánskému
klášteru v Tržku u Litomyšle. Tito kartuziáni
přišli do Dolan v letech 1387/8, vybudovali zde
klášter, a postupně do něj přesunuli své sídlo.
A právě osudům kartouzky, působení jejího prvního převora Štěpána, známého odpůrce učení M.
Jana Husa a Jana Viklefa, a kartuziánům vůbec
po jejich odchodu do Olomouce již v roce 1425
po vyvrácení a zpustošení kláštera, jsou věnovány další dvě kapitoly. Kartuziáni totiž zůstali až
do roku 1782 vrchností dolanských poddaných.
Následuje pojednání o poddanských poměrech
v Dolanech v době předbělohorské, během třicetileté války a po ní, o životě v obci v 18.století
až do zrušení kartuziánského kláštera a o situaci, která nastala po parcelaci dolanského dvora,
kdy jeho správu i obce převzal Náboženský fond.
Další kapitoly pak přináší přehled dění v obci
v 19. A 20.století a končí přehlednou retrospektivou let nedávno minulých, tedy až současných.
Kostel musel v Dolanech stát již v první polovině
14.století, a od té chvíle se v dolanském farním
obvodu odvíjel také duchovní život prostřednictvím faráře, sídlícího ve farní budově , která se
15
po barokní přestavbě zachovala do dnešních dnů.
A právě dějinám fary a kostela je věnována další
kapitola. Následuje přehled historie dolanských
škol s přehledem jejich správců, řídících učitelů i učitelů. Další kapitoly knihy jsou věnovány
kulturní a zájmové činnosti v Dolanech, historii
místního mysliveckého sdružení, tělovýchovné
a sportovní činnosti, tradičním lidovým a náboženským slavnostem a zvykům, hanáckému kroji
a několika místním pověstem. V závěrečných kapitolách autoři seznamují s historickými pečeťmi
a znaky Dolan a Nových Sadů, přináší přehled
nemovitých kulturních památek Dolan, Vésky a Pohořan, připomínají osobnosti Dolan, rychtáře, starosty a předsedy MNV, přináší základní demografické údaje o obci, nastiňují dějiny Dolan v
datech, přináší slovníček historických měnových
a měrných jednotek a seznam pramenů a literatury, z nichž autoři čerpali. Obsáhlou část publikace
tvoří devadesátistránková obrazová příloha, přinášející značné množství černobílých i barevných
dobových i současných fotografií ze života obce
a řadu faksmilií dochovaných pramenných archiválií. Celá kniha je vytištěna na kvalitním papíře
a obrazová příloha pak na papíře křídovém.
Paměti obce Dolan bezpochyby patří k nejlépe
zpracovaným publikacím o dějinách obcí, které
dosud byly v našem regionu napsány a vydány.
Je to především zásluhou obou autorů knihy,
zejména pak erudovaného archiváře a historika
dr. Miroslava Koudely, který velmi dobře ví, které
prameny je nutné využít k tomu, aby vynaložená
práce byla smysluplná a relativně vyčerpávající.
Toho druhého však není možné dosáhnout téměř
nikdy, jinak by se každá historická studie stala
nudnou snůškou faktů bez vzájemných souvislostí. Paměti Dolan jsou však psány při respektování desítek historických dat velmi poutavě, a díky
připojenému slovníčku historických měnových
a měrných jednotek je schopen se v nich orientovat každý vážný zájemce o dějiny obce. Nezbývá než autorům pogratulovat k solidnímu počinu
a přát si, aby i další práce tohoto druhu měly stejnou úroveň.
Miroslav Koudela – Irena Šindlářová: Paměti obce Dolany.
Vydala obec Dolany v roce 2012, 320 stran.
Miloslav Čermák
Společenská kronika
Významná životní jubilea:
Od 01.12.2013 do 28.02.2014 se narodilo 7 děti:
11.12.2013 - Anna Bělská,
12.12.2013 - Tomáš Borůvka, obě ve Šternberku,
26.12.2013 - Antonín Šuba,
10.01.2014 - Edita Hniličková,
17.01.2014 - Adam Varaja, všechny tři v Olomouci,
26.01.2014 - Tereza Navrátilová v Prostějově,
13.02.2014 - Otto Pudl ve Šternberku.
DUBEN:
03.04. - Ladislav Pospíšil - 90 let
04.04. - Ludmila Benešová z Dolan - 60 let
04.04. - Květa Kladivová z Dolan - 70 let
08.04. - Frieda Brumarová z Pohořan - 92 let
11.04. - Květuše Polešovská z Dolan - 80 let
18.04. - Anna Doleželová z Dolan - 91 let
13.04. - Marie Varmužová z DPS Véska - 90 let
Ke dni 28.02.2014 mají Dolany 2.130, Pohořany
228 a Véska 265, celkem 2623 obyvatel, z toho
mužů je 1292 a žen 1331. Nejmladším občánkem
obce je Otto Pudl z Pohořan.
Od 01.12.2013 do 28.02.2014 se do naší obce přihlásilo 17 občanů, 9 občanů se z obce odhlásilo.
KVĚTEN:
01.05. - Ludmila Čudová z Dolan - 75 let
04.05. - Soňa Vysloužilová z Pohořan - 70 let
07.05. - Věra Faltýnková z Vésky - 60 let
09.05. - Oldřich Bača z Dolan - 65 let
11.05. - Jan Borůvka z Dolan - 75 let
12.05. - Miroslav Tajmr z Pohořan - 70 let
12.05. - František Haitman z Dolan - 60 let
16.05. - Helena Kadlčíková z Pohořan - 65 let
17.05. - Ludmila Majerová z Dolan - 60 let
25.05. - Marie Vyvozilová z Dolan - 104 let
26.05. - Antonín Šuba z Dolan - 80 let
31.05. - Karel Lammel z Dolan - 65 let
Vzpomínáme:
V lednu jsme se rozloučili s paní Jarmilu Látalovou z Vésky a s paní Věrou Zvěřovou z Dolan.
V únoru jsme se rozloučili s panem Josefem
Zbirovským z Dolan.
Eva Raiskubová, matrikářka
ČERVEN:
04.06. - Bohuslav Herold z Dolan - 60 let
04.06. - František Morbitzer z Vésky - 65 let
06.06. - Miroslav Eber z Dolan - 75 let
11.06. - Anna Mlčochová z Pohořan - 85 let
19.06. - Josef Matúš z Dolan - 65 let
21.06. - Vlasta Nasswetterová z Dolan - 65 let
28.06. - Zdeňka Albrechtová z Pohořan - 60 let
Prejeme
Vám
ˇ
slunečné jarní dny
a príjemné
prožití
ˇ
Velikonočních svátku°
Blahoprejeme!
ˇ
Dne 16.12.2013 oslavila krásné jubileum 100 let
paní Štěpánka Navrátilová z Dolan, dlouholetá
učitelka na dolanské základní škole. Do dalších
let hodně zdravíčka a pohody přeje
starosta obce Dolany
a pracovníci OÚ
Zpravodaj „Naše ves“. Redakční rada: Ing. Rudolf Pečinka, Ing. Jan Doležel, Miroslav Brückner, Jaroslav Mentlík. Vychází 4x ročně.
Grafická úprava a tisk Epava Olomouc, a.s., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc, na náklady obce Dolany. Uzávěrka tohoto vydání byla
28.02.2014, uzávěrka příštího vydání bude 31.05.2014. Se svými příspěvky a inzercí se obraťte na paní Evu Raiskubovou, tel. 585 396 115,
fax 585 396 404, [email protected] Vydavatel obec Dolany 58, IČO 00298808, DIČ 00298808. Evidenční č. MK ČR 12533. Náklad 1.100 ks.
16

Podobné dokumenty